05.04.2024 Views

VVP 2-24 eZine

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>RUIM<br />

JAARGANG 81 • NUMMER 2 • APRIL 20<strong>24</strong><br />

Uit de Adviespraktijk<br />

Het adviesvak krijgt<br />

meer kleur<br />

Robo-advies<br />

ChatGPT versus<br />

Enno Wiertsema<br />

Seada van den Herik<br />

Gender equality als<br />

het nieuwe normaal<br />

Actieve provisietransparantie<br />

Wen er maar aan<br />

Pensioen &<br />

vermogen<br />

Vakkatern <strong>VVP</strong>


<strong>VVP</strong><br />

KENNIS<br />

EVENT<br />

INKOMEN<br />

Blik op de<br />

toekomst<br />

MARKTUPDATE MET:<br />

JANTHONY WIELINK (ENKWEST)<br />

ANNEMIEKE POSTEMA (AOVDOKTER/RADI AOV)<br />

DINSDAGMIDDAG<br />

2 JULI 20<strong>24</strong><br />

12.00 – 17.30 (MET LICHTE LUNCH VOORAF<br />

EN AANGEKLEDE BORREL NA AFLOOP)<br />

AFAS THEATER, LEUSDEN<br />

Entree: 95 euro exclusief btw,<br />

25 procent korting voor<br />

<strong>VVP</strong>-abonnees en Adfiz-leden<br />

Speciaal tarief voor leden RADI AOV<br />

<strong>VVP</strong> organiseert dinsdagmiddag 2 juli 20<strong>24</strong> in het AFAZ Theater in Leusden<br />

voor de zesde keer het hooggewaardeerde kennis event Inkomen. Opnieuw<br />

met Janthony Wielink (Enkwest) als keynote speaker. Wielink behandelt diepgaand<br />

actuele ontwikkelingen op het gebied van de sociale en private inkomensverzekeringen<br />

en re-integratie. Uiteraard zal hij daarbij ingaan op de<br />

scenario’s van de Onafhankelijke Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel<br />

(Octas) en de nieuwste maatregelen om de achterstand bij de sociaal-medische<br />

beoordelingen in te lopen (waaronder Praktisch Beoordelen). En<br />

hoe denkt Wielink dat het verder gaat met de verplichte AOV voor zelfstandigen<br />

in de nieuwe politieke werkelijkheid?<br />

Zeer veel waardering was er vorig jaar voor de kennissessie met tips uit de adviespraktijk<br />

van Annemieke Postema (AOVdokter, RADI AOV). Dit keer biedt<br />

zij haar diepe praktijkkennis plenair.<br />

Na het plenaire gedeelte zijn er kennissessies van de kennispartners.<br />

In één middag ben je als adviseur inkomen weer helemaal bijgepraat. Kortom,<br />

een niet te missen kennis- en netwerkmiddag voor inkomensadviseurs.<br />

Informatie en aanmeldingen: www.meermetinkomen.nl


XXX<br />

VOORWOORD<br />

ctie<br />

zorgen we ervoor dat het eerlijker<br />

wordt in de samenleving, dat iedereen<br />

mee kan doen en dat de kloof tussen<br />

arm en rijk weer overbrugbaar wordt?<br />

“Hoe<br />

In een rijk land als Nederland zou iedereen<br />

dezelfde kansen moeten hebben.” Dit zegt Carola<br />

Wijkamp-Hermsen, de nieuwe directievoorzitter van<br />

de Vereende, in de vijfde aflevering van de podcastserie<br />

‘De rol van financiële dienstverleners in transitietijd’<br />

van de stichting New Financial Forum.<br />

Een krachtige uitspraak, waar ze ook daadkracht<br />

vanuit de financiële sector aan verbindt. “Als sector<br />

zouden we veel meer moeten willen voorkomen dat<br />

mensen überhaupt bij de Vereende terechtkomen. We<br />

zullen als sector meer in gesprek moeten gaan met deze<br />

mensen en vragen wat ze nodig hebben om weer uit<br />

hun nare situatie te kunnen komen. En ja, daar hoort<br />

ook bij dat je als sector moet gaan accepteren dat je op<br />

bepaalde groepen klanten minder marge realiseert.”<br />

Juist in deze tijd zou de financiële sector nog meer<br />

de brug naar de samenleving moeten slaan. Uiteraard<br />

ondersteunen financieel dienstverleners al tal van<br />

maatschappelijke projecten. Maar dat mag je tegenwoordig<br />

ook wel verwachten van miljoenenbedrijven.<br />

Hoe krachtig zou het zijn als zij niet langer hun eigen<br />

merk aan een maatschappelijk doel verbinden, maar<br />

gaan samenwerken om onrechtvaardigheid in onze samenleving<br />

tegen te gaan.<br />

Ik geef een voorbeeld uit Rotterdam. Vanessa Umboh<br />

van de stichting Stem zonder Gezicht, komt al acht<br />

jaar op voor de 40.000 kinderen die in Rotterdam in armoede<br />

opgroeien. “Armoede is onrechtvaardig en onnodig.<br />

Je moet het alleen samen willen oplossen. Niet door<br />

erover te praten, maar door verantwoordelijkheid te nemen<br />

en in actie te komen. En dat vergt anders denken<br />

en doen. Bedenk dus niet langer aan welke regels mensen<br />

zich moeten houden, maar ga met ze praten, vraag<br />

wat ze nodig hebben en kom in actie, wees solidair.’<br />

Vanessa, van wie in 2022 het boek Moeder van<br />

40.000 kinderen verscheen, heeft een infographic gemaakt<br />

van drie pagina’s waarin ze niet alleen het probleem<br />

schetst, maar ook hoe in drie jaar de armoede<br />

kan worden verminderd, financiële stabiliteit en sociale<br />

participatie voor gezinnen kan worden gewaarborgd en<br />

arbeidsdeelname kan worden vergroot. Een concreet,<br />

omvattend én betaalbaar stappenplan.<br />

Hoe mooi zou het zijn als de Rotterdamse financieel<br />

dienstverleners (verzekeraars, banken, adviseurs,<br />

toeleveranciers) met haar in gesprek gaan en haar initiatieven<br />

gaan ondersteunen. Daar is niet alleen geld<br />

voor nodig, maar ook menskracht.<br />

Stel medewerkers in staat om die wijken in te gaan,<br />

in gesprek met hen te gaan, naar hen te luisteren en inventariseer<br />

wat ze nodig hebben om weer perspectief<br />

te krijgen. Laat hen helpen (en doe uiteraard ook zelf<br />

mee) bij allerlei projecten en initiatieven die al worden<br />

georganiseerd of die juist nodig zijn. Schakel je enorme<br />

netwerk in om bestaanszekerheid daadwerkelijk mogelijk<br />

te maken. Laat in de wijken zien dat de financiële<br />

sector er ook voor hen is en graag de handen uit de<br />

mouwen steekt om grote maatschappelijke problemen<br />

op te lossen. n<br />

Tip: de tentoonstelling ‘Uit armoede’ is nog tot en met 9<br />

juni te zien in Stedelijk Museum Schiedam.<br />

WILLEM VREESWIJK<br />

HOOFDREDACTEUR / willem@vvponline.nl<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 3


COLOFON<br />

<strong>VVP</strong>, KENNIS- EN INSPIRATIEMAGAZINE<br />

VOOR FINANCIEEL ADVISEURS<br />

Uitgave van <strong>VVP</strong> Nederland<br />

Eenentachtigste jaargang<br />

I<br />

nhoud<br />

UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR<br />

Willem Vreeswijk 06-10630149,<br />

willem@vvponline.nl<br />

(EIND)REDACTEUR<br />

Toon Berendsen 06-12907930,<br />

toon@vvponline.nl<br />

PERSBERICHTEN, REACTIES, IDEEËN<br />

vvp@vvponline.nl<br />

REDACTIE-ADRES<br />

Wapendragervlinder 29, 3544 DL Utrecht<br />

SENIOR ACCOUNTMANAGER/TRAFFIC<br />

Arjan Cornelisse, 06-10628564,<br />

arjan@vvponline.nl<br />

ABONNEMENTENSERVICE<br />

abonneeservice@vvponline.nl<br />

WEBSITE www.vvponline.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS 2023 (EXCL. BTW)<br />

Binnenland en België 175 euro. Financieel<br />

onafhankelijk adviseurs met een AFMinschrijving<br />

komen in aanmerking voor<br />

het gereduceerde tarief van 63 euro.<br />

Aanvragen voor dit tarief via<br />

abonneeservice@vvponline.nl.<br />

Abonnementen gelden voor één jaar en<br />

worden – zonder tegenbericht – automatisch<br />

verlengd. Opzeggingen dienen uiterlijk<br />

twee maanden voor het aflopen van<br />

de abonnementsperiode te geschieden.<br />

Opzeggen kan schriftelijk (per e-mail) of<br />

telefonisch (06-10628564).<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2022 Stichting<br />

ROTA’<br />

COPYRIGHT <strong>VVP</strong> Nederland, 20<strong>24</strong><br />

VORMGEVING/PREPRESS<br />

Peter Beemsterboer, Beemsfoto<br />

DRUK<br />

Veldhuis Media BV, Meppel. Deze uitgave is<br />

gedrukt op FSC-papier<br />

ISSN: 1388-27<strong>24</strong><br />

12 14 40 52<br />

6 ACTUEEL OP DE KORREL Toon Berendsen (<strong>VVP</strong>): ‘Wen er maar aan’<br />

9 UIT DE ADVIESPRAKTIJK Advieshelden over onderscheidend<br />

vermogen. Met Dorthe Verheijden (Bij Verheijden),Thomas van<br />

Uunen (Thomas Verzekert) en Christian Dijjkhof (Dijkhof & Partners)<br />

18 KATERN PENSIOEN & VERMOGEN Met bijdragen van Theo<br />

Gommer (Gommer Advocaten), Hubrien Meijaard (Stan&Wende),<br />

Brand New Day, Dazure, Doelbeleggen, Evi van Lanschot, NNEK,<br />

Scilcon en OAKK<br />

38 HET LAATSTE WOORD... ChatGPT versus Enno Wiertsema: roboadvies<br />

40 CULTUUR Seada van hen Herik: ‘Een toekomst waarin gender<br />

equality normaal is’<br />

42 VISIE OP VERANDERING Henk Jansen (Söderberg & Partners):<br />

‘Vrouwen aan de TOP!’<br />

44 VROUW EN ADVIES Pascale van Heugten-van Casterenvan La<br />

Confiante: ‘Doe wat bij je past’<br />

46 DUURZAAM ADVIES IN PRAKTIJK Sanne Geerts (Geerts): ‘Bewustwording<br />

is de essentie’<br />

48 OPINIE Bert Sonneveld: ‘Goed idee. Slecht uitvoerbaar‘<br />

50 SAMEN BETROKKEN Richard Storms (Storms Financiële Dienstverlening)<br />

52 HET VUUR VAN... Kevin Brocklebank (Centraal Beheer)<br />

54 QUOTES UIT DE SECTOR<br />

55 KEN JE VAK! Katern met need-to-know-informatie voor adviseurs,<br />

onder meer met de rubrieken AI in de adviespraktijk, Leren van Kifid-uitspraken,<br />

Compliance, Klantgerichtheid, Wartaal, Inkomen en<br />

Duurzaamheid<br />

70 MONEYVIEW Dion van der Mooren: ‘Vermogensbeheerders schimmig<br />

over portefeuille ‘laten beleggen’<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 5


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

WAT IS HOT EN WAT IS NOT IN DE ACTUALITEIT VAN<br />

FINANCIEEL ADVISEURS EN VERZEKERAARS? <strong>VVP</strong> PAKT<br />

BELANGRIJKE ACTUALITEITEN OP EN VOORZIET ZE VAN<br />

COMMENTAAR IN DE RUBRIEK ‘ACTUEEL OP DE KORREL’.<br />

DIT KEER: WEN ER MAAR AAN DAT HET ANDERS WORDT.<br />

Wen er<br />

maar aan<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

De kogel is door de kerk: actieve provisietransparantie<br />

bij particuliere schadeverzekeringen<br />

wordt vanaf 1 juli verplicht<br />

(zie ook kader). Grote vraag: gaat er nu<br />

werkelijk een ander gesprek met de klant<br />

ontstaan, zoals de bedenkers menen?<br />

Adfiz denkt van wel en raadt adviseurs aan hier vast<br />

aan te wennen. Adfiz op haar website: “De inschatting<br />

die wij nu krijgen van de experts is dat het aanpassen<br />

van jouw eigen gesprek met de klant het meest spannend<br />

wordt. Dat is overigens niet omdat de boodschap<br />

nu zo dramatisch is, maar omdat we iets wat we automatisch<br />

doen moeten aanpassen. Het gesprek met de<br />

klant is een tweede natuur voor ons, het veranderen<br />

daarvan is taai. Voor zo’n verandering is voorbereiding,<br />

zorg, aandacht en discipline nodig. Daarom gaan we<br />

met een roadshow het land in, bieden we een e-learning<br />

aan én vragen we je om in mei en juni tijd te reserveren<br />

om eraan te wennen.”<br />

‘Wennen aan ander<br />

gesprek met de klant’<br />

Tja, dat gaat wel even wat verder dan de tactiek die u<br />

wellicht voor ogen stond: geen slapende honden wakker<br />

maken... Wen er maar aan dat het anders wordt.<br />

Zet in ieder geval uw dienstverlening goed op een rij.<br />

Adviseurs die werken met abonnementen zijn er allang<br />

aan gewend hun diensten niet alleen te aan te prijzen<br />

maar ook te beprijzen. Wellicht goed om dat ook te<br />

doen als u nog met provisie werkt. De consument moet<br />

er immers aan wennen dat financieel advies geld kost.<br />

Want ook voor de consument geldt: wen er maar aan!<br />

ONDER HET TAPIJT<br />

Regelmakers en toezichthouders willen maar niet wennen<br />

aan het idee dat het provisieverbod de toegankelijkheid<br />

tot financieel advies heeft beperkt. Zij vegen<br />

het feit dat de diensten van de adviseur bij bijvoorbeeld<br />

uitvaartverzekeringen – vanwege vermeend hoge advieskosten<br />

- niet meer gevraagd zijn consequent onder<br />

het tapijt.<br />

Gelukkig is er nu een instantie die openlijk durft<br />

uit te spreken dat zeker de financieel kwetsbare consument<br />

niet bereid is te betalen voor financieel advies.<br />

Misschien dat dit de discussie weer eens aanzwengelt.<br />

De partij in kwestie is de Pensioenfederatie. In een position<br />

paper schrijft zij dat vanuit de overheid “vaak<br />

wordt verwezen naar een financieel adviseur voor de<br />

begeleiding van kwetsbare groepen die overwegen het<br />

6 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

pensioenbedrag ineens op te nemen. Gezien de kosten<br />

van financieel advies verwachten wij dat juist kwetsbare<br />

groepen geen gebruik kunnen/willen maken van een<br />

financieel adviseur”.<br />

Wat dan wel weer jammer is: de Pensioenfederatie<br />

oppert niet om financieel advies betaalbaar te maken,<br />

voor zover het al te duur zou zijn. Wat is er mis met<br />

bijvoorbeeld een adviesvoucher? De Pensioenfederatie<br />

gaat het ook helemaal niet om de financieel adviseur;<br />

zij wil vooral af van de hete aardappel keuzebegeleiding<br />

bij pensioenbedrag ineens. Begrijpelijk, want de pensioenuitvoerders<br />

hebben nu eenmaal niet de volledige financiële<br />

situatie van de deelnemers in beeld (o zo cruciaal<br />

bij pensioenbedrag ineens). Daarom proberen ze<br />

deze kwestie op het bordje van de overheid te leggen.<br />

Maar wie heeft nou meer dan wie dan ook inzicht in de<br />

financiën van mensen: de financieel adviseur. Wen daar<br />

nou eens aan en handel ernaar!<br />

PALEN EN DRIJFZAND<br />

Waar we in Nederland gewend aan zijn geraakt, is om<br />

problemen af te wentelen op de overheid. Een recent<br />

voorbeeld is de funderingsproblematiek. De Raad voor<br />

de Leefomgeving en infrastructuur schrijft in een adviesrapport:<br />

“Als de overheid niet helpt om het probleem<br />

op te lossen, lopen de maatschappelijke kosten<br />

op den duur op tot ruim 50 miljard en zal de onrust<br />

hierover in de samenleving sterk toenemen. Voor funderingsonderzoek,<br />

het maken van herstelplannen en<br />

het funderingsherstel moet het kabinet de komende<br />

twaalf jaar twaalf miljard euro ter beschikking stellen.”<br />

Dat zal banken en andere geldverstrekkers als muziek<br />

in de oren klinken. Zijn zij van het probleem af.<br />

Maar nu is het toch niet sinds gisteren bekend dat Nederland<br />

op palen en drijfzand is gebouwd? Hebben die<br />

geldgevers dan nooit aandacht gehad voor zwakke funderingen?<br />

En is dat dan niet gewoon een ondernemersrisico<br />

dat nu materialiseert? Niemand verwacht dat de<br />

financiële sector het probleem alleen oplost, maar moeten<br />

de banken dan maar eens niet wat meer van hun<br />

torenhoge winsten reserveren voor de funderingsproblematiek?<br />

En gunstige financieringen bedenken om<br />

hun klanten te helpen? Wen er maar aan dat ondernemen<br />

ook risico’s inhoudt!<br />

Te vrezen valt dat het andersom zal blijven. Sinds 1<br />

januari wordt het energielabel meegenomen in de leennormen.<br />

Inmiddels accepteren sommige geldverstrekkers<br />

alleen nog maar woningen met minimaal energielabel<br />

C. Goed voor hun portefeuille, maar waar blijft<br />

het ‘klantbelang centraal’?<br />

JAAR VAN ONAFHANKELIJK ADVIES<br />

De vergelijkingskaart, bent u er al aan gewend? De<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 7


ACTUEEL OP DE KORREL<br />

kaart heeft genadeloos bloot gelegd dat banken geen<br />

advies verstrekken op onafhankelijke basis. Toch gaat<br />

dat CEO Menno Luijten van MUNT Hypotheken niet<br />

ver genoeg. Hij pleit voor een disclaimer op productverkoop<br />

bij banken. Die zou moeten luiden: ‘De kans dat u<br />

het best passende product aangeboden krijgt is bijzonder<br />

klein.’<br />

MUNT heeft 20<strong>24</strong> uitgeroepen tot ‘Jaar van het Onafhankelijk<br />

Advies’. “Met onder meer een politieke lobby,<br />

landelijke advertenties, aandacht voor werving van<br />

een nieuwe generatie adviseurs en een verkiezing van dé<br />

Onafhankelijke Adviseur van het Jaar, willen wij het onafhankelijk<br />

intermediair volop in de schijnwerpers zetten”,<br />

aldus de geldverstrekker. Op zich natuurlijk prima<br />

allemaal, maar wij moeten toch even wennen aan het<br />

idee dat dit initiatief niet vanuit de onafhankelijke adviseurs<br />

zélf komt. Want ben je nou onafhankelijk of niet?<br />

‘Wennen aan kunstmatige<br />

intelligentie is<br />

een voorwaarde om er<br />

nog bij te horen in de<br />

maatschappij’<br />

ACTIEVE PROVISIETRANSPARANTIE FEIT<br />

In BGfo-artikel 86d, eerste lid, onderdeel b, wordt<br />

voor de dienstverlening aan consumenten de tot<br />

nog toe geldende passieve provisietransparantie<br />

vervangen door een verplichting tot actieve provisietransparantie<br />

in euro’s. Voortaan moet een adviseur<br />

of bemiddelaar de consument actief informeren<br />

over de provisie die de aanbieder betaalt in<br />

ruil voor respectievelijk het advies of de bemiddeling<br />

(afsluit- of doorlopende provisies). Als dat bedrag<br />

nog niet exact bekend is, moet hij daarvan een<br />

zo nauwkeurig mogelijke indicatie (het ‘fijnmazig<br />

gemiddelde’) geven. Deze indicatie is nauwkeurig<br />

indien deze uiteindelijk binnen een kleine bandbreedte<br />

valt van de uiteindelijk te ontvangen provisies.<br />

Om deze indicatie te bepalen gaat de bemiddelaar<br />

of adviseur uit van gemiddelde provisies voor<br />

vergelijkbare producten met vergelijkbare risicodekkingen.<br />

Indien tijdens het advies- of bemiddelingstraject<br />

de indicatie significant wijzigt brengt<br />

de adviseur of bemiddelaar de consument daarvan<br />

op de hoogte.<br />

De verplichting tot actieve provisietransparantie<br />

geldt voor overeenkomsten die op of na 1 juli<br />

20<strong>24</strong> zijn gesloten. Op bestaande overeenkomsten<br />

blijft de oude passieve transparantieverplichting<br />

zoals die luidt op 30 juni 20<strong>24</strong>, van toepassing. Dit<br />

is ook van belang voor al bestaande overeenkomsten<br />

waarbij de adviseur of bemiddelaar een doorlopende<br />

provisie ontvangt.<br />

OCTAS<br />

Lang is er naar uitgekeken, het rapport van de Onafhankelijke<br />

commissie toekomst arbeidsongeschiktheidsstelsel<br />

(OCTAS). Op 29 februari was het zover en<br />

presenteerde de commissie haar rapport met daarin<br />

drie varianten: ‘Huidig stelsel beter’, ‘Werk staat voorop’<br />

en ‘Basis voor werkenden’. De vakbonden moeten<br />

duidelijk wennen aan de tweede variant. De FNV: “We<br />

hebben met grote zorg kennisgenomen van het afbraakscenario<br />

‘Werk staat voorop’ dat beter ‘aanloop-naar-armoede’<br />

had kunnen heten. Het socialezekerheidsstelsel<br />

wordt daarin afgebroken. Na een paar jaar staan mensen<br />

volledig in de kou, dat gaan we echt niet tolereren.”<br />

Daarmee is de toon gezet, variant twee gaat het<br />

niet worden. Variant drie kreeg de handen meer op elkaar.<br />

Een basisvoorziening voor alle werkenden is inmiddels<br />

politiek ook wel iets meer bespreekbaar. UWV<br />

noemde het in haar reactie van belang dat “er wordt<br />

gekozen voor een groeipad naar één regeling voor alle<br />

werkenden – in loondienst of zelfstandig”. Maar tenzij<br />

er nog een ander konijn uit de hoed komt, wordt het<br />

waarschijnlijk de eerste variant, verbeteren van het bestaande<br />

stelsel. Dan moeten wij toch wel even wennen<br />

aan het idee dat er heel veel energie is gestoken is in<br />

een rapport dat dan uiteindelijk niet zo heel veel toevoegt.<br />

En hoeveel er al verbeterd had kunnen zijn.<br />

ALLES WENT<br />

Wennen aan kunstmatige intelligentie is een voorwaarde<br />

om er nog bij te horen in de maatschappij, zo<br />

lijkt het wel eens. Het valt ook niet te ontkennen dat<br />

de ontwikkelingen snel gaan. <strong>VVP</strong> ontving onlangs een<br />

persbericht van inzetbaarheidsspecialist Robidus, onderdeel<br />

van a.s.r., over de samenwerking met PR-bureau<br />

nxt agency. Bij dat persbericht zat een foto waarop<br />

de samenwerking werd bestendigd. Maar die foto was<br />

AI-gegenereerd. In dit geval stond dat er keurig bij vermeld,<br />

maar de scheidslijn tussen echt en kunstmatig is<br />

bezig snel te vervagen. Dat is toch wel wennen. Gelukkig<br />

maar dus dat alles went. n<br />

8 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Het<br />

adviesvak<br />

krijgt meer<br />

kleur<br />

Onderscheidend vermogen. Dat is een belangrijk thema voor adviseurs<br />

in 20<strong>24</strong>. Hoe laten we in een verouderende sector soms<br />

diepgewortelde gewoontes los die niet altijd het klantbelang<br />

dienen, hoe innoveren we naar nog meer klantgerichtheid en<br />

hoe worden we zichtbaarder én gewenster voor (jonge) klanten<br />

die op zoek zijn naar een betrouwbaar baken in woelige tijden?<br />

Hoogste tijd om het prachtige adviesvak meer kleur op de wangen te geven.<br />

Laat zien dat het adviesvak van onschatbare waarde voor de samenleving<br />

is en maak het vak aantrekkelijker, ook voor jongeren..<br />

<strong>VVP</strong> is dankbaar en trots dat ook dit jaar weer drie topkantoren meedoen<br />

aan de serie Uit de Adviespraktijk. Dit jaar laten Dorthe Verheijden (Bij<br />

Verheijden), Christian Dijkhof (Dijkhof & Partners/HypotheekCompany) en<br />

Thomas van Uunen (Thomas verzekert) de <strong>VVP</strong>-lezer een diep kijkje nemen<br />

in hun bijzondere ondernemerskeuken. Het zijn stuk voor stuk topkantoren<br />

die zich onderscheiden op transparantie, innovatief vermogen en fris ondernemerschap.<br />

Zo was Van Uunen in 2023 de winnaar van de <strong>VVP</strong> Advies<br />

Award in de categorie Startende kantoren. Stuk voor stuk doen de drie kantoren<br />

mee om collega’s verder te helpen in hun ondernemerschap.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 9


