Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre ... - SSB

ssb.no

Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre ... - SSB

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 957

FORTEGNELSE OVER

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

OG ANDRE PUBLIKASJONER

UTGITT AV STATISTISK SENTRALBYRÅ

1828-1976

CATALOGUE OF NORWEGIAN OFFICIAL STATISTICS

AND OTHER PUBLICATIONS PUBLISHED BY

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

1828 -1976

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1978

ISBN 82-537-0848-3


FORORD

Denne publikasjonen inneholder og viderefØrer "Fortegnelse over Norges offisielle

statistikk 1828-1950" (NOS XI 63, utg. 1951) og "Publikasjoner i serien Norges offisielle

statistikk 1950-1973" (NOS A 615, utg. 1974). Den dekker perioden til og med 1976.

Bibliografien består av to deler. Hoveddelen er en kronologisk fortegnelse over publikasjonene

ordnet etter serie og rekke. I den andre delen er publikasjonene systematisert og

gruppert etter Statistisk Sentralbyrås standardinndeling i statistikkområder. Det er dessuten

laget forfatter- og tittelregister.

Fortegnelsen er utarbeidd som hovedoppgave ved Statens bibliotekskole 1978, av Marit

Asphaug, Turid Greiff, Kari Haabrekke, Tone Eli Moseid og Jens Petter Svånå.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 25. april 1978

Petter Jakob Bjerve

Randi Gran


INNHOLD

Side

Innledning

Hoveddel

Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge (ST)

Beretning om Rigets økonomiske Tilstand

Norges offisielle statistikk (NOS)

Statistiske analyser (SA)

Samfunnsøkonomiske studier (SOS)

Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART)

Rapporter fra underavdelingenfor intervjuundersØkelser (RAPP)

Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

Andre publikasjoner utgitt av Statistisk Sentralbyrå

9

10

11

109

110

111

115

116

117

Systematisk del

Oversikt over systematisk gruppering

Systematisk gruppering

119

122

Tittelregister til systematisk del

179

Forfatterregister til hoveddel

195


PREFACE

This publication includes and carries on "Catalogue de la statistique officielle de

la Norvège pour les années 1828 à 1950" (NOS XI 63, publ. 1961) and "Publications in the

series Norwegian official statistics 1950-1973" (NOS A 615, publ. 1974). It covers the period

up to 1976.

The bibliography consists of two parts. The main part is a chronological list where

the publications are arranged by series and subseries (NOS, SA, SOS, etc.). In the second

part the publications are systematized and grouped by the Bureau's standard classification

system of subject groups. In addition there are author and title indexes.

The publication has been prepared by Marit Asphaug, Turid Greiff, Kari Haabrekke,

Tone Eli Moseid og Jens Petter Svånå, as thesis at the Norwegian school of librarianship, 1978.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 25 April 1978

Petter Jakob Bjerve

Randi Gran


CONTENTS

Page

Introduction

8

Main section

Tableau statistiques de la Norvège (ST)

Rapports sur l'état économique du Royaume

Norway's Official Statistics (NOS)

Statistical Analyses (SA)

Social Economic Studies (SES)

Articles from the Central Bureau of Statistics (ART)

Reports from the Subdepartment for Interview Surveys (REP)

Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN)

Other publications

9

10

11

109

110

111

115

116

117

Classified section

Classification schedule

Classified groupings

119

122

Title index to classified section

179

Author index to main section

195


7

Innledning

Serien Norges offisielle statistikk (NOS) ble startet i 1860. Før den tid ble offisielle

statistiske publikasjoner utgitt i en serie med betegnelsen Statistiske Tabeller for Kongeriget

Norge. Inntil 1876, da Statistisk Sentralbyrå ble opprettet, ble statistiske publikasjoner utgitt

av Departementet for det Indre og andre offentlige institusjoner. Etter 1876 har Byrået

utarbeidd de fleste.

Denne bibliografien registrerer alle offisielle statistiske publikasjoner i seriene

Statistiske Tabeller (ST) og Norges offisielle statistikk (NOS), utgitt av Byrået eller andre

institusjoner fra 1828-1976. Dessuten tar den med publikasjoner utgitt av Byrået i andre serier

enn NOS foruten en del publikasjoner som ikke inngår i noen serie.

I den kronologiske hoveddelen er publikasjonsfortegnelsen til og med NOS rekke XI, nr. 43

direkte opptrykk av "Fortegnelse over Norges offisielle statistikk 1828-1950", bortsett fra at en

del feil er rettet. For publikasjoner utgitt etter 1950 er sidetall tilføyd, og fra de siste

årene også ISBN-nummer.

I den systematiske delen er alt materialet fra hoveddelen (unntatt en del foreløpige

resultater) satt inn i en systematikk som er basert på Byråets standardinndeling i statistikkområder.

Under hvert emne er innførslene ordnet alfabetisk. For å lette bruken er det innført

en overordnet tittel for en del løpende statistikk som skifter tittel, men som innholdsmessig er

uforandret. Den overordnede tittel er alltid den nyeste, f.eks.: Utenrikshandel (med tidligere

titler Handel, Norges handel).

I systematisk del er det brukt forkortelsen ST for "Statistiske Tabeller for Kongeriget

Norge" (Utg. 1838-1860). Ældre Række er kalt I og Ny (Anden) Række er kalt II. Når utgiveren er

en annen enn Departementet for det Indre eller Statistisk Sentralbyrå, er denne oppført etter

tittel. I de tilfeller hvor en publikasjon emnemessig hører hjemme i to faggrupper, er den oppført

begge steder.

Tittelregisteret er alfabetisk ordnet. Det tar bare med den nyeste form av en tittel der

den eldre skrivemåten ville stått rett foran eller rett etter den nyere tittel (eks.: ikke

Rekrutering, men Rekruttering). Der gammel og nye skrivemåte kommer på forskjellig plass i alfabetet,

er de ført opp begge steder (eks.: både Civil Retspleie og Sivil rettspleie). Der tittelen

skifter mellom bestemt og ubestemt form eller entall og flertall, er den nyeste formen brukt

(eks.: ikke Fiskeritelling, men Fiskeritellingen). Heftetittel har fått egen innførsel når den

kommer under en hovedtittel der den logisk ikke hører hjemme (eks.: Folketelling, heftetittel:

Byggeskikker på den norske landsbygd).

I tittelregisteret er undertitler utelatt unntatt de som forekommer i ART, RAPP, SA, SSH

og SOS. Benevnelser som "for Norge, i Norge, i årene" og liknende er utelatt i slutten av

titlene. Det samme gjelder irrelevante ledd som særlig forekommer i eldre titler. Der to statistikker

er utgitt i en publikasjon (eks.: Rettsvesen, Overformynderiene), vil også den siste

tittel få egen innførsel i registeret.

Publikasjoner utgitt inntil ca. 1950 har fransk omsetting. Fra 1950 er det brukt engelsk

omsetting for de enkelte titler. Også oversikt over systematisk gruppering har engelsk omsetting.


8

Introduction

The series Norges offisielle statistikk (NOS) - Norway's Official Statistics - was

started in 1860. Before that time official statistical publications were published in a series

called Statistiske Tabeller for Kongeriget Norge (ST) - Tableau Statistiques de la Norvège.

Until 1876, when Statistisk Sentralbyrå was established, the statistical publications were published

by Departementet for det Indre (Department of the Interior) and other public institutions.

Since 1876 the Bureau has produced most of the publications.

This bibliography lists all official statistical publications in the series Statistiske

Tabeller for Kongeriget Norge (ST) and Norges offisielle statistikk (NOS) published by the

Bureau or other public institutions in the period 1828-1976. It also lists publications in

other series than NOS published by the Bureau. Finally, some publications which do not belong

to any series are included.

The classification schedule is the Bureau's standard classification system of subject

groups. In each subject group the entries are arranged alphabetically. In cases where a periodical

statistics changes title, but not the content, we have introduced a superior title. The

superior title is always identical with the latest title.

In the classified section the following abbrevations are used: ST for Statistiske

Tabeller for Kongeriget Norge, I for NOS Aldre Række, II for NOS Ny (Anden) Række.

The title index is alphabetical. If the spelling of the title of a publication differs

very little, only the latest form is listed.

used.

Until 1950 the titles have got French translations. After 1950 English translations are


9

STATISTISKE TABELLER FOR KONGERIGET NORGE (ST). (Utg. 1838-1860).

(Tableaux statistiques de la Norvège, publiés 1838-1860.)

A. Udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told-Departements Foranstaltning.

Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November 1835.

(Recensement 1835.) 1838.

Anden Række , indeholdende Tabeller over Udsæd og Avl samt Kreaturhold i Norge den 29de

November 1835. (Sémence et production des céréales et des pommes de terre, effectif des animaux

domestiques 1835.) 1839.

Tredje Række, indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1835. (Commerce et navigation 1835.) 1839.

Fjerde Række, indeholdende Tabeller over Ægteviede, Fødte og Døde i Norge for Aarene

1801 til 1835 inclusive. (Mouvement de la population 1801-1835.) 1839.

Femte Række , indeholdende Tabeller, vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1838. (Commerce et navigation 1838.) 1840.

S jette Række, indeholdende Tabeller, vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1841. (Commerce et navigation 1841.) 1842.

B. Udgivne efter Foranstaltning af Departementet for det Indre.

Syvende Række , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1844. (Commerce et navigation 1844.) 1846.

Ottende Række , indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 31te December

1845 samt over de i Tidsrummet 1836-1845 Ægteviede, Fødte og Døde. (Recensement 1845 et

mouvement de la population 1836-1845.) 1847.

Niende Række , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1847. (Commerce et navigation 1847.) 1849.

Tiende Række , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1850. (Commerce et navigation 1850.) 1851.

Ellevte Række , indeholdende Tabeller. vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1851. (Commerce et navigation 1851.) 1853.

Tolvte Række , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1852. (Commerce et navigation 1852.) 1853.

Trettende R æk ke, indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1853. (Commerce et navigation 1853.) 1855.

Fjortende Række , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1854. (Commerce et navigation 1854.) 1856.

F emtende Række , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1855. (Commerce et navigation 1855.) 1856.

Sextende Række , indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 31te December

1855 samt over de i Tidsrummet 1846-1855 Ægteviede, Fødte og Døde. (Recensement 1855 et mouvement

de la population 1846-1855.) 1857.

Syt tend e R æk k e , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1856. (Commerce et navigation 1856.) 1857.

Attende R æk k e, indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret

1857. (Commerce et navigation 1857.) 1858.

it tende Ræ k k e , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1858. (Commerce et navigation 1858.) 1859.

T yven de R æk k e , indeholdende Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i

Aaret 1859. (Commerce et navigation 1859.) 1860.


10

BERETNINGER OM RIGETS ØKONOMISKE TILSTAND 1827-1855 (Utg. 1828-1858).

(Rapports sur l'état économique du Royaume 1827-1855, publiés 1828-1858.)

Statistiske T ab el le r. (Sammendrag af de ifølge Kgl. Resolution 11 Oktober

1825 fra Amtmændende indkomne Rapporter for 1827.) u.a. (ant. 1828).

Oversigt over de af Amtmændene afgivne Rapporter angaaende Norges oeconomiske Tilstand

m.m. ved Udgangen af Aaret 1829. u.a. (ant. 1831).

Beretninger om den oeconomiske Tilstand m.m. i Norge ved Udgangen af Aaret 1835,

underdanigst afgivne af Rigets Amtmænd. Med Anhang. Udg. efter Foranstaltning af den Kongelige

Norske Regjerings Finants-, Handels- og Told-Departement. 1836.

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand i Aarene 1836-1840. Efter det

Kgl. Finants-, Handels- og Told-Departements Foranstaltning udarbeidet og i Trykken udgivet i

Forbindelse med de af Rigets Amtmænd, ifølge de Kgl. naadigste Resolutioner af 11 Oktober 1825,

10 September 1827 og 23 December 1839, afgivne specielle Beretninger. 1843. H. 1-2.

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand i Aarene 1840-1845 med tilhørende

Tabeller. Efter Foranstaltning af Departementet for det Indre udarbeidet og trykt i Forbindelse

med de af Rigets Amtmænd afgivne specielle Beretninger. 1847.

Beret ning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand i Aarene 1846-1850 med tilhørende

Tabeller. Efter Foranstaltning af Departementet for det Indre udarbeidet og trykt i Forbindelse

med de af Rigets Amtmænd afgivne specielle Beretninger. 1853.

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand i Aarene 1851-1855 med tilhørende

Tabeller. Efter Foranstaltning af Departementet for det Indre udarbeidet og trykt i Forbindelse

med de af Rigets Amtmænd afgivne specielle Beretninger. 1858.


11

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

Norway's Official Statistics

NOS, Ældre Række (I).

A. No. 1.

eretning om Almueskolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aarene 1861-

1863. Udg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Rapport sur l'état de

l'instruction publique dans les communes rurales.) 1866.

eretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aarene 1864-1866 og

i Rigets Kjøbstæder og Ladesteder for Aaret 1867. Udg. af Departementet for Kirke- og

Undervisningsvæsenet. (Rapport sur l'état de l'instruction publique dans les communes

rurales 1864-66 et dans Les villes 1867.) 1869.

eretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aaret 1867. Udg.

af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Rapport sur l'état de l'instruction

publique dans les communes rurales.) 1872.

— for Aarene 1868,1869. 1872.

Annexe à la Statistique officielle du Royaume de.Norvege 1869. Contenant la traduction

francaise de:

Loi du 12 juillet 1848 sur l'enseignement du peuple dans les villes.

Loi du 16 mai 1860 sur l'enseignement du peuple à la campagne.

Loi supplémentaire des lois du 16 mai 1860 et du 12 juillet 1848.

Loi du 17 juin 1869 sur les écoles publiques pour l'enseignement secondaire.

Loi du 17 juin 1869 sur l'examen artium.

Publiée par le Ministère des Cultes et de l'Instruction publique. 1870.

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt og Rigets Kjøbstæder og

Ladesteder for Aaret 1870. Udg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

(Rapport sur l'état de l'instruction publique dans les communes rurales et dans les villes.)

1873.

eretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norges Landdistrikt for Aaret 1871. Udg. af

Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Rapport sur l'état de l'instruction

publique dans les communes rurales.) 1873.

— for Aarene 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878. 1874-1880.

A. No. 2.

Fattigstatistik for 1866, tillige med Oversigt for Aarene fra 1851 af. Udg. af Departementet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Statistique de l'assistance publique en 1866, avec un

résumé rétrospectif pour la période 1851-1866.) 1868.

— for Aarene 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877. 1871-1880.

Fattigstatistik for Laurviks Kjøbstad navnligen for Aarene 1867-1870. Udg. af Departementet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Statistique de l'assistance publique dans la ville de

Laurvik pour les années 1867-1870.) 1872.

A. No. 3.

Oversigt over Oplysningsvæsenets Fonds Indtægter og Udgifter i Aaret 1872. Udg. af Departementet

for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Apercu des recettes et des dépenses du fonds de

l'instruction publique.) 1873.

— for Aarene 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1. Halvaar 1880. 1874-1880.


12

A. No. 4.

Oversigt over det geistlige Enkepensionsfonds Indtægter og Udgifter i Aaret 1872. Udg. af

Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Apercu des recettes et des dépenses

du fonds des pensions de veuves de fonctionnaires ecclésiastiques.) 1873.

— for Aarene 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1. Halvaar 1880. 1874-1880.

A. No. 5.

Oversigt over det nordlandske Kirke- og Skolefonds Indtægter og Udgifter i Aaret 1872. Udg. af

Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Apercu des recettes et des dépenses

du fonds des églises et des écoles des provinces septentrionales.) 1874.

— for Aarene 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1. Halvaar 1880. 1874-1881.

A. No. 6.

Oversigt over Tiendefondets Indtægter og Udgifter i Aaret 1872. Udg. af Departementet for Kirkeog

Undervisningsvæsenet. (Aperçu des recettes et des dépenses du fonds des dîmes des

produits des grandes pêches [pour améliorer les revenus de certains fonctionnaires

ecclésiastiques].) 1873.

for Aarene 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1. Halvaar 1880. 1874-1881.

A. No. 7.

Oversigt over Jordafgiftsfondets Indtægter og Udgifter i Aaret 1872. Udg. af Departementet for

Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Apercu des recettes et des dépenses du fonds des

redevances [autre fonds spécial pour améliorer les revenus de certains fonctionnaires

ecclésiastiques].) 1873.

for Aarene 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1. Halvaar 1880. 1874-1880.

B. No. 1.

Criminalstatistiske Tabeller for Kongeriget Norge for Aaret 1860 samt den Kongelige Norske

Regjerings underdanigste Indstilling af 3 Januar 1863. (Statistique de la justice

criminelle en 1860, publiée par le Ministère de la Justice.) 1863.

— for Aarene 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873,

1874, 1875, 1876, 1877, 1878. 1864-1880.

B. No.

Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aaret 1865 samt den Kongelige Norske Regjerings

underdanigste Indstilling af 24 Juli 1867. (Tableaux des successions et des faillites

en 1865, publiés par le Ministère de la Justice.) 1867.

vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aaret 1866 tilligemed Oversigt over de efter

Overformynderregnskaberne for Aaret 1866 under Rigets Overformynderiers Bestyrelse henstaaende

Midler samt den Kongelige Norske Regjerings underdanigste Indstilling af 21

August 1868. (Depuis 1866 cette publication contient aussi des tableaux sur

l'administration des biens pupillaires.) 1868.

Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge for Aarene 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872,

1873, 1874, 1875, 1876, 1877. 1869-1880.


13

B. No. 3.

Tabeller til Oplysning om Stemmerets-, Indtægts- og Skatteforholdene i Norge i Aaret 1868 tilligemed

en af Justits-Departementet med Hensyn til disse Tabeller afgiven Forklaring.

(Statistique électorale, contenant des renseignements sur les électeurs et sur les impôts

communaux pour l'année 1868, publiée par lé Ministere de la Justice.) 1871.

Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret 1875. Den Kongelige Norske Regjerings under

April 1877. (Rapporte sur les établissements pénitentiaires -danigste Indstilling af 10

en 1875, publiée par le Ministere de la Justice.) 1877.

- for Aarene 1876, 1877, 1878. 1878-1880.

C. No. 1.

I. Folketelling. (Recensement de la population.)

Tabeller vedkommende Folketællingerne i Norge i Aarene 1801 og 1825. Udg. af Departementet for

det Indre. (Résultats des recensements en 1801 et en 1825.) 1874.

Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1866. Udg. af Departementet for det Indre.

(Résultats du recensement général du 31 décembre 1865.) 1868-1869.

Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 1876. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Résultats du recensement général du 31 décembre 1875.) 1878-1881.

II. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.)

Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856-1865. Udg. af Departementet for det

Indre (Tableux du mouvement de la population pendant la période 1856-1865.) 1868-1869.

- i Aarene 1866, 1867, 1868, 1869, 1870. 1869-1873.

i Aarene 1851-1870. 1873.

i Aaret 1871. 1875.

- - 1872. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1877.

- 1873. 1877.

- - 1874 tilligemed nogle Hovedopgaver for Aarene 1875-1878. 1879.

- 1875. 1880.

- i Aarene 1871-1875 tilligemed nogle Opgaver for Aarene 1866-1870. 1881.

C. No. 2.

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske Tilstand i Aarene 1856-1860 med tilhørende Tabeller.

Udg. af Departementet for det Indre i Forbindelse med de af Rigets Amtmænd afgivne

specielle Beretninger. (Rapport sur la situation économique du royaume et des

préfectures pendant la peri od e 1856-1860.) 1863.

- i Aarene 1861-1865. 1867-1869. H. 1-2.

1866-1870. 1873.

1871-1875. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1879.

C. No. 3.

Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret 1860. Udg. af Departementet for det

Indre. (Tableaux du commerce et de la navigation.) 1861.

- i Aarene 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870. 1862-1872.


14

C. No. 3 a.

Uddrag af Konsulatberetninger vedkommende Norges Handel og Skibsfart i Aaret 1871. Udg. af

Departementet for det Indre. (Extraits des rapports consulaires sur le commerce et la

navigation.) 1872.

i Aarene 1872, 1873, 1874. 1873-1875.

1875, 1876. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1877.

C. No. 3 b.

Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1871. Udg. af Departementet for det Indre.

(Tableaux du commerce.) 1873.

— i Aarene 1872, 1873, 1874. 1874-1876.

1875, 1876. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1877-1878.

C. No. 3 a.

Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1877. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Tableaux du commerce.) 1879.

— i Aarene 1878, 1879. 1879-1880.

C. No. 3 c.

Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1871. Udg. af Departementet for det Indre.

(Tableaux de la navigation.) 1873.

— i Aarene 1872, 1873, 1874. 1874-1876.

1875, 1876. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1877-1878.

C. No. 3 b.

Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1877. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Tableaux de la navigation.) 1879.

— i Aaret 1878. 1880.

C. No. 4.

Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge i 1859. Udg. af Departementet

for det Indre. (Rapports sur l'état sanitaire et médical.) 1861.

— i Aarene 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872.

1863-1875.

— 1873, 1874, 1875, 1876, 1877. Udg. af Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

1876-1879.

C. No. 5.

Tabeller over de Spedalske i Norge i Aaret 1860 samt Aarsberetning for samme Aar til Departementet

for det Indre fra Overlægerne for den spedalske Sygdom. (Tableaux des lépreux

et rapport annuel adressé au Ministére de l'Intérieur par le médecin en chef des

lépreux.) 1861.

— i Aarene 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870. 1862-1871.

Tabeller over de Spedalske i Norge i Aarene 1856-1870 samt Aarsberetning for Pleiestiftelserne

for den spedalske Sygdom for Aaret 1871 afgivne af Overlægen for den spedalske Sygdom.

(Avec un apercu rétrospectif pour la période 1856-1870.) 1873.


15

Tabeller over de Spedalske i Norge i Aarene 1871 og 1872 samt Aarsberetning for Aaret 1872 til

Departementet for det Indre fra Overlægen for den spedalske Sygdom. 1874.

— i Aarene 1873, 1874. 1876.

Tabeller over de Spedalske i Norge i Aaret 1875, Aarsberetning for samme Aar samt Oversigt

over Spedalskhedens Gang i 1856-1875 med Bemærkninger af Overlægen for den spedalske

Sygdom. Udg. af Direktøren for det civile Medicinalvæsen. (Avec un apercu rétrospectif

pour la période 1856-1875.) 1876.

— i Aarene 1876, 1877, 1878, 1879. 1877-1880.

Tabeller over de Spedalske i Norge i Aaret 1880, Aarsberetninger for samme Aar samt Oversigt

over Spedalskhedens Gang i 1856-1880 af Overlægen for den spedalske Sygdom. (Avec un

apercu rétrospectif pour la période 1856-1880.) 1882.

C. No. 5 b.

Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1872. Efter de fra Asylerne indkomne Aarsberetninger

sammendraget og udgivet af Departementet for det Indre. (Statistique des

hospices d'aliénés.) 1873.

— i Aarene 1873, 1874. 1874-1875.

1875, 1876, 1877, 1878, 1879. Udg. af Direktøren for det civile Medicinalvæsen.

1876-1880.

C. No. 6.

Beretning om den høiere Landbrugsskole i Aas i Aarene 1862-63 og 1863-64. Udg. af Departementet

for det Indre. (Rapport sur la ferme modèle d'agriculture d'Aas.) 1865.

— i Aarene 1864-65, 1865-66, 1866-67, 1867-68, 1868-70, 1870-71, 1871-72, 1872-73,

1873-74, 1874-75. 1866-1876.

Beretning for senere år hører ikke til serien "Norges offisielle statistikk".

C. No. 7.

Tabeller vedkommende Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger, forsaavidt

angaar dens Virksomhed i Aarene 1847-1863, begge inclusive, med et Anhang vedkommende

den ældre Brandforsikrings-Indretnings Virksomhed i Aarene 1827-1846, begge inclusive.

Udg. af Departementet for det Indre. (Tableaux de l'institution générale des assurances

contre l'incendie des batiments en Norvège, pour l'epoque comprise entre 1847-1863 avec

un supplément relatif à l'ancienne institution pour les années 1827 à 1846.) 1865.

Tabeller vedkommende Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger, forsaavidt

angaar dens Virksomhed i Aarene 1864-1870, begge inclusive. 1872.

C. No. 8.

De offentlige Jernbaners Driftsberetninger. (Rapports annuels sur

l'exploitation des chemins de fer norvégiens, adressés au Ministère de l'Intérieur par les

directions des chemins de fer.)

Driftsberetning for Norsk Hoved-Jernbane i Aaret 1867. Afgiven til Departementet for det Indre

af Directionen for den norske Hovedjernbane. 1868.

i Aarene 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1/1-30/6 1878,

1/7 1878-30/6 1879. 1869-1880.


16

Driftsberetning for Kongsvinger-Lillestrøm Jernbane i Aaret 1867. Afgiven til Departementet

for det Indre af Directionen for de søndenfjeldske Statsjernbaner. 1868.

— i Aarene 1868, 1869, 1870. 1869-1871.

Driftsberetning for Kongsvinger-Lillestrøm Jernbane i Aaret 1871. Afgiven til Departementet

for det Indre af Directionen for Kongsvinger-Lillestrøm Jernbane. 1872.

— i Aarene 1872, 1873, 1874, 1875, 1876. 1873-1877.

Driftsberetning for Kongsvingerjernbanen i Aaret 1877. Afgiven til Departementet for det Indre

af Directionen for Kongsvingerjernbanen. 1878.

— i Driftsperioden 1/1-30/6 1878, 1/7 1878-30/7 1879. 1879-1880.

Driftsberetning for Hamar-Elverum Jernbane i Aaret 1867. Afgiven til Departementet for det

Indre af Directionen for de søndenfjeldske Statsjernbaner. 1868.

— i Aarene 1868, 1869, 1870. 1869-1871.

Driftsberetning for Hamar-Aamot Jernbane i Aaret 1871. Afgiven til Departementet for det Indre

af Directionen for Hamar-Aamot Jernbane. 1872.

— i Aarene 1872, 1873, 1874. 1873-1875.

Driftsberetning for Hamar-Koppang Jernbane i Aaret 1875. Afgiven til Departementet for det

Indre af Directionen for Hamar-Koppang Jernbane. 1876.

— i Aaret 1876. 1877.

Driftsberetning for Throndhjem-Støren Jernbane i Aaret 1867. Afgiven til Departementet for det

Indre af Directionen for Throndhjem-Støren Jernbane. 1868.

— i Aarene 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875. 1869-1876.

Driftsberetning for Throndhjem-Støren Jernbane i Forbindelse med Støren-Singsaas Banestrækningen

i Aaret 1876. Afgiven til Departementet for det Indre af Directionen for Throndhjem-

Støren Jernbane. 1877.

Driftsberetning for Røros Jernbane i Aaret 1877. Afgiven til Departementet for det Indre af

Directionen for Røros Jernbane. 1879.

— i Driftsperioden 1/1-30/6 1878, 1/7 1878-30/6 1879. 1879-1880.

Driftsberetning for Drammen-Randsfjord Jernbanen fra 13de Oktober 1868 til 31te December 1869.

Afgiven til Departementet for det Indre af Directionen for Drammen-Randsfjord Jernbanen.

1871.

— i Aarene 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1/1-30/6 1878, 1/7 1878-30/6

1879. 1871-1880.

Driftsberetning for Christiania-Drammen Jernbanen fra lde Oktober 1872 til 31te December 1873.

Afgiven til Departementet for det Indre af Directionen for Christiania-Drammen Jernbanen.

1874.

— i Aarene 1874, 1875, 1876, 1877, 1/1-30/6 1878, 1/7 1878-30/6 1879. 1875-1880.

Driftsberetning for Jæder-Jernbanen. a) Fra 1ste Marts til 30te Juni 1878. b) I Driftsaaret

1ste Juli 1878 til 30te Juni 1879. Afgiven til Departementet for det Indre af

Directionen for Jæderbanen. 1881.

Driftsberetning for Smaalensjernbanen i Driftsperioden lste Januar til 30te Juni 1879. Afgiven

til Departementet for det Indre af Directionen for Smaalensjernbanen. 1880.

C. No. 9.

Beretninger om Norges Fiskerier i Aaret 1868. Udg. af Departementet for det Indre. (Rapports

sur les pêches de la Norvège.) 1870.

— i Aarene 1869, 1870, 1871, 1872. 1871-1874.

Beretninger om Norges Fiskerier i Aarene 1873 og 1874 samt Oversigter over Udbyttet af samme

Fiskerier i Aarene 1866-1874. (Avec un résumé pour la période 1866-1874.) 1876.


17

Beretninger om Norges Fiskerier i Aaret 1875. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1877.

Statistik over Norges Fiskerier i Aaret 1876 samt Beretninger angaaende deres Drift m.v.

Udg. af det Statistiske Centralbureau. (Statistique des pêches de la Norvège.) 1879.

- i Aaret 1877. 1879.

Statistik over Norges Fiskerier i Aaret 1878 samt Beretninger angaaende deres Drift m.v. tilligemed

en Oversigt over Fiskeristatistikens Resultater for Aarene 1869-78. Udg. af

det Statistiske Centralbureau. (Eine deutsche Uebersetzung der Einleitung findet sich

Seite I -XXVIIIN.) (Avec un résumé rétrospectif [en allemand] pour les années 1869-

1878.) 1880.

C. No. 10.

Kommunale Forholde i Norges Land- og Bykommuner i Aaret 1866. Udg. af Departementet for det

Indre. (Finances communales.) 1871.

- i Aarene 1867 og 1868. 1873.

- 1869-1871. 1875.

Kommunale Forholde i Norges Land- og Bykommuner i Aarene 1872 og 1873. Udg. af det Statistiske

Centralbureau. 1876.

- i Aaret 1874. 1878.

Statistik over Norges kommunale Finantser i Aaret 1875. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

1879.

- i Aarene 1876, 1877. 1879-1881.

C. No. 11.

Tabeller vedkommende de faste Eiendomme i Aarene 1866-70. Udg. af Departementet for det Indre.

(Statistique des propriétés foncières.) 1873.

Tabeller vedkommende de faste Eiendomme i Aarene 1871-1875. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

1880.

C. No. 12.

Tabeller vedkommende Norges Bergværksdrift i Aarene 1866-1870. Udg. af Departementet for det

Indre. (Statistique des mines et usines.) 1874.

Tabeller vedkommende Norges Bergværksdrift i Aarene 1871-1873. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

1876.

- i Aarene 1874 og 1875. 1877.

C. No. 13.

Statistiske Opgaver til Belysning af Norges industrielle Forholde i Aarene 1870-1874. Udg. af

Departementet for det Indre. (Renseignements statistiques sur l'industrie de la Norvège.)

1876.

Statistik over Norges Fabrikanlæg ved Udgangen af Aaret 1875. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Statistique des établissements industriels en 1875.) 1879.

C. No. 14.

Statistiske Oplysninger om de fremsatte Stemmeretsforslags Virkning. Udarb. af det Statistiske

Centralbureau. (Renseignements statistiques sur l'état économique et social des électeurs

actuels et de ceux auxquels il a été proposé de conférer le droit de suffrage.) 1877.

Del 1-2.


18

C. No. 15.

Statistik angaaende det norske Jordbrug, fornemmelig i Femaarsperioden 1871-1875 og i Aaret 1875.

Udg. af det Statistiske Centralbureau. (Statistique de l'agriculture pour les années

1871-1875.) 1880.

D. No. 1.

Oversigt over Kongeriget Norges Indtægter og Udgifter i Aaret 1860; sammenholdte med de 3 næstforegaaende

Aars Indtægter og Udgifter samt med Storthingets Overslag samt den Kongelige

Norske Regjerings underdanigste Indstilling af 1 Marts 1862. (Tableaux des recettes et

des dépenses de l'Etat pendant l'année 1860, publiés par le Ministère des Finances et

des Douanes.) 1862.

— i Aarene 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873,

1874, 1875, 1876, 1877-1. Halvaar 1878. 1863-1880.

D. No. 1 b.

Oversigt over Kongeriget Norges Finantser i Aarene 1850-1876 fremstillet ved tabellariske Opgaver

over Statskassens Indtægter, Udgifter, Beholdninger, Aktiva og Passiva. Meddelt af

Finants-Departementet som Tillæg til de aarligt udgivne Finantsoversigter. (Tableaux

comparatifs des finances de l'Etat pendant les annees 1850-1876.) 1878.

D. No. 2.

Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aarene 1870, 1871 og 1872. Udg. af Finants- og Told-

Departementet. (Statistique des caisses d'épargne.) 1876.

— i Aarene 1873, 1874 og 1875. 1878.

F. No. 1.

Den norske Statstelegrafs Statistik for 1861. Afgiven til Marine- og Post-Departementet af

Telegrafdirektøren. (Statistique des télégraphes de l'Etat.) 1862.

— for Aarene 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873,

1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879. 1863-1880.

F. No. 2.

Den norske Brevposts Statistik for Aaret 1866. Udg. af Marine- og Post-Departementet.

(Statistique postale.) 1868.

— for Aaret 1868. 1870.

1872. 1874.

Statistiske Opgaver vedkommende det norske Postvæsen. Udarb. efter de ifølge Bernerkonventionen

foretagne Optællinger. For Aaret 1876. Udg. af Marine- og Post-Departementet. 1878.

for Aarene 1877, 1878, 1879. 1878-1880.


19

NOS, ny (anden) Række (II).

A. No. 1.

Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge for Aaret 1879. Udg. af Departementet

for Kirke- og Undervisningsvæsenet. (Rapport sur l'état de l'instruction publique.)

1883.

- for Aaret 1880. 1884.

A. No. 2.

Fattigstatistik for 1878 og 1879. Udg. af Departementet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

(Statistique de l'assistance publique.) 1883.

- for Aarene 1880, 1881. 1884.

B. No. 1.

Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik for Aarene 1879 og 1880. Udg. af den Kongelige

Norske Regjerings Justits- og Politi-Departement. (Statistique de la justice criminelle.)

1882-1883.

- for Aaret 1881. 1884.

B. No. 2.

Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aarene 1878-1880 tilligemed Opgave over de efter

Overformynder-Regnskaberne for Aarene 1878-1880 under Rigets Overformynderiers Bestyrelse

i disse Aar henstaaende Midler. Udg. af den Kongelige Norske Regjerings

Justits- og Politi-Departement. (Tableaux des successions, des faillites et des biens

pupillaires.) 1883.

- i Aaret 1881. 1884.

B. No. 3.

Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret 1879. Den Kongelige Norske Regjerings

underdanigste Indstilling af 10 August 1882. (Rapport sur les établissements

pénitentiaires, publié par le Ministère de la Justice.) 1882.

- for Aarene 1880-30. juni 1881, 1. juli 1881-30. juni 1882, 1. juli 1882-30. juni 1883.

1883-1884.

C. No. 1.

I. Folketelling. (Recensement de la population.)

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af

Folketællingen i Norge i Januar 1876. Udg. af det Statistiske Centralbureau. (Études

démographiques sur les résultats du recensement general janvier 1876.) 1882

II. Folkemengdens bevegelse. (Mouvement de la population.)

Statistik over Folkemængdens Bevegelse i Aarene 1876-1880. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Statistique du mouvement de la population pendant les années 1876-1880.)

I. Tabeller for hvert af Aarene 1876-1880. (Tableaux.) 1882-1883.

II. Sammendrag af Tabellerne for Aarene 1876-1880. (Résume pour la période 1876-1880.)

1883.


20

Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1881. 1884.

- i Aaret 1882. 1884.

Disse 2 hefter er de første hefter av statistikk over Folkemengdens bevegelse i årene

1881-1885, for senere hefter se: 3. rekke no. 12, 30, 52.

C. No. 2.

Beretninger om Amternes økonomiske Tilstand i Femaaret 1876-1880. Udg. af det Statistiske

Centralbureau. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période

1876-1880.) 1884. 2 b.

C. No. 3 a.

Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1880. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Tableaux du commerce.) 1881.

- i Aarene 1881, 1882, 1883. 1882-1884.

C. No. 3 b.

Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1879. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Tableaux de la navigation.) 1881.

- i Aarene 1880, 1881, 1882, 1883. 1882-1885.

C. No. 4.

Beretning om Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1878. Udg. af Direktøren for det

civile Medicinalvæsen. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 1880.

- Aarene 1879, 1880, 1881. 1883-1884.

C. No. 5 b.

Oversigt over Sindsygeasylernes Virksomhed i Aaret 1880. Efter de fra Asylerne indkomne Aarsberetninger

sammendragen og udg. af Direktøren for det civile Medicinalvæsen. (Statistique

des hospices d'aliénés.) 1883.

- Aarene 1881, 1882, 1883. 1884

C. No. 7.

Tabeller vedkommende Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger. Forsaavidt

angaar dens Virksomhed i Aarene 1871-1878, begge inclusive. Udg. af Departementet for

det Indre. (Statistique de l'institution générale des assurances des bâtiments contre

l'incendie.) 1882.

C. No. 8.

De offentlige Jernbaner. Sammendrag af Direktionernes Driftsberetninger for Terminen lste Juli

1879-30te Juni 1880. Afgivet til den Kgl. Norske Regjerings Departement for det Indre

fra Trafikdirektoratet for Statsbanerne. (Rapports sur l'exploitation des chemins de

fer norvégiens.) 1882.

- 1. juli 1880-30. juni 1881, 1. juli 1881-30. juni 1882, 1. juli 1882-30. juni 1883,

1. juli 1883-30. juni 1884. 1883-1885.


21

C. No. 9.

Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1879 samt Beretninger angaaende deres Drift m.v.

Udg. af det Statistiske Centralbureau. (Statistique des grandes pêches maritimes.)

1881.

- i Aaret 1880. 1882.

Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1881 samt Beretninger angaaende deres drift m.v.

tilligemed en tabellarisk Oversigt over Udbyttet af den norske Fiskeribedrift i Aarene

1866-1881. (Contient un résumé en anglais pour les années 1866 à 1881.) 1883.

- i Aarene 1882, 1883. 1884.

C. No. 10.

Statistik over Norges kommunale Finantser i Aaret 1878. Udg. af det Statistiske Centralbureau.

(Statistique des finances des communes.) 1882.

- i Aaret 1879. 1883.

- 1880. 1884. (Med felles titelblad og innledning for årene: 1878, 1879, 1880.)

C. No. 12.

Tabeller vedkommende Norges Bergværksdrift i Aarene 1876-1879. Udg. af det Statistiske

Centralbureau. (Statistique des mines et usines.) 1882.

- i Aarene 1880, 1881 og 1882. 1884.

C. No. 13.

Statistik over Norges Fabrikanlæg den lste November 1879. Udg. af den Kongelige Toldkommission

af 25de August 1879. (Renseignements statistiques sur les établissements industriels en

1879.) 1881.

C. No. 16.

Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1880. Udg. efter Foranstaltning

af Departementet for det Indre. (Rapports consulaires.) 1881.

- for Aarene 1881, 1882, 1883. 1882-1884.

D. No. 2.

Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aarene 1876, 1877 og 1878. Udg. af Finants- og Told-

Departementet. (Statistique des caisses d'épargne.) 1880.

- i Aaret 1879. 1882.

i Aarene 1880, 1881 og 1882, 1883. Udg. af det Statistiske Centralbureau. 1883-1884.

E. No. 1.

Rekruteringsstatistik for den norske Armee omfattende Aarene 1878-80. (Statistique du recrutement.)

1884.

- Aarene 1881-83. 1885.

F. No. 1.

Den norske Statstelegrafs Statistik for 1880. Afgiven til Marine- og Post-Departementet af

Telegraf-Direktøren. (Statistique des télégraphes de l'État.) 1881.

- for Aarene 1881, 1882, 1883. 1882-1884.


22

F. No. 2.

Tabeller vedkommende Norges Postvæsen for Aaret 1880. Udarb. efter de ifølge Bernerkonventionen

foretagne Optællinger. Udg. af Marine- og Post-Departementet. (Statistique postale.)

1881.

for Aarene 1881, 1882, 1883. 1882-1884.

NOS, Række III.

No. 1. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884. (Rapports

consulaires.) 1885.

2. Den norske Statstelegrafs Statistik for 1884. (Statistique des télégraphes de

l'état.) 1885.

3. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 1884. (Statistique des caisses

d'epargne.) 1885.

" 4. Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1884. (Statistique du commerce.) 1885.

" 5. Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aaret 1882 tilligemed Opgave over de

efter Overformynder-Regnskaberne for Aaret 1882 under Rigets Overformynderiers Bestyrelse

henstaaende Midler. (Tableaux des successions, des faillites et des biens

pupillaires.) 1885.

" 6. Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik for Aaret 1882. (Statistique de la

justice criminelle.) 1885.

7. Tabeller vedkommende Norges Postvæsen for Aaret 1884. (Statistique postale.) 1885.

8. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret 1ste Juli 1883 til 30te Juni

1884. (Rapport sur les établissements pénitentiaires.) 1885.

9. Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1884. (Statistique des hospices

d'aliénés.) 1885.

" 10. Beretning om Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1882. (Rapport sur

l'état sanitaire et médical.) 1885.

" 11. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1884 samt Beretninger angaaende deres

Drift m.v. (Statistique des grandes pêches maritimes.) 1885.

" 12. Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1883. (Tableaux du mouvement de

la population.) 1886.

For tidligere del se: Ny Række C. No. 1, III. Række No. 30 og 52.

" 13. Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1884. (Statistique de la navigation.)

1886.

" 14. De offentlige Jernbaner. Beretning om de norske Jernbaners Drift i Terminen lste

Juli 1884-30te Juni 1885. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 1886.

" 15. Rekruteringsstatistik for den norske Armee for Aaret 1884. (Statistique du recrutement.)

1886.

" 16. Fattigstatistik for 1882 og 1883. (Statistique de l'assistance publique.) 1886.

" 17. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1885. (Rapports

consulaires.) 1886.

" 18. Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1885. (Statistique du commerce.) 1886.

" 19. Den norske Statstelegrafs Statistik for 1885. (Statistique des télégraphes de

l'État.) 1886.


23

No. 20. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 1885. (Statistique des caisses

d'epargne.) 1886.

" 21. Rekruteringsstatistik for den norske Armee for Aaret 1885. (Statistique du recrutement.)

1886.

" 22. Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aaret 1883 tilligemed Opgave over de

efter Overformynder-Regnskaberne for Aaret 1883 under Rigets Overformynderiers

Bestyrelse henstaaende Midler. (Tableaux des successions, des faillites et des biens

pupillaires.) 1886.

" 23. Tabeller vedkommende Norges almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger.

Forsaavidt angaar dens Virksomhed i Aarene 1879-1884. (Statistique de l'Institution

generale des assurances des bâtiments contre l'incendie.) 1886.

" 24. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1883. (Rapport sur

l'état sanitaire et médical.) 1886.

" 25. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret lste Juli 1884 til 30te Juni 1885.

(Rapport sur les établissements pénitentiaires.) 1886.

" 26. Tabeller vedkommende Norges Postvæsen for Aaret 1885. (Statistique postale.) 1886.

" 27. Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge for Aaret 1881. (Statistique

de l'instruction publique.) 1886.

" 28. Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1885. (Statistique des hospices

d'aliénés.) 1886.

" 29. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1885 samt Beretninger angaaende deres

Drift m.v. (Statistique des grandes pêches maritimes.) 1886.

" 30. Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1884. (Tableaux du mouvement

de la population.) 1886.

For tidligere del se: Ny Række C. No. 1, III. Række No. 12 og 52.

" 31. Beretning om Sundhetstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1884. (Rapport sur

l'état sanitaire et médical.) 1886.

" 32. Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik for Aaret 1883. (Statistique de la

justice criminelle.) 1887.

" 33. De offentlige Jernbaner. Beretning om de norske Jernbaners Drift i Terminen Iste

Juli 1885-30te Juni 1886. (Rapport sur les chemins de fer publics.) 1887.

" 34. Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1885. (Statistique de la navigation.)

1837.

" 35. Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aaret 1884 tilligemed Opgave over de efter

Overformynder-Regnskaberne for Aaret 1884 under Rigets Overformynderiers Bestyrelse

henstaaende Midler. (Tableaux des successions, des faillites et des biens pupillaires.)

1887.

" 36. Statistik over Norges kommunale Finantser i Aarene 1881, 1882 og 1883. (Statistique

des finances des communes.) 1887.

" 37. Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge for Aaret 1882. (Statistique de

l'instruction publique.) 1887.

" 38. Statistik over den norske Statskasses Finantser i Budgetaarene 1 Juli 1878 til 30 Juni

1885. (Statistique des finances de l'état pour les exercises 1 Juillet 1878-30 Juin

1885.) 1887.

" 39. Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik for Aaret 1884. (Statistique de la

justice criminelle.) 1887.

" 40. Tabeller vedkommende Norges Bergværksdrift i Aarene 1883, 1884 og 1885. (Statistique

des mines et usines.) 1887.


24

No. 41. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1886. (Rapports

consulaires.) 1887.

" 42. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret iste Juli 1885 til 30te Juni 1886.

(Rapport sur les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés.)

1887.

" 43. Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1886. (Statistique du commerce.) 1887.

" 44. Rekruteringsstatistik for den norske Armee for Aaret 1886. (Statistique du recrutement.)

1887.

" 45. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 1886. (Statistique des caisses

d'épargne.) 1887.

" 46. Den norske Statstelegrafs Statistik for 1886. (Statistique des télégraphes de l'État.)

1887.

" 47. Tabeller vedkommende Norges Postvæsen for Aaret 1886. (Statistique postale.) 1887.

" 48. Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1886. (Statistique des hospices

d'aliénés.) 1887.

" 49. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1886 samt Beretninger angaaende deres

Drift m.v. (Statistique des grandes pêches maritimes.) 1887.

" 50. Tabeller vedkommende Norges indenrigske Skibsfart i Aaret 1885. (Tab leaux des mouvements

du cabotage.) 1887.

" 51. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1885. (Rapport sur

l'état sanitaire et médical.) 1887.

" 52. Tabeller vedkommende Folkemængdens Bevægelse i Aaret 1885. (Tableaux du mouvement de

la population.) 1887.

" 53. Resultaterne af de kommunale Folketællinger i Norges Byer den 31te December 1885.

(Résultats du recensement dans les villes de Norvége du 31 décembre 1885.) 1887.

" 54. Statistiske Oplysninger vedkommende Norges Jordbrug og Fædrift i Tiaarsperioden 1876-

1885. (Divers renseignements statistiques relatifs a l'agriculture et a l'élève du

bétail pour la période décennale de 1876 a 1885.) 1888.

" 55. De offentlige Jernbaner. Beretning om de norske Jernbaners Drift i Terminen lste Juli

1886-30te Juni 1887. (Rapport sur les chemins de fer.) 1888.

" 56. Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aarene 1885 og 1886. (Rapport sur les prisons

départementales.) 1888.

" 57. Tabeller vedkommende Skiftevæsenet i Norge i Aaret 1885 tilligemed Oversigt over de

efter Overformynder-Regnskaberne for Aaret 1885 under Rigets Overformynderiers Bestyrelse

henstaaende Midler. (Tableaux des successions, des faillites et des biens

pupillaires.) 1888.

" 58. Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge for Aaret 1883. (Statistique

de l'instruction publique.) 1888.

" 59. Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1886. (Statistique de la navigation.)

1888.

" 60. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1887. (Rapports

consulaires.) 1888.

" 61. Tabeller vedkommende Arbeidslønninger i Aarene 1875, 1880, 1885 samt delvis tidligere

Aar. (Tableaux des gages annuels.des domestiques et salaires des ouvriers.) 1888.

" 62. Rekruteringsstatistik for den norske Armee for Aaret 1887. (Statistique du recrutement.)

1888.

" 63. Tabeller vedkommende Norges Handel i Aaret 1887. (Statistique du commerce.) 1888.


25

No. 64. Fattigstatistik for 1884 og 1885. (Statistique de l'assistance publique.) 1888.

" 65. Tabeller vedkommende Norges Sparebanker i Aaret 1887. (Statistique des caisses

d'épargne.) 1888.

" 66. Tabeller vedkommende Norges Postvæsen for Aaret 1887. (Statistique postale.) 1888.

" 67. Den norske Statstelegrafs Statistik for 1887. (Statistique des télégraphes de l'État.)

1888.

" 68. Livs- og Dødstabeller for det norske Folk efter Erfaringer fra Tiaaret 1871-72 - 1880-81.

(Tab les de mortalité et de survie basées sur les expériences pour les 10 années 1871-72-

80-81.) 1888.

It

Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik for Aaret 1885. (Statistique de la

justice criminelle.) 1888.

" 70. Oversigt over de vigtigste Resultater af Norges Kriminalstatistik for Aarene 1846- 1885.

(Statistique de la justice criminelle.) 1888.

" 71. Beretning om de Spedalske i Norge i Femaaret 1881 - 1885. (Rapport sur les lépreux en

Norvège.) 1888.

" 72. Beretning om Rigets Strafarbeidsanstalter for Aaret lste Juli 1886 til 30te Juni 1887.

(Rapport sur les établissements pénitentiaires pour les condamnés aux travaux forcés.)

1888.

73. Tabeller vedkommende de faste Eiendomme i Aarene 1876-1885. (Statistique des propriétés

foncières.) 1888.

74. Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge for Aaret 1884. (Statistique de

l'instruction publique.) 1888.

" 75. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene i Norge 1886. (Rapport sur

l'état sanitaire et médical.) 1888.

76. Beretning om Rigets Distriktsfængsler for Aaret 1887. (Rapport sur les prisons départementales.)

1888.

" 77. Oversigt over Sindssygeasylernes Virksomhed i Aaret 1887. (Statistique des hospices

d'aliénés.) 1888.

" 78. Den civile Retspleie i Aaret 1886 med sammenlignende Tabeller for tidligere Aar.

(Statistique de la justice civile pour l'année 1886 avec des tableaux rétrospectifs

pour les années antérieures.) 1888.

It

Tabeller vedkommende Norges Kriminalstatistik for Aaret 1886. (Statistique de la

justice criminelle.) 1888.

" 80. Tabeller vedkommende Norges Skibsfart i Aaret 1887. (Statistique de la navigation.)

1888.

" 81. Tabeller vedkommende Norges Fiskerier i Aaret 1887 samt Beretninger angaaende deres

Drift m.v. (Statistique des grandes pêches maritimes.) 1889.

" 82. De offentlige Jernbaner. Beretning om de norske Jernbaners Drift i Terminen 1ste Juli

1887-30te Juni 1888. (Rapport sur les chemins de fer.) 1889.

83. Beretning om Skolevæsenets Tilstand i Kongeriget Norge for Aaret 1885. (Statistique

de l'instruction publique.) 1889.

" 84. Statistik over Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1881-1885. (Statistique du mouvement

de la population.) II. Sammendrag af Tabellerne for Aarene 1881-1885. (Résumé pour

la période 1881-1885.) 1889.

" 85. Rekruteringsstatistik for den norske Armee for Aaret 1888. (Statistique du recrutement.)

1889.

" 86. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1887 til 30 juni 1888. (Les établissements pénitentiaires.)

1889.


26

No. 87. Postvæsen 1888. (Statistique postale.) 1889.

" 88. Skiftevæsen 1886 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1386 ander rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1889.

89. Fattigvæsen 1886. (Assistance publique.) 1889.

90. Telegrafvæsen 1888. (Télégraphes de l'État.) 1889.

91. Sparebanker 1888. (Caisses d'épargne.) 1889.

92. Skolevæsenets tilstand 1886. (Instruction publique.) 1889.

93. Handel 1888. (Commerce.) 1889.

94. Kriminalstatistik 1887. (Justice criminelle.) 1889.

95. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1887. (L'état sanitaire et medical.) 1889.

96. Aarsberetninger fra de Forenede Rikers konsuler 1888. (Rapports consulaires.) 1889.

97. Fabrikanlæg ved utgangen av aaret 1885. (Établissements industriels.) 1889.

98. Civil retspleie 1887. (Justice civile.) 1889.

99. Fiskerier 1888. (Grandes pêches maritimes.) 1889.

" Folkemængdens bevægelse 1886. (Mouvement de la population.) 1889.

" 101. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1888-30 juni 1889. (Chemins de fer publics.)

1890.

" 102. Beretninger om amternes økonomiske tilstand i femaaret 1881-1885. (Rapports sur l'état

économique des préfectures.) 1890. 2 b.

103. Sindssygeasylernes virksomhet 1888. (Hospices d'aliénés.) 1890.

104. Kommunale finanser 1884 og 1885. (Finances des communes.) 1890.

105. Skibsfart 1888. (Navigation.) 1890.

106. Folkemængdens bevægelse 1866-1885. Hovedoversigt. (Mouvement de la population.

Apercu general.) 1890.

107. Rekrutering 1889. (Recrutement.) 1890.

108. Fattigvæsen 1887. (Assistance publique.) 1890.

109. Telegrafvæsen 1889. (Télégraphes de l'État.) 1890.

110. Folkemængdens bevægelse 1887. (Mouvement de la population.) 1890.

111. Sparebanker 1889. (Caisses d'épargne.) 1890.

112. Kommunale finanser 1886. (Finances des communes.) 1890.

113. Distriktsfængsler 1888. (Prisons départementales.) 1890.

114. Skolevæsenets tilstand 1887. (Instruction publique.) 1890.

115. Postvæsen 1889. (Statistique postale.) 1890.

116. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1888. (L'état sanitaire et médical.)

1890.


117. Skiftevæsen 1887 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1887 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1890.

118. Handel 1889. (Commerce.) 1890.

119. Kriminalstatistik 1888. (Justice criminelle.) 1890.

120. Fiskerier 1889. (Grandes pêches maritimes.) 1890.

121. Skolevæsenets tilstand 1888. (Instruction publique.) 1890.

122. Civil retspleie 1888. (Justice civile.) 1890.

123. Kommunale finanser 1887. (Finances des communes.) 1890.

124. Aarsberetninger fra de Forenede Rikers konsuler 1889. (Rapports consulaires.) 1890.

125. Sindsygeasylernes virksomhet 1889. (Hospices d'aliénés.) 1890.

126. Fattigvæsen 1888. (Assistance publique.) 1891.


27

No. 127. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1889-30 juni 1890. (Chemins de fer

publics.) 1891.

" 128. Bergverksdrift 1886-1888. (Mines et usines.) 1891.

" 129. Rekrutering 1890. (Recrutement.) 1891.

" 130. Skibsfart 1889. (Navigation.) 1891.

" 131. Folkemængdens bevægelse 1888. (Mouvement de la population.) 1891.

" 132. Handel 1890. (Commerce.) 1891.

" 133. Skiftevæsen 1888 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1388 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1891.

" 134. Statskassens finanser i budgetaarene 1 juli 1885 til 30 juni 1890. (Finances de

l'État.) 1891.

" 135. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1888 til 30 juni 1889. (Les établissements pénitentiaires.)

1891.

136. Sparebanker 1890. (Caisses d'épargne.) 1891.

" 137. Veterinærvæsen 1889. (Service vétérinaire.) 1891.

" 138. Distriktsfængsler 1889. (Prisons départementales.) 1891.

139. Telegrafvæsen 1890. (Télégraphes de l'État.) 1891.

140. Postvæsen 1890. (Statistique postale.) 1891.

" 141. Kriminalstatistik 1889. (Justice criminelle.) 1891.

142. Fiskerier 1890. (Grandes pêches maritimes.) 1891.

" 143. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1889. (L'état sanitaire et médical.) 1891.

" 144. Fattigvæsen 1889. (Assistance publique.) 1891.

145. Sindsygeasylernes virksomhed 1890. (Hospices d'aliénés.) 1891.

" 146. Kommunale finanser 1888. (Finances des communes.) 1891.

