03.03.2016 Views

Sikkerhet nr. 4 / 2015

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Sikkerhet</strong><br />

Fagblad om industrivern, trygghet og sikring<br />

Nr. 4 • <strong>2015</strong><br />

Foto: Ole Edvin Tangen<br />

Når sekundene teller:<br />

De første må handle raskt<br />

– og riktig


Nettstedet Regelhjelp.no drives av Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet<br />

(Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Helsedirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og<br />

Statens strålevern.<br />

Finn ut hva som kreves av din virksomhet<br />

Bedrift AS<br />

Fyll inn navn eller organisasjonsnummer for din<br />

virksomhet, så viser vi deg hvilke krav som gjelder for<br />

bransjen<br />

FINN KRAV<br />

Vet du hvilken bransje<br />

du tilhører?<br />

Gå direkte til<br />

bransjeoversikten<br />

Kravene til din bransje<br />

Enkelt og oversiktlig<br />

Det kan være en utfordring å holde seg orientert om alle krav og<br />

regler innenfor helse, sikkerhet og miljø. På regelhjelp.no er disse<br />

reglene presentert enkelt og oversiktlig for 58 bransjer.<br />

Skriv inn bedriftsnavn eller organisasjonsnummer, klikk – og du<br />

får opp kravene som gjelder for din bransje. Du kan også bla i<br />

bransjelisten og velge den bransjen du er interessert i.<br />

Også nyhetstjenesten på regelhjelp.no er bransjespesifikk. Ved å<br />

abonnere på nyheter, holder du deg oppdatert om nytt regelverk<br />

og endringer for din bransje.<br />

Nyhetsoppdateringene blir sendt gratis via e-post til abonnentene.<br />

Regelhjelp.no viser vei til regelverk for helse, sikkerhet, miljø og<br />

internkontroll innen: arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern,<br />

el-sikkerhet, industrivern, forurensning, servering,<br />

produkter og forbrukertjenester og miljørettet helsevern.<br />

I oversikten over temaene er det gjort en prioritering mellom viktige<br />

og andre krav.<br />

Nettstedet henvender seg spesielt til daglig leder, HMS-ansvarlig,<br />

industrivernleder og verneombud i små og mellomstore virksomheter.<br />

Hvilke krav stiller regelverket til<br />

arbeidslokalene våre?<br />

Hvordan ivaretar vi brannsikkerheten?<br />

Kravene mye Hvor farlig til avfall din kan vårt<br />

bransje<br />

oppbevare før vi må varsle myndighetene?<br />

Hvordan Hvilke krav unngår stiller vi at regelverket kundene våre til arbeids får -<br />

helseskadelig mat?<br />

lokalene våre?<br />

Hvordan gjennomfører ivaretar vi brannsikkerheten?<br />

vi en risikoanalyse?<br />

Hva Hvor innebærer mye farlig informasjonsplikten avfall kan firmae vårt for oppbevare<br />

før vi må varsle myndighetene?<br />

forbrukerproduktet?<br />

Trenger vi serveringsbevilling for å tilby<br />

gratis Hvordan mat på gjennomfører et utendørs vi arrangement?<br />

en risikoanalyse?<br />

Hva innebærer informasjonsplikten for<br />

Må bedriften vår ha industrivern?<br />

forbrukerproduktet?<br />

Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være?<br />

Trenger vi serveringsbevilling for å tilby<br />

gratis mat på et utendørs arrangement?<br />

Må bedriften vår ha industrivern?<br />

Hvor omfattende skal HMS-arbeidet være?<br />

nettstedet regelhjelp.no


kursbildet<br />

BLÅLYS: Skal man simulere katastrofer trenger man blålys.<br />

Les om SIMKAT på side 32. <br />

<br />

Foto: Ingeborg Altern<br />

<br />

Foto: Ingeborg Altern<br />

Ved hjertestans<br />

Det er tiden fra hjertestans<br />

til strø, støt som teller - Ikke<br />

hvem som utløseer det.<br />

Får en gitt elektrosjokk innen 3 til<br />

5 minutter er sjansen for å overleve<br />

70-50%.<br />

For hvert minutt som går, minker<br />

sjansen for overlevelse med mellom<br />

10 -12%<br />

Kilde :<br />

• European Resuscitation Council<br />

Guidelines for Resuscitation <strong>2015</strong><br />

http://hjertevakten.no/<br />

ERC-guidelines-<strong>2015</strong>/<br />

• Hjertevakten magasin nummer<br />

1-2001<br />

Ordinær pris<br />

kr. 14.900,-<br />

De neste<br />

100 selger<br />

vi til kun<br />

kr. 9.490,-<br />

For mer info<br />

ring oss på:<br />

53 48 20 50<br />

eller:<br />

http://hjertevakten.com/<br />

produkt/hjertestarter/<br />

heartstart/heartstart<br />

Heartstart<br />

Verdens mest solgte starter, så enkel i bruk at den er den eneste som<br />

selges ”over disk” i USA. Den ideelle hjertestarteren for hjemmet,<br />

kontorlandskap og hotell. Leveres med 8 års garanti.


Den viktige<br />

første innsatsen<br />

Først på stedet – først i innsats, dét er essensen i<br />

industri vernet. Innsatsen industri vernet gjør kan<br />

være forskjell på liv og død. Den kan være med på<br />

å begrense store skader, og den kan være avgjørende<br />

for om nødetatene får en god start på sin innsats.<br />

Industrivernet er nesten alltid på plass på skadestedet<br />

før nødetatene, og dette kan være avgjørende<br />

tid for liv, helse og materielle skader. Førsteinnsats er<br />

innsatsen dere gjør alene, altså før nødetatene kommer,<br />

men jobben din er ikke ferdig idet blålysene<br />

strømmer gjennom portene deres: Det er dere som<br />

kjenner virksomheten best. Sannsynligvis trenger<br />

nødetatene bistand fra dere, både i innsats og som<br />

kjentmenn, og med orden og sikring.<br />

Dere må sammen med nødetatene sørge for at den<br />

gode førsteinnsatsen dere gjør blir videreført. På den<br />

måten gjør dere situasjonen tryggere for alle.<br />

«Det å være raskt<br />

på stedet er ikke<br />

synonymt med<br />

å ha god førsteinnsats»<br />

Hva er så god<br />

førsteinnsats og<br />

hvordan kan man<br />

bli bedre? Det finnes<br />

ikke én fasit<br />

som passer for<br />

alle virksomheter.<br />

Som spesialrådgiver<br />

Bjørn Egil<br />

Jacobsen skriver<br />

på side 40; «(…)<br />

det er nesten like mange løsninger som det er antall<br />

industri vernpliktige virksomheter.» Organisering av<br />

førsteinnsatsen er noe som må tilpasses hver enkelt<br />

virksomhet, akkurat som organisering av industrivernet<br />

generelt.<br />

I denne utgaven av <strong>Sikkerhet</strong> har vi tatt for oss<br />

flere aspekter ved det å ha god førsteinnsats. Alt fra<br />

hvordan man lager bered skapsplan til hvordan man<br />

kan bruke øvelser til å bli bedre på hva man skal gjøre<br />

i de første minuttene etter at alarmen går. Tema et for<br />

NSOs fagseminar i år gjenspeilte dette: «Den viktige<br />

førsteinnsatsen», med foredrag om hva som er viktig<br />

og riktig førsteinnsats for den enkelte, og hvordan<br />

man kan tenke bered skap i ulike situasjoner.<br />

Selv om det er vel og bra å være tidlig på plass<br />

når alarmen går, er det å være raskt på stedet ikke<br />

synonymt med å ha god førsteinnsats. Vel så viktig<br />

er det vite hvordan du skal håndtere<br />

situasjonen og hva man skal gjøre<br />

slik at du ikke setter ditt eget eller<br />

andres liv i fare.<br />

Lykke til med bered skapsarbeidet<br />

og førsteinnsatsen!<br />

6 Hendelser<br />

46 Øvelser<br />

54 Sommeravslutning<br />

og<br />

hedersdiplom<br />

55 Kan ressursene<br />

utnyttes bedre?<br />

58 Kritisk til<br />

manglende<br />

kontroll<br />

58 Samarbeid gir<br />

resultater<br />

Nr 4 • <strong>2015</strong> • Årgang 61<br />

ISSN 0805-6080<br />

Utgis av Næringslivets<br />

sikkerhets organisasjon (NSO)<br />

og Nærings livets <strong>Sikkerhet</strong>s råd<br />

(NSR)<br />

Nytt NSO-kurs<br />

om øvelser<br />

En pilotversjon av NSOs nye<br />

kurs i øvelsesplanlegging gikk<br />

av stabelen i oktober. Her fikk<br />

deltakerne trening i å planlegge<br />

og tilrettelegge øvelser.<br />

44<br />

Portrettet:<br />

Cecilie Daae<br />

DSBs nye direktør mener<br />

industri vernet kan være tjent<br />

med å tenke etter hva klima og<br />

økt risiko for terror har å si for<br />

egenberedskapen.<br />

ABONNEMENT: Kr. 350 pr år for<br />

andre enn virksomheter tilknyttet<br />

NSO og NSR.<br />

UTGIS: Fire nummer i året.<br />

50<br />

Historiske prisutdeling<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sprisen OSPA ble delt ut<br />

for første gang under <strong>Sikkerhet</strong>skonferansen<br />

til NSR. Tre priser<br />

ble delt ut i kategoriene intern<br />

ledelse, produkter og myndigheter.<br />

56<br />

4<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


tema: førsteinnsats<br />

Fikk reell alarm under øvelsen<br />

Nødetatene fikk en reell alarm under en<br />

storøvelse på Lillestrøm. Da fikk industrivernet<br />

for alvor testet førsteinnsatsen<br />

sin. 22<br />

Blir best gjennom<br />

konkurranser<br />

Spenncon og Norpapp stimulerer<br />

konkurranseinstinktet for å gjøre<br />

industrivernet enda bedre på<br />

førsteinnsats.<br />

10<br />

17 Våre beste tips<br />

18 Håndter farlige stoffer rett<br />

21 Spørrespalten<br />

26 NSO mener:<br />

Rask og riktig innsats<br />

28 Fagseminar <strong>2015</strong>:<br />

Bruker seminaret til<br />

konsernsamling<br />

39 Førstehjelpen<br />

40 Veien til beredskap og<br />

innsats<br />

43 Huskelisten<br />

60 Ikke bli for ivrig<br />

«Leker» seg gode<br />

Gjennom rollespill får deltakerne<br />

på SIMKAT øvd på hvordan det er<br />

å være innsatsleder. Klarer man å<br />

holde hodet kaldt og at «SIMKATklaffen»<br />

detter ned?<br />

32<br />

KONTAKT:<br />

Postboks 349,<br />

1326 Lysaker<br />

tlf: 90 100 333<br />

epost: sikkerhet@nso.no<br />

www.nso.no<br />

REDAKTØR:<br />

Karoline K. Åbyholm<br />

karoline.abyholm@nso.no<br />

BLADBUNAD OG ANNONSER:<br />

Altern kommunikasjon,<br />

Ingeborg Altern<br />

kom@altern.no<br />

TRYKK: Merkur Grafisk AS<br />

©NSO2010 Føresegnene i åndsverklova<br />

gjeld for materialet i <strong>Sikkerhet</strong>. Utan særskild<br />

avtale med NSO er all eksemplarframstilling<br />

og tilgjengliggjering berre tillate så<br />

langt det har heimel i lov eller avtale med<br />

Kopinor, interesseorganisasjonen for rettshavarar<br />

til åndsverk.<br />

«<strong>Sikkerhet</strong>» innestår ikke for det faglige innhold<br />

i signerte artikler og ikke for kvaliteten<br />

på omtalte produkter.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 5


hendelser<br />

Intens slukking<br />

Bremanger<br />

STOR SLUKKEJOBB: Industrivernet gjorde en god førsteinnsats under en brann hos Glencore<br />

i Mo industripark Foto: Mo industripark Årdal<br />

Mongstad<br />

Vil ta med elementer fra<br />

hendelsen i neste øvelse.<br />

Morgenen lørdag 22. august brøt det<br />

ut brann hos Glencore i Mo industripark<br />

i Nordland. Hydraulikkolje fra<br />

en lekkasje ble antent etter å ha kommet<br />

i kontakt med varme områder<br />

rundt en smelteovn.<br />

– Vi var fem personer fra industrivernet<br />

i innsats sammen med det<br />

kommunale brannvesen. Det ble jobbet<br />

intenst med røykdykking og slukking<br />

fra fire røykdykkerlag i to timer,<br />

sier sikkerhetssjef Richard Erlandsen.<br />

Brannvakt<br />

Lang innsatsvei og mange trapper ble<br />

en ytterligere fysisk utfordring for<br />

innsatspersonellet. Etter slukkeinnsatsen<br />

ble det plassert ut brannvakt<br />

for kontroll og eventuell etterslukking<br />

fra industri vernet på Glencore.<br />

– Hendelsen ble håndtert som en<br />

lokal alarm ved industriparken. Ytterligere<br />

varsling av redningsstab og<br />

ekstra ressurser ble vurdert, men ikke<br />

satt i verk. De ressursene som var tilgjengelig<br />

på vakt var tilstrekkelig, sier<br />

Erlandsen.<br />

Vil ta med læring<br />

Interne og eksterne rutiner fungerte<br />

godt, og samarbeidet mellom<br />

industri vernet og de offentlige etater<br />

var bra, melder Erlandsen.<br />

Sarpsborg<br />

Fredrikstad<br />

– Hendelsen har i ettertid vært<br />

gransket internt. Resultatene fra evaluering<br />

og granskning vil bli gjennomgått<br />

med industri vernet på neste<br />

øvelse. Det er viktig at vi tar med oss<br />

de erfaringer slike hendelser gir oss.<br />

På denne måten kan slikt forebygges<br />

bedre, og vi vil bli enda flinkere til å<br />

håndtere uønskede hendelser i fremtiden,<br />

sier han.<br />

<br />

• NSO<br />

6<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


KURS?<br />

NISIK<br />

- din totalleverandør av:<br />

• Opplæring og øvelser<br />

Mo<br />

BRØT UT BRANN: Industrivernet gikk fra dør til dør for å varsle<br />

naboer.<br />

Foto: Elkem<br />

Brann i Elkem Bremanger<br />

Onsdag 7. oktober brøt det ut brann hos Elkem AS<br />

Bremanger. Virksomheten har et samarbeid med kommunen<br />

på brann vern ved at det kommunale brann og<br />

redning er lokalisert hos Elkem og har ansvar for branndelen<br />

av industrivernet. I industri vernet har de førstehjelp,<br />

orden og sikring og redningsstab.<br />

– Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen, og alle<br />

nødetatene var til stede, forteller fagleder førstehjelp<br />

Astrid Johanne Vårdal.<br />

Orden og sikring hadde kontroll over trafikken til og<br />

fra virksomheten, og det ble opprettet redningsstab.<br />

– Førstehjelpsgruppa vår gikk dør til dør i nabolaget,<br />

informerte folk om situasjonen og ba dem holde seg<br />

innendørs. Innbyggerne er alltid positive til informasjon<br />

når hendelsen kommer nært på og gir sterke inntrykk,<br />

sier Vårdal.<br />

Den største utfordringen som ble avdekket etter denne<br />

hendelsen var kommunikasjon mellom industri vern<br />

og brann og redning.<br />

– Brann og redning har tatt i bruk nødnettet TETRA<br />

mens industri vernet fremdeles bruker det gamle nødnettet,<br />

sier Vårdal.<br />

• NSO<br />

• Materiell<br />

• Rådgivning<br />

• ROS<br />

Vi har gode erfaringer med å gjennomføre<br />

kurs og andre aktiviteter ute hos kunden<br />

NOEN AV KURSENE VI TILBYR:<br />

Grunnkurs for industrivernmannskaper 24 timer<br />

4.-6. april 2016, Jæren<br />

6.-8. juni 2016, Stord<br />

3.-5. oktober 2016, Jæren<br />

Grunnkurs røykdykking 24 timer<br />

7.-9. mars, 2016 Jæren<br />

13.- 15. juni, 2016 Stord<br />

Utvidet sanitet 12 timer<br />

25.-26. april 2016, Jæren<br />

1.-2. november 2016, Jæren<br />

Sunnhordland ved behov<br />

Grunnkurs innsatsledelse 16 timer<br />

19.-20. april 2016, Jæren<br />

18.-19. oktober 2016, Jæren<br />

Kurs for orden og sikringspersonell 6 timer<br />

11. mai 2016, Jæren<br />

8. november 2016, Jæren<br />

Ta gjerne kontakt om det er andre ønsker- Hele landet.<br />

Besøk oss gjerne på www.nisik.no<br />

for info og terminliste<br />

TLF. TORE 915 10 223 - KJELL 480 39 023<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 7


hendelser<br />

SPERRING OG SANERING: Industrivernet var raskt på plass med sperringer og saneringsposter under en ammoniakklekkasje ved Nortura i<br />

Sarpsborg. <br />

Foto: Tobias Nordli<br />

Ammoniakklekkasje hos<br />

Nortura Sarpsborg<br />

Politiet måtte evakuere<br />

kjøpesenter og<br />

stanse togtrafikk.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

Tidlig torsdag 27. august gikk alarmen<br />

hos Nortura SA Avd. Sarpsborg,<br />

og industri vernet fikk raskt beskjed<br />

om ammoniakklekkasje og om å<br />

iverksatte full evakuering av anlegget.<br />

– Industrivernet var tidlig ute med<br />

sperringer og soneinndelinger, saneringspost<br />

og slangeutlegg. Alt var<br />

på plass da brannvesenet ankom, noe<br />

brannvesenet ble veldig imponert<br />

over, sier industri vern leder Christian<br />

Bye til <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Sperret riksvei<br />

De ansatte ble talt opp av avdelingsleder<br />

på samleplass, og ga raskt beskjed<br />

til redningsstaben at alle var ute<br />

og at ingen var savnet eller skadet.<br />

Politiet evakuerte kjøpesenteret Borg<br />

Amfi, sperret riksvei 109 og stanset<br />

togtrafikken mellom Fredrikstad og<br />

Sarpsborg som følge av lekkasjen,<br />

melder Dagbladet.<br />

– Etter at vi hadde fått stengt ned<br />

alle ventiler ble det iverksatt evakueringsvifter<br />

og utlufting. Det ble også<br />

tatt målinger for å få en oversikt over<br />

mengden med utslipp. Kl. 15 var det<br />

trygt for de evakuerte å hente ut tingene<br />

sine fra garderoben med bistand<br />

av industri vernet. Fem og fem ble tatt<br />

med ned i garderoben, sier Bye.<br />

– Tydelig arbeidsfordeling<br />

Evaluering med nødetater og<br />

industri vern ble gjennomført kort tid<br />

etter hendelsen.<br />

– Industrivernet og stab fulgte sin<br />

stående ordre strålende. Det ble opprettet<br />

stab og det ble iverksatt en klar<br />

og tydelig arbeidsfordeling. Alt i alt så<br />

gikk det bra, og vi tar med oss en hel<br />

del erfaring fra hendelsen, sier Bye.•<br />

8<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


Arbeidsulykke i Årdal<br />

En mann ble sendt til sykehus med<br />

bruddskader etter å ha fått last over<br />

seg på Hydro Aluminium Årdal fredag<br />

21. august.<br />

– To mann rykket ut med ambulansen<br />

vår. De utførte førstehjelp til<br />

den kommunale ambulansen kom,<br />

forteller industri vern leder Roy Arild<br />

Schultz.<br />

Ulykken skjedde under lossing av<br />

en maskin.<br />

– Vedkommende er skadd i fot,<br />

har fått skulderen ut av ledd og<br />

smerter forskjellige steder i kroppen.<br />

Lasten antas å veie noen tonn, uten<br />

at vi kan si det nøyaktig, sier Espen<br />

Gulliksen, operasjonsleder ved politiets<br />

operasjonssentral i Sogn og<br />

Fjordane til Bergens Tidende.<br />

Personen ble sendt til sykehuset i<br />

Førde med luftambulanse. • NSO<br />

Skjermdump Twitter 2. november <strong>2015</strong> kl 21.10<br />

Lekkasje hos Stabburet<br />

Også hos Orkla Foods Norge AS Avd.<br />

Stabburet Fredrikstad var det ammoniakklekkasje<br />

i høst. På kveld en<br />

mandag 2. november meldte Politiet<br />

Østfold om vond lukt fra virksomheten<br />

og at både industri vern og nødetatene<br />

jobbet på spreng for å stanse<br />

lekkasjen.<br />

Nødetatene avsluttet arbeidet sitt i<br />

22-tiden, og overlot resten av arbeidet<br />

til Stabburets egne folk.<br />

Ingen i området utenfor fabrikken<br />

ble evakuert, men de ble bedt om å<br />

holde seg innendørs. • NSO<br />

Skadd på Mongstad<br />

Onsdag 4. november ble det slått<br />

alarm på Mongstad base. En ansatt<br />

i et eksternt byggefirma hadde pådratt<br />

seg en kuttskade i forbindelse<br />

med ombyggingsarbeider.<br />

– CCB Mongstads industri vernpersonell<br />

rykket ut, og situasjonen<br />

ble ivaretatt på en god måte av<br />

industri vernet inntil eksterne ressurser<br />

kom og overtok, forteller<br />

industri vern leder og HMSSK-leder<br />

Jan Yngve Kvamme<br />

Den skadde mannen ble fløyet<br />

til Haukeland universitetssykehus i<br />

luftambulanse, opplyser operasjonsleder<br />

Jan-Tore Heggholmen i Hordaland<br />

politidistrikt til Bergensavisen.<br />

Kvamme meld er at det gikk bra<br />

med mannen som skadet seg.<br />

<br />

• NSO<br />

s å r b a r h e t e r<br />

v e r d i e r<br />

foto: bigwavephoto<br />

r i s i k o<br />

t r u s l e r<br />

MELD INN DIN VIRKSOMHET: www.nsr-org.no<br />

Øk din kunnskap og bli en del av nettverket i<br />

forebygging av kriminalitet, i og mot næringslivet.<br />

NSR-annonse.indd 1 17.02.<strong>2015</strong> 07:47:55<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 9


