06.12.2018 Views

HELP Lærerveiledning

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

MALIN HOLMBERG<br />

<strong>HELP</strong><br />

Holmberg English Learning Program<br />

<strong>Lærerveiledning</strong>


Innhold<br />

Forord..................................................................................................... 8<br />

Ingvar Lundberg ..................................................................................... 9<br />

VELKOMMEN TIL <strong>HELP</strong> ............................................................... 11<br />

Forberedelser ........................................................................................ 16<br />

<strong>HELP</strong> I TEORIEN ............................................................................. 18<br />

Dysleksi og undervisning i engelsk ..................................................... 18<br />

Leksjonsmalens fire punkter – oversikt ................................................ 32<br />

Leksjonsmalens fire punkter – et eksempel fra starten ....................... 42<br />

Leksjonsmalens fire punkter med beskrivelse av metode og teknikk ..... 45<br />

Spørreteknikk og minnekart ................................................................. 51<br />

<strong>HELP</strong> I PRAKSIS .............................................................................. 55<br />

Nivåinndelt leksjonsplan A-F ............................................................... 55<br />

A.1 Første leksjon ................................................................................. 58<br />

A.1 Leksjon 2-3 .................................................................................... 65<br />

A.1 Leksjon 3-4 .................................................................................... 66<br />

A.2 Første leksjon ................................................................................ 69<br />

A.2 Påfølgende leksjoner ...................................................................... 72<br />

A.3 Første leksjon ................................................................................. 73<br />

A.3 Påfølgende leksjoner ..................................................................... 75<br />

B.1 Første leksjon ................................................................................. 77<br />

B.1 Påfølgende leksjoner ...................................................................... 79<br />

B.2 ......................................................................................................... 80<br />

B.3 ......................................................................................................... 82<br />

B.4 ......................................................................................................... 84<br />

B.5 ......................................................................................................... 85<br />

B.6 Første leksjon ................................................................................. 88<br />

B.6 Påfølgende leksjoner ...................................................................... 89<br />

6


C.1 Første leksjon ................................................................................. 91<br />

C.1 Leksjon 2-3 .................................................................................... 94<br />

C.1 Leksjon 3-4 .................................................................................... 95<br />

C.2 ........................................................................................................ 96<br />

C.3 ........................................................................................................ 97<br />

C.4 ........................................................................................................ 98<br />

C.5 ........................................................................................................ 99<br />

C.6 ....................................................................................................... 100<br />

D.1 ...................................................................................................... 101<br />

D.2 ...................................................................................................... 105<br />

D.3 ...................................................................................................... 106<br />

D.4 ...................................................................................................... 107<br />

E.1 ...................................................................................................... 108<br />

E.2 ...................................................................................................... 110<br />

E.3 ...................................................................................................... 112<br />

E.4 ...................................................................................................... 114<br />

E.5 ...................................................................................................... 115<br />

E.6 ...................................................................................................... 117<br />

E.7 ...................................................................................................... 118<br />

E.8 ...................................................................................................... 119<br />

E.9 ...................................................................................................... 120<br />

F.1 Første leksjon ................................................................................ 121<br />

F.1 Påfølgende leksjoner ..................................................................... 123<br />

F.2 ........................................................................................................ 124<br />

F.2 Dobbeltvokaler .............................................................................. 126<br />

F.3 ........................................................................................................ 144<br />

F.3 Flertallsendelsen -s og verbendelsen -s ......................................... 144<br />

F.3 Verbendelsen -ed ........................................................................... 145<br />

F.3 Endelsene -er og -est ..................................................................... 146<br />

F.3 Endelsen -ly ................................................................................... 147<br />

F.3 Endelsene -ful -less og -ness ......................................................... 148<br />

