16.10.2018 Views

Sikkerhet nr 3. / 2018 opplæring

Sikkerhet nr 3 2018 handler om opplæring. Opplæring i industrivernet handler i bunn og grunn om å bli bedre, bedre rustet til å håndtere hendelser, bedre rustet til å kunne handle instinktivt, og bedre til å vurdere hva man skal gjøre i en krisesituasjon.

Sikkerhet nr 3 2018 handler om opplæring. Opplæring i industrivernet
handler i bunn og grunn om å bli bedre, bedre rustet til å håndtere hendelser, bedre rustet til å kunne handle instinktivt, og bedre til å vurdere hva man skal gjøre i en krisesituasjon.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Sikkerhet</strong><br />

Fagblad om industrivern, trygghet og sikring<br />

Nr. 3 • <strong>2018</strong><br />

Foto: Vegard Unger Ellefsen/DSB<br />

Kan dere nok?


tema: <strong>opplæring</strong><br />

6<br />

Motiverer via<br />

<strong>opplæring</strong><br />

Industri vern leder Kristín<br />

Steinsdóttír Lillerud ved<br />

Ahlsell bygger opp et helt<br />

nytt industrivern og er i<br />

gang med <strong>opplæring</strong>en.<br />

Her er hun på kjentmannsrunde<br />

med Tom<br />

Mortensen (t.v.) og Kristian<br />

Ingelsrudøya (t.h.) på egen<br />

virksomhet.<br />

Gi relevant <strong>opplæring</strong><br />

21<br />

«Undervisning er ingen garanti for læring, og erfaring er<br />

ikke det samme som forståelse» skriver Mathias Johnsen.<br />

Skyhøye krav<br />

Industrivernleder og<br />

røykdykker Trude Brustad<br />

ønsker alternative<br />

løsning er for industrivern<br />

som ikke makter å stille<br />

med nok røykdykkere. 30<br />

15 KURS: – Vil dekke behovet de<br />

kommersielle ikke dekker<br />

18 Medarbeidersamtaler for industri vernet<br />

26 Vet dere hva dere kan?<br />

28 Førstehjelpen<br />

35 Røykdykkersertifikatet<br />

moderniseres<br />

36 Læring i<br />

hverdagen<br />

37 Huskeliste<br />

38 Anekdoten<br />

midten Kom på industrivernkonferansen!<br />

40 - 45 Hendelser og smånytt<br />

Branner i sommer kunne fått store konsekvenser, men samarbeid<br />

mellom industrivern og offentlige etater sørget for at<br />

både liv, helse, miljø og materielle verdier ble bevart. Bildet<br />

er fra Ragn-Sells AS avdeling Hamar på Furnes.<br />

46 - 47 Kurskalender og neste nummer<br />

<strong>Sikkerhet</strong><br />

Nr 3 • <strong>2018</strong> • Årgang 64<br />

«<strong>Sikkerhet</strong>» innestår ikke for det faglige innhold<br />

i signerte artikler og ikke for kvaliteten<br />

på omtalte produkter.<br />

ISSN 0805-6080<br />

Godkjent Opplag: 4.144,<br />

4 årlige utgaver.<br />

Utgiver: Næringslivets<br />

sikkerhets organisasjon (NSO)<br />

Abonnement: Kr. 350 pr. år<br />

for andre enn virksomheter<br />

tilknyttet NSO.<br />

Trykk: Merkur Grafisk AS<br />

Kontakt:<br />

Postboks 349, 1326 Lysaker<br />

tlf: 901 00 333 nso.no<br />

epost: sikkerhet@nso.no<br />

Redaktør:<br />

Karoline K. Åbyholm<br />

(i permisjon)<br />

Bladbunad og annonser:<br />

Ingeborg Altern altern.no<br />

annonse@nso.no<br />

Det er ikke tillatt å kopiere eller tilgjengeliggjøre<br />

deler av eller hele bladet <strong>Sikkerhet</strong><br />

uten særskilt avtale med NSO. Unntak<br />

gjelder dersom det er hjemmel i lov, i avtale<br />

med Kopinor eller interesseorganisasjonen<br />

for rettshaver til åndsverk.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> er som medlem av Fagpressen<br />

forpliktet på Redaktør-plakaten og Vær<br />

Varsom-plakatens regler for god presseskikk.<br />

Pressens Faglige utvalg (PFU) er et<br />

klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund<br />

som behandler klager mot mediene i<br />

presseetiske spørsmål.<br />

OPPLAGSKONTROLLERT<br />

2<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Lær bedre bered skap<br />

Opplæring er noe vi må forholde oss<br />

til gjennom hele livet. Mens vi er små<br />

er det foreldre, skole og andre voksne<br />

som står for undervisningen, og når<br />

vi blir eldre må vi gjennom <strong>opplæring</strong><br />

for å kunne utføre arbeidsoppgavene<br />

vi er satt til.<br />

Opplæring i industri vernet handler<br />

i bunn og grunn om å bli bedre,<br />

bedre rustet til å<br />

håndtere hendelser,<br />

bedre rustet<br />

til å kunne<br />

handle instinktivt,<br />

og bedre til å<br />

vurdere hva man<br />

skal gjøre i en<br />

krisesituasjon.<br />

I det tidligere regelverket var det<br />

konkrete krav til hva slags kurs innsatspersonene<br />

skulle ha, og hvor<br />

mange timer <strong>opplæring</strong> de skulle ha<br />

i førstehjelp, brann vern osv. I forskrift<br />

om industri vern som kom i 2012 ble<br />

disse kravene tatt bort, og dere står<br />

dermed mer fritt til å vurdere selv<br />

hva slags <strong>opplæring</strong> og hvor mye de<br />

treng er.<br />

Vi mennesker er forskjellige, og det<br />

er ikke gitt at én type <strong>opplæring</strong> fungerer<br />

for alle. Her<br />

må <strong>opplæring</strong>en<br />

«Opplæringen og kursingen<br />

må tilpasses hvem<br />

som skal trenes opp og<br />

hva som skal læres»<br />

og kursingen<br />

tilpasses hvem<br />

som skal trenes<br />

opp og også hva<br />

som skal læres.<br />

Kanskje det er en<br />

kombinasjon av flere ulike former for<br />

<strong>opplæring</strong> som vil gi best utbytte for<br />

deres industri vern? Det er også viktig<br />

å huske på dokumentasjonskravet til<br />

<strong>opplæring</strong> slik at det blir registrert<br />

hva dere faktisk har lært og vært gjennom.<br />

Mange synes nok det var enklere<br />

før med konkrete krav som innsatspersonene<br />

skulle fylle, men med det<br />

«nye» regelverket står dere mye friere<br />

til å ha en mer tilpasset <strong>opplæring</strong>.<br />

Start med å stille noen grunnleggende<br />

spørsmål: Hva kan skje hos<br />

oss? Hva må vi kunne for å håndtere<br />

det? Og hva kan vi i dag? Det er i gapet<br />

mellom spørsmål <strong>nr</strong>.<br />

2 og 3 at dere vil finne<br />

ut hva slags <strong>opplæring</strong><br />

industri vernet trenger,<br />

så er det opp til dere å<br />

finne ut hvordan dere<br />

skal fylle dette gapet.<br />

www.hjertevakten.com - hlr.post@hjertevakten.no - TLF: 53 40 2050<br />

Pakkeløsning for trening<br />

i bruk av hjertestarter<br />

Lille Anne QCPR AED med<br />

Heartstart trener (vist på bilde)<br />

kr. 6 130,-<br />

Lille Anne QCPR AED med<br />

FRx trener<br />

kr. 6 765,-<br />

Lille Anne QCPR AED med<br />

FR 3 trener i soft bag<br />

kr. 6 452,-<br />

Noen utvalgte produkter<br />

Heartstart<br />

Verdens mest solgte, og mest brukervennlige<br />

hjertestarter. Leveres med 8 års<br />

garanti.<br />

kr 9 888,-<br />

Lommemaske<br />

Lommemaske m/enveisventil og filter i<br />

plastpose Den mest brukte<br />

HLR masken i verden!<br />

kr 90,-<br />

AKRY innendørs metallskap<br />

Skapet har alarm som vil utløses dersom<br />

døren åpnes. Beregnet for innendørsbruk.<br />

kr 2 310,-<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 3


<strong>opplæring</strong><br />

«Hvordan sørger dere for at<br />

industri vernet er oppdatert på nye<br />

maskiner, i nye bygg eller med nye<br />

arbeidsoperasjon er?»<br />

Er du oppdatert?<br />

Alle som er med i industri vernet må kunne nok til<br />

å gjøre en god jobb den dagen ulykken er ute.<br />

Opplæring og øvelser er – som alltid – sentralt.<br />

I denne utgaven av <strong>Sikkerhet</strong> ser du det er mange<br />

måter å lære på. Et gjennomgangstema for oss i NSO<br />

er at industri vernet skal være tilpasset behovene i<br />

den enkelte virksomhet. Dette gjelder selvsagt også<br />

<strong>opplæring</strong>en.<br />

Intern <strong>opplæring</strong><br />

Hvilke hendelser er det planlagt at industri vernet<br />

skal håndtere? Hva kreves av kunnskap og øvelse<br />

for å sikre industri vernets kvalifikasjoner? Dette må<br />

dere kunne svare på for egen del. Og så må eventuelle<br />

<strong>opplæring</strong>sbehov dekkes gjennom intern <strong>opplæring</strong><br />

eller kurs.<br />

Vi foreslår at dere starter med å sjekke om dere<br />

har egne folk som kan lære opp nye i industri vernet<br />

i grunnleggende førstehjelp og elementær brannslukking.<br />

Dette er dobbelt nyttig siden den som lærer<br />

bort selv lærer stoffet ekstra godt.<br />

Tenk også gjennom om flere i industri vernet<br />

kan bidra med intern<strong>opplæring</strong> av kolleger utenom<br />

industri vernet i helt grunnleggende førstehjelp og<br />

brannslukking. Dette har tre fordeler:<br />

• Flere er i stand til å hjelpe til ved hendelser<br />

• Industrivern personellet som bidrar med opp læring<br />

får nyttig kompetanse gjennom det å være<br />

instruktør<br />

• Industrivernet får ekstra reklame internt<br />

Og bare så det er nevnt i klartekst: NSOs forventer at<br />

dere i industri vernet kan mer om å håndtere hendelser<br />

enn det kollegene kan. Industrivern personell<br />

skal være kvalifisert for å kunne rykke inn når de<br />

andre går ut – for å si det litt enkelt.<br />

Eksterne kursleverandører<br />

Undersøk også hva lokale kursleverandører kan<br />

hjelpe med. Kanskje noen både har tilbud om teori<br />

på nettet og praktisk <strong>opplæring</strong>? Det beste er selvsagt<br />

å få eksterne instruktører dere eventuelt velger<br />

å leie inn til å holde <strong>opplæring</strong> hos dere, men brannslukking<br />

og tilsvarende praktisk trening kan kreve<br />

4<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


kommentaren<br />

Vær gode naboer: På Ringerike ble det i 2015 arrangert beredskapsmesterskap mellom to naboer: Spenncon AS og Smurfit<br />

Kappa Norpapp AS. Industrivernene ved de to virksomhetene samarbeider i hverdagen også og benytter blant annet begge<br />

en tilhenger med frigjøringsutstyr. Da er det viktig at mannskapet i begge industrivernene har fått <strong>opplæring</strong> i og hatt øvelser<br />

med dette utstyret. Kan dere samarbeide om utstyr, øvelser og <strong>opplæring</strong> med deres naboer? Foto: Ole Edvin Tangen/NSO arkiv<br />

tilgang på spesielle øvelsesfelt og utstyr som ikke<br />

kan flyttes så enkelt. Finn en leverandør som hører<br />

på hva dere har behov for og velg effektive løsninger<br />

for reising med mer.<br />

For de av dere som er med i lokale nettverk er<br />

det åpenbart gode muligheter til å samarbeide om<br />

<strong>opplæring</strong>. Både gjennom å bruke hverandre som<br />

instruktører, men også det å kjøpe inn eksterne instruktører<br />

for felles kurs vil være besparende siden<br />

dere er flere som kan dele på kostnadene.<br />

Gjenta ofte nok<br />

Opplæring må også følges opp med øvelser. Bruk<br />

av spesialutstyr og spesielle prosedyrer krever både<br />

<strong>opplæring</strong> og gjentakende øvelser/driller. Røyk- og<br />

kjemikaliedykkere må både gjennom grundig <strong>opplæring</strong><br />

og omfattende øvelser for å bli godkjent. Som<br />

du kan lese mer om i denne utgaven er det også<br />

krev ende å holde disse kvalifikasjonene vedlike.<br />

Apropos vedlikehold av kvalifikasjoner: Hvordan<br />

sørger dere for at industri vernet er oppdatert på nye<br />

maskiner, i nye bygg eller med nye arbeidsoperasjoner?<br />

Det selvsagte svaret er jo at risikovurderingene<br />

oppdateres løpende, og da blir det også kartlagt<br />

om det er nye uønskede hendelser bered skapen må<br />

kunne håndtere. Er det store og vesentlige endringer<br />

i virksomheten må også lokale nødetater oppdateres.<br />

Inviter til nye kjentmannsrunder om det er<br />

nødvendig.<br />

Og så minner jeg om det opplagte til<br />

slutt: Det du lærte en gang for to<br />

eller ti år sid en må holdes vedlike.<br />

Så en flink industri vernleder<br />

lager <strong>opplæring</strong>splaner<br />

som også inneholder repetisjonskurs<br />

for dem med erfaring<br />

og mange år i industrivernet.<br />

Knut Oscar Gilje<br />

Direktør<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 5


<strong>opplæring</strong><br />

Høyt under taket: Industrivernet hos Ahlsell går kjentmannsrunde<br />

for å bli kjent med de deler av virksomheten<br />

der de selv ikke jobber i det daglige.<br />

6<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Motiverer via<br />

<strong>opplæring</strong><br />

Industrivern lederen ved Ahlsell AS la<br />

vekt på god kursing og <strong>opplæring</strong> da<br />

virksomheten etablerte industri vern.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm Foto: Ingeborg Altern<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. • 3 <strong>2018</strong> 7


<strong>opplæring</strong><br />

«Vi har laget et skjema som hver enkelt<br />

innsatsperson har fylt ut hvor de har<br />

skrevet ned kurs, erfaring og <strong>opplæring</strong><br />

som de mener kan være relevant for<br />

industri vernet og innsatsen»<br />

For dem som skal bygge opp et helt<br />

nytt industri vern ved en virksomhet,<br />

kan det være vanskelig å vite hvor man<br />

skal starte. Da industri vern leder Kristín<br />

Steinsdóttír Lillerud begynte i jobben i<br />

februar <strong>2018</strong>, valgte hun å sette i gang<br />

med <strong>opplæring</strong> av seg selv.<br />

– Jeg har brukt NSOs nettsider og<br />

fagbladet <strong>Sikkerhet</strong> i tillegg til at jeg deltok<br />

på kursene Industrivernforskriften<br />

og Risiko- og bered skapsanalyse tidligere<br />

i år. På kursene ble jeg kjent med<br />

flere erfarne industri vern ledere som jeg<br />

lærte masse av, forteller Lillerud.<br />

Hun var heller ikke helt ukjent med<br />

bered skap før hun ble industri vern leder.<br />

– Jeg har erfaring fra forsvaret, sykehus<br />

og som brannvern leder, så jeg har<br />

bered skap litt innunder huden, sier hun.<br />

Kartlegger kompetansen<br />

Da Lillerud startet i jobben henvendte<br />

hun seg til alle avdelings- og skift lederne<br />

på Ahlsell og fortalte hva industri vern<br />

er, og spurte om de hadde noen forslag<br />

til hvem som kunne passe som innsatspersoner.<br />

– Jeg fikk flere forslag til stødige folk<br />

som kunne ta på seg disse oppgavene,<br />

og samtlige av de som ble spurt takket<br />

ja! Vi har blitt en fin gjeng. På Ahlsell<br />

har vi to skift, kl. 7-15 og kl. 15-2<strong>3.</strong> Nå<br />

har vi seks innsatspersoner på hvert<br />

skift, forteller hun.<br />

Alderen på de tolv innsatspersonene<br />

spenner fra midten av 20-årene til midten<br />

av 50-årene, og mange av dem har<br />

erfaring som kan være nyttig som innsatsperson.<br />

– Vi har laget et skjema som hver enkelt<br />

innsatsperson har fylt ut hvor de<br />

har skrevet ned kurs, erfaring og <strong>opplæring</strong><br />

som de mener kan være relevant<br />

for industri vernet og innsatsen, sier Lillerud<br />

og viser frem en oversiktlig ringperm<br />

med alle skjemaene.<br />

– Her ser vi for eksempel at en av<br />

innsatspersonene har klatrekurs. Vi har<br />

noen høye reoler som blir håndtert av<br />

kraner. Det hender noen må klatre opp<br />

i høyden fordi det skjer ting med kranene,<br />

og hvis noen skulle være uheldig der<br />

kan det være nyttig å vite at industrivernet<br />

har kunnskap til å gjøre en innsats.<br />

Holder brannteori-kurs selv<br />

Alle i industri vernet har vært gjennom<br />

førstehjelps<strong>opplæring</strong> fra en Røde Korsinstruktør,<br />

mens brannteori-kurset<br />

hold er industri vern lederen selv.<br />

På dette kurset tar hun for seg branntrekanten,<br />

og alle seks deltakerne svarer<br />

bekreftende når hun spør om de kjenner<br />

til den.<br />

– Da husker dere sikkert at for at det<br />

skal slutte å brenne så må én av sidene<br />

bort. Og som industri vern er det vår<br />

oppgave å sørge for at enten oksygen,<br />

brennbart materiale eller varmen reduseres,<br />

sier hun.<br />

– Brann største risiko<br />

Ahlsells sentrallager på Nordkisa ligger<br />

et steinkast fra Gardermoen, og består<br />

av fire store lagerhaller og utelager. Her<br />

er det høy aktivitet, mye truckkjøring<br />

og 12 meters høyde på det meste un­<br />

Ahlsell Norge AS<br />

avd. sentrallager<br />

Sentrallager for over 60 Ahlsell-butikker<br />

over hele Norge.<br />

Selger varer innenfor VVS, VA,<br />

elektro, verktøy og personlig<br />

verneutstyr til fagfolk.<br />

Anlegget består av hovedlager<br />

på 27.000 m², kaldtlager<br />

9.000 m² og to mindre «gapahuker»<br />

på 1.000 m² hver, pluss<br />

mye utelagring.<br />

250 sysselsatte, 13 av disse er<br />

i industri vernet.<br />

Har vært industri vernpliktige<br />

siden 2017. Grunnleggende<br />

industri vern.<br />

Svensk konsern med filialer i<br />

Norge, Sverige, Finland, Danmark,<br />

Estland og Russland.<br />

Konsernets aner strekker seg<br />

tilbake til 1. mars 1877. Da<br />

startet de svenske ingeniørene<br />

John Bernström og Jakob<br />

Tornblad selskapet John<br />

Bernström & Co,<br />

forgjengeren<br />

til selskapet<br />

Ahlsell.<br />

8<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Bruker <strong>Sikkerhet</strong>: Industrivernleder Kristín Steinsdóttír Lillerud viser fram saker fra <strong>Sikkerhet</strong> som hun har hatt nytte av.<br />

