13.07.2015 Views

SFOG-kurser HT 2013

SFOG-kurser HT 2013

SFOG-kurser HT 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>SFOG</strong>-<strong>kurser</strong><strong>HT</strong> <strong>2013</strong>Bästa kollegor nu är det hög tid att fundera över vilken<strong>SFOG</strong>-kurs du önskar gå i höst.Anmälningstiden går ut den 17 mars och observeraatt anmälan endast kan göras via <strong>SFOG</strong>s hemsida,www.sfog.se. Under rubriken "Utbildning" i överkantenväljer du "<strong>SFOG</strong>-<strong>kurser</strong>". Välj maximalt tre <strong>kurser</strong>och ange vilken kurs som du vill gå i första, andra,respektive tredje hand. Ange också om du har tillåtelseatt gå mer än en kurs och om du sökt samma kurstidigare.Drygt en månad efter anmälningstidens utgång får dumeddelande från kursarrangören om du fått kursplats.Om du ångrar dig eller av någon anledning inte kan gåden kurs du sökt har du två veckor på dig att tacka nejefter att du fått meddelandet om kursplats. I de fallåterbud lämnas senare debiteras hela kursavgiften.Reserver antas direkt av kursarrangören som ocksåsvarar på frågor om reservlistan.Med förhoppning om en lyckad fortbildningstermin!Jan BrynhildsenUtbildningssekreterare1. Reproduktionsendokrinologi och infertilitetKursledare: Jan Holte och Thomas Brodin, Uppsala.Kurstid: 2-4 september (mån-ons v 36) <strong>2013</strong>Kursort: Internat på Krusenberg Herrgård mellan Uppsala ochStockholm.Avsedd för: 40 specialister och ST läkare i mån av plats.Program: Föreläsningar och gemensamma genomgångar av fallbeskrivningar.Pubertetsutveckling, utredning, rådgivning ochbehandling av infertilitet. Spermaprovsvärdering. Missfallsutredning.Anovulation. PCOS. Ovulationsstimulering. Överstimuleringssyndrom.Bedömning av reproduktiv potential.Maternella och fetala risker vid IVF. Ägg- och spermiedonation.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna hanterainfertilitetsutredning inkl bedömning av ovarialreserv och selämpliga terapeutiska alternativ, sköta enkla ägglossningsstimuleringar,utreda anovulation, diagnosticera PCOS och hanterabehandlingsalternativ. Dessutom ska de kunna diagnostiseraoch hantera överstimuleringssyndrom samt ge rådgivning införIVF, spermie- och äggdonation samt ha förståelse för associeraderisker och etiska frågeställningar.ST-mål: 7Kursavgift: 7 250 kr inkl moms. Kostnad för kost & logi påherrgården tillkommer, (ca 7000 kr inkl moms för boende ienkelrum). Kvällsundervisning ingår i kursen.Kontaktperson: Jan Holte, jan.holte@linne.se, tel 018/550044,fax 018/558011.2. Kolposkopi – utredning och behandling avatypiska cellproverKursledare: Björn Strander, Regionalt Cancercentrum VästÖvrig lärarstab: Patrik Walker, London. Charlotte Hellsten,Malmö. Thomas Rådberg Göteborg. Walter Ryd, Göteborg.Cecilia Kärrberg, Göteborg.Kurstid: 11-13 september (ons – fre v 37) <strong>2013</strong>Kursort: Nya Varvet GöteborgAvsedd för: 32 specialister, ST-läkare i mån av plats.Program: Tonvikt på kolposkopi samt klinisk handläggning avcytologiska atypier. Gruppövningar med bildvisning. Indikationför behandling respektive expektans. HPV-testning – när, var,hur. Genomgång av screeningorganisation och cytologi; styrkoroch svagheter. Fotodokumentation. Spektralkolposkopi.Vaccination. Epidemiologi.Mål: Att ge den teoretiska grund som enligt C-ARGs riktlinjerkrävs för att självständigt handlägga dysplasiutredningar samtge en god praktisk grund för kolposkopi med hjälp av rikligtbildmaterial och informella genomgångar på slak lina i smågrupper.ST-mål: 10Kursavgift: 6000 kr + moms.Kontaktperson: Kurssekreterare Mia Westlundmia.westlund@oc.gu.seMEDLEMSBLADET 1/ 13 9