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

IS DE CONSUMENT GEHOLPEN MET DE GROTE ADVISEURSCLUBS<br />

DIE NU ONTSTAAN? CHRISTIAN DIJKHOF (DIJKHOF & PARTNERS,<br />

HYPOTHEEKCOMPANY) BETWIJFELT HET. “HET VERDIENMODEL STAAT<br />

ONDER DRUK, DAT IS DUIDELIJK, MAAR WE KUNNEN TOCH WEL<br />

WAT CREATIEVER ZIJN DAN ZOVEEL MOGELIJK KANTOREN IN ÉÉN<br />

ORGANISATIE TE STOPPEN?”<br />

Nieuwe wegen<br />

inslaan<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Christian Dijkhof is ook bekend als voorzitter<br />

van de OvFD, maar in deze rubriek zullen<br />

we hem vooral aan het woord laten over<br />

de uitdagingen van zijn eigen ondernemingen.<br />

Maar soms loopt het door elkaar,<br />

neem actieve provisietransparantie (verplicht vanaf 1<br />

juli aanstaande bij particuliere schadeverzekeringen).<br />

Dijkhof heeft daar niet alleen mee te maken als OvFDvoorzitter<br />

maar ook zelf als adviseur. En hij vindt actieve<br />

provisietransparantie toch wel een van dé ondernemersuitdagingen<br />

van dit moment.<br />

Dijkhof: “De minister meent dat de actieve provisietransparantie<br />

zich snel laat implementeren. Ik moet<br />

het nog zien. In situaties waarin de uiteindelijke provisie<br />

nog niet bekend is, moeten wij een indicatie geven<br />

op basis van wat fijnmazig gemiddelde wordt genoemd.<br />

‘Actieve<br />

provisietransparantie<br />

zal leiden tot<br />

prijsconcurrentie’<br />

Ga er maar aanstaan, waarbij het ook nog zo kan zijn<br />

dat je de consument meerdere varianten van je advies<br />

wil bieden en bij elke variant dan weer een provisie-indicatie<br />

moet berekenen. Uiteraard gaan we proberen<br />

dit te automatiseren, maar ik moet de eerste werkende<br />

tool nog zien.<br />

“Terwijl de werklast toeneemt, groeit de druk op<br />

ons inkomen. Actieve provisietransparantie beoogt het<br />

gesprek op gang te brengen tussen consument en adviseur<br />

over de dienstverlening. Maar ik voorzie dat het<br />

gesprek vooral zal gaan over de hoogte van de provisie.<br />

Natuurlijk heb je als adviseur bij die hoogte je verhaal<br />

klaar, maar toch. Ik verwacht dat de prijsconcurrentie<br />

met andersoortige aanbieders zal toenemen. Dat terwijl<br />

die aanbieders veel minder met de billen bloot moeten.<br />

Van een level playing field is absoluut geen sprake.<br />

“Het is waar dat de beloning bij hypotheken op hetzelfde<br />

niveau is gebleven nadat het provisieverbod in<br />

2013 van kracht werd. Maar kijk eens naar de andere<br />

producten waarvoor het provisieverbod geldt en waarvan<br />

de kosten niet kunnen worden meegefinancierd.<br />

Dan zie ik dat er bijna geen uitvaartverzekering meer<br />

wordt gesloten via adviseurs. Mensen vinden het advies<br />

te duur. Hetzelfde geldt overlijdensrisicoverzekeringen.<br />

Sommige producten moet je nu eenmaal brengen,<br />

maar voor de adviseur kan dat niet meer uit en ik<br />

hoop maar dat het straks niet ook zo gaat bij schadeverzekeringen<br />

en mensen zich helemaal niet verzeke-<br />

10 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Christian Dijkhof:<br />

‘Iets meer<br />

creativiteit graag!’<br />

ren of aan het doe-het-zelven slaan en daarbij zaken<br />

over het hoofd zien.”<br />

Adviseurs zullen moeten zoeken naar nieuwe wegen<br />

om hun verdiensten op peil te houden, denkt Dijkhof.<br />

“En dan vind ik het armoede troef als we als adviseurs<br />

niets meer weten te verzinnen dan samenklonteren<br />

in grote organisaties. Doen we daar de klanten een<br />

plezier mee? Kom op, iets meer creativiteit graag.”<br />

MENSEN HELPEN<br />

Mensen helpen is de drijfveer van Dijkhof. Het werken<br />

op een assurantiekantoor biedt daartoe alle gelegenheid,<br />

ontdekte hij toen hij als MEAO-student bij een<br />

financieel adviseur stage liep. Sindsdien heeft Dijkhof<br />

niet meer omgekeken en inmiddels staat hij aan het<br />

hoofd van Dijkhof & Partners (opgericht in 1996) en<br />

de serviceprovider HypotheekCompany (in 1999 gelanceerd).<br />

Een bijzonder onderdeel van Dijkhof & Partners<br />

is autosportverzekering.nl. Dijkhof is zelf ook autocoureur<br />

in zijn vrije tijd.<br />

De bedrijven (met in totaal ruim 20 medewerkers)<br />

ontwikkelen zich goed, al bespeurt ook Dijkhof de teruggang<br />

van de hypotheekmarkt. “Maar dat dwingt ons<br />

ook om creatief te zijn. Wij bewegen ons nu ook op de<br />

markt voor bedrijfshypotheken. Dat gaat heel hard. Het<br />

is ook een markt waar banken zich uit terugtrekken.”<br />

Dijkhof zegt positief verrast te zijn door de creativiteit<br />

die mkb-bedrijven in de coronatijd aan de dag legden.<br />

“Er zijn altijd kansen, maar je moet ze zien.”<br />

JONG TALENT<br />

Je moet er wel de mensen voor hebben om kansen te<br />

kúnnen pakken. Wat dit betreft, maakt Dijkhof zich<br />

wel zorgen over de krapte op de arbeidsmarkt. En de<br />

verminderde instroom van jong talent bij de opleidingen.<br />

Dijkhof: “Dit is een hele grote uitdaging voor het<br />

hele mkb, maar ook wij hebben er mee te maken. Lokale<br />

advieskantoren lopen er daarbij ook nog eens tegenaan<br />

dat er in hun directe omgeving niet altijd opleidingen<br />

zijn.<br />

“Wij zijn inmiddels begonnen om zelf jonge mensen<br />

op te leiden. Zij moeten uiteraard wel gewoon hun<br />

Wft-papieren behalen, maar wij brengen ze onze praktijkkennis<br />

bij. Goede begeleiding is belangrijk. Mensen<br />

koppelen we aan medewerkers. Ik heb ook een aantal<br />

keren jong talent begeleid. Erg leuk! En het geeft<br />

nieuwe energie om met jonge mensen om te gaan. Hun<br />

kijk is verfrissend. Je moet er wel zelf energie in willen<br />

stoppen. En de jongere generaties willen flexibiliteit.<br />

Zij willen hun werk inpassen op de momenten dat het<br />

hen uitkomt. Dus van negen-tot-vijf moet je als kantoor<br />

dan wel durven loslaten.” n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 11


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“MIJN OPROEP AAN STARTERS EN KLEINERE KANTOREN IS: ZOEK<br />

ELKAAR OP. TWEE WETEN MEER DAN ÉÉN.” ALDUS THOMAS VAN UUNEN<br />

VAN HET IN 2020 GESTARTE THOMAS VERZEKERT UIT NIJVERDAL. EEN<br />

VAN DE ONDERNEMERSUITDAGINGEN VAN VAN UUNEN IS OM – NA DE<br />

AANLOOPFASE VAN VOORAL ACQUISITIE – HET BEHEER VAN ZIJN STEEDS<br />

GROTERE PORTEFEUILLE ZO VORM TE GEVEN DAT HIJ ZICH KAN BLIJVEN<br />

WIJDEN AAN HET ECHT LEUKE WERK: AAN TAFEL BIJ ONDERNEMERS.<br />

De volgende<br />

stap<br />

TEKST TOON BERENDSEN<br />

Thomas van Uunen is geen onbekende voor<br />

de <strong>VVP</strong>-lezers. Hij kwam de afgelopen jaren<br />

geregeld aan het woord in de rubriek<br />

‘Frisse blik op het adviesvak’ en hij won in<br />

2023 de <strong>VVP</strong> Advies Award in de categorie<br />

‘Beste starter’.<br />

Thomas opende in 2020 de deuren van zijn eigen<br />

kantoor, Thomas verzekert, dat zich richt op de zakelijke<br />

markt. Thomas is 37, veel van zijn relaties zijn<br />

twintigers of dertigers zoals dat gaat. “Ondernemers<br />

die vaak innovatief bezig zijn, zoals een bedrijf dat zich<br />

richt op circulair bouwen. Ik denk zelf ook graag out<br />

of the box, dus de klik is er dan al snel. Wat mij is opgevallen:<br />

juist deze doelgroep staat heel erg open voor<br />

gesprekken over risico’s. En als het nodig is om zich te<br />

verzekeren, dan doen ze dat gewoon. Ze weten dat er<br />

tegenover mijn dienstverlening een prijs staat. Dat je<br />

‘Samen kom je altijd<br />

verder dan alleen’<br />

niet alleen naar buiten toe een goed bedrijf moet zijn,<br />

maar ook intern voor je medewerkers.”<br />

Gestart vanaf vrijwel nul, is het Van Uunen gelukt<br />

een mooie portefeuille op te bouwen. Hij is nu op het<br />

punt dat ook het beheer serieus aandacht verdient. Bovendien:<br />

hoe meer klanten, hoe meer vragen en schades.<br />

“Ik wil echt de persoonlijke adviseur van mijn klanten<br />

zijn en vooral blijven. Maar je kunt wel roepen dat<br />

je persoonlijk en altijd bereikbaar bent, het is nog een<br />

kunst om dat waar te maken. En dan wil ik ook nog<br />

graag elke twee jaar of vaker bij mijn klanten op bezoek.<br />

“Ik probeer in mijn dienstverlening flexibel te zijn,<br />

zodat mijn relaties ook zelf eenvoudige dingen kunnen<br />

doen. Bijvoorbeeld in Mijn Thomas verzekert. Dankzij<br />

mijn samenwerking met FGD ben ik niet veel tijd kwijt<br />

aan basishandelingen als mutaties, zodat ik mijn aandacht<br />

kan blijven richten op de hoofdzaken. Ik zit graag<br />

met mijn klanten, ondernemers, aan tafel om te sparren.<br />

Dat vind ik juist leuk. Voordat ik mijn eigen kantoor<br />

opende, heb ik altijd bij andere adviesbedrijven gewerkt.<br />

Omdat ik in loondienst was, had ik niet de gesprekken<br />

die ik nu heb van ondernemer-tot-ondernemer. Het is<br />

een kracht dat ik zelf een bedrijf heb en met vergelijkbare<br />

uitdagingen zit als iedere andere ondernemer. Ik<br />

merk dat dit vertrouwen geeft en dat wil ik koesteren.<br />

12 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

Thomas van Uunen:<br />

‘Advieskantoren<br />

hebben zoveel<br />

in huis!’<br />

JONGE MENSEN<br />

Iemand erbij kan de oplossing zijn. Van Uunen staat<br />

hier niet afwijzend tegenover, ook omdat hij het ontzettend<br />

belangrijk vindt dat er meer jonge mensen instromen<br />

als financieel dienstverlener. De komende tijd<br />

volgen we of Thomas de stap zet.<br />

Ondertussen zoekt Van Uunen het ook in samenwerking.<br />

Sowieso is hij dus aangesloten bij FGD, waar<br />

hij zijn backoffice aan heeft uitbesteed en ook andere<br />

diensten inkoopt zoals ondersteuning bij de afhandeling<br />

van schade. Thomas vindt verder de contacten met<br />

andere FGD-partnerkantoren plezierig. Van Uunen:<br />

“FGD heeft oog voor jonge mensen en ook mij in de<br />

opstartfase heel goed geholpen. Recent zijn er dankzij<br />

FGD zes nieuwe advieskantoren geopend.”<br />

Van Uunen roept startende en kleinere kantoren<br />

ook op elkaar vooral op te zoeken. “Samen kom je altijd<br />

verder dan alleen. En de taart is heus groot genoeg<br />

voor iedereen om er van te kunnen leven.”<br />

Van Uunen heeft zelf ook contact met andere adviseurs<br />

als Ilse Bosland, beter bekend als Juffrouw Polis.<br />

Hij heeft grote waardering voor de leuke manier waarop<br />

zij verzekeringen inzichtelijk maakt, maar zeker ook<br />

voor haar pogingen jonge mensen te interesseren voor<br />

het adviesvak. “Ik vind dat wij als adviseurs hoe dan<br />

ook veel meer moeten laten zien wat we doen en hoe<br />

goed wij zijn. Advieskantoren hebben zoveel kwaliteit<br />

in huis! Maar de klant ziet dat niet altijd.”<br />

RISICOBEWUSTZIJN VERGROTEN<br />

Al pratend met Van Uunen merk je dat hij het vak<br />

van financieel adviseur echt leuk vindt. Hij is enthousiast<br />

en heeft een duidelijke visie. “Thomas verzekert<br />

wil ondernemers helpen bij het managen van hun risico’s.<br />

Ik probeer het risicobewustzijn van ondernemers<br />

op een simpele manier te vergroten en tegelijkertijd<br />

mee te denken over hun ondernemersvraagstukken.<br />

Voordat ik in 2020 op eigen benen ging<br />

staan, heb ik goed nagedacht over visie en doelgroep.<br />

Ik ben er trots op dat het mij gelukt is mijn uitgangspunten<br />

trouw te blijven.”<br />

Van Uunen is opgegroeid met dienstverlening, dus<br />

het verwondert niet dat hij het in die richting zocht.<br />

“Vroeger wilde ik eigenlijk makelaar onroerend goed<br />

worden. Door omstandigheden ontwikkelde ik me tot<br />

financieel adviseur. Maar ook in dat beroep help je<br />

mensen en ben je veel op pad, precies de zaken waarom<br />

ik eerst makelaar wilde worden.” n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 13


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

“LEEF JE OPRECHT IN IN JE KLANT, VERPLAATS JE IN ZIJN OF HAAR<br />

SITUATIE EN WEES VOLSTREKT TRANSPARANT IN JE DIENSTVERLENING<br />

ÉN BELONING. ALS VERZEKERAARS VERVOLGENS WEER MAATWERK<br />

GAAN LEVEREN, DAN HEB JE HET MOOISTE VAK VAN DE WERELD”,<br />

ALDUS DORTHE VERHEIJDEN VAN BIJ VERHEIJDEN UIT NEER, EEN<br />

ADVIESKANTOOR DAT AL SINDS 2012 VOLLEDIG PROVISIELOOS WERKT.<br />

Frisse wind door<br />

de adviessector<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD KIM ROUFS, KIM FOTOGRAFEERT<br />

Dorthe is de dochter van Jac Verheijden, een<br />

verzekeringsman in hart en nieren. Hij runde<br />

vanaf 1995 met twee vennoten een advieskantoor<br />

in Brabant en besloot in 2007<br />

terug te keren naar het Limburgse Neer.<br />

Op dit moment runnen dochter en vader nog samen<br />

Bij Verheijden, maar op termijn zal Dorthe het kantoor<br />

overnemen van haar vader. Dat lijkt logischer dan het<br />

is. “Toen ik jong was, vond ik het maar een rare branche.<br />

Mijn vader werkte keihard, doorgaans wel tachtig<br />

uur per week en als een offerte door een klant niet<br />

werd geaccepteerd, had hij vele uren voor niets gewerkt.<br />

Dat leek me unfair en teleurstellend. Geen haar<br />

op mijn hoofd die er dan ook aan dacht om in deze sector<br />

te gaan werken.”<br />

‘Een risico dat niet op de<br />

lopende band past, wordt<br />

afgewezen. Maatwerk is<br />

er niet of nauwelijks meer’<br />

Dorthe ging na een secretaresseopleiding werken als<br />

directiesecretaresse. “Dan leer je een onderneming<br />

in al zijn facetten kennen. Omdat ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel<br />

heb en het bedrijfsleven boeiend<br />

vind, had ik het liefst willen werken bij een advocatenkantoor.<br />

Ik werd echter niet aangenomen, ik denk<br />

omdat ze me te eigengereid vonden. Daar zullen ze<br />

later best spijt van hebben gekregen”, zegt ze met<br />

een glimlach.<br />

FRISSE WIND<br />

Na haar HBO-opleiding Hospitality Management werd<br />

ze in 2007 gevaagd om in het kantoor van haar vader<br />

te komen werken. “Ik had er al wat klussen gedaan en<br />

kende het kantoor uiteraard wel. Ik heb ‘ja’ gezegd op<br />

één voorwaarde: er moest een frisse wind in het kantoor<br />

gaan waaien. Werkethiek was er bijvoorbeeld ver<br />

te zoeken. Mijn vader is iemand die heel hard werkt,<br />

de kar trekt en vooruit kijkt en dus vergeet om af en<br />

toe ook achterom te kijken. Hij schrok van mijn woorden,<br />

maar ging met andere ogen naar zijn kantoor kijken<br />

en gaf mij het groene licht. Het resulteerde erin<br />

dat we met één van de twaalf medewerkers verder gingen.<br />

Die ene medewerker is er overigens nog steeds.<br />

We zijn er altijd goed in geweest om samen de bezem<br />

door werkwijzen en systemen te halen die niet goed<br />

zijn voor de klant.”<br />

14 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

PIEPSYSTEEM<br />

Een van de ergernissen was het ‘piepsysteem’. “Dat is<br />

de ouderwetste manier van werken. Je wacht telefoontjes<br />

af en veel van die telefoontjes zijn negatief met<br />

vragen als: waarom is mijn premie zo hoog?, waarom<br />

wordt er zo weinig uitgekeerd?, etcetera. Een raar en<br />

energieslurpend systeem dat ik wilde doorgronden én<br />

voorkomen. Een eerste stap was om alle dossiers volledig<br />

digitaal te maken. Dat maakte het werk in ieder<br />

geval overzichtelijker en efficiënter. Een lezing van Michael<br />

Mackaaij, die met MultiSafe een van de voortrekkers<br />

was op het gebied van de invoering van een abonnementensysteem,<br />

opende me in 2011 de ogen. Ik heb<br />

het direct opgepakt en onze klanten omarmden het<br />

ook allemaal. Zowel particulieren als bedrijven konden<br />

kiezen uit een aantal abonnementen waarin helder<br />

werd uitgelegd wat we precies deden en wat de kosten<br />

waren. Daarmee was het piepsysteem ontmanteld en<br />

ontstonden er nauwere banden met klanten die ook<br />

nog eens beter af waren met onze dienstverlening. Nazorg<br />

zit bijvoorbeeld per definitie in een abonnementensysteem<br />

verankerd.”<br />

Betrokkenheid is wat het kantoor uitstraalt. Dorthe<br />

en haar team willen hun slogans, die overal in het kantoor<br />

voor medewerkers én klanten zichtbaar zijn, iedere<br />

dag waarmaken. Slogans als: ‘Bij Verheijden ben je<br />

verzekerd van een goed gevoel’ of ‘Bij Verheijden ben<br />

je verzekerd van persoonlijke aandacht’. “We bedienen<br />

zo’n 1.400 klanten en groeien gestaag door. Al onze<br />

klanten zijn loyaal en waarderen onze transparante<br />

dienstverlening enorm. De afgelopen jaren zijn de opzeggers<br />

op éen hand te tellen.”<br />

MAATWERK<br />

Met eenzelfde frisse klantgerichte blik kijkt Dorthe<br />

ook de financiële sector in. “In de adviessector is het<br />

bijvoorbeeld al een USP als je snel je telefoon opneemt.<br />

Dat lijkt me echter niks bijzonders. Empathisch naar<br />

klanten luisteren en ze helpen met hun echte vragen<br />

of onzekerheden, dat is voor ons waar het om draait.<br />

Dat betekent dat je oplossingsgericht meedenkt met<br />

een klant. Daar heb je wel verzekeraars bij nodig. Het<br />

is dan ook bijzonder cru dat je risico’s die afwijken van<br />

de standaard niet of nauwelijks meer verzekerd krijgt.<br />

Een risico dat niet op de lopende band past, wordt afgewezen.<br />

Maatwerk is er niet of nauwelijks meer. Dit<br />

geldt ook voor innovatieve bedrijven die oplossingen<br />

bedenken voor de problemen in onze samenleving. Dit<br />

zin vaak geen standaard risico’s. Hoe kun je dergelijke<br />

risico’s dan ook rücksichtslos afwijzen? Hoe dienstbaar<br />

ben je dan aan de samenleving? “<br />

“De adviesbranche houdt enorm vast aan gewoontes<br />

van weleer. Maar, zeg ik dan: je kunt wel heel je le-<br />

Dorthe Verheijden:<br />

‘Het mooie adviesvak<br />

fatsoenlijker maken.’<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 15


UIT DE ADVIESPRAKTIJK<br />

ven door rood rijden, dat wil nog niet zeggen dat het<br />

dan ook legaal is. Er is zoveel wat beter kan. Waarom is<br />

er zoveel weerstand om te veranderen terwijl dit beter<br />

voor je klant en ook voor je eigen kantoor zou zijn? Laten<br />

we met zijn allen iedere dag weer knokken om ons<br />

mooie vak nóg fatsoenlijker te maken. Daar zouden we<br />

met z’n allen toch blij van moeten worden.”<br />

‘Je kunt je hele leven<br />

door rood rijden, maar<br />

dat betekent niet dat<br />

het dan legaal is’<br />

ZORGEN<br />

Zorgen zijn er onder meer over de toenemende regeldruk<br />

en compliance. “Het lijkt wel of verzekeraars zich<br />

hier graag achter verschuilen. Door alsmaar te wijzen<br />

op complianceregels hoef je ook nooit meer je nek echt<br />

uit te steken voor een klant. Voor bedrijven is de regeldruk<br />

ook afzichtelijk. Neem alleen al het UBO-formulier<br />

dat bedrijven moeten invullen. Het zijn regels die<br />

geen recht doen aan de praktijk van alle dag. Natuurlijk<br />

moeten er wettelijke kaders zijn, maar binnen die kaders<br />

zou je als ondernemer gewoon moeten mogen ondernemen.”<br />

Ook baart de verdergaande consolidatie in de adviessector<br />

zorgen. “Het worden gigantische machtsblokken,<br />

vooral gedreven door meer efficiency en kostenbesparingen<br />

waarbij de klant niet langer bovenaan<br />

het prioriteitenlijstje staat. Voor kleine zelfstandige<br />

advieskantoren zal het alleen maar lastiger worden het<br />

hoofd boven water te houden, terwijl de behoefte aan<br />

een betrouwbaar baken in hectische tijden alleen maar<br />

groter zal worden.”<br />

“Bij ons melden zich voortdurend nieuwe klanten,<br />

maar een echte groeiambitie hebben we niet. We hebben<br />

een prachtig kantoor met loyale klanten en hebben<br />

een fantastisch team. Voor onze klanten gaan we graag<br />

door het vuur. Maar dan moeten verzekeraars wel een<br />

beetje mee gaan werken.”<br />

Dorthe ziet mogelijkheden voor aanvullende diensten,<br />

zoals een verhaalservice. “Hoe mooi zou het zijn<br />

om mensen – waar ze ook verzekerd zijn – op projectmatige<br />

basis te helpen als ze vastlopen in een schadeafwikkelingsproces.<br />

Dossiers die door een direct writer of online<br />

aanbieder gesloten worden, kun je als professional<br />

weer openen. Op die manier sta je mensen echt bij.” n<br />

16 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


PARTNER IN KENNIS<br />

INPACT<br />

VVE’S ZIJN ER IN DIVERSE SOORTEN EN MATEN: KRIJG DAAR MAAR<br />

EENS DE JUISTE INFORMATIE UIT DIE JIJ NODIG HEBT VOOR EEN<br />

VERZEKERINGSAANVRAAG. DENK AAN VRAGEN ALS: HEBBEN WE<br />

HET OVER EEN WONING, EEN PAND, EEN HELE STRAAT OF BLOK?<br />

UIT WELK JAAR KOMT DE WONING? WAT IS DE BESTEMMING? ZIT<br />

ER HORECA IN? EN WAT IS DE HERBOUWWAARDE?<br />

Inzicht in VvE-data<br />

TEKST INPACT<br />

Als adviseur kun je voor een<br />

flinke zoektocht komen te<br />

staan wanneer het over VvEdata<br />

gaat. Zoeken in openbare<br />

bronnen, veel vragen stellen aan jouw<br />

klant en het invullen van een uitgebreid<br />

formulier zijn geen uitzonderingen. Je<br />

besteedt jouw tijd liever aan goed contact<br />

en het daadwerkelijk adviseren van<br />

jouw klant, maar bent veel tijd kwijt<br />

aan het zoeken en valideren van de juiste<br />

data.<br />

Maar stel je eens voor dat je met<br />

één druk op de knop toegang hebt tot<br />

relevante én betrouwbare vastgoeddata<br />

en risico-informatie van VvE’s. Doordat<br />

de Adresscanner VvE een directe<br />

integratie heeft met jouw systemen,<br />

bespaar je veel tijd waardoor je jouw<br />

klanten snel en gemakkelijk kunt voorzien<br />

van advies.<br />

Wist je dat er voor een aanvraag<br />

gemiddeld 90 datavelden ingevuld<br />

moeten worden? Wanneer een klant<br />

zelf gegevens invult ben je niet zeker<br />

of de data betrouwbaar is, en wanneer<br />

je zelf alle data gaat verzamelen<br />

uit openbare bronnen kost dit onwijs<br />

veel tijd. Door datavelden automatisch<br />

te laten prefillen door de Adresscanner<br />

VvE, bespaar je tijd en ben je zeker<br />

van betrouwbare informatie. Zo kan de<br />

Adresscanner VvE al snel veel van jouw<br />

werk uit handen nemen!<br />

Wanneer jouw klant vervolgens verzekerd<br />

is zit je werk er nog niet op, want<br />

de data verandert nog wel eens doordat<br />

er mutaties in de VvE plaatsvinden. Er<br />

komen bijvoorbeeld woningen bij of er<br />

vinden verbouwingen plaats waardoor<br />

jouw data niet meer up-to-date is.<br />

Wist je dat één op de tien VvE’s in<br />

Nederland horeca bevat? Het risico bij<br />

een VvE kan veranderen door de komst<br />

van horeca, waardoor jouw klant het risico<br />

loopt niet goed verzekerd te zijn.<br />

Inzicht in jouw VvE-portefeuille is<br />

dus van cruciaal belang om jouw werk<br />

goed te kunnen doen. Door mutaties<br />

inzichtelijk te hebben, vergroot je jouw<br />

toegevoegde waarde voor de klant<br />

enorm. Door ze proactief te adviseren,<br />

voorkom je dat ze over- of onderverzekerd<br />

zijn.<br />

Wist je dat de Adresscanner VvE<br />

onlangs is uitgebreid? Hierdoor kunnen<br />

we je voorzien van de herbouwwaarde<br />

van maar liefst 120.000 VvE’s. Dat is<br />

88 procent van het totaal geregistreerde<br />

VvE’s in de Kamer van Koophandel.<br />

Hiermee heb je toegang tot een enorme<br />

schatkist vol informatie.<br />

Haal inzichten uit al deze data: analyseer<br />

trends en vergroot je toegevoegde<br />

waarde voor jouw klanten. n<br />

Meer weten over de Adresscanner VvE?<br />

Kijk op adresscanner.nl of neem contact<br />

op met Ids Menssink: 06 816 755 20 of<br />

i.menssink@infofolio.nl.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 17


PENSIOEN EN VERMOGEN<br />

Sprekers en partners, v.l.n.r.: Mark Schipper (Freshmark), Dennis Burgemeestre<br />

(Brand New Day), Hubrien Meijaard (Stan& Wende), Robert-Jan<br />

Pool (Brand New Day), Bas Hinrichs (Brand New Day), Bas van Eck (Brand<br />

New Day), Hanneke Kroonenberg (Evi Van Lanschot), Indra Frishert (Dazure),<br />

Theo Gommer (Gommer Advocaten), Michiel van Vugt (NNEK), Pieter<br />

van Deudekom (Doelbeleggen), Ilse Heerema (Scildon), Theo Krins (Scildon),<br />

Chris Zegers (Evi Van Lanschot) en Dennis van der Putten (Cardano).<br />

It’s a wonderful<br />

(advies)world!<br />

IT’S A WONDERFUL WORLD, ZONG HUBRIEN MEIJAARD (STAN&WENDE) OP HET 19 MAART GEHOUDEN<br />

<strong>VVP</strong>-EVENT PENSIOEN & VERMOGEN. MEIJAARD WILDE ER HET BELANG MEE ONDERSTREPEN VAN<br />

DUURZAAM BELEGGEN. MAAR HET IS OOK EEN WONDERFUL ADVIESWORLD. TIJDENS DE MIDDAG<br />

WERDEN TAL VAN ADVIESKANSEN PENSIOEN EN VERMOGEN GESCHETST DOOR DE PLENAIRE SPREKERS<br />

MEIJAARD EN THEO GOMMER (GOMMER ADVOCATEN) EN DE KENNISPARTNERS BRAND NEW DAY,<br />

DOELBELEGGEN.NL, EVI VAN LANSCHOT, NNEK/DAZURE EN SCILDON.<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JARI MULDER<br />

