06.02.2023 Views

Språkleker

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.


Innhold

Forord ..................................................................................................1

DEL I........................................................................................................3

Hva vil det si å øve opp språklig besissthet.........................................3

Oppøvelse av språklig bevissthet.......................................................13

DEL II.....................................................................................................17

Forslag til bruk av matrieller..............................................................17

Forslag til arbeidsplan........................................................................18

Eksempel på hvordan en språkstund kan være ..................................19

DEL III ...................................................................................................20

Forslag til språkleker..........................................................................20

Ellinger, regler og rim........................................................................20

Ellinger...............................................................................................21

Regler.................................................................................................23

Rim om dyr ........................................................................................25

Vi lager små vers med rimord............................................................26

Rimfortellinger...................................................................................27

Andre måter å arbeide med rimord ....................................................28

Hva hender? .......................................................................................30

Bilderim .............................................................................................32

Rytme / Stavelser.....................................................................................34

Hermelek............................................................................................34

Sangkoret ...........................................................................................35

Eventyret om trollet I .........................................................................35

Analyse og syntese ..................................................................................36

Mitt skip er lastet med........................................................................36

Halli / Hallo........................................................................................37


Finne ting .................................................................................................37

Hva har vi lagt til ? (Vi tryller ned ord).............................................38

Hva har vi tatt bort ? ( Vi tryller videre)............................................39

Erteposelek I......................................................................................42

Erteposelek II.....................................................................................43

Flettelek .............................................................................................44

Lekøvelser med enkeltlyder .....................................................................44

Tolyds- ord.........................................................................................44

Trelyds- ord .......................................................................................45

Firelyds- ord ......................................................................................46

Gjette et ord .......................................................................................46

Fødseldagsfeiring ..............................................................................47

Eventyret omm trollet II ....................................................................48

Referanser ................................................................................................49


Forord

Dette heftet inneholder et utvalg språkleker for å stimulere

utviklingen av språklig bevissthet.

Forfatterne av materiellet har alle bakgrunn fra arbeid i

PPT. Vi så at en, særlig i førskoletreningen i barnehagene, behøvde

forslag til lekpregede aktiviteter som kunne trene barna sin språklige

bevissthet.

Lekene er i hovedsak tenkt som et tillegg til det generelle opplegget

året før barna tar til med formell lese- og skriveopplæring, men de kan

også brukes sammen med opplegget i begynneropplæringen.

De lekene som er tatt med i første delen, i høsthalvåret, har som

formål at barna skal bli kjent med og legge merke til rim, rytme og

språklyd.

Lekene som er tatt med til bruk i vårhalvåret, har som formål å gi

elevene mer kunnskap om språket sin lyd/formside. Barna skal bli

oppmerksomme på at det talte språket kan deles opp i setninger og

ord, og at ordene kan deles opp i stavelser og lyder.

Vi vil sterkt understreke noen sentrale tanker i opplegget: Barna skal

bli mer vare for rim, rytme og lyd. Lekene må ikke få karakter av drill.

Gjennomføringen av lekene må være noe som er positivt, noe det er

11


gøy å holde på med og der en stimulerer undring, oppdagelse, "så rart

at".

Ingen barn må få følelsen av å mislykkes, og en børprøve å forklare

og gi hjelp slik at alle barn får oppleve å mestre.

Aktivitetene børfå den rekkefølgen de har fått i "SPRÅKLEKER".

Nåren hargått gjennom alle oppgavene, kan en gå tilbake og velge ut

oppgaver en vil arbeide mer med.

Inger Kristine Løge

logoped/cand.paed. spec.

Ivar Lygren

logoped

Tordis Fosse Lye

logoped

Torunn Håland Nedrebø

førskolelærer m/spes.ped

2


DEL I

Hva vil det si å øve opp språklig bevissthet.

Språk og lesing.