3. Kommunikation och ledarskapinom kvinnosjukvårdenKursledning: Fatimah Dabo Pettersson, StockholmKurstid: 12-13 september (tor - fre v37) <strong>2013</strong>Kursort: Konferenslokal, Kommendörsgatan 9 i StockholmAvsedd för: Specialister och ST-läkare i Obstetrik ochGynekologiProgram: Föreläsningar av chefer/ledare från landsting, universitetoch offentliga myndigheter samt gruppövningar och inlämningsuppgift.I kursen ingår avsnitt där chefsrollen, läkarrollenoch multikulturella arbetsgrupper behandlas. Ledarskapsteorierrörande konflikthantering och långsiktigt samarbete tas ocksåupp.Examination: Sker i seminarieform med uppgift som ska lösasav deltagaren.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna effektiviserasitt medicinska ledarskap genom att känna till och kunna tillämpade fem grundläggande färdigheterna för samarbete enligtTamm och Luyet (1). Men även känna till grundläggande teorierom konflikthantering.ST-mål: Delmål 14, 17 och 18 i ST-målbeskrivningen.Kursavgift: 6500 krKontaktperson: Fatimah Dabo Petterssonfatimah.pettersson@dabo.nu4. Hjärna–hjärta–kön. ST-kurs i psykosocialobstetrik och gynekologiKursledning: Katri Nieminen Norrköping, Elsa-Lena RydingStockholm, Maria Engman Västervik, Anamaria Withmer–Jacobsson Varberg, Pia Klevemark Stockholm, Cornelia LiebauStockholm.Kurstid: 16-18 september (mån – ons v 38) <strong>2013</strong>Kursort: Internat i StockholmstraktenAvsedd för: 30 blivande specialister inom obstetrik och gynekologi,i mån av plats även specialisterProgram: Verktyg för effektivare patientmöten. Krissamtal (exIUFD, cancer, barnlöshet, svåra förlossningar). Förlossningsrädsla.Vanliga sexproblem. Våldtäkt. Psykisk ohälsa undergraviditet. Föreläsningar varvas med grupparbeten under handledningav erfarna kollegor.Mål: Att kunna strukturerat bedöma och initialt handläggaobstetriska/gynekologiska kriser, förlossningsrädsla, psykisksjukdom under graviditet och våldtäkt. Att optimera patientläkarmötetoch förebygga missnöje.ST-mål: 12-15Kursavgift: 6500kr + internatkostnadKontaktperson: katri.nieminen@lio.se5. EndometriosKursledning: Endometrios-ARGKurstid: 25-27 september (ons-fre v 39) <strong>2013</strong>Kursort: Odalgården, www.odalgarden.se, utanför UppsalaInternat med två övernattningar.Avsedd för: 30 specialister i obstetrik och gynekologi.Program: Genomgång av olika typer av lesioner och deras patogenes.Endometrios och genetik samt epidemiologi. Kliniskamanifestationer. Diagnostik inkluderande anamnes, status,ultraljud samt MRT. Smärtfysiologi. Medicinsk och kirurgiskbehandling. Hälsoekonomi. Coopingstrategier. Komplementärmedicinskbehandling. Kost, motion och sjukgymnastik.Tonårsendometrios. Adenomyos. Differentialdiagnostik. Falldiskussionermed egna fall. Hur organiserar man omhändertagandetav kvinnor med endometrios.Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna handläggamajoriteten av de kvinnor som har endometrios. De förväntasäven kunna bedöma vilka fall som är lämpliga att remitteratill endometriosspecialist för konsultation eller fortsatthandläggning.ST-mål: 11Avgift: Kursavgift 6500 SEK (med moms)Logi, helpension på Odalgården 5500 SEK (med moms)Kontaktpersoner: Matts.Olovsson@kbh.uu.se (Kursansvarig)Susanne.Loberg@kbh.uu.se (Kurssekreterare)6. Säkerhet och komplikationer vidgynekologisk kirurgiKursledning: Pietro Gambadauro & Pär Persson, UppsalaKurstid: 25-27 september (ons – fre v 39) <strong>2013</strong>Kursort: Internat i norra StockholmsområdetAvsedd för: 20 specialister och ST-läkare i gynekologi medintresse för kirurgi och patientsäkerhet.Innehåll: Kirurgisk anatomi. Operationssalen, utrustning (riskeroch möjligheter). Mänskliga faktorn (träning, kompetens,team, ledarskap). Komplikationer i olika kirurgiska ingrepp:benign kirurgi (dagkirurgi/slutenvård), komplex kirurgi (cancer,endometrios, adherenser), laparoskopi, hysteroskopi, kejsarsnitt.Förebyggande/handläggande