03.06.2023 Views

NFM 44-23

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NUMMER <strong>44</strong> • ZOMER 20<strong>23</strong> | WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL<br />

new<br />

FINANCIAL<br />

MAGAZINE<br />

JAAP FRIS<br />

LAND, BOER, BURGER<br />

SAMEN WERKEN AAN EEN NIEUWE ECONOMIE<br />

MARIJKE KODDEN<br />

WISDOM KEEPERS<br />

KEES KLOMP<br />

HEALTH OF NATIONS<br />

RON VAN ES<br />

VERTICALE LEEGTE<br />

THEMA<br />

Gezonde<br />

samenleving<br />

WOUTER VAN NOORT<br />

LIEFDE EN COMPASSIE<br />

RAYMUNDO RESINK<br />

GEMEENSCHAP ALS MEDICIJN<br />

GIJSBERT KOREN<br />

HET PATAGONIA EFFECT<br />

RINEKE DIJKINGA<br />

TOT OP DE BODEM<br />

JACK COX • NADINE MAARHUIS • FEMKE DE JONG-STRUIKSMA • KEES VAN DER STEL • ALAN MCSMITH


New Financial Forum<br />

Samen werken aan<br />

een nieuwe economie<br />

Missie<br />

De stichting New Financial Forum staat voor een nieuwe economie,<br />

dienstbaar aan de samenleving. Vanuit de kernwaarden: duurzaam, sociaal,<br />

inclusief en verantwoord.<br />

Visie<br />

De financiële sector is de bloedsomloop van de economie. Nu de oude<br />

economie niet langer de samenleving gezond houdt, dient de financiële<br />

sector een aanjagende rol te vervullen richting een nieuwe economie.<br />

Ambitie<br />

De stichting New Financial Forum bundelt krachten, ideeën, inspiratie<br />

en best practices van zowel financieel dienstverleners als innovatieve<br />

ondernemers en bedrijven om gezamenlijk die nieuwe economie versneld<br />

tot stand te brengen.<br />

Dit doen we met drie pijlers:<br />

• New Financial Inspiration biedt inspirerende praktijkvoorbeelden, visies<br />

en ontwikkelingen uit de nieuwe economie door middel van magazines,<br />

nieuwsbrieven, events, storytelling, films en dialoogsessies.<br />

• New Financial Activators is een netwerk dat vanuit haar sterke wortels<br />

in de financiële wereld haar expertise wil inzetten om ondernemers<br />

te helpen (verdere) stappen te zetten in de nieuwe economie.<br />

• New Financial Academy biedt opleidingen, trainingen en coach-ing die<br />

zelfontwikkeling en nieuw leiderschap stimuleren vanuit hart, hoofd<br />

en handen.<br />

De stichting New Financial<br />

Forum is opgericht in 2014<br />

op initiatief van Willem<br />

Vreeswijk.<br />

De Raad van Toezicht bestaat<br />

sinds 1 januari 20<strong>23</strong> uit<br />

voorzitter Mark Boskamp<br />

(Dukers & Baelemans),<br />

secretaris Dick-Jan Abbringh<br />

(Purpose) en Carola<br />

Wijkamp-Hermsen (ARAG).<br />

Allianz, Alpina Group, ARAG,<br />

a.s.r., Dazure, De Goudse,<br />

Lindenhaeghe, Nationale<br />

Waarborg, Turien & Co.,<br />

Univé en Welten Groep zijn<br />

partners van de stichting.<br />

Dankzij hun support komt de<br />

missie van de stichting een<br />

stuk dichterbij: een nieuwe<br />

economie, dienstbaar aan de<br />

samenleving.<br />

Werk mee aan een nieuwe economie en meld je aan<br />

www.newfinancialforum.nl


GEZONDE SAMENLEVING<br />

VOORWOORD<br />

Gezonde samenleving<br />

Voor een gezonde samenleving is het van belang om de<br />

toekomst mee te wegen in de beslissingen van vandaag.<br />

Bij iedere vergadering en bij ieder overleg dient<br />

daarom een lege stoel te worden aangeschoven die<br />

toekomstige generaties vertegenwoordigt. Wordt dit<br />

belang niet gediend, dan moet de beslissing worden<br />

teruggedraaid. Een krachtig idee van Jan Terlouw, die de toekomststoel<br />

bedacht in zijn kinderboek Het Hebzuchtgas.<br />

De toekomststoel bestaat in het bedrijfsleven. a.s.r. introduceerde<br />

deze stoel, samen met Jan Terlouw, in 2018. “Om<br />

andere keuzes te maken voor een leefbare wereld van morgen<br />

is het belangrijk deze toekomst mee te wegen in de beslissingen<br />

van vandaag. Dat kan nu met de ‘toekomststoel’. Zo krijgt<br />

de toekomst letterlijk een plek aan de vergadertafel en waarborgen<br />

we de stem van toekomstige generaties”, aldus a.s.r..<br />

De toekomststoel staat inmiddels op duizenden plekken door<br />

Nederland. Onder meer bij bedrijven aan de<br />

vergadertafel, op basisscholen waar kinderen<br />

de stoel ‘pimpen’ en in de gebouwen van de<br />

Rijksoverheid.<br />

Terlouw heeft tevens gepleit voor een<br />

151 ste lege stoel in de Tweede Kamer, zodat de<br />

leden die het volk vertegenwoordigen rechtvaardige<br />

keuzes gaan maken voor toekomstige<br />

generaties.<br />

In Wales gaan ze nog een stapje verder.<br />

Daar werd de lege stoel in 2019 vergeven aan<br />

Sophie How ‘s werelds eerste minister van<br />

toekomstige generaties. De Welshe overheid<br />

gaf haar wettelijke bevoegdheden om mensen<br />

“EEN TWEEDE<br />

STOEL VOOR ALLE<br />

NIET-MENSELIJKE<br />

WEZENS”<br />

te vertegenwoordigen die nog niet zijn geboren. Begin dit jaar<br />

werd ze opgevolgd door de niet minder gedreven Derek Walker.<br />

Dit initiatief heeft de interesse gewekt van landen over<br />

de hele wereld, ook al gaat tot dusver geen land nog zover als<br />

Wales.<br />

Misschien Nederland? We kennen hier al het Ministerie<br />

van de Toekomst met inmiddels zestien ministers. Dit ministerie<br />

streeft naar een wereld met gemene gronden, waarin<br />

zowel individu, bedrijfsleven als politiek beslissingen neemt<br />

vanuit een empatisch langetermijn perspectief van zeven generaties.<br />

Hoe krachtig zou het zijn als dit ministerie door de<br />

politiek wordt erkend en het laatste woord mag hebben bij<br />

alle beslissingen die politiek Den Haag wil nemen?<br />

Ook al is die ene lege stoel dan opgevuld, dan nog mist<br />

er een stoel. Wildernisgids Alan McSmith gaf in De Groene<br />

Afslag van Laren een inspirerende lezing, georganiseerd door<br />

het New Financial Forum en INSVER. Hij zette<br />

niet één maar twee lege stoelen op het podium.<br />

En de tweede was voor alle niet-menselijke<br />

wezens.<br />

Laat je inspireren door dit themanummer en<br />

werk mee aan een gezondere samenleving.<br />

Alleen samen kunnen we beide lege stoelen<br />

daadwerkelijk een doorslaggevende stem geven<br />

en pas dan kunnen we daadwerkelijk werken<br />

aan een écht gezonde samenleving. n<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 3


COLOFON<br />

NEW FINANCIAL MAGAZINE HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE NIEUWE ECONOMIE<br />

Een initiatief van Willem Vreeswijk<br />

Nummer <strong>44</strong> van het New Financial Magazine<br />

verschijnt in een oplage van 1500 exemplaren.<br />

UITGEVER/HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06 10630149,<br />

willem@newfinancialforum.nl<br />

EINDREDACTEUR<br />

Bibi Smissaert, bibi@bluebottle.nu<br />

UITGAVE VAN<br />

Stichting New Financial Forum,<br />

Wapendragervlinder 29, 35<strong>44</strong> DL Utrecht<br />

JAAP FRIS<br />

LAND, BOER, BURGER<br />

6 12<br />

MARIJKE KODDEN<br />

WISDOM KEEPERS<br />

BASISIONTWERP EN VORMGEVING<br />

Peter Beemsterboer, www.beemsfoto.nl<br />

ABONNEMENTEN<br />

Een jaarabonnement (vier nummers) op het<br />

New Financial Magazine kost € <strong>44</strong>,95, excl btw.<br />

Bedrijfsabonnementen op aanvraag: willem@<br />

willemvreeswijk.com.<br />

REPRODUCTIE<br />

Overname van artikelen, tekeningen, foto’s e.d.<br />

is slechts mogelijk na schriftelijke toestemming<br />

van de Stichting New Financial Forum<br />

18 22<br />

RON VAN ES<br />

WOUTER VAN NOORT<br />

VERTICALE LEEGTE<br />

LIEFDE EN COMPASSIE<br />

REALISATIE<br />

Edicola Publishing bv<br />

Postbus 2013, 7420 AA Deventer<br />

info@edicola.nl / www.edicola.nl<br />

COÖRDINATIE<br />

Jolanda Leemhuis<br />

DRUKWERK<br />

Veldhuis Media, Raalte<br />

41 46<br />

FEMKE DE JONG-STRUIKSMA GIJSBERT KOREN<br />

MINDFUL ACTIVISM<br />

HET PATAGONIA EFFECT<br />

4 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


INHOUD<br />

THEMA GEZONDE SAMENLEVING<br />

INTERVIEW<br />

6 Verbinden van land, boer en burger | Jaap Fris (Erve Kiekebos)<br />

12 De aarde kan best zonder ons | Filmmaker en fotograaf<br />

Marijke Kodden<br />

16<br />

KEES KLOMP<br />

THE HEALTH OF NATIONS<br />

22 Uiteindelijk gaat het om liefde en compassie | Wouter van<br />

Noort (NRC)<br />

50 Tot op de bodem (en verder) voor echt gezond voedsel | Auteur<br />

Rineke Dijkinga<br />

PERSPECTIEF<br />

18 Het horizontale kijken leidt tot een verticale leegte | Ron van<br />

Es (School for Purpose Leadership Rotterdam)<br />

26 Waarom gemeenschap ons beste medicijn is | Auteur<br />

Raymundo Resink<br />

36 Waarom de gezondheid van mens en natuur één zijn | Nadine<br />

Maarhuis (MaatschapWij)<br />

46 Het Patagonia effect | Gijsbert Koren (WeAreStewards)<br />

26<br />

RAYMUNDO RESINK<br />

GEMEENSCHAP ALS MEDICIJN<br />

ESSAY<br />

30 Een gouden aandeel voor onze aarde | Jack Cox (Econsenso)<br />

41 Mindful activism als strategie voor een gezonde samenleving |<br />

Femke de Jong-Struiksma (auteur, yogadocent, activist)<br />

54 Architecten van de toekomst | Mentor Kees van der Stel<br />

BOEKEN VAN BETEKENIS<br />

52 De onderwerping, Philipp Blom | Ron van Es (School for<br />

Purpose Leadership Rotterdam)<br />

50<br />

RINEKE DIJKINGA<br />

TOT OP DE BODEM<br />

COLUMN<br />

16 The Health of Nations | Kees Klomp (lector Betekeniseconomie)<br />

EVENT<br />

58 Terug naar de oorsprong | Lezing wildernisgids Alan McSmith<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 5


GEZONDE SAMENLEVING<br />

NIELS MOSHAGEN EN JAAP FRIS:<br />

“BOERDERIJ ALS MIDDEL, NIET ALS DOEL.”<br />

6 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Jaap Fris ging samen met Niels Moshagen – na jaren van voorbereiding – in 2022<br />

van start met de regeneratieve gemeenschapsboerderij Erve Kiekebos in het Gelderse<br />

Empe. Ze verbinden land, boer en burger, telen gezonde groenten en fruit<br />

voor buurtbewoners door in harmonie met de natuur te boeren en zijn een inspiratieplek<br />

voor iedereen die betrokken wil zijn en wil meewerken aan de transitie.<br />

“We hebben het afgelopen jaar veel geleerd van de boerengemeenschap om ons<br />

heen en voelen ons inmiddels welkom. We zijn immers allemaal op zoek naar een<br />

nieuw perspectief en hebben elkaar nodig om dit te bereiken”, aldus Jaap.<br />

Verbinden van land,<br />

boer en burger<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD JURJEN DRENT<br />

Erve Kiekebos is de eerste Lenteland-boerderij<br />

in Nederland.<br />

Er is er ook één in België en<br />

sinds kort in Limburg (zie kader).<br />

Het zijn belangrijke initiatieven<br />

omdat ze een antwoord<br />

bieden op de vele uitdagingen van deze<br />

tijd (klimaat, biodiversiteit, voedselvoorziening<br />

en -verdeling). Dit vanuit<br />

verbinding en niet vanuit polarisatie.<br />

“We hebben elkaar nodig om alle uitdagingen<br />

het hoofd te bieden en er iets<br />

nieuws voor in de plaats te creëren. Ik<br />

geloof daarom in een verhaal van verbinding.<br />

We oordelen te snel en te veel<br />

en zijn vergeten naar elkaar te luisteren.<br />

Zo weet ik dat er mede-eigenaren<br />

van onze boerderij zijn die BBB hebben<br />

gestemd én investeren met een financiële<br />

bijdrage in onze toekomst en in die<br />

van toekomstige generaties. De meeste<br />

boeren weten heus wel dat het anders<br />

moet, maar raken gefrustreerd omdat<br />

er perspectief ontbreekt. Wij hebben<br />

het afgelopen jaar enorm veel geleerd<br />

van hun kennis en kunde. En zij zijn<br />

oprecht nieuwsgierig naar de ideeën<br />

die we inbrengen. Zo creëren we samen<br />

dat nieuwe perspectief. Prachtig als dat<br />

steeds zichtbaarder wordt.”<br />

Jaap en Niels voelen zich nu deel<br />

van de gemeenschap. “Uiteraard moesten<br />

we in het begin aan elkaar wennen.<br />

Wij zijn niet opgegroeid op het platteland,<br />

maar zijn zij-instromers die<br />

het allemaal ineens heel anders willen<br />

gaan doen. Dat is lastig, want ook in<br />

deze omgeving is de honger naar grond<br />

groot, juist omdat boeren worden aangemoedigd<br />

hun grond te extensiveren<br />

(meer grond per dier waarbij dieren<br />

ook langer buiten in de weide kunnen<br />

staan, red.). Veel boeren hadden ‘onze’<br />

grond dus ook graag willen hebben.”<br />

“Aanvankelijk werd er nog wat meewarig<br />

gekeken naar de keuzes die we als<br />

beginnende boeren maakten. Gezien<br />

het uiterst natte voorjaar hebben we<br />

een aantal keuzes ook bij moeten stellen.<br />

En toen viel over en weer het kwartje.<br />

Zij zagen in dat ook wij bezig zijn<br />

met een zoektocht naar een toekomstbestendige<br />

boerderij. Eigenlijk zitten<br />

we dus in hetzelfde schuitje en we weten<br />

van elkaar dat dit niet bepaald eenvoudig<br />

is. Als je bijvoorbeeld Emile vastzit Corre. aan<br />

meerjarige contracten met zuivelcoöperaties<br />

kun je als boer niet zomaar overgaan<br />

naar plaatselijke afzet. Van onze<br />

kant hebben we nog meer bewondering<br />

gekregen voor het boerenambacht. De<br />

kennis van zaken en de passie is enorm.<br />

We hebben elkaar gevonden en helpen<br />

elkaar nu op weg naar een betere toekomst<br />

voor iedereen.”<br />

“Wat we ook hebben geleerd, is<br />

dat de plannen die je in je eigen bubbel<br />

maakt niet altijd uitkomen. We zijn<br />

blij dat we ons jaren hebben kunnen<br />

voorbereiden om de stap te maken. Alles<br />

hadden we ingevuld, ingekleurd en<br />

doorgerekend. Tot en met 2028 wisten<br />

we per maand wat de kosten en opbrengsten<br />

zouden gaan worden. Kortom,<br />

een prachtig plan op papier, maar<br />

als je uit je groene bubbel komt, blijkt<br />

het groene landschap toch wel anders<br />

te zijn. We hebben veel supporters ge-<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 7


GEZONDE SAMENLEVING<br />

had, die ons vanaf de zijlijn hebben aangemoedigd.<br />

Die waren en zijn nog altijd<br />

van groot belang. Alleen kun je het vak<br />

niet vanuit een groene bubbel leren.<br />

En juist omdat de realiteit zo anders is,<br />

heeft dit onze waardering voor de traditionele<br />

boer verder vergroot. We hebben<br />

ook geleerd dat we niet langer per<br />

se het goede voorbeeld hoeven te zijn.<br />

We voelen ons nu onderdeel van een<br />

transitie waar iedereen bij nodig is.”<br />

DROOM<br />

De vraag is hoe je een stuk land van bijna<br />

18 hectare kan laten floreren, niet<br />

alleen nu maar ook voor vele generaties<br />

hierna. Plannen zijn er genoeg,<br />

onder andere de aanplant van bomen.<br />

Maar in eerste instantie is gekozen<br />

voor een tuinderij van een halve hectare.<br />

“Dit is nu eenmaal de snelste manier<br />

om inkomsten te verwerven. Op 8<br />

oktober vorig jaar zijn we gestart met<br />

een crowdfunding-campagne. Binnen<br />

2,5 maand hadden we al 266.000 euro<br />

opgehaald. Dit dankzij de overtuiging<br />

van meer dan 150 huishoudens die met<br />

alle liefde onderdeel willen zijn van<br />

een gezond, lokaal en bovenal herstellend<br />

voedselsysteem. Bemoedigend en<br />

hoopvol”, aldus Jaap.<br />

“WE MOETEN NIET<br />

WIJZEN NAAR DE BOER,<br />

MAAR VOORAL NAAR<br />

ONSZELF KIJKEN”<br />

“Ook gaan we kruiden telen voor Roze<br />

Bunker, die siropen maken van vers<br />

fruit en kruiden, goed voor mens, dier<br />

en aarde. Daarnaast gaan we een deel<br />

van de tarwe als bloem verkopen in<br />

samenwerking met Italiëplein.nl, een<br />

webshop speciaal bestemd voor pizzanerds<br />

die de perfecte pizzabodem willen<br />

maken. Een gezonde pizza van eigen<br />

bodem bakken hoort daar wat ons<br />

betreft bij. Samen met Italieplein gaan<br />

we er een documentaire over maken en<br />

bijeenkomsten organiseren. Erve Kiekebos<br />

moet niet alleen een natuurlijk<br />

landschap zijn, maar ook een inspirerende<br />

ontmoetingsplaats voor betrokken<br />

mensen die mee willen werken aan<br />

de transitie. Mensen kunnen nog steeds<br />

mede-eigenaar worden van Erve Kiekebos.<br />

Een prachtig avontuur met een fantastische<br />

bestemming voor iedereen.”<br />

Binnenkort hebben ze als boer vier<br />

seizoenen meegemaakt. “Pas nu zijn we<br />

in staat de grote keuzes te maken. Dat<br />

moet je denken aan hoe je die 18 hectare<br />

precies wilt inrichten, maar ook hoe<br />

je met een nat voorjaar om moet gaan<br />

en misschien straks een hele droge zomer.<br />

We zijn er klaar voor.”<br />

Het eerste jaar is uiteraard met vallen<br />

en opstaan gegaan en soms ook met<br />

een hartgrondige vloek. “Maar we weten<br />

waarom we dit avontuur zijn aangegaan<br />

en zijn iedere dag blij dat we onze<br />

droom mogen leven.”<br />

ALLES KWAM BIJ ELKAAR<br />

Jaap en Niels zijn al compagnons sinds<br />

2015. Daarvoor werkten ze allebei in de<br />

wereld van de creatieve concepten en<br />

strategie & marketingadvies, waar ze<br />

een goede boterham mee verdienden. Er<br />

ontbrak echter iets cruciaals en dat was<br />

zingeving. Samen richtten ze allerlei sociale<br />

en duurzame initiatieven op, zoals<br />

een ondernemersschool voor vluchtelingen,<br />

een uitrolbaar zonnetapijt voor<br />

kunstgrasvelden, een coworking community<br />

in Enschede en de Social Impact<br />

Days in Overijssel. Mooie initiatieven,<br />

8 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

“ALS JE UIT JE GROENE BUBBEL KOMT, BLIJKT HET<br />

GROENE LANDSCHAP TOCH WEL ANDERS TE ZIJN.”<br />

maar de echte focus ontbrak. Na vele<br />

gesprekken, met name over voedselproductie,<br />

de landbouw en de bodem, viel<br />

uiteindelijk het kwartje. Jaap en Niels<br />

willen boer worden. Al hun ideeën, ervaringen<br />

en vaardigheden bleken te passen<br />

in de regeneratieve gemeenschapslandbouw<br />

waar ecologie, samenleving<br />

en economie samenkomen. Er volgde<br />

een zoektocht en die leidde dankzij Lenteland<br />

naar Erve Kiekebos.<br />

Zo’n zoektocht was bepaald niet<br />

eenvoudig. “We hadden geen familie<br />

met een boerderij en ook geen grote zak<br />

met geld. We hebben ons vervolgens<br />

verdiept in de commons, gezamenlijk<br />

eigenaarschap en beheer over een stuk<br />

grond. We kwamen Damaris Matthijsen<br />

van Economy Transformers (tevens<br />

Activator van het New Financial Forum,<br />

red). tegen. Zij is van mening dat<br />

grond geen onderdeel moet zijn van het<br />

economische systeem. Deze tijd geeft<br />

heel duidelijk aan waarom dit zo zou<br />

moeten zijn. Onze grondprijzen zijn zo<br />

hoog dat boeren niet goed voor de bodem<br />

kunnen zorgen, maar het uiterste<br />

uit de grond moeten halen om te kunnen<br />

overleven. Daarom moeten we niet<br />

wijzen naar de boer, maar vooral naar<br />

onszelf kijken. Consumenten, boeren,<br />

politiek en bedrijven hebben die samen<br />

zo gecreëerd. Dit moet je dus anders<br />

willen inrichten.”<br />

Maar hoe begin je? Jaap en Niels<br />

werkten het plan wat ze voor ogen hadden<br />

uit. Bijna waren ze begonnen in<br />

de buurt van Zwolle, maar dat was een<br />

langzaam proces. Toen kregen ze te horen<br />

dat Lenteland op zoek was naar regeneratieve<br />

boeren voor Erve Kiekebos.<br />

“Alles kwam bij elkaar.”<br />

EIGENDOM<br />

Ook het eigendomsvraagstuk is cruciaal.<br />

Jaap en Niels zien drie lagen van eigenaarschap:<br />

het juridische, het economische<br />

en het creatieve eigenaarschap.<br />

Het juridische eigenaarschap is als<br />

volgt geregeld: de grond is toegewezen<br />

aan een stichting en hierin is vastgelegd<br />

dat de grond niet overdraagbaar is, niet<br />

kan worden verkocht en alleen regeneratief<br />

beheer als bestemming heeft.<br />

Met behulp van Lenteland (zie kader)<br />

en Gijsbert Koren (WeAreStewards<br />

en ook activator van het New Financial<br />

Forum, red.) omarmden ze het steward<br />

ownership. Daarmee is de boerderij eigenaar<br />

geworden van zichzelf en kan<br />

de boerderij nooit verkocht worden. De<br />

economische eigenaren zijn burgers,<br />

omwonenden, consumenten, organisaties,<br />

leveranciers, etc.<br />

Het creatieve eigendomsvraagstuk<br />

was een zoektocht. Eén van de<br />

afspraken is dat de economische én de<br />

juridische eigenaar het vertrouwen en<br />

het mandaat voor het beheer en de bewerking<br />

van de grond aan de creatieve<br />

eigenaars geven en dat zijn in dit geval<br />

Jaap en Niels.<br />

Door deze uitgangspunten is de<br />

boerderij middel geworden en geen doel.<br />

“Doel is ervoor te zorgen dat de boerde-<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 9


