Syndrom nr.4. 2010 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening

alfnorge.no

Syndrom nr.4. 2010 - Arbeidsmiljøskaddes landsforening

Syndrom - Desember 2010 www.alfnorge.no

8

Lungesykdom og yrkesskade

Tekst: Pasientombud Atle Larsen

Illustrasjon: AstraZeneca A/S

I denne artikkelen skal vi se nærmere

på reglene for å godkjenne

lungesykdom som yrkessykdom.

Hvilke lover gjelder?

Det er yrkesskadeforsikringsloven

og folketrygdloven som kan

gi rett til yrkesskadeerstatning.

Folketrygdloven gjelder blant

annet for alle arbeidstakere,

mens selvstendig næringsdrivende

må ha tegnet tilleggsforsikring

med yrkesskadedekning i

trygden. Yrkesskadeforsikringsloven

gjelder kun for arbeidstakere

og alle arbeidsgivere er

lovpålagt å ha en yrkesskadeforsikring

for sine ansatte.

Hvilke regler gjelder for å få

godkjent en yrkessykdom?

Det er fire vilkår som må være

oppfylt før at en lungesykdom

kan godkjennes som yrkessykdom.

For det første må ditt sykdomsbilde

være karakteristisk og

i samsvar med det den aktuelle

påvirkningen kan fremkalle. For

det andre må du i tid og konsentrasjon

ha vært utsatt for den

aktuelle påvirkningen i en slik

grad at det kan sies å være rimelig

sammenheng mellom påvirkningen

og ditt sykdomsbilde. For

det tredje må symptomene ha

oppstått i rimelig tid etter påvirkningen

og for det fjerde må

det ikke være mer sannsynlig at

annen sykdom eller påvirkning

er årsak til dine symptomer.

Hvorvidt det første vilkåret er

oppfylt vil særlig avhenge av om

det er medisinsk dokumentert at

de stoffene du har vært utsatt for

kan gi deg den lungesykdommen

du har, for eksempel KOLS.

For at det andre vilkåret skal

anses oppfylt kreves det særlig

at du klarer å dokumentere over

hvor lang tid og i hvilket omfang

du har blitt utsatt for de aktuelle

skadelige stoffene. Har du for

eksempel blitt utsatt for stoffene

hele året eller kun i perioder?

Brukte du verneutstyr slik at du

i liten grad kom i kontakt med

stoffene? Hvor store mengder

farlige stoffer pustet du inn eller

kom kroppen ellers i kontakt

med?

Om det tredje vilkåret er oppfylt

vil særlig ha sammenheng med

hva medisinsk kunnskap sier om

din sykdom og de stoffer som du

har blitt utsatt for. Det må være

dokumentert gjennom medisinsk

forskning at din sykdom kan ha

utviklet seg gjennom de stoffene

du har vært i kontakt med i ditt

arbeid.

Når det gjelder det fjerde vilkåret,

annet årsak til utvikling av

lungesykdommen, vil det særlig

gjelde tobakksrøyking.

Hvilke yrkesbetingede stoffer

kan forårsake lungesykdom?

Det finnes en del forskning som

kan fortelle hvilke typer yrkesbetingede

stoffer som kan gi

lungesykdom. Eksempler på påvirkning

som kan bidra til utvikling

av lungesykdom er kullstøv,

kvartsstøv og asbeststøv, sveiserøyk,

kadmiumrøyk og en rekke

kjemiske stoffer som for eksempel

isocyanater. Yrker og yrkesgrupper

som har vist seg å være

ekstra utsatt for skadelig påvirkning

er tekstilarbeidere, malere,

sveisere, tunnelarbeidere, bygningsarbeidere

og arbeid med

sementproduksjon.

Hva betyr det for å få godkjent

lungesykdom som yrkessykdom

at jeg har røyket?

Det er godt dokumentert at tobakksrøyk

er en viktig årsak til

More magazines by this user
Similar magazines