18.12.2023 Views

Lydfarge Veileder

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MAAIKE VISSER<br />

VEILEDER


Innhold<br />

1 Innledning.............................................................................................. 5<br />

1.1 Oppbygging......................................................................................... 5<br />

2 Teori og tilnærming............................................................................ 6<br />

2.1 Vokaler og konsonanter..................................................................... 6<br />

2.2 Bruk av farger.................................................................................... 8<br />

2.3 Regler................................................................................................. 9<br />

2.4 Språklyder i <strong>Lydfarge</strong>metoden......................................................... 10<br />

3 Bruk av <strong>Lydfarge</strong>metoden....................................................15<br />

3.1 Regler............................................................................................... 16<br />

3.2 Farger............................................................................................... 16<br />

3.3 Aktiviteter........................................................................................ 17<br />

4 Forklaring av bruk av regelboka.................................................. 23<br />

4.1 Vokallyder......................................................................................... 23<br />

4.2 Konsonantlyder................................................................................ 30<br />

4.3 Oversikt over alle bokstavfarger...................................................... 36<br />

5 Fasit til arbeidsbøkene.................................................................... 40<br />

Arbeidsbok 1........................................................................................... 41<br />

Arbeidsbok 2........................................................................................... 64<br />

Arbeidsbok 3........................................................................................... 86<br />

Arbeidsbok 4......................................................................................... 108<br />

5.1 Forslag til spill................................................................................ 129<br />

Litteratur....................................................................................................134<br />

3


1. Innledning<br />

<strong>Lydfarge</strong>metoden er en fonologisk metode for lese- og skriveopplæring. Den<br />

er praktisk og konkret, appellerer til flere sanser og tar utgangspunkt i språklydene.<br />

Språksystemet blir forklart ut fra lydgrupper og enkle regler. Videre blir<br />

systemet supplert med kunnskap om ordbygging og grammatikkregler.<br />

Elevene som bruker metoden, øker sin fonologiske bevissthet og utvikler<br />

raskere og sikrere avkoding. Metoden er utprøvd over flere år i spesialpedagogikk,<br />

grunnleggende leseopplæring og voksenopplæring.<br />

I denne veilederen finner du en oversikt over lydskrifttegn som er lagt<br />

nært opp til det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA). Dette er utelatt i<br />

regelboka for å gjøre denne mest mulig brukervennlig. Disse reglene er derfor<br />

forenklet, og er ikke uttømmende. Metoden tar utgangspunkt i standard<br />

østnorsk talemål, men den gir mulighet for tilpasning til dialekter gjennom<br />

mindre endringer i uttalereglene.<br />

For mer utfyllende stoff om norsk fonetikk henvises det til Åse Berit<br />

Strandskogens Norsk fonetikk for utlendinger (Strandskogen 1997), eller<br />

Mette Horn Elieson og Eva Høgbergs Lydinnlæring for voksne innvandrere<br />

(Horn Elieson og Høgberg 2002).<br />

<strong>Lydfarge</strong>metoden er en ny måte å arbeide med lese- og skriveopplæring<br />

på, både for elever og lærere. Det anbefales derfor at lærerne som skal gi<br />

opplæring etter <strong>Lydfarge</strong>metoden, har god kjennskap til metoden før den<br />

tas i bruk i undervisningen. Den som underviser, bør også ha pedagogisk<br />

og didaktisk kompetanse. Læreren må være ekspert, veileder, hjelper og<br />

formidler.<br />

1.1 Oppbygging<br />

Målet med veilederen er tredelt: Den skal gi en innføring i metoden og<br />

tilhørende materiell, og den skal være et hjelpemiddel for bruk av metoden i<br />

praktisk undervisning, i tillegg til fasit til arbeidsbøkene til <strong>Lydfarge</strong>metoden.<br />

<strong>Veileder</strong>en setter metoden inn i en teoretisk og praktisk pedagogisk<br />

sammenheng. Dette er beskrevet i kapittel 2.<br />

Kapittel 3 og 4, utgjør den praktiske delen av dokumentet. Her gis en<br />

5


oversikt over metodens innhold, regler, farger, materialet som skal brukes og<br />

praktiske øvelser.<br />

I den siste delen av veilederen, finner man fasit til arbeidsbøkene og<br />

instruksjoner om hvordan man skal veilede eleven.<br />

2. Teori og tilnærming<br />

Som beskrevet i innledningen har det norske språket et komplekst system<br />

av regler for rytme, trykk og intonasjon. I tillegg er vokalinventaret mangfoldig.<br />

