03.10.2016 Views

Basisbok 2

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Basisbok</strong><br />

2<br />

Oppgaveark<br />

Metodikk bokstavlæring<br />

Analysetrening og<br />

leselæring<br />

Anne Svendsen Andreas Hansen Kirsti Koppen


Innhold<br />

Forord ........................................................................................................................................................................ 7<br />

1. Innledning ............................................................................................................................................................ 8<br />

2. Analyseferdighet; sekvensanalyse og øving i sammenlesing ................................................................ 10<br />

Sekvensanalyse ........................................................................................................................................... 10<br />

Sammenlesing (syntese) ............................................................................................................................. 11<br />

3. Noen punkter som gjelder oppgavearkene ...................................................................................................... 13<br />

4. Om bokstavbeskrivende begrepssystemer og begreper og et eksempel på bokstavanalyse ........................ 15<br />

5. Noen punkter til hjelp for vurdering av kjennskap til setninger, ord og stavelser,<br />

til språklyd og bokstavkunnskap samt til vurdering av ferdighet i å dele ord inn i<br />

språklyder og ferdighet i sammenlesing ........................................................................................................... 17<br />

Setninger, ord og stavelser ......................................................................................................................... 17<br />

Språklyder/lyder ......................................................................................................................................... 17<br />

Ferdighet i å dele ord inn i språklyder (analyseferdighet) .......................................................................... 18<br />

Bokstavkunnskap ........................................................................................................................................ 18<br />

Språklyd/uttale-bokstavkombinasjoner ...................................................................................................... 19<br />

Sammenlesing ............................................................................................................................................ 19<br />

Bokstavskriving .......................................................................................................................................... 19<br />

Noen avsluttende kommentarer .................................................................................................................. 19<br />

6. Fremgangsmåte for analyse og beskrivelse av språklydens uttalemåte ........................................................ 21<br />

7. Noen kommentarer til vokalene ........................................................................................................................ 23<br />

8. Oppgavearkene ................................................................................................................................................... 25<br />

Oppgaveark 1: Bokstaven l og språklyden /l/..................................................................................................... 25<br />

Oppgaveark 2: Bokstaven o og språklyden /o/ .................................................................................................. 26<br />

Oppgaveark 3: Bokstaven e og språklyden /e/.................................................................................................... 27<br />

Oppgaveark 4: Bokstaven s og språklyden /s/.................................................................................................... 28<br />

Flere oppgaver til bokstaven s og språklyden /s/....................................................................... 29<br />

Oppgaveark 5: Bokstaven i og språklyden /i/..................................................................................................... 30<br />

Flere oppgaver til bokstaven i og språklyden /i/........................................................................ 31<br />

Oppgaveark 6: Bokstaven a og språklyden /a/.................................................................................................... 32<br />

Flere oppgaver til bokstaven i og språklyden /a/....................................................................... 33<br />

Oppgaveark 7: Bokstaven m og språklyden /m/................................................................................................. 34<br />

Flere oppgaver til bokstaven m og språklyden /m/.................................................................... 35<br />

Oppgaveark 8: Bokstaven r og språklyden /r/................................................................................................... 36<br />

Flere oppgaver til bokstaven r og språklyden /r/....................................................................... 37<br />

Oppgaveark 9: Bokstaven f og språklyden /f/..................................................................................................... 38<br />

Flere oppgaver til bokstaven f og språklyden /f/........................................................................ 39<br />

Oppgaveark 10: Bokstaven u og språklyden /u/................................................................................................... 40<br />

Flere oppgaver til bokstaven u og språklyden /u/....................................................................... 41<br />

Oppgaveark 11a: Diftongen ei ............................................................................................................................. 43<br />

Oppgaveark 11b: Presensform av verbet å være .................................................................................................. 44<br />

Oppgaveark 12: Bokstaven d og språklyden /d/................................................................................................... 45<br />

Flere oppgaver til bokstaven d og språklyden /d/ ...................................................................... 46<br />

Oppgaveark 13: Bokstaven å og språklyden /å/.................................................................................................... 48<br />

Flere oppgaver til bokstaven å og språklyden /å/....................................................................... 49<br />

Oppgaveark 14: Bokstaven n og språklyden /n/................................................................................................... 51<br />

