03.10.2016 Views

Basisbok 1

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Basisbok</strong><br />

1<br />

Begrepsundervisning<br />

Lesemetodikk<br />

Foreldrekurs lesing<br />

Matematikkforståelse<br />

Andreas Hansen Kirsti Koppen Anne Svendsen


Innhold<br />

Forord .......................................................................................................................................................................... 7<br />

1. Innledning med oversikt over innhold (AH)....................................................................................................... 9<br />

2. Om bokstavbeskrivende begreper og begrepssystemer og et eksempel<br />

på en bokstavanalyse og -beskrivelse (AH) ...................................................................................................... 12<br />

3. Om en modell for begrepsundervisning og om gjennomføring avbegrepsundervisning (AH) ................... 16<br />

3.1 Innledende om Nyborgs modell for begrepsundervisning ........................................................................... 16<br />

3.2 BU-modellens undervisningsfaser, tilhørende oppgaver og prosesser ........................................................ 18<br />

3.3 Fire viktig spørsmål å stille seg med tanke på forberedelse og undervisning av<br />

begreper og begrepssystemer ...................................................................................................................... 29<br />

3.4 Hvordan arbeidet i BU-modellens faser bør vektlegges sammenlignet med<br />

vektleggingen i mer ustrukturert begrepsundervisning ............................................................................... 31<br />

3.5 Hvordan en bør resonnere når en evaluerer sin BU og det utbyttet barn får, om<br />

resultatskjema og stikkordslogg .................................................................................................................. 30<br />

3.6 Forslag til noen øvelser som kan bidra til utvikling av barns talespråk og begrepsorganiseringer,<br />

som igjen danner en viktig basis for utvikling av barns lese- og skriveferdigheter .................................... 32<br />

3.7 Antall barn i grupper og tidsbruk når BU gjennomføres på 1. og 2. årstrinn ev. i en kombinasjon<br />

av spesialundervisning og ordinær undervisning ........................................................................................ 33<br />

3.8 Forslag til foreldreinformasjon om begrepsundervisning ........................................................................... 35<br />

4. Mer om BU-modellen og om noen erfaringer med gjennomføring av BU (AH) .......................................... 37<br />

4.1 To tillegg til BU-modellen ........................................................................................................................... 37<br />

4.2 Kan grunnleggende begrepssystemer (GBS) og tilhørende begreper ha<br />

betydning for læring i ulike kulturer? .......................................................................................................... 39<br />

4.3 Eksempler på planer for BU og noen nyere lærerevalueringer av BU på skolenivå .................................. 40<br />

4.4 Noen nyere evalueringer, erfaringer med og kommentarer til BU på barnehagenivå ................................ 42<br />

4.5 BU-modellen og undervisning av fagbegreper ........................................................................................... 46<br />

4.9 Et dynamisk syn på evne til å lære (på en overførbar måte) ....................................................................... 48<br />

5. Artikulasjonsbeskrivende begreper og noen aktuelle øvelser (AS)................................................................ 49<br />

5.1 Hvorfor bør barn lære artikulatoriske begreper? ........................................................................................ 49<br />

5.2 De ulike delene av artikulasjonsapparatet .................................................................................................. 49<br />

5.3 Beskrivelse av artikulasjonssted og artikulasjonsmåte ............................................................................... 50<br />

5.4 Øvelser for leppe – tunge – kjeve – luftstrøm ............................................................................................ 50<br />

6. Å undervise barn i å dele ord inn i språklyder - noen forutsetninger og metode (AH) ............................... 52<br />

7. Å undervise barn i sammenlesing (AH) ........................................................................................................... 56<br />

8. Metodikk for innlæring av språklyd/uttale – bokstavforbindelser samt øving i framlydsanalyse<br />

og sammenlesing. I tillegg forslag til beskrivelserav artikulasjoner av språklyder og beskrivelser<br />

av bokstaver (AH og AS) .................................................................................................................................... 60<br />

8.1 Innledning ................................................................................................................................................... 57<br />

8.2 Metodikk ..................................................................................................................................................... 59<br />

8.3 Hjelpeark til visuell støtte for analyse og beskrivelser av bokstaver .......................................................... 66<br />

