25.03.2024 Views

Kees Klomp

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Martijn Houtkamp, Rinus de Regt i.s.m. <strong>Kees</strong> <strong>Klomp</strong>


We leven in een gekke tijd.<br />

Klimaatverandering, de<br />

ineenstorting van biodiversiteit,<br />

milieuverontreiniging, een<br />

groeiende kloof tussen rijke<br />

mensen en arme mensen, politieke<br />

polarisatie, een enorme toename<br />

van depressie en burn-out. Het<br />

lijkt er wel op alsof er alleen<br />

nog maar crisis is. Dat komt<br />

omdat we in een tijdperk van<br />

systeemverandering zitten. We<br />

moeten de economie ingrijpend<br />

veranderen, omdat onze huidige<br />

economie al deze crises<br />

veroorzaakt. Met dit stripboek<br />

willen we de veranderingen zo<br />

begrijpelijk en toegankelijk<br />

mogelijk maken. We moeten een<br />

nieuwe economie met elkaar<br />

bouwen.<br />

Ik heb bij Hogeschool Rotterdam<br />

onderzoek gedaan naar hoe we<br />

de economie kunnen veranderen,<br />

en probeer deze verandering nu<br />

als programmamanager AGENCY!<br />

concreet gestalte te geven in het<br />

economie-onderwijs bij Hogeschool<br />

Windesheim in Zwolle.<br />

<strong>Kees</strong> <strong>Klomp</strong><br />

2


3


4


Waar mensen samenleven was en is er sprake<br />

van een economie. Een economie was en is<br />

een systeem van productie, consumptie en<br />

distributie van middelen.<br />

Economie bestaat net zo lang<br />

als dat de mens bestaat. Het<br />

is stokoud. Eerst was er een<br />

agrarische economie. Daarin<br />

stonden grond en grondstoffen<br />

centraal.<br />

Daarna was er de industriële<br />

economie. Daarin maakte het<br />

grond en grondstoffen plaats<br />

voor machines en producten.<br />

Toen was het tijd voor de<br />

kenniseconomie. Daarin werden<br />

(informatie)technologie en<br />

diensten dominant.<br />

En nu is er de Betekeniseconomie. Dat is een economie waarin de<br />

menselijke behoefte om ‘van betekenis’ te zijn centraal komt te<br />

staan. Mensen willen graag iets goeds betekenen voor de wereld. Bij<br />

Betekeniseconomie is deugdzaamheid daarom de basis en willen mensen<br />

maatschappelijk-goede producten, diensten produceren en consumeren.<br />

Agrarische Economie<br />

Industriële Economie<br />

Kennis Economie<br />

Betekeniseconomie<br />

Verbouwen<br />

(Bestand)Delen<br />

Vervaardigen<br />

Dingen<br />

Verschaffen<br />

Diensten<br />

Verbeteren<br />

Deugden<br />

5


6


Even kijken of we de focus kunnen veranderen...<br />

Je kunt op verschillende manieren kijken naar de waarde van een boom:<br />

Je kunt kijken naar de boom als hout.<br />

Door te boom om te hakken, kun je dat<br />

hout gebruiken als grondstof om er<br />

allerlei dingen van te maken. Als je<br />

naar de houtwaarde van een boom kijkt,<br />

is een gemiddelde boom hooguit duizend<br />

euro waard.<br />

Je kunt de boom ook breder bekijken. Een<br />

boom is niet alleen hout; een boom is<br />

ook beschutting tegen de zon, zuivering<br />

van de lucht, berging van water, demping<br />

van geluid, mensen worden gelukkiger van<br />

groen, kleine en grotere dieren leven<br />

in en om een boom en nog vele andere<br />

waardevolle zaken. Als je die allemaal<br />

in geld uitdrukt is diezelfde boom<br />

tienduizenden euro’s waard.<br />

7


8


9


10<br />

De ondernemers op deze pagina zijn allemaal echt en je kunt<br />

hun verhaal ook horen via deze podcast. De podcast heet De<br />

Speer omdat al deze toppers met elkaar gemeen hebben dat ze<br />

zich persoonlijk hebben laten raken door een maatschappelijk<br />

probleem. Dat is wat betekenisondernemers kenmerkt; ze<br />

trekken zich de situatie in de wereld aan en besluiten er<br />

iets aan te gaan doen!<br />

Er zijn ook landen die (vaak door een vrouw) betekenisvol<br />

geregeerd worden...


