04.04.2024 Views

Alle med Tips

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ALLE MED <strong>Tips</strong><br />

Inger Kristine Løge<br />

Johanne Vatle


Forord<br />

ALLE MED ble for første gang utgitt i 2006. I 2014/2015 ble materiellet<br />

revidert og det ble i den sammenheng utgitt en håndbok tilhørende<br />

materiellet. Håndboken gir en nøye beskrivelse av ALLE MED-sirkelen, i<br />

tillegg til at den gir en praktisk innføring til hvordan man kan bruke skjemaet<br />

i det helhetlige arbeidet rundt barna. I ALLE MED observasjonsskjemaet<br />

ser en på barnets ferdigheter og utvikling innen sosio-emosjonell utvikling,<br />

lek, trivsel, hverdagsaktiviteter, sansemotorisk utvikling og språkutvikling.<br />

Innenfor hvert av de seks temaene, finnes det tre nøkkelområder for hvert<br />

alderstrinn. Dette er områder som utgjør viktige mestringstrinn for barna i<br />

barnehagen (<strong>Alle</strong> Med Håndboka, 2015). Når en skal analysere ALLE MEDsirkelen<br />

er det viktig å se barnet og dets utviklingsområder som en helhet.<br />

En skal naturligvis sette inn tiltak spesifikt per område, men en bør også<br />

ha i mente at alle områdene påvirker hverandre gjensidig. Et barn som ikke<br />

trives og ikke viser glede over å være i barnehagen, vil trolig ikke ha de beste<br />

forutsetningene for å utvide sitt lekerepertoar eller ha utbytte av det som<br />

skjer i samlingsstunden. Likeså kan en tenke at et barn som strever <strong>med</strong><br />

overgangssituasjoner kan gå glipp av mange gode lek- og læringsmuligheter<br />

fordi utfordringene preger hverdagen i den grad at det går på bekostning av<br />

andre erfaringer som er nyttige for barnets utvikling.<br />

4<br />

Det helhetlige arbeidet rundt barnet handler både om foreldresamarbeid og<br />

den praktiske tilretteleggingen i barnehagehverdagen. ALLE MED-skjemaet<br />

bør <strong>med</strong> fordel brukes i forbindelse <strong>med</strong> foreldresamtaler. Funnene fra skjemaet<br />

danner grunnlag for gode og viktige samtaler <strong>med</strong> foreldrene, hvor<br />

en i dybden kan diskutere hvilke utviklingsområder som det skal fokuseres<br />

på og hvordan en kan gå frem. Det er viktig at barnehagene informerer foreldrene<br />

om hvilke observasjonsskjema en bruker i forkant av samtalene. I<br />

tillegg bør det gjøres kjent for foreldrene at innholdet i foreldresamtalen har<br />

bakgrunn i flere ukers observasjon i varierte situasjoner, at observasjonene<br />

tar utgangspunkt i viktige utviklingsområder i forhold til barnets alder og at<br />

de ikke baserer seg på synsing fra pedagogen.


De blanke rutene i ALLE MED-skjemaet som representerer barnets utviklingsområder,<br />

danner grunnlag for det praktisk pedagogiske arbeidets<br />

struktur i form av tilrettelegging, eller et eventuelt samarbeid <strong>med</strong> andre faggrupper.<br />

Men hva innebærer det å tilrettelegge for mestring og hvordan går<br />

man frem i praksis?<br />

Å tilrettelegge for mestring handler om at barn behøver mange og varierte<br />

erfaringer og at det er personalet i barnehagen sin oppgave å legge til rette<br />

for allsidige opplevelser og lek ved å utnytte dagliglivets aktiviteter i barnehagen<br />

(Rammeplanen, 2017). Dersom en <strong>med</strong> utgangspunkt i ALLE MEDskjemaet<br />

har merket seg at et barn har begynnende mestring, eller ingen<br />

mestring innenfor et nøkkelområde som samsvarer <strong>med</strong> barnets alder, er<br />

det viktig at en tidlig legger til rette for aktiviteter og handlinger, slik at disse<br />

erfaringene kan føre til mestring. Mestringsglede er å kjenne at man tør å<br />

prøve noe nytt og at man får til noe. Dette fører igjen til en styrking av egenverd<br />

og selvtillit (<strong>Alle</strong> Med Håndboka, 2015). Vår største oppgave i barnehagen<br />

er å sørge for at alle barna, uavhengig av vansker eller utfordringer, skal<br />

oppleve mestringsglede hver dag.<br />

Her i ALLE MED <strong>Tips</strong>-boken vil du finne ulike forslag til hvordan du kan<br />

jobbe praktisk <strong>med</strong> de ulike områdene som barnet strever <strong>med</strong> eller trenger<br />