8.4 Lærers ark med beskrivelser av artikulasjonen av språklyder og beskrivelser<br />

av korresponderende bokstaver (de små bokstavene) ................................................................................ 69<br />

8.5 Beskrivelser av likheter og forskjeller mellom de små bokstavene for å hindre sammenblanding ........... 95<br />

8.6 Beskrivelser av de store bokstavene ........................................................................................................... 97<br />

5


9. Skole-foreldresamarbeid: Forslag til foreldrekurs i tilknytning til<br />

begynneropplæring i lesing (AH og KK) ........................................................................................................ 101<br />

10. Arbeidsark for foreldre- og barnsamarbeid om det å lære bokstav- og språklydforbindelser,<br />

samt øving i framlydsanalyse og sammenlesing, både store og små bokstaver (KK, AS og AH) .............. 109<br />

11. Begreper og grunnleggende matematikkforståelse (AH) ............................................................................. 164<br />

11.1 Eksempel på innhold i forebyggende opplæring for matematikkforståelse i et begrepsorientert<br />

perspektiv og påpeking av en nødvendig kombinasjon av begrepslæring og ferdighetslæring ................ 164<br />

11.2 Noen aktuelle begreper og begrepssystemer av betydning for grunnleggende matematikkforståelse<br />

samt kommentarer til undervisning av matematisk språk og symboler ..................................................... 167<br />

11.3 Kommentarer til noen av de aktuelle grunnleggende begreper og begrepssystemer og generell<br />

omtale som er av betydning for grunnleggende matematikkforståelse(AH) ............................................ 168<br />

Litteratur ................................................................................................................................................................ 188<br />

Vedlegg<br />

Vedlegg 1: Arbeidstegning for Læringspanel (AH) ............................................................................................. 191<br />

Vedlegg 2: Resultatskjema for gjennomført BU (AH) .......................................................................................... 192<br />

Vedlegg 3: Oversikt over grunnleggende begrepssystemer og aktuelle tilhørende begreper, eksempel<br />

på analytisk koding og forslag til øvelser i gruppe/klasse som kan bidra til utvikling av<br />

et presist og situasjonsuavhengig språk (AH) .................................................................................... 193<br />

Vedlegg 4: Del av et hele ...................................................................................................................................... 196<br />

Vedlegg 5: Språklyd .............................................................................................................................................. 199<br />

Vedlegg 6: Blå farge ............................................................................................................................................. 201<br />

Vedlegg 7: Rund form .......................................................................................................................................... 202<br />

Vedlegg 8: Rettlinjet form .................................................................................................................................... 204<br />

vedlegg 9: Bue-/buet form ................................................................................................................................... 205<br />

Vedlegg 10: Vinkelform ......................................................................................................................................... 206<br />

vedlegg 11: Stor høyde i forhold til noe annet ....................................................................................................... 207<br />

Vedlegg 12: Loddrett stilling ................................................................................................................................... 208<br />

Vedlegg 13: Vannrett stilling ................................................................................................................................... 209<br />

Vedlegg 14: Skrå stilling ........................................................................................................................................ 210<br />

Vedlegg 15: Plass først i en romlig rekkefølge og i en lydrekke ............................................................................ 211<br />

Vedlegg 16: Plass i en romlig rekkefølge og i en lydrekkefølge ............................................................................ 212<br />

Vedlegg 17: Plass på, i forhold til noe ..................................................................................................................... 213<br />

Vedlegg 18: Plass under, i forhold til noe ................................................................................................................ 214<br />

Vedlegg 19: Plass til venstre for noe annet .............................................................................................................. 215<br />

Vedlegg 20: I retning fra venstre mot høyre ............................................................................................................. 217<br />

Vedlegg 21: Mengde ................................................................................................................................................ 219<br />

vedlegg 22: Antallet tre ........................................................................................................................................... 220<br />

Vedlegg 23: Å gjøre antallet større .......................................................................................................................... 222<br />

Vedlegg 24: Stripet mønster ..................................................................................................................................... 224<br />