Flere oppgaver til bokstaven n og språklyden /n/...................................................................... 52<br />

5


Oppgaveark 15: Bokstaven t og språklyden /t/..................................................................................................... 53<br />

Flere oppgaver til bokstaven t og språklyden /t/........................................................................ 54<br />

Oppgaveark 16: Bokstaven v og språklyden /v/.................................................................................................... 56<br />

Flere oppgaver til bokstaven v og språklyden /v/....................................................................... 57<br />

Oppgaveark 17: Bokstaven k og språklyden /k/.................................................................................................... 58<br />

Flere oppgaver til bokstaven k og språklyden /k/....................................................................... 59<br />

Oppgaveark 18: Bokstaven ø og språklyden /ø/.................................................................................................... 60<br />

Flere oppgaver til bokstaven ø og språklyden /ø/....................................................................... 61<br />

Oppgaveark 19: Bokstaven b og språklyden /b/.................................................................................................... 62<br />

Flere oppgaver til bokstaven b og språklyden /b/....................................................................... 63<br />

Oppgaveark 20: Bokstaven y og språklyden /y/.................................................................................................... 64<br />

Flere oppgaver til bokstaven y og språklyden /y/....................................................................... 65<br />

Oppgaveark 21: Bokstaven g og språklyden /g/.................................................................................................... 66<br />

Flere oppgaver til bokstaven g og språklyden /g/....................................................................... 67<br />

Oppgaveark 22: Bokstaven h og språklyden /h/.................................................................................................... 68<br />

Flere oppgaver til bokstaven h og språklyden /h/....................................................................... 69<br />

Oppgaveark 23: Bokstaven æ og språklyden /æ/.................................................................................................... 70<br />

Flere oppgaver til bokstaven æ og språklyden /æ/..................................................................... 71<br />

Oppgaveark 24: Bokstaven p og språklyden /p/.................................................................................................... 72<br />

Flere oppgaver til bokstaven p og språklyden /p/....................................................................... 73<br />

Oppgaveark 25: Bokstaven j og språklyden /j/.................................................................................................... 74<br />

Flere oppgaver til bokstaven j og språklyden /j/......................................................................... 75<br />

Tre viktige småord: de ubestemte artiklene en, ei, et ................................................................................................. 76<br />

Infinitivsmerket å ...................................................................................................................... 79<br />

Preposisjonen i ......................................................................................................................... 80<br />

Litteratur ................................................................................................................................................................... 82<br />

6


Forord<br />

Vi har i mange år vært interessert i hvordan man kan bidra til å tilrettelegge for god leseutvikling i sin<br />

alminnelighet, men samtidig også hvordan man kan bistå utviklingen av leseferdighet hos barn og unge som<br />

sliter med å tilegne seg denne kompetansen. Utviklingen av det foreliggende leseopplegget må derfor forstås<br />

i lys av begge aspektene.<br />

Lesemetodikken i denne boka har i stor grad sitt utgangspunkt i <strong>Basisbok</strong> 1 – Begrepsundervisning –<br />

Lesemetodikk – Foreldrekurs lesing – Matematikkforståelse (Hansen, Koppen og Svendsen, 2016).<br />

Ord og setninger som finnes på lesearkene er jevnt over hentet fra tekstene i ABC-en for 1. klasse av Odd<br />

Haugstad.<br />

Bruk, målgrupper og hovedfokus<br />

Denne boka anbefales brukt som utfyllende bok til <strong>Basisbok</strong> 1... (Hansen, Koppen, Svendsen, 2016) og<br />

gjerne parallelt og utfyllende for ABC-verk som benyttes på 1. og 2. årstrinn. Den anbefales også til bruk<br />

for elever i 2. klasse som trenger repetisjon av den tidlige leseopplæringa, for eldre elever som trenger tid<br />

på å tilegne seg leseferdigheter, og overfor elever som har forsinket språklydsutvikling og/eller fonologiske<br />

vansker.<br />

Selv om opplegget på oppgavearkene primært representerer lydmetode samt et stavelsesbasert grunnlag<br />

som tilnærming for ordlesing, er ikke dette et uttrykk for at (ortografisk) ordlesing og ordgjenkjenning av<br />

lydavvikende ord ikke kan være med i bildet på en supplerende måte – om leseren på denne måten ønsker<br />

