03.10.2016 Views

Ditt barns språk

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Ditt</strong> <strong>barns</strong><br />

<strong>språk</strong><br />

Ma, mam...<br />

Helle Iben Bylander<br />

og Trine Kjær Krogh<br />

Info Vest forlag


Forfattere: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh<br />

Oversatt av: Heidi Håland<br />

<strong>Ditt</strong> <strong>barns</strong> <strong>språk</strong><br />

Forfattere: Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh<br />

Illustrasjoner: Jonas Prip Thorsen<br />

Oversatt av: Heidi Håland<br />

© 2014 Forfatterne og Dansk Psykologisk Forlag A/S<br />

© 2016 Info Vest Forlag AS<br />

Trykk: United Press<br />

1. opplag 2016<br />

ISBN 978-82-8360-000-1<br />

Kopieringsforbud!<br />

Dette verk beskyttes av loven om opphavsrett.<br />

Kopiering, utover læreres rett å kopiere til undervisningsbruk<br />

i overensstemmelse med KOPINOR avtalen, er forbudt.<br />

Bestilles på Info Vest forlag AS<br />

www.infovestforlag.no


INNHOLD<br />

FORORD ......................................... 9<br />

INNLEDNING ...................................... 11<br />

KAPITTEL 1 BETYDNINGEN DU HAR FOR DITT BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLING . 13<br />

Litteratur. ....................................................... 20<br />

KAPITTEL 2 SPRÅK, TALE OG KOMMUNIKASjON .............. 23<br />

Litteratur. ....................................................... 30<br />

KAPITTEL 3 SPRÅK STØTTENDE STRATEGIER ................ 31<br />

Uttale........................................................... 35<br />

Lek <strong>språk</strong>et frem ................................................. 37<br />

Hold i gang samtalen ............................................. 39<br />

Litteratur. ....................................................... 43<br />

KAPITTEL 4 FAMILIER MED FLERE SPRÅK ................... 45<br />

Litteratur. ....................................................... 51<br />

KAPITTEL 5 SPRÅKLIG SOSIALISERING I HjEMMET ............ 53<br />

Litteratur. ....................................................... 60<br />

KAPITTEL 6 TIDLIG LEK MED BOKSTAVER OG TALL ............. 63<br />

Tegne ........................................................... 63<br />

Fokus på bokstaver og skriving ..................................... 65<br />

Ordkort......................................................... 71<br />

Tilegnelse av flere skrift<strong>språk</strong> ...................................... 75<br />

Å lese og fortelle historier ......................................... 76<br />

Snakk. .......................................................... 81<br />

Litteratur. ....................................................... 84


KAPITTEL 7 DITT BARNS SPRÅK 0-6 MÅNEDER ............... 87<br />

Språktilegnelse for barn ........................................... 87<br />

<strong>Ditt</strong> <strong>barns</strong> <strong>språk</strong> 0–6 måneder ...................................... 87<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 0–6 måneder ........................................ 90<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 0–6 måneder. ................. 92<br />

KAPITTEL 8 DITT BARNS SPRÅK 7-12 MÅNEDER ............... 95<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 7–12 måneder ....................................... 96<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 7–12 måneder. ................ 99<br />

KAPITTEL 9 DITT BARNS SPRÅK 13-18 MÅNEDER .............. 101<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 13–18 måneder ...................................... 102<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 13–18 måneder. ............... 104<br />

KAPITTEL 10 DITT BARNS SPRÅK 19-24 MÅNEDER ............. 107<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 19–24 måneder ...................................... 108<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 19–24 måneder. ............... 111<br />

KAPITTEL 11 DITT BARNS SPRÅK 2-3 ÅR .................... 113<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 2–3 år. .............................................. 114<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 2–3 år ........................ 117<br />

KAPITTEL 12 DITT BARNS SPRÅK 3-4 ÅR ................... 121<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 3–4 år. .............................................. 123<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 3–4 år ........................ 126<br />