GEZONDE SAMENLEVING<br />

rij en de omgeving zo veerkrachtig mogelijk<br />

worden. Dat kun je onder meer<br />

bereiken door verschillende gewassen<br />

bij elkaar te zetten, door boslandbouw<br />

toe te passen en met een holistische<br />

kijk op het middel, de boerderij. “Wil je<br />

een toekomstbestendige boerderij dan<br />

kan het niet anders dan dat je ook over<br />

de bredere context dan alleen het boerenbedrijf<br />

moet nadenken, ecologisch<br />

en dús ook economisch.”<br />

“ERVE KIEKEBOS: EEN PRACHTIG AVONTUUR MET EEN<br />

VOOR IEDEREEN FANTASTISCHE BESTEMMING”<br />

LENTELAND<br />

Lenteland ontwikkelt regeneratieve gemeenschapsboerderijen van 5 tot 25<br />

hectare, dichtbij woongebieden. De gemeenschap, die allerlei dagverse groente<br />

en fruit afneemt bij de boer, wordt ook eigenaar van het bedrijf, inclusief de<br />

grond en de gebouwen. Op deze manier zorgt Lenteland voor gezonde boerenbedrijven<br />

en sterke onderlinge betrokkenheid, of zoals ze het zelf zeggen: leven<br />

in verbinding.<br />

Lenteland omarmt het idee van the commons. Zij leggen dat op hun site<br />

zo uit: “Ooit was de grond om ons heen van iedereen. Of van niemand. Nu is<br />

grond meestal privé-eigendom, zetten we er hekken omheen en maken we er<br />

winst mee. Met Lenteland boerderijen wordt de gemeenschap weer eigenaar<br />

van de grond, samen met de boeren. Dat past bij het idee van de commons. Een<br />

commons is een gemeenschappelijk goed – van oorsprong grond – dat beheerd<br />

wordt door een groep mensen die gezamenlijk afspraken maakt. Het doel is<br />

om het gemeengoed zo te verzorgen dat het niet vermindert of zelfs verrijkt<br />

wordt. Zo kunnen de volgende generaties er ook van genieten.”<br />

Naast het idee van de commons is ook regeneratieve landbouw cruciaal in<br />

het concept van Lenteland. Regeneratieve landbouw laat zien dat het produceren<br />

van gezond voedsel met veel voedingsstoffen hand in hand kan gaan met<br />

het herstellen van de biodiversiteit en het opbouwen van bodemleven. Regeneratieve<br />

boeren laten de natuur zoveel mogelijk hun werk doen, met een gezonde<br />

bodem als basis. En ja, regeneratieve boeren maken ook winst.<br />

Op dit moment zijn er twee Lenteland-boerderijen in bedrijf. In Nederland<br />

is dat Erve Kiekebos, een voormalig melkveebedrijf van bijna 18 hectare in het<br />

Gelderse Empe en in België is dat Strackxhoeve in Laakdal.<br />

Lenteland biedt verschillende manieren om mee te doen. Je kunt investeren<br />

in Lenteland en mede-eigenaar worden van een boerderij, je kunt je aanmelden<br />

als regeneratieve boer, je kunt geschikte percelen aandragen en je kunt<br />

uiteraard klant worden van een boerderij.<br />

Meer informatie: www.lente.land<br />

FINANCIËLE SECTOR<br />

Jaap en Niels hebben veel te danken<br />

aan Wouter Veer, oprichter van<br />

de stichting Lenteland (zie ook het interview<br />

in de lente-editie 20<strong>23</strong> van het<br />

New Financial Magazine). “De gesprekken<br />

met hem zijn bijzonder waardevol.<br />

In ons vorig leven zijn we als ondernemers<br />

vaak in aanraking geweest met<br />

de financiële sector. Gesprekken gingen<br />

dan altijd over opschalen, rendement<br />

en aflossingen, maar nooit over<br />

de inhoud. Uiteraard zijn ook wij voor<br />

zwarte cijfers, maar belangrijke vragen<br />

zouden ook moeten zijn: hoe wil je het<br />

gaan doen, hoe lang heb je nodig, hoe<br />

behoud de onderneming ook zijn waarden<br />

in de toekomst en wat doe je met<br />

je rendement als je succesvol bent? Wij<br />

willen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat<br />

elke verdiende euro wordt geherinvesteerd<br />

in deze regio. Dit soort gesprekken<br />

heb je helaas niet met bestaande financiële<br />

dienstverleners.”<br />

Jaap: “Ik woon nu op een gemeenschapsboerderij<br />

en in feite bezit ik zelf<br />

niets meer. En voor mij is dat uiteindelijk<br />

de echte rijkdom en ultieme vrijheid.<br />

Ik zou niet anders willen. Wouter geeft<br />

ons ook het vertrouwen dat het goed<br />

komt. Niet alleen nu, maar ook later als<br />

we oud zijn en niet meer in staat zijn<br />

om als boer te werken. Samen zoeken<br />

we mogelijkheden om ook dan inkomen<br />

te genereren. Vertrouwen is daarbij het<br />

sleutelwoord. Vertrouwen kun je uiteindelijk<br />

alleen uit jezelf halen. Zolang je<br />

het leven door je heen voelt stromen, is<br />

dat vertrouwen er. Dat noem ik niet naïef,<br />

maar optimistisch.” n<br />

10 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


Schrijf mee aan een nieuw verhaal<br />

waar wij en onze kinderen<br />

trots op kunnen zijn…<br />

Laten we<br />

toekomst<br />

schrijven…<br />

HELP<br />

De Gouden Cirkel is een gebied in Transsylvanië met<br />

de meeste biodiversiteit van Europa. Het is een gebied<br />

waar veel mensen juist nu naar verlangen: regeneratieve<br />

landbouw, een regionale voedselketen<br />

en sociale cohesie. Een gebied waar mensen in<br />

verbinding en harmonie leven, met zichzelf, met elkaar<br />

en met het omringende leven.<br />

Om dit unieke gebied te behouden, is snel actie<br />

nodig. De stichting ALPA, begeleid door het<br />

European Network of Access to Land, heeft de<br />

expertise om land aan te kopen en onder te<br />

brengen in de stichting die het land veilig stelt<br />

voor komende generaties. Ze beschikken echter niet<br />

over de financiële middelen om dit te doen. Met onze<br />

donatie kunnen zij dit wel.<br />

JE MEE?<br />

Help ALPA mee land in de Gouden Cirkel te<br />

verwerven. Ieder stukje land dat de stichting via<br />

donaties kan aankopen, is een concrete bijdrage<br />

aan uniek natuurbehoud. Door in dit gebied op<br />

slimme manier stukjes land aan elkaar te rijgen,<br />

ontstaat een onneembare veste voor partijen met<br />

destructieve intenties.<br />

ACTIE IS NU NODIG<br />

Initiatiefnemers zijn Willem Vreeswijk (stichting<br />

New Financial Forum) en Jelle Bartels (Next Step<br />

Factory) die dit initiatief onbezoldigd hebben<br />

opgezet. Lees de achtergrondverhalen in deze u<br />

itgave van het New Financial Magazine, vraag<br />

de digitale brochure aan en/of informeer naar<br />

de mogelijkheden om te doneren.<br />

• JELLE BARTELS<br />

(jelle@nextstepfactory.nl, 06-25024545)<br />

• WILLEM VREESWIJK<br />

(willem@willemvreeswijk.com, 06-10630149)<br />

MEER INFORMATIE: WWW.ALPA.LAND


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Sangale ole Ntutu (stamhoofd Masai Kenia en getrouwd<br />

met de Nederlandse Manon van Oldenbarneveld) en Wiruungga<br />

Dunggiirr (drager van de kennis van de droomtijd,<br />

Namba Gumbaynggar Nation Australië).<br />

De aarde kan<br />

best zonder ons<br />

Steeds meer mensen staan op om de aarde gezonder te maken. Met belangrijke initiatieven<br />

herstellen zij wat eerder door de mens stuk is gemaakt. De aarde zal het uiteindelijk<br />

wel overleven, maar of dit voor de mensheid ook zo geldt, is maar de vraag. De aarde<br />

kan wel zonder ons, maar wij niet zonder de aarde. Nieuwe initiatieven en inzichten zijn<br />

van groot belang om als mensheid te kunnen voortbestaan. Tegelijkertijd is veel kennis<br />

al aanwezig. Luister naar de wijze lessen van inheemse volkeren die wél verbonden zijn<br />

met de natuur. Laten we ons als leerlingen voor hen openstellen.<br />

TEKST JELLE BARTELS | BEELD MARIJKE KODDEN<br />

12 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

In 1968 krijgt Medicijnman Raymundo<br />

Tigre Perez een visioen.<br />

Hij ziet dat inheemse ‘Wisdom<br />

Keepers’ van over de hele wereld<br />

zich verenigd hebben in een cirkelvormige<br />

kuil bij een heilig vuur. Zij<br />

voeren door middel van zang, dans en<br />

gebeden spirituele ceremonies uit voor<br />

de aarde, voor vrede en welzijn van alle<br />

levende wezens. Later ontdekt de medicijnman<br />

dat hij getuige was van een<br />

KIVA, een eeuwenoude ceremonie van<br />

de Anasazi, een oude Indiaanse cultuur.<br />

Perez doet een oproep aan alle inheemse<br />

wijzen om daadwerkelijk bij<br />

elkaar te komen. Hij vindt gehoor.<br />

De Wisdom Keepers (van Maori tot<br />

Maasai, van Sami tot Mohawk) komen<br />

inmiddels al vele tientallen jaren bij elkaar<br />

om deze ceremonie uit te voeren.<br />

Doordat zij het contact met de natuur<br />

nooit verloren hebben, kunnen zij ons<br />

(terug)leiden naar een meer verbonden<br />

en duurzame manier van leven.<br />

Het enige dat wij hoeven te doen is ons<br />

open te stellen en te luisteren.<br />

AVONTUUR<br />

In 2017 hoort filmmaker en fotograaf<br />

Marijke Kodden over het bestaan van<br />

“DE KIVA-CEREMONIE LAAT<br />

ONS ZIEN HOE WE ONZE<br />

RELATIE MET DE PLANEET<br />

KUNNEN HERSTELLEN”<br />

KIVA. Voor Marijke is natuur altijd al<br />

een grote inspiratiebron geweest. Als<br />

tienjarige zwierf ze al met haar Wild<br />

Flower Guide door de natuur, op zoek<br />

naar mooie bloemen, om ze te ‘determineren’<br />

en vervolgens te drogen in een<br />

herbarium. Op het moment dat ze met<br />

de KIVA-ceremonie in contact komt, is<br />

ze al ruim tien jaar fotograaf en ontwerper<br />

van magazines van Staatsbosbeheer<br />

en het Wereld Natuur Fonds.<br />

Marijke hoort in 2017 via een vriendin<br />

over de ceremonie, maar vanwege<br />

een andere afspraak gaat ze niet mee..<br />

Als ze later de foto’s van de ceremonie<br />

ziet, heeft ze enorm spijt, dit is totaal<br />

‘haar ding’. Ze neemt contact op met<br />

de organisatie en vraagt of ze het jaar<br />

erop als fotograaf aanwezig kan zijn. Ze<br />

zijn helaas voorzien van een vaste fotograaf,<br />

maar ze krijgt - als een van de<br />

weinigen - toestemming om de ceremonie<br />

te filmen en mag de aanwezige Wisdom<br />

Keepers ofwel Elders interviewen.<br />

Het is de start van een groot avontuur.<br />

Maasai Elder Sankale Ntutu zegt tegen<br />

haar: “Als journalist heb je een verantwoordelijkheid<br />

om dit verhaal wereldkundig<br />

te maken.” Ze belooft dit<br />

te doen. Gedurende vier jaar bezoekt<br />

ze vele KIVA’s in Mexico, India, Duitsland<br />

en Nederland, die ze vastlegt in<br />

meer dan honderd uur aan filmopnames.<br />

Die vier jaren zijn zeer intensief<br />

en eisen hun tol. Ze voelt zich in 2019<br />

uitgeblust en kan op dat moment niet<br />

verder werken aan haar film. Ze voelt<br />

zich hier schuldig over en tot overmaat<br />

van ramp verliest ze haar baan als grafisch<br />

ontwerper en fotograaf. Als klap<br />

op de vuurpijl komt de financier van<br />

haar film niet met het toegezegde geld<br />

over de brug.<br />

De film moet echter gemaakt worden,<br />

zo weet Marijke. Ze leent geld om<br />

de film toch te kunnen maken. Met veel<br />

vallen en steeds weer opstaan komt de<br />

documentaire tot stand. Dankbaar is<br />

Cheryl Angel (leider<br />

Sioux, Dakota).<br />

Shirley Krenak (Brazilië) zet zich<br />

met hart en ziel in voor de rechten<br />

van inheemse vrouwen.<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 13


GEZONDE SAMENLEVING<br />

ze voor de support van vriendin Rakinah<br />

Buttner, die haar in 2018 toezegde<br />

de film mede te produceren, en voor de<br />

support van filmmaker Jaap Verhoeven<br />

die haar in 2021 hielp de film te monteren.<br />

Na een hectische tijd met veel uitdagingen<br />

is de film eind 2022 klaar voor<br />

vertoning.<br />

Met veel vertrouwen stuurt ze haar<br />

film naar het iDFA: International Documentary<br />

Film Festival Amsterdam. Helaas<br />

komt de documentaire niet door<br />

de voorronde en is ze voor haar gevoel<br />

weer terug bij af. Ook deze keer laat ze<br />

zich niet uit het veld slaan. Ze organiseert<br />

zelf een drietal premieres die binnen<br />

twee dagen uitverkocht zijn. Een<br />

groot succes en ook alle volgende vertoningen<br />

zijn snel uitverkocht.<br />

LEIDERSCHAP<br />

Tijdens de vertoningen laat ze steeds<br />

ook een of twee Elders aan het woord.<br />

De Elders delen hun visie over hoe we<br />

als mensen weer in verbinding kunnen<br />

komen met de natuur, met moeder aarde<br />

en hoe ieder van ons een steentje<br />

kan bijdragen aan een meer duurzame<br />

samenleving. De documentaire gaat namelijk<br />

niet alleen over de natuur, maar<br />

ook over leiderschap en verantwoordelijkheid.<br />

Twee Zuid-Amerikaanse Wisdom Keepers, die Marijke fotografeerde tijdens KIVA KumbhaMela<br />

in India (2019): Tayta Ullpu (Bolivia - overleden in 2021) doceerde inheemse<br />

taal en cultuur aan verschillende universiteiten in Argentinië. Tlahuizcalpantecuhtli<br />

(Mexico) is een van de spiritueel leiders van de Toltec-gemeenschap Teotihuacan.<br />

Taita Eustorgio Paya-guaje (Colombia)<br />

is opgegroeid in de Siona- en Kofantraditie.<br />

Hij heeft grote kennis van plantenremedies.<br />

14 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

KIVA-ceremonie in 2018 in Nederland.<br />

Toroa Aperahama (een Maori Elder uit<br />

Nieuw Zeeland) geeft tijdens een filmavond<br />

aan: “Het gaat niet meer over ons.<br />

Wat wij hebben vernietigd, kan nooit<br />

meer worden goedgemaakt. Die verantwoordelijkheid<br />

moeten we nemen. Wat<br />

we wel kunnen doen, is ons weer verbinden<br />

met moeder aarde. Zodat generaties<br />

na ons niet dezelfde fouten maken<br />

en de aarde voor hen en alle generaties<br />

na hen weer een leefbare planeet<br />

wordt.”<br />

De documentaire trekt nog altijd<br />

volle zalen. Marijke laat zich meevoeren<br />

op de golf van het succes en is hier<br />

dankbaar voor. Haar belofte om het<br />

Marijke Kodden.<br />

verhaal van de Wisdom Keepers te delen<br />

met de wereld is nog altijd een wonder<br />

in wording. Na iedere vertoning<br />

komt ook haar grote droom een stap<br />

dichterbij: een planeet waarop de mens<br />

weer verbonden is met moeder aarde.<br />

Alleen op die manier kunnen we de aarde<br />

leefbaar houden.<br />

HOOP<br />

Een onmogelijke opgave? De documentaire<br />

biedt hoop. Kodden: “De KIVA-ceremonie<br />

laat ons zien hoe we onze relatie<br />

met de planeet kunnen herstellen!<br />

Alle wijsheid en kennis is al aanwezig.<br />

We hoeven ons er alleen maar mee te<br />

verbinden. Dat is iets wat we zelf moeten<br />

doen. Dat is verantwoordelijkheid<br />

nemen en dan stopt ook het wijzen<br />

naar anderen. Maak van je achtertuin<br />

je paradijs op aarde, maak van je balkon<br />

een oase van groen. Elk steentje draagt<br />

bij en je kunt hier vandaag al mee beginnen.<br />

De natuur is geen plek die je op<br />

een zomermiddag of lenteochtend kunt<br />

bezoeken, de natuur is niets meer en<br />

niets minder dan ons thuis. Wees daar<br />

zuinig op.” n<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 15


COLUMN<br />

The Health Of Nations<br />

Het goede leven is<br />

het gezonde leven<br />

In zijn boek The Myth of Normal agendeert de wereldberoemde<br />

psycholoog Gabor Maté een diepe<br />

verwevenheid tussen onze individuele gezondheid<br />

en onze collectieve gezondheid. Ik kan me<br />

helemaal vinden in zijn beredenering.<br />

TEKST KEES KLOMP | BEELD ALFRED OOSTERMAN<br />

Maté: “What passes as normal in our society is neither<br />

healthy nor natural, and to meet modern society’s<br />

criteria for normality is in many ways to conform to<br />

requirements that are profoundly abnormal in regard<br />

to our nature-given needs – which is to say, unhealthy<br />

and harmful on the psychological, mental<br />

and even spiritual levels. If we could begin to see much illness<br />

itself not as a cruel twist of fate or some nefarious mystery<br />

but rather as an expected and therefore normal consequence<br />

of abnormal, unnatural circumstances… the ailing bodies and<br />

minds amongst us would no longer be regarded as expressions<br />

of individual pathology, but as living alarms directing our<br />

attention towards where our society has gone askew.” Met andere<br />

woorden, Maté onderbouwt en beschrijft hoe giftig onze<br />

moderne, westerse welvaartssamenleving is; hoe het huidige<br />

economische systeem mensen lichamelijk en mentaal ziek<br />

maakt.<br />

SCHADUWKANT<br />

Ik beschouw betekeniseconomie – de term die ik gebruik om<br />

een nieuw economisch paradigma te duiden – als een reactie<br />

op de onacceptabel hoge kosten van het huidige economische<br />

systeem. Dit systeem heeft ontegenzeggelijk positieve<br />

opbrengsten teweeggebracht. De gigantische economische<br />

groei van de afgelopen eeuwen heeft de levensstandaard van<br />

velen verbeterd, heeft geleid tot betere volksgezondheid en<br />

hogere levensverwachtingen. De afgelopen decennia zien we<br />

echter dat deze zonnige zijde ook een donkere schaduwkant<br />

heeft. Onze moderne, westerse levensstijl gaat gepaard met<br />

een gigantische ecologische voetafdruk. Klimaatverandering,<br />

de ineenstorting van biodiversiteit en milieuverontreiniging<br />

drukken een steeds grotere stempel en bedreigen ons basale<br />

levensbestaan. Maar ook sociaal zijn de gevolgen gigantisch.<br />

Er is een gevaarlijk gapende kloof tussen arm en rijk, er is<br />

politieke polarisatie, er is een opkomst van ideologisch extremisme,<br />

en bovenal nemen depressie, burn-out en verslaving<br />

epidemische vormen aan. Het vereist niet veel moeite<br />

om in te kunnen zien dat onze samenleving, onder het glanzende<br />

laagje welvaartsvernis, doodziek is. Of zoals Maté het<br />

betoogt: “Onze hyper-geïndividualiseerde, vereconomiseerde<br />

prestatiesamenleving is inherent traumatisch.”<br />

DRIE WAARDE-DOMEINEN<br />

Wat mij betreft ligt er een premisse ten grondslag aan deze<br />

situatie. Het huidige economische systeem is namelijk gebaseerd<br />

op de veronderstelling dat welzijn en welbevinden uitvloeisels<br />

zijn van welvaart. In iedere samenleving zijn er altijd<br />

drie waarde-domeinen. We kunnen als samenleving zakelijke<br />

waarde creëren. Dat noemen we welvaart. Welvaart is altijd<br />

geld-gebaseerd. Daarom is Bruto Binnenlands Product ook<br />

een typische welvaartsindicator. Maar we kunnen ook maatschappelijke<br />

waarde creëren. Dat noemen we welzijn. Welzijn<br />

draait altijd om de kwaliteit van gemeenschapsgoed. Welzijnsindicatoren<br />

zijn zaken die ons als samenleving altijd allemaal<br />

aangaan, en die we uit kunnen drukken in objectieve data.<br />

16 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


COLUMN<br />

KEES KLOMP: “LUCHTVERONTREINIGING<br />

DISCRIMINEERT NIET OP HUISNUMMER.”<br />

Tenslotte is er ook nog persoonlijke waarde: welbevinden.<br />

Welbevinden is per definitie individueel en dus subjectief.<br />

Welvaart – Zakelijke waarde – Geld<br />

Welzijn – Maatschappelijke waarde – Gemeenschapsgoed<br />

Welbevinden – Persoonlijke waarde – Geluk<br />

Het onterechte idee is dus dat als we maar aan de welvaartsknop<br />

draaien, dat het automatisch ook goed komt met welzijn<br />

en welbevinden. Dit is aperte onzin. Welzijn en welbevinden<br />

zijn fundamenteel andere vormen van waarde, die<br />

op hun eigen merites moeten worden beoordeeld en ontwikkeld.<br />

Een voorbeeld om de verschillen te duiden: stel wij wonen<br />

beiden in Wijk aan Zee. In dezelfde straat. U woont in<br />

een huis van een miljoen euro en ik in een huis van een half<br />

miljoen euro. Dit betekent dat er in welvaart een verschil is<br />

tussen ons. Maar we wonen in dezelfde straat onder dezelfde<br />

rook van Tata Steel. De luchtverontreiniging discrimineert<br />

niet op huisnummer, dus wij hebben beiden een even lage<br />

kwaliteit van het gemeenschapsgoed schone lucht. En tenslotte<br />

gaat u gebukt onder dit feit en maakt het u boos en<br />

bang, en ga ik redelijk blijmoedig door het leven. Ons welbevinden<br />

is dus significant verschillend. In het huidige systeem<br />

kijken we eigenlijk alleen naar welvaart. Als het goed<br />

gaat met de welvaart, gaat het goed met het welzijn en welbevinden.<br />

Dat is het idee. In dit voorbeeld zou het welzijn en<br />

welbevinden van bewoners in Wijk aan Zee vragen om het<br />

sluiten van Tata Steel. De staalfabriek heeft immers ontegenzeggelijk<br />

een negatief effect op het gemeenschapsgoed en<br />

het geluk. Maar sluiting is natuurlijk onbespreekbaar, want<br />

dat zou eveneens ontegenzeggelijk grote negatieve gevolgen<br />

hebben voor de welvaart. Tata Steel is immers een economische<br />

factor van belang. Sluiting zou gepaard gaan met banenverlies<br />

en een reductie van het Bruto Binnenlandse Product.<br />

En dus moeten welzijn en welbevinden maar lijden onder<br />

welvaart; moeten we als samenleving maar accepteren dat de<br />

mensen in Wijk aan Zee en omgeving ziek worden van de<br />

luchtverontreiniging.<br />

BALANS<br />

Adam Smith schreef het bronboek van het huidige, moderne,<br />

westerse economische system: Wealth of Nations. Betekeniseconomie<br />

gaat over Health of Nations. Het goede leven moet<br />

wat mij betreft gaan over het gezonde leven. En dat is iets<br />

wezenlijk anders. Voor een gezonde samenleving moeten we<br />

niet welvaart centraal zetten en de groei daarvan nastreven,<br />

maar moeten we welvaart, welzijn en welbevinden leren balanceren.<br />

Welvaart is een groot goed, maar alleen als deze zich<br />

niet ten koste van welzijn en welbevinden maar ten bate van<br />

welzijn en welbevinden ontwikkelt. n<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 17