Kombinert kort: Alle ansatte har nøkkelkort med<br />

tiltakskort for ulike situasjoner på baksiden.<br />

Perm med avtaler: Alle i industrivernet må signere på at de ikke skal ta bilder eller<br />

poste i sosiale medier ved hendelser.<br />

Og de forteller hvilken kompetanse de har fra før som er relevant for industrivernet.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 9


<strong>opplæring</strong><br />

«Denne gjennomgangen er en del av<br />

<strong>opplæring</strong>en til industri vernet fordi det er<br />

veldig viktig at de vet hvordan anlegget<br />

vårt fungerer. Man vet ikke nødvendigvis<br />

hvordan det fungerer i lagerhall 1 dersom<br />

man jobber i lagerhall 4.»<br />

der taket. Med risiko for påkjørsler,<br />

brann, fall- og klemskader er dette en<br />

arbeidsplass med utfordringer.<br />

– Det er brann som er den største<br />

dimensjonerende uønskede hendelsen<br />

hos oss. Vi ligger rett ved siden<br />

av E6, med noe skog rundt oss. I<br />

tillegg har vi XXLs sentrallager som<br />

nærmeste nabo, og et sagbruk på andre<br />

siden av skogen, så en stor brann<br />

hos oss kan fort påvirke flere, sier Lillerud.<br />

De har jobbet for å forbygge og<br />

være trent til å kunne aksjonere eller<br />

bistå hvis uønskede hendelser skulle<br />

oppstå<br />

– Marerittet er at vi skal få en<br />

stor brann som sprer seg til XXL eller<br />

skog en med fare for nærliggende<br />

bedrifter. Brannvesen, politi og ambulanse<br />

er heldigvis ikke langt unna.<br />

Det er jo politiet som vil ta seg av<br />

evakuering og informasjon til naboer,<br />

men jeg har fått nummeret til XXLs<br />

skiftledertelefon som alltid er bemannet<br />

når de har aktivitet der. Det at<br />

industri vernet har dette nummeret vil<br />

være nyttig dersom det skulle skje en<br />

større uønsket hendelse.<br />

– Dere må kjenne anlegget<br />

– Det er vel rundt 500 meter fra ende<br />

til ende av hovedbygget vårt, i tillegg<br />

til de andre lagrene, så det blir mye<br />

gåing i løpet av en dag. Én dag hadde<br />

jeg registrert 12 km gange på jobb,<br />

forteller Lillerud.<br />

Hun går med raske skritt for å ta<br />

igjen eiendomssjefen ved Ahlsell, Ulf<br />

Hansen. Han leder innsatsgruppa<br />

mellom reoler og parkerte paller for å<br />

vise dem hvor de ulike stengekranene<br />

til sprinkleranlegget er.<br />

– Denne gjennomgangen er en del<br />

av <strong>opplæring</strong>en til industri vernet fordi<br />

det er veldig viktig at de vet hvordan<br />

anlegget vårt fungerer. Man vet<br />

ikke nødvendigvis hvordan det fungerer<br />

i lagerhall 1 dersom man jobber<br />

i lagerhall 4, sier Lillerud.<br />

Hansen forklarer med en smittende<br />

entusiasme og trygghet hvordan<br />

anlegget fungerer. Innsatsperson ene<br />

følger nøye med og stiller flere spørsmål<br />

underveis. Ved branntavla forklarer<br />

Hansen hvordan man kan se<br />

hvilke detektorer som har blitt utløst.<br />

– Vi kommer til å ha kjentmannsøvelser<br />

på dette senere, for det er<br />

kjempeviktig at dere i industri vernet<br />

kan se hvilke detektorer som har blitt<br />

utløst, hvordan sprinkleranlegget<br />

fungerer og ikke minst hvordan vi kan<br />

få stoppet vannet. Noen av sprinklerhodene<br />

spyler ut over 8.000 liter vann<br />

i minuttet, så da må vi løpe rundt med<br />

mange bøtter for å samle opp vannet<br />

dersom det ikke er en reell brann, sier<br />

Hansen.<br />

Industrivernerfaring fra tidligere<br />

Hansen har lang erfaring som<br />

industri vern leder ved den tidligere<br />

industri vernpliktige virksomheten<br />

Smedstuen Gård AS på Eidsvoll.<br />

Han ble faktisk omtalt i <strong>Sikkerhet</strong><br />

som «Lucky Luke – raskere enn sin<br />

egen skygge» da han leverte industri­<br />

Rask på avtrekkeren: Eiendomssjefen<br />

ved Ahlsell, Ulf Hansen var tidligere industrivernleder<br />

ved Smedstuen gård.<br />

Faksimile: <strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong> 1 2011<br />

10<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Viktige stengekraner: (Øverst og over til høyre.)<br />

Eiendomssjefen forteller om sprinkleranlegget, stenging<br />

og tapping av anlegget ved utløst sprinkel uten brann.<br />

Forebygger ulykker: Ulf Hansen viser fram spaken<br />

som hindrer lasterom å løsne fra lasterampen mens<br />

truckene kjører ut og inn av bilene. Med 60-70 vogntog<br />

innom Ahlsell hver dag er det mye som losses og lastes.<br />

Branntavle i gangen: Industrivernleder Kristín<br />

Steinsdóttír Lillerud viser mannskapene kartet over<br />

lagrene og hvordan branntavlen virker.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 11


<strong>opplæring</strong><br />

Stort lager: Hoved lager er på 27.000 m² med 5.000 palleplasser fordelt på 5,6 km reol med lagringshøyde på ca. 12 meter.<br />

ver<strong>nr</strong>apporten først av alle i 2011.<br />

– Jeg har lang erfaring fra Røde<br />

Kors, og alltid vært opptatt av beredskap.<br />

Derfor var det viktig at vi skulle<br />

legge forholdene til rette for en god<br />

<strong>opplæring</strong> av innsatspersonene da<br />

Ahlsell ble industri vernpliktige i<br />

2017, sier han.<br />

Lillerud skryter av Hansen, og forteller<br />

at hun har prøvd å lære av hans<br />

erfaringer.<br />

– Ulf er kjempedyktig, så jeg har<br />

spurt ham dersom det er noe jeg har<br />

lurt på. Jeg kjente til industri vern før<br />

jeg begynte i Ahlsell, men jeg visste<br />

ikke helt hvor jeg skulle starte. Ulf har<br />

vært en god støttespiller i tillegg til at<br />

jeg har fått veldig god hjelp fra NSO,<br />

sier Lillerud.<br />

Holder øvelser hjemme<br />

Alexandre Matias er en av innsatspersonene<br />

i det nyopprettete industrivernet.<br />

Han har tidligere jobbet på<br />

Ahlsells lager på Langhus, men dette<br />

lageret var ikke industri vernpliktig.<br />

– Vi hadde brann vernøvelser på<br />

Langhus, men ikke industri vern slik<br />

vi skal ha her. Jeg tok det som stor tillitserklæring<br />

om å bli spurt om å få<br />

være med, pluss at vi lærer mye viktig,<br />

sier Matias.<br />

Det virker også som om Lilleruds<br />

entusiasme og strukturerte <strong>opplæring</strong>sopplegg<br />

virker motiverende på<br />

innsatspersonene.<br />

– Jeg er kanskje litt «yrkesskadet»<br />

fra forsvaret hvor vi lærte «train hard,<br />

fight easy». Hvis vi har <strong>opplæring</strong> i og<br />

øver på de verste krisene, mener jeg<br />

vi også vil kunne håndtere de mindre<br />

hendelsene bedre, sier hun, og legger<br />

til at hun ikke legger fra seg beredskapstankene<br />

på hjemmebane.<br />

– Hvert år har vi brannøvelse hjemme,<br />

og barna mine vet godt hvor de<br />

skal møte slik at de er langt nok unna<br />

brannen, men likevel ikke står i veien<br />

Mange tiltakskort: I industrivernvesten<br />

ligger en samling tiltakskort med<br />

instruksjoner for hvordan ulike uhell skal<br />

håndteres.<br />

for brannbilen når den kommer. Vi<br />

har også øvd på hjerte-lunge-redning<br />

og hvorfor stabilt sideleie er viktig.<br />

Noen tenker kanskje at dette blir litt<br />

voldsomt å lære for to jenter på 5 og 8<br />

år, men <strong>opplæring</strong> av god bered skap<br />

må starte tidlig, smiler Lillerud.<br />

<br />

• NSO<br />

12<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


KURS FOR INDUSTRIVERN<br />

If <strong>Sikkerhet</strong>ssenter tilbyr ulike kurs for industrivernpersonell.<br />

Å være godt forberedt når uhellet er ute kan bety den store forskjellen.<br />

På If <strong>Sikkerhet</strong>ssenter tilbyr vi grunnleggende kurs og repetisjonskurs innen<br />

industrivern, innsatsledelse og røykdykking som tilfredsstiller myndighetenes<br />

krav. Kursdeltakerne får trene på virkelige hendelser i realistiske omgivelser.<br />

Kursene er spekket med opplevelser som gjør at deltakerne husker det de lærer.<br />

VI ARRANGERER FØLGENDE KURS HØSTEN <strong>2018</strong>:<br />

IV02 Industrivern grunn<strong>opplæring</strong><br />

2 dager, 2. til <strong>3.</strong> oktober<br />

Grunn<strong>opplæring</strong> av personell til industrivernet. Omfatter bl.a. brannvern,<br />

førstehjelp og praktiske øvelser.<br />

GIL Grunnleggende innsatsledelse<br />

2 dager, 17. til 18. oktober<br />

Kurs for de som skal lede egne mannskaper og samarbeide med nødetatene<br />

ved uønskede hendelser i egen bedrift. Kursene kombinerer teori og praksis.<br />

RD03 Røykdykking grunnkurs<br />

3 dager, 12. til 14. november<br />

Kurset tilfredsstiller NSOs grunn<strong>opplæring</strong> for røykdykkere i industrivernet, og er<br />

første skritt mot røykdykkersertifikat.<br />

IV01 Industrivernøvelse og/eller RD01 Røykdykkerøvelse<br />

1 til 2 dager. Dato på forespørsel<br />

Vi tilpasser øvelsene for hver enkelt bedrift, slik at industrivernet kan trene<br />