Det er korte og lange vokaler, ordene har ofte mange stavelser, og<br />

språket har også store talemålsvarianter.<br />

Flere av bokstavene i vårt alfabet kan være uvante rent lydmessig for<br />

personer som har et annet morsmål enn norsk. Noen av disse lydene kan<br />

man forholdsvis enkelt trene seg til riktig uttale av, mens andre er mer kompliserte.<br />

Vi er vant til å presentere det norske alfabet med 29 bokstaver. Å lære<br />

seg et alfabet er som oftest ikke et stort problem. Utfordringen ligger i hvordan<br />

bokstaver skal uttales, fordi lydene er forskjellige fra språk til språk, og<br />

innenfor samme språk er de igjen avhengig av mening og lydkombinasjoner.<br />

I dette kapitlet skal jeg beskrive hvordan farger kan brukes til å forklare det<br />

norske lydsystemet.<br />

2.1 Vokaler og konsonanter<br />

Konsonanter og vokaler er abstrakte begreper og det kan være vanskelig å<br />

lære bort hva som skiller dem fra hverandre.<br />

Det er nyttig å dele språklyder i vokal- og konsonantlyder. Dessverre<br />

finnes det ingen helt presise og tilfredsstillende definisjoner på disse to<br />

klassene. Den klassiske definisjonen av en vokal krevde at den skulle være<br />

en stemt lyd (stemmebåndvibrasjon) og at passasjen for luftstrømmen ut<br />

gjennom munnen skulle være så åpen at det ikke oppsto noen friksjonslyd.<br />

Passasjen ut gjennom nesen skulle være stengt ved løfting av den bløte<br />

ganen.<br />

6


2.4 Språklyder i <strong>Lydfarge</strong>metoden<br />

2.4.1 Trykklett e<br />

Bokstaven e er den hyppigst brukte bokstaven i norsk og den brukes<br />

på mange forskjellige måter. Bokstaven får endret uttale i endelser<br />

(bøyningsformativer), og når den står mellom leddene i sammensatte ord<br />

(interfiks). I trykklett stilling får e-en en ny lyd, for eksempel i ordet kake.<br />

Den har fått benevnelsen trykklett e og blir markert med oransje farge i<br />

<strong>Lydfarge</strong>metoden.<br />

Trykklett e<br />

En av mine første språkelever klarte å lese enstavelsesord som bok, sol,<br />

bil. Men han fikk ikke til å lese ord med flere stavelser. Etter at han fikk<br />

forklart den trykklette e-en, fikk han det til.<br />

Et ord inneholder aldri bare en trykklett e, det er alltid en trykksterk<br />

vokal i tillegg.<br />

2.4.2 Trykklette vokaler<br />

Andre eksempler på trykklette vokaler er f.eks. a-en i Ida og lilla.<br />

Vokalene i slutten av ord (ofte navn) og i endelser (bøyingsformativer)<br />

har ofte lett trykk. A-lyden i lilla er fortsatt den samme. Lyden endres<br />

ikke slik som for trykklett e. Det er kun trykket som endrer seg. Det er<br />

derfor ikke laget noen regel for andre trykklette vokaler. En trykklett<br />

vokal kan høres kortere ut enn den i virkeligheten er. Trykklette vokaler<br />

i slutten av et ord fargelegges som en vanlig lang vokal med gult. Det<br />

forenkler innlæringen når elevene kan forholde seg til hovedreglene.<br />

2.4.3 Ikke lydrett uttale<br />

Noen ganger uttales vokalen annerledes enn den skrives. <strong>Lydfarge</strong>metoden<br />

har utarbeidet fem regler som omhandler dette. De representerer de mest<br />

10


3. Bruk av <strong>Lydfarge</strong>metoden<br />

I dette kapitlet går vi nærmere inn på hvordan <strong>Lydfarge</strong>metoden skal brukes.<br />

Metoden er dynamisk, det vil si at det jobbes med forskjellige elementer.<br />

Det er viktig at elevene forstår hvordan de skal arbeide til enhver tid. Fordi<br />

man stadig gjentar handlinger, vil ferdighetene automatiseres.<br />

REGLER<br />

AKTIVITETER<br />

FARGER<br />

LYDER<br />

For å kunne gjennomføre undervisning med <strong>Lydfarge</strong>metoden er det utarbeidet<br />

fire arbeidsbøker på fire nivåer. I arbeidsbøkene får man gode<br />

instruksjoner på hva læreren skal gjøre og hva elevene skal gjøre. De første<br />

tre bøkene følger aktivitetene i klokkeretningen i et sektordiagram, kalt for<br />