av de vanligaste komplikationerna(blödning, infektion, organskador, adherenser, trombos).Praktiska övningar.Läs mer på: www.reproductivesurgery.net/kursExamination: Kontinuerligt genom interaktiva övningar/diskussionoch test.Mål: Att öka medvetenheten kring säkerhet och risker i dengynekologiska operationsalen samt att kunna handlägga komplikationervid gynekologisk kirurgi.ST-mål: Delmål 5, 6, 14 och 17 i ST-målbeskrivningen.Kursavgift: 8500kr (inkl moms) + internatkostnad.Kontaktperson: Malin Ylander,gynkurs@reproductivesurgery.netInformation: www.reproductivesurgery.net/kurs; följ oss påtwitter @GynKurs10MEDLEMSBLADET 1/ 13


7. Hemostasrubbningar inomobstetrik och gynekologiKursledning: Margareta Hellgren, KK, SU/Östra Göteborg ochPrimärvården, VG-region, Ulla Kjellberg, KK, SU/ÖstraGöteborg, Lars Thurn, KK, Karlskrona, Gisela Wegnelius, KK,Södersjukhuset StockholmKurstid: 25–27 september (ons – fre v 39) <strong>2013</strong>Kursort: Marstrand. Internat. Övernattning sker i lägenheterom 2 sovrum, vardagsrum, köksdel och badrum. Om enkelrumönskas måste detta anges i ansökan då inkvartering sker på annatställe.Avsedd för: 25 specialister i obstetrik och gynekologi. ST läkarei mån av plats.Program: Kursen som är tre dagar lång omfattar grundläggandekoagulationslära, medfödd och förvärvad trombofili, inklusiveAPLA, diagnostik och behandling av tromboemboliskakomplikationer, trombosprofylax, medfödda och förvärvadeblödningsrubbningar; postpartumblödningar, trombocytopeni,tromboembolism vid p-piller, HRT och graviditet, samt förvärvadekoagulationsrubbningar vid obstetriska komplikationer.Internationella och nationella föreläsare. Stor del kommeratt ägnas åt falldiskussioner.Examination: Frågeformulär när kursen börjar och slutar.Mål: Ge grundläggande och fördjupade kunskaper i hemostasrubbningaraktuella inom obstetrik och gynekologi.ST-mål: 2, 4, 11Kursavgift: Kursavgift 5 750 kr samt kostnad logi med helpension5000kr.Kontaktperson: Margareta Hellgrenmargareta.hellgren@vgregion.seTel: 031-3434174 Mobil : 07062555798. FARG-kurs i antikonceptionKursledning: Jan Brynhildsen, Kristina Gemzell-DanielssonTid: 7-8 oktober (mån –tis v 41) <strong>2013</strong>Kursort: Internat Ulvsunda Slott, Stockholm. Helpension.Avsedd för: 35 specialister och ST läkareProgram: Genomgång av viktiga och aktuella frågeställningarinom hela området antikonception. Föreläsningar och interaktivadiskussioner med fallbeskrivningar.Mål: Jämföra och förklara verkningsmekanismen av olika preventivmetoderoch bedöma biverkningar och komplikationerAnalysera interkurrenta sjukdomar eller ärftlighet av betydelsevid preventivmedelsrådgivning. Värdera och samråda om antikonceptionsmetodutifrån den enskilda kvinnans/ parets önskemåloch specifika förutsättningar.ST-mål: 4Kursavgift: 6 000 krKontaktpersoner: jan.brynhildsen@lio.se,kristina.gemzell@ki.se9. HögriskobstetrikKursledning: Karin Pettersson, Gunilla Ajne, CharlottaGrunewaldKurstid: 7-10 oktober (mån-tors v 41) <strong>2013</strong>Kursort: Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,StockholmAvsedd för: 30 specialister i Obstetrik och Gynekologi. STläkarei slutet av sin utbildning i mån av plats.Program: Bakgrund, diagnostik och handläggning av kompliceradeobstetriska tillstånd hos mor och foster. Fetala tillståndså som immunisering och intrauterina infektioner ingår samtbetydande interkurrent sjukdom hos modern så som hjärtsjukdom,koagulationsrubbningar, reumatisk sjukdom, njur- ochleversjukdom, metabol sjukdom, neurologisk sjukdom, svår psykisksjukdom och maternella infektioner. Dessa sjukdomarseventuella påverkan på fertiliteten diskuteras och etiska aspekterbelyses. Allvarligare graviditetsorsakade tillstånd, till exempelpreeklampsi, HELLP, AFLP och