Vedlegg 25: Tilleggsoppgaver til bruk overfor barn som har særlige vansker med å lære<br />

språklyd/uttale – bokstavforbindelser (AH) ........................................................................................ 225<br />

Vedlegg 26: Skjema for å vurdere barnets bokstavkunnskap, ferdighet i dele ord inn i språklyder<br />

samt ferdighet i sammenlesing (AS og AH) ........................................................................................ 228<br />

Vedlegg 27: Forslag til veiledende innlæringsrekkefølge av begreper og begrepssystemer på 1.<br />

og (i en ev. fortsettelse på) 2. årstrinn (AH) ........................................................................................ 229<br />

Vedlegg 28: Bokstav- og språklydshuset (AS) ........................................................................................................ 233<br />

Vedlegg 29: Forslag til starten på en lærerlaget lesebok for barn med særlige behov (gjerne som<br />

en forberedelse til bruken av en ABC og annet ferdigprodusert lesemateriell) (AH) ......................... 239<br />

6


Forord<br />

Revidert utgave av <strong>Basisbok</strong> med sine undertitler fremhever bokas temaer på en langt bedre måte enn<br />

den tidligere tittelen som hadde begynneropplæring i lesing som sin hovedoverskrift. I tillegg har denne<br />

reviderte utgaven blitt utvidet med to nye kapitler i overensstemmelse med nyutgivelsen – kapittel 4: Mer<br />

om begrepsundervisning og kapittel 11: Begreper og grunnleggende matematikkforståelse.<br />

Når begynneropplæring i begrepsundervisning er å finne først i den nye tittelen, understreker dette<br />

viktigheten av å vektlegge stimulering av begreps- og ordforrådet både i førskole- og tidlig skolealder.<br />

Dette for å stimulere språklig og kognitiv utvikling samt muligheter for sosialt samspill mer generelt, men<br />

også for å forberede for og bidra til de omfattende språklige, kognitive-, ferdighetsmessige-, emosjonelle<br />

og motivasjonelle forutsetningene som danner basis for en vellykket tilegnelse av leseferdigheten. Det<br />

ovennevnte kan også ses i sammenheng med utvikling av grunnleggende matematikkforståelse, som på<br />

samme måte har funnet sin plass i den nye tittelen til denne reviderte utgaven av boka.<br />

Den første utgaven av boka er et resultat av et samarbeid mellom Andreas Hansen, (Statped i Nord-Norge,<br />

Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste for Sør-Troms, Harstad), Anne Svendsen (PPT for Sør- Troms, Harstad)<br />

og Kirsti Koppen (Bergseng skole, Harstad). Førstnevnte person har i betydelig grad utført sitt arbeid med<br />

boka innenfor rammen av sin virksomhet i Statped i Nord-Norge som det derfor rettes en stor takk til.<br />

Uten denne muligheten ville denne boka med stor sannsynlighet ikke blitt utarbeidet.<br />

Det rettes også en takk til Roar Høyning (PPT for Sør-Troms, Harstad) for datakyndig bistand og for nyttige<br />

kommentarer til arbeidsarkene i kap. 9. Tegningen på lærers ark i kap. 8.4 er gjengitt med tillatelse<br />

fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Opprinnelig ble de benyttet i en bok om artikulasjonstrening<br />

(Marie Smette, 1984). Tegningene på arbeidsark for foreldre-barn samarbeid er utført av Rune Laurila,<br />

Kvæfjord.<br />

<strong>Basisbok</strong>en 1 bør ses i forbindelse med to andre bøker på INFO VEST FORLAG:<br />

<strong>Basisbok</strong> 2 – Oppgaveark – Metodikk bokstavlæring – Analysetrening og leselæring.<br />

Svendsen, Hansen, Koppen, 2016 ISBN: 978-82-90910-80-3<br />

Systematisk begrepsundervisning i teori og praksis.<br />

En pedagogisk tilnærming med en teori som kan danne ramme både for ordinær opplæring og<br />

spesialundervisning. Hansen, 2016 ISBN: 978-82-90910-81-0<br />

Denne boka gir en innføring i teorien bak systematisk begrepsundervisning m.m. I tillegg har den<br />

mange vedlegg og beskrivelser av kasusstudier av barn og unge med språk- og lærevansker som<br />

gir et godt bilde av noen av de mulighetene som denne pedagogiske tilnærminga åpner opp for.<br />