å utvide det foreliggende opplegget. Det henvises i så måte til vedlegg 29 i <strong>Basisbok</strong> 1... (2016). Nevnte<br />

vedlegg inneholder et forslag til start på en lærerprodusert lesebok for elever med særlige store behov. I<br />

tillegg gis det oversikt over de 100 mest høyfrekvente ord på norsk.<br />

Lykke til med arbeidet.<br />

Harstad mai 2016<br />

Anne Svendsen, Andreas Hansen og Kirsti Koppen<br />

7


1 Innledning<br />

Å lære å lese tar tid. Selv om noen lærer dette raskt, vil andre elever trenge atskillige flere repetisjoner<br />

for å tilegne seg denne viktige kunnskapen. Det er derfor svært viktig at elevene får tilstrekkelig med<br />

tid til å lære seg grunnleggende leseferdigheter, og at de får et leseopplegg som er tilpasset deres<br />

læreforutsetninger og utviklingsnivå for øvrig. På denne bakgrunn kan det være aktuelt å gi elever ekstra<br />

hjelp og støtte allerede i 1. klasse etter forebygging som prinsipp.<br />

Sikker bokstav- og språklydskunnskap er avgjørende for å kunne lese. Oppgavearkene er utformet nettopp<br />

med dette for øye. Det legges opp til grunnleggende læring av språklyd/uttale – bokstav-forbindelser (jf.<br />

visuell fremstilling av denne relasjonen s. 20). Forskning har forøvrig vist at bokstavkunnskap er den<br />

faktoren som aller best predikerer barns lese- og skriveutvikling (Blaiklock, 2004)<br />

Fonologisk bevissthet (det at eleven har lært å rette sin oppmerksomhet mot ordenes lydside og<br />

språklyder i ordene) regnes som en viktig forutsetning for å knekke lesekoden. Forskning har vist at<br />

mange blir fonologisk bevisst nettopp i forbindelse med bokstavinnlæring (Byrne & Fielding-Barnsley,<br />

1989; Dixon et al., 2002, i Oftedal, 2013). Det er altså slik at den fonologiske utviklingen fremmes av<br />

forsøkene på å lese skrevne ord (Lundberg og Herrlin, 2009).<br />

De foreliggende oppgavearkene inneholder også oppgaver som gir øving i å dele ord opp i språklyder<br />

samt oppgaver som fokuserer på syntesedanning eller sammen-lesing (å lese sammen språklydene,<br />

som bokstavene står for, til gjenkjennbare ord – eller sagt på annen måte: fonologisk ordlesing og<br />

ordgjenkjenning). Utover dette inneholder oppgavene ord og setninger som anbefales analysert og lest<br />

gjentatte ganger, ut fra en forventning om at dette vil kunne bidra til en tiltakende ortografisk ordlesing og<br />

ordgjenkjenning.<br />

Leseopplegget har også sitt fokus rettet mot det semantiske aspektet eller ordenes meninger.<br />

Utover det som er bemerket om betydningen av fonologisk bevissthet, blir det viktig at lærer forsikre seg<br />

om at eleven har/får kjennskap til begreper som som setning, ord, stavelse og språklyd før og parallelt<br />

med arbeidet med tidlig leseopplæring. Dette danner grunnlaget for utvikling av videre fonologisk/<br />

språklig bevissthet. Elever som ikke har utviklet slik bevissthet, må få hjelp til dette. Setningene på<br />

oppgavearkene kan, utover det å være til hjelp for å lære og lese, bidra til å utvikle elevens grunnleggende<br />

forståelse for hva en setning er og at en setning er satt sammen av ord. I denne sammenheng kan lærer<br />

f.eks. innledningsvis forklare at: En setning er som en liten fortelling. En setning er satt sammen av ord.<br />

Et ord kan for eksempel være navnet på en gutt, jente, en ting eller dyr. Et ord kan også være navnet på<br />

noe vi gjør eller er. Vi har også mange andre små viktige ord som vi skal lære om etter hvert, som f.eks.<br />

artiklene en, ei, et, og diftongene ei, au, øy, ai. Det er også viktig å påpeke at ord kan deles inn i stavelser<br />