førsteinnsats<br />

Konkurrerer<br />

seg gode<br />

Nabovirksomhetene Spenncon og Norpapp<br />

kniver hvert år om å være best<br />

– på førsteinnsats.<br />

tekst: Karoline K. Åbyholm foto: Ole Edvin Tangen<br />

10<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 <strong>2015</strong>


<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 <strong>2015</strong> 11


førsteinnsats<br />

«Det er viktig å bli god på de små og<br />

litt enklere tingene først, for deretter<br />

å trene i en litt større skala»<br />

Industrivern lederen ved Smurfit Kappa<br />

Norpapp AS Avd. Hønefoss, Jan<br />

Tommy Sten, humrer under hetta på<br />

regnjakka.<br />

– Vi flyttet datoen for øvelsen, men vi<br />

glemte å flytte været.<br />

Regnværet har dog ikke lagt noen<br />

demper på engasjementet til innsatspersonellet<br />

til Norpapp og nabovirksomheten<br />

Spenncon AS Avd. produksjon<br />

Hønefoss. Hvert år holder<br />

de to en storøvelse kombinert med et<br />

industri vernmesterskap: Industri vern et<br />

ved Norpapp og Spenncon blir delt opp<br />

i lag som samler poeng og konkurrerer<br />

om å være best på industri vern og førsteinnsats.<br />

I september ble mesterskapet holdt<br />

for fjerde gang, og 20 industri vernere<br />

deltok under øvelsen.<br />

Lena Rokstad,<br />

industri vern leder ved Spenncon<br />

Godt samarbeid<br />

Instruktør i Ringerike brann- og redningstjeneste,<br />

Brede Martin Bratli, har<br />

jobbet mye med industri vernet ved<br />

de to virksomhetene. Han forteller at<br />

industri vernet der viser stort engasjement.<br />

– Brannvesenet har i flere år holdt<br />

innsats leder- og grunnkurs for industrivernet.<br />

Vi ønsket å videreføre dette og<br />

vi så et behov for samøving av virksomhetene.<br />

Det var industri vern lederne ved<br />

Spenncon og Norpapp som fikk ideen<br />

om å holde et distriktsmesterskap, sier<br />

Bratli.<br />

– Vi er veldig takknemlige for det<br />

gode samarbeidet med Ringerike brannvesen,<br />

sier Sten i kor med industri vernleder<br />

ved Spenncon, Lena Rokstad.<br />

– Det blir selvfølgelig vennskapelig<br />

kniving, men vi tror en konkurranse vil<br />

gi en litt annen motivasjon for industrivernet.<br />

Også har vi en veldig bra premie<br />

til vinnerlaget, smiler Bratli.<br />

Små øvelser<br />

Mesterskapet er delt opp i fire ulike<br />

poster der deltakerne kan sanke poeng.<br />

Hver post blir som en liten, separat<br />

øvelse. På de forskjellige postene får<br />

industri vernet øvd på førstehjelp, frigjør<br />

ing, brannslukking og i tillegg er det<br />

en praktisk kunnskapspost.<br />

– Vi ser at industri vernet får mer<br />

igjen for de små øvelsene. Derfor synes<br />

vi mesterskapet fungerer så bra, for da<br />

får de trent på mye forskjellig, sier Bratli.<br />

– Vi har også erfaring med at små<br />

øvelser fungerer like godt som store.<br />

Det er viktig å bli god på de små og litt<br />

enklere tingene først, for deretter å trene<br />

i en litt større skala, sier Rokstad.<br />

Under årets mesterskap er en del av<br />

postene «resirkulert» fra fjoråret, men<br />

med enkelte justeringer.<br />

– Neste år kan vi kanskje ta med en<br />

øvelse som går på kommunikasjon og<br />

samband, for det er noe vi i hvert fall<br />

kunne tenkt oss å øve på, foreslår Rokstad<br />

for Sten og Bratli.<br />

Blir målt på tid<br />

– Dette skulle vi trent på oftere, sier Geir<br />

Andersen fra Spenncon under førstehjelpsposten.<br />

Her får lagene prøve seg<br />

på hjerte-lunge-redning på en kollega<br />

som er livløs etter å ha falt ned en trapp.<br />

u<br />

Smurfit Kappa<br />

Norpapp AS<br />

Avd. Hønefoss<br />

Lager bølgepapp og emballasje<br />

av papir og papp.<br />

Kapittel 3-virksomhet med<br />

forsterkning innen brann vern.<br />

De har også orden og sikring.<br />

209 sysselsatte, 22 av disse er<br />

i industri vernet.<br />

Har vært industri vernpliktige<br />

siden 1943.<br />

Har også en avdeling i Indre<br />

Arna.<br />

Spenncon AS<br />

Avd. produksjon<br />

Hønefoss<br />

Produserer betongprodukter<br />

for bygge- og anleggsvirksomhet.<br />

Kapittel 2-virksomhet. Har<br />

redningsstab og orden og<br />

sikring.<br />

177 sysselsatte, 20 av disse i<br />

industri vernet.<br />

Har vært industri vernpliktige<br />

siden 1968.<br />

Forspent Betong ble etablert i<br />

Hønefoss i 1961. Etter navnebytte<br />

og oppkjøp er det i dag<br />

Consolis SAS som eier Spenncon<br />

AS.<br />

Har syv industri vernpliktige<br />

anlegg; Hamar, Sandnes,<br />

Skurve, Bergen, Hjørungavåg,<br />

Verdal og Hønefoss.<br />

12<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


ØVERST TIL VENSTRE: – Er dette 10 kilo, mon tro? En<br />

av oppgavene er å fylle bøtta så innholdet veier 10 kilo<br />

tilsammen. Brede Martin Bratli (t.v.) kontrollerer bøtta<br />

til Geir Andersen.<br />

ØVERST TIL HØYRE: Spenncon har en tilhenger med<br />

frigjøringsutstyr som Norpapp også får benytte seg av.<br />

<br />

Foto: Karoline K. Åbyholm<br />

MIDTEN: Deltakerne blir målt på tid under mesterskapet,<br />

så her er det ingen tid å miste!<br />

NEDERST: Ringerike brannvesen har et godt samarbeid<br />

med industrivernet i Hønefoss.<br />

<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 13


førsteinnsats<br />

«Det som blir gjort mens man venter på nødetatene<br />

avgjør hvor stor en hendelse blir»<br />

Brede Martin Bratli,<br />

instruktør i Ringerike brann- og redningstjeneste<br />

– Foruten å bli vurdert på kvalitet<br />

på innlærte ferdigheter, får de kjent<br />

litt på tidspresset som er under en reell<br />

hendelse, sier Bratli.<br />

Et vaktlag fra brannvesenet møtte<br />

opp for å konkurrere med industrivernet<br />

i den uformelle delen av konkurransen,<br />

men rett før brannslangestafetten<br />

fikk brannlaget en alarm<br />

som de måtte rykke ut på.<br />

– Det var kanskje like greit for<br />

deres del, siden vi nesten vant over<br />

dere i fjor, spøker Sten.<br />

– Pøh! Det var rust i lednings nettet,<br />

så vi måtte stoppe. I år hadde vi slått<br />

dere med solid margin, smiler Bratli<br />

tilbake.<br />

Viktig førsteinnsats<br />

Selv om utrykningstida til brannvesenet<br />

vanligvis er kort, er begge industrivern<br />

godt forberedt på å håndtere<br />

uønskede hendelser som kan skje hos<br />

dem. Norpapp har størst sannsynlighet<br />

for brann, og Spenncon har størst<br />

sannsynlighet for klemskader som vil<br />

kreve frigjøring. Sistnevnte virksomhet<br />

har en stor henger med frigjøringsutstyr<br />

som er lett tilgjengelig.<br />

– Hvis utrykningstida til brannvesenet<br />

er så kort, hvorfor er det da<br />

viktig at industri vernet gjør en førsteinnsats<br />

før brannvesenet kommer?<br />

– Korrekt innsats fra industrivernmannskapene<br />

de første minuttene<br />

etter at en hendelse er inntruffet,<br />

er både livreddende og skadebegrensende.<br />

Det som blir gjort mens man<br />

venter på nødetatene avgjør hvor stor<br />

en hendelse blir. Dessuten kan brannvesenet<br />

være på et annet oppdrag, og<br />

det kan ta tid før de kommer. Derfor<br />

er det ekstremt viktig at industrivernet<br />

selv kan håndtere hendelser til<br />

brannvesenet kommer, sier Bratli.<br />

Mer effektiv førsteinnsats<br />

Begge virksomhetene har gjort tiltak<br />

for å effektivisere førsteinnsatsen.<br />

– Hos oss møter innsatspersonene<br />

opp på skadestedet og ikke på et bestemt<br />

oppmøtested slik som vi gjorde<br />

tidligere, forteller Sten.<br />

– Vi har også gjort det på den måten,<br />

skyter Rokstad inn.<br />

– Det gamle regelverket krevde at<br />

vi møtte opp på et oppmøtested, men<br />

vi har også nå stående ordre om å<br />

møte på ulykkesstedet, sier hun.<br />

Sten ved Norpapp forteller at de<br />

har satt ut flere radioposter på virksomheten.<br />

– Vi har fire radioposter, og ved en<br />

alarm vil innsatspersonellet gå til den<br />

nærmeste posten. Her får de beskjed<br />

om hva som har skjedd og avvente<br />

vid ere ordre, sier han.<br />

– Foregangsbedrifter<br />

Selv om Spenncon har størst sannsynlighet<br />

for frigjøringshendelser<br />

og Norpapp for brann, kan industrivernet<br />

bistå hverandre.<br />

– Jeg vil vel nesten påstå at<br />

industri vernet må bistå hverandre.<br />

Til sammen har de mye utstyr som<br />

begge virksomhetene kan dra nytte<br />

av, mener Bratli.<br />

– Ja, det er dumt å ikke være samøvd<br />

og å samarbeide, sier Rokstad.<br />

Bratli understreker at han er godt<br />

fornøyd med dialogen som er mellom<br />

de to Hønefoss-virksomhetene.<br />

– Jeg vil absolutt kalle dem foregangsbedrifter.<br />

De har god kunnskap<br />

om risiko i egen virksomhet,<br />

jobber målrettet med forebyggende<br />

tiltak, øver mye på scenarioer de har<br />

definert i egen ROS-analyse og tar<br />

uønskede hendelser på alvor. Vi har<br />

inntrykk av at begge virksomhetene<br />

har en sikker hets kultur på alle nivåer<br />

av driften. Det er viktig å ta vare på<br />

god kontakt og dialog. Overfor oss i<br />

brannvesenet er de alltid på tilbudssida,<br />

og begge bistår ved utarbeidelse<br />

av objektplaner over virksomhetene<br />

til brannvesenet, sier Bratli.<br />

LITE SKADER: I resepsjonen hos Norpapp<br />

har de en tavle hvor det står antall dager<br />

siden siste skade med fravær.<br />

14<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


TIL VENSTRE: Konsentrasjonen må være på topp når<br />

brannslangen er på.<br />

ØVERST: INDUSTRIVERNET øver ikke bare på å slukke<br />

brann. Utstyret må også legges riktig på plass.<br />

<br />

Foto: Karoline K. Åbyholm<br />

NEDERST TIL VENSTRE: Det er orden i utstyret i<br />

utstyrsbua til Norpapp. Foto: Karoline K. Åbyholm<br />

NEDERST TIL HØYRE: I tillegg til å utføre hjertelunge-redning<br />

må deltakerne også ta en førstehjelpsquiz.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 15


førsteinnsats<br />

«Ved å bruke farger er det enkelt for andre<br />

å se hvem som er i industri vernet»<br />

Lena Rokstad,<br />

industri vern leder ved Spenncon<br />

VANT IGJEN: Laget til Dag Edvardsen vant mesterskapet, og dro i land seieren til Norpapp.<br />

<br />

Foto: Karoline K. Åbyholm<br />

Vinneren kåres<br />

Stemningen er god i kantina etter<br />

øvelsene. Latteren sitter løst og ved<br />

bordene sitter Spenncon og Norpappmedarbeidere<br />

i skjønn forening.<br />

– Hva synes dere om å ha et mesterskap<br />

som industri vernøvelse?<br />

– Det er gøy! Og artig med litt avveksling,<br />

sier Rune Halvorsen i Norpapp<br />

og blir støttet av sin kollega Dag<br />

Edvardsen.<br />

– Norpapp har vunnet alle gangene<br />

tidligere, så vi vinner helt sikkert i år<br />

også, spøker Edvardsen skråsikkert.<br />

Og ganske riktig; laget til Edvardsen<br />

og Halvorsen blir utropt som vinnerlaget<br />

med klar margin. De får dele<br />

heder, ære og en stor Twist-pose med<br />

kollegaene Even Raassum og Christer<br />

Olsen.<br />

– Det er klart det er gøy å vinne,<br />

men premien deler vi gjerne med alle,<br />

smil er Edvardsen.<br />

God merking<br />

Industrivernet hos Spenncon har<br />

alle gule gensere merket med<br />

«Industrivernet»-logoen foran og<br />

bak. På den måten skiller de seg ut<br />

fra de andre på virksomheten som<br />

har blå arbeidsgensere.<br />

– Ved å bruke farger er det enkelt<br />

for andre å se hvem som er i industrivernet.<br />

Da er det ingen tvil om hvem<br />

man kan henvende seg til under<br />

en hendelse, sier industri vern leder<br />

Lena Rokstad.<br />

Nabobedriften Norpapp er ikke<br />

noe dårligere, og har merking på<br />

både vester og jakker. •<br />

16<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


våre beste tips<br />

MÅ VURDERE SIKKERHETEN: Når du går i førsteinnsats, må du på forhånd vite hva du skal gjøre for å sikre din egen og de andre innsatspersonenes<br />

trygghet. Dette bildet viser industrivernet på Subsea 7 på Vigra i aksjon under en øvelse. Foto: Karoline Kathrine Åbyholm/NSO arkiv<br />

OBBO<br />

For at man skal kunne handle raskt,<br />

er det en rekke faktorer som spiller<br />

inn, og her er begrepet OBBO sentralt.<br />

Dette er et begrep som brukes<br />

av brannvesenet og er sikkert kjent<br />

for de som har vært på NSO-kurs.<br />

OOobserver og orienter deg om<br />

skadestedet. Få korrekt situasjonsforståelse.<br />

BB<br />

bedømme situasjonen på skadestedet.<br />

Hvilken risiko står vi<br />

ovenfor og hvilken innsats skal<br />

settes inn? Tenk sannsynlighet og<br />

konsekvens.<br />

BB<br />

beslutte type innsats. Hvilken<br />

taktikk velger du for å håndtere<br />

hendelsen?<br />

OOordre til mannskapene. Er du<br />

innsats leder må det gis tydelig<br />

ordre med bakgrunn i punktene<br />

over.<br />

Innsatsmannskap må også ha korrekt<br />

situasjonsforståelse, bedømme situasjonen<br />

ut ifra deres<br />

funksjon og beslutte<br />

hvordan de løser<br />

oppgaven de er gitt<br />

av leder.<br />

Per Martin<br />

Ødegård,<br />

seniorrådgiver<br />

Så godt man kan<br />

Plutselig står du midt i en situasjon<br />

hvor du er den eneste som kan ta<br />

grep. Du vet at din innsats og dine<br />

valg avgjør. Du må varsle industrivernet,<br />

kjenner rutinene – nå er det<br />

HVEM, HVA, HVOR som gjelder!<br />

Med viten om hjelp på vei kan du<br />

nå konsentrere deg om å håndtere<br />

situasjonen, det kan handle om sekunder.<br />

Kanskje må du holde andre<br />

på avstand? Ofte vil du kjempe en<br />

kamp mot klokken i takt med stigende<br />

adrenalin.<br />

For å utføre god førsteinnsats, må<br />

du handle ut ifra din kompetanse og<br />

forståelse av situasjonen. Kort sagt;<br />

gjøre så godt du kan!<br />

Christian<br />

Bendz,<br />

seniorrådgiver<br />

Forberedte tiltak<br />

Industrivern er planlagte forberedte<br />

tiltak. Er du en del av industri vernet,<br />

så er din innsats en forutsetning og<br />

du er forberedt.<br />

Ved mobilisering kan industrivernet<br />

raskt iverksette tilpassede tiltak<br />

for å håndtere en uønsket hendelse<br />

og bidra til normalisering. Derfor<br />

er det viktig at du vet nøyaktig hvor<br />

du skal møte og hva som forventes av<br />

deg.<br />

Du må ha tilstrekkelig kunnskap<br />

om industri vernet, virksomheten og<br />

nødvendige kvalifikasjoner for å løse<br />

oppgaven. Du må også være kjent<br />

med virksomhetens mulige uønskede<br />

hendelser og konsekvensene av disse.<br />

I tillegg til å kjenne til alarm- og<br />

varslingsrutiner, må du ha nødvendig<br />

verneutstyr og være øvet slik at<br />

du kjenner til styrker, svakheter, begrensninger<br />

og muligheter.<br />

På den måten<br />

bidrar du<br />

til en robust,<br />

forsvarlig og<br />

effektiv førsteinnsats.<br />

Bjørn Egil<br />

Jacobsen,<br />

spesialrådgiver<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 17


førsteinnsats<br />

«Man skal ha litt flaks i beredskap, men<br />

man kan ikke bygge opp beredskap på<br />

flaks alene»<br />

Håndter farlige stoffer rett<br />

Farlige stoffer kan gjøre stor skade. Med inndeling i faresoner<br />

og riktige vernedrakter kan personell beskyttes.<br />

Det er mange mennesker i vårt<br />

land som håndterer farlige stoffer<br />

i sitt daglige virke. I industri, transport,<br />

offshore, fiskeri- og landbruksnæringene,og<br />

i hjemmene våre omgir<br />

vi oss med stoffer som kan være helseskadelige.<br />

Blant nødetatene omtales hend elser<br />

med farlige stoffer som CBRNE-hendelser<br />

(se faktaboks). Norge er foreløpig<br />

forskånet for større CBRNE-hendelser<br />

med mange skadde, men det<br />

bør ikke være avgjørende for hvordan<br />

næringslivet eller nød etatene bygger<br />

opp denne bered skapen.<br />

Alvorlige hendelser<br />

Selv om hendelser med farlige stoffer<br />

i de aller fleste tilfeller skader bare<br />

et fåtall personer, er skade potensial<br />

et stort. I 2000 var Lillestrøm nær<br />

ved å bli utsatt for en svært alvorlig<br />

hendelse, da to propantanker med til<br />

sammen 218.000 liter propan tok fyr<br />

på jernbanestasjonsområdet. Denne<br />

hendelsen kunne gitt betydelige skader<br />

opp til 1 kilometer fra eksplosjonsstedet<br />

1 .<br />

I 2007 eksploderte store tanker<br />

med petroleumsavfall ved Vest Tankanlegget<br />

i Gulen kommune. Dette<br />

kunne også fått et annet utfall, men<br />

flaks gjorde at ingen liv gikk tapt 2 .<br />

Man skal selvsagt ha litt flaks i beredskap,<br />

men man kan ikke bygge opp<br />

bered skap på flaks alene.<br />

Det viste seg at mange fikk helseplager<br />

i etterkant av Vest Tank-ulykken.<br />

Rundt 46 prosent av befolkningen<br />

rapporterte om slike plager,<br />

hovedsakelig fra øvre luftveier, i flere<br />

uker etter eksplosjonen.<br />

Farlig transport<br />

Om vi ser dette ut fra en mer daglig<br />

tilnærming, kan vi med rimelig stor<br />

sikkerhet si at den største risikoen for<br />

slike ulykker ligger i transport eller<br />

generell håndtering av farlige stoffer.<br />

Det er cirka 9 millioner m 3 /tonn farlige<br />

stoffer innen de ni fareklassene (se<br />

faktaboks) som årlig transporteres på<br />

vei og jernbane i Norge, og 97 prosent<br />

av dette fraktes på veinettet. I virkeligheten<br />

er nok tallet enda høyere.<br />

I dag er det 145 industri vernpliktige<br />

virksomheter som har forsterkning i<br />

kjemi kaliedykking. Disse dykkerne<br />

1<br />

Rapport Lillestrøm-ulykken, DSB:2001<br />

2<br />

Rapport Vest Tank-ulykken, DSB:2007<br />

skal tilfredsstille gjeldende helsekrav,<br />

og ha tilfredsstillende kvalifikasjoner<br />

for å håndtere uønskede hendelser<br />

med kjemikalier. Å håndtere CBRNEhendelser<br />

skal derfor være en del av<br />

virksomhetens bered skap og kjemikaliedykkeres<br />

kvalifikasjoner.<br />

Samvirke<br />

Et av prinsippene i norsk beredskap<br />

er samvirke. I utgangspunktet<br />

gjeld er dette samvirket mellom nødetatene,<br />

men det er naturlig at dette<br />

også gjelder mellom nødetatene og<br />

private virksomheter. Industrien selv<br />

er normalt først på eget skadested og<br />

vil bruke sine ressurser til å berge liv,<br />

helse og miljø.<br />

Den innsatsen som gjøres av kolleger<br />

i industri vern- og førstehjelpslag<br />

legger grunnlaget for hvordan nødetatene<br />

videre kan løse oppdraget.<br />

Dette samvirket er svært viktig for<br />

hvordan redningsoppdrag løses i sin<br />

helhet. Bedrifter som håndterer farlige<br />

stoffer kan som oftest faget sitt,<br />

men likevel kan ulykker skje når som<br />

helst og hvor som helst.<br />

Det er da nødetatene med sin eks­<br />

18<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


pertise kommer til stedet, og summen<br />

av denne ekspertisen er det som skal<br />

redde liv, helse og miljø i den akutte<br />

fasen.<br />

Økende sannsynlig<br />

Man ser en økende sannsynlighet for<br />

hendelser med farlige stoffer, og det<br />

er også et økende antall hendelser<br />

uten personskade. I de senere år har<br />

nød etatene jobbet mer intensivt for<br />

å finne ut hvordan de kan løse slike<br />

oppdrag. De jobber nå ut fra en tredelt<br />

soneinndeling på skadestedet:<br />

Hot zone: Området hvor konsentrasjonen<br />

av skadelig agens (legeme<br />

eller stoff som fremkaller en virkning,<br />

red.anm) er så høy at akutt sykdom<br />

eller død må forventes hos personer<br />

uten beskyttelsesutstyr. Spesielle forhold<br />

gjelder ved hendelser som involverer<br />

skadelig stråling.<br />

Warm zone: Området hvor konsentrasjonen<br />

av skadelig agens er så<br />

lav at akutt sykdom er lite sannsynlig,<br />

men området regnes som forurenset<br />

slik at innsatspersonell bør benytte<br />

personlig beskyttelsesutstyr (brannvesenet<br />

omtalte tidligere yttergrensen<br />

<br />

<br />

Cold<br />

Warm<br />

Hot<br />

<br />

Vindretning<br />

Innsatsområde<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Farlig område<br />