Noen barn lærer å lese med den største letthet, mens andre barn må

streve ganske mye for å få det til, og selv om de strever aldri så mye

så går det ikke så bra likevel. Hva kan grunnen eller grunnene være til

at det er så forskjellig? Disse undringene har barn, foreldre og lærere

vært opptatt av i mange år, og mange og ulike tiltak har vært prøvd for

at leseinnlæringen skulle gå lettere. Selv om mange tiltak har blitt

prøvd, er det fremdeles mange barn som strever, og mange har store

problemer med å finne ut av lese- og skriveprosessen.

Språkmestring, lese- og skriveutvikling.

I de siste 10-20 årene har det blitt lagt stor vekt på sammenhengen

mellom språkmestring og mestring av lesing og skriving. For å lære å

lese må barnet ha et variert ordlager. Det bør også ha et nyansert

meningsinnhold for ordene, være oppmerksom på ordene sin form og

lydside, kunne innrette seg mot lytter/tilhører (desentrering) og kunne

ta imot informasjon i en gruppesammenheng (Løge,1995).

Nyere forskningserfaringer tyder på at at svært mange av de barna

som utvikler lese- og skrivevansker, også har et språkproblem

(Catts,1991; Scarbourough,1990). Donaldson (1980) sier at et av de

viktigste forberedelsestiltakene for leseopplæringen er at en hjelper

barna til å bli bevisste det talte språket. Det er derfor ikke bare et

spørsmålomå kunne bruke språket bedre, men barna må også få hjelp

til å kunne legge merke til hva det er de gjør med ordene. Det er

derfor viktig at det i de ulike øvingsoppleggene inngår oppgaver som

legger til rette for å utvikle mestring av å kunne ta et "utenfor"-

perspektiv på språket.

3


DEL II

Forslag til bruk av materiellet

Disse aktivitetene er tenkt brukt sammen med 6- og 7 åringene i

skolen. De kan også brukes på forskjellige nivå i spesialpedagogisk

arbeid.

Opplegget bør utføres sammen med alle barna i klassen/gruppen. Vi

vil foreslå at det blir satt av noe tid til språkleker 2- 3 dager pr uke.

Lengde og omfang må tilpasses gruppen.

Det er viktig at det blir arbeidet etter et fast mønster:

-øvelsen bør begynne med leker som er lette/kjente

-øvelsen børvære regelmessig

-øvelsen børvære strukturert

-øvelsen bør gjennomføres som en lek

Nårlæreren uttaler lyder og ord, skal det gjøres tydelig og langsomt.

Barna skal alltid uttale lyder og ord høgt i kor og på samme måte som

læreren. Barna bør oppmuntres til å se på hverandre sine munner når

de former lyder.

Et allment prinsipp er at det blant konsonantene er visse lyder som er

lettere å arbeide med og som derfor bør komme først:

1)frikativer:f,s,v,j, 2) nasaler: m, n, 3) likvider: l, r.

Stoppkonsonantene b, d, g, k, p, t og konsonantsammensetninger er

vanskelige, og disse bør en vente med.

Erfaringen viser at en del 7 åringer trenger mer trening. Aktivitetene

kan brukes i samlet klasse eller i mindre gruppe. For denne

aldersgruppen, og og for eldre elever som trenger mer trening, kan

aktivitetene få mindre preg av lek.

Dårlig utviklet språklig bevissthet på mellomtrinnet henger ofte

sammen med spesielle lese-/skrivevansker (dysleksi). For disse

elevene er det svært viktig å fortsette med treningsarbeidet. Se kap 4,

5 og 6 i S. Lyster (1994).

17


DEL III

Forslag til språkleker

Ellinger, regler og rim

Ellinger, regler og rim er for de fleste lett tilgjengelige. Det er lett å

starte med, og det er er noe de fleste barna synes er moro. Vi har satt

opp forslag på ellinger, regler og rim til å starte med. Bruk

litteraturlista til å finne flere.

Om noen av barna ikke greier dette med rim og regler, er det grunn til

å følge dette barnet nøye.

Vi har her tatt utgangspunkt i det lokale.

Bøker om rim og regler:

Time Bondekvinnelag: Minnest du ?