18 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


PENSIOEN EN VERMOGEN<br />

Gommer opende de middag met zijn<br />

kijk op de Wet toekomst pensioenen<br />

(Wtp) en wet- en regelgeving daaromheen<br />

zoals de Regeling voor Vervroegde<br />

Uittreding (RVU) en pensioenbedrag<br />

ineens. Gommer omschreef<br />

het nieuwe pensioenstelsel<br />

als “sparen voor jezelf in een collectief jasje”. Een ander<br />

kenmerk is “het behoud van solidaire elementen als je<br />

onder de verplichtstelling in de tweede pijler valt”. Die<br />

verplichtstelling had er wat Gommer betreft af gemogen.<br />

Gommer: “Ik ben het eens met de insteek van de<br />

wet. Zij past veel beter bij de huidige arbeidsmarkt en<br />

maatschappij. Ik ben het minder eens met de gekozen<br />

richting. Ik ben voor afschaffing van de verplichtstelling<br />

en de invoering van een pensioenplicht met daarbij<br />

meer ruimte voor tijdelijke uitkeringen. Dan los je meteen<br />

ook de witte pensioenvlek op, want – alle pogingen<br />

tot het tegendeel ten spijt- en zullen altijd mensen blijven<br />

die uit zichzelf geen geld opzij zetten voor een oudedagsvoorziening.”<br />

Tegen dezelfde achtergrond beschouwt Gommer<br />

de verplichte AOV voor zelfstandigen waar het kabinet<br />

aan werkt bij voorbaat als mislukt. “Tenzij er ook verplicht<br />

pensioen komt.”<br />

De RVU slaat maar beperkt aan. “Mensen kunnen<br />

niet rondkomen van 26.184 euro”, aldus Gommer. “De<br />

PRAKTIJKTIPS PENSIOEN EN VERMOGEN THEO GOMMER<br />

Een pensioenplan wordt cruciaal in de nieuwe pensioensituatie.<br />

Als adviseur kun je klanten daar in begeleiden. Aldus Theo<br />

Gommer.<br />

Gommer geeft als praktijktips aan financieel adviseurs<br />

mee: “Als gevolg van de Wet toekomst pensioenen komt er<br />

meer ruimte voor persoonlijke keuzes. Zowel in de opbouwfase<br />

(tip 1), bijvoorbeeld meer/minder premie. Dus een lagere/hogere<br />

eigen bijdrage in de pensioenregeling, of bijsparen<br />

met een bancaire lijfrente. Als ook meer opties richting/in<br />

de uitkeringsfase (tip 2). Zo komt er de nieuwe optie van een<br />

lumpsum van tien procent (vanaf 2025) en is er het bestaande<br />

hoog/laag-pensioen en soms de optie van doorbeleggen. Ook<br />

met eerder/later met (deeltijd)pensioen kan het eigen pensioenplan<br />

goed vorm worden gegeven. En heeft men (voor een<br />

premievrij pensioen) een shoprecht, dan kan men op pensioeningangsdatum<br />

dat pensioen aankopen bij de dan gewenste<br />

uitvoerder.<br />

“De laatste én belangrijkste tip (3) is dan ook: maak een<br />

pensioenplan en laat vooral ook de factor arbeid – dus langer<br />

parttime werken – daar een grote rol bij spelen. Maak daarbij<br />

gebruik van de nieuwe mogelijkheden als gevolg van de pensioentransitie.<br />

Waarbij naast de (vaste) AOW, flexibel pensioen,<br />

een eigen (bancaire) lijfrente en overig vermogen (eigen huis/<br />

beleggingen) en tot slot arbeid zo zijn ingebed dat het past!”<br />

Theo Gommer:<br />

‘Pensioen en financiële<br />

planning eindelijk<br />

persoonlijk.’<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 19


PENSIOEN EN VERMOGEN<br />

PAKTIJKTIPS PENSIOEN EN VERMOGEN HUBRIEN MEIJAARD<br />

“Bedenk dat voor jou en je klanten een belangrijke - maar<br />

foute - overtuiging is dat duurzaamheid geld kost.” Aldus Hubrien<br />

Meijaard.<br />

Meijaard geeft als praktijktips aan financieel adviseurs:<br />

“Vraag aanbieders om concrete informatie over de duurzaamheid<br />

van hun fondsen en of beleggingsportefeuilles. Er is bijvoorbeeld<br />

alweer een paar jaar EU-wetgeving over duurzaamheid<br />

van beleggingsfondsen: zijn de fondsen van de aanbieders<br />

grijs (artikel 6), lichtgroen (artikel 8) of donkergroen<br />

(artikel 9)?<br />

“Bepaal voor jezelf hoe duurzaam je wilt beleggen: wil je<br />

dat je klanten wel de markt volgen, maar in ieder geval niet<br />

beleggen in de meest foute bedrijven? En beleggen in bedrijven<br />

die in hun sector het minste schade aan het milieu aanrichten?<br />

Dan zijn lichtgroene indexfondsen wellicht geschikt<br />

voor jouw klanten. Of wil je verder gaan en actief meewerken<br />

aan duurzame oplossingen? Om niet minder schade aan<br />

te richten, maar de aarde te verbeteren met concrete impact?<br />

En geen risico te lopen op ‘greenwashing’? Dan kun je kijken<br />

naar donkergroene impactfondsen.<br />

“En met stip op één: bedenk dat voor jou en je klanten een<br />

belangrijke - maar foute - overtuiging is, dat duurzaamheid<br />

geld kost. Niets is echter minder waar. Al vele jaren zorgen<br />

duurzame beleggingen voor een gelijk of beter rendement<br />

dan grijze beleggingen. Maar dat kan zo zijn, jij en je klanten<br />

geloven het gewoon niet….Dus laat deze gedragsvalkuil<br />

van jou en je klanten je niet belemmeren om bewust te kijken<br />

naar de duurzaamheid van de beleggingen.”<br />

Hubrien Meijaard:<br />

‘Van grijs naar<br />

groen.’<br />

RVU moeten we afschaffen of verbeteren.” Gommer<br />

zou eigenlijk liever zien dat mensen voor wie het werk<br />

te zwaar wordt of die het wel gezien hebben in hun vak<br />

(Gommer: “Ik kan me voorstellen dat je het na 30 jaar<br />

wel gehad hebt met je beroep”) ander werk zoeken. “Er<br />

gaan de komende tijd twee keer zoveel mensen met<br />

pensioen dan dat er aan nieuwe mensen op de arbeidsmarkt<br />

komen. Wie gaat het werk doen? Digitalisering<br />

en robotisering, ja, maar daarmee kunnen we nooit het<br />

hele probleem oplossen.”<br />

WIE GAAT DAT BETALEN?<br />

In de nieuwe pensioenwereld hebben deelnemers<br />

(iets) meer keuzes. Gommer raadde de adviseurs in de<br />

zaal aan om zo’n tien jaar voor de pensioendatum van<br />

een klant goed te kijken wat er in zijn of haar (in het<br />

nieuwe stelsel persoonlijke) pensioenpot zit en een<br />

20 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


PENSIOEN EN VERMOGEN<br />

plan te maken. Gommers inleiding droeg niet voor<br />

niets de titel ‘Pensioen en financiële planning eindelijk<br />

persoonlijk’.<br />

Gommer: “Ik denk niet dat adviseurs een rol gaan<br />

spelen bij keuzebegeleiding van uitvoerders, dat zal<br />

toch - gezien de omvang - IT-gestandaardiseerd zijn en<br />

dus niet persoonlijk. De adviseur moet zich mijns inziens<br />

gewoon richten op de consument en/of via de<br />

werkgever, maar dus niet op uitvoerders.<br />

“Uiteraard willen werknemers niet betalen... dat is<br />

juist het ‘probleem’. Ze willen wel advies, maar niet betalen.<br />

Werkgevers kunnen daar een rol in spelen, mede<br />

gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Adviseurs moeten<br />

werknemers dus overtuigen dat ze er toch goed aan<br />

doen een plan te maken en zich daarbij te laten helpen.<br />

Maar dat zal dus de uitdaging worden.”<br />

MEER DAN GENOEG<br />

Een belangrijke adviesontwikkeling op pensioenvlak<br />

is de aanzienlijke verhoging van de fiscale jaarruimte<br />

voor de aftrek van lijfrentepremies naar 30 procent.<br />

Dat nieuwe percentage is volgens Gommer meer dan<br />

genoeg. Nieuw is verder dat men voortaan tot tien in<br />

plaats van zeven jaar terug gebruik kan maken van de<br />

jaarruimte voor aftrek van lijfrentepremies. En men<br />

mag tot vijf jaar na het bereiken van de AOW-leeftijd<br />

lijfrentepremie inleggen voor extra lijfrente. Tot nu toe<br />

lag die grens bij de AOW-leeftijd.<br />

Gommer gooide nog een knuppel in het hoenderhok<br />

door de vraag te stellen: “Moeten we nog partnerpensioen<br />

toekennen? Nog even los van de kosten, geldt<br />

dat samenleefvormen enorm veranderd zijn. Een vaste<br />

partner is allang geen gegeven meer.”<br />

Het partnerpensioen wordt hervormd: uitsluitend<br />

nog op risicobasis verzekerd, tot maximaal 50 procent<br />

van het verzekerde salaris. In beginsel is sprake<br />

van een verbetering, maar de vraag is natuurlijk of die<br />

maximale 50 procent wordt verzekerd of dat een lager<br />

percentage wordt. Gommer meent: “50 procent is meer<br />

dan voldoende. Gemiddeld is 30-40 procent vergelijkbaar<br />

met hoe het was en gezien het feit dat er meer<br />

dan gemiddeld sprake is van tweeverdieners, is dat voldoende.<br />

Er is dan juist vaker behoefte aan een tijdelijke<br />

uitkering, totdat de kinderen ‘ouder’ zijn.”<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 21


PENSIOEN EN VERMOGEN<br />

22 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


PENSIOEN EN VERMOGEN<br />

‘Financieel adviseurs<br />

als superhelden’<br />

MAATSCHAPPELIJK RENDEMENT<br />

Duurzaam beleggen, het leek voor veel adviseurs in<br />

de zaal nog geen prioriteit. Terwijl, aldus Hubrien Meijaard,<br />

de tijd dringt. Hij maakte de klimaatverandering<br />

aanschouwelijk en liet zien hoe snel die verandering zich<br />

voltrekt. Meijaard toonde zich optimistisch dat het tij<br />

nog kan worden gekeerd, maar dan moeten we wel in<br />

beweging komen. En dat kan volgens hem prima, want<br />

duurzaam beleggen levert ook nog eens een beter financieel<br />

rendement op. “Dus waarom zou je het niet doen?”<br />

Van grijs naar groen, luidde de titel van Meijaards<br />

lezing. Grijs is het gebied van beleggingen in fossiele<br />

brandstoffen en andere milieu- en mensonvriendelijke<br />

zaken. Inmiddels zijn steeds meer beleggingen lichtgroen,<br />

dat wil zeggen dat ze duurzamer zijn. Waarbij<br />

helaas nog vaak sprake is van greenwashing. Onder<br />

groen vallen de echt duurzame beleggingen. Meijaard<br />

noemde de kleuren grijs, lichtgroen en groen niet toevallig;<br />

de Europese SFDR-regelgeving hanteert juist<br />

deze kleurindeling.<br />

Vanuit de zaal kwam de opmerking dat er ook een<br />

schaduwkant aan verduurzaming zit. “Als we stoppen<br />

met beleggen in fossiele brandstoffen, wordt de benzine<br />

duurder.” Meijaard ontkende dat niet, maar dat is<br />

dan maar de prijs die moet worden betaald. “Ik wil een<br />

leefbare wereld achterlaten.”<br />

‘Het is voor jou en je<br />

klanten een foute<br />

overtuiging dat duurzaamheid<br />

geld kost’<br />

Meijaard denkt dat er een zekere mate van sturing vanuit<br />

de overheid nodig zal zijn om het doel te bereiken.<br />

“De vrije markt werkt niet in dit geval. Maar het begint<br />

met kijken naar onszelf.”<br />

GROENE CAPE<br />

Meijaard riep de adviseurs in de zaal op vanuit hun positie<br />

als vertrouwenspersoon van consument en ondernemer<br />

verduurzaming aan te jagen. “Jullie zijn de superhelden.”<br />

Om dit te illustreren, plukte Meijaard iemand<br />

die werk maakt van duurzaam beleggen uit de<br />

zaal en deed hem een groene cape om. n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 23


PARTNER IN KENNIS<br />

EEN TOENEMEND AANTAL WERKENDEN HEEFT GEEN OF BEPERKTE<br />

TOEGANG TOT COLLECTIEVE PENSIOENOPLOSSINGEN. DAARENTE-<br />

GEN WORDT DOOR DE VERGRIJZING EEN STEEDS GROTERE GROEP<br />

AFHANKELIJK VAN ‘PENSIOENINKOMEN’. DAT IS GECOMBINEERD<br />

MET EEN RELATIEF LAGE RENTE EN HOGE INFLATIE EEN VOEDINGS-<br />

BODEM VOOR ONRUST BIJ MENSEN OVER HUN FINANCIËLE TOE-<br />

KOMST. ZE WORSTELEN MET DE VRAAG OF ZE HUN OUDEDAG GOED<br />

HEBBEN GEREGELD EN HOE ZE HUN SPAARGELD EN VERMOGEN<br />

DAARVOOR MOETEN AANWENDEN.<br />

Wat is jouw toegevoegde<br />

waarde bij vermogenen<br />

lijfrenteadvies?<br />

TEKST WILLEM JOHANNESMA, OAKK<br />

Op dit moment zijn er ruim 1<br />

miljoen zelfstandigen en nog<br />

een groep van ruim 700.000<br />

werknemers waarvoor te<br />

weinig of geen (werkgevers)pensioen is<br />

opgebouwd.<br />

Kortom, een grote groep Nederlanders<br />

heeft, latent of niet, behoefte<br />

aan informatie en begeleiding op<br />

het gebied van pensioen en vermogen!<br />

En dat wordt niet minder de komende<br />

jaren. Door de nieuwe Wet<br />

toekomst pensioenen is er een oplossing<br />

binnen handbereik gekomen door<br />

de gelijktrekking van lijfrente ten opzichte<br />

van pensioen voor wat betreft<br />

de fiscale aftrekbaarheid. Maar om<br />

de doelgroep daadwerkelijk te helpen<br />

met een goede oudedagsvoorziening,<br />

moet niet het product centraal worden<br />

gesteld maar de klant. Het gaat<br />

om het brede plaatje bij de klant; niet<br />

alleen maar die ene aftrekpost voor<br />

lijfrente maar een financiële planning<br />

die inzicht en overzicht biedt. De consument<br />

kan online over beleggen en<br />

lijfrente heel veel informatie en oplossingen<br />

vinden. De praktijk wijst echter<br />

uit dat de materie complex is en<br />

dodelijk saai waardoor veel mensen<br />

‘struisvogelgedrag’ gaan vertonen.<br />

En als ze het uiteindelijk zelf regelen,<br />

verkiezen ze vaak de korte termijn boven<br />

de lange termijn. Uit onderzoek<br />

van de AFM (november 2021) blijkt<br />

dat door suboptimaal handelsgedrag<br />

ongeveer één op de drie zelfstandige<br />

beleggers onnodig risico loopt. Dit<br />

gaat vaak ten koste van het rendement<br />

door te vaak te handelen. Ook<br />

te weinig spreiding over instrumenten<br />

en regio’s verslechtert het verwachte<br />

rendement, net als handelen in risicovolle<br />

producten.<br />

In het kort komt het onderzoek hier op<br />

neer:<br />

• Ruim 1 miljoen huishoudens belegt<br />

zelfstandig<br />

• Groot deel zelfstandige beleggers<br />

vertoont suboptimaal handelsgedrag<br />

• 12 procent loopt risico op financiële<br />

problemen<br />

• AFM gaat onderzoek doen naar invloed<br />

beleggingsapps en finfluencers.<br />

Jij als adviseur kan het verschil maken.<br />

WERK AAN DE WINKEL<br />

Kortom, genoeg werk aan de winkel<br />

voor de adviseur! De toegevoegde waarde<br />

is groot in dit domein van vermogen<br />

en pensioen, zowel financieel als emotioneel.<br />

Het gaat om inzicht en overzicht<br />

te bieden op een onafhankelijke en holistische<br />

manier.<br />

<strong>24</strong> | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


OAKK<br />

De adviseur begeleidt de klant naar een<br />

vermogensoplossing waarbij de haalbaarheid<br />

van het vermogensdoel van<br />

een klant centraal staat. Indien beleggingen<br />

het middel zijn om vermogensdoelen<br />

te behalen, kan een adviseur een<br />

belangrijke rol spelen voor een klant.<br />

Deze is juist niet gelegen in het geven<br />

van beleggingsadvies omdat de adviseur<br />

meestal geen specialistische kennis<br />

en ervaring in huis heeft.<br />

De belangrijkste taken van de adviseur<br />

die wij verwachten in de samenwerking<br />

met OAKK zijn:<br />

• Het geven van Inzicht: geeft klant inzicht<br />

of er met sparen en/of beleggen<br />

vermogensdoelen kunnen worden<br />

bereikt.<br />

• Het aanreiken van Kennis: wat beleggen<br />

met zich meebrengt, de mogelijke<br />

vermogensontwikkeling op basis<br />

van een gekozen middelenverdeling<br />

in diverse scenario’s en de mogelijke<br />

risico’s die gekoppeld zijn aan beleggen.<br />

• Het Inventariseren: het opvragen en<br />

inventariseren van relevante gegevens<br />

die nodig zijn voor het afstemmen<br />

van de beleggingen op de wensen<br />

en situatie van de klant.<br />

• Begeleiding: het op basis van de inventarisatie<br />

begeleiden van een klant<br />

in het proces om een geschikte vermogensopbouw<br />

oplossing te vinden<br />

• Monitoren en Bijsturen: monitoren of<br />

de vermogensbeheeroplossing naar<br />

de doelen van een klant leiden en bijsturen<br />

als dit niet (langer) het geval<br />

is.<br />

Willem Johannesma:<br />

‘Jij als adviseur kan het<br />

verschil maken.’<br />

SPIL<br />

De adviseur is altijd de relationele spil<br />

in de driehoeksrelatie. Een grote meerwaarde<br />

waar de klant bereid is voor te<br />

betalen. Naar keuze kan de klant deze<br />

adviseursvergoeding betalen ten laste<br />

van de betaalrekening bij zijn of haar<br />

bank of ten laste van de beleggingsrekening<br />

bij OAKK. Hiervoor geeft de<br />

klant dan specifiek opdracht aan ons<br />

en is een volledig transparante en directe<br />

beloning van de klant aan de adviseur.<br />

In het geval van een lijfrentebeleggingsrekening<br />

is de betaling ten laste<br />

van deze beleggingsrekening altijd in<br />

het voordeel voor een klant omdat deze<br />

rechtstreekse onttrekking een belastingvoordeel<br />

oplevert (hier gelden wel<br />

bepaalde voorwaarden voor).<br />

VERDIENMODEL<br />

Welk verdienmodel adviseurs het beste<br />

past, is een ander onderwerp. De een<br />

zweert bij ‘uurtje-factuurtje’, de ander<br />

heeft een abonnement met vaste vergoedingen<br />

per activiteit en weer anderen<br />

een staffel op basis van vermogen.<br />

Natuurlijk is het van belang om in het<br />

samenwerkingsmodel werkzaamheden<br />

en vergoedingen in verhouding te laten<br />

zijn. Op die wijze wordt de haalbaarheid<br />

van de doelen van een klant altijd<br />

centraal gesteld. Binnen dit plan passen<br />

geen excessieve vergoedingen voor wie<br />

dan ook.<br />

Daarentegen is het ook juist geen<br />

doe-het-zelf dienstverlening gericht op<br />

de eenmalige transactionele inrichting<br />

van de oplossing voor of door een klant<br />

waarbij alleen de kosten van de oplossing<br />

vaak centraal staan. Wij zijn ervan<br />

overtuigd dat de adviseur waarde<br />

toevoegt door te blijven monitoren of<br />

de doelen van een klant haalbaar zijn.<br />

Doelen zijn namelijk voor velen niet in<br />

beton gegoten omdat omstandigheden<br />

van de situatie van klanten veranderen<br />

door de tijd heen. Overleg hierover,<br />

emotionele valkuilen voorkomen en<br />

bijstellen van plannen en oplossingen<br />

blijven een belangrijk onderdeel van<br />

de dienstverlening van de adviseur om<br />

klanten te ontzorgen en te leiden naar<br />

hun goed inkomen voor later.<br />

STEVIGE BASIS<br />

Als je deze rol wilt innemen, dien je ook<br />

te investeren in kennis en vaardigheden<br />

om gesprekspartner te zijn van je klant.<br />

De adviseur die zich op deze manier verbreedt<br />

naar een relationeel in plaats<br />

van transactioneel advies op het gebied<br />

van vermogen en lijfrente, zal een stevige<br />

basis leggen voor een nieuwe poot<br />

aan de adviespraktijk! n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 25


PENSIOEN & VERMOGEN<br />

“KLANTEN WILLEN FLEXIBEL<br />

LEVEN EN EISEN ZOWEL FAST<br />

ALS SLOW SERVICE”, ALDUS<br />

TRENDONDERZOEKER MARK<br />

SCHIPPER, OPRICHTER EN<br />

EIGENAAR VAN FRESHMARK<br />

TIJDENS EEN KENNISSESSIE OP<br />

HET <strong>VVP</strong> VAKEVENT PENSIOEN &<br />

VERMOGEN. DEZE SESSIE WERD<br />

MOGELIJK GEMAAKT DOOR BRAND<br />

NEW DAY.<br />

Na een korte introductie<br />

van Dennis Burgemeestre<br />

van Brand New Day ging<br />

Schipper in op de vraag:<br />

hoe verandert de dienstverlening<br />

voor adviseurs tussen nu en<br />

2035? In vogelvlucht besprak Schipper<br />

een groot aantal trends die van invloed<br />

gaan worden op het werk van financieel<br />

adviseurs. “Maar”, zo zei hij erbij:<br />

“alle trends hebben een zon- een schaduwzijde.”<br />

Flexibel leven wordt steeds belangrijker.<br />

“Mensen willen razendsnel online<br />

dienstverlening afwisselen met<br />

mindfulness en rust. En voor rust kan<br />

snelle online service juist weer zorgen.<br />

Denk aan een verse gezonde maaltijd<br />

die thuis wordt bezorgd door bijvoorbeeld<br />

Hello Fresh. Apps worden steeds<br />

belangrijker, ook de superapps als Alipay.<br />

Klanten worden fans van bedrijven<br />

en ratings zullen steeds meer gaan<br />

bepalen of een bedrijf succesvol is of<br />

niet. Er zit echter ook een ethische<br />

kant aan.<br />

Robots zullen volgens Schipper<br />

steeds minder herkenbaar worden als<br />

robots. “Denk nu al aan smartphones,<br />

smartrooms of zelfrijdende auto’s. Autofabrikanten<br />

buigen zich op dit moment<br />

over de binnenkant van een zelfrijdende<br />

auto. Hoe zien die er uit als<br />

er geen chauffeur meer nodig is? En<br />

Fast én<br />

slow service<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD JARI MULDER<br />

‘Moraliteit<br />

wordt steeds<br />

belangrijker’<br />

in hoeverre laten we robots toe in ons<br />

lichaam? Wat als straks zorgverzekeraars<br />

in je lichaam kunnen kijken om te<br />

beoordelen hoe gezond je bent? Onze<br />

generatie denkt nog dat we altijd behoefte<br />

zullen behouden aan een dienstverlener<br />

van vlees en bloed. Maar hoe<br />

denkt de volgende generatie hierover?<br />

Ze stappen liever in een zelfrijdende<br />

taxi dan in een taxi met een bestuurder<br />

die je af kan zetten, onveilig kan rijden,<br />

enzovoorts.”<br />

“Advies blijft belangrijk, zeker voor<br />

complexe materie als pensioen en vermogensopbouw.<br />

Maar je moet je business<br />

wel aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen.<br />

Ook komen er meerdere<br />

kapers op de kust. Klanten kiezen die<br />

dienstverleners die zowel snelle on demand<br />

service bieden als persoonlijke<br />

empathische ondersteuning. Er zullen<br />

AI based learning platforms komen met<br />

AI-agents die klanten direct herkennen,<br />

weten wat ze nodig hebben en direct<br />

het juiste antwoord geven. Bovendien<br />

krijgen klanten de beschikking over een<br />

eigen Financial Planning Dashboard,<br />

dat ze zelf naar behoefte inschakelen.”<br />

RELATIEGERICHT<br />

Financieel dienstverleners dienen volgens<br />

Schipper nog veel meer de overstap<br />

te maken van product- naar relatiegericht.<br />

“Je zult moeten aansluiten<br />

bij de levenscyclus van je klanten met<br />

alle life events vandien. En die dienstverlening<br />

moet persoonlijk zijn. Moraliteit<br />

wordt ook belangrijker evenals<br />

dienstverlening gericht op preventie.<br />

Daarnaast wordt zelfredzaamheid<br />

steeds belangrijker. Klanten zullen van<br />

hun adviseur steeds meer willen weten<br />

hoe ze een persoonlijke buffer voor later<br />

kunnen opbouwen.”<br />

“Belangrijkste is misschien wel de<br />

vraag: wie wil je zijn, welke rol wil je innemen<br />

in de samenleving en wat word<br />

je bijdrage aan het oplossen van kleine-<br />

of grote uitdagingen in de wereld?<br />

Dat gaan klanten steeds belangrijker<br />

vinden. Uiteraard op voorwaarde dat je<br />

missie oprecht is.” n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 27


PENSIOEN & VERMOGEN<br />

DAALT DE WAARDE VAN DE<br />

BELEGGING DAN IS DE KLANT MEER<br />

VERZEKERD EN ANDERSOM. DAT<br />

IS DE KORTE SAMENVATTING VAN<br />

HET BELEG & BESCHERMPLAN, EEN<br />

ONLINE TOOL DIE DAZURE EN NNEK<br />

SAMEN HEBBEN ONTWIKKELD. OP<br />

HET <strong>VVP</strong> VAKEVENT PENSIOEN<br />

& VERMOGEN GAVEN INDRA<br />

FRISHERT EN MICHIEL VAN VUGT<br />

TEKST EN UITLEG.<br />

Bewustzijn<br />

cruciaal<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD JARI MULDER<br />

Met dit nieuwe product<br />

kunnen klanten hun<br />

toekomst beschermen<br />

door vermogen op te<br />

bouwen voor hun pensioen<br />

én ervoor te zorgen dat hun dierbaren<br />

financieel beschermd zijn. Naast<br />

de belegging (een lijfrenterekening bijvoorbeeld)<br />

die via NNEK loopt, wordt<br />

een overlijdensrisicoverzekering afgesloten<br />

om de belegging te beschermen.<br />

De overlijdensrisicoverzekering en de<br />

belegging worden jaarlijks op elkaar afgestemd.<br />

Stijgt de belegging, dan daalt<br />

het verzekerd bedrag. Daalt de belegging,<br />

dan stijgt het verzekerd bedrag<br />

en andersom.<br />

Michiel van Vugt van NNEK liet<br />

een foto zien waarop zijn twee kleine<br />

kinderen en zijn vrouw uitkijken over<br />

een besneeuwd berglandschap. “Reizen<br />

doen we graag en dat willen we ook<br />

in de toekomst blijven doen. Met onze<br />

kinderen en hopelijk ook met onze<br />

kleinkinderen. Om dat te bereiken, is<br />

een financieel plan noodzakelijk.”<br />

Michiel, zelf een financial planning<br />

expert, schakelt hiervoor toch een adviseur<br />

in. “Sowieso omdat professioneel<br />

advies bewezen leidt tot een veel hoger<br />

opgebouwd vermogen, ten tweede<br />

omdat je niet weet wat je niet weet en<br />

ten derde omdat een plan je helpt om je<br />

ook echt aan je voornemens te houden.<br />

‘De adviseur<br />

maakt het<br />

verschil’<br />

Bovendien kan er van alles in je leven<br />

gebeuren. Daarom is de rol van een adviseur<br />

zo belangrijk.”<br />

Michiel liet opnieuw de foto zien<br />

van zijn gezin in de bergen. “Ik heb deze<br />

foto zelf gemaakt. Maar het had ook<br />

een reisleider kunnen zijn geweest, omdat<br />

ik er niet meer was. Het is belangrijk<br />

om hier over na te denken. Want<br />

wat is belangrijk als iemand wegvalt?<br />

Hoeveel tijd wil je aan je kinderen besteden,<br />

hoe red je het financieel? Hier<br />

maak je als adviseur het verschil. Als adviseur<br />

kun je ervoor kiezen om dit zelf<br />

in te vullen, met alle verantwoordelijkheden<br />

van dien of uit te besteden aan<br />

bijvoorbeeld het Fondsenplatform.”<br />

MINDSET<br />

Indra Frishert van Dazure is zestien<br />

jaar bezig met de ontwikkeling van eerlijke<br />

overlijdensrisicoverzekeringen.<br />

“Een orv is in principe niet veel meer<br />

dan een pot geld bij overlijden. Maar<br />

in de tussentijd kan er heel veel gebeuren.<br />

Neem bijvoorbeeld de geboorte<br />

van een kind. Als klanten een geboortekaartje<br />

naar ons toesturen, krijgen ze<br />

gedurende de eerste zes maanden gratis<br />

een verhoogde dekking. Een product<br />

als een orv moet namelijk flexibel mee<br />

kunnen bewegen met elke levensfase.”<br />

“Het gaat ons om het creëren van<br />

duurzame klantrelaties. Daarom hebben<br />

we het altijd raar gevonden als nieuwe<br />

klanten minder premie betalen dan bestaande.<br />

Inmiddels hebben we zes keer<br />

een premieverlaging doorgevoerd, ook<br />

voor bestaande klanten. Het gaat om<br />

een mindset. Voor wie ben je er?”<br />

Indra: “Mocht ik komen te overlijden<br />

dan wil ik het goed geregeld hebben<br />

voor mijn drie kinderen. Geld voor later<br />

begint bij bewustzijn.” n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 29