(deler av ord som går igjen i ord). Vi finner stavelsene når vi klapper rytmen i ordet. Et ord kan ha en<br />

stavelse, to stavelser, tre stavelser eller flere stavelser.<br />

8


Videre kan det påpekes at en setning begynner med stor forbokstav og slutter med punktum, jf. fra og<br />

med oppgaveark 4 og oppgave 8, hvor dette eksplisitt påpekes. Det kan i denne sammenheng også være<br />

nyttig å finne antall ord i setningene som lærer og elev sier og leser samt å skrive tallsymbolet for antall<br />

ord ved setningens slutt. Antallet ord i en setning kan videre visualiseres ved å bruke en setningsplate<br />

med ruter og sette en kloss for hvert ord i rutene. Dette er eksempler på aktiviteter man kan anta er med å<br />

utvikle elevens språklige bevissthet.<br />

Det finnes flere typer setninger som elevene må lære å bruke for å kunne forstå det de hører og leser, og<br />

for selv å kunne fortelle og uttrykke det de tenker og mener. Noen eksempler på setninger som man bør<br />

forsikre seg om at elevene (etterhvert) behersker er:<br />

3-ords setninger med S V O-struktur:<br />

Ole spiser mat. Eli kaster ball.<br />

Setning med preposisjonsledd:<br />

Katten ligger i kurven. Katten sitter foran stolen.<br />

Spørresetninger:<br />

Hvor er bilen? Hva er det? Hvorfor gråter han? Hvem er det som banker på? Kan jeg få…?<br />

Setning med det relative pronomenet som:<br />

Jeg vil ha den blyanten som har rød farge.<br />

Årsakssetning:<br />

Vi må ha på regndress i dag, fordi det regner ute.<br />

Kombinasjon bisetning og hovedsetning:<br />

Når vi kommer hjem, skal vi spise. Før vi spiser, må vi vaske hendene.<br />

(Barn husker best det de hører sist, og det kan føre til misforståelser).<br />

Setninger der det ikke er samsvar mellom rekkefølgen handlingene<br />

nevnes i og rekkefølgen de skal utføres i:<br />

Før vi går over veien, må se til høyre og venstre og høyre igjen. Før vi går ut, må vi rydde.<br />

Nektende setninger:<br />

Vi skal ikke gå tur i dag. Vi skal ikke drikke nå.<br />

Passive setninger:<br />

Gutten ble dyttet av jenta (kan ofte tolkes som at det var gutten som dyttet.)<br />

9


2<br />

Analyseferdighet; sekvensanalyse og øving i<br />

sammenlesing<br />

Framgangsmåten som beskrives på ss. 10–12, bør benyttes inntil eleven har tilegnet seg sikker<br />

fremgangsmåte for analyse av talte ord samt sikker forståelse av hva (direkte) sammenlesing innebærer;<br />

altså hvordan språklyder som bokstavene står for, kan leses sammen til ord – uten at man stopper mellom<br />

språklydene – for å høre hvilket ord det blir.<br />

Som det fremgår, dreier det seg om to grunnleggende strategier som er av stor betydning i den første/<br />

tidlige leseopplæringen.<br />

Sekvensanalyse<br />

På de neste sidene gis et eksempel på sekvensanalyse og sammenlesingstrening som bør brukes fra<br />

oppgaveark 4, s. 28, i møte med nye ord på oppgavearkene.<br />

Ole (ordet Ole står skrevet på et ark som ligger foran eleven)<br />

L: Her står det Ole. Se på ordet og pek på bokstavene en for en.<br />

E peker på alle bokstavene.<br />

L: Vet du hva bokstavene i ordet Ole heter? (Lærer hjelper til om nødvendig).<br />

E: Eleven peker på bokstaven og sier bokstavnavnene.<br />

L: Kan du også fortelle meg hvilke språklyder bokstavene står for? (Lærer hjelper til om<br />

nødvendig).<br />

I den neste oppgaven skal eleven ikke se ordet:<br />

L: Nå skal du starte med å si ordet Ole en gang til, og stoppe når du har sagt språklyden på plass<br />

først i ordet. Legg merke til at du kan kjenne uttalen av språklyden i munnen og høre i øret<br />