GEZONDE SAMENLEVING<br />

RON VAN ES:<br />

“ZO BOVEN, ZO BENEDEN,<br />

ZO BINNEN, ZO BUITEN.”<br />

18 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

– essay –<br />

Horizontaal kijken<br />

leidt tot verticale leegte<br />

Toen de krantenman Horace Greeley op 13 juli 1865 in zijn New York Daily Tribune deze woorden<br />

schreef: “Go West, young man” doelde hij op het westen in Amerika. Dat land achter de<br />

Appalachen. Het onmetelijk grote land dat open lag en ontgonnen kon worden. “Washington<br />

[D.C.] is not a place to live in. The rents are high, the food is bad, the dust is disgusting and the<br />

morals are deplorable. Go West, young man, go West and grow up with the country.”<br />

TEKST RON VAN ES<br />

Misschien is de opmerking van Horace Greeley wel de<br />

basis van het vooruitgangsgeloof. Go West. Volg het<br />

verre spoor. Zet die stip op de horizon, zoals we dat<br />

nog vaak tegen elkaar zeggen. Succes is blijkbaar altijd<br />

verderop.<br />

Het lijkt ook in het menselijk DNA te zitten.<br />

Streven, verder komen, ontwikkelen. Het is de jager in ons<br />

en niet de boer. Het is de gejaagdheid in ons en niet de tevredenheid.<br />

Het is het idee dat de wereld, verderop, niet alleen<br />

ontdekt, maar ook onderworpen moet worden. Zoals in het<br />

Bijbelboek (Genesis 1:28), waar staat: “En God zegende hen<br />

en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul<br />

de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de<br />

zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de<br />

aarde kruipen!”<br />

Maar Go West heeft ook onnoemelijk veel leed gebracht.<br />

Schade aan lokale bevolking, schade aan de planeet, verwoesting<br />

van oude culturen. Het horizontale kijken heeft de wereld<br />

in kaart gebracht, maar heeft de mensheid verticale leegte gegeven.<br />

De psychiater Esther van Fenema schrijft dan in haar<br />

boek “Het verlaten individu’: De slang heeft ooit Eva kunnen<br />

verleiden omdat hij haar voorspiegelde dat ze gelijk aan God<br />

zou worden als ze een hap van de appel zou nemen.’ Het is de<br />

mens die verlaten is en lijdt aan eenzaamheid, onzekerheid,<br />

zelfoverschatting en kortzichtigheid. We turen in de verte<br />

in de hoop op verlossing, maar zijn terecht gekomen, zoals<br />

de columniste Aylin Bilic schetst in NRC, in ‘een klimaatcrisis,<br />

stikstofcrisis, wooncrisis, asielcrisis, arbeidsmarktcrisis,<br />

energiecrisis en depressiecrisis (bij jongeren).”<br />

BREEDTE- EN LENGTEGRADEN<br />

Toen er teveel schepen met bemanning vergingen omdat men<br />

nog niet wist hoe de positie ook in lengtegraden moest worden<br />

gemeten, loofde het Britse koningshuis een beloning uit<br />

voor de bedenker van een systeem waarmee schepen hun positie<br />

op die lengtegraden zouden kunnen bepalen. John Harrison,<br />

horlogemaker, wist uiteindelijk het probleem op te lossen.<br />

In het boek Longitude: The True Story of a Lone Genius Who<br />

Solved the Greatest Scientific Problem of His Time schrijft Dava<br />

Sobel: “Met zijn zeeklokken testte John Harrison de wateren<br />

van het ruimte-tijdcontinuüm. Tegen alle verwachtingen in<br />

slaagde hij erin de vierde dimensie te gebruiken om punten<br />

op de driedimensionale wereldbol met elkaar te verbinden.<br />

Hij eigende zich de verblijfplaatsen van de wereld uit de sterren<br />

toe en sloot het geheim daarvan op in een zakhorloge.”<br />

Weliswaar heeft John Harrison de scheepvaart een dienst<br />

bewezen en schepen naar nieuwe horizonten gebracht, maar<br />

heeft dit ons ook blijvend verbonden met de sterren boven<br />

ons waar we in vertrouwen op varen? In haar essay In lichtjaren<br />

heeft niemand haast schrijft Marjolijn van Heemstra: “Als<br />

we maar zouden zien waar we zijn, op een klein rond schip in<br />

een oceaan van ruimte, zouden we anders gaan denken en an-<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 19


GEZONDE SAMENLEVING<br />

“Als we maar zouden zien waar we zijn, op een klein rond schip in<br />

een oceaan van ruimte, zouden we anders gaan denken en anders<br />

gaan leven”, aldus Marjolijn van Heemstra in haar boek In lichtjaren<br />

heeft niemand haast.<br />

ders gaan leven. Circulair, planetair, niet langer alsof het leven<br />

een bron is die eindeloos kan worden uitgeput. Een schip<br />

moet je onderhouden, op de juiste manier besturen.”<br />

Van Heemstra ‘ontdekt’ in de jaren van corona en verplicht<br />

thuis zitten de sterrenhemel en gaat dan op zoek. “Ergens boven<br />

de aarde zweeft een reusachtig oog (de Hubble) dat vier<br />

miljard keer beter ziet dan wijzelf. Een gemeenschappelijke<br />

pupil, met vereende krachten gebouwd, die voor ons de verte<br />

in tuurt. Kan een mens jaloers zijn op een telescoop? Ik voel<br />

iets van afgunst. Dag en nacht de ruimte in turen klinkt als de<br />

ideale remedie tegen de benauwdheid die ik voel.”<br />

Het gegeven dat wij aardbewoner zijn op een statistisch<br />

gezien onbeduidende planeet in een onpeilbaar universum is<br />

zowel afschrikwekkend als openbarend. Het helpt ons om af<br />

te komen van het horizontale denken en ons weer te richten<br />

op wie we werkelijk zijn. Niet een mens die constant in beweging<br />

moet zijn naar verder weg liggende oorden, maar een<br />

mens die de diepte in zichzelf kan ontdekken. Niet voor niets<br />

schreef de bekende mysticus Hermes Trismegistos al: “Zo boven,<br />

zo beneden.”<br />

“ZO BINNEN, ZO BUITEN BETEKENT<br />

DE BINNENWERELD, DIE OOK<br />

ONMETELIJK GROOT IS, ONTDEKKEN”<br />

HET VERTICALE BESEF<br />

Horizontaal denken maakt ons individualisten. Dat levert<br />

ons ook korte termijn denken op met alle gevolgen van dien.<br />

Het beste voorbeeld hiervan is de vluchtigheid van de aandelenhandel.<br />

We lijken niet te leven in het besef van een eeuwigheid,<br />

zoals de bouwers aan een kathedraal die met hun<br />

vakmanschap het beste werk leverden en wisten dat ze de kathedraal<br />

zelf nooit in volle glorie zouden aanschouwen. Hun<br />

werk was het werk van velen in het licht van het bijeenbrengen<br />

van de gemeenschap.<br />

Niet voor niets is de allereerste filosofische vraag geweest,<br />

wie ben ik? Die vraag wordt niet beantwoord door het verderop<br />

te zoeken, de horizon tegemoet. Mooiste voorbeeld van<br />

zo’n mislukte poging is het verhaal van Oepi de Steenhouwer<br />

dat je tegenkomt in Max Havelaar van Multatuli. Oepi is<br />

het zware werk van het stenen houwen zat en ziet mogelijkheden<br />

om steeds van gedaante te veranderen als oplossing.<br />

Oepi werd een rustbank, de zon, een wolk, en tenslotte een<br />

rots. Maar tevreden was Oepi niet. “Hy riep: ik ben zwakker<br />

dan deze... ik wenschte die man te zyn. En er kwam een engel<br />

uit den hemel, die zeide: u zy gelyk gy gezegd hebt. En hy was<br />

een steenhouwer. En hy hieuw steenen uit de rots, met zwaren<br />

arbeid, en hy arbeidde zeer zwaar voor weinig loons, en<br />

hy was tevreden.”<br />

ZO BINNEN ZO BUITEN<br />

Hoe leren we dan naar boven te kijken om te begrijpen dat<br />

we diepte kunnen toevoegen in ons bestaan? Misschien niet<br />

door onze nek te verrekken, maar door een andere, heel oude,<br />

uitspraak toe te passen: zo binnen, zo buiten. Dat klinkt simpel,<br />

maar is het niet. Het betekent stil gaan staan, naar binnen<br />

keren, die binnenwereld, die ook onmetelijk groot is, ontdekken.<br />

Leren inzien dat er binnen een wakkere geest bestaat<br />

die wijzelf zijn en die onze verbinding is naar een collectief<br />

bewustzijn. Daar ligt onze hulp die we nu zo nodig hebben.<br />

We zijn in het verticale zien dus geen enkeling, geen individu.<br />

Ons handelen staat niet alleen ten dienste van ons zelf. Op de<br />

plaats waar we staan is de verbinding met de ander essentieel<br />

om mens te zijn. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten.<br />

Hoe geven we dan vanuit dat verticale besef daar horizontaal<br />

een goede vorm aan? Hoe zien we in ons collectieve bewustzijn<br />

de anderen om ons heen? Het is filosoof Emmanuel<br />

Levinas die ons daar zo duidelijk op wees en die schreef: “Het<br />

is niet jij die de wereld een plaats geeft, maar het is de ander,<br />

die jou aanspreekt en jou een plaats geeft.”<br />

Hoe zijn we dan van ‘binnen’ verbonden om er daar ‘buiten’<br />

handen en voeten aan te geven? Ik denk door te leren niet<br />

tegenover elkaar te staan, maar naast elkaar te zien wat nodig<br />

is. Door niet langer in de valkuil van het eigen gelijk te stappen,<br />

maar te leren luisteren naar elkaars noden. En daar samen<br />

werk van te maken.<br />

Het verticaal zien, maakt dat het horizontale denken niet<br />

over de stip gaat, verderop, maar over de ontmoeting dichtbij.<br />

n<br />

Ron van Es is mentor, spreker, schrijver en maker bij School for<br />

Purpose Leadership.<br />

20 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

“WE HEBBEN GELUK IN<br />

OMSTANDIGHEDEN VAN<br />

OVERVLOED TE LEVEN”<br />

22 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

NRC-journalist Wouter van Noort nam het afgelopen jaar met zijn gezin<br />

een sabbatical. Ze verkochten hun huis en trokken zonder plan,<br />

met twee kleine kinderen en de zon als enige wegwijzer in een camper<br />

door Europa. “We hadden het geluk dat we omstandigheden hadden<br />

van overvloed en we de vrijheid hadden om het te doen. We wilden<br />

voelen hoe het is om echt los te komen en dus ook niet bang te zijn.<br />

Geen angst, geen stress, geen deadlines, geen druk van werk.”<br />

Uiteindelijk draait<br />

het om liefde<br />

en compassie<br />

TEKST JORIS VINCKEN<br />

Als we elkaar spreken, komt<br />

Wouter net van het strand,<br />

waar hij sinds zijn sabbatical<br />

regelmatig aan het jutten is.<br />

“In het begin was ik wel bang<br />

toen het plannetje opkwam om<br />

er een jaar tussenuit te gaan. Wat zet ik<br />

in de waagschaal, wat vinden mensen<br />

ervan? Het kan een beetje decadent of<br />

lui overkomen, want het is een luxe dat<br />

je het kunt doen.”<br />

Toch waren de reacties vooral positief.<br />

Ook zijn werkgever (NRC) was er<br />

heel relaxed over. Het viel Wouter sowieso<br />

op hoe positief mensen reageerden.<br />

“We kunnen baat hebben uit de machine<br />

van het dagelijkse leven te stappen,<br />

uit het werken van deadline naar<br />

deadline. Aan de buitenkant kan het<br />

moedig lijken om dit te doen, maar<br />

voor ons voelde dat niet zo. We hadden<br />

de omstandigheden waarin het kon.<br />

Een geluk op de huizenmarkt, twee<br />

kinderen die nog buiten de schoolgaande<br />

leeftijd vielen en mijn werkgever<br />

die zei: goed idee, ga maar doen.<br />

Mijn vriendin is gespecialiseerd arts en<br />

moest sowieso een volgende baan vinden.<br />

Het was een perfecte samenloop<br />

van omstandigheden.”<br />

“IK ZOEK NAAR MANIEREN<br />

OM HET NIET-WETEN<br />

TE OMARMEN EN TE<br />

INTEGREREN IN MIJN WERK”<br />

OVERGANGSFASE<br />

“De veranderingen in de maatschappij<br />

zijn heftig de laatste jaren. We zitten<br />

in een soort rare tussenfase, wat antropologen<br />

de liminale fase noemen. Het<br />

oude is aan het afbrokkelen, het nieuwe<br />

is nog niet helemaal duidelijk. Er is veel<br />

onzekerheid en onduidelijkheid.<br />

Dat heeft bijgedragen aan die rare<br />

polarisering die we zien. Het gemak<br />

waarmee mensen die volledig begrijpelijke<br />

bezwaren hadden tegen avondklok,<br />

het sluiten van scholen of QR-codes<br />

weggezet werden als wappies. Omdat<br />

een groot deel van de mainstream<br />

de ene kant koos, werden alle anderen<br />

als wappies beschouwd. We moesten<br />

ons braaf houden aan wat ons werd<br />

opgelegd, zonder dat er transparantie<br />

was over de modellen en data die deze<br />

maatregelen ondersteunden of dat er<br />

een open maatschappelijk gesprek mo-<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | <strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

gelijk was over de afwegingen. De mensen<br />

die het daar niet mee eens waren<br />

hebben zich – soms begrijpelijkerwijs<br />

– afgekeerd van de traditionele media<br />

en zijn terechtgekomen bij alternatieve<br />

kanalen. Daar werden reële zorgen vermengd<br />

met allerlei alternatieve bullshit<br />

met vaak als doel om zoveel mogelijk<br />

kliks te scoren.<br />

Wat er in mijn ogen mis gaat, is de<br />

aanname dat je de realiteit kunt controleren,<br />

dat er een bepaalde maakbaarheid<br />

is van complexiteit. Ik denk<br />

dat dat fundamenteel niet klopt. Sterker<br />

nog, als je complexiteit versimpelt<br />

om er snel op te kunnen ingrijpen, versimpel<br />

je een pandemie tot een r-getal.<br />

Dan gooi je alles daarop en vergeet<br />

je dat mentale gezondheid, burgerlijke<br />

rechtstaat of het vertrouwen in instituties<br />

ook componenten zijn.<br />

Bij de economie zie je hetzelfde.<br />

Een complex systeem als de economie<br />

wordt versimpeld tot een Bruto Binnenlands<br />

Product. Dit is heilig en we<br />

doen alles om het BBP te laten stijgen,<br />

met alle schade aan natuur en mens van<br />

dien. Dan zie je vervolgens de tegenbeweging<br />

ontstaan, die ook iets complex<br />

tot iets heel simpels reduceren. Het is<br />

allemaal de schuld van de elite die aan<br />

de touwtjes trekt en ons eronder wil<br />

krijgen. Ook dat is een veel te simpele<br />

verklaring.<br />

Dr. John Vervaeke is een grappige<br />

Canadese professor die veel nadenkt<br />

over zingeving. Hij schetst dat we in<br />

veel seculiere westerse landen in een<br />

zingevingscrisis zitten. We weten niet<br />

welke kant we op moeten, hebben niet<br />

echt een antwoord wat een goed leven<br />

is. Hij schetst dat er drie dingen zijn die<br />

een mens altijd nodig heeft: mythos (de<br />

verhalen binnen de mythes), communitas<br />

(het samenkomen en de gemeenschap<br />

om je heen – liefst lokaal), en religio,<br />

niet in de zin van religie, maar in<br />

verbindende rituelen – waar het woord<br />

ook letterlijk vandaan komt. Ik denk<br />

dat hij daar wel een punt heeft. Die mythos,<br />

communitas en religio hebben we<br />

nodig. Als we dat niet uit de traditionele<br />

religie krijgen, zoeken we het elders,<br />

bijvoorbeeld in complottheorieën of<br />

andere religies.<br />

De achterliggende gedachte achter<br />

onze sabbatical was het aangaan van<br />

het experiment. Wat is er buiten de begaanbare<br />

paden, buiten het systeem?<br />

Hoe bevalt dat, is dat leefbaar en is dat<br />

te doen?”<br />

NETWERK<br />

“Het was een heerlijke reis, maar een<br />

van de dingen die is overgebleven, is<br />

dat het voor mijzelf niet werkt om helemaal<br />

buiten de maatschappij te staan.<br />

Het was ook confronterend hoe ik bij<br />

vlagen thuis miste, mijn werk, het<br />

schrijven en om met de wereld bezig te<br />

zijn. Ik ging op pad met de vraag of we<br />

wel in Nederland moesten blijven, maar<br />

merkte al snel dat ik het warme netwerk<br />

miste. Met twee kleine kinderen<br />

kom je erachter wat de waarde is van de<br />

mensen om je heen die advies geven of<br />

praktisch helpen. Als je opgaat in het<br />

gezin merk je hoe belangrijk het is om<br />

Sabbatical met partner Floor<br />

Lely en hun twee kinderen.<br />

24 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

het emmertje van jezelf gevuld te houden.<br />

Ik ben een beetje een einzelgänger,<br />

die in afzondering gedijt. Dat is er niet<br />

bij als je met twee kleine kinderen in<br />

een camper zit.<br />

De eerste maanden was ik vrijwel<br />

niet actief op sociale media. Daarna<br />

miste ik dat een beetje en heb het wat<br />

meer toegelaten. Het was een manier<br />

om met de grotemensenwereld in contact<br />

te blijven en het niet alleen over<br />

luiers en speeltuintjes te hebben. Een<br />

deel van de confrontatie was dat ik het<br />

bij vlagen pittig vond om zoveel tijd<br />

met de kleine kinderen door te brengen.<br />

Een jong gezin is best wel hard<br />

werken.”<br />

SABBAT<br />

“De ervaringen in het sabbatical hebben<br />

ons geholpen om ons leven overzichtelijk<br />

en simpel te houden. Ik vind<br />

het heerlijk om weer met volle teugen<br />

aan het werk te zijn, maar doe dat nu<br />

voor 90 procent van de tijd. Om de<br />

week heb ik een dag met de kinderen.<br />

Daarnaast hebben we elk weekend een<br />

soort van sabbat, een heilige dag met<br />

het gezin. Het is niet vanuit een geloof,<br />

we zijn niet kerkelijk. We voeren ook<br />

geen ritueel op, maar wel is een dag van<br />

het weekend van het gezin, punt. Daar<br />

houden we elkaar ook aan. Als er een<br />

afspraak in de maak is, wijzen we elkaar<br />

erop dat dat niet de bedoeling is. Aan<br />

die sabbatical – wat natuurlijk ook sabbat<br />

is – hebben we dat overgehouden.<br />

Ik was best wel antikerkelijk, antigeloof,<br />

een atheïst. Dat is hoe ik ben<br />

opgegroeid, heel wetenschappelijk, kritisch<br />

op geloof en religie. Nu is dat aan<br />

het verschuiven. In de meerderheid van<br />

onze samenleving hebben we religie afgeschaft,<br />

maar daardoor is er ook van<br />

alles afgeschaft waar veel waarde in zat.<br />

Het kind is met het badwater weggegooid,<br />

met name gezamenlijkheid.<br />

Ik sprak laatst met theoloog en econoom<br />

Jan Jorrit Hasselaar van de Vrije<br />

Universiteit Amsterdam. In zijn laatste<br />

boek pleit hij voor een nieuwe sabbat.<br />

Het interessante aan zijn ideeën vond<br />

ik dat het niet eens draaide om niets<br />

doen of over matiging, maar dat hij<br />

een sabbat ziet als een werkplaats van<br />

hoop. Dit is een definitie van rabbijn<br />

Jonathan Sacks. In een tijd waarin alles<br />

onzeker is en waar het soms moeilijk<br />

kiezen lijkt tussen pessimisme en optimisme,<br />

stelt hij daar iets anders tegenover,<br />

namelijk hoop. Je kunt heel pessimistisch<br />

zijn over de huidige situatie,<br />

maar hoopvol over de toekomst. Om<br />

aan een soort gedeelde hoop te werken<br />

stelt hij voor om weer toe te gaan naar<br />

een dag van reflectie en rust. In ieder<br />

geval even stoppen met werken – sabbat<br />

betekent stoppen.”<br />

TUTTIG<br />

“In potentie hebben we nu toegang tot<br />

een veel grotere rijkdom aan informatie<br />

en kennis. Je kunt natuurlijk een filosofisch<br />

gesprek voeren over hoe waardevol<br />

dat soort kennis is en of het in<br />

de weg staat van ervaring. Ik merk dat<br />

het overweldigend kan zijn. Het medialandschap<br />

is niet per se een gids naar<br />

wijsheid. Veel van mijn werk gaat over<br />

een goede omgang te vinden met complexiteit.<br />

De onzekerheid over wat op<br />

ons afkomt, is groot. Je denkt dat je<br />

heel veel weet, maar eigenlijk weet je<br />

niets. Ik zoek naar manieren om het<br />

niet-weten te omarmen en te integreren<br />

in mijn werk. Dat is best wel ingewikkeld<br />

als journalist, want het draait<br />

juist om dingen weten en feiten te achterhalen.<br />

Het enige dat overblijft is nu, onder<br />

je neus. Dan kom je al snel op wat tuttig<br />

klinkende woorden als compassie en<br />

liefde, maar daar draait het uiteindelijk<br />

wel om. Als je uit de abstracte denkwereld<br />

stapt en de natuur in gaat of een<br />

gesprek voert, opent zich iets heel anders<br />

dan dat je achter een scherm zit.<br />

Dan voel je een verbondenheid met iemand<br />

of met de natuur. Ook al was het<br />

pisweer tijdens de wandeling die ik op<br />

het strand maakte, het is ook lekker om<br />

de elementen te voelen. Het is meditatief<br />

en brengt je in contact met de ecosystemen<br />

van de Noordzee.<br />

Als je alleen maar achter je scherm<br />

wordt opgehitst door algoritmes kom<br />

WOUTER VAN NOORT<br />

Wouter van Noort (1985) is journalist.<br />

Hij is redacteur bij NRC, waar<br />

hij schrijft over o.a. technologie en<br />

economie. Hij was twee seizoenen<br />

vaste tech-commentator van Een-<br />

Vandaag op radio en tv. Tevens is<br />

hij oprichter van Future Affairs. “Ik<br />

probeer de overgangen die ons leven<br />

overspoelen te begrijpen. Samen<br />

met mijn lezers en luisteraars onderzoek<br />

ik grote vragen rond technologie,<br />

ecologie en complexiteit.”<br />

je nooit in de echte wereld terecht. Dan<br />

voel je de compassie en liefde voor elkaar<br />

niet noch de natuur. Het is makkelijk<br />

het belang van vertrouwen – nog<br />

zo’n tuttig woord – niet meer te voelen<br />

en dus te missen. Het is echter niet<br />

makkelijk om liefde voor jezelf te vinden<br />

en ik weet niet of ik daar zelf in<br />

geslaagd ben. Het is wel een route die<br />

ik steeds meer verken. Maar die route<br />

naar zelfkennis, zelfcompassie en zelfliefde<br />

is geen Disneyland.” n<br />

Joris Vincken is schrijver, coach, muzikant<br />

en inspirator (www.jorisvincken.nl)<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 25