<br />

<br />

av warm zone som «indre sperring»).<br />

Cold zone: Området som regnes<br />

som rent. Eventuell forurensing er<br />

uten betydning, og beskyttelsesutstyr<br />

er ikke påkrevet (brannvesenet<br />

omtalte tidligere overgangen mellom<br />

warm og cold zone som «ytre sperring»).<br />

Blant nødetatene brukes ofte også<br />

skadestedsbetegnelsene «farlig område»<br />

som omfatter hot- og warm zone,<br />

samt «innsatsområde» som omfatter<br />

alt innenfor politiets avsperringer.<br />

Denne inndelingen sikrer en effektiv<br />

utnyttelse av nødetatenes ressurser<br />

og raskere livreddende innsats.<br />

I tillegg til en slik endring i det felles<br />

skade steds arbeidet, utvikler den enkelte<br />

etat bedre teknikker og materiell<br />

tilpasset farenivået på et skadested.<br />

Industrivernet bør operere med de<br />

samme sonene og raskt finne ut hvor<br />

de ulike sonene er i forhold til skadestedet,<br />

og rapportere dette til brannvesenet<br />

når de kommer.<br />

Vernedrakter<br />

Nasjonal behandlingstjeneste for<br />

CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)<br />

Ni fareklasser<br />

Alle kolli eller tanker med farlig<br />

gods skal være merket med faresedler<br />

som viser primær fare.<br />

Faresedlene følger klassifiseringen<br />

i henhold til ADR-regelverket,<br />

men klassene er i tillegg delt inn i<br />

et antall undergrupper.<br />

Faresedlene angir også hvilken<br />

undergruppe varen tilhører. For<br />

innsatsmannskaper er det viktig å<br />

ha en kunnskap om de forskjellige<br />

klassene og hvilke farer som kan<br />

oppstå ved en brann eller ulykke.<br />

De ni klassene er:<br />

• 1: Eksplosiver<br />

• 2: Gasser<br />

• 3: Brannfarlig væske<br />

• 4: Brannfarlige faste stoffer<br />

• 5: 1 Oksyderende stoffer<br />

2 organiske peroksyder<br />

• 6: 1 Giftige stoffer<br />

2 infeksjonsfremmende<br />

stoffer<br />

• 7: Radioaktive stoffer<br />

• 8: Etsende stoffer<br />

• 9: Forskjellige farlige stoffer<br />

Kilde: Brannmannen.no<br />

Beredskapsprinsipper<br />

Fylkesmannen skal påse at kommuner<br />

og regionale fagetater er<br />

forberedt til å kunne ivareta sitt<br />

beredskapsansvar på grunnlag av<br />

følgende prinsipper:<br />

Ansvarsprinsippet som betyr at<br />

den som har et ansvar i en normalsituasjon<br />

også har et ansvar i<br />

tilfelle ekstraordinære hendelser.<br />

Likhetsprinsippet som betyr at<br />

den organisasjon man opererer<br />

med til daglig skal være mest mulig<br />

lik den organisasjonen man har<br />

under kriser.<br />

Nærhetsprinsippet som betyr at<br />

kriser skal håndteres på et lavest<br />

mulig nivå.<br />

Samvirkeprinsippet som stiller<br />

krav til samvirke med relevante aktører<br />

i arbeidet med forebygging,<br />

beredskap og krisehåndtering.<br />

Kilde: Fylkesmannen.no<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 19


førsteinnsats<br />

har siden 2010 utviklet et system for<br />

beskyttelse av helsepersonell på sykehus<br />

og i ambulansetjeneste, som gir<br />

dem mulighet til å ivareta pasienter<br />

på en bedre måte uten risiko for å bli<br />

skadet selv.<br />

Alle sykehus med døgnåpent akuttmottak<br />

har et større antall CBRNEvernedrakter<br />

tilgjengelig. Alle ambulansestasjoner<br />

og redningsbaser (330<br />

Sea-King) har tilsvarende utstyr som<br />

kan transporteres til skadestedet når<br />

en CBRNE-hendelse inntreffer.<br />

Ambulansestasjoner som ligger<br />

nær internasjonale flyplasser og større<br />

petrokjemiske anlegg har fått utlevert<br />

ekstra sett med drakter.<br />

CBRNE-senteret har nå til sammen<br />

distribuert over to tusen verne drakter<br />

for at man skal stå bedre rustet til å<br />

møte de truslene denne artikkelen<br />

omtaler. Ute på skadestedet gjør dette<br />

at ambulanse personell kan behandle<br />

pasienten raskere enn før. Dette er<br />

svært viktig for å kunne iverksette<br />

adekvat behandling så raskt som mulig.<br />

Helsepersonell kan også hjelpe<br />

brannvesenet med å utføre dekontaminering<br />

av forurensede pasienter,<br />

noe som kan være det viktigste<br />

enkelt tiltak et for en vellykket pasientbehandling.<br />

Samtidig sikrer verneutstyret<br />

personellet på en god måte,<br />

uten at det nedsetter yteevnen vesentlig.<br />

Fordi samme type drakt, maske og<br />

filter er distribuert til de ulike beredskapsaktørene,<br />

kan man ved større<br />

hendelser omfordele materiell dit det<br />

trengs mest på relativt kort tid.<br />

Ny strategi<br />

Det utarbeides i disse dager en ny<br />

nasjonal CBRNE-strategi på strategisk<br />

nivå. Helsetjenesten er også<br />

i sluttfasen med utarbeidelsen av<br />

nye nasjonale faglige retnings linjer<br />

for håndtering av personskade ved<br />

CBRNE-hendelser. Disse to arbeidene<br />

vil videreføre den oppmerksomheten<br />

som nå er på hendelser med<br />

farlige stoffer nasjonalt.<br />

Nye faglige retnings linjer vil utvilsomt<br />

gjøre helse tjenesten bedre rustet<br />

til å møte CBRNE-utfordringer i det<br />

daglige og når det en sjelden gang<br />

skjer større hendelser.<br />

Strategien og retningslinjene vil få<br />

betydning for industri vernet, og ansvarlig<br />

for kjemikaliedykkere bør sette<br />

seg inn i disse så snart de foreligger.<br />

VIKTIGE VERNEDRAKTER: CBRNE-senteret<br />

har distribuert over to tusen verne drakter.<br />

Denne kjemikaliedrakten fra GassMann AS<br />

har barriere mot radioaktivt støv og smittestoffer.<br />

Foto: Lakeland Europe<br />

Hvordan samarbeide?<br />

Hvordan skal industri og nødetater<br />

jobbe sammen for å bedre CBRNEbered<br />

skapen?<br />

Først og fremst må industrien og<br />

transportørene forholde seg til gjeldende<br />

lover og regler, og sørge for at de<br />

har god nok kompetanse og beredskap<br />

til å håndtere farlige stoffer når<br />

ulykken inntreffer. Dette gjelder også<br />

bedrifter som er for små til å komme<br />

inn under Storulykkeforskriften<br />

av 2005. Ulykker kan også ramme<br />

dem. Dernest handler det om risikoerkjennelse<br />

og risikooppfattelse.<br />

I tillegg må nødetatene sørge for at<br />

de utvikler god taktikk, har bra materiell<br />

og videreutvikler livredd ende<br />

kompetanse. På området CBRNE må<br />

trening og øvelser ofte gjennomføres<br />

i fullskala for å teste den reelle operative<br />

bered skapen. Industri og nødetater<br />

har mye å vinne på å gjøre dette<br />

i fellesskap.<br />

Mange bedrifter samøver med<br />

nødetatene under sine årlige beredskapsøvelser,<br />

men det kan helt klart<br />

bli flere som gjør dette. Dette er den<br />

beste måten å teste overgangen mellom<br />

bedriftens respons og nød etatenes<br />

overtagelse av hendelsen.<br />

Forbedringspotensiale<br />

En annen måte å bedre samarbeidet<br />

på er at industrien deltar aktivt i<br />

lokale fellesoperative fora. Flere regioner<br />

i landet har slike fora der nødetatene<br />

møtes for å diskutere forskjellige<br />

lokale utfordringer. Det er stor<br />

verdi i å kjenne de menneskene som<br />

man kan møte på et skadested.<br />

Av enda større verdi er det at etatene<br />

får kjennskap til utfordringer ved<br />

den enkelte bedrift på forhånd.<br />

Vi har med andre ord et forbedringspotensiale<br />

i CBRNE-beredskapen<br />

i Norge, selv om vi er på god<br />

vei til å bedre denne. Ved at industrien<br />

og det offentlige i større grad<br />

forener krefter, vil vi stå sterkere til<br />

å møte den økende trusselen farlige<br />

stoffer utgjør for samfunnet<br />

i framtiden.<br />

Anders Dybwad<br />

Ledende spesialsykepleier,<br />

CBRNEsenteret,<br />

Oslo<br />

universitetssykehus<br />

HF<br />

20<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


spørrespalten<br />

ÅPNE PORTER: Når nødetatene ankommer forventer de at de raskt kommer inn på området og at de har tilgang til bygninger og anlegg.<br />

Derfor er det viktig at industrivernet sørger for at porter er åpne og at noen møter nødetatene i porten. Foto: Harald Bergmann/NSO arkiv<br />

Før nødetatene ankommer<br />

Hva forventer nødetatene – spesielt<br />

brannvesenet – at industri vernet gjør<br />

før de kommer?<br />

Ved mottak av en melding (automatisk<br />

eller manuell) vil nød etatene søke<br />

mest mulig informasjon og ønske svar<br />

på blant annet disse spørsmålene:<br />

• Hvor brenner det og hva brenner?<br />

• Er det noen som er skadet eller<br />

ikke kan gjøres rede for?<br />

• Er det mye røyk og hvilken farge<br />

er det på røyken?<br />

• Hvilken vei blåser det? Er det trygt<br />

for nødetatene å kjøre frem til<br />

virksomheten?<br />

• Er det fare for eksplosjon?<br />

Det er derfor viktig at innsats leder så<br />

snart som mulig tar kontakt med første<br />

nødetat (som oftest brannvesenet)<br />

og bekrefter hend elsen. Innsatsleder<br />

må så raskt som mulig kunne svare på<br />

spørsmålene over og avklare sikker<br />

kjørevei og mottak.<br />

Kort eller lang tid?<br />

Hvilken innsats industri vernet får<br />

etablert før nødetatene ankommer vil<br />

variere. I områder med konsentrert<br />

industri/handelsområde, slik som en<br />

næringspark, vil det kunne være krav<br />

til 10 minutter innsatstid for brannvesenet.<br />

For andre virksomheter kan<br />

det ta inntil 30 minutter før nødetatene<br />

er på plass. Noen industri vern<br />

må derfor dimensjoneres for å kunne<br />

håndtere uønskede hendelser over<br />

lengre tid.<br />

Åpne porter<br />

Når nødetatene ankommer forventer<br />

de at de raskt kommer inn på området,<br />

og at de har tilgang til bygninger<br />

og anlegg. Utenfor ordinær arbeidstid<br />

har ofte brannvesenet tilgang til en<br />

nøkkelboks slik at de slipper å bryte<br />

seg inn, men virksomheten bør også<br />

avklare om andre nødetater bør ha<br />

tilgang til virksomheten.<br />

Når industri vernet er tilstede bør<br />

man sørge for at porter er åpne for<br />

nødetatene, og at noen møter nødetatene<br />

i porten. Mange virksomheter<br />

bruker trucksjåførene til dette da de<br />

er mobile og godt kjent på området.<br />

Trenger kjentmann<br />

Når brannvesenet er fremme bør<br />

innsats leder møte utrykningsleder<br />

eller fagleder brann og orientere om<br />

status og bli enige om videre strategi<br />

(første møte). Svært ofte vil nød etatene<br />

være helt avhengig av virksomheten<br />

for å treffe riktige avgjørelser,<br />

og ofte ønsker brannvesenet å bli fulgt<br />

inn av en kjentmann. Virksomheten<br />

bør i forkant avklare hvilket personlig<br />

verneutstyr kjentmannen bør utstyres<br />

med.<br />

Virksomheten må også sammen<br />

med nødetatene kartlegge hva som<br />

forventes av virksomheten, industrivernet<br />

og nødetatene ved en reell<br />

hendelse.<br />

Den beste måten å få svar på hva<br />

deres lokale nødetater forventer er<br />

å ta dem med på øvelser, inkludert<br />

planleggingen. Så ved neste industrivernøvelse<br />

bør dere invitere nødetatene<br />

og sjekke om melding, bekreftet<br />

melding fra innsats leder, mottak av<br />

nødetatene og gjennomføringen av<br />

førstemøte er hva nødetatene forventer<br />

og virksomheten leverer. <br />

Ole Bjørn Kaasa<br />

Seniorrådgiver,<br />

svarer på spørsmål<br />

om egenbeskyttelse/industrivern.<br />

Send dine<br />

spørsmål til<br />

ole.kaasa@nso.<br />

no<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 21


førsteinnsats<br />

SKADER OG SJOKK: Med flere skadde hadde<br />

sanitets gruppa hendene fulle under storøvelsen.<br />

I tillegg gikk noen av de ansatte i sjokk og løp inn<br />

igjen 22 i lokalet <strong>Sikkerhet</strong> for å <strong>nr</strong>. «redde» 4 <strong>2015</strong> kollegene sine.


Øvelse med<br />

reell hendelse<br />

Industrivernet i Lillestrøm måtte klare seg<br />

en god stund uten nødetatene under<br />

storøvelsen i september.<br />

tekst og foto: Karoline K. Åbyholm<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 <strong>2015</strong> 23


førsteinnsats<br />

«Industrivernet hadde<br />

god kontroll da vi ankom»<br />

Dag André Sylju<br />

innsats leder, Romerike politidistrikt<br />

Nødetatene fikk nemlig melding<br />

om en reell brann med savnede på<br />

Løren skog ett minutt etter at storøvelsen<br />

ble sparket i gang onsdag 23. september.<br />

– Det var veldig uheldig at brannlaget<br />

som var her for å øve med oss ble<br />

kalt ut, men det er jo sånn det er i den<br />

ekte verden en, sier industri vern leder og<br />

øvelsesleder Jo Minken.<br />

Stengte veier<br />

Industrivernet fikk nok å bryne seg på:<br />

En eksplosjon med påfølgende lekkasje i<br />

en formalin-tank førte til mye røyk inne<br />

i produksjonslokalet. Formalin brukes<br />

til produksjon av lim og har en sterk<br />

lukt. Eksplosjonen førte også til at både<br />

riksvei 159 og Svelleveien måtte stenges<br />

for biltrafikk, og noe av produktet i den<br />

eksploderte tanken kom også på taket til<br />

nabobedriften over veien, Roma brusfabrikk.<br />

– Dette har faktisk skjedd én gang<br />

for lenge siden, men slik produksjonen<br />

foregår i dag er det ikke mulig med<br />

en hendelse av like stort omfang, sier<br />

Mink en.<br />

Brannvesenet stilte med et annet lag<br />

etter hvert, men kom ikke til virksomheten<br />

før det hadde gått litt tid. Politi og<br />

ambulanse ble også varslet og kom til<br />

stedet.<br />

Fem savnet<br />

Etter opptelling ble det klart at det var<br />

fem savnede, og med realistisk sminkede<br />

markører måtte sanitetsgruppa<br />

bruke mye tid på å rense og behandle<br />

pasientene før ambulansen kom.<br />

Bygget som lekkasjen skjedde i er<br />

stort, og brannvesenet var avhengig av<br />

kjentmann fra industri vernet for å finne<br />

savnede.<br />

– God kontroll<br />

Under evalueringen like etter øvelsen<br />

var innsats leder fra Romerike politidistrikt<br />

Dag André Sylju full av lovord om<br />

egenberedskapen.<br />

– Industrivernet gjør en livreddende<br />

førsteinnsats som er veldig bra.<br />

Nødetat ene ble møtt i porten og geleidet<br />

raskt til kommandoplass (KO), som var<br />

fornuftig plassert. Industrivernet hadde<br />

god kontroll da vi ankom, sier Sylju.<br />

– Må øve mer<br />

Fagleder for sanitet i industri vernet<br />

mente øvelsen belyste elementer de må<br />

øve mer på.<br />

– Det ble veldig hektisk for sanitetsgruppa.<br />

Jeg syn es vi trenger bedre kursing<br />

i hvordan vi bruker utstyret, for vi<br />

brukte mye tid på å finne fram ting, sier<br />

Hashim Sharaf.<br />

Det var flere eksterne observatører<br />

under øvelsen, blant annet beredskapssjef<br />

og bered skapskoordinator<br />

i henholdsvis Skedsmo og Rælingen<br />

kommune. I tillegg var seniorrådgiver i<br />

NSO, Per Martin Ødegård, observatør.<br />

– Jeg synes det er beroligende å se<br />

at industri vernet og førsteinnsatsen<br />

funger er. Og jeg synes det var fint for<br />

øvelsens del av det tok litt tid før nødetatene<br />

kom. Da fikk industri vernet<br />

prøvd seg litt, sier Ødegård.<br />

Industrivernet på<br />

Lillestrøm<br />

Består av virksomhetene Dynea<br />

AS, Allnex Norway KS, Life<br />

Technologies AS Avd. Lillestrøm<br />

og Microbeads AS som<br />

alle holder til innenfor samme<br />

industriområde i Lillestrøm,<br />

like utenfor Oslo.<br />

Har en industriverngruppe<br />

som består av 74 personer,<br />

45 fra Dynea, 22 fra Allnex, 4<br />

fra Life Technologies og 3 fra<br />

Microbeads. Dette er inkludert<br />

staber og teknisk tjeneste.<br />

Dynea og Allnex har forsterkning<br />

i førstehjelp, brannvern,<br />

miljø- og kjemikalievern og<br />

røykdykking. Life har forsterkning<br />

i miljø- og kjemikalievern.<br />

Microbeads har særskilt vedtak<br />

om industrivernplikt og<br />

forsterkning i røykdykking.<br />

24<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


FIKK SKRYT: Innsatsleder Tor Gunnar Bjørnstad (midten) fra Allnex var helt fersk i rollen, men fikk mye skryt<br />

under evalueringen rett etter øvelsen.<br />

LIVE FRA LUFTA: Innsatspersonell<br />

kunne følge dronen live via en skjerm<br />

like ved kommandoplass.<br />

Øvde med droner<br />

Under øvelsen ble det brukt dron er som en ressurs<br />

for brannvesenet.<br />

– Bruk av droner for brannvesenet er opprinnelig<br />

et prøveprosjekt i samarbeid mellom DSB<br />

og Brann Øst som startet i august 2014. Droner<br />

er et kjempenyttig verktøy for å få et bedre<br />

overblikk over situasjonen og skadestedet, forteller<br />

dronepilot Espen Stabell fra Alarmsentral<br />

Brann Øst.<br />

Dronen som ble brukt under øvelsen er utstyrt<br />

med tre kameraer, to vanlige som sender<br />

krystallklare bilder direkte til skjermer ved KO,<br />

og et varmesøkende kamera. I tillegg kan bildene<br />

fra dronen sendes til 110-sentralen. Dronen<br />

veier bare 18 gram og har en flytid på 20<br />

minutter.<br />

– Etter at vi har fått de nødvendige godkjenningene<br />

fra blant annet luftfartstilsynet, brukes<br />

det nå drone i skarpe situasjoner av blant annet<br />

brannvesenet i Moss. Vi håper å kunne ta<br />

det i bruk ved flere brannvesen i fremtiden, sier<br />

Stabell.<br />

•<br />

VIKTIG DRONE: Denne lille dronen var en viktig aktør under øvelsen. Her med to<br />

observatører fra brannvesenet og dronepilot Espen Stabell (midten).<br />

TETTET TANKEN: Kjemikaliedykkere jobber med å tette lekkasjen i en formalin-tank.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 25