(den) språklyden som har plass først i ordet Ole. Start nå med å si ordet veldig sakte, så gir jeg<br />

tegn med hånda når du skal stoppe – hvis du trenger hjelp til dette!<br />

E: /o/ – (lærer løfter hånda hvis nødvendig)<br />

L: Hvor har språklyden /o/ plass i ordet Ole?<br />

E: Språklyden /o/ har plass først i ordet Ole.<br />

L: Det er helt riktig.<br />

L: Hvilken bokstav står for språklyden /o/?<br />

E: Bokstaven O.<br />

L: Skriv bokstaven O i den første ruta.<br />

O<br />

10


L: Nå skal du si ordet Ole en gang til, og legge merke til når du gjør en ny bevegelse med tunga<br />

og leppene dine, for da lager du en ny språklyd, som du også hører i øret. Start nå med å si Ole<br />

veldig sakte og legg merke til hvilken språklyd som kommer på plass etter /O/ i Ole.<br />

E: /O/ /l/. Om nødvendig stopper lærer stopper eleven med tegn, og eleven gjentar /l/.<br />

L: Hvilken språklyd har plass etter /O/ i Ole?<br />

E: Språklyden /l/ har plass etter språklyden /o/ i Ole.<br />

L: Det er helt rett. Si /l/ en gang til og kjenn at du løfter tungespissen når du lager språklyden /l/.<br />

E: /l/<br />

L: Hvilken bokstav står for språklyden /l/?<br />

E: Bokstaven l (æll).<br />

L: Skriv bokstaven l<br />

O<br />

l<br />

L: Nå skal du si ordet Ole og finne ut hvilken språklyd som kommer på plass etter lyden /l/ i Ole.<br />

E: /o/ /l/ /e/. (Gjentar) /e/<br />

L: Ja, det er riktig. Hvilken bokstav står for språklyden /e/?<br />

E: Bokstaven e.<br />

L: Riktig. Si /e/ og kjenn etter at du lager smilemunn når du lager språklyden /e/.<br />

E: /e/.<br />

L: Skriv bokstaven e i den ruta som har plass sist, i siste ruta.<br />

O<br />

l<br />

e<br />

I <strong>Basisbok</strong> 1 (Hansen, Koppen, Svendsen, 2016) omtales sekvensanalyse på en mer omfattende måte i kap<br />

6: Å undervise barn i å dele ord inn i språklyder – noen forutsetninger og metode.<br />

Sammenlesing (syntese)<br />

L: Nå skal du lese ordet uten å stoppe mellom språklydene, som bokstavene står for – for å høre<br />

hvilke ord det blir. Pek under hver bokstav samtidig som du leser språklydene sammen til et ord.<br />

E: Leser Ole uten å stoppe mellom språklydene.<br />

L: BRAVO! Du leste ordet Ole uten å stoppe mellom språklydene. Og du pekte under bokstavene<br />

samtidig som du leste ordet. Veldig bra!<br />

Fra oppgaveark 1 og jevnlig utover i heftet vil eleven få øvelse i sammenlesing (syntesedanning), dels<br />

gjennom lesing av enkeltstavelser (KV og VK) i tilknytning til den første siden for læring av hver lyd/<br />

uttale – bokstavforbindelse, og dels via ytterligere lesing av flere presenterte lydrette ord, som også kan<br />

bestå av mer enn en stavelse, ettersom de introduseres utover i heftet.<br />

11


I de tilfellene der ord i leseopplegget består av mer enn en stavelse (male, sier, sofa, Lise etc.) vil det være<br />

hensiktsmessig å gjøre eleven oppmerksom på dette forholdet og demonstrere og øve sammenlesing på<br />

stavelsesnivå.<br />

I <strong>Basisbok</strong> 1 (Hansen, Koppen, Svendsen, 2016) omtales sammenlesing på en mer omfattende måte i kap<br />

7: Å undervise barn i sammenlesing.<br />

12


Oppgaveark 12: Bokstaven d og språklyden /d/<br />

d D<br />

1. Kort fortelling med aktuell språklyd. Be elevene å finne fram til den spesielle språklyden som du vil de skal<br />

legge merke til i fortellinga som fremføres. Lærer bør overdrive artikulasjonen av den aktuelle språklyden<br />

ved å forlenge den i tid. Se kap. 8.2, Ad oppgave 1 i <strong>Basisbok</strong> 1 (2016). Videre i denne sammenheng vises det<br />

til lærers ark i <strong>Basisbok</strong> 1 (2016) med beskrivelser av artikulasjoner for språklyder (og med beskrivelser av<br />

bokstaver) i kap. 8.4.<br />

Hvilken språklyd legger du/dere særlig merke til?<br />

Forslag til setninger: Dua bader i dammen. Oda ser tre duer.<br />

Eleven svarer (språklyden) /d/, og lærer og elev beskriver sammen uttalemåten av lyden.<br />