hepatos är ett av delområdena.Falldiskussioner för varje område. Betydelsen av prekonceptionellrådgivning kommer att diskuteras.Mål: Efter genomgången kurs förväntas deltagarna kunna identifieraoch handlägga de kvinnor och foster med möjlig risk förkomplikation inom de områden som ingår i kursprogrammet.ST-mål: 1,2,3, delar av delmål 5 och 12CME-poäng: 32Kursavgift: 8 750 kr inkl moms (luncher + 1 kursmiddag ingår)Kontaktperson: kurssekreterare Eva Westholm,eva.westholm@karolinska.se10. Cervixdysplasi ”från A till Ö”Kursledning: Docent Miriam Mints, Professor SoniaAndersson, Kvinnokliniken, Karolinska UniversitetssjukhusetSolnaKurstid: 9 – 11 oktober (ons – fre v 41) <strong>2013</strong>Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska UniversitetssjukhusetSolna.Avsedd för: 30 specialistkompetenta gynekologer och gynekologerunder specialistutbildningProgram: CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principerför utredning, behandling och uppföljning av cervixdysplasi.Adenocarcinom i cervix. Kursen tyngdpunkten ligger på bedömningav kolposkopibilder och falldiskussioner under ledningenav dr Simon Leeson, UK. Konisering med LETZ-elektrod: principeroch praktiska övningar.Examination: sker kontinuerligt genom falldiskussioner och isamband med de praktiska övningarna.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå bakomliggandeorsaker till cervixdysplasier. Deltagarna ska förståprinciper och praktiskt kunna utföra utredning och behandlingav kvinnor med cervixdysplasier.ST-mål: 10Kursavgift: 8 500 SEKKontaktperson: miriam.mints@karolinska.seMEDLEMSBLADET 1/ 13 11


11. Vidareutbildning i laparoskopisk kirurgi medträning på sövd grisKursledning: Mathias Pålsson och Lena Otterlind, ScandinavianCentre of Gynecological Endoscopy (SCGE), SahlgrenskaUniversitetssjukhuset.Kurstid: 14 -16 oktober (mån - ons v 42) <strong>2013</strong>Plats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten för Gynekologi,Göteborg.Avsedd för: I första hand specialistläkare inom gynekologi vilkaönskar vidareutveckla sin teknik och kompetens i riktning motvad som krävs för att självständigt kunna utföra mer än basallaparoskopisk kirurgi. Kursen har totalt utrymme för 15 deltagare.Kursinnehåll: Laparoskopisk operationsträning i träningsbox,simulator i virtuell miljö och på sövd gris. Träningsmomenteninnefattar dissektionsteknik med olika typer av kirurgiska instrument,suturteknik för enstaka och fortlöpande suturering i olikatyper av vävnad samt metoder för att undvika och åtgärda kirurgiskakomplikationer såsom uretärskador, blås- och tarmskador,stora blödningar och kärlskador. Träningsmomenten ärspeciellt anpassade för att simulera tekniken vid bland annatadnexkirurgi inklusive cystextirpationer, X-operationer, endometrioskirurgioch appendektomi. Träningen syftar till att lärasig använda olika typer av kirurgiska instrument på optimaltsätt. Utbildningen kompletteras med videodemonstrationer avgynekologiska operationer samt med föreläsningar som hålls avexperter inom respektive kursmoment.Observera att kursen inte avslutas förrän klockan 16:30 onsdagen16:e oktober. Den kursdagen ägnas åt operation på sövdgris och det är obligatorisk närvaro hela passet. Var god beaktadetta då tåg- eller flygbiljetter bokas för hemresa.Mål: Att efter genomgången kurs vara förtrogen med metoderi syfte att undvika och åtgärda kirurgiska komplikationer ochkänna till egenskaperna hos de laparoskopiska instrumentenoch kunna använda dessa på ett optimalt sätt.Kursavgift: 12 500 SEK inkl moms och adm avgift (10 000SEK exkl. moms)Information: www.scge.org, mathias.palsson@vgregion.se,lena.otterlind@vgregion12. HysteroskopiKursledning: Jörgen Nathorst-Böös, Arne Rådestad, JohannaIsaksson och Katarina EnglundKurstid: 21-23 oktober (mån – ons v 43) <strong>2013</strong>Kursort: Sabbatsberg Närsjukhuset, Olivecronas väg 1,StockholmAvsedd för: 6 specialister/blivande specialister i obstetrik ochgynekologi.Program: Introduktionskurs till operativ hysteroskopi. Dag 1:Teoridel där bland annat indikationer, teknik och komplikationerbehandlas. Dag 2-3: Individuellt anpassad praktisk träningi grupper om tre. Varje deltagare utför 3-4 hysteroskopierunder handledning. Fyra instrumentfirmor deltar vilket möjliggörför deltagarna att få pröva olika former av utrustning.Tonvikt har lagts på att erhålla praktiska kunskaper varför deltagarantaletär begränsat till 6 personer. Undervisningen kandärigenom utformas individuellt med hänsyn till deltagarnasförkunskaper.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna ha basala färdigheteri operativ och diagnostisk hysteroskopi samt kunskaprörande indikationer och komplikationer.ST-mål: 10Kursavgift: 10 000 SEK exkl moms (i kursavgiften ingår middagförsta kvällen och lunch alla dagar)Kontaktpersoner: jorgen.nathorst-boos@aleris.se,arne.radestad@aleris.seTel 08-690 63 00 eller 046-17 25 20, Fax 08-690 59 5913. Avancerad kurs i obstetriskt ultraljudKursledning: Eva Bergman och Karin Eurenius, Akademiskasjukhuset UppsalaKurstid: 11-15 november (mån-fre v 46) <strong>2013</strong>Kursort: UppsalaAvsedd för: 24 specialister i obstetrik och gynekologi. Deltagarebör vara examinerade på grundkursnivå (motsvarande obstetrisktrutinultraljud) eller kunna dokumentera motsvarandekompetens.Program: Diagnostik av fostermissbildningar, tillväxthämning,flerbördskomplikationer och andra graviditetskomplikationer.Blodflödesanalyser. Genetisk screening och utredning.Orientering om fetal terapi. Organisation, kvalitetskontroll,säkerhetsaspekter. Omhändertagande vid avvikande fynd. FetalMRI. Barnkirurgiskt, barnkardiologiskt och neonatalt omhändertagande.Kortfattad kunskapsmätning vid kursslutet.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna ansvaramedicinskt för de rutinmässiga ultraljudsundersökningarna hosgravida. Utgöra second opinion för avvikande fynd vid andraobstetriska ultraljud. Självständigt kunna diagnostisera vanligafostermissbildningar. Känna till utredningsvägar och vilken specialistvårdsom kan krävas vid olika fosteravvikelser och ha ettkontaktnät till dessa. Kunna kvalitetsgranska ultraljudsdiagnostiken.Examination: 6-12 månader efter genomgången kurs sker enskriftlig examination i Uppsala. Dessutom ska 10 egna fall avfosteravvikelse dokumenteras och lämnas in.Kursavgift: 17 500 SEK inkl moms (14 000 SEK exkl moms)Kontaktperson: Andrea CovarrubiasTel: 018-611 58 72, mail: andrea.covarrubias@akademiska.se12MEDLEMSBLADET 1/ 13


14. Fetal hjärtundersökning med ultraljudKursledning: Doc Mats Mellander, Med Dr Hans Bokström,Med Dr Rose-Marie HolstKurstid: 12 -14 november (tis - tor v 46) <strong>2013</strong>Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhus, KvinnoklinikenÖstra sjukhuset, GöteborgAvsedd för: 24 specialister och barnmorskor med intresse förfosterdiagnostikProgram: Kursen ges i form av föreläsningar och praktiskaövningar. Följande ämnen kommer att beröras: organisation avscreening, indikationer för fosterkardiologisk bedömning medspecialist-ekokardiografi, undersökningsteknik av det normalaoch det avvikande hjärtat (inklusive genomgång av inspeladeundersökningar med avvikelser), diagnostik och behandling avfosterarytmier och fetal hjärtsvikt, genetiska avvikelser vid fetalhjärtsjukdom, postnatalt omhändertagande av barn med hjärtmissbildningarsamt prognos på kort och lång sikt. Etiska aspekterpå prenatal screening för hjärtmissbildningar. Kursen avslutasmed skrivning.Mål: Att känna igen de vanligaste hjärtavvikelserna.Kursavgift: 12 500 SEKKontaktperson: Charlotte Lundin