å utfordre seg på. Det er eksempler som kan hjelpe deg og dine kollegaer å<br />

komme i gang <strong>med</strong> den praktiske tilretteleggingen. Det anbefales at alle de<br />

ansatte på avdelingen er kjent <strong>med</strong> tiltakene som settes inn og at man gjennomgår<br />

utviklingsområdene og tiltakene på et avdelingsmøte i barnehagen.<br />

Å sikre at hele teamet rundt barnet har en felles forståelse for hvordan man<br />

går frem er viktig. Man skal ikke ta for gitt at alle som jobber i barnehage<br />

har den samme kompetansen når det gjelder barns lekeutvikling, sosiale<br />

ferdigheter eller språk. Det er anbefalt at pedagogisk leder tar ansvar for<br />

å heve den faglige kompetansen på avdelingen. På den måten blir det en<br />

samstemt forståelse for at punktene i ALLE MED-skjemaet er ferdigheter<br />

som må jobbes <strong>med</strong> over tid, og som behøver aktiv deltakelse fra alle de<br />

voksne på avdelingen.<br />

5<br />

For, som voksne, kan vi ikke være passive og forvente at alle barn vet hvordan<br />

de skal invitere seg inn i lek eller bli værende der. Det er avgjørende at<br />

vi guider barna, ved å være der samspillet mellom barna og leken er. Vi kan<br />

heller ikke tenke at ferdighetene vil komme på plass av seg selv og at det


er hensiktsmessig å vente. Jobben kan starte allerede nå ved at en tar utgangspunkt<br />

i de praktiske tipsene i boken!<br />

Når alle de voksne på avdelingen jobber som et team og hjelper barnet å<br />

utvikle seg, blir effekten større og det blir mindre sårbart enn om det kun<br />

er én voksen som gjennomfører tiltakene alene. Å hjelpe barna ved å ta utgangspunkt<br />

i hvor de er og hva de mestrer er viktig da det bygger på deres<br />

allerede eksisterende ferdigheter. Ikke minst er et tidlig og aktivt arbeid rundt<br />

barna av stor betydning for deres videre liv. Det handler om å skape et godt<br />

fundament for videre læring og sosialt liv.<br />

En stor takk rettes til Heidi Håland, ped.psyk. rådgiver i PPT Time kommune.<br />

Hun har ved oppstarten av arbeidet <strong>med</strong> boken vært en aktiv bidragsyter.<br />

Takk for dine viktige innspill og arbeidet du la ned, det har vært nyttig for oss<br />

å ta <strong>med</strong> i det videre arbeidet <strong>med</strong> boken.<br />

Takk til Anne-Kristin Ramstad, spesialpedagog og en kjær kollega av<br />

Johanne, for nyttige innspill og refleksjoner underveis i skriveprosessen.<br />

Med vennlig hilsen forfatterne<br />

Inger Kristine Løge, logoped og tidl. førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret,<br />

Universitet i Stavanger<br />

Johanne Vatle, logoped ved Pedagogisk Psykologisk Senter Sør i Bergen<br />

kommune<br />

6


Innhold<br />

1 Sosio-emosjonell utvikling.....................................................................8<br />

Informasjon om utsagnene (1-6 år) og tips til praktisk<br />

arbeid innen barns sosio-emosjonell utvikling<br />

2 Lekeutvikling..........................................................................................58<br />

Informasjon om utsagnene (1-6 år) og tips til praktisk<br />

arbeid innen barns lekeutvikling<br />

3 Trivsel....................................................................................................102<br />

Informasjon om utsagnene (1-6 år) og tips til praktisk<br />

arbeid innen barns trivsel i barnehagen<br />

4 Hverdagsaktiviteter.............................................................................140<br />

Informasjon om utsagnene (1-6 år) og tips til praktisk arbeid<br />

innen barns mestring for hverdagsaktiviteter i barnehagen<br />

5 Sansemotorisk utvikling.....................................................................178<br />

Informasjon om utsagnene (1-6 år) og tips til praktisk arbeid<br />

innen barns sansemotorisk utvikling<br />

6 Språkutvikling......................................................................................214<br />

Informasjon om utsagnene (1-6 år) og tips til praktisk arbeid<br />

innen barns språkutvikling<br />

7 Flerspråklige........................................................................................258<br />

Hvordan tilrettelegge for barn som er flerspråklige, <strong>med</strong><br />

bakgrunn i observasjoner fra ALLE MED-skjemaet.<br />

7<br />

8 Overgang barnehage – skole..............................................................264<br />

Hvordan bruke ALLE MED-skjemaet i forbindelse <strong>med</strong><br />

overføring fra barnehage til skole og viktigheten av det.<br />

Litteraturliste...........................................................................................268