målrettet på bedriftens egen risikovurdering.<br />

KONTAKT OSS FOR MER INFORMASJON:<br />

Telefon: 69 92 06 00<br />

E-post: sikkerhetssenteret@if.no<br />

Adresse: If <strong>Sikkerhet</strong>ssenter, Ringvoll, 1827 Hobøl<br />

Nettside: www.If.no/sikkerhetssenter<br />

71391_1


<strong>opplæring</strong><br />

– Vil dekke behovet de komme<br />

NSOs kursportefølje<br />

har gått fra brevkurs<br />

til kurs med realistiske<br />

førstehjelpsskader.<br />

Tekst: Karoline K. Åbyholm<br />

NSO har lang erfaring med å holde<br />

kurs for industri vernmannskaper, og<br />

dette er fortsatt en viktig del av NSOs<br />

arbeid. Direktør i NSO, Knut Oscar<br />

Gilje, forteller at hensikten med NSOs<br />

kurs er å supplere tilbudet hos kommersielle<br />

aktører.<br />

– Vi vet det er mange dyktige og<br />

kompetente kursleverandører der ute,<br />

så vi ønsker først og fremst å gi et tilbud<br />

når industri vernets behov ikke<br />

blir dekket av kurs på det åpne markedet,<br />

sier Gilje.<br />

SIMKAT er flaggskipet<br />

Akkurat som bered skapssituasjonen i<br />

Norge har endret seg, har også <strong>opplæring</strong>s-<br />

og kursbehovet endret seg.<br />

– Tidligere arrangerte NSO blant<br />

annet brevkurs, og flere av våre kurs<br />

var obligatoriske. Dette kravet forsvant<br />

da forskrift om industri vern<br />

trådte i kraft i 2012, sier direktøren.<br />

Kursene til NSO endrer seg også<br />

når nye forskrifter og regelverk kommer<br />

til. SIMKAT-kurset er NSOs eldste<br />

«gjenlevende» kurs, og har blitt<br />

arrangert i over 30 år.<br />

– SIMKAT kan godt kalles NSOs<br />

flaggskip siden det har blitt arrangert<br />

så lenge. Men vi ønsker å utvikle<br />

kursopplegget vårt når det er behov,<br />

så vi er ikke redde for å endre på kursene<br />

våre – verken i form eller antall,<br />

ser Gilje.<br />

SIMKAT-kursene arrangeres nå i<br />

to varianter:<br />

• Et todagers kurs tilpasset deltakere<br />

fra virksomheter med grunnleggende<br />

industri vern eller få forsterkninger.<br />

• Et tredagers kurs for dem med<br />

mange forsterkninger og tilsvarende<br />

mange utfordringer for sine<br />

industri vernmannskap.<br />

– Vi ønsker å holde et fornuftig<br />

prisnivå som verken er under- eller<br />

14<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


NSOs kurs<br />

I fjor arrangerte NSO 15 ulike kurs.<br />

Tilsammen deltok 207 personer på<br />

disse kursene (utenom Industrivernkonferansen).<br />

NSOs kurs er åpne for alle, både<br />

industri vernpliktige virksomheter<br />

og eksterne. De som vil ha størst<br />

utbytte av kursene er personer<br />

tilknyttet industri vernet i industrivernpliktige<br />

virksomheter.<br />

For mer informasjon om kursene<br />

og påmelding, se nso.no<br />

sjekk ut kursene: På neste oppslag og<br />

bakerst i bladet kan lese mer om NSOs<br />

kurstilbud og når og hvor de ulike kursene<br />

holdes i år og neste år. Se også nso.no<br />

rsielle ikke dekker<br />

overpriset i forhold til kommersielle<br />

aktører. Kursavgiftene våre dekker utgiftene<br />

våre, sier Gilje.<br />

Beredskap og innsats<br />

NSO mottar innimellom innspill om<br />

hvilke kurstyper som savnes i industrien.<br />

– Førstehjelpskurset vårt er et<br />

godt eksempel på dette, da vi så at<br />

realistiske førstehjelpskurs rettet mot<br />

industri vern-hendelser ikke fantes.<br />

Nå ser vi det er flere eksterne kursleverandører<br />

som fyller dette behovet,<br />

og dette var også håpet vårt da vi<br />

begynte å arrangere kurset, sier Gilje.<br />

Et annet kurs som blir etterspurt<br />

fra dem som har vært industri vernere<br />

noen år, er innsats lederkurset som<br />

NSO arrangerte fra tidlig på 1990-tallet<br />

til 2012. Tidlig på 90-tallet tilbød<br />

NSO Grunnkurs i innsatsledelse<br />

og Grunnkurs i brann- og ulykkesforebyggende<br />

arbeid,, som avløste<br />

brevkurs i brann vern og brevkurs i<br />

sanitet. Disse brevkursene bestod av<br />

egen studier og avsluttende, praktiske<br />

øvelser.<br />

Det forebyggende kurset falt<br />

bort på slutten av 1990-tallet fordi<br />

industri vernene i bedriftene skulle ha<br />

mer <strong>opplæring</strong> på bered skap og innsats,<br />

og ikke forebyggende arbeid.<br />

– Hvorfor har NSO sluttet å holde<br />

innsatslederkurs?<br />

– Først og fremst fordi det ikke<br />

lenger er et obligatorisk krav om slik<br />

<strong>opplæring</strong> gjennom NSO slik det var i<br />

gammel forskrift. Jeg vil gjerne minne<br />

om at alle krav om obligatoriske kurs<br />

og timetall ble fjernet fra forskriften i<br />

2011, med unntak av kravene til røykog<br />

kjemikaliedykkere som ikke er endret,<br />

påpeker Gilje.<br />

Åpen for endringer<br />

Han vil gjerne ha innspill:<br />

– Vi vet at det er mange som fortsatt<br />

etterspør dette kurset, eller noe<br />

tilsvar ende, og du skal ikke se bort<br />

ifra at et kurs med tilsvarende innhold<br />

kan komme tilbake. NSO ønsker<br />

fortsatt tilbakemeldinger fra industrivern<br />

om hvilke <strong>opplæring</strong>sbehov de<br />

mener de har. Spesielt om de mener<br />

at de ikke får dekket dette gjennom<br />

kommersielle aktører.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 15


<strong>opplæring</strong><br />

Industrivernforskriften<br />

Kurset passer for: Industrivern ledere<br />

som har behov for innsikt i forskrift<br />

om industri vern. Andre med beredskapsansvar<br />

og de som har behov for<br />

å oppdatere seg vil også få utbytte av<br />

kurset.<br />

Dette lærer deltakerne: Hvilke oppgaver<br />

en industri vern leder må løse og<br />

hvordan et industri vern skal organiseres<br />

og dimensjoneres.<br />

Kursopplegg: Kurset består av forelesninger<br />

og gruppeoppgaver.<br />

Varighet: 2 dager.<br />

Sted: Flere steder i landet, se nso.no<br />

for oppdatert informasjon.<br />

SIMKAT (simulering av katastrofer)<br />

Kurset passer for: Alle med rolle i virksomhetens<br />

bered skap, personer i redningsstab<br />

og i virksomhetens ledelse.<br />

2-dagerskurset er tilpasset virksomheter<br />

med grunnleggende beredskap<br />

eller de med 1-2 forsterkninger.<br />

3-dagers kurset er tilpasset virksomheter<br />

med flere forsterkninger.<br />

Dette lærer deltakerne: Trening i<br />

innsatsledelse på skadested og organisering<br />

av redningsstab, kompetanse<br />

til å organisere en redningsstab og<br />

øvelse i samspill mellom skadested og<br />

redningsstab. Videre gir kurset god trening<br />

i å samhandle med nødetatene.<br />

Kursopplegg: Noe forelesninger,<br />

men først og fremst et praktisk rettet<br />

kurs hvor deltakerne får prøvd seg i<br />

ulike roller på et skadested og i en redningsstab.<br />

Varighet: 2- eller 3-dagerskurs.<br />

Sted: Vettre, Asker, like utenfor Oslo.<br />

Risiko- og bered skapsanalyse<br />

Kurset passer for: Personer med ansvar<br />

for drift, produksjon, vedlikehold<br />

og HMS forøvrig. Det er spesielt tilpasset<br />

industri vern ledere og eventuelle<br />

nestledere.<br />

Dette lærer deltakerne: Grunnleggende<br />

ferdigheter i å kartlegge farer<br />

og problemer, og å utføre en risikovurdering<br />

og beskrivelse som skal benyttes<br />

som beslutningsgrunnlag for<br />

å prioritere eventuelle tiltak. Kurset<br />

gjennomgår hvordan du utarbeider en<br />

oversikt over alle uønskede hendelser<br />

som er utgangspunktet for en beredskapsanalyse.<br />

Deltakerne vil også lære<br />

å velge ut dimensjonerende uønskede<br />

hendelser og hvordan du gjennomfører<br />

en bered skapsanalyse av disse.<br />

Kursopplegg: Kurset består av forelesninger<br />

og gruppeoppgaver.<br />

Varighet: 1 dag.<br />

Sted: NSOs lokaler på Lysaker, rett<br />

utenfor Oslo.<br />

16<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Andre kurs<br />

NSO arrangerer i tillegg til disse faste<br />

kursene Industrivernkonferansen i<br />

desember hvert år. Dette er en konferanse<br />

som tilrettelegges for industrivern<br />

ledere og ledende fagpersoner<br />

innen bered skap.<br />

Konferansen består av foredrag,<br />

muligheter for mingling med andre<br />

industri vernere og besøk i utstillingen.<br />

Utstillere fra hele landet stiller<br />

med det siste og beste innenfor<br />

bered skaps- og industri vernutstyr og<br />

-tjenester. Årets konferanse arrangeres<br />

4.–5. desember på Thon Hotell<br />

Arena, Lillestrøm. Du kan lese mer<br />

om konferansen på midtsidene i denne<br />

utgaven av <strong>Sikkerhet</strong> og på nso.no.<br />

NSO kan også arrangere et svært<br />

realistisk og praktisk rettet kurs i<br />

første hjelp tilpasset industri vern.<br />

Her får deltakerne øve seg på alvorlige<br />

første hjelpshendelser i realistiske<br />

miljøer med veiledning fra erfarne<br />

instruktører. Tilstrekkelig antall deltakere<br />

er en forutsetning for gjennomføring<br />

av kurset.<br />

For mer informasjon, se nso.no eller<br />

send en epost til senior råd giver<br />

og kursansvarlig Erik Schjenken:<br />

erik.schjenken@nso.no • NSO<br />

Kurs i øvelsesplanlegging<br />

Dette kurset arrangeres i samarbeid<br />

med Nasjonalt utdanningssenter for<br />

samfunnssikkerhet og bered skap<br />

(NUSB).<br />

Kurset passer for: Industrivern ledere<br />

og andre med ansvar for å planlegge,<br />

gjennomføre og evaluere øvelser for<br />

industri vernet i små til mellomstore<br />

bedrifter. Ledere i en virksomhet, samt<br />

nødetater og andre aktører som jobber<br />

opp mot industri vernet i en krisesituasjon,<br />

vil også ha nytte av kurset.<br />

Dette lærer deltakerne: Planlegge,<br />

gjennomføre og evaluere øvelser i sin<br />

virksomhet i henhold til relevante og<br />

anerkjente øvingsveiledere.<br />

Kursopplegg: Forelesninger, gruppeoppgaver<br />

og bered skaps øvelser.<br />

Arbeid på kveldstid er å regne som en<br />

sentral del av kurset.<br />

Varighet: 3 dager.<br />

Sted: NUSB sine lokaler i Heggedal,<br />

Asker like utenfor Oslo.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 17


<strong>opplæring</strong><br />

Har medarbeidersamtaler for industri ve<br />

Ved Nortura i Malvik vet industrivernlederen<br />

hvordan mannskapet<br />

hans har det, hva de trenger å øve<br />

mer på og hvilken kunnskap de<br />

mangler.<br />

Industrivern leder ved Nortura SA avd. Malvik i Trøndelag<br />

bruker en svært enkel, men effektiv metode for å<br />

finne ut om innsatspersonene er motiverte for å være<br />

med i industri vernet: Han har årlige medarbeidersamtaler<br />

med hver person.<br />

– Forslaget om å innføre medarbeidersamtaler med<br />

industri vernet kom fra en i redningsstaben under det<br />

årlige redningsstabsmøtet vi pleier å ha. Her pleier vi<br />

å diskutere fjoråret og snakker om løst og fast innen<br />

industri vern. Nå har vi holdt på med disse medarbeidersamtalene<br />

i 3-4 år, forteller industri vern leder Steinar<br />

Moe.<br />

Motivasjon og vilje<br />

Gjennom samtaler med de 26 innsatspersonene prøver<br />

Moe å finne ut om den enkelte i industri vernet har<br />

motivasjon og vilje til å være med. Han får også innspill<br />

på hva innsatspersonene ønsker å øve mer på, om de<br />

har tilstrekkelig <strong>opplæring</strong> og om rollen som innsatsperson<br />

er i konflikt med den vanlige jobben.<br />

– Mange i industri vernet har flere roller og er<br />

nøkkel personer i den daglige driften. Da er det viktig<br />

å få avklart om folk føler at de har overskudd til å være<br />

med i industri vernet eller om det rett og slett blir for<br />

mye, sier Moe.<br />

Han legger til at de tilstreber å få representert alle avdelinger<br />

og etasjer i produksjonen i bered skapsgruppa.<br />

– Industrivernet er til stede over hele virksomheten.<br />

Kurser hverandre<br />

Under samtalene tar alltid Moe for seg fjoråret og ser<br />

på oppmøte-prosenten på øvelser samt på arbeidsbelastningen<br />

til den han snakker med.<br />

– Kanskje det kommer fram at det er nok med det<br />

personen har på jobb for øvrig, og at det er ønske om<br />

en pause fra industri vernet. Eller så kan det være stikk<br />

motsatt, at innsatspersonen synes det er veldig inspirerende<br />

og fint å være med.<br />

Det blir også diskutert om den enkelte ønsker å øve<br />

på noen spesielle ferdigheter og scenarioer.<br />

18<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


KURS <strong>2018</strong><br />

NISIK<br />

- din totalleverandør av:<br />

• Opplæring og øvelser<br />

rnet<br />

Medarbeidersamtale: En årlig samtale kan sikre at<br />

innsatsmannskapene er trygge i industriver<strong>nr</strong>ollen.<br />

<br />

Foto: wavebreakmedia/Shutterstock<br />

– Jeg spør om de synes de mangler noe innenfor<br />

<strong>opplæring</strong> og kursing. Vi ønsker jo å gjøre folk trygge<br />

i industri ver<strong>nr</strong>ollen. Siden vi jobber i en slakteribedrift<br />

går veldig mye av innsatsen på å håndtere person skader,<br />

så vi ønsker at folk skal være trygge i slike situasjoner.<br />

Vi har kurset flere i industri vernet<br />

til å være førstehjelpsinstruktører<br />

som igjen har <strong>opplæring</strong> for andre,<br />

sier industri vern lederen.<br />

Industrivernleder:<br />

Steinar Moe<br />

– Positive tilbakemeldinger<br />

Moe prøver å få unna alle samtalene<br />

i løpet av første kvartal.<br />

– For å gjøre det mest mulig<br />

praktisk så pleier jeg å kalle inn til<br />

samtaler enten før eller etter miniøvelser<br />

på to timer som vi kjører for industri vernet,<br />

sier han.<br />

– Hva synes innsatspersonene om å ha medarbeidersamtaler?<br />

– Etter hver samtale skriver jeg et kort referat som vi<br />

begge signerer på. Det har vært utelukkende positive<br />

tilbakemeldinger, jeg har i hvert fall ikke hørt noe annet,<br />

sier den engasjerte industri vern lederen. • NSO<br />

• Materiell<br />

• Rådgivning<br />

• ROS<br />

Vi har gode erfaringer med å gjennomføre<br />

kurs og andre aktiviteter ute hos kunden<br />

NOEN AV KURSENE VI TILBYR:<br />

Grunnkurs Industrivern<br />

17.- 19 september <strong>2018</strong>, Jæren<br />

1.-<strong>3.</strong> april 2019, Jæren<br />

Innsatslederkurs<br />

29.- 30 oktober <strong>2018</strong>, Jæren<br />

6.-7 april 2019, Jæren<br />

Utvidet sanitet<br />

26.- 27 november <strong>2018</strong>, Jæren<br />

27.-28 mai 2019, Jæren<br />

Orden/Sikring<br />

5. november, Rogaland<br />

5. Juni 2019, Bestemmes senere<br />

Traumedag<br />

21.november <strong>2018</strong>, Jæren<br />

8. April 2019, Jæren<br />

Grunnkurs Røykdykk<br />

21.-23 mai 2019, Stord<br />

Har du og din bedrift behov for bedriftsinterne opplegg,<br />

ta gjerne kontakt. -Hele landet. Kan også tilby FSE<br />

komplett eller delt, samt ”Varmt Arbeidkurs”.<br />

Besøk oss gjerne på www.nisik.no<br />

for info og terminliste<br />

TLF. TORE 915 10 223 - KJELL 480 39 023<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 19


<strong>opplæring</strong><br />

«Der det finnes en manglende<br />

interesse, vilje eller lyst for <strong>opplæring</strong><br />

er det min erfaring at dette stammer<br />

fra et opplevd gap mellom utbyttet<br />

man får fra <strong>opplæring</strong>en, og tid og<br />

krefter man bruker»<br />

Gi relevant <strong>opplæring</strong><br />

Selv med læringsvillige<br />

tilhørere gir<br />

ikke undervisning<br />

alltid læring<br />

Et av mine favorittbilder jeg bruker i<br />

jobbsammenheng er av to skolebarn<br />

som står og ser på en tavle. På tavlen<br />

står det «Man slutter aldri å lære!».<br />

Den ene snur seg til den andre og sier<br />

med alvorlig mine «Hva slags framtid<br />

er det å se fram til?»<br />

Det er en akseptert sannhet at<br />

man aldri er utlært. Det finnes alltid<br />

ny kunnskap å tilegne seg, nye kurs<br />

å delta på og erfaringer å lære av. I<br />

mitt arbeid som fagleder ved Nasjonalt<br />

utdanningssenter for samfunnssikkerhet<br />

og bered skap er jeg så heldig<br />

å jobbe med en jevn strøm av<br />

personer fra mange forskjellige virksomheter,<br />

og jeg ser tydelig det at de<br />

aller fleste har et personlig engasjement<br />

for å lære nytt.<br />

Ikke desto mindre er det også en<br />

kjensgjerning at <strong>opplæring</strong> og øvelser<br />

ikke alltid får den prioriteringen den<br />

skulle ha hatt. Hva er så grunnen til<br />

dette, hvis det ikke står på deltakernes<br />

eget ønske?<br />

Utfordringen ligger desidert ikke<br />

i at det finnes en aktiv motvilje mot<br />

det å ta del i <strong>opplæring</strong>. Vi vet alle at<br />

vår egen sikkerhet, og sikkerheten til<br />

våre kolleger er avhengig av at vi vet<br />

hva vi driver med. Der det finnes en<br />

manglende interesse, vilje eller lyst<br />

for <strong>opplæring</strong> er det min erfaring at<br />

dette stammer fra et opplevd gap mellom<br />

utbyttet man får fra <strong>opplæring</strong>en,<br />

og tid og krefter man bruker. Med<br />

tanke på kost/nytte finnes det tilfeller<br />

der for mye kostnad fører til for lite<br />

opplevd nytte.<br />

Hvilke årsaker ligger til grunn for<br />

disse tilfellene? Og hvordan kan vi<br />

sørge for at folks naturlige læringsvilje-<br />

og ønske blir ivaretatt?<br />

Atskillelse mellom teori og praksis<br />

Hvorfor ser vi i noen tilfeller dette<br />

opplevde gap mellom erkjennelsen at<br />

man trenger å lære og <strong>opplæring</strong>ens<br />

evne til å engasjere? Instruktører,<br />

<strong>opplæring</strong>sansvarlige og fagledere<br />

jobber kontinuerlig med å finne måter<br />

å engasjere på, og <strong>opplæring</strong> gjøres<br />

aldri kjedelig eller tørr med vilje.<br />

Hvis <strong>opplæring</strong>en oppleves slik kan<br />

det naturligvis skyldes mange fakto­<br />

20<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Teori og praksis: «Undervisning er ingen garanti for læring, og erfaring er ikke det samme som forståelse» skriver Mathias Johnsen. Han<br />

påpeker at selv lærevillige «elever» trenger å vite hvorfor de trenger kunnskapen og ferdighetene de undervises i. Inneholder <strong>opplæring</strong>en<br />

en kombinasjon av teori/kunnskap og praksis/ferdigheter, og oppleves den relevant, vil «elevene» sannsynligvis lære det de skal.<br />

<br />

Illustrasjon: trueffelpix.com/Shutterstock<br />

rer: alt fra dårlig kaffe i koppen; til en<br />

instruktør som har en dårlig dag; til<br />

overdreven bruk av PowerPoint.<br />

Imidlertid vil jeg trekke frem ett<br />

element som ofte går igjen i slike situasjoner:<br />

Atskillelse mellom teori og<br />

praksis. Opplæringen som opp leves<br />

som uengasjerende skjer gjerne i en<br />

kontekst adskilt fra den praktiske virkeligheten<br />

den skal beskrive og forklare.<br />

Vi kan godt kalle dette mangel på<br />

virkelighetsnærhet. Selv god <strong>opplæring</strong><br />

kan ha begrenset effekt om<br />

mottakeren ikke oppfatter kunnskapen<br />

som relevant for sitt arbeid og<br />

sin hverdag. Opplæringen må være<br />

rettet mot et tema eller felt som er<br />

rele vant for mottakeren, og det er her<br />

mange former for <strong>opplæring</strong> har potensial<br />

til å falle flatt.<br />

Det å gi en industrioperatør<br />

opplær ing i virksomhetens verdigrunnlag<br />

kan være en viktig del av<br />

virksomhetens <strong>opplæring</strong>sprogram,<br />

men med mindre tematikken gjøres<br />

relevant for tilhøreren risikerer vi at<br />

den faktiske læringseffekten av slik<br />

<strong>opplæring</strong> blir liten.<br />

Forståelse og ferdighet<br />

Opplæring er en kombinasjon av forståelse<br />

og ferdighet. Opplæring skal<br />

sørge for at man forstår hvordan man<br />

utfører en oppgave, men like viktig er<br />

hvorfor. Opplæring som tar for seg<br />

det ene uten å legge vekt på det andre<br />

kan fort bli ufullstendig, og uengasjerende.<br />

I verste fall kan det bli risikoskapende<br />

og skape lite ønske om videre<br />

læring.<br />

Et eksempel på mangelfull kobling<br />

mellom hvordan og hvorfor kan vi<br />

se i en typisk brannøvelse. Ved slike<br />

øvels er skal vi ideelt sett lære hvordan<br />

vi og andre skal komme seg trygt ut<br />

og unna en brann og hvordan vi eventuelt<br />

kan slukke og begrense skadene.<br />

Men hva skjer når slike øvelser gjennomføres<br />

rutinemessig samme dag,<br />

hver måned, på akkurat samme måte,<br />

uten forarbeid eller oppfølging?<br />

Som oftest vil deltakere i en slik<br />

sammenheng lære seg én, merk vekten<br />

på én, fremgangsmåte som de kan<br />

følge til punkt og prikke når alarmen<br />

går. Men hva når alarmen går og for<br />

eksempel fluktruten er blokkert? Eller<br />

innhyllet i røyk? Eller det brenner<br />

et annet sted enn der man har øvd på<br />

å slukke tidligere? Eller hva hvis personen<br />

som går foran oss gjennom en<br />

dør plutselig faller om? Da kommer<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 21