7


Forord<br />

I 2011 ble det første opplaget av Malin Holmbergs læremiddel i engelsk for<br />

elever med dysleksi, <strong>HELP</strong> Start gitt ut.<br />

Det var den gang et unikt læremiddel. Og selv idag finnes det ikke noe annet<br />

komplett læremiddel i engelsk for elever med dysleksi som kan sammenlignes<br />

med <strong>HELP</strong> Start. <strong>HELP</strong> Start har derfor blitt mye brukt i den svenske skolen<br />

og har forhåpningsvis også hjulpet mange elever med å mestre den skriftlige<br />

engelsken. Det som kjennetegner <strong>HELP</strong> Start er den strukturerte arbeidsmåten<br />

og den langsomme progresjonen. Dette gjør <strong>HELP</strong> Start til et læremiddel som er<br />

tilpasset, og som møter elever som er sterkt rammet av dysleksi. Derfor blir dette<br />

et viktig verktøy for å hjelpe disse elevene til å tilegne seg det engelske språket<br />

i sin helhet.<br />

Men hvorfor kommer det så ut en ny versjon av <strong>HELP</strong>? Grunnen til dette er at<br />

det som er <strong>HELP</strong> Starts styrke, lett kan bli dens svakhet med feil målgruppe. Den<br />

langsomme progresjonen og det store antallet øvelser er det som gjør at <strong>HELP</strong><br />

Start fungerer for de rette elevene. Men for svakere elever kan det lett bli for mye<br />

arbeid.Man risikerer da at elevene går lei. Mange skoler mener at man ikke skal<br />

gi så mye ressurser som <strong>HELP</strong> Start krever, spesielt når det ikke er behov for et<br />

så omfattende læreverk som <strong>HELP</strong> Start. Det er da at Malins Holmbergs nye<br />

læremiddel <strong>HELP</strong> kan anvendes. Dette er et læremiddel for elever med en lettere<br />

grad av dysleksi. <strong>HELP</strong> vil også fungere bedre i grupper enn <strong>HELP</strong> Start gjør, og<br />

vil derfor ikke være et så ressurskrevende læremiddel å bruke.<br />

8


Ingvar Lundberg<br />

Ӂ kjenne delaktighet og ikke bli satt utenfor ligger i menneskets natur. Vi er<br />

født til å leve i fellesskap og kjenne trygghet og glede i samvær med andre. Det<br />

som er avgjørende for opplevelsen av delaktighet, er at vi har et felles språk; at<br />

vi forstår hva andre vil og mener gjennom språket, og at vi kan utveksle tanker,<br />

følelser og intensjoner.<br />

Nå lever vi i en verden der de språklige kodene utvides dramatisk. Vi lever ikke<br />

lengre i et lite, oversiktlig fellesskap i en gruppe der samhørighet markes og<br />

bekreftes med det muntlige språket. Med skriften når vi så ufattelig mye lengre.<br />

Vår teknisk avanserte sivilisasjon krever effektiv kommunisasjon, kompliserte<br />

brukermanualer, lover, avtaler og beskrivelser.<br />

Vi nøyer oss ikke bare med skrift på vårt eget morsmål; globaliseringen betyr<br />

at vi må kommunisere over språkgrensene langt utover hva som var vanlig bare<br />

for noen tiår siden. Og engelsk har blitt det globale språket. Man kan ha ulik<br />

oppfatning av hvor bra dette er, men det er utvilsomt en påtvunget realitet som<br />

innebærer at de som ikke kan lese og forstå en tekst på engelsk, blir satt utenfor<br />

og går glipp av vesentlige ting i livet. Og enda viktigere blir det å kunne skrive<br />

på engelsk.<br />

Det finnes mennesker som har store vanskeligheter med skrift selv på sitt eget<br />

morsmål. De leser dårlig og skriver mye feil, selv om de på andre områder er<br />

”normale”. En slik forstyrrelse, dysleksi, gjør det nesten til en umulighet å bli<br />

kjent med det engelske skriftspråket. Mange personer med dysleksi har lært seg<br />

muntlig engelsk bra gjennom å leve i et engelskspråklig miljø over lengre tid.<br />

Men å skrive engelsk har alltid vært en utfordring. På skolen har man ofte vært<br />

rede til å gi opp ambisjonen om å gi den dyslektiske eleven en skriftspråklig<br />

kompetanse. En del elever har også fått fritak fra engelskundervisningen, noe<br />

som har vært med på å sette dem utenfor.<br />

Man må ikke gi opp. Malin Holmberg har med Help på en glimrende måte<br />

demonstrert at det finnes veier å gå. Det er ingen enkel patentmetode hun kommer<br />

med, ingen ”simple fix”, men et planmessig, systematisk arbeid grunnlagt på<br />

lang og utprøvd lærererfaring og vitenskaplig innsikt både om dysleksiens<br />

9


natur og det engelske skriftspråkets oppbygging.Her får læreren et redskap som<br />

er funksjonelt og så godt utformet at det gir et godt grunnlag for å undervise<br />

dyslektikere. Men også lærere som prøver programmet får et nytt syn på engelsk<br />

og de didaktiske mulighetene. Opplevelsen av å lykkes med noe som tidligere<br />

ble sett på som umulig, gir en dyp tilfredstillelse og glede for både lærer og elev.<br />