11


12


13


14


Om de verschillende crises te lijf te gaan zijn er ingrijpende<br />

maatregelen nodig. Je zou bijvoorbeeld alles wat op het klimaat<br />

drukt zoals vliegen, vleesconsumptie, autobezit, intensieve<br />

landbouw en inkoop van spullen duurder kunnen maken. Maarja,<br />

weinig mensen zijn bereid om duurdere en vooral minder<br />

spullen te kopen. Een politieke partij die dit soort zaken<br />

in het programma zet wordt niet snel populair. We willen wel<br />

veranderen, maar niet ten koste van ons consumptiegedrag.<br />

Veranderingen via de regering of de markt zijn vaak minimaal en<br />

duren te lang. Maar hebben we die partijen eigenlijk wel nodig<br />

om tot verandering te komen? Bij dissolutie probeer je macht<br />

niet omver te werpen. Dat omverwerpen van macht wordt revolutie<br />

genoemd en gaat vaak gepaard met geweld. Nee, bij dissolutie los<br />

je macht op door je te bevrijden uit de dominante logica. Je<br />

gaat gewoon anders denken. Een betere wereld begint IN jezelf!<br />

Je kan het vergelijken met een pyramide van suikerklontjes.<br />

Revolutie is het omverwerpen van de macht. Je zou ook warm water<br />

aan de onderkant van de suikerklontjes kunnen gieten. Door als<br />

burgers zelf te gaan organiseren zijn de markt en de regering<br />

niet meer de dominante macht en worden ze opgelost.<br />

Zelf zou je ook de<br />

macht kunnen oplossen<br />

in je omgeving. Dit kan<br />

op allerlei niveau’s.<br />

Voobeelden hiervan zijn:<br />

zelf je groente verbouwen,<br />

met je buren regenwater<br />

opvangen, met de wijk alle<br />

auto’s wegdoen en samen een<br />

paar leenauto’s kopen, met<br />

de buurt de mantelzorgen<br />

voor bewoners die dat<br />

nodig hebben of samen met<br />

klasgenoten projecten gaan<br />

doen die van meer betekenis<br />

zijn dan je opleiding van<br />

je vraagt. Belangrijk is om<br />

kritisch te blijven denken<br />

(dus ook over dit strip/<br />

werk-boek). en medestanders<br />

te vinden.<br />

Probeer aan anderen<br />

duidelijk te maken wat je<br />

vindt en waarom. Wanneer<br />

je je richt op het helpen<br />

van een ander (human/nonhuman)<br />

zal je meer mensen<br />

meekrijgen. Vorm groepjes,<br />

het is fijn als dit zo<br />

divers mogelijk is, dan zal<br />

je groep makkelijk groter<br />

worden en kan je van elkaars<br />

expertise gebruik maken.<br />

Zorg ook dat het een beetje<br />

gezellig is. Als je dit zo<br />

samen organiseert, ben je<br />

onafhankelijk van andere<br />

instituties en heb je de<br />

macht opgelost; Dissolutie.<br />

15


Verandering doet pijn. Het is moeilijk om iets<br />

los te laten wat je altijd gedaan hebt. Vaak<br />

heeft men dan het gevoel dat iemand je oplegt<br />

om te veranderen. Waarom zou ik? Ik doe dit<br />

altijd al zo!<br />

We zitten in een transitieperiode. Dat betekend<br />

dat er veel zal gaan veranderen. De huidige<br />

manier van leven op aarde is niet houdbaar. Dus<br />

moeten we veranderen, maar dat doet pijn.<br />

Er ontstaat (soms expres) veel ruis in de<br />

informatie die we krijgen over bijvoorbeeld het<br />

klimaat. Dit is natuurlijk fijn als je het niet<br />

ziet zitten om te veranderen.<br />

Er zijn ook veel mensen die verwachten<br />

dat in de toekomst alles door technische<br />

uitvindingen opgelost gaat worden, maar<br />

het enorme vertrouwen dat dit gaat gebeuren<br />

is nergens op gebasseerd. Sterker nog: Als je<br />

terug kijkt naar de afgelopen<br />

honderd jaar zie je dat het<br />

steeds slechter gaat met<br />

de planeet.<br />

Een ander woord voor wetenschap is<br />

waarheidsvinding. Wetenschappers proberen te<br />

onderzoeken of iets waar is.<br />

1) Een wetenschapper neemt iets waar,<br />

2) probeert daar een verklaring voor te vinden,<br />

3) gaat op onderzoek naar bewijslast voor die<br />

theorie,<br />

4) gaat de bewijslast onderbouwen met<br />

onderzoekdata en dat aan andere<br />

wetenschappers overleggen,<br />

5) die andere wetenschappers geven hun kritiek,<br />

waarna de wetenschapper deze verwerkt en<br />

uiteindelijk tot een definitieve publicatie<br />

komt waarin diens verklaring en onderbouwing<br />

openbaar wordt gemaakt.<br />

16


Hier zie je de x-curve (gemaakt door DRIFT).<br />

Hierin wordt weergegeven hoe een transitie<br />

verloopt en welke fases hierbij horen. Hieronder<br />

zie je een ingevulde x-curve met intensieve<br />

veeteeld. Momenteel zitten we vooral in de fase<br />

van chaos. Het huidige systeem is niet meer houdbaar<br />

(moet veranderen), maar dat lukt nog niet...<br />

17


18


Bovenstaand verhaal wordt ook (maar dan iets beter) verteld in<br />

het voorleesboek De Regenmaker. <strong>Kees</strong> <strong>Klomp</strong>, Marcel Kampman,<br />