PARTNER IN KENNIS<br />

De toekomst van<br />

pensioenplanning<br />

Met de inwerkingtreding van de Wet<br />

Toekomst Pensioenen staat de pensioensector<br />

voor een reeks uitdagingen.<br />

Niet alleen op administratief<br />

gebied, maar vooral ook op het gebied van<br />

communicatie naar mensen toe, met duidelijke<br />

uitleg over wat er hetzelfde blijft en wat er verandert<br />

in hun pensioenregeling. Hoe zorg je<br />

ervoor dat deze communicatie effectief is?<br />

Dit is een probleem waar de pensioensector al<br />

jaren mee worstelt: Hoe motiveer je mensen om<br />

meer controle te krijgen over hun financiële<br />

situatie na pensionering? Om dit te bereiken zijn<br />

verschillende elementen van belang.<br />

1. Allereerst is er een aanleiding nodig die<br />

zorgt voor urgentie. Voor de meeste mensen<br />

gebeurt dit pas enkele jaren voor hun pensioen,<br />

wanneer ze er (te laat) achter komen<br />

dat er minder is opgebouwd dan ze dachten.<br />

De veranderingen in de nieuwe Wet Toekomst<br />

Pensioenen helpen om deze urgentie<br />

naar voren te halen.<br />

2. Daarnaast is inzicht een vereiste om actie<br />

te kunnen ondernemen. Dit vergt mentale inspanning<br />

of de hulp van een kostbare financieel<br />

adviseur, of misschien wel beide. Gelukkig<br />

biedt digitalisering mogelijkheden voor<br />

consumenten om zelf veel van de benodigde<br />

gegevens te verzamelen en te analyseren.<br />

Het verkregen inzicht kan aanleiding zijn om<br />

alsnog een financieel adviseur in te schakelen,<br />

maar dan met een veel gerichtere vraag.<br />

3. Het derde element speelt meer in op het<br />

onderbewuste. Onderzoek toont aan dat<br />

hoewel pensioen als belangrijk wordt beschouwd,<br />

velen toch niet gemotiveerd zijn<br />

om zich erin te verdiepen en maatregelen te<br />

nemen. Dit komt niet alleen door de complexiteit<br />

van het onderwerp, maar ook doordat<br />

sparen voor de toekomstige versie van<br />

jezelf op een onbewust emotioneel niveau<br />

aanvoelt als geld geven aan een onbekende.<br />

Hoe kun je mensen helpen een relatie op te<br />

bouwen met die ‘onbekende’ toekomstige<br />

versie van zichzelf?<br />

Blueriq heeft een nieuw concept ontwikkeld<br />

om zowel de rationele als de emotionele kant<br />

van mensen te activeren om in actie te komen:<br />

Zo.Pensioen. De applicatie geeft inzicht in wat<br />

men nu heeft opgebouwd, helpt te bepalen wat<br />

men later nodig heeft en wat het eventuele<br />

tekort is. Vervolgens reikt de applicatie handelingsperspectieven<br />

aan om meteen actie te<br />

ondernemen. Alles wat men wel of niet doet,<br />

heeft direct effect op de financiële situatie van<br />

de ‘toekomstige ik’. Daarom wordt deze persoon<br />

‘levend’ gemaakt door de gebruiker met<br />

behulp van AI te verouderen en als avatar de gesprekspartner<br />

te maken in de app. Deze avatar<br />

houdt via een chatdialoog de gebruiker voortdurend<br />

bij de les over de effecten van de keuzes<br />

van nu op de situatie in de toekomst. Hierdoor<br />

weet de gebruiker voor wie hij dit doet en zal hij<br />

meer gemotiveerd zijn om actie te ondernemen,<br />

zowel op inhoudelijk als emotioneel niveau.<br />

En altijd met de financieel adviseur binnen<br />

handbereik. Zo werkt pensioen voor iedereen!<br />

Meer weten over Zo.Pensioen: René Frankena,<br />

r.frankena@blueriq.com.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 31


PENSIOEN & VERMOGEN<br />

DOELBELEGGEN.NL PRESENTEERDE<br />

OP HET <strong>VVP</strong>-EVENT PENSIOEN<br />

EN VERMOGEN HAAR LIJFRENTE<br />

BELEGGINGSREKENING ALS<br />

FLEXIBEL ALTERNATIEF VOOR<br />

VERZEKERAARS- EN BANCAIRE<br />

Ga in gesprek<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JARI MULDER<br />

LIJFRENTEPRODUCTEN.<br />

Buiten de gebaande paden,<br />

was de titel van de kennissessie<br />

verzorgd door Pieter<br />

van Deudekom, senior pensioenadviseur.<br />

Een bijzonder<br />

kenmerk van het aanbod van Doelbeleggen.nl<br />

is volgens Van Deudekom<br />

de flexibiliteit. “Wij accepteren een<br />

startleeftijd boven vijf jaar na AOWleeftijd.<br />

Een reeds ingegane uitkering<br />

kan worden overgenomen. Een looptijd<br />

35-40 jaar is mogelijk. Klanten wonend<br />

buiten Nederland zijn meestal<br />

ook welkom. Bij een Gouden Handdruk<br />

is tussentijds extra opnemen<br />

mogelijk. Looptijd of hoogte van de<br />

uitkering zijn te wijzigen.”<br />

De lijfrente beleggingsrekening<br />

van Doelbeleggen.nl verschilt van<br />

andere beleggingslijfrentes door de<br />

hoge aanvangsuitkering. “Daarom<br />

is deze lijfrente beleggingsrekening<br />

populair bij mensen die aan het begin<br />

van hun pensioen een hoger inkomen<br />

willen, als ze nog jong en vitaal<br />

zijn. De hogere uitkering geeft<br />

de mogelijkheid om lang gekoesterde<br />

wensen in vervulling te laten gaan<br />

of om de lasten van een nog lopende<br />

hypotheek makkelijker te kunnen<br />

dragen. De aanvangsuitkering is<br />

hoger, omdat we in het begin al rekening<br />

houden met een rendement<br />

van bijvoorbeeld vier procent. Uiteindelijk<br />

passen we de uitkering aan<br />

op basis van het werkelijk behaalde<br />

rendement. Bij tegenvallende rendementen<br />

kan het voorkomen dat er<br />

minder wordt uitgekeerd dan er oorspronkelijk<br />

is ingelegd.<br />

‘Flexibiliteit in<br />

het aanbod’<br />

WET TOEKOMST PENSIOENEN<br />

Van Deudekom begon de sessie met<br />

een schets van de relevante fiscale regimes<br />

vanaf de Brede Herwaardering. Of<br />

eigenlijk pre-Brede Herwaardering. Van<br />

Deudekom herinnert zich nog goed<br />

de enorme hoeveelheid stortingen het<br />

laatste moment voor 16 oktober 1990.<br />

Vervolgens behandelde Van Deudekom<br />

de Wet toekomst pensioenen<br />

(Wtp) en aanverwante regelgeving.<br />

Van Deudekom vatte de nieuwe weten<br />

regelgeving prima samen: “Premiepercentage<br />

gaat naar 30 procent van<br />

premiegrondslag. Opbouwmogelijkheid<br />

wordt verlengd van tot vijf jaar<br />

na AOW-leeftijd. Maximum aantal<br />

inhaaljaren wordt verlengd naar tien<br />

jaar in plaats van nu zeven jaar. Maximale<br />

inhaal in één jaar is 41.608 euro.<br />

Franchise is gelijk aan pensioenfranchise<br />

(circa 17.545 euro). Factor A verdwijnt<br />

en wordt vervangen door pensioenpremie<br />

voor ouderdomspensioen<br />

en nabestaandenpensioen voorgaande<br />

jaar. Verplichte 20-jarige uitkering bij<br />

een bedrag van 26.463 euro (na ingang<br />

AOW) wordt ingekort met aantal jaren<br />

dat na de AOW-leeftijd wordt gestart).<br />

Tien procent van lijfrentekapitaal mag<br />

bij ingang in één keer worden opgenomen<br />

(let op: kan alleen op AOW-datum<br />

of januari volgende jaar).” Dit laatste,<br />

pensioenbedrag ineens, is inmiddels<br />

uitgesteld naar 1 januari 2025.<br />

Van Deudekom wees nadrukkelijk<br />

op de grote ruimte die wordt geboden<br />

om een inhaalslag te maken bij de pensioenopbouw.<br />

Ga als adviseur dus vooral<br />

met de klant om tafel en sta hem<br />

hier in bij. n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 33


PENSIOEN & VERMOGEN<br />

DE KENNISSESSIE VAN EVI VAN<br />

LANSCHOT OP HET <strong>VVP</strong>-EVENT<br />

PENSIOEN EN VERMOGEN STOND IN<br />

HET TEKEN VAN DE VERNIEUWING<br />

VAN HET NABESTAANDENPENSIOEN<br />

ÉN DE ENTREE VAN DE<br />

ORGANISATIE OP DE MARKT VAN<br />

FINANCIEEL ADVISEURS.<br />

Nabestaandenpensioen<br />

vernieuwd<br />

Deelname aan het event was<br />

een van de eerste activiteiten<br />

van Evi Van Lanschot<br />

om zich te introduceren bij<br />

financieel adviseurs. Managing<br />

director Chris Zegers schetste<br />

het aanbod: een bancaire lijfrente in de<br />

vorm van een execution only-product,<br />

een speciaal voor Evi ontwikkelde lifecycle,<br />

een adviseursportaal en de Evi<br />

Academy. “We doen de hele uitvoering,<br />

maar niet het advies”, vatte Zegers de<br />

propositie samen.<br />

Hanneke Kroonenberg (Hoofd Kenniscentrum<br />

Van Lanschot Kempen,<br />

bestuurslid FFP) ging in op de vernieuwing<br />

van het nabestaandenpensioen.<br />

De nieuwe opzet geldt overigens pas<br />

vanaf het moment dat een pensioenuitvoerder<br />

zijn pensioenregeling heeft<br />

aangepast aan de Wet toekomst pensioenen<br />

(Wtp).<br />

Het nabestaandenpensioen omvat<br />

partnerpensioen en wezenpensioen.<br />

Het nieuwe partnerpensioen is uitsluitend<br />

nog op risicobasis. Van het salaris<br />

mag maximaal 50 procent worden<br />

verzekerd voor partnerpensioen. Verder<br />

nieuw is dat het partnerpensioen<br />

niet langer afhankelijk is van het aantal<br />

dienstjaren. Altijd is maximaal 50 procent<br />

van het salaris verzekerd.<br />

Kroonenberg lichtte de impact van<br />

de nieuwe aanpak toe aan de hand van<br />

een voorbeeld. Bart (50 jaar) woont al 30<br />

jaar samen met Mariska (48). Het paar<br />

heeft geen kinderen. Bart werkt al vanaf<br />

zijn 25ste bij dezelfde werkgever en<br />

heeft een bruto jaarsalaris van een ton.<br />

TEKST TOON BERENDSEN | BEELD JARI MULDER<br />

‘Let op bij<br />

samenlevingsverklaring’<br />

Bart komt onverwacht te overlijden.<br />

In de huidige situatie komt het nabestaandenpensioen<br />

op 100.000 euro minus<br />

de franchise 19.853 euro x 1,16 procent<br />

x 43 jaar is 39.977 euro. In de nieuwe<br />

situatie bedraagt het nabestaandenpensioen<br />

50 procent van 100.000 euro<br />

is 50.000 euro. Een verbetering dus, al<br />

acht Kroonenberg de kans dat het salaris<br />

ook werkelijk tot de maximaal toegestane<br />

50 procent wordt verzekerd<br />

niet groot. Kroonenberg: “Wat wordt<br />

het percentage dat de sociale partners<br />

kiezen?”<br />

AANDACHTSPUNTEN<br />

Kroonenberg gaf een aantal aandachtspunten<br />

mee. Bij een verzekering op risicobasis<br />

wordt geen waarde opgebouwd.<br />

Daarom is het van belang zelf actie te<br />

ondernemen bij einde dienstverband.<br />

Bij overlijden vóór de pensioendatum<br />

gaf Kroonenberg als tips: is er een<br />

ANW-hiaatverzekering? Is er een overlijdensrisicoverzekering?<br />

Is er een lijfrentevoorziening?<br />

Een samenlevingsverklaring (partners<br />

verklaren dat zij woonachtig zijn<br />

op hetzelfde adres en voor elkaar zorgen.<br />

Beide partners moeten ondertekenen<br />

en de verklaring moet worden<br />

aangeleverd bij de pensioenuitvoerder)<br />

werkt wel voor het nabestaandenpensioen,<br />

maar niet voor het successierecht.<br />

Dat successierecht gaat trouwens<br />

mogelijk op de schop. Er ligt een rapport<br />

met bouwstenen voor vernieuwing. Een<br />

idee is om een extra (derde) tariefgroep<br />

in te voeren voor verkrijgingen boven de<br />

300.000 euro met als belastingtarief 40<br />

procent (variant A) of 37,5 procent (variant<br />

B). Een ander idee is om naast de extra<br />

tariefgroep de tarieven onafhankelijk<br />

te maken van de relatie. n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 35


PENSIOEN & VERMOGEN<br />

“DUURZAAM BELEGGEN OP ZICH<br />

ZOU NIET HET DOEL MOETEN<br />

ZIJN, WEL HET CREËREN VAN EEN<br />

SAMENLEVING DIE BOMEN PLANT<br />

IN HET BESEF NOOIT ZELF IN HUN<br />

SCHADUW TE ZULLEN ZITTEN”,<br />

ALDUS DENNIS VAN DER PUTTEN,<br />

CHIEF SUSTAINABILITY OFFICER BIJ<br />

CARDANO OP HET <strong>VVP</strong> VAKEVENT<br />

PENSIOEN & VERMOGEN. DEZE<br />

SESSIE WERD MOGELIJK GEMAAKT<br />

DOOR SCILDON.<br />

Holistische<br />

benadering<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD JARI MULDER<br />

‘Duurzaam<br />

is een constant<br />

verschuivende<br />

norm’<br />

In hun introductie vertelden Theo<br />

Krins en Ilse Heeremans meer over<br />

de mogelijkheden die Scildon biedt<br />

op het gebied van duurzaam beleggen,<br />

particulier en collectief. Krins:<br />

“De mixfondsen van Cardano en de<br />

samenwerking met Justdiggit maken<br />

namelijk integraal onderdeel uit van de<br />

beleggingsverzekering Scildon Easy B.<br />

De duurzame beleggingsfondsen vormen<br />

de basis en voor ieder afgesloten<br />

product investeren we in een project<br />

met als missie om Afrika te vergroenen<br />

en de aarde te laten afkoelen.”<br />

De intrigerende titel van de sessie<br />

van Dennis van der Putten luidde:<br />

‘Stop met duurzaam beleggen!’ Hij opteert<br />

voor een holistische benadering,<br />

juist omdat het zo lastig is te bepalen<br />

of er sprake is van een duurzaam beleggingsbeleid<br />

of niet. “Neem Volkswagen.<br />

Zij investeren momenteel miljarden<br />

in de overgang naar volledig<br />

elektrische auto’s. Voor veel mensen<br />

én beleggingsstrategen mooi groen<br />

nieuws. Maar een dag later is er sprake<br />

van ‘Dieselgate’. Dan denken we ineens<br />

heel anders over de duurzaamheid van<br />

dit bedrijf.”<br />

“Of neem Tony Chocolonely. Een<br />

prachtig bedrijf met als missie om chocoladeproductie<br />

slaafvrij te maken.<br />

Maar ze gebruiken wel 1.700 liter water<br />

voor honderd gram chocolade. Hoe<br />

duurzaam is dit bedrijf dan?“<br />

“En wat te denken van de wapen-industrie.<br />

Vijf jaar geleden was het<br />

absoluut not done om hierin te investeren.<br />

Maar sinds de oorlog in Oekraïne<br />

denken we hier weer heel anders over.<br />

Duurzaam is een constant verschuivende<br />

norm.”<br />

Een ander lastig dilemma, volgens Dennis.<br />

“Niet de regenwouden zorgen momenteel<br />

voor de meeste zuurstof op<br />

aarde, maar de oceanen en in het bijzonder<br />

plankton. Nu gedijt plankton<br />

bijzonder goed op de poep van walvissen<br />

en hun zwembewegingen. Helaas<br />

wordt er weer volop gejaagd op walvissen.<br />

Dus als je de zuurstof op deze planeet<br />

wilt verbeteren, kun je het beste<br />

de walvisvangst verbieden.”<br />

DONUTECONOMIE<br />

Dennis pleitte voor een holistische benadering,<br />

uitgaande van het gedachtegoed<br />

van de Donuteconomie van<br />

Kate Raworth. Het beeld van een donut<br />

(een gat in het midden) laat een<br />

buitengrens en een binnengrens zien.<br />

Willen we een leefbare planeet houden,<br />

dan zullen we aan de ene kant de<br />

buitengrenzen niet mogen overschrijden<br />

en zul je dus de ecologische grenzen<br />

van onze planeet moeten respecteren.<br />

Aan de ander kant dienen we<br />

ook de binnengrens te respecteren.<br />

Iedereen heeft namelijk recht op basisbehoeften<br />

zoals schone lucht, schoon<br />

water, gezonde voeding en een leefbaar<br />

loon. Alleen als we binnen die<br />

grenzen blijven, zorgen we voor een<br />

leefbare aarde.<br />

“Als we hierop focussen vermijden<br />

we lastige discussies over wat wel<br />

en niet duurzaam is en creëren we een<br />

samenleving die wel rekening houdt<br />

met de aarde en met toekomstige generaties.<br />

Dat is de benadering waarvoor<br />

Scildon en Cardano hebben gekozen.”<br />

n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 37


HET LAATSTE WOORD<br />

NIEUW IN <strong>VVP</strong> IN 20<strong>24</strong>: <strong>VVP</strong> LEGT EEN VRAAG VOOR AAN<br />

CHATGPT EN LAAT VERVOLGENS EEN DESKUNDIGE VAN VLEES<br />

EN BLOED OP HET ANTWOORD REAGEREN. IN DEZE AFLEVERING<br />

IS DE PROMPT: WAAROM IS ROBO-ADVIES BETER DAN<br />

ADVIES VAN EEN FINANCIEEL ADVISEUR? ENNO WIERTSEMA,<br />

DIRECTEUR ADFIZ, DIENT CHATGPT VAN REPLIEK.<br />

ChatGPT versus<br />

Enno Wiertsema<br />

TEKST CHATGPT EN ENNO WIERTSEMA<br />

ROBO-ADVIES ONPARTIJDIG EN CONSISTENT<br />

ChatGPT: “Een van de meest voor de hand liggende<br />

voordelen van robo-advies is dat het over het algemeen<br />

veel goedkoper is dan advies van een menselijke adviseur.<br />

Traditionele adviseurs brengen vaak hoge kosten<br />

in rekening, meestal in de vorm van advieskosten<br />

of commissies op financiële producten. Robo-adviesplatforms<br />

hebben daarentegen lagere overheadkosten<br />

en kunnen daarom hun diensten aanbieden tegen een<br />

fractie van de kosten.<br />

Robo-adviesplatforms zijn altijd beschikbaar, wat<br />

betekent dat klanten op elk moment van de dag toegang<br />

hebben tot financieel advies.<br />

Menselijke adviseurs kunnen bevooroordeeld zijn<br />

of beïnvloed worden door externe factoren zoals provisies<br />

van financiële producten. Robo-advies daarentegen<br />

wordt aangedreven door algoritmen en wiskundige modellen<br />

die zijn ontworpen om objectief en consistent te<br />

zijn bij het nemen van beslissingen. Hierdoor kunnen<br />

klanten vertrouwen op meer onpartijdige en consistente<br />

aanbevelingen, wat resulteert in een mogelijk beter<br />

financieel resultaat op de lange termijn.<br />

EMOTIES<br />

Menselijke beleggers kunnen vaak worden beïnvloed<br />

door emoties zoals angst, hebzucht of overmoed, wat<br />

kan leiden tot irrationele beslissingen. Robo-adviesplatforms<br />

daarentegen maken beslissingen op basis<br />

van vooraf ingestelde regels en criteria, zonder beïnvloed<br />

te worden door emoties. Dit kan leiden tot meer<br />

gedisciplineerde en weloverwogen investeringsbeslissingen.<br />

Robo-adviesplatforms zijn over het algemeen gebruiksvriendelijk<br />

en vereisen geen uitgebreide financiële<br />

kennis om te gebruiken. Klanten kunnen eenvoudigweg<br />

hun financiële doelen, risicotolerantie en andere<br />

voorkeuren invoeren, waarna het platform automatisch<br />

een passende strategie kan aanbevelen. Dit maakt<br />

het proces van financiële planning en investeren toegankelijker<br />

voor een breder publiek.<br />

Robo-adviesplatforms kunnen de portefeuille van<br />

een klant voortdurend bewaken en aanpassen aan veranderende<br />

marktomstandigheden. Dit kan resulteren<br />

in een meer dynamisch beheer dat zich aanpast aan<br />

nieuwe kansen en risico’s, zonder dat daar voortdurend<br />

menselijke tussenkomst voor nodig is.<br />

Veel robo-adviesplatforms bieden educatieve<br />

bronnen en tools om klanten te helpen hun financiële<br />

kennis te vergroten en beter geïnformeerde beslissingen<br />

te nemen. Deze educatieve component kan<br />

variëren van blogposts en artikelen over financiële<br />

planning tot interactieve tools voor het begrijpen van<br />

38 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


HET LAATSTE WOORD<br />

‘Zou u boarden in een<br />

vliegtuig dat uitsluitend<br />

door AI-technologie<br />

wordt bestuurd?’<br />

beleggingsprincipes. Door toegang te bieden tot deze<br />

bronnen, kunnen robo-adviesplatforms klanten helpen<br />

hun financiële gezondheid te verbeteren op een<br />

manier die traditionele financiële adviseurs misschien<br />

niet bieden.”<br />

DE VRAAG ACHTER DE VRAAG<br />

Enno Wiertsema: “Laat ik beginnen met een wedervraag.<br />

Iets wat een AI-tool als ChatGPT niet doet, maar<br />

meestal wel erg verhelderend werkt om het motief en<br />

de vraag achter de vraag te achterhalen: wat verwacht<br />

je van advies, of anders gezegd, wanneer is het advies<br />

goed voor jou? Want misschien gaat het je helemaal<br />

niet om goedkoop, altijd beschikbaar en objectief, maar<br />

wil je juist persoonlijk, inlevend en creatief. Dat maakt<br />

nogal een verschil namelijk.<br />

Natuurlijk zie ik de enorme mogelijkheden van AI,<br />

maar ik heb de nodige bedenkingen bij voorspellingen<br />

waarin de mens volledig vervangen wordt. Wil de<br />

consument dat überhaupt wel altijd? Want zou u boarden<br />

in een vliegtuig dat uitsluitend door AI-technologie<br />

wordt bestuurd als dat 20 procent goedkoper is?<br />

Nu al zijn er pilotentaken die door geavanceerde automatische<br />

pilootsystemen worden uitgevoerd omdat<br />

ze dat simpelweg beter kunnen. Je hoeft geen Einstein<br />

te zijn om te bedenken dat het - waarschijnlijk zelfs<br />

sneller dan we denken - theoretisch mogelijk wordt om<br />

volledig autonoom te vliegen. En dezelfde argumenten<br />

die ChatGPT opvoert ten faveure van robo-advies<br />

gelden - zonder uitzondering - ook voor de robopiloot:<br />

goedkoper, altijd beschikbaar, objectief en consistent<br />

bij het nemen van beslissingen, rationeel, het vermogen<br />

om snel te reageren op veranderende omstandigheden<br />

etcetera.<br />

ECHTE PILOOT<br />

En toch is het meer dan waarschijnlijk dat het merendeel<br />

van de mensen kiest voor de vlucht met ook een<br />

echte piloot aan boord. Ik snap dat wel. Want AI-toepassingen<br />

zijn niets meer en niets minder dan een algoritme.<br />

Een wiskundig model dat op basis van ervaringen<br />

uit het verleden, patronen, een enorme hoeveelheid<br />

data, kansberekeningen en ga zo maar door, een richting<br />

of uitkomst genereert. En dat wil niet per se zeggen<br />

dat ze het bij het juiste eind hebben. Want ik weet<br />

bijvoorbeeld niet in hoeverre een door een AI-tool gegenereerde<br />

tekst of afbeelding wordt beïnvloed door de<br />

overtuigingen, motieven en (culturele) achtergrond van<br />

de moderators die ervoor zorgen dat de chatbot geen<br />

gewelddadige, seksistische of racistische opmerkingen<br />

maakt? En hoe zit het met de kwaliteit van de data waar<br />

AI uit put? Want garbage in = garbage out, ook bij AI.<br />

Wat ik wel weet is dat het web vol staat met voorbeelden<br />

van AI-tools die de mist in zijn gegaan. Of<br />

waaruit blijkt dat ze biased zijn. Zo heeft Google eerder<br />

dit jaar besloten om Gemini te pauzeren omdat de<br />

tool volledig in de fout ging bij het genereren van historische<br />

afbeeldingen. Het laat zien dat Gemini niet in<br />

staat is een vraagstuk intrinsiek te snappen.<br />

Dus: autonoom vliegen zonder een menselijke piloot?<br />

En robo-’advies’ zonder een menselijke adviseur?<br />

Ik zie het niet gebeuren. En we moeten het ook niet<br />

willen. Als klanten hulp nodig hebben, kunnen ze aankloppen<br />

bij een financieel adviseur van vlees en bloed.<br />

Niet voor het rekenwerk, want dat kan prima worden<br />

uitbesteed aan AI-tools, maar wel voor advies over<br />

complexe financiële situaties, het stellen van de juiste<br />

(weder)vragen, het vermogen om zich te kunnen inleven,<br />

het achterhalen van de vraag achter de vraag en<br />

om de klant een spiegel voor te houden.” n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 39