Malin Holmberg har lykkes med det kunststykket å forene overlæring med<br />

lystbetont læring. <strong>HELP</strong> er et helhetlig læremiddel – en fantastisk lærerveiledning<br />

med teoretisk bakgrunn og et planleggingsgrunnlag for hver leksjon. Det blir<br />

brukt magnetkort på tavla, og en gjennomtenkt og tydelig strukturert lærebok.<br />

I arbeidsboka øves nye steg. Dataøvelser i to program kan til og med brukes<br />

til hjemmearbeid. Eleven veiledes gjennom engelskens kronglete stavemåter og<br />

setningsoppbygging på en unik måte som garanterer framgang.<br />

Det er sjelden jeg med slik entusiasme og overbevisning har kunnet anbefale et<br />

læremiddel som <strong>HELP</strong>. Jeg gratulerer alle spesialpedagoger og elever som får<br />

arbeide med dette prestisjetunge materialet.”<br />

10


Velkommen til <strong>HELP</strong><br />

Very welcome!<br />

Begynn med å lese gjennom de tre første delene i veiledningen<br />

for å bli kjent med metoden og materialet før du starter.<br />

Hvorfor er det nødvendig med egne læremidler i engelsk lesing og skriving for<br />

dyslektikere?<br />

I dag er engelsk vårt fremste felles verdensspråk og tilhører derfor<br />

grunnopplæringen i skolen. Det blir forventet at alle norske elever skal beherske<br />

engelsk både skriflig og muntlig innen de går ut av grunnskolen. Det betyr at<br />

elevene må ha karakter i faget når de søker videregående skolegang. Dette øker<br />

også kravet til god kunnskap i engelsk når en søker høyere utdanning, der en<br />

del av pensumslitteraturen for mange vil være på engelsk. Da holder det ikke<br />

med å bare å kunne forstå og snakke engelsk. Den som ikke både kan lese og<br />

skrive språket, kan lett falle utenfor. Engelsk er dessverre et av verdens mest<br />

kompliserte skriftspråk, og for mange elever med dysleksi har dette vært dråpen<br />

som fikk begeret til å flyte over, og det som fikk dem til å gi opp. Mange lærere har<br />

strevd med å finne metoder og materiell for å hjelpe disse elevene. Nå kommer<br />

<strong>HELP</strong> som redskap og nøkkel til det kompliserte engelske skriftspråket. Engelsk<br />

trenger ikke lenger være et håpløst språk for personer med dysleksi.<br />

11


Holmberg English Learning Program<br />

<strong>HELP</strong> er en helt ny type læremiddel for barn, ungdom og voksne med dysleksi<br />

og store vansker med å lese og skrive engelsk.<br />

Pedagogikken består i å opparbeide seg økt sikkerhet i skriftlig engelsk gjennom<br />

trening av koblinger mellom lydene og bokstavene. I tillegg har <strong>HELP</strong> fokus på<br />

ordavkoding, leseflyt og leseforståelse.<br />

Arbeidet begynner med å lydere engelske ord som har en enkel kobling mellom<br />

lyd og bokstav. Det fortsetter så med alternativ stavemetodikk. <strong>HELP</strong> går også<br />

inn på grunnleggende grammatikk, vanlige lureord og stavelsesinndeling etter<br />

engelsk modell.<br />

Materiellet er trinnvis bygd opp, har en tydelig leksjonsplan og bruker<br />

multisensoriske teknikker. Dette hjelper eleven til å formulere regler og se<br />

sammenheng i skriftspråket, og på den måten få nøkler til å løse den engelske<br />

koden.<br />

Læremiddelet er laborativt, morsomt og gir rom for elevenes kreativitet og<br />

nysgjerrighet. Både bøker og dataprogram inneholder mange og varierte øvelser<br />

for overlæring og automatisering.<br />

Programmet passer bra til intensiv, gjerne daglig trening i en begrenset periode.<br />