" 147. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1890-30 juni 1891. (Chemins de fer publics.)

1892.

" 148. Civil retspleie 1889. (Justice civile.) 1892.

149. Skibsfart 1890. (Navigation.) 1892.

" 150. Rekrutering 1891. (Recrutement.) 1892.

151. Skiftevæsen 1889 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1889 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1892.

" 152. Kommunale finanser 1889. (Finances des communes.) 1892.

" 153. Veterinærvæsen 1890. (Service vétérinaire.) 1892.

" 154. Handel 1891. (Commerce.) 1892.

155. Folkemængdens bevægelse 1889. (Mouvement de la population.) 1892.

156. Sparebanker 1891. (Caisses d'épargne.) 1892.

" 157. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1889 til 30 juni 1890. (Les établissements pénitentiaires.)

1892.

158. Telegrafvæsen 1891. (Télégraphes de l'État.) 1892.

fl

159. Distriktsfængsler 1890. (Prisons départementales.) 1892.

160. Postvæsen 1891. (Statistique postale.) 1892.

" 161. Spedalske i femaaret 1886-1890. (Lépreux en Norvège.) 1892.

" 162. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1890. (L'état sanitaire et médical.) 1892.

" 163. Fiskerier 1891. (Grandes pêches maritimes.) 1892.

" 164. Sindsygeasylernes virksomhed 1891. (Hospices d'aliénés.) 1892.

" 165. Bergverksdrift 1889 og 1890. (Mines et usines.) 1892.


28

No 166. Civil retspleie 1890. (Justice civile.) 1892.

" 167. Folkemængdens bevægelse 1890. (Mouvement de la population.) 1893.

" 168. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1891-30 juni 1892. (Chemins de fer publics.)

1893.

" 169. Skibsfart 1891. (Navigation.) 1893.

" 170. Fabrikanlæg 1890. (Établissements industriels.) 1893.

" 171. Skiftevæsen 1890 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1890 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1893.

" 172. Rekruttering 1892. (Recrutement.) 1893.

" 173. Sparebanker 1892. (Caisses d'épargne.) 1893.

" 174. Handel 1892. (Commerce.) - 1893.

" 175. Skolevæsenets tilstand 1889. (Instruction publique.) 1893.

" 176. Telegrafvæsen 1892. (Télégraphes de l'État.) 1893.

" 177. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1890 til 30 juni 1891. (Les établissements pénitentiaires.)

1893.

" 178. Kommunale finanser 1890. (Finances des co tunes.) 1893.

" 179 Postvæsen 1892. (Statistique postale.) 1893.

" 180. Distriktsfængsler 1891. (Prisons départementales.) 1893.

" 181. Veterinærvæsen 1891. (Service vétérinaire.) 1893.

" 182. Den almindelige Brandforsikrings-Indretning 1885-1889. (L'Institution générale des

assurances contre l'incendie.) 1893.

183. Fiskerier 1892. (Grandes pêches maritimes.) 1893.

" 184. Kriminalstatistik 1890. (Justice criminelle.) 1893.

" 185. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1891. (L'état sanitaire et médical.) 1893.

" 186. Civil retspleie 1891. (Justice civile.) 1894.

" 187. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1892-30 juni 1893. (Chemins de fer publics.)

1894.

" 188. Kriminalstatistik 1891. (Justice criminelle.) 1894.

" 189 Sindsygeasylernes virksomhed 1892. (Hospices d'aliénés.) 1894.

" 190. Skiftevæsen 1891 tilligemed opgave over de efter overformynder -regnskaberne for aaret

1891 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1894.

" 191. Handel 1893. (Commerce.) 1894.

192. Skibsfart 1892. (Navigation.) 1894.

" 193. Sparebanker 1893. (Caisses d'épargne.) 1894.

194. Distriktsfængsler 1892. (Prisons départementales.) 1894.

" 195. Skolevæsenets tilstand 1890. (Instruction publique.) 1894.

" 196. Kommunale finanser 1891. (Finances des communes.) 1894.

" 197. Veterinærvæsen 1892. (Service vétérinaire.) 1894.

198. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1891 til 30 juni 1892. (Les établissements pénitentiaires.)

1894.

" 199. Rekruttering 1893. (Recrutement.) 1894.

200. Telegrafvæsen 1893. (Télégraphes de l'état.) 1894.

201. Postvæsen 1893. (Statistique postale.) 1894.

" 202. Folketællingen 1 januar 1891. Folkemængde i rigets forskjellige administrative inddelinger.

(Recensement du ler janvier 1891: Population des divisions administratives.)

1894.


29

No. 203. Fiskerier 1893. (Grandes pêches maritimes.) 1894.

" 204. Civil retspleie 1892. (Justice civile.) 1894.

" 205. Fattigvæsen 1890. (Assistance publique.) 1894.

" 206. Beretninger om amternes økonomiske tilstand i femaaret 1886-1890. (Rapports sur l'état

économique des préfectures.) 1894. 2 b.

" 207. Skiftevæsen 1892 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1892 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1895.

" 208. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1893 til 30 juni 1894. (Chemins de fer

publics.) 1895.

" 209. Sindsygeasylernes virksomhed 1893. (Hospices d'aliénés.) 1895.

" 210. Fattigvæsen 1891. (Assistance publique.) 1895.

" 211. Folkemængdens bevagelse 1891. (Mouvement de la population.) 1895.

" 212. Skolevæsenets tilstand 1891. (Instruction publique.) 1895.

" 213. Skibsfart 1893. (Navigation.) 1895.

" 214. Distriktsfængsler 1893. (Prisons départementales.) 1895.

215. Sparebanker 1894. (Caisses d'épargne.) 1895.

" 216. Handel 1894. (Commerce.) 1895.

" 217. Jordbruk og fædrift 1886-1890. (Agriculture et élève du bétail.) 1895.

" 218. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1893. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1895.

" 219. Valgmandsvalgene og stortingsvalgene 1815-1885. (Statistique électorale.) 1895.

" 220. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1892 til 30 juni 1893. (Les établissements pénitentiaires.)

1895.

" 221. Postvasen 1894. (Statistique postale.) 1895.

" 222. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1892. (L'état sanitaire et médical.) 1895.

" 223. Fattigvæsen 1892. (Assistance publique.) 1895.

" 224. Skolevæsenets tilstand 1892. (Instruction publique.) 1895.

" 225. Fiskerier 1894. (Grandes pêches maritimes.) 1895.

" 226. Telegrafvasen 1894. (Télégraphes de l'État.) 1895.

" 227. Kommunale finanser 1892. (Finances des communes.) 1895.

" 228. Socialstatistik. I. Arbeids- og lønningsforhold ved skogdrift og tømmerflødning.

(Statistique sociale et du travail. I. Travail forestier et flottage: Organisation et

procédés du travail. Salaires.) 1895.

" 229. Folketællingen 1 januar 1891. Bebodde hus og husholdninger samt folkemængde fordelt

efter kjøn, alder og egteskabelig stilling. (Recensement du ler janvier 1891: Maisons

habitées et ménages. Population classée par sexe, par âge et par état civil.) 1895.

" 230. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1894 til 30 juni 1895. (Chemins de fer

publics.) 1896.

" 231. Bergverksdrift 1891, 1892 og 1893. (Mines et usines.) 1896.

" 232. Skiftevæsen 1893 tilligemed opgave over de efter overformynder -regnskaberne for aaret

1893 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1896.

" 233. Civil retspleie 1893. (Justice civile.) 1896.

" 234. Folkemængdens bevagelse 1892. (Mouvement de la population.) 1896.

235. Rekrutering 1894. (Recrutement.) 1896.

" 236. Folketællingen 1 januar 1891. Folkemængde fordelt efter livsstilling. (Recensement

du ler janvier 1891; Population classée par professions.) 1896.


30

No. 237. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1893 til 30 juni 1894. (Les établissements pénitentiaires.)

1896.

" 238. Kriminalstatistik 1892. (Justice criminelle.) 1896.

" 239. Sindsygeasylernes virksomhed 1894. (Hospices d'aliénés.) 1896.

" 240. Skibsfart 1894. (Navigation.) 1896.

" 241. Sparebanker 1895. (Caisses d'épargne.) 1896.

" 242. Telegrafvæsen 1895. (Télégraphes de l'État.) 1896.

" 243. Handel 1895. (Commerce.) 1896.

" 244. Faste eiendomme 1 januar 1891. (Propriétés foncières.) 1896.

" 245. Valgmandsvalgene og stortingsvalgene 1894. (Statistique électorale.) 1896.

" 246. Distriktsfængsler 1894. (Prisons départementales.) 1896.

" 247. Postvæsen 1895. (Statistique postale.) 1896.

" 248. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1894. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1896.

" 249. Statskassens finanser i budgetaarene 1 juli 1890 til 30 juni 1895. (Finances de

l'État.) 1896.

" 250. Fiskerier 1895. (Grandes pêches maritimes.) 1896.

" 251. Fattigvæsen 1893. (Assistance publique.) 1896.

" 252. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1893. (L'état sanitaire et médical.) 1896.

" 253. Skiftevæsen 1894 tilligemed opgave over de efter overformynder-regnskaberne for aaret

1894 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1896.

" 234. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1895 til 30 juni 1896. (Chemins de fer

publics.) 1897.

" 255. Socialstatistik. II. Statistiske oplysninger om indtægts- og formuesforhold 1891.

(Statistique sociale et du travail. II. Les revenus et les fortunes.) 1897.

" 256. Rekrutering 1895. (Recrutement.) 1897.

" 257. Civil retspleie 1894. (Justice civile.) 1897.

" 258. Socialstatistik. III. Arbeids- og lønningsforhold ved træsliberier og cellulosefabrikker

1892 og 1893. (Statistique sociale et du travail. III. Fabriques de pâte

de bois mécanique et chimique: Organisation et procédés du travail. Salaires.)

1897.

" 259. Folketællingen 1 januar 1891. Folkemængde fordelt efter livsstilling med angivelse

av alder og egteskabelig stilling. (Recensement du ler janvier 1891: Professions avec

l'indication de l'âge et de l'état civil.) 1897.

" 260. Kriminalstatistik 1893. (Justice criminelle.) 1897.

" 261. Skolevæsenets tilstand 1893. (Instruction publique.) 1897.

" 262. Skibsfart 1895. (Navigation.) 1897.

" 263. Telegrafvæsen 1896. (Télégraphes de l'État.) 1897.

" 264. Handel 1896. (Commerce.) 1897.

" 265. Sparebanker 1896. (Caisses d'épargne.) 1897.

" 266. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1894 til 30 juni 1895. (Les établissements pénitentiaires.)

1897.

" 267. Kommunale finanser 1893. (Finances des communes.) 1897.

" 268. Rekrutering 1896. (Recrutement.) 1897.

" 269. Postvæsen 1896. (Statistique postale.) 1897.

" 270. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1895. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1897.


31

No. 271. Skolevæsenets tilstand 1894. (Instruction publique.) 1897.

" 272. Distriktsfængsler 1895. (Prisons départementales.) 1897.

" 273. Sindsygeasylernes virksomhed 1895. (Hospices d'aliénés.) 1897.

274. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1894. (L'état sanitaire et médical.) 1897.

275. Den Almindelige Brandforsikrings-indretning for bygninger 1890 til 1894. (L'institution

générale des assurances contre l'incendie.) 1897.

" 276. Folkemængdens bevægelse 1886-1890. II. Sammendrag. Tilligemed nogen opgaver for

1876-1885. (Mouvement de la population. II. Résumé pour la période quinquennale 1886

a 1890 avec quelques données pour les années 1876 a 1885.) 1897.

" 277. Kriminalstatistik 1894. (Justice criminelle.) 1897.

" 278. Folketællingen 1 januar 1891. Folkemængde fordelt efter nationalitet, fødested og

trosbekjendelse. Blinde, døvstumme og sindssyke. Egteskaber mellem nærbeslegtede.

Navnefortegnelse over personer, 95 aar og derover. (Recensement du ler janvier 1891:

Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte. Aveugles,

sourds-muets et aliénés. Mariages consanguins. - Liste nominative des individus âges

de 95 ans et au-dessus.) 1897.

279. Fattigvæsen 1894. (Assistance publique.) 1897.

280. Folkemængdens bevægelse 1893. (Mouvement de la population.) 1897.

281. Fiskerier 1896. (Grandes pêches maritimes.) 1897.

" 282. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1896 til 30 juni 1897. (Chemins de fer

publics.) 1897.

" 283. Civil retspleie 1895. (Justice civile.) 1898.

" 284. De vigtigste resultater av de statistiske tabeller vedkommende Folketællingen 1 januar

1891. (Apercu général du recensement du ler janvier 1891.) 1898.

" 285. Bergverksdrift 1894 og 1895. (Mines et usines.) 1898.

" 286. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1895 til 30 juni 1896. (Les établissements pénitentiaires.)

1898.

287. Spedalske i femaaret 1891-1895. (Lépreux en Norvège.) 1898.

" 288. Skibsfart 1896. (Navigation.) 1898.

" 289. Rekrutering 1897. (Recrutement.) 1898.

290. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1895. (L'état sanitaire et médical.) 1898.

" 291. Kriminel retspleie 1892 og 1893. (Justice criminelle.) 1898.

292. Distriktsfængsler 1896. (Prisons départementales.) 1898.

293. Sparebanker 1897. (Caisses d'épargne.) 1898.

294. Telegrafvæsen 1897. (Télégraphes de l'État.) 1898.

295. Postvæsen 1897. (Statistique postale.) 1898.

" 296. Sindsygeasylernes virksomhed 1896. (Hospices d'aliénés.) 1898.

" 297. Handel 1897. (Commerce.) 1898.

/I

Fiskerier 1897. (Grandes pêches maritimes.) 1898.

299. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1896. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1898.

" 300. Skiftevæsenet 1895 tilligemed opgave over de efter overformynderregnskaberne for aaret

1895 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1898.

" 301. Kommunale finanser 1894. (Finances des communes.) 1898.

" 302. Folkemængdens bevægelse 1894. (Mouvement de la population.) 1898.

" 303. Teknisk undervisningsvæsen 1894-1895. (Énseignement technique.) 1898.


32

No. 304. Livs- og dødstabeller for tiaaret 1881-82- 1890-91. (Tab les de mortalité et de survie.)

1898.

" 305. Fabrikanlæg 1895. (Établissements industriels.) 1898.

" 306. Valgmandsvalgene og stortingsvalgene 1897. (Statistique électorale.) 1898.

" 307. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1897 til 30 juni 1898. (Chemins de fer

publics.) 1899.

''. 308. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1896 til 30 juni 1897. (Les établissements pénitentiaires.)

1899.

" 309. Distriktsfængsler 1897. (Prisons départementales.) 1899.

" 310. Skibsfart 1897. (Navigation.) 1899.

" 311. Folkemængdens bevægelse 1895. (Mouvement de la population.) 1899.

" 312. Civil retspleie 1896. (Justice civile.) 1899.

" 313. Rekrutering 1898. (Recrutement.) 1899.

" 314. Jordbruk og fædrift 1891-1895. (Agriculture et élève du bétail.) 1899.

" 315. Beretning om amternes økonomiske tilstand 1891-1895. (Rapports sur l'état économique

des préfectures.) 1899. 2 b.

" 316. Handel 1898. (Commerce.) 1899.

" 317. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1896. (L'état sanitaire et médical.) 1899.

" 318. Telegrafvæsen 1898. (Télégraphes de l'État.) 1899.

" 319. Skolevæsenets tilstand 1895. (Instruction publique.) 1899.

" 320. Sindsygeasylernes virksomhed 1897. (Hospices d'aliénés.) 1899.

" 321. Arbeidslønninger 1890 og 1895. (Gages annuels des domestiques et salaires des

ouvriers.) 1899.

" 322. Sparebanker 1898. (Caisses d'épargne.) 1899.

" 323. Postvæsen 1898. (Statistique postale.) 1899.

" 324. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1897. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1899.

" 325. Fiskerier 1898. (Grandes pêches maritimes.) 1899.

" 326. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for Bygninger 1895-1897. (L'Institution

générale des assurances contre l'incendie.) 1899.

" 327. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1897. (L'état sanitaire et médical.) 1900.

" 328. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1897 til 30 juni 1898. (Les établissements penitentiaires.)

1900.

" 329. De offentlige jernbaner i terminen 1 juli 1898 til 30 juni 1899. (Chemins de fer

publics.) 1900.

" 330. Kommunale finanser 1895. (Finances des communes.) 1900.

" 331. Sindsygeasylernes virksomhed 1898. (Hospices d'aliénés.) 1900.

" 332. Distriktsfængsler 1898. (Prisons départementales.) 1900.

" 333. Skibsfart 1898. (Navigation.) 1900.

" 334. Skolevæsenets tilstand 1896. (Instruction publique.) 1900.

" 335. Rekrutering 1899. (Recrutement.) 1900.

" 336. Handel 1899. (Commerce.) 1900.

" 337. Skolevæsenets tilstand 1897. (Instruction publique.) 1900.

" 338. Postvæsen 1899. (Statistique postale.) 1900.

" 339. Kriminel retspleie 1894-1896. (Justice criminelle.) 1900.

" 340. Bergverksdrift 1896, 1897 og 1898. (Mines et usines.) 1900.

" 341. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1898. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1900.


-staaende

33

No. 342. De offentlige jernbaner 1 juli 1899 til 30 juni 1900. (Chemins de fer publics.)

1900.

" 343. Fagskoler 1895-1896. (Écoles professionnelles.) 1900.

" 344. Sparebanker 1899. (Caisses d'épargne.) 1900.

" 345. Fiskerier 1899. (Grandes pêches maritimes.) 1900.

NOS, række IV.

Nr. 1. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1898. (L'état sanitaire et médical.) 1901.

2. Sindsygeasylernes virksomhed. 1899. (Hospices d'aliénés.) 1901.

3. Telegrafvæsen 1899 og lste kvartal 1900. (Télégraphes de l'État.) 1901.

4. Civil retspleie 1897 og 1898. (Justice civile.) 1901.

5. Skibsfart 1899. (Navigation.) 1901.

6. Folkemængdens bevægelse 1896. (Mouvement de la population.) 1901.

7. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1898 til 30 juni 1899. (Les établissements pénitentiaires.)

1901.

8. Folkemængdens bevægelse 1897. (Mouvement de la population.) 1901.

9. Kommunale finanser 1896. (Finances des communes.) 1901.

10. Rekrutering 1900. (Recrutement.) 1901.

11. Handel 1900. (Commerce.) 1901.

12. Distriktsfængsler 1899. (Prisons départementales.) 1901.

13. Sparebanker 1900. (Caisses d'épargne.) 1901.

14. Kriminalstatistik 1895, 1896 og 1897. (Justice criminelle.) 1901.

15. Postvæsen 1900. (Statistique postale.) 1901.

16. Fattigvæsen 1895. (Assistance publique.) 1901.

17. Folkemængdens bevægelse 1898. (Mouvement de la population.) 1901.

18. Skiftevæsen 1896, 1897 og 1898 tilligemed opgave over de efter overformynderregnskaberne

for aarene 1896, 1897 og 1898 under rigets overformynderiers bestyrelse hen

midler. (Successions, faillites et biens pupillaires.) 1901.

19. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for bygninger 1898 og 1899.

(L'Institution générale des assurances contre l'incendie.) 1901.

20. Skolevæsenets tilstand 1898. (Instruction publique.) 1901.

21. Fiskerier 1900. (Grandes pêches maritimes.) 1901.

22. De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1900 til 31 mars 1901. (Chemins de fer

publics.) 1901.

23. Private aktiebanker 1900. (Banques privées par actions.) 1901.

24. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1899. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1901.

25. Valgtingene og valgmandstingene 1900. (Statistique électorale.) 1901.

26. Fattigvæsen 1896 og 1897. (Assistance publique.) 1901.

27. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1899. (L'état sanitaire et médical.) 1902.

28. Telegrafvæsen 1 april 1900 til 31 mars 1901. (Télégraphes de l'Etat.) 1902.

29. Sindsygeasylernes virksomhed 1900. (Hospices d'aliénés.) 1902.

30. Kommunale finanser 1897. (Finances des communes.) 1902.

31. Strafarbeidsanstalter 1 juli 1899 til 31 mars 1900. (Les établissements pénitentiaires.)

1902.


34

Nr. 32. Skibsfart 1900. (Navigation.) 1902.

" 33. Fattigvæsen 1898. (Assistance publique.) 1902.

" 34. Civil retspleie 1899 og 1900. (Justice civile.) 1902.

" 35. Statskassens finanser 1 juli 1895 til 31 mars 1900. (Finances de l'État.) 1902.

" 36. Spedalske 1896-1900. (Lépreux en Norvège.) 1902.

" 37. Kriminel retspleie 1897 og 1898. (Justice criminelle.) 1902.

" 38. Handel 1901. (Commerce.) 1902.

" 39. Folkemængdens bevægelse 1891-1895. II. Sammendrag. (Mouvement de la population.

II. Résumé.) 1902.

" 40. Fagskolestatistik 1896-97, 1897-98 og 1898-99. (Écoles professionelles.) 1902.

" 41. Skiftevæsenet 1899 tilligemed opgaver over de efter overformynderregnskaberne for aaret

1899 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1902.

" 42. Folkemængdens bevægelse 1899. (Mouvement de la population.) 1902.

" 43. Sparebanker 1901. (Caisses d'épargne.) 1902.

" 44. Kriminalstatistik 1898 og 1899. (Justice criminelle.) 1902.

" 45. Postvæsen 1901. (Statistique postale.) 1902.

" 46. Fattigvæsen 1899. (Assistance publique.) 1902.

" 47. Private aktiebanker 1901. (Banques privées par actions.) 1902.

" 48. Skolevæsenets tilstand 1899. (Instructions publique.) 1902.

" 49. Fiskerier 1901. (Grandes pêches maritimes.) 1902.

" 50. Rekrutering 1901. (Recrutement.) 1902.

" 51. Kommunale finanser 1898. (Finances des communes.) 1902.

52. Folketællingen 3 december 1900. Første hefte: Folkemæængde i rikets forskjellige

administrative inddelinger m.v. (Recensement du 3 décembre 1900. I. Population des

divisions administratives, etc.) 1902.

" 53. Distriktsfængsler 1900. (Prisons départementales.) 1902.

" 54. De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1901 til 30 mars 1902. (Chemins de fer

publics.) 1902.

" 55. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1900. (L'état sanitaire et médical.) 1902.

" 56. Telegrafvæsen 1 april 1901 til 30 mars 1902. (Télégraphes de l'État.) 1902.

" 57. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1900. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1902.

" 58. Sindsygeasylernes virksomhed 1901. (Hospices d'alienes.) 1903.

" 59. Bergverksdrift 1899 og 1900. (Mines et usines.) 1903.

" 60. Arbeidslønninger 1900. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.)

1903.

" 61. Strafarbeidsanstalter 1 april 1900 til 31 mars 1901. (Les établissements pénitentiaires.)

1903.

" 62. Skibsfart 1901. (Navigation.) 1903.

" 63. Kommunale finanser 1899. (Finances des communes.) 1903.

" 64. Folkemængdens bevægelse 1900. (Mouvement de la population.) 1903.

" 65. Handel 1902. (Commerce.) 1903.

" 66. Skiftevæsen 1900 tilligemed opgaver over de efter overformynderregnskaberne for aaret

1900 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1903.

" 67. Private aktiebanker 1902. (Banques privées par actions.) 1903.

" 68. Rekrutering 1902. (Recrutement.) 1903.


35

Nr. 69. Postvæsen 1902. (Statistique postale.) 1903.

" 70. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1901. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1903.

" 71. Sparebanker 1902. (Caisses d'épargne.) 1903.

" 72. Jordbruk og fædrift 1896-1900. (Agriculture et élève du bétail.) 1903.

" 73. Folketællingen 3 december 1900. Andet hefte: Folkemængde fordelt efter kjøn, alder og

egteskabelig stilling. (Recensement du 3 décembre 1900. II. Population classée par

sexe, par âge et par état civil.) 1903.

74. Sindsygeasylernes virksomhed 1902. (Hospices d'aliénés.) 1903.

" 75. De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1902 til 31 mars 1903. (Chemins de fer

publics.) 1903.

76. Fiskerier 1902. (Grandes pêches maritimes.) 1903.

77. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1901. (L'état sanitaire et médical.) 1903.

78. Telegrafvæsen 1 april 1902 til 30 mars 1903. (Télégraphes de l'État.) 1903.

79. Kriminalstatistik 1900. (Justice criminelle.) 1903.

" 80. Fattigvæsenet 1900. (Assistance publique.) 1903.

" 81. Kriminel retspleie 1899 og 1900. (Justice criminelle.) 1903.

" 82. Folketællingen 3 december 1900. Tredje hefte: Bebodde hus og husholdninger. (Recensement

du 3 décembre 1900. III. Maisons habitées et ménages.) 1904.

83. Folketællingen 3 december 1900. Fjerde hefte: Folkemængde fordelt efter nationalitet,

fødested og trosbekjendelse, blinde, døvstumme og sindsyke. (Recensement du 3 décembre

1900. IV. Population classée par nationalité, par lieu de naissance et par culte.

Aveugles, sourds-muets et aliénés.) 1904.

84. Skolevæsenets tilstand 1900. (Instruction publique.) 1904.

85. Fagskolestatistik 1899-1900, 1900-1901 og 1901-1902. ('cotes professionnelles.) 1904.

86. Fængselsstyrelsens aarbok 1901-1902. I. Meddelelser om det norske fængselsvæsen i det

19de aarhundrede. (Annuaire de l'Administration générale des prisons. I. Notices

historiques sur les prisons norvégiennes depuis le commencement du XIXième siècle.)

1904.

" 87. Skibsfart 1902. (Navigation.) 1904.

" 88. Skiftevæsen 1901 tilligemed opgaver over de efter overformynderregnskaberne for aaret

1901 under rigets overformynderiers bestyrelse henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1904.

89. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1902. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1904.

90. Handel 1903. (Commerce.) 1904.

91. Civil retspleie 1901 og 1902. (Justice civile.) 1904.

92. Postvæsen 1903. (Statistique postale.) 1904.

93. Sparebanker 1903. (Caisses d'épargne.) 1904.

" 94. Kommunale finanser 1900 med indledning omhandlende aarene 1896-1900. (Finances des

communes.) 1904.

95. Rekrutering 1903. (Recrutement.) 1904.

96. Skolevæsenets tilstand 1901. (Instruction publique.) 1904.

97. Fængselsstyrelsens aarbok 1901-1902. II. Aarsberetning 1901-1902. (Annuaire de

l'Administration générale des Prisons. II. Statistique des prisons.) 1904.

98. De offentlige jernbaner 1 april 1903 til 31 mars 1904. (Chemins de fer publics.) 1904.

99. Riksforsikringsanstaltens industristatistik 1895-1899. (Statistique industrielle de

l' Office des Assurances de l'État.) 1904.

" 100. Private aktiebanker 1903. (Banques privées par actions.) 1904.


36

Nr. 101. Fiskerier 1903. (Grandes pêches maritimes.) 1904.

" 102. Faste eiendomme 3 december 1900. (Propriétés fonciéres.) 1904.

" 103. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1902. (L'état sanitaire et médical.) 1904.

" 104. Telegrafvæsen 1 april 1903 til 31 mars 1904. (Télégraphes de l'état.) 1904.

" 105. Sindsygeasylernes virksomhed 1903. (Hospices d'aliénés.) 1905.

" 106. Beretninger om amternes økonomiske tilstand i femaaret 1896-1900. (Rapports sur

l'état économique des préfectures.) 1905. 2 b.

" 107. Skiftevæsenet 1902 tilligemed opgave over de efter overformynderregnskaberne for aaret

1902 under rigets overformynderiers regnskap henstaaende midler. (Successions,

faillites et biens pupillaires.) 1905.

" 108. Kommunale finanser 1901. (Finances des communes.) 1905.

" 109. Valgtingene og valgmandstingene 1903. (Statistique électorale.) 1905.

" 110. Skibsfart 1903. (Navigation.) 1905.

" 111. Folketællingen 3 december 1900. Femte hefte: Folkemængde fordelt efter livsstilling.

(Recensement du 3 décembre 1900. V. Population classée par professions.) 1905.

" 112. Fattigvæsen 1901 og 1902. (Assistance publique.) 1905.

" 113. Bergverksdrift 1901, 1902 og 1903. (Mines et usines.) 1905.

" 114. Skolevæsenets tilstand 1902. (Instruction publique.) 1905.

" 115. Handel 1904. (Commerce.) 1905.

" 116. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1903. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1905.

" 117. Folkemængdens bevægelse 1896-1900. II. Sammendrag for aarene 1896-1900. (Mouvement

de la population. II. Résume pour la periode quinquennale 1896-1900.) 1905.

" 118. Livs- og dødstabeller for tiaaret 1891-92- 1900-01. (Tables de mortalité et de survie.)

1905.

" 119. Rekrutering 1904. (Recrutement.) 1905.

" 120. Postvæsen 1904. (Statistique postale.) 1905.

" 121. Private aktiebanker 1904. (Banques privées par actions.) 1905.

" 122. Sparebanker 1904. (Caisses d'épargne.) 1905.

" 123. Fiskerier 1904. (Grandes pêches maritimes.) 1905.

" 124. Folketællingen 3 december 1900. Sjette hefte: Folkemængde fordelt efter livsstilling

med angivelse av alder og egteskabelig stilling. (Recensement du 3 décembre 1900.

VI. Professions avec indication de l'âge et de l'état civil.) 1905.

" 125. De offentlige jernbaner i terminen 1 april 1904 til 31 mars 1905. (Chemins de fer

publics.) 1905.

" 126. Kriminalstatistik 1901 og 1902. (Justice criminelle.) 1905.

" 127. Kommunale finanser 1902. (Finances des communes.) 1905.

" 128. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1903 med karter. (L'état sanitaire et

médical.) 1905.

" 129. Telegrafvæsen for terminen 1 april 1904 til 31 mars 1905. (Télégraphes de l'état.)

1905.

" 130. Skilsmisser og separationer. (Divorces et séparations.) 1905.


37

NOS, række V.

Nr. 1. Sindsygeasylernes virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés.) 1906.

" 2. Folkemængdens bevægelse 1901 og 1902. (Mouvement de la population.) 1906.

3. Kriminel retspleie 1901 og 1902. (Justice criminelle.) 1906.

4. Folketælling 3 december 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 décembre 1900.

Apergu général.) 1906.

5. Skolevæsenets tilstand 1903. (Instruction publique.) 1906.

6. Fagskolestatistik 1902-1905. (Stoles professionnelles.) 1906.

7. Fængselsstyrelsens aarbok 1902-1903. (Prisons départementales.) 1906.

8. Socialstatistik. IV. Arbeids- og lønningsforhold for syersker i Kristiania tillikemed

oplysninger angaaende lønninger i andre kvindelige erhverv i Norge. (Statistique

sociale et du travail. IV. Situation économique et sociale des couturières à

Christiania, et salaires d'autres ouvrières en Norvège.) 1906.

9. Norges handel 1905. (Commerce.) 1906.

" 10. Rekrutering 1905. (Recrutement.) 1906.

" 11. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for bygninger 1900-1904. (L'Institution

générale des assurances contre l'incendie.) 1906.

" 12. Kommunale finanser 1903. (Finances des communes.) 1906.

" 13. Skibsfart 1904. (Navigation.) 1906.

14. Private aktiebanker 1905. (Banques privées par actions.) 1906.

" 15. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1904. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1906.

" 16. Ulykkesforsikringen 1895-1899. (Assurances contre les accidents du travail.) 1906.

17. Postvæsen 1905. (Statistique postale.) 1906.

18. Sparebanker 1905. (Caisses d'épargne.) 1906.

" 19. Fiskerier 1905. (Grandes pêches maritimes.) 1906.

" 20. Fattigvæsenet 1903 og 1904. (Assistance publique.) 1906.

It

Telegrafvæsen 1905/1906. (Télégraphes de l'État.) 1906.

" 22. De offentlige jernbaner 1905/1906. (Chemins de fer publics.) 1906.

If

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1904. (L'état sanitaire et médical.) 1906.

" 24. Civil retspleie 1903 og 1904. (Justice civile.) 1906.

25. Folkemængdens bevægelse 1886-1900. Hovedoversigt. (Mouvement de la population. -

Apercu général.) 1906.

" 26. Forsømte barn 1900-1903. (Traitement des enfants moralement abandonnes.) 1906.

27. Skolevæsenets tilstand 1904. (Instruction publique.) 1907.

" 28. Sindsygeasylernes virksomhed 1905. (Hospices d'aliénés.) 1907.

29. Fængselsstyrelsens aarbok 1903-1904. (Prisons départementales.) 1907.

" 30. Skiftevæsen samt overformynderierne 1903 og 1904. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1907.

" 31. Jordbruk og fædrift 1901-1905. (Agriculture et élève du bétail.) 1907.

" 32. De spedalske i Norge 1901-1905. (Lépreux en Norvège.) 1907.

" 33. Bergverksdrift 1904 og 1905. (Mines et usines.) 1907.

" 34. Folkemængdens bevægelse 1903 og 1904. (Mouvement de la population.) 1907.

" 35. Handel 1906. (Commerce.) 1907.

" 36. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1905. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1907.

" 37. Socialstatistik. V. Om barn, født utenfor egteskab. (Statistique sociale et du travail.

V. Enfants illégitimes.) 1907.


38

Nr. 38. Rekrutering 1906. (Recrutement.) 1907.

" 39. Socialstatistik. VI. Arbeidsledighetstællinger i 1905 og 1906. (Statistique sociale

et du travail. VI. Dénombrement du chômage en 1905 et 1906.) 1907.

" 40. Kommunale finanser 1904. (Finances des communes.) 1907.

" 41. Kriminalstatistik 1903 og 1904. (Justice criminelle.) 1907.

" 42. Socialstatistik. VII. Arbeids- og lønningsforhold ved sagbruk og høvlerier.

(Statistique sociale et du travail. VII. Scieries et établissements de rabotage:

Organisation et procédés du travail. Salaires.) 1907.

43. Private aktiebanker 1906. (Banques privées par actions.) 1907.

" 44. Sparebanker 1906. (Caisses d'épargne.) 1907.

" 45. Postvæsen 1906. (Statistique postale.) 1907.

" 46. Fiskerier 1906. (Grandes pêches maritimes.) 1907.

" 47. Skibsfart 1905. (Navigation.) 1907.

" 48. Kriminel retspleie 1903 og 1904. (Justice criminelle.) 1907.

" 49. Stortingsvalget 1906. (Statistique électorale.) 1907.

" 50. Telegrafvæsen 1906/1907. (Télégraphes de l'État.) 1907.

" 51. Forsømte barn 1904 og 1905. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 1907.

" 52. De offentlige jernbaner 1906/1907. (Chemins de fer publics.) 1907.

" 53. Civil retspleie 1905. (Justice civile.) 1907.

" 54. Bergverksdrift 1906. (Mines et usines.) 1908.

11

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1905. (L'état sanitaire et médical.) 1908.

" 56. Sindssykeasylernes virksomhet 1906. (Hospices d'aliénés.) 1908.

" 57. Rekrutering 1907. (Recrutement.) 1908.

" 58. Industristatistik 1900. (Statistique industrielle.) 1908.

" 59. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1905. (Successions, faillites et biens pupillaires.)

1908.

" 60. Arbeidslønninger 1905. (Gages annuels des domestiques et salaries des ouvriers.)

1908.

61. Kommunevalgene 1907 med oplysninger om valgene i 1901 og delvis i 1904. (Elections

pour les conseils communaux et municipaux.) 1908.

62. Postvæsen 1907. (Statistique postale.) 1908.

63. Handel 1907. (Commerce.) 1908.

64. Statskassens finanser1900/1901- 1904/1905. (Finances de l'État.) 1908.

65. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1906. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1908.

II

II

"

II

II

"

II

II

II

66. Skibsfart 1906. (Navigation.) 1908.

67. Private aktiebanker 1907. (Banques privées par actions.) 1908.

68. Sparebanker 1907. (Caisses d'épargne.) 1908.

69. Fiskerier 1907. (Grandes pêches maritimes.) 1908.

70. Folkemængdens bevægelse 1905. (Mouvement de la population.) 1908.

71. Telegrafvæsen 1907/1908. (Télégraphes de l'État.) 1908.

72. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1906. (L'état sanitaire et médical.) 1908.

73. Skolevæsenets tilstand 1905. (Instruction publique.) 1908.

74. De offentlige jernbaner 1907/1908. (Chemins de fer publics.) 1908.

75. Kommunale finanser 1905. (Finances des communes.) 1908.

76. Bergverksdrift 1907. (Mines et usines.) 1908.

77. Industristatistik 1901-1904. (Statistique industrielle.) 1908.

78. Sindssykeasylernes virksomhet 1907. (Hospices d'aliénés.) 1909.


39

Nr. 79. Fattigvæsenet 1905. (Assistance publique.) 1909.

" 80. Fængselsstyrelsens aarbok 1904-1905. (Annuaire de l'Administration générale des

prisons.) 1909.

81. Skolevæsenets tilstand 1906. (Instruction publique.) 1909.

82. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1906 og 1907. (Successions faillites et biens

pupillaires.) 1909.

83. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1907. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1909.

84. Kommunale finanser 1906. (Finances des communes.) 1909.

85. Jordbrukstællingen 30 september 1907. Første hefte: Utsæd, landbruksredskaper, kreaturhold,

sæterbruk. (Recensement agricole du 30 septembre 1907. I. Semences, etc.)

1909.

86. Rekrutering 1908. (Recrutement.) 1909.

87. Handel 1908. (Commerce.) 1909.

88. Postvæsen 1908. (Statistique postale.) 1909.

89. Skibsfart 1907. (Navigation.) 1909.

90. Ulykkesforsikringen 1900-1903. (Assurances contre les accidents du travail.) 1909.

91. Kriminalstatistik 1905 og 1906. (Justice criminelle.) 1909.

92. Civil retspleie 1906 og 1907. (Justice civile.) 1909.

93. Beretning om amternes økonomiske tilstand 1901-1905.Iog II. (Rapports surl'état économique

des préfectures.) 1909.

94. Sparebanker 1908. (Caisses d'épargne.) 1909.

" 95. Private aktiebanker 1908. (Banques privées par actions.) 1909.

96. Forsømte barn 1906 og 1907. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 1909.

97. Industristatistik 1905. (Statistique industrielle.) 1909.

98. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1907. (L'état sanitaire et médical.) 1909.

99. Ulykkesforsikring 1904-1906. (Assurances contre les accidents du travail.) 1909.

" 100. Fiskerier 1908. (Grandes pêches maritimes.) 1909.

" 101. Fagskolestatistik 1905-1906 og 1907-1908. (Ecoles professionnelles.) 1909.

102. Sindssykeasylernes virksomhet 1908. (Hospices d'alinénés.) 1909.

103. Telegrafvæsen 1908/1909. (Télégraphes de l'État.) 1909.

" 104. Socialstatistik. VIII. Skatternes fordeling efter indtægt og forsørgelsesbyrde.

(Statistique sociale et du travail. VIII. Répartition des impôts en Norvège en égard

aux revenus et aux charges de famille des contribuables.) 1909.

" 105. Fattigvæsen 1906 og 1907. (Assistance publique.) 1910.

" 106. Aktieselskaper 1892 og 1906. (Sociétés par actions.) 1910.

" 107. De offentlige jernbaner 1908/1909. (Chemins de fer publics.) 1910.

" 108. Fiskerforsikringen 1909. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1910.

" 109. Jordbrukstællingen 30 september 1907. Andet hefte: Arealet og dets anvendelse. Procentberegninger

m.m. (Recensement agricole du 30 septembre 1907. II. Étendue des

exploitations, superficie cultivée. Chiffres proportionnels, etc.) 1910.

" 110. Rekrutering 1909. (Recrutement.) 1910.

" 111. Bergverksdrift 1908. (Mines et usines.) 1910.

" 112. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1908. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1910.

113. Norges folkemængde 1846-1901. (Population de droit.) 1910.

114. Postvæsen 1909. (Statistique postale.) 1910.


40

Nr. 115. Skolevæsenets tilstand 1907. (Instruction publique.) 1910.

" 116. Handel 1909. (Commerce.) 1910.

" 117. Skibsfart 1908. (Navigation.) 1910.

" 118. Sparebanker 1909. (Caisses d'épargne.) 1910.

" 119. Fængselsstyrelsens aarbok 1906. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1910.

" 120. Industristatistik 1906-1907. (Statistique industrielle.) 1910.

" 121. Kommunale finanser 1907. (Finances des communes.) 1910.

122. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1908. (L'état sanitaire et médical.) 1910.

" 123. Folkemængdens bevægelse 1901-1905. Sammendrag. (Mouvement de la population.

Résumé.) 1910.

" 124. Alkoholstatistik. I. Forbruk av brændevin, vin og 01 i Norge 1814 - 1909. (Statistique

des boissons alcooliques. I. Consommation de l'eau de vie, du vin et de la bière en

Norvège, 1814 à 1909.) 1910.

" 125. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for bygninger 1905-1909. (L'Institution

générale des assurances contre l'incendie.) 1910.

" 126. Ulykkesforsikringen 1907. (Assurances contre les accidents du travail.) 1910.

" 127. Fiskerier 1909. (Grandes pêches maritimes.) 1910.

" 128. Stortingsvalgene 1909. (Statistique électorale.) 1910.

" 129. Private aktiebanker 1909. (Banques privées par actions.) 1911.

" 130. Skolevæsenets tilstand 1908. (Instruction publique.) 1911.

" 131. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1908 og 1909. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1911.

" 132. De offentlige jernbaner 1909/10. (Chemins de fer publics.) 1911.

" 133. Norges telegrafvæsen 1909/10. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 1911.

" 134. Fattigvæsenet 1908 og 1909. (Assistance publique.) 1911.

" 135. Norges bergverksdrift 1909. (Mines et usines.) 1911.

" 136. Folkemængdens bevægelse 1906 og 1907. (Mouvement de la population.) 1911.

" 137. Kommunevalgene 1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.)

1911.

138. Fiskerforsikringen 1910. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1911.

139. Fængselsstyrelsens aarbok 1907. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1911.

140. Sindssykeasylernes virksomhet 1909. (Hospices d'aliénés.) 1911.

" 141. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1909. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1911.

" 142. Kriminalstatistik 1907 og 1908. (Justice criminelle.) 1911.

" 143. Industristatistik 1908. (Statistique industrielle.) 1911.

144. Norges postvæsen 1910. (Statistique postale.) 1911.

" 145. Jordbrukstællingen 30 september 1907. Oversigt m.v. (Recensement agricole du 30

septembre 1907. Apercu général, etc.) 1911.

" 146. Civil retspleie 1908 og 1909. (Justice civile.) 1911.

" 147. Fabriktællingen i Kongeriget Norge 1909. Første hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere.

(Recensement industriel 1909: Etablissements, ouvriers et propriétaires.) 1911.

" 148. Norges skibsfart 1909. (Navigation.) 1911.

" 149. Ulykkesforsikringen 1908. (Assurances contre les accidents du travail.) 1911.

" 150. Norges fiskerier 1910. Grandes pêches maritimes.) Bergen 1911.


41

Nr. 151. Norges handel 1910. (Commerce.) 1911.

" 152. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1909. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1911.

" 153. Norges sparebanker 1910. (Caisses d'épargne.) 1911.

" 154. Rekrutering 1910. (Recrutement.) 1912.

" 155. Industristatistik 1909. (Statistique industrielle.) 1912.

" 156. Private aktiebanker 1910. (Banques privées par actions.) 1912.

" 157. Handelsfunktionærernes lønningsforhold m.v. 1909. (Salaires, etc., des commis de

commerce.) 1912.

" 158. Sindssykeasylernes virksomhet 1910. (Hospices d'aliénés.) 1912.

" 159. Norges bergverksdrift 1910. (Mines et usines.) 1912.

" 160. De offentlige jernbaner 1910/11. (Chemins de fer publics.) 1912.

" 161. De spedalske 1906-1910. (Les lépreux en Norvège.) 1912.

" 162. Fagskolestatistik 1908/09-1910/11. (Écoles professionnelles.) 1912.

" 163. Skolevæsenets tilstand 1909. (Instruction publique.) 1912.

" 164. Forsømte barn 1908 og 1909. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 1912

" 165. Norges kommunale finanser 1908. (Finances des communes.) 1912.

" 166. Norges telegrafvæsen 1910/11. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1912.

" 167. Haandværkstællingen 1910. 1. hefte. (Recensement des métiers en 1910. I.) 1912.

" 168. Fængselsstyrelsens aarbok 1908. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1912.

" 169. Aktieselskaper 1910. (Sociétés par action.) 1912.

" 170. Folketællingen 1 december 1910. Første hefte: Folkemængde i Rikets forskjellige

administrative inddelinger m.v. (Recensement. I. Population des divisions administratives,

etc.) 1912.

" 171. Norges postvæsen 1911. (Statistique postale.) 1912.

" 172. Norges handel 1911. (Commerce.) 1912.

" 173. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1910. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1912.

" 174. Den norske Statskasses finanser i budgetaarene 1 april 1905-30 juni 1910. (Finances

de l'État pour les exercices 1 avril 1905 a 30 juin 1910.) 1912.

" 175. Ulykkesforsikringen 1909. (Assurances contre les accidents du travail.) 1912.

" 176. Norges sparebanker 1911. (Caisses d'épargne.) 1912.

" 177. Norges skibsfart 1910. (Navigation.) 1912.

" 178. Civil retspleie 1910. (Justice civile.) 1912.

" 179. De faste eiendomme 1906-1910. (Propriétés foncières rurales.) 1912.

" 180. Fiskerforsikringen 1911. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1912.

" 181. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1910. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1912.

" 182. Folketællingen 1 december 1910. Andet hefte: Finner og lapper. Hjemvendte norskamerikanere.

Dissentere. Blinde, døve og sindssyke. (Recensement. II. Finnois et

Lapons. Norvégiens rentrés après avoir émigrés en Amérique. Dissidents. Aveugles,

sourds et allienes.) 1912.

" 183. Industristatistik 1910. (Statistique industrielle.) 1912.

" 184. Rekrutering 1911. (Recrutement.) 1913.

" 185. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1910. (Successions, faillites et biens pupillaires.)

1913.

" 186. Norges fiskerier 1911. (Grandes pêches maritimes.) 1913.


42

Nr. 187. Folkemængdens bevægelse 1908 og 1909. (Mouvement de la population.) 1913.

" 188. Folketællingen 1 december 1910. Tredje hefte: Bebodde hus og husholdninger. Recensement.

III. Maisons habitées et ménages.) 1913.

189. Stortingsvalget 1912. (Élections en 1912 pour le "Storting".) 1913.

" 190. Sindssykeasylernes virksomhet 1911. (Hospices d'aliénés.) 1913.

" 191. Norges telegrafvæsen 1911/12. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 1913.

" 192. De offentlige jernbaner 1911/12. (Chemins de fer publics.) 1913.

" 193. Private aktiebanker 1911. (Banques privées par actions.) 1913.

" 194. Haandværkstellingen 1910. 2. hefte. (Recensement des métiers en 1910. II.) 1913.

" 195. Ulykkesforsikringen 1910. (Assurances contre les accidents du travail.) 1913.

" 196. Jordbruk og fædrift 1906-1910. (Agriculture et élève du bétail.) 1913.

" 197. Norges bergverksdrift 1911. (Mines et usines.) 1913.

" 198. Norges skibsfart 1911. (Navigation.) 1913.

" 199. Alkoholstatistik II. 1908-1911. (Statistique des boissons alcooliques: II. 1908 à

1911.) 1913.

" 200. Den Almindelige Brandforsikrings-Indretning for bygninger 1910-1912. (L'Institution

generale des assurances contre l'incendie.) 1913.

It

Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1911. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1913.

" 202. Fabriktællingen i Norge 1909. Andet hefte. Arbeidslønninger i industrien. (Recensement

industriel 1909. II. Salaires.) 1913.

" 203. Kriminalstatistik 1909 og 1910. (Justice criminelle.) 1913.

204. Norges postvæsen 1912. (Statistique postale.) 1913.

" 205. Fængselsstyrelsens aarbok 1909. (Annuaire de l'Administration générale des prisons

1909.) 1913.

" 206. Fabriktællingen i Norge 1909. Tredje hefte. Arbeidstiden i industrien. (Recensement

industriel 1909. III. Durée du travail dans l'industrie.) 1913.

207. Fattigvæsenet 1910. (Assistance publique.) 1913.

" 208. Norges handel 1912. (Commerce.) 1913.

It

Folkemængdens bevægelse 1910. (Mouvement de la population.) 1913.

" 210. Kriminalstatistik. Oversigt 1886-1904. (Statistique de la justice criminelle pour

les années 1886 à 1904. Introduction et tableaux rétrospectifs.) 1913.

" 211. Folketællingen 1 december 1910. Fjerde hefte: Folkemængde fordelt efter livsstilling.

(Recensement du 1 décembre 1910: Population classée par professions.) 1913.

" 212. Arbeidslønninger 1910. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.)

1913.

213. Industristatistik 1911. (Statistique industrielle.) 1913.

" 214. Fiskerforsikringen 1912. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1913.

" 215. Norges kommunale finanser 1909. (Finances des communes.) 1913.

216. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1911. (L'État sanitaire et médical.)

1913.

" 217. Rekrutering 1912. (Recrutement.) 1913.

218. Skolevæsenets tilstand 1910. (Instruction publique.) 1913.

219. Norges sparebanker 1912. (Caisses d'épargne.) 1913.

220. Norges fiskerier 1912. (Grandes pêches maritimes.) 1913.


43

NOS, række VI.

Nr. 1. Haandverkstællingen 1910. 3. hefte. Arbeidstid. (Recensement des métiers en 1910.

III. Durée du travail.) 1914.

" 2. Norges bergverksdrift 1912. (Mines et usines.) 1914.

" 3. Arbeidstiden i industrien september 1913. (.Durée du travail dans l'industrie

septembre 1913.) 1914.

" 4. De offentlige jernbaner 1912/13. (Chemins de fer publics.) 1914.

" 5. Norges telegrafvæsen 1912/13. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1914.

" 6. Sindssykeasylernes virksomhet 1912. (Hospices d'aliénés.) 1914.

" 7. Haandverkstællingen 1910. Fjerde hefte. Arbeidslønninger. (Recensement des métiers

en 1910. IV. Salaires.) 1914.

" 8. Folketællingen 1 december 1910. Femte hefte. Folkemængde fordelt efter kjøn, alder

og egteskabelig stilling samt fødesteder. Fremmede staters undersaatter. (Recensement

du ler décembre 1910. V. Population classée par sexe, par âge, par état civil

et par lieu de naissance. Sujets étrangers.) 1914.

" 9. Norges skibsfart 1912. (Navigation.) 1914.

" 10. Ulykkesforsikringen 1911. (Assurances contre les accidents du travail.) 1914.

" 11. Fængselsstyrelsens aarbok 1910. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1914.

" 12. Kommunevalgene 1913. (Élections en 1913 pour les conseils communaux et municipaux.)

1914.

" 13. Veterinærvæsenet og kjødkontrollen 1912. (Service vétérinaire et inspection de la

viande.) 1914.

" 14. Norges kommunale finanser 1910. (Finances des communes.) 1914.

" 15. Forsømte barn 1910 og 1911. (Traitements des enfants moralement abandonnés.) 1914.

" 16. Norges postvæsen 1913. (Statistique postale.) 1914.

" 17. Folkemængdens bevægelse 1911. (Mouvement de la population.) 1914.

" 18. Norges handel 1913. (Commerce.) 1914.

" 19. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1912. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1914.

" 20. Folketællingen 1 december 1910. Sjette hefte. Folkemængde fordelt efter livsstilling

med angivelse av alder og egteskabelig stilling. Navnefortegnelse over gamle.

(Recensement du ler décembre 1910. VI. Professions avec l'indication de l'âge et de

l'tat civil. Liste nominative des individus ages.) 1914.

" 21. Fiskerforsikringen 1913. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1914.

" 22. Industristatistik 1912. (Statistique industrielle.) 1914.

" 23. Markedspriser paa korn og poteter 1836-1914. (Données sur les prix du blé et des

pommes de terre 1836-1914.) 1915.

" 24. Indtægts- og formuesforhold efter skatteligningen 1911 (Revenus et fortunes selon

l'imposition de l'exercice 1911.) 1915.

" 25. Norges sparebanker 1913. (Caisses d'épargne.) 1915.

" 26. Fattigvæsenet 1911 og 1912. (Assistance publique.) 1915.

" 27. Folkemængdens bevægelse 1906-1910. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant

les années 1906 à 1910. Résumé.) 1915.

" 28. Norges fiskerier 1913. (Grandes pêches maritimes.) 1915.


44

Nr. 29. Norges bergverksdrift 1913. (Mines et usines.) 1915.

" 30. Norges telegrafvæsen 1913/14. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1915.

" 31. Norges kommunale finanser 1911. (Finances des communes.) 1915.

" 32. Private aktiebanker 1912 og 1913. (Banques privées par actions.) 1915.

" 33. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1911 og 1912. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1915.

" 34. Arbeidsledighet og arbeidsledighetskasser. (Chômage et caisses de chômage.) 1915.

" 35. Skolevæsenets tilstand 1911. (Instruction publique.) 1915.

" 36. Rekrutering 1913. (Recrutement.) 1915.

" 37. De offentlige jernbaner 1913/14. (Chemins de fer publics.) 1915.

" 38. Ulykkesforsikringen 1912. (Assurances contre les accidents du travail.) 1915.

" 39. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1913. (Service veterinaire et inspection de la

viande.) 1915.

" 40. Fagskolestatistik 1911/12-1913/14. (Écoles professionnelles.) 1915.

" 41. Forsikringsselskaper 1912. (Sociétés d'assurances.) 1915.

" 42. Sindssykeasylernes virksomhet 1913. (Hospices d'aliénés.) 1915.

" 43. Norges postvæsen 1914. (Statistique postale.) 1915.

" 44. Husholdningsregnskaper for handelsfunktionærer m.v. (Budgets de familles d'employés

du commerce, etc.) 1915.

" 45. Dødelighetstabeller for det norske folk 1901/02-1910/11. (Tables de mortalité selon

les expériences 1901/02-1910/11.) 1915.

" 46. Forsømte barn 1912 og 1913. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 1915.

" 47. Beretninger om amternes økonomiske tilstand 1906-1910. I og II. (Rapports des

préfets sur l'état économique et social des préfectures.) 1915.

" 48. Forsikringsselskaper 1913. (Sociétés d'assurances.) 1915.

" 49. Civil retspleie 1911, 1912 og 1913. (Justice civile.) 1915.

" 50. Fabriktællingen 1909. Fjerde hefte. Produktionsstatistik. (Recensement industriel

1909. IV. Statistique de la production.) 1915.

" 51. Folkemæmgdens bevægelse 1912. (Mouvement de la population.) 1915.

" 52. Kommunale skatteligninger i landdistriktene 1911, 1912 og lste halvaar 1913.

(Revenus et fortunes dans les districts ruraux.) 1915.

" 53. Industristatistik 1913. (Statistique industrielle.) 1915.

" 54. Fiskerforsikringen 1914. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1915.

" 55. Folkemængdens bevægelse 1901-1910. Hovedoversigt. (Aperqu general du mouvement de

la population en Norvège pendant les années 1901 a 1910.) 1915.

" 56. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1913. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1915.