14<br />

SOSIO / EMOSJONELT


Hvordan hjelpe barnet å vise følelser:<br />

• De voksne i barnehagen må være bevisste på hvordan de selv uttrykker følelsene<br />

sine på en akseptabel måte. Hvordan uttrykker du dine positive og negative<br />

følelser? Hvilke ord bruker du og hvordan er ditt kroppsspråk? Barn lærer av det<br />

de voksne gjør.<br />

• La barna bli kjent <strong>med</strong> grunnleggende følelser som sinne, glede, redsel og å være<br />

lei seg. Man kan <strong>med</strong> fordel bruke bøker og bilder for å snakke om det man ser,<br />

for eksempel “Bamse blir lei seg fordi han faller og slår seg”.<br />

• Sette ord på følelsen som barnet viser her og nå “nå ble du lei deg”. “Bilen ble<br />

borte”. “Jeg forstår at du ble sint nå” eller “Ja, nå ble du så glad!”<br />

• Jobb <strong>med</strong> å styrke barnets trygghet. Barnet må kjenne at de stoler på de voksne<br />

og at hverdagen i barnehagen er forutsigbar og trygg.<br />

• For barn som holder inne gråt, er det viktig at de voksne skaper et rom eller<br />

trygghetssone som viser barnet at det er ok å gråte og ok å søke seg mot en<br />

voksen. Nærhet må være på barnets premisser. Følg barnets initiativ og vær<br />

observant på om barnet gir tegn til at det vil ha trøst eller nærhet.<br />

• Vær tålmodig. Å hjelpe et barn <strong>med</strong> å vise følelser er ikke gjort på en dag. Man<br />

må ha forståelse for at barn er forskjellige og at de har ulike tilknytningsmønstre<br />

basert på deres tidligere erfaringer.<br />

15<br />

SOSIO / EMOSJONELT


SOSIO / EMOSJONELT<br />

51


Hvordan hjelpe barnet <strong>med</strong> å ta<br />

initiativ, være sosial uten å opptre som<br />

“verdensmester”:<br />

• Ha samtalerunder hvor en snakker om hva man liker “han liker spaghetti best<br />

og du liker fiskekaker best”. Ha fokus på mangfold og ulikheter, at vi har ulike<br />

behov, hva man liker og hva man er god på. Den voksne må lede samtalen og<br />

sørge for at alle får delta. Bruk gjerne måltidssituasjonen til å prate <strong>med</strong> barna<br />

om hva de liker. Jobbe <strong>med</strong> at barna skal lytte til de andre barnas svar og ikke<br />

bare vente på sin tur. Dette er turtaking i praksis.<br />

• Jobbe <strong>med</strong> en følelse om gangen; hva blir du glad for, hva blir du lei deg for, hva<br />

er du god på. Man kan tegne følelsen og legge til elementer som man assosierer<br />

<strong>med</strong> følelsen “jeg har tegnet en glad-figur og meg som kjøper is <strong>med</strong> farmor, for<br />

da blir jeg glad”.<br />

• Spille Hei-spillet (gode og viktige spørsmål om følelser, tanker og situasjoner).<br />

• Ha samarbeidsprosjekter, for eksempel kan en øve på å lage en tegning <strong>med</strong><br />

andre. (Kanskje blir ikke tegningen helt som man ønsker, men dette er en del av<br />

øvelsen).<br />

• Mye ros når en ser god og ønsket atferd.<br />

52<br />

• Fokus på at alle mennesker er like mye verdt, selv om vi er forskjellig og har ulikt<br />

utgangspunkt.<br />

• Fokus på å snakke om at det ikke er en konkurranse, men at deltakelsen er<br />

viktig. Øve seg på å være glad på andre sine vegne.<br />

• Fokuser på opplevelsen av en aktivitet, fremfor resultatet (syns du det var gøy å<br />

tegne i dag). De voksne må være bevisst på å ikke kommentere at noe er fint og<br />

at barna er flinke, men at en kommenterer opplevelsen (“dere har det kjekt”).<br />