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Raymundo Resink heeft zich nooit kunnen verenigen met het idee<br />

dat dingen nou eenmaal zo zijn. Hij mocht door heel wat lagen gaan<br />

om te komen bij wat ons leven werkelijk rijk en goed maakt. Een van<br />

de sleutels die hij vond, gaat over gemeenschap. Om die sleutel uit<br />

te leggen, volgt hier het relaas van een Amerikaans-Italiaans dorp<br />

dat artsen jarenlang in verbijstering wist te houden.<br />

Gemeenschap als<br />

ons beste medicijn<br />

TEKST EN ILLUSTRATIES RAYMUNDO RESINK | BEELD JELLE WIERDA<br />

Eigenlijk vind ik het een open<br />

deur: samen zijn we sterker,<br />

weerbaarder en gezonder dan alleen.<br />

Toch verwonderde het wetenschappelijke<br />

bewijs ook mij<br />

toen ik het tegenkwam. Waarom?<br />

Ik denk omdat velen van ons nog<br />

steeds in verwarring verkeren over wat<br />

leven rijk en goed maakt. We zijn het<br />

gewend geraakt om te streven naar (financiële)<br />

onafhankelijkheid. Op ‘eigen’<br />

benen staan is een doel geworden.<br />

Maar is het een tof doel? Is het tof<br />

om altijd je eigen boontjes te (moeten)<br />

doppen? Is het tof om te kunnen<br />

betalen voor de vrijheid om geen medemens<br />

te hoeven ontmoeten, bij niemand<br />

in het krijt te hoeven staan en je<br />

leven vooral via mobiele apps en bankrekeningen<br />

te regelen? En omgekeerd:<br />

is het tof om geen hulp te vragen, omdat<br />

je hulp niet kunt betalen of (onbewust)<br />

hebt geleerd dat je pas wat waard<br />

bent als je dingen in je eentje oplost?<br />

Toen ik vragen begon te stellen,<br />

ontdekte ik dat wij mensen nooit op eigen<br />

benen staan. We staan op de aarde<br />

dankzij de aarde en we leven dankzij<br />

alles dat leven geeft. We laten ons<br />

alleen afsnijden van wat het leven rijk<br />

maakt door te buigen voor het individualiserende,<br />

‘onafhankelijk’ makende<br />

evangelie van een schuldenmaatschappij.<br />

Een evangelie dat ons niet alleen op<br />

geestelijk vlak verarmt, maar ons letterlijk<br />

ziek maakt.<br />

“WE LATEN ONS AFSNIJDEN VAN WAT HET LEVEN<br />

RIJK MAAKT DOOR TE BUIGEN VOOR HET EVANGELIE<br />

VAN DE SCHULDENMAATSCHAPPIJ”<br />

VOORBEELD<br />

Aan het eind van de negentiende eeuw<br />

lopen veel dorpen in Italië leeg. Een<br />

van die dorpen heet Roseto Valfortore.<br />

De Rosetanen zijn hun armoede zat en<br />

maken de oversteek naar Amerika, in<br />

de hoop daar hun rijkdom te vinden. In<br />

de staat Pennsylvania stichten ze een<br />

nieuw dorp, onder de naam Roseto. De<br />

omgeving moet weinig hebben van de<br />

Italiaanse nieuwkomers, dus de Rosetanen<br />

leren snel dat ze vooral op elkaar<br />

zijn aangewezen.<br />

Vijftig jaar later bestaat bijna elk<br />

huishouden in Roseto uit drie generaties:<br />

de oorspronkelijke immigranten,<br />

hun volwassen kinderen en diens opgroeiende<br />

kleinkinderen. Overdag is<br />

het dorp rustig. De kinderen gaan naar<br />

school terwijl hun ouders in een nabijgelegen<br />

steengroeve en kledingfabriek<br />

werken. ’s Avonds komt de boel tot leven.<br />

Dorpsgenoten lopen bij elkaar<br />

naar binnen en doen alsof ze thuis zijn.<br />

Ze zetten buiten tafels neer om Italiaanse<br />

feestmalen met elkaar te delen,<br />

gaan samen wandelen, organiseren festivals<br />

en vieren het leven.<br />

26 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

In 1961 krijgt Roseto bezoek van de<br />

Amerikaanse arts-hoogleraar, Stewart<br />

Wolf. Hij komt spreken voor een groepje<br />

medici en drinkt na afloop een biertje<br />

met een lokale arts. “Weet je wat ik<br />

zo raar vind?” mijmert de arts terwijl<br />

ze in de kroeg staan. “Bij ons is er veel<br />

minder hartziekte dan in ons buurdorp<br />

Bangor.”<br />

Stewart spitst zijn oren. In het Amerika<br />

van de vroege jaren zestig is hartziekte<br />

reeds een epidemie. Onder mannen<br />

jonger dan vijfenzestig jaar is het<br />

zelfs de belangrijkste doodsoorzaak.<br />

Stewart wil meer weten, maar de lokale<br />

arts heeft geen verklaring. Hij vraagt de<br />

overlijdensaktes op van Roseto en omringende<br />

dorpen. Verbijsterd bladert<br />

hij tot zeven jaar terug in de tijd. In het<br />

buurdorp Bangor loopt het percentage<br />

hartaanvallen netjes mee met het Amerikaanse<br />

gemiddelde; in Roseto doen ze<br />

het met de helft minder. Bij mannen<br />

jonger dan vijfenzestig zijn hartaanvallen<br />

in Roseto zelfs vrijwel ongehoord.<br />

Alle sterftes bij elkaar opgeteld, liggen<br />

die van Roseto dertig tot vijfendertig<br />

procent lager dan het Amerikaanse<br />

gemiddelde. En Rosetanen gaan vrijwel<br />

nooit naar de dokter.<br />

Stewarts verbijstering wordt een<br />

langlopend onderzoek. Jaren later zal<br />

één van zijn medeonderzoekers zeggen:<br />

“Roseto kende geen zelfmoord, geen alcoholisme,<br />

geen drugsverslaving en nagenoeg<br />

geen criminaliteit. Niemand in<br />

Roseto leefde van een uitkering en niemand<br />

had een maagzweer. Rosetanen<br />

gingen dood van ouderdom, that’s it.”<br />

Dorp in verbinding, mensen<br />

eten samen aan een grote<br />

tafel op het plein.<br />

Dorp met nucleaire<br />

families en hekken en<br />

zwembaden en auto’s.<br />

Hoe komt dit? Is het de olijfolie? Stewart<br />

huurt elf diëtisten in om mee te<br />

kijken terwijl de Rosetanen boodschappen<br />

doen en koken. Het komt niet door<br />

olijfolie; Rosetanen hebben geen geld<br />

voor olijfolie. Ze koken met varkensvet<br />

en bedekken hun pizza’s met worst en<br />

eieren. Ruim veertig procent van hun<br />

calorieën komt uit dierenvet.<br />

Zijn Rosetanen misschien fitter dan<br />

elders? Ehm, nee, niet bepaald. In Roseto<br />

houden ze van sigaretten, drank en<br />

veel eten.<br />

Zijn het de genen? Nee. Italiaanse<br />

Rosetanen die elders in Amerika zijn<br />

neergestreken, blijken even ongezond<br />

als de gemiddelde Amerikaan. Zo ook<br />

de nakomelingen van die Rosetanen.<br />

Ligt het aan de geografie? Het klimaat?<br />

Het grondwater? Medische faciliteiten?<br />

Nee, nee, nee en nee: die zijn allemaal<br />

hetzelfde als in omringende dorpen.<br />

Wat Stewart en zijn collega-onderzoekers<br />

ook observeren, ze vinden<br />

geen fysiologische verklaring voor Roseto’s<br />

immuniteit. Wanneer na jaren<br />

alle opties zijn afgevinkt, weet Stewart<br />

maar één conclusie te trekken: het ligt<br />

aan Roseto’s hechte gemeenschap. Die<br />

is niet alleen goed voor de geest; ze is<br />

goed voor het lichaam.<br />

ANDERE KANT VAN DE<br />

MEDAILLE<br />

Stewart besluit om het dorp te blijven<br />

volgen, precies op het moment dat Roseto’s<br />

gemeenschap de eerste scheuren<br />

begint te vertonen. En wat wil de ironie?<br />

Dat de inzet van Rosetanen om hun kinderen<br />

een beter leven te geven, ondermijnt<br />

wat hun leven zo goed maakt.<br />

Roseto mag dan wel immuun zijn<br />

voor ziekte; de jongeren vinden het er<br />

doodsaai. Gelukkig en dankzij het harde<br />

werk van hun ouders kunnen ze weg<br />

om te studeren. Wanneer ze na een aantal<br />

jaren terugkeren, doen ze dat met<br />

andere ideeën en vers bloed. Steeds<br />

vaker trouwen Italiaanse Amerikanen<br />

met niet-Italiaanse Amerikanen. Kerkbezoek<br />

daalt, drie-generatiewoningen<br />

worden één-generatiewoningen en al<br />

gauw blijkt de Amerikaanse droom te<br />

groot voor de kleine huisjes. De jonge<br />

gezinnen trekken naar de rand van het<br />

dorp. Daar staan nieuwbouwwoningen,<br />

compleet met hekken, zwembaden en<br />

alle gemakken die een mens maar kan<br />

wensen.<br />

Terwijl dit proces gaande is, verdub-<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 27


GEZONDE SAMENLEVING<br />

RAYMUNDO RESINK:<br />

“ZELFVOORZIENENDHEID<br />

BESTAAT NIET.“<br />

belt het percentage hartziektes in Roseto<br />

en verdrievoudigt het percentage<br />

van de inwoners die kampen met hoge<br />

bloeddruk. In 1980, bijna twintig jaar<br />

nadat Stewart voor het eerst het dorp<br />

inloopt, doet Roseto het qua hartaanvallen<br />

net zo slecht als de gemiddelde<br />

Amerikaan.<br />

Stewarts eerste conclusie krijgt<br />

een aanvulling: vanaf het moment dat<br />

we ons van elkaar verwijderen, zijn we<br />

een makkelijke prooi voor de uitdagingen<br />

van het leven. We worden vatbaarder<br />

voor stress en als stress lang genoeg<br />

aanhoudt, worden we ziek.<br />

Stewart is niet de enige die dit fenomeen<br />

onder de loep heeft gelegd. Ook<br />

latere onderzoekers ontdekten dat gezondheid<br />

en geluk voor een groot deel<br />

worden bepaald door de kwaliteit van<br />

onze relaties. Een hechte, steunende<br />

gemeenschap houdt stress op afstand,<br />

voorkomt ziekte en kan ons zelfs genezen.<br />

Een gebrek aan zo’n gemeenschap<br />

doet het omgekeerde. Eén-op-één coaching,<br />

therapie en sociale hulp gericht<br />

op het individu kan de symptomen<br />

misschien wat verlichten, maar willen<br />

we onszelf en elkaar echt genezen, dan<br />

hebben we volgens mij allereerst te erkennen<br />

dat zelfvoorzienendheid niet<br />

bestaat.<br />

Op naar een samen-creërend leven. n<br />

“DE STERFTES ZIJN IN ROSETO DERTIG TOT VIJFENDERTIG<br />

PROCENT LAGER DAN HET AMERIKAANSE GEMIDDELDE EN<br />

ROSETANEN GAAN VRIJWEL NOOIT NAAR DE DOKTER”<br />

Online vrij te lezen, binnenkort ook<br />

op papier en als e-boek<br />

Dit stuk komt uit Raymundo’s boek<br />

Geld Gaat Nooit Over Geld, dat vrij<br />

online te lezen is op een ‘geef wat<br />

goed voelt’ donatiebasis, zie Geld-<br />

GaatNooitOverGeld.org. De papieren<br />

versie en het e-boek verschijnen<br />

dit najaar, wellicht met jouw<br />

hulp. Meer weten? Het boek online<br />

lezen? (Jezelf) alvast een boek geven?<br />

Zie GeldGaatNooitOverGeld.<br />

org<br />

Informatie over het ‘Roseto-effect’<br />

haalde Raymundo Resink uit<br />

Lissa Rankin’s boek Mind over Medicine<br />

en uit The Roseto Effect, class notes<br />

from the University of Illinois, te<br />

vinden via Uic.edu. Een vrij bekend<br />

later onderzoek naar ’s werelds gelukkigste<br />

en gezondste samenlevingen<br />

vind je in het boek Thrive: Finding<br />

Happiness the Blue Zones Way<br />

van Dan Buettner.<br />

28 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


Geld Gaat Nooit<br />

Over Geld<br />

en het is niet<br />

nou eenmaal zo<br />

Kwetsbaar en ijzersterk. Iedereen die zich<br />

afvraagt of ‘we misschien de weg kwijt zijn’<br />

(en vooral wat ons dan wél te doen staat),<br />

vindt in dit boek vele bruikbare inzichten.<br />

Heidi Leenaarts, United Economy<br />

• Online vrij te lezen op een ‘geef wat goed voelt’ donatiebasis<br />

• Verrijkt met ruim 450 tekeningen<br />

• Binnenkort ook beschikbaar op papier en als e-boek<br />

Meer weten? Het boek online lezen? (Jezelf ) een boek geven?<br />

GeldGaatNooitOverGeld.org/ja


GEZONDE SAMENLEVING<br />

JACK COX: “VOORKOMEN<br />

IS BETER DAN GENEZEN.”<br />

30 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

– essay –<br />

Een gouden aandeel<br />

voor onze aarde<br />

“Wanneer de laatste boom is omgehakt, de laatste vis is opgegeten en het<br />

laatste water is vergiftigd, zullen we pas beseffen dat je geld niet kunt eten”<br />

Alanis Obomsawin (Amerikaans-Canadese filmmaakster<br />

behorend tot de Odank stam van de Abenaki-indianen)<br />

TEKST JACK COX | BEELD PICTURE PEOPLE<br />

Het vooropstellen van het belang van de aandeelhouder<br />

is de kern van ons huidige financieel economisch<br />

systeem. Begin jaren ’70 doceerde de wereldberoemde<br />

econoom Milton Friedman aan de Universiteit<br />

van Chicago dat managers van (grote) bedrijven hun<br />

bedrijfsvoering dienden in te richten zoals de verschaffers<br />

van kapitaal, de aandeelhouders, het wensten. Met<br />

primair als doel het genereren van zoveel mogelijk winst om<br />

de waarde van het bedrijf zo hoog mogelijk te laten zijn. Dit<br />

aandeelhouderskapitalisme is nadrukkelijk het uitgangspunt<br />

geworden van met name beursgenoteerde ondernemingen.<br />

Om in de gunst te vallen van de geldverschaffers en om te blijven,<br />

zorgen bedrijven er continu voor om hun baten te maximaliseren<br />

en lasten te minimaliseren. Tot op de dag van vandaag<br />

is dit voor het overgrote deel van de bedrijven het belangrijkste<br />

doel.<br />

Uiteraard zijn er ook tegengeluiden te horen en pleiten<br />

verschillende economen, waaronder Thomas Piketty, ervoor<br />

om niet de winst te maximaliseren maar het voorop stellen<br />

van ook andere waarden die een bedrijf kan creëren door<br />

bij te dragen aan het verminderen van uitputting en ongelijkheid.<br />

Hieronder vallen onder meer de ontwikkeling en<br />

ontplooiing van werknemers en de rol die de onderneming<br />

speelt in de maatschappij en de impact daarop, het zogenaamde<br />

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hedendaagse<br />

volgelingen van Friedman brengen hier tegen in dat<br />

de verschaffers van kapitaal de winsten die ze krijgen in de<br />

vorm van dividenden weer terug kunnen laten vloeien naar<br />

de maatschappij in de vorm van investeringen, consumptieve<br />

bestedingen, schenkingen en giften. Deze visie op de economie,<br />

die zoals gezegd tot van de dag leidend is in het overgrote<br />

deel van de bedrijven, heeft ertoe geleid dat inmiddels<br />

een groot deel van het beloningspakket van de topman van<br />

een beursgenoteerd bedrijf uit aandelen en opties bestaat. Op<br />

deze wijze zijn de belangen van de kapitaalverschaffers en bestuurders<br />

van een onderneming gelijk geschakeld en is de rol<br />

van de bedrijven in de economie als geheel vergroot.<br />

Waar in deze optiek aan voorbij wordt gegaan, is dat –<br />

naast de groeiende ongelijkheid – de milieuschade die bedrijven<br />

aanbrengen vele malen kostbaarder is om deze achteraf<br />

te repareren dan het zou kosten indien deze op voorhand vermeden<br />

wordt. Voorkomen is beter dan genezen! Temeer omdat<br />

het overgrote deel van de kosten op de maatschappij afgewenteld<br />

wordt.<br />

VN-AKKOORD<br />

Als gevolg van onder meer landbouw, overproductie en -consumptie,<br />

is sinds 1970 het aantal diersoorten in de wereld met<br />

bijna 70 procent gedaald en worden vele dieren en planten<br />

met uitsterven bedreigd. Door al dit verlies, dreigen complete<br />

ecosystemen te verdwijnen. Dit heeft niet alleen gevolgen<br />

voor klimaat en natuur, maar ook voor maatschappij en eco-<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 31


GEZONDE SAMENLEVING<br />

nomie. Kortom, dit raakt als geheel de aarde en wat daarop<br />

is en leeft.<br />

Op 19 december 2022 is op de VN-natuurtop in het Canadese<br />

Montreal een akkoord bereikt over de bescherming van<br />

de natuur en biodiversiteit. De belofte van de 196 lidstaten<br />

is om in 2030 ten minste 30 procent van het aardoppervlak<br />

(land én zee) een vorm van bescherming te geven (het zogenaamde<br />

‘30 X 30’- plan).<br />

Volgens de wetenschap is dat het minimum om het massaal<br />

uitsterven van planten- en diersoorten en de achteruitgang<br />

van cruciale ecosystemen tot staan te brengen. Nu is<br />

slechts 17 procent van het land en 10 procent van de oceanen<br />

beschermd.<br />

Tevens is afgesproken dat er vanaf 2030 wereldwijd jaarlijks<br />

189 miljard euro beschikbaar komt voor de bescherming<br />

van natuur en biodiversiteit. De steun voor de armste landen<br />

wordt verdubbeld tot 19 miljard euro per jaar in 2025, oplopend<br />

tot 28 miljard in 2030. Ook gaan de landen onderzoeken<br />

hoe ze schadelijke overheidssubsidies kunnen afschaffen en<br />

die geldstromen verleggen naar natuurbehoud. Daarmee zou<br />

in 2030 nog eens 472 miljard euro voor de natuur beschikbaar<br />

komen. Deze gelden zullen niet alleen van overheden moeten<br />

komen, maar ook van private partijen.<br />

Uit het rapport Nature Risk Rising, in 2020 uitgebracht<br />

door het World Economic Forum blijkt dat van alles wat we<br />

als mensheid wereldwijd verdienen 50 procent afhankelijk is<br />

van de natuur en de ecosystemen die de natuur levert. De Wereldbank<br />

becijferde in 2022 dat als we niets doen er tot 2030<br />

46 miljoen hectare natuur met een economische schade van<br />

225 miljard dollar per jaar verloren gaat. Deze schade aan de<br />

biodiversiteit betreft voornamelijk de arme landen, waardoor<br />

naast een economische ook een morele verantwoordelijkheid<br />

overduidelijk wordt.<br />

MORAAL EN ETHIEK<br />

De moraal kan gezien worden als de innerlijke toolbox waarmee<br />

mensen zich – op basis van waarden en normen – begrenzen<br />

van wat kan en niet kan. Waarden zijn zaken of toestanden<br />

in de wereld die nastrevenswaardig zijn en normen zijn regels<br />

die, geschreven en ongeschreven, aangeven welke concrete<br />

soorten handelingen noodzakelijk zijn om de waarden te realiseren.<br />

Waarden zijn in de praktijk moeilijk te realiseren zonder<br />

normen en normen zijn betekenisloos zonder waarden.<br />

De ethiek is het onderzoeksgebied dat zich bezighoudt met<br />

systematische reflectie op de moraal en ontwikkeling van<br />

waarden en normen. In de praktijk zien we twee visies op het<br />

“DE CSRD IS TE ZIEN ALS REGELGEVING DIE<br />

OOK TOT MOREEL BEWUSTZIJN AANZET”<br />

ontwikkelen van de moraal. De eerste visie is het opleggen<br />

van moreel gedrag door het stellen van regels en sancties, de<br />

tweede is het ontwikkelen van bewustwording door de morele<br />

plichten naar de ander.<br />

C S R D<br />

Een actueel voorbeeld op ontwikkeling van de moraal is de<br />

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De Europese<br />

Unie heeft als overheid de ambitie om als eerste continent<br />

klimaatneutraal en economisch volledig circulair te zijn.<br />

Dit om de schade aan de biodiversiteit in Europa zoveel mogelijk<br />

tegen te gaan. Om dit te bereiken is onder leiding van<br />

Frans Timmermans de Green Deal opgesteld. De CSRD is onderdeel<br />

van de Green Deal en heeft als doel om bedrijven te<br />

stimuleren te verduurzamen en hen voor te bereiden op de<br />

nieuwe economie. De CSRD verplicht ondernemingen binnen<br />

de Europese Unie om hun ecologische, sociale en governance<br />

(ESG) risico’s in kaart te brengen en duurzaamheidsinformatie<br />

te verschaffen aan haar stakeholders. Deze informatie<br />

moet vanaf boekjaar 2025 verplicht worden opgenomen in<br />

de jaarrekening en worden getoetst door een externe partij.<br />

32 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

YVON CHOUNIARD, PATAGONIA:<br />

“NU IS PLANET EARTH ONZE<br />

ENIGE AANDEELHOUDER.”<br />

Eerst voor grotere beursgenoteerde bedrijven, maar op termijn<br />

voor alle organisaties.<br />

Het doel van de CSRD is onder andere om investeerders<br />

meer in de richting van duurzame ondernemingen te bewegen<br />

en zo duurzame en inclusieve groei te bewerkstelligen.<br />

Materialiteit is onderdeel van de CSRD. Het toetst in dit<br />

geval welke duurzaamheidsthema’s het belangrijkst zijn in<br />

het bedrijf. Het is een maatstaf die bepaalt of een duurzaam<br />

doel al dan niet significant is voor een onderneming. Materialiteit<br />

helpt bedrijven om hun risico’s en kansen op het gebied<br />

van ESG kwesties te identificeren. Inmiddels omarmen veel<br />

ondernemingen de 17 Sustainable Development Goals van de<br />

VN. Het geheel betekent dat een bedrijf verantwoording af<br />

moet leggen over zowel de financiële impact van duurzaamheid<br />

op het bedrijf als over de impact die een bedrijf heeft op<br />

mens en milieu. Dit wordt in de CSRD ‘dubbele materialiteit’<br />

genoemd.<br />

Zo wordt zowel de impact op het bedrijf als de impact van<br />

het bedrijf gewogen. Financiële materialiteit verwijst naar de<br />

financiële implicaties van de duurzaamheidsrisico’s en kansen<br />

voor het bedrijf die de maatschappij biedt. Dit perspectief<br />

heet outside-in. Impact materialiteit betreft de potentiële<br />

impact, zowel positief als negatief die de onderneming op<br />

mens en milieu, dus op de maatschappij, heeft. Dit perspectief<br />

wordt inside-out genoemd.<br />

Voorbeelden van outside-in: Kosten van aanpassing aan<br />

klimaatverandering, verzekeringskosten, beschikbaarheid en<br />

prijzen van grondstoffen, politieke regulering.<br />

Voorbeelden van inside-out: Uitstoot van broeikasgassen,<br />

waterverbruik, luchtvervuiling, impact op biodiversiteit, arbeidsomstandigheden,<br />

mensenrechten, gezondheid en veiligheid<br />

op het werk.<br />

De eerste visie op moraal, de regels en sancties, zien we<br />

terug in de outside-in component van de CSRD wetgeving. De<br />

tweede visie van moraal, de morele plichten naar de ander,<br />

zien we terug in de inside-out component.<br />

PATAGONIA<br />

De CSRD is te zien als regelgeving die ook tot moreel bewustzijn<br />

aanzet. In het kader van concurrentieoverwegingen vragen<br />

bedrijven en bedrijfstakken logischerwijze extrinsieke<br />

richtlijnen van overheden op het gebied van moreel gedrag,<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 33