" 57. Indtægt, formue og fordelingen av den kommunale skat 1913-1914 (Revenus, fortunes

et répartition de l'impôt communal.) 1915.

" 58. Norges sparebanker 1914. (Caisses d'épargne.) 1915.

" 59. Kriminalstatistik 1911 og 1912. (Justice criminelle.) 1916.

" 60. Norges bergverksdrift 1914. (Mines et usines.) 1916.

" 61. Fængselsstyrelsens aarbok 1911. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1916.

" 62. Private aktiebanker 1914. (Banques privées par actions.) 1916.

" 63. Alkoholstatistik. III. Drukkenskapsarrestationer 1896-1912. (Statistique des

boissons alcooliques. III. Arrestation par suite d'ivresse.) 1916.


45

Nr 64. Kreaturholdet 30 september 1914 og 1915. (Bétail, le 30 septembre 1914 et 1915.)

1916.

" 65. Stortingsvalgene 1915. (Élections en 1915 pour le "Storting".) 1916.

" 66. Folkemængdens bevægelse 1913. (Mouvement de la population.) 1916.

" 67. Skolevæsenets tilstand 1912. (Instruction publique.) 1916.

" 68. Norges telegrafvæsen 1914/15. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1916.

" 69. Fattigvæsenet 1913 og 1914. (Assistance publique.) 1916.

" 70. Norges handel 1914. (Commerce.) 1916.

" 71. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1914. (Le service vétérinaire et l'inspection de

la viande.) 1916.

72. Den Norske arbeiderbruk- og boligbank. (La Banque Norvégienne des Propriétés agricoles

et habitations Ouvrières.) 1916.

" 73. De offentlige jernbaner 1914/15. (Chemins de fer publics.) 1916.

" 74. Norges fiskerier 1914. (Grandes pêches maritimes.) 1916.

" 75. Fængselsstyrelsens aarbok 1912. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1916.

" 76. Norges skibsfart 1913. (Navigation.) 1916.

" 77. Folketællingen 1 december 1910. Hovedoversigt. (Recensement de ler décembre 1910.

Aper9u général.) 1916.

" 78. Drukkenskapsforseelser 1913-1915. (Délits d'ivresse.) 1916.

" 79. Ulykkesforsikringen 1913. (Assurances contre les accidents du travail.) 1916.

" 80. Norges kommunale finanser 1912. (Finances des communes.) 1916.

81. Norges postvæsen 1915. (Statistique postale.) 1916.

" 82. Skolevæsenets tilstand 1913. (Instruction publique.) 1916.

" 83. Folkemængdens bevægelse 1914. (Mouvement de la population.) 1916.

" 84. Skiftevæsenet samt overformynderierne 1913 og 1914. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1916.

" 85. Sindssykeasylernes virksomhet 1914. (Hospices d'aliénés.) 1916.

86. Private aktiebanker 1915. (Banques privées par actions.) 1916.

87. Industristatistik 1914. (Statistique industrielle.) 1916.

" 88. Fiskerforsikringen 1915. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1916.

" 89. Forsikringsselskaper 1914. (Sociétés d'assurances.) 1916.

" 90. Norges skibsfart 1914. (Navigation.) 1916.

91. Norges sparebanker 1915. (Caisses d'épargne.) 1917.

" 92. Kreaturholdet 30 september 1916. (Bétail, le 30 septembre 1916.) 1917.

" 93. Arbeidslønninger 1915. (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers.)

1917.

" 94. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1914. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1917.

" 95. Norges bergverksdrift 1915. (Mines et usines.) 1917.

" 96. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1915. (Le service vétérinaire et l'inspection de

la viande.) 1917.

" 97. Norges handel 1915. (Commerce.) 1917.

98. Fængselsstyrelsens aarbok 1913. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1917.

" 99. Forsømte og forbryderske barn i Norge. (Énfants moralement abandonnés et enfants

criminels en Norvège.) 1917.


46

Nr. 100. Norges kommunale finanser 1913/14. (Finances des communes.) 1917.

" 101. De offentlige jernbaner 1915/16. (Chemins de fer publics.) 1917.

" 102. Norges telegrafvæsen 1915/16. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1917.

" 103. Norges skibsfart 1915. (Navigation.) 1917.

" 104. Jordbruk og fædrift 1911-15. (Agriculture et élève du bétail.) 1917.

" 105. Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. lste del. (Éffets de la cherté des vivres

sur les conditions d'existence. fere partie.) 1917.

" 106. Forsikringsselskaper 1915. (Sociétés d'assurances.) 1917.

" 107. Ulykkesforsikringen 1914. (Assurances contre les accidents du travail.) 1917.

" 108. De spedalske i Norge 1911-1915. (Lépreux en Norvège.) 1917.

" 109. Sindssykeasylernes virksomhet 1915. (Hospices d'aliénés.) 1917.

" 110. Kommunevalgene 1916. (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.)

1917.

" 111. Folkemængdens bevægelse 1915. (Mouvement de la population.) 1917.

" 112. Norges postvæsen 1916. (Statistique postale.) 1917.

" 113. Kriminalstatistik 1913 og 1914. (Justice criminelle.) 1917.

" 114. Skiftevæsenet samt overformynderiene 1915. (Successions, faillites et biens pupillaires.)

1917.

" 115. Norges fiskerier 1915. (Grandes pêches maritimes.) 1917.

" 116. Private aktiebanker 1916. (Banques privées par actions.) 1917.

" 117. Fængselsstyrelsens aarbok 1914. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1917.

" 118. Norges sparebanker 1916. (Caisses d'épargne.) 1917.

" 119. Fiskerforsikringen 1916. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1917.

" 120. Norges skibsfart 1916. (Navigation.) 1917.

" 121. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1916. (Le service vétérinaire et l'inspection

de la viande.) 1918.

" 122. Norges kommunale finanser 1914/15. (Finances des communes.) 1918.

" 123. Civil retspleie 1914 og 1915. (Justice civile.) 1918.

" 124. Dyrtidens virkninger paa levevilkaarene. 2den del. (Éffets de la cherté des vivres

sur les conditions d'existence. 2ieme partie.) 1918.

" 125. Industristatistik 1915. (Statistique industrielle.) 1918.

" 126. De offentlige jernbaner 1916/17. (Chemins de fer publics.) 1918.

" 127. Norges telegrafvæsen 1916/17. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1918.

" 123. Forsikringsselskaper 1916. (Sociétés d'assurances.) 1918.

" 129. Skolebarns erhvervsmæssige arbeide. (Travail salarié parmi les enfants des écoles

primaires publiques.) 1918.

" 130. Norges handel 1916. (Commerce.) 1918.

" 131. Beboelsesstatistik for enkelte norske byer for 1917 (1916). (Statistique d'habitation

pour quelques villes norvégiennes en 1917 (1916).) 1918.

" 132. Ulykkesforsikringen 1915. (Assurances contre Zes accidents du travail.) 1918.

" 133. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 1915. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1918.

" 134. Fængselsstyrelsens aarbok 1915. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1918.

" 135. Norges postvesen 1917. (Statistique postale.) 1918.


47

Nr. 136. Folkemengdens bevægelse 1911-1915. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant

les années 1911 å 1915. Résumé.) 1918.

" 137. Fagskolestatistikk 1914/15-1916/17. (Écoles professionnelles.) 1918.

" 138. Norges bergverksdrift 1916. (Mines et usines.) 1918.

" 139. Den norske Statskasses finanser 1 juli 1910-30 juni 1915. (Finances de l'Etat.)

1918.

140. Private aktiebanker 1917. (Banques privées par actions.) 1918.

" 141. Lønninger og levevilkår i Norge under verdenskrigen. (Gages et conditions d'existence

en Norvège pendant la guerre.) 1918.

" 142. Fiskerforsikringen 1917. (Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1918.

" 143. Drukkenskapsforseelser 1916-1917. (Délits d'ivresse.) 1918.

" 144. Skolevæsenets tilstand 1914. (Instruction publique.) 1919.

" 145. Fattigvæsenet 1915. (Assistance publique.) 1919.

" 146. Rekrutering 1914. (Recrutement.) 1919.

" 147. Norges sparebanker 1917. (Caisses d'épargne.) 1919.

" 148. Veterinærvæsenet og kjøtkontrollen 1917. (Le service vétérinaire et l'inspection

de la viande.) 1919.

" 149. Norges skibsfart 1917. (Navigation.) 1919.

" 150. Stortingsvalget 1918. (Élections en 1918 pour le "Storting".) 1919.

" 151. De offentlige jernbaner 1917/18. (Chemins de fer publics.) 1919.

" 152. Ulykkesforsikringen 1916. (Assurances contre les accidents du travail.) 1919.

" 153. Norges postvesen 1918. (Statistique postale.) 1919.

" 154. Norges handel 1917. (Commerce.) 1919.

" 155. Norges bergverksdrift 1917. (Mines et usines.) 1919.

" 156. Forsikringsselskaper 1917. (Sociétés d'assurances.) 1919.

157. Lønninger 1919. (Gages et salaires.) 1919.

" 158. Norges telegrafvæsen 1917/18. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1919.

159. Fængselsstyrelsens aarbok 1916. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1919.

" 160. Norges kommunale finanser 1915/16. (Finances des communes.) 1919.

" 161. Private aktiebanker 1918. (Banques privées par actions.) 1919.

" 162. Industristatistikk 1916 og 1917. (Statistique industrielle.) 1919.

163. Folkemengdens bevegelse 1916. (Mouvement de la population.) 1920.

164. Norges sparebanker 1918. (Caisses d'épargne.) 1920.

" 165. Skiftevesenet 1916 og 1917 samt overformynderiene 1916. (Successions, faillites et

biens pupillaires.) 1920.

166. Sinnssykeasylenes virksomhet 1916. (Hospices d'aliénés.) 1920.

" 167. Areal- og husdyrtellingen pr. 20 juni 1918. Avholdt av Statens Rationeringsdirektorat.

(Recensement des superficies agricoles et du bétail 1918.) 1920.

" 168. Rekruttering 1915. (Recrutement.) 1920.

" 169. Sjømannsforsikringen 1913-1917. Fiskerforsikringen 1918. (Assurances contre les

accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1920.

" 170. Jordbrukstellingen 1 januar 1918. Første hefte. Kreaturhold. (Recensement du 1.

janvier 1918. Bétail.) 1920.

171. Forsømte barn 1914 og 1915. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 1920.

172. Norges jernbaner 1918/19. (Chemins de fer.) 1920.


48

Nr. 173. Kriminell rettspleie og benådninger 1913 og 1914. (La justice criminelle: Comptes de

travail des tribunaux et les grâces.) 1920.

" 174. Sykeforsikringen 1916-1918. (Assurance-maladie.) 1920.

" 175. Norges skibsfart 1918. (Navigation.) 1920.

" 176. Norges handel 1918. (Commerce.) 1920.

" 177. Arbeidstiden i anleggs- og byggevirksomheter m.v. (Durée du travail dans les entreprises

de construction et bâtiment, etc.) 1920.

" 178. Kvinners nattarbeide. (Travail de nuit des femmes.) 1920.

" 179. Ulykkesforsikringen 1917. (Assurances contre les accidents du travail.) 1920.

" 180. Norges postvesen 1919. (Statistique postale.) 1920.

" 181. Forsikringsselskaper 1918. (Sociétés d'assurances.) 1920.

" 182. Norges fiskerier 1916. (Grandes pêches maritimes.) 1920.

" 183. Norges fiskerier 1917. (Grandes pêches maritimes.) 1920.

" 184. Veterinærvæsenet og kjøttkontrollen 1918. (Le service vétérinaire et l'inspection de

la viande.) 1920.

" 185. Sinnssykeasylenes virksomhet 1917. (Hospices d'aliénés.) 1920.

" 186. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1920.

" 187. Norges telegrafvesen 1918/19. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1920.

" 188. Kriminalstatistikk 1915 og 1916. (Justice criminelle.) 1920.

" 189. Kommunevalgene 1919. (Élections en 1919 pour les conseils communaux et municipaux.)

1920.

" 190. Alkoholstatistikk 1918-1919. (Statistique de l'alcool.) 1920.

" 191. Fattigvesenet 1916 og 1917. (Assistance publique.) 1920.

" 192. Civil rettspleie 1916, 1917 og 1918. (Justice civile.) 1920.

" 193. Rekruttering 1916. (Recrutement.) 1920.

" 194. Private aktiebanker 1919. (Banques privées par actions.) 1920.

NOS, rekke VII.

Nr. 1. Skolevesenets tilstand 1915. (Instruction publique.) 1921.

2. Folkemengdens bevegelse 1917. (Mouvement de la population.) 1921.

3. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1917. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1921.

4. Sinnsykeasylenes virksomhet 1918. (Hospices d'aliénés.) 1921.

5. Industristatistikk 1918. (Statistique industrielle.) 1921.

6. Norges sparebanker 1919. (Caisses d'épargne.) 1921.

7. Norges kommunale finanser 1916/17. (Finances des communes.) 1921.

8. Sykeforsikringen 1919. (Assurance-maladie.) 1921.

9. Lønninger 1920. (Gages et salaires.) 1921.

10. Norges skibsfart 1919. (Navigation.) 1921.

11. Sjømannsforsikringen 1918. Fiskerforsikringen 1919. (Assurances contre les accidents

des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1921.

12. Jordbrukstellingen 1. januar 1918, annet hefte: Arealet og dets anvendelse m.v.

Oversikt over tellingens resultater. (Recensement agricole du ler janvier 1918.

II. Étendue des exploitations, superficie cultivée. Apercu général, etc.) 1921.


-elle.)

49

Nr. 13. Husholdningsregnskap sept. 1918-sept. 1919. (Budgets de familles de sept. 1918 à

sept. 1919.) 1921.

" 14. Norges bergverksdrift 1918. (Mines et usines.) 1921.

" 15. Ulykkesforsikringen 1918. (Assurances contre les accidents du travail.) 1921.

" 16. Norges jernbaner 1919/20. (Chemins de fer.) 1921.

17. Fængselsstyrelsens aarbok 1917. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1921.

" 18. Norges postvesen 1920. (Statistique postale.) 1921.

" 19. Norges handel 1919. (Commerce.) 1921.

20. Fagskolestatistikk 1917/18-1919/20. (Écoles professionnelles.) 1921.

It

It

It

Norges telegrafvesen 1919/20. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 1921.

Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1919. (Le service vétérinaire et l'inspection

de la viande.) 1921.

Forsikringsselskaper 1919. (Sociétés d'assurances.) 1921.

24. Norges fiskerier 1918. (Grandes pêches maritimes.) 1921.

25. Utvandringsstatistikk. (Statistique de l'émigration.) 1921.

" 26. Skolevesenets tilstand 1916. (Instruction publique.) 1921.

" 27. Rekruttering 1917. (Recrutement.) 1921.

It

Private aktiebanker 1920. (Banques privées par actions.) 1921.

29. Norges skibsfart 1920. (Navigation.) 1921.

" 30. Fængselsstyrelsens aarbok 1918. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1921.

" 31. Folkemengdens bevegelse 1918. (Mouvement de la population.) 1921.

" 32. Sykeforsikringen 1920. (Assurance-maladie.) 1921.

" 33. Rekruttering 1918. (Recrutement.) 1922.

" 34. Skiftevesenet 1918 og 1919. Overformynderiene 1917 og 1918. (Successions, faillites

et biens pupillaires.) 1922.

35. Norges sparebanker 1920. (Caisses d'épargne.) 1922.

" 36. Norges handel 1920. (Commerce.) 1922.

" 37. Sjømannsforsikringen 1919. Fiskerforsikringen 1920. (Assurances contre les accidents

des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1922.

" 38. Fattigvesenet 1918 og 1919. (Assistance publique.) 1922.

" 39. Folketellingen 1. desember 1920. I. Folkemengde og areal i rikets forskjellige deler.

Hussamlinger på landet. (Recensement. I. Population et superficie des divisions

administratives, etc.) 1922.

" 40. Folketellingen 1. desember 1920. II. Trossamfund. (Recensement. II. Population de

droit classée par culte.) 1922.

" 41. Norges jernbaner 1920/21. (Chemins de fer.) 1922.

" 42. Rekruttering 1919. (Recrutement.) 1922.

43. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1920. (Le service vétérinaire et l'inspection de

la viande.) 1922.

" 44. Arbeidslønninger 1920 og 1921. (Gages annuels des domestiques et salaires des

ouvriers.) 1922.

" 45. Ulykkesforsikringen 1919. (Assurances contre les accidents du travail.) 1922.

" 46. Civil rettspleie 1919 og 1920. (Justice civile.) 1922.

47. Norges kommunale finanser 1917/18. (Finances des communes.) 1922.

" 48. Norges bergverksdrift 1919 og 1920. (Mines et usines.) 1922.

49. Produksjonsstatistikk for industrien 1916. (Statistique de la production industri

1922.


50

Nr. 50. Norges postvesen 1921. (Statistique postale.) 1922.

" 51. Norges brandkasse 1913-1917. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1922.

" 52. Jordbruk og fedrift 1916-1920. (Agriculture et élève du bétail.) 1922.

" 53. Norges fiskerier 1919. (Grandes pêches maritimes.) 1922.

" 54. Forsikringsselskaper 1920. (Sociétés d'assurances.) 1922.

" 55. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1. juli 1922. (Les divisions

civiles, ecclésiastiques,judiciaires et militaires du royaume de Norvège ler

juillet 1922.) 1922.

" 56. Norges telegrafvesen 1920/21. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1922.

57. Private aktiebanker 1921. (Banques privées par actions.) 1922.

" 58. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1918. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1922.

" 59. Den norske Statskasses finanser 1. juli 1915-30. juni 1920. (Finances de l'État.)

1922.

" 60. Skolevesenets tilstand 1917. (Instruction publique.) 1922.

61. Sykeforsikringen 1921. (Assurance-maladie.) 1922.

" 62. Alkoholstatistikk 1920-21. (Statistique de l'alcool.) 1922.

" 63. Norges kommunale finanser 1918-1919. (Finances des communes.) 1922.

" 64. Kriminalstatistikk og kriminell rettspleie 1917 og 1918. (Criminalité et justice

criminelle.) 1922.

" 65. Norges skibsfart 1921. (Navigation.) 1922.

" 66. Stortingsvalget 1921. (Élections en 1921 pour le "Storting".) 1922.

" 67. Norges sparebanker 1921. (Caisses d'épargne.) 1922.

" 68. Norges handel 1921. (Commerce.) 1922.

" 69. Rekruttering 1920. (Recrutement.) 1922.

" 70. Norges bergverksdrift 1921. (Mines et usines.) 1922.

" 71. Sinnssykeasylenes virksomhet 1919. (Hospices d'aliénés.) 1923.

" 72. Folkemengdens bevegelse 1919. (Mouvement de la population.) 1923.

73. De spedalske i Norge 1916-1920. (Rapport sur les lépreux en Norvège.) 1923.

" 74. Skiftevesenet 1920. Overformynderiene 1919 og 1920. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1923.

" 75. Sjømannsforsikringen 1920. Fiskerforsikringen 1921 (1/1-31/3). (Assurances contre

les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1923.

" 76. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. III. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder

og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre 1920. III. Population repartie

par le sexe, l'age et l'etat civil.) 1923.

" 77. Forsømte barn 1918, 1919 og 1920. (Traitement des enfants moralement abandonnés.)

1923.

" 78. Kommunevalgene 1922. (Élections en 1922 pour les conseils communaux et municipaux.)

1923.

" 79. Fengselsstyrelsens årbok 1919. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1923.

80. Norges jernbaner 1921-22. (Chemins de fer.) 1923.

81. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. IV. Folkemengden fordelt efter fødested. -

Finner og kvener. - Andre lands statsborgere. - Norsk-amerikanere. (Recensement du

ler décembre 1920. IV. Population répartie par le lieu de naissance. - Lapons et

quaines. - Sujets étrangers. - Norvego-Américains.) 1923.


51

Nr.

n

It

tl

It

82. Lønninger 1922. (Gages et salaires.) 1923.

83. Ulykkesforsikringen 1920. (Assurances contre les accidents du travail.) 1923.

84. Norges kommunale finanser 1919/20. (Finances des communes.) 1923.

85. Kriminalstatistikk og kriminell rettspleie 1919 og 1920. (Criminalité et justice

criminelle.) 1923.

86. Forsikringsselskaper 1921. (Société d'assurances.) 1923.

87. Norges postvesen 1922. (Statistique postale.) 1923.

88. Sinnssykeasylenes virksomhet 1920. (Hospices d'alienes.) 1923.

89. De faste eiendommer 1916-1920. (Propriétés foncières rurales.) 1923.

90. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1921. (Le service vétérinaire et l'inspection

de la viande.) 1923.

91. Industristatistikk 1921. (Statistique industrielle.) 1923.

92. Folkemengdens bevegelse 1920. (Mouvement de la population.) 1923.

93. Norges skibsfart 1922. (Navigation.) 1923.

94. Sykeforsikringen 1922. (Assurance-maladie.) 1923.

95. Norges bergverksdrift 1922. (Mines et usines.) 1923.

96. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. V. Blinde, dgvstumme, åndssvake, sinnssyke

og vanføre. (Recensement de ler décembre 1920. Aveugles, sourd-muets, idiots,

aliénés et estropiés.) 1923.

97. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. VI. Barnetallet i norske ekteskap.

(Census of 1. December. VI. Fertility of marriages.) 1923.

98. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. VII. Boligstatistikk. - Byer. (Recensement

du ler décembre 1920. VII. Statistique d'habitation. - Villes.) 1923.

99. Private aktiebanker 1922. (Banques privées par actions.) 1923.

100. Skolevesenets tilstand 1918. (Instruction publique.) 1923.

101. Rekruttering 1921. (Recrutement.) 1923.

102. Norges telegrafvesen 1921/22. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1923.

103. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. IX. Folkemengden fordelt efter livsstilling.

- Riket. - Bygder. - Byer. (Recensement de ler décembre 1920. IX. Population

répartie par professions. - Royaume. - Districts ruraux. - Villes.) 1923.

104. Arbeidstiden i handels- og kontorvirksomheter i 1918. (Employes de commerce et de

bureaux. Durée du travail en 1918.) 1923.

105. Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter i Norge 1922. (Les conventions collectives

et les conflicts du travail en Norvège en 1922.) 1923.

106. Norges handel 1922. (Commerce.) 1923.

107. Norges kommunale finanser 1920/21. (Finances des communes.) 1923.

108. Sundhetstilstanden ogmedisinalforholdene 1919. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1923.

109. Norges sparebanker 1922. (Caisses d'épargne.) 1923.

110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1924.

111. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. X. Folkemengden fordelt efter livsstilling,

alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du ler décembre, 1920. X. Population

répartie par profession, par age et par état civil.) 1924.

112. Norges brandkasse 1918-1922. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1924.

113. Beretninger om amtenes økonomiske tilstand 1911-1915. I og II. (Rapports des prefets

sur l'état économique et social des préfectures.) 1924.


52

Nr. 114. Norges fiskerier 1920. (Grandes pêches maritimes.) 1924.

" 115. Sjømannsforsikringen 1921. Fiskerforsikringen 1921 (1/4-31/12). (Assurance contre

les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.)

1924.

" 116. Skolevesenets tilstand 1919. (Instruction publique.) 1924.

" 117. Representativ landbrukstelling 1923. (Recensement agricole représentatif.)

1924.

" 118. Arbeids- og lønningsforhold i trikotasjeindustrien. (Conditions du travail et

salaires dans l'industrie du tricotage.) 1924.

" 119. Lønninger 1923. (Gages et salaires.) 1924.

" 120. Forsømte barn 1921 og 1922. (Traitements des enfants moralement abandonnés.) 1924.

" 121. Folkemengdens bevegelse 1921. (Mouvement de la population.) 1924.

" 122. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1923-24. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1924.

" 123. Skiftevesenet samt overformynderiene 1921 og 1922. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1924.

" 124. Civil rettspleie 1921 og 1922. (Justice civile.) 1924.

" 125. Norges jernbaner 1922-23. (Chemins de fer.) 1924.

" 126. Norges postvesen 1923. (Statistique postale.) 1924.

" 127. Industristatistikk 1922. (Statistique industrielle.) 1924.

" 128. Forsikringsselskaper 1922. (Sociétés d'assurances.) 1924.

" 129. Alkoholstatistikk 1922-1923. (Statistique de l'alcool.) 1924.

" 130. Norges telegrafvesen 1922/23. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1924.

" 131. Folketellingen i Norge 1. december 1920. XI. Folkemengden fordelt efter livsstilling.

Fylker. Byer og herreder. Procenttall. (Recensement du ler décembre 1920.

XI. Population répartie par profession. Préfectures. Villes et communes rurales.

Chiffres relatifs.) 1924.

" 132. Fengselsstyrelsens årbok 1921. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1924.

" 133. Fagskolestatistikk 1920/21-1922/23. (Écoles professionnelles.) 1924.

" 134. Norges fiskerier 1921. (Grandes pêches maritimes.) 1924.

" 135. Fengselsstyrelsens årbok 1922. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1924.

" 136. Skolevesenets tilstand 1920. (Instruction publique.) 1924.

" 137. Norges kommunale finanser 1921/22. (Finances des comrfunes.) 1924.

" 138. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1920. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1924.

" 139. Norges skibsfart 1923. (Navigation.) 1924.

" 140. Sykeforsikringen 1923. (Assurance-maladie.) 1924.

" 141. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1922. (Le service vétérinaire et l'inspection

de la viande.) 1924.

" 142. Dødelighetstabeller for det norske folk 1911/12-1920/21. (Tables de mortalité selon

les experiences 1911/12-1920/21.) 1924.

" 143. Sinnssykeasylenes virksomhet 1921. (Hospices d'aliénés.) 1924.

" 144. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. VIII. Boligstatistikk. - Bygder. (Recensement

de ler décembre 1920. VIII. Statistique d'habitation. - Districts ruraux.)

1924.


53

Nr. 145. Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1923. (Éntremise publique

et arbitrage. Conventions collectives et conflicts du travail.) 1924.

" 146. Norges bergverksdrift 1923. (Mines et usines.) 1924.

" 147. Private aktiebanker 1923. (Banques privées par actions.) 1924.

" 148. Norges handel 1923. (Commerce.) 1924.

149. Norges sparebanker 1923. (Caisses d'épargne.) 1924.

" 150. Skolevesenets tilstand 1921. (Instruction publique.) 1924.

It

Folkemengdens bevegelse 1916-1920. Sammendrag. (Mouvement de la population pendant

les années 1916-1920. Résumé.) 1925.

" 152. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1921. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1925.

" 153. Landbruksareal og husdyrhold 1924. Representativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1925.

" 154. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. XII. Byggeskikker på den norske landsbygd.

(Recensement du ler décembre 1920. XII. Types des petits bâtiments à la campagne en

Norvège.) 1925.

155. Lønninger 1924. (Gages et salaires.) 1925.

156. Sinnssykeasylenes virksomhet 1922. (Hospices d'aliénés.) 1925.

" 157. Sjømannsforsikringen 1922. Fiskerforsikringen 1922. (Assurances contre les accidents

des marins. Assurances contre les accidents des marins pêchers.) 1925.

" 158. Folkemengdens bevegelse 1922. (Mouvement de la population.) 1925.

tt

159. Norges jernbaner 1923-24. (Chemins de fer.) 1925.

160. Kriminalstatistikk og kriminell rettspleie 1921 og 1922. (Criminalité et justice

criminelle.) 1925.

" 161. Folketellingen i Norge 1. desember 1920. XIII. Oversikt over livsstillingsstatistikken

og tellingens utførelse. (Recensement du ler décembre 1920. XIII. Aperqu

de la statistique des professions et l'organisation du recensement.) 1925.

It

162. Sinnssykeasylenes virksomhet 1923. (Hospices d'aliénés.) 1925.

" 163. Norges kommunale finanser 1922/23. (Finances des communes.) 1925.

" 164. Norges industri 1923. (Statistique industrielle.) 1925.

" 165. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1924-25. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1925.

" 166. Arbeidsforholdene ved hotell- og kafévirksomhet. (Les conditions de travail dans

les hôtels, restaurants et cafés.) 1925.

" 167. Norges fiskerier 1922. (Grandes pêches maritimes.) 1925.

" 168. Forsikringsselskaper 1923. (Sociétés d'assurances.) 1925.

169. Fattigvesenet 1920 og 1921. (Assistance publique.) 1925.

" 170. Ulykkesforsikringen 1921 og 1922. (Assurances contre les accidents du travail.)

1925.

" 171. Norges postvesen 1924. (Statistique postale.) 1925.

172. Skolevesenets tilstand 1922. (Instruction publique.) 1925.

173. Fengselsstyrelsens årbok 1923. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1925.

" 174. Norges telegrafvesen 1923-1924. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1925.

" 175. Norges fiskerier 1923. (Grandes pêches maritimes.) 1925.

" 176. Stortingsvalget 1924. (Élections pour le "Storting".) 1925.

" 177. Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1924. (Éntremise publique

et arbitrage. Conventions collectives et conflicts du travail.) 1925.


54

Nr. 178. Norges bergverksdrift 1924. (Mines et usines.) 1925.

" 179. Sinnssykeasylenes virksomhet 1924. (Hospices d'aliénés.) 1925.

" 180. Sykeforsikringen 1924. (Assurance-maladie.) 1925.

" 181. Norges skibsfart 1924. (Navigation.) 1925.

" 182. Det civile veterinærvesen 1923. (Service vétérinaire civil.) 1925.

" 183. Landbruksareal og husdyrhold 1925. Representativ telling. (Superficies agricoles

et élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1925.

" 184. Norges sparebanker 1924. (Caisses d'épargne.) 1925.

" 185. Private aktiebanker 1924. (Banques privées par actions.) 1925.

" 186. Norges handel 1924. (Commerce.) 1926.

" 187. Skolevesenets tilstand 1923. (Instruction publique.) 1926.

" 188. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1922. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1926.

" 189. Norges jernbaner 1924-25. (Chemins de fer.) 1926.

" 190. Norges telegrafvesen 1924-25. (Télégraphes et téléphones de l'Etat.) 1926.

" 191. Sjømannsforsikringen 1923. Fiskerforsikringen 1923. (Assuran ces contre les accidents

des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1926.

" 192. Kommunevalgene 1925. (Élections pour les conseils communaux et municipaux.) 1926.

" 193. Forsikringsselskaper 1924. (Sociétés d'assurances.) 1926.

" 194. Norges industri 1924. (Statistique industrielle.) 1926.

" 195. Ulykkesforsikringen 1923. (Assurances contre les accidents du travail.) 1926.

" 196. Alkoholstatistikk 1924-1925. (Statistique de l'alcool.) 1926.

" 197. Norges postvesen 1925. (Statistique postale.) 1926.

" 198. Den Norske statskasses finanser 1913/14-1926/27. (Finances de l'État.) 1926.

" 199. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1925-26. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1926.

" 200. Folkemengdens bevegelse 1923. (Mouvement de la population.) 1926.

NOS, rekke VIII.

Nr.

II

t,

It

tI

1. Fattigvesenet 1922, 1923 og 1924. (Assistance publique.) 1926.

2. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tarifavtaler og arbeidskonflikter 1925.

(Éntremise publique. Conventions collectives et conflicts du travail.) 1926.

3. Norges bergverksdrift 1925. (Mines et usines.) 1926.

4. Norges kommunale finanser 1923/24. (Finances des communes.) 1926.

5. Norges sparebanker 1925. (Caisses d'épargne.) 1926.

6. Folkemengdens bevegelse 1911-1920. Hovedoversikt. (Aperçu générale du mouvement de

la population en Norvège.) 1926.

7. Norges handel 1925. (Commerce.) 1926.

8. Norges fiskerier 1924. (Grandes pêches maritimes.) 1926.

9. Sykeforsikringen 1925. (Assurance-maladie.) 1926.

10. Skiftevesenet samt overformynderiene 1923 og 1924. (Successions, faillites et biens

pupillaires.) 1926.

11. Norges brandkasse 1923-1925. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1927.


55

Nr. 12. Lønninger 1925-1926. (Gages et salaires.) 1927.

" 13. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1923. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1927.

" 14. Forbudsavstemningen 18 oktober 1926. (Plébiscite du 18 octobre 1926 de la prohibation

des spiritueux.) 1927.

" 15. Den Norske statskasses finanser 1913/14-1927/28. (Finances de l'État.) 1927.

" 16. Det civile veterinærvesen 1924. (Service vétérinaire civil.) 1927.

" 17. Sinnssykeasylenes virksomhet 1925. (Hospices d'alins.) 1927.

" 18. Skolevesenets tilstand 1924-25. (Instruction publique.) 1927.

" 19. Norges jernbaner 1925-26. (Chemins de fer.) 1927.

" 20. De spedalske i Norge 1921-1925. (Rapport sur les lépreux en Norvège.) 1927.

" 21. Forsikringsselskaper 1925. (Sociétés d'assurances.) 1927.

" 22. Folkemengdens bevegelse 1924. (Mouvement de la population.) 1927.

" 23. Sjømannsforsikringen 1924. Fiskerforsikringen 1924. (Assurances contre les accidents

des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1927.

If

Norges industri 1925. (Statistique industrielle.) 1927.

" 25. Fagskolestatistikk 1923/24-1925/26. (Écoles professionnelles.) 1927.

" 26. Ulykkesforsikringen 1924. (Assurances contre les accidents du travail.) 1927.

It

Norges postvesen 1926. (Statistique postale.) 1927.

" 28. Landbruksareal og husdyrhold 1926. Representativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1927.

" 29. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1924. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1927.

" 30. Norges skibsfart 1925. (Navigation.) 1927.

" 31. Meieribruket i Norge 1925. (L'industrie laitière.) 1927.

" 32. Norges telegrafvesen 1925-1926. (Télégraphes et téléphones de l'Etat.) 1927.

" 33. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1926-27. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1927.

" 34. Skogbrukstelling for Norge. (Recensement de sylviculture.) 1927.

" 35. Norges bergverksdrift 1926. (Mines et usines.) 1927.

" 36. Kriminalstatistikk 1923 og 1924. Med hovedoversikt 1905-1924. (Statistique de la

criminalité. Aperçu général de la criminalité pendant les années 1905-1924.) 1927.

" 37. Norges fiskerier 1925. (Grandes pêches maritimes.) 1927.

" 33. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1926.

(Éntremise publique. Conventions collectives et conflicts du travail.) 1927.

" 39. Landbruksareal og husdyrhold 1927. Representativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1927.

" 40. Norges skibsfart 1926. (Navigation.) 1927.

" 41. Norges sparebanker 1926. (Caisses d'épargne.) 1927.

" 42. Norges handel 1926. (Commerce.) 1927.

" 43. Sykeforsikringen 1926. (Assurance-maladie.) 1927.

" 44. Norges kommunale finanser 1924/25. (Finances des communes.) 1927.

" 45. Private aktiebanker 1926. (Banques privées par actions.) 1927.

" 46. Fengselsstyrelsens Lrbok 1924. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1927.

" 47. Folkemengdens bevegelse 1925. (Mouvement de la population.) 1927.

" 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1. januar 1928. (Les

divisions civiles, eclésiastiques, judiciaires et militaires.) 1928.


56

Nr. 49. Det civile veterinærvesen 1925. (Service vétérinaire civil.) 1928.

" 50. Sinnssykeasylenes virksomhet 1926. (Hospices d'aliénés.) 1928.

" 51. Lønninger 1927. (Gages et salaires.) 1928.

" 52. Den private forsikringsvirksomhet i Norge 1913-1925. (Assurances privées en Norvège.)

1928.

11

Forsikringsselskaper 1926. (Société d'assurances.) 1928.

" 54. Den Norske statskasses finanser 1913/14-1928/29. (Finances de l'État.) 1928.

" 55. Norges jernbaner 1926-27. (Chemins de fer.) 1928.

" 56. Forsømte barn 1925 og 1926. (Traitement des enfants moralement abandonnés.) 1928.

" 57. Norges industri 1926. (Statistique industrielle.) 1928.

" 58. Meieribruket i Norge 1926. (L'industrie laitière.) 1928.

" 59. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1925. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1928.

" 60. Sjømannsforsikringen 1925. Fiskerforsikringen 1925. (Assurance contre les accidents

des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1928.

" 61. Norges postvesen 1927. (Statistique postale.) 1928.

" 62. Industriarbeiderforsikringen 1925. (Assurance contre Les accidents du travail.)

1928.

" 63. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1927-28. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1928.

" 64. Det civile veterinærvesen 1926. (Service vétérinaire civil.) 1928.

" 65. Norges telegrafvesen 1926-27. (Télégraphes et téléphones de l'Etat.) 1928.

" 66. Skolevesenets tilstand 1925-26. (Instruction publique.) 1928.

" 67. Fattigvesenet 1925. (Assistance publique.) 1928.

" 68. Norges kommunale finanser 1925-1926. (Finances des communes.) 1928.

" 69. Stortingsvalget 1927. (Élections pour le "Storting".) 1928.

" 70. Folkemengdens bevegelse 1926. (Mouvement de la population.) 1928.

" 71. Alkoholstatistikk 1926-1927. (Statistique de l'alcool.) 1928.

" 72. Norges fiskerier 1926. (Grandes pêches maritimes.) 1928.

" 73. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1927. (Conventions collectives et conflicts du

travail.) 1928.

" 74. Norges skibsfart 1927. (Navigation.) 1928.

" 75. Norges handel 1927. (Commerce.) 1928.

" 76. Private aktiebanker 1927. (Banques privées par actions.) 1928.

" 77. Landbruksareal og husdyrhold 1928. Representativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1928.

" 78. Norges bergverksdrift 1927. (Mines et usines.) 1928.

" 79. Pantegjelden i Norge ved utgangen av 1912 og 1926. (Dette hypothécaire en Norvège à

la fin des années 1912 et 1926.) 1928.

" 80. Sykeforsikringen 1927. (Assurance-maladie.) 1928.

" 81. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1926. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1928.

11

Norges sparebanker 1927. (Caisses d'épargne.) 1928.

" 83. Meieribruket i Norge 1927. (L'industrie laitière.) 1929.

" 84. Sinnssykeasylenes virksomhet 1927. (Hospices d'aliénés.) 1929.

11

11

Det civile veterinærvesen 1927. (Service vétérinaire civil.) 1929.

Forsikringsselskaper 1927. (Sociétés d'assurances.) 1929.

" 87. Lønninger 1928. (Gages et salaires.) 1929.


57

Nr. 88. Den norske statskasses finanser 1913/14-1929/30. (Finances de l'État.) 1929.

" 89. Norges telegrafvesen 1927-1928. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1929.

" 90. Skolevesenets tilstand 1926-1927. (Instruction publique.) 1929.

" 91. Sjømannsforsikringen 1926. Fiskerforsikringen 1926. (Assurances contre Les

accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1929.

" 92. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1928-29. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1929.

" 93. Kommunevalgene 1928. (Élections pour les conseils communaux et municipaux.) 1929.

" 94. Norges jernbaner 1927-1928. (Chemins de fer.) 1929.

95. Norges postvesen 1928. (Statistique postale.) 1929.

96. Fengselsstyrets årbok 1925. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1929.

" 97. Industriarbeiderforsikringen 1926. (Assurances contre les accidents du travail.)

1929.

98. Husdyrbruket . - Produksjon. Representativ undersøkelse for året 20/6 1927-20/6 1928.

(Élevage du bétail. Production. Recherche représentative.) 1929.

99. Meglingsinstitusjonens virksomhet 1927 og 1928. Tariffavtaler og arbeidskonflikter

1928. (Éntremise publique. Conventions collectives et conflicts du travail.)

1929.

" 100. Norges kommunale finanser 1926-1927. (Finances des communes.) 1929.

" 101. Kriminalstatistikk 1925 og 1926. (Statistique de la criminalité.) 1929.

" 102. Norges fiskerier 1927. (Grandes pêches maritimes.) 1929.

" 103. Husholdningsregnskap 1927-1928. (Budgets de familles.) 1929.

" 104. Norges handel 1928. (Commerce.) 1929.

" 105. Norges bergverksdrift 1928. (Mines et usines.) 1929.

" 106. Private aktiebanker 1928. (Banques privées par actions.) 1929.

" 107. Sykeforsikringen 1928. (Assurance-maladie.) 1929.

" 108. Norges skibsfart 1928. (Navigation.) 1929.

" 109. Norges sparebanker 1928. (Caisses d'épargne.) 1929.

" 110. Norges industri 1927. (Statistique industrielle.) 1930.

" 111. Det civile veterinærvesen 1928. (Service vétérinaire civil.) 1930.

" 112. Rekruttering 1922-1926. (Recrutement.) 1930.

" 113. Fattigvesenet 1926 og 1927. (Assistance publique.) 1930.

" 114. Den Norske statskasses finanser 1913/14-1930/31. (Finances de l'État.) 1930.

" 115. Sinnssykeasylenes virksomhet 1928. (Hospices d'aliénés.) 1930.

" 116. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1927. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1930.

" 117. Meieribruket i Norge 1928. (L'industrie laitiere.) 1930.

" 118. Lønninger 1929. (Gages et salaires.) 1930.

" 119. Forsikringsselskaper 1928. (Sociétés d'assurances.) 1930.

" 120. Statistikken over betalingsforholdene 1887-1929. Konkurser, nam, osv. (Faillites,

saisies-exécutions, etc.) 1930.

" 121. Norges jernbaner 1928-1929. (Chemins de fer.) 1930.

" 122. Sjømannsforsikringen 1927. Fiskerforsikringen 1927. (Assurances contre les accidents

des marins. Assurance contre les accidents des marins pêcheurs.) 1930.

" 123. Fagskolestatistikk 1926/27-1928/29. (Écoles professionnelles.) 1930.

" 124. Alkoholstatistikk 1928-1929. (Statistique de l'alcool.) 1930.

" 125. Norges telegrafvesen 1928-1929. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1930.


58

Nr. 126. Norges postvesen 1929. (Statistique postale.) 1930.

" 127. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1929-30. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1930.

" 128. Skolevesenets tilstand 1927-1928. (Instruction publique.) 1930.

" 129. Industriarbeiderforsikringen 1927. (Assurances contre les accidents du travail.)

1930.

" 130. Norges kommunale finanser 1927-1928. (Finances des co mmunes.) 1930.

" 131. Norges brandkasse 1926-28. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1930.

" 132. Private aktiebanker 1929. (Banques privées par actions.) 1930.

" 133. Kriminalstatistikk 1927 og 1928. (Statistique de la criminalité.) 1930.

" 134. Jordbrukstellingen 20 juni 1929. Første hefte. Husdyrhold. (Recensement agricole.

Bétail.) 1930.

" 135. Norges fiskerier 1928. (Grandes pêches maritimes.) 1930.

" 136. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1929.

(Éntremise publique. Conventions collectives et conflicts du travail.) 1930.

" 137. Norges bergverksdrift 1929. (Mines et usines.) 1930.

" 138. Norges handel 1929. (Commerce.) 1930.

" 139. Forsikringsselskaper 1929. (Société d'assurances.) 1930.

" 140. Landbruksareal og husdyrhold 1930. Representativ telling. (Superficies agricoles

et élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1930.

" 141. Sykeforsikringen 1929. (Assurance-maladie.) 1930.

" 142. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1925. (Rapport sur l'etat sanitaire et

médical.) 1931.

" 143. Norges sparebanker 1929. (Caisses d'épargne.) 1931.

" 144. Civil rettspleie 1928 og 1929. (Justice civile.) 1931.

" 145. Jordbrukstellingen 20 juni 1929. Annet hefte. Arealet og dets anvendelse m.v.

(Recensement agricole. La superficie et son emploi, etc.) 1931.

" 146. Norges jernbaner 1929-30. (Chemins de fer.) 1931.

" 147. Lønninger 1930. (Gages et salaires.) 1931.

" 148. Norges skibsfart 1929. (Navigation.) 1931.

" 149. Norges kommunale finanser 1928-1929. (Finances des communes.) 1931.

" 150. Det civile veterinærvesen 1929. (Service vétérinaire civil.) 1931.

" 151. Den Norske statskasses finanser 1913/14-1931/32. (Finances de l'Etat.) 1931.

" 152. Meieribruket i Norge 1929. (L'industrie laitière.) 1931.

" 153. Sjømannstrygden 1928. Fiskertrygden 1928. (Assurances contre les accidents des

marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1931.

" 154. Industriarbeidertrygden 1928. (Assurances contre les accidents du travail.)

1931.

" 155. Norges bergverksdrift 1930. (Mines et usines.) 1931.

" 156. Private aktiebanker 1930. (Banques privées par actions.) 1931.

" 157. Stortingsvalget 1930. (Élections pour le "Storting".) 1931.

" 158. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1930-31. (Salaires des ouvriers agricoles.)

1931.

" 159. Norges postvesen 1930. (Statistique postale.) 1931.

" 160. Norges telegrafvesen 1929-1930. (Télégraphes et téléphones de l'Etat.) 1931.

" 161. Norges industri 1928 og 1929. (Statistique industrielle.) 1931.

" 162. Sinnssykeasylenes virksomhet 1929. (Hospices d'aliénés.) 1931.


59

Nr. 163. Skolevesenets tilstand 1928-1929. (Instruction publique.) 1931.

" 164. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1930. (Conventions collectives et conflicts du

travail.) 1931.

" 165. Arbeidsledighetstellingen 15. januar 1931 ved de offentlige arbeidskontorer. (Recensement

des chomeurs par les Offices publics de placement.) 1931.

" 166. Landbruksareal og husdyrhold 1931. Representativ telling. (Superficies agricoles

et élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1931.

" 167. Norges fiskerier 1929. (Grandes pêches maritimes.) 1931.

" 168. De spedalske i Norge 1926-1930. (Rapport sur les lépreux.) 1931.

" 169. Syketrygden 1930. (Assurance-maladie.) 1931.

" 170. Norges sparebanker 1930. (Caisses d'épargne.) 1931.

" 171. Jordbrukstellingen 20. juni 1929. Tredje hefte. Brukenes antall og størrelse m.v.

(Recensement. Propriétés rurales, nombre et grandeur, etc.) 1931.

" 172. Norges handel 1930. (Commerce.) 1931.

" 173. Forsikringsselskaper 1930. (Sociétés d'assurances.) 1931.

" 174. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1929. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1932.

" 175. Det civile veterinærvesen 1930. (Service vétérinaire civil.) 1932.

" 176. Rekruttering 1927. (Recrutement.) 1932.

" 177. Norges jernbaner 1930-1931. (Chemins de fer.) 1932.

" 178. Norges industri 1930. (Statistique industrielle.) 1932.

" 179. Meieribruket i Norge 1930. (L'industrie laitière.) 1932.

" 180. Norges skibsfart 1930. (Navigation.) 1932.

" 181. Den Norske statskasses finanser 1913/14-1932/33. (Finances de l'État.) 1932.

" 182. Folketellingen 1. desember 1930. I. Folkemengde og areal i rikets forskjellige

deler. Bebodde eier. Hussamlinger på landet. (Recensement du ler décembre 1930.

I. Population et superficie des divisions administratives, etc.) 1932.

" 183. Sjømannstrygden 1929. Fiskertrygden 1929. (Assurance contre les accidents des

marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.) 1932.

" 184. Norges telegrafvesen 1930-1931. (Télégraphes et téléphones des l'État.) 1932.

" 185. Norges kommunale finanser 1929-1930. (Finances des communes.) 1932.

" 186. Kommunevalgene 1931. (Élections en 1931 pour les conseils communaux et municipaux.)

1932.

" 187. Norges postvesen 1931. (Statistique postale.) 1932.

" 188. Jordbrukstellingen 20. juni 1929. Fjerde hefte. Oversikt. (Recensement agricole.

Aperçu général.) 1932.

" 189. Industriarbeidertrygden 1929. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1932.

" 190. Kriminalstatistikk 1929 og 1930. (Statistique de la criminalité.) 1932.

" 191. Undersøkelse om enkelte bankforhold pr. 31/7 1931. (Recherches concernant les

banques privées par actions et les caisses d'épargne.) 1932.

" 192. Folketellingen 1. desember 1930. II. Trossamfund. (Recensement du 1er décembre 1930.

II. Population de droit classée par culte.) 1932.

" 193. Norges bergverksdrift 1931. (Mines et usines.) 1932.

" 194. Landbruksareal og husdyrhold 1932. Representativ telling. (Superficies agricoles

et élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1932.

" 195. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1. juli 1932. (Les divisions

civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires.) 1932.


60

Nr. 196. Folketellingen 1. desember 1930. III.Folkeriengdenfordelt efter: 1) kjønn, alder og

ekteskapelig stilling, 2) livsstilling og 3) fødested. - "Oslobefolkning" utenfor

Oslo. (Recensement du ler décembre 1930. III. Population répartie par 1) le sexe,

l'âge et l'état civil, 2) profession et 3) lieu de naissance. - Population d'Oslo

hors d'Oslo.) 1932.

" 197. Forsikringsselskaper 1931. (Société d'assurances.) 1932.

" 198. Syketrygden 1931. (Assurance-maladie.) 1932.

" 199. Norges fiskerier 1930. (Grandes pêches maritimes.) 1933.

" 200. Norges brandkasse 1929-1931. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1933.

NOS, rekke IX.

Nr. 1. Norges industri 1931. (Statistique industrielle.) 1933.

" 2. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1930. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1933.

" 3. Norges jernbaner 1931-1932. (Chemins de fer.) 1933.

4. Det civile veterinærvesen 1931. (Service vétérinaire civil.) 1933.

5. Norges handel 1931. (Commerce.) 1933.

6. Meieribruket i Norge 1931. (L'industrie laitière.) 1933.

7. Norges kommunale finanser 1930-1931. (Finances des cour unes.) 1933.

8. Sjømannstrygden 1930. Fiskertrygden 1930. (Assurances de l'État contre les accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.)

1933.

It

Norges telegrafvesen 1931-1932. (Tdlégraphes et téléphones de l'ltat.) 1933.

10. Norges postvesen 1932. (Statistique postale.) 1933.

11. Industriarbeidertrygden 1930. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1933.

12. Norges handel 1932. (Commerce.) 1933.

13. Norges fiskerier 1931. (Grandes pêches maritimes.) 1933.

14. Norges private aktiebanker og sparebanker 1932. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1933.

15. Norges bergverksdrift 1932. (Mines et usines.) 1933.

16. Landbruksareal og husdyrhold 1933. Representativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1933.

17. Folketellingen 1. desember 1930. IV. Samer og kvener. - Andre lands statsborgere. -

Blinde, døvstumme, åndssvake og sinnssyke. (Recensement du ler décembre 1930.

IV. Lapons et quaines. - Sujets étrangers. - Aveugles, sourds-muets, idiots et

aliénés.) 1933.

18. Gårdbrukernes og småbrukernes formue og gjeld efter skatteligningen for 1932-33.

(Fortunes et dettes des propriétaires et des petits propriétaires d'aprés l'évaluation

communale des revenus et des fortunes.) 1933.

19. Norges industri 1932. (Statistique industrielle.) 1933.

20. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1931. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1933.


61

Nr. 21. Forsikringsselskaper 1932. (Société d'assurances.) 1933.

" 22. Syketrygden 1932. (Assurance-maladie.) 1933.

" 23. Rekruttering 1928. (Recrutement.) 1933.

" 24. Folketellingen 1. desember 1930. V. Folkemengden fordelt efter kjønn, alder og ekteskapelig

stilling. (Recensement du ler décembre 1930. V. Population répartie par le

sexe, l'êge et l'état civil.) 1934.

" 25. Norges jernbaner 1932-1933. (Chemins de fer.) 1934.

" 26. Stortingsvalget 1933. (élections pour Le "Storting".) 1934.

" 27. Norges kommunale finanser 1931-1932. (Finances des communes.) 1934.

"- 28. Meieribruket i Norge 1932. (L'industrie laitière.) 1934.

" 29. Telegrafverket 1932-1933. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1934.

30. Sjømannstrygden 1931. Fiskertrygden 1931. (Assurances de l'Etat contre les accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.) 1934.

" 31. Norges postverk 1933. (Statistique postale.) 1934.

" 32. Kriminalstatistikk 1931 og 1932. (Statistique de la criminalité.) 1934.

" 33. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. I. bolken. (Moulins en

Norvège, d'après les recensements dans les années 1927-29. I.) 1934.

" 34. Det civile veterinærvesen 1932. (Service vétérinaire civil.) 1934.

" 35. Norges handel 1933. (Commerce.) 1934.

" 36. Dødelighetstabeller for det norske folk 1921/22-1930/31. (Tables de mortalité.)

1934.

" 37. Industriarbeidertrygden 1931. (Assurances de l'état contre les accidents du travail.)

1934.

" 38. Svineholdet 3. april 1934 og 1933. (élevage de pores.) 1934.

" 39. Norges fiskerier 1932. (Grandes pêches maritimes.) 1934.

" 40. Folketellingen 1. desember 1930. VI. Folkemengden fordelt efter livsstilling. (Recensement

de ler décembre 1930. VI. Population répartie par profession.) 1934.

" 41. Norges private aktiebanker og sparebanker 1933. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1934.

" 42. Norges bergverksdrift 1933. (Mines et usines.) 1934.

" 43. Landbruksareal og husdyrhold 1934. Rep resentativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1934.

" 44. Norges industri 1933. (Statistique industrielle.) 1934.

" 45. Skolevesenets tilstand 1929-32. (Instruction publique.) 1934.

" 46. Forsikringsselskaper 1933. (Sociétés d'assurances.) 1934.

" 47. Folketellingen 1. desember 1930. VII. Inntekt og formue efter skatteligningen 1930-31.

(Recensement du ler décembre 1930. VII. Revenu et fortune d'après la répartition de

l'impôt 1930/31.) 1934.

" 48. Rekruttering 1929. (Recrutement.) 1934.

It

49. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1932. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1934.

" 50. Meieribruket i Norge 1933. (L'industrie laitière.) 1935.

" 51. Syketrygden 1933. (Assurance-maladie.) 1935.

" 52. Norges jernbaner 1933-34. (Chemins de fer.) 1935.

" 53. Norges kommunale finanser 1932-33. (Finances des communes.) 1935.

It

54. Private funksjonærers lønningsforhold i oktober 1934. (Traitements des fonctionnaires

privés.) 1935.

" 55. Telegrafverket 1933-1934. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1935.


62

Nr. 56. Norges postverk 1934. (Statistique postale.) 1935.

" 57. Kommunevalgene 1934. (élections pour les conseils communaux et municipaux.) 1935.

" 58. Norges handel 1934. (Commerce.) 1935.

" 59, Sjømannstrygden 1932. Fiskertrygden 1932. (Assurances de l'État contre les accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.) 1935.

" 60. Industriarbeidertrygden 1932. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1935.

" 61. Folketellingen 1. desember 1930. VIII. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken. -

Folkemengden fordelt efter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling. (Recensement

du ler décembre 1930. VIII. Aperçu principal de la statistique de professions. - La

population répartie par les professions, l'âge et l'état civil.) 1935.

" 62. Folketellingen 1. desember 1930. IX. Barnetallet i norske ekteskap. (Recensement du

ler décembre 1930. IX. Fertilité des mariages norvégiens.) 1935.

" 63. Folketellingen 1. desember 1930. X. Boligstatistikk. (Recensement du ler décembre

1930. X. Statistique d'habitation.) 1935.

" 64. Norges brandkasse 1932-1934. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1935.

" 65. Pelsdyrtellingen 1. september 1934. (Élevage des animaux à fourrure.) 1935.

" 66. Norges private aktiebanker og sparebanker 1934. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1935.