CULTUUR<br />

TIEN JAAR GELEDEN WAS IK ALS DIRECTEUR REAAL LEVEN OP EEN<br />

ADVISEURSEVENT IN GESPREK MET DIRECTEUREN VAN AEGON EN<br />

NN, TOEN IK DOOR DE VOORZITTER VAN DE ORGANISATIE WERD<br />

AANGESPROKEN MET DE VRAAG “OF IK ZIJN SHEETS KON GAAN<br />

KLAARZETTEN”. IK WAS ZELF TE VERBIJSTERD OM AD REM TE REAGEREN.<br />

Een toekomst<br />

waarin gender<br />

equality normaal is<br />

TEKST SEADA VAN DEN HERIK, ALGEMEEN DIRECTEUR ONDERLINGE ’S-GRAVENHAGE<br />

De directeur van Aegon probeerde de situatie<br />

te redden en legde uit dat ik directeur Reaal<br />

Leven was. De voorzitter keek mij verwonderd<br />

aan en vroeg mij “of ik dan wist wie<br />

van de organisatie hem kon helpen, want ik<br />

leek toch zoveel op de dame die de organisatie deed.”<br />

Toen heb ik mijzelf nogmaals voorgesteld en uitgelegd<br />

dat Reaal een van de grootste sponsoren was van zijn<br />

event. Daarop ging hij verder in gesprek met mijn gesprekpartners<br />

en sloot mij buiten van de conversatie.<br />

Wellicht belangrijk om de context te schetsen dat ik op<br />

dat moment een van de weinige vrouwelijke verzekeringsdirecteuren<br />

in Nederland was.<br />

‘We zijn bij verzekeraars op<br />

de goede weg naar ‘gender<br />

equality’, maar hoe zit dat<br />

bij financiële adviseurs?’<br />

NIET (H)ERKEND<br />

Deze gebeurtenis raakte me persoonlijk en leverde mij<br />

negatieve emoties op. Ik voelde me niet herkend en<br />

erkend als mens en in mijn functie. Het heeft nog wel<br />

een paar jaar geduurd voordat ik begreep dat dit meer<br />

zei over hem dan over mij. Ik vond het vooral erg dat ik<br />

blijkbaar mijn functie niet goed genoeg representeerde<br />

en daarmee wellicht Reaal tekort deed. Ik heb daarop<br />

maatregelen genomen zoals meer uitgesproken kleding,<br />

grotere auto, mediatraining en meer zichtbaarheid<br />

in de media. Nu zou ik ervoor kiezen om het gesprek<br />

aan te gaan met deze persoon.<br />

MET PASSIE<br />

Als manager bij Zwitserleven wilde ik twintig jaar geleden<br />

bij mijn tweede zwangerschap vier dagen per week<br />

gaan werken. Dat werd geweigerd omdat managers<br />

volgens het beleid niet parttime mochten werken. Pas<br />

toen ik duidelijk maakte dat ik sowieso een dag minder<br />

ging werken, bij voorkeur bij Zwitserleven en anders elders,<br />

werd het beleid gewijzigd. Ik heb met veel plezier<br />

in vier dagen per week dezelfde functie uitgeoefend. En<br />

kwam regelmatig op mijn vrije dag naar kantoor, vanuit<br />

passie voor dit mooie bedrijf, om een toelichting te<br />

40 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


CULTUUR<br />

geven bij de directie op een voorstel. Mijn secretaresse<br />

paste dan even op mijn zoontje. Nu zou ik dat zo weer<br />

doen als ik ergens passie voor heb.<br />

BETERE PRESTATIES<br />

Ik hoop van harte dat dit voorbeelden zijn uit het verleden.<br />

We weten dat het nu al veel gebruikelijker is dat<br />

vrouwen directeur zijn bij een verzekeraar. In het rapport<br />

Accelerate 50/50 van WIFS en Deloitte zien we een<br />

stijging van zeven procent in het afgelopen jaar naar 30<br />

procent vrouwen in de executive board bij verzekeraars<br />

in Nederland. Een ander onderzoek op dit gebied van<br />

McKinsey & Company, ‘Women Matter’, onderzocht<br />

de relatie tussen genderdiversiteit in het management<br />

en de financiële prestaties van bedrijven. De bevindingen<br />

waren opvallend: bedrijven met een hogere vertegenwoordiging<br />

van vrouwen in leidinggevende posities<br />

presteerden significant beter.<br />

OP DE GOEDE WEG<br />

Wat mij betreft zijn we bij verzekeraars op de goede weg<br />

naar ‘gender equality’. Maar hoe zit dat bij financiële adviseurs?<br />

Ik pleit er trouwens voor om in het kader van<br />

de man/vrouw verhoudingen niet meer te spreken over<br />

diversiteit, maar over ‘gender equality’. Immers de Nederlandse<br />

bevolking is ook circa 50/50 mannen en vrouwen.<br />

Daarmee is het onderwerp van diversiteit en inclusie<br />

niet minder belangrijk. Alleen anders. Er zijn veel<br />

‘minderheidsgroepen’ met hele specifieke kenmerken<br />

die fantastische diversiteit kunnen brengen en het verdienen<br />

om als mens inclusief gewaardeerd te worden.<br />

Vergeleken met mijn tijd bij Zwitserleven constateer<br />

ik dat de arbeidsvoorwaarden in de CAO van de<br />

verzekeringssector enorm zijn verbeterd. We hebben<br />

nu veel regelingen maar bijvoorbeeld nog beperkt geboorteverlof<br />

voor mannen. Ik mag nu plaatsnemen in<br />

het sectorbestuur leven van het Verbond van Verzekeraars<br />

die onderhandelt over de CAO. Ik ben benieuwd<br />

hoe dat zal lopen.<br />

GOEDE BALANS<br />

En hoe gaat het nu bij mijzelf? Als algemeen directeur<br />

bij Onderlinge ´s-Gravenhage heb ik meer diversiteit in<br />

alle aspecten van onze organisatie gebracht. Dat begon<br />

bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Mijn streven<br />

was dat dat de teams een afspiegeling zijn van de<br />

samenleving als geheel. Dus in ieder geval een goede<br />

balans tussen mannen en vrouwen. Bij Onderlinge ´s-<br />

Gravenhage zijn we hierin geslaagd. De directie bestaat<br />

uit twee vrouwen en een man, het kader voor meer dan<br />

60 procent uit vrouwen.<br />

En hoe gaat het met OG? Bijzonder goed. We hebben<br />

blije medewerkers, tevreden leden, een groeiende<br />

Seada van den Herik:<br />

‘Bedrijven met meer<br />

vrouwen in leidinggevende<br />

posities presteren beter.’<br />

omzet, goede solvabiliteit, regelmatig nieuwe producten<br />

en we doen aanzienlijke transacties met bijvoorbeeld<br />

Athora en Nh1816. We zijn hard op weg om ‘de<br />

financiële instelling voor vijftigplussers in Nederland’<br />

te worden. n<br />

CULTUUR<br />

In de <strong>VVP</strong>-rubriek Cultuur geven Seada van hen Herik (Onderlinge<br />

‘s-Gravenhage), Reane Dalger (Spirited Finances) en Roy<br />

van den Anker (product manager Alpina Group) afwisselend<br />

hun visie op de cultuur(verandering) in de financiële sector.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 41


VISIE OP VERANDERING<br />

OP VRIJDAG 1 MAART MOCHT IK BIJ ATHORA, HET MOEDERBEDRIJF VAN<br />

ZWITSERLEVEN EN REAAL, DAGVOORZITTER ZIJN OP HET ACCELERATE 50/50 EVENT<br />

DAT GEORGANISEERD WAS DOOR WIFS (WWW.WIFS.NL). UIT HET ONDERZOEK<br />

DAT DIT JAAR VOOR DE TWEEDE KEER SAMEN MET DELOITTE IS GEDAAN, BLIJKT<br />

DAT HET NOG STEEDS ZEER SLECHT GESTELD IS MET DE DIVERSITEIT EN DE<br />

INCLUSIVITEIT IN ONZE BRANCHE. ZOWEL IN DE RADEN VAN BESTUUR ALS IN<br />

DIRECTIES ZIJN VEEL TE WEINIG VROUWEN VERTEGENWOORDIGD.<br />

Vrouwen aan<br />

de TOP!<br />

TEKST HENK JANSEN, SÖDERBERG & PARTNERS<br />

‘De nieuwe generatie<br />

klanten en medewerkers<br />

zal je keihard afrekenen<br />

op je beleid’<br />

Hoe kan het dat er zo weinig vrouwen doordringen<br />

tot de top van de financiële sector?<br />

En wat kunnen wij hier, met z’n allen,<br />

aan doen? Wat mij tijdens het event vooral<br />

duidelijk geworden is dat er een taak ligt<br />

voor ons allemaal! Niet alleen voor de vrouwen maar<br />

misschien nog wel meer voor ons als mannen. Zeker<br />

voor mannen van ‘een bepaalde leeftijd’, waar ik mijzelf<br />

ook toe reken. Vaak zoeken wij kandidaten voor<br />

functies in onze bedrijven in ons netwerk en vaak bestaat<br />

dit netwerk uit ‘gelijkgestemden’ (lees: ook mannen<br />

van een bepaalde leeftijd). Maar als wij verandering<br />

willen, en het is eigenlijk geen willen maar moeten,<br />

dan zullen wij dus ook meer ‘anderen’ moeten toestaan<br />

in onze bedrijven. En met anderen bedoel ik niet alleen<br />

vrouwen. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,<br />

mensen met een andere culturele achtergrond,<br />

geloof of geaardheid of mensen uit een andere leeftijdscategorie.<br />

Wij hebben de ideeën en de energie van<br />

jongeren in ons bedrijf net zo hard nodig als de kennis<br />

en ervaring van de ouderen als wij op langere termijn<br />

ook nog ons bedrijf willen hebben.<br />

WERKVLOER<br />

En het begint al op de werkvloer van de gewone tussenpersonen<br />

in onze branche. Tony de Jong van Rond<br />

Hypotheken in Zaandam was op het congres aanwezig<br />

en gaf aan dat in zijn bedrijf de verdeling 50/50 is. Heel<br />

goed ,Tony.<br />

Maar ook in iets grotere organisaties is het belangrijk<br />

dat er in alle lagen net zoveel mannen als vrouwen<br />

vertegenwoordigd zijn. Bij grote bedrijven zoals Van<br />

Lanschot Kempen of Goldman Sachs blijkt inclusiviteit<br />

al veel beter op orde te zijn dan bij een heleboel andere<br />

bedrijven. Gerald Cartigny, co-CEO van NN Investment<br />

Partners dat in april 2022 is overgenomen door Gold-<br />

42 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


VISIE OP VERANDERING XXX<br />

Henk Jansen:<br />

‘Winst in alle<br />

opzichten.’<br />

man Sachs, wist tijdens het event te melden dat bedrijven<br />

met meer vrouwen in de top ook nog eens winstgevender<br />

zijn.<br />

TROTS<br />

Binnen de Söderberg & Partners organisatie zijn wij<br />

enorm trots op Dazure. Het bedrijf van Odette Bakker<br />

en Indra Frishert wordt niet alleen geleid door twee dames<br />

de vrouwen hebben ook de overhand op de werkvloer.<br />

Tijdens het event vertelde panellid Indra Frishert<br />

dat zij graag diverser wilde zijn door meer mannen toe<br />

te laten (ik geloof dat inmiddels tien of vijftien procent<br />

van de medewerkers bij Dazure man is), maar dat<br />

hij dan ook wel moet kunnen meepraten met de dames<br />

aan de lunchtafel. En nee, dan gaat het niet altijd over<br />

voetbal of over andere ‘mannendingen’.<br />

De wet ingroeiquotum en streefcijfers, die 1 januari<br />

2022 in werking is getreden, heeft tot doel om de verhouding<br />

tussen mannen en vrouwen in de top en subtop<br />

van het bedrijfsleven evenwichtiger te maken. Ook<br />

moesten grote Nederlandse bedrijven voor 31 oktober<br />

jongstleden rapporteren over diversiteit in het diversiteitsportaal<br />

van de SER. Helaas hebben slechts 1.800<br />

van de 5.800 bedrijven dit gedaan.<br />

GA OP ZOEK<br />

Mijn openingscolumn in <strong>VVP</strong> 1 van 2023 kende de titel<br />

‘Sluit niemand buiten’ waarin ik opriep om te kiezen<br />

voor de beste kandidaat en hierbij geen enkele<br />

kandidaat uit te sluiten. Een jaar later wil ik het misschien<br />

nog wel iets harder stellen: ga op zoek naar diversiteit<br />

in jouw organisatie. Zoek vrouwen en mensen<br />

met een andere achtergrond en motiveer ze om in jouw<br />

organisatie een belangrijke positie in te nemen. Ga het<br />

gesprek aan, stel je open en maak meer winst. En ja,<br />

winst kan in dit geval ook in geld zitten maar zeker in<br />

maatschappelijke relevantie.<br />

De nieuwe generatie werknemers en ook de nieuwe<br />

generatie klanten zullen je keihard afrekenen als jij<br />

geen onderdeel bent van een divers en inclusief bedrijf.<br />

En je moet het niet doen omdat het ‘moet’; je moet het<br />

doen omdat het noodzakelijk is.<br />

En ben je na het lezen van mijn column nog niet<br />

overtuigd, neem dan eens contact op met een specialist<br />

op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Zelf heb<br />

ik heel veel geleerd (en leer ik nog steeds) van Diana<br />

Zandbergen van WIFS maar er zijn natuurlijk nog veel<br />

meer specialisten.<br />

Mijn advies: wees niet bang en ga het gesprek aan. n<br />

Henk Jansen (partner Söderberg & Partners) geeft in 20<strong>24</strong> in<br />

iedere editie van <strong>VVP</strong> zijn visie op verandering in de financiële<br />

sector. In deze rubriek geen zakelijke onderwerpen waar hij al<br />

veel over publiceert (huizenmarkt, hypotheekrente, economische<br />

omstandigheden, nieuwe pensioenwetgeving, etcetera),<br />

maar reflecties op veranderingen in onze sector die ons allen<br />

aangaan.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 43


XXX VROUW&ADVIES<br />

In de rubriek Vrouw en Advies laat<br />

<strong>VVP</strong> vrouwelijke financieel adviseurs<br />

aan het woord over vrouwelijke<br />

waarden (en die kunnen ook<br />

van mannen komen) die belangrijk<br />

zijn voor de verdere ontwikkeling<br />

van het adviesvak. Dit keer Pascale<br />

van Heugten-van Casteren van<br />

La Confiante uit Heesch.<br />

TEKST PASCALE VAN HEUGTEN<br />

BEELD ELIZE BLOKS-UIJEN<br />

Wat voor advieskantoor heb je?<br />

La Confiante is gestart in 2011. De expertise<br />

ligt op het gebied van inkomen,<br />

vermogen, hypotheek, financieel inzicht<br />

en planning. Ik adviseer en begeleid<br />

ondernemers (IB en DGA) en particulieren.<br />

Ik heb altijd één medewerkster<br />

gehad. Na haar vertrek heb ik in 2023<br />

wat organisatorische aanpassingen gedaan,<br />

waaronder het uitbesteden van<br />

backoffice activiteiten en een samenwerking<br />

bij calamiteiten. Deze aanpassingen<br />

bevallen momenteel goed, maar<br />

het blijft natuurlijk een dynamische wereld<br />

en het kan zomaar veranderen.<br />

Waarom gekozen voor de financiële sector?<br />

In 1993 heb ik mijn man leren kennen<br />

en ben ik in de financiële dienstverlening<br />

terechtgekomen. Op zich een bijzonder<br />

verhaal. Hij was assurantieadviseur<br />

en vroeg of hij de zakelijke en<br />

privéverzekeringen mocht vergelijken<br />

en tijdens het bespreken van offertes<br />

sloeg de vonk over. Uiteindelijk raakte<br />

ik steeds meer geïnteresseerd in de<br />

Vrouw&Advies<br />

44 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


VROUW&ADVIES XXX<br />

“Doe wat bij je past”<br />

boeiende wereld van assurantiën en financiële<br />

dienstverlening en alles wat<br />

daarbij kwam kijken. Wat ik mooi vond<br />

was met name het klantcontact, hun<br />

vragen en dilemma’s, de regie nemen<br />

maar niets opleggen en samen met<br />

volle overtuiging een oplossing kiezen<br />

en ervoor gaan. Vanwege mijn achtergrond<br />

in sales en marketing ben ik in<br />

1994 aan de slag gegaan als hypotheekadviseur<br />

en door de jaren heen kwam<br />

ik op het hele terrein van advisering in<br />

complexe producten terecht.<br />

In 2009 broedde ik op het starten<br />

van La Confiante. Reden van deze stap<br />

was onder andere dat ik merkte dat de<br />

behoefte en visie van vrouwen heel anders<br />

waren dan die van mannen. Daar<br />

wilde ik iets mee doen. Deze vrouwen<br />

zoeken begrip en erkenning, zijn leergierig<br />

en durven kritisch te zijn met<br />

betrekking tot de financiële positie. Zij<br />

hebben, meer dan mannen, de behoefte<br />

om het ‘geheel’ in beeld te hebben en<br />

vandaaruit aan de slag te gaan.<br />

Dat totale inzicht is de basis van<br />

alle gesprekken. Wat daaruit volgt zijn<br />

de meest boeiende gesprekken waarin<br />

van alles ter sprake komt. In adviesen<br />

beheergesprekken zie je overigens<br />

vaak weer de mannelijke en vrouwelijke<br />

waarden en kwaliteiten terugkomen bij<br />

de klanten. Een combinatie van deze<br />

waarden en kwaliteiten geeft uiteindelijk<br />

het beste resultaat.<br />

Voorbeelden van vrouwelijke waarden in<br />

financieel advies?<br />

Als ik kijk naar de financiële dienstverlening<br />

en adviseurs van nu, dan zie ik<br />

bij vrouwelijke adviseurs waarden en<br />

kwaliteiten die zorgen voor een hogere<br />

kwaliteit in advies en beheer. Waarden<br />

en kwaliteiten als voorbereiden, verdiepen<br />

in de materie, lange termijn focus,<br />

empathie, oprecht luisteren en openstaan<br />

voor signalen. Zij hebben een<br />

langere adem, zijn consistent en daarnaast<br />

zijn vrouwelijke adviseurs minder<br />

ego-gevoelig en minder goedgelovig<br />

dan mannelijke adviseurs.<br />

Als het gaat om ondernemen en<br />

leiderschap in grotere ondernemingen<br />

dan zie je vooral mannen met een primaire<br />

focus op rendement, korte termijn<br />

winstmaximalisatie en groei.<br />

Pascale van Heugten-van Casteren<br />

‘Meer balans tussen mannelijke<br />

en vrouwelijke waarden.’<br />

Wat kan er beter?<br />

Gelukkig zijn er op dit moment veel<br />

meer vrouwelijke adviseurs dan in het<br />

verleden. Maar in de lagen daarboven<br />

zie ik duidelijk meer mannen die besturen<br />

en leidinggeven aan een bedrijf of<br />

organisatie. Oorspronkelijk was ik geen<br />

voorstander van een vrouwelijk quotum<br />

en was meer voor de juiste vrouw<br />

of man op de juiste plek. Inmiddels ben<br />

ik daarop teruggekomen. Het quotum<br />

dat geldt voor Raden van Commissarissen<br />

is sinds 2022 minimaal dertig procent.<br />

Wat mij betreft mag het ambitieuzer<br />

en zeker breder.<br />

In 2023 is er een onderzoek gedaan<br />

naar de stand van zaken tot genderbalans<br />

in leiderschap in de financiële<br />

dienstverlening door WIFS en Deloitte<br />

(Accelerate 50-50). Daar lees je hele heldere<br />

feiten en aanbevelingen over het<br />

nut van het versnellen van deze balans<br />

en hoe je dat zou kunnen bereiken. Ik<br />

ben het met hen eens, uiteindelijk gaat<br />

het om een goede balans tussen mannelijke<br />

en vrouwelijke waarden en kwaliteiten<br />

in bedrijven en organisaties.<br />

Juist in de financiële sector zijn<br />

mannelijke kwaliteiten in leiderschap<br />

van oudsher de norm. Het zou goed<br />

zijn als er meer ruimte en respect voor<br />

vrouwelijke waarden en kwaliteiten als<br />

empathie, samenwerking en een lange<br />

termijn focus komen.<br />

Tips voor collega’s, mannen en vrouwen<br />

Doe in ieder geval wat bij je past en blijf<br />

jezelf. Mannelijke adviseurs, leiders en<br />

ondernemers kunnen best ruimte maken<br />

voor vrouwelijke kwaliteiten in<br />

zichzelf. Zij zijn prima in staat om aandacht<br />

en oprechte belangstelling te tonen<br />

voor klanten, medewerkers, team<br />

etc. zonder alleen maar te denken en te<br />

sturen op resultaat. Aan de andere kant<br />

geldt dan natuurlijk ook dat vrouwen<br />

meer ruimte moeten maken voor de<br />

mannelijke kwaliteiten in zichzelf. Als<br />

je, of je nu man of vrouw bent, zowel<br />

de meer mannelijke als de meer vrouwelijke<br />

kwaliteiten durft in te zetten in<br />

je advies en in je bedrijf, creëer je meer<br />

balans en dit leidt uiteindelijk tot gefundeerde<br />

beslissingen en aantoonbaar<br />

betere resultaten voor je klant, maar<br />

ook voor je bedrijf of organisatie. n<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 45


DUURZAAM ADVIES IN PRAKTIJK<br />

“DUURZAAMHEID IS EEN ONDERWERP WAAR WE INMIDDELS NIET MEER<br />

OMHEEN KUNNEN EN WAAR WE BIJ GEERTS OP VERSCHILLENDE MANIEREN<br />

MEE BEZIG ZIJN. ALS ADVIESKANTOOR HEBBEN WE EEN BELANGRIJKE ROL<br />

IN HET BEVORDEREN VAN DUURZAAMHEID EN HET VERMINDEREN VAN ONZE<br />

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK. EEN GEZONDE OMGEVING, MAAR OOK GEZONDE<br />

MEDEWERKERS, DAAR HECHTEN WE VEEL WAARDE AAN. DUURZAAMHEID IS<br />

NU BELANGRIJK, MAAR ZAL IN DE TOEKOMST ALLEEN MAAR EEN GROTERE ROL<br />

GAAN SPELEN”, ALDUS SANNE GEERTS, OPERATIONEEL DIRECTEUR BIJ GEERTS.<br />

Bewustwording<br />

is de essentie<br />

TEKST WILLEM VREESWIJK | BEELD FERDY FRANCIS<br />

Geerts is een echt familiebedrijf opgericht<br />

in 1950 door de opa van Sanne. Sinds<br />

2018 staat de derde generatie aan het<br />

roer. Vanuit Oosterhout en Tilburg staan<br />

inmiddels dagelijks ruim zeventig adviseurs<br />

klaar om relaties te helpen bij vragen over hun<br />

(bedrijfs)verzekeringen, hypotheek of pensioen.<br />

“Het verduurzamen van ons kantoor en onze bedrijfsvoering<br />

is een logische stap geweest. Ik ben er<br />

zelfs van overtuigd dat duurzaamheid onderdeel van de<br />

bedrijfsvoering moet zijn, wil je richting de toekomst<br />

bestaansrecht behouden.”<br />

“We pakken het stap voor stap op. In januari 2022<br />

hebben we de sleutel ontvangen van het nieuwe kantoor<br />

in Oosterhout. Tijdens de verbouwing is er veel<br />

aandacht besteed aan het verduurzamen van het pand.<br />

Door deze aanpassingen zijn we van een C naar een A+<br />

label gegaan. Sindsdien zijn we actief bezig met het onderwerp<br />

duurzaamheid.”<br />

STAPPEN<br />

“Naast de verduurzaming van ons kantoorpand hebben<br />

we ook andere verduurzamingsstappen genomen. Zo<br />

promoten we bij herstel van schades duurzaam schadeherstel.<br />

Dit is niet alleen milieuvriendelijk maar neemt<br />

relaties ook werk uit handen. Daarnaast is het een standaard<br />

onderwerp in een hypotheekgesprek. Juist bij<br />

aankoop woning of verbouwing, nemen we duurzaamheid<br />

mee in adviesgesprekken, zo proberen we relaties<br />

bijvoorbeeld te enthousiasmeren om hun woning te verduurzamen.<br />

Geerts is daarnaast koploper op het gebied<br />

van het verzekeren van elektrisch werkmaterieel. “Verzekeraars<br />

stellen hogere eisen aan een elektrische machine<br />

dan aan de gewone dieselvariant, voor ondernemers<br />

is het vaak lastig om aan deze eisen te voldoen.”<br />

Vanaf 2023 meten we jaarlijks de CO2-uitstoot. Met<br />

als doel voor 2025 om de uitstoot jaarlijks met twintig<br />

procent terug te dringen. Stapsgewijs wordt de CO2-<br />

uitstoot verlaagd. De grootste uitstoot komt voort uit<br />

het zakelijk- en woon-werkverkeer. Door de fiets te<br />

promoten (car-free-challenge, a.s.r. Vitality) en gebruik<br />

te maken van Teams en telefonie gaan we hier bewuster<br />

mee om. Uiteindelijk is die bewustwording de essentie.<br />

Gaandeweg ontstaan de ideeën vanzelf; afschaffen<br />

van visitekaartjes, inkomende post minimaliseren,<br />

enzovoorts.”<br />

46 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


DUURZAAM ADVIES IN PRAKTIJK<br />

SAMEN<br />

“Samen kom je verder. Om het onderwerp duurzaamheid<br />

binnen het bedrijf handen en voeten te geven zijn<br />

we gestart met een werkgroep. Binnen deze werkgroep<br />

denken we na wat we zelf kunnen doen rondom dit<br />

thema. Maar ook hoe we relaties enthousiast kunnen<br />

krijgen voor dit onderwerp.”<br />

Geerts zoekt actief de samenwerking op met andere<br />

lokale partijen. “Zo nemen we deel aan het Koploperproject<br />

van SDG lokaal Oosterhout. Het Koploperproject<br />

helpt lokale bedrijven en andere organisaties<br />

om toekomstbestendig ondernemen op een praktische<br />

en structurele manier op te pakken. Zo werken we blijvend<br />

aan duurzaamheid en maken we het ook meetbaar.<br />

Daarnaast zijn we lid van INSVER. Dit is het kennisplatform<br />

voor duurzaamheid in de verzekeringsbranche.”<br />

Sanne Geerts:<br />

‘Samen kom<br />

je verder.’<br />

KLANTEN<br />

“Als financieel adviseur kunnen we het verschil maken.<br />

Dit doen we nu door duurzaamheid mee te nemen<br />

in de advisering en bij bijeenkomsten en nieuwsbrieven<br />

continue onder de aandacht te brengen. Zo kijken<br />

we mee welke (financiële) mogelijkheden relaties hebben<br />

voor het verduurzamen van hun woning. We werken<br />

samen met energiecoaches die het concreet maken<br />

voor de klant. Duurzaamheid willen we echt onderdeel<br />

van de bedrijfscultuur maken. Het moet geen bijkomend<br />

onderwerp zijn. Stapsgewijs werken we hier verder<br />

naartoe.”<br />

AANBIEDERS<br />

Geerts geeft er de voorkeur aan om samen te werken<br />

met lokale leveranciers, verzekeraars en andere partijen<br />

die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.<br />

“Volgend jaar bestaat Geerts 75 jaar. In die jaren zijn we<br />

vele samenwerkingen aangegaan. Hierdoor heb je nu<br />

niet altijd meer een keuze. Richting de toekomst wordt<br />

duurzaamheid wel een zwaarwegend criterium.” n<br />

DUURZAAM ADVIES<br />

20<strong>24</strong> is het jaar van de duurzaamheid. Van adviseurs<br />

zal steeds meer worden gevraagd hun maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid te nemen. Om<br />

financieel adviseurs te inspireren laat <strong>VVP</strong> in iedere<br />

editie een adviseur aan het woord die werk<br />

maakt van duurzaam advies (wat houdt het in,<br />

waarom doe je het en wat levert het op voor klant<br />

én kantoor?).<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 47


OPINIE<br />

VEEL VAN WAT UIT ‘BRUSSEL’ KOMT – DE EU-WETGEVING – HEEFT<br />

GOEDE BEDOELINGEN, MAAR OVER DE UITVOERBAARHEID IS NIET GOED<br />

NAGEDACHT. JA, DE EUROPESE REGELDRUK MOET MINDER. NEE, DAT<br />

BETEKENT NIET MEER VRIJHEID BLIJHEID; SOMMIGE ZAKEN KUNNEN WE<br />

VEEL BETER IN EU-VERBAND REGELEN. LATEN WE ZORGEN DAT VOORAL<br />

RAPPORTAGEVEREISTEN EN ADMINISTRATIEVE LASTEN MINDER WORDEN.<br />

Goed idee. Slecht<br />

uitvoerbaar.<br />

TEKST BERT SONNEVELD<br />

Veel van de wetten en regels waar we in Nederland<br />

mee te maken hebben en krijgen,<br />

komen uit Brussel. ‘Brussel’ maakt Verordeningen,<br />

Richtlijnen, Besluiten, Aanbevelingen,<br />

Adviezen, Gedelegeerde handelingen<br />

en Uitvoeringshandelingen. Sommige zijn geheel bindend<br />

vanaf hun inwerkingtreding en gelden automatisch<br />

en op dezelfde manier in alle EU-landen. Andere<br />

zijn niet bindend. Richtlijnen, als derde categorie, moeten<br />

de EU-landen zelf omzetten in nationale wetgeving<br />

die tot hetzelfde doel leidt.<br />

In mijn visie moet ‘Brussel’ meer aandacht geven<br />

aan de uitvoerbaarheid van EU-wetten. Zo moet altijd<br />

de proportionaliteit meegewogen worden; van grote<br />

bedrijven mag meer worden verwacht. Ook moet de effectiviteit<br />

van EU-wetten een hogere prioriteit krijgen;<br />

het moet beter worden voor consument, adviseur en<br />

bank of verzekeraar.<br />

Als financieel dienstverlener heb je invloed op<br />

‘Brussel’. Meer dan wel eens wordt gedacht. Bijvoorbeeld<br />

via jouw stem op een politieke partij bij Tweede<br />

Kamerverkiezingen en daardoor via de ministers die<br />

naar Europa gaan om de Nederlands belangen te behartigen.<br />

Maar ook door zelf in te spreken bij een online<br />

raadpleging van de Europese Commissie of dat<br />

te laten doen door bijvoorbeeld Adfiz, NVGA of Verbond<br />

van Verzekeraars. En invloed door vooral niet te<br />

vergeten om te gaan stemmen op 6 juni aanstaande,<br />

want dan zijn er weer verkiezingen voor het Europese<br />

parlement.<br />

TE STRENG EN TE AMBITIEUS<br />

Als iedereen het in meerderheid mee eens is, ligt er<br />

soms een EU-wet die vanuit hele goede bedoelingen<br />

is gemaakt. Maar door alle compromissen is er onvoldoende<br />

nagedacht over de uitvoerbaarheid. Denk maar<br />

terug aan 25 mei 2018, de dag waarop de Europese Algemene<br />

Verordening Gegevensbescherming (AVG) inging.<br />

Het was voor organisaties best lastig een goede<br />

vertaling te maken van wat er bedoeld was en om daar<br />

in de praktijk aan te voldoen. Er moest gewacht worden<br />

op jurisprudentie. En in de tussentijd hebben heel veel<br />

consultants er een goede boterham aan verdiend. Goed<br />

idee. Slecht uitvoerbaar.<br />

Veel bedrijven in de financiële dienstverlening krijgen<br />

de komende twee jaar te maken met Brusselse<br />

richtlijnen: CSRD, DORA en FIDA.<br />

CSRD verplicht grote ondernemingen in hun bestuursverslag<br />

te rapporteren over hun impact op milieu-aspecten<br />

en HR- en sociale aspecten, oftewel mens<br />

en milieu. In dit onderdeel van de Europese Green Deal<br />

gaat het nu vooral om de rapportageverplichting. De<br />

48 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


OPINIE<br />

hoop is dat dit helpt bij de bewustwording. Maar is dat<br />

zo? De tijd die ondernemingen hier aan moeten besteden,<br />

gaat niet zitten in het verminderen van de CO2-<br />

uitstoot of verbeteringen van een van de zeventien<br />

Sustainable Development Goals (SDGs). Goed idee.<br />

Slecht uitvoerbaar.<br />

DORA wil de weerbaarheid tegen cyberdreigingen<br />

Europabreed verbeteren. Het Verbond heeft gepleit<br />

“voor regels die verzekeraars eenvoudig kunnen vertalen<br />

naar maatregelen die operationeel én financieel uitvoerbaar<br />

zijn” en vindt “dat de regels onvoldoende (…)<br />

proportioneel zijn en dus te weinig rekening houden<br />

met de specifieke omvang en risico’s van verzekeraars”.<br />

Eens. Van kleine(re) bedrijven moet minder worden<br />

verwacht. Goed idee. Slecht uitvoerbaar.<br />

FIDA wil klanten van financiële dienstverleners<br />

(dus ook van het intermediair) meer controle geven<br />

over hun eigen gegevens; om op Open Insurance voorbereid<br />

te zijn. Deze innovatieve producten en diensten<br />

kunnen voordelen hebben voor de consument, de sector<br />

en het toezicht, maar brengt zeker ook grote risico’s<br />

met zich mee. Ook nu weer: voorgestelde tijdlijnen zijn<br />

te streng en te ambitieus. Goed idee. Slecht uitvoerbaar.<br />

‘Plannen zijn pas goed<br />

als ze ook uitgevoerd<br />

kunnen worden’<br />

MEER MAATWERK<br />

Ja, ik ben voorstander van de grote problemen samen<br />

aanpakken, maar... let dus wel op die uitvoerbaarheid,<br />

want anders worden het loze wetten inderdaad! Europese<br />

wetgeving moet meer maatwerk bieden. Plannen<br />

zijn pas goed als ze ook uitgevoerd kunnen worden.<br />

Op 6 juni zijn er weer verkiezingen voor het Europees<br />

Parlement. Het moment om uw stem in Europa te<br />

laten horen! n<br />

Bert Sonneveld is kandidaat Europarlementariër voor het<br />

CDA bij de verkiezingen van 6 juni 20<strong>24</strong> en is te volgen via<br />

https://vanbussumnaarbrussel.blogspot.com/. Dit artikel<br />

is op persoonlijke titel geschreven.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 49