Jf. fremgangsmåten for å bevisstgjøre barn på uttalemåtene i kap. 6 i denne boka.<br />

Uttalemåte: Tungespissen kan enten ligge mot tennene nede i munnen eller mot tennene oppe i munnen. Vi<br />

lager språklyden ved å presse tungespiss og luft mot tennene samtidig som tungeryggen presses noe mot ganen.<br />

Språklyden lages med stemme samtidig som lufta slippes ut gjennom munnen. Språklyden er kort i tid.<br />

2. Lærer skriver eller viser frem bokstaven og sier: Denne bokstaven står for språklyden /d/. Beskriv og spor<br />

bokstaven som foreslått på ss. 15–16 i denne boka og i kap. 8.2, Ad oppgavene 5 og 6 i <strong>Basisbok</strong> 1 (2016).<br />

3. Pek under hver bokstav og si språklyden til bokstaven.<br />

d u e l a r o d s d m f<br />

4. Pek under hver stavelse og si/les rekka med stavelser sammen med en voksen – uten å stoppe mellom<br />

språklydene som bokstavene står for – for å høre hva det blir.<br />

5. Pek under og les rekka alene høyt 3 ganger hvis du kan.<br />

6. Sett ring rundt de stavelsene som er ord med mening og snakk om disse.<br />

da de di do du ud od id ed ad<br />

( dy dæ dø då )<br />

7. Om eleven strever med analyse, kan han/hun før analysen få hjelp til å lese de skrevne ordene.<br />

Analyser ordene i setningene, og skriv bokstaven som hører til hver språklyd. (Jf. arbeidsmåte side<br />

10–11 i denne boka). Husk: kjenn hver språklyd i munnen, hør språklyden i øret og tenk i hodet hvilken<br />

bokstav som hører til språklyden. Vær nøye med bokstavenes skrivestartpunkt og skrivemåte.<br />

8. Les ordene uten å stoppe mellom språklydene for å høre hvilket ord det blir – om nødvendig med hjelp.<br />

Påpek at setningene starter med stor bokstav og avsluttes med punktum.<br />

Oda ser<br />

mor.<br />

45


Flere oppgaver til bokstaven d og språklyden /d/<br />

1. Om eleven strever med analyse, kan han/hun før analysen få hjelp til å lese de skrevne ordene.<br />

Analyser så ordene, finn språklydene, og skriv bokstavene som hører til hver språklyd (jf. arbeidsmåte side<br />

10–11 i denne boka). Husk – kjenn hver språklyd i munnen, hør språklyden i øret og tenk i hodet hvilken<br />

bokstav som hører til språklyden. Vær nøye med bokstavenes skrivestartpunkt og skrivemåte. Skriv en bokstav<br />

i hver rute. Marker stavelsene som ordene bestå av ved å ”klappe” stavelsene.<br />

2. Når du har skrevet alle bokstavene i ordet, leser du ordet (en gang til) uten å stoppe mellom språklydene for å<br />

høre hvilket ord det blir. Pek med en glidende bevegelse under hver bokstav samtidig som du leser. Hvis ordet<br />

har mer enn en stavelse, skal du prøve å lese det sammen på stavelsesnivå. Les ordene/setningene flere ganger<br />

ut fra ideen om repetert lesing, forhåpentligvis mer og mer flytende.<br />

3. Snakk sammen om hva ordene og setningene betyr. Lag lignende setninger ved å skifte ut enkeltord.<br />

Mor ser<br />

due.<br />

Lise sa due.<br />

Ei rar due, sier Oda.<br />

Dua er rar, sier Lise.<br />

46


Flere oppgaver til bokstaven d og språklyden /d/<br />

1. Om eleven strever med analyse, kan han/hun før analysen få hjelp til å lese de skrevne ordene.<br />

Analyser så ordene, finn språklydene, og skriv bokstavene som hører til hver språklyd (jf. arbeidsmåte side<br />