Lykke til med arbeidet!<br />

Harstad mai 2016<br />

Andreas Hansen<br />

Kirsti Koppen<br />

Anne Svendsen<br />

7


8


1<br />

Innledning<br />

med oversikt over innhold<br />

1.1 Begynneropplæring i lesing<br />

Per og Lise holder på å lære seg å lese. Per har store problemer med å huske hvordan mange av<br />

bokstavene skal leses. Han må ofte tenke seg grundig om før han kommer på dette. Per synes at det er<br />

vanskelig å finne fram til hvilket ord det blir når han forsøker å lese.<br />

Lise kjenner veldig godt bokstavene og hva de står for. Når hun skal lese ord, gjenkjenner hun bokstavene<br />

mer eller mindre umiddelbart og uten tankearbeid, noe som medfører at hun raskt kan lese språklydene<br />

som bokstavene står for, sammen til ord. Lise synes det er lett å lære og lese.<br />

Disse to overforenklede beskrivelsene skal illustrere at en viktig forutsetning for å lære og lese er at<br />

symbolene for hver språklyd (dvs. bokstavene) kan identifiseres eller gjenkjennes samt leses mest mulig<br />

spontant.<br />

Dette kan illustreres på følgende måte, figur 1.1:<br />

S<br />

Bokstaven sett<br />

/S/<br />

Språklyden spontant uttalt<br />

Dette er det som gjerne kalles for gjenkjenning, når det dreier seg om bokstavlæringa.<br />

Men god bokstavlæring innebærer også at barnet lærer den omtalte forbindelsen så godt at det husker<br />

hvordan bokstaven ser ut og kan skrive den når det hører språklyden sagt, artikulerer lyden eller tenker på<br />

den, figur 1.2:<br />

/S/<br />

Språklyden hørt, artikulert<br />

eller tenkt på<br />

S<br />

Bokstaven skrevet<br />

Dette siste kan betegnes som gjenkalling (av bokstaven).<br />

Vi vet at i likhet med Per i vårt eksempel er det forholdsvis mange barn som sliter med å lære seg<br />

forbindelsen mellom språklyd og bokstav slik at en presis og rask gjenkjenning og gjenkalling kan finne<br />

sted.<br />

9


Vår antakelse i denne sammenheng er at dersom slike barn via tilpasset opplæring tilegner seg<br />

forutsetninger for og gis hjelp til å utføre presise beskrivelser av artikulasjon av språklyder samt presise<br />

beskrivelser av bokstavene, vil dette kunne lette den nevnte forbindelseslæringa betydelig.<br />

Dette kan illustreres slik, figur 1.3:<br />

Språklyd/artikulasjon<br />

Bokstav<br />

Kunne beskrive<br />

Kunne beskrive<br />

Den runde formen eller rundingen til venstre symboliserer språklyden med sin artikulasjon, mens<br />

tilsvarende runding til høyre symboliserer bokstaven. Streken med vannrett stilling og ”pilspisser” i begge<br />

ender symboliserer den viktige forbindelseslæringa som må finne sted mellom språklyd/artikulasjon og<br />

bokstav. Sagt på en annen måte innebære dette å ”koble” rett språklyd/artikulasjon til rett bokstav.<br />

Den loddrette tykke streken med pilspiss som peker oppover, symboliserer ytterligere at i tillegg til<br />

beskrivelser av henholdsvis artikulasjon av språklyd og av bokstav, må læreren være seg bevisst at læring<br />

av en sikker forbindelse vokser fram som en følge av at barnet gjentatte ganger hører språklyden uttalt<br />

eller selv uttaler lyden samtidig som det (bevisst) ser på bokstaven (samtidighetsaaspektet).<br />

