13.07.2015 Views

Ann Lalos, Institutionen för klinisk vetenskap - SFOG

Ann Lalos, Institutionen för klinisk vetenskap - SFOG

Ann Lalos, Institutionen för klinisk vetenskap - SFOG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Sexualitet och reproduktiv hälsakvinnors & mäns villkor & val<strong>Ann</strong> <strong>Lalos</strong>Prof, Inst <strong>för</strong> Klinisk VetenskapObGyn, Umeå universitet


Sexualitet och reproduktiv hälsakvinnors & mäns villkor & val* WHO-definitioner* Samverkande faktorer – spiralmodell* Axplock ur svenska sexualvanestudier* Väva ihop trådarna


Sexualitet och reproduktiv hälsakvinnors & mäns villkor & val* WHO-definitioner* Samverkande faktorer – spiralmodell* Axplock ur svenska sexualvanestudier* Väva ihop trådarna


SEXUALITET- Integrerad del i vår personlighet- Ett grundbehov hos alla- Driver oss söka kontakt, närhet,värme, njutning, kärlek- Påverkar tankar, känslor, handlingar& vår hälsa!


REPRODUKTIV HÄLSA- Sammanlänkad med sexuell hälsa- Rätt sin kropp & sexualitet- Frihet från sexuellt tvång- Tillgång till p-medel, säkra aborter,kunskap, rådgivning- Skydd mot STI/HIV/AIDS- Vård under graviditet & <strong>för</strong>lossning


Sexualitet och reproduktiv hälsakvinnors & mäns villkor & val* WHO-definitioner* Samverkande faktorer - spiralmodell* Axplock ur svenska sexualvanestudier* Väva ihop trådarna


Vi tar <strong>för</strong> givetatt vi kan få barnom vi vill och när vi vill


Paradoxala känslor vid abortbåde smärtsamma & positiva känslorvanligthos både kvinnor & män


“Osynliga” män à synliga!Genusperspektiv centralt <strong>för</strong>bådemän & kvinnor


PARETTvå separata individermed olikareaktioner & åsikter


Ni = nyckelroll !


OM & HUR & mellan VILKAen graviditet kan/bör ske&om den kan/bör fåfortgå eller avbrytas?!


§ Existentiell kris§ Traumatisk kris§ Identitetskris§ Utvecklingskris§ Relationskris


glädje & lust à prestationskravdjupfryst läge


samlagsbundna – samlags-o-bundnapreventivmetoder?!


Sexualitet och reproduktiv hälsakvinnors & mäns villkor & val* WHO-definitioner* Samverkande faktorer – spiralmodell* Axplock ur svenska sexualvanestudier* Väva ihop trådarna


Sexualitet & Hälsa na$onell befolkningsbaserad sexualvanestudie 1996 Bo Lewin, Kers$n Fugl-­‐Meyer, Gisela Helmius, Sven-­‐Axel Månsson, <strong>Ann</strong> <strong>Lalos</strong>


MÅLSÄTTNINGÖka <strong>för</strong>ståelsen <strong>för</strong> sexualitetensom tillgång och resurs ifolkhälsoarbetetLångsiktigt främja sexuelltvälbefinnande och reproduktiv hälsa


Cirka 3000 medverkade(18-74 år)


Senaste samlaget i en kärleksrela3on kvinnor 95% män 87 %


Första samlagetMän 16,8 årKvinnor 16,5 årAntal samlagspartnersMän 7,1Kvinnor 4,6(tredubbling på 30 år)


Parallella sexuella relationer38 % av männen (5,8 ggr)23 % av kvinnorna (1,9 ggr)


Sexuell lust• Män mer än kvinnor• Yngre mer än äldre• Partner mer än ensamstående


Sexuallivet tillfredställandevarannan kvinna & manOrgasm/utlösning - senaste samlaget70 % av männen60 % av kvinnorna


Otillfredställande kroppslig/psykisk hälsaà risk <strong>för</strong> otillfredställande sexualliv


Ökad livskvalitet med s$gande ålder


Sexuellt tvång12 % av männen (12,0 år)3 % av kvinnorna (18,5 år)


2,3% haK både homo-­‐ & heterosexuell erfarenheter 0,5% enbart homosexuella erfarenheter


Sexköp12,7 % av männen


Kondom15 %Halvering på 30 år!Vart 4:e samlag helt oskyddat (25-49 år)


AbortVar 5:e kvinnaVar 7:e manDubbla antalet samlagspartners


STIVar 4:e (25-49 år)Dubbla antalet samlagspartnersKvinnan oftast smittad av sinstadigvarande partner


1967 à 1996 à idag?SexualmönsterSamhälleligatrender


Aftonbladet”Den mest omfattande sexstudien på 17 år,den <strong>för</strong>stasedan 1996 års befolkningsstudie”3000 svenskar (18-74 år)


15 %träffade senaste sexpartnernvia nätet


• Minskad samlagsfrekvens• Minskad lust• Fler sexpartners(färre i en kärleksrelation)


6 %homo- eller bisexuella4/10 pressats ha sex16 % homosexuella haft heterosex(senaste gången)


STRESS & TRÖTTHET


Sexualitet och reproduktiv hälsakvinnors & mäns villkor & val* WHO-definitioner* Samverkande faktorer – spiralmodell* Axplock ur svenska sexualvanestudier* Väva ihop trådarna


Tack!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!