SAMEN BETROKKEN<br />

De passie van local hero…<br />

Richard Storms<br />

De vader van adviseur Richard Storms legde na een lange carrière<br />

bij defensie de basis voor Storms Financiële Dienstverlening<br />

in Tilburg. Hij begon aanvankelijk met assurantiën voor<br />

250 militairen. De officieren zijn gebleven, hun kinderen zijn<br />

inmiddels ook klant geworden en de derde generatie Storms<br />

staat paraat om het kantoor over te nemen.<br />

TROTS<br />

TEKST MARTIN NEYT | BEELD MARCO MAGIELSE<br />

Ons kantoor is vijftig jaar geleden ontstaan<br />

met het doel om mensen te helpen. Na<br />

tropenjaren als KNIL-militair, ging mijn<br />

vader bij de Koninklijke Militaire Academie<br />

in Breda als administrateur werken.<br />

Hij had een goede band met de officieren in opleiding<br />

en hielp hen ook met persoonlijke administratieve<br />

zaken, zoals verzekeringen. Van daaruit startte hij op<br />

55-jarige leeftijd met een assurantiekantoor. Mijn broer<br />

Ruud en zijn vrouw Liesbeth kwamen er al snel bij. Later<br />

ben ik en broer Paul erbij gekomen en uiteindelijk<br />

heb het kantoor van mijn broer Ruud overgenomen. En<br />

nu staat mijn zoon Ted op 25-jarige leeftijd in de startblokken<br />

om het kantoor over te nemen. Het is nog niet<br />

zover, maar hij heeft er nu al veel zin in. Echt geweldig,<br />

OP WELKE SCHADE-AFHANDELING KIJK JE MET TROTS TERUG?<br />

Een klant werd buiten zijn schuld op een zaterdag aangereden.<br />

Hij is niet in Nederland geboren en getogen, maar hij beheerst<br />

het Nederlands redelijk en legde uit dat het schadeformulier<br />

moest worden ingevuld. De automobilist die hem aanreed, was<br />

echter witheet. Onze klant belde mij met de vraag of ik de man<br />

tot rede kon brengen. Ik ben ernaar toe gereden, heb de boel<br />

kunnen sussen en uiteindelijk is de schade goed afgehandeld.<br />

Voor mij is dat een ultiem voorbeeld van wat een local hero<br />

doet. Het gaat niet alleen om de financiële afwikkeling, je bent<br />

er ook in andere situaties voor je klanten.<br />

want opvolging binnen familiebedrijven begint zeldzaam<br />

te worden in onze branche.<br />

Tilburg is en blijft onze thuishaven. We hebben<br />

hier een regiofunctie met een klantenkring in de stad<br />

en omringende plaatsen. Daarnaast is er natuurlijk de<br />

trouwe militaire klantenkring en die heeft zich door<br />

heel Nederland verspreid. Het is een grote, dynamische<br />

stad die de afgelopen jaren een aantal mooie woon- en<br />

werkgebieden rijker is geworden. De Spoorzone is zo’n<br />

bijzondere ontwikkeling, met de LocHal als hotspot.<br />

Deze hal van staal en glas diende vanaf 1932 als werkplaats<br />

voor stoom- en elektrische locomotieven en is<br />

in 2019 omgetoverd tot cultuurcentrum en hoofdvestiging<br />

voor Bibliotheek Midden-Brabant.<br />

Hoe groot een plaats ook is, je kunt altijd een maatschappelijke<br />

bijdrage leveren. Dat vinden wij ook belangrijk.<br />

Dat doen we samen met Nh1816 momenteel<br />

onder meer met het hoofdsponsorschap van padel- en<br />

tennistoernooi RTV Quirijn voor het goede doel Social<br />

Kids Tilburg, een stichting voor kinderen met een autismestoornis.<br />

We hebben ook de Verbeeten Challenge<br />

gesponsord en we sponsoren de Warandeloop in Tilburg.<br />

Nh1816 is hierin voor ons een belangrijke partner.<br />

De samenwerking verloopt altijd soepel. Korte lijnen,<br />

ze werken snel en efficiënt en hun Portaal is super.<br />

Goed advies is voor mij advies dat alle facetten belicht.<br />

Dus niet alleen afgestemd op de wensen van de<br />

klant. Dat lijkt logisch, maar dat is het lang niet altijd.<br />

Het betekent dat je klanten laat denken aan zaken<br />

waar ze niet bij stil staan. En dat je met alternatieven<br />

komt. We zijn daar heel open en duidelijk in, want<br />

soms moeten er keuzes gemaakt worden. Het gaat ons<br />

om de balans tussen betaalbaarheid én haalbaarheid<br />

zowel voor verzekeringen als hypotheken, zodanig dat<br />

een klant in elk geval op financieel gebied relatief zorgeloos<br />

kan leven. n<br />

Richard Storms in de voormalige locomotiefwerkplaats<br />

LocHal, nu populair cultureel centrum in Tilburg (Noord-<br />

Brabant)<br />

50 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


SAMEN BETROKKEN<br />

Financieel adviseurs staan<br />

midden in de samenleving.<br />

Deze local hero’s zijn een<br />

vraagbaak voor verzekeringen,<br />

hypotheken en andere<br />

geldzaken, plaatsen hun<br />

klanten op nummer één en<br />

zijn maatschappelijk betrokken<br />

in hun omgeving. <strong>VVP</strong><br />

zet samen met Nh1816 verzekeringen<br />

het advieskantoor<br />

in de schijnwerpers.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 51


HET NIEUWE VUUR RISICO’S VAN...<br />

HET VUUR VAN...<br />

52 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


HET VUUR VAN...<br />

ER ZIJN VEEL PRACHTIGE MENSEN IN ONZE<br />

SECTOR DIE ELKE DAG HET BESTE GEVEN<br />

WAT IN HEN ZIT. IN ‘HET VUUR VAN’ ZET <strong>VVP</strong><br />

DEZE MENSEN OP EEN VOETSTUK.<br />

TEKST KEVIN BROCKLEBANK<br />

Positief impact maken, iedereen kan het! En<br />

het maakt het werk naast leuker, ook écht<br />

effectiever. In een ruimte, samenwerking of<br />

project waar mensen positief zijn, gebeurt<br />

meer. Het is mijn missie om, daar waar ik<br />

kan, een positieve impact te maken. Het is<br />

een mindset en de keuze die je iedere dag weer voor<br />

jezelf kunt maken. Ik zou branchegenoten ook willen<br />

zeggen; heb oog voor de ander en daag jezelf uit om er<br />

voor te zorgen dat de impact die je maakt, positief is.<br />

Hoe klein of hoe groot ook. Jouw mindset heeft áltijd<br />

invloed op die van de ander(en).<br />

Bijna 20 jaar geleden kwam ik in deze branche. Veel<br />

is nog altijd hetzelfde, maar er zijn ook grote verschillen<br />

tussen 2004 en 20<strong>24</strong>! Meer kleur, meer vrouwen, meer<br />

‘eigen’ identiteit. Nog meer veranderingen? Als branche<br />

zijn we toch echt minder met ‘verkoop’ bezig en meer<br />

met dienstverlening. Klantbelang en vooral ook klantwaardering<br />

zijn belangrijker dan ooit. Maar ook van betekenis<br />

zijn als onderneming en persoon. Wat beteken je<br />

voor de maatschappij en de wereld die je doorgeeft?<br />

AANSTEKELIJK<br />

Tegelijkertijd is de mogelijkheid om een mening te hebben<br />

en die ook te ventileren groter dan ooit. En daar zit<br />

mijn passie; daar waar mensen een mening hebben en<br />

beslissingen nemen, is er ook ruimte om met een positieve<br />

mindset invloed te hebben.<br />

Dit kan op alle niveaus. Een collega op het juiste<br />

moment een positieve stimulans geven. Een businesspartner<br />

net een ander optimistisch inzicht geven of<br />

een klant een welkom gevoel geven. Dit kan klein; een<br />

compliment of positieve houding is gratis! Of groter<br />

door meer en bewuster in te zetten op plezier en voldoening<br />

binnen jouw directe invloedsfeer. Of dat nu je<br />

eigen werk is, of binnen jouw team of bedrijf. Als sales<br />

manager bij Centraal Beheer ben ik dagelijks bezig met<br />

die balans. Hoe zorgen we dat we de goede dingen doen<br />

voor nu en later, mét een lach op ons gezicht. Soms<br />

moet je daarvoor bestaande patronen doorbreken. Oog<br />

hebben voor timing en sentiment. Maar vooral krachtig<br />

zijn in je eigen positieve houding en zorgen dat die<br />

houding aanstekelijk is voor anderen.<br />

‘Positief impact maken,<br />

iedereen kan het!’<br />

SPRANKELING<br />

Dat is mijn passie op werk, maar ook privé! Naast bevlogen<br />

amateurvoetballer ben ik de laatste jaren ook<br />

met veel passie jeugdtrainer. Ik mag wekelijks met de<br />

grootste regionale voetbaltalentjes in de leeftijd van<br />

zes tot en met tien jaar werken. Afkomstig uit allerlei<br />

culturen en achtergronden. Met allemaal hun eigen uitdaging,<br />

persoonlijkheid, talent en vooral ook emotie.<br />

Ervoor zorgen dat ieder individu op hetzelfde moment<br />

diezelfde sprankeling in de oogjes ervaart is geweldig<br />

om mee te maken. Zien hoe het individuele talent zich<br />

vertaalt naar een bijna verbroederde eenheid in teamverband,<br />

waar zichtbaar plezier beleefd wordt. Iets wat<br />

onmogelijk leek, is dan ineens haalbaar. Mindset is alles<br />

hierin. En op slechts 35 minuten rijden van de Johan<br />

Cruijff Arena lijkt vv Unicum op zaterdagochtend<br />

om 08:30 uur een prachtig alternatief voor een leuke<br />

voetbalervaring. Ik trakteer de koffie! n<br />

POWERED BY ANTOINETTE KALKMAN<br />

KEVIN<br />

BROCKLEBANK<br />

SALES MANAGER BIJ CENTRAAL BEHEER<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 53


Q<br />

uotes<br />

uit de sector<br />

Mijn oproep is om de komende jaren<br />

nog meer te kijken hoe we als sector<br />

nog beter kunnen opkomen voor de<br />

zwakkeren in de samenleving.<br />

CAROLA WIJKAMP-HERMSEN<br />

(DE VEREENDE)<br />

Het FD-artikel waarin<br />

‘tussenpersonen’ ervan worden<br />

beticht gemakkelijk geld te willen<br />

verdienen met beleggingsadvies<br />

is een misleidend frame over<br />

vergoeding adviseur, provisies en<br />

toegevoegde waarde.<br />

MICHIEL VAN VUGT (NNEK)<br />

Het onderwerp pensioenkloof<br />

staat gelukkig meer en meer op de<br />

agenda maar dat is niet genoeg. Wij<br />

willen vrouwen handvatten bieden<br />

om de pensioenkloof te dichten.<br />

KARIN JAKOBSEN (BRIGHTPENSIOEN)<br />

Wij vinden dat de urgentie om overstromingsrisico’s uit primaire waterkeringen<br />

ook verzekerbaar te maken onvoldoende aanwezig is bij ministeries.<br />

VERENIGING EIGEN HUIS<br />

Een kwart verwacht dat een verzekeraar de kosten van<br />

funderingsproblemen zal betalen.<br />

CONSUMENTENMONITOR HYPOTHEEKBEZITTERS AFM<br />

Gezien de kosten van financieel<br />

advies verwachten wij dat bij<br />

pensioenbedrag ineens juist<br />

kwetsbare groepen geen gebruik<br />

kunnen/willen maken van een<br />

financieel adviseur.<br />

PENSIOENFEDERATIE IN<br />

POSITION PAPER<br />

In de Wbfo is voor variabele<br />

beloningen een maximum<br />

opgenomen van 20 procent van<br />

de vaste beloning. In de rest van<br />

Europa is het maximum 100 procent.<br />

Ik zou graag zien dat we met de<br />

Wbfo aansluiting zoeken bij de rest<br />

van Europa.<br />

ADFIZ-DIRECTEUR ENNO WIERTSEMA<br />

IN MAANDCOLUMN<br />

De inschatting die wij nu krijgen van<br />

de experts is dat het aanpassen van<br />

jouw eigen gesprek met de klant<br />

het meest spannend wordt. Dat is<br />

overigens niet omdat de boodschap<br />

nu zo dramatisch is, maar omdat<br />

we iets wat we automatisch doen<br />

moeten aanpassen.<br />

ADFIZ OVER ACTIEVE<br />

PROVISIETRANSPARANTIE<br />

Consumenten kunnen via de<br />

vergelijkingskaart zien hoe het<br />

qua onafhankelijkheid zit bij een<br />

adviseur. Wij hebben nog geen<br />

signalen ontvangen dat het niet<br />

duidelijk is.<br />

ZDENKA VAN SCHAIK (AFM)<br />

OP WWW.KOP-MUNT.NL<br />

Het verschil tussen kantoren die willen kopen en verkopen wordt<br />

kleiner, wat wijst op een afvlakking van de markt van kopers.<br />

Mogelijk is de markt in evenwicht aan het komen of wordt er<br />

minder actief naar nieuwe portefeuilles gezocht.<br />

DFO-RAPPORT WAARDERING ASSURANTIEPORTEFEUILLES 20<strong>24</strong><br />

Eindelijk komen er reclameregels voor<br />

cryptoproducten. Helaas geen simpel verbod. Dat<br />

was misschien niet leuk geweest voor de aanbieders,<br />

maar wel helder. De recente ervaringen met<br />

gokreclames stemmen niet optimistisch.<br />

AFM-VOORZITTER LAURA VAN GEEST IN FD-COLUMN<br />

54 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


Het praktijkgerichte katern Ken je vak! vormt het hart van iedere <strong>VVP</strong>-editie en biedt need<br />

to know-informatie voor iedere adviseur. Met onder meer de vertaling van belangrijke<br />

Kifid-uitspraken op het gebied van leven, schade en hypotheken naar de dagelijkse<br />

adviespraktijk, de rubriek Permanent Actueel en informatie en tips met betrekking tot<br />

Innovatie, Compliance, Marketing & Sales, Inkomen, Purpose en Duurzaamheid.<br />

FOTO PETER BEEMSTERBOER<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 55


Adviseur moet regie voeren<br />

HYPOTHEKEN – In deze uitspraak wenden consumenten zich tot een adviseur.<br />

In de contacten uiten de consumenten hun zorgen of, mede gezien<br />

het feit dat de consumenten binnenkort 57 jaar worden, het oversluiten<br />

van hun hypotheek op tijd afgerond zal zijn. Er vinden in de afhandeling<br />

van het verzoek van consumenten vertragingen plaats waardoor consumenten<br />

inmiddels de leeftijd van 57 jaar hebben bereikt en bij het oversluiten<br />

rekening wordt gehouden met de pensioeninkomsten.<br />

Ten aanzien van dit onderdeel van de klacht oordeelt de Geschillencommissie<br />

“dat de adviseur tijdens het adviestraject onvoldoende regie<br />

heeft gevoerd; van hem had mogen worden verwacht dat hij meer voortvarend<br />

had gehandeld om te zorgen dat de geldlening werd overgesloten<br />

vóórdat de consumenten 57 jaar werden. Met het bereiken van de leeftijd<br />

van 57 jaar zou het, zoals door de consumenten gesteld en door de adviseur<br />

onvoldoende weersproken, vanwege hun lagere pensioeninkomen<br />

immers aanzienlijk moeilijker, zo niet onmogelijk worden, om hun bestaande<br />

geldlening over te sluiten”. – Uitspraak GC 20<strong>24</strong>-0118<br />

Wie neemt de meeneemregeling mee?<br />

HYPOTHEKEN – Nadat de relatie tussen de consument en haar partner is<br />

beëindigd, blijft de man in de woning wonen en koopt de consument een<br />

andere woning. Zij verzoekt de bank de meeneemregeling voor 50 procent<br />

toe te passen voor de financiering van haar nieuwe woning. De bank weigert<br />

dit en geeft aan dat de ex-partner in de woning is blijven wonen en<br />

gebruik blijft maken van de ‘oude’ hypotheek. De consument vindt dit beleid<br />

oneerlijk.<br />

Ten aanzien van het gevoel dat dit beleid ‘oneerlijk’ is overweegt de<br />

Geschillencommissie onder meer als volgt: “De commissie kan goed begrijpen<br />

dat de consument het oneerlijk vindt dat zij geen gebruik heeft<br />

kunnen maken van de meeneemregeling, terwijl haar ex-partner bij een<br />

eventuele verkoop van de woning volledig gebruik zou kunnen maken van<br />

de meeneemregeling (als aan alle voorwaarden is voldaan). De commissie<br />

benadrukt evenwel dat er geen wettelijke verplichting is voor kredietverstrekkers<br />

om een meeneemregeling aan te bieden. De bank heeft hier dus<br />

contractsvrijheid. Het is niet aan de bank om een zo gelijkmatig mogelijke<br />

verdeling tussen beide partners te bewerkstelligen. Dat is meer iets<br />

waar de consument en haar ex-partner zelf afspraken over (hadden) kunnen<br />

maken. Dit alles betekent dat de bank niet verplicht was om de meeneemregeling<br />

zodanig vorm te geven dat de consument er voor 50 procent<br />

gebruik van had kunnen maken.” – Uitspraak GC 20<strong>24</strong>-0080<br />

Ingeschakelde<br />

buitenlandse adviseur<br />

is hulppersoon<br />

HYPOTHEKEN – Consumenten wensen in<br />

Duitsland een woning te kopen. De Nederlandse<br />

adviseur van de klant doet hiervoor een beroep<br />

op een Duitse collega. Het adviestraject<br />

verloopt niet zoals de consument voor ogen<br />

stond. Zo wordt de consument zich op een te<br />

laat moment bewust dat in Duitsland de ‘aflosvrije<br />

hypotheek’ niet bestaat.<br />

Ten aanzien van de positie van de Duitse adviseur<br />

overweegt de Geschillencommissie “dat<br />

de Duitse hypotheekadviseur moet worden gezien<br />

als hulppersoon van de adviseur en dat het<br />

doen of laten van de Duitse hypotheekadviseur<br />

- voor zover het betrekking heeft op de uitvoering<br />

van de overeenkomst van opdracht - op<br />

grond van artikel 6:76 BW wordt toegerekend<br />

aan de adviseur”. – Uitspraak GC 20<strong>24</strong>-0170<br />

De samenvatting Hypotheken<br />

wordt u aangeboden door de<br />

56 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


LEREN VAN KIFID-UITSPRAKEN<br />

Struikelen over eigen voeten niet onrechtmatig<br />

AVP – De Geschillencommissie overweegt dat een gedraging pas onrechtmatig<br />

is wanneer de mate van waarschijnlijkheid van schade zo<br />

groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van de gedraging<br />

had moeten onthouden. Het feit dat consument struikelde over<br />

zijn eigen voeten, zonder dat hij daarbij meer risico nam dan normaal, is<br />

geen gedrag waarbij de kans op schade zo groot was dat hij zich hiervan<br />

had moeten onthouden. De commissie oordeelt dat de verzekeraar geen<br />

dekking hoeft te verlenen voor de schade aan het tapijt nu geen sprake is<br />

van een onrechtmatige gedraging, maar van een ongelukkige samenloop<br />

van omstandigheden. De klacht van de consument is ongegrond, zijn vordering<br />

(3.200 euro) wordt afgewezen.<br />

De klacht van de consument betrof het niet vergoeden door de verzekeraar<br />

van de schade aan het tapijt. De schade ontstond doordat de consument<br />

struikelde over zijn eigen voeten en daarbij tegen een bijzettafeltje<br />

met drink- en etenswaren stootte, dat daardoor omviel. – Uitspraak<br />

GC 20<strong>24</strong>-0161<br />

Duurzame drager’ in Mijn-omgeving<br />

BEROEP – Vanwege het principiële karakter mag Achmea toch beroep<br />

aantekenen tegen Kifid-uitspraak GC 2023-0988, waarin de Geschillencommissie<br />

oordeelt dat het verstrekken van de voorwaarden via een Mijnomgeving<br />

niet voldoet aan het verstrekken op een duurzame drager.<br />

Het financieel belang van de klacht waarover de Geschillencommissie<br />

had te beslissen, is minder dan 25.000 euro. Er is dan eigenlijk geen beroep<br />

mogelijk tegen de uitspraak.<br />

Naar het oordeel van de voorzittervan de Commissie van Beroep van<br />

Kifid bevat de uitspraak van de Geschillencommissie “diverse oordelen<br />

over rechtsvragen die ook van belang zijn voor andere, vergelijkbare zaken.<br />

Deze rechtsvragen betreffen onder meer de toepasselijkheid en naleving<br />

van de Richtlijn betreffende verkoop op afstand van financiële diensten<br />

aan consumenten, de aard van de relevante bedingen uit de polisvoorwaarden,<br />

het begrip ‘duurzame drager’ en de daaraan te stellen eisen<br />

en de sancties die passend zijn, indien niet (volledig) is voldaan aan nationale<br />

regels waarin de bepalingen van de genoemde Richtlijn zijn uitgewerkt.<br />

Een en ander rechtvaardigt dat de klacht van de consument in beroep<br />

wordt behandeld”. – Uitspraak CvB 20<strong>24</strong>-0019<br />

Psychische schade<br />

vergoed<br />

PSYCHISCHE SCHADE – In verband met de<br />

zeer kwetsbare situatie van de consument is<br />

voldoende aannemelijk dat hij psychische schade<br />

heeft geleden door de gang van zaken, in verband<br />

waarmee de Commissie van Beroep – anders<br />

dan de Geschillencommissie – een schadevergoeding<br />

van 5.000 euro toekent.<br />

De CvB: “Uit de door de consument overgelegde<br />

stukken blijkt dat bij hem sprake is van<br />

een zeer ernstig belast verleden, spanningen<br />

door discriminatie door verschillende leidinggevenden<br />

bij de politie, PTTS-gerelateerde klachten<br />

als gevolg van werk-gerelateerde gebeurtenissen<br />

en een trauma als gevolg van een zwaar<br />

verkeersongeluk. Hieruit volgt dat de consument<br />

zich in een uiterst kwetsbare situatie bevond<br />

ten tijde van de onrechtmatige gedraging<br />

van de uitvoerder. In voldoende mate is komen<br />

vast te staan dat sprake is van een aantasting<br />

van de persoon en dat de pre-existente problematiek<br />

van de consument door het onrechtmatig<br />

handelen van Stichting Univé Rechtshulp<br />

is verergerd, in die zin dat zijn psychisch lijden<br />

daardoor is vergroot. Het causale verband tussen<br />

de schending van de AVG en het psychisch<br />

letsel is voldoende komen vast te staan.”<br />

De consument vorderde schadevergoeding<br />

wegens onrechtmatige gegevensverstrekking<br />

door Stichting Univé Rechtshulp aan de officier<br />

van justitie. Vast staat dat de gegevensverstrekking<br />

door Stichting Univé Rechtshulp in strijd<br />

was met artikel 6 AVG, nu de vordering van de<br />

officier van justitie tot gegevensverstrekking gericht<br />

was aan Univé Schade. De schadevordering<br />

wordt grotendeels afgewezen wegens het<br />

ontbreken van causaal verband. – Uitspraken<br />

GC 2023-0226 en CvB 20<strong>24</strong>-0018<br />

Leren van Kifid-uitspraken<br />

De uitspraken van Kifid bevatten regelmatig<br />

leermomenten voor financieel adviseurs<br />

en verzekeraars. In elk nummer vat <strong>VVP</strong> een<br />

aantal relevante uitspraken samen.<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 57


Zorgplicht reikt verder<br />

dan je denkt<br />

Een klant neemt gedurende zijn leven meerdere financiële<br />

beslissingen, maar voor velen is het kopen van een eigen woning<br />

toch wel de grootste en meest impactvolle. Dit is niet zomaar<br />

een beslissing, maar een commitment voor een langere<br />

periode die de financiële huishouding van de klant beïnvloedt<br />

en mede de levensstandaard bepaalt.<br />

TEKST LINDENHAEGHE<br />

In de dynamische wereld van de financiële dienstverlening, waar vertrouwen,<br />

integriteit en deskundigheid de vaste bouwstenen zijn voor<br />

een langdurige klantrelatie, wordt de rol van zorgplicht steeds belangrijker.<br />