" 67. Det civile veterinærvesen 1933. (Service vétérinaire civil.) 1935.

" 68. Norges fiskerier 1933. (Grandes pêches maritimes.) 1935.

" 69. Norges bergverksdrift 1934. (Mines et usines.) 1935.

" 70. Folkemengdens bevegelse 1921-1932. (Apergu du mouvement de la population.) 1935.

" 71. Landbruksareal og husdyrhold 1935. Representativ telling. (Superficies agricoles

et élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1935.

" 72. Meieribruket i Norge 1934. (L'industrie laitière.) 1935.

" 73. Forsikringsselskaper 1934. (Sociétés d'assurances.) 1935.

" 74. Rekruttering 1930 og 1931. (Recrutement.) 1935.

" 75. Norges industri 1934. (Statistique industrielle.) 1935.

" 76. Syketrygden 1934. (Assurance-maladie.) 1935.

" 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927-29. 2. bolken. (Moulins en

Norvège. D'après recensements dans les années 1927-29. II.) 1936.

" 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1933. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1936.

" 79. Norges jernbaner 1934-35. (Chemins de fer.) 1936.

" 80. Skolevesenets tilstand 1932-34. (Instruction publique.) 1936.

" 81. Norges kommunale finanser 1933-34. (Finances des communes.) 1936.

" 82. Telegrafverket 1934-35. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1936.

" 83. Folkemengdens bevegelse 1933. (Mouvement de la population.) 1936.

" 84. Kriminalstatistikk 1933 og 1934. (Statistique de la criminalité.) 1936.

" 85. Sjømannstrygden 1933. Fiskertrygden 1933. (Assurances de l'État contre les accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.) 1936.

" 86. Norges handel 1935. (Commerce.) 1936.

" 87. Fagskolestatistikk 1929/30-1931/32 og 1932/33-1934/35. (écoles professionelles.)

1936.

" 88. Norges fiskerier 1934. (Grandes pêches maritimes.) 1936.

" 89. Norges postverk 1935. (Statistique postale.) 1936.


63

Nr. 90. Industriarbeidertrygden 1933. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1936.

91. Fengselsstyrets årbok 1926-30. (Annuaire de l'Administration générale des prisons.)

1936.

92. Det civile veterinærvesen 1934. (Service vétérinaire civil.) 1936.

93. Norges private aktiebanker og sparebanker 1935. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1936.

94. Folkemengdens bevegelse 1934. (Mouvement de la population.) 1936.

95. Norges bergverksdrift 1935. (Mines et usines.) 1936.

96. Landbruksareal og husdyrhold 1936. Representativ telling. (Superficies agricoles et

élevage du bétail. Recensement représentatif.) 1936.

97. Rekruttering 1932 og 1933. (Recrutement.) 1936.

98. Meieribruket i Norge 1935. (L'industrie laitière.) 1936.

99. Norges kommunale finanser 1934-1935. (Finances des communes.) 1936.

100. Forsikringsselskaper 1935. (Sociétés d'assurances.) 1936.

" 101. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1934. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1936.

" 102. Syketrygden 1935. (Assurance-maladie.) 1936.

103. Sinnssykeasylenes virksomhet 1935. (Statistique des hospices d'aliénés.) 1937.

" 104. Norges jernbaner 1935-36. (Chemins de fer.) 1937.

105. Norges industri 1935. (Statistique industrielle.) 1937.

" 106. Skolevesenets tilstand 1934-35. (Instruction publique.) 1937.

107. Stortingsvalget 1936. (Élections pour le "Storting".) 1937.

108. Norges fiskerier 1935. (Grandes pêches maritimes.) 1937.

109. Telegrafverket 1935-36. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1937.

110. Beitetellingen 1935. (Pâturage en Norvège.) 1937.

" 111. De spedalske i Norge 1931-35. (Rapport sur les lépreux.) 1937.

" 112. Sjømannstrygden 1934. Fiskertrygden 1934. (Assurances de l'État contre les accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.)

1937.

" 113. Norges postverk 1936. (Statistique postale.) 1937.

" 114. Norges handel 1936. (Commerce.) 1937.

115. Pelsdyrtellingen i Norge 1936. (Élevage d'animaux à fourrure.) 1937.

" 116. Det civile veterinærvesen 1935. (Service vétérinaire civil.) 1937.

" 117. Kommunenes skatteligning og budgetter 1936-37. (Répartition d'impôts et budgets des

communes.) 1937.

" 118. Industriarbeidertrygden 1934. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1937.

119. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1. juli 1937. (Les divisions eiviGes,

ecclésiastiques,judiciaires et militaires.) 1937.

" 120. Norges private aktiebanker og sparebanker 1936. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1937.

" 121. Norges bergverksdrift 1936. (Mines et usines.) 1937.

" 122. Folkemengdens bevegelse 1935 og 1931-35. (Mouvement de la population.) 1937.

" 123. Kommunenes gjeld m.v. pr. 30. juni 1937. (Dette etc. des communes.) 1937.

" 124. Meieribruket i Norge 1936. (L'industrie laitière.) 1937.

125. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1935. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1937.


64

Nr 126. Forsikringsselskaper 1936. (Sociétés d'assurances.) 1937.

" 127. Syketrygden 1936. (Assurance-maladie.) 1938.

" 128. Norges jernbaner 1936-37. (Chemins de fer.) 1938.

" 129. Rekruttering 1934 og 1935. (Recrutement.) 1938.

" 130. Skatteligningen 1937-38. (Répartition d'impôts.) 1938.

" 131. Norges industri 1936. (Statistique industrielle.) 1938.

" 132. Jordbruksstatistikk 1937. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes

etc.) 1938.

" 133. Kommunevalgene 1937. (Elections pour les conseils communaux et municipaux.) 1938.

134. Telegrafverket 1936-37. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1938.

" 135. Kriminalstatistikk 1935 og 1936. (Statistique de la criminalité.) 1938.

" 136. Norges kommunale finanser 1935-36. (Finances des communes.) 1938.

" 137. Sjømannstrygden 1935. Fiskertrygden 1935. (Assurances de l'État contre des accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.)

1938.

138. Norges handel 1937. (Commerce.) 1938.

" 139. Norges fiskerier 1936. (Grandes pêches maritimes.) 1938.

" 140. Det civile veterinærvesen 1936. (Service vétérinaire civil.) 1938.

p1 141. Norges postverk 1937. (Statistique postale.) 1938.

" 142. Industriarbeidertrygden 1935. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1938.

143. Sinnssykeasylenes virksomhet 1936. (Hospices d'aliénés.) 1938.

" 144. Norges brandkasse 1935-1937. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1938.

145. Norges private aktiebanker og sparebanker 1937. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1938.

" 146. Arbeidsvilkårene for hushjelp i norske byer. (Conditions de travail des domestiques

dans les villes norvégiennes.) 1938.

" 147. Norges bergverksdrift 1937. (Mines et usines.) 1938.

fl

148. Folkemengdens bevegelse 1936. (Mouvement de la population.) 1938.

" 149. Kommunenes gjeld m.v. pr. 30. juni 1938. (Dette etc. des communes.) 1938.

" 150. Meieribruket i Norge 1937. (L'industrie laitière.) 1938.

" 151. Forsikringsselskaper 1937. (Sociétés d'assurances.) 1938.

152. Rekruttering 1936. (Recrutement.) 1938.

153. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1936. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1938.

" 154. Syketrygden 1937. (Assurance-maladie.) 1939.

155. Norges jernbaner 1937-38. (Chemins de fer.) 1939.

" 156. Skolevesenets tilstand 1935-36. (Instruction publique.) 1939.

" 157. Norges industri 1937. (Statistique industrielle.) 1939.

" 158. Bedriftstellingen 9. oktober 1936. Første hefte. Detaljerte oppgaver for de enkelte

næringsgrupper. (Recensement d'établissements. I. Données détaillées sur les différentes

branches d'activité économique.) 1939.

" 159. Jordbruksstatistikk 1938. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes

etc.) 19 39 .

160. Sjømannstrygden 1936. Fiskertrygden 1936. (Assurances de l'Etat contre les accidents

des marins. Assurances de l'Etat contre les accidents des marins pêcheurs.)

19 39 .


11

65

Nr. 161. Telegrafverket 1937-38. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1939.

" 162. Fagskolestatistikk 1935/36-1937/38. (Écoles professionelles.) 1939.

" 163. Norges postverk 1938. (Statistique postale.) 1939.

" 164. Bedriftstellingen 9. oktober 1936. Annet hefte. Fylker, herreder, byer og enkelte

industristrøk. Særoppgaver om hoteller, biltrafikk, skipsfart. (Recensement

d'établissements. II. Les établissements dans les differents districts du Royaume.

Données spéciale sur hôtels, automobiles et navigation.) 1939.

" 165. Skattestatistikken 1938/39. (Répartition d'impôts.) 1939.

" 166. Sinnssykeasylenes virksomhet 1937. (Hospices d'aliénés.) 1939.

t1 167. Det civile veterinærvesen 1937. (Service vétérinaire civile.) 1939.

" 168. Industriarbeidertrygden 1936. (Assurances de l'Etat contre les accidents du travail.)

1939.

11

11

11

11

11

li

11

11

1

11

11

11

11

169. Forbruket av trevirke på gårdene 1936/37. (Consommation de bois sur les fermes.)

1939.

170. Arbeidstiden m.v. i jordbruk og gartneri 1939. (Durée du travail etc. dans l'agriculture

et les entreprises horticales.) 1939.

171. Folkemengdens bevegelse 1937. (Mouvement de la population.) 1939.

172. Norges fiskerier 1937. (Grandes pêches maritimes.) 1939.

173. Norges handel 1938. (Commerce.) 1939.

174. Norges private aksjebanker og sparebanker 1938. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1939.

175. Bedriftstellingen 9. oktober 1936. Tredje hefte. Oversikt over tellingsresultatene.

De økonomiske enheter. (Recensement d'établissements. III. Aperçu général. Les

unités économiques.) 1939.

176. Norges bergverksdrift 1938. (Mines et usines.) 1939.

177. Norske skip i utenriks fart 1937. (Navigation extérieure de la marine marchande

norvégienne.) 1939.

178. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1937. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1939.

179. Det civile veterinærvesen 1938. (Service vétérinaire civil.) 1939.

180. Meieribruket i Norge 1938. (L'industrie laitière.) 1939.

181. Kommunenes gjeld m.v. pr. 30. juni 1939. (Dette etc. des communes.) 1939.

182. Forsikringsselskaper 1938. (Sociétés d'assurances.) 1939.

183. Rekruttering 1937. (Recrutement.) 1939.

184. Syketrygden 1938. (Assurance-maladie.) 1939.

185. Skolestatistikk 1936-37. (Instruction publique.) 1940.

186. Norges jernbaner 1938-39. (Chemins de fer.) 1940.

187. Kriminalstatistikk 1937 og 1938. (Statistique de la criminalité.) 1940.

188. Norges industri 1938. (Statistique industrielle.) 1940.

189. Skattestatistikken 1939-40. (Répartition d'impôts.) 1940.

190. Telegrafverket 1938-39. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1940.

191. Jordbrukstellingen 20. juni 1939. Første hefte. Arealet, husdyrholdet m.v.

Herredsvise oppgaver. (Recensement agricole. I. La superficie, animaux domestiques

etc.) 1940.

192. Folkemengdens bevegelse 1938. (Mouvement de la population.) 1940.

193. Sinnssykeasylenes virksomhet 1938. (Hospices d'aliénés.) 1940.

194. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1938. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1940.


66

Nr. 195. Norges fiskerier 1938. (Grandes pêches maritimes.) 1940.

" 196. Norges kommunale finanser 1936-37. (Finances des communes.) 1940.

" 197. Norges postverk 1939. (Statistique postale.) 1940.

" 198. Norges handel 1939. (Commerce.) 1940.

" 199. Skolestatistikk 1937/38. (Instruction publique.) 1940.

" 200. Kommunenes gjeld m.v. pr. 30. juni 1940. (Dette etc. des communes.) 1940.

NOS, rekke X.

Nr. 1. Bureising med statsstøtte 1921-36. Telling pr. 20. juni 1938. (Colonisation en

Norvège subventionnée par l'État. Recensement.) 1941.

2. Forsikringsselskaper 1939. (Société d'assurances.) 1941.

3. Syketrygden 1939. (Assurance-maladie.) 1941.

4. Norges bergverksdrift 1939. (Mines et usines.) 1941.

5. Norges private aksjebanker og sparebanker 1939. (Statistique des banques privées

par actions et des caisses d'épargne.) 1941.

6. Meieribruket i Norge 1939. (L'industrie laitière.) 1941.

7. Norges jernbaner 1939-40. (Chemins de fer.) 1941.

8. Det civile veterinærvesen 1939. (Service, vétérinaire civil.) 1941.

9. Jordbrukstellingen 20. juni 1939. Annet hefte. Eiendomsforholdene, arbeidsstyrken

m.v. (Recensement agricole. II. Données spéciales sur les exploitations, ouvriers

etc.) 1941.

10. Skattestatistikken 1940-41. (Répartition d'impôts.) 1941.

11. Representativ boligtelling 1. november 1938. (Recensement représentatif d'habitations.)

1941.

12. Sjømannstrygden 1937 og 1938. Fiskertrygden 1937 og 1938. (Assurances de l'Etat

contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des

marins pêcheurs.) 1941.

13. Telegrafverket 1939-40. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1941.

14. Skolestatistikk 1938-39. (Instruction publique.) 1941.

15. Norges postverk 1940. (Statistique postale.) 1941.

16. Norges industri 1939. (Statistique industrielle.) 1941.

17. Norges fiskerier 1939. (Grandes pêches maritimes.) 1941.

" 18. Folkemengdens bevegelse 1939. (Mouvement de la population.) 1941.

19. Norges kommunale finanser 1937-38. (Finances des communes.) 1941.

20. Norges sivile, geistlige og rettslige inndeling 1. juli 1941. (Les divisions civiles,

ecclésiastiques et judiciaires.) 1941.

21. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1939. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1941.

22. Sinnssykeasylenes virksomhet 1939. (Hospices d'aliénés.) 1941.

23. Industriarbeidertrygden 1937 og 1938. (Assurances de l'Etat contre les accidents du

travail.) 1941.

24. Norges brannkasse 1938-40. (Statistique de l-Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1941.


67

Nr. 25. Kommunenes gjeld m.v. pr. 30. juni 1941. (Dette etc. des communes.) 1941.

" 26. Norges bergverksdrift 1940. (Mines et usines.) 1941.

" 27. Norges private aksjebanker og sparebanker 1940. (Statistique des banques privées

par actions et des caisses d'épargne.) 1941.

" 28. Forsikringsselskaper 1940. (Sociétés d'assurances.) 1941.

" 29. Det sivile veterinærvesen 1940. (Service vétérinaire civil.) 1941.

" 30. Indeks over byggeomkostninger. (Indice de frais de construction.) 1942.

" 31. Meieribruket i Norge 1940. (L'industrie laitière.) 1942.

" 32. Syketrygden 1940. (Assurance-maladie.) 1942.

" 33. Norges jernbaner 1940-41. (Chemins de fer.) 1942.

" 34. Norges handel 1940. (Commerce.) 1942.

" 35. Arbeidslønninger i industrien 1940. (Salaires des ouvriers industriels.) 1942.

" 36. Fagskolestatistikk 1938/39-1940/41. (écoles professionnelles.) 1942.

" 37. Norges kommunale finanser 1938-39. (Finances des communes.) 1942.

" 38. Kriminalstatistikk 1939 og 1940. (Statistique de la criminalité.) 1942.

" 39. Skolestatistikk 1939-40. (Instruction publique.) 1942.

" 40. Jordbrukstellingen 20. juni 1939. Tredje hefte. Oversikt. (Recensement agricole.

III. Apercu général.) 1942.

" 41. Sjømannstrygden 1939. Fiskertrygden 1939. (Assurance de l'État contre les accidents

des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.) 1942.

" 42. Skattestatistikken 1941-42. (Répartition d'impôts.) 1942.

" 43. Norges fiskerier 1940. (Grandes pêches maritimes.) 1942.

" 44. Norges industri 1940. (Statistique industrielle.) 1942.

" 45. Norges postverk 1941. (Statistique postale.) 1942.

" 46. Telegrafverket 1940-41. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1942.

" 47. Norges private aksjebanker og sparebanker 1941. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1942.

" 48. Industriarbeidertrygden 1939. (Assurances de l'État contre les accidents du travail.)

1942.

" 49. Norges bergverksdrift 1941. (Mines et usines.) 1942.

" 50. Norges handel 1941. (Commerce.) 1942.

" 51. Kommunenes gjeld m.v. 1942. (Dette etc. des communes.) 1942.

" 52. Forsikringsselskaper 1941. (Sociétés d'assurances.) 1942.

" 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. (Hospices d'aliénés.) 1943.

" 54. De spedalske i Norge 1936-40. (Les lépreux en Norvège.) 1943.

" 55. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1940. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1943.

" 56. Veterinærvesenet 1941. (Service vétérinaire.) 1943.

" 57. Meieribruket i Norge 1941. (L'industrie laitière.) 1943.

" 58. Folkemengdens bevegelse 1940. (Mouvement de la population.) 1943.

" 59. Norges fiskerier 1941. (Grandes pêches maritimes.) 1943.

" 60. Norges kommunale finanser 1939-40. (Finances des communes.) 1943.

" 61. Telegrafverket 1941-42. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1943.

" 62. Arbeidslønninger i industrien 1940 og 1941. (Salaires des ouvriers industriels.)

1943.

" 63. Norges postverk 1942. (Statistique postale.) 1943.

" 64. Skolestatistikk 1940-41. (Instruction publique.) 1943.

" 65. Syketrygden 1941. (Assurance-maladie.) 1943.


68

Nr. 66.

67.

Skattestatistikk 1942-43. (Répartition d'impôts.) 1943.

Norges industri 1941. (Statistique industrielle.) 1943.

68. Norges bergverksdrift 1942. (Mines et usines.) 1943.

69. Trafikkulykker 1939 og 1940. (Accidents de circulation.) 1943.

70. Forsikringsselskaper 1942. (Sociétés d'assurances.) 1944.

71. Norges handel 1942. (Commerce.) 1944.

72. Kommunenes gjeld m.v. 1943. (Dette etc. des communes.) 1944.

73. Veterinærvesenet 1942. (Service vétérinaire.) 1944.

74. Telegrafverket 1942-43. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1944.

75. Norges postverk 1943. (Statistique postale.) 1944.76.

77.

78.

Syketrygden 1942. (Assurance-maladie.) 1944.

Skattestatistikk 1943-44. (Répartition d'impôts.) 1944.

Norges industri 1942. (Statistique industrielle.) 1944.

79. Arbeidslønninger i industrien 1942. (Salaires des ouvriers industriels.) 1944.

80. Norges kommunale finanser 1940-41. (Finances des communes.) 1944.


81. Skolestatistikk 1941-42. (Instruction publique.) 1944.

82. Meieribruket i Norge 1942. (Industrie laitière.) 1944.

83. Norges elektrisitetsverker 1937 og 1938. (Usines d'électricité.) 1944.

TT84. Forsikringsselskaper 1943. (Sociétés d'assurances.) 1945.

85. Norges fiskerier 1942. (Grandes pêches maritimes.) 1945.

86. Fagskolestatistikk 1941/42-1943/44. (Écoles professionelles.) 1945.

87. Norges bergverksdrift 1943. (Mines et usines.) 1945.

88. Kommunenes gjeld m.v. 1944. (Dette etc. des communes.) 1945.

89. Norges postverk 1944. (Statistique postale.) 1945.

90. Meieribruket i Norge 1943. (L'industrie laitière.) 1945.

91. Skattestatistikken 1944-45. (Répartition d'impôts.) 1945.

92. Kriminalstatistikk 1941 og 1942. (Statistique de la criminalité.) 1945.

93. Veterinærvesenet 1943. (Service vétérinaire.) 1945.

94. Telegrafverket 1943-44. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1945.

95. Folkemengdens bevegelse 1941. (Mouvement de la population.) 1945.

96. Skolestatistikk 1942-43. (Instruction publique.) 1945.

97. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1941. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1945.

98. Norges handel 1943. (Commerce.) 1945.

" 99. Jordbruksstatistikk 1939-44. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes

etc.) 1945.

" 100. Sinnssykeasylenes virksomhet 1941. (Hospices d'aliénés.) 1945.

" 101. Norske skip i utenriks fart 1938 og 1939. (Navigation extérieure de la marine marchande

norvégienne.) 1946.

" 102. Nasjonalinntekten i Norge 1935-1943. (Revenu national en Norvège.) 1946.

" 103. Arbeidslønninger i industrien 1943 og 1944. (Salaires des ouvriers industriels.)

1946.

" 104. Industriarbeidertrygden 1940-1942. (Assurances de l'État contre les accidents du

travail.) 1946.

" 105. Norges bergverksdrift 1944. (Mines et usines.) 1946.

" 106. Norges private aksjebanker og sparebanker 1942. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1946.


69

Nr. 107. Forsikringsselskaper 1944. (Sociétés d'assurances.) 1946.

" 108. Norges industri 1943. (Statistique industrielle.) 1946.

" 109. Norges private aksjebanker og sparebanker 1943. (Statistique des banques privées par

par actions et des caisses d'épargne.) 1946.

" 110. Meieribruket i Norge 1944. (L'industrie laitière.) 1946.

" 111. Norges handel 1944. (Commerce.) 1946.

" 112. Norges kommunale finanser 1941-42. (Finances des communes.) 1946.

" 113. Norges private aksjebanker og sparebanker 1944. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1946.

114. Kommunenes gjeld m.v. 1945. (Dette etc. des communes.) 1946.

" 115. Norges brannkasse 1941-43. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1946.

" 116. Norges postverk 1945. (Statistique postale.) 1946.

117. Jordbruksstatistikk 1945. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes

etc.) 1946.

118. Sinnssykehusenes virksomhet 1942. (Statistique des hospices d'aliénés.) 1946.

" 119. Veterinærvesenet 1944. (Service vétérinaire.) 1946.

120. Telegrafverket 1944-45. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1946.

" 121. Syketrygden 1943. (Assurance-maladie.) 1946.

122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la criminalité.) 1947.

" 123. Statistisk-økonomisk oversikt 1946. (Apergu de la situation économique.) 1947.

124. Norges handel 1945. (Commerce.) 1947.

125. Norges fiskerier 1943. (Grandes pêches maritimes.) 1947.

126. Norges private aksjebanker og sparebanker 1945. (Statistique des banques privées et

des caisses d'épargne.) 1947.

" 127. Veterinærvesenet 1945. (Service vétérinaire.) 1947.

" 128. Arbeidslønninger 1945. (Salaires des ouvriers.) 1947.

" 129. Forsikringsselskaper 1945. (Sociétés d'assurances.) 1947.

" 130. Norges bergverksdrift 1945. (Mines et usines.) 1947.

131. Norges postverk 1946. (Statistique postale.) 1947.

If

Stortingsvalget 1945. (Élections pour le "Storting".) 1947.

" 133. Kommunevalgene 1945. (Élections pour les conseils communaux et municipaux.) 1947.

" 134. Norges kommunale finanser 1942-43. (Finances des communes.) 1947.

" 135. Norges industri 1944. (Statistique industrielle.) 1947.

" 136. Private funksjonærers lønningsforhold i juli 1946. (Traitements des fonctionnaires

privés.) 1947.

" 137. Skattestatistikken 1945-46. (Répartition d'impôts.) 1947.

" 138. Meieribruket i Norge 1945. (L'industrie laitière.) 1947.

" 139. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v. 1946. (Dette etc. des communes.) 1947.

140. Telegrafverket 1945-46. (Télégraphes et téléphones de l'état.) 1947.

" 141. Norges jernbaner 1941/42-1944/45. (Chemins de fer.) 1947.

142. Skolestatistikk 1943-44. (Instruction publique.) 1947.

It

Statistisk -økonomisk oversikt 1947. (Apergu de la situation économique.) 1948.

" 144. Norges brannkasse 1944-46. (Statistique de l'Office national d'assurance contre

l'incendie.) 1948.

" 145. Alkoholstatistikk 1946. (Statistique de l'alcool.) 1948.

" 146. Forsikringsselskaper 1946. (Sociétés d'assurances.) 1948.

" 147. Norges bergverksdrift 1946. (Mines et usines.) 1948.


70

Nr. 148.

" 149.

" 150.

" 151.

" 152.

" 153.

" 154.

" 155.

" 156.

" 157.

I/

" 159.

" 160.

" 161.

" 162.

" 163.

" 164.

" 165.

" 166.

" 167.

" 168.

" 169.

" 170.

" 171.

" 172.

" 173.

" 174.

" 175.

" 176.

" 177.

" 178.

" 179.

180.

" 181.

" 182.

" 183.

" 184.

" 185.

" 186.

" 187.

Jordbruksstatistikk 1946. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Recoltes

etc.) 1948.

Norges handel 1946. (Commerce.) 1948.

Norges fiskerier 1944. (Grandes pêches maritimes.) 1948.

Pelsdyrtellingen i Norge 1946. (Élevage d'animaux å fourrure.) 1948.

Veterinærvesenet 1946. (Service vétérinaire.) 1948.

Meieribruket i Norge 1946. (L'industrie laitière.) 1948.

Norges industri 1945. (Statistique industrielle.) 1948.

Syketrygden 1944. (Assurance-maladie.) 1948.

Norges private aksjebanker og sparebanker 1946. (Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne.) 1948.

Norges postverk 1947. (Statistique postale.) 1948.

Skolestatistikk 1944-45. (Instruction publique.) 1948.

Arbeidslønninger 1946. (Salaires des ouvriers.) 1948.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1942-44. (Rapport sur l'État sanitaire et

médical.) 1948.

Jordbruksstatistikk 1947. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes

etc.) 1948.

Statistisk årbok 1946-48. (Annuaire statistique.) 1948.

Syketrygden 1945. (Assurance-maladie.) 1948.

Industriarbeidertrygden 1943-45. (Assurances de l'état contre les accidents du

travail.) 1948.

Kommunevalgene 1947. (Élections pour les conseils communaux et municipaux.) 1948.

Kriminalstatistikk 1945 og 1946. (Statistique de la criminalité.) 1948.

Norges kommunale finanser 1943-44. (Finances des communes.) 1948.

Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v. 1947. (Dette etc. des communes.) 1948.

Syketrygden 1946. (Assurance-maladie.) 1948.

Skattestatistikken 1946-47. (Répartition d'impôts.) 1948.

Statistisk-økonomisk oversikt 1948. (Aperçu de la situation économique.) 1949.

Folkemengdens bevegelse 1942-45. (Mouvement de la population.) 1949.

Meieribruket i Norge 1947. (L'industrie laitière.) 1949.

Forsikringsselskaper 1947. (Sociétés d'assurances.) 1949.

Veterinærvesenet 1947. (Service vétérinaire.) 1949.

Norges bergverksdrift 1947. (Mines et usines.) 1949.

Norges jernbaner 1945-46. (Chemins de fer.) 1949.

Statistiske oversikter 1948. (Résumé rétrospectif.) 1949.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1945. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1949.

Norges industri 1946. (Statistique industrielle.) 1949.

Sinnssykehusenes virksomhet 1943, 1944, 1945. (Hospices d'aliénés.) 1949.

Fagskolestatistikk 1944/45-1946/47. (Écoles professionelles.) 1949.

Bøndenes bruttoformue og gjeld 1940, 1944 og 1946. (Fortune et dette des propriétaires.)

1949.

Telegrafverket 1946-47. (Télégraphes et téléphones de l'État.) 1949.

Arbeidslønninger 1947. (Salaires des ouvriers.) 1949.

Norges handel 1947. (Commerce.) 1949.

Industriarbeidertrygden 1946. (Assurances de l'Etat contre les accidents du travail.)

1949.


71

Nr. 188. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v. 1948. (Dette etc. des communes.) 1949.

" 189. Skolestatistikk 1945-46. (Instruction publique.) 1949.

" 190. Norges postverk 1948. (Statistique postale.) 1949.

" 191. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1946. (Rapport sur l'état sanitaire et

médical.) 1949.

" 192. Alkoholstatistikk 1947-48. (Statistique de l'alcool.) 1949.

" 193. Norges kommunale finanser 1944-45. (Finances des communes.) 1949.

" 194. Folkemengdens bevegelse 1946. (Mouvement de la population.) 1949.

195. Jordbruksstatistikk 1948. (Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes

etc.) 1949.

" 196. Sinnssykehusenes virksomhet 1946. (Hospices d'aliénés.) 1949.

" 197. Statistisk årbok 1949. (Annuaire statistique.) 1949.

" 198. Trafikkulykker 1941-47. (Accidents de circulation.) 1949.

" 199. Norges fiskerier 1945. (Grandes pêches maritimes.) 1949.

" 200. Norges elektrisitetsverker 1939-41. (Usines d'électricité.) 1949


72

NOS, rekke XI.

1. økonomisk utsyn over året 1949. 1950. 149 s.

(Apergu de la situation économique)

2. Folketellingen i Norge 3. desember 1946.

Første hefte. Folkemengde og areal i de

forskjellige deler av landet. Bebodde øyer.

Hussamlinger. 1950. 179 s. (Recensement

de la population. Population et superficie

des divisions administratives etc. Iles

habitées. Agglomérations)

3. Forsikringsselskaper 1948. Beretningfra

Forsikringsrådet. 1950. 10 + 60 + 129 s.

(Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil

d'assurances)

4. Telegrafverket 1947-1948. Utg. av Samferdselsdepartementet,

Telegrafstyret. 1950.

312 s. (Statistique des télégraphes et des

téléphones)

5. Norges Handel 1948. 1950. 480 s.

(Statistique du commerce de la Norvège)

6. Arbeidslønninger 1948. 1950. 79 s.

(Salaires des ouvriers)

7. Kriminalstatistikk 1947 og1948. 1950. 63 s.

(Statistique de la criminalité)

8. Norges bergverksdrift 1948. Oppgaver over

bergverksdriften på Svalbard i året 1948.

1950. 53 s. (Mines et usines)

9. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1947 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1946. 1950. 6 + 75 s.

(Statistique industrielle)

10. Lønnstellingen 1948. Jern- og metallindustri,

tekstilindustri, kjemisk og

elektrokjemisk industri. 1950. 169 s.

(Recensement des salaires)

11. Sinnssykehusenes virksomhet 1947 og oppgaver

over offentlig forpleide sinnssyke

i 1947. 1950. 48 s. (Statistique des

hospices d'aliénés)

12. Meieribruket i Norge 1948. 1950. 67 s.

(L'industrie laitiére de la Norvège)

13. Stortingsvalget 1949. 1950. 145 s.

(Élections pour le "Storting")

14. Norges jernbaner 1946-47. 1950.

4 + 116 s. (Statistique des chemins

de fer norvégiens)

15. Veterinærvesenet 1948. 1950. 91 s.

(Service vétérinaire)

16. Skattestatistikken for budsjettåret

1947-48. 1950. Forskj. pag.

(Répartition d'impôts)

17. Folkemengdens bevegelse 1947. 1950.

41 s. (Mouvement de la population)

18. Norges private aksjebanker og

sparebanker 1947 og 1948. 1950. 103 s.

(Statistique des banques privées par

actions et des caisses d'épargne)

19. Norges fiskerier 1946. . Utg. av

Fiskeridirektøren. 1950. 161 s.

(Les pêcheries norvégiennes)

20. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1947. 1950. 137 s. (Rapport sur l'état

sanitaire et médical)

21. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v.

pr. 30. juni 1949. 1950. 55 s.

(Municipal Debt and Cash Balance etc.)

22. Fiskertrygden 1940-46. Utg. av

Rikstrygdeverket., 1950. 23 s.

(Assurances de l'Etat contre les accidents

des marins pâch_eurs, etc.)

23. Husholdningsregnskaper mai 1947 - april

1948. 1950. 513 s. (Budgets de familles)

24. Husdyrbruket - produksjon. Representativ

undersøkelse for året 20/6 1946 - 20/6 1947.

1950. 158 s. (Élevage du bétail; production.

Recherche représentative)

25. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1948 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1947. 1950. 6 + 83 s.

(Statistique industrielle)

26. Lønnstellingen 1949. Bygnings- og

bygningsvareindustrien. 1950. 138 s.

(Recensement des salaires)

27. Norges postverk 1949. Utg. av Samferdselsdepartementet,

Poststyret. 1950. 6 +

159 s. (Statistique postale)

28. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden

for industriarbeidere m.v. 1947. Utg.

av Rikstrygdeverket. 1950. 44 + 123 s.

(Assurances de l'Etat contre les accidents

pour les ouvriers industriels etc.)

29. Syketrygden 1947. Utg. av Rikstrygdeverket.

1950. 6 + 91 s. (Assurance-maladie

nationale)

30. Skolestatistikk. Folkeskoler, framhaldsskoler,

ungdomsskoler, lærerskoler, høgre

almenskoler m.m. 1946-47. 1950. 87 s.

(Statistique de l'instruction publique)

31. Folketellingen i Norge 3. desember 1946.

Annet hefte. Trossamfunn. 1950. 32 s.

(Recensement de la population. Population

de droit classée par confession)

32. Norges fiskerier 1947. Utg. av Fiskeridirektøren.

1950. 163 s. (Les pêcheries

norvégiennes)

33. Norges kommunale finanser 1945-46. 1950.

343 s. (Finances des communes pendant

l'exercice)

34. Folkemengdens bevegelse 1948. 1950. 41 s.

(Mouvement de la population)

35. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1948. 1950. 139 s. (Rapport sur l'état

sanitaire et médical)

36. Statistisk årbok for Norge 1950. 1950.

34 + 404 s. (Annuaire statistique de la

Norvège)

37. Telegrafverket 1948-1949. Utg. av

Samferdselsdepartementet, Telegrafstyret.

1950. 252 s. (Statistique des télégraphes

et des téléphones)


73

NOS, rekke XI (forts.).

38. Sinnssykehusenes virksomhet 1948

og oppgaver over offentlig forpleide

sinnssyke i 1948. 1950. 46 s.

(Statistique des hospices d'aliénés)

39. Norges Brannkasse. Bygningsforsikringen

1947-1949. 1951. 4 + 34 s. (Statistique

de l'office national d'assurance contre

l'incendie)

40. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949.

Første hefte. Arealet, husdyrholdet m.v.

Herredsvise oppgaver. 1950. 419 s.

(Recensement. La superficie, animaux

domestiques etc.)

41. Folketellingen i Norge 3. desember 1946.

Tredje hefte. Folkemengden etter kjønn,

alder og ekteskapelig stilling, etter

levevei og etter fødested i de enkelte

herreder og byer. 1951. 317 s.

(Recensement de la population. Population

par sexe, âge et état civil, par

professions et par lieu de naissance dans

les communes rurales et les villes)

42. Skogavvirking 1936/37-1945/46. 1950.

129 s. (Bois abattu)

43. Trafikkulykker 1948. 1950. 76 s.

(Accidents de circulation)

44. Jordbruksstatistikk 1949. Landbruksareal

og husdyrhold m.v. 1951. 97 s.

(Superficies agricoles et élevage du

bétail. Récoltes etc.)

45. Meieribruket i Norge 1949. 1951. 67 s.

(L'industrie laitiére de la Norvege)

46. Representativ bedriftstelling i varehandelen

13. oktober 1948. 1951. 308 s.

(Recensement représentatif d'établissements

dans le commerce de marchandises)

47. Økonomisk utsyn over året 1950. 1951.

181 s. (Aperçu de la situation

économique)

48. Skattestatistikken for budsjettåret

1948/49. 1951. Forskj. pag.

(Répartition d'impôts)

49. Norges sivile, geistlige, rettslige og

militære inndeling 1. januar 1951. 1951.

83 s. (Les divisions civiles,

ecclésiastiques, judiciaires et militaires

du royaume de Norvège)

50. Folketellingen i Norge 3. desember

1946. Fjerde hefte. Folkemengden etter

kjønn, alder og ekteskapelig stilling.

Riket og fylkene. Fremmede statsborgere.

1951. 76 s. (Recensement de la population.

Population par sexe, âge et état civil.

Royaume et prefectures. Sujets étrangers)

51. Norges private ;aksjebanker og sparebanker

1949. 1951. 63 s. (Statistique des

banques privées par actions et des

caisses d'épargne)

52. Forsikringsselskaper 1949. Beretning fra

Forsikringsrådet. 1951. 8 + 44 + 144 s.

(Sociétés d'assurances. Rapport du Conseil

d'assurances)

53. Veterinærvesenet 1949. 1951. 90 s.

(Service vétérinaire)

54. Arbeidslønninger 1949. 1951. 74 s.

(Salaires des ouvriers)

55. Norges bergverksdrift 1949. Oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard i året

1949. 1951. 47 s. (Mines et usines)

56. Norges jernbaner 1947-48. 1951. 4 + 121 s.

(Statistique des chemins de fer norvégiens)

57. Syketrygden 1948. Utg. av Rikstrygdeverket.

1951. 6 + 91 s. (Assurancemaladie

nationale)

58. Norges fiskerier 1948. Utg. av Fiskeridirektøren.

1951. 165 s. (Les pêcheries

norvégiennes)

59. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v.

pr. 30. juni 1950. 1951. 57 s. (Municipal

Debt and Cash Balance etc.)

60. Norges handel 1949. 1951. 478 s.

(Statistique du commerce de la Norvege)

61. Telegrafverket 1949-50. Utg. av

Samferdselsdepartementet, Telegrafstyret.

1951. 47 + 194 s. (Statistique des

télégraphes et des téléphones)

62. Fiskeritelling 1. oktober 1948. I. hefte.

Tallet på fiskere, deltaking i fiske og

annet arbeid, jordbruksareal og husdyrhold,

redskaper, sjøhus, rorbuer m.v. 1951.

251 s. (Recensement des Aches maritimes.

Nombre de pêcheurs, participation aux

peches et a autre travail, terre cultivable

et animaux domestiques, nombre d'engins

etc.)

63. Fortegnelse over Norges offisielle

statistikk 1828-1950. 1951. 97 s. (Catalogue

de la Statistique officielle de la Norvége)

64. Norges industri. Produksjonsstatistikk 1949

og oppgaver over industribedrifter under

loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1948. 1951. 6 + 129 s.

(Statistique industrielle)

65. Statistisk Sentralbyrå gjennom 75 år. Tre

25-årsmeldinger. 1951. 53 s.

66. Alkoholstatistikk 1949-1950. 1951. 55 s.

(Statistique de l'alcool)

67. Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v.

1948. Utg. av Rikstrygdeverket. 1951.

44 + 123 s. (Assurances de l'État contre

les accidents pour les ouvriers industriels

etc.)

68 Norges postverk 1950. Utg. av Samferdselsdepartementet,

Poststyret. 1951. 6 +

167 s. (Statistique postale)

69. Jordbruksstatistikk 1950. Landbruksareal

og husdyrhold m.v. 1951. 73 s. (Superficies

agricoles et élevage du bétail.

Récoltes etc.)

70. Fiskeritelling 1. oktober 1948. II. hefte.

Fiskefarkoster og tilvirkeranlegg. 1951.

XXV + 157 s. (Recensement des pêchas maritimes.

Émbarcations et fabriques de préparations)


74

NOS, rekke XI (forts.).

71. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949.

.

Annet hefte. Eiendomsforholdene,

arbeidsstyrken m.v. 1951. 274 s.

(Recensement. Conditions de propriété, nombre

d'ouvriers etc.)

72. Skattestatistikken for budsjettåret 1949/50.

1951. 368 s. (Répartition d'impôts)

73. Norske skip i utenriksfart 1946-48. 1951.

143 s. (Navigation extérieure de la marine

marchande norvégienne)

74. Fagskolestatistikk 1947-48, 1948-49 og

1949-50. 1951. 55 s. (Écoles

professionnelles)

75. Dødelighetstabeller 1931/32-1940/41 og

1945-48. 1951. 67 s. (Tables de

mortalité selon les expériences)

76. Sinnssykehusenes virksomhet 1949 og

oppgaver over offentlig forpleide sinnssyke

i 1949. 1951. 46 s. (Statistique

des hospices d'aliénés)

77. Ulykkestrygden for sjømenn 1946-1948.

Ulykkestrygden for fiskere 1947-1948.

Utg. av Rikstrygdeverket. 1951. 35 s.

(Assurances de l'Etat contre les accidents

marins. Assurances de l'Etat contre les

accidents des marins pécheurs, etc.)

78. Konjunkturene i mellomkrigstiden. Norge

og utlandet. Av Eilif Gjermoe. 1951.

89 s. (Inter-War Trade Cycles. Norway

in Relation to Other Countries)

79. Skogavvirking 1946/47-1948/49. 1951

51 s. (Bois abattu)

80. Statistisk årbok for Norge 1951. 1951.

32 + 420 s. (Annuaire statistique de la

Norvege)

81. Norges fiskerier 1949. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1951. 153 s.

(Les pêcheries norvégiennes)

82. Norges kommunale finanser 1946/47 og

1947/48. 1951. 187s. (Finances des communes

pendant les exercices)

83. Norges elektrisitetsverker 1946-1948. 1951.

20 + 360 s. (Usines d'électricité)

84. økonomisk utsyn over året 1951. 1952.

104 s. (Aperçu de la situation économique)

85. Trafikkulykker 1949. 1952. 72 s.

(Accidents de circulation)

86. Norges fiskerier 1950. Utg. av Fiskeridirektøren.

1952. 149 s. (Les Pêcheries

de Norvge)

87. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949.

Tredje hefte. De naturlige jordbruksområder.

1952. 283 s. (Recensement. Les régions

agricoles)

88. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1949. 1952. 151 s. (Rapport sur l'état

sanitaire et médical)

89. Folkemengdens bevegelse 1949. 1952. 79 s.

(Mouvement de la population)

90. Norges jernbaner 1948-49. 1952.

4 + 126 s. (Statistique des chemins de

fer norvégiens)

91. Forsikringsselskaper 1950. Beretning

fra Forsikringsrådet. 1952. 8 + 64 +

136 s. (Sociétés d' assurances. Rapport

du Conseil d'assurances)

92. Lønnsstatistikk 1950. 1952. 248 s.

(Statistique sur les salaires)

93. Telegrafverket 1950-51. Utg. av

Samferdselsdepartementet, Telegrafstyret.

1952. 52 + 176 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

94. Meieribruket i Noreg 1950. 1952. 73 s.

(L'industrie laitière de la Norvège)

95. Skolestatistikk. Folkeskoler, framhaldsskoler,

ungdomsskoler, lærerskoler, hØgre

almenskoler m.m. 1947-48. 1952. 89 s.

(Statistique de l'instruction publique)

96. Kriminalstatistikk 1949 og 1950. 1952.

64 s. (Statistique de la criminalité)

97. Tendenser i den økonomiske utvikling.

Våren 1952. 1952. 122 s. (Current

Économic Trends)

98. Syketrygden 1949. Utg. av Rikstrygdeverket.

1952. 6 + 91 s. (Assurancemaladie

nationale)

99. Folketellingen i Norge 3. desember 1946.

Femte hefte. Boligstatistikk. 1952.

230 s. (Recensement de la population.

Statistique d'habitation)

100. Norges postverk 1951. Utg. av Samferdselsdepartementet,

Poststyret. 1952. 6 +

169 s. (Statistique postale)

101. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1950 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1949. 1952. 160 s.

andustrial Production Statistics. Annual

Survey)

102. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning

m.v. pr. 30. juni 1951. 1952. 57 s.

(Municipal Debt and Cash Balance etc.)

103. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949.

Fjerde hefte. Oversikt. 1952. 391 s.

(Recensement. Apercu général)

104. Fiskeritelling 1. oktober 1948. III. hefte.

Oversikt over tellingsresultatene. 1952.

213 s. (Recensement des pêches maritimes.

Aperçu des résultats du recensement)

105. Norges bergverksdrift 1950. Oppgaver over

bergverksdriften på Svalbard i året 1950.

1952. 41 s. (Mines et usines)

106. Norges handel 1950. 1952. 461 s.

(Statistique du commerce de la Norvege)

107. Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v.

1949. Utg. av Rikstrygdeverket. 1952.

44 + 123 s. (Assurances de l'État contre

les accidents pour les ouvriers industriels

etc.)


75

Rekke XI (forts.).

108. Jordbruksstatistikk 1951. Landbruksareal

og husdyrhold m.v. 1952. 78 s.

(Superficies agricoles et élevage du bétail.

Récoltes etc.)

109. Nasjonalregnskap 1930-1939 og 1946-1951.

1952. 335 s. (National Accounts)

110. Trafikkulykker 1950. 1952. 76 s.

(Accidents de circulation)

111. Skolestatistikk. Folkeskoler, framhaldsskoler,

ungdomsskoler, lærerskoler, høgre

allmennskoler m.m. 1948-49. 1952. 87 s.

(Statistique de l'instruction publique)

112. Folkemengdens bevegelse 1950 og sammendragstabeller

1946-50. 1952. 102 s.

(Mouvement de la population et résumé

des tableaux)

113. Sosialstatistikkens historie i Norge

gjennom 100 år (1850-1950). 1952.

83 s. (The History of Social Statistics

in Norway During 100 Years (1850-1950)

114. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1950 og sammendragstabeller 1945-1950.

1952. 159 s. (Rapport sur l'état sanitaire

et médical avec un résumé des résultats)

115. Sinnssykehusenes virksomhet 1950 med

sammendragstabeller 1946-1950 og oppgaver

over offentlig forpleide sinnsyke

i 1950. 1952. 60 s. (Statistique

des hospices d'aliénés avec un résumé

des résultats)

116. Skattestatistikken for budsjettåret

1950/51. 1952. 213 s. (Tax Statistics)

117. Norges elektrisitetsverker 1949. 1952.

16 + 124 s. (Electricity Plants)

118. Statistisk årbok for Norge 1952. 1952.

26 + 401 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

119. Økonomisk utsyn over året 1952. 1953.

102 + 16 s. (Économic Survey)

120. Kommunevalgene og ordførervalgene 1951.

1953. 65 s. (Élections in the Rural

and Town Municipalities)

121. Meieribruket i Noreg 1951. 1953.

68 s. (Norway's Dairy Industry)

122. Norges private aksjebanker og sparebanker

1950 og 1951. 1953. 116 s.

(Commercial and Savings Banks in

Norway)

123. Forsikringsselskaper 1951. Beretning

fra Forsikringsrådet. 1953. 8 + 50 +

137 s. (Sociétés d'assurances. Rapport

du Conseil d'assurances)

124. Norges bergverksdrift 1951. Oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard i

året 1951. 1953. 40 s. (Norway's

Mining Industry)

125. Norges jernbaner 1949-50. 1953. 4 +

123 s. (Statistique des chemins de

fer norvégiens)

126. Lønnsstatistikk 1951. 1953. 113 s.

(Statistics on Wages)

127. Jordbruksstatistikk 1952. 1953. 97 s.

(Agricultural Statistics)

128. Husholdningsregnskaper okt. 1951 - sept.

1952. 1953. 125 s. (Family Budgets)

129. Norges postverk 1952. Utg. av Samferdselsdepartementet,

Poststyret. 1953. 6 +

184 s. (Statistique postale)

130. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1951 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1950. 1953. 157 s.

(Industrial Production Statistics.

Annual Survey)

131. Forbruksundersøkelse 1952 etter intervjumetoden.

1953. 31 s. (Family Budgets)

132. Norges kommunale finanser 1948/49 og

1949/50. 1953. 197 s. (Municipal

Finances)

133. Norske skip i utenriksfart 1949 og 1950.

1953. 171 s. (Norwegian Vessels in

Foreign Trade)

134. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1952. 1953. 41 s. (Population in

Rural Districts and Towns)

135. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m.v.

pr. 30. juni 1952. 1953. 62 s. (Municipal

Debt and Cash Balance etc.)

136. Telegrafverket 1951-1952. Utg. av

Samferdselsdepartementet, Telegrafstyret.

1953. 59 + 178 s. (Statistique des

télégraphes et des téléphones)

137. Alkoholstatistikk 1951-1952. 1953. 53 s.

(Alcohol Statistics)

138. Syketrygden 1950. Utg. av Rikstrygeverket.

1953. 6 + 95 s. (Assurancemaladie

nationale)

139. Norges Brannkasse. Bygningsforsikringen

1950-1952. 1953. 4 + 34 s. (National

Fire Insurance Office)

140. Veterinærvesenet 1950. 1953. 117 s.

(Service vét(lrinaire)

141. Sinnssykehusenes virksomhet 1951. 1953.

40 s. (Hospitals for Mental Disease)

142. Norges handel 1951. 1953. 539 s.

(Foreign Trade of Norway)

143. Nasjonalregnskap 1900-1929. 1953.

141 s. (National Accounts)

144. Statistisk årbok for Norge 1953. 1953.

26 + 395 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

145. Folketellingen 1. desember 1950. Første

hefte. Folkemengde og areal i de ymse

administrative inndelinger av landet.

Hussamlinger i herredene. 1953. 234 s.

(Population census December 1, 1950.

First volume. Population and area of

the various administrative divisions of

the country. Agglomerations in rural

municipalities)


76

Rekke XI (forts.).

146. Folketellingen 1. desember 1950. Annet

hefte. Folkemengden etter kjønn, alder

og ekteskapelig stilling. Riket, fylkene

og de enkelte herreder og byer. 1953.

190 s. (Population census December 1, 1950.

Second volume. Population by sex, age and

marital status. The whole country,

counties, rural municipalities and towns)

147. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m.v. 1950. Utg. av Rikstrygdeverket.

1953. 42 + 123 s. Assurances de l'État

contre les accidents pour les ouvries

industriels etc.)

148. Folkemengdens bevegelse 1951. 1953.

68 s. (Vital Statistics)

149. Norges fiskerier 1951. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1953. 153 s.

(Fisheries Statistics of Norway)

150. Norges elektrisitetsverker 1950.

1953. 16 + 124 s. (Électricity

Plants)

151. Skolestatistikk. Folkeskoler,

framhaldsskoler, ungdomsskoler,

lærerskoler, høgre almenskoler m.m.

1949-50. 1954. 89 s. (Statistique

de l'instruction publique)

152. Økonomisk utsyn over året 1953.

1954. 110 + 18 s. (Économic Survey)

153. Folketellingen 1. desember 1950.

Sjuende hefte. Trossamfunn. 1954.

42 s. (Population census December

1, 1950. Seventh volume. Religious

denominations)

154. Skogstatistikk 1952. 1954. 204 s.

(Forestry Statistics)

155. Folketellingen i Norge 3. desember 1946.

Sjette hefte. Yrkesstatistikk. 1954.

379 s. (Recensement de la population.

Statistique de professions)

156. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1951. 1954. 193 s.

(Medical Statistical Report)

157. Husholdningsregnskaper for høyere

funksjonærer. April 1952 -

mars 1953. 1954. 108 s. (Family

Budget Studies for Salaried Émployees

in the Higher Income Groups)

158. Skattestatistikken for budsjettåret.

1951/52. 1954. 288 s. (Tax

Statistics)

159. Telegrafverket 1952-1953. Utg. av

Telegrafstyret. 1954. 59 + 174 s.

(Statistique des télégraphes et des

téléphones)

160. Syketrygden 1951. Utg. av Rikstrygdeverket.

1954. 6 + 93 s. (Assurancemaladie

nationale)

161. Norges private aksjebanker og sparebanker

1952. 1954. 83 s.

(Commercial and Savings Banks in

Norway)

162. Norges bergverksdrift 1952. Med

oppgaver over bergverksdriften på

Svalbard i året 1952. 1954. 41 s.

(Norway's Mining Industry)

163. Lønnsstatistikk 1952. 1954. 178 s.

(Wage Statistics)

164. Skolestatistikk. Folkeskoler, spesialspesialskoler,

framhaldsskoler, folkehøgskoler,

høgre allmennskoler, universiteter og høgskoler,

lærerskoler. 1951-52. 1954.

101 s. (Statistics on Éducation)

165. Forsikringsselskaper 1952. 1954. 8 +

58 + 137 s. (Sociétés d'assurances)

166. Veterinærvesenet 1951. 1954. 112 s.

(Service vétérinaire)

167. Skogavvirking 1949/50-1951/52. 1954.

53 s. (Bois abattu)

168. Norges postverk 1953. Utg. av Poststyret.

1954. 6 + 182 s. (Statistique

postale)

169. Skattestatistikken for budsjettåret

1952/53. 1954. 283 s. (Tax Statistics)

170. Skolestatistikk. Folkeskoler, framhaldsskoler,

folkehøgskoler, lærerskoler, høgre allmennskoler

m.m. 1950-51. 1954.

89 s. (Statistique de l'instruction

publique)

171. Folkemengden i herreder og byer

1. januar 1953. 1954. 41s. (Population in

Rural Districts and Towns)

172. Fengselsstyrets årbok 1931-1950. Utg. av

Fengselsstyret. 1954. 148 s. (Report

of the Prison Administration)

173. Norges handel 1952. Del I. 1954. 367 s.

(Foreign Trade of Norway)

174. Norges jernbaner 1950-51. 1954. 4 +

130 s. (Statistique des chemins de fer

norvégiens)

175. Norges industri. Produksjonsstatistikk 1952

og oppgaver over industribedrifter under

loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1951. 1954. 157 s. (Industrial

Production Statistics. Annual Survey)

176. Jordbruksstatistikk 1953. 1954. 125 s.

(Agricultural Statistics)

177. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning

m.v. pr. 30. juni 1953. 1954. 62 s.

(Municipal Debt and Cash Balance etc.)

178. Kriminalstatistikk 1951 og 1952. 1954.

83 s. (Criminal Statistics)

179. Statistikk over landssvik 1940-1945. 1954.

64 s. (Statistics on Treason and

Collaboration)

180. Stortingsvalget 1953. 1954. 146 s.

(Storting Élections)

181. Meieribruket i Noreg 1952. 1954. 68 s.

(Norway's Dairy Industry)

182. Dødelighetstabeller 1946-1950. 1954. 65 s.

(Life Tables According to the Mortality

Éxperiences)

183. Statistisk årbok for Norge 1954. 1954.

25 + 385 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

184. Sinnssykehusenes virksomhet 1952. 1954.

42 s. (Hospitals for Mental Disease)


77

Rekke XI (forts.).

185. Nasjonalregnskap 1938 og 1948-

1953. 1954. 219 s. (National

Accounts)

186. Fagskolestatistikk 1950-51 og

1951-52. 1954. 53 s. (Stoles

professionnelles)

187. Norges elektrisitetsverker 1951.

1954. 20 + 126 s. (Électricity

Plants)

188. Norges handel 1952. Del II. 1954.

193 s. (Foreign Trade of Norway)

189. Lønnsstatistikk 1953. 1954. 80 s.

(Wage Statistics)

190. Økonomisk utsyn over året 1954.

1955. 142 + 18 s. (Economic Survey)

191. Folkemengdens bevegelse 1952. 1955.

59 s. (Vital Statistics and

Migration Statistics)

192. Veterinærvesenet 1952. 1955.

124 s. (Service vétérinaire)

193. Alkoholstatistikk 1953. 1955.

76 s. (Alcohol Statistics)

194. Syketrygden 1952. Utg. av Rikstrygdeverket.

1955. 6 + 93 s.

(Assurance-maladie nationale)

195. Folkemengden i herreder og byer

1. januar 1954. 1955. 41 s.

(Population in Rural Districts

and Towns)

196. Sunnhetstilstanden og medisinal -

forholdene 1952. 1955. 197 s.

(Medical Statistical Report)

197. Norges bergverksdrift 1953.

Med oppgaver over bergverksdriften

på Svalbard i året 1953.