KAPITTEL 13 DITT BARNS SPRÅK 4-5 ÅR ................... 129<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 4–5 år. .............................................. 132<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 4–5 år ........................ 135<br />

KAPITTEL 14 DITT BARNS SPRÅK 5-6 ÅR ................... 139<br />

Styrk <strong>språk</strong>et 5–6 år. .............................................. 140<br />

Milepæler for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling 5–6 år ........................ 144<br />

Litteratur. ....................................................... 146


KAPITTEL 15 Hvis barnet ditt skal <strong>språk</strong> vurderes ......... 149<br />

Barn med norsk som andre<strong>språk</strong> ................................... 151<br />

Språkvurdering av barn i barnehagen – TRAS ........................ 152<br />

Kobling mellom <strong>språk</strong> og lesing .................................... 153<br />

Litteratur. ....................................................... 155<br />

KAPITTEL 16 Når barnet har <strong>språk</strong>lige utfordringer. ....... 159<br />

Utviklingshemming .............................................. 160<br />

Handlingskompetanse ............................................ 160<br />

Språk og handlingskompetanse. .................................... 162<br />

Språkforstyrrelse ................................................. 165<br />

Down syndrom .................................................. 166<br />

22Q11 .......................................................... 167<br />

Autisme. ........................................................ 168<br />

Nedsatt hørsel ................................................... 170<br />

Når det er vanskelig å forstå. ....................................... 172<br />

Når det er vanskelig å uttale ord .................................... 174<br />

Ordforråd ....................................................... 176<br />

Når grammatikken utfordrer. ...................................... 178<br />

Lesping ......................................................... 179<br />

Stamming ....................................................... 179<br />

Løpsk tale ....................................................... 181<br />

Stemmevansker .................................................. 182<br />

Litteratur. ....................................................... 182<br />

ORDLISTE ........................................ 185<br />

OM FORFATTERNE . ................................. 187<br />

STIKKORDSREGISTER . ............................... 189


FORORD<br />

Når vi holder foredrag på foreldremøter i barnehager, opplever vi en stor interesse<br />

for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong> fra foreldrenes side. Vi får som regel mange spørsmål som<br />

det ikke alltid er tid til å svare utfyllende på. På bakgrunn av de mange spørsmålene<br />

og oppfordringene til å skrive en bok, har vi valgt å skrive <strong>Ditt</strong> <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>,<br />

og vi håper at boken vil gi deg et godt overblikk over <strong>språk</strong>utviklingen til barnet<br />

ditt, uansett om barnet ditt har en typisk eller atypisk <strong>språk</strong>utvikling.<br />

Boken inneholder en lang liste med forlag til hva du kan gjøre for å understøtte<br />

barnets <strong>språk</strong> gjennom lek, lesing og samtaler, gjennom flere faser som<br />

barnet ditt går igjennom.<br />

Lek og <strong>språk</strong> har en tett sammenheng. Språket tilfører en ekstra dimensjon<br />

til lek og samvær, og leken gjør det morsomt å lære <strong>språk</strong>et. Utgangspunktet for<br />

denne boken er at det skal være gøy å bruke <strong>språk</strong>et, også når <strong>språk</strong>et drilles.<br />

Vi skylder mennene og barna våre en takk for at de har tatt et ekstra tak når<br />

det gjelder matlaging, rengjøring, klesvask og plenklipping mens vi har vært opptatt<br />

med å skrive.<br />

Takk til Leif, Brit, Alex, Bibi og takk Peter, Sebastian, Nynne og Lærke. Dere<br />

er fantastiske, og vi er så heldige som har dere i livene våre.<br />

Sist men ikke minst, takker vi forlagsredaktøren og hverandre for et godt,<br />

energisk og fruktbart samarbeid.<br />

Oktober 2014<br />

Helle Iben Bylander og Trine Kjær Krogh<br />

FORORD<br />

9


10<br />

<br />

<strong>Ditt</strong> <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>


INNLEDNING<br />

Denne bokens målgruppe er foreldre, pedagoger, dagmammaer, fagarbeidere og<br />

andre med interesse for <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>. Du kan bruke den som en oppslagsbok eller<br />

