Innhold: - Stavanger kommune

stavanger2008.no

Innhold: - Stavanger kommune

KJØR DEBATT !Og det er vanskelig å gjøre et så stort inngrepi en annen persons liv. For begge parter kandet være vanskelig å forstå hverandre. Det erviktig med god kommunikasjon, kunnskap,trygghet og respekt for å kunne utføre detpå en måte som er mest mulig skånsom forbegge parter.OM TVANGAv Mette Ravndal.Tvangsbruk er et omdiskutert tema innenpsykiatrien. Jeg vil i denne artikkelen skrivelitt om mine tanker, holdninger og meningerom dette.Å bli fratatt friheten til å bestemme over segselv og sitt eget liv er for de aller fleste sværtvanskelig å forholde seg til. Men noen gangerer det nødvendig for å hindre en person i å skadeseg selv eller andre. Spørsmålet jeg stiller meger om det er mulig å utføre tvang og samtidigvise verdighet og respekt ovenfor mennesketsom blir utsatt for det?Som lærling i omsorgsfaget var jeg en av demsom tok del i å utøve tvang. Som psykiatriskpasient var jeg en av dem det ble utøvd på. Beggesider er vanskelige og utfordrende. For den somblir utsatt for tvangsbruk er det ofte vanskelig åskille mellom det som føles som overtramp ogdet som føles som hjelp. For den som utøver deter det vanskelig å vite hvor en persons grensergår fordi vi som mennesker er så forskjellige.Jeg har stor tro på god informasjon ogåpenhet. Både mellom personal og mellombruker-personal. Det som blir tabubelagt ogskjøvet under teppet fører sjelden noe godtmed seg.Mangel på informasjon og åpenhet skaper hosbegge fort uttrygghet og redsel. En kommerda fort inn i en vond sirkel hvor tvangsbrukoverskygger andre, mer langvarige og bedremåter å løse situasjonen på.Selv om tvang mange ganger er ennødvendighet, er det viktig å ha en gjennomgangetterpå. Både for å få mulighetene for andremulige mestringsmetoder. Og helst bør detteom mulig skje sammen med bruker. Det vilføre til at bruker føler seg tatt på alvor og økefølelsen av å bli respektert. Det øker ogsåtryggheten for begge parter og muligheten tilå finne andre løsninger fremover.Ved å unngå åpenhet vil sannsynligvis brukerkun sitte igjen med følelsen av maktmisbruk,redsel, en traumatisk opplevelse og mistillit.Og det er en negativ virkning for beggeparter. Ved å fostre gode holdninger, respekt,kunnskap og åpenhet tror jeg at tvangsbrukog respekt er overensstemmende medhverandre.18

More magazines by this user
Similar magazines