1955. 54 s. (Norway's Mining

Industry)

198. Telegrafverket 1953-1954. Utg.

av Telegrafstyret. 1955. 64 +

176 s. (Statistique des télégraphes

et des téléphone)

199. Skattestatistikk for budsjettåret

1953/54. 1955. 329 s. (Tax

Statistics)

200. Norges Postverk 1954. Utg. av

Poststyret. 1955. 6 + 186 s.

(Statistique postale)

201. Forsikringsselskaper 1953. 1955.

8 + 46 + 145 s. (Sociétés

d'assurances)

202. Jordbruksstatistikk 1954. 1955.

107 s. (Agricultural Statistics)

203. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning

m.v. pr. 30. juni 1954.

1955. 65 s. (Municipal Debt and

Cash Holdings etc.)

204. Norges handel 1953. Del I. 1955.

418 s. (Foreign Trade of Norway)

205. Norges fiskerier 1952. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1955. 107 s.

(Fishery Statistics of Norway)

206. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1953 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1952. 1955. 192 s.

(Industrial Production Statistics. Annual

Survey)

207. Kriminalstatistikk 1953. 1955. 71 s.

(Criminal Statistics)

208. Bankstatistikk 1953. 1955. 133 s.

(Banking Statistics)

209. Norges elektrisitetsverker 1952. 1955.

160 s. (Electricity Plants)

210. Forbruket av trevirke på gårdene 1952/53.

1955. 83 s. (Consumption of Wood on

Farms)

211. Norges jernbaner 1951-52. 1955. 4 +

131 s. (Statistique des chemins de fer

norvégiens)

212. Statistisk årbok for. Norge 1955. 1955.

29 + 386 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

213. Alkoholstatistikk 1954. 1955. 80 s.

(Alcohol Statistics)

214. Sinnssykehusenes virksomhet 1953. 1955.

42 s. (Hospitals for Mental Disease)

215. Norges handel 1953. Del II. 1955.

203 s. (Foreign Trade of Norway)

216. Norges kommunale finanser 1950/51 og 1951/52.

1955. 144 s. (Municipal Finances)

217.

218.

219.

220.

Økonomisk utsyn over året 1955. 1956.

138 + 18 s. (Economic Survey)

Meieribruket i Noreg 1953. 1956. 122 s.

(Norway's Dairy Industry)

Veitrafikkulykker 1951-53. 1956. 89 s.

(Road Traffic Accidents)

Norges handel 1954. Del I. 1956. 440 s.

(Foreign Trade of Norway)

221. Folketellingen 1. desember 1950. Tredje

hefte. Folkemengden etter hovedyrke i

de enkelte kommuner og fylker. 1956.

236 s. (Population census December 1, 1950.

Third volume. Population by Principal

Occupation in the Rural and Town Municipalities

and Counties)

222. Undervisningsstatistikk. Almendannende

skoler, fag- og yrkesskoler, universitet

og høgskoler. 1952-53. 1956. 159 s.

(Statistics on Éducation)

223. Norges elektrisitetsverker 1953. 1956.

147 s. (Électricity Plants)

224. Veterinærvesenet 1953. 1956. 122 s.

(Service vétérinaire)

225. Forsikringsselskaper 1954. 1956. 8 +

56 + 161 s. (Sociétés d'assurances)

226. Telegrafverket 1954-1955. Utg. av

Telegrafstyret. 1956. 64 + 162 s.

(Statistique des télégraphes et des

téléphones)

227. Norges postverk 1955. Utg. av Poststyret.

1956. 6 + 186 s. (Statistique postale)


78

Rekke XI (forts.).

228. Folkemengden i herreder og byer

1. januar 1955. 1956. 41 s.

(Population in Rural Districts and

Towns)

229. Sunnhetstilstanden og medisinal -

forholdene 1953. 1956. 190 s.

(Medical Statistical Report)

230. Skattestatistikk for budsjettåret

1954/55. 1956. 334 s. (Tax

Statistics)

231. Norges handel 1954. Del II.

1956. 217 s. (Foreign Trade of

Norway)

232. Norges bergverksdrift 1954. Med

oppgaver over bergverksdriften på

Svalbard i året 1954. 1956. 50 s.

(Norway's Mining Industry)

233. Folkemengdens bevegelse 1953. 1956.

66 s. (Vital Statistics and

Migration Statistics)

234. Kriminalstatistikk 1954. 1956.

65 s. (Criminal Statistics)

235. Jordbruksstatistikk 1955. 1956.

100 s. (Agricultural Statistics)

236. Folketellingen 1. desember 1950.

Attende hefte. Personer født i.

utlandet. Fremmede statsborgere.

Bruken av samisk og kvensk. 1956.

66 s. (Population Census December

1, 1950. Éight volume. Persons born

abroad. Aliens living in Norway.

Use of Lappish ånd Quainish)

237. Norges fiskerier 1953. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1956. 111 s.

(Fishery Statistics of Norway)

238. Norges jernbaner 1952-53. 1956.

4 + 131 s. (Statistique des chemins

de fer norvégiens)

239. Meieribruket i Noreg 1954. 1956.

101 s. (Norway's Dairy Industry)

240. Norges elektrisitetsverker 1954.

1956. 160 s. (Électricity Plants)

241. Bankstatistikk 1954. 1956. 151 s.

(Banking Statistics)

242. Alkoholstatistikk 1955. 1956. 67 s.

(Alcohol Statistics)

243. Lønnsstatistikk. 1954. 1956. 86 s.

(Wage Statistics)

244. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning

m.v. pr. 30. juni 1955. 1956. 65 s.

(Municipal Debt and Cash Holdings etc.)

245. Norges industri. Produksjonsstatistikk.

1954 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for

industriarbeidere m.v. 1953. 1957.

188 s. (Industrial Production Statistics.

Annual Survey)

246. Statistisk årbok for Norge 1956. 1956.

33 + 394 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

247. Norges handel 1955. Del I. 1956.

394 s. (Foreign Trade of Norway)

248. Økonomisk utsyn over året 1956. 1957.

132 + 18 s. (Économic Survey)

249. Sinnssykehusenes virksomhet 1954. 1957.

42 s. (Hospitals for Mental Disease)

250. Husholdningsregnskaper for fiskerfamilier

1954. 1957. 263 s. (Family Budgets for

Fishermen's Families)

251. Bedriftstelling i Norge 24. april 1953.

Hefte I. Bergverk og industri. 1957.

311 s. (Census of Éstablishments. Mining

and Quarrying and Manufacturing)

252. Kommunevalgene og ordførervalgene 1955.

1957. 63 s. (Élections in the Rural and Town

Municipalities)

253. Folketellingen 1. desember 1950. Tiende

hefte. Boligstatistikk. 1957. 64 s.

(Population Census December 1, 1950. Tenth

volume. Housing Statistics)

254. Folkemengdens bevegelse 1954. 1957. 58 s.

(Vital Statistics and Migration Statistics)

255. Syketrygden 1953. Utg. av Rikstrygdeverket. 1957.

6 + 97 s. (Assurance-maladie nationale)

256. Norges fiskerier 1954. Utg. av Fiskeridirektøren.

1957. 104 s. (Fishery

Statistics of Norway)

257. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1954. 1957. 226 s. (Medical Statistical

Report)

258. Folketellingen 1. desember 1950. Sjette

hefte. Personer 15 år og mer etter utdanning.

1957. 209 s. (Population Census

December 1, 1950. Sixth volume. Persons

15 years of age or more by education)

259. Skattestatistikk for budsjettåret 1955-56.

1957. 291 s. (Tax Statistics)

260. Norges handel 1955. Del II. 1957. 221 s.

(Foreign Trade of Norway)

261. Telegrafverket 1955-56. Utg. av Telegrafstyret.

1957. 66 + 164 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

262. Norges bergverksdrift 1955. Med oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard i året

1955. 1957.

. 47 s. (Norway's Mining

Industry)

263. Norges postverk 1956. Utg. av Poststyret.

1957. 197 s. (Statistique postale)

264. Undervisningsstatistikk. Allmenndannende

skoler, fag- op yrkesskoler, universitet og

høgskoler. 1953-54. 1957. 147 s.

(Statistics on Éducation)

265. Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v.

1951-1952. Utg. av Rikstrygdeverket.

1957. 36 + 123 s. (Assurances de l'État

contre les accidents pour les ouvriers

industriels etc.)

266. Forsikringsselskaper 1955. 1957. 8 + 66 +

174 s. (Sociétés d'assurances)

267. Kriminalstatistikk 1955. 1957. 61 s.

(Criminal Statistics)

268. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1956. 1957. 43 s. (Population in Rural

Districts and Towns)


79

Rekke XI (forts.).

269. Norges jernbaner 1953-54. 1957.

4 + 134 s. (Statistique des chemins

de fer norvégiens)

270. Veterinærvesenet 1954. 1957. 110 s.

(Service vétérinaire)

271. Folketellingen 1. desember 1950.

Femte hefte. Barnetallet i norske

ekteskap. 1957. 223 s. (Population

Census December 1, 1950. Fifth volume.

Fertility of Marriages)

272. Sinnssykehusenes virksomhet 1955.

Med sammendragstabeller 1951-1955.

50 s. (Hospitals for Mental Disease.

With Survey Tables)

273. Norges elektrisitetsverker 1955. 1957.

160 s. (Électricity Plants)

274. Husholdningsregnskaper for jordbrukerfamilier

1954. 1957. 282 s.

(Family Budgets for Farmers'

Families)

275. Norges fiskerier 1955. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1957. 95 s.

(Fishery Statistics of Norway)

276. Jordbruksstatistikk 1956. 1957.

97 s. (Agricultural Statistics)

277. Norges kommunale finanser 1952-53

til 1954-55. 1957. 115 s. (Municipal

Finances)

278. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1955 og oppgaver over industribedrifter

under loven om ulykkestrygd for

industriarbeidere m.v. 1954. 1957.

206 s. (Industrial Production

Statistics. Annual Survey)

279. Statistisk årbok for Norge 1957.

1957. 34 + 383 s. (Statistical Yearbook

of Norway)

280. Norges handel 1956. Del I. 1957.

414 s. (Foreign Trade of Norway)

281. Kredittmarkedstatistikk 1955. 1957.

242 s. (Credit Market Statistics)

282. Folkemengdens bevegelse 1955 med

sammendragstabeller 1951-1955 og

dødelighetstabeller 1951-1955. 1957.

111 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics with Survey Tables and Life

Tables)

283. Alkoholstatistikk 1956. 1957. 70 s.

(Alcohol Statistics)

284. Husholdningsregnskaper for alderstrygdede

mai 1955 - april 1956. 1958.

83 s. (Family Budgets for Old Age

Pensioners)

285. økonomisk utsyn over året 1957. 1958.

138 + 18 s. (Economic Survey)

286. Skogavvirking 1952-53 til 1954-55.

1958. 62 s. (Roundwood Cut)

287. Bedriftstelling i Norge 24. april

1953. Hefte II. Varehandel. 1958.

39 + 319 s. (Census of Éstablishments.

Wholesale and Retail Trade)

288. Lønnsstatistikk 1955 og 1956. 1958.

191 s. (Wage Statistics)

289. Meieribruket i Noreg 1955. 1958. 85 s.

(Norway's Dairy Industry)

290. Syketrygden 1954. Utg. av Rikstrygdeverket.

1958. 8 + 89 s. (Health

Insurance)

291. Veterinærvesenet 1955. 1958. 109 s.

(Service vétérinaire)

292. Norges jernbaner 1954-55. 1958. 4 +

134 s. (Statistique des chemins de

fer norvégiens)

293. Norges fiskerier 1956. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1958. 99 s. (Fishery

Statistics of Norway)

294. Norges bergverksdrift 1956. Med oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard i året

1956. 1958. 47 s. (Norway's Mining

Industry)

295. Norges handel 1956. Del II. 1958. 227 s.

(Foreign Trade of Norway)

296. Undervisningsstatistikk. Almendannende skoler,

fag- og yrkesskoler, universitet og høgskoler.

1954-55. 1958. 139 s.

(Statistics on Éducation)

297. Norges postverk 1957. Utg. av Poststyret.

1958. 197 s. (Statistique postale)

298. Telegrafverket 1956-1957. Utg. av Telegrafstyret.

1958. 66 + 162 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

299. Stortingsvalget 1957. 1958. 146 s.

(Storting Élections)

300. Skattestatistikk for budsjettåret 1956-57.

1958. 258 s. (Tax Statistics)

301. Syketrygden 1955. Utg. av Rikstrygdeverket.

1958. 8 + 89 s. (Health Insurance)

302. Forsikringsselskaper 1956. 1958. 8 + 52 +

163 s. (Sociétés d'assurances)

303. Folketellingen 1. desember 1950. Niende

hefte. Husholdningenes sammensetning.

1958. 92 s. (Population census December

1, 1950. Ninth volume. Composition of

Households)

304. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1957. 1958. 41 s. (Population in Rural

Districts and Towns)

305. Kriminalstatistikk 1956. 1958. 92 s.

(Criminal Statistics)

306. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1955. 1958. 236 s. (Medical Statistical

Report)

307. Norges elektrisitetsverker 1956. 1958.

160 s. (Électricity Plants)

308. Jordbruksstatistikk 1957. 1958. 113 s.

(Agricultural Statistics)

309. Statistisk årbok for Norge 1958. 1958.

35 + 384 s. (Statistical Yearbook of

Norway)


80

Rekke XI (forts.).

310. Samferdselsstatistikk 1958.

Representativ lastebiltelling

1954. Kystfartsstatistikk. Oversiktstabeller.

1958. 158 s.

(Transport and Communication Statistics.

Sample Survey of Goods

Transport by Lorry. Coastal

Shipping Statistics. Survey

Tables)

311. Meieribruket i Noreg 1956. 1958.

108 s. (Norway's Dairy Industry)

312. Sinnssykehusenes virksomhet 1956.

1958. 42 s. (Hospitals for

Mental Disease)

313. Syketrygden 1956. Utg. av Rikstrygdeverket.

1958. 8 + 85 s.

(Health Insurance)

314. Ulykkestrygden for sjømenn 1949-

1953. Ulykkestrygden for fiskere

1949-1953. Utg. av Rikstrygdeverket.

1958. 45 s. (Accident Insurance

for Seamen. Accident Insurance

for Fishermen)

315. Undervisningsstatistikk. Almendannende

skoler, fag- og yrkesskoler,

universitet og høgskoler. 1955-56.

1958. 135 s.

(Statistics on Éducation)

316. Folkemengdens bevegelse 1956.

1958. 69 s. (Vital Statistics

and Migration Statistics)

317. Norges jernbaner 1955-56. 1958.

4 + 134 s. (Statistique des

chemins de fer norvégiens)

318. Norges bergverksdrift 1957.

Med oppgaver over bergverksdriften

på Svalbard i året 1957.

1958. 42 s. (Norway's Mining

Industry)

319. Norges handel 1957. Del I.

1958. 446 s. (Foreign Trade

of Norway)

320. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1956 og oppgaver over

industribedrifter under loven om

ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1955. 1958. 215 s. (Industrial

Production Statistics.

Annual Survey)

321. Kredittmarkedstatistikk 1956.

1958. 209 s. (Credit Market

Statistics)

322. Økonomisk utsyn over året 1958. .

1959. 129 + 18 s. (Économic

Survey)

323. Folketellingen 1. desember 1950.

Fjerde hefte. Oversikt over

yrkesstatistikken. Detaljoppgaver

for riket. 1959. 387 s.

(Population census December 1,

1950. Fourth volume. A Survey

of Statistics on Occupation.

Detailed Figures for the whole

Country)

324. Alkoholstatistikk 1957. 1959.

60 s. (Alcohol Statistics)

325. Bedriftstelling i Norge 24. april 1953.

Hefte III. Bygge- og anleggsvirksomhet,

kraft- og vannforsyning, finansinstitusjoner,

sjøtransport, annen samferdsel,

privat og personlig tjenesteyting. 1959.

325 s. (Census of Establishments.

Construction, Électricity, Gas and Water

Services, Financial Institutions, Water

Transport, Other Transport Activity,

Business and Personal Services)

326. Produktivitetsutviklingen i industrien

1949-1955. 1959. 192 s. (Productivity

Trends in Mining and Manufacturing)

327. Norges postverk 1958. Utg. av Poststyret.

1959. 203 s. (Statistique postale)

328. Forsikringsselskaper 1957. 1959. 8 + 48 +

163 s. (Sociétés d'assurances)

329. Samferdselsstatistikk 1959. Hefte I. 1959.

246 + 4 s. (Transport and Communication

Statistics)

330. Statistiske oversikter 1958. 1959.

238 s. (Statistical Survey)

331. Telegrafverket 1957-1958. Utg. av Telegrafstyret.

1959. 65 + 156 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

332. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1956. 1959. 226 s. (Medical Statistical

Report)

333. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1958. 1959. 41 s. (Population in Rural

Districts and Towns)

334. Norges jernbaner 1956-57. 1959. 4 + 136 s.

(Statistique des chemins de fer norvégiens)

335. Syketrygden 1957. Utg. av Rikstrygdeverket.

1959. 8 + 93 s. (National Health

Insurance)

336. Norges fiskerier 1957. Utg. av Fiskeridirektøren.

1959. 96 s. (Fishery

Statistics of Norway)

337. Kriminalstatistikk 1957. 1959. 72 s.

(Criminal Statistics)

338. Meieribruket i Noreg 1957. 1959. 80 s.

(Norway's Dairy Industry)

339. Lønnsstatistikk 1957. 1959. 190 s.

(Wage Statistics)

340. Norges handel 1957. Del II. 1959.

231 s. (Foreign Trade of Norway)

341. Jordbruksstatistikk 1958. 1959. 78 s.

(Agricultural Statistics)

342. Statistisk årbok for Norge 1959. 1959.

37 + 383 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

343. Sinnssykehusenes virksomhet 1957. 1959.

40 s. (Hospitals for Mental Disease)

344. Undervisningsstatistikk. Allmenndannende

skoler, fag- og yrkesskoler, universitet

og hugskoler. 1956-57. 1959. 125 s.

(Statistics on Education)

345. Folkemengdens bevegelse 1957. 1959. 65 s.

(Vital Statistics and Migration Statistics)

346. Norges jernbaner 1957-58. 1959. 4 + 140 s.

(Statistique des chemins de fer norvégiens)


81

Rekke XI (forts.).

347. Skogstatistikk 1953-1956. 1959.

148 s. (Forestry Statistics)

348. Kredittmarkedstatistikk 1957. 1959.

100 s. (Credit Market Statistics)

349. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1957 og oppgaver over

industribedrifter under loven om

ulykkestrygd for industriarbeidere

m.v. 1956. 1959. 203 s. (Industrial

Production Statistics.

Annual Survey)

350. Varèhandelsstatistikk 1957. 1959.

43 s. (Distribution Statistics.

Annual Survey)

351. Samferdselsstatistikk 1959. Hefte II.

1959. 223 s. (Transport and

Communication Statistics)

352. Alkoholstatistikk 1958. 1959. 44 s.

(Alcohol Statistics)

353. Syketrygden 1958. Utg. av Rikstrygdeverket.

1960. 8 + 101 s.

(National Health Insurance)

NOS, rekke XII.

1. økonomisk utsyn over året 1959.

1960. 117 + 18 s. (Économic

Survey)

2. Lønnsstatistikk 1958. 1960. 88 s.

(Wage Statistics)

3. Norges kommunale finanser 1955-56 og

1956-57. 1960. 117 s. (Municipal

Finances)

4. Elektrisitetsstatistikk 1957. 1960.

49 s. (Électricity Statistics)

5. Skogavvirking 1955-56 til 1957-58.

1960. 53 s. (Roundwood Cut)

6. Skogbrukstellingen i Norge

1. september 1957. Hefte I. Tabeller.

1960. 435 s. (Census of Forestry)

7. Telegrafverket 1958-1959. Utg. av

Telegrafstyret. 1960. 204 s.

(Statistique des télégraphes et des

téléphones)

8. Forsikringsselskaper 1958. 1960.

8 + 38 + 163 s. (Sociétés d'assurances)

9. Norges bergverksdrift 1958. Med oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard

i året 1958. 1960. 34 s. (Norway's

Mining Industry)

10. Norges postverk 1959. Utg. av

Poststyret. 1960. 203 s.

(Statistique postale)

11. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m.v. 1952-1954. Utg. av Rikstrygdeverket.

1960. 36 + 67 s. (Assurances

de l'État contre les accidents pour

les ouvriers industriels etc.)

12. Meieribruket i Noreg 1958. 1960.

82 s. (Norway's Dairy Industry)

13. Norges handel 1958. Del I. 1960.

450 s. (Foreign Trade of Norway)

14. Ulykkestrygden for sjømenn 1954-1956.

Ulykkestrygden for fiskere 1954-1956.

Utg. av Rikstrygdeverket. 1960. 40 s.

(Accident Insurance for Seamen.

Accident Insurance for Fishermen)

15. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1957. 1960. 223 s. (Medical Statistical

Report)

16. Kriminalstatistikk 1958. 1960. 64 s.

(Criminal Statistics)

17. Norges fiskerier 1958. Utg. av Fiskeridirektøren.

1960. 99 s. (Fishery

Statistics of Norway)

18. Skattestatistikk for inntektsårene 1956

og 1957. 1960. 157 s. (Tax Statistics)

19. Kredittmarkedstatistikk 1958. 1960.

201 s. (Credit Market Statistics)

20. Veterinærvesenet 1956. 1960. 127 s.

(Service vétérinaire)

21. Skogbrukstellingen i Norge 1. september

1957. Hefte II. Oversikt. 1960. 95 s.

(Census of Forestry. General Survey)

22. Kommunevalgene og ordførervalgene 1959.

1960. 59 s. (Élections in the Rural

and Town. Municipalities)

23. Folkemengdens bevegelse 1958. 1960.

59 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

24. Statistisk årbok for Norge 1960. 1960.

37 + 384 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

25. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1958. 1960. 219 s. (Medical Statistical

Report)

26. Alkoholstatistikk 1959. 1960. 46 s.

(Alcohol Statistics)

27. Norges handel 1958. Del II. 1960.

237 s. (Foreign Trade of Norway)

28. Norges jernbaner 1958-59. 1960. 4 +

142 s. (Statistique des chemins de fer

norvégiens)

29. Norges bergverksdrift 1959. Med oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard i året

1959. 1960. 34 s. (Norway's Mining

Industry)

30. Elektrisitetsstatistikk 1958. 1960. 49 s.

(Électricity Statistics)

31. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1958. 1960. 166 s. (Industrial Production

Statistics. Annual Survey)

32. økonomisk utsyn over året 1960. 1961.

124 + 18 s. (Économic Survey)

33. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m.v. 1955-56. Utg. av Rikstrygdeverket.

1961. 34 + 67 s. (Assurances de l'État

contre les accidents pour les ouvriers

industriels etc.)


82

Rekke XII (forts.).

34 Samferdselsstatistikk 1960. 1961.

240 s. (Transport and Communication

Statistics)

35. Norges handel 1959. Del. I. 1961.

460 s. (Foreign Trade of Norway)

36. Telegrafverket 1959-60. Utg. av

Telegrafstyret. 1961. 255 s.

(Statistique des télégraphes et des

téléphones)

37. Meieribruket i Noreg 1959. 1961.

74 s. (Norway's Dairy Industry)

38. Skattestatistikk for inntektsåret

1958. 1961. 84 s. (Tax

Statistics)

39. Sinnssykehusenes virksomhet 1958.

1961. 40 s. (Hospitals for Mental

Disease)

40. Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni

1959. Hefte I. Areal, husdyrhald

m.m. 1961. 336 s. (Census of

Agriculture. Land Area, Livestock

etc.)

41. Forsikringsselskaper 1959. 1961.

8 + 56 + 161 s. (Sociétés

d'assurances)

42. Norges kommunale finanser 1957-58

og 1958-59. 1961. 88 s. (Municipal

Finances)

43. Norges postverk 1960. Utg. av

Poststyret. 1961. 207 s.

(Statistique postale)

44. Veterinærvesenet 1957. 1961. 120 s.

(Service vétérinaire)

45. Kredittmarkedstatistikk 1959. 1961.

198 s. (Credit Market Statistics)

46. Jordbruksstatistikk 1959. 1961.

126 s. (Agricultural Statistics)

47. Elektrisitetsstatistikk 1959. 1961.

49 s. (Electricity Statistics)

48. Kriminalstatistikk 1959. 1961.

61 s. (Criminal Statistics)

49. Folkemengdens bevegelse 1959. 1961.

60 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

50. Norges jernbaner 1959-60. 1961.

4 + 144 s. (Statistique des chemins

de fer norvégiens)

51. Norges handel 1959. Del II. 1961.

247 s. (Foreign Trade of Norway)

52. Statistisk årbok for. Norge 1961.

1961. 36 + 402 s. (Statistical

Yearbook of Norway)

53. Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni

1959. Hefte II. Maskinar og

reiskapar m.m. 1961. 341 s. (Census

of Agriculture. Machinery and

Implements etc.)

54. Jordbruksstatistikk 1960. 1961.

95 s. (Agricultural Statistics)

55. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1959. 1961. 166 s.

(Industrial Production Statistics.

Annual Survey)

56. Veterinærvesenet 1958. 1961. 121 s.

(Service vétérinaire)

57. Norges bergverksdrift 1960. Med oppgaver

over bergverksdriften på Svalbard i året

1960. 1961. 33 s. (Norway's Mining

Industry)

58. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1959. 1961. 208 s. (Medical Statistical

Report)

59. Norges handel 1960. Del I. 1961. 480 s.

(Foreign Trade of Norway)

60. Norges fiskerier 1959. Utg. av Fiskeri

(Fishery

-direktøren. 1961. 94 s.

Statistics of Norway)

61. Alkoholstatistikk 1960. 1961. 42 s.

(Alcohol Statistics)

62. Meieribruket i Noreg 1960. 1961. 63 s.

(Norway's Dairy Industry)

63. Sinnssykehusenes virksomhet 1959. 1961.

40 s. (Hospitals for Mental Disease)

64. økonomisk utsyn over året 1961. 1962.

135 + 18 s. (Économic Survey)

65. Telegrafverket 2. halvår 1960. Utg. av

Telegrafstyret. 1962. 105 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

66. Lønnsstatistikk 1959. 1962. 139 s.

(Wage Statistics)

67. Skattestatistikk for inntektsåret 1959.

1962. 85 s. (Tax Statistics)

68. Stortingsvalget 1961. 1962. 139 s.

(Storting Élections)

69. Ulykkestrygden for sjømenn 1957-1958.

Ulykkestrygden for fiskere 1957-1958.

Utg. av Rikstrygdeverket. 1962. 29 s.

(Accident Insurance for Seamen. Accident

Insurance for Fishermen)

70. Kredittmarkedstatistikk 1960. 1962.

221 s. (Credit Market Statistics)

71. Norges kommunale finanser 1959-60 og

2. halvår 1960. 1962. 72 s. (Municipal

Finances)

72. Elektrisitetsstatistikk 1960. 1962.

49 s. (Électricity Statistics)

73. Norges handel 1960. Del II. 1962.

259 s. (Foreign Trade of Norway)

74. Norges postverk 1961. Utg. av Poststyret.

1962. 199 s. (Statistique

postale)

75. Forsikringsselskaper 1960. 1962.

8 + 52 + 161 s. (Sociétés d'assurances)

76. Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v.

1957-1958. Utg. av Rikstrygdeverket.

1962. 34 + 66 s. (Assurances de l'État

contre les assidents pour les ouvriers

industriels etc.)

77. Samferdselsstatistikk 1961. Hefte I.

1962. 219 s. (Transport and Communication

Statistics)

78. Utenrikshandel 1961. Hefte I. 1962.

264 s. (Éxternal Trade)


83

Rekke XII (forts.).

79. Jordbruksteljinga i Noreg

20. juni 1959. Hefte III. Eige

og leigetilhøve, arbeidskraft m.m.

ved bruk med over 5 dekar jordbruksareal.

1962. 268 s. (Census

of Agriculture. Ownership and

Tenancy, Labour Force etc. on Farms

with more than 5 Decares of Agricultural

Land)

80. Lønnsstatistikk 1960. 1962. 138 s.

(Wage Statistics)

81. Norges industri. Produksjonsstatistikk

1960. 1962. 147 s. (Industrial

Production Statistics. Annual Survey)

82. Alkoholstatistikk 1961. 1962. 42 s.

(Alcohol Statistics)

83. Syketrygden 1959. Utg. av Rikstrygdeverket.

1962. 8 + 101 s. (National

Health Insurance)

84. Jordbruksstatistikk 1961. 1962. 91 s.

(Agricultural Statistics)

85. Fiskeritelling 1. november 1960.

Hefte I. Tallet på fiskere, deltaking

i fiske og annet arbeid, jordbruksareal

og husdyrhold, redskaper, rorbuer og

sjøhus m.v. 1962. 225 s. (Fishery

Census. Number of Fishermen, Participation

in Fishing and Other Employment,

Farm Acreage and Livestock, Fishing

Gear. Sheds for Gear and Fishermen's

Quarters)

86. Utenrikshandel 1961. Hefte II. 1962.

206 s. (Éxternal Trade)

87. Statistisk årbok for Norge 1962. 1962.

34 + 369 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

88. Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni 1959.

Hefte IV. Dei naturlege jordbruksområda.

1962. 330 s. (Census of Agriculture.

The Agricultural Regions)

89. Norges fiskerier 1960. Utg. av Fiskeridirektøren.

1962. 93 s. (Fishery

Statistics of Norway)

90. Telegrafverket 1961. Utg. av Telegrafstyret.

1962. 291 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

91. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1960. Med sammendragstabeller

1951-1955 og 1956-1960. 1962. 243 s.

(Medical Statistical Report. With

Survey Tables)

92. Norges bergverksdrift 1961. Med oppgaver

over bergverksdriften på

Svalbard i året 1961. 1962. 32 s.

(Norway's Mining Industry)

93. Lønnsstatistikk 1961. 1962. 61 s.

(Wage Statistics)

94. Utenrikshandel 1961. Hefte III. 1962.

237 s. (Éxternal Trade)

95. Skattestatistikk for inntektsåret

1960. 1962. 85 s. (Tax Statistics)

96. Økonomisk utsyn over året 1962. 1963.

138 + 18 s. (Économic Survey)

97. Folkemengdens bevegelse 1960 med sammendragstabeller

1956-1960. 1963. 88 s.

(Vital Statistics and Migration Statistics

with Survey Tables)

98. Syketrygden 1960. Utg. av Rikstrygdeverket.

1963. 8 + 101 s. (National

Health Insurance)

99. Sinnssykehusenes virksomhet 1960. Med

sammendragstabeller 1956-1960. 1963.

48 s. (Hospitals for Mental Disease.

With Survey Tables)

100. Samferdselsstatistikk 1961. Hefte II.

1963. 154 s. (Transport and Communication

Statistics)

101. Norges postverk 1962. Utg. av Poststyret.

1963. 208 s. (Statistique postale)

102. Skogavvirking 1958-59 til 1960-61. 1963.

53 s. (Roundwood Cut)

103. Kredittmarkedstatistikk 1961. 1963.

205 s. (Credit Market Statistics)

104. Meieribruket i Noreg 1961. 1963. 63 s.

(Norway's Dairy Industry)

105. Elektrisitetsstatistikk 1961. 1963.

49 s. (Électricity Statistics)

106. Utenrikshandel 1962. Hefte I. 1963.

258 s. (External Trade)

107. Statistisk årbok for Norge 1963. 1963

32 + 374 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

108. Folketelling 1960. Hefte I. Folkemengde

og areal etter administrative inndelinger.

Tettbygde strøk i herredene. Bebodde øyer.

1963. 236 s. (Population Census 1960.

Volume I. Population and Area by Administrative

Divisions. Densely Populated

Areas in Rural Municipalities. Inhabited

Islands)

109. Forsikringsselskaper 1961. 1963. 8 + 46

+ 169 s. (Sociétés d'assurances)

110. Lønnsstatistikk 1962. 1963. 75 s.

(Wage Statistics)

111. Fiskeritelling 1. november 1960. Hefte II.

Fiskeflåten. 1963. 204 s. (Fishery

Census. The Fishing Fleet)

112. Folkemengdens bevegelse 1961. 1963.

56 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

113. Ulykkestrygden for sjømenn 1959. Ulykkestrygden

for fiskere 1959. Utg. av Rikstrygdeverket.

1963. 29 s. (Accident

Insurance for Seamen. Accident Insurance

for Fishermen)

114. Syketrygden 1961. Utg. av Rikstrygdeverket.

1963. 8 + 99 s. (National Health

Insurance)

115. Utenrikshandel 1962. Hefte II. 1963.

208 s. (Éxternal Trade)


84

Rekke XII (forts.).

116. Fiskeristatistikk 1961. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1963. 84 s.

(Fishery Statistics)

117. Folketelling 1960. Hefte II.

Folkemengden etter kj»nn, alder

og ekteskapelig status. 1963.

167 s. (Population Census 1960.

Volume II. Population by Sex, Age

and Marital Status)

118. Jordbruksstatistikk 1962. 1963.

86 s. (Agricultural Statistics)

119. Alkoholstatistikk 1962. 1963.

36 s. (Alcohol Statistics)

120. Telegrafverket 1962. Utg. av

Telegrafstyret. 1963. 296 s.

(Statistique des télégraphes et des

téléphones)

121. Industristatistikk 1961. 1963.

147 s. (Industrial Statistics)

122. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene

1961. 1963. 138 s.

(Medical Statistical Report)

123. Jordbruksteljinga i Noreg 20. juni

1959. Hefte V. Oversyn. 1963.

267 s. (Census of Agriculture.

General Survey)

124. Skogstatistikk 1957-1960. 1963.

137 s. (Forestry Statistics)

125. Skattestatistikk inntektsåret 1961.

1963. 85 s. (Tax Statistics)

126. Utenrikshandel 1962. Hefte III.

1963. 241 s. (Éxternal Trade)

127. Økonomisk utsyn over året 1963.

1964. 137 + 20 s. (Économic

Survey)

128. Veterinærvesenet 1959. 1964. 119 s.

(Service vétérinaire)

129. Folketelling 1960. Hefte III. Folkemengden

etter næring, stilling og sosial

status. 1964. 287 s. (Population

Census 1960. Volume III. Population

by Industry, Occupation and Status)

130. Meieribruket i Noreg 1962. 1964.

77 s. (Norway's Dairy Industry)

131. Elektrisitetsstatistikk 1962. 1964.

45 s. (Électricity Statistics)

132. Psykiatriske sykehus 1961. 1964.

41 s. (Hospitals for Mental Disease)

133. Folketelling 1960. Hefte IV. Utdanning.

1964. 129 s. (Population

Census 1960. Volume IV. Éducation)

134. Samferdselsstatistikk 1962. 1964.

169 s. (Transport and Communication

Statistics)

135. Helsestatistikk 1962. 1964. 156 s.

(Health Statistics)

136. Utenrikshandel 1963. Hefte I. 1964.

257 s. (Éxternal Trade)

137. Kredittmarkedstatistikk 1962. 1964.

201 s. (Credit Market Statistics)

138. Kommunevalgene 1963. 1964. 67 s.

(Municipal Elections)

139. Forsikringsselskaper 1962. 1964. 8 +

66 + 175 s. (Sociétés d'assurances)

140. Folketelling 1960. Hefte VIII. Trossamfunn.

Fødested. Statsborgerskap.

Eiere av personbil. Leiligheter med

telefon. 1964. 85 s. (Population

Census 1960. Volume VIII. Religious

denominations. Place of birth.

Citizenship. Private car owners.

Dwelling units with telephone)

141. Syketrygden 1962. Utg. av Rikstrygdeverket.

1964. 6 + 99 s. (National

Health Insurance)

142. Statistisk årbok 1964.

. 1964. 29 +

372 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

143. Industristatistikk 1962. 1964. 142 s.

(Industrial Statistics)

144. Fiskeristatistikk 1962. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1964. 82 s.

(Fishery Statistics)

145. Norges postverk 1963. Utg. av Poststyret.

1964. 201 s. (Statistique

postale)

146. Folkemengdens bevegelse 1962. 1964.

74 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

147. Utenrikshandel 1963. Hefte II. 1964.

214 s. (Éxternal Trade)

148. Psykiatriske sykehus 1962. 1964.

43 s. (Hospitals for Mental Disease)

149. Jordbruksstatistikk 1963. 1964. 92 s.

(Agricultural Statistics)

150. Alkoholstatistikk 1963. 1964. 36 s.

(Alcohol Statistics)

151. Folketelling 1960. Hefte V. Husholdninger

og familiekjerner. 1964. 115 s. (Population

Census 1960. Households and

Family Nuclei)

152. Utenrikshandel 1963. Hefte III. 1964.

248 s. (External Trade)

153. Telegrafverket 1963. Utg. av Telegrafstyret.

1964. 303 s. (Statistique des

télégraphes et des téléphones)

154. Skattestatistikk inntektsåret 1962. 1964.

73 s. (Tax Statistics)

155. Lønnsstatistikk 1963. 1964. 103 s.

(Wage Statistics)

156. Meieribruket i Noreg 1963. 1964. 57 s.

(Norway's Dairy Industry)

157. Folketelling 1960. Hefte VI. Boliger.

1964. 177 s. (Population Census 1960.

Volume VI. Housing)

158. Folketelling 1960. Hefte VII. Barnetallet

i ekteskap. 1964. 97 s. (Population

Census 1960. Volume VII. Fertility of

Marriages)


85

Rekke XII (forts.).

159. Skogstatistikk 1961 og 1962. 1964.

151 s. (Forestry Statistics)

160. økonomisk utsyn over året 1964.

1965. 143 + 20 s. (Économic

Survey)

161. Elektrisitetsstatistikk 1963. 1965.

39 s. (Électricity Statistics)

162. Kredittmarkedstatistikk 1963. 1965.

208 s. (Credit Market Statistics)

163. Nasjonalregnskap 1865-1960. 1965.

371 s. (National Accounts)

164. Samferdselsstatistikk 1963. 1965.

148 s. (Transport and Communication

Statistics)

165. Utenrikshandel 1964. Hefte I. 1965.

257 s. (Éxternal Trade)

166. Psykiatriske sykehus 1963. 1965.

49 s. (Hospitals for Mental Disease)

167. Syketrygden 1963. Utg. av Rikstrygdeverket.

1965. 6 + 99 s.

(National Health Insurance)

168. Forsikringsselskaper 1963. 1965.

8 + 38 + 175 s. (Sociétés

d'assurances)

169. Alders- og yrkesstrukturen i jordbruket.

Ein analyse på grunnlag av

jordbruksteljingane i 1949 og 1959.

1965. 72 s. (The Holders by Age

and Occupational Status. An Analysis

Based on the Censuses of Agriculture)

170. Statistisk årbok 1965. 1965. 29 +

377 s. (Statistical Yearbook of Norway)

171. Folkemengdens bevegelse 1963.

. 1965.

70 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

172. Industristatistikk 1963. 1965. 102 s.

(Industrial Statistics)

173. Norges postverk 1964. Utg. av Poststyret.

1965. 203 s. (Statistique

postale)

174. Lønnsstatistikk 1964. 1965. 65 s.

(Wage Statistics)

175. Skogstatistikk 1963. 1965. 132 s.

(Forestry Statistics)

176. Telegrafverket 1964. Utg. av Telegrafstyret.

1965. 295 s. (Statistique

des télégraphes et des téléphones)

177. Utenrikshandel 1964. Hefte II. 1965.

221 s. (External Trade)

178. Jordbruksstatistikk 1964. 1965.

118 s. (Agricultural Statistics)

179. Fiskeristatistikk 1963. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1965. 83 s.

(Fishery Statistics)

180. Helsestatistikk 1963. 1965.

185 s. (Health Statistics)

181. Fiskeritelling 1. november 1960.

Hefte III. Oversikt. 1965. 174 s.

(Fishery Census. General Survey)

182. Skattestatistikk inntektsåret 1963. 1965.

75 s. (Tax Statistics)

183. Elektrisitetsstatistikk 1964. 1965.

39 s. (Électricity Statistics)

184. Utenrikshandel 1964. Hefte III. 1965.

260 s. (Éxternal Trade)

185. De offentlige sektorers finanser 1961.

1966. 132 s. (Public Sector Finances)

186. Meieribruket i Noreg 1964. 1965. 57 s.

(Norway's Dairy Industry)

187. Alkoholstatistikk 1964. 1965. 36 s.

(Alcohol Statistics)

188. økonomisk utsyn over året 1965. 1966.

143 + 8 s. (Économic Survey)

189. Psykiatriske sykehus 1964. 1966. 49 s.

(Hospitals for Mental Disease)

190. Skogstatistikk 1964. 1966. 151 s.

(Forestry Statistics)

191. Syketrygden 1964. Utg. av Rikstrygdeverket.

1966. 6 + 101 s. (National

Health Insurance)

192. Samferdeslsstatistikk 1964. 1966.

133 s. (Transport and Communication Statistics)

193. Utenrikshandel 1965. Hefte I. 1966.

259 s. (Éxternal Trade)

194. Folkemengdens bevegelse 1964. 1966.

59 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

195. Statistisk årbok 1966. 1966. 30 + 367 s.

(Statistical Yearbook of Norway)

196. Helsestatistikk 1964. 1966. 90 s.

(Health Statistics)

197. Forsikringsselskaper 1964. 1966. 8 +

36 + 175 s. (Sociétés d'assurances)

198. Norges postverk 1965. Utg. av Poststyret.

1966. 205 s. (Statistique

postale)

199. Stortingsvalget 1965. Hefte II. Oversikt.

1966 .. 87 s. (Storting Elections.

General Survey)

200. Utenrikshandel 1965.

. Hefte II. 1966.

229 s. (External Trade)

201. Alkoholstatistikk 1965. 1966. 36 s.

(Alcohol Statistics)

202. Jordbruksstatistikk 1965. 1966. 108 s.

(Agricultural Statistics)

203. Kredittmarkedstatistikk 1964. 1966.

208 s. (Credit Market Statistics)

204. Telegrafverket 1965. Utg. av Telegrafstyret.

1966. 280 s. (Statistique des

télégraphes et des téléphones)

205. Utenrikshandel 1965. Hefte III. 1966.

268 s. (Éxternal Trade)

206. Fiskeristatistikk 1964. Utg. av Fiskeridirektøren.

1966. 85 s. (Fishery

Statistics)


86

Rekke XII (forts.).

207. Lønnsstatistikk 1965. 1966.

114 s. (Wage Statistics)

208. Bedriftstelling 1963. Hefte I.

Bergverksdrift m.v. og industri. 1966.

211 s. (Census of Éstablishments.

Mining and Quarrying, Manufacturing)

209. Meieribruket i Noreg 1965. 1966.

57 s. (Norway's Dairy Industry)

210. økonomisk utsyn over året 1966. 1967.

147 + 11 s. (Économic Survey)

211. Syketrygden 1965. Utg. av Rikstrygdeverket.

1967. 6 + 97 s.

(National Health Insurance)

212. Skattestatistikk inntektsåret 1964.

1967. 73 s. (Tax Statistics)

213. Skogstatistikk 1965. 1967. 113 s.

(Forestry Statistics)

214. Samferdselsstatistikk 1965. 1967.

137 s. (Transport and Communication

Statistics)

215. Utenrikshandel 1966. Hefte I. 1967.

263 s. (Éxternal Trade)

216. Bedriftstelling 1963. Hefte II.

Varehandel. 1967. 235 s. (Census

of Éstablishments. Wholesale and

Retail Trade)

217. Psykiatriske sykehus 1965. 1967.

54 s. (Mental Hospitals)

218. Statistisk årbok 1967. 1967. 30 +

379 s. (Statistical Yearbook of

Norway)

219. Helsestatistikk 1965. 1967. 141 s.

(Health Statistics)

220. Folkemengdens bevegelse 1965.

Sammendragstabeller 1961-1965. 1967.

99 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics. Survey Tables)

221. Utenrikshandel 1966. Hefte II. 1967.

240 s. (Éxternal Trade)

222. Bedriftstelling 1963. Hefte III.

Bygge- og anleggsvirksomhet,

finansinstitusjoner, samferdsel og

tjenesteyting. 1967. 115 s.

(Census of Éstablishments. Construction,

Banks etc., Insurance, Transport etc.

and Services)

223. Kredittmarkedstatistikk 1965. 1967.

237 s. (Credit Market Statistics)

224. Jordbruksstatistikk 1966. 1967.

95 s. (Agricultural Statistics)

225. Fiskeristatistikk 1965. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1967. 89 s.

(Fishery Statistics)

226. Skattestatistikk inntektsåret 1965.

1967. 79 s. (Tax Statistics)

227. Utenrikshandel 1966. Hefte III.

1967. 285 s. (Éxternal Trade)

228. økonomisk utsyn over året 1967.

1968. 148 + 10 s. (Économic

Survey)

229. Skogstatistikk 1966. 1968. 90 s.

(Forestry Statistics)

230. Psykiatriske sykehus 1966. 1968. 39 s.

(Mental Hospitals)

231. Utenrikshandel 1967. Hefte I. 1968.

263 s. (Éxternal Trade)

232. Samferdselsstatistikk 1966. 1968. 165 s.

(Transport and Communication Statistics)

233. Folkemngdens bevegelse 1966. 1968. 53 s.

(Vital Statistics and Migration Statistics)

234. Helsestatistikk 1966. 1968. 71 s.

(Health Statistics)

235. Statistisk årbok 1968. 1968. 30 + 387 s.

(Statistical Yearbook of Norway)

236. Jordbruksstatistikk 1967. 1968. 87 s.

(Agricultural Statistics)

237. Utenrikshandel 1967. Hefte II. 1968.

247 s. (Éxternal Trade)

238. Utenrikshandel 1967. Hefte III. 1968.

288 s. (Éxternal Trade)

239. Kredittmarkedstatistikk 1966. 1968. 219 s.

(Credit Market Statistics)

240. økonomisk utsyn over året 1968. 1969.

145 + 10 s. (Economic Survey)

241. Fiskeristatistikk 1966. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1969. 87 s.

(Fishery Statistics)

242. Psykiatriske sykehus 1967. 1969. 39 s.

(Mental Hospitals)

243. Yrkesskadetrygden 1960-1962. Utg. av

Rikstrygdeverket. 1969. 196 s.

(Occupational Injuries Insurance)

244. Folkemengdens bevegelse 1967. 1969.

45 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

245. Historisk statistikk 1968. 1969. 16 +

632 s. (Historical Statistics)

246. Syketrygden 1966. Utg. av Rikstrygdeverket.

1969. 105 s. (National Health

Insurance)

247. Veterinærstatistikk 1960-1966. 1969.

127 s. (Veterinary Statistics)

248. Skogstatistikk 1967. 1969. 117 s.

(Forestry Statistics)

249. Samferdselsstatistikk 1967. 1969.

157 s. (Transport and Communication

Statistics)

250. Helsestatistikk 1967. 1969. 62 s.

(Health Statistics)

251. Syketrygden 1967. Utg. av Rikstrygdeverket.

1969. 106 s. (National

Health Insurance)

252. Statistisk årbok 1969. 1969. 30 + 381 s.

(Statistical Yearbook of Norway)

253. Utenrikshandel 1968. Hefte II. 1969.

295 s. (Éxternal Trade)

254. Jordbruksstatistikk 1968. 1969. 109 s.

(Agricultural Statistics)

255. Skogbrukstelling 1. september 1967.

Hefte I. Eiendommer, areal, eierforhold

m.v. 1969. 277 s. (Census of Forestry.

Properties, Area, Ownership etc.)


87

Rekke XII (forts).

256. Skogstatistikk 1968. 1969. 108 s.

(Forestry Statistics)

257. økonomisk utsyn over året 1969. 1970.

145 + 11 s. (Économic Survey)

258. Syketrygden 1968. Utg. av Rikstrygdeverket.

1970. 115 s. (National

Health Insurance)

259. Folkemengdens bevegelse 1968. 1970.

53 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

260. Skogbrukstelling 1. september 1967.

Hefte II. Driftsutstyr, framdrevet

skogsvirke, dagsverk m.v.

1970. 269 s. (Census of Forestry.

Means of Production, Removals of

Roundwood, Man-days etc.)

261. Psykiatriske sykehus 1968. 1970.

49 s. (Mental Hospitals)

262. Fiskeristatistikk 1967. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1970. 101 s.

(Fishery Statistics)

263. Statistisk årbok 1970. 1970.

31 + 405 s. (Statistical Yearbook

of Norway)

264. Utenrikshandel 1969. Hefte II.

1970. 311 s. (External Trade)

265. økonomisk utsyn over året 1970.

1971. 165 + 13 s. (Économic

Survey)

266. Syketrygden 1969. Utg. av Rikstrygdeverket.

1971. 120 s.

(National Health Insurance)

267. Fiskeristatistikk 1968. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1971. 103 s.

(Fishery Statistics)

268. Yrkesskadetrygden 1963-1965. Utg.

av Rikstrygdeverket. 1971. 208 s.

(Occupational Injuries Insurance)

269. Statistisk årbok 1971. 1971.

31 + 416 s. (Statistical Yearbook

of Norway)

270. Skogbrukstelling 1. september 1967.

Hefte III. Oversikt. 1971. 169 s.

(Census of Forestry. Survey)

271. økonomisk utsyn over året 1971.

1972. 188 + 13 s. (Économic

Survey) ISBN 82-537-0118-7

272. Syketrygden 1970. Utg. av Rikstrygdeverket.

1972. 129 s.

(National Health Insurance)

ISBN 82-537-0163-2

273. Fiskeristatistikk 1969. Utg. av

Fiskeridirektøren. 1972. 105 s.

(Fishery Statistics) ISBN 82-537-0167-5

274. Statistisk årbok 1972. 1972. 32 +

427 s. (Statistical Yearbook of

Norway) ISBN 82-537-0184-5

275. økonomisk utsyn over året 1972.

1973. 147 + 15 s. (Économic Survey)

ISBN 82-537-0225-6

276. Statistisk årbok 1973. 1973. 32 +

455 s. (Statistical Yearbook of

Norway) ISBN 82-537-0293-0

277. økonomisk utsyn over året 1973. 1974.

149 + 17 s. (Économic Survey)

ISBN 82-537-0331-7

278. Fiskeristatistikk 1970. 1974. 116 s.

(Fishery Statistics) ISBN 82-537-0337-6

279. Statistisk årbok 1974. 1974. 32 + 459 s.

(Statistical Yearbook of Norway)

ISBN 82-537-0385-6

280. økonomisk utsyn over året 1974. 1975.

125 + 17 s. (Économic Survey)

ISBN 82-537-0439-9

281. Statistisk årbok 1975. 1975. 37 + 456 s.

(Statistical Yearbook of Norway)

ISBN 82-537-0501-8

282. Fiskeristatistikk 1971. Utg. av Fiskeridirektøren.

1975. 115 s. (Fishery

Statistics) ISBN 82-537-0516-6

283. økonomisk utsyn over året 1975. 1976.

128 + 16 s. (Économic Survey)

ISBN 82-537-0541-7

284. Fiskeristatistikk 1972. Utg. av Fiskeridirektøren.

1976. 115 s. (Fishery

Statistics) ISBN 82-537-0591-3

285. Statistisk årbok 1976. 1976. 33 +

458 s. (Statistical Yearbook of Norway)

ISBN 82-537-0635-9

NOS, rekke A

1. Lønnstelling for statens embets- og

tjenestemenn pr. 1. mars 1959. 1960.

183 s. (Salaries of Government Employees)

2. Foreløpige oppgaver over Norges innførsel

1958. 1960. 12 + 413 s. (Preliminary

Figures of Imports to Norway)

3. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1959 og foreløpige tall 1. januar 1960.

1960. 43 s. (Population in Rural

Districts. and Towns and Provisional Figures)

4. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3 kv. 1959. 1960. 33 s.

(Wage Statistics for Workers in Public

Construction Activity)

5. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart i november 1959.

1960. 15 s. (Monthly Éarnings for Seamen

on Ships in Scheduled Coastal Water

Transport)

6. Lønnstelling for ansatte i offentlige

skoler pr. 30. juni 1959. 1960. 53 s.

(Salaries of Employees in Public Schools)

7. Forbruksundersøkelsen 1958. I. hefte

1960. 125 s. (Survey of Consumer Éxpenditure)

8. Norske forretningsbanker 1959. 1960. 17 s.

(Norwegian Commercial Banks)

9. Foreløpige oppgaver over Norges innførsel

1959. 1960. 12 + 336 s. (Imports to

Norway Preliminary Figures)


88

NOS. Rekke A (forts.).

10. Norske sparebanker 1959. 1960.

122 s. (Norwegian Savings Banks)

11. Lønnsstatistikk for trygdekassenes

tjenestemenn pr. 1. februar 1960.

1960. 16 s. (Salaries of Émployees

at Local Social Insurance Offices)

12. Lønnsstatistikk for kommunale

tjenestemnn pr. 1. januar 1960.

1960. 35 s. (Salaries of Local

Government Émployees)

13. Sivilrettsstatistikk 1959. 1960.

23 s. (Civil Law Statistics)

14. Undervisningsstatistikk 1957-58.

Allmenndannende skoler, fag- og

yrkesskoler. 1960. 61 s.

(Statistics on Éducation)

15. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i utenriksfart i mars 1960. 1960.

19 s. (Monthly Earnings of Seamen

on Ships in Ocean Transport)

16. Skattestatistikk for inntektsåret

1958. Kommunetabeller. 1960. 126 s.

(Tax Statistics. Municipal Tables)

17. Forsorgsstønad og kommunal trygd 1959.

1960. 25 s. (Public Relief and Municipal

Social Pensions)

18. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

bankvirksomhet pr. 30. april 1960.

1960. 26 s. (Salaries of Bank Émployees)

19. Kommunenes regnskaper 1958-59. 1960.

124 s. (Municipal Accounts)

20. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet pr. 30. april

1960. 1960. 23 s. (Salaries of

Insurance Émployees)

21. Politistatistikk 1959. Forbrytelser

ferdig etterforsket av politiet.

1960. 80 s. (Crimes Inquired

into by the Police)

22. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

pr. 30. april 1960. 1961.

67 s. (Monthly Earnings in Wholesale

and Retail Trade)

23. Lønnsstatistikk for sjøfolk på

skip i innenriks rutefart i november

1960. 1961. 18 s. (Wage Statistics

for Seamen on Ships in Scheduled

Coastal Water Transport)

24. Nasjonalregnskap 1938 og 1946-1958.

1961. 53 s, (National Accounts)

25. Undervisningsstatistikk 1958-59.

Kommune- og skoletabeller. 1961.

61 s. (Statistics on Éducation)

26. Lønnstelling 1960 for arbeidere i

industri og bergverk. Første hefte.

2. kv. 1960. .1961. 84 s. (Wage

Census for Workers in Manufacturing

and Mining)

27. Lønnstelling 1960 for arbeidere i

industri og bergverk. Annet hefte.

3. kv. 1960. Metallindustri. 1961.

46 s. (Wage Census for Workers in

Manufacturing and Mining. Metal

Industries)

28. Lønnstelling 1960 for arbeidere i

industri og bergverk. Tredje hefte.

3. kv. 1960. 1961. 79 s. (Wage

Census for Workers in Manufacturing and

Mining)

29. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kv. 1960. 1961.

29 s. (Wage Statistics for Workers in

Public Construction Activity)

30. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1960 og foreløpige tall 1. januar 1961.