<strong>HELP</strong> er inspirert av læremidler og dysleksiundervisning fra engelskspråklige<br />

land, som så har blitt tilpasset norske forhold.<br />

12


Hvem kan bruke <strong>HELP</strong> ?<br />

Læremiddelet er til for å hjelpe elever med dysleksi som har vansker med å<br />

lese og skrive engelsk. Det bør brukes fra mellomtrinnet til voksenopplæringen.<br />

<strong>HELP</strong> kan brukes både i individuell undervisning og i mindre grupper.<br />

<strong>HELP</strong> henvender seg til spesiallærere/spesialpedagoger og andre lærere som<br />

underviser elever med dysleksi i engelsk. Det er viktig at læreren har gode<br />

kunnskaper om dysleksi og undervisning av elever med fonologiske vansker. For<br />

å kunne arbeide med <strong>HELP</strong>, behøver elevene grunnkunnskaper i muntlig engelsk,<br />

og et ordforråd som er relevant for alderen. All nybegynnerundervisning i språk<br />

må starte muntlig med en eller annen form for lekpreget språkbad før man starter<br />

opp med å lære seg å lese og skrive språket.<br />

Eleven må ha ” knekt lesekoden” på norsk før vi starter, og et fonologisk/fonemisk<br />

grunnarbeid på norsk bør være gjort slik at eleven kan være med på å resonnere<br />

omkring koblingen av språklyder og bokstaver. Begrep som ord, setning, lyd,<br />

bokstav, konsonanter og vokaler bør være kjent for eleven fra før.<br />

Enkelte deler av materialet, blant annet lyd -og bildekort på tavla, kan godt brukes<br />

i klasseundervisningpå småtrinnet for innlæring av engelske lyder og spesielle<br />

stavemåter som skiller seg fra de norske. Dataøvelser kan også brukes av alle de<br />

som vil trene seg på lesing og skriving.<br />

Er det verd innsatsen?<br />

Det er dessverre en utbredt oppfatning i skolen at det er kjedelig og monotont å<br />

arbeide med grunnleggende lese-og skriveopplæring der en starter med å lære<br />

om sammenhengen mellom lyd og bokstav. For den som lett lærer seg å lese og<br />

skrive uten å måtte gå denne veien, er en slik måte å arbeide på sikkert både<br />

unødvendig og kjedelig, men for den som ikke kan lære seg det på noen annen<br />

måte, er det både nødvendig og moro. Tilfredstillelsen av å ha lært seg noe er lik<br />

for alle, det er bare veien dit som er forskjellig.<br />

Mange elever som følger <strong>HELP</strong> - kursene har kjent glede og lettelse når de,<br />

kanskje for første gang, har opplevd framgang i arbeidet med å lese og skrive<br />

13


på engelsk. Dette kan motivere til å orke å arbeide videre og gi inspirasjon til å<br />

lære seg mer.<br />

<strong>HELP</strong> eller <strong>HELP</strong> Start?<br />

Både <strong>HELP</strong> og <strong>HELP</strong> Start er læremidler som sikter seg inn på elever med<br />

dysleksi. Den store forskjellen mellom de to læremidlene er omfanget og<br />

progresjonen. <strong>HELP</strong> Start innholder betydelig mer trening i form av leseøvelser<br />

og oppgaver i arbeidsbøker og progresjonen er tydelig langsommere. Dette gjør<br />

at <strong>HELP</strong> Start primært retter seg mot elever med sterk grad av dysleksi og store<br />

fonologiske vansker, som har hatt store vansker med å komme igang med<br />

engelsk fra starten av, og derfor har et begrenset ordforråd. <strong>HELP</strong> Start<br />

fungerer best som individuell undervisning og med minst to leksjoner i uka.<br />

<strong>HELP</strong> er for elever med dysleksi/måtelige lese -og skrivevansker som snakker<br />

og forstår engelsk noenlunde bra, men sliter med lesing og skriving i faget.<br />