I denne boka vil du i kap. 8 finne et detaljert opplegg for å utføre språklyd/artikulasjons- og<br />

bokstavbeskrivelser til bruk i vanlig begynneropplæring i lesing og til bruk overfor barn med<br />

spesialpedagogiske behov på området – inkludert forslag til noen aktiviteter som kan fremme den nevnte<br />

og viktige forbindelseslæringa.<br />

I tillegg til dette som er nevnt og som vanligvis blir betegnet som bokstavlæring og bokstavkunnskap,<br />

vil vi kort ta for oss noen av de andre momentene som vi anser som særlig viktige i tilknytning til<br />

begynneropplæring i lesing:<br />

• Å undervise barn i å dele ord inn i språklyder/artikulasjoner – analyse av ord (kap. 6).<br />

• Å undervise barn i sammenlesing eller syntesedanning (kap. 7).<br />

• Samarbeid mellom skole og hjem om begynneropplæring i lesing (kap. 9 og 10).<br />

En sentral forutsetning for at barn skal ha et maksimalt utbytte av språklyd/artikulasjons- beskriavelser,<br />

bokstavbeskrivelser og av analyse- og syntesetrening – slik det her er lagt opp til – er at de har tilegnet<br />

seg forståelse av viktige ord for grunnleggende begreper og begrepssystemer samt utfyllende<br />

begreper ang. artikulasjon.<br />

10


Selv om denne boka sentralt fokuserer mot omfattende analyser og beskrivelser av språklyd/artikulasjoner<br />

og bokstaver, er ikke dette ensbetydende med at vi argumenterer for en ensidig lydmetode i den første<br />

leseopplæringa. I likhet med mange tror vi at en kombinert begynnermetode, som også inkluderer innslag<br />

av helordslesing og iblant kanskje setningslesing, kan ha sin berettigelse.<br />

Det er vår oppfatning at denne boka bør kunne anvendes på tvers av ulike leseverk for å bidra til en<br />

sikrest mulig læring av språklyd/artikulasjon – bokstavforbindelser samt til utvikling av en klar forståelse<br />

hos barn for analysearbeid og sammenlesing. Et nært og innsiktsfullt samarbeid mellom skole og hjem vil<br />

i denne sammenheng utgjøre en optimal ramme.<br />

I kap. 2, 5 og 6 redegjøres det for hvilke begreper og begrepssystemer som det er snakk om. Det anbefales<br />

at mange av de aktuelle begreper og begrepssystemer undervises via Magne Nyborgs modell for<br />

systematisk begrepsundervisning. I kapittel 3 og 4 redegjøres det grundig for nevnte modell og denne<br />

form for begrepsundervisning. I tillegg inneholder vedleggene 4–24 forslag til undervisningsprogrammer<br />

for farge-, form-, stillings-, størrelses-, retnings- og antalls- begreper m. fl..<br />

1.2 Samarbeid med hjemmet og foreldrekurs<br />

Når skolen tilrettelegger leseopplæring for barn, vil også et godt samarbeid med hjemmet være viktig.<br />

I denne boka har vi derfor valgt å komme med forslag til foreldrekurs i kapittel 9 og antydning av<br />

innhold i dette i tilknytning til den tidlige leseopplæringa. I tillegg inneholder boka i kapittel 10 ferdige<br />

arbeidsark for foreldre – barn samarbeid for hver språklyd/artikulasjon – bokstavforbindelse samt<br />

oppgaver for øving i sammenlesing og framlydsanalyse av talte ord.<br />

1.3 Begrepsundervisning<br />

Siden en god leseutvikling på sikt også er avhengig av et generelt godt utviklet språk med bl.a.<br />

velutviklete semantikk/begrepsorganiseringer, påpekes også ønskeligheten av begreps- undervisning<br />

utover den som sikter mot å lette begynneropplæringa i lesing. En antydning av innhold og omfang<br />

av slik undervisning foreligger i kap. 3.6 og kap. 3.7 – med utfyllende forslag til denne form for<br />

undervisning i vedlegg 3 og i vedlegg 27. I tillegg kommer noen erfaringer nedfelt i kap. 4, som er føyd<br />

til i denne reviderte utgaven av boka.<br />

Mens vedlegg 3 bl.a. inneholder en samlet oversikt over grunnleggende begreper og begrepssystemer og<br />

forslag til øvelser som kan bidra til utvikling av et presist og situasjonsuavhengig språk, inneholder<br />