<strong>opplæring</strong><br />

«Selve poenget med å bedrive<br />

<strong>opplæring</strong> er at vi ikke skal sette<br />

ansvaret for å opptre korrekt i en<br />

krise på hvert enkelt individ alene»<br />

den rutinemessige kunnskapen vi har<br />

om ‘hvordan’ til kort.<br />

Misforståelse ved <strong>opplæring</strong><br />

Alternativt kan vi snu situasjonen<br />

på hodet: Grundig teoretisk <strong>opplæring</strong><br />

i hvordan man skal opptre under<br />

en brann. Hva vi skal gjøre, hvor<br />

man skal gå, hva man skal se etter, og<br />

hvilke alternative ruter man kan ta. Et<br />

godt utgangspunkt, men med mindre<br />

slik teoretisk undervisning blir supplert<br />

med mulighet til å sette kunnskapen<br />

ut i praksis og å fysisk øve på<br />

ferdighetene vil dette ha like lite effekt<br />

som eksempelet over.<br />

Dette er et eksempel på en ikke<br />

ukjent misforståelse ved <strong>opplæring</strong>:<br />

Forskjellen mellom undervisning og<br />

læring, og mellom erfaring og forståelse.<br />

Undervisning er ingen garanti<br />

for læring, og erfaring er ikke det<br />

samme som forståelse.<br />

Skal undervisningen gi læring må<br />

«elevene» vite hvorfor de lærer akkurat<br />

dette og grunnen og undervisningen<br />

må oppleves relevant.<br />

Skal erfaring gi forståelse må man<br />

reflektere: Hvorfor gjør vi dette slik,<br />

hvordan kan det ellers gjøres, hvorfor<br />

skjedde B da vi gjorde A. God <strong>opplæring</strong><br />

gir deltakerne læring og forståelse<br />

i lik grad, og denne kombinasjonen er<br />

med på å gi både mestringsfølelse og<br />

økt læringsvilje.<br />

Stein på stein<br />

Om vi ønsker å ta <strong>opplæring</strong> på alvor<br />

må vi erkjenne at læring, forståelse<br />

og relevans er sentrale elementer<br />

som ikke oppstår av seg selv. Ønsker<br />

vi å skape en form for <strong>opplæring</strong> som<br />

målgruppene våre får praktisk nytte<br />

av, ligger ansvaret på oss for å sette<br />

dette sammen på slikt vis at leksjonene<br />

ikke går direkte i glemmeboken.<br />

Deltakerne ønsker i de aller fleste tilfeller<br />

å lære. Det er opp til oss å sørge<br />

for at dette ønsket innfris.<br />

Det vil naturligvis alltid være mennesker<br />

som tar disse koblingene på<br />

egenhånd, eller som lett kan improvisere<br />

i en krise, men selve poenget med<br />

å bedrive <strong>opplæring</strong> er at vi ikke skal<br />

legge ansvaret for å opptre korrekt i<br />

en krise på hvert enkelt individ alene.<br />

Gjennom <strong>opplæring</strong> skal vi kunne<br />

gi alle de beste forutsetningene for å<br />

mestre og være forberedt.<br />

Uavhengig av hva vi skal gi <strong>opplæring</strong><br />

i, har vi et ansvar for å legge<br />

til rette for at disse forutsetningene<br />

er tilstede. Den aller sikreste måten å<br />

gjøre dette på er å legge stein på stein:<br />

La <strong>opplæring</strong> gå over tid, og sørg for<br />

at hvert steg i arbeidet er solid grunnet<br />

i de tre sentrale elementene: Læring,<br />

forståelse og relevans.<br />

Utbytte vil stå til innsatsen<br />

Hvis man har et utrent industri vern<br />

man ønsker å gi <strong>opplæring</strong> i industrivernoppgaver<br />

og krisehåndtering lar<br />

man ikke denne <strong>opplæring</strong>en kun<br />

bestå av en intens bered skapsøvelse<br />

hvor deltakerne må klare seg selv.<br />

Slike ‘grusingsøvelser’ og lignende tilnærminger<br />

til <strong>opplæring</strong> bidrar ikke<br />

til å skape hverken læring eller forståelse.<br />

En mer produktiv <strong>opplæring</strong><br />

begynner med en introduksjon til hva<br />

mottakerne skal lære, og hvorfor.<br />

Når disse punktene er godt formidlet,<br />

og man ser at mottakerne har<br />

lært, forstått og sett relevansen til sitt<br />

arbeid, kan man så begynne å gi dem<br />

stadig mer komplekse leksjoner og<br />

utfordringer. Klarer man å kontinuerlig<br />

trekke trådene tilbake til hvorfor<br />

denne <strong>opplæring</strong>en er relevant for<br />

mottakernes daglige arbeid og virke,<br />

er sjansene store for at <strong>opplæring</strong>en<br />

kommer til å ha god effekt.<br />

En slik grundig tilnærming til <strong>opplæring</strong><br />

krever mer av den som har<br />

ansvaret, av tid og krefter, i forberedelse,<br />

gjennomføring og oppfølging,<br />

men utbyttet vil stå i stil til innsatsen.<br />

Nytteverdien vil øke betydelig slik at<br />

kost/nytte-regnskapet går i pluss om<br />

man legger den rette innsatsen til<br />

grunn.<br />

Det kan virke ironisk at måten å<br />

løse utfordringen med lite interesse<br />

for læring og <strong>opplæring</strong> på er å bedrive<br />

mer av begge, men dette understreker<br />

at folk i de aller fleste tilfeller<br />

har et genuint ønske om å lære. Utfordringen<br />

er at måten <strong>opplæring</strong> gjennomføres<br />

på ikke alltid treffer som<br />

ønsket, oppleves som lite relevant, eller<br />

er ufullstendig. Om vi sørger for at<br />

<strong>opplæring</strong>svanene våre endres slik at<br />

vi får dekket disse manglene vil læringsutbyttet<br />

og læringsviljen styrkes,<br />

og med den vår felles sikkerhet.<br />

Mathias Johnsen<br />

Seniorrådgiver/fagleder<br />

ved Nasjonalt<br />

utdanningssenter for<br />

samfunnssikkerhet<br />

og bered skap, DSB.<br />

Kursleder for «Kurs<br />

i øvelsesplanlegging»<br />

se nso.no<br />

eller på side 46-47.<br />

22<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


INDUSTRIVERNKURS<br />

Industrivern grunnkurs – 2 dager<br />

20.–21.11.<strong>2018</strong>, kl 09–16 begge dager<br />

26.–27.02.2019, kl 09–16 begge dager<br />

21.–22.05.2019, kl 09–16 begge dager<br />

Innsatslederkurs – 2 dager<br />

22.–2<strong>3.</strong>11.<strong>2018</strong>, kl 09–16 begge dager<br />

28.02–01.0<strong>3.</strong>2019, kl 09–16 begge dager<br />

2<strong>3.</strong>–24.05.2019, kl 09–16 begge dager<br />

Forsterket førstehjelp<br />

Holdes som bedriftsintern <strong>opplæring</strong>.<br />

Ta kontakt for tilbud.<br />

Forsterket brannvern<br />

Holdes som bedriftsintern <strong>opplæring</strong>.<br />

Ta kontakt for tilbud.<br />

Bedriftsintern <strong>opplæring</strong><br />

Vi kan også gjennomføre <strong>opplæring</strong>en bedriftsinternt<br />

over hele landet.<br />

Industrivernøvelser<br />

For å opprettholde et robust industrivern er øvelse og<br />

repetisjon påkrevd, vi har derfor flere team av<br />

instruktører som kan gjennomføre spesialtilpassede<br />

øvelser for din bedrift.<br />

Trygg Kurs har levert rådgivning og <strong>opplæring</strong> til industrivernpliktige bedrifter<br />

i over 10 år. Vi er en landsdekkende totalleverandør og hjelper bedrifter over hele<br />

Norge, uavhengig av utfordringer og lokasjon.<br />

Les mer om vårt brede utvalg av kurs på www.tryggkurs.no eller ta kontakt<br />

med oss på telefon 21 54 40 10.<br />

Ta kontakt<br />

for tilpasset<br />

t re ning og op p -<br />

læring for ditt<br />

indus t r ive r n<br />

www.tryggkurs.no<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 23


Tidspunkt<br />

0900-1000<br />

1000-1020<br />

Industrivernkonferansen<br />

<strong>2018</strong><br />

1020-1100<br />

1100-1140<br />

1140-1155<br />

1200-1300<br />

1300-1340<br />

1340-1400<br />

1400-1440<br />

Meld deg på ‘vinterens høydepunkt’ for industri vernet!<br />

Planleggingen av Industrivernkonferansen er godt i gang og vi lover et variert og relevant program<br />

– enten du jobber i en virksomhet med ganske liten og enkel beredskap, i en virksomhet<br />

med mange forsterkninger og stor innsatsstyrke, eller hos en av våre samarbeidspartnere: nødetatene,<br />

Sivilforsvaret, fylkeskommuner og kommuner.<br />

Konferansen er den største faglige samlingen for industri vern ledere og innsatspersoner og arrangeres<br />

på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 4.–5. desember <strong>2018</strong>.<br />

Se hvilke utstillere som kommer<br />

Tradisjonen tro vil vi ha en utstilling hvor leverandører og tilbydere vil presentere det siste innen<br />

bered skapstjenester og -utstyr. For komplett oversikt over hvilke utstillere du møter på konferansen<br />

eller for å melde på firmaet ditt som utstiller, se vårt nettsted nso.no.<br />

Gratis møterom mandag <strong>3.</strong> desember<br />

NSO tilbyr de første fire nettverksgruppene som melder seg på konferansen mulighet for å samles<br />

dagen før (minimum 4 deltakere fra nettverksgruppen må melde seg på). Mandag <strong>3.</strong> desember<br />

stilles det møterom til disposisjon på konferansehotellet. Dette er en ypperlig anledning til et faglig<br />

startskudd på konferansen! Ta kontakt på post@nso.no for mer informasjon. <br />

Om konferansen<br />

Påmelding: nso.no<br />

Priser<br />

1440-1500<br />

1500-1540<br />

1540-1600<br />

1600-1640<br />

1640-1800<br />

1900<br />

Tidspunkt<br />

0830-0910<br />

0910-0940<br />

Industrivernkonferansen holdes<br />

hvert år første tirsdag og onsdag<br />

i desember.<br />

Konferansen tilrettelegges for<br />

ledende fagpersoner innen<br />

bered skap og industri vern.<br />

I år holdes konferansen 5.– 6.<br />

desember på Thon Hotel Arena<br />

i Lillestrøm.<br />

Alle henvendelser om deltakelse<br />

og opphold, skal rettes<br />

til Hotellink som administrerer<br />

konferansen for NSO.<br />

Faktura kommer fra Hotellink,<br />

ikke NSO. For endringer på<br />

bestilling en, kontakt Per Mikkelsen<br />

i Hotellink:<br />

tlf: 66786250<br />

epost: per@hotellink.no<br />

Deltakeavgift<br />

To dager, per pers.: 4.700 kr<br />

Én dag, per person: 2.900 kr<br />

Overnatting<br />

Alt-inkludert -pakke: <strong>3.</strong>195 kr<br />

Ekstra overnatting: 1.195 kr<br />

Dagsbesøk<br />

Lunsj/pausemat 630 kr<br />

Fellesmiddag 4. des. 1.120 kr<br />

0940-1000<br />

1000-1040<br />

1040-1110<br />

1110-1140<br />

1140-1210<br />

1245-1245<br />

1245-1300


Tema<br />

Registrering<br />

Program<br />

tirsdag 5. desember<br />

Åpning med aktuelle oppdateringer<br />

og noen ord om historien fra 1938 til <strong>2018</strong> (80 år) og utviklingen av industri vernet<br />

Nyheter og status fra DSB – blant annet arbeidet med totalforsvarsprogrammet<br />

Presentasjon fra virksomhet med alvorlig hendelse<br />

Presentasjon av utstillerne<br />

Lunsj<br />

Fagseksjon 1<br />

Førstehjelp/brannvern<br />

Større skader<br />

– hva er riktig førstehjelpsbehandling<br />

Ulrika Eriksson,<br />

spesialsykepleier fra NKT Traume<br />

Utstilling<br />

Brann i gjenvinningsanlegg – industrivernets<br />

innsats forhindret storbrann. Erfaringer fra innsatsen<br />

og hva vi har lært av hendelsen.<br />

He<strong>nr</strong>ik A. Moum, HMSK og LEAN Leder,<br />

Norsk Gjenvinning Fredrikstad.<br />

Utstilling<br />

Hva vet vi om helseskader som følge av røykeksponering<br />

– og hvordan kan vi forebygge<br />

skadene?<br />

Brannmenn mot kreft<br />

Utstilling<br />

Åpen post<br />

Utstilling med muligheter for demo og minikurs i møterom<br />

Sosialt med middag og underholdning<br />

Fagseksjon 2<br />

Drift, organisering og planlegging<br />

av effektivt industri vern<br />

Vi har kø for å være med i beredskapen!<br />

Eksempel på godt motivasjonsarbeid<br />

Praktisk barrierestyring – slik bruker<br />

vi risikoanalyser i driften<br />

GE Healthcare, Lindesnes<br />

Slik gjør vi det – gode praktiske<br />

løsninger for industrivernet<br />

Tine Tunga, Trondheim<br />

Taktikkhåndboka – hva kan industrivern<br />

lære av den? Planlegging og<br />

øvelser.<br />

Pensjonert brannsjef Guttorm Liebe<br />

Foredragsholder<br />

Knut Oscar Gilje, direktør, NSO<br />

Per Brekke, ass. direktør, DSB<br />

Fagseksjon 3<br />

Grunnleggende krav – lag et<br />

enkelt og effektivt industri vern<br />

Ulike tema som belyses med<br />

eksempler fra virksomheter og<br />

NSO.<br />

• risiko vurderinger<br />

• organisering<br />

• varsling<br />

• øvelser<br />

• andre tema<br />

Dette blir en «workshop» med<br />

muligheter for å stille spørsmål<br />

og dele erfaring er for virksomheter<br />

med krav om grunnleggende<br />

industri vern<br />

onsdag 6. desember<br />

Tema<br />

Brannsjef som brenner for industri vern!<br />

Effektiv varsling er første skritt mot en vellykket ulykkeshåndtering.<br />

Få varslingstips fra ekspertene: Hva forventer 110 og 113 av<br />

in<strong>nr</strong>ingere ved hendelser?<br />

Redningshåndboka er endelig ferdig!<br />

Nå får vi felles nasjonale rutiner og praksis for bedre<br />

samarbeid og samordning innen bered skapsarbeidet<br />

Pause med utstillingsbesøk og utsjekk<br />

Åpen post<br />

Kroppen reagerer fysisk på hendelser. Hva skjer og hvorfor?<br />

Og hvordan bør dere følge opp de som blir berørt av hendelser?<br />

Sivilforsvaret – gode hjelpere for både nødetater og industri ved<br />

hendelser – samordningen i Aust-Agder gir gode resultater,<br />

Hvordan pressen kan være samarbeidspartner ved hendelser,<br />

med eksempel fra terroraksjonen ved In Amenas<br />

Avslutning, etterfulgt av lunsj kl 13<br />

Foredragsholder<br />

Ove Halleraker, brannsjef i Bømlo<br />

Lena Heimvik, leder AMK, Helse Stavanger HF<br />

Øyvind Hansen, avdelingsleder 110-sentralen,<br />

Rogaland Brann og Redning<br />

John Halvorsen, leder i Frivillige organisasjoners<br />

redningsfaglige forum (FORF)<br />

Magnus Esberg, psykolog<br />

Charlotte Øygarden Fone, Sivilforsvaret<br />

Kjersti Løken Stavrum, tidl. generalsekr. Norsk<br />

presseforbund. Representant for Equinor


<strong>opplæring</strong><br />

Vet dere hva dere kan?<br />

Industrivern leder skal<br />

ha oversikt over hva<br />

mannskapet kan – og<br />

ikke kan.<br />

Alle virksomheter skal gjennomføre<br />

en risiko vurdering der man kart legger<br />

de mulige uønskede hend els ene.<br />

Industri vern plikt ige virk som het er<br />

skal ifølge § 5 i industri vern forskriften<br />

lage en oversikt over uønskede hendelser.<br />

– Denne bestemmelsen er avgjørende<br />

for alt arbeid med industrivernet.<br />

Derfor ber vi alltid om å få se<br />

denne oversikten når vi er på tilsyn,<br />

forklarer Inger H. Bye, juridisk fagsjef<br />

i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

(NSO).<br />

Hvilke hendelser som kan inntreffe<br />

bestemmer størrelsen og «nivået» på<br />

industri vernet.<br />

– Ta utgangspunkt i de uønskede<br />

hendelsene som kan få så store konsekvenser<br />

at om de inntreffer må det<br />

gjøres noe der og da – det holder ikke<br />

å vente på at nødetatene skal komme.<br />

Det er av mindre interesse hvor sannsynlig<br />

det er om disse hendelsene<br />

inntreffer, forklarer Bye.<br />

De dimensjonerende hendelsene<br />

er de mest kompliserte industri vernet<br />

skal kunne håndtere. Tanken er at<br />

klar er industri vernet å håndtere disse<br />

vil mannskapene også kunne ta seg<br />

av enklere hendelser innenfor samme<br />

kategori.<br />

Hva er behovet?<br />

Risikovurderingen skal følges opp<br />

med en bered skapsanalyse. Etter å ha<br />

kartlagt hva som kan skje, skal virksomheten<br />

finne ut hva industri vernet<br />

skal gjøre om det skjer.<br />

Harald J. Bergmann, spesialrådgiver<br />

i NSO, ber dem som jobber med<br />

dette stille følgende spørsmål:<br />

– Hva må vi kunne for å håndtere<br />

disse hendelsene? Hvilke ferdigheter<br />

må de som er med i industri vernet<br />

ha?<br />

Hvem er kvalifisert?<br />

Det er krav i forskrift om industri vern<br />

§§ 10 og 17 om at alle som har en rolle<br />

i industri vernet skal være kvalifisert<br />

for å kunne ivareta denne på en forsvarlig<br />

og effektiv måte.<br />

– Forskriften stiller ikke krav om<br />

at den enkelte skal gjennomføre kurs,<br />

<strong>opplæring</strong> eller tilsvarende. Det er<br />

heller ikke konkretisert hva som forventes<br />

av kunnskap og ferdigheter,<br />

forteller Bye.<br />

– Hvordan kan industri vernlederen<br />

sikre at kravene til kvalifikasjoner<br />

er oppfylt, når forskriften ikke<br />

stiller spesifikke krav?<br />

– Det første man gjør er å kartlegge<br />

hva innsatspersonene har av relevant<br />

kunnskap og erfaring. Når dette er<br />

gjort vet du hva som mangler, sier<br />

Bye.<br />

26<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Opplæring av industrivernleder:<br />