førsteinnsats<br />

«Det vi ønsker å se når vi er på tilsyn<br />

er at løsningene som velges er effektive<br />

og tilpasset de hend elsene som<br />

kan skje i virksomheten»<br />

Rask og riktig innsats<br />

Det finnes ingen fasit på hvordan du skal organisere<br />

industri vernets førsteinnsats.<br />

Hvordan kan industri vernet være til mest mulig<br />

nytte når noe skjer hos dere? Hva er den mest<br />

effektive førsteinnsatsen? Hva kan den nærmeste<br />

personen bidra med hvis noe skjer på arbeidsplassen?<br />

Det er mange spørsmål som kan stilles for<br />

å gi de gode svarene – tilpasset din virkelighet.<br />

Ulike varianter<br />

Når NSO er ute hos virksomhetene ser vi mange ulike<br />

varianter av hvordan industri vernets førsteinnsats<br />

er organisert. Det er bra, for det er ingen fasit<br />

på dette.<br />

Det vi ønsker å se når vi er på tilsyn er at løsningene<br />

som velges er effektive og tilpasset de hendelsene<br />

som kan skje i virksomheten. Derfor stiller<br />

vi spørsmål om hva industri vernet skal håndtere<br />

umiddelbart etter at en hendelse er varslet.<br />

• Skal alt mannskap møte på en mønstringsplass?<br />

• Skal noen gå rett i hovedporten for å møte nødetatene?<br />

• Skal noen gå rett i innsats – rett fra egen arbeidsplass?<br />

• Er bered skapsutstyr lett tilgjengelig på ett eller<br />

flere steder i virksomheten?<br />

Gode øvelser<br />

Mange har testet ut løsninger i øvelser, og noen har<br />

fått kjørt seg på ekte hendelser. NSO oppfordrer alle<br />

til å teste hvor effektivt industri vernet er på de aktuelle<br />

uønskede hendelsene dere har bered skap for.<br />

Gode øvelser vil avdekke om industri vernet har<br />

riktig antall personer med riktige kvalifikasjoner og<br />

riktig utstyr til å gjøre en best mulig jobb. Samtidig<br />

vil det kunne komme nye, smarte ideer om hvordan<br />

tid en frem til innsats kan kuttes:<br />

• Fungerer den oppsatte mønstringsplanen like<br />

godt uansett hvor på virksomheten hendelsen<br />

skjer?<br />

• Hvor raskt mener dere eget personell skal være<br />

på plass for å håndtere en personskade, en brann<br />

eller en lekkasje?<br />

• Hvilket verneutstyr må de kle seg opp i før de går<br />

i innsats? Holder det med det vanlige arbeidstøyet?<br />

26<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


NSO mener<br />

KRITISKE MINUTTER: De første minuttene er kritiske for å redde et liv ved alvorlig skade. En varmeutvikling som stoppes kan<br />

bety at det ikke blir ytterligere skader eller åpne flammer. Kanskje bør alle ha enkel opplæring i elementær førstehjelp og<br />

brannslukking?<br />

Foto: Christian Bendz/NSO arkiv<br />

• Hvor effektiv/smart er plasseringen av nødvendig<br />

verneutstyr?<br />

• Hvor er nødvendig utstyr til bruk i innsats plassert?<br />

• Hvor lang tid tar det å hente dette i ulike<br />

hendelses scenarier på ulike steder i virksomheten?<br />

Andre enn industri vernet<br />

I forlengelsen av disse spørsmålene er det også<br />

grunn til å trekke inn hva dere skal forvente av de<br />

som ikke er med i industri vernet. Vet den som oppdager<br />

en uønsket hendelse hva han/hun skal gjøre?<br />

Vi vet de første minuttene er kritiske for å redde et<br />

liv ved alvorlig skade. Det å stoppe store blødninger<br />

og passe på at den skadde puster er avgjørende<br />

for om den skadde overlever eller ikke. Det samme<br />

gjeld er ved mange branntilløp; en varmeutvikling<br />

som stoppes kan bety at det ikke blir ytterligere skader<br />

eller åpne flammer.<br />

Kanskje bør alle ha enkel opplæring i elementær<br />

førstehjelp og brannslukking? Enkle og klare instrukser<br />

bør være av typen:<br />

• Varsle<br />

• Redde/slukke<br />

• Evakuere<br />

Kan industri vernet gjennomføre en kort og effektiv<br />

opplæring av sin kolleger? På den måten kan du<br />

både sørge for at flere kan handle raskt og riktig, og<br />

samtidig få økt kunnskapen om både hva og hvem<br />

industri vernet er hos dere.<br />

Da vet kollegene hvem som kan bistå, og de kan<br />

si mer om omfang og behov for hjelp når de har fått<br />

litt grunnleggende opplæring. På den måten kan<br />

også varslingen internt bli både raskere<br />

og mer presis ved hendelser.<br />

Knut Oscar Gilje, direktør,<br />

Næringslivets<br />

sikkerhetsorganisasjon<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 27


førsteinnsats<br />

RASKT OG RIKTIG: Rask og riktig førsteinnsats avgjør hvor store konsekvenser en hendelse får. Hvordan vil industrivernet takle en uønsket<br />

hendelse på deres virksomhet?<br />

Illustrasjon: Julius Vidarssønn Langhoff<br />

Bruker seminaret til konsernsamling<br />

Skretting AS sender alle<br />

industri vern lederne og<br />

brann vern lederne fra<br />

sine tre produksjonsanlegg<br />

i Norge til fagseminaret.<br />

Der møter de én dag tidligere enn de<br />

andre deltakerne.<br />

– Hvorfor «tjuvstarter» dere på fagseminaret<br />

med så mange deltakere?<br />

– Det henger sammen med at vi<br />

mandag før fagseminaret holder<br />

møte for de bered skapsansvarlige ved<br />

fabrikkene våre, sier HMS-ingeniør<br />

Roar Hellem som er konsern ansvarlig<br />

for bered skap i Skretting.<br />

Praktisk møte<br />

– Vi tar opp aktuelle saker fra hvert<br />

anlegg i tillegg til at vi samordner oss<br />

når det gjeld er prose dyrer, øvelser,<br />

dokumentasjon og liknende. Vi ønsker<br />

å gjøre ting så likt som mulig i<br />

hele konsernet, og da må vi møtes for<br />

å komme videre.<br />

Hellem forteller at møtene deres er<br />

praktisk in<strong>nr</strong>ettet, akkurat som fagseminaret.<br />

– Derfor passer det godt å legge<br />

konsernsamlingen til fagseminaret.<br />

Vi har leid møterom på seminarhotellet<br />

mandag, og så avslutter vi<br />

vårt separat møte med en hyggelig<br />

middag den kvelden.<br />

Verdensledende<br />

Skretting har posisjon som verdensleder<br />

innen produksjon av ernæringsløsninger<br />

til havbruksnæringen.<br />

Fabrikkene i Norge ligger i Stokmarknes<br />

(74 ansatte), Averøy (122<br />

ansatte) og Stavanger (129 ansatte).<br />

<br />

• NSO<br />

28<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


Den viktige førsteinnsatsen<br />

Hva legger de ulike foredragsholderne på NSOs<br />

årlige fagseminar for industri vern- og beredskapspersonell<br />

i uttrykket «den viktige førsteinnsatsen»?<br />

Hva må være på plass for å kunne<br />

gjennomføre en god førsteinnsats?<br />

Gaute Lorentzen<br />

John Håland<br />

Kan du bered skapsplanen utenat?<br />

– Syretesten for en bered skapsplan<br />

er at de som skal bruke den, kan den<br />

svært godt.<br />

Det er seniorrådgiver i NSO, Ole<br />

Bjørn Kaasa, som hevder dette.<br />

– Hvis folk må begynne å slå opp<br />

i bered skapsplanen i det flakkende<br />

lyset fra brannen eller i tåka fra gassutslippet,<br />

vil det gå galt. Da er enten<br />

planen for komplisert eller personellet<br />

for dårlig opplært. Eller begge deler,<br />

sier Kaasa.<br />

Beredskapsplanen er i grunnen<br />

overflødig i selve innsatsen. Hver<br />

og én må vite hva som skal skje i en<br />

nødssituasjon, og hva som er deres<br />

oppgaver.<br />

– En bered skapsplan er viktig å ha<br />

på plass. Den<br />

kommer til nytte<br />

under eva lueringen,<br />

ved opplær<br />

ing og som<br />

dokumentasjon<br />

overfor myndighetene,<br />

sier<br />

Kaasa.<br />

Ole Bjørn Kaasa<br />

– Still krav!<br />

For å få riktig leveranse på kursene<br />

industri vernet skal ha, er det viktig at<br />

du blir en krevende kunde: Hva vil vi<br />

egentlig ha? Hva trenger vi?<br />

John Håland fra Aker Egersund AS<br />

og Gaute Lorentzen fra Mantena AS<br />

avdeling Grorud er krevende og kritiske<br />

kunder overfor sine leverandører.<br />

– Når vi tar personell ut fra produksjonen<br />

må kursinnholdet være<br />

meningsfylt og givende, og det er<br />

«klar tale» om noe bør forbedres,<br />

hevder Håland og Lorentzen.<br />

Ny politiorganisasjon<br />

Hva betyr politireformen for din<br />

virksomhet?<br />

Neste år får Norge 12 politidistrikter<br />

mot dagens 27. Politidirektoratet<br />

mener dagens organisering begrenser<br />

politiets mulighet til å løse de<br />

viktigste oppgavene best mulig.<br />

«Har lokaliseringen noen betydning<br />

for virksomheter med industrivern?<br />

Blir det<br />

mulig for oss å<br />

opprettholde lokal<br />

kontakt?»<br />

Dette er spørsmål<br />

avdelingsdirektør<br />

Kaare<br />

Songstad er utfordret<br />

til å be-<br />

Kaare Songstad<br />

svare på NSOs<br />

Fagseminar. Songstad er av delingsd<br />

irektør og leder for Avdeling for<br />

bered skap og krisehåndtering i<br />

politi direktoratet.<br />

Det verste som kan skje<br />

Om morgenen den 7. mars, under<br />

kutting av lastebøyen på Draugen<br />

FLP med skjærebrennere, fikk en av<br />

operatørene en plateseksjon over seg.<br />

Stedet var Kværner Stord.<br />

Arbeidskolleger løp umiddelbart til<br />

ulykkesstedet. Personell fra industrivernet<br />

kom raskt til og startet hjerteog<br />

lungeredning. Ambulanse og lege<br />

ankom, og den skadde personen ble<br />

konstatert død av legen.<br />

Industrivern leder Alf Strand og<br />

Steinar Eriksen (Vice President,<br />

Head of Corporate<br />

HSSE) representerer<br />

Kværner Stord.<br />

De fortalte om<br />

ulykken, erfaringene<br />

virksomheten<br />

har gjort og hvordan<br />

hendelsen har<br />

preget bedriften og Alf Strand<br />

de ansatte siden.<br />

– Ikke glem omdømmet<br />

– Miljøutslipp kan være like ille for<br />

omdømmet som for miljøet.<br />

Det sier HMS-leder ved Bergen<br />

Engines AS Hans Aakre og teamleder<br />

Dag Arve Midttun som hadde en<br />

miljøhendelse<br />

ved virksomheten.<br />

Når man foretar<br />

risikoanalyser<br />

tenker man som<br />

regel først på<br />

personell og ytre<br />

miljø. Noen ganger<br />

strekker man<br />

Hans Aakre<br />

seg til risiko for skade på eiendeler<br />

også. Men hva om omdømmet til<br />

bedriften blir ødelagt? I noen tilfeller<br />

bør omdømmet til virksomheten<br />

være en del av risikovurderingen.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 29


Bli oppdatert: Kom på et NSO-kurs i 2016!<br />

«Nytt» 2-dagerskurs<br />

Det blir i 2016 tilbudt fire dagskurs og to todagerskurs i<br />

«Industrivernforskriften – forstå kravene».<br />

Dagskurs<br />

Dagskurset vil gi en rask gjennomgang av de sentrale delene<br />

av forskriften.<br />

– Dette er et forholdsvis intensivt kurs med hovedfokus<br />

hvordan man organiserer og dimensjonerer industri vernet,<br />

sier juridisk fagsjef i NSO og kursholder Inger H. Bye.<br />

To-dagerskurs<br />

Er du usikker på bered skapsnivået eller trenger en mer<br />

utdypende gjennomgang av vurderingen for å finne riktig<br />

bered skapsnivå, vil todagerskurset passe for deg.<br />

– På dette kurset vil vi gå grundigere inn i problemstillinger<br />

knyttet til vurderingene av bered skapsnivå, og<br />

hvilke forsterkninger som er aktuelle. Todagers kurset<br />

gir også rom for å bruke mer tid på temaene beredskapsplanlegging<br />

og øvelser. Det blir gruppeoppgaver og<br />

lagt til rette for diskusjon av aktuelle problemstiller som<br />

dukker opp underveis, sier Bye.<br />

Det kan gi ekstra utbytte på todagerskurset om del takerne<br />

overnatter. Da vil man også kunne knytte kontakter<br />

med andre som har tilsvarende oppgaver og på den måten<br />

få mer ut av kurset.<br />

Todagerskursene vil bli holdt i Oslo, mens dagskursene<br />

går ulike steder i landet.<br />

Industri vernforskriften: 1- og 2-dagers<br />

Kursene passer for industri vern ledere som har behov<br />

for innsikt i forskrift om industri vern, hvilke oppgaver<br />

en industri vern leder må løse og hvordan et industri vern<br />

skal organiseres og dimensjoneres. Andre med beredskapsansvar<br />

og de som har behov for å oppdatere seg vil<br />

også få utbytte av kurs et. Kurset består av fore les n inger<br />

og gruppe oppgaver. Det kreves ingen for kunnskaper.<br />

17. feb. Gardermoen<br />

13.–14. apr. Oslo<br />

25. mai Bergen<br />

14. sept. Gardermoen<br />

19.–20. okt. Oslo<br />

23. nov. Stavanger<br />

MER LÆRING: Er du usikker på beredskapsnivået til virksomheten eller trenge<br />

skapsnivå, vil todagerskurset passe for deg.<br />

SIMKAT: 2- og 3-dagerskurs<br />

På SIMKAT (simulering av katastrofer) får deltakerne prøvd<br />

seg i ulike roller på skadested og i redningsstab. Kurset<br />

gir blant annet trening i innsatsledelse på skadested og<br />

organisering av redningsstab. Det nye 2-dagerskurset er<br />

tilpasset virksomheter med grunnleggende bered skap eller<br />

de med 1-2 forsterk ninger. 3-dagerskurset er tilpasset<br />

virksomheter med flere forsterkninger. SIMKAT passer for<br />

alle med roller i virksomhetens bered skap, personer i redningsstab<br />

og i virksomhetens ledelse. Sted: Asker<br />

2 dager: 8.–9. mars<br />

2 dager: 20.–21. sept.<br />

3 dager: 5.–7. april<br />

3 dager: 15.–17. nov.<br />

FEBRUAR<br />

MARS<br />

APRIL<br />

MAI / JUNI<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

5 1 2 3 4 5<br />

9 1 2 3 4<br />

14 4 5 6 7 8<br />

18 2 3 4 5 6<br />

6 8 9 10 11 12<br />

10 7 8 9 10 11<br />

15 11 12 13 14 15<br />

19 9 10 11 12 13<br />

7 15 16 17 18 19<br />

11 14 15 16 17 18<br />

16 18 19 20 21 22<br />

20 16 17 18 19 20<br />

8 22 23 24 25 26<br />

12 21 22 23 24 25<br />

17 25 26 27 28 29<br />

21 23 24 25 26 27<br />

13 28 29 30 31<br />

22 30 31 1 2 3<br />

30<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


Kursene er åpne for alle – meld deg på: nso.no<br />

Kurs i øvelsesplanlegging<br />

NSO og Nasjonalt utdanningssenter for samfunns sikkerhet<br />

og beredskap (NUSB) tilbyr representanter fra industri en<br />

opplæring i å planlegge, gjennomføre og evaluere øvelser<br />

i sin virksomhet i henhold til relevante og anerkjente<br />

øvingsveiledere.<br />

Den primære målgruppen er industrivernledere og andre<br />

med ansvar for øvelser. Ledergruppen i en virksomhet<br />

kan også ha nytte av kurset.<br />

Sted: Sentrale østlandetsområdet<br />

15.–17. mars 25.–27. oktober<br />

r en mer utdypende gjennomgang av vurderingen for å finne riktig bered-<br />

Foto: Karoline Kathrine Åbyholm/NSO arkiv<br />

Risiko- og beredskapsanalyse i praksis<br />

Kurset skal gi grunnleggende ferdigheter i å kartlegge farer<br />

og problemer, og å utføre en risikovurdering og beskrivelse<br />

som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for<br />

å prioritere eventuelle tiltak.<br />

Kurset gjennomgår hvordan du utarbeide en oversikt<br />

over alle uønskede hendelser – som er utgangspunktet<br />

for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende<br />

uønskede hendelser og hvordan du gjennomfører<br />

en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i<br />

analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av<br />

industrivernet.<br />

Sted: Asker<br />

5.-6. april 1.-2. november<br />

Fagseminaret<br />

NSOs Fagseminar holdes hvert år den første tirsdagen og<br />

onsdagen i desember.<br />

Seminaret tilrettelegges for industri vern ledere og ledende<br />

fagpersoner innen bered skap.<br />

Seminaret består av foredrag, muligheter for mingling<br />

med andre industri vernere og besøk i utstillingen. Utstillere<br />

fra hele landet stiller med det siste og beste innenfor<br />

bered skaps- og industri vernutstyr og tjenester.<br />

Festmiddagen tirsdag kveld med underholdning er for<br />

mange et høydepunkt. Sted: Gardermoen<br />

Førstehjelpskurs<br />

Et svært realistisk og praktisk rettet kurs i førstehjelp tilpasset<br />

industrivern. På kurset vil man få praktisk trening<br />

i å håndtere alvorlige personskader under veiledning av<br />

instruktører med erfaring fra profesjonell ambulansetjeneste.<br />

Det vil være profesjonelle markører, og deltakerne<br />

får muligheten til å trene på å behandle skadene i<br />

trygge og rolige omgivelser.<br />

Sted: Sentrale østlandsområdet<br />

6.–7. desember<br />

1. juni 1. september<br />

SEPTEMBER<br />

OKTOBER<br />

NOVEMBER<br />

DESEMBER<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

35 1 2<br />

40 3 4 5 6 7<br />

44 1 2 3 4<br />

48 1 2<br />

36 5 6 7 8 9<br />

41 10 11 12 13 14<br />

45 7 8 9 10 11<br />

49 5 6 7 8 9<br />

37 12 13 14 15 16<br />

42 17 18 19 20 21<br />

46 14 15 16 17 18<br />

50 12 13 14 15 16<br />

38 19 20 21 22 23<br />

43 24 25 26 27 28<br />

47 21 22 23 24 25<br />

51 19 20 21 22 23<br />

39 26 27 28 29 30<br />

44 31<br />

48 28 29 30<br />

52 26 27 28 29 30<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 31


førsteinnsats<br />

10 m 2 MODELLBORD: En hel næringspark har<br />

fått plass i møtesalen på hotellet på Vettre. På<br />

SIMKAT-kurset øver deltakerne på å bli bedre<br />

på ledelse og innsats.<br />

32<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


Læring<br />

gjennom «lek»<br />

Hvordan kan små plastdokker, lekebiler og et<br />

modellbord gjøre industri vernet ditt bedre?<br />

tekst og foto: Ingeborg Altern<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 33


førsteinnsats<br />

«Dette er et opplevelseskurs, og hvis SIMKATklaffen<br />

kan dette ned hos deltakerne når de<br />

trenger den, er vi fornøyde»<br />

Bjørn Egil Jacob sen, spesialrådgiver i NSO<br />

Av alle NSOs kurs er SIMKAT (Simulering<br />

av ledelse og innsats ved<br />

ulykker og katastrofer) et av de mest<br />

praktiske. Men hvordan kan man øve på<br />

en industri katastrofe inne på et hotell?<br />

Med leker!<br />

På forhånd har deltakerne fått tilsendt<br />

fiktive Sørnes næringsparks sikkerhetshåndbok.<br />

Slik vet de hvilke sikkerhetsregler<br />

som gjelder og hva som forventes<br />

av industri vernet i næringsparken.<br />

Sørnes næringspark er basert på det<br />

gamle koksverket i Mo i Rana, og modellen<br />

er en kopi av anlegget der.<br />

Med rollespill og rekvisitter i miniatyr<br />

må kursdeltakerne nå leve seg inn i<br />

ulike scenarioer på Sørnes: Hva gjør du<br />

ved strømbrudd og oversvømmelser?<br />

Hvordan er det best å handle når en kollega<br />

er blitt påkjørt? Hva må industrivernet<br />

gjøre om det brenner i et bygg?<br />

Hva skal industrivernet gjøre før og etter<br />

at nødetatene har kommet?<br />

Spillets gang<br />

For hvert spill blir kursdeltakerne delt i<br />

to lag: Redningsstab og skadested. Innsatsledelsen<br />

på skadestedet holder til<br />

ved modellbordet over Sørnes næringspark,<br />

mens staben sitter i et eget rom.<br />

De to lagene kommuniserer med hverandre,<br />

annet innsatspersonell og omverdenen<br />

via sambandsradioer og telefoner.<br />

Det er NSO-ansatte som spiller de<br />

andre rollene og leder spillet.<br />

– Det er bare kapittel-3 virksomheter,<br />

de med forsterkninger, som har krav om<br />

redningsstab, men alle virksomheter<br />

har nytte av en redningsstab og det vil<br />

alltid være noen som fungerer som stab,<br />

selv om de ikke har det på papiret, påpeker<br />

NSOs seniorrådgiver Per Martin<br />

Ødegård før det første spillet starter.<br />

Stabens oppgave er å ta trykket utenfra<br />

og støtte skadestedsledelsen.<br />

Med flere deltakere enn roller får<br />

noen jobben med å observere dem som<br />

spiller.<br />

– Det var lærerikt å være observatør<br />

også, å se hvordan de andre håndterte<br />

situasjonene, sier Yngve Staal Andersen<br />

i evalueringen etter et av spillene.<br />

– Evalueringen tar lenger tid enn selve<br />

gjennomføringen på de første spillene,<br />

men mot slutten av kurset er det spillet<br />

som tar lengst tid. Hvorfor har dere lagt<br />

det opp slik?<br />

– Dette har vi gjort helt bevisst. Det<br />

tar tid for deltakerne å etablere et godt<br />

forhold til spillet, måten å gjennomføre<br />

det på, måten vi snakker sammen<br />

på i evalueringen, og det å bli trygge på<br />

hverandre. Deltakerne må bli trygge for<br />

å slippe seg løs, og de må få en følelse<br />

av at her er vi i samme båt. De må bli<br />

kjent så de kan benytte hverandres kompetanse,<br />

forteller spilleder Bjørn Egil<br />

Jacob sen, spesialrådgiver i NSO.<br />

Han mener kurset er nyttig for alle.<br />

– Førsteinnsatsen er så viktig at selv<br />

garva industrivernere har godt av en<br />

oppfriskning på hva de skal gjøre når<br />

ulykken inntreffer. Dessuten er det nyttig<br />

å trene på kommunikasjon.<br />

Innfridde forventninger<br />

Kursleder Ole Bjørn Kaasa innleder<br />

alltid med å spørre om deltakernes for­<br />

SIMKAT<br />

Simulering av ledelse og innsats<br />

ved ulykker og katastrofer<br />

(SIMKAT) er et praktisk kurs<br />

for redningsstab og ledende<br />

innsatspersonell.<br />

Kurset ledes av NSOs ansatte<br />

med hjelp av representanter<br />

fra nødetatene.<br />

Kurset inneholder noe teori,<br />

men mest øvelser i form av<br />

spill:<br />

• Kursdeltakerne får roller,<br />

scenarioet blir presentert.<br />

• Rollespillet gjennomføres,<br />

NSO leder spillet.<br />

• Redningsstaben og skadestedsledelsen<br />

evaluerer spillet<br />

hver for seg og sammen.<br />

To varianter: Todagers- og<br />

tredagerskurs, hver variant<br />

avholdes to ganger årlig.<br />

Første gang arrangert i 1986,<br />

inspirert av øvelser for plattformledere<br />

offshore hvor man<br />

trente på håndtering av mulige<br />

katastrofer og ulykker.<br />

ventninger.<br />

– Vi skal vel simulere ulykker,<br />

prøve oss på hvordan vi håndterer<br />

det, foreslår en.<br />

– Jeg håper jeg lærer å holde<br />

hodet kaldt, sier en annen og flere<br />

nikker samtykkende.<br />

u<br />

34<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


SIMKAT_1609_0030.jpg<br />

STABEN I ARBEID: I staben sitter loggfører, vedlikeholdssjef, fagansvarlig for farlig gods, sambandsansvarlig, ansvarlig for personalinformasjon og<br />