GEZONDE SAMENLEVING<br />

maar een meer intrinsieke ontwikkeling van het moreel bewustzijn<br />

is ook gewenst. In dit kader is de wijze waarop Yvon<br />

Chouniard zijn keuze heeft gemaakt om zijn bedrijf Patagonia<br />

niet te verkopen en niet naar de beurs te brengen, noemenswaardig.<br />

Hij bracht zijn bedrijf onder in een stichting met als<br />

statement “nu is Planet Earth onze enige aandeelhouder”.<br />

Patagonia zou omgerekend een slordige 3 miljard euro<br />

waard zijn. De winst die het bedrijf maakt gaat gebruikt worden<br />

voor projecten om klimaatverandering tegen te gaan.<br />

Chouniard verklaart zijn beslissing door “als we enige hoop<br />

hebben op een bloeiende planeet over vijftig jaar, moeten we<br />

allemaal alles doen wat we kunnen met de middelen die we<br />

hebben”. “In plaats van waarde te onttrekken aan de natuur<br />

en die om te zetten in rijkdom, gebruiken we de rijkdom die<br />

Patagonia creëert om de bron te beschermen”. Indien hij het<br />

bedrijf zou verkopen geeft hij aan dat ze er nooit zeker van<br />

zouden zijn dat de nieuwe eigenaren de waarden in stand zouden<br />

houden waar het bedrijf voor staat en of medewerkers in<br />

dienst zouden kunnen blijven. Het naar de beurs brengen zou<br />

in zijn optiek betekenen dat er teveel nadruk kwam te liggen<br />

op het behalen van korte termijn winsten die lange termijn<br />

waarde creatie in de weg zouden staan. “De aarde is nu de enige<br />

aandeelhouder” verklaart hij met trots.<br />

Ook het Engelse bedrijf Faith in Nature kan als voorbeeld<br />

dienen. De onderneming heeft ‘moeder natuur’ formeel een<br />

zetel gegeven aan de bestuurstafel. Het bedrijf maakt volledig<br />

biologische zeep en schoonheidsproducten en heeft hiervoor<br />

zijn juridische structuur aangepast. Daarmee krijgt de natuur<br />

formeel een stem en stemrecht op het hoogste beslisniveau in<br />

de onderneming en zal moeder natuur naast de CEO en CFO<br />

aan de bestuurstafel zitten. In de praktijk betekent het dat de<br />

zetel wordt ingevuld door een roulerend gezelschap van milieu<br />

experts. Zij spreken en stemmen daar namens de natuur.<br />

GOUDEN AANDEEL<br />

In de filosofie van een golden share for planet Earth wordt de<br />

tweede visie op de moraal als uitgangspunt genomen, de intrinsieke<br />

morele plichten van een onderneming. Een filosofie<br />

die ervoor zorgt dat in het DNA van bedrijven als vanzelfsprekend<br />

een plek ontstaat waar de gevolgen van alle bedrijfsactiviteiten<br />

tegen het licht gehouden worden van de impact<br />

die ze hebben op klimaat, natuur en biodiversiteit. Dit betreft<br />

de huidige activiteiten, maar ook toekomstige en activiteiten<br />

uit het verleden.<br />

“HET IDEE IS DAT BEURSGENOTEERDE<br />

BEDRIJVEN EEN APART ‘GOUDEN’ AANDEEL<br />

VOOR ONZE PLANEET CREËREN”<br />

“Faith in Nature geeft de natuur formeel een zetel aan de bestuurstafel.”<br />

Het idee is nu dat beursgenoteerde bedrijven een apart ‘gouden’<br />

aandeel voor onze planeet creëren. Een gouden aandeel<br />

impliceert ook dat het belang van onze Aarde op de eerste<br />

plaats staat. Zoals het winnen van een gouden medaille bij de<br />

Olympische Spelen. Goud is ook een indicatie voor een zeldzaam<br />

materiaal, waardevol. Dit zijn precies de associaties die<br />

we beogen tussen de connectie van goud en planeet Aarde.<br />

Het maken van een inhaalslag om van 10 -17 procent naar<br />

30 procent beschermd gebied te gaan vergt een enorme inspanning<br />

die alleen met vereende krachten bereikt kan worden.<br />

Door onder meer de denkkracht van bedrijven te gebruiken<br />

en door projecten te organiseren die passen bij bedrijven<br />

en waarbij bedrijven via samenwerking elkaar kunnen versterken.<br />

Uiteraard vullen ondernemingen op geheel eigen wijze<br />

hun eigen ‘gouden aandeel’ in. Het opdoen van ervaringen,<br />

het delen van ‘best-practices’ wordt een wezenlijk onderdeel<br />

van het concept, waar bedrijven zich bij kunnen aansluiten.<br />

Via marketingacties worden de inspanningen van de aangesloten<br />

bedrijven gepromoot.<br />

Indien er meer dan 20 bedrijven zich hebben aangesloten<br />

kan er over worden nagedacht om een beleggingsfonds te<br />

starten dat het gedachtengoed ondersteunt. Zo krijgen (particuliere)<br />

investeerders de mogelijkheid om te beleggen in bedrijven<br />

die het idee van een golden share for planet Earth omarmen.<br />

n<br />

(Dit artikel is tot stand gekomen in co-creatie met Joanna<br />

Wis-Bielewicz en Paul van der Lecq).<br />

Jack Cox is directeur van vermogensbeheerder Forza Asset Management,<br />

oprichter van Econsenso en auteur van Vlindereconomie.<br />

Meer informatie: www.econsenso.nl.<br />

34 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

“GA EENS<br />

EEN MIDDAGJE<br />

BOSBADEN…”<br />

36 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Terwijl we consistent meer vragen van de Aarde dan zij aankan, vallen<br />

ook steeds meer mensen om. En eigenlijk is dat niet zo gek. Want<br />

ook al voelt het soms misschien niet zo, wij mensen zijn tot in onze<br />

diepste vezels natuur, zeker als het op onze gezondheid aankomt.<br />

Waarom de gezondheid<br />

van mens en natuur<br />

één zijn<br />

TEKST NADINE MAARHUIS<br />

Zo’n 2,5 duizend jaar geleden<br />

maakte de Griekse filosoof Aristoteles<br />

een hiërarchie van mineralen,<br />

planten, dieren en mensen.<br />

De mens zette hij bovenaan<br />

en sindsdien doen we in het<br />

Westen alsof we beter zijn dan de natuur,<br />

en we het recht hebben om haar<br />

voor ons eigen gewin te gebruiken.<br />

Maar hoe hard we ook ons best doen,<br />

volledig loskomen van de natuur zullen<br />

we nooit. ‘De natuur’ als losstaand iets<br />

bestaat namelijk helemaal niet: zij ligt<br />

besloten in al het leven op Aarde. Ook<br />

wij mensen zijn natuur, net zoals een<br />

boom, rivier of vlinder dat is.<br />

Toch voelt dit misschien nog wat<br />

abstract. Want hoe zit het dan precies<br />

als er geen scheiding bestaat tussen<br />

mens en natuur, maar we een eenheid<br />

vormen? En waaraan zie je dat?<br />

Zodra we een gezondheidsbril opzetten,<br />

wordt het ineens duidelijk. Al<br />

dat bijdraagt aan de gezondheid van de<br />

Aarde, draagt namelijk ook bij aan onze<br />

eigen gezondheid. Het tegenovergestelde<br />

geldt ook: acties die schade berokkenen<br />

aan de gezondheid van de Aarde,<br />

schaden ons eigen welzijn, zowel op<br />

de lange als op de korte termijn. En dat<br />

komt dus omdat we natuur zijn en volgens<br />

dezelfde principes functioneren<br />

als het andere leven om ons heen.<br />

“AL DAT BIJDRAAGT AAN DE<br />

GEZONDHEID VAN DE AARDE,<br />

DRAAGT NAMELIJK OOK BIJ<br />

AAN ONZE EIGEN GEZONDHEID”<br />

BODEM VOOR GEZONDHEID<br />

Neem voedsel. Agro-ecologische boerderijen<br />

– die met de natuur samenwerken<br />

en daardoor de bodem en biodiversiteit<br />

herstellen – zijn beter voor het<br />

welzijn van alles en iedereen. In plaats<br />

van de bodem uit te putten met monoculturen,<br />

staat biodiversiteit centraal.<br />

Op één hectare worden meerdere gewassen<br />

verbouwd (vaak wel tientallen),<br />

waardoor bodemdieren, insecten,<br />

vogels en andere wilde dieren allemaal<br />

voedsel en een veilige plek kunnen vinden.<br />

Samen zorgen ze voor een natuurlijk<br />

evenwicht (de één z’n vijand is immers<br />

de ander z’n vieruurtje), en dus<br />

zijn pesticiden overbodig. Dit is niet alleen<br />

goed nieuws voor het leven in de<br />

bodem - en voor wilde bijen en andere<br />

bestuivers die nu massaal uitsterven<br />

vanwege landbouwgif - maar het zorgt<br />

er ook voor dat boeren en burgers niet<br />

ziek worden. Bestrijdingsmiddelen zoals<br />

glyfosaat worden namelijk al jaren<br />

in verband gebracht met onder meer<br />

de ziekte van Parkinson, verschillende<br />

soorten kankers, schildklierklachten,<br />

onvruchtbaarheid en zelfs angsten en<br />

depressies.<br />

Tegelijkertijd zit een bodem die<br />

vrij is van kunstmest en pesticiden én<br />

waarop verschillende gewassen groeien<br />

vol leven. En hoe gezonder de bodem,<br />

hoe meer mineralen en voedingsstoffen<br />

gewassen op kunnen nemen. Dit is cruciaal<br />

voor onze darmgezondheid, die<br />

op haar beurt verantwoordelijk is voor<br />

zo’n tachtig procent van ons fysieke en<br />

mentale welbevinden, aldus orthomoleculair<br />

en natuurgeneeskundig therapeut<br />

Rineke Dijkinga (zie het interview<br />

met haar elders in deze editie). Want:<br />

“Of je nu lekker wilt slapen, je fit wilt<br />

voelen of je brein gezond wilt houden,<br />

het staat allemaal in relatie tot wat<br />

er in je darmen gebeurt.”<br />

Kortom: gezonde mensen beginnen<br />

bij gezonde darmen. Gezonde darmen<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 37


GEZONDE SAMENLEVING<br />

beginnen bij een gezonde bodem. En<br />

een gezonde bodem begint bij agro-ecologische<br />

voedselproductie zonder landbouwgif<br />

en kunstmest.<br />

PLANTAARDIG EN LOKAAL<br />

Niet alleen hoe ons eten geproduceerd<br />

wordt, maar ook wat we eten heeft een<br />

enorme invloed op onze gezondheid en<br />

die van Moeder Aarde. Een overwegend<br />

plantaardig dieet zorgt voor minder<br />

ontbossing, klimaatverandering, stikstofuitstoot<br />

en dierenleed, maar ook<br />

voor minder chronische ziektes zoals<br />

hart- en vaatziekten en diabetes. Bovendien<br />

krijgen mensen die hun bord<br />

overladen met onbespoten en onbewerkte<br />

groenten, fruit, noten, zaden en<br />

peulvruchten minder ongezonde vetten<br />

en schadelijke stoffen (zoals pcb’s,<br />

zware metalen en plastics die in dierlijk<br />

vet worden opgeslagen), meer vezels en<br />

meer voedingsstoffen binnen. Zoals fytonutriënten,<br />

die vrije radicalen – de<br />

agressieve stoffen die cellen en weefsels<br />

kunnen beschadigen – tegengaan.<br />

Kies je daarnaast ook voor lokaal, dan<br />

geef je het platteland én je eigen mentale<br />

gezondheid ook een flinke boost.<br />

Want in tegenstelling tot een rondje supermarkt<br />

word je op een boerenmarkt<br />

of op het erf van de boer overladen met<br />

zingeving en verbinding.<br />

Maar ook groene woonwijken vol<br />

biodiversiteit, natuurlijke schoonmaak-<br />

en verzorgingsproducten zonder<br />

chemicaliën en micro-plastics, gifvrije<br />

kleding van biologisch afbreekbare materialen<br />

en consuminderen dragen allemaal<br />

bij aan de gezondheid van de Aarde<br />

en die van onszelf.<br />

Kies dus voor het leven. Je lijf,<br />

hoofd én hart zullen je dankbaar zijn.<br />

NADINE MAARHUIS: “BACK TO BASICS.”<br />

DIT KUN JE ZELF DOEN<br />

Klaar om mee te bouwen aan een gezonde<br />

samenleving? Met deze tips kun<br />

je aan de slag:<br />

• Agro-ecologische en lokale voedselproductie<br />

zorgt voor een gezonde bodem,<br />

een gezond landschap, gezonde<br />

boeren en gezonde burgers. Doe<br />

je boodschappen daarom bij een biologische,<br />

biodynamische of regeneratieve<br />

boer. Ook boeren die kiezen voor<br />

permacultuur of agroforestry zijn een<br />

aanrader.<br />

• Met plasticvrije boodschappen, kleding<br />

van natuurlijke materialen en<br />

plasticvrije menstruatieproducten<br />

draag je de plastic kraan dicht. Dit<br />

zorgt voor minder (micro)plastics<br />

in de natuur, en daarmee in ons lichaam.<br />

Neem verder afscheid van alles<br />

wat plastic is en in de buurt van<br />

je eten komt (zoals je plastic schuurspons,<br />

spatels en snijplanken), smeer<br />

alleen nog met verzorgingsproducten<br />

zonder microplastics en drink je hete<br />

koffie to go voortaan uit een RVSthermosfles<br />

(want ook die papieren<br />

bekertjes hebben een plastic laagje).<br />

• Ons overdadige consumptiegedrag<br />

“WIP DE STOEPTEGELS UIT<br />

JE TUIN, MAAK BLOEMBOMMEN<br />

OF BOUW JE EIGEN<br />

WORMENHOTEL”<br />

drukt niet alleen zwaar op de schouders<br />

van de Aarde, maar ook op die<br />

van onszelf. Dus ga aan de slag met<br />

consuminderen. Koop bijvoorbeeld<br />

eens een maand niks nieuws, bezoek<br />

een kledingbibliotheek, leer repareren<br />

en ruil erop los met vrienden en<br />

familie.<br />

• De ‘verzorgingsproducten’ waar we<br />

dagelijks mee smeren, schuimen,<br />

poetsen en sprayen vervuilen niet<br />

alleen de Aarde, maar ook ons eigen<br />

lichaam. Wist je dat Sodium<br />

Lauryl Sulfate – een chemische stof<br />

die shampoo, handzeep, douchegel,<br />

scheerschuim en tandpasta doet<br />

schuimen – ook gebruikt wordt voor<br />

het reinigen van vloeren en het ontvetten<br />

van motoren? Ga daarom terug<br />

naar de basics en kies voor biologische<br />

producten zonder microplastics<br />

waarvan je de ingrediënten op<br />

het etiket allemaal herkent.<br />

• Zet je schermen uit en ga een middagje<br />

bosbaden, vergroen je buurt,<br />

steek je handen uit de mouwen in een<br />

voedselbos, wip de stoeptegels uit je<br />

tuin, maak bloembommen of bouw je<br />

eigen wormenhotel. Een leeg hoofd,<br />

een voldaan lijf en een blije Aarde gegarandeerd.<br />

n<br />

38 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

– essay –<br />

Mindful activism als strategie<br />

voor een gezonde samenleving<br />

Wie niet sterk is<br />

moet slim zijn<br />

Het was een roerige lente. Lentekriebels, stikstof, Extinction Rebellion en dragshows:<br />

activisten uit alle hoeken van de samenleving domineerden het straatbeeld en het<br />

nieuws. Goed voor een hoop sensatie, maar levert het daadwerkelijk iets op? Stof voor<br />

reflectie op mindful activism als strategie voor een gezonde samenleving.<br />

TEKST FEMKE DE JONG-STRUIKSMA<br />

Eind februari 20<strong>23</strong> stuitte ik op een boze tweet van Jan<br />

Rotmans, hoogleraar en auteur van de bestseller Omarm<br />

de chaos. Hij reageerde op de arrestatie van een<br />

Haagse klimaatambtenaar die actief deelnam aan een<br />

illegale wegblokkade van Extinction Rebellion. De gemeentefracties<br />

van de VVD, Hart voor Den Haag en<br />

het CDA pikten het niet en vroegen de gemeenteraad per<br />

brief of de betreffende ambtenaar wel in functie kon blijven.<br />

Rotmans: “Absurd! De VVD in Den Haag wil een ambtenaar<br />

ontslaan omdat die deelnam aan een klimaatdemonstratie!”<br />

De brief – die keurig bij zijn tweet zat - liet een genuanceerder<br />

beeld zien. Ik ken Rotmans niet, maar de advocaat (of betweter)<br />

in mij kon het niet laten te reageren. Ik tweette: “Nee,<br />

het college wordt terecht gevraagd om een standpunt over<br />

het feit dat een ambtenaar wordt gearresteerd bij een illegale<br />

wegblokkade door een actiegroep op zijn beleidsterrein. Had<br />

je dit ook getweet als hij de wet voor Shell had overtreden?”<br />

Rotmans reageerde niet, maar was de volgende dag een stuk<br />

gematigder. Had mijn ‘activisme’ iets bereikt? Waarschijnlijk<br />

niet. Waarom zou hij iets aannemen van een vreemde op<br />

Twitter? Doe ik zelf toch ook niet?<br />

ACTIE<br />

In de weken erna kwam Extinction Rebellion vaker in het<br />

nieuws. Ze blokkeerden opnieuw de A12, vielen raadsvergaderingen<br />

binnen en bezetten kantoren van ING. Hun boodschap:<br />

stop per direct met subsidies voor fossiele brandstoffen.<br />

In de media ging het vooral over de vraag of de gekozen<br />

demonstratiemethode wel of niet maatschappelijk aanvaardbaar<br />

is. “Ja, want we hebben vrijheid van demonstratie en het<br />

is vreedzaam protest”, vonden klimaatactivisten en sympathisanten.<br />

Je kunt je afvragen of een protest nog vreedzaam<br />

is, als je de wet overtreedt of inbreuk maakt op andermans<br />

recht. Bovendien: in een democratie geldt dat als jij het mag,<br />

dan mag de ander het ook. Toch konden de ‘vreedzame’ actievoerders<br />

van Kick Out Zwarte Piet of, meer recent, bij een<br />

voorleesmiddag door dragqueens op minder sympathie rekenen:<br />

terwijl zij per saldo minder ver gingen dan Extinction<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 41