lese den fra begynnelse til slutt, dersom du vil ha et overblikk over <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige<br />

utvikling i alderen fra 0 – 6 år.<br />

Teoretisk bygger vi på veldokumentert forskning, som legger vekt på relasjonene<br />

mellom foreldre og barn som et grunnleggende utgangspunkt for barnets<br />

<strong>språk</strong>lige utvikling. Det betyr at forslagene vår til aktiviteter bygger på en forestilling<br />

om at kvaliteten av samværet mellom deg og barnet ditt, spiller en avgjørende<br />

rolle for barnets <strong>språk</strong>utvikling. Barnet ditt lærer mest når han eller hun<br />

leker og har det gøy sammen med deg.<br />

Vi vil gjøre rede for hvor mye du betyr for ditt <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling, og<br />

kommer med ideer til hvordan du kan samtale og leke med barnet på måter som<br />

styrker barnets <strong>språk</strong> mest mulig. Vi vil gjøre rede for begreper som <strong>språk</strong>, tale<br />

og kommunikasjon. Snakker dere flere <strong>språk</strong> i hjemmet, har vi laget et avsnitt<br />

om hva dere kan gjøre spesielt for å støtter barnets utvikling.<br />

Vi lever i en tid, hvor ferdighetene i lesing og skriving spiller en stor rolle<br />

for barnets utdanningsmuligheter. Vi vil derfor presentere forskning som kobler<br />

tidlig innsats og ferdigheter i skolen, og vi vil gi deg kunnskap om hvordan<br />

du kan lese med barnet ditt og leke med bokstaver og tall, også om du har lese<br />

og skrivevansker selv. Vi vil også presentere kunnskap om tidlig tilegnelse av<br />

skrifts<strong>språk</strong>et. Leseforskere har påvist at barn som kommer tidlig i gang med å<br />

”lekeskrive”, tilegner seg funksjonell skriving langt raskere enn barn som ikke<br />

har gjort seg slike erfaringer. Funksjonell skriving kan eksempelvis være å bruke<br />

skrift<strong>språk</strong>et i alle situasjoner hvor det er naturlig som ved brevskriving, huskelapper,<br />

beskjeder osv.<br />

INNLEDNING<br />

11


Deretter vil vi gjennomgå <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>lige utvikling fra 0 – 6 år. Vi vil presentere<br />

utviklingstrinn og gode <strong>språk</strong>støttende aktiviteter, samt <strong>språk</strong>lige milepæler.<br />

Så langt det er mulig, har vi brukt standardiserte normer – det vil si at normene<br />

har blitt til på bakgrunn av undersøkelser av en stor gruppe danske barn.<br />

Det har ikke vært mulig å finne dansk forskning i alle aspekter av <strong>barns</strong> <strong>språk</strong>,<br />

og derfor har vi også brukt utenlandsk forskning. Milepælene tar utgangspunkt<br />

i et gjennomsnittsbarn – og har blitt til på et beregnet gjennomsnitt av resultater<br />

hos de barn som har deltatt i undersøkelsene. Det betyr, at barnet ditt sin<br />

<strong>språk</strong>lige utvikling godt kan avvike en del fra gjennomsnittbarnets utvikling og<br />

fortsatt være innenfor en normal utvikling. Du skal betrakte milepælene som<br />

veiledende. Hvis du kan se at barnet ditt har vansker med å følge med på alle<br />

<strong>språk</strong>lige parameter, er det en god ide å få barnet undersøkt av en logoped.<br />

Langt fra alle barn har en typisk <strong>språk</strong>lig utvikling. I siste del av boken, er det<br />

en gjennomgang av en rekke medfødte <strong>språk</strong>lige utfordringer. I noen tilfeller<br />

knytter utfordringen seg alene til <strong>språk</strong>et. I andre tilfeller er <strong>språk</strong>et bare en av<br />

mange utfordringer i barnets liv, for eksempel viss barnet ditt har autisme eller<br />