1961. 43 s. (Population in Rural

Districts and Towns and Provesional Figures)

31. Forbruksundersøkelsen 1958. Hefte II.

1961. 206 s. (Survey of Consumer

Expenditure)

32. Norske sparebanker 1960. 1961. 108 s.

(Norwegian Savings Banks)

33. Lønnstelling 1960 for arbeidere i

industri og bergverk. Fjerde hefte. 4. kv.

1960. 1961. 60 s. (Wage Census for

Workers in Manufacturing and Mining)

34. Sivilrettsstatistikk 1960. 1961. 23 s.

(Civil Law Statistics)

35. Tilbakefallsstatistikk for domfelte,

botlagte og påtalefritatte for forbrytelser

i 1951. 1961. 43 s. (Statistics on

Recidivism for Persons Sentenced for Crimes

and Persons Suspended of Prosecution)

36. Lønnstelling 1960 for arbeidere i industri

og bergverk. Femte hefte. 1. kv. 1961.

1961. 22 s. (Wage Census for Workers in

Manufacturing and Mining)

37. Norske forretningsbanker 1960. 1961.

23 s. (Norwegian Commercial Banks)

38. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

pr. 1. april 1961. 1961. 60 s.

(Monthly Éarnings in Wholesale and Retail

Trade)

39. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i utenriksfart

i mars 1961. 1961. 19 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships in

Ocean Transport)

40. Politistatistikk 1960. Forbrytelser

ferdig etterforsket av politiet. 1961.

73 s. (Crimes Investigated by the Police)

41. Forbruksundersøkelsen 1958. Hefte III.

Regresjonsberegninger. 1961. 62 s.

(Survey of Consumer Expenditure. Regression

Analysis)

42. Undervisningsstatistikk 1959-60. Kommuneog

skoletabeller. 1961. 61 s. (Statistics

on Éducation)

43. Kriminalstatistikk. Domfelte, botlagte

og påtalefritatte i 1960. 1962. 60 s.

(Statistics on Persons Convicted, Fined

and Suspended of Prosecution)

44. Kriminalstatistikk. Domfelte insatt i

og løslatt fra fengselsvesenets anstalter

i 1960. 1962. 34 s. (Convicted

Persons Received into and Released from

Institutions under the Prison Administration)


89

NOS. Rekke A (forts.).

45. Markedstall. Bedrifter i

industri og varehandel 1. november

1961. 1962. 42 s. (Statistics on

Markets. Establishments in Manufacturing

and Distribution)

46. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i innenriks rutefart i november 1961.

1962. 19 s. (Wage Statistics for Seamen

on Ships in Scheduled Coastal Water Transport)

47. Markedstall. Jordbrukstellingen 20. juni

1959 og Skogbrukstellingen 1. september

1957. 1962. 61 s. (Market Data. 'Census

of Agriculture and Census of Forestry)

48. Forsorgsstønad og kommunal trygd 1960.

1962. 24 s. (Public Relief and Municipal

Social Pensions)

49. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1961. 1962.

29 s. (Wage Statistics for Workers in

Public Construction Activity)

50. Norske forretningsbanker 1961. 1962.

22 s. (Norwegian Commercial Banks)

51. Undervisningsstatistikk 1961-62. Folkehøgskoler.

1962. 26 s. (Statistics on

Education. People's High Schools)

52. Norske sparebanker 1961. 1962. 108 s.

(Norwegian Savings Banks)

53. Lønnsstatistikk for kommunale tjenestemenn

pr. 1. januar 1962. 1962. 34 s.

(Salaries of Local Government Employees)

54. Sivilrettsstatistikk 1961. 1962. 25 s.

(Civil Law Statistics)

55. Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet

pr. 30. april 1962. 1962.

21 s. (Salaries of Bank Émployees)

56. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart i mars 1962. 1962. 20 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships in

Ocean Transport)

57. Kriminalstatistikk 1961. Hefte I. Forbrytelser

ferdig etterforsket av politiet.

1962. 69 s. (Criminal Statistics. Crimes

Investigated by the Police)

58. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

pr. 1. mars 1962. 1962. 63 s. (Monthly

Éarnings in Wholesale and Retail Trade)

59. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet pr. 30. september

1962. 1962. 17 s. (Salaries of Insurance

Employees)

60. Kriminalstatistikk 1961. Hefte II.

Domfelte, botlagte og påtalefritatte.

1962. 58 s. (Criminal Statistics. Persons

Convicted, Fined or Suspended of Prosecution)

61. Veitrafikkulykker 1961. 1963. 41 s.

(Road Traffic Accidents)

62. Kriminalstatistikk 1961. Hefte III.

Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter.

1963. 32 s. (Criminal Statistics.

Movement of Population in Penal Institutions)

63. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart i november 1962.

1963. 19 s. (Wage Statistics for Seamen

on Ships in Coasting Trade)

64. Kriminalstatistikk 1961. Hefte IV. Til

siktede. 1963.

-bakefallsstatistikk for

26 s. (Criminal Statistics. Recidivism

among Persons Charged with Crimes)

65. Skattestatistikk 1961. Kommuner og handelsdistrikter.

1963. 177 s. (Tax

Statistics. Municipalities and Trade

Districts)

66. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1962. 1963.

29 s. (Wage Statistics for Workers in

Public Construction Activity)

67. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1962 og foreløpige tall 1. januar 1963.

1963. 71 s. (Population in Rural

Districts and Towns and Provisional

Figures)

68. Industristatistikk 1961. Bedriftenes

st5rrelse, vareproduksjon m.v. 1963.

118 s. (Industrial Statistics. Size of

Establishments, Commodities Produced,

etc.)

69. Barnevernsstatistikk 1960. 1963. 44 s.

(Child Welfare Statistics)

70. Forsorgsstønad og kommunal trygd 1961.

1963. 22 s. (Public Relief and Municipal

Social Pensions)

71. Markedstall. Folketellingen 1960. 1963.

73 s. (Market Data. Population Census)

72. Forretningsbanker, statsbanker, kredittforeninger

o.l. og livsforsikringsselskaper

1962. 1963. 4 + 34 s. (Commercial Banks,

State Banks, Loan Associations etc. and

Life Insurance Companies)

73. Norske sparebanker 1962. 1963. 110 s.

(Norwegian Savings Banks)

74. Markedstall. Fiskeritellingen 1960. 1963.

41 s. (Market Data. Fishery Census)

75. Sivilrettsstatistikk 1962. 1963. 26 s.

(Civil Law Statistics)

76. Undervisningsstatistikk 1962-63. Hefte I.

Folke- og framhaldsskoler. 1963. 79 s.

(Éducational Statistics. Primary and

Continuation Schools)

77. Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet

pr. 30. april 1963. 1963.

23 s. (Salaries of Bank Employees)

78. Undervisningsstatistikk 1962-63. Hefte II.

Folkehøgskoler. 1963. 30 s. (Éducational

Statistics. Folk High Schools)

79. Veitrafikkulykker 1962. 1963. 43 s.

(Road Traffic Accidents)

80. Kriminalstatistikk 1962. Hefte I. Forbrytelser

etterforsket av politiet. 1963.

52 s. (Criminal Statistics. Crimes

Investigated by the Police)


90

NOS. Rekke A (forts.).

81. Rutebilstatistikk 1962. 1963. 16 s.

(Scheduled Road Transport)

82. Undervisningsstatistikk 1962-63. Hefte III.

Høgre allmennskoler. 1963. 41 s.

(Éducational Statistics. Secondary Schools)

83. Undervisningsstatistikk 1962-63. Hefte IV.

Fag og yrkesskoler. 1963. 55 s.

(Éducational Statistics. Vocational

Schools)

84. Lastebiltransport 1963. 1964. 31 s.

(Road Goods Transport)

85. Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet

pr. 1. september 1963.

1964. 20 s. (Wage Statistics for Salaried

Émployees in Insurance Activity)

86. Lønnsstatistikk for statens embets- og

tjenestemenn pr. 1. mars 1963. 1964. 19 +

76 s. (Wage Statistics for General Government

Émployees)

87. Kriminalstatistikk 1962. Hefte II. Domfelte,

botlagte og påtalefritatte. 1964.

49 s. (Criminal Statistics. Persons

Convicted, Fined or Suspended of Prosecution)

88. Barnevernsstatistikk 1961. 1964. 39 s.

(Child Welfare Statistics)

89. Kriminalstatistikk 1962. Hefte III. Innsatte

og løslatte ved fengselsanstalter.

1964. 29 s. (Criminal Statistics. Movement

of Population in Penal Institutions)

90. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1963 og foreløpige tall 1. januar 1964.

1964. 43 s. (Population in Rural Districts

and Towns and Provisional Figures)

91. Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige

skoler pr. 30. juni 1963. 1964. 63 s.

(Wage Statistics for Émployees in Publicly

Maintained Schools)

92. Industristatistikk 1962. Bedriftenes

størrelse, vareproduksjon m.v. 1964.

119 s. (Industrial Statistics. Size

of Éstablishments, Commodities Produced,

etc.)

93. Forsorgsstønad og kommunal trygd 1962.

1964. 22 s. (Public Relief and Municipal

Social Pensions)

94. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart i november 1963. 1964.

19 s. (Wage Statistics for Seamen on Ships

in Scheduled Coasting Trade)

95. Nasjonalregnskap 1949-1962. 1964. 77 s.

(National Accounts)

96. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1963. 1964.

29 s. (Wage Statistics for Workers in

Public Construction Activity)

97. Undervisningsstatistikk 1963-64. Hefte I.

Folke- og framhaldsskolar. 1964. 68 s.

(Éducational Statistics. Primary and

Continuation Schools)

98. Undervisningsstatistikk 1963-64.

Hefte II. Folkehøgskolar. 1964. 16 s.

(Éducational Statistics. Folk High

Schools)

99. Kommunenes regnskaper 1962. 1964.

131 s. (Municipal Accounts)

100. Finansinstitusjoner. Regnskapstall

1963. 1964. 129 s. (Financial Institutions.

Summary of Accounts)

101. Sivilrettsstatistikk 1963. 1964. 25 s.

(Civil Judical Statistics)

102. Undervisningsstatistikk 1963-64.

Hefte III. Høgre allmennskoler. 1964.

57 s. (Éducational Statistics. Secondary

Schools)

103. Undervisningsstatistikk 1963-64. Hefte

IV. Fag- og yrkesskoler. 1964. 57 s.

(Éducational Statistics. Vocational

Schools)

104. Hotellstatistikk 1963. 1964. 23 s.

(Hotel Statistics)

105. Barnevernsstatistikk 1962. 1964.

40 s. (Child Welfare Statistics)

106. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i utenriksfart i mars 1964. 1964.

21 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Ocean Transport)

107. Veitrafikkulykker 1963. 1964. 31 s.

(Road Traffic Accidents)

108. Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie

1962. 1964. 23 s. (Housewife

Substitute Services and Home Nursing)

109. Adopsjonsstatistikk 1963. 1964.

12 s. (Adoption Statistics)

110. Rutebilstatistikk 1963. 1964. 18 s.

(Scheduled Road Transport)

111. Kriminalstatisitkk 1963. Hefte I.

Forbrytelser etterforsket av politiet.

1964. 54 s. (Criminal Statistics.

Crimes Investigated by the Police)

112. Kriminalstatisitkk 1963. Hefte IV.

Tilbakefallsstatistikk for siktede.

1964. 25 s. (Criminal Statistics.

Recidivism Among Persons Charged with

Crimes)

113. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

pr. 1. mars 1964. . 1964. 52 s. (Monthly

Éarnings in Wholesale and Retail Trade)

114. Lønnsstatistikk for ansatte i helsestellet

pr. 1. september 1963. 1964.

33 s. (Wage Statistics for Émployees

in Health Services)

115. Forsorgsstønad og kommunal trygd 1963.

1964. 22 s. (Public Relief and

Municipal Social Pensions)


91

NOS. Rekke A (forts.).

116. Nasjonalregnskap med fjorten og fem

produksjonssektorer 1949-1961. Hefte I.

1965. 32 + 276 s. (National Accounts

Classified by Fourteen and Five

Industrial Sectors)

117. Kriminalstatistikk 1963. Hefte II.

Domfelte, botlagte og påtalefritatte.

1965. 49 s. (Criminal Statistics.

Persons Convicted, Fined or Suspended

of Prosecution)

118. Kriminalstatistikk 1963. Hefte III.

Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter.

1965. 30 s. (Criminal Statistics. Movement

of Population in Penal Institutions)

119. Folkemengden i herreder og byer 1. januar

1964 og foreløpige tall 1. januar 1965.

1965. 47 s. (Population in Rural Districts

and Towns and Provisional Figures)

120. Industristatistikk 1963. Bedriftenes

størrelse, vareproduksjon m.v. 1965. 158 s.

(Industrial Statistics. Size of Establishments,

Commodities Produced, etc.)

121. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks

rutefart november 1964. 1965. 20 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships in

Scheduled Coasting Trade)

122. Hotellstatistikk 1964. 1965. 23 s.

(Hotel Statistics)

123. Undervisningsstatistikk 1964-65. Hefte II.

Folkehøgskolar. 1965. 16 s. (Éducational

Statistics. Folk High Schools)

124. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1964. 1965.

28 s. (Wage Statistics for Workers in Public

Construction Activity)

125. Jaktstatistikk 1964. 1965. 42 s.

(Hunting Statistics)

126. Stortingsvalget 1961. Hefte II. Oversikt.

1965. 55 s. (Storting Élections. General

Survey)

127. Barnevernsstatistikk 1963. 1965. 40 s.

(Child Welfare Statistics)

128. Undervisningsstatistikk 1964-65. Hefte IV.

Fag- og yrkesskoler. 1965. 61 s.

(Educational Statistics. Vocational

Schools)

129. Undervisningsstatistikk,1964-65. Hefte III.

Høgre allmennskoler. 1965. 40 s.

(Educational Statistics. Secondary

Schools)

130. Finansinstitusjoner. Regnskapstall

1964. 1965. 131 s. (Financial Institutions.

Summary of Accounts)

131. Veitrafikkulykker 1964. 1965. 38 s.

(Road Traffic Accidents)

132. Dødelighetsforholdene i fylkene i

årene omkring 1960. 1965. 29 s.

(Mortality Rates in Counties)

133. Undervisningsstatistikk 1964-65. Hefte I.

Folke- og framhaldsskoler. 1965. 62 s.

(Éducational Statistics. Primary and

Continuation Schools)

134. Stortingsvalget 1965. Hefte I.

Hovedtabeller. 1965. 41 s.

(Storting Élections. Main Tables)

135. Rutebilstatistikk 1964. 1965. 16 s.

(Scheduled Road Transport)

136. Husmorvikarvirksomhet og hjemmesykepleie

1963. 1965. 23 s. (Housewife

Substitute Services and Home Nursing)

137. Kriminalstatistikk 1964. Hefte I.

Forbrytelser etterforsket av politiet.

1965. 55 s. (Criminal Statistics.

Crimes Investigated by the Police)

138. Adopsjonsstatistikk 1964. 1965.

11 s. (Adoption Statistics)

139. Sivilrettsstatistikk 1964. 1965.

22 s. (Civil Judical Statistics)

140. Frukttreteljing 1965. Bruk med over

50 frukttre. 1966. 35 s. (Census

of Fruit Trees. Holdings with more

than 50 Fruit Trees)

141. Kriminalstatistikk 1964. Hefte II.

Domfelte, botlagte og påtalefritatte.

1966. 50 s. (Criminal Statistics.

Persons Convicted, Fined or Suspended

of Prosecution)

142. Kriminalstatistikk 1964. Hefte III.

Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter.

1966. 27 s. (Criminal

Statistics. Movement of Population in

Penal Institutions)

143. Stats- og trygdeforvaltningens finanser

1946-1960. 1966. 123 s. (Central

Government and Social Security Funds

Finances)

144. Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. mai 1965. 1966. 47 s.

(Salaries of Local Government Émployees)

145. Undervisningsstatistikk 1964-65. V.

Universiteter og høgskoler. 1966.

62 s. (Éducational Statistics.

Universities)

146. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

bankvirksomhet pr. 1. september 1965.

1966. 23 s. (Salaries of Bank Émployees)

147. Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet

pr. 1. september

1965. 1966. 22 s. (Wage Statistics

for Salaried Émployees in Insurance

Activity)

148. Daginstitusjoner for barn 1963. 1966.

17 s. (Nursery Schools and Day Nurseries)

149. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1965.

1966. 19 s. (Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting

Trade)

150. Dødsårsaker 1964. Hovedtabeller 1966.

77 s. (Causes of Death)

151. Barnevernsstatistikk 1964. 1966. 39 s.

(Child Welfare Statistics)


92

NOS. Rekke A (forts.).

152. Husmorvikarvirksomhet og hjeuuuesykepleie

1964. 1966. 23 s. (Housewife

Substitue Services and Home

Nursing)

153. Markedstall. Bedriftstellingen 1963.

Hefte I. Bergverksdrift m.v. og industri.

1966. 75 s. (Market Data. Census of

Éstablishments. Mining and Quarrying,

Manufacturing)

154. Hotellstatistikk 1965. 1966. 22 s.

(Hotel Statistics)

155. Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift

og industri. 2. kv. 1965.

Hefte I. 1966. 119 s. (Wage Census

for Workers in Mining and Manufacturing)

156. Forsorgsstønad og kommunal trygd 1964.

1966. 24 s. (Public Assistance and

Municipal Social Pensions)

157. Industristatistikk 1964. 1966.

149 s. (Industrial Statistics)

158. Jaktstatistikk 1965. 1966. 39 s.

(Hunting Statistics)

159. Nasjonalregnskap med fjorten og fem

produksjonssektorer 1949-1961. Hefte II.

1966. 16 + 54 s. (National Accounts

Classified by Fourteen and Five

Industrial Sectors)

160. Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift

og industri. 3. kv. 1965. Hefte II.

1966. 56 s. (Wage Census for Workers in

Mining and Manufacturing)

161. Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift

og industri. 3. kv. 1965.

Hefte III. 1966. 50 s. (Wage Census

for Workers in Mining and Manufacturing)

162. Daginstitusjoner for barn 1964. 1966.

16 s. (Nursery Schools and Day Nurseries)

163. Sivilrettsstatistikk 1965. 1966. 22 s.

(Civil Judical Statistics)

164. Undervisningsstatistikk 1965-66. Hefte I.

Folke- og framhaldsskoler. 1966. 61 s.

(Educational Statistics. Primary and

Continuation Schools)

165. Undervisningsstatistikk 1965-66. Hefte III.

Høgre allmennskoler. 1966. 39 s. (Éducational

Statistics. Secondary Schools)

166. Undervisningsstatistikk 1965-66. Hefte IV.

Fag- og yrkesskoler. 1966. 62 s.

(Éducational Statistics. Vocational

Schools)

167. Finansinstitusjoner. Regnskapstall 1965.

1966. 97 s. (Financial Institutions.

Summary of Accounts)

168. Rutebilstatistikk 1965. 1966. 17 s.

(Scheduled Road Transport)

169. Adopsjonsstatistikk 1965. 1966. 11 s.

(Adoption Statistics)

170. Elektrisitetsstatistikk 1965. 1966.

38 s. (Électricity Statistics)

171. Kriminalstatistikk 1965. Hefte I.

Forbrytelser etterforsket av politiet.

1966. 52 s. (Criminal Statistics. Crimes

Investigated by the Police)

172. Veitrafikkulykker 1965. 1966. 48 s.

(Road Traffic Accidents)

173. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1966. 1966. 21 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport)

174. Undervisningsstatistikk 1965-66. Hefte II.

Folkehøgskolar. 1966. 35 s. (Éducational

Statistics. Folk High

Schools)

175. Kriminalstatistikk 1965. Hefte II.

Domfelte, botlagte og påtalefritatte.

1966. 34 s. (Criminal Statistics.

Persons Convicted, Fined or Suspended

of Prosecution)

176. Kriminalstatistikk 1965. Hefte IV.

Tilbakefallsstatistikk for siktede.

1966. 23 s. (Criminal Statistics.

Recidivism Among Persons Charged with

Crimes)

177. Kriminalstatistikk 1965. Hefte III.

Innsatte og løslatte ved fengselsanstalter.

1966. 23 s. (Criminal Statistics.

Movement of Population in Penal Institutions)

178. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

pr. 1. mars 1966. 1966. 14 s.

(Monthly Éarnings in Wholesale and

Retail Trade)

179. Industristatistikk 1965. 1966.

154 s. (Industrial Statistics)

180. Sosial hjemmehjelp 1965. 1966. 33 s.

(Social Home-help Services)

181. Godstransport på kysten 1964-1965.

1966. 82 s. (Coastwise Transport of

Goods)

182. Markedstall. Bedriftstellingen 1963.

Hefte II. Varehandel. 1967. 93 s.

(Market Data. Census of Éstablishments.

Wholesale and Retail Trade)

183. Dødsårsaker 1965. Hovedtabeller. 1967.

80 s. (Causes of Death. Main Tables)

184. Aksjonærforhold og styresammensetning i

aksjeselskaper 1963. 1967. 77 s,

(Share Ownership and Composition of the

Boards of Directors in Joint-Stock

Companies)

185. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1966.

1967. 18 s. (Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting

Trade)

186. Hotellstatistikk 1966. 1967. 24 s.

(Hotel Statistics)

187. Folketallet i kommunene 1965-1967.

1967. 29 s. (Population in Municipalities)

188. Barnevernsstatistikk 1965. 1967. 34 s.

(Child Welfare Statistics)

189. Undervisningsstatistikk 1966-67.

Hefte III. Høgre allmennskoler.

1967. 38 s. (Éducational Statistics.

Secondary Schools)


93

NOS. Rekke A (forts.).

190. Undervisningsstatistikk 1966-67.

Hefte II. Folkehøgskolar. 1967.

22 s. (Éducational Statistics.

Folk High Schools)

191. Daginstitusjoner for barn 1965.

1967. 22 s. (Nursery Schools and

Day Nurseries)

192. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3.kv. 1966. 1967.

25 s. (Wage Statistics for Workers in Public

Construction Activity)

193. Sykehusstatistikk 1965. 1967. 25 s.

(Hospital Statistics)

194. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1965-66. 1967. 37 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production)

195. Undervisningsstatistikk 1965-66. Hefte V.

Universiteter og høgskoler. 1967.

49 s. (Éducational Statistics.

Universities)

196. Jaktstatistikk 1966. 1967. 38 s.

(Hunting Statistics)

197. Markedstall. Bedriftstellingen 1963.

Hefte III. Bygge-og anleggsvirksomhet,

samferdsel og tjenesteyting. 1967. 70 s.

(Market Data. Census of Establishments.

Construction, Transport and Services)

198. Lønnsstatistikk 1966. 1967. 58 s.

(Wage Statistics)

199. Undervisningsstatistikk 1966-67. I.

Folke- og framhaldsskoler. 1967. 52 s.

(Éducational Statistics. Primary and

Continuation Schools)

200. Nasjonalregnskap 1949-1965. 1967.

49 s. (National Accounts)

201. Veitrafikkulykker 1966. 1967.

50 s. (Road Traffic Accidents)

202. Skattestatistikk inntektsåret 1965.

Kommuner og handelsdistrikter. 1967.

105 s. (Tax Statistics. Municipalities

and Trade Districts)

203. Undervisningsstatistikk 1966-67.

Hefte IV. Fag- og yrkesskoler. 1967.

46 s. (Éducational Statistics.

Vocational Schools)

204. Sivilrettsstatistikk 1966. 1967.

22 s. (Civil Judical Statistics)

205. Alkoholstatistikk 1966. 1967. 30 s.

(Alcohol Statistics)

206. Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. januar 1967. 1967. 59 s.

(Salaries of Local Government Employees)

207. Finansinstitusjoner 1966. 1967. 100 s.

(Financial Institutions)

208. Rutebilstatistikk 1966. 1967. 24 s.

(Scheduled Road Transport)

209. Elektrisitetsstatistikk 1966. 1967.

38 s. (Électricity Statistics)

210. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i utenriksfart mars 1967. 1967.

22 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Ocean Transport)

211. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1967. 1967. 42 s.

(Wage Statistics for Émployees in Wholesale

and Retail Trade)

212. Formuesstatistikk 1962. 1967. 27 s.

(Property Statistics)

213. Sosial hjemmehjelp 1966. 1967. 27 s.

(Social Home-help Services)

214. Kommunevalgene 1967. Hefte I. 1967.

57 s. (Municipal Élections)

215. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

bankvirksomhet 1. september 1967. 1967.

23 s. (Salaries of Bank Émployees)

216. Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet

1. september 1967.

1967. 27 s. (Wage Statistics for

Salaried Émployees in Insurance

Activity)

217. Industristatistikk 1966. 1968. 154 s.

(Industrial Statistics)

218. Undervisningsstatistikk 1966-67. Hefte

V. Universiteter og høgskoler. 1968.

84 s. (Éducational Statistics.

Universities)

219. Sykehusstatistikk 1966. 1968. 26 s.

(Hospital Statistics)

220. Nasjonalregnskap 1950-1966. 1968.

48 s. (National Accounts)

221. Lønnsstatistikk for ansatte i offentlige

skoler pr. 30. juni 1967. 1968. 42 s.

(Wage Statistics for Émployees in Publicly

Maintained Schools)

222. Folkemengden etter alder 31. desember

• 1965. 1968. 56 s. (Population by

Age)

223. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1967. 1968.

18 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Scheduled Coasting Trade)

224. Hotellstatistikk 1967. 1968. 24 s.

(Hotel Statistics)

225. Folketallet i kommunene 1966-1968.

1968. 30 s. (Population in Municipalities)

226. Dødsårsaker 1966. Hovedtabeller. 1968.

80 s. (Causes of Death. Main Tables)

227. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1966. 1968.

50 s. (Criminal Statistics. Crimes

Investigated by the Police)

228. Bygge- og anleggsstatistikk 1966.

1968. 22 s. (Construction Statistics)

229. Laks- og sjøaurefiske 1963-1956. 1968.

52 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)


94

NOS. Rekke A (forts.).

230. Lønnsstatistikk for arbeidere i

offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal

1967. 1968. 26 s. (Wage Statistics

for Workers in Public Construction

Activity)

231. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1966-67. 1968. 36 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production)

232. Jaktstatistikk 1967. 1968. 36 s.

(Hunting Statistics)

233. Barneomsorg 1966. 1968. 40 s.

(Child Welfare Statistics)

234. Undervisningsstatistikk. Folkehøgskoler

1967-68. 1968. 18 s.

(Éducational Statistics. Folk High

Schools)

235. Kommunerekneskapar 1966. 1968. 86 s.

(Municipal Accounts)

236. Arbeidsmarkedstatistikk 1967. 1968.

54 s. (Labour Market Statistics)

237. Undervisningsstatistikk. Høgre allmennskoler

1967-68. 1968. 40 s.

(Éducational Statistics. Secondary

General Schools)

238. Varehandelsstatistikk 1966. 1968.

74 s. (Wholesale and Retail Trade

Statistics)

239. Alkoholstatistikk 1967. 1968.

28 s. (Alcohol Statistics)

240. Veitrafikkulykker 1967. 1968. 50 s.

(Road Traffic Accidents)

241. Undervisningsstatistikk. Folke- og

framhaldsskoler 1967-68. 1968. 54 s.

(Primary and Continuation Schools.

Secondary General Schools)

242. Finansinstitusjoner 1967. 1968.

100 s. (Financial Institutions)

243. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1968. 1968. 20 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships in

Ocean Transport)

244. Flyttestatistikk 1967. 1968. 58 s.

(Migration Statistics)

245. Lønnsstatistikk 1967. 1968. 78 s.

(Wage Statistics)

246. Elektrisitetsstatistikk 1967. 1968.

38 s. (Électricity Statistics)

247. Undervisningsstatistikk. Fag- og

yrkesskoler 1967-68. 1968. 64 s.

(Éducational Statistics. Vocational

Schools)

248. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1968. 1968. 22 s.

(Monthly Éarnings of Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

249. Sivilrettsstatistikk 1967. 1968.

24 s. (Civil Judical Statistics)

250. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1967. 1968. 50 s.

(Criminal Statistics. Crimes Investgated

by the Police)

251. Skattestatistikk inntektsåret 1966.

1968. 70 s. (Tax Statistics)

252. Adopsjonsstatistikk 1966. 1968. 18 s.

(Adoption Statistics)

253. Rutebilstatistikk 1967. 1968. 24 s.

(Scheduled Road Transport)

254. Kryssløpstall for norske næringer

1954, 1959 og 1964. 1968. 332 s.

(Input-Output Data for Norwegian

Industries)

255. Sosial hjemmehjelp 1967. 1968. 24 s.

(Social Home-help Services)

256. Industristatistikk 1967. 1969. 154 s.

(Industrial Statistics)

257. Dødsårsaker 1967. Hovedtabeller.

1968. 78 s. (Causes of Death. Main

Tables)

258. Laks- og sjøaurefiske 1967. 1969.

30 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

259. Sykehusstatistikk 1967. 1969. 26 s.

(Hospital Statistics)

260. Varehandelsstatistikk 1967. 1969.

72 s. (Wholesale and Retail Trade

Statistics)

261. Nasjonalregnskap 1951-1967. 1969.

52 s. (National Accounts)

262. Kriminalstatistikk. Domfelte, bot -

lagte og påtalefritatte 1966. 1969.

44 s. (Criminal Statistics. Persons

Convicted, Fined or Suspended of

Prosecution)

263. Undervisningsstatistikk. Universiteter

og høgskoler 1967-68. 1969. 110 s.

(Educational Statistics. Universities)

264. Barneomsorg 1967. 1969. 48 s.

(Child Welfare Statistics)

265. Kriminalstatistikk. Tilbakefall blant

siktede 1963-1964, 1967. 1969.

26 s. (Criminal Statistics. Recidivism

among Persons Charged with Crimes)

266. Folkemengden etter alder 31. desember

1967. 1969. 56 s. (Population by

Age)

267. Hotellstatistikk 1968. 1969. 26 s.

(Hotel Statistics)

268. Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kvartal 1968.

1969. 24 s. (Wage Statistics for

Workers in Mining and Manufacturing)

269. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i innenriks rutefart november 1968.

1969. 22 s. (Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting

Trade)

270. Folketallet i kommunene 1967-1969.

1969. 30 s. (Population in Municipalities)

271. Sosialhjelpstatistikk 1966. 1969.

58 s. (Social Care Statistics)

272. Bygge- og anleggsstatistikk 1967.

1969. 24 s. (Construction Statistics)


-lagte

95

NOS. Rekke A (forts.).

273. Kriminalstatistikk. Domfelte, bot

og påtalefritatte 1967. 1969.

44 s. (Criminal Statistics. Persons

Convicted, Fined or Suspended of

Prosecution)

274. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket

september 1968. 1969. 22 s.

(Wage Statistics for Wage-Earning and

Salaried Émployees in Agriculture)

275. Arbeidsmarkedsstatistikk 1968. 1969.

68 s. (Labour Market Statistics)

276. Utenrikshandel 1968. Hefte I. 1969.

222 s. (Éxternal Trade)

277. Undervisningsstatistikk. Høgre allmennskoler

1968-69. 1969. 41 s.

(Éducational Statistics. Secondary

General Schools)

278. Veterinærstatistikk 1967. 1969. 66 s.

(Veterinary Statistics)

279. Kommunevalgene 1967. Hefte II. 1969.

50 s. (Municipal Élections)

280. Forbruksundersøkelse 1967. Hefte I.

1969. 116 s. (Survey of Consumer

Éxpenditure 1967)

281. Kriminalstatistikk. Tilbakefall i 1957-

1966 blant domfelte, botlagte og påtalefritatte

for forbrytelser i 1957.

1969. 38 s. (Criminal Statistics.

Recidivism among Persons Found Guilty

of Crimes)

282. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1967-68. 1969. 38 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production)

283. Jaktstatistikk 1968. 1969. 40 s.

(Hunting Statistics)

284. Sysselsatte lønnstakere etter bosted

og arbeidssted 31. mars 1968. 1969.

64 s. (Salaried Émployees and Wage

Éarners by Residence and Place of Work)

285. Sivilrettsstatistikk 1968. 1969. 28 s.

(Civil Judical Statistics)

286. Veitrafikkulykker 1968. 1969. 58 s.

(Road Traffic Accidents)

287. Undervisningsstatistikk. Folke- og

framhaldsskoler 1. oktober 1968. 1969.

58 s. (Éducational Statistics. Primary

and Continuation Schools)

288. Undervisningsstatistikk. Fag- og yrkesskoler

1. oktober 1968. 1969. 68 s.

(Éducational Statistics. Vocational

Schools)

289. Byggearealstatistikk 1967. 1969.

62 s. (Building Statistics)

290. Lønnsstatistikk 1968. 1969. 58 s.

(Wage Statistics)

291. Kriminalstatistikk. Fanger 1966. 1969.

47 s. (Criminal Statistics. Prisoners)

292. Flyttestatistikk 1968. 1969. 62 s.

(Migration Statistics)

293. Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. januar 1969. 1969. 86 s.

(Salaries of Local Government Émployees)

294. Alkoholstatistikk 1968. 1969. 32 s.

(Alcohol Statistics)

295. Finansinstitusjoner 1968. 1969.

100 s. (Financial Institutions)

296. Utenrikshandel 1955-1967. 1969. 68 s.

(Éxternal Trade)

297. Sosialhjelpstatistikk 1967. 1970.

74 s. (Social Care Statistics)

298. Dødelighetsforhold i fylkene 1964-

1967. 1969. 51 s. (Mortality Rates

in Counties)

299. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1968. 1969. 50 s.

(Criminal Statistics. Crimes Investigated

by the Police)

300. Forbruksundersøkelse 1967. Hefte II.

1969. 38 s. (Survey of Consumer

Éxpenditure 1967)

301. Elektrisitetsstatistikk 1968. 1969.

43 s. (Électricity Statistics)

302. Laks- og sjøaurefiske 1968. 1969.

35 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

303. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1969. 1969. 59 s.

(Wage Statistics for Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

304. Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar

1. oktober 1968. 1969.

43 s. (Éducational Statistics. Folk

High Schools)

305. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1969. 1969. 25 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport)

306. Kredittmarkedstatistikk 1967. 1969.

202 s. (Credit Market Statistics)

307. Framskriving av folkemengden til 1990.

1969. 93 s. (Population Projection)

308. Stortingsvalget 1969. Hefte I. 1969.

85 s. (Storting Elections)

309. Dødsårsaker 1968. Hovedtabeller. 1970.

79 s. (Causes of Death. Main Tables)

310. Industristatistikk 1968. 1970. 163 s.

(Industrial Statistics)

311. Kriminalstatistikk. Domfelte, bot -

lagte og påtalefritatte 1968. 1970.

47 s. (Criminal Statistics. Persons

Convicted, Fined or Suspended of

Prosecution)

312. Kriminalstatistikk. Fanger 1967. 1970.

49 s. (Criminal Statistics. Prisoners)

313. Sykehusstatistikk 1968. 1970. 31 s.

(Hospital Statistics)

314. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

bankvirksomhet 1. september 1969. 1970.

33 s. (Salaries of Bank Émployees)

315. Lønnsstatistikk for funksjonærer i forsikringsvirksomhet

1. september 1969.

1970. 33 s. (Wage Statistics for

Salaried Émployees in Insurance

Activity)


96

NOS. Rekke A (forts.).

316. Bygge- og anleggsstatistikk 1968. 1970.

27 s. (Construction Statistics)

317. Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar

1. oktober 1969. 1970. 27 s.

(Éducational Statistics. Folk High

Schools)

318. Undervisningsstatistikk. Høgre allmennskoler

1. oktober 1969. 1970.

45 s. (Éducational Statistics. Secondary

General Schools)

319. Sosial hjemmehjelp 1968. 1970. 37 s

(Social Home-help Services)

320. Rutebilstatistikk 1968. 1970. 35 s.

(Scheduled Road Transport)

321. Helseundersøkelse 1968. 1970.

39 s. (Health Survey)

322. Nasjonalregnskap 1952-1968. 1970.

55 s. (National Accounts)

323. Veterinærstatistikk 1968. 1970.

69 s. (Veterinary Statistics)

324. Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kvartal 1969.

1970. 29 s. (Wage Statistics for Workers

in Mining and Manufacturing)

325. Lønnsstatistikk for statens embets- og

tjenestemenn 1. mars 1969. 1970. 89 s.

(Wage Statistics of General Government

Émployees)

326. Regnskapsstatistikk 1967. 1970. 53 s.

(Accounting Statistics)

327. Helsestatistikk 1968. 1970. 61 s

(Health Statistics)

328. Barneomsorg 1968. 1970. 51 s.

(Child Welfare Statistics)

329. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i innenriks rutefart november 1969. 1970,

25 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Scheduled Coasting Trade)

330. Folketallet i kommunene 1969-70. 1970.

39 s. (Population in Municipalities)

331. Hotellstatistikk 1969. 1970. 33 s.

(Hotel Statistics)

332. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket

september 1969. 1970. 29 s.

(Wage Statistics for Wage-Éarning and

Salaried Employees in Agriculture)

333. Byggearealstatistikk 1968. 1970.

63 s. (Building Statistics)

334. Forbruksundersøkelse 1967. Hefte III.

1970. 77 s. (Survey of Consumer

Éxpenditure 1987)

335. Kriminalstatistikk. Fanger 1968. 1970.

51 s. (Criminal Statistics. Prisoners)

336. Arbeidsmarkedstatistikk 1969. 1970.

71 s. (Labour Market Statistics)

337. Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen

og barneomsorg 1. mai 1969. 1970.

85 s. (Wage Statistics of Employees in

Health Services and Child Nursing)

338. Utenrikshandel 1969. Hefte I. 1970.

231 s. (External Trade)

339. Samferdselsstatistikk 1968. 1970.

173 s. (Transport and Communication

Statistics)

340. Stortingsvalget 1969. Hefte II. 1970.

69 s. (Storting Elections)

341. Skattestatistikk inntektsåret 1967.

1970. 113 s. (Tax Statistics)

342. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1969.

1970. 39 s. (Wage Statistics for

Workers in Public Construction

Activity)

343. Jaktstatistikk 1969. 1970. 43 s.

(Hunting Statistics)

344. Undervisningsstatistikk. Universiteter

og høgskoler. Høstsemesteret

1968. 1970. 171 s. (Éducational

Statistics. Universities)

345. Varehandelsstatistikk 1968. 1970.

87 s. (Wholesale and Retail Trade

Statistics)

346. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1968-69. 1970. 37 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production)

347. Laks- og sjøaurefiske i elvane 1876-

1968. 1970. 73 s. (River Fishing

of Salmon and Sea Trout)

348. Ferieundersøkelsen 1968. 1970.

55 s. (Holiday Survey)

349. Sivilrettsstatistikk 1969. 1970. 31 s.

(Civil Judicial Statistics)

350. Lønnsstatistikk 1969. 1970. 89 s.

(Wage Statistics)

351. Undervisningsstatistikk. Folke- og

framhaldsskoler 1. oktober 1969.

1970. 61 s. (Educational Statistics.

Primary and Continuation Schools)

352. Sosialhjelpstatistikk 1968. 1970.

81 s. (Social Care Statistics)

353. Veitrafikkulykker 1969. 1970. 61 s.

(Road Traffic Accidents)

354. Stortingsvalget 1969. Hefte III.

1970. 49 s. (Storting Élections)

355. Folkemengden etter alder 31. desember

1969. 1970. 65 s. (Population by

Age)

356. Flyttestatistikk 1969. 1970. 65 s.

(Migration Statistics)

357. Undervisningsstatistikk. Fag- og

yrkesskoler 1. oktober 1969. 1970.

42 s. (Éducational Statistics. Vocational

Schools)

358. Regnskapsstatistikk 1968. 1970. 67 s.

(Accounting Statistics)

359. Skattestatistikk inntektsåret 1968.

Kommuner og handelsdistrikter. 1970.

119 s. (Tax statistics. Municipalities

and Trade `Districts)

360. Alkoholstatistikk 1969. 1970. 35 s.

(Alcohol Statistics)


97

NOS. Rekke A (forts.).

361. Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen

1968. 1970. 51 s. (Éducational

Statistics. Matriculation

Éxaminations)

362. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1970. 1970. 29 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport)

363. Skattestatistikk inntektsåret 1968.

1970. 101 s. (Tax Statistics)

364. Kriminalstatistikk. Forbrytelser

etterforsket av politiet 1969. 1970.

57 s. (Criminal Statistics. Crimes

Investigated by the Police)

365. Rutebilstatistikk 1969. 1970. 35 s.

(Scheduled Road Transport)

366. Skogstatistikk 1969. 1970. 107 s.

(Forestry Statistics)

367. Finansinstitusjoner 1969. 1970.

105 s. (Financial Institutions)

368. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1970. 1970. 25 s.

(Wage Statistics for Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

369. Kredittmarkedstatistikk 1968. 1970.

223 s. (Credit Market Statistics)

370. Elektrisitetsstatistikk 1969. 1970.

51 s. (Electricity Statistics)

371. Laks- og sjøaurefiske 1969. 1970.

47 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

372. Barneomsorg 1969. 1970. 51 s.

(Child Welfare Statistics)

373. Kriminalstatistikk. Domfelte, botlagte

og påtalefritatte 1969. 1970.

47 s. (Criminal Statistics. Persons

Convicted, Fined or Suspended of

Prosecution)

374. Bygge- og anleggsstatistikk 1969. 1970.

27 s. (Construction Statistics)

375: Jordbruksstatistikk 1969. 1970.

107 s. (Agricultural Statistics)

376. Regionalt nasjonalregnskap 1965. 1970.

117 s. (Regional National Accounts)

377. Folkemengdens bevegelse 1969. 1970.

55 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics)

378. Sykehusstatistikk 1969. 1970. 31 s.

(Hospital Statistics)

379. Sosial hjemmehjelp 1969. 1970.

35 s. (Social Home-help Services)

380. Lastebiltransport. Utvalgsundersøkelse

1968. 1970. 127 s.

(Road Goods Transport. Sample Survey)

381. Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar

1. oktober 1970. 1971. 29 s.

(Éducational Statistics. Folk High

Schools)

382. Byggearealstatistikk 1969. 1971.

63 s. (Building Statistics)

383. Veterinærstatistikk 1969. 1971. 65 s.

(Veterinary Statistics)

384. Bøndenes formue, gjeld og inntekt 1968.

1971. 87 s. (The Holders' Property,

Debt and Income)

385. Industristatistikk 1969. 1971.

163 s. (Industrial Statistics)

386. Regnskapsstatistikk 1969. 1971.

69 s. (Statistics of Accounts)

387. Varehandelsstatistikk 1969. 1971.

87 s. (Wholesale and Retail Trade

Statistics)

388. Psykiatriske sykehus 1969. 1971.

51 s. (Mental Hospitals)

389. Undervisningsstatistikk. Høgre

allmennskoler 1. oktober 1970. 1971.

49 s. (Éducational Statistics. Secondary

General Schools)

390. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruket

september 1970. 1971. 29 s.

(Wage Statistics for Wage-Earning

and Salaried Émployees in Agriculture)

391. Inntektsstatistikk 1967. 1971. 95 s.

(Income Statistics)

392. Kriminalstatistikk. Fanger 1969.

1971. 51 s. (Criminal Statistics.

Prisoners)

393. Nasjonalregnskap 1953-1969. 1971.

55 s. (National Accounts)

394. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1970.

1971. 29 s. (Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting

Trade)

395. Samferdselsstatistikk 1969. 1971.

167 s. (Transport and Communication

Statistics)

396. Formuesstatistikk 1967. 1971. 71 s.

(Property Statistics)

397. Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kv. 1970.

1971. 31 s. (Wage Statistics for

Workers in Mining and Manufacturing)

398. Hotellstatistikk 1970. 1971. 43 s.

(Hotel Statistics)

399. Arbeidsmarkedstatistikk 1970. 1971.

71 s. (Labour Market Statistics)

400. Undervisningsstatistikk. Voksenopplæring

og folkeopplysning 1969.

1971. 47 s. (Éducational Statistics.

Adult Éducation and Popular Education)

401. Dødsårsaker 1969. Hovedtabeller.

1971. 95 s. (Causes of Death. Main

Tables)

402. Kriminalstatistikk. Tilbakefall

1966-69 blant siktede i 1965-66. 1971.

33 s. (Criminal Statistics. Recidivism

among Persons Charged with Crimes)

403. Utenrikshandel 1.970. Hefte I. 1971.

223 s. (Éxternal Trade)

404. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Østfold. Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

43 s.


98

NOS. Rekke A (forts.).

405. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Akershus og Oslo. Resultat for dei

enkelte kommunar etter bruksstorleik.

1971. 41 s.

406. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Hedmark. Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

41 s.

407. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Oppland. Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 43 s.

408. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Buskerud.

Resultat for dei enkelte kommunar etter

bruksstorleik. 1971. 35 s.

409. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Vestfold.

Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 37 s.

410. Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen

1969. 1971. 63 s. (Éducational

Statistics. Matriculation Éxaminations)

411. Helsestatistikk 1969. 1971. 71 s.

(Health Statistics)

412. Folketallet i kommunene 1970-1971. 1971.

39 s. (Population in Municipalities)

413. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Hefte

I. Talet på bruk, eige- og leigeforhold

og brukarane etter ymse kjenneteikn. 1971.

175 s. (Census of Agriculture. Number of

Holdings, Ownership and Tenancy, Holders

Distributed According to Different

Characteristics)

414. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Rogaland.

Resultat for dei enkelte kommunar etter

bruksstorleik. 1971. 41 s.

415. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Vest-

Agder. Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 25 s.

416. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Aust-

Agder. Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 33 s.

417. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Telemark.

Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 33 s.

418. Jaktstatistikk 1970. 1971. 45 s.

(Hunting Statistics)

419. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1969-70. 1971. 37 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production)

420. Sivilrettsstatistikk 1970. 1971. 31 s.

(Civil Judical Statistics)

421. Skattestatistikk inntektsåret 1969.

1971. 121 s. (Tax Statistics)

422. Lønnsstatistikk 1970. 1971. 65 s.

(Wage Statistics)

423. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Hordaland og Bergen. Resultat for dei

enkelte kommunar etter bruksstorleik.

1971. 49 s.

424. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Møre og

Romsdal. Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 49 s.

425. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Sogn

og Fjordane. Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

41 s.

426. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Sør

-Trøndelag. Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

41 s.

427. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Hefte II. Areal, frukttre og bærbuskar,

veksthus og -benker. Bruk

som dyrkar ymse vekstar. 1971. 213 s.

(Census of Agriculture. Area, Fruit

Trees, Bacciferous Shrubs and Nurseries.

Holdings Cultivating Various Crops)

428 Jordbruksstatistikk 1970. 1971.

105 s. (Agricultural Statistics)

429 Utenrikshandel 1970. Hefte II. 1971.

241 s. (External Trade)

430. Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. januar 1971. 1971.

83 s. (Wage Statistics for Local

Government Émployees)

431. Alkoholstatistikk 1970. 1971. 37 s.

(Alcohol Statistics)

432. Flyttestatistikk 1970. 1971. 67 s.

(Migration Statistics)

433. Legestatistikk 1970. 1971. 49 s.

(Statistics on Physicians)

434. Sosialhjelpstatistikk 1969. 1971.

83 s. (Social Care Statistics)

435. Veitrafikkulykker 1970. 1971. 63 s.

(Road Traffic Accidents)

436. Undervisningsstatistikk. Fag- og

yrkesskoler 1. oktober 1970. 1971.

95 s. (Éducational Statistics.

Vocational Schools)

437. Undervisningsstatistikk. Folke- og

framhaldsskoler 1. oktober 1970. 1971.

75 s. (Éducational Statistics.

Primary and Continuation Schools)

438. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Nord-

Trøndelag. Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

41 s.

439. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Nordland.

Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

57 s.

440. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Troms.

Resultat for dei enkelte kommunar

etter bruksstorleik. 1971. 41 s.

441. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Finnmark. Resultat for dei enkelte

kommunar etter bruksstorleik. 1971.

33 s.

442. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1971. 1971. 67 s.

(Wage Statistics for Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

443. Skogstatistikk 1970. 1971. 107 s.

(Forestry Statistics)


99

NOS. Rekke A (forts.).

444. Veterinærstatistikk 1970. 1971.

67 s. (Veterinary Statistics)

445. Rutebilstatistikk 1970. 1971. 41 s.

(Scheduled Road Transport)

446. Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Hefte

III. Husdyrhald. 1971. 149 s.

(Census of Agriculture. Livestock)

447. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1971. 1971. 33 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport) ISBN 82-537-0102-0

448. Folkemengden etter alder og ekteskapelig

status 31. desember 1970.

1971. 149 s. (Population by Age and

Marital Status) ISBN 82-537-0103-9

449. Statistisk fylkeshefte 1971. Aust-Agder.

1971. 105 s. ISBN 82-537-0104-7

450. Byggearealstatistikk 1970. 1971. 63 s.

(Building Statistics) ISBN 82-537-0105-5

451. Ferieundersøkelsen 1970. 1971. 99 s.

(Holiday Survey) ISBN 82-537-0106-3

452. Laks- og sjøaurefiske 1970. 1971.

55 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

ISBN 82-537-0107-1

453. Elektrisitetsstatistikk 1970. 1971.

51 s. (Electricity Statistics)

ISBN 82-537-0109-8

454. Sosial hjemmehjelp 1970. 1971. 39 s.

(Social Home-help Services)

ISBN 82-537-0110-1

455. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Hefte IV. Maskinar, reiskapar, bygningar,

driftsanlegg m.v. 1971. 159 s.

(Census of Agriculture. Machines,

Implements, Buildings, Farm Installations,

etc.) ISBN 82-537-0112-8

456. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1970. 1971. 69 s.

(Criminal Statistics. Crimes Investigated

by the Police) ISBN 82-537-0113-6

457. Kommunevalget 1971. Hefte I. 1971.

101 s. (Municipal Élections)

ISBN 82-537-0114-4

458. Folkemengdens bevegelse 1970. 1971.

55 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics) ISBN 82-537-0115-2

459. Friluftslivundersøkelse 1970. 1971.

99 s. (Outdoor Life) ISBN 82-537-0116-0

460. Regnskapsstatistikk 1970. 1972. 105 s.

(Statistics of Accounts) ISBN 82-537-0117-9

461. Psykiatriske sykehus 1970. 1972. 49 s.

(Mental Hospitals) ISBN 82-537-0119-5

462. Statistikk over lavinntektsgrupper 1967.

1972. 133 s. (Statistics on Low Income

Groups) ISBN 82-537-0121-7

463. Undervisningsstatistikk. Universiteter

og høgskoler. Høstsemesteret 1969.

1972. 207 s. (Educational Statistics.

Universities) ISBN 82-537-0122-5)

464. Samferdselsstatistikk 1970. 1972. 167 s.

(Transport and Communication Statistics)

ISBN 82-537-0124-1

465. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet 1. september

1971. 1972. 39 s. (Wage Statistics

for Salaried Émployees in Insurance

Activity) ISBN 82-537-0127-6

466. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

bankvirksomhet 1. september 1971. 1972.

39 s. (Wage Statistics for Bank Émployees)

ISBN 82-537-0128-4

467. Dødsårsaker 1970. Hovedtabeller.

1972. 87 s. (Causes of Death. Main

Tables) ISBN 82-537-0129-2

468. Framskriving av folkemengden 1971-2000.

1972. 129 s. (Population Projection)

ISBN 82-537-0130-6

469. Bygge- og anleggsstatistikk 1970. 1972.

27 s. (Construction Statistics)

ISBN 82-537-0131-4

470. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Hefte V. Arbeidsinnsats, driftsutgifter,

sal av produkt, hytter, jakt,

fangst og ferskvassfiske. 1972.

153 s. (Census of Agriculture. Labour,

Éxpenditures, Sale of Products, Cabins,

Hunting and Fresh-water fishing)

ISBN 82-537-0132-2

471. Kriminalstatistikk. Tilbakefall i

1962-69 blant domfelte, botlagte og

påtalefritatte for forbrytelser i 1962.

1972. 43 s. (Criminal Statistics.

Recidivism among Persons Found Guilty

of Crimes) ISBN 82-537-0133-0

472. Sjøulykkesstatistikk 1970. 1972.

57 s. (Marine casualties)

ISBN 82-537-0134-9

473. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i.

innenriks rutefart november 1971. 1972.

29 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Scheduled Coasting Trade)

ISBN 82-537-0135-7

474. Nasjonalregnskap 1954-1970. 1972.

55 s. (National Accounts)

ISBN 82-537-0136-5

475. Hotellstatistikk 1971. 1972. 45 s.

(Hotel Statistics) ISBN 82-537-0137-3

476. Folketallet i kommunene 1971-1972.

1972. 39 s. (Population in Municipalities)

ISBN 82-537-0138-1

477. Kriminalstatistikk. Fanger 1970. 1972.

51 s. (Criminal Statistics. Prisoners)

ISBN 82-537-0140-3

478. Sykehusstatistikk 1970. 1972. 31 s.

(Hospital Statistics) ISBN 82-537-0141-1

479. Arbeidsmarkedstatistikk 1971. 1972.

71 s. (Labour Market Statistics)

ISBN 82-537-0143-8

480. De offentlige sektorers finanser 1962-

1967. 1972. 97 s. (Public Sector

Finances) ISBN 82-537-0144-6

481. Barneomsorg 1970. 1972. 59 s.

(Child Welfare Statistics)

ISBN 82-537-0145-4

482. Utenrikshandel 1971. Hefte I. 1972.

227 s. (Éxternal Trade)

ISBN 82-537-0146-2


100

NOS. Rekke A (forts.).

483, Lønnstelting for arbeidere i bergverksdrift

og industri 2. kvartal 1971.

1972. 109 s. (Wage Census for Workers

in Mining and Manufacturing)

ISBN 82-537-0141-0

484. Pasienttelling 1970. 1972. 183 s.

(Census of Inpatients) ISBN 82-537-0148-9

485. Industristatistikk 1970. 1972. 175 s.

(Industrial Statistics) ISBN 82-537-0150-0

486. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1971. 1972.

35 s. (Wage Statistics for Workers in

Public Construction Activity)

ISBN 82-537-0151-9

487. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk,

gartnerier og hagebruk september

1971. 1972. 39 s. (Wage Statistics

for Wage-Éarning and Salaried Émployees

in Agriculture and Horticulture)

ISBN 82-537-0152-7

488. Kredittmarkedstatistikk 1969-1970. 1972.

241 s. (Credit Market Statistics)

ISBN 82-537-0153-5

489. Jaktstatistikk 1971.

. 1972. 49 s.

(Hunting Statistics) ISBN 82-537-0155-1

490. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1970-71. 1972. 55 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production) ISBN 82-537-0157-8

491. Sjøulykkesstatistikk 1971. 1972.

57 s. (Marine Casualties)

ISBN 82-537-0158-6

492. Lønnstelling for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kvartal 1971. 1972.

89 s. (Wage Census for Workers in Mining

and Manufacturing) ISBN 82-537-0159-4

493. Helsestatistikk 1970. 1972. 83 s.

(Health Statistics) ISBN 82-537-0160-8

494 Jordbruksteljinga 20. juni 1969. Hefte VI.

Bøndenes inntekt og formue 1969. 1972.

69 s. (Census of Agriculture. The Holders'

Income and Property) ISBN 82-537-0161-6

495 Undervisningsstatistikk. Folkehøgskolar,

realskolar og gymnas 1. oktober 1971. 1972.