For ferske industrivernledere kan kurs i<br />

industri vernforskriften være et lurt sted å<br />

starte. <br />

Foto: Ole-Bjørn Kaasa/arkiv<br />

– Det å være kvalifisert innebærer<br />

å ha tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter<br />

til å løse en oppgave. Kunnskap<br />

kan man lese seg til eller høre andre<br />

formidle. Ferdigheter får man gjennom<br />

praksis, enten ved reelle hendelser<br />

eller ved trening. Det hjelper<br />

ikke å bare se en film om drukning eller<br />

hjertestans, dersom man ikke trener<br />

hjerte- og lungeredning i praksis,<br />

under streker Bergmann.<br />

Lag en kompetansematrise<br />

Han minner om at mange kan ha<br />

«skjult» kompetanse:<br />

– De fleste virksomheter har<br />

en kompetanseoversikt når det<br />

gjelder kvalifikasjoner eller kurs.<br />

Industrivern lederen bør sørge for<br />

at kvalifikasjoner som er relevante i<br />

bered skapen kommer med i denne<br />

oversikten. Det kan være kolleger<br />

som er eller har vært i deltidsbrannvesen,<br />

Røde Kors, Folkehjelpen, saniteten<br />

i Forsvaret eller Sivilforsvaret.<br />

Når industri vernet trenger nye<br />

mannskaper kan de da se hvem som<br />

allerede har relevant bakgrunn og<br />

derfor kan være gode kandidater.<br />

For industri vernet kan en kompetansematrise<br />

være et nyttig verktøy.<br />

I den første kolonnen skriver man<br />

navn på personellet, mens øverste rad<br />

består av ulike kompetanseområder.<br />

For hver rad angir man hvorvidt den<br />

enkelte personen har kompetanse på<br />

det aktuelle feltet.<br />

– Deretter kan du se etter huller<br />

og fylle på med <strong>opplæring</strong>. Det er<br />

ikke slik at alle må beherske alt. Men<br />

alle må ha en forståelse av de uønskede<br />

hendelsene og kjenne til beredskapsplanen.<br />

Akkurat denne delen<br />

av <strong>opplæring</strong>en er virksomheten selv<br />

best egnet til å ivareta, forklarer Bergmann.<br />

Skreddersy kurs<br />

Mange virksomheter sender sitt<br />

industri vern personell på generelle<br />

kurs.<br />

– Det kan være vel og bra når det<br />

gjelder grunnleggende kunnskap<br />

innen brann og førstehjelp som alle<br />

må ha. Men et generelt kurs vil normalt<br />

ikke være tilstrekkelig når det<br />

gjelder å sikre at personene i industrivernet<br />

har de kvalifikasjonene som<br />

kreves hos nettopp deres virksomhet.<br />

Da trengs det skreddersydde kurs, påpeker<br />

Bye.<br />

Bergmann oppfordrer industrivern<br />

ledere til å være krevende kunder<br />

når slike kurs bestilles. Det holder<br />

ikke med å si at man vil bli lært opp<br />

i brannslukking eller førstehjelp. Er<br />

det hjerte- og lungeredning industrivernet<br />

trenger? Eller kanskje kunnskap<br />

i å stanse blødninger, skylle en<br />

kollega som er tilsølt av kjemikalier<br />

eller gjenkjenne en alvorlig skade<br />

uten synlige tegn?<br />

– Vær tydelig overfor en kursleverandør.<br />

Gi klar beskjed om hvilke<br />

hendelser dere må være forberedt på,<br />

og at du forventer at de temaene dekkes.<br />

Spør gjerne om referanser; hvilke<br />

andre kunder leverandøren har jobbet<br />

med. Og ikke minst, be om detaljert<br />

dokumentasjon: Kursets varighet<br />

og emner som blir dekket, sier han.<br />

Dokumenter kvalifikasjonene<br />

Alle som deltar aktivt på kurset skal<br />

får kursbevis.<br />

– Pass på at den som har holdt<br />

kurs et tar med informasjon om hva<br />

som er gjennomgått på kurset – gjerne<br />

som en del av kursbeviset eller<br />

lagt ved som tilleggsdokumentasjon.<br />

Dette vil være tilstrekkelig dokumentasjon<br />

på industri vern personellets<br />

kvalifikasjoner, sier Bye<br />

Hvis innsatspersoner har tilstrekkelige<br />

kvalifikasjoner uten å ha deltatt<br />

på formelle kurs, må man finne andre<br />

løsninger.<br />

– Hvordan kan industri vern lederen<br />

dokumentere at innsatspersoner er<br />

kval ifisert om man ikke har kursbevis<br />

eller lignende dokumenter?<br />

– Én måte å gjøre dette på er å beskrive<br />

kunnskapen og erfaringen til<br />

dem som ikke har kursbevis eller lignende.<br />

Industrivern leder signerer så<br />

på at hun eller han går god for dette.<br />

Da har dere akseptabel dokumentasjon,<br />

forklarer Bye.<br />

Øvelser vil kunne gi svar på om<br />

innsatspersonene er tilstrekkelig kvalifisert.<br />

Ikke glem lederen<br />

Også industri vern lederen skal være<br />

kvalifisert til sine oppgaver.<br />

– Heller ikke for industri vern leder<br />

er det krav om kurs eller <strong>opplæring</strong>,<br />

men for mange er et kurs nøkkelen til<br />

forståelse av hva denne rollen innebærer,<br />

sier Bye.<br />

For en fersk industri vern leder kan<br />

NSOs kurs i henholdsvis industrivernforskriften<br />

og risiko- og beredskapsanalyse<br />

være en god start. Tidligere<br />

nummer av <strong>Sikkerhet</strong> vil også<br />

være til hjelp, se spesielt <strong>nr</strong>. 1 2017<br />

planverk og <strong>nr</strong>. 1 2015 organisering.<br />

Direktøren i NSO, Knut Oscar Gilje,<br />

oppfordrer industri vern ledere om<br />

å ta kontakt:<br />

– Er du i tvil kan du gjerne kontakte<br />

oss i NSO. Vi vil alltid gi deg veiledning<br />

om å sørge for at <strong>opplæring</strong> og<br />

utstyr skal være tilpasset deres behov<br />

– ikke for mye og ikke for lite. Vi spør<br />

gjerne: Hva forventer dere at industrivernet<br />

skal håndtere?<br />

<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 27


<strong>opplæring</strong><br />

Enkel <strong>opplæring</strong><br />

Prioriter praktiske<br />

ferdigheter.<br />

En førstehjelpsøvelse trenger ikke<br />

alltid innebære bruk av markører og<br />

sminke, bæring eller venting på ambulanse.<br />

En nyttig øvelse kan være<br />

noe så enkelt som å gjøre seg kjent<br />

med eget førstehjelpsutstyr og bruken<br />

av dette.<br />

I en typisk førstehjelpskoffert ligger<br />

det utstyr for å stanse blødninger samt<br />

gjerne en maske til bruk ved respirasjonsstans.<br />

Det er ikke optimalt hvis<br />

den første gangen du må bruke dette<br />

utstyret er den dagen kollegaen din<br />

har skadet seg. Det optimale er at den<br />

dagen kollegaen din skader seg så får<br />

du endelig bruk for den kunn skapen<br />

og erfaringen du har opp arbeidet deg<br />

ved øvelser.<br />

Bandasjer de vanskelige stedene<br />

Det kan være en god førstehjelpsøvelse<br />

å bruke 30 minutter på å bandasjere<br />

hverandre. Alle klarer å legge<br />

en bandasje rundt en fot eller en arm,<br />

men øv heller på å legge bandasjer<br />

der det ikke er så lett. Skulder, rumpe,<br />

hals og ansikt er steder det er utfordrende<br />

å få stanset blødninger med<br />

bandasjer.<br />

Øv på dette i fred og ro til du behersker<br />

det. Klarer du å få på en fungerende<br />

bandasje på disse stedene, vil<br />

du garantert klare det på en fot eller<br />

en arm.<br />

Duker og masker til besvær<br />

I de fleste førstehjelpskofferter ligger<br />

det en maske man kan bruke når man<br />

utfører munn til munn-metoden.<br />

Disse maskene er ikke alltid like enkle<br />

i praktisk bruk. Mennesker har<br />

ulik ansiktsform, noen har skjegg,<br />

noen har bart. Noen har piercing,<br />

noen har dobbelthake. Noen har små<br />

neser mens andre har store. Alt dette<br />

er forhold som kan påvirke hvor tett<br />

masken blir når du presser den over<br />

munn og nese på kollegaen din som<br />

ikke puster. Jeg kan garantere deg at<br />

du vil føle på et visst stressnivå<br />

den dagen du skulle befinne<br />

deg i den situasjonen at<br />

du må bruke en slik<br />

maske. Derfor<br />

bør du/dere<br />

øve på bruk<br />

av denne masken<br />

eller vurdere<br />

å ta den<br />

ut av utstyret<br />

deres.<br />

Munn til<br />

munn gjøres fint uten<br />

en slik maske, og kan for eksempel<br />

erstattes med en liten duk. Hvis<br />

dere allerede har en slik duk så øv på<br />

å bruke den også. Noen slike duker er<br />

utstyrt med ventiler som må plasseres<br />

korrekt. En slik duk koster rundt tretti<br />

kroner så dere blir neppe ruinert av<br />

å bruke noen duker til trening.<br />

Bli kjent med hjertestarteren<br />

«Alle» har i dag en hjertestarter, og<br />

svært mange får jevnlige kurs i bruk<br />

av disse. En moderne hjertestarter er<br />

svært enkel i bruk og krever knapt<br />

noen form for <strong>opplæring</strong>. Gjør deg<br />

Kan du innholdet? En førstehjelpsøvelse<br />

kan være noe så enkelt<br />

som å gjøre seg kjent med eget førstehjelpsutstyr<br />

og bruken av dette.<br />

derfor kjent med den også utenom<br />

kurs. Ta den ned av veggen. Skru på<br />

og se hva som skjer. Åpne opp glidelåser<br />

på evt. lommer og ta ut det som<br />

ligger inni. Les alt som står på selve<br />

hjertestarteren eller ligger i lommen.<br />

Det eneste du ikke skal gjøre er å ko­<br />

28<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


førstehjelpen<br />

«Det kan være en god førstehjelpsøvelse<br />

å bruke 30 minutter på<br />

å bandasjere hverandre»<br />

<br />

Foto: Norsk Folkehjelp Produkt & Undervisning<br />

ble maskinen til en annen person. Det<br />

gjør du kun den dagen vedkommende<br />

trenger det.<br />

Øv med «gammelt» utstyr<br />

Vi i NSO har erfaring med at leverandører<br />

av førstehjelpsutstyr ofte<br />

tar med seg forbruksmateriell som<br />

har gått ut på dato og erstatter med<br />

nytt, når de kommer for å fylle opp<br />

utstyr. Dette er utstyr dere bør ta<br />

vare på for å bruke ved øvelser. Neste<br />

gang leveran døren kommer, pass på<br />

at vedkommende ikke tar med seg<br />

utstyr som er gått ut på dato. Ta også<br />

vare på utstyr som er brukt på øvelser,<br />

men som ikke er tilsølt. Dette kan<br />

brukes på senere øvelser.<br />

Planlegging og evaluering<br />

Husk til slutt at alle øvelser skal planlegges<br />

og evalueres skriftlig. Dette<br />

høres verre ut enn det er, og er absolutt<br />

ikke komplisert – det trenger<br />

ikke være mange setningene som må<br />

skriv es ned.<br />

For eksemplene nevnt over kunne<br />

planlegging og evaluering se slik ut:<br />

• Tid og tema:<br />

November <strong>2018</strong>. Førstehjelpsøvelse<br />

• Hvem:<br />

Per, Pjotr, Zara, Knut og Kari.<br />

• Sted:<br />

Møterom 1<br />

• Mål med øvelsen:<br />

Gjøre seg kjent med blødningsmateriell<br />

i førstehjelpskoffert. Deltakerne<br />

skal også ha praktisk øvelse i<br />

å legge bandasjer ment for å stanse<br />

blødninger på «vanskelige» steder.<br />

• Hvordan:<br />

Deltakerne skal bandasjere hverandre.<br />

• Materiell:<br />

Åtte ruller bandasjer og åtte sikkerhetsnåler.<br />

• Evaluering:<br />

Målet med øvelsen var at deltakerne<br />

skulle gjøre seg kjent med, og<br />

få praktisk bruk av blødningsmateriell<br />

i førstehjelpskoffert. Deltakerne<br />

skulle få praktisk øvelse i å<br />

legge bandasjer ment for å stanse<br />

blødninger.<br />

• Følgende deltok på øvelsen:<br />

Per, Pjotr og Zara<br />

• Følgende deltok ikke på øvelsen:<br />

(viktig å registrere slik at de får<br />

muligheten til å ta igjen øvelsen<br />

senere):<br />

Knut og Kari<br />

• Erfaringer fra øvelsen:<br />

Under øvelsen viste det seg at ikke<br />

alle var komfortable med å legge<br />

bandasjer når skaden var i ansiktet.<br />

Under øvelsen viste det seg at det<br />

kan være nødvendig med flere<br />

bandasjeruller for å få til en effektiv<br />

og stram nok bandasje. Særlig<br />

på rumpa.<br />

Deltakerne syntes det var nyttig<br />

med praktisk øvelse.<br />

• Læringsmål til neste gang<br />

Må ha mer materiell å øve med.<br />

Beregne to ruller bandasje til hver<br />

deltaker.<br />

Vanskelig å bandasjere ansikt.<br />

Prioritere dette på neste<br />

øvelse<br />

Erik Schjenken<br />

Seniorrådgiver i NSO,<br />

har tidligere arbeidet<br />

i Sykehuspartner<br />

og ambulansetjenesten<br />

i Oslo.<br />

epost: erik@nso.no<br />

telefon: 952 08 859<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 29


<strong>opplæring</strong><br />

Erfaren industrivernleder:<br />

Brustad er relativt fersk som<br />

industrivernleder på BEWi, men<br />

har allerede 10-12 år bak seg i<br />

industrivernet ved andre fabrikker<br />

på Frøya, blant annet som leder<br />

for industrivernet hos Salmar.<br />

Foto: Krzysztof Zboralski<br />

30<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


NSOs<br />

røykdykkersertifikat<br />

Tre moduler må bestås i løpet av<br />

ett år for å få sertifikatet:<br />

• Teoretisk test<br />

• Praktisk kurs, tre dager<br />

• Ti øvelser, minst fem på egen<br />

virksomhet<br />

Røykdykkeren må også tilfredsstille<br />

krav til helse fastsatt av<br />

Arbeidstilsynet.<br />

Sertifikatet har ingen utløpsdato,<br />

men er gyldig så lenge røykdykkeren<br />

er operativ i industrivernet og<br />

har godkjente kvalifikasjoner.<br />

Skyhøye krav<br />

Det stilles høye krav til røykdykkere – både<br />

teoretisk, fysisk og psykisk. Kan man da pålegge<br />

mannskap å ta røykdykkersertifikat?<br />

Industrivern leder ved BEWi Produkter<br />

på Frøya, Trude Brustad, vil<br />

ikke kreve av sine kolleger at de skal<br />

bli røykdykkere.<br />

– Det er en enorm oppgave og en<br />

påkjenning. Kravene som settes til en<br />

røykdykker i et røykdykkerlag eller en<br />

røykdykkerkjentmann i industri vernet,<br />

er de samme som for en røyk dykker<br />

i fulltidsbrannvesenet, sier hun.<br />

Alt gjøres på fritiden<br />

Hun vet hva hun snakker om. Brustad<br />

ble deltidsbrannkonstabel og røykdykker<br />

i 2010. Hun mener at det dels<br />

er tøffere å være deltidsbrannkonstabel<br />

enn fulltidsansatt i brannvesenet.<br />

– Jeg må trene i fritiden for å greie<br />

de fysiske kravene, jeg er mye nede<br />

på stasjonen og trener på kveldene.<br />

Øvelser er lagt til etter arbeidstid.<br />

En gang i måneden har vi en større<br />

øvelse, også den på kvelden. Dersom<br />

vi rykker ut, må vi som vanlig på<br />

jobb neste dag. Da er det helt vanlig<br />

arbeids dag, forteller Brustad.<br />

Kommunikasjonsproblemer<br />

Hun mener kravene for å bli og være<br />

røykdykker er skyhøye:<br />

– Kravene er jo der for en grunn,<br />

og jeg vil ikke at kravene til røykdykkere<br />

skal senkes. Det jeg ønsker meg<br />

er at kravene som stilles til virksomheter<br />

som vår blir vurdert.<br />

BEWi er en kapittel 3-virksomhet<br />

og skal egentlig ha forsterket industrivern<br />

med et røykdykkerlag, men<br />

Brustad mener dette er umulig å få<br />

til – uten å sette mannskapets sikkerhet<br />

på spill. Røykdykking krever ikke<br />

bare en viss fysisk og psykisk styrke,<br />

– klar kommunikasjon i en skarp<br />

situasjon er helt nødvendig:<br />

– Sytti prosent av våre ansatte er<br />

fremmedspråklige og de fleste snakker<br />

dårlig norsk og engelsk. Noen av<br />

dem er med i industrivernet og det<br />

blir mye læring gjennom praksis, men<br />

det holder ikke ved røykdykking, sier<br />

hun.<br />

På dagskiftet er det omtrent femti<br />

ansatte, på kveldsskiftet er det seks på<br />

arbeid og på nattskiftet er det kun to.<br />

– Med ni industrivernere er vi ikke<br />

mange nok til å dekke alle skiftene,<br />

påpeker hun.<br />

Responstiden er dimensjonerende<br />

– Jeg er røykdykkerkjentmann på bedriften<br />

og jeg bor fem minutter unna.<br />

Jeg har utstyret mitt liggende på arbeid.<br />

Dersom det skjer noe på BEWi<br />

Produkter utenom arbeidstid har jeg<br />

avtalt med det lokale brannvesenet at<br />

jeg ikke møter opp på stasjonen, men<br />

drar rett hit til bedriften, forklarer<br />

Brustad.<br />

Hvor lenge et industri vern må regne<br />

med å klare seg uten brannvesenet<br />

er avgjørende for hvilke ressurser<br />

de trenger, både menneskelig og av<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 31