‘kakestykke’. I bok fire brukes disse aktivitetene mer tilfeldig.<br />

Det er også mulig å jobbe med <strong>Lydfarge</strong> uten å bruke arbeidsbøkene, da<br />

anbefales det å ta et (nett)kurs.<br />

I det følgende skal det gis en forklaring på hvordan det kan jobbes med<br />

<strong>Lydfarge</strong>metoden og en oversikt over hvordan materialet kan benyttes.<br />

Dernest beskrives innholdet i regelboka og hvordan denne skal brukes i<br />

undervisningen.<br />

15


3.1 Regler<br />

På bakgrunn av kunnskap om reglene, koder elevene grafemene i teksten<br />

med farger. Dette er korte, konkrete regler, og de presenteres for eleven.<br />

Det er imidlertid elevens faktiske uttale og forståelse av hva som leses,<br />

som er vesentlig å vurdere – ikke kunnskapen om reglene i seg selv. I<br />

arbeidsbøkene presenteres reglene trinnvis, tilpasset nivået.<br />

Reglene skal brukes i all undervisning med <strong>Lydfarge</strong>metoden, men det er<br />

ikke forventet at eleven skal pugge dem utenat. Eleven kan gjerne ha disse<br />

foran seg mens de jobber.<br />

Forklaringer og oversikt over reglene er samlet i en regelbok. Regelboka<br />

bør lastes ned før man starter å jobbe med arbeidsbøkene.<br />

3.2 Farger<br />

Fargekartet gir en oversikt<br />

over alle bokstaver og<br />

bokstavkombinasjoner, og<br />

hvordan disse kobles til ulike<br />

farger etter hvilken måte de<br />

skal uttales på. Kartet skal<br />

brukes i all undervisning<br />

med <strong>Lydfarge</strong>metoden.<br />

Erfaringer viser at eleven<br />

raskt får god oversikt mens<br />

de arbeider med metoden.<br />

Bokstavplansjen bør lastes<br />

ned og lamineres før<br />

man starter å jobbe med<br />

arbeidsbøkene.<br />

Bokstavplansjen<br />

metoden<br />

a e i o u y æ ø å<br />

a e i o u y æ ø å<br />

e<br />

e<br />

o u<br />

ai au ei eu øy eg<br />

b c d f g h j k l<br />

m n p q r s t v w<br />

x z<br />

d g h l t v<br />

kj k tj skj sk sj rs g<br />

ng gn nk rd rl rn rt<br />

16


3.3 Aktiviteter<br />

<strong>Lydfarge</strong>metoden innebærer å jobbe med flere<br />

aktiviteter som samlet utgjør en helhet. For å<br />

oppnå best effekt, bør de fleste aktivitetene<br />

benyttes. Noen av aktivitetene hører sammen, og<br />

andre aktiviteter kan man gjøre hver for seg. Det<br />

anbefales å gå gjennom de første aktivitetene hver<br />

gang man jobber med <strong>Lydfarge</strong>metoden.<br />

SPILLE<br />

KLOSSE +<br />

SKRIVE<br />

ØVE<br />

LYDER<br />

HOPPE<br />

FARGE +<br />

LESE<br />

3.3.1 Lydøvelse<br />

Det første elevene lærer er å koble lyder med farger.<br />

• Bok 1 starter med et utvalg bokstavlyder.<br />

I hver leksjon får eleven 3-6 nye bokstavlyder.<br />

Bokstavlydene blir etterhvert blandet i<br />

innlæringen. Etter gjennomgått bok kan eleven<br />

alle konsonantlyder, lange og korte vokallyder, og<br />

den trykklette e-en.<br />

• I bok 2 forventes det at elevene kan de fleste konsonantlyder, lange og<br />

korte vokallyder og den trykklette e-en. På dette nivået skal de jobbe<br />

med bokstaver som får en ny lyd i kombinasjon med en annen bokstav.<br />

F. eks. diftongene og stumme konsonanter.<br />

• I bok 3 skal elevene lære enda flere bokstaver/bokstavkombinasjoner<br />

som får en ny lyd. Samtidig fortsetter elevene å øve på alle andre<br />

bokstavlyder.<br />

SPILLE<br />

KLOSSE +<br />

SKRIVE<br />

HOPPE<br />

ØVE<br />

LYDER<br />

FARGE +<br />

LESE<br />

• I bok 4 øver elevene på alle bokstavlyder de har lært, totalt 69 lyder.<br />

PowerPoint<br />

Det er utarbeidet øvelser for innlæring av bokstaver, lyder og fargekombinasjoner<br />

i PowerPoint. Med disse kan elevene øve på egenhånd. Det er<br />

et fint verktøy å bruke i startfasen. Powerpoint lastes ned og brukes etter<br />