telefon 031-343 88 80,charlotte.m.lundin@vgregion.se15. Körkortskurs i laparoskopiskkirurgi för gynekologerKursledning: Lena Otterlind, Mathias Pålsson, Maria ForslundKursarrangör: Scandinavian Center of Gynecological Endoscopy,SCGEKurstid: 18-20 november (mån – ons v 47) <strong>2013</strong>Kursort: Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Enheten förGynekologi, GöteborgAvsedd för: I första hand gynekologer i början av sin specialistutbildningmen även andra i behov av laparoskopiska grundfärdigheter,max 8 kursdeltagare.Program: Under senare år har möjligheterna att vinna kirurgiskfärdighet på simulerad väg ökat. Det är tydligt visat att detär en bra och patientsäker metod att på kortare tid, än vid traditionellklinisk träning, skaffa sig en bra kirurgisk grundkunskap.Laparoskopi medför stora risker för patienten om felaktigoperationsteknik används. Den blivande operatören bör därförskaffa sig en teoretisk kunskapsnivå samt en validerad färdighetsnivåavseende instrumenthantering innan ingrepp på patienttillåts. "Körkortet" är baserat på vad vana laparoskopiskakirurger har presterat i specificerade övningar. För att ge elevernamöjlighet att nå upp till denna nivå används främst övningari laparoskopisk simulator. Kursen syftar även till att ge grundläggandekunskap i hur en laparoskopistapel fungerar, olika sättatt anlägga pneumoperitoneum, hur vanliga komplikationerkan uppstå, upptäckas och åtgärdas samt hur några utvalda laparoskopiskagynekologiska typoperationer kan utföras.Följande kursmoment ingår: Träning i laparoskopisimulator.Certifieringsprov i laparoskopisimulator. Videosessioner. Liveoperationersom visar laparoskopisk teknik vid gynekologiskatypingrepp. Träning i laparoskopibox. Strukturerad genomgångav laparoskopistapel samt felsökningsövningar.Examination: Närvaro och aktiv medverkan berättigar till kursintyg.För att få körkort krävs godkänt resultat i laparoskopisimulatorn.Mål: Ge grundläggande kunskaper i laparoskopisk kirurgiskteknik samt möjlighet att få "Körkort i laparoskopi”.ST-mål: Delmål 5Kursavgift: 8 050 SEK inkl moms och adm avg (6 440 SEKexkl moms)Information: www.scge.orgKontaktperson: maria.forslund@vgregion.se,lena.otterlind@vgregion.se16. Förlossningsrelaterade bäckenbottenskador– akut omhändertagande och sena effekterKursledning: Gunilla Tegerstedt, Gunilla Ajne, Cecilia Lind,Ann Olsson. Kursen genomförs som samarbete med SvenskaBarnmorskeförbundetKursort: Karolinska Universitetssjukhuset, HuddingeKurstid: 18-21 november (mån – tor v 47) <strong>2013</strong>. Läkare 4 dagarse angivna datum.Barnmorskor 2 dagar, 18-19 nov <strong>2013</strong>Avsedd för: 20 läkare + 20 barnmorskor (läkare specialitser iobstetrikeroch gynekologer eller ST-läkare i mån av plats).Barnmorska + läkare från samma klinik prioriteras.Program dag 1+2: Gemensamt program inkluderande tidigaskador som sfinkterrupturer och perinealskador, epidemiologioch anatomi. I seminarieform belyses och diskuteras perinealskyddmed och utan instrumentell förlossning. Praktisk träningmed suturering av grad II, III och IV bristningar på grispreparatsamt demonstration via inspelade operationsfilmer med sutureringav bristning grad II, III och IV.Program dag 3+4: (deltagare 20 läkare) Sena följder av förlossningsrelateradebäckenbottenskador som prolaps, urininkontinensoch analinkontinens. Livesessioner med perinealt ultraljudföljt av perinealkroppsrekonstruktion och liveoperation avprolaps.Examination: sker kontinuerligt vid diskussioner under seminarieroch praktiska övningar.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna vara förtrogna medriskfaktorer för förlossningsbristningar och hur dessa ska handläggas.Kunna handlägga akut perineal- och sfinkterskada samtha praktisk kunskap om perinealskydd. Vidare ha kunskap omde konsekvenser som förlossningsbristningar kan leda till. Deska ha kunskap om diagnostik och handläggning av urin- ochanalinkontinens, framfall och sexuell dysfunktion. Vidare kunskapom kirurgisk behandling av bäckenbottenskador så somrekonstruktion av perinealkroppen, TVT och prolapsplastik.ST-mål: Delmål 1 och 9 samt delar av delmål 2, 3, 5 och 19.Kursavgift: läkare 9000 kr exkl. moms, barnmorska 3600 krexkl. moms (luncher ingår)Kontaktperson: Kurssekreterare Eva Westholm,eva.westholm@karolinska.seMEDLEMSBLADET 1/ 13 13