media med assistent og redningsleder.<br />

I SPILLROMMET: Alle ansvarlige får hver sin vest.<br />

DET FØRSTE STABSMØTET: Per Martin Ødegård anbefaler<br />

å ha en plakat med plan for det første møtet.<br />

KART PÅ STABSROMMET: NSO råder alle virksomheter til å ha kart over virksomheten<br />

lett tilgjengelig. Sammen med kunnskap om vindretning kan man da<br />

raskt få oversikt over hendelsen, hva som kan skje framover og hvor man bør ha<br />

samlingsplasser. Her er det Are Holen som tegner inn de siste hendelsene.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 35


førsteinnsats<br />

GODT FORNØYDE: Innsatsleder André<br />

Dale og industri vern leder Thomas Budeng<br />

i NOAH var fornøyde etter kurset.<br />

SPILLBORDET: Bjørn Egil Jacobsen (t.h.)<br />

forklar er spillereglene.<br />

– Jeg vil bli tryggere i rollen min,<br />

så jeg ikke klapper sammen når noe<br />

skjer.<br />

– Vi vil vel sitte igjen med mer<br />

kunnskap om helheten og samspillet,<br />

tror en deltaker.<br />

– Vi skal vite hva man skal gjøre i<br />

ulike situasjoner, supplerer en annen.<br />

«SIMKAT-klaffen»<br />

Etter to dagers intens trening er dommen<br />

klar: Alle forventninger ble innfridd.<br />

– Deltakerne virker veldig fornøyde,<br />

men de kom også med forslag til forbedringer.<br />

Pleier dere å gjøre mange<br />

endringer fra kurs til kurs?<br />

– SIMKAT er et levende, dynamisk<br />

kurs, men det er stort sett bare små<br />

endringer. Vi tar innover oss de kommentarene<br />

som kommer. Hvis deltakerne<br />

ber meg være mer direkte og<br />

tydelig, og ikke for «pusete», kan det<br />

gjøre at jeg klarer å være mer konkret<br />

neste gang, forklarer Jacobsen.<br />

– Hva tror du er den største nytteverdien<br />

av å delta på SIMKAT?<br />

– Å få en opplevelse av mestring,<br />

og ta det med seg hjem slik at man tør<br />

å gå inn i oppgaver der. En fabrikksjef<br />

fortalte at et år etter at han var<br />

på kurs et opplevde virksomheten en<br />

alvorlig hendelse. Han sa «Da jeg gikk<br />

inn i rommet for redningsstaben var<br />

det som om «SIMKAT-klaffen» datt<br />

ned – jeg visste hva jeg skulle gjøre.»<br />

Dette er et opplevelseskurs, og hvis<br />

SIMKAT-klaffen kan dette ned hos<br />

deltakerne når de trenger den, er vi<br />

fornøyde, sier Jacobsen.<br />

To på kurs<br />

Innsatsleder André Dale og industrivernleder<br />

Thomas Budeng i NOAH<br />

AS var to av deltakerne på kurset.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> tok en prat med dem før<br />

og etter kurset.<br />

– Hvilke forventinger har dere til<br />

SIMKAT?<br />

– Jeg gleder meg, dette blir ikke<br />

et vanlig koseseminar. Jeg håper jeg<br />

skal få trening slik at jeg ikke stresser<br />

når noe virkelig skjer, sier André<br />

Dale.<br />

Thomas Budeng har vært på<br />

innsats lederkurs tidligere.<br />

– Jeg forventer at jeg skal sitte<br />

igjen med mer lærdom, og bli enda<br />

bedre til å håndtere jobben.<br />

I etterkant var de begge godt fornøyde:<br />

– Jeg synes kurset var veldig bra.<br />

Forventningene ble definitivt innfridd,<br />

sier Budeng.<br />

– Dette er noe jeg vil anbefale<br />

videre til de andre i industri vernet<br />

hjemme. Dette er noe alle kunne<br />

hatt nytte av, sier Dale.<br />

– Hva vil dere ta med dere av læring<br />

fra SIMKAT?<br />

– Jeg kommer til å be om at vi får<br />

propper på radioene våre. Nå har vi<br />

sånn vi trykker på og snakker inn i,<br />

men det skaper mye unødig støy.<br />

Derfor var de radioene vi brukte under<br />

SIMKAT smarte fordi de var med<br />

propp, og da slipper man å bli så forstyrret<br />

når man skal kommunisere,<br />

sier Dale.<br />

– Jeg kan varmt anbefale SIMKAT<br />

til andre industri vernere, sier Budeng.<br />

TEGN DET DU HØRER: Kai Kvalsøre tar imot beskrivels<br />

Tenk – tr<br />

Når uhellet er ute gjeld er<br />

det å tenke klart og formidle<br />

det du ser. At dét<br />

kan være vanskelig fikk<br />

kursdeltak erne erfare.<br />

Kjernen i SIMKAT er trening. Allerede<br />

etter et par foredrag fikk deltakerne<br />

sin første praktiske utfordring: Å<br />

beskrive en tegning så godt at andre<br />

klarer å tegne det du ser.<br />

Kursdeltakerne ble delt i to lag.<br />

Med halve laget i kurssalen foran en<br />

tom tegneblokk og den andre halvdelen<br />

i et annet rom med en tegning<br />

foran seg, skulle de siste via radiosamband<br />

formidle det de så så presist<br />

som mulig.<br />

Feil størrelse<br />

At tegningen de hadde fått var mind re<br />

enn arket den skulle tegnes på, gjorde<br />

øvelsen ekstra vanskelig<br />

– Vi ganget opp størrelsen på<br />

36<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


ene og forklarer hva laget skal tegne.<br />

SI DET DU SER: Terje Holt forsøker å forklare figurene på tegningen.<br />

ykk – tal<br />

hovedfiguren, men glemte det på de<br />

andre tingene på tegningen, forteller<br />

Terje Holt i Mantena.<br />

Med seg på laget hadde han blant<br />

annet kollegene Are Holen og Kathrine<br />

Gonella. De tre syntes det var<br />

vanskelig å beskrive det de så.<br />

– Du står og ser en tegning og<br />

skjønner ikke hvorfor de i den andre<br />

enden ikke skjønner.<br />

I etterpåklokskapens lys så de at de<br />

kunne løst oppgaven bedre:<br />

– Vi burde tegnet figurene opp i<br />

rett størrelse inne hos oss.<br />

Kommunikasjon med en fremmed<br />

I det andre rommet sto Kai Kvalsøre<br />

fra Avery Dennison NTP AS og tok<br />

imot Holts beskrivelser.<br />

– Læringskurven var bratt siden<br />

jeg ikke kjente ham fra før og ikke vet<br />

hvordan han kommuniserer, og dermed<br />

stilte jeg spørsmål som ikke var<br />

relevante.<br />

Da de begynte å bekrefte hverandres<br />

meldinger gikk det bedre.<br />

– Først var jeg redd han trodde jeg<br />

var dum da jeg begynte å gjenta alt<br />

han sa.<br />

Men Holt var glad for dette.<br />

– Å gjenta beskjedene gjorde kommunikasjonen<br />

lettere, og dessuten gir<br />

det en sikkerhet ved eventuelle radiobrudd.<br />

Du vet om meldingen er kommet<br />

fram eller ikke.<br />

Riktige ord<br />

Kollegene fra Mantena mente øvelsen<br />

var en vekker på hvor vanskelig kommunikasjon<br />

kan være.<br />

– Man må være tydelig, kortfattet<br />

og ikke bruke vanskelige ord.<br />

Holen mener at kommunikasjon<br />

kan være utfordrende selv med medarbeidere<br />

man kjenner godt.<br />

– Du forventer at de andre i<br />

industri vernet kan språket ditt, men<br />

det er ingen selvfølge.<br />

Holde hodet kaldt<br />

På det andre laget var det Jarle Elvekrok<br />

fra Avery Dennison NTP AS<br />

som fikk prøve seg som sambandsmann.<br />

– De rundt meg pratet samtidig<br />

som jeg skulle snakke med de i det<br />

andre rommet på radioen. I en reell<br />

situasjon kan det bli voldsomt.<br />

Med alle sanseinntrykkene på et<br />

skadested er han redd han vil bli<br />

stresset.<br />

– Det kan være vanskelig å holde<br />

hodet kaldt, tror Elvekrok<br />

Nettopp det å få en smakebit på<br />

stresset i en reell hendelse er noe av<br />

hensikten med øvelser.<br />

– I en reell situasjon må man tenke<br />

klart og kommunisere klart. Derfor<br />

sier vi tenk, trykk, tal. Tenk gjennom<br />

hva du skal si før du trykker på<br />

sambandsknappen. Si det du skal si<br />

og vent på tilbakemelding, forklarer<br />

kursleder Ole Bjørn Kaasa.<br />

NSOs Per Martin Ødegård understreker<br />

hvor viktig det er å unngå misforståelser.<br />

– Når man forklarer hvilken ventil<br />

som skal stenges må man være sikker<br />

på at de i den andre enden stenger akkurat<br />

den ventilen du mener, og ikke<br />

en av de tjue andre.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 37


førsteinnsats<br />

DE TRE NØDETATENE: Politi førstebetjent Stefan Moldvær (t.v.), brannsjef Jørn Røed (midten) og ambulansefagarbeider Morten Askevold.<br />

Redder liv – sammen<br />

Politi, brannvesen, ambulansetjeneste<br />

og industrivern<br />

er tannhjul som<br />

virker sammen i maskineriet,<br />

mener nødetatene.<br />

I over ti år har Stefan Moldvær fra<br />

Telemark politidistrikt og Morten<br />

Askevold fra ambulansetjenesten ved<br />

Sykehuset Telemark vært faste aktører<br />

på SIMKAT. De har klare meninger<br />

om kurset og samarbeidet med<br />

industri vernet ellers.<br />

Proffe innsats ledere<br />

– Det er viktig at industri vernet får<br />

innblikk i organiseringen av redningstjenesten,<br />

sier Askevold.<br />

– Med et felles ståsted blir vi<br />

sammen mer effektive på å redde liv<br />

og begrense skade, supplerer Moldvær<br />

og oppfordrer industri vernet til<br />

å ta kontakt med politiet lokalt og<br />

bygge relasjoner.<br />

– Det kan være lettere sagt enn<br />

gjort, skyter Jørn Røed fra Asker og<br />

Bærum brannvesen inn.<br />

Noen industri vern rapporterer at<br />

de har hatt problemer med å få politiet<br />

til å spille på lag med dem. Politiførstebetjent<br />

Moldvær håper at mer<br />

profesjonelt politi, med spesialtrente<br />

innsats ledere, vil rette opp i dette.<br />

– Flere steder tar politibetjenter<br />

kjentmannsprøver på virksomhetene<br />

slik at de er sikkerhetsklarert til å<br />

ferd es der.<br />

Han oppfordrer industri vernet til<br />

å varsle politiet i god tid før øvelser<br />

eller dersom de ønsker bedriftsbesøk.<br />

– Med noen ukers planlegging kan<br />

politiet sette av mannskap og komme<br />

forberedt til virksomheten.<br />

Samvirkekurs<br />

Moldvær og Askevold ivrer for samvirkekurs<br />

der de ulike delene av redningstjenesten<br />

øver på å virke godt<br />

sammen på et skadested. I distrikter<br />

med mye industri vil det være naturlig<br />

at øvelsesskadestedet med jevne<br />

mellomrom legges til lokale virksomheter.<br />

– I Telemark har vi hatt samvirkeøvelser<br />

med industri vernet som en av<br />

aktørene, forteller Askevold.<br />

Han mener at det viktigste ved<br />

SIMKAT og lokale øvelser er at deltakerne<br />

får innsyn i hverandres oppgaver.<br />

– Vi er alle små tannhjul som må<br />

virke sammen for at maskineriet skal<br />

funke, sier Askevold.<br />

Når alarmen går<br />

Ved reelle hendelser trenger redningstjenesten<br />

å bli møtt på en god<br />

måte av industri vernet.<br />

– Når alarmen går må vi få vite om<br />

det er forhold som gjør vi bør velge<br />

én bestemt vei eller port. Og vi vil bli<br />

møtt av en kjentmann som har oversikt<br />

over utstyr, mannskap og eventuelle<br />

gjester, forteller Moldvær.<br />

Også for brannvesenet er oversikt<br />

over mennesker viktig.<br />

– Vårt første anliggende er savnede<br />

personer. Og vi trenger industrivernets<br />

kompetanse. Dere har spisskompetansen<br />

på deres farlige stoffer,<br />

påpeker Røed.<br />

Askevold ber industri vernet ringe<br />

alarmsentralen og rapportere hvis pasienters<br />

situasjon endrer seg.<br />

– I ambulansen har vi en skjerm<br />

hvor vi fortløpende får oppdateringer<br />

slik at vi er best mulig forberedt når vi<br />

ankommer skadestedet.<br />

Moldvær understreker at politiet<br />

ikke er ute ette å ta noen.<br />

– Si fra om farer eller feil dere kjenner<br />

til, ikke gjem dem unna! Vi må<br />

få vite om dem raskt så vi kan sette i<br />

gang tiltak for å redde liv og helse. •<br />

38<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


førstehjelpen<br />

GJØR NOE: Hvis en kollega trenger redning ned fra høyde, kan det hende du må ha hjelp av kolleger og eventuelt en båre, men det er<br />

viktig å huske på at det verste man kan gjøre i førstehjelpssammenheng er å ikke gjøre noe.<br />

Foto: NSO arkiv<br />

Den første hjelpen<br />

Noen skader seg –<br />

hva er det første du<br />

gjør?<br />

I et førstehjelpsperspektiv er førsteinnsatsen<br />

den hjelpen som umiddelbart<br />

settes i gang etter at en skade eller<br />

akutt sykdom har oppstått. Som oftest<br />

er det tilfeldig forbipasserende som<br />

utfører førsteinnsatsen, enten det er<br />

snakk om kollegaer på en virksomhet<br />

eller fremmede ute på gaten.<br />

Varsle først<br />

Se for deg at en kollega ved siden av<br />

deg blir klemt under tung last, og<br />

at nærmeste kompetente industrivernmannskap<br />

er 1-2 minutter unna.<br />

Da er det du som utgjør førsteinnsatsen,<br />

og det er i denne fasen at sannsynligheten<br />

for å gjøre de livreddende<br />

tiltakene er størst.<br />

Førsteinnsats innebærer da å varsle<br />

(ellers så får du ikke hjelp) i henhold<br />

til rutinene på virksomheten.<br />

I eks empelet over kan førsteinnsatsen<br />

også være å fjerne den tunge lasten<br />

slik at vedkommende kommer fri,<br />

andre ganger kan det være å stanse en<br />

stor pågående blødning. Det kan være<br />

å sørge for fri luftvei slik at vedkommende<br />

får puste, eller det kan i ytterste<br />

konsekvens være at du igangsetter<br />

hjerte- og lungeredning umiddelbart.<br />

Sunn fornuft<br />

Har du grunnleggende førstehjelpskunnskap<br />

drillet inn vil du instinktivt<br />

vite hva du skal gjøre nesten uansett<br />

skade eller sykdom. Men selv med<br />

bare sunn fornuft kommer du langt.<br />

Se for deg at en person faller i vannet<br />

og roper: «Jeg kan ikke svømme!»<br />

Hvis du ikke gjør noe, men heller<br />

venter og overlater ansvaret til nødetater<br />

eller andre så risikerer vedkommende<br />

å drukne. Trekker du derimot<br />

vedkommende på land har du sannsynligvis<br />

reddet et liv.<br />

I førstehjelp gjelder følgende regel:<br />

Det verste man kan gjøre er å la være<br />

å gjøre noe.<br />

Men vil du øke sjansen for at det du<br />

gjør er det mest fornuftige bør du trene<br />

førstehjelp. Kanskje industri vernet<br />

kan ta initiativ til kursing av alle ansatte<br />

i basal førstehjelp?<br />

Erik Schjenken<br />

Seniorrådgiver i NSO,<br />

har tidligere arbeidet<br />

i Sykehuspartner<br />

og ambulansetjenesten<br />

i Oslo.<br />

epost: erik@nso.no<br />

telefon: 952 08 859<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 39


førsteinnsats<br />

uønskede<br />

hendelser<br />

2. Uønskede hendelser<br />

Neste punkt er å komme frem til uø<strong>nr</strong>isikovurdering<br />

Veien til bered skap og innsats<br />

Skal dere få en god bered skap må dere kombinere<br />

kunnskap om metoder med kunnskap om virksomheten.<br />

Beredskap er å vite mest mulig om<br />

hva som kan skje og å være forberedt<br />

på å takle det som kommer.<br />

Hvordan kan virksomheten vite<br />

hva som kan skje? Ved å gjennomføre<br />

en risikovurdering som resulterer i en<br />

oversikt over mulige uønskede hendelser.<br />

Hvordan kan dere bli i stand til å<br />

takle disse uønskede hendelsene? Ved<br />

å bruke bered skapskompetansen til å<br />

planlegge tiltak.<br />

Når denne bered skapen er tilpasset<br />

virksomhetens uønskede hendelser,<br />

er robust, forsvarlig og effektiv, blir<br />

systematisk styrt og overvåket, ja da<br />

er det industri vern.<br />

Fra papir til praksis<br />

Enkelt? Det kan kanskje diskuteres,<br />

men dette er noen ingredienser som<br />

må på plass:<br />

1. Gjennomføre en kvalitativ risikovurdering.<br />

2. Komme frem til uønskede hendelser<br />

som kan oppstå.<br />

3. Gjøre et utvalg blant de mulige<br />

uønskede hendelsene og komme<br />

frem til dimensjonerende hendelser.<br />

4. Benytte de dimensjonerende<br />

uønskede hendelsene som beslutningsgrunnlag<br />

for planlegging og<br />

forberedelse av tiltak.<br />

1. Risikovurdering<br />

For å gjennomføre en kvalitativ<br />

risiko vurdering må man ha metodekunnskap,<br />

kjenne virksomheten, forstå<br />

hvorfor man gjennomfører risikovurderingen<br />

og hva man vil med<br />

resultatet.<br />

40<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


dimensjonerende<br />

uønskede hendelser<br />

tiltak<br />

ARBEIDET BAK GOD FØRSTEINNSATS: Med kunnskap om virksomheten kombinert med kompetanse på risikovurdering, vil dere klare å<br />

identifisere virksomhetens potensielle uønskede hendelser, konsekvensene av disse og plukke ut hvilke av hendelsene som skal avgjøre<br />

dimensjonen på deres industrivern. Kjenner dere nødetatene på stedet, hvilke ressurser dere har internt, hva som kreves for å takle hendelsene<br />

og hvordan man lager en beredskapsplan, kan dere iverksette tiltak for å takle (og forebygge) de mulige hendelsene.<br />

skede hendelser som kan oppstå. For<br />

å finne frem til disse må man kjenne<br />

virksomheten, kunne vurdere aktuelle<br />

hendelser og beskrive konsekvensene<br />

av disse.<br />

3. Dimensjonerende hendelser<br />

Deretter må man gjøre et utvalg blant<br />

hendelsene og vurdere hvilke av de<br />

mulige uønskede hendelser som<br />

krev er mer av bered skapen enn andre<br />

mindre krevende hendelser. Det er de<br />

mest krevende hendelsene som må<br />

bestemme hva som trengs av personell,<br />

kompetanse og utstyr.<br />

4. Planlegge tiltak<br />

Disse såkalte dimensjonerende uønskede<br />

hendelsene skal benyttes som<br />

beslutningsgrunnlag for forberedelse<br />

av tiltak. Tilstrekkelig kunnskap om<br />

hva som er nødvendige tiltak innenfor<br />

aktuelle bered skapsfaglige områder er<br />

viktig, i hovedsak innen førstehjelp,<br />

brannbekjempelse og kjemikalievern.<br />

I tillegg er det nødvendig med<br />

kunnskap om nødetatene og om<br />

hvordan man best forbereder samarbeid<br />

og utnyttelse av felles ressurser.<br />

Og kanskje det viktigste: Hvordan utvikle,<br />

etablere og innarbeide en praktisk<br />

og effektiv bered skapsplan.<br />

Det er også viktig med kunnskap<br />

om samfunnets minstekrav som må<br />

etterleves; nemlig regelverk.<br />

Ledelse og systematikk<br />

Kunnskap om metoder og egen virksomhet<br />

står altså sentralt. I tillegg må<br />

ledelse og systematisk arbeid være på<br />

plass for å oppnå et forsvarlig, effektivt<br />

og robust industri vern.<br />

Industrivern leder<br />

En industri vern leder skal ivareta de<br />

administrative oppgavene. Dette vil si<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 41