GEZONDE SAMENLEVING<br />

“In een democratie geldt dat als jij<br />

het mag, dan mag de ander het ook.”<br />

42 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Rebellion. In de voormelde brief aan de Haagse gemeenteraad<br />

wordt hier, onder verwijzing naar Amnesty International, het<br />

volgende over gezegd: “Ook het feit dat er strafbare handelingen<br />

of uitingen worden gedaan betekent niet per se dat<br />

een demonstratie niet langer vreedzaam is. Anders wordt het<br />

wanneer de meningsuiting naar de achtergrond verdwijnt en<br />

intimidatie, ontwrichten of het opleggen van een mening aan<br />

anderen het hoofddoel wordt.” Waar die grens ligt, is steeds<br />

hét onderwerp van gesprek. De vraag of de gekozen methode<br />

daadwerkelijk iets oplevert, komt nauwelijks aan de orde. Dat<br />

geldt ook voor de vraag of een beleids- of gedragswijziging die<br />

onder dwang van actievoerders tot stand komt, daadwerkelijk<br />

bijdraagt aan het realiseren van een duurzame, gezonde<br />

samenleving.<br />

MARTELAARSCHAP<br />

Van Jeanne ‘d Arc tot Asterix en Obelix: het archetypische<br />

beeld van de kleine activist die dapper strijd tegen het Grote<br />

Onrecht, zit diep verankerd in ons collectieve bewustzijn.<br />

Het is een romantisch beeld dat steeds terugkomt in legendes,<br />

literatuur en religie en dat direct allerlei emoties oproept.<br />

Strijdbaar activisme slaat vaak al snel om in martelaarschap.<br />

Het bekendste voorbeeld is Jezus, zoals prachtig omschreven<br />

in het boek De Zeloot: het leven van Jezus van Nazareth, van<br />

hoogleraar religiewetenschap Reza Aslan. Aslan dook jarenlang<br />

in historische bronnen en reconstrueerde zo het leven<br />

van Jezus: niet de mythische Zoon van God, maar de eenvoudige<br />

timmermanszoon die circa 2.300 jaar geleden door Judea<br />

trok. Hij schetst een beeld van Jezus als geëngageerde activist<br />

die zich verzette tegen corruptie en wreedheden onder de Romeinse<br />

bezetters. In dat kader sprak hij over Gods koninkrijk<br />

op aarde, een samenlevingsvorm waarin alle wezens in vrijheid,<br />

vrede en overvloed kunnen bestaan.<br />

Jezus vond dat religie en staat gescheiden moesten blijven<br />

en dat tempels zich niet moesten laten corrumperen door<br />

geld en macht. Op een dag liep hij een tempel in Jerusalem in<br />

en zag dat er binnen commercie en kwakzalverij werd bedreven.<br />

Jezus smeet de tafels om en hield een woedend betoog<br />

tegen de autoriteiten en het tempelbestuur. Het was een bevlogen<br />

daad van strijdbaar activisme, waarmee hij onmiskenbaar<br />

zijn eigen doodsvonnis tekende. Jezus werd kort daarop<br />

gearresteerd, zijn beweging viel uiteen. Verder bleef alles bij<br />

min of meer hetzelfde. Niettemin is het verhaal van zijn lijdensweg,<br />

dat pas vele jaren later de basis voor het Christendom<br />

zou worden, nog steeds beeldend voor hoe wij in deze<br />

tijd over succesvol activisme denken.<br />

LOS<br />

Het nut van strijdbaar activisme wordt vaak overschat. Als<br />

advocaat maakte ik jarenlang mee dat mensen zeer lovend<br />

waren over advocaten die tijdens de zitting geëmotioneerd<br />

‘los’ gingen op de rechter of de wederpartij. Of dat de rechtzoekende<br />

steeds wilder om zich heen ging slaan, omdat hij<br />

“De vreedzame’ actievoerders van Kick Out Zwarte Piet konden<br />

op minder sympathie rekenen.”<br />

zich blind staarde op zijn vermeende, morele gelijk. De realiteit<br />

is dat zij de zaak dan vaak verloren: enerzijds omdat combattant<br />

gedrag onnodig weerstand opwekt, waardoor de ander<br />

geen zin meer heeft om te luisteren. Anderzijds omdat<br />

cruciale details en nuances ondergesneeuwd raken, waardoor<br />

de rechter (of de advocaat van de wederpartij) het betoog van<br />

de verongelijkte activist eenvoudig naar het land der fabelen<br />

kan verwijzen. Vanaf dat moment heb je de zaak verloren en<br />

staat de ander ook niet meer open voor een redelijk compromis.<br />

De ‘verliezer’ wijt dat aan de rechter, niet aan zijn onbeholpen<br />

activisme. Een mooi voorbeeld is het kort geding dat<br />

Boerenactiegroep Agractie in 2021 namens veehouders aanspande<br />

tegen de actiegroep Dier&Recht, die in het kader van<br />

“ALS DE LEIDERS AMOREEL<br />

GEDRAG VERTONEN, DOEN<br />

HUN ONDERDANEN DAT OOK”<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 43


GEZONDE SAMENLEVING<br />

een bewustwordingscampagne over het lot van kalfjes in de<br />

zuivelindustrie shockerende posters in bushokjes had opgehangen.<br />

Dier&Recht had de feiten en het morele gelijk aan<br />

haar zijde, maar verloor de zaak. Rutger Bregmans, prominent<br />

historicus en dierenrechtenactivist, was woedend. Hij<br />

fulmineerde op LinkedIn en in De Correspondent en noemde<br />

het oordeel van de rechter een ‘historische blunder’. De<br />

realiteit is dat de rechter de veehouders terecht in het gelijk<br />

had gesteld. Dier&Recht had simpelweg verzaakt om deugdelijk<br />

bewijs van haar stellingen te leveren en had zich om die<br />

reden vergaloppeerd. Er waren daarna nog twee rechtszaken<br />

nodig om het weer recht te breien. Ondertussen consumeerde<br />

de consument, die zich niet door posters tot maatschappelijk<br />

verantwoord gedrag laat shamen, ongestoord verder.<br />

BOEDDHA<br />

Een jaar of 600 voor Christus, trok een ander soort activist<br />

door het noorden van India. Siddharta Gautama, die wij nu<br />

als de Boeddha kennen, zocht een antwoord op de vraag waarom<br />

mensen lijden. Als beoogde erfopvolger van een notabele<br />

grootgrondbezitter groeide hij op in weelde. Hij werd van<br />

kinds af aan opgeleid in zaken als krijgsmacht, politiek en diplomatie.<br />

Rond zijn dertigste deed hij afstand van zijn titels<br />

en bezittingen. Hij verliet zijn ouderlijk huis en volgde zeven<br />

jaar onderwijs bij verschillende geestelijken. Daarna trok hij<br />

ruim veertig jaar rond om zelf spiritueel onderricht te geven.<br />

Boeddha sprak over ethisch (zelf-)leiderschap in een wereld<br />

die continu verandert. Hij zag de wereld als een complex<br />

systeem waarin mens, maatschappij en milieu continu<br />

met elkaar in wisselwerking staan. De mens moet zich beter<br />

binnen dit systeem leren handhaven, zodat hij minder schade<br />

aan zichzelf of zijn omgeving toebrengt. Hoe hij dat zelf<br />

moet aanpakken en anderen daarin meeneemt, is een centraal<br />

onderwerp in zijn leerredes. Boeddha begreep dat je dit<br />

niet bereikt door de ander te dwingen of te veroordelen. Zeker<br />

niet als je zelf onderdeel bent van het probleem, zoals bij<br />

klimaatactivisme het geval is. In zijn visie leidt strijd altijd tot<br />

meer strijd, omdat activisme dat gedreven wordt door angst<br />

of boosheid ertoe leidt dat de activist zich blind staart op zijn<br />

eigen belang. Bovendien werkt druk alleen als je sterk genoeg<br />

bent om de ander onderdrukt te houden. Het feit dat de ander<br />

zwicht betekent immers niet dat hij oprecht overtuigd is of<br />

dat er daadwerkelijk een duurzame oplossing wordt bereikt.<br />

Wie niet sterk is, moet slim zijn: daarom moet de mens zijn<br />

“TOPBESTUURDERS ZIJN VOORAL<br />

GEVOELIG VOOR FEEDBACK UIT EEN<br />

KLEINE KRING VAN VERTROUWELINGEN”<br />

FEMKE DE JONG-STRUIKSMA<br />

Femke de Jong – Struiksma (1980) is freelance schrijver<br />

en (gast)columnist. Eerder was ze jarenlang advocaat, bestuurder<br />

en opiniemaker in de verzekeringssector. Info<br />

en boekingen: www.notesondharma.com.<br />

geest ontwikkelen en mindfulness beoefenen. Zo leert hij zijn<br />

emoties (en zijn onderbuik) beheersen, is hij beter in staat om<br />

complexe belangen af te wegen en kan hij vaardiger optreden<br />

om zijn doel te bereiken.<br />

Op maatschappelijk niveau zag Boeddha een centrale<br />

rol voor machthebbers, die via ethisch leiderschap condities<br />

moeten scheppen waarin mensen in harmonie met elkaar en<br />

hun omgeving kunnen leven. Als leiders amoreel gedrag vertonen,<br />

doen hun onderdanen dat ook. Met als gevolg dat de<br />

samenleving afbrokkelt en de natuur wordt vernietigd. Hij<br />

verkondigde deze boodschap in een regio die verscheurd werd<br />

door rivaliserende koninkrijken, die continu oorlog voerden<br />

en zich verder weinig aantrokken van het welzijn van hun onderdanen.<br />

Niettemin wist Boeddha overal met tact, netwerk<br />

en diplomatie een vertrouwensbasis en een werkbare relatie<br />

met autoriteiten te ontwikkelen. Zo kon hij de veiligheid van<br />

zijn enorme gevolg waarborgen en had hij het luisterend oor<br />

van de zittende macht.<br />

Of dat ook in onze tijd werkt? Bedrijfskundig onderzoek<br />

wijst uit dat topbestuurders zelden worden tegengesproken<br />

en zich niet gek laten maken door externe protesten. Ze zijn<br />

vooral gevoelig zijn voor feedback uit hun secure base, een<br />

kleine kring van vertrouwelingen. Kijk naar de CEO van Tata<br />

Steel, die ondanks jarenlange protesten geen aanleiding zag<br />

om van koers te veranderen. Tot hij een SMS kreeg van zijn<br />

zus: “Hans, je moet kappen met huillie-huillie gedrag.” Daar<br />

kan geen wegblokkade tegenop. n<br />

<strong>44</strong> | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

September vorig jaar maakte outdoor kledingmerk<br />

Patagonia bekend dat oprichter en eigenaar<br />

Yvon Chouinard al zijn aandelen in het bedrijf aan<br />

twee goede doelen schenkt: Patagonia Purpose<br />

Trust en de Holdfast Collective. Winst wordt vanaf<br />

nu als dividend uitgekeerd en gebruikt om de planeet<br />

te beschermen.<br />

Het Patagonia effect<br />

TEKST GIJSBERT KOREN, WE ARE STEWARDS<br />

Een groeiend aantal ondernemers<br />

zet zich in om de Aarde te redden.<br />

Zo, daar staat het, zwart<br />

op wit. Het redden, herstellen of<br />

regenereren van de Aarde heeft<br />

bijna iets heiligs. Zoals een restaurateur<br />

met enorme toewijding een<br />

schilderij weer in oude glorie probeert<br />

te herstellen, werkt een regeneratieve<br />

ondernemer aan het herstellen van bijvoorbeeld<br />

landbouwgrond en verdient<br />

daar tegelijkertijd zijn brood mee.<br />

Voor outdoor kledingmerk Patagonia<br />

is de uitdaging groot: het maken<br />

en verkopen van outdoor kleding heeft<br />

nou eenmaal een negatieve impact op<br />

de Aarde. Patagonia doet er alles aan<br />

om die te minimaliseren. Onder andere<br />

door niet-giftige materialen te gebruiken<br />

in kleding die bestand moet zijn<br />

tegen allerlei weersomstandigheden,<br />

maar ook door kleding te repareren,<br />

zodat je minder snel nieuwe kleding<br />

koopt. Toen Yvon Chouinard in 2020 in<br />

goede gezondheid 82 jaar werd, was hij<br />

verre van klaar met zijn missie, maar<br />

was het inmiddels wel de hoogste tijd<br />

om op zoek te gaan naar een manier om<br />

het bedrijf over te dragen.<br />

Zijn kinderen wilden het bedrijf<br />

met een geschatte waarde van 3 miljard<br />

GIJS SCHURINGA,<br />

SUMTHING: “VERSNELLEN<br />

VAN NATUURHERSTEL<br />

MET BEHULP VAN<br />

TECHNOLOGIE.”<br />

46 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

BEELD MIEKE LINDEMAN<br />

dollar niet erven, omdat ze het een ‘systeemfout’<br />

vinden dat een persoon zoveel<br />

waarde in bezit kan hebben. Het alternatief<br />

– een beursgang – zou volgens<br />

Chouinard een ramp zijn omdat beursgenoteerde<br />

bedrijven met goede bedoelingen<br />

onder grote druk staan om vooral<br />

op korte termijn winst te genereren<br />

ten koste van het bedrijf en de verantwoordelijkheden<br />

van het bedrijf richting<br />

medewerkers en de Aarde. Hij ging<br />

op zoek naar een vorm die het mogelijk<br />

zou maken om Patagonia’s waarden<br />

te beschermen en zoveel mogelijk geld<br />

in te kunnen blijven zetten om klimaatverandering<br />

tegen te gaan.<br />

Twee jaar later maakte hij bekend<br />

dat hij zijn bedrijf had overgedragen<br />

aan Patagonia Purpose Trust en de<br />

Holdfast Collective. Patagonia Purpose<br />

Trust bezit nu alle stemgerechtigde<br />

aandelen van het bedrijf en heeft als<br />

doel om de missie en onafhankelijkheid<br />

van Patagonia te beschermen. De<br />

Holdfast Collective bezit alle aandelen<br />

met winstrecht en zal elke dollar die het<br />

LIDEWIJ LOORBACH EN SUZANNE VAN STRAATEN:<br />

“VERANDERING IN GANG ZETTEN.”<br />

van Patagonia ontvangt gebruiken om<br />

de natuur en biodiversiteit te beschermen<br />

en de milieucrisis te bestrijden.<br />

Jaarlijks gaat het om zo’n 100 miljoen<br />

dollar.<br />

STEWARD OWNERSHIP<br />

Deze stap gaat verder dan filantropie.<br />

Het is een herontwerp van het eigendom<br />

en de incentives waarmee een<br />

onderneming gerund wordt en heet<br />

steward-ownership. Het bestuur van<br />

Patagonia gelooft dat het Patagonia<br />

concurrerender zal maken en dat het<br />

werknemers de zekerheid geeft dat het<br />

bedrijf trouw blijft aan de missie; zodat<br />

het hen motiveert om daaraan bij<br />

te dragen. Een andere voorspelling van<br />

het bestuur is dat andere bedrijven het<br />

voorbeeld zal volgen. Inmiddels hebben<br />

twee grote Amerikaanse bedrijven<br />

dat gedaan. De oprichters en eigenaren<br />

van Hobby Lobby (een keten van kunstenaarsbenodigdheden)<br />

en Bloomberg<br />

(een financieel nieuwsplatform) besloten<br />

hun miljardenbedrijven niet te verkopen<br />

of in de familie te houden, maar<br />

om te zetten naar een steward-owned<br />

structuur.<br />

Steward-ownership stelt bedrijven<br />

in staat om onafhankelijk te blijven en<br />

hun missie centraal te stellen. In het<br />

lentenummer van 2022 van het New Financial<br />

Magazine werden verschillende<br />

steward-owned ondernemingen in<br />

beeld gebracht, waaronder YouBeDo,<br />

Moonback en Odin (zie www.newfinancialforum.nl/magazine/lente-2022).<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 47


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Steward-ownership wordt al meer dan<br />

honderd jaar wereldwijd toegepast en is<br />

op twee principes gebaseerd:<br />

• Zelfbeschikking: De controlerende<br />

zeggenschap over een onderneming<br />

dat bij aandeelhouderschap hoort,<br />

wordt gehouden door ‘stewards’.<br />

Stewards hebben als taak om in het<br />

belang van de continuïteit en de<br />

missie van de onderneming te handelen.<br />

Stewards kunnen de zeggenschap<br />

niet verkopen, maar dragen<br />

die na hun vertrek over aan andere<br />

stewards. Eigenaarschap wordt<br />

daarmee een verantwoordelijkheid<br />

in plaats van een recht.<br />

• Winst dient de missie: Winst die een<br />

onderneming maakt staat ter beschikking<br />

aan de onderneming zelf.<br />

Winst die de onderneming niet zelf<br />

nodig heeft, kan gedoneerd worden<br />

of uitgekeerd worden aan investeerders,<br />

oprichters en andere belanghebbenden.<br />

Steward-ownership wordt wereldwijd<br />

toegepast door zowel grote als kleine<br />

bedrijven in allerlei sectoren. Een groeiend<br />

aantal ondernemers gaat inmiddels<br />

met het model aan de slag. In Nederland<br />

hebben onder andere Sumthing en<br />

Sprinklr de stap gezet.<br />

NATUURHERSTEL VERSNELLEN<br />

Sumthing is een platform dat natuurherstelprojecten<br />

en donateurs aan elkaar<br />

verbindt. Via Sumthing kan direct<br />

een bijdrage worden geleverd aan<br />

zelfgekozen natuurherstelprojecten.<br />

De projecten kunnen door donateurs<br />

via beeld worden gevolgd en in de toekomst<br />

zelfs via geluiden die uit het bos<br />

komen waar de donateur een bijdrage<br />

aan heeft geleverd. Gijs Schuringa, mede-oprichter<br />

Sumthing: “Sumthing is<br />

een onderneming met een ideële missie:<br />

het accelereren van natuurherstel<br />

met behulp van technologie.”<br />

De oprichters en investeerders die<br />

de start en groei van Sumthing medemogelijk<br />

maken, worden vergoed voor<br />

hun inzet, maar niet oneindig. “We<br />

zullen nooit meer dan de helft van de<br />

winst uitkeren en als iedereen voldoende<br />

vergoed is, vervalt het winstrecht.<br />

Vanaf dat moment gaat al onze winst<br />

naar het herstellen van natuur en zijn<br />

we een commerciële onderneming,<br />

zonder winst-extractie, net als Patagonia.”<br />

De oprichters van Sumthing<br />

moesten potentiële investeerders overtuigen<br />

dat het een goed idee is dat winstrechten<br />

beperkt zijn en dat investeerders<br />

geen zeggenschap hebben. Dat<br />

schrok verschillende investeerders af,<br />

maar trok impact gedreven investeerders<br />

juist aan. Bovendien merken de<br />

ondernemers dat het klanten en partners<br />

enorm aanspreekt dat ze geborgd<br />

hebben dat winst nooit boven de missie<br />

kan gaan.<br />

BEELD FRANK POPPELAARS<br />

GIJSBERT KOREN:<br />

“HERONTWERP VAN<br />

EIGENDOM.”<br />

ZELF IN DE RING<br />

Sprinklr is een webshop voor biologische<br />

planten. Oprichters Suzanne van<br />

Straaten en Liedewij Loorbach starttten<br />

Sprinklr met als doel bij te dragen<br />

aan biodiversiteitsherstel. Om dat voor<br />

elkaar te krijgen wil Sprinklr planten<br />

zonder gif de norm maken. Met iedere<br />

biologische plant die je via Sprinklr<br />

koopt, draag je bij aan natuurherstel.<br />

Net als Sumthing, is Sprinklr een commerciële<br />

onderneming. “Ondernemen<br />

is één van de beste vormen van activisme.<br />

Met Sprinklr gaan we de markt<br />

in en laten zien hoe wij vinden dat het<br />

in de markt zou moeten. We gaan niet<br />

langs de kant staan om te vertellen wat<br />

er anders moet, we stappen zelf de ring<br />

in. En we merken dat het anderen inspireert,<br />

maar ook dat kwekers en winkels<br />

bevraagd worden als ze geen biologische<br />

planten kweken of verkopen.<br />

Dat zorgt er weer voor dat we anderen<br />

inspireren en zet verandering in gang”,<br />

zegt Van Straaten.<br />

De oprichters van Sumthing en<br />

Sprinklr hebben met elkaar en met de<br />

oprichter van Patagonia gemeen dat<br />

het ondernemende idealisten zijn. Ondernemen<br />

is voor hen geen spel om rijk<br />

te worden, maar een middel om verandering<br />

teweeg te brengen. Zetten zij de<br />

norm voor een nieuwe manier van ondernemen?<br />

n<br />

Meer informatie over Sumthing:<br />

www.sumthing.org en over Sprinklr:<br />

www.sprinklr.co.<br />

“ONDERNEMEN IS GEEN SPEL OM RIJK TE WORDEN, MAAR<br />

EEN MIDDEL OM VERANDERING TEWEEG TE BRENGEN”<br />

Gijsbert Koren is oprichter van We Are<br />

Stewards en pionier op het gebied van<br />

crowdfunding. Meer informatie: www.<br />

wearestewards.nl.<br />

48 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Onbewust, onbedoeld en ongewild eten we onszelf én de Aarde<br />

chronisch ziek, ziet health keeper en earth keeper Rineke Dijkinga.<br />

Door te kiezen voor een gezonde bodem, en daarmee voor gezonde<br />

darmen, kunnen we het tij keren. Wij mensen zijn namelijk niet alleen<br />

wat we eten, maar vooral wat ons eten at. “Groenten die in weer<br />

en wind aanvallen van insecten en schimmels hebben overleefd, zitten<br />

vol levenskracht.”<br />

Tot op de bodem<br />

(en verder) voor echt<br />

gezond voedsel<br />

TEKST NADINE MAARHUIS | BEELD GABRIËLA HENGEVELD<br />

zetelen in je darm,<br />

dat zeiden de oude geneesheren<br />

duizenden jaren<br />

geleden al. Inmiddels<br />

is er bijna geen onderzoek<br />

“Ziektes<br />

dat de link tussen chronische<br />

ziektes en onze darmgezondheid<br />

niet legt”, vertelt Rineke Dijkinga. Als<br />

orthomoleculair en natuurgeneeskundig<br />

therapeut hielp ze duizenden mensen<br />

met chronische klachten anders te<br />

eten: “Mensen staan er vaak niet bij stil<br />

dat onbewerkte voeding de oplossing<br />

kan zijn. Terwijl: of je nu lekker wilt<br />

slapen, je mentaal fit wilt voelen of je<br />

brein vitaal wilt houden, het staat allemaal<br />

in relatie tot wat er in je darmen<br />

gebeurt.”<br />

“WAT NIET IN DE BODEM ZIT, KAN ONS VOEDSEL NIET<br />

OPNEMEN EN KOMT DUS OOK NIET OP ONS BORD TERECHT”<br />

“Alles wat op ons bord ligt, komt van<br />

de bodem. Of dat nu direct is omdat<br />

we groenten eten, of indirect omdat<br />

we een ei eten, die kip heeft ook eten<br />

van de bodem gehad. De conditie en de<br />

kwaliteit van de bodem bepalen de kwaliteit<br />

van ons voedsel”, legt Rineke uit.<br />

“Maar sinds de Tweede Wereldoorlog is<br />

de voedingsstoffendichtheid in de bodem<br />

door de intensivering en industrialisering<br />

van de landbouw met tientallen<br />

procenten afgenomen. En wat niet<br />

in de bodem zit, kan ons voedsel niet<br />

opnemen, komt niet op ons bord terecht<br />

en kan dus ook niet in onze darmen<br />

worden opgenomen.”<br />

Bovendien wordt veel van ons voedsel<br />

uit deze bodems vervolgens geraffineerd<br />

en bewerkt. Hierdoor zitten velen<br />

opgescheept met een ongezonde<br />

darm die niet in staat is om adequaat<br />

te dealen met milieu-toxines, pesticiden<br />

en medicijngebruik. Rineke: “Als<br />

die stoffen niet door je darm worden<br />

afgebroken, komen ze in je bloedbaan<br />

terecht en moet je lever ze onschadelijk<br />

zien te maken. Maar hoe doet die lever<br />

dat? Met behulp van mineralen en sporenelementen<br />

die… niet meer in ons<br />

eten zitten. Deze verminderde ontgifting<br />

is een van de oorzaken dat we ziek<br />

worden. Zo ontstaan er ook vaak meerdere<br />

ziektes, slikken we nog meer medicijnen<br />

en komen we in een negatieve<br />

spiraal terecht.”<br />

REGENARIEF VOEDSEL<br />

Gelukkig werkt dit principe ook de andere<br />

kant op. Want zodra we kiezen<br />

voor biologisch, biodynamisch of regeneratief<br />

voedsel dat de bodem voedt,<br />

voeden we ook onszelf. Dan bouwen<br />

we tegelijkertijd aan een gezonde basis<br />

50 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Rineke Dijkinga: “Gezondheidswaarde<br />