Als hypotheekadviseur sta je centraal in het hypotheekproces;<br />

je bent de deskundige die complexe financiële producten toegankelijk<br />

maakt en deze afstemt op de persoonlijke wensen, behoeften en doelstellingen<br />

van de klant. De term zorgplicht die daarbij om de hoek komt<br />

kijken is niet slechts een formele eis vanuit de wetgeving, maar vormt de<br />

leidraad in je professie.<br />

De zorgplicht, wettelijk verankerd in artikel 4:<strong>24</strong><br />

Wft en artikel 7:401 BW, verplicht hypotheekadviseurs<br />

om het belang van de klant voorop te<br />

stellen, passend advies te geven en bij zijn werkzaamheden<br />

de zorg te betrachten die van een<br />

redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot<br />

verwacht mag worden. Zo wordt<br />

verwacht dat hij, wanneer de klant afwijkt van<br />

het gegeven advies, de klant expliciet waarschuwt<br />

voor de risico’s en gevolgen van deze<br />

keuze. Maar wat mag de klant van de adviseur<br />

verwachten als het gaat om zorgplicht? En hoe<br />

ver reikt deze verplichting?<br />

KIFID<br />

Op 28 november 2023 heeft Kifid de volgende<br />

zaak behandeld: in 2016 heeft een klant een<br />

woning aangekocht. Omdat de klant alleenstaand<br />

was en 116.000 euro eigen middelen inbracht,<br />

heeft de adviseur in het adviesrapport<br />

vastgelegd dat er geen noodzaak was om een<br />

overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Bij<br />

58 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


JOUW VAKBEKWAAMHEID<br />

onverhoopt overlijden konden de nabestaanden<br />

de woning namelijk verkopen en daarmee<br />

de (rest)schuld bij de geldverstrekker aflossen.<br />

Bijkomend was dat de klant moeilijk verzekerbaar<br />

zou zijn op basis van medische gronden<br />

en niet bereid was om een hogere premie te<br />

betalen.<br />

In 2020 heeft de klant, inmiddels met partner,<br />

een inventariserend gesprek gevoerd over<br />

de aankoop van een andere woning. De klant<br />

heeft hierbij aangegeven te zijn gehuwd in 2019.<br />

Er is geen nieuw of aangepast adviesrapport<br />

opgesteld naar aanleiding van dit gesprek. In<br />

november 2021 komt de klant te overlijden en<br />

door het ontbreken van een overlijdensrisicoverzekering<br />

konden de partner en zoon van de<br />

klant geen aanspraak maken op een uitkering.<br />

De partner is van mening dat de adviseur hen in<br />

2020 een overlijdensrisicoverzekering hadden<br />

moeten adviseren, toen de adviseur op de hoogte<br />

werd gesteld van de gewijzigde gezinssituatie.<br />

De partner stelt de adviseur voor 158.000<br />

euro aansprakelijk.<br />

Kifid heeft de partner in het gelijk gesteld en<br />

de vordering min 2.000 euro (geschatte premie<br />

voor de overlijdensrisicoverzekering) ex aequo et<br />

bono toegewezen. Kifid onderbouwt haar uitspraak<br />

met het feit dat uit de beschikbare documentatie<br />

niet blijkt dat er in 2020 een nieuw adviesrapport<br />

is opgemaakt of dat er gespreksnotities<br />

aanwezig zijn waaruit valt op te maken dat<br />

de adviseur de klant en zijn partner op het belang<br />

van een overlijdenrisicoverzekering heeft gewezen.<br />

Dit betekent dat de adviseur zijn zorgplicht<br />

heeft geschonden en dus aansprakelijk is voor de<br />

ontstane schade (Kifid-uitspraak GC 2023-0898).<br />

VAKBEKWAAMHEID IN VERTROUWDE HANDEN<br />

Als financieel adviseur is het belangrijk continu<br />

op de hoogte te zijn van de relevante<br />

ontwikkelingen binnen je vakgebied. Met de<br />

rubriek ‘Jouw vakbekwaamheid’ in <strong>VVP</strong> informeren<br />

wij jou over verschillende actualiteiten<br />

die jouw beroepspraktijk direct raken.<br />

Aan bod komen wetswijzigingen,<br />

nieuwe regelingen<br />

en nog veel<br />

meer!<br />

‘Zorgplicht vraagt van<br />

een hypotheek-adviseur<br />

proactief handelen’<br />

REDELIJK HANDELEND EN BEKWAAM<br />

Uit bovenstaande uitspraak blijkt dat zorgplicht behelst dat de belangen<br />

van de klant centraal staan bij elke stap van het adviesproces. Dit is met<br />

name van belang wanneer het gaat om de gevolgen voor de klant bij een<br />

onjuist advies. Een goed en passend advies is het fundament voor een gezonde<br />

financiële toekomst. Immers: naast dat de klant voor een langere<br />

periode een financiële verplichting aangaat, vormt de maandlast van de<br />

hypotheek in veel gevallen de grootste maandelijkse uitgavenpost. Het<br />

kiezen van de juiste hypotheekvorm, rentevaste periode en aflossingsregeling<br />

vereist daarom een diepgaand inzicht in de persoonlijke situatie<br />

van de klant van de huidige financiële positie tot de toekomstplannen en<br />

onvoorziene omstandigheden.<br />

Daarnaast speelt de zorgplicht een cruciale rol in het voorkomen van<br />

overkreditering. Het is de verantwoordelijkheid van de hypotheekadviseur<br />

om te beoordelen of een klant de financiële lasten van de hypotheek<br />

kan en wil dragen, zowel nu als in de toekomst. Door klanten te behoeden<br />

voor een schuldenlast die zij niet kunnen dragen, beschermt de zorgplicht<br />

niet alleen de individuele klant, maar ook de bredere economie<br />

tegen de risico’s van wanbetaling en de daaruit voortvloeiende financiële<br />

instabiliteit.<br />

AAN DE SLAG MET ZORGPLICHT<br />

Zorgplicht vraagt van een hypotheekadviseur proactief handelen en niet<br />

alleen reactief op directe aanvragen of duidelijke wijzigingen in de financiële<br />

situatie van de klant. Denk vooruit en anticipeer op mogelijke veranderingen<br />

in de persoonlijke omstandigheden van de klant.<br />

Zorgplicht komt ook om de hoek kijken wanneer er geen sprake is van<br />

een (betaald) adviesmoment. Het betreft blijvende zorg voor het financieel<br />

welzijn van de klant. Zoals de klant een commitment aangaat met<br />

de geldverstrekker, zo gaat de adviseur ook een commitment aan met<br />

de klant. Het is dus van belang om regelmatig de financiële situatie van<br />

de klant te bezien, marktontwikkelingen bij te houden en bij de klant te<br />

informeren naar relevante wijzigingen die invloed kunnen hebben op de<br />

hypotheek.<br />

Een dergelijke benadering vereist een cultuurverandering binnen de<br />

financiële dienstverlening. Het moet industriebreed erkend worden dat<br />

zorgplicht geen statische verplichting is, maar een dynamische verantwoordelijkheid<br />

die zich aanpast aan de levensloop van de klant. Het is tijd<br />

voor hypotheekadviseurs om deze uitgebreide interpretatie van zorgplicht<br />

te omarmen. Door dit te doen voldoe je niet alleen aan de wettelijke verplichtingen,<br />

maar versterk je ook de vertrouwensband met de klant. Door<br />

je zorgplicht te nemen, bouw je aan een fundament van vertrouwen dat<br />

belangrijk is voor een gezonde en duurzame financiële toekomst voor alle<br />

betrokkenen. n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 59


In dit tweede deel van de serie AI in de Adviespraktijk beantwoorden<br />

we de vraag: hoe operationaliseer je een getraind<br />

algoritme? In het eerste deel (<strong>VVP</strong> 1, 20<strong>24</strong>) liet AI-strateeg<br />

Dennie van den Biggelaar zien hoe je van start gaat met Machine<br />

Learning, een specifiek onderdeel van AI.<br />

Hoe operationaliseer je een<br />

getraind algoritme?<br />

TEKST DENNIE VAN DEN BIGGELAAR<br />

Stel je voor: je hebt samen met je data science team een veelbelovend<br />

AI-algoritme ontworpen om royement te voorspellen met<br />

als doel dat adviseurs hiermee proactief aan de slag gaan. Het<br />

potentieel is er, maar al snel kom je er achter dat bij het werkelijk<br />

in de praktijk brengen een aantal complexe drempels overwonnen moeten<br />

worden. Welke drempels zijn dat en hoe kun je ze omzeilen?<br />

Een helder geformuleerd doel identificeert nauwkeurig wat het algoritme<br />

precies moet bereiken en is afgestemd op bedrijfsdoelstellingen. De<br />

scope, daarentegen, geeft richting aan het project door de relevante gegevensbronnen,<br />

budget, tijdlijnen en verwachte resultaten te definiëren.<br />

Wat zijn de stappen om dit te bereiken?<br />

Een data science project is over het algemeen een investering waarbij<br />

het niet duidelijk is wat het je kan opleveren en waarbij het niet zeker is of<br />

je team in staat is om dit te realiseren. Maak daarom het project zo klein<br />

en overzichtelijk mogelijk, zonder dat het zijn waarde en impact verliest<br />

als het slaagt. En probeer zo snel mogelijk resultaten te boeken die jou<br />

het bewijs geven dat je op het juiste spoor zit.<br />

Boek je die resultaten niet, evalueer dan met<br />

het team en stuur bij. Boek je die wel? Eerste<br />

doel bereikt! Maak er dan een mooi verhaal van<br />

en presenteer het aan je business stakeholders<br />

en bespreek met hen hoe je dit groter maakt<br />

binnen je organisatie.<br />

VRAAGTEKENS<br />

Veelvoorkomend struikelblok is de kwaliteit en<br />

de constante aanlevering van up-to-date gegevens.<br />

Inconsistenties en ontbrekende waarden<br />

kunnen de nauwkeurigheid van het AI-model<br />

in gevaar brengen. De oplossing? Een grondige<br />

verkenning van welke data altijd Accuraat, Beschikbaar<br />

en Consistent (de data ABC) is.<br />

‘Zorg voor<br />

voldoende<br />

begrip en<br />

vertrouwen<br />

bij niettechnische<br />

gebruikers’<br />

Voldoet essentiële data om je doel te bereiken<br />

hier niet aan? Pas hier dan uitgebreide data cleaning<br />

toe, zoals het omgaan met ontbrekende<br />

waarden, extreme outliers en fout ingevoerde<br />

data. Daarna zul je deze cleaning stappen structureel<br />

moeten borgen in een data transformatie<br />

pipeline en het bijbehorende proces, zodat<br />

je deze data kunt toevoegen aan je fundament<br />

voor een betrouwbaar operationeel model.<br />

ONVOLDOENDE VERTROUWEN<br />

Onvoldoende begrip en vertrouwen in ML-modellen<br />

vormt een drempel voor acceptatie bij<br />

niet-technische gebruikers. Als je hier niet voldoende<br />

aandacht aan besteed, ontstaat er wantrouwen<br />

en weerstand.. Een oplossing is het selecteren<br />

van transparante modellen met goede<br />

uitlegbaarheid en slimme methoden waarbij<br />

complexiteit wordt omgezet naar een begrijpelijk<br />

concept. Visualisatie en heldere (proces)<br />

documentatie vergroten het vertrouwen. Daardoor<br />

verdwijnt het bezwaar van een ‘black box’<br />

naar de achtergrond.<br />

En zoals bij elke verandering is het hier ook<br />

belangrijk om je collega’s zorgvuldig mee te nemen<br />

in dit proces. Geef ze voldoende tijd om<br />

hun vragen te stellen en te laten wennen aan<br />

deze nieuwe technologie en haar mogelijkheden.<br />

En besef dat hun vragen en feedback voor<br />

jou essentiële ideale input is om de door jou<br />

beoogde toepassing in de praktijk succesvol te<br />

maken.<br />

60 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


AI IN DE ADVIESPRAKTIJK<br />

BEZWAREN<br />

Het spreekt voor zich dat beveiliging en privacy<br />

van (klant)gegevens een eerste voorwaarde zijn<br />

om überhaupt te starten. Gelukkig is er de afgelopen<br />

vijf jaar veel nieuwe wetgeving doorgevoerd<br />

en passen organisaties deze ook praktisch<br />

en structureel toe.<br />

Vertrouwen is niet alleen een issue van wetgeving<br />

en technologie. Ook op ethisch vlak mag<br />

je bezwaren verwachten vanuit verschillende<br />

hoeken:<br />

• Weten we zeker dat het algoritme eerlijk is?<br />

• En wat betekent dat eigenlijk?<br />

• Zijn bepaalde groepen slechter af in een situatie<br />

met algoritme?<br />

• Vinden we dat ethisch verantwoord?<br />

• Hoe voorkom ik dat mijn algoritme discrimineert?<br />

Gelukkig heeft het Verbond van Verzekeraars<br />

een aantal richtlijnen opgesteld die je kunt borgen<br />

in je algoritme én aanpak. Wil je zeker weten<br />

dat je hierin niets over het hoofd ziet? Stel<br />

hier dan één persoon verantwoordelijk voor.<br />

FEEDBACKCYCLUS<br />

Luisteren naar gebruikerservaringen en het benutten<br />

van deze feedback zorgt voor een dynamische<br />

iteratieve cyclus, waarmee het model<br />

evolueert in overeenstemming met bedrijfsvereisten.<br />

Een gestructureerd feedbackmechanisme<br />

is cruciaal voor het zelflerend vermogen<br />

van het AI-model. Hoe je dit juist inricht, is per<br />

AI-toepassing verschillend.<br />

In het specifieke geval van ‘royementen<br />

voorkomen’ laat je de adviseurs bijvoorbeeld<br />

vastleggen wat ze met de voorspelling hebben<br />

gedaan: klant gebeld, bezocht of niets mee gedaan.<br />

Zo wordt over tijd meetbaar wat het effect<br />

is op het royement.<br />

ONVOLDOENDE MONITORING<br />

Het motto moet zijn: ‘keep the algorithm on<br />

the leash’. Wat je niet wilt, zijn ‘hallucinaties’<br />

of onverwachte prestatievermindering, bijvoorbeeld<br />

bij een trendbreuk. Dit betekent dat er<br />

een zorgvuldig monitorings- en waarschuwingssysteem<br />

moet zijn om de modelprestaties te<br />

bewaken. Een duurzame toepassing vereist<br />

voorts gedetailleerde documentatie van parameters<br />

en gebruikte data, zodat het model<br />

transparant en reproduceer is én blijft.<br />

AI IN DE ADVIESPRAKTIJK<br />

In deze rubriek legt AI-strateeg Dennie van den Biggelaar (Onesurance)<br />

uit hoe je specifieke AI en machine learning toepast op ‘advies<br />

in de praktijk’. In verschillende edities van <strong>VVP</strong> worden de volgende onderwerpen<br />

uitgelicht:<br />

• Starten met specifieke AI en ML<br />

• Operationaliseren in bedrijfsprocessen<br />

• Integreren in bestaand IT landschap<br />

• Meten = leren: KPIs voor ML<br />

• Ethiek, regelgeving en maatschappij<br />

• AI en ML: een kijkje in de nabije toekomst<br />

NIET SCHAALBAAR<br />

Een algoritme dient ‘by design’ onderdeel te zijn van een systeem met<br />

schaalbaarheid in gedachten. Hiervoor zijn doorgaans veilige cloudoplossingen<br />

en een schaalbare infrastructuur zoals MLOps technologie noodzakelijk<br />

(de ML-variant van DevOps). Houd rekening met groeiprognoses<br />

en waarborg een voldoende flexibel systeem dat zich aanpast aan evoluerende<br />

bedrijfsvereisten. Het maken van de juiste keuzes voor integratie<br />

met IT-landschap is essentieel (bijvoorbeeld real-time of batch-verwerking).<br />

Maar hierover meer in de volgende editie.<br />

ONVOLDOENDE BETROKKENHEID<br />

Volgens hoogleraar innovatie Henk Volberda is het succes van innovatie<br />

slechts voor 25 procent technisch van aard en 75 procent afhankelijk van<br />

de adoptie door de mens. Een succesvolle adoptie begint met ‘CEO-sponsorship’,<br />

het water stroomt immers van boven naar beneden. De leiding<br />

dient er voor te zorgen dat er voldoende training, communicatie en ondersteuning<br />

is als een AI-model wordt ingezet. Investeer voldoende tijd<br />

en energie om met deze nieuwe technologie onderdeel te maken van je<br />

organisatie, van strategie tot operatie. Want daar zit de echte return on<br />

investment: de succesvolle samenwerking tussen menselijke expert en AI<br />

technologie.<br />

Kortom: het bedenken, het bouwen en valideren van een robuust algoritme<br />

is slechts fase één van het succesvol in de praktijk brengen van<br />

AI. In de volgende editie gaan we nader in op hoe je het kunt integreren<br />

met bestaande IT-systemen en workflows. n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 61


ADFIZ<br />

Samen met het Verbond van Verzekeraars<br />

heeft Adfiz stappen gezet om het<br />

traject collectieve waardeoverdracht te<br />

standaardiseren en efficiënter te maken.<br />

Aanleiding hiervoor is de behoefte<br />

in de markt om het proces voor een<br />

waardeoverdracht efficiënter te laten<br />

verlopen en de werknemer duidelijker<br />

te informeren.<br />

Modelbrief<br />

TEKST ADFIZ<br />

Een werkgever die kiest voor een collectieve waardeoverdracht<br />

moet een werknemer zorgvuldig informeren over de gevolgen van<br />

de waardeoverdracht. Volgens de Pensioenwet (artikel 83) moet<br />

de werknemer geïnformeerd worden over een voorgenomen collectieve<br />

waardeoverdracht en inzicht krijgen in de gevolgen van een<br />

waardeoverdracht. Op grond van deze informatie moet een werknemer<br />

een goede afweging kunnen maken om al dan niet bezwaar te maken tegen<br />

de waardeoverdracht.<br />

Standaardisatie van het traject collectieve waardeoverdracht moet ertoe<br />

leiden dat:<br />

1. De uitwisseling van informatie tussen adviseur, werkgever en pensioenuitvoerders<br />

soepel verloopt. Daarom is het Excel-document Gegevens<br />

collectieve waardeoverdracht ontwikkeld. Dit moet zorgen voor<br />

eenduidige informatie die de beide uitvoerders aan de werkgever geven<br />

over hun pensioenregeling.<br />

2. De werkgever zijn werknemers juist en volledig informeert over de<br />

waardeoverdracht (de AFM houdt in het algemeen toezicht op informatie<br />

die wordt verstrekt). Hiertoe is een modelbrief opgesteld die<br />

aan de eisen voldoet. Daarom raden we adviseurs aan om bij waardeoverdrachten<br />

(van een niet-complexe DC-regeling naar een niet-complexe<br />

DC-regeling) voortaan deze brief te gebruiken. Het gebruik van<br />

deze brief (gebaseerd op het uitvragen en ontvangen van benoemde<br />

‘Sector zet stappen naar efficiënter maken en<br />

standaardiseren collectieve waardeoverdracht’<br />

informatie bij de overdragende en ontvangende<br />

pensioenuitvoerder) draagt bij aan<br />

een adequate informatieverstrekking aan<br />

de deelnemer en een efficiënte inrichting<br />

van het proces van waardeoverdracht. Er is<br />

ook een handleiding opgesteld met een toelichting<br />

op de verschillende rubrieken in de<br />

brief. Een modelbrief voor een waardeoverdracht<br />

van een DB naar een DC-regeling is in<br />

de maak.<br />

EVALUATIE<br />

De AFM publiceert in de eerste helft van 20<strong>24</strong><br />

een geactualiseerde versie van haar huidige Leidraad<br />

informatieverstrekking aan deelnemers<br />

bij een Collectieve Waardeoverdracht. De opzet<br />

van de modeldeelnemersbrief houdt rekening<br />

met de uitgangspunten van deze leidraad.<br />

In een reactie op door het Verbond van Verzekeraars<br />

en Adfiz gezette stappen, geeft de AFM<br />

aan dat “met de modeldeelnemersbrief op efficiënte<br />

wijze invulling kan worden gegeven aan<br />

het adequaat informeren van de deelnemer”.<br />

In de tweede helft van dit jaar evalueren<br />

marktpartijen samen het gebruik en de werking<br />

van de modelbrief. De uitkomsten hiervan worden<br />

dan ook besproken met de AFM. De in dit<br />

artikel genoemde modellen en hulpmiddelen<br />

zijn terug te vinden op adfiz.nl/modellen. n<br />

62 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


INKOMEN<br />

De varianten in het 29 februari verschenen OCTAS-rapport<br />

roepen soms vragen op. Sommige varianten kunnen nog verder<br />

doordacht worden. Een eerste impressie.<br />

OCTAS-rapport is<br />

pas het begin<br />

TEKST ANGELO WIEGMANS<br />

In de variant ‘Huidig stelsel beter’ worden<br />

aanbevelingen gedaan om het huidige stelsel<br />

te verbeteren. De WIA gaat naar één uitkeringsregime<br />

in plaats van de huidige IVA<br />

en WGA met alle subregelingen. De WIA blijft<br />

een inkomensverzekering; het procentuele verlies<br />

aan verdiencapaciteit staat centraal. De<br />

arbeidsongeschiktheidsdrempel voor de WIA<br />

wordt verlaagd van 35 naar 25 procent verlies<br />

aan verdiencapaciteit. De arbeidsdeskundige<br />

krijgt meer ruimte om geschikte functies te<br />

zoeken.<br />

Wie gaat dit allemaal betalen en blijft het<br />

hybride stelsel daardoor wel in stand? OCTAS<br />

geeft wel aan dat het stelsel in stand kan blijven,<br />

het is maar zeer de vraag of dit aantrekkelijk<br />

blijft voor de markt. Nu wordt een deel<br />

van de uitkeringen betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds<br />

of doorbelast aan werkgevers<br />

via de Werkhervattingskas.<br />

HEEL ANDER STELSEL<br />

In de variant ‘Werk staat voorop’ ligt de nadruk<br />

op wat mensen wél kunnen, in plaats van wat<br />

Angelo Wiegmans is raadgever voor werkgevers<br />

en specialist op het gebied van verzuim.<br />

Vanuit Bedrijf Plus helpt hij werkgevers bij<br />

problemen in verzuimdossiers, organisatievraagstukken,<br />

bezwaarprocedures UWV,<br />

WGA-herbeoordelingen en het maken van<br />

de afweging ERD WGA en Ziektewet.<br />

ze niet kunnen. Mensen krijgen de eerste drie tot vijf jaar een re-integratieuitkering<br />

van 70 procent van het oude loon. De wachttijd blijft twee jaar.<br />

Pas wanneer volledige re-integratie niet lukt, volgt een beoordeling op<br />

arbeidsongeschiktheid. De re-integratie in het derde tot vijfde jaar vindt<br />

plaats door een publieke dienstverlener.<br />

In deze variant ligt de focus op duurzame re-integratie en het vinden<br />

van passend werk bij een nieuwe werkgever. De re-integratiedienstverlener<br />

is een publieke organisatie, werkt regionaal en ondersteunt werkgevers<br />

en arbeidsongeschikten actief. Dit is een heel ander stelsel waarbij<br />

het aandachtspunt ligt op de re-integratie na twee jaar. Het effect hiervan<br />

is lastig in te schatten en het zal moeten blijken of dit een variant is die<br />

gaat werken.<br />

‘Varianten<br />

2 en 3 meer<br />

uitwerken’<br />

MINDER PREMIEDIFFERENTIATIE<br />

De derde variant is ‘Basis voor werkenden’: één gelijke regeling voor werknemers<br />

en zelfstandigen. Eén regeling voor werknemers en zelfstandigen<br />

beoogt complexiteit voor mensen te reduceren. Deze basisverzekering<br />

biedt inkomensbescherming, ongeacht de mate van arbeidsongeschiktheid.<br />

Mensen zijn in veel gevallen dan niet meer afhankelijk van aanvullende<br />

toeslagen van UWV en/of van de bijstand. De arbeidsongeschiktheidsdrempel<br />

blijft staan op 35 procent. De wachttijd is voor iedereen<br />

twee jaar.<br />

Voor werknemers is er een verplichte aanvullende verzekering. De<br />

hoogte van de aanvullende uitkering hangt van het arbeidsongeschiktheidspercentage.<br />

Zelfstandigen blijven aangewezen op private aanvullende<br />

verzekeringen.<br />

Opvallend is dat de arbeidsongeschiktheid pas<br />

ingaat vanaf 35 procent, zoals ook nu in het<br />

stelsel geregeld is. Voordeel voor de overheid<br />

is dat de zelfstandigen meebetalen aan de premies.<br />

Dat is nu niet het geval. In deze variant is<br />

het minder aantrekkelijk voor werkgevers te investeren<br />

in preventie, omdat er minder premiedifferentiatie<br />

wordt toegepast. Alleen voor de<br />

aanvullende verzekering zijn er risicoafhankelijke<br />

premies. Succesvolle re-integratie leidt dan<br />

tot een beperkte premiedaling. n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 63