førsteinnsats<br />

«Du har et sett med dimensjonerende hendelser<br />

som grunnlag for organisering og<br />

dimensjonering av industrivernet, du har<br />

nødvendig beredskapskompetanse og har<br />

tildelte ressurser. Spørsmålet er om disse<br />

ressursene er tilstrekkelige.»<br />

dokumentasjon, personelloversikter,<br />

oversikt over kvalifikasjoner, øvelser,<br />

utstyr og materiell. I tillegg til risikovurdering,<br />

oversikt over aktuelle<br />

uønskede hendelser, bered skapsplan,<br />

org anisering og kommunikasjon med<br />

myndigheter og parter.<br />

Det forventes at industri vern leder<br />

er nettopp en leder, har nødvendig<br />

myndighet og ressurser til å ivareta<br />

oppgavene. Det viser seg å være særlig<br />

viktig med solid forankring i toppledelsen.<br />

Gode verktøy<br />

Det er krevende å opprettholde en<br />

god bered skap over tid. Det er nødvendig<br />

med løpende kontakt og informasjon,<br />

medvirkning og ikke minst<br />

gode øvelser som skaper engasjement<br />

og interesse. Det er ingen lett oppgave<br />

å bygge gode relasjoner og en kultur<br />

der alle bidrar, men et systematisk arbeid,<br />

god informasjon, god gjennomføringsevne,<br />

evaluere og rette opp<br />

avtalte forbedringsområder, er gode<br />

verktøy.<br />

Førsteinnsatsen<br />

Effektiv førsteinnsats er av avgjørende<br />

betydning. Den er av så stor<br />

betydning at det er forsvarlig å legge<br />

inn store ressurser for å oppnå en god<br />

førsteinnsats.<br />

For industri vernet vil det normalt<br />

være slik at det er førsteinnsatsen<br />

som koster mest og som gir mest<br />

igjen. Enhver forstår betydningen av<br />

rask reaksjon når det er fare for liv eller<br />

når brann oppstår. Enhver forstår<br />

også at reaksjonen til den eller de som<br />

er nærmest når hendelsen oppstår<br />

kan være av avgjørende betydning.<br />

Og det er grunnlaget for den evige, og<br />

ofte gode, diskusjonen om hva som er<br />

de beste tiltakene.<br />

To ytterpunkt<br />

I enkelte virksomheter er alle en del<br />

av industri vernet med kvalifikasjoner<br />

som tilfredsstiller grunnleggende<br />

krav. I en vanlig jobbsituasjon er de<br />

iført tilstrekkelig verneutstyr og kan<br />

raskt gå i innsats ved behov.<br />

Andre virksomheter har egen<br />

brann stasjon med bil og utrykningstøy.<br />

Disse er organisert med utvalgt<br />

innsatspersonell med særlige kvalifikasjoner<br />

og med oppmøteplass i<br />

brann stasjon når en hendelse varsles.<br />

For begge er førsteinnsatsen viktig<br />

og avgjørende, men potensialet for<br />

alvorlige konsekvenser i de dimensjonerende<br />

uønskede hendelsene er<br />

forskjellig. Bak de ulike resultatene er<br />

det bered skapskompetansen som har<br />

jobbet og etablert en tilpasset beredskapsplan.<br />

Beslutningsgrunnlaget er virksomhetens<br />

uønskede hendelser, virksomhetens<br />

behov og virksomhetens egenart.<br />

Godt tilpasset industri vern er<br />

avgjørende, og det finnes nesten like<br />

mange løsninger som det finnes antall<br />

industri vernpliktige virksomheter.<br />

Revurdere tiltakene<br />

Du har et sett med dimensjonerende<br />

hendelser som grunnlag for<br />

organisering og dimensjonering av<br />

industri vernet, du har nødvendig<br />

bered skapskompetanse og har tildelte<br />

ressurser. Spørsmålet er om disse ressursene<br />

er tilstrekkelige. Svaret ditt<br />

kan være nei, og du må gjennomføre<br />

diverse kompenserende tiltak.<br />

Disse tiltakene skal redusere sannsynligheten<br />

og/eller mulige konsekvenser.<br />

Tiltakene er ofte tekniske<br />

eller organisatoriske og bør være mer<br />

eller like effektive som ditt ønskede<br />

førstevalg. Dette kan dreie seg om<br />

tekniske tiltak som deteksjon, varsling,<br />

slukkeanlegg, sikringstiltak og<br />

samband, og organisatoriske tiltak<br />

som vaktordning, bedre tilpasset ansvar<br />

og oppgavefordeling, samarbeid<br />

med andre bered skapsressurser m.m.<br />

For mange virksomheter er det aktuelt<br />

med samarbeid om bered skap.<br />

Særlig gjelder dette næringsparker,<br />

men også andre som har industrivernpliktige<br />

naboer. Det er mange<br />

eks empler på godt samarbeid innen<br />

industri vern med effektiv utnyttelse<br />

av ressursene og styrket bered skap.<br />

Bjørn Egil<br />

Jacobsen<br />

Spesial råd giver<br />

i NSO<br />

42<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


huskeliste<br />

Hva er god førsteinnsats og hvordan<br />

kan man bli bedre? Bruk vår huskeliste<br />

for å få tips til hvordan du kan<br />

gjøre industri vernets viktige førsteinnsats<br />

bedre.<br />

– Gjør det til en konkurranse<br />

Spenncon og Norpapp arrangerer et industri vernmesterskap<br />

der innsatspersonellet får trent både på ferdigheter og<br />

hurtig het. Innsats må ikke bare være rask, men også riktig.<br />

Hva med å arrangere en konkurranse for industri vernet der<br />

dere øver på en uønsket hendelse? Hvis dere i tillegg øver på<br />

tidsaspektet kan det føre til at dere er raskere på plass når det<br />

virkelig smeller.<br />

Må ha god kjennskap til kjemikalier<br />

Riktig førsteinnsats ved håndtering av farlige kjemikalier<br />

er alfa og omega, og industri vernet må ha god kjennskap<br />

til stoffene ved sin virksomhet for å gjøre arbeidet til nødetatene<br />

lettere og tryggere.<br />

– Den innsatsen som gjøres av kolleger i industri vern- og<br />

førstehjelpslag legger grunnlaget for hvordan nødetatene<br />

videre kan løse oppdraget, skriver spesialsykepleier Anders<br />

Dybwad.<br />

Nødetatene kan være på andre oppdrag<br />

Det er ikke alltid nødetatene klarer å være raskt på plass,<br />

og det fikk industri vernet i Lillestrøm erfare under øvelsen<br />

23. september da brannvesenet måtte rykke ut til en boligbrann.<br />

I mange tilfeller må industri vernet være forberedt på<br />

å håndtere hendelser i lang tid før nødetatene kommer, og<br />

industri vernet må være dimensjonert deretter.<br />

Still riktige spørsmål<br />

Det finnes ingen fasit på hvordan man skal organisere<br />

industri vernet førsteinnsats, men det finnes noen spørsmål<br />

som kan hjelpe deg på vei. NSOs direktør Knut Oscar Gilje<br />

hjelper deg å stille spørsmålene du må ha svar på i «NSO<br />

mener» på side 26.<br />

Øve, øve, øve!<br />

For å bli god i førsteinnsats, må man øve, øve, øve! Dette er<br />

noe kursdeltakerne på SIMKAT lærer, for under det praktiske<br />

kurset blir deltakerne drillet i hva de skal gjøre som førsteinnsats,<br />

både i redningsstaben og på skadestedet.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 43


førsteinnsats<br />

kurs<br />

NYTTIG GRUPPEARBEID: Kursleder Mathias Johnsen (stående) gir noen innspill til deltakerne i gruppe A: Ronny Hansen, Oddbjørg Hagen,<br />

Vanel Valentic, Jannicke Holmseth Bukve og Øystein Borgen.<br />

– Et unikt tilbud<br />

På NSOs nyeste kurs<br />

lærer industri vernledere<br />

å planlegge<br />

øvelser.<br />

tekst og foto: Ingeborg Altern<br />

– På tilsyn ser vi at mange øver feil,<br />

det blir for mange snarveier, forteller<br />

seniorrådgiver i NSO Per Martin<br />

Ødegård.<br />

For ham er noe av hensikten med<br />

tilsyn å bidra til at industri vernet blir<br />

bedre.<br />

– Vi skal ikke bare si hva som er feil<br />

– vi skal hjelpe dem å få det riktig, og<br />

da trenger de kompetanse på hvordan<br />

man øver godt.<br />

Manglende tilbud<br />

NSO undersøkte markedet, men fant<br />

ingen private tilbydere som spesialiserer<br />

seg på øvelsesplanlegging for<br />

industri vern. Derfor tok de initiativ<br />

til et nytt kurs, i samarbeid med en<br />

av DSBs undervisningsvirksomheter,<br />

Nasjonalt utdanningssenter for<br />

samfunnssikkerhet og bered skap<br />

(NUSB). En pilotversjon av kurset<br />

gikk av stabel en 21.-23. oktober.<br />

– Det er bare to institusjoner<br />

som arbeider med øvelsesplanlegging:<br />

Politihøgskolen og NUSB, og<br />

siden NUSB tilbyr tilsvarende kurs<br />

til bered skapsansvarlig i kommunen<br />

bygger vi på deres kurs, sier Ødegård.<br />

Vellykket pilot<br />

NUSB trengte ikke gjøre mange endringer<br />

for å tilpasse kurset til industrien.<br />

– NSO-kurset var hovedsakelig<br />

likt som de vi pleier å kjøre, men det<br />

organisatoriske og retnings linjene er<br />

ulikt, sier Mathias Johnsen, rådgiver<br />

i NUSB.<br />

Han satte pris på industri vernledernes<br />

noe annerledes perspektiv.<br />

– På dette kurset hadde vi flere<br />

praktikere enn det pleier å være blant<br />

kommuneansatte byråkrater. Deltakerne<br />

under NSO-kurset hadde erfaring<br />

med innsats og er vant til å bli<br />

skitne på henda.<br />

Både deltakere og kursholdere var<br />

fornøyde etter endt kurs.<br />

– På kurset var det både erfarne<br />

industri vern ledere og noen ganske<br />

ferske. Alle fikk et relativt godt utbytte<br />

av kurset, men det ble nok mye å ta til<br />

seg for de aller ferskeste, sier Johnsen.<br />

Noen endringer<br />

Johnsen ser for seg noen justeringer<br />

når kurset tilbys som et ordinært kurs.<br />

– I forkant av kurset bør vi gi detaljert<br />

informasjon om forventet forkunnskap<br />

hos deltakerne, sier han.<br />

Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne<br />

tyder på det samme, de etterlyste<br />

mer forhåndsinformasjon om<br />

blant annet målgruppe. Noen foreslo<br />

at kurset skulle tilbys i to varianter ut<br />

fra industri vern ledernes erfaring eller<br />

virksomhetens type og størrelse.<br />

44<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


MANUS OG DREIEBOK: Kursholder Erik Bjerkaas viser hvordan man før en øvelse må vite<br />

hva som skal skje og hvilke meldinger spillstaben skal gi.<br />

Andre påpekte at nettopp variasjon en<br />

i deltakernes bakgrunn var med på å<br />

gjør e kurset lærerikt.<br />

Ødegård påpeker at den viktigste<br />

forhåndskunnskapen folk bør ha er å<br />

kjenne sin egen virksomhet.<br />

– Alle må før kurset kjenne egen<br />

risikovurdering godt. De må kunne<br />

svare på «hva skal vi øve på hjemme<br />

hos meg?».<br />

Målgruppen for kurset er industrivern<br />

ledere, både de ferske og de med<br />

noe erfaring.<br />

– Kurset kan også være nyttig for<br />

dem med mye erfaring, men det vil<br />

ikke være mye nytt for de industrivern<br />

lederne med aller mest erfaring.<br />

De kan heller sende «sin høyre hånd»<br />

eller nestleder, sier Ødegård.<br />

En del av kurstilbudet<br />

Deltakerne håper at kurset blir en del<br />

av NSOs tilbud, og det kan Ødegård<br />

love at det blir. Datoene er allerede<br />

satt, og kurset blir holdt i mars og oktober<br />

i 2016.<br />

NUSB håper å fortsette samarbeidet<br />

med NSO.<br />

– Vi vil gjerne kjøre dette kurset<br />

igjen. Industrien er en lite brukt<br />

kundegruppe hos oss, men flere av<br />

våre andre kurs kan være relevante<br />

for industri vernet, slik som kurs i<br />

risiko-sårbarhetsanalyse og krisekommunika<br />

sjon, sier Johnsen.<br />

Vil ha med politihøgskolen<br />

På sikt håper Ødegård å få Politihøgskolen<br />

med på kurset også.<br />

– Politihøgskolen sier de er positive<br />

til et samarbeid, men at de har det for<br />

travelt med reformen nå, sier han.<br />

Under pilotkurset deltok industrivernere<br />

fra virksomhetene Kværner,<br />

Bilfinger, Dynea, Bertel O. Steen, Avery<br />

Dennison NTP, Ringnes, Statoil,<br />

Raufoss industripark og Stena Recycling.<br />

NSO takker for gode innspill<br />

under kurset.<br />

<br />

– Veldig nyttig<br />

Jannicke Holmseth Bukve (bildet) er<br />

svært fornøyd med øvelseskurset, og<br />

som fersk industrivernleder i Avery<br />

Dennison NTP lærte hun mye.<br />

– Jeg overtok som industrivernleder<br />

i april i år, så det har vært en<br />

bratt læringskurve. Jeg har deltatt på<br />

forskriftskurset og brukt NSO aktivt,<br />

det har hjulpet. På øvelseskurset likte<br />

jeg spesielt godt hvordan vi fikk brukt<br />

teorien i praksis før vi gikk videre<br />

med mer teori.<br />

Kursdeltakerne ble delt i to grupper<br />

der oppdraget var å planlegge en<br />

øvelse for den andre gruppen og være<br />

spillstab.<br />

– Det var veldig nyttig å være både<br />

dem som hadde kontroll på øvelsen<br />

og dem som ble øvd. Da fikk vi se<br />

styrker og svakheter med øvels ene<br />

vi hadde planlagt, og vi fikk en opplevelse<br />

av hvordan det var å bli øvet.<br />

– Hva kunne gjort kurset bedre?<br />

– Jeg savnet litt nøyere avklaringer<br />

på begreper og definisjoner i begynnelsen<br />

av kurset. Selv om dette gikk<br />

seg til etterhvert, hadde det vært greit<br />

å vite fra begynnelsen at noen punkter<br />

var mer myntet på forsterket industrivern.<br />

– Bør kurset deles i to, for dem med<br />

og uten forsterkning?<br />

– For meg som relativt uerfaren<br />

industrivernleder på en bedrift med<br />

grunnleggende krav til beredskap, var<br />

det veldig nyttig å være sammen med<br />

erfarne industrivernledere fra andre<br />

typer virksomheter. Jeg lærte veldig<br />

mye av de andre deltakerne, oppsummerer<br />

Bukve.<br />

•<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 45


førsteinnsats<br />

øvelser<br />

GODT SAMHOLD: God stemning blant røykdykkerne under øvelsen ved Vard Søviknes i oktober.<br />

Full alarm ved Vard Søviknes<br />

Kun øvingsledelsen<br />

visste tidspunkt for<br />

øvelsen.<br />

Øvelsen var på forhånd varslet til uke<br />

42, men det var bare øvingsledelsen<br />

som visste akkurat når alarmen skulle<br />

gå ved Vard Group AS Avd. Søviknes.<br />

– Målet med øvelsen var å teste<br />

varslingssystemet og rutinene, øve på<br />

evakuering og samøving av industriverngruppene,<br />

forteller industri vernleder<br />

Geir Arne Nordby.<br />

Røykutvikling og informasjon<br />

Scenarioet under øvelsen var røykutvikling<br />

i et styremaski<strong>nr</strong>om på båt under<br />

utrustning, der minst to person er<br />

viste seg å være savnet.<br />

I tillegg måtte industri vernet få organisert<br />

evakuering og informasjon<br />

på mange språk under hendelsen.<br />

Full evakuering<br />

– Da alarmen gikk ble det iverksatt<br />

varslingsrutiner så industri vern leder<br />

fikk beskjed og kalte ut innsatsmannskapene.<br />

Redningsstab ble også innkalt<br />

og møtte i bered skapsrommet,<br />

sier Nordby.<br />

Innsatsleder fikk raskt overblikk<br />

over situasjonen og organiserte<br />

sammen med fagansvarlige den videre<br />

innsatsen. Slangeutlegg kom på<br />

plass, og da det ble klart at minst to<br />

personer var savnet fra området for<br />

hendelsen, ble røykdykkere sendt<br />

ned.<br />

– For å få oversikt over alt personell<br />

ble det besluttet å gjennomføre<br />

en totalevakuering. Dette omfattet to<br />

fartøy, alle bygninger på området og<br />

527 personer måtte evakueres, inkludert<br />

48 innsatspersoner.<br />

Foto: Vard Søviknes<br />

Ekstra øvingsmoment<br />

Sanitetsgruppa fikk god trening i å<br />

håndtere flere samtidige hendelser<br />

da røykdykkerne fikk ut de to som<br />

var savnet, samtidig som orden og<br />

sikringsgruppa fant en medarbeider<br />

med hjerteproblem under gjennomgang<br />

av evakueringsområdet.<br />

– Innsatslederne fikk etterhvert såpass<br />

kontroll på situasjonen at øvingsstaben<br />

la inn et ekstra moment for<br />

redningsstaben; på grunn av økende<br />

brann- og røykutvikling måtte redningsstaben<br />

evakuere til annet bygg,<br />

sier Nordby.<br />

Nyttige tilbakemeldinger<br />

På grunn av totalevakueringen fikk<br />

orden og sikringstjenesten sjekket<br />

hvordan rutinene fungerte etter innføring<br />

av adgangskontroll og ISPS for<br />

hele anlegget.<br />

– Det meste gikk bra, og vi fikk nyttige<br />

tilbakemeldinger fra både Ålesund<br />

Brannvesen KF og SVP QHSE<br />

Vard Group ved Oddbjørn Hjelle som<br />

var observatører under øvelsen, sier<br />

Nordby.<br />

Evalueringen med alt innsatspersonell<br />

umiddelbart etter øvelsen<br />

av dekket også noen forbedringsområder.<br />

I en mer detaljert gjennomgang<br />

med industri vernledelsen<br />

en tid etter øvelsen ble de forskjellige<br />

om rådene identifisert og forbedringsplaner<br />

lagt.<br />

<br />

• NSO<br />

46<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


RASK RESPONS: Da industri vern leder Michal Reinholdtsen smalt inn knappen til ære for<br />