Downs Syndrom. Vi gir en kort gjennomgang av de fremgangsmåtene som vi<br />

synes styrker <strong>språk</strong>et i disse barnegruppene best.<br />

Vi håper at boken kan inspirere til mange gode timer med lek og samtaler<br />

mellom deg og barnet ditt.<br />

LITTERATUR<br />

Tomasello, M. (2003). Constructing a language. A usage - based theory of language<br />

acquisition. Cambridge, MA: Harvard University Press.<br />

Wang, M.V. (2013). Languag, Motor Skills and Behavior Prolems in Preschool<br />

Years. Oslo: Faculty of Social Sciences, University of Oslo.<br />

12<br />

<br />

Dit <strong>barns</strong> sprog


KAPITTEL 1<br />

BETYDNINGEN DU HAR FOR DITT<br />

BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLING<br />

Du og partneren din er de viktigste personene i barnets <strong>språk</strong>lige utvikling i de<br />

første betydningsfulle årene, hvor barnets <strong>språk</strong> gjennomgår en eksplosiv utvikling.<br />

Barnets <strong>språk</strong>lige utvikling starter allerede mens barnet er et lite foster inne<br />

i magen. Mange foreldre opplever, at barnet sparker inne i magen når mor er<br />

med på en fest hvor det er høy musikk og mye prat. Hvis du har en fornemmelse<br />

av at barnet sparker deltagende i festlighetene, tar du ikke helt feil. Barnet ditt<br />

sparker, fordi han eller hun kan høre hva som foregår. Forskere har ved hjelp av<br />

skanningsteknikker påvist at et foster kan høre og skjelne mellom lyder allerede<br />

fra 20. Graviditetsuke. Fosteret kan høre begge foreldrenes stemmer, men<br />

fordi fostervannet slører til lyden (som tale lyder under vannet, når du dykker i<br />

en svømmehall), hører barnet mors stemme mest tydelig, fordi morens stemme<br />

transporteres gjennom kroppen hennes. De lydene som trenger best inn til fosteret,<br />

er rytme og trykk Det er derfor mange gravide opplever, at fosteret reagerer<br />

på musikk. Mer enn ett kommende foreldrepar har opplevd at fosteret sparker<br />

lystig under en fotballkamp, ikke fordi fosteret nødvendigvis er en kommende<br />

fotballspiller, men fordi fosteret reagerer på lyden av begeistrede menneskebrøl<br />

og rytmiske rop.<br />

Barnet ditt fødes som en liten verdensborger som har anlegg for å mestre alle<br />

lyder i alle <strong>språk</strong> i hele verden. Barnet ditt vil etter hvert ”tune” inn på morsmålets<br />

lyder og ord innen første leveår, og barnet kan kjenne igjen og foretrekke<br />

å lytte til morsmålet allerede fra fødselen. Når ett<strong>språk</strong>lige barn er 6 måneder<br />

gamle, kan de skjelne mellom alle <strong>språk</strong>lyder de hører, men allerede når de er<br />

10 – 12 måneder gamle, vender fokuset deres mot det <strong>språk</strong>et som de hører i<br />

hverdagen. Barn som hører flere <strong>språk</strong> hver dag, skjelner ikke mellom <strong>språk</strong>enes<br />

forskjellige lyder i starten, men når de er mellom 10 og 12 måneder gamle, er de<br />

BETYDNINGEN DU HAR FOR DITT BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLING 13


i stand til å diskriminere lyder i begge <strong>språk</strong>. Om du snakker flere <strong>språk</strong> i hverdagen,<br />

vil barnet ditt gjenkjenne lydene og rytmen fra begge <strong>språk</strong> og foretrekke<br />

dem fremfor alle andre <strong>språk</strong> i verden.<br />

Barnets hjerne fungerer som en søkemotor som leter etter de områdene i<br />

<strong>språk</strong>et som er spesielt interessant for nettopp han eller henne akkurat nå. Det<br />