67 s. (Éducational Statistics. Folk High

Schools and Secondary Schools)

ISBN 82-537-0162-4

496. Sivilrettsstatistikk 1971. 1972.

31 s. (Civil Judical Statistics)

ISBN 82-537-0166-7

497. Varehandelsstatistikk 1970. 1972. 97 s.

(Wholesale and Retail Trade Statistics)

ISBN 82-537-0168-3

498. Utenrikshandel 1971. Hefte II. 1972.

245 s. (Éxternal Trade) ISBN 82-537-0169-1

499. Kriminalstatistikk. Domfelte, botlagte og påtalefritatte

1970. 1972. 47 s. (Criminal

Statistics. Persons Convicted, Fined or Suspended

of Prosecution) ISBN 82-537-0171-3

500. Lønnsstatistikk 1971. 1972. 73 s.

(Wage Statistics) ISBN 82-537-0172-1

501. Finansinstitusjoner 1970. 1972.

119 s. (Financial Institutions)

ISBN 82-537-0174-8

502. Veitrafikkulykker 1971. 1972.

63 s. (Road Traffic Accidents)

ISBN 82-537-0175-6

503. Kommunevalget 1971. Hefte II.

1972. 93 s. (Municipal Élections)

ISBN 82-537-0179-9

504. Flyttestatistikk 1971. 1972. 65 s.

(Migration Statistics)

ISBN 82-537-0180-2

505. Jordbruksstatistikk 1971. 1972. 127 s.

(Agricultural Statistics)

ISBN 82-537-0181-0

506. Alkoholstatistikk 1971. 1972. 43 s.

(Alcohol Statistics)

ISBN 82-537-0182-9

507. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1972. 1972. 35 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport) ISBN 82-537-0188-8

508. Skattestatistikk inntektsåret 1970.

1972. 115 s. (Tax Statistics)

ISBN 82-537-0189-6

509. Fritidshusundersøkelsen 1970. 1972.

183 s. (Holiday House Survey)

ISBN 82-537-0191-8

510. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1971. 1972. 69 s.

(Criminal Statistics. Crimes Investigated

by the Police) ISBN 82-537-0192-6

511. Skogstatistikk 1971. 1972. 103 s.

(Forestry Statistics) ISBN 82-537-0193-4

512. Veterinærstatistikk 1971. 1972. 69 s.

(Veterinary Statistics)

ISBN 82-537-0194-2

513. Undervisningsstatistikk. Avsluttet utdanning.

Første halvår 1971. 1972.

177 s. (Éducational Statistics.

Éducation Finished) ISBN 82-537-0195-0

514. Laks- og sjøaurefiske 1971. 1972.

49 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

ISBN 82-537-0197-7

515. Elektrisitetsstatistikk 1971. 1972.

51 s. (Électricity Statistics)

ISBN 82-537-0198-5

516. Godstransport på kysten. Leie- og

egentransport med skip 25-500 br.

tonn 1970. 1972. 97 s. (Coastwise

Transport of Goods. Transports for

Hire or Reward and of Own Account

by Vessels 25-500 Gross Tons)

ISBN 82-537-0199-3

517. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1972. 1972. 31 s.

(Wage Statistics for Employees in

Wholesale and Retail Trade)

ISBN 82-537-0202-7

518. Folkemengdens bevegelse 1971. 1972.

55 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics) ISBN 82-537-0203-5


101

NOS. Rekke A (forts.).

519. Godstransport på kysten. Skip i

innenlandsk rutefart 1969. 1972.

77 s. (Coastwise Transport of

Goods. Vessels in Regular Coastal

Service) ISBN 82-537-0204-3

520. Byggearealstatistikk 1971. 1972.

63 s. (Building Statistics)

ISBN 82-537-0205-1

521. Rutebilstatistikk 1971. 1972. 41 s.

(Scheduled Road Transport)

ISBN 82-537-0207-8

522. Folkeavstemningen om EF. Hefte I.

1972. 49 s. (The Advisory

Referendum on Norway's Accession

to the ÉC) ISBN 82-537-0208-6

523. Framskriving av folkemengden 1972-

2000. Regionale tall. 1972. 157 s.

(Population Projections. Regional

Figures) ISBN 82-537-0209-4

524. Sosial hjemmehjelp 1971.. 1972.

39 s. (Social Home-Help Services)

ISBN 82-537-0211-6

525. Undervisningsstatistikk. Grunnskoler

1. oktober 1971. 1972. 75 s.

(Éducational Statistics. Élementary

Schools) ISBN 82-537-0214-4

526. Samferdselsstatistikk 1971. 1972.

183 s. (Transport and Communication

Statistics) ISBN 82-537-0218-3

527. Psykiatriske sykehus 1971. 1973.

49 s. (Mental Hospitals)

ISBN 82-537-0220-5

528. Bøndenes inntekt og formue 1970.

1973. 45 s. (The Holders' Income

and Property) ISBN 82-537-0221-3

529. Bygge- og anleggsstatistikk 1971.

1973. 27 s. (Construction Statistics)

ISBN 82-537-0222-1

530. Industristatistikk 1971. 1973. 157 s.

(Industrial Statistics)

ISBN 82-537-0224-8

531. Kriminalstatistikk. Reaksjoner 1971.

1973. 71 s. (Criminal Statistics.

Sanctions) ISBN 82-537-0226-4

532. Dødsårsaker 1971. Hovedtabeller. 1973.

87 s. (Causes of Death. Main Tables)

ISBN 82-537-0227-2

533. Regnskapsstatistikk 1971. Bergverksdrift

og industri. 1973. 79 s.

(Statistics of Accounts. Mining and

Manufacturing) ISBN 82-537-0229-9

534. Regnskapsstatistikk 1971. Engroshandel.

1973. 49 s. (Statistics of Accounts.

Wholesale Trade) ISBN 82-537-0230-2

535. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk,

gartnerier og hagebruk september 1972.

1973. 39 s. (Wage Statistics for

Wage-Éarning and Salaried Émployees in

Agriculture and Horticulture)

ISBN 82-537-0231-0

536. Sjøulykkesstatistikk 1972. 1973.

61 s. (Marine Casualties)

ISBN 82-537-0232-9

537. Undervisningsstatistikk. Universiteter

og høgskoler. Høstsemesteret

1970. 1973. 211 s. (Éducational

Statistics. Universities)

ISBN 82-537-0233-7

538. Legestatistikk 1972. 1973. 75 s.

(Statistics on Physicians)

ISBN 82-537-0234-5

539. Sykehusstatistikk 1971. 1973. 31 s.

(Hospital Statistics) ISBN 82-537-0235-3

540. Jordbruksteljinga 20. juni 1969.

Hefte VII. Oversikt. 1973. 191 s.

(Census of Agriculture. General

Survey) ISBN 82-537-0236-1

541. tiarehandelsstatistikk 1971. 1973.

103 s. (Wholesale and Retail Trade

Statistics) ISBN 82-537-0238-8

542. Formuesstatistikk 1970. Personlige

inntektstakere og husholdninger. 1973.

71 s. (Property Statistics. Personal

Income Éarners and Households)

ISBN 82-537-0239-6

543. Inntektsstatistikk 1970. Personlige

inntektstakere og husholdninger. 1973.

119 s. (Income Statistics. Personal

Income Éarners and Households)

ISBN 82-537-0241-8

544. Folkeavstemningen om EF. Hefte II.

1973. 115 s. (The Advisory Referendum

on Norway's Accession to the ÉC)

ISBN 82-537-0242-6

545. Finansinstitusjoner 1971. 1973.

115 s. (Financial Institutions)

ISBN 82-537-0243-4

546. Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kvartal 1972.

1973. 31 s. (Wage Statistics for

Workers in Mining and Manufacturing)

ISBN 82-537-0245-0

547. Barneomsorg 1971. 1973. 61 s.

(Child Welfare Statistics)

ISBN 82-537-0246-9

548. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1972. 1973.

33 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Scheduled Coasting Trade)

ISBN 82-537-0247-7

549. Undervisningsstatistikk. Vaksenopplæring

og folkeopplysning 1970. 1973.

51 s. (Educational Statistics. Adult

Education and Popular Éducation)

ISBN 82-537-0248-5

550. Kriminalstatistikk. Fanger 1971. 1973.

59 s. (Criminal Statistics. Prisoners)

ISBN 82-537-0249-3

551. Sosialhjelpstatistikk 1970. 1973.

71 s. (Social Care Statistics)

ISBN 82-537-0250-7

552. Folketallet i kommunene 1972-1973. 1973.

39 s. (Population in Municipalities)

ISBN 82-537-0251-5

553. Hotellstatistikk 1972. 1973. 67 s.

(Hotel Statistics) ISBN 82-537-0253-1


102

NOS. Rekke A (forts.).

554. Helsestatistikk 1971. 1973.

79 s. (Health Statistics)

ISBN 82-537-0255-8

555. De offentlige sektorers finanser

1968-1970. 1973. 61 s. (Public

Sector Finances) ISBN 82-537-0256-6

556. Statistikk over lavinntektsgrupper

1970. 1973. 135 s. (Statistics on

Low Income Groups) ISBN 82-537-0257-4

557. Kredittmarkedstatistikk 1970-1971. 1973.

271 s. (Credit Market Statistics)

ISBN 82-537-0258-2

558. Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen

1970. 1973. 65 s. (Éducational

Statistics. Matriculation Éxaminations)

ISBN 82-537-0260-4

559. Fiskeritellingen 1. oktober 1971. Hefte I.

Tallet på fiskere, deltaking i fiske m.v.

1973. 137 s. (Fishery Census. Number

of Fishermen, Participation in Fishery

etc.) ISBN 82-537-0261-2

560. Utenrikshandel 1972. Hefte I. 1973.

233 s. (External Trade) ISBN 82-537-0262-0

561. Veitrafikkulykker 1972. 1973. 65 s.

(Road Traffic Accidents) ISBN 82-537-0263-9

562. Arbeidsmarkedstatistikk 1972. 1973. 75 s.

(Labour Market Statistics)

ISBN 82-537-0264-7

563. Jaktstatistikk 1972. 1973. 71 s.

(Hunting Statistics) ISBN 82-537-0266-3

564. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1971-72. 1973. 55 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production) ISBN 82-537-0267-1

565. Undervisningsstatistikk. Fag- og

yrkesskoler og høgskoler 1. oktober 1971.

1973. 139 s. (Educational Statistics.

Vocational Schools and Colleges)

ISBN 82-537-0269-8

566. Lønnsstatistikk 1972. 1973. 67 s.

(Wage Statistics) ISBN 82-537-0270-1

567. Kommunerekneskapar 1971. 1973.

121 s. (Municipal Accounts)

ISBN 82-537-0273-6

568. Utdanningsstatistikk. Folkeh gskolar,

realskolar og gymnas 1. oktober 1972.

1973. 67 s. (Educational Statistics.

Folk High Schools and Secondary Schools)

ISBN 82-537-0274-4

569. Folkeavstemningen om EF. Hefte III.

1973. 81 s. (The Adviso ry Referendum

on Norway's Accession to the ÉC)

ISBN 82-537-0275-2

570. Alkoholstatistikk 1972. 1973. 43 s.

(Alcohol Statistics) ISBN 82-537-0276-0

571. Utenrikshandel 1972. Hefte II. 1973.

253 s. (Éxternal Trade)

ISBN 82-537-0277-9

572. Jordbruksstatistikk 1972. 1973.

105 s. (Agricultural Statistics)

ISBN 82-537-0278-7

554. Skattestatistikk inntektsåret 1971.

Kommuner og handelsdistrikter. 1973.

97 s. (Tax Statistics. Municipalities

and Trade Districts) ISBN 82-537-0281-7

555. Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. januar 1973. 1973. 79 s.

(Wage Statistics for Local Government

Émployees) ISBN 82-573-0283-3

556. Sivilrettsstatistikk 1972. 1973.

31 s. (Civil Judical Statistics)

ISBN 82-537-0284-1

557. Undervisningsstatistikk. Avsluttet

utdanning 1971-72. 1973. 149 s.

(Éducational Statistics. Éducation

Finished) ISBN 82-537-0286-8

558. Flyttestatistikk 1972. 1973. 65 s.

(Migration Statistics)

ISBN 82-537-0287-6

559. Folkemengden etter alder og ekteskapelig

status 31. desember 1972.

1973. 109 s. (Population by Age

and Marital Status) ISBN 82-537-0288-4

560. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1973. 1973. 75 s. (Wage

Statistics for Émployees in Wholesale

and Retail Trade) ISBN 82-537-0289-2

561. Skattestatistikk inntektsåret 1971.

1973. 125 s. (Tax Statistics)

ISBN 82-537-0290-6

562. Veterinærstatistikk 1972. 1973. 71 s.

(Veterinary Statistics)

ISBN 82-537-0291-4

563. Fiskeritellingen 1. oktober 1971.

Hefte II. Tallet på fiskebåter, deltaking

i fiske m.v. 1973. 135 s.

(Fishery Census. Number of Fishing

Boats, Participation in Fishery etc.)

ISBN 82-537-0292-2

564. Bøndenes inntekt og formue 1971. 1974.

51 s. (The Holders' Income and

Property) ISBN 82-537-0294-9

565. Skogstatistikk 1972. 1973. 139 s.

(Forestry Statistics) ISBN 82-537-0295-7

566. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1972. 1973. 73 s.

(Criminal Statistics. Crimes Investigated

by the Police) ISBN 82-537-0296-5

567. Folkemengdens bevegelse 1972. 1973.

57 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics) ISBN 82-537-0297-3

568. Undervisningsstatistikk. Vaksenopplæring

og folkeopplysning 1971. 1973.

55 s. (Éducational Statistics. Adult

Éducation and Popular Éducation)

ISBN 82-537-0298-1

569. Byggearealstatistikk 1972. 1973.

101 s. (Building Statistics)

ISBN 82-537-0300-7

570. Statistisk fylkeshefte 1973. Østfold.

1973. 167 s. ISBN 82-537-0301-5

571. Statistisk fylkeshefte 1973. Hedmark.

1974. 159 s. ISBN 82-537-0302-3


103

NOS. Rekke A (forts.).

591. Statistisk fylkeshefte 1973. Oppland.

1974. 177 s. ISBN 82-537-0303-1

592. Statistisk fylkeshefte 1973. Vestfold.

1974. 163 s. ISBN 82-537-0305-8

593. Statistisk fylkeshefte 1973. Telemark.

1974. 161 s. ISBN 82-537-0306-6

594. Statistisk fylkeshefte

Agder. 1974. 163 s.

595. Statistisk fylkeshefte

Agder. 1974. 147 s.

596. Statistisk fylkeshefte

Romsdal. 1974. 213 s.

1973. Aust-

ISBN 82-537-0307-4

1973. Vest-

ISBN 82-537-0308-2

1973. Møre og

ISBN 82-537-0309-0

597. Statistisk fylkeshefte 1973. Sør-

Trøndelag. 1974. 177 s.

ISBN 82-537-0310-4

598. Statistisk fylkeshefte 1973. Nord-Trøndelag.

1974. 171 s. ISBN 82-537-0311-2

599. Statistisk fylkeshefte 1973. Finnmark.

1974. 163 s. ISBN 82-537-0312-0

600. Sosial hjemmehjelp 1972. 1973. 37 s.

(Social Home-Help Services)

ISBN 82-537-0313-9

601. Laks- og sjøaurefiske 1972. 1973.

61 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

ISBN 82-537-0314-7

602. Elektrisitetsstatistikk 1972. 1973.

51 s. (Électricity Statistics)

ISBN 82-537-0315-5

603. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip

i utenriksfart mars 1973. 1973.

37 s. (Wage Statistics for Seamen

on Ships in Ocean Transport)

ISBN 82-537-0319-8

604. Undervisningsstatistikk. Gymnaseksamen

1971. 1973. 73 s. (Éducational

Statistics. Matriculation Éxaminations)

ISBN 82-537-0320-1

605. Sosialhjelpstatistikk 1971. 1973.

69 s. (Social Care Statistics)

ISBN 82-537-0322-8

606. Stortingsvalget 1973. Hefte I. 1973.

143 s. (Storting Élections)

ISBN 82-537-0323-6

607. Psykiatriske sykehus 1972. 1974. 55 s.

(Mental Hospitals) ISBN 82-537-0325-2

608. Rutebilstatistikk 1972. 1974. 41 s.

(Scheduled Road Transport)

ISBN 82-537-0326-0

609. Dødsårsaker 1972. Hovedtabeller. 1974.

87 s. (Causes of Death)

ISBN 82-537-0327-9

610. Finansinstitusjoner 1972. 1974. 115 s.

(Financial Institutions)

ISBN 82-537-0328-7

611. Lønnsstatistikk for ansatte i helsevesen

og barneomsorg 1. mai 1973. 1974. 93 s.

(Wage Statistics of Employees in Health

Services and Child Nursing)

ISBN 82-537-0330-9

612. Sykehusstatistikk 1972. 1974. 37 s.

(Hospital Statistics) ISBN 82-537-0332-5

613. Stortingsvalget 1973. Hefte II. 1974.

65 s. (Storting Élections)

ISBN 82-537-0333-3

614. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet 1. september 1973.

1974. 39 s. (Wage Statistics for

Salaried Émployees in Insurance

Activity) ISBN 82-537-0334-1

615. Publikasjoner i serien Norges offisielle

statistikk 1950-1973. 1974. 25 s.

(Publication in the Series Norwegian

Official Statistics) ISBN 82-537-0336-8

616. Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet

1. september 1973. 1974.

43 s. (Wage Statistics for Bank Émployees)

ISBN 82-537-0338-4

617. Flyttemotivundersøkelsen 1972.

1974. 167 s. (Survey of Migration

Motives) ISBN 82-537-0339-2

618. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1973. 1974.

27 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Scheduled Coasting Trade)

ISBN 82-537-0340-6

619. Utdanningsstatistikk. Grunnskoler

1. oktober 1972. 1974. 79 s.

(Éducational Statistics. Primary

Schools) ISBN 82-537-0341-4

620. Regnskapsstatistikk 1972. Engroshandel.

1974. 53 s. (Statistics of Accounts.

Wholesale Trade) ISBN 82-537-0342-2

621. Regnskapsstatistikk. 1972. Bergverksdrift

og industri. 1974. 71 s.

(Statistics of Accounts. Mining and

Manufacturing) ISBN 82-537-0344-9

622. Sjøulykkesstatistikk 1973. 1974.

57 s. (Marine Casualties)

ISBN 82-537-0345-7

623. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk,

gartnerier og hagebruk september 1973.

1974. 39 s. (Wage Statistics for

Workers and Salaried Émployees in

Agriculture and Horticulture)

ISBN 82-537-0346-5

624. Lønnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift

og industri 3. kvartal 1973.

1974. 29 s. (Wage Statistics for

Workers in Mining and Manufacturing)

ISBN 82-537-0347-3

625. Samferdselsstatistikk 1972. 1974.

167 s. (Transport and Communication

Statistics) ISBN 82-537-0348-1

626. Barneomsorg 1972. 1974. 55 s.

(Child Welfare Statistics)

ISBN 82-537-0351-1

627. Hotellstatistikk 1973. 1974. 61 s.

(Hotel Statistics) ISBN 82-537-0353-8

628. Bygge- og anleggsstatistikk 1972.

1974. 43 s. (Construction Statistics)

ISBN 82-537-0354-6

629. Arbeidsmarkedstatistikk 1973. 1974.

.

97 s. (Labour Market Statistics)

ISBN 82-537-0355-4


104

NOS. Rekke A (forts.).

630. Folketallet i kommunene 1973-1974.

1974. 41 s. (Population in Municipalities)

ISBN 82-537-0357-0

631. Lønnsstatistikk for statens embets- og

tjenestemenn 1. oktober 1973. 1974.

77 s. (Wage Statistics for Central

Government Émployees)

ISBN 82-537-0358-9

632. Fiskeritellingen 1. oktober 1971.

Hefte III. Fiskeredskap og sjøhus.

Fiskebåtenes eierforhold, verdi m.v.,

drivstoff og fangst. Fiskernes inntekt

og formue. 1974. 113 s. (Fishery

Census. Fishing Gear and Sheds. Ownership

and Value etc., Fuel and Catch of

the Fishing Boats. Income and Property

of the Fishermen) ISBN 82-537-0359-7

633. Helsestatistikk 1972. 1974. 95 s.

(Health Statistics) ISBN 82-537-0360-0

634. Utdanningsstatistikk. Vaksenopplæring

og folkeopplysning 1972-73. 1974.

61 s. (Éducational Statistics. Adult

Éducation and Popular Éducation)

ISBN 82-537-0361-9

635. Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig

anleggsvirksomhet 3. kvartal 1973. 1974.

35 s. (Wage Statistics for Workers in

Public Construction Activity)

ISBN 82-537-0363-5

636. Statistisk fylkeshefte 1973. Akershus

og Oslo. 1974. 201 s. ISBN 82-537-0364-3

637. Statistisk fylkeshefte 1973. Buskerud.

1974. 163 s. ISBN 82-537-0365-1

638. Statistisk fylkeshefte 1973. Rogaland.

1974. 183 s. ISBN 82-537-0367-8

639. Statistisk fylkeshefte 1973. Hordaland.

1974. 213 s. ISBN 82-537-0368-6

640. Statistisk fylkeshefte 1973. Sogn og

Fjordane. 1974. 175 s.

ISBN 82-537-0369-4

641. Statistisk fylkeshefte 1973. Nordland.

1974. 231 s. ISBN 82-537-0370-8

642. Statistisk fylkeshefte 1973. Troms.

1974. 169 s. ISBN 82-537-0371-6

643. Kriminalstatistikk. Reaksjoner 1972.

1974. 71 s. (Criminal Statistics.

Sanctions) ISBN 82-537-0372-4

644. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1972-73. 1974. 55 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production) ISBN 82-537-0375-9

645, Varehandelsstatistikk 1972. 1974.

103 s. (Wholesale and Retail. Trade

Statistics) ISBN 82-537-0376-7

646. Jaktstatistikk 1973. 1974. 67 s.

(Hunting Statistics) ISBN 82-537-0379-1

647. Industristatistikk 1972. 1974. 221 s.

(Industrial Statistics)

ISBN 82-537-0380-5

648. Lønnsstatistikk 1973. 1974. 81 s.

(Wage Statistics) ISBN 82-537-0381-3

649. Flyttestatistikk 1973. 1974.

75 s. (Migration Statistics)

ISBN 82-537-0382-1

650. Sivilrettsstatistikk 1973. 1974. 41 s.

(Civil, Judicial Statistics)

ISBN 82-537-0384-8

651. Utenrikshandel 1973. Hefte I. 1974.

253 s. (Éxternal Trade)

ISBN 82-537-0386-4

652. Utdanningsstatistikk. Avsluttet utdanning

1972-73. 1974. 129 s.

(Educational Statistics. Education

Finished) ISBN 82-537-0387-2

653. Folkemengden etter alder og ekteskapelig

status 31. desember 1973.

1974. 145 s. (Population by Age

and Marital Status) ISBN 82-537-0388-0

654. Alkoholstatistikk 1973. 1974. 41 s.

(Alcohol Statistics) ISBN 82-537-0389-9

655. Bøndenes inntekt og formue 1972. 1974.

53 s. (The Holders' Income and Property)

ISBN 82-537-0390-2

656. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1973. 1974.

73 s. (Criminal Statistics. Crimes

investigated by the Police)

ISBN 82-537-0391-0

657. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1974. 1974. 31 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport) ISBN 82-537-0396-1

658. Veitrafikkulykker 1973. 1974. 73 s.

(Road Traffic Accidents)

ISBN 82-537-0398-8

659. Markedstall. Folke- og boligtelling

1970. 1974. 139 s. (Market Data.

Population and Housing Census)

ISBN 82-537-0400-3

660. Kredittmarkedstatistikk 1971-1972.

1975. 319 s. (Credit Market Statistics)

ISBN 82-537-0401-1

661. Undervisningsstatistikk. Universiteter

og høgskoler høstsemesteret 1971.

1974. 163 s. (Éducational Statistics.

Universities) ISBN 82-537-0404-6

662. Tidsnyttingsundersøkelsen 1971-72.

Hefte II. 1974. 73 s. (The Time

Budget Survey) ISBN 82-537-0405-4

663. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel.

1. mars 1974. 1974. 31 s.

(Wage Statistics for Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

ISBN 82-537-0406-2

664. Skattestatistikk inntektsåret 1972.

1975. 131 s. (Tax Statistics)

ISBN 82-537-0407-0

665. Utenrikshandel 1973. Hefte II.

1974. 263 s. (Éxternal Trade)

ISBN 82-537-0408-9

666. Jordbruksstatistikk 1973. 1974.

144 s. (Agricultural Statistics)

ISBN 82-537-0409-7


105

NOS. Rekke A (forts.).

667. Kriminalstatistikk. Fanger 1972. 1974.

51 s. (Criminal Statistics. Prisoners)

ISBN 82-537-0411-9

668. Veterinærstatistikk 1973. 1974. 81 s.

(Veterinary Statistics) ISBN 82-537-0412-7

669. Laks- og sjøaurefiske 1973. 1974. 59 s.

(Salmon and Sea Trout Fisheries)

ISBN 82-537-0415-1

670. Skogstatistikk 1973. 1974. 143 s.

(Forestry Statistics) ISBN 82-537-0417-8

671. Folkemengdens bevegelse 1973. 1974. 69 s.

(Vital Statistics and Migration Statistics)

ISBN 82-537-0418-6

672. Regional dødelighet 1969-72. 1974. 89 s.

(Regional Mortality) ISBN 82-537-0419-4

673. Boforholdsundersøkelsen 1973. 1974.

175 s. (Survey of Housing Conditions)

ISBN 82-537-0420-8

674. Finansinstitusjoner 1973. 1974. 113 s.

(Financial Institutions)

ISBN 82-537-0421-6

675. Utdanningsstatistikk. Fag- og yrkesskoler

og høgskoler 1. oktober 1972.

1974. 137 s. (Éducational Statistics.

Vocational Schools and Colleges)

ISBN 82-537-0422-4

676. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket

1. oktober 1973. 1974. 61 s,

(Wage Statistics for Émployees in

Publicly Maintained Schools)

ISBN 82-537-0423-2

677. Rutebilstatistikk 1973. 1974. 35 s.

(Scheduled Road Transport)

ISBN 82-537-0425-9

678. Sosial hjemmehjelp 1973. 1975. 29 s.

(Social Home-Help Services)

ISBN 82-537-0426-7

679. Folke- og boligtelling 1970. Hefte I.

Folkemengden etter geografiske inndelinger.

1974. 195 s. (Population and Housing

Census. Population by Geographical Divisions)

ISBN 82-537-0427-5

680. Kriminalstatistikk. Reaksjoner 1973.

1974. 51 s. (Criminal Statistics.

Sanctions) ISBN 82-537-0429-1

681. Utdanningsstatistikk. Vaksenopplæring

og folkeopplysning 1973-74. 1975. 59 s.

(Éducational Statistics. Adult Éducation

and Popular Éducation) ISBN 82-537-0430-5

682. Dødsårsaker 1973. Hovedtabeller. 1974.

87 s. (Causes of Death) ISBN 82-537-0431-3

683. Psykiatriske sykehus 1973. 1974. 55 s.

(Mental Hospitals) ISBN 82-537-0432-1

684. Byggearealstatistikk 1973. 1975. 79 s.

(Building Statistics) ISBN 82-537-0434-8

685. Regnskapsstatistikk 1973. Engroshandel.

1975. 55 s. (Statistics of Accounts.

Wholesale Trade) ISBN 82-537-0436-4

686. Regnskapsstatistikk 1973. Bergverksdrift

og industri. 1975. 73 s.

(Statistics of Accounts. Mining and

Manufacturing) ISBN 82-537-0437-2

687. Fiskeritellingen 1. oktober 1971.

Hefte IV. Oversikt. 1975. 115 s.

(Fishery Census. Survey)

ISBN 82-537-0438-0

688. Sosialhjelpstatistikk 1972. 1975.

59 s. (Social Care Statistics)

ISBN 82-537-0440-2

689. Kriminalstatistikk. Fanger 1973.

1975. 47 s. (Criminal Statistics.

Prisoners) ISBN 82-537-0442-9

690. Utdanningsstatistikk. Folkehøgskolar,

realskolar og gymnas 1. oktober 1973.

1975. 45 s. (Éducational Statistics.

Folke High Schools and Secondary

Schools) ISBN 82-537-0443-7

691. Sykehusstatistikk 1973. 1975.

39 s. (Hospital Statistics)

ISBN 82-537-0444-5

692. Tidsnyttingsundersøkelsen 1971-72.

Hefte I. 1975. 139 s. (The Time

Budget Survey) ISBN 82-537-0446-1

693. Folke- og boligtelling 1970. Hefte II.

Næring, yrke og arbeidstid m.v. 1975.

327 s. (Population and Housing Census.

Industry, Occupation, Working Hours

etc.) ISBN 82-537-0448-8

694. Utdanningsstatistikk. Grunnskoler

1. oktober 1973. 1975. 59 s.

(Éducational Statistics. Primary

Schools) ISBN 82-537-0449-6

695. Bygge- og anleggsstatistikk 1973.

1975. 31 s. (Construction

Statistics) ISBN 82-537-0451-8

696. Lønnsstatistikk for arbeidere i

bergverksdrift og industri. 3. kvartal

1974. 1975. 29 s. (Wage Statistics

for Workers in Mining and Manufacturing)

ISBN 82-537-0452-6

697. Utdanningsstatistikk. Fag- og

yrkesskoler og høgskoler 1. oktober

1973. 1975. 109 s. (Educational

Statistics. Vocational Schools and

Colleges) ISBN 82-537-0454-2

698. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk,

gartnerier og hagebruk september 1974.

1975. 35 s. (Wage Statistics for

Workers and Salaried Employees in

Agriculture and Horticulture)

ISBN 82-537-0455-0

699. Varehandelsstatistikk 1973. 1975.

161 s. (Wholesale and Retail Trade

Statistics) ISBN 82-537-0456-9

700. Folketallet i kommunene 1974-1975.

1975. 41 s. (Population in Municipalities)

ISBN 82-537-0457-7

701. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1974. 1975.

27 s. (Wage Statistics for Seamen on

Ships in Scheduled Coasting Trade)

ISBN 82-537-0459-3

702. Industristatistikk 1973. 1975. 221 s.

(Industrial Statistics)

ISBN 82-537-0461-5


106

NOS. Rekke A (forts.).

703. Barneomsorg 1973. 1975. 57 s.

(Child Welfare Statistics)

ISBN 82-537-0462-3

704. Sjøulykkesstatistikk 1974. 1975.

59 s. (Marine Casualties) ISBN 82-537-0463-1

705. Forbruksundersøkelse 1973. 1975. 231 s.

(Survey of Consumer Éxpenditure)

ISBN 82-537-0466-6

706. Utdanningsstatistikk. Universiteter og

vitenskapelige høgskoler høstsemesteret

1972. 1975. 125 s. (Éducational Statistics.

Universities) ISBN 82-537-0467-4

707. Helsestatistikk 1973. 1975. 99 s. (Health

Statistics) ISBN 82-537-0468-2

708. Folke- og boligtelling 1970. Hefte III.

Utdanning. 1975. 225 s. (Population

and Housing Census. Éducation)

ISBN 82-537-0470-4

709. Utenrikshandel 1974. Hefte I. 1975.

249 s. (Éxternal Trade) ISBN 82-537-0472-0

710. Elektrisitetsstatistikk 1973. 1975. 91 s.

(Électricity Statistics) ISBN 82-537-0473-9

711. Legestatistikk 1974. 1975. 77 s.

(Statistics on Physicians)

ISBN 82-537-0474-7

712. Veitrafikkulykker 1974. 1975. 73 s.

(Road Traffic Accidents) ISBN 82-537-0475-5

713. Samferdselsstatistikk 1973-1974. 1975.

195 s. (Transport and Communication

Statistics) ISBN 82-537-0476-3

714. Arbeidsmarkedstatistikk 1974. 1975.

101 s. (Labour Market Statistics)

ISBN 82-537-0477-1

715. Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og

restaurantdrift april og oktober. 1974.

1975. 45 s. (Wage Statistics for Employees

in Hotels and Restaurants)

ISBN 82-537-0479-8

716. Lønnsstatistikk for statens embets- og

tjenestemenn 1. oktober 1974. 1975.

77 s. (Wage Statistics for Central

Government Émployees) ISBN 82-537-0480-1

717. Forbruksundersøkelse for skoleungdom og

studenter 1973-1974. 1975. 143 s.

(Survey of Students' Consumer Expenditure)

ISBN 82-537-0483-6

718. Hotellstatistikk 1974. 1975. 61 s.

(Hotel Statistics) ISBN 82-537-0485-2

719. Utenrikshandel 1974. Hefte II. 1975.

275 s. (Éxternal Trade)

ISBN 82-537-0486-0

720. Levevilkår 1973. 1975. 139 s.

(Level of Living) ISBN 82-537-0487-9

721. Sivilrettsstatistikk 1974. 1975. 31 s.

(Civil Judicial Statistics)

ISBN 82-537-0488-7

722. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1973-74. 1975. 55 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production) ISBN 82-537-0489-5

723. Jaktstatistikk 1974. 1975. 65 s.

(Hunting Statistics)

ISBN 82-537-0490-9

724. Lønnsstatistikk 1974. 1975. 69 s.

(Wage Statistics) ISBN 82-537-0491-7

725. Friluftslivundersøkelsen 1974. 1975.

133 s. (Outdoor Life Survey)

ISBN 82-537-0492-5

726. Utdanningsstatistikk. Grunnskoler

1. oktober 1974. 1975. 69 s.

(Éducational Statistics. Primary

Schools) ISBN 82-537-0494-1

727. Flyttestatistikk 1974. 1975. 95 s.

(Migration Statistics)

ISBN 82-537-0496-8

728. Kriminalstatistikk. Forbrytelser etterforsket

av politiet 1974. 1975. 73 s.

(Criminal Statistics. Crimes Investigated

by the Police) ISBN 82-537-0497-6

729. Folkemengden etter alder og ekteskapelig

status 31. desember 1974. 1975. 141 s.

(Population by Age and Marital Status)

ISBN 82-537-0498-4

730. Folke- og boligtelling 1970. Hefte V.

Boligstatistikk. 1975. 155 s.

(Population and Housing Census.

Housing Statistics) ISBN 82-537-0499-2

731. Utdanningsstatistikk. Universiteter

og vitenskapelige høgskoler høstsemesteret

1973. 1975. 125 s. (Éducational

Statistics. Universities)

ISBN 82-537-0503-4

732. Ferieundersøkelsen 1974. 1975.

131 s. (Holiday Survey)

ISBN 82-537-0504-2

733. Bøndenes inntekt og formue 1973.

1975. 53 s. (The Holders' Income and

Property) ISBN 82-537-0505-0

734. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1975. 1975. 79 s.

(Wage Statistics for Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

ISBN 82-537-0507-7

735. Rutebilstatistikk 1974. 1975. 35 s.

(Scheduled Road Transport)

ISBN 82-537-0508-5

736. Alkohol og andre rusmidler 1974. 1975.

49 s. (Alcohol and Drugs)

ISBN 82-537-0509-3

737. Folkemengdens bevegelse 1974. 1975.

67 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics) ISBN 82-537-0510-7

738. Familiestatistikk 1974. 1975. 71 s.

(Family Statistics) ISBN 82-537-0511-5

739. Folke- og boligtelling 1970. Hefte IV.

Familier og husholdninger. 1975.

105 s. (Population and Housing Census.

Families and Households)

ISBN 82-537-0512-3

740. Veterinærstatistikk 1974. 1975.

79 s. (Veterinary Statistics)

ISBN 82-537-0513-1


107

NOS. Rekke A (forts.).

741. Skattestatistikk inntektsåret

1973. 1975. 131 s. (Tax Statistics)

ISBN 82-537-0518-2

742. Laks- og sjøaurefiske 1974. 1976.

.

55 s. (Salmon and Sea Trout Fisheries)

ISBN 82-537-0519-0

743. Skogstatistikk 1974. 1975. 137 s.

(Forestry Statistics) ISBN 82-537-0520-4

744. Jordbruksstatistikk 1974. 1975. 141 s.

(Agricultural Statistics)

ISBN 82-537-0522-0

745. Sykehusstatistikk 1974. 1975. 53 s.

(Hospital Statistics) ISBN 82-537-0524-7

746. Sosial hjemmehjelp 1974. 1975. 29 s.

(Social Home-Help Services)

ISBN 82-537-0525-5

747. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1975. 1975. 35 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships in

Ocean Transport) ISBN 82-537-0526-3

748. Kredittmarkedstatistikk 1972-1974.

1975. 259 s. (Credit Market Statistics)

ISBN 82-537-0527-1

749. Sosialhjelpstatistikk 1973. 1975. 57 s.

(Social Care Statistics)

ISBN 82-537-0529-8

750. Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere

pr. 1. januar 1975. 1975. 79 s.

(Wage Statistics for Local Government

Émployees) ISBN 82-537-0533-6

751. Hagebruksteljing 1974. 1975. 163 s.

(Census of Horticulture)

ISBN 82-537-0535-2

752. Byggearealstatistikk 1974. 1975. 83 s.

(Building Statistics) ISBN 82-537-0536-0

753. Psykiatriske sykehus 1974. 1975. 55 s.

(Mental Hospitals) ISBN 82-537-0537-9

754. Kriminalstatistikk. Fanger 1974.

1975. 47 s. (Criminal Statistics.

Prisoners) ISBN 82-537-0539-5

755. Finansinstitusjoner 1974. 1975.

111 s. (Financial Institutions)

ISBN 82-537-0542-5

756. Lønnsstatistikk for ansatte i skoleverket

1. oktober 1974. 1976. 59 s.

(Wage Statistics for Employees in Publicly

Maintained Schools) ISBN 82-537-0543-3

757. Barneomsorg 1974. 1976. 61 s.

(Child Welfare Statistics)

ISBN 82-537-0544-1

758. Dødsårsaker 1974. Hovedtabeller. 1976.

101 s. (Causes of Death)

ISBN 82-537-0546-8

759. Kriminalstatistikk. Reaksjoner 1974.

1976. 51 s. (Criminal Statistics.

Sanctions) ISBN 82-537-0547-6

760. Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet

1. september 1975. 1976.

41 s. (Wage Statistics for Bank Employees)

ISBN 82-537-0549-2

761. De offentlige sektorers finanser

1971-1973. 1976. 73 s.

(Public Sector Finances)

ISBN 82-537-0550-6

762. Framskriving av folkemengden 1975-

2000. Regionale tall. 1976. 191 s.

(Population Projections. Regional

Figures) ISBN 82-537-0551-4

763. Regnskapsstatistikk 1974. Engroshandel.

1976. 67 s. (Statistics

of Accounts. Wholesale Trade)

ISBN 82-537-0552-2

764. Regnskapsstatistikk 1974. Bergverksdrift

og industri. 1976. 99 s.'

(Statistics of Accounts. Mining and

Manufacturing) ISBN 82-537-0553-0

765. Bygge- og anleggsstatistikk 1974.

Bedriftstelling. 1976. 69 s.

(Construction Statistics. Census of

Establishments) ISBN 82-537-0554-9

766. Utdanningsstatistikk. Videregående

skoler 1. oktober 1974. 1976. 91 s.

(Éducational Statistics. Upper

Secondary Schools) ISBN 82-537-0558-1

767. Elektrisitetsstatistikk 1974. 1976.

91 s. (Électricity Statistics)

ISBN 82-537-0560-3

768. Lønnsstatistikk for funksjonærer i

forsikringsvirksomhet 1. september 1975.

1976. 35 s. (Wage Statistics for

Salaried Émployees in Insurance

Activity) ISBN 82-537-0563-8

769. Kommunestyrevalget 1975. 1976. 169 s.

(Municipal Council Élections)

ISBN 82-537-0564-6

770. Fylkestingsvalget 1975. 1976. 119 s.

(County Council Élections)

ISBN 82-537-0565-4

771. Bedriftstelling 1974. Finnmark. 1976.

65 s. ISBN 82-537-0566-2

772. Bedriftstelling 1974. Troms. 1976.

69 s. ISBN 82-537-0567-0

773. Bedriftstelling 1974. Nordland.

1976. 87 s. ISBN 82-537-0568-9

774. Bedriftstelling 1974. Nord- Trøndelag.

1976. 75 s. ISBN 82-537-0569-7

775. Bedriftstelling 1974. Sør-Trøndelag.

1976. 79 s. ISBN 82-537-0570-0

776. Bedriftstelling 1974. Møre og

Romsdal. 1976. 87 s. ISBN 82-537-0571-9

777. Bedriftstelling 1974. Sogn og

Fjordane. 1976. 77 s.

ISBN 82-537-0572-7

778. Bedriftstelling 1974. Hordaland.

1976. 83 s. ISBN 82-537-0573-5

779. Bedriftstelling 1974. Rogaland. 1976.

77 s. ISBN 82-537-0574-3

780. Bedriftstelling 1974. Vest- Agder.

1976. 71 s. ISBN 82-537-0575-1

781. Bedriftstelling 1974. Aust -Agder.

1976. 73 s. ISBN 82-537-0577-8


108

NOS. Rekke A (forts.).

782. Bedriftstell

1976. 75 s.

783. Bedriftstell

1976. 77 s.

784. Bedriftstell

1976. 79 s.

785. Bedriftstell

1976. 77 s.

786. Bedriftstell

1976. 77 s.

ing 1974. Telemark.

ISBN 82-537-0578-6

ing 1974. Buskerud.

ISBN 82-537-0579-4

ing 1974. Oppland.

ISBN 82-537-0580-8

ing 1974. Hedmark.

ISBN 82-537-0581-6

ing 1974. Vestfold.

ISBN 82-537-0582-4

787. Bedriftstelling 1974. Østfold.

1976. 81 s. ISBN 82-537-0583-2

788. Bedriftstelling 1974. Akershus og

Oslo. 1976. 119 s. ISBN 82-537-0584-0

789. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

innenriks rutefart november 1975.

1976. 29 s. (Wage Statistics for

Seamen on Ships in Scheduled Coasting

Trade) ISBN 82-537-0585-9

790. Lønnsstatistikk for ansatte i jordbruk,

garterier og hagebruk september

1975. 1976. 35 s. (Wage Statistics

for Workers and Salaried Émployees in

Agriculture and Horticulture)

ISBN 82-537-0586-7

791. Industristatistikk 1974. Bedrifts -

telling. 1976. 257 s. (Industrial

Statistics. Census of Éstablishments)

ISBN 82-537-0587-5

792. Lønnsstatistikk for arbeidere i

bergverksdrift og industri. 3. kvartal

1975. 1976. 29 s. (Wage Statistics

for Workers in Mining and Manufacturing)

ISBN 82-537-0588-3

793. Folketallet i kommunene 1975-1976.

1976. 41 s. (Population in Municipalities)

ISBN 82-537-0589-1

794. Lønns- og sysselsettingsstatistikk for

statens embets- og tjenestemenn 1. oktober

1975. 1976. 95 s. (Wage and Émployment

Statistics for Central Government Émployees)

ISBN 82-537-0590-5

795. Sjøulykkesstatistikk 1975. 1976.

57 s. (Marine Casualties)

ISBN 82-537-0594-8

796. Lastebiltransport. Utvalgsundersøkelse

1973. 1976. 211 s. (Road Goods

Transport. Sample Survey)

ISBN 82-537-0596-4

797. Utdanningsstatistikk. Vaksenopplæring

og folkeopplysning 1974-75. 1976.

65 s. (Éducational Statistics. Adult

Éducation and Popular Éducation)

ISBN 82-537-0597-2

798. Kulturstatistikk 1975. 1976. 61 s.

(Cultural Statistics) ISBN 82-537-0598-0

799. Helsestatistikk 1974. 1976. 103 s.

(Health Statistics) ISBN 82-537-0599-9

800. Lønnsstatistikk for ansatte i hotell -

og restaurantdrift april og oktober

1975. 1976. 49 s. (Wage Statistics

for Émployees in Hotels and Restaurants)

ISBN 82-537-0601-4

801. Samferdselsstatistikk 1975. 1976.

221 s. (Transport and Communication

Statistics) ISBN 82-537-0602-2

802. Lønnsstatistikk for arbeidere i

offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal

1975. 1976. 35 s. (Wage Statistics

for Workers in Public Construction

Activity) ISBN 82-537-0605-7

803. Lønnsstatistikk 1975. 1976. 89 s.

(Wage Statistics) ISBN 82-537-0607-3

804. Skogavvirking til salg og industriell

produksjon 1974-75. 1976. 55 s.

(Roundwood Cut for Sale and Industrial

Production) ISBN 82-537-0608-1

805. Fiskerstatistikk 1975. 1976. 41 s.

(Survey of Fishermen)

ISBN 82-537-0613-8

806. Utenrikshandel 1975. Hefte I. 1976.

243 s. (External Trade)

ISBN 82-537-0614-6

807. Jaktstatistikk 1975. 1976. 63 s.

(Hunting Statistics)

ISBN 82-537-0615-4

808. Veitrafikkulykker 1975. 1976. 73 s.

(Road Traffic Accidents)

ISBN 82-537-0617-0

809. Sivilrettsstatistikk 1975. 1976.

31 s. (Civil Judicial Statistics)

ISBN 82-537-0618-9

810. Skattestatistikk inntektsåret 1974.

1976. 133 s. (Tax Statistics)

ISBN 82-537-0619-7

811. Lønns- og sysselsettingsstatistikk for

ansatte i skoleverket 1. oktober 1975.

1976. 75 s. (Wage and Émployment Statistics

for Employees in Publicly Maintained

Schools) ISBN 82-537-0621-9

812. Hotell- og pensjonatstatistikk 1974-

1975. 1976. 87 s. (Statistics on

Hotels and Boarding Houses)

ISBN 82-537-0622-7

813. Arbeidsmarkedstatistikk 1975. 1976.

97 s. (Labour Market Statistics)

ISBN 82-537-0623-5

814. Utdanningsstatistikk. Universiteter

og høgskoler 1. oktober 1974. 1976.

135 s. (Educational Statistics.

Universities and Colleges)

ISBN 82-537-0624-3

815. Utdanningsstatistikk. Grunnskoler

1. oktober 1975. 1976. 71 s.

(Éducational Statistics. Primary

Schools) ISBN 82-537-0627-8


109

NOS. Rekke A (forts.).

816. Kriminalstatistikk. Forbrytelser

etterforsket av politiet 1975. 1976.

75 s. (Criminal Statistics. Crimes

Investigated by the Police)

ISBN 82-537-0628-6

817. Jordbruksstatistikk 1975. 1976.

113 s. (Agricultural Statistics)

ISBN 82-537-0629-4

818. Utenrikshandel 1975. Hefte II. 1976.

291 s. (Éxternal Trade)

ISBN 82-537-0631-6

819. Bøndenes inntekt og formue 1974.

1976. 53 s. (The Holders' Income

and Property) ISBN 82-537-0632-4

820. Flyttestatistikk 1975. 1976. 95 s.

(Migration Statistics) ISBN 82-537-0633-2

821. Folkemengden etter alder og ekteskapelig

status 31. desember 1975. 1976. 141 s.

(Population by Age and Marital Status)

ISBN 82-537-0634-0

822. Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i

utenriksfart mars 1976. 1976. 29 s.

(Wage Statistics for Seamen on Ships

in Ocean Transport) ISBN 82-537-0636-7

823. Folke- og boligtelling 1970. Hefte VI.

Kontrollundersøkelse. 1976. 89 s.

(Population and Housing Census.

Évaluation Survey) ISBN 82-537-0638-3

824. Folkemengdens bevegelse 1975. 1976.

75 s. (Vital Statistics and Migration

Statistics) ISBN 82-537-0639-1

825. Laks- og sjøaurefiske 1975. 1976.

61 s. (Salmon and Sea Trout

Fisheries) ISBN 82-537-0640-5

826. Sosial hjemmehjelp 1975. 1976.

29 s. (Social Home-Help Services)

ISBN 82-537-0641-3

827. Veterinærstatistikk 1975. 1976.

79 s. (Veterinary Statistics)

ISBN 82-537-0642-1

828. Skogstatistikk 1975. 1976. 135 s.

(Forestry Statistics)

ISBN 82-537-0644-8

829. Alkohol og andre rusmidler 1975.

1976. 47 s. (Alcohol and Drugs)

ISBN 82-537-0645-6

830. Lønnsstatistikk for ansatte i varehandel

1. mars 1976. 1976. 27 s.

(Wage Statistics for Émployees in

Wholesale and Retail Trade)

ISBN 82-537-0648-0

831. Sykehusstatistikk 1975. 1976.

53 s. (Hospital Statistics)

ISBN 82-537-0649-9

832. Legestatistikk 1976. 1976. 85 s.

(Statistics on Physicians)

ISBN 82-537-0650-2

833. Sosialhjelpstatistikk 1974. 1976.

47 s. (Social Care Statistics)

ISBN 82-537-0652-9

834. Psykiatriske sykehus 1975. 1976.

55 s. (Mental Hospitals)

ISBN 82-537-0655-3

835. Byggearealstatistikk 1975. 1976.

85 s. (Building Statistics)

ISBN 82-537-0656-1

836. Eie og bruk av personbil. Utvalgsundersøkelse

1973-1974. 1976. 95 s.

(Private Motoring. Sample Survey)

ISBN 82-537-0661-8

837. Kriminalstatistikk. Reaksjoner 1975.

1976. 49 s. (Criminal Statistics.

Sanctions) ISBN 82-537-0662-6

838. Utdanningsstatistikk. Oversikt 1. oktober

1974. 1976. 113 s. (Éducational

Statistics. Survey)

ISBN 82-537-0663-4

839. Kriminalstatistikk. Fanger 1975.

1976. 51 s. (Criminal Statistics.

Prisoners) ISBN 82-537-0664-2

840. Elektrisitetsstatistikk 1975. 1976.

95 s. (Électricity Statistics)

ISBN 82-537-0665-0

841. Dødsårsaker 1975. Hovedtabeller.

1976. 99 s. (Causes of Death)

ISBN 82-537-0666-9

842. Strukturtall for kommunenes økonomi

1974. 1976. 123 s. (Structural

Data from the Municipal Accounts)

ISBN 82-537-0667-7

Statistiske analyser (SA).

1. Folkemengdens bevegelse. Oversikt

1966-1970. 1972. 83 s. (Vital

Statistics and Migration Statistics.

Survey) ISBN 82-537-0176-4

2. Den personlige inntektsfordeling 1958,

1962 og 1967. 1972. 61 s. (The

Distribution of Personal Income)

ISBN 82-537-0177-2

3. Rentabilitet og kapitalstruktur i

store industriforetak. 1972.

55 s. (Profit Rates and Composition

of Assets and Liabilities for Large

Manufacturing Enterprises)

ISBN 82-537-0186-1

4. Lavinntektsundersøkelsen 1967. 1972.

49 s. (Survey of Low Income Groups)

ISBN 82-537-0215-9

5. Alder og yrkeskombinasjonar i jordbruket

og korleis desse faktorane

verkar inn på drifta av bruka. 1972.

69 s. (Holders in Agriculture by Age

and Occupational Combinations and how

these Factors Influence the Operation

of the Holdings) ISBN 82-537-0216-7

6. Lønnsstruktur og lønnsutvikling 1960-

1971. 1973. 101 s. (Wage Structure

and Wage Development)

ISBN 82-537-0265-5

7. Driftsformer i jordbruket. 1973.

99 s. (Types of Farming)

ISBN 82-537-0282-5

8. Produksjonsutviklinga i jordbruket 1925-

1972. 1974. 223 s. (Trend in Agricultural

Production) ISBN 82-537-0374-0


110

SA (forts.).

9. Dødelighetsutvikling og dødsårsaksmønster

1951-1970. 1974. 208 s.

(Mortality Trend and Mortality

Pattern) ISBN 82-537-0377-5

26.

27.

Voksenopplæring 1969-1974. 1976. 137 s.

(Adult Éducation) ISBN 82-537-0630-8

Omsetning og fortjeneste m.v. i varehandelen.

1976. 63 s. (Sales and

10. Sosialt utsyn 1974. 1974. 27 + Profit etc. in the Internal Trade)

267 s. (Social Survey) ISBN 82-537-0651-0

ISBN 82-537-0394-5

28. Beholdning og anskaffelse av varige for-

11. Folkerøystinga om EF. Aktivitet

blant veljarane. 1974. 63 s.

(The Advisory Referendum on

bruksvarer i private husholdninger.

1976. 133 s. (Accounts of Stocks

and Purchases of Durable Consumer

Goods in Private Households)

Norway's Accession to the EC.

Voters' Activity) ISBN 82-537-0395-3 ISBN 82-537-0670-7

12. Regnskapsanalyse. Industri og

engroshandel. 1974. 131 s.

(Accounting Analysis. Manufacturing

and Wholesale Trade)

Samfunnsøkonomiske studier (SOS).

ISBN 82-537-0403-8

1. Det norske skattesystems virkninger på

13. Flyttingene i Norge 1971 og 1949-1973. den personlige inntektsfordeling. 1954.

Rapport nr. 3 fra flyttemotivundersøkelsen

103 s. (The Éffects of the Norwegian

1972. 1975. 63 s. (Migration in Norway. Tax System on the Personal Income

Report no. 3 from Survey of Migration

Distribution)

Motives) ISBN 82-537-0453-4

2. Skatt på personleg inntekt og midel.

14. Revidert nasjonalregnskap. 1975. 63 s. Fire artiklar. 1954. Forskj.pag.

ISBN 82-537-0458-5

(Tax on Personal Income and Capital.

15. Dødeligheten omkring fødselen og i

Four Articles)

første leveår 1969-1972. 1975. 107 s. 3. Økonomisk utsyn 1900-1950. 1955.

(Fetal and Infant Mortality)

217 s. (Économic Survey)

ISBN 82-537-0460-7

4. Nasjonalregnskap. Teoretiske prinsipper.

16. Skilsmisser 1971-1973. 1975. 59 s. Av Odd Aukrust. 1955. 123 s.

17.

(Divorces) ISBN 82-537-0502-6

Kriminalstatistikk. Oversikt 1960-1972.

(National Accounts. Theoretical principles)

1975. 125 s. (Criminal Statistics. 5. Avskrivning og skattlegging. 1956.

Survey) ISBN 82-537-0515-8

85 s. (Depreciation and Taxation)

18. Sesongkorrigering av norske konjunkturindikatorer.

1975. 29 s. (Seasonal

6. Bedriftsskatter i Danmark, Norge og

Sverige. 1958. 101 s. (Corporate

Adjustment of Norwegian Economic

Taxes in Denmark, Norway and Sweden)

Indicators) ISBN 82-537-0517-4

7. Det norske skattesystemet 1958. 1958.

19. Tid nyttet til egenarbeid. 1975. 158 s. (The Norwegian System of

77 s. (Time Spent on Household Taxation)

Work and Family Care)

ISBN 82-537-0521-2

8. Produksjonsstruktur, import og

sysselsetting. En kryssløpsstudie.

20. Fritidshus 1970. 1976. 91 s. Av Tore Thonstad. 1959. 129 s.

(Holiday Houses) ISBN 82-537-0556-5

(Structure of Production, Imports and

21. Yrke og dødelighet 1970-1973. 1976.

Émployment. An Input-Output Study)

111 s. (Occupational Mortality)

ISBN 82-537-0561-1

9. Kryssløpsanalyse av produksjon og

innsats i norske næringer 1954. 1960.

22.

614 s. (Input-Output Analysis of

Miljøstatistikk 1976. Naturressurser

Norwegian Industries)

og forurensninger. 1976. 233 s.