instruksjoner i arbeidsboken.<br />

17


Bokstavkort<br />

Det er laget kort som inneholder de ulike bokstavfarge-kombinasjonene.<br />

I arbeidsbøkene ligger kortene øverst på sidene til hver leksjon. For å øve på<br />

bokstav- og fargekombinasjonene, peker læreren på en bokstav og eleven<br />

uttaler lyden som hører til denne kombinasjonen av farge og bokstav.<br />

Man kan også bruke de orginale kortene. Med disse kortene kan man<br />

jobbe på forskjellige måter. Den mest brukte er å legge ett og ett kort fram<br />

foran eleven, som så uttaler lyden som hører til kortet. I tillegg kan man<br />

spørre elevene om de kjenner til ord som har denne lyden. For eksempel<br />

gul a som i ape, grønn u som i munn.<br />

3.3.2 Fargelegging og lesing av ord og tekster<br />

Elevene skal lære å sette bokstavlydene samme<br />

til et ord som de skal gjenkjenne. Uttaler elevene<br />

bokstavlyden feil, blir det umulig å gjenkjenne<br />

ordet. Derfor kobles det en farge til bokstaven, på<br />

denne måten uttaler elevene bokstaven riktig og<br />

gjenkjenner ordet.<br />

I grafikken kan man se hvordan elevene får et<br />

ekstra trinn og forstår dermed leseprosessen bedre.<br />

SPILLE<br />

ØVE<br />

LYDER<br />

KLOSSE +<br />

SKRIVE FARGE +<br />

LESE<br />

HOPPE<br />

Koble<br />

bokstav<br />

til lyd<br />

Dra<br />

sammen lyder<br />

i lydpakker<br />

Gjenkjenne<br />

ordet<br />

Koble til<br />

mening<br />

Koble<br />

bokstav<br />

til farge<br />

Koble<br />

farget bokstav<br />

til lyd<br />

Dra<br />

sammen lyder<br />

i lydpakker<br />

Gjenkjenne<br />

ordet<br />

Koble til<br />

mening<br />

18


5 Fasit til arbeidsbøkene<br />

For å kunne gjennomføre undervisning med <strong>Lydfarge</strong>metoden er det<br />

utarbeidet fire arbeidsbøker på fire nivåer.<br />

I arbeidsbøkene er det valgt ord og tekst til fargeleggingen med<br />

bokstavlyder som elevene har lært. Etter hvert som elevene blir bevisst<br />

på lyder og ordstruktur, blir teksten mer interessant og får innholdet en<br />

betydning som er motiverende for eleven<br />

De første tre bøkene følger aktivitetene i rekkefølge av kakestykke. I bok<br />

fire brukes aktiviteter mer tilfeldig.<br />

For å kunne jobbe i arbeidsbøkene trenger man merketusjer i 6<br />

farger, bokstavplansjen, hoppebrett med en liten figur og regelboka. Alle<br />

har vel liggende en liten figur som kan brukes som brikke til å hoppe<br />

med. Bokstavplansjen, Hoppebrett, Regelbok og PowerPoint lastes ned<br />

før man starter. Dette materialet skal brukes i hver gang man jobber i<br />

arbeidsbøkene. I tillegg trenger man en terning til spill. Ønsker man å jobbe<br />

mer sensomotorisk kan det brukes bokstavkort og fargeklosser.<br />

I neste kapittel får man gode instruksjoner på hvordan det skal jobbes<br />

med arbeidsbøkene, i tillegg er det lagt inn fasit til de fleste aktivitetene.<br />

40


BOK 1<br />

LEKSJON 1<br />

Øve lyder<br />

Det første elevene lærer, er å koble lyder med farger. I bok 1 starter vi<br />

med et utvalg bokstavlyder. I hver leksjon får eleven 3-6 nye bokstavlyder.<br />