Dennis Van Aalst en Stang Gubbels zetten hun talent in om<br />

jonge kinderen aan te leren hoe ze de verschillende crisissen<br />

te lijf moeten gaan.<br />

Naast vele positieve reacties kwam er ook veel kritiek op het<br />

boekje.Sommigen vinden dat je kinderen niet moet lastigvallen<br />

met de crises. Wat vind jij daar eigenlijk van?<br />

19


DISSOLUTIE<br />

C<br />

vang regenwater op<br />

GRAAF EEN<br />

WADI<br />

AMPLITIE<br />

B<br />

in een regenton<br />

C<br />

B<br />

A<br />

dissolutie<br />

A<br />

maak met buren<br />

dissolutie<br />

een moestuin<br />

A<br />

MAAK EEN<br />

protestlied<br />

C<br />

is je onderwijs<br />

tegelwippen<br />

fast fashion<br />

dissolutie<br />

WAT VERWACHTEN JE<br />

OUDERS VAN JE<br />

B<br />

met vrienden<br />

C<br />

B<br />

ZET EXTRA<br />

PLANTEN IN<br />

BOOMSPIEGELS<br />

BETEKENISVOL GENOEG?<br />

BEKIJK BIESTA B<br />

ZOALS<br />

jij bent mijn<br />

boer niet<br />

dissolutie<br />

WAAROM HEBBEN<br />

MENSEN MET GELD<br />

MEER WOONRECHT?<br />

B<br />

haal een stoeptegel<br />

uit het trottoir<br />

en maak een geveltuin<br />

KOOP<br />

TWEEDEHANDS<br />

KLEDING<br />

C<br />

Begin een<br />

KRUIDENTUINTJE<br />

in de keuken<br />

dissolutie<br />

dissolutie<br />

REPAREER<br />

KLEDING<br />

B<br />

kweek zelf fruit<br />

organiseer<br />

BESPREEK MET DOCENTEN<br />

WAT JE MIST IN HET<br />

HUIDIGE ONDERWIJS<br />

OP JE BALKON<br />

A<br />

KLEDINGRUIL<br />

AVONDEN<br />

Hoe zou je<br />

EIGEN ENERGIE<br />

kunnen opwekken<br />

koop kleding<br />

die langer<br />

meegaat<br />

C<br />

A<br />

WEK ENERGIE OP<br />

MET JE BUREN<br />

VOOR JE STRAAT<br />

HAPPY ACTIVIST<br />

bespreek in een<br />

GROEP<br />

wat gaat goed?<br />

VOLG<br />

EN WIL JE DAT WEL?<br />

20


A<br />

B<br />

Kate Raworth<br />

B<br />

dissolutie<br />

C<br />

ZOEK IEMAND<br />

OP DIE HET<br />

immersie<br />

MINDER HEEFT<br />

EN HELP<br />

A<br />

START EEN<br />

VOEDSELBOS<br />

IN JE BUURT<br />

WELKE WAARDES<br />

VIND JIJ<br />

AMPLITIE<br />

BELANGRIJK?<br />

17<br />

4<br />

6<br />

1<br />

9<br />

12 10<br />

8<br />

3<br />

15<br />

11<br />

13<br />

16<br />

2<br />

14 7<br />

5<br />

Voor welke SDG zou jij je willen inzetten?<br />

sdgs.un.org/goals<br />

wereldwijde bron<br />

The Intergovernmental Panel<br />

on Climate Change<br />

Bij wie (human/non-human)<br />

voel jij je betrokken?<br />

Waar word je door geraakt?<br />

www.ipcc.ch<br />

BETEKENISECONOMIE<br />

verbeteren<br />

gemeenschap<br />

MAATSCHAPPELIJK<br />

verdiep je in<br />

DONUTECONOMIE<br />

ZAKELIJK<br />

geld<br />

verdienen<br />

BETEKENIS<br />

vervullen<br />

geluk<br />

Wat zou jij kunnen betekenen?<br />

PERSOONLIJK<br />

Waar zie jij een gat in de maatschappij?<br />

Zet je in voor een<br />

internationaal<br />

netwerk<br />

BOTHENDS.ORG<br />

Wat voor soort maker<br />

ben je? Of wil je zijn?<br />

Waar word je echt<br />

gelukkig van?<br />

THE GREEN<br />

MACHINE<br />

muziek<br />

FLORIAN<br />

WOLFF<br />

21


Doelgroep<br />

Voor welke doelgroep (kinderen,<br />

ouderen, wijken, diersoort,<br />

natuurgebied, ...) wil je van<br />

betekenis zijn? Het is fijn<br />

als je ervoor kan zorgen dat je<br />

letterlijk dichtbij deze groep<br />

kan zijn.<br />

Doel<br />

Welke florerende positieve<br />

uitkomst zou je willen bereiken<br />

voor je doelgroep?<br />

Talent<br />

Welk talent heb je en wil je<br />

inzetten? Waar wordt je écht<br />

gelukkig van?<br />

22<br />

AGENCY! Agency draait om veranderkracht; om jouw vermogen<br />

om de wereld een beetje mooier te maken.<br />

Netwerk<br />

Wie heb je nodig om je doel<br />

te bereiken? Denk vooral aan<br />

mensen die andere waarden<br />

zien, zoals biologen, ecologen,<br />

sociaal werkers enz.


23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!