Bernt Støylen: Norske barnerim og leikar Norsk Barneblad Forlag

Jo Tenfjord: Ro, ro til regleland

Bokklubbens barn

Prøysen og Hagerup: Gåsemorvers " "

Andre Bjerke: Morovers " "

Else Ditlefsen: Rim og regleboka Damm

Ottar Lindstøl: Rim, regler og barnevers Faktum forlag

Alf Prøysen: Alle barns rim og regler Stabenfeldt forlag

Helge Børseth: Anna dranna drinna dreks J.W. Eide forlag

S. Mæland Sydnes:Badnasullar, rim og

regler fra Rogaland Dreyer

Mona Lærum: Gulltuppen

Dreyer

Opsahl m.fl.: Den store dikt- og regleboka Bokklubbens barn

20


Ellinger

Ole dole doff

kinkeliane koff

koffeliane birkebane

Ole dole doff

Elle melle deg fortelle

skipet går

ut i år

rygg i rand

to i spann

snipp snapp snute

du er ute

Ellinga vellinga Vatlandsguten

slo til kjerringa midt på truten

det skal du ha ditt stygge troll

fordi du ikke kunne telle til tolv

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

En gul knapp

virre virre vapp

du slapp

21


Regler

Disse tre små menn som heter

Ditt og Datt og Dummepetter

sklir på sklien. Den er glatt!

En må dette. Er det Petter?

Eller er det Datt som detter?

Eller var det Ditt om datt?

Andre Bjerke

Runde, rare Rulle Rusk

raspet rips fra Ibsens busk

Ibsen kom og skulle plukke

Rørte rips og rips til krukke

Rund og rød som ripsen selv, ble han plukket samme kveld

Andre Bjerke

Klokka ett er jeg mett

Klokka to sitter jeg på do

Klokka tre må jeg le

Klokka fire spiller jeg på lire

Klokka fem er jeg slem

Klokka seks kommer ei heks

Klokka sju kommer en tjuv

Klokka åtte sitter jeg på potte

Klokka ni gårjegpå ski

Klokka ti har jeg fri

Klokka elleve begynner jeg å skjelve

Klokka tolv kommer et troll

Har du vondt i magen?

Gå til Per i hagen

Sett deg på en liten stein

gnag så på et lite bein

så blir du god i magen

Ukjent opphav

Ukjent opphav

23


Andre måter å arbeide med rimord

Mitt skip er lastet med

I leken “Mitt skip er lastet med” kan en også leke med rimord.

“Skipet” skal da bare være lastet med ting som rimer.

Det skal brukes en ting til å kaste med, f.eks. en ball eller en ertepose.

Barna sitter i en ring. Læreren har ballen/erteposen og kaster den til et

av barna samtidig med at han sier: “Mitt skip er lasta med BIL”.

Barnet som tar imot ballen/erteposen skal så si et ord som rimer på bil,

f.eks. sil og deretter kaste ballen/erteposen tilbake til læreren som så

kaster videre til et nytt barn.

Dersom et barn har vansker med å finne rimord, får det litt hjelp av

læreren.

Når en ikke finner på flere rim til ordet, skifter en over til et nytt ord.

Når barna er blitt sikre på rimord og mestrer denne leken, kan en la

det første barnet kaste videre til et annet barn i steden for til læreren,

og det barnet kaster så videre til et nytt barn .

En fortsetter med leken til alle barna har fått svare.

Lage fortelling med rimord

1. Ta utgangspunkt i et oppgitt ord, f. eks. ål.

2. Finn ord som rimer påål.

3. Læreren skriver opp orda på tavle/flipover.

4. Gruppa lager en fortelling av orda som er skrevet opp. Dersom

barna har vanskelig for å komme i gang, kan læreren lage den første

setningen. Eks. Det var en gang..... (se fortellingen under).