10–11 i denne boka). Husk – kjenn hver språklyd i munnen, hør språklyden i øret og tenk i hodet hvilken<br />

bokstav som hører til språklyden. Vær nøye med bokstavenes skrivestartpunkt og skrivemåte. Skriv en bokstav<br />

i hver rute. Marker stavelsene som ordene bestå av ved å ”klappe” stavelsene.<br />

2. Når du har skrevet alle bokstavene i ordet, leser du ordet (en gang til) uten å stoppe mellom språklydene for å<br />

høre hvilket ord det blir. Pek med en glidende bevegelse under hver bokstav samtidig som du leser. Hvis ordet<br />

har mer enn en stavelse, skal du prøve å lese det sammen på stavelsesnivå. Les ordene/setningene flere ganger<br />

ut fra ideen om repetert lesing, forhåpentligvis mer og mer flytende.<br />

3. Snakk sammen om hva ordene og setningene betyr. Lag lignende setninger ved å skifte ut enkeltord.<br />

Oda sier due.<br />

Oda si due, sier Ole.<br />

Mi due, sier Oda.<br />

Oda ler.<br />

47


Bokas temaområder fremheves i de tre undertitlene, med vekt på oppgavearkene, som utgjør<br />

hoveddelen av boka. Hver bokstav og tilsvarende språklyd er representert med hvert sitt ark<br />

som inneholder beskrivelser av hvordan man kan gå frem i undervisning av forbindelsen<br />

mellom språklyd/uttale og bokstaven (metodikk bokstavlæring). I denne forbindelse beskrives<br />

uttalemåtene for språklydene og det henviser til beskrivelser av hver bokstav. Arkene inneholder<br />

også oppgaver for å lære barn/elever å dele ord inn i språklyder (analysetrening). I tillegg har hvert<br />

ark oppgaver for øvelse i stavelseslesing samt ord/setningslesing (leselæring).<br />

Oppgavearkene inneholder ord og setninger som anbefales analysert og lest gjentatte ganger,<br />

ut fra en forventning om at dette vil kunne bidra til en tiltagende ordgjenkjenning og stimulere<br />

ortografisk ordlesing.<br />

Leseopplegget har også sitt fokus rettet mot det semantisk aspektet eller ordenes meninger i sine<br />

oppgaver.<br />

Oppgavene på arkene vil også kunne bidra til utvikling av den fonologiske bevisstheten, og det<br />

blir viktig å forsikre seg om at elevene har/får kjennskap til begreper som setninger, ord, stavelser<br />

og språklyd.<br />

Boka anbefales brukt som utfyllende bok til “<strong>Basisbok</strong> 1 … (Hansen, Koppen Svendsen, 2016)<br />

og gjerne parallelt med og utfyllende for ABC-verk som benyttes på 1. og 2. årstrinn. Den<br />

anbefales også til bruk for elever i 2. klasse som trenger en ytterligere tilpasning av den tidlige<br />

leseopplæringa, for eldre elever som trenger tid på å tilegne seg leseferdigheter, og overfor elever<br />

som har forsinket språklydsutvikling og/eller fonologiske vansker. Målgrupper: Fagpersoner driver<br />

leseopplæring og fagpersoner med interesse for begynneropplæring i lesing.<br />

Anne Svendsen er logoped ved PPT i Harstad. Hun har erfaringer som lærer i grunnskolen<br />

samt mangeårige erfaringer som logoped ansatt i Harstad kommune.<br />

Andreas Hansen er dr.polit. Han har arbeidet som lærer og spesialpedagog, som mangeårig<br />

PP-rådgiver i PPD for Sør-Troms, i programmet for Nord-Norge og i Statped systemet. Han har<br />

deltatt i internasjonale prosjekter om læring, spesialpedagogikk og inkluderende opplæring og har<br />

gjennomført flere prosjekter med fokus på tidlig og forebyggende opplæring hvor Systematisk<br />

Begrepsundervisning har stått sentralt.<br />

Kirsti Koppen er studieleder ved avdeling for vernepleie UiT, Norges Arktiske<br />

Universitet. Hun har erfaringer fra undervisning i grunnskolen og mangeårig undervisnings- og<br />

veiledningserfaringer i Høgskolesystemet.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!