13.07.2015 Views

Dokumentnamn: Hotande fosterasfyxi - SFOG

Dokumentnamn: Hotande fosterasfyxi - SFOG

Dokumentnamn: Hotande fosterasfyxi - SFOG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hotande</strong> <strong>fosterasfyxi</strong> - Samlade erfarenheter SBF <strong>SFOG</strong> SNS - november 2010 (2).doc<strong>Dokumentnamn</strong>: <strong>Hotande</strong> <strong>fosterasfyxi</strong> Sidor: 1Gäller för förlossningenGodkänd av: Utarbetat av: Revisionsansvarig:kvinnosjukvården iUtfärdat datum: Giltigt t.o.m. Utgåva:Patientansvarig barnmorska ansvarar för fosterövervakning och vård av patienter under ettnormalt förlossningsförlopp. Vid avvikande CTG kan barnmorskan initialt konsultera annanbarnmorska, fortsatt noggrann observation och kontinuerlig övervakning rekommenderas.Sannolik bakomliggande orsak till det avvikande mönstret bör eftersökas för att vidta adekvatåtgärd. Om två eller fler variabler enligt det nationella CTG klassificeringssystemet samtidigtär avvikande, tillkallas läkare. Risken är då större för att fostret är utsatt för hypoxi, ochmönstret klassificeras då som misstänkt patologisk. Man bör då överväga att ta skalpblodprov,och vara vaksam för om och när mönstret övergår till att vara patologiskt. Vid patologiskfosterljudsregistrering ska ansvarig läkare tillkallas primärt. Läkaren beslutar om ytterligareutredning ska göras med skalpblodprovstagning eller om förlossningen ska påskyndas.Vid patologisk CTG: lägesändring stäng av eventuellt oxytocindropp (Syntocinondropp) Förvissa dig om att det inte är mammans puls som registreras Överväg att ge tocolytica (ex. Bricanyl) Skalpblodprov/förlös patientenTolkning av skalpblodprov och åtgärdNormalt Preacidos AcidospH >7,24 7,20-7,24


<strong>Hotande</strong> <strong>fosterasfyxi</strong> - Samlade erfarenheter SBF <strong>SFOG</strong> SNS - november 2010 (2).doc det är viktigt vid eventuellt akuta sectio att även partner får följa med tilloperationsavdelningen och att en person avsätts för att ta hand om denne partner ska, om denne vill, få vara närvarande vid eventuell återupplivningNär barnet är framfött: Avdelad person ska ta syra-basstatus i navelsträng från såväl artärsom ven.2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!