Selv elever med lettere lese-og skrivevansker uten at det er konstantert dysleksi,<br />

har stor nytte av å arbeide med <strong>HELP</strong>.<br />

<strong>HELP</strong> kan brukes i grupper, men passer selvsagt også for individuell undervisning.<br />

Vår største pedagogiske utfordring som lærere er å legge til rette<br />

for framgang. ”Nothing succeeds like success”<br />

14


Læremiddelets ulike deler<br />

• <strong>HELP</strong> <strong>Lærerveiledning</strong><br />

• <strong>HELP</strong> Tekstbok<br />

• <strong>HELP</strong> Arbeidsbok<br />

• <strong>HELP</strong> Laminerte kort<br />

• <strong>HELP</strong> Read e-bøker<br />

lesetrening<br />

• <strong>HELP</strong> Online<br />

datatreningsprogram<br />

• Videoinstruksjoner - online<br />

Nivådeling<br />

<strong>HELP</strong> er inndelt i seks nivåer; A-F, og hvert nivå er deretter inndelt i nummererte<br />

delnivå, f.eks. A.1, A.2, A.3. Denne kodingen gjelder for hele materiellet, og det<br />

er fint om du allerede fra starten av gjør eleven oppmerksom på systemet siden<br />

alle delene henger sammen.<br />

<strong>HELP</strong> - en helhet<br />

Læremidlets deler utgjør en helhet, og det er viktig å følge progresjonen trinn for<br />

trinn fordi hvert nytt moment bygger på et tidligere nivå. Materialet bruker en<br />

leksjonsmodell som hele tiden repeteres. Eleven kjenner igjen mønsteret og blir<br />

trygg på det. En nyhet om gangen presenteres, og det øves mye på den før man<br />

går videre.<br />

Kombinere <strong>HELP</strong> med andre læremidler og tekster<br />

For å tilby en helhetlig undervisning i engelsk, bør en kombinere <strong>HELP</strong> med et<br />

muntlig språkbad, friskriving og lesing av hele tekster på egnet nivå. Det er fint<br />

15


om eleven lytter mye på innleste tekster. Det kan være lurt å suksessivt bygge<br />

opp et lite klasseromsbibliotek med allerede innlest litteratur. Ta utgangspunkt i<br />

elevens nivå når du velger tekster. Oppmuntre eleven til å ta pauser i teksten og<br />

gjenta deler av teksten. Disse lettlestbøkene på elevens optimale nivå kan også<br />

brukes til ulike former for veiledet lesing.<br />

Forberedelser<br />

Les veiledningen og gjør deg kjent med dataøvelsene. Første gang du bruker<br />

<strong>HELP</strong>, kan det være lurt å bare ha en elev, slik at du blir kjent med metoden<br />

og materialet. I gruppeundervisning bør deltagerne være på omtrent samme<br />

nivå, spesielt når det gjelder tempo. Jo mindre grupper dess bedre. Leksjonene<br />

bør være på 40 minutter og foregå minst to ganger i uka. Om intervallene<br />

blir lengre, skjer ikke den viktige repetisjonen, og overlæringen kan utebli.<br />

Klasserommet må ha whiteboardtavle/interaktiv tavle og datamaskiner/ipader<br />

med hodetelefoner.<br />

Innledningssamtale for kartlegging og informasjon<br />

Du og eleven har en samtale før undervisningen begynner. Formålet med<br />

samtalen er å:<br />

• Finne ut hvor problemene ligger med engelsk lesing og skriving i forhold<br />

til det muntlige kunnskapsnivået eleven har, og å vurdere om <strong>HELP</strong> er et<br />

passende redskap.<br />

• Forklare hvordan dette kurset er lagt opp og sammen legge en plan for<br />

arbeidet.<br />

• Det er viktig at eleven forstår at <strong>HELP</strong> ikke erstatter all annen<br />

engelskundervisning.<br />

Samtalen kan siden gi grunnlag for en eventuell gruppesammensetning.<br />

I innledningssamtalen skal følgende punkt tas opp:<br />

• Skolebakgrunn og lese-og skriveutvikling; generelt og spesifikt i engelsk.<br />

16


• Elevens egen beskrivelse av lese-og skriveproblemene på engelsk.<br />

• Aktuell studiesituasjon totalt sett (bedøm arbeidsbelastning og stressnivå)<br />

