27.09.2022 Views

Momme og de tidlige språklydene

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bodil Nordbø<br />

Illustrert av Sturla Valldal Rui<br />

<strong>og</strong> <strong>de</strong> <strong>tidlige</strong> språkly<strong>de</strong>ne


4<br />

<strong>Momme</strong> våkner. Han strekker armene opp <strong>og</strong> gjesper.


Men Bamse er ikke i senga si.<br />

Hvor er <strong>de</strong>t blitt av Bamse?<br />

<strong>Momme</strong> må gå ut av huset for å lete etter han.<br />

5


6<br />

Ute i sk<strong>og</strong>en treffer <strong>Momme</strong> på Bjørn som spiser honning.


<strong>Momme</strong> får smake. Det var godt!<br />

Han lager M-ly<strong>de</strong>n:<br />

MMM<br />

7


<strong>Momme</strong> møter på Hund.<br />

HHH<br />

Hund puster raskt med tunga ute: HHH.<br />

8


<strong>Momme</strong> hermer <strong>og</strong> lager H-ly<strong>de</strong>n:<br />

.<br />

HHH<br />

De ler:<br />

HEHEHE<br />

Han lager E-ly<strong>de</strong>n <strong>og</strong>så:<br />

E<br />

9


Bamse er forsvunnet! Bli med <strong>Momme</strong> på en spennen<strong>de</strong> tur på<br />

let etter Bamse. På turen møter <strong>Momme</strong> på forskjellige dyr <strong>og</strong><br />

vesener som lager ulike språkly<strong>de</strong>r.<br />

Denne boka er et pedag<strong>og</strong>isk verktøy som hjelper til i barns innlæring<br />

av norske språkly<strong>de</strong>r. Boka gjennomgår 14 språkly<strong>de</strong>r<br />

som er forventet at barn etablerer tidlig i sin språklydutvikling.<br />

Boka har en tilhøren<strong>de</strong> veile<strong>de</strong>r <strong>og</strong> <strong>Momme</strong>-kort, som gjerne kan<br />

brukes sammen med boka. Veile<strong>de</strong>r <strong>og</strong> kort kan lastes ned fra<br />

infovestforlag.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!