13.07.2015 Views

Om intrakavitär fokal förändring - SFOG

Om intrakavitär fokal förändring - SFOG

Om intrakavitär fokal förändring - SFOG

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Förekomsten av <strong>fokal</strong>a förändringar ilivmoderkaviteten hos asymptomatiskapostmenopausala kvinnor medendometrietjocklek mätt med ultraljud ≥5mmLigita Jokubkiene, Povilas Sladkevicius,Lil Valentin2012 08 28


SyfteAtt uppskatta förekomsten avintrakavitära <strong>fokal</strong>a förändringar ilivmoderkaviteten hosasymptomatiska postmenopausalakvinnor med endometrietjocklek mättmed ultraljud ≥5mm.


Metoder• 502 postmenopausala kvinnor• Gynekologiskt asymptomatiska• Transvaginalt 2D ultraljudsundersökning• GE Voluson E8 ultraljudsmaskin• Hydrosonografi – om endometriet ≥5mm


Metoder• <strong>Om</strong> intrakavitär <strong>fokal</strong> förändring –hysteroskopi med resektion erbjöds• Histologi av kirurgiskt borttagnaförändringar


Resultat59 (11.8%) kvinnor hade endometrium ≥5mmHydrosonografiGjordes ej5Misslyckadeszz 4LyckadesSpontan intrauterinvätska49133 kvinnormed <strong>fokal</strong>aförändringar


Resultat33 kvinnor hade en <strong>fokal</strong> förändring28 kvinnor - hysteroskopi + resektionBenign polyputan hyperplasiN=20Komplexhyperplasi utanatypi N=1Benign polypmed hyperplasiN=3Komplexhyperplasi medatypi N=2Submuköst myomN=1TarmslemhinnaN=1


Resultat2 fall av uterus perforation ochtarmskada ileostomiFall 1PAD: tunntarmslemhinnaFall 2Benign corpus polyp


Konklusioner• Av 502 asymptomatiskapostmenopausala kvinnor hade◦ 12% (95%CI 9 - 15%) endometrium ≥5mm◦ 7% (95%CI 5-9%) intrauterina <strong>fokal</strong>aförändringar◦ 0.4% (95%CI 0.1-1.4%) komplex hyperplasimed atypi• Av 33 kvinnor med <strong>fokal</strong>a förändringarhade 2 (6%, 95%CI 2-20%) komplexhyperplasi med atypi


Konklusioner• 2 fall av komplex hyperplasi med atypimot 2 allvarliga komplikationer• Meningsfullt upptäcka komplex atypiskhyperplasi?• Utredning av asymptomatiskapostmenopausala kvinnor medendometrium ≥5mm måste ifrågasättas

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!