SOSIO / EMOSJONELT


3. Lar seg trøste av de voksne i barnehagen<br />

“Det er naturlig at barnet har overgangsproblemer <strong>med</strong><br />

adskillelse fra foreldrene i denne alderen. Kontaktpersonen<br />

og mye trøst og oppfølging fra denne er viktig i starten. Det er<br />

også viktig <strong>med</strong> et godt samarbeid <strong>med</strong> foreldrene. Å ta god tid<br />

til tilvenning av barnet er en god investering i barnets trivsel.”<br />

(Abrahamsen, 1997: referert i <strong>Alle</strong> Med Håndboka, 2015)<br />

Den første perioden i barnehagen er naturlig nok en innholdsrik og<br />

overveldende periode for 1-2 åringen. Mye skal læres, nye relasjoner skal<br />

bygges og inntrykk skal bearbeides. Det å skilles fra foreldrene ved levering<br />

i barnehagen kan være vanskelig for mange barn. Likeså kan også det å bli<br />

vant til nye endringer ta lengre tid for enkelte barn og det er store variasjoner<br />

her, på hvor mye tid barna trenger i disse endringsprosessene. Det er viktig at<br />

de ansatte i barnehagen sammen <strong>med</strong> foreldrene finner frem til hva som kan<br />

være hensiktsmessig å gjøre for at deres barn skal oppleve trygghet og tillit<br />

når mor eller far må gå. “Her og nå” er viktig, og begrep som “senere” eller<br />

“etterpå” kan være vanskelig å forstå for et lite barn. Den voksnes kroppsspråk<br />

er også viktig, og barnet skal kjenne at den voksne møter deres fortvilelse<br />

<strong>med</strong> forståelse og kjærlighet.<br />

Et barn kan bare la seg trøste dersom det er trygt og har tillit til den eller de<br />

voksenpersonene de møter på avdelingen i barnehagen. Det er viktig at den<br />

som er barnets kontaktperson bruker tid på å etablere en trygg kontakt <strong>med</strong><br />

barnet, slik at det opplever å ha tillit til denne personen. Etter hvert utvides<br />

tilliten også til de andre voksne på avdelingen.<br />

108<br />

I selve leveringssituasjonen kan det også være lurt at foreldrene selv er<br />

bevisste på eget kroppsspråk. Opplever foreldrene at avskjeden er vanskelig,<br />

kan dette fort forplante seg til større engstelse hos barnet. Når foreldrene er<br />

smilende og uttrykker at barnehagen er et godt sted å være, kan det virke<br />

positivt inn på barnets opplevelse av å komme til barnehagen.<br />

Barn lærer av å gjøre flere ganger og tolke situasjoner. Med en rekke gjentatte<br />

erfaringer ved å bli levert og opplevelsen av å bli trøstet i øyeblikket, vil barnet<br />

etterhvert lære at foreldrene kommer tilbake og at de ansatte i barnehagen er<br />

tillitsfulle voksne som en kan søke trygghet og nærhet hos.<br />

TRIVSEL


Hvordan legge til rette for at barna lar<br />

seg trøste av de voksne i barnehagen:<br />

• Gi barnet omsorg og legge til rette for at barnet kan knytte seg til og kjenne<br />

seg trygg på kontaktpersonen.<br />

• Gi barnet tid til å bli kjent <strong>med</strong> kontaktpersonen. Ha gjerne bilder av de ansatte<br />

på avdelingen, slik at barnet vet hvem som skal være sammen <strong>med</strong> gruppen i<br />

dag.<br />

• Legge til rette for at barnet også etter hvert utvikler trygghet til de andre<br />

voksne på avdelingen.<br />

• I leveringssituasjonen må de voksne sette ord på det som skjer, og forklare<br />

hvorfor barnet er lei seg og være i følelsen sammen <strong>med</strong> barnet. Vi må<br />

bekrefte barnets følelser, for eksempel “du er lei deg fordi pappa har gått”.<br />