som ikke er interessant for barnet, blir kastet bort. Innenfor fagområdet <strong>språk</strong>,<br />

sier man ”use it or loose it” (bruk det eller mist det).<br />

Fordi barnet ditt er i full gang med å tilegne seg <strong>språk</strong> fra den dagen det blir<br />

født, er det viktig at du prøver helt fra starten av å vise <strong>språk</strong>lig omsorg ved å<br />

sette ord på, og pludre med barnet om alt mellom himmel og jord. Dermed<br />

styrker du barnets tilegnelse av <strong>språk</strong>, eller sagt med andre ord, du forer søkedatabasen<br />

med informasjon.<br />

Barnet ditt har behov for å føle trygghet og å ha øyekontakt med deg for å<br />

kunne tilegne seg <strong>språk</strong>et. Du skal vite at tett kontakt med barnet er en avgjørende<br />

forutsetning for barnets <strong>språk</strong>tilegnelse. Forskning viser at det er en tett<br />

sammenheng mellom tidlig eksponering av <strong>språk</strong>, det vil si, hvor mye det blir<br />

snakket med barnet fra starte, og den senere ordutviklingen. Dette gjelder både<br />

for barn fra familier hvor det snakkes ett <strong>språk</strong>, og familier hvor det snakkes flere<br />

<strong>språk</strong>.<br />

Alle moderne <strong>språk</strong>forskere er enige om én ting, nemlig at relasjonen mellom<br />

barn og voksen er avgjørende for <strong>språk</strong>ets utvikling. En meget anerkjent amerikansk<br />

<strong>språk</strong>forsker, Michael Tomasello, har gjort noen undersøkelser som viser<br />

at kvaliteten av samværet mellom voksen og barn er med på å bestemme hvor<br />

mye <strong>språk</strong> barnet kommer til å tilegne seg. Den tidlige stimuleringen, som kommer<br />

til uttrykk som tett kontakt mellom foreldre og barn, er grunnleggende for å<br />

skape vekst og modning i barnets hjerne, hvilket kan ha stor betydning for veien<br />

videre i livet. Kvalitet i samværet innebærer øyekontakt og fysisk tetthet, og at<br />

du er i stand til å reagerer passende på barnets signaler. Hvis du vender ansiktet<br />

vekk fra barnet ditt, eller hvis du har oppmerksomheten og blikket rettet mot en<br />

smarttelefon, samtidig som du snakker med barnet, svekker du barnets muligheter<br />

for læring. Samtidig kan barnet oppleve dette som avvisning. Skanninger av<br />

hjerneaktivitet hos småbarn viser at viss barnet kan høre noen snakke, men ikke<br />

se dem, aktiveres ikke hjernens <strong>språk</strong>lige områder. Et lite barn viser ikke den<br />

samme interessen for tale om barnet ikke har øyekontakt med den som snakker.<br />

14<br />

KAPITTEL 1


Vi ønsker alle det beste for våre barn. Noe av det beste du som forelder kan<br />

gi barnet ditt, er kjærlig oppmerksomhet og massevis av små samtaler og hyggestunder<br />

i løpet av dagen. Alle de mange små samtalene du har med spedbarnet<br />

ditt i hverdagen, er av enorm betydning for den <strong>språk</strong>lige utviklingen til barnet<br />

ditt. Faktisk kan mengden av <strong>språk</strong>lig stimuli i barnets tidlige år være med på å<br />

bestemme barnet ditt sitt <strong>språk</strong>lige nivå når han eller hun begynner på skolen.<br />

Noen mennesker har et indre bilde av at små barn er som svamper som suger<br />

alt til seg og lærer tale bare ved å høre <strong>språk</strong>et bli brukt. Det er faktisk barn,<br />

som til tross for vanskelige tilegningsforhold blir fabelaktige til å snakke, men et<br />

overveldende flertall har bruk for voksne som tilpasser seg deres behov, og som<br />

er fysisk og psykisk tett på dem, for at de kan ”ta av” for alvor. Vi hører ofte det<br />

blir sagt at et barn er motorisk eller <strong>språk</strong>lig, altså at barna enten starter med å<br />

være dyktige til å bevege seg, eller at de starter med å være gode til å snakke og<br />

derfor ikke har overskudd til å ha oppmerksomhet på bevegelse i tillegg. Helt ny<br />

forskning viser at det er en myte at barn ikke kan utvikle to ferdigheter samtidig.<br />