per hectare.”<br />

“HET KAN NIET ZO ZIJN DAT GEZONDHEID<br />

voor natuurlijke ecosystemen (de bodem)<br />

en een gezonde basis voor onze<br />

gezondheid (onze darmen). “Het probleem<br />

is alleen dat gezonde voeding<br />

van een gezonde bodem zo langzamerhand<br />

onbetaalbaar begint te worden.<br />

Inkomensongelijkheid en gezondheidsongelijkheid<br />

gaan hand in hand. We<br />

moeten deze problemen niet afzonderlijk,<br />

maar gezamenlijk aanpakken.”<br />

Een deel van de oplossing schuilt<br />

volgens Rineke in lokale voedselsystemen.<br />

“Zo kunnen we kleinschalige regeneratieve<br />

projecten levensvatbaar<br />

maken voor de boer en de consument<br />

voorzien van goed, betaalbaar en lokaal<br />

eten dat toegankelijk is voor iedere portemonnee.”<br />

In het Groningse Sellingen bouwt<br />

Rineke op een paar hectaren land aan<br />

dit lokale voedselsysteem: “Na jaren<br />

een eigen praktijk te hebben gehad,<br />

wilde ik mensen helpen om met voeding<br />

ziektes te voorkomen. Dus begon<br />

ik kookboeken te schrijven. Met de opbrengst<br />

hebben mijn man en ik in 2017<br />

een stuk akkerland gekocht, waar alles<br />

draait om de ‘gezondheidswaarde per<br />

hectare’ voor bodem, mens, dier en planeet.<br />

Ik zeg weleens voor de grap: ‘Zo<br />

werd ik de eerste orthomoleculaire boerin<br />

van Nederland’.”<br />

DROMEN<br />

Voor de toekomst heeft Rineke allerlei<br />

dromen. Bijvoorbeeld dat de ministeries<br />

van landbouw en gezondheid aan<br />

elkaar gekoppeld worden omdat de problematiek<br />

zo met elkaar te maken heeft.<br />

En dat gezondheid en voeding onderdeel<br />

worden van het basisonderwijs, zodat<br />

kinderen zich van jongs af aan verbonden<br />

voelen met zichzelf, voedsel en<br />

de natuur. Ook hoopt ze dat handwerk<br />

IETS IS VOOR RIJKE MENSEN”<br />

weer nobel wordt. “Laten we niet langer<br />

denken: ‘Appels plukken, dat doen wij<br />

niet.’ Maar laten we daar weer de meerwaarde<br />

van inzien, bijvoorbeeld op het<br />

gebied van zingeving en stressreductie.<br />

Zodat bedrijven ook zeggen: ‘Jij hebt<br />

het zo druk gehad, ik zie dat jij ongelooflijk<br />

veel stress hebt, ga lekker twee<br />

middagen per week buiten op het land<br />

werken.’ Dat zou al zoveel schelen. En<br />

als we daardoor meer mensen op het<br />

land hebben, gaan we ons automatisch<br />

ook weer verbinden met voedsel en de<br />

Aarde die het voortbrengt.” n<br />

De oorspronkelijke versie van dit artikel<br />

verscheen op www.maatschapwij.nu: hét<br />

inspiratieplatform voor een groen, gezond<br />

en verbonden Nederland.<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 51


BOEKEN VAN BETEKENIS<br />

De onderwerping<br />

Een geschiedenis over de verhouding<br />

van de mens tot de natuur<br />

In 1909 publiceerde de Franse etnoloog Arnold van Gennep<br />

zijn boek ‘Les Rites de Passage’ waarin hij de rituelen<br />

beschrijft bij een overgang van een oude naar een nieuwe<br />

status. Hoe laat je het oude systeem los en creëer je<br />

een nieuw systeem, of nieuwe manier van denken. Tussen<br />

het oude en het nieuwe bevindt zich het zogenaamde<br />

liminale. Van Gennep onderzocht deze fasen bij zogenaamde<br />

indigenous people. Opvallend is dat in die liminale fase, de tussenruimte<br />

zoals ik die noem, mensen uit de oudere culturen,<br />

in verwachting van het nieuwe, samenkomen om te zingen<br />

en te dansen.<br />

Onze samenleving, ook wereldwijd, zit in dezelfde tussenruimte.<br />

Maar in plaats van te zingen en te dansen zijn we in<br />

paniek. Is er chaos. Vallen oude systemen en manieren van<br />

denken om en wachten we huiverend af wat er dan komen<br />

gaat. Maar het is, zoals Jan Rotmans ook al schetst, nu de tijd<br />

om de chaos dan maar te omarmen.<br />

Die chaos waarin we ons nu bevinden heeft natuurlijk een<br />

oorzaak. Hoe kwamen we hier? Wat dachten we dan? Wat<br />

vonden we dan? In zijn nieuwe boek ‘De onderwerping - een<br />

geschiedenis van de verhouding van de mens tot de natuur’<br />

maakt historicus Philipp Blom dat heel duidelijk. Het is het<br />

idee dat zich zelfs heeft ontrold als een concept, dat de mens<br />

de natuur moet beheersen en aansturen.<br />

Dit concept wordt door Philipp Blom uitgewerkt door de geschiedenis<br />

van de mens te beschrijven in kunst en cultuur.<br />

Oude verhalen zoals het Gilgamesj-epos waarin de mens de<br />

goden probeert te overvleugelen door net als zij in eeuwigheid<br />

te leven, wat overigens jammerlijk mislukt. Dat oude thema<br />

keert ook terug in het verhaal van ‘Odysseus, en zijn egomanische<br />

amok loopt vooruit op Faust, Prometheus en Orpheus - er<br />

is nauwelijks een hedendaags verhaal, van Hollywood tot Netflix,<br />

via Fortnite en de vertelpatronen in de media, dat niet altijd<br />

nog op het archetype van het Gilgamesj-epos teruggrijpt.’<br />

52 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


BOEKEN VAN BETEKENIS<br />

Het is de mens als bijna bovennatuurlijk wezen die als taak<br />

heeft die ongetemde natuur te beheersen, naar zijn hand te<br />

zetten en te gebruiken voor zijn eigen belangen.<br />

De rest is geschiedenis zouden we nu ironisch kunnen zeggen.<br />

Met de klimaatcrisis als peilstok zien we hoe de vernietiging<br />

van de natuur ons naar de rand van de afgrond heeft<br />

gebracht. De onderwerping van de natuur wordt langzamerhand<br />

de ondergang van de mens. ‘Na de apologeten van de<br />

religie kwamen de apologeten van de markt, erven van de<br />

theologen, historici en hoogleraren, die er allang bedreven in<br />

waren geraakt om onmiskenbare tegenstrijdigheden kunstzinnig<br />

in fraaie beelden te veranderen.’<br />

In iedere editie van het New Financial Magazine, een van<br />

de uitingen van de stichting New Financial Forum, bespreekt<br />

Ron van Es (mentor, schrijver, spreker, maker bij<br />

School for Purpose Leadership Rotterdam) een boek van<br />

betekenis. Koop De onderwerping van Philipp Blom bij<br />

YouBeDo en doneer van de vaste boekenprijs 3,85 euro<br />

aan een goed doel.<br />

Hoe komen we af van dat idee dat wij boven de natuur staan<br />

- de kroon op de schepping - en daarmee onszelf als goddelijk<br />

verklaren? ‘Die homo sapiens kan de natuur niet onderwerpen<br />

want hij kan niet eens zijn eigen natuur begrijpen,<br />

laat staan beheersen, en hij raakt daarom verstrikt in eindeloze<br />

emotionele conflicten.’ Dat is wat de verhalen van Gilgamesj,<br />

Faust, maar ook de modernere versies zoals bijvoorbeeld<br />

van Donald Trump ons laten zien. De hoogmoed die altijd<br />

voor een vrije val zorgt. De gulzigheid die altijd tot een<br />

zekere dood leidt. ‘De mensheid van de eenentwintigste eeuw<br />

wordt uit haar conceptuele biotoop, het verhaal van de onderwerping<br />

van de natuur, verdreven als Adam en Eva uit het<br />

paradijs.’<br />

Arnold van Gennep, de etnoloog waarmee ik dit verhaal begon,<br />

onderscheidde de drie fasen van verandering: afscheiding<br />

(loslaten), overgang (tussenruimte), om ten slotte uit te<br />

komen bij integratie. Integratie betekent in het verhaal van<br />

Philipp Blom niet alleen dat we ons oude, bijna oer-denken<br />

over onszelf moeten loslaten, maar ook dat we nieuwe verhalen,<br />

een nieuw begrip over wie we als mens temidden van de<br />

natuur zijn, zullen moeten bedenken. Of ten diepste leren begrijpen.<br />

‘De verdrijving uit het paradijs geheel zonder engelen<br />

en zonder heilsgeschiedenis is een smartelijke ervaring, want<br />

mensen blijken een overweldigend verlangen naar engelen en<br />

verlossing te hebben. Ze huiveren in de nieuwe, vreemde natuur,<br />

want ze hebben nog geen begrippen om haar te beschrijven,<br />

en ze hebben nog niet begrepen dat hun verdrijving ook<br />

hun bevrijding is.’ n<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 53


GEZONDE SAMENLEVING<br />

KEES VAN DER STEL:<br />

“VERANDEREN IS MENSENWERK.”<br />

54 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

– essay –<br />

Architecten van<br />

de toekomst<br />

Volgens de Dalai Lama heeft de planeet geen groter aantal succesvolle<br />

mensen nodig, maar heeft zij dringend behoefte aan meer vredestichters, helpers,<br />

restaurateurs, verhalenvertellers en allerlei soorten liefde-gevers.<br />

TEKST KEES VAN DER STEL | BEELD PAUL DE GRAAFF<br />

We leven in een waanzinnige tijd. Als ik evenwel het<br />

woord ‘waanzinnig’ met een zekere distantie benader<br />

dan zit er enerzijds ‘waan en waanzin’ in<br />

en daar zijn veel, zelfs buitensporig veel, voorbeelden<br />

van. Anderzijds zit er ‘zinnig’ in en dat<br />

spoort aan tot nadenken over de kansen die mogelijk<br />

in het verschiet liggen. En dat laatste wordt versterkt<br />

als ik zeg: “We leven in een waanzinnig interessante en uitdagende<br />

tijd.” Hoe waanzinnig intrigerend en helend zou het<br />

zijn als de mensheid op wereldschaal en vanuit een holistisch<br />

perspectief de enorme uitdagingen rond de milieu-, grondstoffen-<br />

en klimaatcrises (en de daarmee gepaard gaande oorlogen<br />

en vluchtelingenstromen), in samenwerking, weet om<br />

te buigen naar een waardevolle milieu- en klimaat reddende<br />

veranderstrategie die toekomstige generaties een uitgebalanceerde,<br />

vreedzame, schone en gezonde leefomgeving biedt?<br />

Abstraherend spreken we dan over een paradigmasprong<br />

of systeemverandering in het denken en handelen, met name<br />

in economische zin. In die sprong of verandering gaan we van<br />

de huidige - op groei en welvaart gestoelde - economie naar<br />

een op ecologie en waarden gedreven ‘bewustzijnseconomie’,<br />

waarin welzijn, welbevinden en welvaart in balans zijn. Concreet<br />

betekent dit dat het huidige dominante groei-, productiviteit-,<br />

markt- en rendement denken zijn tijd heeft gehad<br />

en dat het vanaf heden dient te worden vervangen door een<br />

liefdevoller, natuurlijker, aardser en menselijker gedachtegoed,<br />

waarin bewustwording, ontplooiingskansen en positieve<br />

waarden voor velen op de voorgrond worden gezet. Het is<br />

hoopgevend dat er meer aandacht voor de noodzaak van deze<br />

‘transitie’ is in de media, in specifieke conferenties en in het<br />

onderwijs, zij het schoorvoetend.<br />

VOORTREKKERS<br />

Om de bewustzijnseconomie te realiseren zijn er op wereldschaal<br />

voortrekkers nodig die in de transitie de mogelijkheden<br />

zien, de kansen grijpen en die vol overtuiging gaan samenwerken<br />

en de leiding nemen én geven om vanuit een helikoptervisie<br />

een ingrijpende veranderstrategie te ontwerpen en tot uitvoering<br />

te brengen. Veranderen is immers mensenwerk.<br />

Er zijn derhalve getalenteerde, visionaire mensen nodig<br />

die zich het beste laten typeren als Architecten van de toekomst,<br />

vooral omdat in die rol creativiteit, inventiviteit, vernieuwing,<br />

holistisch leiderschap en teamwerk samenkomen.<br />

Van architecten van de toekomst mag worden verwacht dat<br />

zij als vanzelfsprekend om kunnen gaan met een aantal zaken<br />

die het fundament zullen vormen van de bewustzijnseconomie,<br />

zoals respect voor het behoud van de natuur, herstel van<br />

de biodiversiteit, een economie die ondergeschikt is aan de<br />

belangen van de ecologie, duurzaamheid, circulariteit, hergebruik<br />

van materialen, schaalverkleining, energieneutraliteit<br />

en het ontwikkelen van passende – op een holistisch mensbeeld<br />

gebaseerde – organisatiestructuren.<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 55


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Dit wordt onderstreept als we er vervolgens vanuit gaan dat<br />

niets in de transitie naar de bewustzijnseconomie op incrementele<br />

wijze tot stand gaat komen en dat het transformeren<br />

een breed gedragen maatschappelijke aanpak vergt, waarin de<br />

politiek een regulerende rol dient te nemen. De voortrekkers/<br />

architecten van de toekomst dienen uit allerlei disciplines te<br />

komen, zoals de overheid, de financiële sector, het bedrijfsleven,<br />

de gezondheidszorg, het onderwijs, de industrie in al<br />

haar vertakkingen en vanzelfsprekend uit het natuurbeheer.<br />

Het zullen voortrekkers zijn die op intensieve wijze samen<br />

zullen werken, waarbij voor eenieder een diep gevoelde<br />

intrinsieke behoefte om te veranderen leidend is en waarbij<br />

geopereerd wordt vanuit een op onvoorwaardelijke liefde en<br />

dienstbaarheid gestoelde attitude voor het behoud en herstel<br />

van de ecologie, alsmede voor een dramatische verbetering<br />

van de wanverhouding tussen arm en rijk.<br />

ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE<br />

De leidraad voor het leiderschap dat bepalend is in de context<br />

van de (transitie naar de) bewustzijnseconomie is leiderschap<br />

vanuit authenticiteit, zelfkennis, liefde, vertrouwen,<br />

wederkerigheid, verbinding en dienstbaarheid, hetgeen in<br />

context het optimaliseren van een maatschappelijke bijdrage<br />

betekent. Dit leiderschap kenmerkt zich door vier simpele,<br />

doch cruciale punten, te weten innemendheid, behulpzaamheid,<br />

veiligheid en teamgeest. Leiderschap is een voortdurende<br />

reis van onvoorwaardelijke dienstverlening, geen statische<br />

machtspositie. Authentiek wordt het als het leiderschap het<br />

goede voorbeeld geeft, respectievelijk de systeemverandering<br />

voorleeft. Elk (voor)oordeel, voorwaardelijkheid of ego-belang<br />

maakt het leiderschap ongeloofwaardig en ineffectief.<br />

Er zit altijd enige waanzin in liefde. Maar er zit ook altijd enige<br />

rede in waanzin. – FRIEDRICH NIETZSCHE<br />

Onvoorwaardelijke liefde demonstreren betekent iets anders<br />

dan (altijd) lief zijn. Als men naar de uitspraak van Nietzsche<br />

of het Yin-Yang symbool kijkt, ziet men dat metaforisch terug.<br />

In Yin zit een stukje Yang en andersom. Altijd lief zijn<br />

is een utopie of zelfs vervelend. Liefde is de tegenpool van<br />

angst. Door liefde te demonstreren is het mogelijk uit de<br />

angst te stappen. Dat opent de deur naar het hart, naar innerlijke<br />

vrede en innerlijke vrijheid voor iedereen.<br />

DIENSTBAARHEID ALS LEVENSHOUDING<br />

Op het niveau van leiderschap in de transitie naar het nieuwe<br />

paradigma is dienstbaarheid cruciaal, waaronder wordt verstaan<br />

het ervoor zorgen dat het leven voor iedereen de moeite<br />

waard wordt en vooral blijft. Dat vergt een actieve houding<br />

om een maximale kwaliteit te genereren voor het geheel binnen<br />

de eigen mogelijkheden, alsmede om de anderen en het<br />

andere te ondersteunen zich verder te ontwikkelen en te optimaliseren.<br />

SPELEN<br />

S pontaniteit<br />

• Los van conventies<br />

• Los van externe referentie<br />

• Los van ego-belang<br />

P erspectief<br />

• Vrij van de schaduwen van het verleden en de toekomst<br />

• Vrij van angst<br />

• Leven in liefde<br />

E xperimenteren<br />

• Vernieuwing<br />

• Ontwikkeling<br />

• Flexibiliteit<br />

L eren<br />

• Kennis nemen en delen<br />

• Openstaan voor andere perspectieven en paradigma’s<br />

• Nieuwsgierig<br />

E nergie<br />

• Relativeren<br />

• Gevoel voor humor<br />

• Nooit bij de pakken neer zitten<br />

N eutraliteit<br />

• Alleen met het hart kun je goed zien<br />

• Er is geen andere<br />

• Uit het oordeel<br />

Toelichting<br />

In het acroniem wordt een nadere duiding gegeven waaraan<br />

men kan denken als het over spelen gaat. Het is vooral<br />

de bedoeling om spelen als belangrijk criterium te zien,<br />

een hoge waarde die de architecten van de toekomst ondersteuning<br />

biedt in het bereiken van de doelen in de<br />

aangeduide systeemverandering. Dat dit van wezenlijk<br />

belang is is gemakkelijk in te zien als de psychologische<br />

tegenwaarde ‘strijd’ ertegenover wordt gezet. En paradoxaal<br />

is dat er inderdaad strijd zal dienen te worden geleverd<br />

om de ongetwijfeld te verwachten stevige weerstand<br />

te overwinnen. Door het spel open, gelijkwaardig<br />

en vooral eerlijk te spelen zal strijd evenwel niet verzanden<br />

in een hoogoplopend conflict.<br />

Op individueel niveau kan dienstbaarheid worden gezien als<br />

een loskomen van het ego en een lering om zich zonder enige<br />

tegenwerping ten dienste te stellen van het algemeen belang,<br />

ook al kost dit moeite. Dit manifesteert zich dan als zien<br />

wat er gedaan moet worden en dit op te pakken zonder persoonlijk<br />

iets terug te verwachten, met name in materiële zin,<br />

alsmede het leren uitstellen van het onmiddellijk bevredigen<br />

van de eigen behoeften en vervolgens door dienstbaarheid<br />

56 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

aan jezelf te ontwikkelen en op gezette tijden rust te nemen<br />

en aandacht te besteden aan de eigen lichamelijke en geestelijke<br />

gezondheid.<br />

Vaarwel zei de vos. Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen<br />

met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen<br />

onzichtbaar. Voor de ogen is het wezenlijke onzichtbaar, herhaalde<br />

de kleine prins om het goed te onthouden. – ANTOINE DE SAINT-<br />

EXUPÉRY – DE KLEINE PRINS<br />

Om te zorgen dat dienstbaarheid een uitdagende en plezierige<br />

levenshouding wordt (en geen moeten!) zijn enkele ankers<br />

essentieel om aan te leggen, zoals leren te ‘zien met het hart’,<br />

zoals de ‘vos’ aan de kleine prins uitlegt, alsmede het ontwikkelen<br />

van een verbindende leiderschapsrol én in dit kader het<br />

meest wezenlijke anker: dit alles te doen op een spelende (zie<br />

kader) en ontspannen manier.<br />

De leiderschapsrollen die nodig zijn in de transitie naar de<br />

bewustzijnseconomie zijn te duiden als:<br />

• de leider die vragen stelt en die te typeren is als iemand<br />

die inspireert, faciliteert en verbindt;<br />

• de leider die de mensen alle ruimte geeft steeds weer opnieuw<br />

te leren en waarvan hij/zij zelf ook leert. Deze leider<br />

is te typeren als een gids of leraar en wordt als zodanig<br />

geaccepteerd.<br />

Het gedrag van dit type leiderschap zal leiden tot een constructieve<br />

beleving door degenen die leiding krijgen; zal vertrouwen<br />

wekken, motiveren en voor een hechte verbinding<br />

met de mensen en dus de organisatie zorgen.<br />

KEES VAN DER STEL<br />

Kees van der Stel heeft als Executive Mentor in Bewustzijnsontwikkeling<br />

een missie om mensen in hun ontwikkelingsproces<br />

te begeleiden naar wat hen na aan het hart<br />

ligt met als gevolg dat mensen meer bevlogenheid als leidraad<br />

in hun leven toelaten.<br />

Na een langjarige carrière in het bedrijfsleven op directieniveau<br />

maakte Van der Stel een innerlijke levensreis<br />

van het financieel-economische terrein naar het terrein<br />

van coaching en bewustzijnsontwikkeling.<br />

Mentoring is zijn tweede natuur geworden: zijn manier<br />

van werken bestaat uit het bieden van veiligheid en<br />

vertrouwen, een luisterend oor, spontaniteit, gevoel voor<br />

humor en medemenselijkheid. ‘Zien met het hart’ noemt<br />

hij dat.<br />

Van der Stel is financieel-economisch en actuarieel geschoold<br />

en heeft een universitaire mastertitel in marketing.<br />

Sinds 2005 volgt hij studies in coaching en bewustzijnsontwikkeling.<br />

Meer informatie: www.keesvanderstel.nl.<br />

“NIEUW LEIDERSCHAP KENMERKT ZICH<br />

DOOR INNEMENDHEID, BEHULPZAAMHEID,<br />

VEILIGHEID EN TEAMGEEST”<br />

TALENTEN<br />

De meest effectieve talenten (op weg naar) de bewustzijnseconomie<br />

zijn het door bewustzijnsontwikkeling verder ontsluiten<br />

van iemands emotionele en spirituele intelligentie en in<br />

samenhang daarmee het innemen en ontwikkelen van een<br />

neutrale positie oftewel de positie van de eerlijke getuige.<br />

Emotioneel<br />

Om te vermijden te verzanden in theoretische verhandelingen<br />

wordt een aantal concrete talenten genoemd die zijn te<br />

scharen onder emotionele en spirituele intelligentie:<br />

• herkennen en erkennen van de existentiële noodzaak economie<br />

ondergeschikt te maken aan ecologische overwegingen;<br />

• veerkracht en vermogen tot zelfreflectie;<br />

• met overtuigingskracht geweldloos communiceren;<br />

• met empathie en compassie aangaan en onderhouden van<br />

opbouwende relaties, zowel zakelijk als sociaal;<br />

• het leven van andere mensen verrijken met inspirerende<br />

en creatieve oplossingsrichtingen.<br />

Spiritueel<br />

• de kracht en de innerlijke macht om het ego-belang te<br />

overstijgen;<br />

• met plezier en enthousiasme bewustzijn brengen in alles<br />

wat je doet;<br />

• een open oog hebben voor moraliteit en ernaar handelen;<br />

• het ontwikkelen van een lange termijnvisie met als vertrekpunt<br />

van betekenis (willen) zijn voor de ander;<br />

• verbinding! Echte vernieuwing kan alleen vanuit verbinding.<br />

In je bewuste kracht blijven staan, in verbondenheid<br />

met je waarden. Met als belangrijkste sleutel tot deze verbinding<br />

het hebben van oprechte interesse in het standpunt,<br />

belang, mening en leven van de ander.<br />

Een neutrale positie innemen houdt in de dingen kunnen<br />

waarnemen en ze laten voor wat ze zijn zonder ze op voorhand<br />

te labelen als positief of negatief of er een (voor)oordeel<br />

over te hebben. Neutraal is wel betrokken zijn, maar vrij<br />

van moeten, binding of ego-belang. Het ontwikkelen van een<br />

neutrale positie is fundamenteel om in je hart te komen. Het<br />

brein en je guts oordelen. Het hart introduceert de derde mogelijkheid,<br />

een neutrale keuze. Door deze neutraliteit word je<br />

mogelijk wel geraakt, maar niet gekwetst. Het blijft niet ‘hangen’.<br />

Stilte is het meest passende woord voor het eerder genoemde<br />

‘zien met het hart’. Voel de neutrale positie erin… n<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 57


GEZONDE SAMENLEVING<br />

Terug naar de<br />

oorsprong<br />

We moeten in de eerste plaats onszelf redden. De aarde zal hoe dan ook overleven en de<br />

natuur zal zich weer herstellen. Maar of de mensheid dit mee gaat maken, is aan ons en<br />

aan niemand anders. De tijd die we nog hebben, raakt echter op. Dit was de boodschap<br />

van de Afrikaanse natuurgids Alan McSmith tijdens een lezing die de stichting New Financial<br />