17. Påbyggnadskurs i obstetriskultraljudsdiagnostik för läkare och barnmorskorKurstid: 18 - 22 november (mån - fre v 47) <strong>2013</strong>Kursort: Kvinnokliniken Skånes Universitetssjukhus, LundKursledning: Professor Lil Valentin och Docent Peter MalcusKvinnokliniken, Skånes universitetssjukhus SUSAvsedd för: 20 läkare och barnmorskor (10st av varje) som avseratt ha obstetrisk ultraljudsdiagnostik som sin huvudsakliga sysselsättningeller som en mycket väsentlig del i sitt arbete.Kursen ingår i <strong>SFOG</strong>s utbildningskoncept när det gäller obstetriskultraljudsdiagnostik i samarbete med Riksföreningen förUltraljudsdiagnostik (RUD). Den innehåller både teoretiskaoch praktiska moment.Program: Teoretiska föreläsningar: ultraljudsfysik, undersökningsteknik,bildoptimering. Fetometri för datering och viktskattning.Diagnostik av flerbörd. Fosteranatomigranskning.Diagnostik av de vanligaste typerna av fostermissbildningar.Amniocentes, moderkaksprov. Screening för kromosomavvikelsemed användning av ultraljudsmarkörer. Etiska aspekterpå fosterdiagnostik. Organisation. Kvalitetskontroll. Praktiskaövningar: 4 x 4 timmar = 16 timmar.Examination: Kursen avslutas med kunskapskontroll. Klararman den kan man bli examinerad. Praktisk och teoretisk examinationsker cirka 6 månader efter kursens avslutande. Omman klarar både den praktiska och teoretisk examinationen fårman intyg från <strong>SFOG</strong> på att man har kompetens att självständigtutföra rutinultraljudsundersökning under graviditet, senedan under mål.Mål: Godkänd teoretisk och praktisk examen innebär att manbedöms vara kompetent att självständigt utföra obstetriska rutinultraljudsundersökningaromfattande datering av graviditet,fastställande av antalet foster, fosterviktskattning och fosteranatomigranskningmed syfte att upptäcka fostermissbildningar.Antal: 20 st (10 läkare/ 10 barnmorskor)Pris: 15 625 kronor (inkl moms)CME-poäng: 40.Kontaktperson: Chefssekreterare Elisabet Gyllander Kvinnoklinken,Universitetssjukhuset i Lund.elisabet.gyllander @skane.se14MEDLEMSBLADET 1/ 13


18. Kurs i fosterövervakningKursledning: Maria Jonsson, Anna-Karin WikströmKurstid: 25 – 27 november (mån-ons v48) <strong>2013</strong>. Samt valfrihalvdag på hemorten för examination som ska ske snart efterkursen.Kursort: Uppsala (Akademihotellet). Rabatterat boende påhotellet erbjuds.Avsedd för: 30 Läkare (Specialister och ST )Program: Hypoxiutveckling och fostrets försvarsmekanismermot hypoxi. Samband hypoxi och hjärnskador. Riskfaktorer förutvecklande av metabol acidos. Antenatal övervakning meddatoriserat CTG, doppler och ultraljud. Förlossningövervakningmed CTG, STAN och pH/laktat-provtagning. Övervakning avfostret vid riskgraviditeter som t ex tillväxthämning. Falldiskussioneri grupp. Deltagarna förväntas ha med egna fall.Mål: ökad kunskap om fostrets fysiologi vid normal och patologiskgraviditet och förlossning. Ökad kunskap om fosterövervakning.ST-mål: Delmål ett och tre för ST-läkare.Examination: Webbaserad CTG-certifiering.Kursavgift: 6 000 kr (exkl. moms)Kontaktpersoner: maria.jonsson@akademiska.se,anna-karin.wikstrom@akademiska.se19. FARG-kurs i antikonception steg II <strong>2013</strong>Kursledning: Jan Brynhildsen