<strong>opplæring</strong><br />

«Opplæring av røyk dykkere og<br />

kjentmann må skje sammen<br />

med brannvesenet»<br />

Trude Brustad<br />

utstyr. Hos BEWi er brannvesenets responstid<br />

15 minutter.<br />

– Det kan brenne godt i løpet av det<br />

kvarteret, understreker Brustad.<br />

Likevel vil hun ikke igangsette avansert<br />

slukking.<br />

– Vi kan ikke forvente at en som er<br />

ansatt som produksjonsmedarbeider<br />

skal kunne utføre samme oppgaver som<br />

brannkonstabler, sier hun.<br />

Brustad viser til at det heller ikke er<br />

sikkert at det riktige tiltaket for industrivernet<br />

er å legge ut slanger og annet<br />

utstyr. Det kan være at dette skaper<br />

hindringer for brannvesenet. Det kan<br />

være andre og bedre tilpassede tiltak<br />

som bør gjøres før brannvesenet kommer,<br />

som å få kontroll på hvem som er<br />

i virksom heten, evakuere folk, stenge<br />

dør er, sperre av området, åpne røykluker,<br />

sjekke sprin kler- og slukkeanlegg<br />

og ikke minst forberede møte med utryk<br />

nings leder.<br />

– Vi skal selvfølgelig prøve å slokke<br />

med det utstyret vi har, men ikke på<br />

røykdykkernivå, sier hun.<br />

Ønsker unntak i regelverket<br />

Brustad ønsker at regelverket åpner opp<br />

for unntak for røykdykkerkravet:<br />

– Unntak skal ikke være en ansvarsfraskrivelse,<br />

men for situasjoner som<br />

vår der det ikke er realistisk å oppfylle<br />

kravet om røykdykker. Og unntak bør<br />

bare gis så fremt virksomheten gjør andre<br />

tiltak.<br />

Brustad trekker fram tettere samarbeid<br />

med det lokale brannkorpset som<br />

kanskje det viktigste kompenserende<br />

tiltaket.<br />

– Vi ønsker at brannvesenet er så godt<br />

kjent her at vi ikke trenger å stille med<br />

røykdykkerkjentmann. Brannkorpset<br />

her forstår situasjonen, men er skeptiske.<br />

Vi kan ikke binde opp dem til våre<br />

øvelser, påpeker Brustad.<br />

Samarbeid med brannvesenet<br />

Hun mener at er det er essensielt at et<br />

brannvesen kjenner industrien i sin<br />

kommune:<br />

– Industrivernet må samarbeide med<br />

lokalt brannvesen. Lokale brannvesen<br />

må inviteres til virksomheter og bli vist<br />

rundt. De må bli kjent med en bygning<br />

før de skal dit på en utrykning. Da er det<br />

for sent å bli kjent.<br />

Brustad ønsker at kommuneledelsen<br />

viser større interesse og forståelse for industrivernet:<br />

– Brannvesenet har bare et visst antall<br />

timer årlig til øvelser. Noen av disse<br />

timene kunne kommunen øremerket<br />

øvelser hos industrivirksomheter.<br />

Med tettere samarbeid kunne <strong>opplæring</strong><br />

av industrivernmannskap delvis<br />

skjedd sammen med brannvesenet.<br />

Aktive i industrivernet kan også ta<br />

initiativ til mer uformell kontakt:<br />

– Tren sammen med det lokale<br />

brannvesenet, bli kjent med dem. Kontakt<br />

også nabovirksomhetene og etabler<br />

samarbeid mellom industri vern. Vi kan<br />

alle lære av hverandre, oppfordrer hun.<br />

Giftige gasser<br />

BEWi benytter Liquid Natural Gass<br />

(LNG) som energikilde til produksjonsprosessen.<br />

Det produseres EPS, ekspandert<br />

polystyren, på folkemunne kalt iso­<br />

BEWi Produkter AS<br />

BEWi Produkter AS, som har<br />

hovedkontor på Frøya, ble nylig<br />

kjøpt opp og endrer høsten<br />

<strong>2018</strong> navn til BEWiSynbra<br />

Group AB.<br />

Selskapet ble stiftet av brødrene<br />

Svenn og Geir Bekken og<br />

Gustav Witzøe i 1980.<br />

Startet med produksjon<br />

av fiske kasser, lager i dag<br />

næringsmiddelemballasje,<br />

teknisk emballasje og byggesystemer.<br />

BEWiSynbra har fabrikker<br />

og kontorer over hele Nord-<br />

Europa.<br />

På Frøya er det 68 ansatte,<br />

hvorav 9 er i industrivernet,<br />

stab kommer i tillegg.<br />

Virksomheten har forsterket<br />

brann og førstehjelp, orden og<br />

sikring, og redningsstab.<br />

32<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Kontrollert nedbrenning: Et hus som må rives kan være et godt sted å trene varmdykk og ulike slukketeknikker.<br />

Forsterkning røykdykker<br />

Gjennom risikovurderingen skal virksomheten<br />

identifisere uønskede hendelser. Hvis<br />

noen av hendelsene kan føre til alvorlige<br />

konsekvenser, som beskrevet i Industrivernforskriften<br />

§ 14, eller hvis NSO mener det er<br />

nødvendig, skal industri vernet forsterkes.<br />

Forsterkning skal skje innen et eller flere<br />

fagområder i forhold til behovet ved virksomheten.<br />

Hvis virksomheten har forsterkningen<br />

røykdykker, krever § 17 at «Røykdykkere<br />

skal tilfredsstille gjeldende helsekrav og ha<br />

tilfredsstillende kvalifikasjoner for å håndtere<br />

uønskede hendelser med brann.»<br />

Virksomheten skal vurdere behovet for ytterligere<br />

forsterkning av industri vernet og<br />

gjennomføre nødvendige tiltak. (§ 15)<br />

Et røykdykkerlag består av tre personer: røykdykkerleder<br />

og to røykdykkere. Hvis virksomheten<br />

ikke har nok personell kan den ene/de<br />

to røykdykkerne fungere som kjentmenn for<br />

brannvesenet.<br />

Brannkorpsets Nye tankbil: Nytt utstyr må læres, her tester Brustad pumpen.<br />

Tidlig krøkes: På brannvesenets åpne dag får små og store prøve utstyrets. Blant de<br />

ivrige barnehagebarna var Brustads egne barnebarn.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 33


<strong>opplæring</strong><br />

«Hvordan læres folk opp til å<br />

ha omsorg? Det står det ikke<br />

noe om i forskrift om industrivern.<br />

Men jeg har lært det<br />

gjennom å være røykdykker.»<br />

Trude Brustad<br />

por. Isoporen brukes som emballasje<br />

hovedsakelig til fiskeindustrien og<br />

BEWi lager også byggsystemer.<br />

Isoporen i seg selv er ikke et veldig<br />

brannfarlig materiale, men røykgassene<br />

den avgir ved brann er giftig.<br />

Gassanleggets kapasitet er 54 tonn.<br />

Bedriften må derfor følge kravene i<br />

storulykkeforskriften.<br />

– Brann i utstyr og bygningsmasse<br />

er det verste som kan skje på grunn av<br />

den giftige røykgassen, sier Brustad.<br />

Hun har meldt alle i industri vernet<br />

i virksomheten på kurs for å sikre seg<br />

at alle kan alt. Virksomheten har forsterket<br />

brann og førstehjelp, orden og<br />

sikring og redningsstab.<br />

– Industrivern er uhyre viktig å<br />

ha. Industrivernet må være drillet og<br />

knallgode de minuttene de har til rådighet<br />

før redningsetatene kommer.<br />

Derfor må det øves igjen og igjen<br />

og det på de riktige tingene. Brannvesenet<br />

kan fortelle hvordan det optimalt<br />

kan gjøres, sier Brustad.<br />

Normalisering etter hendelser<br />

Med utgangspunkt i de dimensjonerende<br />

scenarioene har Brustad i samarbeid<br />

med innsats leder kartlagt at de<br />

trenger ni personer i industri vernet.<br />

Industrivernet skal først og fremst<br />

redde liv, helse, miljø og materielle<br />

verdier, og deretter bidra til rask normalisering.<br />

– Normalisering er mer enn å få<br />

i gang produksjonen igjen. Det er å<br />

få menneskene tilbake til en normal<br />

hverdag igjen. Det er å få de ansatte<br />

hele igjen etter en hendelse, liten eller<br />

stor, sier Brustad.<br />

Hun understreker at hun har lært<br />

mye av å være røykdykker.<br />

– Jeg blir hele tiden et bedre menneske.<br />

Gjennom å oppleve situasjoner<br />

hvor vi blir svake finner vi styrkene<br />

våre. Jeg lærer meg selv å kjenne.<br />

Hvordan jeg reagerer og hva jeg kan<br />

håndtere. Røykdykkere er mennesker<br />

med vanlige reaksjoner, og kan også<br />

få senskader, som alle andre. Derfor<br />

gjelder det at vi lærer oss til å bry oss<br />

og ta vare på hverandre. Dette er et<br />

viktig punkt i forskriftens formålsparagraf<br />

der det står at industri vernet<br />

skal bidra til rask normalisering etter<br />

uønskede hendelser, sier Trude.<br />

Frøya Brann & Redning, det kommunale<br />

brannkorpset der Brustad<br />

er med, deltar i prosjektet «Mens du<br />

venter på ambulansen», startet av<br />

Norsk luftambulanse. Lokale brannvesen<br />

har fått akuttmedisinsk <strong>opplæring</strong><br />

og rykker ut om ambulansen er<br />

mer enn 20 minutter unna. Hun har<br />

opplevd dramatiske situasjoner både<br />

der og i industri vernet.<br />

– Industrivernet må sørge for omsorg<br />

for kolleger. Det er den sikreste<br />

og raskeste veien til å bidra til at ansatte<br />

kommer seg tilbake til jobb.<br />

Men hvordan læres folk opp til å ha<br />

omsorg? Det står det ikke noe om i<br />

forskrift om industri vern. Men jeg<br />

har lært det gjennom erfaringene som<br />

brannkonstabel, sier Brustad.<br />

<br />

• NSO<br />

Gode kolleger: Varabrannsjef Johan<br />

Pettersen står sammen med brannkonstablene<br />

Stian Ølstørn (t.v.) og Trude Brustad.<br />

trener styrke: Røykdykkere må klare<br />

tøffe fysiske tester.<br />

34<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


modul<br />

1<br />

modul<br />

2<br />

modul<br />

3<br />

prekvalifisering kurs øvelser<br />

serti Fikat<br />

Deltakeren dokumenterer<br />

tilfredsstillende fysisk og psykisk<br />

helse samt tilfredsstiller kravene<br />

i fysisk test.<br />

Deltakeren gjør seg kjent med<br />

veiledningen om røyk- og kjemikaliedykking<br />

i industrivernet og<br />

gjennomfører en teoritest.<br />

Røykdykkersertifikatet moderniseres<br />

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon<br />

har valgt å<br />

gå sammen med Norsk<br />

brannvernforening om<br />

det nye sertifikatet for<br />

røyk- og kjemikaliedykkere<br />

i industrivernet.<br />

I tillegg til fysiske og psykiske tester er<br />

det innført en teoriprøve før kandidaten<br />

slippes løs på øvelsesfeltet.<br />

– For å tilpasse oss nye tider har vi<br />

nå modernisert ordningen som fører<br />

frem til NSOs røyk- og kjemikaliedykkersertifikat,<br />

sier spesialrådgiver<br />

Bjørn Egil Jacobsen i Næringslivets<br />

sikkerhetsorganisasjon (NSO).<br />

Tre moduler<br />

NSO har valgt å gå sammen med<br />

Norsk brann vernforening om det<br />

nye sertifikatet. Brannvernforeningen<br />

er en ideell, uavhengig stiftelse, som<br />

arbeider med brannforebyggende arbeid<br />

og brann vern.<br />

Opplæringsmodellen består fortsatt<br />

av tre moduler:<br />

• Modul en er en teoretisk test basert<br />

på veiledningen «Om røyk- og<br />

kjemikaliedykking i Industrivernet»<br />

utarbeidet av NSO. Tidligere<br />

skulle deltakeren kun teste seg<br />

selv etter egenstudier, mens nå må<br />

Deltakeren gjennomfører kurs<br />

på øvingssenter med godkjent<br />

resultat. Røykdykkerkurs: normalt<br />

3 dager. Kjemikaliedykkerkurs:<br />

normalt 2 dager for dem<br />

som har gjennomført røykdykkerkurs,<br />

3 dager for dem som<br />

ikke har røykdykkerkurs fra før.<br />

vedkommende bestå NSOs test før<br />

hun eller han kan gå videre.<br />

• Modul to er en praktisk del, et<br />

tre dagers øvelseskurs, som tilbys<br />

blant annet av en del kommunale<br />

brannvesen og flere øvelsessentre.<br />

• Den tredje og siste modulen er å<br />

gå gjennom og bestå ti<br />

øvelser over ett år (se illustrasjon<br />

for detaljer).<br />

– Det er meget viktig at flere<br />

av øvels ene gjennomføres i<br />

virksomheten. Det gjelder å<br />

kjenne egen bedrift, og det<br />

er viktig at virksomheten<br />

og røykdykkeren gjennom<br />

denne modulen beviser at<br />

de på en forsvarlig måte kan<br />

ivareta røykdykkertjenesten,<br />

sier Jacobsen.<br />

Røykdykkere gjennomfører<br />

10 øvelser i løpet av ett år. Kjemikaliedykkere<br />

gjennomfører<br />

6 øvelser i løpet av ett år.<br />

Minst halvparten av øvelsene<br />

skal skje i bedriften, og normalt<br />

er en eller flere skarpe øvelser<br />

på øvingssenter.<br />

Spesialrådgiver<br />

Bjørn Egil Jacobsen<br />

Brannvernforeningen er sekretariat<br />

NSO er faglig ansvarlig og eier av<br />

røykdykkersertifikatet, mens Norsk<br />

brann vernforening er sekretariat og<br />

administrer ordningen.<br />

– Det er viktig å ha Norsk brannvernforening<br />

med på laget for å utdanne<br />

fremtidens røyk- og kjemikaliedykkere.<br />

Norsk brann vernforening<br />

sitter med nødvendig kompetanse og<br />

systemer for sertifikatordningen. Vår<br />

jobb er å sørge for at bered skapen er<br />

trygg i virksomheter i vårt langstrakte<br />

land. NSO skal utføre tilsyn for å se<br />

at virksomheter som har røyk- og kjemikaliedykkere<br />

er kvalifisert til oppgaven,<br />

sier Jacobsen.<br />

God helse<br />

Før en som skal bli røyk- eller kjemikaliedykker<br />

starter på <strong>opplæring</strong>en,<br />

må vedkommende dokumentere tilfredsstillende<br />

helse. Kandidaten<br />

må både gjennom en<br />

legeundersøkelse der blant<br />

annet psykisk helse, hjerte<br />

og pustefunksjonen sjekkes,<br />

og en test av fysisk utholdenhet<br />

og muskel styrke.<br />

De fysiske testene skal gjennomføres<br />

årlig. Etter fylte<br />

40 må helse undersøkelsen<br />

gjentas hvert andre år.<br />

– Alle som skal utføre<br />

røyk- og kjemi kaliedykkerarbeid<br />

skal ha helse til å tåle<br />

de utfordringene og farene som slikt<br />

arbeid kan medføre. Tung utrustning,<br />

varmebelastning fra brannen, mulig<br />

påvirkning fra kjemikalier og stort<br />

psykisk press stiller store krav til arbeidstakerne,<br />

skriver Arbeidstilsynet<br />

på sitt nettsted, og nevner klaustrofobi<br />

som en lidelse som ikke er forenelig<br />

med å være røykdykker.<br />

Informasjon om røyk- og kjemikalie<br />

dykkersertifikatet kan du få ved<br />

å henvende deg til NSO. Påmelding til<br />

kurs skjer gjennom Norsk brannvernforening.<br />

<br />

Deltakeren sender<br />

dokumentasjon<br />

på gjennomført<br />

modul 2 og 3<br />

til Norsk brannvernforening,<br />

som utsteder<br />

sertifikatet.<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 35


<strong>opplæring</strong><br />

Læring i hverdagen<br />

Det er ikke alltid lett å komme på de mest opplagte ideene. Har din virksomhet<br />

noen gode tips andre kan ha nytte av? Send dem til sikkerhet@nso.no.<br />

Illustrasjon: tomes/Shutterstock<br />

Faglunsj<br />

Hvis flere i industri vernet<br />

har mulighet til å ta pause<br />

samtidig kan dere innføre<br />

«faglunsj» en fast dag i<br />

uken. I denne matpausen sitter<br />

industri vernmannskap<br />

sammen og diskuterer fag.<br />

• Har du nylig vært på<br />

kurs? Gi de andre en<br />

oppsummer ing av hva du<br />

lærte der!<br />

• Har du opplevd noe beredskapsrelatert<br />

på jobb eller<br />

privat? Drøft hendelsen,<br />

mulige utfall og hvilke handlinger<br />

som kunne forbygget<br />

hendelsen eller redusert konsekvensene.<br />

• Har du observert noe som ikke er som det<br />

burde på virksomheten? Diskuter om industri vernet<br />

bør gjøre noe.<br />

• Husker dere læringspunktene fra forrige øvelse?<br />

Repetisjon er et viktig pedagogisk virkemiddel – minn<br />

hverandre på både teori og ferdigheter.<br />

Vær lærere<br />

Alle sitter med kunnskap som<br />

ikke nødvendigvis alle de andre i<br />

industri vernet har. Sett av en fast<br />

dag/kveld i måneden der mannskapene<br />

kurser hverandre i ting<br />

dere er gode på som er relevant<br />

for industri vernet. Dette kan for<br />

eksempel være:<br />

• Må man ta spesielle hensyn<br />

på det området der du jobber?<br />

Er det noe ved maskin en du<br />

håndterer som industri vernet<br />

bør kjenne til hvis de skal gå i<br />

innsats i nærheten?<br />

• Vet du mye om kjemikaliene<br />

virksomheten håndterer, hvordan<br />

de kan skade og hva man bør gjøre<br />

ved uhell?<br />

• Har dere nylig kjøpt nytt utstyr som<br />

du er ekspert på?<br />

Når dere går «tomme» for «lærere» internt<br />

er det på tide å invitere nabovirksomhetene,<br />

nødetatene, leverandører og<br />

andre som kan ha noe nyttig å lære dere.<br />

Informer omgivelsene<br />

Vet kommunen, omgivelsene og naboene<br />

deres nok om hva virksomheten<br />

driver med og hvilke forholdsregler<br />

de eventuelt må ta ved utslipp eller<br />

brann? Vet de hva industri vernets rolle<br />

er? Kanskje kan dere lage en brosjyre,<br />

nettside eller film som forteller omgivelsene<br />

det de trenger å vite?<br />

Åpen dag<br />

Be virksomheten arrangere<br />

«Åpen dag» så de ansattes<br />

familier, naboer og andre kan<br />

bli kjent med virksomheten.<br />

Industrivernet kan da gjerne<br />

tilby de besøkende <strong>opplæring</strong><br />

i slukking av brann, enkel<br />

førstehjelp og lignende.<br />

Ikke glem vikarene<br />

Bør nyansatte, sommervikarer, lærlinger,<br />

innleide håndverkere og andre som<br />

kommer til virksomheten få <strong>opplæring</strong><br />

i sikkerhet ved virksomheten for å minske<br />

risikoen for skader? Kanskje kan<br />

noen i industrivernet ha ansvar for å<br />

lage et opplegg med teori, omvisning<br />

og enkle øvelser?<br />

36<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


huskeliste<br />

Bygg opp fra bunn<br />

Ny som industrivernleder?<br />

Les om industrivern og beredskap i <strong>Sikkerhet</strong>, på nso.no, på dsb.no<br />

Ta relevante kurs, se oversikt bakerst og side 19-22<br />

Vit hva dere trenger<br />

Gå gjennom risikoanalysen – hvilke kvalifikasjoner trenger mannskapet for å<br />

takle deres potensielle uønskede hendelser?<br />

Bestill skreddersydde kurs så dere lærer det hendelsene krever at dere kan.<br />

Vit hva dere har<br />

Hva kan mannskapet og hva kan de ikke?<br />

Kartlegg og dokumenter også «den skjulte» kompetansen.<br />

Tett hullene – gi mannskapet <strong>opplæring</strong> i det de ikke kan.<br />

Gjør <strong>opplæring</strong>en relevant<br />

Hvis mannskapet vet hvorfor de må lære noe øker sjansen for at de lærer.<br />

Kombiner teori/kunnskap og praksis/ferdigheter – begge er viktig!<br />

Ikke tenk for stort<br />

Start med grunnleggende <strong>opplæring</strong>, vent med store øvelser.<br />