Så kommer, “nå skal vi gå inn på avdelingen”, eller “pappa kommer tilbake,<br />

jeg passer på deg”. Dersom barnet skal lære å regulere følelsene sine må den<br />

voksne sette ord på det barnet føler her og nå, og ikke komme <strong>med</strong> løsning<br />

først (dette gjelder også eldre barn).<br />

• Være lydhør for at et barn kan være lei seg og akseptere følelsene som det<br />

viser.<br />

• Hjelpe barnet slik at det opplever trygghet og at det våger å ta imot omsorg fra<br />

de voksne i barnehagen.<br />

109<br />

• Legg til rette for en god tilvenningsperiode, en kan anbefale at barnet ikke har<br />

så lange dager i barnehagen den første tiden, dersom det er mulig. For å skape<br />

mest mulig forutsigbarhet kan en også forsøke å levere barnet til samme tid<br />

hver dag; eksempelvis at barnet går rett og spiser frokost når det kommer. Da<br />

vet barnet hva som skal skje når de kommer og dette gir trygghet.<br />

• Tett samarbeid <strong>med</strong> foresatte - de foresatte må bruke god tid på tilvenningen<br />

og prøve å ha et avslappet kroppsspråk (dersom foreldrene er spent og usikker<br />

i situasjonen kan dette lett smitte over på barnet).<br />

TRIVSEL


2. Måltidet er en god opplevelse<br />

“Barnet har god appetitt og spiser seg mett. Barnet spiser<br />

variert kost. Det er godt samspill mellom barnet og den voksne,<br />

og barnet får være aktivt selv. Ettåringen kan holde og løfte<br />

et krus, men det er vanskelig å få passende mengden inn i<br />

munnen. Det har etablert visse rutiner i måltidet som viser at<br />

barnet kjenner igjen situasjonen og har forventninger knyttet til<br />

den.” (<strong>Alle</strong> Med Håndboka, 2015)<br />

Om måltidet blir en god opplevelse for barnet vil også i stor grad være<br />

avhengig av organisering og rutiner i måltidssituasjonen, og hvordan den<br />

voksne samspiller <strong>med</strong> barnet og de andre barna rundt bordet. Om<br />

opplevelsen blir god vil også være avhengig av hvordan måltidsituasjonen<br />

blir lagt til rette ut ifra hva barnet greier å gjøre selv og hva det er viktig at<br />

den voksne hjelper til <strong>med</strong>.<br />

Når man observerer at barn strever i måltidssituasjonen, er det også viktig<br />

å innhente informasjon fra foreldrene om hvordan et vanlig måltid ser ut<br />

hjemme. Hva liker barnet å spise, hva liker det ikke å spise, hvordan er barnet<br />

vant til at måltidet organiseres, blir barnet matet eller får de prøve selv, spiser<br />

barnet sammen <strong>med</strong> familien sin eller spiser barnet alene? Når vi vet noe<br />

om hva barnet er vant til, er det lettere å forstå hvorfor måltidssituasjonen er<br />

som den er, og hva en kan gjøre videre.<br />

144<br />

Dersom en er bekymret for at barnet ikke får i seg nok mat og har, for<br />

eksempel, spesifikke motoriske utfordringer <strong>med</strong> å spise, bør en ta dette<br />

opp <strong>med</strong> foreldre slik at de kan undersøke videre <strong>med</strong> lege.<br />

HVERDAGSAKTIVITETER


Hvordan gjøre måltid til en god opplevelse:<br />

• Tenk gjennom plasseringen av barna rundt bordet, hvilken plassering som vil gi mest<br />

ro, og <strong>med</strong> det også en god måltidsopplevelse for det enkelte barnet.<br />

• Bli kjent <strong>med</strong> hvilken mat barnet foretrekker og hvilken mat barnet ikke liker når det<br />

begynner i barnehagen.<br />

• Be foreldrene om å beskrive hvordan en måltidssituasjon ser ut for dem hjemme.<br />

Et åpent spørsmål vil gi flere svar enn lukkede spørsmål.<br />

• Begynne <strong>med</strong> den maten barnet liker, for deretter å gradvis introdusere mat <strong>med</strong> nye<br />

smaker, litt etter litt.<br />

• Gi hjelp og støtte til de barna som har behov for det, for eksempel ved å dele opp<br />

maten i passe biter slik at barnet greier å spise selv.<br />

• Legg pålegg på skiven, og etter hvert kan en be barnet selv legge pålegget på<br />

skiven, for eksempel ost eller skinke.<br />

• Det er viktig å snakke <strong>med</strong> barna under måltidet. Sett ord på hva barnet gjør, “nå<br />

drikker du melken”, “nå spiser du brødskiva, det var godt”. Snakk om hvilken mat<br />

barnet spiser og hva det drikker.<br />

• Gi ros og oppmuntring til mestring, for eksempel: “Nå klarte du å drikke selv”.<br />