(Énvironmental Statistics. Natural 10. Dødeligheten og dens årsaker i Norge

Resources and Pollution)

1856-1955. 1961. 246 s. (Trend of

ISBN 82-537-0592-1

Mortality and Causes of Death)

23. Fiskere 1960-1971. Alder, bosetting,

inntekt. 1976. 77 s. (Fishermen.

11. Kriminalitet og sosial bakgrunn. Av

Idar Møglestue. 1962. 194 s.

Age, Residence, Income)

(Crimes and Social Background)

ISBN 82-537-0595-6

12. Norges økonomi etter krigen. 1956.

24. Private husholdningers forbruk 1973. 437 s. (The Norwegian Post-War

1976. 103 s. (Private Households' Économy)

Consumption) ISBN 82-537-0603-0

13. Ekteskap, fødsler og vandringer i Norge

25. Forbruk blant skoleungdom og

studenter 1973-1974. 1976. 59 s.

1856-1960. 1965. 221 s. (Marriages,

Births and Migrations)

(Students' Consumer Éxpenditure)

14. Foreign Ownership in Norwegian Enterprises.

Av Arthur Stonehill. 1965.

ISBN 82-537-0606-5

213 s. (Utenlandske eierinteresser i

norske bedrifter)


111

SOS (forts.).

15. Progressiviteten i skattesystemet 1960.

1965. 95 s. (Statistical Tax

Incidence Investigation)

16. Langtidslinjer i norsk økonomi 1865-1960.

1966. 152 s. (Trends in Norwegian

Économy)

17. Dødeligheten blant spedbarn i Norge

1901-1963. Av Julie E. Backer og

Øystein Aagenæs. 1966. 74 s.

(Infant Mortality in Norway)

18. Storbyutvikling og arbeidsreiser. En

undersøkelse av pendling, befolkningsutvikling,

næringsliv og urbanisering i

Oslo- området. Av Tor Fr. Rasmussen.

1966. 298 s. (Metropolitan Growth,

Commuting and Urbanization in the Oslo

Area)

19. Det norske kredittmarked siden 1900. Av

Hermod Skånland. 1967. 395 s.

(The Norwegian Credit Market since 1900)

20. Det norske skattesystemet 1967. 1968.

145 s. (The Norwegian System of

Taxation)

21. Estimating Production Functions and

Technical Change from Micro Data. An

Exploratory Study of Individual Establishment

Time-Series from Norwegian

Mining and Manufacturing 1959-1967.

By Vidar Ringstad. 1971. 226 s.

(Éstimering av produktfunksjoner og

tekniske endringer fra mikro data.

Analyser på grunnlag av tidsrekker for

individuelle bedrifter fra norsk bergverk

og industri)

22. Forsvarets virkninger på norsk økonomi.

Av Tormod Andreassen. 1972. 141 s.

(The Impact of the Defence on the

Norwegian Economy) ISBN 82-537-0149-7

23. Prisutvikling og prisatferd i 1960-

årene. En presentasjon og analyse av

nasjonalregnskapets prisdata 1961-1969.

Av Vidar Ringstad. 1974. 478 s.

(The Development and Behaviour of

Prices in the 1960's. Presentation and

Analysis of the Price-Data of the Norwegian

National Account) ISBN 82-537-0279-5

24. Det norske skattesystemet. Hefte I.

Direkte skatter 1974. 1974. 139 s.

(The Norwegian System of Taxation.

Volume I. Direct Taxes)

ISBN 82-537-0399-6

25. Friluftsliv, idrett og mosjon. 1975

114 s. (Outdoor Recreation, Sport

and Éxercise) ISBN 82-537-0469-0

26. Nasjonalregnskap, modeller og analyse.

En artikkelsamling til Odd Aukrusts

60-årsdag. 1975. 320 s. (National

Accounts, Models and Analysis. To

Odd Aukrust in Honour of his sixtieth

Birthday) ISBN 82-537-0530-1

27. Den repræsentative undersøgelsesmethode.

Ny utgave med engelsk oversettelse

ved Statistisk Sentralbyrås 100-års

jubileum 1976. Av Anders Nicolai Kiær.

1976. 64 s. (The Representative

Method of Statistical Surveys. New

Édition with Énglish Translation at

the Centenary of the Central Bureau

of Statistics) ISBN 82-537-0538-7

28. Statistisk Sentralbyrå 100 år 1876-

1976. 1976. 128 s. (Central Bureau

of Statistics 100 Years. 1876-1976)

ISBN 82-537-0557-3

29. Statistisk Sentralbyrås 100-årsjubileum.

Prolog og taler ved festmøtet i

Universitetets Aula 11. juni 1976.

32 s. (Central Bureau of Statistics.

Prologue and Adresses at the Centenary

Celebration, University Hall)

ISBN 82-537-0637-5

30. Inntekts- og forbruksbeskatning fra et

fordelingssynspunkt. En modell for

empirisk analyse. 1976. 148 s.

(Taxation of Income and Consumption

from a Distributional Point of View.

A Model for a Empirical Analysis)

ISBN 82-537-0647-2

Artikler fra Statistisk Sentralbyrå (ART).

1. Investeringenes effekt på nasjonalproduktet.

Av Odd Aukrust. 1957.

28 s. (The Éffects of Capital

Formation on the National Product)

2. Vekst og sammenhenger i den norske

økonomi 1920-1955. Av Arne Amundsen.

1957. 40 s. (Growth and Interdependence

in the Norwegian Économy)

3. Skattlegging av personlige skattytere

i årene 1947-1956. 1957. 8 s.

(Taxation of Personal Tax Payers)

4. Realkapital og økonomisk vekst 1900-

1956. Av Odd Aukrust og Juul Bjerke.

1958. 32 s. (Real Capital and

Économic Growth)

5. Utviklingen av den norske jordbruksstatistikk.

Av Paul Barca. 1958.

23 s. (Development of the Norwegian

Agricultural Statistics)

6. Metoder i analysen av forbruksdata.

Av Arne Amundsen. 1960. 24 s.

(Methods in Family Budget Analyses)

7. Konsumelastisiteter og konsumprognoser

bygd på nasjonalregnskapet. Av

Arne Amundsen. 1963. 44 s. (Consumer

Demand Élasticities and Consumer Expenditure

Projections Based on National

Accounts Data)


-planer.

112

ART (forts.).

8. Utviklingen i personlige inntektsskatter

1952-1964. Av Arne (bien og

Hallvard Borgenvik. 1964. 30 s.

(The Development of Personal Income

Taxes)

9. Personlige inntektsskatter ï sju

vest- europeiske land. Av Hallvard

Borgenvik. 1964. 16 s. (Personal

Income Taxes in Seven Countries in

Western Éurope)

10. De yrkesaktive i Norge 1875-1960 og

prognoser for utviklingen fram til 1970.

Av Gerd Skoe Lettenstrøm og Gisle

Skancke. 1964. 56 s. (The Economically

Active Population in Norway

1875-1960 and Forecasts up to 1970)

11. Aktuelle skattetall 1965. Av

Hallvard Borgenvik. 1965. 38 s.

(Current Tax Data)

12. Kriminalitet, årskull og økonomisk

vekst. Av Idar Møglestue. 1965.

63 s. (Crimes, Generations and

Économic Growth)

13. Desisjonstabeller og generering av

maskinprogrammer for granskning av

statistisk primærmateriale. Av

Svein Nordbotten. 1965. 11 s.

(Decision Tables and Generation

of Computer Programs for Éditing

of Statistical Data)

14. Ekteskap og barnetall - en analyse av

fruktbarhetsutviklingen i Norge. Av

Gerd Skoe Lettenstrpm. 1965. 29 s.

(Marriages and Number of Children -

an Analysis of Fertility Trend)

15. Tjue års økonomisk politikk i

Norge. Suksesser og mistak. Av

Odd Aukrust. 1965. 38 s. (Twenty

Years of Norwegian Économic

Policy. An Appraisal)

16. Long-Range Planning, Progress- and

Cost-Reporting in the Central Bureau

of Statistics of Norway. By Svein

Nordbotten. 1966. 17 s. (Langtidsprogrammering,

framdrifts- og

kostnadsrapportering i Statistisk

Sentralbyrå)

17. Økonomiske konsekvenser av nedrustning

i Norge. Av Olav Bjerkholt.

1966. 25 s. (Économic Consequences

of Disarmament)

18. Teknisk revolusjon i økonomisk analyse

og politikk? Av Petter Jakob Bjerve.

1966. 23 s. (Technical Revolution

in Économic Analysis and Policy?)

19. An Analysis of the Effects of

Transitory Income on Expenditure of

Norwegian Households. By Harold W.

Watts. 1968. 28 s.

20. The Use of Computers in the National

Accounts of Norway. By Thomas Schiøtz.

1968. 28 s. (Bruk av elektronregnemaskiner

i nasjonalregnskapsarbeidet i

Norge)

21. ,.rends in Quantitative Economic

Planning in Norway. By Petter Jakob

Bjerve. 1968. 29 s. (Utviklingstendensar

i den kvantitative økonomiske

planlegginga i Norge)

22. Statistisk Sentralbyrås sentrale

registre. Av Kari Karlsen og

Helge Skaug. 1968. 24 s. (Registers

in the Central Bureau of Statistics)

23. MODIS II. A Macro-Economic Model for

Short-Term Analysis and Planning. By

Per Sevaldson. 1968. 40 s.

(MODIS II. Én makroøkonomisk modell

for korttidsanalyse og planlegging)

24. A Precise Description of the System

of Equations of the Economic Model

MODIS III. By Olav Bjerkholt. 1968.

36 s. (Likningssystemet i den

økonomiske modell MODIS III)

25. Prinsipielt om måling av samfunnets

utdanningskapital og et forsøk på å

måle utdanningskapitalen i Norge i

1960. Av Eivind Hoffmann. 1968.

60 s. (On the Measurement of the Stock

of Éducational Capital and an Attempt

to Measure Norway's Stock of Éducational

Capital in 1960)

26. Aktuelle skattetall 1968. Av Hallvard

Borgenvik. 1969. 40 s. (Current

Tax Data)

27. Inntekts- og formuesskattlegging av

norske kapitalplasseringer i utlandet.

Av Hallvard Borgenvik. 1969. 40 s.

(Income and Net Wealth Taxes of

Norwegian Investment in Foreign

Countries)

28. Automasjon i statistikkproduksjonen.

Av Petter Jakob Bjerve og Svein

Nordbotten. 1969. 30 s. (Automation

of the Production of Statistics)

29. En analyse av industriens investerings

Av Tormod Andreassen. 1969.

25 s. (An Analysis of the Industries

Investment Plans)

30. To artikler om norsk industri: Bela

Balassa: Industrial Development in

an Open Economy. The Case of Norway.

Odd Aukrust: Industriens plass i det

økonomiske totalbilde. 1969. 40 s.

(Two Articles on Norwegian Manufacturing

Industries: Bela Balassa:

Industriell utvikling i en åpen økonomi.

Tilfellet Norge. Odd Aukrust: The

Role of Manufacturing Industry in the

Norwegian Économy)

31. Virkninger av skattereformen av 1969.

Av Hallvard Borgenvik og Hallvard F10.

1969. 35 s. (Éffects of the Taxation

Reform)

32. The Stability of Input-Output

Coefficients. By Per Sevaldson.

1969. 36 s. (Stabilitet i kryssløpskoeffisienter)


113

ART (forts.).

33. Inntektsfordelingsvirkninger av skattereformen

av 1969. Av Odd Aukrust og

Hallvard Borgenvik. 1969. 29 s.

(Income Distribution Éffects of the

Taxation Reform of 1969)

34. Dataregistrering, dataarkivering og

samfunnsforskning. Av Odd Aukrust

og Svein Nordbotten. 1969. 43 s.

(Data Registration, Data Banks and

Social Research)

35. PRIM I. A Model of the Price and

Income Distribution Mechanism of

an Open Economy. By Odd Aukrust.

1970. 61 s. (Prim I. Én modell

for pris- og inntektsfordelingsmekanismen

i en åpen økonomi)

36. Konsumets og sparingens langsiktige

utvikling. Av Arne Amundsen. 1970.

18 s. (Consumption and Saving in

the Process of Long-Term Growth)

37. Om bruk av stikkprøver ved kontoret

for intervjuundersøkelser, Statistisk

Sentralbyrå. Av Steinar Tamsfoss.

1970. 46 s. (On the Use of Sampling

Surveys by the Central Bureau of

Statistics, Norway)

38. Personmodeller, personregnskapssystemer

og persondataarkiver. Av Svein

Nordbotten. 1970. 28 s. (Population

Models, Population Accounting Systems

and Individual Data Banks)

39. Variasjoner i utviklingen hos

nyfødte barn. Av Julie E. Backer.

1970. 36 s. (Variations in the

Maturity Level of New Born Infants)

40. Two Articles on Statistical Data

Files and Their Utilization in

Sociodemographic Model Building.

By Svein Nordbotten. 1971. 30 s.

(To artikler om statistiske dataarkiver

og deres bruk i sosiodemografisk

modellbygging)

41. Data Sources and User Operations

of MODIS, a Macro-Economic Model

for Short Term Planning. By Per

Sevaldson. 1971. 31 s. (Datagrunnlag

og brukermedvirkning ved

MODIS, en makroøkonomisk modell

for planlegging på kort sikt)

42. Fordelingsvirkninger av indirekte

skatter og subsidier. Av Erik Biørn.

1971. 42 s. (Distributive Éffects

of Indirect Taxes and Subsidies)

43. Aktuelle skattetall 1970. Av

Hallvard Borgenvik og Inger

Gabrielsen. 1971. 53 s.

(Current Tax Data)

44. PRIM II. En revidert versjon av prisog

inntektsmodellen. Av Vidar

Ringstad. 1972. 43 s. (PRIM II.

A Revised Version of the Price and

Income Model) ISBN 82-537-0154-3

45. Purged and Partial Markov Chains.

By Jan M. Hoem. 1972. . 16 s.

(Lutrede og partielle Markovkjeder)

ISBN 82-537-0164-0

46. Two Articles on the Interpretation

of Vital Rates. By Jan M. Hoem.

1972. 33 s. (To artikler om

tolking av befolkningsrater)

ISBN 82-537-0165-9

47. Aktuelle skattetall 1972. Av

Inger Gabrielsen. 1972. 58 s.

(Current Tax Data)

ISBN 82-537-0170-5

48. Om estimering av økonomiske

relasjoner fra tverrsnitts-, tidsrekkeog

kombinert tverrsnitts tidsrekkedata.

Av Vidar Ringstad. 1972.

26 s. (On the Éstimation of

Économic Relations Using Cross

Section-, Time Series- and Combined

Cross Section- Time Series-Data)

ISBN 82-537-0178-0

49. On the Statistical Theory of Analytic

Graduation. By Jan M. Hoem. 1972.

41 s. (Statistisk teori for

analytisk glatting)

ISBN 82-537-0183-7

50. National Accounting and the Environment.

By Henry M. Peskin. 1972. 60 s.

(Nasjonalregnskap og miljøverdier)

ISBN 82-537-0185-3

51. Analytic Graduation of Age-Specific

Fertility Rates. By Eivind Gilje.

1972. 49 s. (Analytisk glatting av

aldersspesifikke fødselsrater)

ISBN 82-537-0200-0

52. Kommentarer til Statistisk Sentralbyrås

framskriving av folkemengden i kommunene

1972-2000. Av Jan M. Hoem og Arne

Rideng. 1972. 29 s. (Comments to

the Regional Population Projections

for Norway) ISBN 82-537-0210-8

53. Estimering av konsumfunksjoner på

grunnlag av nasjonalregnskapsdata.

1865-1968. Av Juul Bjerke. 1972.

60 s. (Estimating Consumption

Functions from National Accounts Data)

ISBN 82-537-0213-2

54. Usikkerhet ved befolkningsprognoser.

Av Jan. M. Hoem. 1973. 63 s.

(Inaccuracy of Population Projections)

ISBN 82-537-0219-1

55. Prognoser for de langsiktige endringer

i sammensetningen av det private konsum.

Av Erik Biørn. 1973. 71 s.

(Long Term Forecasts for the Changes

in the Composition of the Private

Consumption) ISBN 82-537-0228-0

56. Inhomogeneous Semi-Markov Processes,

Select Actuarial Tables, and Duration-

Dependence in Demography. By Jan M.

Hoem. 1973. 54 s. (Inhomogene

semimarkovprosesser, se lekte aktuartabeller

og varighetsavhengighet i

demografi) ISBN 82-537-0244-2

57. Revisjon av indeksene for utenrikshandelen.

Av Svein Brenna. 1973.

47 s.' (Revision of Indices for

Foreign Trade) ISBN 82-537-0252-3


114

ART (forts.).

58. Statistisk Sentralbyrås utvalgsundersøkelser.

Elementer av det matematiske

grunnlaget. Av Jan M. Hoem. 1973.

59 s. (The Sample Surveys of the

Central Bureau of Statistics of

Norway. Basic Mathematical Élements)

ISBN 82-537-0259-0

59. Aktuelle skattetall 1973. Av Inger

Gabrielsen. 1973. 63 s. (Current

Tax Data) ISBN 82-537-0280-9

60. Om oppstilling og bruk av regionalt

nasjonalregnskap. Av Per Sevaldson.

1973. 74 s. (Construction and Use

of Regional National Accounts)

ISBN 82-537-0316-3

61. Levels of Error in Population

Forecasts. By Jan M. Hoem. 1973.

46 s. (Usikkerhetsnivåer ved

befolkningsprognoser)

ISBN 82-537-0317-1

62. Statistisk Sentralbyrås regionale

befolknings framskrivingen. Nåværende

opplegg og utviklingsplaner 1974. Av

Arne Rideng og Bjørn Lied Tønnesen.

1974. 25 s. (The Regional Population

Projections of the Central Bureau of

Statistics of Norway. Current

Procedure and Plans for the Future)

ISBN 82-537-0343-0

63. Estimering av makro-konsumfunksjoner

for etterkrigstiden. Metodespørsmål

og empiriske resultater. Av Erik Biørn.

1974. 84 s. (Éstimating Aggregate

Consumption Functions for the Post-War

Period. Methodological Problems and

Empirical Results)

ISBN 82-537-0350-3

64. Hvem har nytte av forbrukerservice?

Av Terje Assum. 1974. 22 s. (To

Whose Benefit is the Consumer Service?)

ISBN 82-537-0356-2

65. Bosettingskart over Norge 1970. Grunnlag,

innhold og bruk. Av Jan Byfuglien. 1974.

43 s. (Map of the Population Distribution

of Norway. Basis, Contents and Use)

ISBN 82-537-0392-9

66. Etterhåndsstratifisering og estimering

innen delbestander. Av John Dagsvik.

1974. 49 s. (Post-Stratification and

Estimation within Subpopulations)

ISBN 82-537-0378-3

67. Klassifisering av kommunene i Norge 1974.

Av Arne Rideng. 1974. 56 s. (Classification

of the Municipalities of Norway)

ISBN 82-537-0393-7

68. Estimating the Flexibility of the

Marginal Utility of Money. An Errors-in-

Variables Approach. By Erik Biørn. 1974.

18 s. (Estimering av pengenes grensenyttefleksibilitet.

Ét opplegg med feil

i de variable) ISBN 82-537-0410-0

69. Framskriving av folkemengden i Norge

1973-2100. Et analytisk eksperiment.

Av Helge Brunborg. 1974. 100 s.

(Population Projections for Norway. An

Analytic Experiment) ISBN 82-537-0413-5

70. Aktuelle skattetall 1974. Av Inger

Gabrielsen. 1974. 73 s. (Current

Tax Data) ISBN 82-537-0414-3

71. Some Empirical Evidence on the

Decreasing Scale Elasticity. By

Vidar Ringstad. 1974. 20 s.

(Noen resultater for produktfunksjoner

med fallende passuskoeffisient for

norsk bergverk og industri)

ISBN 82-537-0424-0

72. En modell for analyse av utviklingen i

de direkte skatter. Skattemodellen i

HODIS IV. Av Jon D. Engebretsen. 1974.

65 s. (A Model for Analysis of the

Development in Direct Taxes. Tax Model

in HODIS IV) ISBN 82-537-0428-3

73. Hvem flytter i Norge? Tendenser i

flyttegruppenes sammensetning etter

1950. Av Lars Østby. 1975. 23 s.

(The Migrants in Norway. Trends in

the Composition of the Migrant Group

after 1950) ISBN 82-537-0441-0

74. Avkrivningsregler og prisen på bruk

av realkapital. Av Erik Biørn. 1975.

46 s. (Depreciation Rules and the

User Cost of Capital)

ISBN 82-537-0445-3

75. Multiple Comparisons by Binary and

Multinary Observations. By Erling

Sverdrup. 1975. 33 s. (Multiple

sammenlikninger ved binere og multinere

observasjoner)

ISBN 82-537-0482-8

76. Yrkesbefolkningen i Norge. Av Tor Fr.

Rasmussen. 1975. 95 s. (The Economically

Active Population in Norway)

ISBN 82-537-0493-3

77. The Distributive Effects of Indirect

Taxation. An Econometric Model and

Empirical Results Based on Norwegian

Data. By Erik Biørn. 1975. 17 s.

(Fordelingsvirkningene av den indirekte

beskatning. Én økonometrisk modell

og empiriske resultater basert på

norske data) ISBN 82-537-0506-9

78. Aktuelle skattetall 1975. Av Inger

Gabrielsen. 1975. 45 s.

(Current Tax Data) ISBN 82-537-0523-9

79. Befolkningens utdanningsbakgrunn.

En analyse av tall fra folketelling

1970. Av Idar Møglestue. 1975.

89 s. (Éducational Background of the

Population. An Analysis of Data from

Population Census) ISBN 82-537-0532-8

80. Statistisk Sentralbyrås befolknings

ved de regionale framskrivninger

1975. Av Knut Ø. Sørensen.

-prognosemodell

1975. 48 s. (The Population Projection

Model of the Central Bureau of

Statistics of Norway in the Regional

Projections) ISBN 82-537-0540-9

81. Two Addresses on Statistical Co-operation.

By Petter Jakob Bjerve.

1976. 20 s. (To talar om statistisk

samarbeid) ISBN 82-537-0548-4


115

ART (forts.).

82. Fødselstall i ekteskapskohorter 1965-

1972. En analyse på grunnlag av

registerdata. Av Gerd Skoe Lettenstrøm.

1976. 64 s. (Fertility of Marriage

Cohorts. An Analysis Based on Register

Data) ISBN 82-537-0600-6

83. MSG-3. En modell for analyse av den langsiktige

økonomiske utvikling. Av

Lorents Lorentsen og Tor Skoglund.

1976. 46 s. (MSG-3. A Model for

Analysis of the Long Term Économic

Development) ISBN 82-537-0604-9

84. Trends in Norwegian Planning 1945-

1975. By Petter Jakob Bjerve. 1976.

42 s. (Utviklingstendensar i norsk

planlegging gjennom 30 år)

ISBN 82-537-0610-3

85. Utdanning og yrke til lærerkandidatene

fra 1965. Av Idar Møglestue og

Arild Jeber. 1976. 55 s. (Éducation

and Occupation of Graduates from

Teachers' Training Colleges in 1965)

ISBN 82-537-0611-1

86. Four Papers on the Analytic Graduation

of Fertility Curves. By Jan M. Hoerr,

Erling Berge og Britta Holmbeck. 1976.

57 s. (Fire artikler om analytisk

glatting av fruktbarhetskurver)

ISBN 82-537-0616-2

87. On the Estimation of Dynamic Relations

from Combined Cross Section Time Series

Data. By Vidar Ringstad. 1976. 19 s.

(Om estimering av dynamiske relasjonar

frå tverrsnitts-tidsrekkedata)

ISBN 82-537-0620-0

88. Estimering av sysselsetting i geografiske

regioner. Om estimatorenes skjevhet,

varians og bruttovarians. Av Petter Laake

og Hans Kristian Langva. 1976. 57 s.

(Éstimation of Émployment within Geographical

Regions. On the Bias, Variance

and the Mean Square Error of the Estimates)

ISBN 82-537-0646-4

89. Ekteskap og barnetal - ei gransking av

fertilitetsutviklinga i Norge 1920-1970.

Av Ståle Dyrvik. 1976. 48 s. (Marriages

and Number of Children - An Analysis

of Fertility Trend) ISBN 82-537-0658-8

90. Utviklingstendensar i 1975 i Norges

befolkning. Av Ståle Dyrvik. 1976.

27 s. (Trends in the Norwegian Population

in 1975) ISBN 82-537-0654-5

91. Aktuelle skattetall 1976. Av Inger

Gabrielsen. 1976. 51 s. (Current Tax

Data) ISBN 82-537-0653-7

Rapporter fra underavdelingen for intervjuundersøkelser

(RAPP).

1. Radio- og fjernsynsundersøkelsen april 1967.

1967. 31 s. (Radio and Television Survey)

2. Forbruksundersøkelsen for studenter og

skoleungdom 1967. 1968. 15 s. (Survey

of Students Consumption)

3. Boligundersøkelsen oktober 1967. 1968.

95 + 19 + 4 s. (Housing Survey)

4. Radio- og fjernsynsundersøkelsen

september/oktober 1968. 1968. 45 s.

(Radio and Television Survey)

5. Fritidshusundersøkelse 1967/1968. 1969.

14 s. (Survey of Holiday Cabin-

Houses)

6. Radio- og fjernsynsundersøkelsen

februar 1969. 1969. 39 s. (Radio

and Television Survey)

7. Ønsker om og behov for sysselsetting

blant gifte kvinner. 1969. 88 + 15 +

11 s. (Survey of Married Women's

Employment)

8. Undersøkelse om Forbruker-rapporten,

vareundersøkelser og reklamasjoner

1969. 1970. 45 + 18 s. (Survey

on the Consumer's Report, Commodity

Éxaminations and Reclamations)

9. Valgprogrammer i radio og fjernsyn i

samband med Stortingsvalget 1969.

1970. 25 s. (Survey of Radio and

Television Programmes in connection

with the Storting Élections)

10. Reklamesendinger i brevkassene 1969.

1970. 33 s. (Survey on Advertising-

Mail in the Post-Office Boxes)

11. Pensjonsalderundersøkelsen 1969. 1970.

108 s. (The Retirement Age Survey)

12. Lytterundersøkelse om ungdommens

radioavis april 1970. 1970. 22 s.

(Survey on the Youth Radio Magazine)

13. Radio- og fjernsynsundersøkelsen juni/

august 1970. 1970. 58 s. (Radio

and Television Survey)

14. Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar

1971. 1971. 59 s. (Radio

and Television Survey)

15. Finansiering av nye boliger 1968. 1971.

133 s. (Financing of New Dwellings)

16. Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar

1971. Hefte II. 1971. 41 s.

(Radio and Television Survey)

17. Offentlig informasjon og publikums

informasjonsbehov 1970. 1971. 41 s.

(Public Information Survey)

18. Seerundersøkelse om fjernsynsteatret

februar/mars 1972. 1972. 53 s.

(Survey on Television Theatre

Viewing)

19. Holdninger til norsk utviklingshjelp

1972. 1972. 67 s. (Survey on

Attitudes toward Norwegian Assistance

to Developing Countries)

20. Valgprogrammer i radio og fjernsyn i

samband med kommunevalget 1971. 1972.

35 s. (Survey of Radio and Television

Programmes in connection with the

Municipal Elections)


116

RAPP (forts.).

21. Undersøkelse av radio- og fjernsynsreportasjene

fra sommerlekene 1.972. 1972. 65 s.

(Survey of Radio and Television Coverage

of the Surtuner Olympic Games)

22. Radio- og fjernsynsundersøkelsen november

1972. 1973. 75 s. (Radio and Television

Survey)

23. Radio- og fjernsynsundersøkelsen november

1972. Hefte II. 1973. 49 s. (Radio

and Television Survey)

24. Radio- og fjernsynsundersøkelsen februar

1973. 1973. 77 s. (Radio and Television

Survey)

25. Radio- og fjernsynsundersøkelsen

februar 1973. Hefte II. 1973. 45 s.

(Radio and Television Survey)

26. Valgprogrammer i radio og fjernsyn i

samband med Stortingsvalget 1973. 1974.

37 s. (Survey of Radio and Television

Programmes in connection with the

Storting Élections)

27. Radio- og fjernsynsundersøkelsen julaften

1973. 1974. 33 s. (Radio and

Television Survey)

28. Seerundersøkelse om ballettprogrammer

i fjernsynet, november 1973. 1974. 29 s.

(Survey of Television Ballet Programmes)

29. Røykevaneundersøkelse 4. kvartal 1973.

1974. 45 s. (Survey on Smoking Habits)

30. Radio- og fjernsynsundersøkelsen april

1974. 1974. 87 s. (Radio and Television

Survey)

31. Konsumkreditter og betalingsvaner i.

private husholdninger. 1975. 45 s.

(Consumer Credits and Mode of Payments

in Private Households)

32. Holdninger til norsk utviklingshjelp

1974. 1975. 61 s. (Attitudes to

Norwegian Development Assistance)

33. Radio- og fjernsynsundersøkelsen

april 19.75. 1975. 87 s. (Radio

and Television Survey)

34. Attitudes to Norwegian Development

Assistance 1974. 1975. 57 s.

35. Ungdomsundersøkelsen 1975. 1975. 81 s.

(Youth Survey)

36. Radio- og fjernsynsundersøkelse i samband

med kommune- og fylkestingsvalget 1975.

1976. 55 s. (Survey of Radio and

Television Programmes in connection

with the Municipal and County Élection)

37. Undersøkelse om bruk av Televerkets

telegramtjeneste 1975. 1976. 107 s.

(Survey on use of the Telegram Service

of the State Telegraph Administration)

38. Ungdomsundersøkelsen 1975. Vestfold.

1976. 63 s. (Youth Survey. Vestfold)

39. Undersøkelse om barnetilsyn 1975.

1976. 47 s. (Survey of Child-care

Arrangements)

40. Røykevaneundersøkelse 1974. 1976.

37 s. (Survey on Smoking Habits)

41. Radio- og fjernsynsundersøkelsen

juni /august 1976. Hefte I. 1976.

85 s. (Radio and Television

Survey)

42. Radio- og fjernsynsundersøkelsen

juni /august 1976. Hefte II. 1976.

95 s. (Radio and Television Survey)

Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH).

1. Regler for publikasjonenes utstyr m.v.

i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker.

1958. 6 s.

2. Veiledning for nye assistenter u.å.

Forskj. pag.

3. Regler for maskinskriving i Statistisk

Sentralbyrå. 1961. 12 s.

4. Innføring i maskinregning. Hefte 1.

Addisjonsmaskinen Addo X. Utarbeidet

for Statistisk Sentralbyrå

av Sven Vigger. 1954. 47 s.

4. Innføring i maskinregning. Hefte 1.

Addisjonsmaskiner. 1960. 51 s.

5. Innføring i maskinregning. Hefte 2.

Kalkulasjonsmaskinen Facit. Utarbeidet

for Statistisk Sentralbyrå

av Sven Vigger. 1953. 85 s.

5. Innføring i maskinregning. Hefte 2.

Kalkulasjonsmaskiner. 1960. 66 s.

6. Regler for utstyr m.v. for publikasjoner

i seriene Norges offisielle statistikk

(NOS) og Samfunnsøkonomiske studier

(SOS) og publikasjonen Statistiske

meldinger. 1958. 23 s.

7. Prinsipper for konstruksjon av

statistiske blanketter. 1964.

31 s.

8. Framlegg til nordisk statistisk

terminologi. 1954. 32 s.

9. Standard for næringsgruppering i

offentlig norsk statistikk. 1960.

31 s.

9. Standard for næringsgruppering. 1972.

47 s. (Standard Industrial Classification)

10. Hjemmel for innkreving av oppgaver.

1977. 99 s.

11. Kurs i hullkortmaskiner. u.å. 32 s.

12. Adresseliste over de kommunale folkeregistrer.

1958. 34 s.

13. Standard for handelsområder. 1968.

37 s.

13. Standard for handelsområder. 1972.

39 s.

14. Innføring i DEUCE. 1958. 26 s.


117

SSH (forts.).

15.

16.

17.

Programmering for DEUCE. Første hefte.

1958. 87 s.

Alfasystemet. Et lettkodingssystem for

DEUCE. 1959. 25 s.

Håndbok for DEUCE- operatører. 1960.

30 s.

28.

28.

Standard for utdanningsgruppering i

offentlig norsk statistikk. 1970.

49 s.

Standard for utdanningsgruppering i

offentlig norsk statistikk. 1973.

97 s. (Norwegian Standard

Classification of Éducation)

18. Programmering for DEUCE. Annet hefte. ISBN 82-537-0272-8

1960. 66 s.

29. Norsk/Engelsk ordliste. 1970. 111 s.

19. Varenomenklatur for industristatistikken.

1961. 298 s.

19. Varenomenklatur for industristatistikken.

1965. 92 s.

20. Regler for publiseringsarbeidet m.v. i

Statistisk Sentralbyrå. 1964. 21 s.

30. Lov, forskrifter og overenskomst om

folkeregistrering. 1971. 41 s.

31. Håndbok for bruk av NATBLES. 1971.

61 s.

32. Konsumprisindeksens representantvarer.

Gruppering etter leverings-

21. Håndbok for 1401-programmerere og sektor og art. 1971. 45 s.

-operatører. 1961. 40 s.

32. Konsumprisindeksen. 1975. 43 s.

22. Statistisk testing av hypoteser ved

regresjonsberegninger. 1962. 24 s.

23. Utsnitt om prinsipper og definisjoner i

offisiell statistikk. 1965. 94 s.

23. Utsnitt om prinsipper og definisjoner

i offisiell statistikk. 1972. 57 A-

18 + 6 s. ISBN 82-537-0196-9

24. Standard for gruppering av sykdommer -

skader - dødsårsaker i offentlig norsk

statistikk. 1968. 171 s.

24. Standard for gruppering av sykdommer -

skader - dødsårsaker i offentlig

norsk statistikk. 2. utgave. 1973.

257 s. ISBN 82-537-0217-5

25. Veiledning for brukere av den økonomiske

modell MODIS III. 1968. 18 s.

26. Statistisk varefortegnelse for

utenrikshandelen 1968. 1969.113 .

s.

ISBN 82-537-0484-4

33. Håndbok for bruk av DATSY. 1974.

115 s. ISBN 82-537-0329-5

34. Sosialøkonomi. Kurs III på Byråskolen.

1974. 35 s.

ISBN 82-537-0373-2

35. Standard for kommuneklassifisering.

1975. 21 s. ISBN 82-537-0465-8

36. Produksjonsindeks for bergverksdrift,

industri og kraftforsyning. 1975.

21 s. ISBN 82-537-0471-2

37. 13 konjunkturindikatorer. En kort

oversikt. 1976. 35 s.

ISBN 82-537-0659-6

Andre publikasjoner utgitt av Statistisk

Sentralbyrå.

26. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1969. 1970. 119 s. Bosettingskart. Folketelling 1970.

1:250 000. Blad 1-33. 1974-75

26.

26.

26.

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1970. 1970. 121 s.

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1971. 1971. 121 s.

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1972. 1972. 121 s.

ISBN 82-537-0120-9

26. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1973. 1973. 123 s.

ISBN 82-537-0214-0

26. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1974. 1974. 121 s.

ISBN 82-537-0324-4

26. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1975. 1975. 119 s.

ISBN 82-537-0435-6

26. Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

1976. 1976. 121 s.

ISBN 82-537-0555-7

26. Commodity List for External Trade

Statistics. u.å. 107 s.

27. Utsnitt om prinsipper og definisjoner i Trade)

offisiell statistikk. Fra Forbruksundersøkelsen

1958. 1969. 59 s.

Bosettingskart over Norge. Folketelling

1950. 1:400 000. 1955. 15 bl.

Bosettingskart over Norge. Folketelling

1970. 1:1 000 000. 1976. 1 bl.

Folke- og boligtelling 1970. Statistiske

kommunehefter. 1972-74.

Folketellingen 1. november 1960. Tellingsresultater

- Tilbakegående tall -

Prognoser. U.å. (Kommunehefter).

Hvem svarer på hva. Statistisk

Sentralbyrå. (Utk. årlig).

Kjenn ditt marked. Oppslagsbok for

næringslivet. 1958. 203 s.

Konjunkturtendensene 1976-. (Économic

Trends) (Utk. månedlig).

Månedsoppgaver over vareomsetningen

med utlandet 1951-1959. (Monthly

Bulletin of Éxternal Trade)

Månedsstatistikk over utenrikshandelen.

1960-. (Monthly Bulletin of Éxternal


118

Andre publikasjoner utgitt av Statistisk

Sentralbyrå (forts.).

Nye distriktstall 1974-. (New

District Figures) (Fylkeshefter.

(Utk. månedlig.))

Publikasjoner fra Statistisk Sentralbyrå.

(Utk. årlig).

Statistisk månedshefte 1960-.

(Monthly Bulletin of Statistics)

Statistisk ukehefte 1960-.

(Weekly Bulletin of Statistics)

Statistiske meldinger 1951-1959.

(Monthly Bulletin of Statistics)

Veiviser i norsk statistikk. 1976.

92 s. (Guide to Norwegian Statistics)

ISBN 82-537-0534-4


119

OVERSIKT OVER SYSTEMATISK GRUPPERING

CLASSIFICATION SCHEDULÉ

Gruppe Side Group Page

0 OVERSIKT- OG SAMLEPUBLIKASJONER 122 0 GÉNÉRAL PUBLICATIONS 122

0.1 Statistikk 122 0.1 Statistics 122

0.2 Økonomi 122 0.2 Économy 122

0.3 Standarder. Håndbøker 123 0.3 Standards. Handbooks 723

1 MILJØ. GEOGRAFISKE FORHOLD 125 1 ÉNVIRONMÉNT. GÉOGRAPHY 125

2 BEFOLKNING. HELSEFORHOLD 125 2 POPULATION. HÉALTH 125

2.1 Folketellinger 125 2.1 Population censuses 125

2.2 Framskriving av folkemengden 127 2.2 Population projections 127

2.3 Folketall. Alder og ekte- 2. 3 Population. Age and marital

skapelig status 127 status 127

2.4 Rekruttering til det militære 128 2.4 Military recruitment 128

2.5 Folkemengdens bevegelse 2. 5 Movement of population in

generelt 128 general 128

2.6 Dødelighet 130 2.6 Mortality 130

2.7 Ekteskap. Fødsler 130 2.7 Marriages. Births 130

2.8 Flyttinger 131 2.8 Migration 131

2.9 Helseforhold generelt 131 2.9 Health in general 131

2.10 Dødsårsaker 132 2.10 Causes of death 132

2.11 Psykiatriske sykehus 132 2.11 Mental hospitals 132

2.12 Spedalske 133 2.12 Lepers 133

2.13 Sykehus. Leger 134 2.13 Hospitals. Physicians 134

3 ARBEIDSMARKED 134 3 LABOUR MARKÉT 134

3.1 Tariffavtaler. Arbeidskonflikter

134 3.1 Wage agreements. Labour conflicts 134

3.2 Arbeidsforhold. Arbeidstid 135 3.2 Labour conditions. Hours of work 135

4 NASJONALREGNSKAP OG UTENRIKS- 4 NATIONAL ACCOUNTS AND BALANCÉ

REGNSKAP 135 OF PAYMÉNTS 135

5 JORDBRUK. SKOGBRUK. JAKT 136 5 AGRICULTURÉ. FORÉSTRY. HUNTING 136

5.1 Jordbruk generelt 136 5.1 Agriculture in general 136

5.2 Jordbrukstellinger 137 5.2 Censuses of agriculture 137

5.3 Meieribruk 137 5.3 Dairying 137

5.4 Veterinærvesen 138 5.4 Veterinary service 138

5.5 Fast eiendom 138 5.5 Real property 138

5.6 Bøndenes formue, gjeld og 5.6 The holders property, income and

inntekt 139 debt 139

5.7 Husdyrhold. Pelsdyravl 139 5.7 Livestock. Fur farming 139

5.8 Skogbruk generelt 139 5.8 Forestry in general 139

5.9 Skogbrukstellinger 139 5.9 Censuses of forestry 139

5.10 Skogavvirkning 139 5.10 Roundwood cut 139

5.11 Jakt 140 5.11 Hunting 140

5.12 Forbruk av trevirke på gårdene 140 5.12 Consumption of wood on farms 140


120

Gruppe Side Group Page

6 FISKE 140 6 FISHING 140

6.1 Fiskeritellinger 141 6.1 Fishery censuses 141

6.2 Fiskertellinger 141 6.2 Survey of fishermen 141

6.3 Laks- og sjøaurefiske 141 6.3 Salmon and sea trout fisheries 141

7 BERGVERKSDRIFT. INDUSTRI. 7 MINING AND QUARRYING. MANU-

KRAFTFORSYNING. BYGGE- OG

FACTURING. ÉLÉCTRICITY AND

ANLEGGSVIRKSOMHET 141 GAS SUPPLY. CONSTRUCTION 141

7.1 Bedriftstellinger 141 7.1 Censuses of establishments 141

7.2 Bergverksdrift 142 7.2 Mining and quarrying 142

7.3 Industri 143 7.3 Manufacturing 143

7.4 Kraftforsyning 144 7.4 Électricity and gas supply 144

7.5 Bygge- og anleggsvirksomhet 144 7.5 Construction 144

8 UTENRIKSHANDEL 145 8 ÉXTÉRNAL TRADÉ 145

9 INNENLANDSK HANDEL M.V. 146 9 INTÉRNAL TRADÉ 146

10 SJØTRANSPORT 147 10 WATÉR TRANSPORT 147

10.1 Internasjonal skipsfart 147 10. 1 International shipping 147

10.2 Utenriksfart 147 10. 2 Ocean transport 147

10.3 Innenriksfart 148 10.3 Coasting trade 148

10.4 Sjøulykker 148 10.4 Marine casualties 148

11 ANNEN SAMFERDSEL 148 11 OTHÉR TRANSPORT AND COMMUNICATION 148

11.1 Jernbanetransport 149 11.1 Railway transport 149

11.2 Veitransport 150 11.2 Road transport 150

11.3 Veitrafikkulykker 150 11.3 Road traffic accidents 150

11.4 Reiseliv 151 11.4 Travel 151

11.5 Post 151 11.5 Postal service 151

11.6 Telekommunikasjoner 152 11.6 Telecommunications 152

12 OFFENTLIGE FINANSER 153 12 PUBLIC FINANCÉ 153

12.1 Statskassen 153 12.1 The Treasury 153

12.2 Kommuneforvaltning 153 12.2 Municipalities 153

12.3 Skatt 154 12.3 Taxation

154

12.4 Statsforvaltningens fond 155 12.4 Central government funds 155

13 PENGER OG KREDITT 156 13 MONÉY AND CRÉDIT 156

13.1 Bankvesen 156 13.1 Banking 156

13.2 Forsikringsselskaper 157 13.2 Insurance companies 157

13.3 Aksjeselskaper 158 13.3 Joint-stock companies 158

14 PRISER 158 14 PRICÉS 158


121

Gruppe

Side

Group

Page

15 LØNNINGER 159 15 WAGÉS AND SALARIES 159

15.1 Ansatte i jordbruk 159 15.1 Workers and salaried employees

in agriculture 159

15.2 Arbeidere i bergverk og 15.2 Workers in mining and

industri 159 manufacturing 159

15.3 Arbeidere i bygge- og 15.3 Construction workers 160

anleggsvirksomhet 190

15.4 Arbeidere i samferdsel 160 15.4 Transport workers 160

15.5 Ansatte i hotell- og 15.5 Workers in hotels and

restaurantdrift 161 restaurants 161

15.6 Funksjonærer i privat 15.6 Salaried employees in private

virksomhet 161 business 161

15.7 Arbeidere og funksjonærer i 15.7 Wage-earning and salaried

kommune og stat 161 employees in government services 161

16 INNTEKT OG FORMUE 162 16 INCOME AND PROPERTY 162

17 FORBRUK 162 17 CONSUMPTION 167

18 BOLIGER OG BOFORHOLD 163 18 DWÉLLING AND HOUSING CONDITIONS 163

19 SOSIALE FORHOLD 164 19 SOCIAL CONDITIONS 164

19.1 Barneomsorg. Adopsjon 164 19.1 Child welfare. Adoption 164

19.2 Sosial hjemmehjelp 164 19.2 Social home-help services 164

19.3 Sosial trygd og omsorg 165 19.3 Social security 165

19.4 Fattigvesen 166 19.4 Poor relief 166

19.5 Tidsnytting 167 19.5 Time budget 167

19.6 Alkohol og andre rusmiddel 167 19.6 Alcohol and drugs 167

20 RETTSFORHOLD 167 20 JUSTICÉ AND CRIMÉ 167

20.1 Kriminalitet 167 20.1 Criminality 167

20.2 Fengsler. Fanger 169 20.2 Prisons. Prisoners 169

20.3 Sivile saker 170 20.3 Civil cases 170

20.4 Skiftevesen 171 20.4 Administration of estates 171

21 UTDANNING OG FORSKNING 171 21 ÉDUCATION AND RÉSÉARCH 171

21.1 Grunnskoler 173 21.1 Primary schools 173

21.2 Videregående skoler 173 21.2 Secondary schools 173

21.3 Universiteter. Høgskoler 174 21.3 Universities 174

21.4 Voksenopplæring 174 21.4 Adult education 174

22 KULTUR 175 22 CULTURÉ 175

23 FERIE OG FRILUFTSLIV 175 23 HOLIDAYS AND OUTDOOR LIFE 175

24 VALG 175 24 ÉLÉCTIONS 175

24.1 Kommunestyrevalg. Fylkestings- 24.1 Municipal council elections.

valg 175 County council elections 175

24.2 Stortingsvalg 176 24.2 Parliamentary elections 176

24.3 Folkeavstemninger 176 24.3 Referendums 176

25 ØKONOMISK OG STATISTISK 25 ECONOMIC AND STATISTICAL THÉORY

TEORI OG ANALYSE 176 AND ANALYSIS 176

26 ORIENTERINGSPUBLIKASJONER 178 26 PUBLICATION GUIDÉS 178


122

SYSTEMATISK GRUPPERING

GRUPPE O. OVERSIKT- OG SAMLEPUBLIKASJONER (SURVÉY AND GÉNERAL PUBLICATIONS)

0.1. Statistikk (Statistics)

Annuaire statistique

1879

1880

1881

1882

1883

1884

Historisk statistikk (Historical Statistics)

XII 245 1968

Nye distriktstall (New District Figures)

1974 -

Résumé des renseignements statistiques,utg. 1875

Statistisk fylkeshefte

A 449 1971 Aust-Agder

A 636 1973 Akershus og Oslo

A 594 1973 Aust-Agder

A 637 1973 Buskerud

A 599 1973 Finnmark

A 590 1973 Hedmark

A 639 1973 Hordaland

A 596 1973 Møre og Romsdal

A 641 1973 Nordland

A 598 1973 Nord-Trøndelag

A 591 1973 Oppland

A 638 1973 Rogaland

A 640 1973 Sogn og Fjordane

A 597 1973 Sør-Trøndelag

A 593 1973 Telemark

A 642 1973 Troms

A 595 1973 Vest-Agder

A 592 1973 Vestfold

A 589 1973 Østfold

Statistisk månedshefte (Monthly Bulletin of

Statistics) Utg. med tittelen: Meddelelser

fra det Statistiske Centralbureau 1882-1921,

Statistiske meddelelser 1922-1949,

Statistiske meldinger 1950-1959, Statistisk

månedshefte 1960- .

1882 -

Statistisk ukehefte (Weekly Bulletin of Statistics)

1960 -

Statistisk årbok (Statistical Yearbook)

Statistisk årbok (Annuaire statistique)

X

X

XI

XI

1880

1881

1944

1945

162 1946-1948

197 1949

36 1950

80 1951

fortløpende hvert år f.o.m.1880

Statistisk årbok (Statistical Yearbook)

XI 118 1952

XI 144 1953

XI 183 1954

XI 212 1955

XI 246 1956

XI 279 1957

XI 309 1958

XI 342 1959

XII 24 1960

XII 52 1961

XII 87 1962

XII 107 1963

XII 142 1964

XII 170 1965

XII 195 1966

XII 218 1967

XII 235 1968

XII 252 1969

XII 263 1970

XII 269 1971

XII 274 1972

XII 276 1973

XII 279 1974

XII 281 1975

XII 285 1976

Statistiske meldinger. Sakregister (Bulletin

mensuel de statistique. Table systematique

des matiéres)

1882-1923

1924-1945

Statistiske oversikter (Statistical Survey)

Statistiske oversigter

1914

Statistiske oversikter

1926

X 178 1948

(Résumé rétrospectif)

Statistiske oversikter (Statistical Survey)

XI 330 1958

0.2. Økonomi (Économy)

(Résumé rétrospectif)

Beretning om amtenes økonomiske tilstand

(Rapport des préfets sur l'état économique

et social des préfectures)

Statistiske Tabeller

1827

Oversigt over de af Amtmændene afgivne Rapporter

angaaende Norges oeconomiske Tilstand

m.m.

1829

Beretninger om den oeconomiske Tilstand m.m.

1835


Beretning om Kongeriget Norges økonomiske

Tilstand

1836-1840 Hefte 1-2.

1840-1845

1846-1850

1851-1855

Beretning om Kongeriget Norges økonomiske

Tilstand (Rapport sur la situation

économique du royaume et des préfectures)

I C.No.2 1856-1860

I C.No.2 1861-1865 Hefte 1-2.

I C.No.2 1866-1870

I C.No.2 1871-1875

123

Beretninger om amternes økonomiske tilstand

(Rapports sur l'état économique des préfectures)

II C.No.2 1876-1880 Hefte 1-2.

III 102 1881-1885 Hefte 1-2.

III 206 1886-1890 Hefte 1-2.

III 315 1891-1895 Hefte 1-2.

IV 106 1896-1900 Hefte 1-2.

V 93 1901-1905 Hefte 1-2.

Vekst og sammenhenger i den norske økonomi

(Growth and Interdependence in the Norwegian

Économy)

ART 2 1920-1955

Økonomisk utsyn (Économic Survey)

SØS 3 1900-1950

Økonomisk utsyn (Économic Survey)

Statistisk-økonomisk oversikt (Apercu de la

situation économique)

For årene 1927-1935 utg. som bilag til

statsbudsjettet

1936

1937

1938

1939

Statistisk-økonomisk utsyn over krigsårene

(Apercu de la situation économique pendant

les années de guerre), utg. 1945

Statistisk-økonomisk oversikt (Apercu de la

Beretninger om amternes økonomiske tilstand situation économique)

(Rapports des préfets sur l'état économique et

X 123 1946

social des préfectures)

X 143 1947

VI 47 1906-1910 Hefte 1-2. X 171 1948

Beretning om amtenes økonomiske tilstand Økonomisk utsyn - (Apercu de la situation

(Rapports des préfets sur l'état économique économique)

et social des préfectures)

XI 1 1949

VII 113 1911-1915 Hefte 1-2. XI 47 1950

XI 84 1951

Konjunkturene i mellomkrigstiden. Norge og utlandet

(Inter-War Trade Cycles, Norway in Relation Økonomisk utsyn (Économic Survey)

to Other Countries), utg. 1951

XI 119 1952

XI 78 XI 152 1953

XI 190 1954

Konjunkturtendensene (Économic Trends) XI 217 1955

Januar og juli 1976 ikke utgitt XI 248 1956

XI 285 1957

19 76 -

XI 322 1958

XII

Langtidslinjer i norsk økonomi (Trends in

1 1959

XII 32 1960

Norwegian Economy)

XII 64 1961

SØS 16 1865-1960 XII 96 1962

XII 127 1963

Norges økonomi etter krigen (The Norwegian Post- XII 160 1964

War Economy) utg. 1956 XII 188 1965

XII 210 1966

SØS 12

XII 228 1967

XII 240 1968

Realkapital og økonomisk vekst (Real Capital and

XII 257 1969

Économic Growth)

XII 265 1970

ART 4 1900-1956 XII 271 1971

XII 275 1972

Tendenser i den økonomiske utvikling (Current XII 277 1973

Economic Trends) XII 280 1974

XII 283 1975

XI 97 1952

Tjue års økonomisk politikk i Norge. Suksesser og

mistak (Twenty Years of Norwegian Économic

Policy. An Appraisal), utg. 1965

ART 15

Trends in Norwegian Planning (Utviklingstendensar

i norsk planlegging gjennom 30 år)

ART 84 1945-1975

0.3. Standarder. Håndbøker (Standards.

Handbooks)

13 konjunkturindikatorer. En kort oversikt,

utg. 1976

SSH 37

Alfasystemet. Et lettkodingssystem for DEUCE,

utg. 1959

SSH 16


124

Commodity List for External Trade Statistics, u

SSH 26

Framlegg til nordisk statistisk terminologi,

utg. 1954

SSH 8

Hjemmel for innkreving av oppgaver, utg. 1977

SSH 10

Håndbok for bruk av DATSY, utg. 1974

SSH 33

Håndbok for bruk av NATBLES, utg. 1971

SSH 31

Håndbok for DEUCE-operatører, utg. 1960

SSH 17

Håndbok for 1401-programmerere og -operatører,

utg. 1961

SSH 21

Innføring i DEUCE, utg. 1958

SSH 14

Innføring i maskinregning

SSH

SSH

SSH

SSH

4 Hefte 1.

4 Hefte 1.

5 Hefte 2.

5 Hefte 2.

Konsumprisindeksen, utg. 1975

SSH 32

Addisjonsmaskinen

Addo X, utg. 1954

Add isjonsmaskiner,

utg. 1960

Kalkulasjonsmaskinen

Facit, utg. 1953

Kalkulasjonsmaskiner

utg. 1960

Konsumprisindeksens representantvarer. Gruppering

etter leveringssektor og art, utg. 1971

SSH 32

Kurs i hullkortmaskiner, u.å.

SSH 11

Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering,

utg. 1971

SSH 30

Norsk/Engelsk ordliste, utg. 1970

SSH 29

Prinsipper for konstruksjon av statistiske

blanketter, utg. 1964

SSH 7

Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og

kraftforsyning, utg. 1975

SSH 36

Programmering for DEUCE

SSH 15 Hefte 1, utg. 1958

SSH 18 Hefte 2, utg. 1960

Regler for maskinskriving i Statistisk Sentralbyrå,

u.å.

SSH 3

Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien

Statistisk Sentralbyrås Håndbøker, utg. 1958

SSH 1

Regler for publiseringsarbeidet m.v. i Statistisk

Sentralbyrå, utg. 1964

SSH 20

Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i seriene

Norges offisielle statistikk (NOS) og Samfunnsøkonomiske

studier (SOS) og publikasjonen

Statistiske meldinger, utg. 1958

SSH 6

Revisjon av indeksene for utenrikshandelen

(Revision of Indices for Foreign Trade),

utg. 1973

ART 57

Standard for gruppering av sykdommer - skader -

dødsårsaker i offentlig norsk statistikk,

1. utg. 1968, 2. utg. 1973

SSH 24

Standard for handelsområder, 1. utg. 1968,

2. utg. 1972

SSH 13

Standard for kommuneklassifisering, utg. 1975

SSH 35

Standard for næringsgruppering (Standard Industrial

Classification), utg. 1972

SSH 9

Standard for næringsgruppering i offentlig norsk

statistikk, utg. 1960

SSH 9

Standard for utdanningsgruppering i offentlig

norsk statistikk (Norwegian Standard

Classification of Education), 1. utg. 1970,

2. utg. 1973

SSH 28

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen

Kommer ut i ny utgave hvert år under samme

SSH-nummer