Bli kjent med utstyret dere har.<br />

Bli kjente på egen virksomhet – hele området.<br />

Repeter det dere kan<br />

Repeter både kunnskap og ferdigheter hyppig, det skal sitte i ryggmargen.<br />

Bruk mannskapet som instruktører for ansatte og nabovirksomheter<br />

– det gir læring for alle parter.<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 37


Illustrasjon: Niels Poulsen<br />

Med hjelmen på snei<br />

Hvor viktig det er at <strong>opplæring</strong>en er tilpasset fikk<br />

jeg erfare da jeg jobbet som brannkonstabel for et<br />

brannkorps i en middels stor by i Norge.<br />

Tro det eller ei, men det verste marerittet for oss<br />

var at det skulle begynne å brenne i byens hotell.<br />

Det lå nemlig rett ved siden av brann stasjonen.<br />

Hvis det var en brann litt lenger unna, var det aldri<br />

noe problem. Da troppet vi opp med rett bekledning,<br />

utstyr som vi straks satte i gang å bruke med<br />

den største selvfølgelighet, og vi følte oss godt forberedt<br />

til å starte med brannslukking.<br />

Rakk ikke organisere<br />

Men den ene gangen det begynte å brenne i hotellet,<br />

gikk det ikke like bra. Vi var rett og slett ikke<br />

forberedt på å gjøre oss klar til en innsats som var<br />

så kort unna stasjonen. Kjøreturen gikk naturlig<br />

nok rimelig raskt, og vi troppet opp med utstyret<br />

og hjelmene litt på snei og fomlet med brannslangene<br />

for å få koblet dem på.<br />

Vi hadde jo slukket brann så mange ganger,<br />

hvorfor fikk vi det ikke til like godt og kjapt da<br />

brannen skjedde rett ved stasjonen vår?<br />

Noe av forklaringen kan være at vi rett og slett<br />

ikke var opplært til hvordan vi skulle håndtere<br />

slike branner – de var rett og slett for nærme til at<br />

vi fikk organisert oss! Når brannen skjedde noen<br />

kilo meter unna, fikk vi tid til å ta på oss utstyret<br />

skikkelig og forberede oss mentalt på det som ville<br />

møte oss. Det rakk vi ikke på den korte kjøreturen<br />

denne gangen. Vi kunne med fordel ha øvd mer<br />

på hvordan vi skal forberede oss til innsats når<br />

avstand en ikke er så lang.<br />

Tilpasset <strong>opplæring</strong><br />

Det er lurt at også industri vernet øver på og er opplært<br />

i hvordan man skal håndtere hendelser man<br />

tenker ikke skal inntreffe så ofte. Dette vil dere dra<br />

nytte av enten det er snakk om brann, personskade<br />

eller andre hendelser.<br />

Med riktig og tilpasset <strong>opplæring</strong> er dere godt<br />

forberedt – uansett scenario og kjørelengde.<br />

Fortalt av Ole Bjørn Kaasa til Karoline K. Åbyholm<br />

les om<br />

<strong>opplæring</strong>


SKARP KANT: Det var på denne reolvaskeren (til venstre i bildet) en operatør fikk et kutt i hånden ved Tine Verdal. Operatøren falt og tok<br />

seg for med hånden for å stoppe fallet, og hånden traff da rett på kanten på reolvaskeren. <br />

Foto: Bjørnar Håpnes/Tine Verdal<br />

Kuttet hånden under fall<br />

Fredag 11. mai var det en personskade<br />

hos Tine SA avd. Verdal. Ulykken<br />

skjedde inne i tømmeområdet for<br />

lakeanlegget. En operatør gikk inn i<br />

maskinområdet på et transportbånd,<br />

og fikk vaskeslangen rundt foten.<br />

– Han mistet balansen, falt bakover<br />

og tok for seg med hånden for å stoppe<br />

fallet. Hånden traff rett på en kant<br />

inn mot reolvaskeren, og han fikk et<br />

dypt kutt i håndflaten. Det ble en stor<br />

blødning, sener og nerver var kuttet<br />

og det ble også en skade på hovedpulsåren,<br />

sier industri vern leder Bjørner<br />

Håpnes til <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Ga førstehjelp<br />

Den skadde klarte selv å varsle om<br />

skaden, han fikk kontakt med en lærling<br />

som befant seg i nærheten.<br />

– Lærlingen tok av seg skjorta og<br />

brukte denne til å stoppe blødningen.<br />

Lærlingen ringte straks til 113 og<br />

fikk varslet andre ansatte og industrivernet.<br />

En av innsatspersonene kom<br />

raskt på plass og fikk den skadde ned<br />

i en stol og hevet den skadde hånden.<br />

Ambulansen ankom etter 20 minutter,<br />

og ble møtt i porten av en i<br />

industri vernet. Den skadde ble fraktet<br />

med ambulansen til lege.<br />

Industrivernet tar med seg den<br />

skaddes refleksjoner videre.<br />

– Det går helt fint med den skadde<br />

nå. Han forteller at han husker fallet,<br />

og at responsen fra første person som<br />

han møtte var svært rasjonell og effektiv.<br />

Han forteller også at det føltes<br />

som en evighet før ambulansen kom.<br />

Ellers er tilbakemeldingen at han fikk<br />

god omsorg, og ble svært godt ivaretatt<br />

av våre industri vernmannskap,<br />

sier Håpnes.<br />

Holde hodet kaldt<br />

Industrivern leder forteller at de har<br />

innført tiltak for å forebygge slike<br />

ulykker:<br />

– Etter hendelsen er det sveiset på<br />

flattjern som gjør at den skarpe kanten<br />

nå er borte. Nye rutiner for bruk<br />

av slange i området er også blitt innført.<br />

– Hva lærte dere av ulykken?<br />

– Viktigheten av å holde hodet<br />

kaldt, og handle rasjonelt ut i fra det<br />

man observerer. Og hurtig varsling til<br />

nødetater, og hvor viktig det er å kutte<br />

ned tiden når det er mye blodtap.<br />

<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 39


<strong>opplæring</strong><br />

hendelser<br />

Fryktet ødelagt gyteelv<br />

Ti tankbiler rykket<br />

ut da det brant på<br />

Ragn-Sells utenfor<br />

Hamar.<br />

Lørdag 7. juli begynte det å brenne<br />

ved avfallsanlegget Ragn-Sells AS<br />

avdeling Hamar på Furnes. Ifølge<br />

NRK fryktet brann vesenet spredning<br />

og store brannvernstyrker inkludert<br />

skogbrannhelikopteret ble tilkalt for å<br />

bidra med slukking.<br />

– Utfordringen var spredning inne<br />

på vårt og naboens område som tilsammen<br />

er 180 mål industri tomt,<br />

forteller industri vern leder Frank A.<br />

Høghaug en til <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Varslingen virket<br />

I nabobyggene til hallen der det brant,<br />

lagres farlige stoffer og gass.<br />

–Vi fikk avgrenset området rundt<br />

bygget der det brant, men vi var redd<br />

at gnister kunne komme over på de<br />

andre byggene, sa innsatsleder for<br />

brannvesenet, Torgeir Dypvik, til<br />

NRK.<br />

Da brannen startet ble den oppdaget<br />

og varslet av både vanlige<br />

røykvarslere, termiske kameraer og<br />

streifvakt som går kontrollrunder i<br />

helger og netter.<br />

– Fordi det var så tørt ble det veldig<br />

rask overtenning, så det var ingenting<br />

vakten kunne gjøre, sier Høghaugen.<br />

Det var ingen andre på jobb denne<br />

lørdagen, men både brannsentralen<br />

og industrivernlederen ble automatisk<br />

varslet.<br />

– Da alarmen gikk konfererte<br />

driftsleder og jeg noen sekunder på<br />

telefon, før vi ringte rundt til ansatte<br />

som kunne kjøre hjullaster og på annen<br />

måte hjelpe til, forteller industrivernleder<br />

Høghaugen.<br />

Samarbeidet godt<br />

Torgeir Dybvig i brannvesenet forteller<br />

at det var mange aktører i sving<br />

under slukkearbeidet.<br />

– Ved hjelp av brannmannskaper<br />

fra Hamar, Stange, Løten og Ringsaker<br />

samt tankbilstøtte fra Gjøvik<br />

og Elverum, greide brannvesenet å<br />

avgrense brannen til en lagerhall. Det<br />

var lenge stor fare for at brannen skulle<br />

spre seg. Det var usikkerhet rundt<br />

bæreevnen til lagerbygget hvor det<br />

brant. Dette gjorde at det ble bedt om<br />

bistand fra skogbrannhelikopter i den<br />

mest kritiske fase, sier Dybvig.<br />

– Brannvesenet hadde god kontroll<br />

på brannen, og vi hadde god<br />

kommunikasjon med dem, så for<br />

oss i industri vernet gikk oppgavene<br />

mest ut på å bistå brannvesenet, sier<br />

industri vern leder Høghaugen.<br />

Brannvesenets innsatsleder Dybvig<br />

bekrefter det gode samarbeidet:<br />

– Jeg vil fremheve den gode samhandlingen<br />

som var en suksessfaktor<br />

i denne brannen. Det var god samhandling<br />

mellom nødetatene, og i tillegg<br />

hadde vi tett samarbeid med bedriften<br />

sine ansatte og Sivilforsvaret.<br />

Brannvesenet kjenner virksomheten<br />

godt og har vært med å bygge opp<br />

brannvernet der.<br />

– Det har alltid vært lett å spørre<br />

brannsjef Per Harry Stensli om råd,<br />

han kommer straks vi ringer, berømmer<br />

industrivernlederen.<br />

Pumpet vann fra elv<br />

Ragn-Sells ligger i et område med<br />

begrenset tilgang på slukkevann, og<br />

virksomheten har derfor tatt sine forholdsregler:<br />

– Vi har to brannstasjoner på området,<br />

en av dem har 50.000 liter vann<br />

tilgjengelig. I tillegg har vi pumpe og<br />

annet utstyr stående permanent ved<br />

elva, sier Høghaugen.<br />

Flagstadelva ligger rundt 350 meter<br />

unna og og Sivilforsvaret ble tidlig<br />

rekvirert for å bistå. Med Ragn-Sells<br />

40<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Mange i sving: Brannmann skaper fra<br />

flere stasjoner slukket brannen med hjelp<br />

fra industrivernet og Svilforsvaret. <br />

Brant i hall: Hallen der avfallet tok fyr er på 1,6 mål. Hallen er som en forvokst carport,<br />

men likevel dannet det seg branngasser under taket.<br />

<br />

Begge foto: Torgeir Dybvig/Hedmarken brannvesen<br />

egen pumpe og to fra Sivilforsvaret<br />

fikk brannvesenet nok slukkevann.<br />

– Sivilforsvaret gjorde uvurderlig<br />

innsats med å demme opp elva, og gi<br />

oss nødvendige mengder vann. Etter<br />

hvert som vi hadde kontroll på spredningsfaren<br />

begynte vi å jobbe med det<br />

forurensede slukkevannet. Bedriften<br />

organiserte bortkjøring av slukkevann,<br />

men vi brukte rundt fem tusen<br />

liter slukkevann i minuttet så det var<br />

behov for å tenke utradisjonelt. Ved<br />

hjelp av Sivilforsvaret ble det derfor<br />

kjørt gjenbruk av slukkevannet. Takket<br />

være Sivilforsvaret og at bedriften<br />

hadde oppsamlingsanlegg for overflatevann,<br />

kom ikke noe forurenset<br />

slukkevann på avveie, sier Dybvig.<br />

Lære av Revac<br />

Flagstadelva er en viktig gyteelv for<br />

blant annet mjøsørret, og elva renner<br />

ut i Åkersvika naturreservat.<br />

– Et «verste fall-scenario» ville vært<br />

at vi hadde fått forurenset slukkevann<br />

i elva, eller at vi måtte avbryte slukkingen<br />

for å unngå en slik forurensning,<br />

sier Dybvig.<br />

– Etter brannen på Revac i Vestfold<br />

for noe år siden, der slukkevannet<br />

forurenset en elv, innførte vi et stort<br />

oppsamlingsanlegg for slukkevann<br />

slik at det samme ikke skulle skje her,<br />

forteller Høghaugen.<br />

Overvåker området<br />

Industri vern leder Høghaugen forteller<br />

at de har tre skanser for å oppdage<br />

branntilløp.<br />

– Vi har vakter som går runder i<br />

tillegg til at vi har varmesøkende kameraer<br />

og røykdetektorer. Ved denne<br />

brannen så vi på opptakene at det ble<br />

aktivitet på kameraene så vi vet hvor<br />

brannen oppstod, men det er vanskelig<br />

å si konkret hva det begynte å<br />

brenne i, sier han.<br />

En brann som denne er en av virksomhetens<br />

dimensjonerende uønskede<br />

hendelser.<br />

– Vi har øvd på lignende branner,<br />

både i omfang og plassering. Hovedutfordringen<br />

denne gangen var at det<br />

var så tørt i områdene rundt at vi for<br />

enhver pris måtte forhindre at brannen<br />

spredte seg.<br />

Har lært mye<br />

Selv om de var godt forberedt forteller<br />

Høghaugen at de tar med seg mange<br />

læringspunkter:<br />

– Så snart ting begynte å roe seg,<br />

når vi hadde en viss kontroll tok jeg<br />

notater. Det var alt fra enkle ting som<br />

at mobilen gikk tom for strøm, og at<br />

mannskapet trenger mat og drikke<br />

underveis. til større ting som hvordan<br />

byggene er konstruert.<br />

Noen tiltak er allerede gjennomført,<br />

slik som en ladebank liggende i<br />

innsatslederutstyret. Andre ting, som<br />

å vurdere annet slukkeutstyr og andre<br />

termiske kameraer, jobber de fortsatt<br />

med.<br />

– Ingen hadde trodd det skulle<br />

danne seg røykgasser under det åpne<br />

taket i hallen. Men det gjorde det, det<br />

var nesten så de antentes. Så i den nye<br />

hallen skal vi ha luker for å slippe ut<br />

røykgass.<br />

Driften gikk som normalt<br />

Virksomheten trengte ikke stenge og<br />

tok imot avfall som normalt første virkedag<br />

etter brannen. En strømforsyning<br />

ble skadet, men Ragn-Sells har<br />

funnet alternative løsninger slik at<br />

produksjonen har gått nært normalt.<br />

– Hvis vi ikke kan ta imot avfall vil<br />

det skape mange problemer for kundene<br />

våre og gi store ringvirkninger. Så<br />

mandag etter brannen hadde vi åpent<br />

som normalt, men da tok vi imot avfall<br />

i en annen del av området. Vi har<br />

gjort risikovurderinger og plassert<br />

kjøretøy og annet utstyr vi er avhengig<br />

av langt unna der det er sannsynlig<br />

at det vil brenne, sier Høghaugen.<br />

<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 41


<strong>opplæring</strong><br />

hendelser<br />

NORTURABRANN: Nødetatene tok ingen sjanser da det ble meldt om brann hos Nortura Hærland og rykket ut med mye mannskap.<br />

<br />

Foto: Trond Eivind Nilsen/Smaalenenes Avis<br />

Rev deler av taket under brann<br />

Industrivernet fikk<br />

ros av brannvesenet<br />

for førsteinnsatsen.<br />

Det begynte å brenne i taket på en av<br />

fabrikkbygningene til Nortura SA avd.<br />

Hærland i Østfold mandag 14. mai.<br />

Det melder Smaalenenes Avis.<br />

– Vi hadde en skummel brann,<br />

men heldigvis gikk det bra. Innsatsleder<br />

kveld var den som tok det første<br />

ansvaret ved å melde brannen og evakuere<br />

anlegget. Vårt innsatspersonell<br />

og redningsstab ble raskt tilkalt, sier<br />

industri vern leder Svend Ivar Lein til<br />

<strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Lite vann under slukkingen<br />

Smaalenenes Avis meldte at brannvesenet<br />

måtte rive deler av taket for å<br />

komme til brannen.<br />

Rundt en halvtime etter at alarmen<br />

først gikk ble det meldt at brannen var<br />

under kontroll.<br />

– Vi hadde mange folk til stede for<br />

å sjekke ansattlister for å få oversikt<br />

over personalet, samt bistå brannvesenet<br />

i deres arbeid, sier Lein.<br />

Han legger til at brannvesenet bevisst<br />

brukte lite vann i sitt slukningsarbeid.<br />

– Det var av helt avgjørende betydning<br />

for at vi kunne starte ordinær<br />

produksjon dagen etter.<br />

I hendelsesloggen blir det trukket<br />

fram at hendelsen var godt håndtert<br />

av alle som var involvert fra virksomhetens<br />

side.<br />

Brukte skjæreslukker<br />

Geir Sjursen fra Indre Østfold brann<br />

og redning sier til <strong>Sikkerhet</strong> at brannvesenets<br />

bruk av skjæreslukker<br />

(brannslukingsredskap som lager en fin<br />

vanntåke som fordamper og ekspanderer<br />

hurtig i et overtent rom, jour.anm.)<br />

var avgjørende for innsatsen.<br />

– Dette gjorde at vi fort fikk kontroll<br />

på brannen og at det ble lite<br />

vannsøl i fabrikken slik at produksjonsstans<br />

ble unngått.<br />

– Nortura sin ledelse var raskt tilstede,<br />

og teknisk vakt/innsats leder<br />

gjorde en meget god jobb med organisering<br />

vedrørende evakuering og<br />

førsteinnsats, står det i loggen.<br />

Defekt varmeelement<br />

Årsaken til brannen var trolig et defekt<br />

varmeelement tilknyttet et sluk<br />

på taket.<br />

– Vi antar at brannen ble forårsaket<br />

av et defekt varmeelement tilknyttet<br />

et sluk på taket. Alle andre tilsvarende<br />

varmeelementer knyttet til sluk på tak<br />

ble grundig kontrollert dagen etter<br />

brannen, sier Lein. • NSO<br />

42<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


Granatfunn hos Lindum<br />

Tirsdag 20. mars ble det på Lindum<br />

AS sin gjenvinningsstasjon i Drammen<br />

innlevert en håndgranat.<br />

– Granaten ble lagt i gjenvinningskonteineren<br />

for farlig avfall<br />

mens driftsoperatørene ikke var<br />

tilstede, forteller industri vern leder<br />

Lasse Thorbjørnsen til <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Da denne ble oppdaget ble gjenvinningsstasjonen<br />

evakuert. Dette<br />

ble utført av de ansatte på stasjonen.<br />

– Industrivernet stilte med tre<br />

personer fra orden og sikring for å<br />

holde uvedkommende unna inntil<br />

politiet ankom for å sjekke granaten.<br />

Det viste seg at dette var en øvelsesgranat<br />

som var ufarlig, men i alle<br />

slike situasjoner blir det foretatt en<br />

evakuering, sier Thorbjørnsen.<br />

Drammens Tidende skriver at det<br />

var fargekoder på granaten som<br />

gjorde at politiet og forsvaret så at<br />

dette var en øvelsesgranat.<br />

– Det er ikke helt uvanlig med slike<br />

hendelser, og både industri vernet<br />

og de andre ansatte på gjenvinningsstasjonen<br />

er godt drillet i rutiner<br />

for håndtering av farlige gjenstander,<br />

sier Thorbjørnsen. • NSO<br />

Tre nødetater: Melding om brann ved knuseriet til Ferroglobe førte til at alle tre<br />

nødetat ene rykket ut. <br />

Foto: Viktor Leeds Høgseth/Rana Blad<br />

Ansatte slukket brannen selv<br />

Torsdag 14. juni begynte det å brenne<br />

i Mo Industripark i Mo i Rana.<br />

– Industrivernet fikk melding om<br />

brann hos virksomheten Ferroglobe<br />

kl. 12.40. Utrykning fra industriparkens<br />

brann stasjon ble iverksatt<br />

med brannbil og røykdykkerbil. Ved<br />

ankomst fikk vi beskjed om at brannen<br />

var slukket av Ferroglobes egne<br />

mannskaper, forteller industri vernleder<br />

Richard Erlandsen til <strong>Sikkerhet</strong>.<br />

Til Rana Blad opplyser direktør<br />

Bjørn Ugedal ved Ferroglobe at det<br />

var brann i forbindelse med vedlikeholdsarbeid.<br />

Erlandsen forteller at industrivernet<br />

bistod med etterslukking.<br />

– Etterslukking og kontroll ble<br />

iverksatt av røykdykkerne i parkens<br />

felles industri vern, og nødvendig<br />

restverdiredning og omkoblinger av<br />

strøm ble foretatt for å sikre produksjonen,<br />

sier han.<br />

Ferroglobes anlegg knuser metall.<br />

Brannsjef i brann- og redningstjenesten<br />

i Rana Frode Thomassen<br />

bekrefter at brannen ble slukket før<br />

brannvesenet kom til stedet.<br />

– I vår utrykningsrapport har vi<br />

registrert at brannen ble slukket av<br />

ansatte før innsatsstyrkers ankomst.<br />

Brannslange ble brukt, og brannvesen<br />

et foretok kontroll av brannstedet.<br />

<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 43


<strong>opplæring</strong><br />

smånytt<br />

ENGASJERTE INDUSTRIVERNERE: Disse deltok på nettverksmøtet på Bømlo: Silje Alvsvåg,<br />