• Gi nye utfordringer etter hvert som barnet opplever mestring, f. eks. fra å spise små<br />

biter av brød til etter hvert å kunne bite av passelige biter fra en halv brødskive.<br />

• Legg til rette for at barna skal oppleve mestring, slik at måltidet blir en positiv og fin<br />

opplevelse. La barna prøve å drikke fra en kopp selv, <strong>med</strong> støtte fra en voksen.<br />

145<br />

• Innled gjerne måltidet <strong>med</strong> en felles sang (ormen den lange, epler og pærer osv).<br />

Dette gjør at måltidet får en lystbetont og positiv begynnelse.<br />

• Ha fokus på det du vil at barna skal gjøre, fremfor å si hva barna gjør feil, for eksempel<br />

“ikke kast skivene på gulvet!”, si heller hva en ønsker, “skivene skal ligge på bordet”.<br />

• Ha fokus på at det skal være god stemning rundt bordet. De voksne kan <strong>med</strong> fordel<br />

spise sammen <strong>med</strong> barna, da dette vil skape en mer naturlig situasjon. Det ligger<br />

mye verdi i den “pedagogiske skiven”.<br />

HVERDAGSAKTIVITETER


1. Bruker alle grunnbevegelsene, f. eks rulle, krabbe<br />

“Barnet kan hoppe ned et trinn, lande <strong>med</strong> føttene samlet<br />

og holder balansen. Ute kan vi se at de springer og de fleste<br />

sykler nå på trehjulssykkel. På puterommet kan vi f.eks se at de<br />

krabber/kryper og klatrer, hopper og ruller rundt. Nå forventer<br />

vi at barnet balanserer på en bred tegnet linje. Det klarer å<br />

sparke en ball. Barnet kan gå uten støtte i trapp, det veksler<br />

på venstre og høyre fot opp. Ned bruker barnet fremdeles<br />

dobbeltsteg.” (<strong>Alle</strong> Med Håndboka, 2015).<br />

For barna i denne alderen er det viktig å ha muligheten til å kunne forflytte<br />

seg i et raskt tempo, både innendørs og utendørs. Det handler om å kunne<br />

ta inn alle inntrykkene fra omgivelsene og teste ut egne fysiske ferdigheter<br />

og begrensninger. Barna skal i denne perioden utvikle gode ferdigheter for<br />

grunnbevegelsene sine. Dette er ferdigheter som å kunne løpe, balansere,<br />

krabbe, klatre, krype, svinge, gynge, trekke, snurre, skubbe, kaste, vippe,<br />

gripe, gå, hoppe og hinke. Målet <strong>med</strong> fasen er å hele tiden forbedre alle<br />

ferdighetene, slik at de blir så presise at de etterhvert blir automatisert.<br />

Barnet skal altså ikke bruke tid og energi på å tenke over at de løper og<br />

tenke på hvordan de skal gjøre det, dette er noe kroppen skal gjøre helt<br />

på automatikk (Borre, 2018). Som nevnt innledningsvis skal kroppen være<br />

det viktigste verktøyet for å kunne utforske verdenen og dette krever god<br />

balanse, evne til å være presis i bevegelsene og en ureddhet. Barn er av<br />

natur nysgjerrige og det er viktig at man som voksen legger til rette for at<br />

barna får bruke kroppen sin på ulike måter for å få nye erfaringer og lærdom<br />

i barnehagen.<br />

193<br />

Når barn ikke har etablert alle grunnbevegelsene vil de ha mindre mulighet<br />

for å delta i de samme aktivitetene som jevnaldrende, og de kan i verste fall<br />

falle ut av leken. Å komme seg til toppen av en bratt haug når man er på tur,<br />

eller klatre opp i klatrestativet <strong>med</strong> vennen sin, er viktig for barnas læring<br />

og lekekompetanse. Barna må være der leken skjer. Å ikke ha de samme<br />

forutsetningene for å kunne løpe og holde “tritt” <strong>med</strong> resten av vennene<br />

gjør at barnet kan gå glipp av mange viktige erfaringer. Eksempelvis kan det<br />

å kunne klatre opp i et tre gi barna læring i forhold til det å se noe ovenfra,<br />

SANSING / MOTORIKK


læring i balanse, og erfaring <strong>med</strong> risikofylt lek hvor det er viktig å til enhver<br />

tid ha kontroll på kroppen slik at en ikke faller ned.<br />

De voksne i barnehagen bør følge <strong>med</strong> om barna utvikler grovmotorikken<br />

i det tempoet en forventer for alderen. Dersom en oppdager at et barn er<br />

lite interessert eller viser lite mestring innen grunnbevegelsene er det viktig<br />