Bokstavlydene blir etter hvert blandet i innlæringen. Etter gjennomgått<br />

bok kan eleven alle konsonantlyder, lange og korte vokal lyder og den<br />

trykklette e-en.<br />

Det er utarbeidet øvelser for innlæring av bokstaver, lyder og<br />

fargekombinasjoner i PowerPoint. Med dette kan elevene øve på egen<br />

hånd. Det er et fint verktøy å bruke i startfasen.<br />

Powerpoint lastes ned og i arbeidsbøkene er det tydelige instruksjoner<br />

om hvordan den brukes.<br />

Start med PowerPointen nivå 1:<br />

• Eleven skal gjenta lydene for å øve seg på å si riktig lyd.<br />

• Reglene til disse nye lydene/fargene skal eleven lære etter hvert.<br />

• For å øve på bokstav- og fargekombinasjonene peker læreren på en<br />

bokstav og eleven uttaler lyden som hører til denne kombinasjonen av<br />

farge og bokstav. Eleven skal lære bokstavlydene på sidene utenat. I<br />

starten kan han kan få hjelp hvis han ikke kan huske lyden. Pass på at<br />

eleven skal prøve selv og ikke venter til du hjelper ham.<br />

• Følg leseretningen, start på side 3 og fortsett på side 4. Leseretning<br />

skal læres, det er ikke automatisert. Etterhvert blir bokstavene/lydene<br />

blandet for at eleven ikke lære rekkefølge utenat.<br />

• Forklar kort lyden til grønn o. Bruk eksempler: kopp, post.<br />

Forklar til eleven at dette er en ny måte å se på bokstaver og lesing.<br />

Bruk god tid på å forklare og vis forståelse for at det er nytt.<br />

42


Fasit til klosse og skrive<br />

Eleven skal ikke se på ordene, men bruke klossene som fasit.<br />

Fasit til spillet<br />

u<br />

ø<br />

ø<br />

u<br />

63


BOK 3<br />

LEKSJON 8<br />

Øve lyder<br />

Øv på den nye lyden, før du starter med bokstavene på siden.<br />

Bruk gjerne bokstavkort.<br />

De nye lydene er skj, sk , sj og rs<br />

Regler<br />

Husker du? Les anvisningen høyt for eleven.<br />

Det er viktig å gjenta reglene. Bruk gjerne dine egne ord og kom med<br />

eksempler fra teksten. Bruk regelboka.<br />

En ny regel: Les høyt for eleven.<br />

Noen konsonanter får i kombinasjon med en annen bokstav en annen lyd.<br />

Den nye uttalen markeres med å gi konsonantene en to blåfarger.<br />

Bruk gjerne dine egne ord og eksempler.<br />

Bruk regelboka og finn fram regelen.<br />

Fasit til teksten<br />

Det er sommer, Kjell og Sjur går en tur langs vannet.<br />

Det er et tjern som ikke ligger langt fra huset deres.<br />

De har gått turen mange ganger før. I dag er det mange skyer.<br />

Skyer har forskjellige farger, noen er hvite andre er grå.<br />

Plutselig begynner det å blåse, vinden lager bølger på vannet.<br />

Skyene farer over himmelen. Skyene har skiftet farge, de er blitt<br />

mørke-grå. “Kom vi skal sette oss og se på skyene.” sier Kjell.<br />

Kjell og Sjur setter seg i gresset og bøyer hodet bak-over og<br />

102


BOK 4<br />

LEKSJON 4<br />

Øve lyder<br />

Bruk bokstavene øverst på sidene. Bruk leseretningen.<br />

Klosse og skrive<br />

Denne gangen øves det på de sammensatte ord før lesingen.<br />

sprang ridning = + =<br />

hest sport = e =<br />

hver andre = + =<br />

sam arbeide = + =<br />

ut øverne = + =<br />

feil poeng = + =<br />

full føre = + =<br />

under veis = + =<br />

sprangridning<br />

hestesport<br />

hverandre<br />

samarbeide<br />

utøverne<br />

feilpoeng<br />

fullføre<br />

underveis<br />

116


Når lydene<br />

får farger blir det<br />

enklere for alle å<br />

knekke lese- og<br />

skrivekoden.<br />

<strong>Lydfarge</strong>metoden er en fonologisk metode for lese- og skriveopplæring.<br />

Den er praktisk og konkret, appellerer til flere sanser og tar utgangspunkt<br />

i språklydene. Språksystemet blir forklart ut fra lydgrupper og enkle<br />

regler. Videre blir systemet supplert med kunnskap om ordbygging og<br />

grammatikkregler. Elevene som bruker metoden, øker sin fonologiske<br />

bevissthet og utvikler raskere og sikrere avkoding. Metoden er utprøvd<br />

over flere år i spesialpedagogikk, grunnleggende leseopplæring og<br />

voksenopplæring.<br />

For å kunne gjennomføre undervisning med <strong>Lydfarge</strong>metoden er det<br />

utarbeidet en <strong>Veileder</strong> og fire arbeidsbøker på fire nivåer. I arbeidsbøkene<br />

er det valgt ord og tekst til fargeleggingen med bokstavlyder som<br />

elevene har lært. Etter hvert som elevene blir bevisst på lyder og<br />

ordstruktur, blir teksten mer interessant og innholdet får en betydning<br />

som er motiverende for eleven.<br />

136

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!