vedlegg 27 et forslag til veiledende innlæringsrekkefølge av begreper og begrepssystemer på 1. og (i en<br />

ev. fortsettelse) på 2. årstrinn.<br />

1.4 Grunnleggende matematikkforståelse<br />

I den først utgaven av boka ble ikke teamet matematikkforståelse eksplisitt berørt, selv om det<br />

i vedleggene ble gitt forslag til BU-programmer som både direkte og indirekte angår utvikling av<br />

slik forståelse. Dette temaet omtales imidlertid nærmere i kap. 11: Begreper og grunnleggende<br />

matematikkforståelse, som er et nytt kapittel i denne reviderte utgaven av boka.<br />

11


76<br />

Se kap. 8.5: g sammenlignet med j.


til høyre for del 1.<br />

Se kap. 8.5: h sammenlignet med n.<br />

77


10<br />

Arbeidsark for foreldre- og barnsamarbeid<br />

om det å lære bokstav- og språklydforbindelser,<br />

samt øving i framlydsanalyseog<br />

sammenlesing, både store og små<br />

bokstaver<br />

Arbeidsark med utgangspunkt i de små bokstavene er utarbeidet for<br />

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, y, z, æ, ø, å<br />

– i alt 27 små bokstaver.<br />

Arbeidsark med utgangspunkt i de store bokstavene er utarbeidet for<br />

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Y, Æ,<br />

Z, Æ, Ø, Å<br />

– i alt 27 store bokstaver.<br />

Totalt 54 arbeidsark.<br />

109


110


Bokas temaområder fremheves i de fire undertitlene. I tråd med disse gis det en grundig<br />

innføring i systematisk begrepsundervisning (BU), basert på Nyborgs modell for slik<br />

undervisning. I tillegg innehar boka forslag til undervisningsprogrammer for farge-, form-,<br />

stillings-, plass-, antall- og retningsbegreper m. fl..<br />

Boka inneholder også en grundig metodikk for begynneropplæringa i lesing. Metodikken<br />

beskriver bl.a. arbeidet med bokstavlæringa, oppdeling av ord i språklyder samt arbeidet<br />

med å bevisstgjøre barn på hva sammenlesing eller syntesedanning innebærer. I denne<br />

sammenheng foreligger det også presise uttalebeskrivelser av språklydene og nøyaktige<br />

bokstavbeskrivelser.<br />

Det foreligger også et forslag til foreldrekurs i tilknytning til begynneropplæringa i lesing<br />

samt arbeidsark for skole- og foreldre-barnsamarbeid om bokstavlæringa, analyse-trening<br />

og sammenlesing.<br />

Et fjerde tema er matematikkforståelse, hvor sammenhengen mellom begreper<br />

og grunnleggende matematikkforståelse er i fokus. Denne delen inneholder bl.a.<br />

forslag til forebyggende opplæring i et begrepsorientert perspektiv for å fremme<br />

matematikkforståelse.<br />

Målgrupper: Lærere, førskolelærere, spesialpedagoger, ansatte i PPT, ansatte i<br />

lærerutdanning, studenter i pedagogiske utdanninger.<br />

Andreas Hansen er dr.polit. Han har arbeidet som lærer og spesialpedagog, som mangeårig<br />

PP-rådgiver i PPD for Sør-Troms, i programmet for Nord-Norge og i Statped systemet. Han har<br />

deltatt i internasjonale prosjekter om læring, spesialpedagogikk og inkluderende opplæring og har<br />

gjennomført flere prosjekter med fokus på tidlig og forebyggende opplæring hvor Systematisk<br />

Begrepsundervisning har stått sentralt.<br />

Kirsti Koppen er studieleder ved avdeling for vernepleie UiT, Norges Arktiske<br />

Universitet. Hun har erfaringer fra undervisning i grunnskolen og mangeårig undervisnings- og<br />

veiledningserfaringer i Høgskolesystemet.<br />

Anne Svendsen er logoped ved PPT i Harstad. Hun har erfaringer som lærer i grunnskolen<br />

samt mangeårige erfaringer som logoped ansatt i Harstad kommune.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!