å sette inn tiltak, på daglig basis, for at barnet kan utvikle seg. Barn er<br />

forskjellige og det kan være forskjellige årsaker til at barna vegrer seg for å<br />

utfordre sine grovmotoriske ferdigheter. Kanskje handler det om utrygghet,<br />

om manglende stimulering eller mestring? Det kan derfor være gunstig å<br />

prøve ut ulike innfallsvinkler og aktiviteter for å hjelpe barnet å videreutvikle<br />

sine ferdigheter.<br />

194<br />

SANSING / MOTORIKK


Hvordan støtte barnet i å bruke alle<br />

grunnbevegelsene:<br />

• Legg til rette for varierte hinderløyper både innendørs og utendørs. Legg vekt<br />

på balansetrening, hoppe opp og ned, klatre over og gå under noe, kaste ball,<br />

<strong>med</strong> mer.<br />

• Bruk lek som “Kongen befaler” for å øve på grunnbevegelsene. For eksempel<br />

“kongen befaler, stå på en fot!”.<br />

• La barna prøve selv og utfordre sine egne grenser. Risikofylt lek er viktig for å<br />

teste ferdigheter og begrensninger. Det kan være å la barna klatre opp på en stein<br />

og hoppe ned. De voksne må passe på at de ikke setter for mange begrensninger<br />

for barnas lek, men heller utfordre barna på om de selv opplever at de har kontroll.<br />

• Hoppe flere hopp etter hverandre i ruter eller rockeringer. Øv på å hoppe <strong>med</strong><br />

samlede føtter eller hinke på en fot. Varier <strong>med</strong> å gå forlengs og baklengs.<br />

• Hoppe over bevegelige hinder som tau som beveger seg på bakken<br />

• Lek at dere er dyr som krabber og ruller, bruk gjerne musikk og sang samtidig.<br />

• Stå på alle fire, la barna krype gjennom tunnelen. Når barnet har krabbet<br />

gjennom, stiller det seg inntil på alle fire på samme måte slik at neste barn må<br />

krabbe under to eller flere barn.<br />

• Legge til rette for kjekke og morsomme bevegelsesleker i barnehagen. Ha<br />

aktivitetsdager utendørs, ta <strong>med</strong> barna på tur i skog og ulendt terreng. La de<br />

prøve seg frem ved å klatre i trær, balansere på store steiner osv.<br />

195<br />

• Gode ferdigheter handler om erfaringer. Legger du til rette for nok, og varierte<br />

erfaringer?<br />

• Legg til rette for varierte aktiviteter <strong>med</strong> ball (kaste ball til hverandre, sparke<br />

ball osv.).<br />

SANSING / MOTORIKK


• Når de voksne deltar i grovmotorisk lek og aktiviteter smitter det over på barna.<br />

Vær positiv og vis at det er gøy å bevege seg og bruke kroppen!<br />

• Yoga som er tilpasset barn er positivt for å stimulere kroppskontroll, stabilitet<br />

og konsentrasjon. Ikke minst er det avslappende for barna i en travel<br />

barnehagehverdag.<br />

• Se også tips under tidligere punkt “er grovmotorisk aktiv”. En anbefaling kan og<br />

være å prøve ut ulike motoriske aktiviteter i Motorikkboken av Berg (2019) og<br />

Motorikkboksen av Info Vest forlag (2019)<br />

2. Imiterer kroppsbevegelser<br />

“Evnen til imitasjon er en viktig forutsetning for læring. Barnet<br />

deltar i bevegelsessanger og imiterer bevegelsene. Barnet kan<br />

nå også imitere når det tegner.” (<strong>Alle</strong> Med Håndboka, 2015)<br />