Linköping, Kristina Gemzell-Danielsson SolnaKurstid: 25-26 november (mån – tis v 48) <strong>2013</strong>Kursort: Hasseludden, Stockholm, internat, helpension.Avsedd för: 15 (max) specialister med särskilt intresse av antikonceptionoch abortfrågor.Program: Fördjupning i epidemiologi och mekanismer medfokus på komplicerandetillstånd.Internationella föreläsare. Föreläsningar. Stor vikt kommer attläggas vid interaktiva falldiskussioner där kursdeltagarna förväntasförbereda diskussionsunderlag.Mål: Fördjupade kunskaper om preventivmedels verkningsmekanismeroch ökad förståelse för olika sidoeffekter. Ökadkunskap om handläggning av komplicerade fall med fokus påinterkurrent sjukdom.Kursavgift: 6 000 (internat, helpension)Kontaktpersoner: jan.brynhildsen@lio.sekristina.gemzell@ki.se20. Hysteroskopisk sterilisering ochminihysteroskopiKursledning: Johanna Isaksson, Katarina Englund, ArneRådestad, Jörgen Nathorst-BöösKurstid: 25 - 26 november (mån - tis v 48) <strong>2013</strong>Kursort: Aleris specialistvård Sabbatsberg, StockholmAvsedd för: 6 specialister i gynekologi med god hysteroskopiskvanaProgram: Kursen är en vidareutbildning i hysteroskopi för gynekologersom önskar lära sig/fördjupa sina kunskaper vid operationermed minihysteroskop samt hysteroskopisk sterilisering.Första dagen består av föreläsningar, videodemonstrationer ochträning i simulator. Andra dagen är hands-on på operationsavdelningen.Individuellt anpassad praktisk träning, beroende avförkunskaper. Tonvikt läggs vid vaginoskopi, diagnostisk hysteroskopioch hysteroskopisk sterilisering. Varje deltagare utför2 hysteroskopier under handledning, samt är åskådare till 5-10operationer som utförs av andra kursdeltagare. Operationernasker i 2 operationssalar parallellt.Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha tillräcklig operativkunskap för att självständigt kunna utföra hysteroskopiskasteriliseringar och operationer med minihysteroskop på sinhemklinik.Kursavgift: 7 500 SEKKontaktpersoner: johanna.isaksson@aleris.se,katarina.englund@aleris.se21. ”Fast–track-teknik” inomoperativ gynekologiKursledning: Docent Miriam Mints, Professor Sonia Andersson,Kvinnokliniken, Karolinska Universitetssjukhuset SolnaKurstid: 4 – 6 december (ons – fre v 49) <strong>2013</strong>Kursort: Kvinnokliniken, Karolinska UniversitetssjukhusetSolnaAvsedd för: 12 specialister i gynekologi och obstetrik samt STläkareProgram: Kursen är uppdelad i följande avsnitt: cervixdysplasier,office hysteroskopi. Varje avsnitt innehåller både teoretiskaoch praktiska delar.Teoretiskt program:CIN ur cytologisk och patologisk synpunkt. Principer för utredningoch behandling av dysplasi. Kontroll efter behandlingen.Abnorma uterina blödningar, utredning och behandling.Genomgång av hysteroskopisk teknik och användningsprinciperför poliklinisk hysteroskopi. Indikationer och kontraindikationerför hysteroskopi. Per- och postoperativa komplikationer.Tillämpning av hysteroskopisk teknik i klinisk praxis medspeciell inriktning på utredning av precarcinösa intrakavitäraförändringar.”Hands-on”-delen:varje deltagare planeras att under handledning utföra koniseringmed LETZ elektrod eller hysteroskopiskt ingrepp. Träningav hysteroskopiska ingrepp på modeller.Examination: sker kontinuerligt genom fall diskussioner och isamband med praktiska övningar.Mål: Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna förstå huroch när minimal-invasiva metoder kan tillämpas inom poliklinik.Dessutom vill vi erbjuda verktyg för att förbättra teknikenvid sådana minimal-invasiva metoder som konisering och hysteroskopiför att kunna utföra behandlingarna polikliniskt.ST-mål: 5, 10Kursavgift: 8 500 SEKKontaktperson: miriam.mints@karolinska.seMEDLEMSBLADET 1/ 13 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!