Forum en INSVER organiseerden in De Groene Afslag te Laren.<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Na een succesvolle Nederlandtour<br />

in 2022 verzorgde Alan in<br />

20<strong>23</strong> onder de titel Taking our<br />

lead from the Wilderness opnieuw<br />

een aantal lezingen in<br />

Nederland en Duitsland. Alan<br />

heeft ruim dertig jaar ervaring als wildernisgids<br />

in Afrika en vertaalt zijn ervaringen<br />

en kennis naar inzichten waar<br />

ook mensen uit het westen hun voordeel<br />

mee kunnen doen. Hij biedt geen<br />

vijfstappenplan om een betere leider<br />

of een beter mens te worden. Wel is er<br />

geen betere manier om jezelf te leren<br />

kennen dan in de wildernis. Daar krijg<br />

je inzicht in wie je bent, hoe alles met<br />

elkaar is verbonden en waartoe je hier<br />

op aarde bent. “Ik durf niet te zeggen<br />

of we als mensheid in staat zullen zijn<br />

om het tij te keren. Wel weet ik dat de<br />

oplossing ligt in het maken van verbin-<br />

58 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


GEZONDE SAMENLEVING<br />

ding, met onszelf, met andere mensen<br />

en met de natuur. Bij veel mensen is<br />

deze verbinding helaas verbroken. Zij<br />

hebben zich boven de natuur geplaatst<br />

en menen de natuur naar hun hand te<br />

kunnen zetten. De werkelijkheid is anders:<br />

de mens is onderdeel van de natuur<br />

en dankt zijn bestaan aan de natuur<br />

en in wezen zijn we niet belangrijk<br />

als het gaat om het voortbestaan<br />

van de aarde. De natuur heeft de mens<br />

niet nodig, omgekeerd wel… Willen we<br />

een toekomst voor onszelf, onze kinderen<br />

en kleinkinderen creëren, dan zullen<br />

we ons dus zelf moeten redden. Alleen<br />

dan hebben we kans om als soort<br />

te overleven.”<br />

OLIFANT<br />

In de Astronautenzaal, waar Alan zijn<br />

lezing hield, hing een foto van de aarde.<br />

Het was de eerste door een astronaut<br />

gemaakte opname vanuit de ruimte<br />

met de maan op de voorgrond en de<br />

aarde op de achtergrond. De foto maakt<br />

ons bewust dat onze blauwe aarde in<br />

dat enorme universum maar een klein<br />

bolletje is en dus een kwetsbare planeet.<br />

“Wie zich in de wildernis begeeft, voelt<br />

zich eveneens klein en kwetsbaar. Je<br />

voelt diep van binnen hoe afhankelijk<br />

je bent van de natuur. Alleen kun je er<br />

niet overleven. Je leert in eerste instantie<br />

te vertrouwen op de ervaren gidsen<br />

met wie je de tocht maakt. Zij herkennen<br />

elk geluid, kunnen aan de hand van<br />

een spoor vertellen welk dier wanneer<br />

in de buurt was en hoe ver ze op dit moment<br />

verwijderd zijn. Deze kennis gecombineerd<br />

met een diepe verbondenheid<br />

met de eigen intuïtie zijn we als<br />

mensheid aan het kwijtraken. In de wildernis<br />

wordt deze innerlijke wijsheid<br />

weer tot leven gewekt. Daarom is een<br />

wilderniservaring zo rijk en impactvol”,<br />

aldus Alan die Wilderness Trails heeft<br />

verzorgd voor vele duizenden mensen.<br />

Alan had twee legen stoelen op het<br />

podium gezet. “De ene stoel is voor de<br />

generaties na ons, voor wie wij verantwoordelijk<br />

zijn. Dit idee is mij vorig jaar<br />

aangedragen door Jan Terlouw. Bij elke<br />

vergadering is deze stoel aanwezig, zodat<br />

er nooit beslissingen kunnen worden<br />

genomen die niet goed zijn voor<br />

komende generaties. Ikzelf zet er graag<br />

een tweede lege stoel naast. Dat is de<br />

stoel die staat voor alle niet-menselijke<br />

wezens die hiermee een stem krijgen.”<br />

Kees Dullemond – oprichter van<br />

INSVER – was een van de financieel<br />

dienstverleners die in 2006 een Leadership<br />

Trail met Alan meemaakte in de<br />

Okavango Delta in Botswana. Uit zijn<br />

boek Meer is minder. Het verhaal van de<br />

olifant citeerde hij: “Mijn ontmoeting<br />

met de olifant was het meest indrukwekkend.<br />

Oog in oog op vijftien meter<br />

afstand. Dit gaf mij rust en vertrouwen.<br />

Willem Vreeswijk, Alan McSmith<br />

en Kees Dullemond.<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 59


GEZONDE SAMENLEVING<br />

ALAN MCSMITH: “MENSHEID<br />

MOET ZICHZELF REDDEN.”<br />

Geen angst of spanning. Terwijl ik toch<br />

in zijn wereld kom en veel kwetsbaarder<br />

ben dan hij. Deze ontmoeting leert<br />

mij veel over het geven van aandacht,<br />

concentratie op de ander en elkaar behandelen<br />

met wederzijds respect.” En<br />

hij voegde eraan toe: “Hoe erg is het<br />

dan dat wij mensen deze essentiële basisvaardigheden<br />

in ons dagelijks leven<br />

vaak niet meer toepassen.”<br />

Alan zelf zei ook een diepe connectie<br />

met olifanten te voelen. “Het zijn uiterst<br />

intelligente en gevoelige dieren,<br />

cruciaal voor het ecosysteem, die uitstekend<br />

met elkaar communiceren, ook<br />

over hele lange afstanden.” Een van de<br />

voorbeelden die Alan gaf: een olifant<br />

loopt langs een schildpad die op zijn<br />

rug ligt. Een schildpad op zijn rug zal<br />

niet overleven. De olifant loopt langs<br />

de schildpad, merkt de schildpad op,<br />

loopt achterwaarts terug en geeft hem<br />

met een poot een voorzichtige tik, zodat<br />

hij weer op zijn pootjes terugkomt.<br />

Vervolgens vervolgt de olifant rustig<br />

zijn weg.<br />

Wereldberoemd is een video waarop<br />

een olifant tot twee keer toe op Alan afstormt<br />

en vlak voor hem abrupt stopt.<br />

Dan ontstaat een zeldzaam vertoonde<br />

wisselwerking tussen mens en dier. “Als<br />

ik had gereageerd vanuit mijn ego, was<br />

ik ongetwijfeld door de olifant verpletterd.<br />

Vanuit vertrouwen en kalmte en<br />

vanuit intuïtie ontstond een conversatie<br />

met de olifant die minutenlang duurde.<br />

Voor de olifant voelde ik een diep<br />

respect en dit maakte het voor de olifant<br />

ook mogelijk om mij te respecteren<br />

in zijn leefomgeving. Na deze diepe verkenning,<br />

draaide de olifant zich om en<br />

vervolgde zijn weg.” Ook in de video, die<br />

vele miljoenen keer is bekeken, wordt<br />

uitgelegd dat dit geen aanbeveling is om<br />

roekeloos de wildernis in te gaan, maar<br />

dat intuïtie en jarenlange ervaring kan<br />

leiden tot kalmte die onvoorziene gevaren<br />

het hoofd weet te bieden.”<br />

HET BLAUWE OOG<br />

De Bosjesmannen, het oudste volk op<br />

aarde, zijn volledig met de aarde en de<br />

LEADERSHIP TRAIL<br />

In de zomer van 2024 wil de stichting<br />

New Financial Forum samen<br />

met Alan McSmith een Leaderschip<br />

Trail in Botswana organiseren. Er<br />

zijn tussen de acht en twaalf deelnemers<br />

nodig om de trip door te<br />

kunnen laten gaan. De eerste vier<br />

geïnteresseerden hebben zich aangemeld.<br />

Wie volgt? Meer informatie:<br />

www.newfinancialforum.nl en/of<br />

willem@newfinancialforum.nl.<br />

natuur verbonden. Dit zijn voor Alan<br />

de grootste inspirators die laten zien<br />

hoe de natuur de weg terug naar onszelf<br />

kan leidden. Zij bieden ook hoop<br />

hoe we uit de hedendaagse crises kunnen<br />

komen. Niet door technologische<br />

innovaties waardoor we straks op Mars<br />

onze intrek kunnen nemen, maar door<br />

onze eigen oorsprong weer te (h)erkennen.<br />

In de Astronautenzaal hing een<br />

foto van de aarde vanuit de ruimte genomen.<br />

Het beeld van de aarde bleek<br />

identiek te zijn aan het oog van een<br />

wijze bushman waarvan Alan de foto<br />

toonde. “Laten we deze foto’s op ons<br />

netvlies houden bij alles wat we doen.<br />

Dan blijft er hoop dat wij als mensheid<br />

ook in de toekomst op deze aarde zullen<br />

zijn.” n<br />

60 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


AMBASSADEURS<br />

Activators van het<br />

• Dick-Jan Abbringh | Purpose<br />

Newfinancialforum.nl/dick-jan-abbringh<br />

• Kim van den Anker | MeerwAarde<br />

Newfinancialforum.nl/kim-van-den-anker<br />

• Roy van den Anker | Heilbron<br />

Newfinancialforum.nl/roy-van-den-anker<br />

• Jeroen Bais | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-bais<br />

• Femke Bakker | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/femke-bakker<br />

• Pieter van den Ban | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-den-ban<br />

• Jelle Bartels | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/jelle-bartels<br />

• Ewald Bary<br />

Newfinancialforum.nl/ewald-bary<br />

• Ron Bavelaar | Univé<br />

Newfinancialforum.nl/ron-bavelaar<br />

• Lambert Becks | Qees<br />

Newfinancialforum.nl/lambert-becks<br />

• Robin van Beem | Polis Advocaten<br />

Newfinancialforum.nl/robin-van-beem<br />

• Toon Berendsen | VVP<br />

Newfinancialforum.nl/toon-berendsen<br />

• Onno Bloemers / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/onno-bloemers<br />

• Robbert Boeijink / YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/robbert-boeijink<br />

• Cees Bol / BOL-Advies<br />

Newfinancialforum.nl/cees-bol<br />

• Olette Bollen | Connect4Value<br />

Newfinancialforum.nl/olette-bollen<br />

• Thom Boot | Thomorrow LifePlanning<br />

Newfinancialforum.nl/thom-boot<br />

• Mark Boskamp | Dukers & Baelemans<br />

Newfinancialforum.nl/mark-boskamp<br />

• Jules Brader | De Goudse<br />

Newfinancialforum.nl/jules-brader<br />

• Nanda Bramer | MY Organization<br />

Newfinancialforum.nl/nanda-bramer<br />

• Michiel Brandt | SVC Brandt Advies<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-brandt<br />

• Robert van den Broek / Financieel Zeker<br />

Newfinancialforum.nl/robert-van-den-broek<br />

• Wilma de Bruijn | Eurapco<br />

Newfinancialforum.nl/wilma-de-bruijn<br />

• Paul Burger | AnsvarIdéa<br />

Newfinancialforum.nl/paul-burger<br />

• Christel van Capelleveen | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/christel-van-capelleveen<br />

• Urjan Claassen | C-Profile<br />

Newfinancialforum.nl/urjan-claassen<br />

• Jos Claessens | result-is<br />

Newfinancialforum.nl/jos-claessens<br />

• Marcel Coopman | Next Step Factory<br />

Newfinancialforum.nl/marcel-coopman<br />

• Jack Cox | Econsenso<br />

Newfinancialforum.nl/jack-cox<br />

• Kim Cramer | Emotone<br />

Newfinancialforum.nl/kim-cramer<br />

• Ralph van Dam | Centraal Beheer Achmea<br />

Newfinancialforum.nl/ralph-van-dam<br />

• Gary Damen | Paradigma Groep<br />

Newfinancialforum.nl/gary-damen<br />

• Chris Das | Taurus Financiële Belevingen<br />

Newfinancialforum.nl/chris-Das<br />

• Michiel Dietvorst / Pridea<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-dietvorst<br />

• Douwe Dijkstra<br />

Newfinancialforum.nl/douwe-dijkstra<br />

• Jan Donselaar | DMA<br />

Newfinancialforum.nl/jan-donselaar<br />

• Joram van Doorn / Site Online<br />

Newfinancialforum.nl/joram-van-doorn<br />

• Kees Dullemond / INSVER<br />

Newfinancialforum.nl/kees-dullemond<br />

• Peter Dussel | Figlo<br />

Newfinancialforum.nl/peter-dussel<br />

• Patrick Eppink | Turner<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-eppink<br />

• Ron van Es | School for Purpose Leadership<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-es<br />

• Erik Friedeberg<br />

Newfinancialforum.nl/erik-friedeberg<br />

• Indra Frishert | Dazure<br />

Newfinancialforum.nl/indra-frishert<br />

• Annemarie Gerritsma | GAPP<br />

Newfinancialforum.nl/annemarie-gerritsma<br />

• Peter van Geijtenbeek | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/peter-van-geijtenbeek<br />

• Frank Jan de Graaf | Hogeschool van Amsterdam<br />

Newfinancialforum.nl/frank-jan-de-graaf<br />

• Roger Hagen | Rebels in Finance<br />

Newfinancialforum.nl/roger-hagen<br />

• Jan Hamburger | Turien & Co<br />

Newfinancialforum.nl/jan-hamburger<br />

• Aloys Harmsen | Pensioen Support Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/aloys-harmsen<br />

• Kees Haverkamp | Advieskeuze.nl<br />

Newfinancialforum.nl/kees-haverkamp<br />

• Trèske Heere / De Dreamfabryk<br />

Newfinancialforum.nl/treske-heere<br />

• Maurice van den Hemel | All-Insure<br />

Newfinancialforum.nl/maurice-van-den-hemel<br />

• Robin Heuten | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/robin-heuten<br />

• Eline Hesse | Circular IQ<br />

Newfinancialforum.nl/eline-hesse<br />

• Jaap Hiddinga | Jaap Hiddinga<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-hiddinga<br />

• Jac Hielema | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/jac-hielema<br />

• Marco Hoekstra<br />

Newfinancialforum.nl/marco-hoekstra<br />

• Liesbeth Hogervorst | Energizer<br />

Newfinancialforum.nl/liesbeth-hogervorst<br />

• Fred Huibers | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/fred-huibers<br />

• Arno Groot Koerkamp | Future of Finance<br />

Newfinancialforum.nl/arno-groot-koerkamp<br />

• Chantal Inen | The Punchy Pack<br />

Newfinancialforum.nl/chantal-inen<br />

• Sylvia Janssen | Onkar Compliance<br />

Newfinancialforum.nl/sylvia-janssen<br />

• Femke de Jong<br />

Newfinancialforum.nl/femke-de-jong<br />

• Gert de Jong | Hogeschool van Amsterdam<br />

New Financial Forum/gert-de-jong<br />

• Antoinette Kalkman | Nationale Waarborg<br />

Newfinancialforum.nl/antoinette-kalkman<br />

• Ron van Kesteren | Stv<br />

Newfinancialforum.nl/ron-van-kesteren<br />

• Mark Klabbers | AS Support<br />

Newfinancialforum.nl/mark-klabbers<br />

• Pepijn van Kleef | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/pepijn-van-kleef<br />

• Kees Klomp | Karmanomics<br />

Newfinancialforum.nl/kees-klomp<br />

• Erna Knipscheer | Financieel Vitaal<br />

Newfinancialforum.nl/erna-knipscheer<br />

• Theo Kocken | Cardano Group<br />

Newfinancialforum.nl/theo-kocken<br />

• Alexander Koene | BR-ND<br />

Newfinancialforum.nl/alexander-koene<br />

• Dirk Kooiman | Kooiman Advies<br />

Newfinancialforum.nl/dirk-kooiman<br />

• Gijsbert Koren / We Are Stewards<br />

Newfinancialforum.nl/gijsbert-koren<br />

• Stef Kuypers | Happonomy<br />

Newfinancialforum.nl/stef-kuypers<br />

62 | <strong>NFM</strong> ZOMER 20<strong>23</strong>


AMBASSADEURS<br />

New Financial Forum<br />

• Sjoerd Laarberg | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/sjoerd-laarberg<br />

• Heidi Leenaarts | United Economy<br />

Newfinancialforum.nl/heidi-leenaarts<br />

• Peter Paul Leutscher | RedZebra Group<br />

Newfinancialforum.nl/peter-paul-leutscher<br />

• Joke Lodewijk | Urban Knowmads<br />

Newfinancialforum.nl/joke-lodewijk<br />

• Michael van Loenen / YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/michael-van-loenen<br />

• Nicolette Loonen | Fidet Finance Professionals<br />

Newfinancialforum.nl/nicolette-loonen<br />

• Nadine Maarhuis | VMaatschapWij<br />

Newfinancialforum.nl/nadine-maarhuis<br />

• Michael Mackaaij | Verne Business Excellence<br />

Newfinancialforum.nl/michael-mackaaij<br />

• MGerard van der Made | Gerard van der Made BV<br />

Newfinancialforum.nl/gerard-van-der-made<br />

• Thom Mallant | Allianz Nederland<br />

Newfinancialforum.nl/thom-mallanT<br />

• Damaris Matthijsen | Economy Transformers<br />

Newfinancialforum.nl/damaris-matthijsen<br />

• Gilbert Mattu | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-mattu<br />

• Maria Mazarakis | Maria Mazarakis Levensverhaal<br />

Inzicht<br />

Newfinancialforum.nl/maria-mazarakis<br />

• Jaap van der Meer | VLPN<br />

Newfinancialforum.nl/jaap-van-der-meer<br />

• Hubrien Meijaard | Hubrien financieel advies 2.0<br />

Newfinancialforum.nl/hubrien-meijaard<br />

• Patrick Meijn<br />

Newfinancialforum.nl/patrick-meijn<br />

• Richard Meinders | SVC Groep<br />

Newfinancialforum.nl/richard-meinders<br />

• Saskia Michels | W’aarde controlling<br />

Newfinancialforum.nl/saskia-michels<br />

• Marc de Moor | Sandstreet Consultants<br />

Newfinancialforum.nl/marc-de-moor<br />

• Kaj Morel | De Zaak van Betekenis<br />

Newfinancialforum.nl/kaj-morel<br />

• Carla Muters | NHG<br />

Newfinancialforum.nl/carla-muters<br />

• Natasja Naron | Garbriël Financiële Bescherming<br />

Newfinancialforum.nl/natasja-naron<br />

• Maarten Nijman | ONE<br />

Newfinancialforum.nl/maarten-nijman<br />

• Harrie-Jan van Nunen | De Financiële Makelaar<br />

Newfinancialforum.nl/harrie-jan-van-nunen<br />

• Thera van Osch / OQ Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/thera-van-osch<br />

• Jeroen Oversteegen | Nationale Hypotheekbond<br />

Newfinancialforum.nl/jeroen-oversteegen<br />

• Li An Phoa | Drinkable Rivers<br />

Newfinancialforum.nl/li-an-phoa<br />

• Gilbert Pluym | Onderlinge ‘s-Gravenhage<br />

Newfinancialforum.nl/gilbert-pluym<br />

• Karin Polman | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/karin-polman<br />

• Peter Post | MoneyView Research<br />

Newfinancialforum.nl/peter-post<br />

• Jeppe van Pruisen / Change the Story<br />

Newfinancialforum.nl/jeppe-van-pruisen<br />

• Cindy Ras | Fontys<br />

Newfinancialforum.nl/cindy-ras<br />

• Mundo Resink | Astronauts on Earth<br />

Newfinancialforum.nl/mundo-resink<br />

• Paul Rijns | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/paul-rijns<br />

• Tim Rijvers | DAK Intermediairscollectief<br />

Newfinancialforum.nl/tim-rijvers<br />

• Bert Rorije<br />

Newfinancialforum.nl/bert-rorije<br />

• Han de Ruiter<br />

Newfinancialforum.nl/han-de-ruiter<br />

• Faisal Setoe | HDI<br />

Newfinancialforum.nl/faisal-setoe<br />

• Kyon Soons | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/kyon-soons<br />

• Ellen Steijvers | Senvy Consulting<br />

Newfinancialforum.nl/ellen-steijvers<br />

• Pieter van Stratum | FIDIB<br />

Newfinancialforum.nl/pieter-van-stratum<br />

• Boudewijn van Uden | a.s.r.<br />

Newfinancialforum.nl/boudewijn-van-uden<br />

• Gert Vasse | Ockto<br />

Newfinancialforum.nl/gert-vasse<br />

• Leon Veenhuijzen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/leon-veenhuizen<br />

• Christiaan van der Ven | Budlr.<br />

Newfinancialforum.nl/christiaan-van-der-ven<br />

• Ben Venneman / Onderboven<br />

Newfinancialforum.nl/ben-venneman<br />

• Cas Verhage | Nh 1816 Verzekeringen<br />

Newfinancialforum.nl/cas-verhage<br />

• Regina Vermeulen / YouBeDo<br />

Newfinancialforum.nl/regina-vermeulen<br />

• Jan Verstegen | Eerste stap.nl<br />

Newfinancialforum.nl/jan-verstegen<br />

• Joris Vincken / Joris Vincken<br />

Newfinancialforum.nl/joris-vincken<br />

• Valentina Visser | Havelaar & Van Stolk<br />

Newfinancialforum.nl/valentina-visser<br />

• Jack Vos<br />

Newfinancialforum.nl/jack-vos<br />

• Willem Vreeswijk | NFF/VVP<br />

Newfinancialforum.nl/willem-vreeswijk<br />

• Owen de Vries | Heartful Banking<br />

Newfinancialforum.nl/owen-de-vries<br />

• Michiel van Vugt | NNEK<br />

Newfinancialforum.nl/michiel-van-vugt<br />

• Esther Vuijsters | Florius<br />

Newfinancialforum.nl/esther-vuijsters<br />

• Ozewald Wanrooij | Rendement van Geluk<br />

Newfinancialforum.nl/ozewald-wanrooij<br />

• Rinus van Warven | Uitgeverij Van Warven<br />

Newfinancialforum.nl/rinus-van-warven<br />

• Judith Webber | Pure Human<br />

Newfinancialforum.nl/judith-webber<br />

• Carolien Wegener | Wire Group<br />

Newfinancialforum.nl/carolien-wegener<br />

• Richard Weurding | Verbond van Verzekeraars<br />

Newfinancialforum.nl/richard-weurding<br />

• Angelo Wiegmans | Bedrijf Plus<br />

Newfinancialforum.nl/angelo-wiegmans<br />

• Enno Wiertsema | Adfiz<br />

Newfinancialforum.nl/enno-wiertsema<br />

• Carola Wijkamp-Hermsen | ARAG<br />

Newfinancialforum.nl/carola-wijkamp-hermsen<br />

• Robert Witteveen / First Day Advisory Group<br />

Newfinancialforum.nl/robert-witteveen<br />

• Max Wohlgemuth Kitslaar / Maxmundo<br />

Newfinancialforum.nl/max-wohlgemuth-kitslaar<br />

• Peter Wormskamp | Helder Beheerd<br />

Newfinancialforum.nl/peter-wormskamp<br />

• Patricia Wouda | Patricia Wouda<br />

Newfinancialforum.nl/patricia-wouda<br />

• Amba Zeggen | Risk & Goverance<br />

New financial forum.nl/amba-zeggen<br />

ZOMER 20<strong>23</strong> <strong>NFM</strong> | 63


NEW FINANCIAL MAGAZINE<br />

Samen werken aan een nieuwe economie<br />

Het magazine is een van de uitingen van de stichting New Financial Forum. De stichting<br />

bundelt krachten, ideeën, inspiratie en best practices van positief ingestelde<br />

mensen die gezamenlijk een bijdrage leveren aan een gezonde en gerespecteerde financiële<br />

sector. Het Forum organiseert bijeenkomsten, workshops, faciliteert dialogen,<br />

is aanjager van vernieuwing, voegt betekenis toe en is de stem van een innovatieve<br />

en betrokken financiële sector.<br />

WWW.NEWFINANCIALFORUM.NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!