196<br />

Når barna observerer hverandre og de voksnes bevegelser, legger det<br />

grunnlag for imitasjon og utvikling. Ved å lære av andre, kan vi oppdage nye<br />

måter å bevege kroppen vår på. Et eksempel på dette er dansebevegelser.<br />

Evnen til å imitere kroppsbevegelser er viktig for å kunne utvikle seg og<br />

avansere måter å leke på. I tillegg handler imitasjon av bevegelser også<br />

om finmotorikken, for eksempel ved tegneaktiviteter. Å kunne imitere ved<br />

tegning kan åpne opp for en større verden, hvor en kan skape seg historier<br />

eller gjenfortelle ting en har sett/opplevd via tegning (Borre, 2018).<br />

SANSING / MOTORIKK


6. Språkutvikling<br />

Språket er kanskje vårt viktigste verktøy. Det er en inngangsdør for å forstå<br />

verden, for å sanke erfaringer, for å kommunisere <strong>med</strong> andre og et fundament<br />

for læring. Vi trenger språk for å kunne tenke, uttrykke oss, huske, forstå,<br />

stille spørsmål og løse problemer (Gjems, 2018, Larson, 2022). De språklige<br />

ferdighetene kan imidlertid ha en utvidende eller begrensende effekt i forhold<br />

til barnets tilgang til sin egen verden (Bylander og Thomsen, 2021). Et barn<br />

som ikke mestrer å forstå det som skjer rundt seg, eller ikke mestrer å bruke<br />

språket sitt aktivt i hverdagen sammenlignet <strong>med</strong> andre barn, går glipp av en<br />

rekke erfaringer. Lekekompetansen, atferden og begrepsforståelsen påvirkes<br />

alle av nivået av språkbeherskelse (Vedeler, 2001). Dette er også ferdigheter<br />

som simultant er i stadig utvikling og det er store variasjoner blant barna når<br />

det kommer til kompetansen og ferdighetene tilknyttet områdene. Barn er<br />

sammensatte vesener, akkurat som oss voksne. Et barn som strever i lek,<br />

som har en utagerende atferd, som mistrives i barnehagen, kan ofte også<br />

være et barn som strever <strong>med</strong> språket. Det ene utelukker ikke det andre, og<br />

for å forstå et barn må en se helheten og ikke de ulike områdene hver for seg<br />

(Løge, 2011b).<br />

214<br />

I barnehagen har de ansatte en viktig oppgave når det gjelder å støtte barna<br />

i å lære nye ord og å sette ord og begreper sammen for å beskrive og tolke<br />

opplevelser (Rammeplanen, 2017). Vi sier ofte at de ansatte skal være gode<br />

språkmodeller. I det ligger det å være et tydelig kommunikativt vesen, et<br />

språklig forbilde. En voksen som forklarer det en gjør, som setter ord på<br />

det som skjer og benevner gjenstander på en aktiv måte i hverdagen, <strong>med</strong><br />

hensikt og viten om å lære barn nye ferdigheter, er et godt språklig forbilde.<br />

Språkstimulering, innebærer å styrke språket både i hverdagslige aktiviteter, i<br />

lek, i voksenstyrte aktiviteter og i språklige samtaler. Det krever at de voksne<br />

i barnehagen har kunnskap om språktilegnelse og evner å gripe de gylne<br />

språk-øyeblikkene (Bylander og Thomsen, 2021).<br />

Språktilegnelse bør skje hele tiden. Barna bør ha mulighet til å se, høre, lukte,<br />

føle og smake når de eksperimenterer og sanker erfaringer i barnehagen<br />

(Frylmark, 2008). En tilnærming som tar sikte på å inkludere flere sanser,<br />

er effektiv. Dette handler om hjernen og dens evne til å lagre informasjon i<br />

SPRÅKUTVIKLING


hukommelsen. Kort sagt, hvis et barn kan se en sau, oppleve lukten av en<br />

bondegård, kjenne hvordan ullen kjennes ut, smake sauekjøtt og høre lyden<br />

av breking, har barnet en rikere begrepsforståelse av ordet sau, enn et barn<br />

som kun har sett en sau i en bok. Jobben til de voksne i barnehagen, blir<br />

derfor å gi barna rike begrepsforståelser, slik at barna selv kan benytte seg av<br />

den kunnskapen de har, videre i livet (Gjems, 2018; Larson, 2022).<br />

215<br />

SPRÅKUTVIKLING


Denne håndboka er en del av observasjonsmateriellet ALLE MED og er tenkt som en praktisk<br />

hjelp ved utfylling av observasjonsskjemaet (sirkelen). ALLE MED – sirkelen er tenkt brukt på alle<br />

barn i barnehagen. Det er et observasjonsskjema som synliggjør barnets utvikling på en visuell<br />

og lettfattelig måte. Målet er at materiellet skal være en hjelp til forberedelse og gjennomføring<br />

av foreldresamtalene, og for et eventuelt samarbeid <strong>med</strong> andre faggrupper.<br />

9 788290 910872<br />

ISBN 978-82-90910-87-2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!