5. Barna kan tegne til fortellingen.

28


Eksempel på ord

Deling på morfem-nivå

Deling på stavelses-nivå

brus-flaske suge-rør fo-le fi-re

sol-brille solbær-busk le-se lø-ve

skrive-maskin fotografi-apparat sø-te ma-le

politi-bil ski-stav ga-te ga-le

eple-kake tiger-unge ha-ne hø-ne

sy-maskin laste-bil lu-do sy-kkel

reise-radio blyant-spisser ba-nan bly-ant

Ta bort lyd

2a) Samme leken som ovenfor. Læreren sier at ved å ta bort en lyd

fra et ord, så fårenetnyttord.Læreren sier "l-ås" ved å holde lenge

på første lyden. Barna sier høyt etter i kor. Læreren sier "ås" mens han

tar ned den ene hånden. Barna sier høyt etter i kor. Læreren spør

hvilken lyd som er tatt bort i det siste ordet. Barna skal da svare "l".

2b) Som ovenfor. Læreren sier "l-ås". Barna sier etter. Læreren sier

"llll". Hvilken del av ordet er tatt bort? Barna skal nå svare "ås".

Eksempel på ord

l-ås/ås m-inne/inne v-is/is l-øve/øve

v-arm/arm f-år/år s-år/år l-arm/arm

m-ål/ål f-inne/innem-att/att v-ille/ille

t-ann/and m-ale/ale v-egg/egg s-eng/eng

m-aske/aske t-opp/opp f-alle/alle k-ål/ål

m-att/att p-inne/inne g-ås/ås k-alle/alle

b-renne/renne k-att/att r-ingen/ingen g-år/år

s-matt/matt p-lukke/lukke b-ord/ord k-lokke/lokke

s-var/var f-risk/risk k-arm/arm t-år/år

g-ul/ul t-enke/enke g-ris/ris k-ake/ake

40


Lage nye ord

Læreren forteller at ved å bytte ut den første lyden i et ord med en

annen lyd, kan vi lage et helt nytt ord.

Si bil. Nå skal du si ordet med -f- i steden for -b-.Hvilket ord fårdu

da? Fil.

Eksempel på ord

Bil-mil-fil

katt-matt-datt-natt

saks-laks

larm-karm

mur-sur-dur-lur-bur

får-lår-sår

nål-mål-kål

mann- tann-sann-rann

rom-tom-lom

føre-røre

sopp-topp-kopp

hue-lue-tue

41


Erteposelek I

Barna sitter i en ring. Læreren holder en ertepose, og gjennomgårpå

ny at en kan få nye ord ved å legge til eller ta bort en lyd fra et ord.

Gå gjennom noen eksempel på forandringer. Du kan bruke eksempel

fraside39og41.

Etter gjennomgangen begynner en med leken. Læreren spør hvilken

lyd som er tatt bort i det siste ordet (i det siste ordet som er sagt): Ta

bort"V"iVISså fårvi"IS".

Leken begynner.

Læreren sier for eksempel: MÅL.TabortMiMÅLså får du...., og

læreren kaster erteposen til et barn som får svare. Dersom ikke

barnet klarer å svare, hjelper en hverandre og sier ordet i kor.

Læreren tar et nytt ordpar,og barnet som har erteposen kaster til et

nytt barn som får svare.

Om en vil leke med ordparene på side 39, så spørlæreren: Hvilket ord

blir det når en setter "V" foran "IS" -VIS.

Leken kan en modifisere litt etter litt ved at barna selv får ta bort

eller legge til lyd.

Et annet alternativ som en kan leke når de to andre formene er godt

innøvde: Læreren sier for eksempel "VIS", kaster erteposen til et barn

med følgende instruksjon: Si ordet uten "V", hvilket ord får du da?

-IS.

42


Språkleker

- som kan stimulere og utvikle førskolebarns språklige bevissthet

Forfattere: Inger Kristine Løge, Tordis Fosse Lye, Ivar Lygren, Torunn H.Nedrebø

Illustrasjoner: Per Otto Simensen

© 2023 Info Vest Forlag AS

ISBN 978-82-8360-064-3 (Ebok)

Kopieringsforbud!

Dette verk beskyttes av loven om opphavsrett.Kopiering, utover læreres rett å

kopiere til undervisningsbruk i overensstemmelse med KOPINOR avtalen, er

forbudt.

Bestilles på Info Vest forlag AS

www.infovestforlag.no

www.infovestforlag.no

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!