INKOMEN<br />

Minimaal de helft van de ondernemers<br />

besteedt weinig aandacht aan de zwangerschapsuitkering.<br />

Hopelijk is de belangstelling<br />

onder adviseurs groter.<br />

TEKST ANNEMIEKE POSTEMA, AOVDOKTER.NL<br />

Met vreugde geven wij kennis…<br />

De meeste adviseurs weten dat een zwangerschapsuitkering niet<br />

wordt belast, dat er zestien weken wordt uitgekeerd verminderd<br />

met de zelfgekozen wachttijd en dat de vermoedelijke bevallingsdatum<br />

minimaal één of twee jaar na de ingangsdatum moet liggen<br />

(Carenztijd). De voorwaarden verschillen echter per verzekeraar.<br />

In dit artikel licht ik een aantal minder bekende aspecten toe. Voor<br />

arbeidsongeschiktheid die ontstaat tijdens de zwangerschap geldt géén<br />

Carenztijd, ook als deze zwangerschapsgerelateerd is. Er geldt een samenloopregeling<br />

voor arbeidsongeschiktheid tijdens het bevallingsverlof,<br />

waardoor er maximaal 100 procent wordt uitgekeerd. Bij de meeste verzekeraars<br />

wordt de belaste arbeidsongeschiktheidsuitkering tijdelijk vervangen<br />

door de onbelaste zwangerschapsuitkering, wat fiscaal voordeliger is.<br />

MISVERSTAND<br />

Helaas zijn er nog steeds ondernemers, boekhouders en accountants die<br />

denken dat een zwangerschapsuitkering in de aangifte inkomstenbelasting<br />

thuishoort. Het tegendeel is waar, want het is geen periodieke uitkering<br />

vanwege arbeidsongeschiktheid! Maar bij een BV als verzekeringnemer<br />

kan niet onbelast worden uitgekeerd.<br />

Een ander misverstand is dat een verzekerde onderneemster geen<br />

recht heeft op de ZEZ-uitkering van het UWV. Deze uitkering wordt overigens<br />

wél belast.<br />

Verzekeraars keren uit als de zwangerschap<br />

minimaal 20 tot 26 weken heeft geduurd. Daarbij<br />

maakt het niet uit of het kindje levend of het<br />

kindje levend of levenloos ter wereld komt. De<br />

uitkering wordt niet verlengd als de baby later<br />

wordt geboren dan de uitgerekende datum.<br />

Zwanger raken tijdens een sluimerperiode<br />

geeft geen recht op een uitkering.<br />

Vastekostendekkingen, polissen met een<br />

beperkte dekking (bijvoorbeeld alleen ernstige<br />

aandoeningen) en sommige producten met een<br />

verkorte uitkeringsduur kennen geen zwangerschapsuitkering.<br />

Schenkkringen, crowdsurance<br />

en de aangekondigde verplichte AOV keren<br />

eveneens niet uit bij zwangerschap.<br />

‘Adviseer<br />

vrouwen<br />

met een<br />

kinderwens<br />

zich tijdig te<br />

verzekeren’<br />

Enkele verzekeraars kennen een beperkte uitkering<br />

bij adoptie of bevalling van de partner.<br />

KINDERWENS<br />

Adviseer vrouwen met een kinderwens zich tijdig<br />

te verzekeren. Zwangerschap die ontstaat<br />

tijdens de voorlopige dekking leidt niet tot een<br />

uitkering. De voorlopige dekking telt bovendien<br />

niet mee voor de Carenztijd. Zoals bekend<br />

kunnen medische acceptatietrajecten helaas<br />

lang duren.<br />

Veel verzekeraars baseren de zwangerschapsuitkering<br />

op het verzekerde bedrag zoals<br />

dit een jaar voor de uitgerekende datum was. Is<br />

een verhoging raadzaam vanwege een gewenste<br />

zwangerschap, dan moet deze dus tijdig worden<br />

aangevraagd. Hetzelfde kan gelden voor wachttijdverkorting.<br />

Je zult toch net een vervelende<br />

sportblessure hebben die acceptatie in de weg<br />

staat… Verhoging via het optierecht levert niet<br />

altijd meteen een hogere zwangerschapsuitkering<br />

op, indexatie doorgaans wel. Het spreekt<br />

voor zich dat oversluiten tijdens een zwangerschap<br />

niet verstandig is.<br />

Voor een hoger bedrag en een kortere<br />

wachttijd betaalt de vrouwelijke ondernemer<br />

uiteraard meer premie. Deze wordt echter ruimschoots<br />

terugverdiend door de hogere onbelaste<br />

zwangerschapsuitkering.<br />

Na bevalling is een nieuwe inventarisatie<br />

verstandig. Inkomsten, uitgaven, aantal gewerkte<br />

uren en financiële reserves zijn waarschijnlijk<br />

gewijzigd. De nieuwe situatie kan tevens<br />

aanleiding geven om coaching of andere<br />

preventieve diensten te bespreken. Maar bovenal<br />

zijn felicitaties op z’n plaats. n<br />

64 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


DUURZAAMHEID<br />

Bo-rent, SnappCar, Greenwheels,<br />

Airbnb, Peerby (huren bij je buren), het<br />

kinderfietsabonnement van Decathlon<br />

waarbij de fietsen meegroeien met de<br />

lengte van je kind en zij het onderhoud<br />

voor je doen. Allemaal voorbeelden van<br />

een transitie van bezit naar gebruik.<br />

Van bezit naar gemak.<br />

De meerwaarde van minder<br />

TEKST PAUL BURGER,<br />

ANSVARIDÉA/IDEËLE VERZEKERINGEN<br />

Een paar jaar terug kwam ik in contact<br />

met een interimmer, Hij liet zich inhuren<br />

bij noodlijdende instellingen om in<br />

een paar maanden de boel weer financieel<br />

gezond te maken. Na zo een klus vertrok hij<br />

steevast met zijn vrouw een paar maanden naar<br />

het buitenland op fietsvakantie. Naast twee goede<br />

toerfietsen bezaten ze alleen maar een appartement.<br />

Met om de hoek goed openbaar vervoer.<br />

Opvallend aan Alex was dat hij hele zachte,<br />

eeltloze handen had. En hele vriendelijke ogen.<br />

Hij had een rij- en vaarbewijs en huurde zo nu en<br />

dan een auto of een sloepje. De VvE verzorgde<br />

het onderhoud van zijn appartement. Hij kwam<br />

ook altijd heel ontspannen over. Logisch, want<br />

hij liet zich blijkbaar graag ontzorgen.<br />

Heel veel bezittingen gebruiken we maar<br />

weinig. Neem een gemiddelde auto, die staat<br />

meestal stil. Tot wel tot 23 uur per dag. Door<br />

auto’s te delen zijn er gemiddeld zo’n zeven auto’s<br />

minder nodig. En minder auto’s voor de deur<br />

betekent meer ruimte om te recreëren, meer<br />

KANSEN BIJ VERDUURZAMING<br />

In de rubriek ‘Duurzaamheid’ onderzoeken<br />

Björn Jalving en Paul Burger van Turien &<br />

Co./AnsvarIdéa kansen voor financieel adviseurs<br />

bij verduurzaming. Reacties zijn welkom<br />

op bjalving@turien.nl.<br />

groen, meer speelruimte. Minder milieubelasting omdat er minder auto’s<br />

geproduceerd, onderhouden en uiteindelijk ontmanteld hoeven worden.<br />

MEEVERANDEREN<br />

Uit onderzoek blijkt dat deelautogebruik nog niet echt heel sterk groeit en<br />

dat met name kostenbesparingsmotieven belangrijker geacht worden dan<br />

milieuoverwegingen. Ook het autobezit onder jongeren is de afgelopen<br />

tien jaar niet echt afgenomen, hoewel bij jongeren het gebruik belangrijker<br />

geacht wordt dan het bezit van een auto. Maar wat als de kostenbesparing<br />

substantiëler wordt en het gemak en de ruimtewinst steeds belangrijker<br />

worden? Zeker binnen de grote steden is dit steeds meer merkbaar.<br />

Zullen er dan niet steeds meer mensen andere keuzes gaan maken?<br />

Uit eigenbelang, uit gemak, omdat ze geen parkeervergunning krijgen of<br />

gewoon omdat het ze flink geld scheelt?<br />

Als de samenleving op dit vlak verandert, zullen wij daar als sector<br />

in mee moeten veranderen. Door onze producten aan te passen. Deelgebruik<br />

mee te verzekeren, evenals schade door verhuuractiviteiten, ook<br />

door een particulier. Door bonus-malussystemen aan te bieden gebaseerd<br />

op de personen in plaats van op het voertuig.<br />

Door in je advisering meer de focus te leggen<br />

op wat je klant doet en minder op wat hij<br />

allemaal bezit. Door bij schade de klant voor te<br />

stellen om dat aanrechtblad met die brandkring<br />

niet te laten vervangen en in ruil daarvoor een<br />

‘Veel<br />

bezittingen<br />

gebruiken we<br />

maar weinig’<br />

partiële reparatie én een weekendje Veluwe aan<br />

te bieden.<br />

Gaat ons dit dan geen omzet kosten? Ik<br />

weet het niet. Maar als dat zo is, kunnen ook wij<br />

gaan consuminderen. De meerwaarde benutten<br />

van minder. Wie weet, misschien worden we<br />

dan net weer zo ontspannen als Alex. n<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 65


WARTAAL<br />

Wie bezig is met een onderwerp als<br />

laaggeletterdheid word zelf bewuster<br />

van zijn of haar eigen taalvaardigheid.<br />

Soms word je met je neus op de feiten<br />

gedrukt. Ik denk dat ik inmiddels wel<br />

‘goed’ ben met taal, maar tijdens corona<br />

bleek dat dit niet helemaal waar is. Dat<br />

taal tot gedoe kan leiden als je elkaar<br />

niet begrijpt. En dat kwam door mijn<br />

dochter.<br />

Gedoe met taal<br />

TEKST MIEKE DADEMA, SOEPEL.NU<br />

Weten jullie het nog? Corona, de<br />

lockdown. Ik zat thuis met mijn<br />

dochter. Die zat toen in groep zes.<br />

We maakten een mooi schema. We<br />

begonnen vrolijk en enthousiast. Ik werken en<br />

zij school doen. Ze had een laptop van school<br />

gekregen. En ze waren binnen twee dagen volledig<br />

up and running. Gelukkig is mijn dochter een<br />

slimmerd en best zelfstandig, dus die eerste<br />

week ging (best aardig). Maar na een week trok<br />

ik het al niet goed meer. Werken, binnen blijven<br />

en een kind lesgeven. Ze begonnen elke dag met<br />

z’n allen online, kregen hun werk mee, om aan<br />

het einde van de ochtend nog een keer samen<br />

te komen en online af te ronden. Ik zat boven te<br />

werken en om de haverklap klonk er van beneden:<br />

mam…maaaammm…mam! Je moet helpen.<br />

Ja…ik zit in een overleg. Straks! De irritatie<br />

liep vrij snel op kan ik jullie melden.<br />

En toen ik dan eindelijk beneden was, gebeurde<br />

het volgende. Mam, het is de klankwoordengroep<br />

en dan de zangklankwoordengroep.<br />

Kun je mij die even uitleggen? Ik keek volledig<br />

in de war naar mijn dochter. Ze zei: je weet<br />

wel een klankwoordengroep is?.Ik wist het niet,<br />

ik had geen idee waar ze het over had. Ze werd<br />

al bozer. AAApen. Klankwoordengroep. Je hoort<br />

een AAA en hakt er een stuk van af en dan is<br />

het Apen. Een klankwoordengroep?!? Ik bleef stil. In mijn hersenen gebeurde<br />

er helemaal niets. AAApen, Apen. Ja, je zegt AAApen en je schrijft<br />

Apen. Dat klopt. Ze keek mij verwachtingsvol aan. Ik keek vooral heel<br />

dom en leeg naar haar.<br />

ONBEGRIP<br />

Maar daar bleef het niet bij. Er waren blijkbaar heel veel klankwoordengroepen.<br />

En ze moest er iets mee doen. Ik begreep alleen echt niet wat.<br />

Google is je vriend, dus ik ’s avonds opzoeken wat het precies was en wat<br />

je er dan mee moest doen. Maar ook na pagina’s informatie over klankwoordengroepen<br />

in mij op te hebben genomen, snapte ik er nog steeds<br />

niks van. Mijn dochter en ik raakten gefrustreerd. Het werd er niet gezelliger<br />

op. En ineens bedacht ik me: zo voelt dat dus. Je praat wel met elkaar,<br />

in dezelfde taal, maar de één heeft geen benul<br />

wat de ander bedoelt en dat leidt tot gedoe en<br />

onbegrip.<br />

Ik heb het opgegeven. Haar gewoon maar<br />

gezegd, ik snap er niks van. Ik heb een Pabostudent<br />

ingehuurd die drie ochtenden in de<br />

‘Zo voelt het<br />

dus als je niet<br />

weet wat de<br />

ander bedoelt’<br />

week opgewekt en blij de klankwoordengroepen<br />

heeft uitgelegd. En tot op de dag van vandaag<br />

voel ik dat ik tekortschoot, niet goed genoeg<br />

was. Hoe moet dat voelen als je echt niet<br />

goed bent met taal? Dat lijkt mij een vreselijk<br />

gevoel. Ook dat moeten we toch kunnen oplossen?<br />

n<br />

66 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


KLANTGERICHTHEID<br />

Wat klanten vandaag een goede klantervaring vinden, kan<br />

morgen alweer achterhaald zijn. Het punt waarop je denkt,<br />

nu hebben we alles helemaal goed voor elkaar, komt nooit.<br />

Het is een continu streven, dat wel. Maar je knippert een keer<br />

met je ogen en dan staat er een gamechanger als AI. Kortom,<br />

blijf in beweging als je toekomstproof wilt ondernemen. Hoe<br />

doe je dat?<br />

Blijf in beweging<br />

TEKST SONJA STALFOORT, PUURKLANT<br />

Het begint met een stevig kompas en een klantgerichte mindset.<br />

Het kompas geeft de organisatie richting. Je wilt niet dat medewerkers<br />

allemaal een andere kant op bewegen. Een mooi voorbeeld<br />

van een stevig kompas is het onboardingsprogramma<br />

van Jumbo. Voor een relatief eenvoudige (bij)baan als vakkenvuller, moet<br />

eerst een e-learning programma worden doorlopen. Daar leren toekomstige<br />

vakkenvullers alles over de spelregels en het merk Jumbo. Een zeer<br />

belangrijke, niet onderhandelbare regel, is dat een vakkenvuller altijd<br />

met een klant meeloopt als de klant iets niet kan vinden. Het klinkt heel<br />

simpel, maar welke spelregel kun jij voor jouw organisatie opnoemen<br />

waar elke medewerker altijd aan voldoet? Het is aan de organisatie om<br />

te bepalen wat klantgerichtheid betekent om er voor te zorgen dat iedereen<br />

dezelfde kant op beweegt. Daarna is het zaak de beweging erin te<br />

houden En dat gaat niet vanzelf. Een beetje structuur in de vorm van een<br />

programma kan hier goed bij helpen. Van het structureel delen van de resultaten<br />

van het klanttevredenheidsonderzoek tot het multidisciplinaire<br />

team samenbrengen om klantreizen te ontwikkelen.<br />

ENERGIE<br />

Bij elke training, werksessie en workshop die<br />

ik begeleid, zie ik de ideeën stromen. Van hele<br />

pragmatische klantgerichte verbeteringen tot<br />

echte out-of-the-box vernieuwingen. Waar<br />

mensen samen komen ontstaat beweging en<br />

dus energie. Regelmatig even stilstaan en de<br />

tijd nemen om gezamenlijk de interne en externe<br />

ontwikkelingen te duiden, maakt dat je weer<br />

sneller en beter kunt bewegen. Neem je die tijd<br />

niet, dan blijft iedereen doen wat hij/zij al deed,<br />

maar krijg je niet meer wat je altijd kreeg. In beweging<br />

blijven betekent continu in kleine stappen<br />

blijven verbeteren in de juiste richting. Omdat<br />

beweging energie geeft, vindt iedereen dit<br />

‘Het begint<br />

met een<br />

stevig<br />

kompas’<br />

in basis leuk. Belangrijk is om het ook leuk te<br />

maken. Een creatieve sessie om gezamenlijk te<br />

bedenken hoe de klanttevredenheid, de cross<br />

sell of de efficiency omhoog kan, vindt iedereen<br />

waardevol. Een klantarena of een pizza-avond<br />

met klanten organiseren is super inspirerend.<br />

Als je het gezamenlijk elke dag een beetje wilt<br />

doen voor klanten, je hebt een stevig kompas<br />

en zorgt voor voldoende inspiratie, dan blijf je<br />

de juiste kant op bewegen. En soms moet je iets<br />

langer stil staan om een nieuwe grote beweging<br />

in te zetten. Of zoals Oren Harari het verwoordde:”<br />

The electric light did not come from continuous<br />

improvement of candles”. n<br />

Sonja Stalfoort is expert in klantbeleving en auteur<br />

van het boek ‘De klant-energieke organisatie’.<br />

Zij kent de financiële sector als geen ander en<br />

was werkzaam onder meer bij ARAG.<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 67


BOUWSTENEN VOOR SUCCES<br />

De Nederlandse bevolking vergrijst in<br />

rap tempo. Dit biedt perspectieven voor<br />

de financieel adviseur die zich hierin<br />

specialiseert. Het is een gouden kans<br />

om deze klanten te helpen met specifieke<br />

financiële planning, zeker in de context<br />

van de vanaf 1 juli verplichte actieve<br />

provisietransparantie.<br />

Vergrijzing gouden kans<br />

TEKST JELLE BARTELS, THE MAIN THING<br />

De invoering van actieve provisietransparantie zal de financiële<br />

sector flink opschudden. Je zult als adviseur nog duidelijker je<br />

toegevoegde waarde moeten laten zien. Alleen op die manier zal<br />

je klant begrijpen waarom je je beloning vraagt. Met de voorgenomen<br />

verplichting voor actieve transparantie zal je je als ondernemer de<br />

vraag moeten stellen of de richtlijnen voor jou werkbaar zijn. Je zou een<br />

andere beloningsvorm kunnen overwegen in te voeren (als je dat nog niet<br />

gedaan hebt). Dit maakt het belangrijker dan ooit om waardevolle diensten<br />

te bieden die relevant zijn voor een doelgroep. Overweeg daarom oudere<br />

cliënten.<br />

Ouderen hebben vaak complexe financiële vragen. Ze moeten bijvoorbeeld<br />

nadenken over hun pensioen, hun vermogensoverdracht, en<br />

de zorgkosten. In tegenstelling tot jongere cliënten, beschikken ouderen<br />

doorgaans over (een aanzienlijk) vermogen. Daarnaast zitten ze in een<br />

fase waarin ze leuke dingen willen doen. Over het algemeen is dit niet het<br />

regelen van hun financiële zaken. Dat moet gewoon goed zitten en ze zo<br />

weinig mogelijk tijd kosten. Dit maakt hen een<br />

interessante doelgroep voor adviseurs die zich<br />

willen richten op financiële planning en vermogensbeheer.<br />

Ondanks de gouden kans die de vergrijzing<br />

biedt, zijn er nog steeds opvallend weinig adviseurs<br />

die zich specifiek op deze doelgroep richten.<br />

Uit onderzoek van Rabobank blijkt dat<br />

slechts vijftien procent van de adviseurs zich<br />

richt op de doelgroep van 50-plussers. Dit betekent<br />

dat er een enorme potentiële markt is voor<br />

adviseurs die zich willen specialiseren in de financiële<br />

planning voor ouderen. De Nederlandse<br />

bevolking vergrijst namelijk in rap tempo: in<br />

‘Enorm<br />

potentieel,<br />

met weinig<br />

concurrentie’<br />

2023 was al 20 procent van de bevolking 65 jaar<br />

of ouder. Een percentage dat alleen maar zal<br />

toenemen in de aankomende jaren. In 2040 zal<br />

naar verwachting 28 procent van de bevolking<br />

tot deze leeftijdsgroep behoren.<br />

TIPS<br />

Drie tips voor om te profiteren van de vergrijzing:<br />

• Verdiep je in de specifieke behoeften van<br />

ouderen. Ga na wat hun financiële zorgen<br />

en doelen zijn.<br />

• Bied specialistische diensten aan. Denk bijvoorbeeld<br />

aan advies over pensioenen, vermogensoverdracht,<br />

en zorgkosten.<br />

• Maak gebruik van digitale tools. Er zijn diverse<br />

digitale tools beschikbaar die je kunnen<br />

helpen om je klanten efficiënter te bedienen.<br />

Het zal je verbazen, maar juist deze<br />

doelgroep heeft de tijd om deze tools te gebruiken.<br />

De vergrijzing biedt een gouden kans voor financieel<br />

adviseurs, zeker in de context van actieve<br />

provisietransparantie. Door zich te verdiepen<br />

in de specifieke behoeften van ouderen en<br />

specialistische diensten aan te bieden, kunnen<br />

adviseurs een lucratieve nichemarkt bedienen,<br />

waardevolle maatschappelijke impact creëren<br />

én zich onderscheiden van de concurrentie. n<br />

68 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


COMPLIANCE<br />

Kifid oordeelde recent in twee uitspraken dat de (gewijzigde)<br />

voorwaarden van een verzekering niet van toepassing waren.<br />

Klanten hadden de voorwaarden niet op een duurzame drager<br />

ontvangen, maar via een link. Is dit nieuw(s)?<br />

Duurzame drager,<br />

lekker praktisch<br />

TEKST CHRISTEL VAN BOMMEL-VERSLUIJS, COMPLIANCE-DESKUNDIGE<br />

BEELD PETER BEEMSTERBOER<br />

Niet echt. Er is namelijk al een arrest van het Hof van Justitie van<br />

5 juli 2012 waarin staat dat ter bescherming van klanten bij aanschaf<br />

van een product de voorwaarden op papier dan wel op een<br />

duurzame drager moeten worden verstrekt. Dit geldt ook voor<br />

financiële producten. In het arrest staat dat het aanbieden van de informatie<br />

via een hyperlink niet kan begrepen worden als het ‘ontvangen’ van<br />

informatie. De klant moet zelf de hyperlink aanklikken om de benodigde<br />

informatie te krijgen. In de praktijk is er dus geen sprake van ‘verstrekking’<br />

van informatie door de aanbieder en ook niet van ‘ontvangen’ van<br />

informatie door de klant. En dat is in strijd met de Europese regels met<br />

betrekking tot consumentenbescherming.<br />

Wat is een duurzame drager dan precies? Daarover heeft het Hof aangegeven<br />

dat de drager dezelfde waarborgen moeten bieden als in het geval<br />

van een papieren drager. Deze wordt pas als duurzaam beschouwd indien<br />

hij waarborgt dat de informatie ongewijzigd wordt weergegeven gedurende<br />

een passende termijn.<br />

ONTOEREIKEND<br />

Oké, maar stel dat een klant een verzekeringspakket<br />

afsluit. Opstal, inboedel, aansprakelijkheid,<br />

rechtsbijstand en auto. De klant ontvangt<br />

de polis digitaal. In deze polis staat per onderdeel<br />

een link naar de betreffende voorwaarden.<br />

Lekker duidelijk en overzichtelijk, maar het voldoet<br />

niet. Of de klant heeft een digitale polismap<br />

waarin alle polissen inclusief de voorwaarden<br />

zijn opgeslagen door de aanbieder. Handig,<br />

maar ontoereikend. De voorwaarden achter die<br />

link of in de polismap kunnen namelijk zijn aangepast,<br />

zonder dat de klant hier weet van heeft.<br />

Dit geldt ook voor de precontractuele informatie<br />

die een klant, voorafgaand aan de dienstverlening,<br />

van een adviseur moet ontvangen.<br />

‘Klant<br />

adviseren<br />

voorwaarden<br />

te downloaden<br />

en zelf<br />

op te slaan is<br />

goede optie’<br />

Het verwijzen naar de website of een link in de<br />

e-mailhandtekening voldoet niet. De kans dat<br />

een klant daadwerkelijk op de link klikt om het<br />

document te lezen is niet heel groot. Lezen ze<br />

het document dan wel als u een pdf stuurt?<br />

Waarschijnlijk ook niet. Maar dan heeft u wel<br />

voldaan aan uw verplichting om de informatie<br />

tijdig, op een duurzame drager aan de klant te<br />

verstrekken. Door de e-mail inclusief de bijlagen<br />

in het klantdossier op te slaan, is dit aantoonbaar.<br />

Als u vaker via datzelfde e-mailadres met<br />

de klant correspondeert, is het aannemelijk dat<br />

de klant de informatie heeft ontvangen. U kunt<br />

eventueel om een ontvangstbevestiging vragen.<br />

Dus, alle voorwaarden in pdf-vorm als bijlage bij<br />

de polis doen? Daar lijkt het op. Klanten krijgen<br />

echter al zoveel informatie en overzichtelijk is<br />

het niet. Het laatste woord is hier nog niet over<br />

gezegd. In het begeleidend schrijven de klant<br />

adviseren de voorwaarden te downloaden en<br />

zelf op te slaan is een goede optie. Helaas heb<br />

ik geen (andere) duurzame oplossing voor u. n<br />

Bron: uitspraak HvJ: ECLI:EU:C:2012:419 5 juli<br />

2012, Kifid-uitspraken 20<strong>24</strong>-0125 en 2023-0988.<br />

NR 1 NR FEBRUARI 2 APRIL 2019 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 69


COLUMN<br />

ZEKER VOOR MENSEN DIE ZICH NIET<br />

WILLEN VERDIEPEN IN ALLE LOSSE<br />

BELEGGINGSMOGELIJKHEDEN DIE EEN<br />

NORMALE BELEGGINGSREKENING BIEDT,<br />

LIJKT ‘LATEN BELEGGEN’ EEN UITKOMST.<br />

DE WAT KRITISCHER BELEGGER KOMT<br />

WAARSCHIJNLIJK AL SNEL TOT DE CONCLUSIE<br />

DAT ER BIJ HEEL VEEL VAN DIT SOORT<br />

PRODUCTEN BEHOORLIJK WAT SCHORT<br />

AAN DE TRANSPARANTIE ALS HET GAAT OM<br />

DE BELEGGINGEN EN DE KOSTEN VAN DEZE<br />

BELEGGINGEN.<br />

TEKST DION VAN DER MOOREN<br />

Op wat kleine dipjes na weten de beurzen<br />

al ruim vijftien jaar de weg omhoog<br />

te vinden. Meerdere indices in<br />

de VS en Europa wisten de afgelopen<br />

weken hun records aan te scherpen.<br />

Beleggen begint dan ook weer<br />

steeds populairder te worden onder consumenten en<br />

dat is wel te zien aan het aantal vermogensbeheerders<br />

en aanbieders van online beleggingsrekeningen. De<br />

afgelopen jaren lijkt er dan ook een ware wildgroei te<br />

zijn ontstaan van nieuwe aanbieders, waarbij vooral de<br />

mogelijkheid om de beleggingskeuze aan de aanbieder<br />

over te laten een veelvoorkomende variant is.<br />

Bij dit ‘laten beleggen’ stelt de aanbieder een beleggingsportefeuille<br />

samen voor de klant. Over het algemeen<br />

wordt er aan de hand van het risicoprofiel, het<br />

beleggingsdoel, de looptijd en de hoogte van de inleg<br />

een portefeuille samengesteld. Bij de ene aanbieder gaat<br />

dit er ingenieuzer aan toe dan bij de andere. Zo zijn<br />

er aanbieders waarbij de klant wordt ingedeeld in een<br />

van bijvoorbeeld drie of vijf verschillende portefeuilles,<br />

maar er zijn ook aanbieders waarbij de indruk wordt gewekt<br />

dat er echt een portefeuille op maat wordt samengesteld<br />

en die volledig is gebaseerd op het profiel, doel,<br />

looptijd en inleg van die betreffende klant.<br />

70 | <strong>VVP</strong> NR 2 APRIL 20<strong>24</strong>


MONEYVIEW<br />

Schimmigheid over<br />

portefeuille<br />

‘laten beleggen’<br />

GEEN FLAUW BENUL<br />

Uiteraard worden er op de websites prachtige beloftes<br />

gedaan over dat er uitsluitend wordt belegd in<br />

maatschappelijk verantwoorde ESG-beleggingen, of<br />

uitsluitend in ETF’s met lage kosten of een heel breed<br />

gespreide portefeuille, maar bij een groot aantal aanbieders<br />

heb je werkelijk geen flauw benul waarin<br />

daadwerkelijk belegd gaat worden voordat je een rekening<br />

opent.<br />

Hartstikke leuk natuurlijk dat je de indruk probeert<br />

te wekken dat je een portefeuille op maat samenstelt<br />

voor een klant, maar een aanbieder gaat<br />

echt niet voor elke klant een volledig nieuwe portefeuille<br />

samenstellen waarbij de aanbieder alle mogelijke<br />

beleggingsfondsen die er op de wereld beschikbaar<br />

zijn gaat overwegen. Er wordt uiteraard gewoon<br />

met een vooraf vastgestelde selectie van fondsen van<br />

één of een beperkt aantal fondshuizen gewerkt. De<br />

portefeuilles van de verschillende klanten zullen dan<br />

ook hoofdzakelijk uit dezelfde beleggingen zijn opgebouwd,<br />

hooguit met wat verschillen in fondsverdeling<br />

tussen zakelijke en vastrentende waarden. En<br />

dat is dus het bizarre, op bijzonder veel websites van<br />

aanbieders van ‘laten beleggen-producten’ is geen<br />

overzicht terug te vinden van de verschillende beleggingsfondsen<br />

of indextrackers die gebruikt kunnen<br />

worden. Bij een enkeling is bijvoorbeeld wel vermeld<br />

dat er in ‘indexfondsen van BlackRock’ wordt belegd,<br />

maar deze beleggingsreus biedt zoveel fondsen aan<br />

dat het nog steeds volledig nietszeggend is.<br />

Als je geen idee hebt in welke beleggingsfondsen<br />

er wordt belegd, dan kun je dus ook geen enkele<br />

waarde hechten aan de kosten die deze aanbieders<br />

melden. Vaak wordt wel het totale kostenpercentage<br />

genoemd op de website waarin ook de kosten van<br />

onderliggende fondsen zijn meegenomen, maar als<br />

je als potentiele klant geen idee hebt in welke beleggingsfondsen<br />

er wordt belegd is het onmogelijk om<br />

te beoordelen of de aanbieder alle mogelijke onderliggende<br />

kosten heeft meegenomen in de berekening<br />

van dat kostenpercentage.<br />

‘Onbegrijpelijk dat dit<br />

anno 20<strong>24</strong> nog kan’<br />

AFM IN SLAAP GESUKKELD?<br />

Onbegrijpelijk dat dit anno 20<strong>24</strong> nog kan. Zeker met<br />

de woekerpolisaffaire in het achterhoofd. Tijdens<br />

deze affaire leek de AFM zich in ieder geval nog druk<br />

te maken over de aanwezigheid van ondoorzichtige<br />

beleggingspolissen op de markt en vooral ook over de<br />

informatie die je als klant voorafgaand aan het sluiten<br />

van een dergelijke polis kreeg. Als je nu kijkt wat<br />

voor producten er worden aangeboden en welke informatie<br />

hierover voorafgaand aan het openen van<br />

zo’n product beschikbaar is, dan begin je je toch af te<br />

vragen of onze financiële waakhond zo langzamerhand<br />

niet in slaap gesukkeld is. Of is het tegenwoordig<br />

normaal dat je eerst een rekening moet openen<br />

voordat je als klant fatsoenlijk geïnformeerd wordt<br />

over het product dat je zojuist gekocht hebt? n<br />

Dion van der Mooren is Senior onderzoeker Leven & Pensioenen<br />

bij MoneyView.<br />

NR 2 APRIL 20<strong>24</strong> <strong>VVP</strong> | 71

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!