Benedikte Gåsland, Audun Økland (alle fra Bremnes Seashore) Ove Halleraker (Bømlo brann<br />

og redning), Vidar Siggervåg, Tor Arne Åse (begge fra Siemens), Odd Hallaråker (Servogear<br />

AS) og Morten Åge Skjellevik (Siemens AS).<br />

Diskutere trange tanker på Bømlo<br />

Onsdag 1<strong>3.</strong> juni hadde nettverksgruppa<br />

på Bømlo et møte for industrivernet.<br />

Virksomhetene som deltok<br />

var Bremnes Seashore AS, Servogear<br />

AS og vertsvirksomheten Siemens<br />

AS. I tillegg deltok Ove Halleraker fra<br />

Bømlo brann og redning.<br />

– Tema var risikovurdering av<br />

trange rom og tanker, hvordan vi har<br />

gjort det og diskusjoner rundt det. I<br />

tillegg planlegger vi på Siemens et tilbygg<br />

der vi skal gjennomføre trykktesting<br />

av svært høye trykk. Vi inspiserte<br />

området og la fram ideer og<br />

utfordringer med bygget. Forskjellige<br />

løsninger og utfordringer ble flittig<br />

diskutert, sier industri vern leder ved<br />

Siemens Vidar Siggervåg.<br />

Neste møte i nettverksgruppa blir i<br />

løpet av høsten <strong>2018</strong>. • NSO<br />

To nye medarbeidere<br />

Ali Reza Tirna (37) er ansatt<br />

i fast stilling som rådgiver,<br />

mens Elizabeth Kvie<br />

Lundevall (46) vikarierer<br />

for rådgiver og redaktør<br />

Karoline K. Åbyholm som<br />

har permisjon i høst og<br />

neste år.<br />

Tirna har bachelor i<br />

kjemi fra Høyskolen i Oslo<br />

(nå OsloMet) og mastergrad<br />

i bioteknologi fra Ali Reza Tirna<br />

Norges miljø- og bio vitenskapelige<br />

universitet. Han har arbeids erfaring<br />

fra medisinsk industri der han jobbet<br />

med metodeutvikling.<br />

Tirna har jobbet syv år i Landsorganisasjonen<br />

i Norge<br />

(LO) som blant annet deltaker<br />

i regelverks forumet<br />

til Arbeids tilsynet og<br />

Sikker hets forum under<br />

Petroleumstilsynet. De to<br />

siste årene har han vært<br />

rådgiver i Norsk bergindustri<br />

og Bygge næringens<br />

lands forening,<br />

sistnevnte tilknyttet NHO,<br />

der han var fagsjef i helse,<br />

miljø og sikkerhet.<br />

Lundevall har jobbet som journalist<br />

og kommunikasjonsrådgiver. Hun<br />

har studert journalistikk og medier og<br />

kommunikasjon. • NSO<br />

Hederlig omtale<br />

til <strong>Sikkerhet</strong><br />

Under Fagpresseprisene <strong>2018</strong> som ble<br />

delt ut 7. juni, fikk <strong>Sikkerhet</strong> hederlig<br />

omtale for forsiden på <strong>Sikkerhet</strong><br />

<strong>nr</strong>. 3/2017. Temaet var digitalisering,<br />

og forsiden er laget av Altern kommunikasjon<br />

og redaktør Karoline K.<br />

Åbyholm.<br />

Fagpresseprisene deles ut blant nominerte<br />

bidrag som kan sendes inn av<br />

over 200 fagblader. <strong>Sikkerhet</strong> har vært<br />

medlem av Fagpressen i en årrekke.<br />

Du kan alltid lese tidligere utgaver<br />

av bladet på<br />

nso.no/bladet-sikkerhet/arkiv <br />

<br />

• NSO<br />

44<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


NSOs hedersdiplom<br />

• NSOs hedersdiplom kan tildeles<br />

virksomheter, grupper og enkeltpersoner.<br />

• Typisk vil en som har vært industrivernleder<br />

i 10 år og mannskap i 20<br />

år være kandidater til å få det.<br />

• Andre kriterier vil også bli vurdert<br />

av NSO.<br />

Diplomet blir underskrevet av NSOs<br />

direktør og NSO fører oversikt over<br />

hvem som er blitt tildelt beviset.<br />

Se tidligere mottakere av diplomet<br />

på nso.no under Nyheter > Glimt fra<br />

bedriftene.<br />

Har satt fra seg førstehjelpsveska<br />

– Saniteten, eller førstehjelpen som<br />

dere sier i dag, har alltid vært mitt<br />

hjertebarn, sier Ole Christian Kokvold<br />

på Esso Slagen-raffineriet ved<br />

Tønsberg.<br />

Forleden gikk han over i pensjonistenes<br />

rekker etter å ha vært sanitetsleder<br />

i 35 år. På avslutningsmøtet<br />

mottok han NSOs hedersdiplom for<br />

lang og tro tjeneste.<br />

– I løpet av årene har jeg hatt mange<br />

bered skapsoppgaver på Slagen, men<br />

sanitetsmann takket av:<br />

Ole Christian Kokvold har<br />

hatt ansvar for industri vern,<br />

oljevern og security, koordinator<br />

for bered skap og<br />

internkontroll og medlem i<br />

ExxonMobils internasjonale<br />

bered skapsteam. Men saniteten<br />

har hele tiden ligget<br />

hans hjerte nærmest.<br />

saniteten har hele tiden ligget mitt<br />

hjerte nærmest, forteller Kok vold.<br />

Sanitetstjenesten på raffineriet lå<br />

mer eller mindre nede da Kokvold<br />

fikk utfordringen i 1983: «Bygg opp<br />

en effektiv førstehjelpsgruppe!» Han<br />

rekrutterte om lag 20 personer:<br />

– Alle i Saniteten har vært engasjerte<br />

og lojale. Uten deres entusiasme<br />

hadde jeg nok ikke holdt på med dette<br />

i 35 år, avslutter hedersmannen. <br />

<br />

• NSO<br />

Eramet i Kvinesdal: Arvid Orre fikk<br />

overrakt diplomet av personalsjef Svein<br />

Bøgwald.<br />

Fikk diplom hos Eramet<br />

Arvid Orre ble hedret etter 37 års<br />

tjeneste i industri vernet i Eramet<br />

Norway Kvinesdal. Han startet i industrivernet<br />

allerede etter to år ved<br />

Eramet. De ti siste årene har han<br />

vært innsats leder. Orre fikk NSOs hedersdiplom<br />

da han gikk av i sommer.<br />

– Nå skal jeg ta meg av barn og<br />

barnebarn, fortalte Orre til Agder<br />

Flekkefjords tidende da han ble pensjonist.<br />

<br />

• NSO<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 45


<strong>opplæring</strong><br />

nso-kurs<br />

Kom på et NSO-kurs i <strong>2018</strong> og 2019 – meld deg på: nso.no<br />

Industrivernkonferansen<br />

NSOs Industrivernkonferanse tilrettelegges for industrivern<br />

ledere og led ende fagpersoner innen bered skap.<br />

Seminaret består av foredrag, muligheter for mingling<br />

med andre industri vernere og besøk i utstillingen. Utstillere<br />

fra hele landet stiller med det siste og beste innenfor<br />

bered skaps- og industri vernutstyr og tjenester.<br />

Festmiddagen tirsdag kveld med underholdning er for<br />

mange et høydepunkt.<br />

Sted: Lillestrøm<br />

4.–5. desember <strong>2018</strong><br />

<strong>3.</strong>–4. desember 2019<br />

Industri vernforskriften: 2-dagers<br />

Kursene passer for industri vernledere<br />

som trenger innsikt i forskrift<br />

om industri vern, hvilke oppgaver<br />

en industri vern leder må<br />

løse og hvordan et industri vern<br />

skal organiseres og dimensjoneres.<br />

Andre med bered skapsansvar<br />

vil også få utbytte av kurs et. Det<br />

kreves ingen for kunnskaper.<br />

Sted: Oslo, Bergen, Stavanger<br />

14. – 15. nov. <strong>2018</strong><br />

1<strong>3.</strong> – 14. mars<br />

27. – 28. mar. Berg.<br />

14. – 15. mai<br />

11. – 12. sept.<br />

2<strong>3.</strong> – 24. okt. Stav.<br />

1<strong>3.</strong> – 14. nov.<br />

SIMKAT: 2- og 3-dagerskurs<br />

SIMKAT (simulering av katastrofer) gir trening i innsatsledelse<br />

på skadested og organisering av redningsstab. På<br />

kurset får deltakerne prøve seg i ulike roller. 2-dagerskurset<br />

er tilpasset virksomheter med grunnleggende beredskap<br />

eller de med 1-2 forsterk ninger. 3-dagerskurset er<br />

tilpasset virksomheter med flere forsterkninger. Kurset<br />

passer for alle med roller i virksomhetens bered skap, personer<br />

i redningsstab og i virksomhetens ledelse.<br />

Sted: Vettre, Asker<br />

2 d: 16.–17. okt. <strong>2018</strong><br />

2 d: 12. – 1<strong>3.</strong> mars 2019<br />

2 d: 15. – 16. okt. 2019<br />

3 d: 20.–22. nov. <strong>2018</strong><br />

3 d: 9. – 11. april 2019<br />

3 d: 19. – 21. nov. 2019<br />

Risiko- og beredskapsanalyse<br />

Kurset skal gi grunnleggende ferdigheter i å kartlegge farer<br />

og problemer, og å utføre en risikovurdering og beskrivelse<br />

som skal benyttes som beslutningsgrunnlag for<br />

å prioritere eventuelle tiltak.<br />

Kurset gjennomgår hvordan du utarbeider en oversikt<br />

over alle uønskede hendelser – som er utgangspunktet<br />

for en beredskapsanalyse. Du vil også lære å velge ut dimensjonerende<br />

uønskede hendelser og hvordan du gjennomfører<br />

en beredskapsanalyse av disse. Med bakgrunn i<br />

analysene får du grunnlag for detaljert dimensjonering av<br />

industrivernet. Sted: NSOs lokaler på Lysaker<br />

12. feb. 2019<br />

10. sept. 2019<br />

OKTOBER<br />

NOVEMBER<br />

DESEMBER<br />

FEBRUAR<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

40 1 2 3 4 5<br />

44 1 2<br />

48 1 2<br />

9 1<br />

41 8 9 10 11 12<br />

45 5 6 7 8 9<br />

49 3 4 5 6 7<br />

10 4 5 6 7 8<br />

42 15 16 17 18 19<br />

46 12 13 14 15 16<br />

50 10 11 12 13 14<br />

11 11 12 13 14 15<br />

43 22 23 24 25 26<br />

47 19 20 21 22 23<br />

51 17 18 19 20 21<br />

12 18 19 20 21 22<br />

44 29 30 31<br />

48 26 27 28 29 30<br />

52 24 25 26 27 28<br />

13 25 26 27 28<br />

MARS<br />

APRIL<br />

MAI<br />

SEPTEMBER<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

uke M T O T F<br />

9 1<br />

40 1 2 3 4 5<br />

40 1 2 3<br />

14 2 3 4 5 6<br />

10 4 5 6 7 8<br />

41 8 9 10 11 12<br />

41 6 7 8 9 10<br />

15 9 10 11 12 13<br />

11 11 12 13<br />

14 15<br />

42 15 16 17 18 19<br />

42 13 14 15 16 17<br />

16 16 17 18 19 20<br />

12 18 19 20 21 22<br />

43 22 23 24 25 26<br />

43 20 21 22 23 24<br />

17 23 24 25 26 27<br />

13 25 26 27 28 29<br />

44 29 30<br />

44 27 28 29 30 31<br />

46<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong>


neste nummer<br />

m<br />

Førstehjelpskurs<br />

Et svært realistisk og praktisk rettet<br />

kurs i førstehjelp tilpasset industrivern.<br />

På kurset vil man få praktisk<br />

trening i å håndtere alvorlige personskader<br />

under veiledning av instruktører<br />

med erfaring fra profesjonell<br />

ambulanse tjeneste. Det vil være<br />

profesjonelle markører, og deltakerne<br />

får muligheten til å trene på å<br />

behandle skadene i trygge og rolige<br />

omgivelser. Kontakt NSO dersom<br />

dere er interessert i kurs.<br />

Øvelses planlegging<br />

NSO og Nasjonalt utdanningssenter<br />

for samfunns sikkerhet og beredskap<br />

(NUSB) tilbyr <strong>opplæring</strong> i å planlegge,<br />

gjennomføre og evaluere<br />

øvels er i sin virksomhet i henhold<br />

til relevante og anerkjente øvingsveiledere.<br />

Den primære målgruppen er<br />

industrivernledere og andre med<br />

ansvar for øvelser. Ledergruppen i<br />

en virksomhet kan også ha nytte av<br />

kurset.<br />

30. okt.–1. nov.<br />

Sted:<br />

19. – 21. mars 2019 Heggedal,<br />

17. – 19. sept. 2019 Asker<br />

Vil du lære mer? Les <strong>Sikkerhet</strong>!<br />

Brannvern <strong>nr</strong>. 2 – 2017<br />

Digitalisering <strong>nr</strong>. 3 – 2017<br />

Erfaring <strong>nr</strong>. 4 – 2017<br />

Førstehjelp <strong>nr</strong>. 2 – 2016<br />

Førsteinnsats <strong>nr</strong>. 4 – 2015<br />

Innsatsledelse <strong>nr</strong>. 3 – 2016<br />

Kjemikalier <strong>nr</strong>. 1 – <strong>2018</strong><br />

Organisering <strong>nr</strong>. 1 – 2015<br />

Planverk <strong>nr</strong>. 1 – 2017<br />

Restverdiredning <strong>nr</strong>. 4 – 2016<br />

Samarbeid <strong>nr</strong>. 1 – 2016<br />

Utstyr <strong>nr</strong>. 2 – 2015<br />

Øvelser <strong>nr</strong>. 2 – <strong>2018</strong><br />

nso.no/bladet-sikkerhet<br />

Tema:<br />

Tilpasning<br />

Det er ikke mulig å oppnå et<br />

godt industri vern med «hyllevare»,<br />

dere må ha «skreddersøm».<br />

Industrivernet skal være i<br />

stand til å takle de hend elsene<br />

som kan skje i virksom heten<br />

– de dere har identifisert i<br />

planarbeidet. Både utstyret og<br />

mannskapets kompetanse må<br />

dermed være tilpasset deres<br />

virksomhet og potensielle<br />

scenarioer.<br />

• Hvordan velge utstyret dere<br />

trenger – verken mer eller<br />

mindre?<br />

• Hvordan få kursholdere til å<br />

formidle akkurat den kunnskapen<br />

dere trenger?<br />

• Hvordan arrangere øvelser<br />

der mannskapet får testet<br />

om de har nødvendig kompetanse<br />

til deres hendelser?<br />

Annonser/utgivelsesplan<br />

Bestilling/levering av annonser:<br />

Ingeborg Altern på epost<br />

annonse@nso.no.<br />

frister:<br />

hos<br />

<strong>nr</strong> bestille / levere leserne<br />

4 29.10 / 05.11 uke 49/50<br />

1 28.01/07.02 uke 11-12<br />

2 2<strong>3.</strong>04/ 30.04 uke 23-24<br />

3 12.08/ 20.08 uke 38-39<br />

4 28.10/ 06.11 uke 49-50<br />

Se priser og annen informasjon:<br />

nso.no/bladet-sikkerhet/for-annonsorer<br />

<strong>Sikkerhet</strong> <strong>nr</strong>. 3 • <strong>2018</strong> 47


Industrivern-<br />

KONFERANSEN<br />

<strong>2018</strong><br />

Wittusen & Jensen. Foto: Offset.com og Shutterstock.com<br />

Møt kolleger – lær beredskap<br />

Thon Hotell Arena Lillestrøm<br />

4. – 5. desember <strong>2018</strong><br />

Se midten av bladet for mer informasjon.<br />

Du finner påmelding og oppdatert program<br />

på nso.no.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!