NSO, var førstemann på stedet på under ett minutt!<br />

Elegant varsling<br />

Én alarmknapp kaller inn<br />

industrivernet raskt.<br />

tekst og foto: Harald J. Bergmann<br />

– Når jeg trykker på knappen her, går<br />

det en SMS til alle i industri vernet om<br />

at det er alarm. Etter fem sekunder<br />

ringer mobilen deres, for det er ikke<br />

alltid så lett å høre SMS-tonen. Da<br />

kommer de hit ly<strong>nr</strong>askt.<br />

Michal Reinholdtsen er industrivern<br />

leder ved NorLense AS i Fiskebøl<br />

i Vesterålen. De lager hovedsakelig<br />

lenser til oljebransjen, men også oppblåsbare<br />

telt til forsvaret og nødetater.<br />

I dag har de 50-60 ansatte, og er<br />

hjørnesteinsbedriften i Fiskebøl.<br />

– Vi kan ikke la noe skje med bedriften<br />

og arbeidsplassene våre. Derfor<br />

er hurtig varsling avgjørende.<br />

Brannvarsling skjer via brannmeldere<br />

eller detektorer, og da uler det over<br />

alt. Men dersom en person kommer<br />

til skade, er denne knappen god å<br />

ha. Den er plassert midt i bedriften,<br />

og alle vet om den og kan bruke den.<br />

Skulle det være falsk alarm, drar vi<br />

bare knappen ut, så går det ut melding<br />

om at alarmen er avblåst, forteller<br />

Reinholdtsen.<br />

•<br />

SMS-UTSENDING: Alle i industrivernet får<br />

varsel på mobilen.<br />

TO HEDERSDIPLOM: Industrivernleder<br />

Gaute Lorentzen (midten) delte ut<br />

diplom til Arne Harald Wilhelmsen (t.v.)<br />

og Birger Opås.<br />

Hedersdiplom til<br />

Wilhelmsen og Opås<br />

To engasjerte industri vernere ved<br />

Mantena AS Avd. Grorud ble tildelt<br />

NSOs hedersdiplom 25. august. Begge<br />

gikk av med pensjon i august.<br />

Arne Harald Wilhelmsen har vært<br />

fagleder for ordensvernet og brannbilansvarlig,<br />

og har vært i industrivernet<br />

i 20 år.<br />

Birger Opås har 40 års fartstid i<br />

industri vernet, og har i alle år vært<br />

med i sanitetsgruppa. Han har også<br />

vært nestleder for industri vernet og<br />

brann vern leder.<br />

• NSO<br />

Hedersdiplom til<br />

Tønnessen<br />

Tidligere industri vern leder ved Eramet<br />

i Kvinesdal, Leif Tønnessen (t.h.),<br />

fikk overrakt hedersdiplom fra NSOs<br />

seniorrådgiver Christian Bendz 4.<br />

september.<br />

Tønnessen har vært industri vernleder<br />

siden 1988 og vært med i<br />

industri vernet i hele 40 år. Han har<br />

jobbet i sanitetsgruppa og vært<br />

brann vern leder.<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 47


øvelser<br />

DØD DUKKE: Heldigvis var det dukken det gikk hardest utover i øvelsen – den ble til slutt erklært død. De andre, levende, markørene ble litt<br />

kalde underveis, så det ble et læringspunkt å ta med til neste øvelse.<br />

Storøvelse på CCB<br />

Øvde på eksplosjon,<br />

brann og personskader.<br />

tekst og foto: Knut Oscar Gilje<br />

Det var en vindfull og våt vestlandsdag<br />

i oktober de gode beredskapskreftene<br />

på Ågotnes skulle treffes<br />

for å øve. Med unntak av politiet<br />

stilte også nød etatene opp på en innholdsrik<br />

formiddag på Coast Center<br />

Base (CCB). Som ny industri vernleder<br />

på basen var Pål Samuelsson<br />

spent før hans første storøvelse ble<br />

igangsatt.<br />

To scenarioer<br />

Industrivern lederen og de han hadde<br />

planlagt øvelsen sammen med, hadde<br />

åpenbart gjort en god og grundig<br />

jobb. Det var to separate hendelser,<br />

både brann i container ute og hendelse<br />

med flere personskader i produksjonshall.<br />

Begge hendelsene var lagt<br />

til Aker sin del av området.<br />

Været gjorde sitt til at brannscenariet<br />

ble noe mer krevende enn<br />

forventet. På grunn av heftig røykutvikling<br />

i den kraftige vinden måtte<br />

det røykdykkere til for å få slukket<br />

brannen i containeren. Det gjorde det<br />

bare artigere for industri vernets folk,<br />

så smilene satt løst under debriefen:<br />

«Endelig en skikkelig brann å øve på<br />

for røykdykkerne».<br />

Inne i en av områdets haller hadde<br />

det skjedd en eksplosjon. Fem skadde<br />

personer lå ulike steder rundt og<br />

under utstyr. En av dem måtte reddes<br />

opp av en dyp og gass-/røykfyllt «silo».<br />

De skadde ble raskt tatt hånd om av<br />

de lokale industri ver<strong>nr</strong>essursene – de<br />

som var på jobb på stedet.<br />

Viktig evaluering<br />

Det felles industri vernet for basen<br />

kom på stedet etter kort tid, med mer<br />

ressurser og utstyr. Nødetatene ble<br />

bevisst holdt igjen noen ekstra minutter<br />

for å gi gode øvingsmomenter for<br />

industri vern personellet.<br />

Industrivern lederen ledet et<br />

godt evalueringsmøte i etterkant av<br />

øvels en. Her slapp alle med hovedfunksjon<br />

er og observatører til med<br />

kommentarer og innspill.<br />

Hovedkonklusjonen var at det var<br />

en god øvelse der veldig mange fikk<br />

oppgaver å løse. Lokal førsteinnsats<br />

var effektiv og bar preg av god trening<br />

og riktig utstyr. På et så stort industriområde<br />

som CCB på Ågotnes er, blir<br />

orden og sikring en viktig oppgave.<br />

Det kan være krevende å finne frem,<br />

og kjentmenn som kan vise vei til riktig<br />

bygg er viktig.<br />

Brannvesenet foreslo at de ulike<br />

områdene på basen burde få ulike<br />

navn slik at det var lettere å finne<br />

frem. De lokale ressursene, det felles<br />

industri vernet på basen og nødetatene<br />

så ut til å finne hverandre,<br />

men tydelig merking med vester av<br />

aktørene er viktig under så store hendelser.<br />

<br />

•<br />

48<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


MANGE ØVDE: Flere titalls personer fra industrivernet, Mosseregionen interkommunale brann og redning samt markører deltok på øvelsen<br />

ved Rockwool i oktober.<br />

Foto: Martin S. Pedersen/AS Rockwool Avd. Moss<br />

Øvde med nødetatene<br />

Torsdag 22. oktober ble det holdt<br />

en storøvelse hos AS Rockwool<br />

Avd. Moss. Øvelsen var i sam arbeid<br />

med Mosseregionen interkommunale<br />

brann og redning (MIB)<br />

og ambulanse faglinja på Malakoff<br />

videre gående skole.<br />

Blant scenarioer for øvelsen var<br />

eks plosjon i kupolovn med påfølgende<br />

brann og strukturelle ødeleggelser.<br />

Målet var å øve på samhandling,<br />

inkludert bedriftens redningsstab.<br />

– I tillegg var det 11 skadde, hvor<br />

et par av dem krevde teknisk redningsinnsats.<br />

Skadene var inhalasjon<br />

av røyk, klemskader og perforering,<br />

sier industri vern leder Ronny Kristoffersen.<br />

MIB bistod med lag fra to stasjoner<br />

og fagleder brann (12 personer). Ambulansefaglinja<br />

stilte med markører<br />

og ambulanselag, 15 elever og to lærere.<br />

I tillegg deltok hele industri vernet<br />

fra Rockwool (30 personer). Her stilte<br />

hele fire innsatsgrupper, orden og sikring,<br />

teknisk tjeneste og redningsstab.<br />

Det ble gjennomført evaluering i<br />

virksomhetens kantine rett etter øvelsen.<br />

– Samhandling og innsats fungerte<br />

godt på mange områder, men en<br />

del ressurser ble innledningsvis disponert<br />

feil/ikke disponert, grunnet<br />

mangelfull kommunikasjon på utrykningsleder<br />

nivå, sier Kristoffersen.<br />

• NSO<br />

Øvde på brann og 19 savnede<br />

– To menn ligger i trappeoppgangen<br />

og det er mulig røyk der!<br />

Slik lød meldingen som gikk ut til<br />

industri vernet ved Alcoa Norway ANS<br />

Avd. Lista under en øvelse tirsdag<br />

22. september. Industrivernet var på<br />

plass i løpet av få minutter.<br />

– Normalt så rykker også Brannvesenet<br />

Sør IKS ut når alarmen går hos<br />

oss, men med vilje ble det lagt inn en<br />

forsinkelse slik at vårt lag måtte arbeide<br />

litt lengre alene, forteller industrivern<br />

leder Nils Paulsrud.<br />

Industrivernet fikk virkelig prøvd<br />

seg, for det viste seg at det var totalt<br />

19 savnede; 16 stykker i bygget og tre<br />

som var på tur i terrenget bak bygget.<br />

Disse var også i sjokk.<br />

– Det ble litt misforståelser slik at<br />

feil personer ble reddet ut først og<br />

ikke de to som først ble meldt inn.<br />

Det viser hvor viktig det er å gi og<br />

motta beskjed rett. Ellers var det fint<br />

at industri vernet fikk prøvd det beredskapsutstyret<br />

vi har, sier Paulsrud.<br />

I tillegg til Brannvesenet Sør så var<br />

politiet, ambulansetjenesten, Sivilforsvaret,<br />

Norske Redningshunder, Farsund<br />

Kommunes kriseledelse, fylkesmannen<br />

i Vest-Agder og Heimevernet<br />

med på øvelsen. <br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 49


førsteinnsats<br />

portrettet<br />

50<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


«Hvis man skal sikre seg helhetlig om<br />

man har god samfunnssikkerhet og<br />

beredskap i Norge, så er industrivernet<br />

av avgjørende betydning»<br />

Knapt med fritid<br />

– er i beredskap<br />

Det går stort sett i jobb for DSBs nye sjef, Cecilie Daae.<br />

Med mindre det er snakk om NRKs «Stjernekamp».<br />

tekst: Karoline K. Åbyholm foto: Hampus Lundgren<br />

Med klima- og flyktningsituasjonen<br />

har lederen for Direktoratet<br />

for samfunnssikkerhet og bered skap<br />

hatt nok å gjøre siden hun startet i<br />

september.<br />

– Jeg trives når det er mye å gjøre,<br />

men flyktningsituasjonen gjør at søkelyset<br />

rettes mot bered skapsoppgavene<br />

og litt mindre på det å gå rolig og<br />

analytisk inn i leder oppgaven, organisasjonen<br />

og sam arbeidsaktører, sier<br />

Daae.<br />

Hun trekker likevel frem samarbeidet<br />

mellom DSB og industri vernet<br />

som en positiv forbindelse.<br />

– DSB har et godt samarbeid med<br />

industri vernet og NSO, og det er håper<br />

jeg å fortsette å videreutvikle. Jeg<br />

vet at industri vernet har tette bånd<br />

med nødetatene, noe som er veldig<br />

positivt. Det er mye kompetanseover<br />

føring her, og mye av styrken<br />

til industri vernet ligger i denne helheten.<br />

– Fortjenestefullt og viktig<br />

I en kronikk publisert på DSBs nettsider<br />

skriver Daae at «Sivilforsvaret er<br />

en unik sivil forsterkningsressurs» og<br />

de «ofte kjenner stedene de kalles ut<br />

til».<br />

– Den samme kan man også si om<br />

industrivernet?<br />

– Ja, absolutt! Industrivernet har en<br />

lang og tradisjonsrik historie i Norge<br />

og har en veldig viktig rolle, både som<br />

industriens egenbered skap, men også<br />

som en del av den store helheten som<br />

er Bered skaps-Norge. Det at industrivernet<br />

og industrien tar et så stort ansvar<br />

for dette området er både fortjenestefullt<br />

og viktig, sier hun.<br />

Daae mener det er viktig å sette seg<br />

inn i mange ulike fagområder for å<br />

forstå det overordnede utfordringsbildet<br />

i Norge.<br />

– Mange sier at verden er i ferd<br />

med å bli flat igjen. Man bruker det<br />

som et bilde på at hvis det skjer noe<br />

et sted i verden, så får det fort ringvirkninger<br />

ut over hele flaten. Ebolasituasjonen<br />

i fjor er et godt eksempel<br />

på det, sier hun.<br />

Hennes forgjenger, Jon Lea, sa i<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 2 i år at han tror vær og<br />

vind kommer til å bli noen av de største<br />

bered skapsmessige utfordringene<br />

i Norge.<br />

– Jeg tror også dette vil bli utfordringer<br />

i tiden fremover. Vi må være<br />

forberedt på, særlig på klimasiden,<br />

hyppigere og mer komplekse hendelser.<br />

Det skjer så mye samtidig at vi<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 51


førsteinnsats<br />

portrettet<br />

TRAVEL DIREKTØR: Cecilie Daae<br />

har hatt en travel start på direktørjobben<br />

i DSB, og etter møtet<br />

med <strong>Sikkerhet</strong> måtte hun haste<br />

videre til neste møte.<br />

VIKTIGE VIRKSOMHETER:<br />

Daae er opptatt av hva storulykkevirksomhetene<br />

har å si<br />

for det nasjonale sikkerhetsbildet.<br />

nesten ikke klarer å implementere<br />

læringspunktene fra forrige hendelse<br />

før det skjer noe nytt, og det er krevende,<br />

sier hun.<br />

– Hvordan kan man klare å få til<br />

det?<br />

– Jeg tror det er veldig viktig at vi<br />

tar læringspunktene med oss, så vi vet<br />

at vi klarer å håndtere neste situasjon<br />

bedre. Det som jeg synes jeg ser er at<br />

samvirkeaktørene har fått så mye trening<br />

sammen at vi begynner å gjøre<br />

de riktige og viktige tingene med én<br />

gang. Man skjønner at man må jobbe<br />

sammen for å løse problemene.<br />

Generelle bered skapsutfordringer<br />

– Hvilken rolle kan industri vernet ha i<br />

slike situasjoner?<br />

– Industrivernet kan være tjent<br />

5 kjappe<br />

med å ta de mer generelle<br />

bered skaps ut fordringene<br />

og «teste» det<br />

på industri vernet. Hva<br />

betyr klima endringene<br />

for dere? Hva med økt<br />

risiko for terror? Man kan aldri hvile<br />

innenfor bered skap, sier hun.<br />

DSB utarbeider årlig et nasjonalt<br />

risikobilde, og Daae mener det er viktig<br />

for industri vernet å drøfte hva det<br />

betyr for virksomheten.<br />

– Hvis man skal sikre seg helhetlig<br />

om man har god samfunnssikkerhet<br />

og bered skap i Norge, så er industrivernet<br />

av avgjørende betydning. I det<br />

nasjonale risikobildet ser man ofte<br />

andre risikoer enn det man har satt<br />

opp at industri vernet skal håndtere,<br />

men det å drøfte hva disse risikoene<br />

– Hva er din beste egenskap?<br />

– At jeg har godt humør. Moren<br />

min mener jeg er den fødte optimist.<br />

Da jeg var liten og spurte om<br />

jeg fikk godteri på en tirsdag og<br />

fikk nei, sa jeg «kanskje i morgen».<br />

Selv om noe går dårlig i dag, går<br />

det kanskje i morgen.<br />

– Hva gjør deg sint?<br />

– Mangel på gode intensjoner.<br />

– Hvem beundrer du?<br />

– Jeg beundrer veldig mange,<br />

men beundrer mer egenskaper<br />

enn personer. Jeg liker når folk er<br />

snille, og har en gjennomgående<br />

ærlig og selvransakende holdning<br />

til livet.<br />

– Hva tenker du når du hører ordet<br />

bered skap?<br />

– Veldig mye arbeid! I tillegg krever<br />

bered skap en veldig pragmatisk<br />

lederinnstilling. Man må ta de<br />

minste avgjørelsene for å fatte de<br />

store.<br />

– Hvor er du om ti år?<br />

– Jeg har aldri hatt karriereplaner,<br />

så jeg får helt angst om jeg tenker<br />

mer enn fem år av gangen. Hvis<br />

jeg beholder helsen, er jeg forhåpentligvis<br />

i full fart fortsatt.<br />

kan bety er<br />

nok nyttig.<br />

Lik forståelse<br />

Før hun tiltrådte<br />

stillingen<br />

i DSB var Daae assisterende<br />

direktør i Helsedirektoratet. Hun forteller<br />

at overgangen til DSB ikke var<br />

så stor som hun trodde.<br />

– Det er mindre forskjeller ved å<br />

krysse sektorgrenser enn jeg kanskje<br />

trodde. Forståelsen av det tverrsektorielle<br />

bildet og det helhetlige<br />

aktør bildet er overførbart, og også det<br />

å forholde seg til industrien, private<br />

og frivillige aktører, sier hun.<br />

Selv om hun nå må forholde seg til<br />

et større departement enn tidligere,<br />

understreker hun én viktig hoved­<br />

52<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


VURDER DET GENERELLE: DSBs nye direktør mener industrivern kan<br />

være tjent med å vurdere hva generelle beredskapsutfordringer som<br />

klima- og terrorhendelser har å si for industrivernpliktige virksomheter.<br />

– Man kan aldri hvile innenfor beredskap, sier hun.<br />

Cecilie Daae<br />

Født i 1962.<br />

Utdannet cand.med. fra<br />

Universitetet i Oslo. Har<br />

senere tatt spesialisering i<br />

allmennmedisin, mastergrad<br />

i helse administrasjon og gått<br />

For svarets sjefskurs ved Forsvarets<br />

Høgskole.<br />

Har jobbet som assistentlege,<br />

bydelslege og administrerende<br />

overlege ved Studentsamskipnaden<br />

Oslo.<br />

Var i Helsedirektoratet fra<br />

2007-<strong>2015</strong>, som assisterende<br />

direktør (2014-<strong>2015</strong>), divisjonsdirektør<br />

(2011-2014) og<br />

assisterende divisjonsdirektør<br />

(2007-2010).<br />

Har ledet DSB siden 1. september<br />

<strong>2015</strong>. Er i en åremålsstilling<br />

fram til 2021.<br />

oppgave uavhengig av hvilket departement<br />

man rapporterer til.<br />

– Den største feilen man kan gjøre<br />

er å glemme hovedoppdraget, og det<br />

er å sørge for at statsråden ikke kommer<br />

i forlegenhet. Det er førsteprioritet<br />

å unngå dette uansett hva man<br />

mener som fagdirektorat.<br />

Hun mener det er god tradisjon i<br />

Norge for at direktoratene kan ha en<br />

faglig stemme i samfunnsdebatten.<br />

– Vi gir de rådene vi mener er best,<br />

samtidig som man må forholde seg<br />

lojal til beslutninger som blir tatt på<br />

overordnet hold, sier Daae.<br />

Får ned pulsen<br />

Med en travel start på direktør-tiden i<br />

DSB har Daae flydd fra møte til møte.<br />

– Jeg har nesten glemt hva jeg pleier<br />

å gjøre når jeg ikke er på jobb, ler hun.<br />

– Det har vært mange møter og<br />

mye å gjøre, men det har vært utrolig<br />

spennende.<br />

Etter mange år som leder mener<br />

Daae at hun har funnet en måte å få<br />

ned pulsen og slappe av. Hun er glad<br />

i å trene, men beskriver seg ikke som<br />

«noen birkebeiner».<br />

– Jeg er veldig flink til å «skru av»<br />

når er jeg på hvilestedene mine, enten<br />

det er på fjellet hvor jeg går på ski eller<br />

ved sjøen. I tillegg til at jeg er veldig<br />

glad i å lese, kan jeg også være helt sløv<br />

og bare se på TV. Jeg synes «Stjernekamp»<br />

har vært ustyrtelig hyggelig i<br />

høst, og på lørdagskveldene har jeg<br />

kun konsentrert meg om hvem jeg<br />

heier på der, smiler DSB-direktøren. <br />

<br />

•<br />

DSB<br />

Statlig forvaltningsorgan<br />

direkte underlagt Justis- og<br />

bered skapsdepartementet.<br />

Etablert i 2003, og var en<br />

sammenslåing av daværende<br />

Direktoratet for brann- og<br />

elsikkerhet og Direktoratet for<br />

sivilt bered skap.<br />

Hovedkontor i Tønsberg<br />

(fra janur 2005), 20 sivilforsvarsdistrikter,<br />

tre skoler<br />

og fem regionskontorer for<br />

el-tilsyn. Direktoratet har om<br />

lag 600 ansatte, av disse er<br />

cirka 240 ved hovedkontoret i<br />

Tønsberg.<br />

Skal ha oversikt over risiko<br />

og skadefare i samfunnet, og<br />

være pådriver i arbeidet med<br />

å forebygge ulykker, kriser og<br />

andre uønskede hendelser. I<br />

tillegg skal de sørge for god<br />

bered skap og effektiv ulykkesog<br />

krisehåndtering.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 53


førsteinnsats<br />

øvelser<br />

ULIKE ØVELSER: Under industrivernets sommeravslutning ble det blant annet øvd på slangeutlegg og skumfylling av basseng. Her er Vidar<br />

Helgesen (f.v.), innsatsleder Cato Rene Kristoffersen og innsatsleder Gjert Olav Olsen på vei til neste post.<br />

