13.07.2015 Views

Kvinna med GDM - SFOG

Kvinna med GDM - SFOG

Kvinna med GDM - SFOG

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING<strong>Kvinna</strong> <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> – risk att utveckla diabetes typ 2När? Vem?• Olika studier ger olika resultatolika populationerolika screeningstrategierolika lång uppföljningstidolika bortfall i uppföljningen• Hittills längsta uppföljningen J O´Sullivan 1984upp till 50% utvecklade under 20-30 år


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGSvensk population..• Svensk uppföljningsstudie publ dec 2009, DiabetologicaMagnus Ekelund m flSyfte att identifiera faktorer som kan förutsäga framtida diabetes• 174 kvinnor <strong>med</strong> <strong>GDM</strong>5 år postpartum 30% diabetes51 % avvikande glukostolerans• HbA1c ≥ 4,7%Högt faste blodsockervärde ≥ 5,2 mmol/l


ÖREBRO LÄNS LANDSTING<strong>GDM</strong> – DM typ2Slutsats• <strong>Kvinna</strong> som fått diagnosen <strong>GDM</strong> löper större risk att postpartum utveckladiabetes typ 2Preventionsstrategi – snäva in riskgruppen ?• Störst risk har den kvinna <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> som har de största avvikelserna imetabola värden; fasteblodsocker och HbA1cpregravid diabetes?• Störst risk har den kvinna <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> som behandlats <strong>med</strong> insulin


ÖREBRO LÄNS LANDSTING<strong>Kvinna</strong> <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> – risk att utveckla cardiovaskulär sjukdom?• 2008 retrospektiv jämförande cohortstudie från Canada(8191 <strong>GDM</strong> vs 81262 matchade kontroller utan <strong>GDM</strong>)• kvinnor <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> hade ökad risk för CVD (=Hjärtinfarkt,stroke, def hjärtartäringrepp) vid uppföljning 11,5 år<strong>med</strong>elålder vid inklusion 31 år(HR 1,7; 95%CI 1,08-2,69)Shah et al: Increased risk of CVD in young women following <strong>GDM</strong>. DiabetesCare 31: 1668-1669, 2008


ÖREBRO LÄNS LANDSTING…• Men en stor del av detta beror på utvecklingen avdiabetes typ 2korrigerat resultat <strong>med</strong> hänsyn till Diabetes typ 2HR 1.13 [95%CI 0,67-1,89]<strong>GDM</strong> - DM typ2 - CVD


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGPrevention CVD– tidig upptäckt av DM typ2 ?• Uppföljning genom glukosbelastning• Clark et al. Do postal reminder increase postpartum screening of DM inwomen with <strong>GDM</strong>? A randomized controlled trialAm J Obst Gynecol 2009;200:634e1-e7Allmän uppmaning efter förlossningen14,3%Brev till patientens läkare 51,6%Brev till kvinnan 55,6%Brev till både läkare och kvinnan 60,5%Behövs fler studier över tex kommunikationsstrategier, barriärer hos kvinnan


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGDock..• Kvinnor <strong>med</strong> graviditetsdiabetes skiljer sig frånbakgrundspopulationen avseende- obesitas- ålder- kronisk hypertonisåledes flera faktorer som i sig kan påverka utfall för såvälkvinnan som barnet


ÖREBRO LÄNS LANDSTING<strong>Kvinna</strong> <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> – risk att utveckla metabol sjukdom ?Eller<strong>GDM</strong> – risk att utveckla metabol sjukdom ?• Jatta Pirkola Gestational Diabetes; Longterm, metabolicconsequences for the mother and childAvhandling Oulu universitet Finland juni 2010Northern Finland Birth Cohort 1986, n= 9362 kvinnor och 9479 barnKliniska prospektiva data Oulo universitetssjukhus n=63


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGBarnet som påverkats av perinatal <strong>GDM</strong>-aspekter av hälsa och sjukdomFödelseviktLångtidsrisk övervikt/obesitasRisk metabolt syndromSmå studier, genetiska risker i subgrupper, föräldrars övervikt


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGGraviditetsdiabetes (<strong>GDM</strong>)asymptomatiskt tillstånd av glucosintoleransupptäckt under graviditet• Ursprungliga screeningstrategier utvecklades för attidentifiera kvinnor i risk för framtida diabetesO´Sullivan and Mahan 1964• Fn internationell diskussion om diagnosgränser baserat påolika neonatala utfallHAPOstudienHyperglycemia and adverse pregnancy outcome, NEJM2008


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGBehandling av ”mild” <strong>GDM</strong>• Lägre frekvens stora barn både absolut och relativt• Lägre frekvens preeclampsi• Mindre viktuppgång under graviditetenCrowther et al. Effect of treatment of gestational diabetes mellitus on pregnancyoutcomes. N Engl J Med 2005;352:2477-86 (Australian Carbohydrate Intolerance Studyin Pregnancy - ACHOIS)Landon et al. A multicenter, randomized trial of treatment of mild gestational diabetes. NEngl J Med 2009;361:1339-48The Cochrane Library 2009 Issue 4 (Review) Treatments for gestational diabetesHAPO-diskussion - fokus neonatalt utfallDiagnoskriterierna vidgas – populationen av <strong>GDM</strong> kommer att öka


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGJatta Pirkola… consequences for the childNFBC 1986Prevalens av metabolt syndrom 2,4 % vid 16 årBarn till Kvinnor <strong>med</strong> pregravid övervikt och <strong>GDM</strong>- övervikt HR 4,1 (95% CI 1,9-8,6)- bukfetma HR 3,8 (1,7-8,8)Barn till Kvinnor utan pregravid övervikt men <strong>GDM</strong>ingen påvisad ökad risk för övervikt eller bukfetma


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGHur?Prevention genom livsstilsförändringRetnakaran et al:Gestational Diabetes and Postpartum Physical Activity : Evidence of LifestyleChange One Year After Delivery. Obesity 2010 July; 18(7): 1323-1329Prospektive observationell cohortstudie Fysisk aktivitet före och efter graviditetKvinnor <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> hade före graviditeten lägre fysisk aktivitetmenökade signifikant sin fysiska aktivitet jmf kvinnor utan <strong>GDM</strong>


ÖREBRO LÄNS LANDSTINGRådgivning i grupp av diabetessköterska/dietist• Livsstil, aktiviteter och hälsoeffekter ssk i postpartumperioden för..• Viktkontroll• Minska risk för framtida typ 2 diabetes• Skriftlig hälsoinstruktion om fysisk aktivitet:”För att hjälpa till att minska risken för diabetes typ 2 är det viktigt atthålla en normal kroppsvikt, äta balanserat och motionera regelbundet.Promenad är en utmärkt form av motion. Promenad 30 min 5 dagar iveckan i måttlig takt har visat sig minska risken att utveckla diabetestyp 2”


ÖREBRO LÄNS LANDSTING<strong>GDM</strong> och framtida hälsoeffekter• Kvinnor <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> har större risk att utveckla DM typ 2• Kvinnor <strong>med</strong> <strong>GDM</strong> har i högre andel flera riskfaktorer för metabolsjukdom/CVD• Preventionsstrategier behöver utvecklas• Till många eller till få? Effekt och resurser-tidigare DM diagnos för att undvika CVD-pregravid diagnos av oupptäckt DM typ 2-livsstilsförändringar i syfte att påverka ssk övervikt• <strong>Kvinna</strong>ns livsstil är barnets/fostrets livsvillkor!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!