Kommunikasjon og motoriske ferdigheter henger tett sammen. Hvis de<br />

motoriske ferdighetene ved halvannet årsalderen ikke er aldersadekvate,<br />

kan det ifølge forskeren Min Wang, som har undersøkt mer enn 62.000<br />

barn i en langtidsstudie, være tegn på at barnet kan utvikle <strong>språk</strong>vansker.<br />

Det betyr at en forsinket motorikk kan medføre et forsinket <strong>språk</strong>.<br />

Omvendt kan forsinket <strong>språk</strong> også medføre forsinket motorisk utvikling.<br />

Det er derfor viktig at du er oppmerksom på å stimulere begge deler<br />

hos barnet ditt. For å styrke motorikken, kan du krabbe rundt på gulvet<br />

med barnet ditt. Hvis barnet hopper over krabbefasen, og det er det en<br />

del barn som gjør, skal du ikke fortvile. Det avgjørende elementet ved å<br />

krabbe, er at barnet får arbeide med kryssmønsterbevegelser som styrker<br />

kommunikasjonen mellom hjernehalvdelene. Om barnet ditt ikke vil<br />

krabbe, kan du lage andre leker som innebærer kryssmønstre. Det er ikke<br />

alle menneskebarn som lager kryssbevegelser av seg selv, men da kan du<br />

for eksempel lage kryssmønstre med barnets ben, eksempelvis når du gir<br />

babymassasje eller skifter på barnet. Det styrker nevronenes hastighet i<br />

hjernen.<br />

>><br />

BETYDNINGEN DU HAR FOR DITT BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLING 15


Med litt eldre barn kan du klappe i hendene og klappe kryss venstre og<br />

høyre så snart barnet vil. I starten holder barnet hendene stille, men snart<br />

vil han eller hun begynne og speile bevegelsene dine. Dermed har du i gang<br />

en lek som understøtter kryssmønsteret. Man lager også kryssmønstre når<br />

man går sidelengs. Det kan være vanskelig for barnet å gå sidelengs hvis<br />

han eller hun er et eldre bleiebarn; her oppfordrer vi til å ta bleien av mens<br />

dere leker bevegelsesleker.<br />

Alle mennesker – uansett hvor på kloden de har vokst opp – gjennomgår de<br />

samme fasene i den <strong>språk</strong>lige utviklingen. Vi snakker om universal utvikling.<br />

Forskjellige kulturer har forskjellige måter å stimulere barnet på i de forskjellige<br />

fasene, men barna går på tvers av landegrenser og kulturer gjennom de samme<br />

fasene. Det ser ut som om nasjonal<strong>språk</strong>et i seg selv har en betydning for hvor<br />

raskt eller langsomt barna tilegner seg <strong>språk</strong>et sitt. Eksempelvis lærer danske<br />

barn å snakke litt senere enn svenske og norske barn, formodentlig på grunn<br />

av lydstrukturen i <strong>språk</strong>et. Deretter handler det om dine ferdigheter i å etablere<br />

en samtalestruktur hvor du og spedbarnet ditt tar tur om å ”snakke”. Det vil si<br />

at du etterligner barnets lyder og setter ord på de tingene barnet ser og barnets<br />

bevegelser.<br />

16<br />

KAPITTEL 1


1<br />

Aiaaa aiaaa!<br />

Aiaaa aiaaa!<br />

Bleie, bleie,<br />

skal du ha på<br />

en bleie?<br />

Fot, fot, du sparker<br />

med føttene dine<br />

17<br />

BETYDNINGEN DU HAR FOR DITT BARNS SPRÅKLIGE UTVIKLING 17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!