Alle foto: Borregaard AS<br />

SLANGER: Det er mye å bære på når det<br />

skal øves på slangeutlegg.<br />

Sommeravslutning og hedersdiplom<br />

Industrivernorganisasjonen på Borregaard<br />

AS i Sarpsborg består av rundt<br />

70 personer med innsats personell,<br />

ord en og sikring, redningsstab og teknisk<br />

støtte. De har forsterket førstehjelp,<br />

brann vern og kjemikalie vern<br />

med røyk- og kjemikalie dykkere.<br />

Industrivernets innsatspersonell<br />

hadde sommeravslutning med konkurranser<br />

og pølser under blå himmel<br />

og strålende sol tirsdag 16. juni.<br />

De benyttet også denne anledningen<br />

til å overrekke industri verner Vidar<br />

MYE SKUM: Det ble også øvd på skumfylling<br />

av et basseng.<br />

Helgesen et velfortjent hedersdiplom<br />

fra NSO.<br />

– Vidar Helgesen på Borregaard<br />

i Sarpsborg har jobbet ved fabrikken<br />

siden mai 1969. Allerede i 1975<br />

tok han Grunnkurs industri vern, og<br />

han har vært engasjert i industri vern<br />

og bered skap i over 35 år, forteller<br />

industri vern leder og sikkerhetssjef<br />

Lill Anita Johansen.<br />

Helgesen jobber i dag som senior<br />

sikkerhets- og bered skapsrådgiver,<br />

så selv om han har overlatt roret for<br />

VETERAN: Vidar Helgesen fikk NSOs<br />

hedersdiplom for over 35 års innsats i<br />

industrivernet.<br />

industri vernskuta til en yngre garde,<br />

nyter industri vernet godt av hans<br />

kunnskap og erfaring fra beredskapsarbeid.<br />

– Vidar har aldri vært langt unna<br />

når alarmen har gått, og han har med<br />

sitt rolige vesen behersket mange kritiske<br />

akuttsituasjoner. Han har vært<br />

en stødig klippe som både interne<br />

industri vernere, bedrifts ledelse og<br />

eksterne nødetater har støttet seg til,<br />

sier Johansen.<br />

<br />

• NSO<br />

54<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


Kan ressursene utnyttes bedre?<br />

Adgangskontroll blir<br />

stadig viktigere i samfunnet.<br />

Dette kan virksomheter<br />

og næringsparker<br />

lære av.<br />

Jeg leste med stor interesse Dagbladets<br />

oppslag torsdag 29. oktober,<br />

om rettsaken mot Imran Saber som<br />

ble avviklet i Oslo Tinghus. Her<br />

fremkommer det blant annet at den<br />

tiltalte er truet på livet, og at sikkerheten<br />

rundt avviklingen av rettsaken<br />

er høy.<br />

Skal man tro det som skrives har<br />

et tjuetalls politifolk vært avsatt til<br />

vakthold under rettsaken, i tillegg<br />

til Beredskapstroppen og styrker<br />

fra Spesielle Operasjoner. Lignende<br />

ressursbruk er ikke uvanlig rundt<br />

avvikling av andre rettsaker med<br />

behov for ekstra sikringstiltak.<br />

«Det er nødvendig<br />

å tenke sikkerhet i<br />

planfasen ved oppføring<br />

av nye bygg»<br />

Behov for adgangskontroll<br />

Bergens Tidende hadde dette som<br />

tema tirsdag 20. oktober, hvor det<br />

fremkommer at besøkende til tinghuset<br />

i Bergen nå blir scannet ved<br />

besøk. På kort tid ble det her avdekket<br />

flere besøkende bærende<br />

på kniv, og sorenskriveren i Bergen<br />

Tingrett ønsker oppmerksomhet på<br />

«sikkerhet ved domstolene.»<br />

Jeg mener at disse scenarioene<br />

også kan trekkes til det mer hverdagslige,<br />

hvor mange virksomheter<br />

ADGANGSKONTROLL I TINGHUSET: Det er ikke bare «Rettferdigheten» av Stinius Fredriksen<br />

som vokter tinghuset i Bergen. Nå blir alle besøkende skannet, og flere av dem<br />

har båret kniv.<br />

Foto: Bosc d’Anjou<br />

og næringsparker har behov for forskjellige<br />

former for adgangs kontroll,<br />

avhengig av hvilken verdi som er representert<br />

på deres område.<br />

Lønnsom investering<br />

Næringslivets <strong>Sikkerhet</strong>sråd (NSR)<br />

mener det er viktig å gi ressursbruken<br />

som benyttes til adgangskontroll<br />

oppmerksomhet, det være<br />

seg i en rettssal, kontorbygg eller<br />

industripark. Ved bruk av gode og<br />

tilpassede sikringstiltak vil vi kunne<br />

høyne sikkerheten og utnytte ressursene<br />

på en bedre måte.<br />

NSR har opprettet et Sikringsutvalg<br />

hvor nettopp dette er tema.<br />

Kan vi sikre oss på annen måte i<br />

fremtiden, ved bruk av arkitektur<br />

og design, for å få bedre sikkerhet<br />

og samtidig spare ressurser? Svaret<br />

på dette er ja, og det er nødvendig å<br />

tenke sikkerhet allerede i plan fasen<br />

ved oppføring av nye bygg, ved<br />

restaurering og fornying av både<br />

inne- og uteområder.<br />

Ved å tenke sikkerhet tidlig i<br />

planleggingen vil samfunnet, politi<br />

og næringsliv spare mye ressurser<br />

i fremtiden, og investering i riktig<br />

sikkerhet blir lønnsomt<br />

på sikt.<br />

Jack Fischer<br />

Eriksen<br />

Direktør i<br />

Nærings livets<br />

<strong>Sikkerhet</strong>sråd<br />

Næringslivets <strong>Sikkerhet</strong>sråd arbeider<br />

sammen med politi, sikkerhets myndighet<br />

ene og næringslivet for å bekjempe<br />

kriminalitet i og mot næringslivet.<br />

Norske bedrifter kan bli medlemmer i<br />

NSR. Virksomheter kan spare store beløp<br />

på forebygging av kriminalitet. NSR gir<br />

medlemmene råd om sikkerhetstiltak<br />

mot industrispionasje, sabotasje, narkotika,<br />

ran, terrorisme, organisert kriminalitet,<br />

bedragerier, utpressing, korrupsjon,<br />

data kriminalitet o.l.<br />

Se Aktivtetskalender på nsr-org.no<br />

for møter o.l. i 2016<br />

21. – 22. sept. <strong>Sikkerhet</strong>skonferansen<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 55


nsr<br />

BESTE STATLIGE SIKKERHETSINITIATIV: Politiinspektør Odd Skei Kostveit (t.h.) tok imot prisen på vegne av samarbeidsprosjekt «Grenseløs»,<br />

for initiativ og ledelse av samarbeidet mellom politi og næringsliv i pilotprosjektet «flytende mikromerking».<br />

Alle foto: NSR<br />

<strong>Sikkerhet</strong>spris utdelt for første<br />

Politiet, Safe4 og Jan<br />

Kraft vant den første<br />

OSPA-prisen.<br />

tekst: Arne R. Simonsen<br />

Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet<br />

Gjermund Hagesæter<br />

delte ut de aller første prisene<br />

av The Outstanding Security Performance<br />

Award (OSPA) på <strong>Sikkerhet</strong>skonferansen<br />

i september <strong>2015</strong>.<br />

Prisen deles ut i tre kategorier:<br />

• intern ledelse<br />

• produkter<br />

• myndigheter<br />

– Fremragende arbeid<br />

Jan Kraft fra Miljødirektoratet fikk<br />

pris for «Fremdragende intern ledelse».<br />

Kraft, som i september gikk<br />

av med pensjon, har jobbet med sikkerhet<br />

i Produktregisteret og Miljødirektoratet.<br />

Juryen begrunnet prisen med at<br />

Kraft har utført fremragende arbeid<br />

over tid – han har tatt sikkerhetsarbeidet<br />

gjennom prosessen fra beskyttelse<br />

av papir til beskyttelse av<br />

systemer. Han har evnet å gjennomføre<br />

et godt sikkerhetsarbeid med alle<br />

interessenter i tankene.<br />

Fysisk sikring, opplæring av ansatte,<br />

utvikling av sikkerhetskultur, og<br />

ikke minst god og riktig informasjon<br />

til kunden har stått sentralt. Dette er<br />

gjort på en lavmælt og profesjonell<br />

måte som det står stor respekt av.<br />

– Det er en stor ære å motta denne<br />

prisen. Jeg håper at prisen dere har<br />

tatt initiativ til vil bidra til økt oppmerksomhet<br />

rundt dette viktige fagfeltet,<br />

sier Jan Kraft.<br />

Forebygging av innbrudd<br />

Den andre kategorien var «Beste nye<br />

sikkerhetsprodukt». Vinneren her ble<br />

Safe4 Security Group AS for produktet<br />

SelectaDNA.<br />

Juryen begrunner sitt valg av vinner<br />

med produktets positive potensial<br />

for forebygging av tyverier. Produktet<br />

vil kunne bidra til å forebygge tap av<br />

verdier, å forebygge kriminalitet og å<br />

spare samfunnet for tap.<br />

Produktet vil kunne bidra til effektiv<br />

oppklaring ved funn av merkede<br />

verdier. Produktet er for tiden under<br />

testing, og juryen imøteser med<br />

spenning tall som vil vise produktets<br />

effektivitet. Produktet er originalt<br />

og enkelt for den målgruppen det er<br />

ment for.<br />

– Å motta prisen for beste nye sikkerhetsprodukt<br />

var en stor ære for oss<br />

i Safe4 Security Group AS. Vi har i lang<br />

tid jobbet med lanseringen i Norge, og<br />

når vi nå endelig kunne lansere, er det<br />

ekstra stort å kunne motta prisen for<br />

et så godt produkt som SelectaDNA<br />

56<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


BESTE NYE SIKKERHETSPRODUKT: Frode<br />

Mathiassen er markedssjef i Safe4.<br />

FREMDRAGENDE INTERN LED ELSE: Jan<br />

Kraft, Miljødirektoratet, vant pris.<br />

gang<br />

er. Det gir oss videre motivasjon for<br />

å finne nye metoder som er med på å<br />

redusere vinnings kriminaliteten både<br />

i næring og det private, sier Frode<br />

Mathiassen, markeds sjef i Safe4 Security<br />

Group AS.<br />

Han trekker frem at et godt samarbeide<br />

mellom det offentlige og private<br />

har gjort dette mulig.<br />

– OSPA-kåringen er et meget godt<br />

initiativ og jeg er helt sikker på at<br />

sikker hets bransjen i Norge vil i årene<br />

som kommer vil kjempe om de gjeve<br />

pris ene som blir utdelt under sikkerhetskonferansen,<br />

sier Mathiassen.<br />

OSPA<br />

Står for The Outstanding Security<br />

Preformance Award (OSPA).<br />

Anerkjenner og belønner bedrifter<br />

og individer som utfører sikkerhets-<br />

eller sikringsarbeid i Norge,<br />

Australia, Tyskland og USA.<br />

OSPA-prisene skal være uavhengige<br />

og inkluderende, og gi dem<br />

som utfører fremragende arbeid<br />

innen sikkerhet og sikring anerkjennelse<br />

for sin suksess.<br />

Kriteriene for disse prisene er<br />

basert på omfattende forskning av<br />

viktige faktorer som bidrar til og<br />

karakteriserer utmerket arbeid (Aspiring<br />

to Excellence – Perpetuity<br />

Research).<br />

OSPA-prisene er organisert i samarbeid<br />

med sikkerhets organisasjon<br />

er og grupper i mange land.<br />

OSPA ble delt ut for første gang<br />

under NSRs <strong>Sikkerhet</strong>skonferanse.<br />

Pris til pilotprosjekt<br />

Den tredje kategorien var «Beste statlige<br />

sikkerhetsinitiativ». Vinneren<br />

her ble politiets samarbeidsprosjekt<br />

«Grenseløs». Juryen begrunnet prisen<br />

med at vinneren viser et uvanlig og<br />

frem ragende godt eksempel på samhandling<br />

mellom politiet, næringslivet<br />

og samfunnet forøvrig.<br />

Initiativet handler om politiets erkjennelse<br />

av behovet for å samhandle<br />

på tvers av politidistrikter, landegrenser,<br />

etater og næringsliv for å klare å<br />

gjennomføre oppdraget med å forebygge,<br />

avdekke, begrense og iretteføre<br />

kriminalitet. Vinneren har her vist<br />

ekstraordinært initiativ samt evne til<br />

gjennomføring.<br />

– Et slikt samarbeid er i tråd med<br />

føringer fra både Politidirektoratet og<br />

politisk ledelse, og en nødvendighet<br />

for å drive effektiv forebygging. Når<br />

vi samarbeider om kriminalitetsforebygging,<br />

får vi en større verktøykasse<br />

og blir mer effektive, sier Odd Skei<br />

Kostveit, politiinspektør i Grenseløs.<br />

NSR er stolte over at den første<br />

prisutdelingen av The OSPAs skjedde<br />

i Norge og i samarbeid med oss. De<br />

neste som vil dele ut prisen er blant<br />

annet Australia, Tyskland og USA, og<br />

flere vil følge.<br />

AUSTRALSK LEDER VANT: Grant Frankel<br />

Vinnere i Australia<br />

Torsdag 22. oktober gikk det andre<br />

OSPA-arrangementet av stabelen,<br />

denne gang i Australia. The Australian<br />

Security Industry Association<br />

Limited (ASIAL), hadde på lik linje<br />

med NSR det administrative ansvaret<br />

for prisutdelingen.<br />

<strong>Sikkerhet</strong>ssjef i Melbourne Racing<br />

Club, Grant Frankel, uttalte følgende<br />

etter å ha mottatt pris for «Fremragende<br />

intern leder for sikkerhet»:<br />

– Det er med ydmykhet jeg tar<br />

imot denne prisen og jeg er veldig<br />

stolt over å være den første vinneren<br />

i Australia!<br />

NSR gratulerer Grant med prisen.<br />

Tanken til OSPA-grunnleggeren Martin<br />

Gill er at prisvinnere i forskjellige<br />

land skal delta i en internasjonal utdeling<br />

på sikt.<br />

NSR vil fortsette samarbeidet med<br />

Gill og hans kolleger, og bidra til økt<br />

oppmerksomhet om sikkerhet og<br />

sikring ved å arrangere norsk OSPAutdeling<br />

i årene fremover.<br />

Har du allerede tanker om kandidater<br />

til priser i 2016, eller kanskje du vil<br />

bidra som sponsor til arrangement et<br />

eller til en av prisene? Følg med på<br />

NSR sine hjemmesider, og på nyhetsbrevene<br />

våre.<br />

• NSR<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 57


nsr<br />

EKTE ELLER FALSKE: NSR etterlyser en sentral vitnemålsdatabase, for å forenkle prosessen<br />

med å ver ifisere vitnemåls ekthet. <br />

Kritisk til<br />

manglende kontroll<br />

Riksrevisjonen venter<br />

fortsatt på en nasjonal<br />

vitnemålsbank.<br />

tekst: Arne Røed Simonsen<br />

Riksrevisjonen kritiserer Kunnskapsdepartementet<br />

(KD) for<br />

mangl ende ekthetskontroll ved ansettelser<br />

i kunnskapssektoren. Det<br />

kommer frem i en fersk rapport.<br />

I rapporten henvises det også til<br />

NSRs Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelse<br />

i Norge (Krisino) for<br />

2013. Denne viste at bare 48 prosent<br />

av virksomhetene i statlig sektor<br />

gjennomfører en ekthetskontroll av<br />

vitnemål.<br />

Økning av kontroller<br />

Krisino-undersøkelsen fra <strong>2015</strong> viser<br />

at det har vært en økning av slike<br />

kontroller i offentlig sektor, og at<br />

det nå er 56 prosent av offentlig sektor<br />

som foretar en ekthetskontroll.<br />

Riksrevisjonens egen undersøkelse<br />

viser at fem prosent av virksomhetene<br />

i KD-sektoren alltid gjør<br />

dette og at 27 prosent aldri gjør det.<br />

Vitnemålsbank<br />

Sommeren 2010 sendte NSR et brev<br />

til KD der vi ba om at det ble etablert<br />

en sentral database for vitnemål<br />

fra høyskoler og universiteter<br />

for å forenkle prosessen med å verifisere<br />

vitnemåls ekthet.<br />

Dette resulterte i at Universitetet<br />

i Oslo (Universitetets senter for<br />

informasjonsteknologi) fikk i oppdrag<br />

å utarbeide en spesifikasjon<br />

for en nasjonal vitnemålsbank. NSR<br />

var en del av referansegruppen til<br />

prosjektet.<br />

Prioritet og ressurser<br />

NSR synes det er bra at Riksrevisjonen<br />

i sin rapport stiller spørsmål<br />

ved om dette prosjektet har tilstrekkelig<br />

prioritet og ressurser.<br />

I henhold til prosjektplanen vil<br />

en slik tjeneste kunne settes i produksjon<br />

1.1.2017, forutsatt fullfinansiering<br />

fra KD.<br />

Riksrevisjonens rapport av grenses<br />

kun til kontroll av vitnemål ved<br />

ansettelser i kunnskapssektoren,<br />

men en nasjonal vitnemålsbank vil<br />

også ha stor betydning for næringslivet.<br />

Tanken er at vitnemålshaveren<br />

vil kunne gi en potensiell<br />

arbeids giver tilgang til sin «konto»<br />

eksempel vis via tjenesten Altinn.<br />

<br />

•<br />

PÅ DAGSORDEN: I mai ble det lagt frem en felles situ<br />

og Byggenæringens Landsforening. <br />

Samarbeid gir<br />

En storstilt politiaksjon mot arbeidsmarkedskriminalitet<br />

endte med pågripelse<br />

av 18 personer og inndragning<br />

av store beslag.<br />

Kripos hadde bistand fra Økokrim,<br />

Politiets utlendingsenhet, Utrykningspolitiet,<br />

Oslo og Romerike<br />

politi distrikt, samt NAV og Skatteetaten<br />

da de i slutten av oktober aksjonerte<br />

mot det de karakteriserer<br />

som et organisert kriminelt nettverk.<br />

Grovt bedrageri<br />

Grovt bedrageri, organisert kriminalitet,<br />

lånebedragerier, skatteunndragelse<br />

og urettmessige NAV-stønader er<br />

blant forholdene politiet til nå mener<br />

å ha avdekket.<br />

– Vi har i lang tid advart mot<br />

arbeids markeds kriminalitet, og vi<br />

mener at etter forskningen i denne<br />

saken så langt viser hvordan arbeidsog<br />

velferdssystemet vårt utnyttes, sier<br />

kripossjef Ketil Haukaas på Kripos<br />

sin hjemmeside.<br />

Situasjonsbeskrivelse<br />

Tidligere sto ikke arbeidsmarkedskriminalitet<br />

høyt på agendaen hos Samarbeidsorganet,<br />

politiets organ for å<br />

58<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong>


neste nummer<br />

asjonsforståelse i samarbeid mellom politiet<br />

Foto: Arne R. Simonsen<br />

resultater<br />

styrke innsatsen mot alvorlig<br />

og organisert kriminalitet på<br />

nasjonalt nivå. Men fra og med<br />

i fjor har organet samarbeidet<br />

tett med næringslivet.<br />

Gjennom næringslivsrådgiveren<br />

i Kripos ble det etablert<br />

kontakt mellom politiet og<br />

Bygge næringens Lands forening<br />

for å utarbeide en felles situasjonsbeskrivelse.<br />

Denne ble lagt<br />

frem i mai i fjor.<br />

Egen prosjektstilling<br />

Kampen mot useriøse virksomhet<br />

har vært viktig for NHO<br />

Service gjennom mange år.<br />

Viktige tiltak, som etablering<br />

av godkjenningsordning for<br />

renholdsbransjen og allmenngjøring<br />

av tariff, har gitt framskritt.<br />

– NHO Service har nylig<br />

opprettet en prosjektstilling<br />

som skal forsterke kampen mot<br />

kjeltringer i renholdsbransjen.<br />

Resultatene fra dette arbeidet<br />

blir viktig i vår dialog med myndighetene,<br />

sier Petter Furulund,<br />

adm. dir. i NHO Service.• NSR<br />

Tema: Samarbeid<br />

For å få et optimalt industrivern<br />

er du avhengig av å samar beide<br />

godt med både interne og<br />

eksterne aktører. I neste nummer<br />

vil vi ta for oss ulike varianter<br />

av samarbeid, og gi deg tips<br />

til hvordan du sammen med<br />

andre kan gjøre industrivernet<br />

enda bedre.<br />

• Hvordan få til et godt samarbeid<br />

med nødetatene?<br />

• Hvordan samarbeide med<br />

andre industri vernpliktige<br />

virksomheter?<br />

• Er det andre aktører det er relevant<br />

for dere å samarbeide<br />

med?<br />

Du kan blant annet lese om en<br />

samøvelse ved Tine Verdal hvor<br />

industri vern, nødetater, Sivilforsvar<br />

og andre aktører var i<br />

sving.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> vil fortelle<br />

om DITT industrivern.<br />

Send oss bilder og tips på<br />

sikkerhet@nso.no<br />

Annonser/utgivelsesplan<br />

Bestilling/levering av annonser:<br />

Altern kommunikasjon på epost<br />

kom@altern.no.<br />

nummer og tema<br />

frister:<br />

bestille<br />

/ levere<br />

1 Samarbeid 25/1<br />

29/1<br />

2 Førstehjelp og<br />

redning<br />

11/4<br />

15/4<br />

3 Innsatsledelse 22/8<br />

26/8<br />

4 Fagseminaret 7/11<br />

11/11<br />

hos<br />

leserne<br />

uke 8<br />

uke 19<br />

uke 38<br />

uke 49<br />

Se priser og annen informasjon:<br />

nso.no/no/bladet_sikkerhet/annonser<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong> 59


Rask førsteinnsats er vel og bra, men det holder<br />

ikke alltid bare å være først på stedet; førsteinnsatsen<br />

må også være gjennomtenkt. Innsatslederen<br />

i historien under kunne nok vært tjent med å ha<br />

tenkt litt nøyere gjennom handlingen sin i forkant.<br />

Brann i bil<br />

Det kom inn en melding om bilbrann på parkeringsplassen<br />

til virksomheten. Industriverngruppen<br />

var samlet til en øvelsesevaluering da alarmen<br />

gikk, og siden de allerede var samlet, var de raskt<br />

på plass i den gamle brannbilen. Innsatsmannskapet<br />

stusset litt over at innsats lederen, som tok plass<br />

ved siden av sjåføren, hadde et 12 kg pulver apparat<br />

han hadde nappet med seg på veien. Mannskapene<br />

kledde på seg utrykningsjakker, hjelmer og hansker<br />

da innsats lederen kjekt, høyt og tydelig uttrykte<br />

at «dette skulle vi håndtere raskt».<br />

Brannbilen svingte inn på parkeringsplassen og<br />

de så en bil i fyr og flamme med panseret åpent. Det<br />

røyk kraftig og det stakk flammer opp fra motoren.<br />

Hendelsen hadde tiltrukket seg en del skuelystne<br />

og noen var i ferd med å flytte sine egne biler.<br />

Ikke bli for ivrig<br />

Sjåføren stoppet brannbilen på litt avstand og<br />

foreslo å bruke høytrykken for å slukke brannen.<br />

– Jeg tar det med denna, sa innsats leder bråkjekt,<br />

løste ut sikringen og smelte inn knappen på<br />

pulverapparatet.<br />

Problemet var at han ikke var helt ute av bilen<br />

og at munnstykket på pulverslukkeren ikke holdt<br />

tett slik han hadde trodd. Da slangen på pulverslukkeren<br />

ble satt under press, veivet den rundt i<br />

fører huset på brannbilen og ga alle i bilen en stor<br />

overraskelse. Mannskapet datt hostende ut av<br />

brannbilen som hvite snømenn.<br />

Rask og riktig<br />

Men innsats leder var ikke tapt bak en vogn. Han<br />

klarte faktisk å slå ned brannen med restene i<br />

pulver slukkeren, og mannskapet sikret det hele<br />

med høytrykken.<br />

Heldigvis gikk dette bra, men historien gir en<br />

god læring; ikke bli for ivrige selv om det smeller<br />

og dere må i innsats raskt. Det er bedre å gå i rask<br />

og riktig innsats enn å være han som gjør innsatsmannskapene<br />

om til ufrivillige snømenn.<br />

Illustrasjon: Niels Poulsen<br />

Skrevet av Bjørn Egil Jacobsen, spesialrådgiver<br />

les 60 om <strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 4 • <strong>2015</strong><br />

førsteinnsats

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!