• Erfaring med kompensatoriske hjelpemidler og personlig studieteknikk.<br />

• Personlige mål på engelsk på kort og lang sikt.<br />

Lag en plan<br />

Ta utgangspunkt i innledningssamtalen, lag en plan for arbeidet og sett opp en<br />

timeplan. Forbered eleven på hva kurset går ut på og at kurset innebærer både<br />

en del trening og lekser. Det kan være klokt å involvere foreldre/foresatte til<br />

yngre elever. Viktige spørsmål når en planlegger kan være:<br />

• Skal eleven kun bruke <strong>HELP</strong> i engelskundervisningen i kursperioden?<br />

• Kan man utelate noe av klassens vanlige engelskundervisning og erstatte<br />

dette med <strong>HELP</strong>?<br />

• Kan litteraturlesing erstattes/kombineres med ferdig oppleste tekster?<br />

• Kan grammatikkundervisningen kobles til arbeidet med <strong>HELP</strong>?<br />

• Slike avtaler er viktige for å unngå at eleven får en urimelig arbeidsbelastning.<br />

Gjerne intensive kurs<br />

Aller best er det med intensiv, gjerne daglig undervisning i en periode på 10 uker<br />

med påfølgende pause før eleven får delta på et nytt intensivt kurs.<br />

17


3. Tekstboka A.1 side 18 sh-staving og ch-staving<br />

4. Øvelser på data og i arbeidsbok<br />

Øve staving / staveøvelser A.1<br />

Arbeidsbok: side 47a<br />

A.1 Digrafene sh ch<br />

sh<br />

/ʃ/<br />

ch<br />

/ʧ/<br />

sh<br />

o<br />

p<br />

ch<br />

o<br />

p<br />

ship<br />

shop<br />

chip<br />

chop<br />

rush<br />

shed<br />

chat<br />

chin<br />

cash<br />

fish<br />

rich<br />

much<br />

Jack got a big fish in his net.<br />

Jim and Max sat in the shed.<br />

Ned and Nat had a chat in the shop.<br />

Josh is in a rush to get the bus.<br />

Nick is rich.<br />

He has got a lot of cash.<br />

18<br />

Arbeidsbok: s 49<br />

Staveøvelse: A.1.14 - A.1.15<br />

Sikker på lydene: A.1.6 - A.1.7 Spell start: A.1.15 - A.1.17<br />

Sett sammen: - Lureord: -<br />

44


Leksjonsmalens fire punkter med<br />

beskrivelse av metode og teknikk<br />

e i u o<br />

a e i u o<br />

a<br />

c<br />

a<br />

t<br />

1. Lyddrill 2. Lesing av ord med lydkort<br />

4. Øvelser på data og<br />

i arbeidsbok<br />

Punkt 1: Lyddrill<br />

3. Tekstboka - lesing<br />

Hver ny lyd / hvert stavemønster læres ved hjelp av de magnetiske kortene. Læreren<br />

velger ut hva det skal arbeides med. I begynnelsen av hver leksjon (etter A.1.<br />

nivået) drilles de fem korte vokallydene koblet opp mot de nøkkelord som eleven<br />

har tegnet og beskrevet i regelsamlingen sin. Foruten disse obligatoriske korte<br />

vokallydene velger læreren ut et antall passende allerede kjente konsonantlyder<br />

og etter hvert andre typer kort. Tilsammen drilles mellom 10 og 15 kort på tavla<br />

i begynnelsen av hver leksjon. Denne drillen bør ikke ta mer enn 3-5 minutter.<br />

Spørsmål til kortene kan være: Hvilket nøkkelord er dette? Hvilken lyd er i<br />

begynnelsen/slutten av ordet?<br />

45


A.2 Første leksjon<br />

Nyheter i A.2<br />

Frøken Lese- og Skriveregelen: f, l, s som dobbeltkonsonanter<br />

Bildekortet med frøken lese- og skrive<br />

Ekstra kort for f, l, s<br />

Det GULE kortet med lydgruppen -all<br />

Alfabetet med bokstavnavn på engelsk<br />

Om dobbeltkonsonant på engelsk<br />

På engelsk skiller reglene for dobbeltkonsonant seg fra norsk. Enstavelsesordet<br />

hopp på norsk har kort vokal og skal derfor ha dobbel p. Ordet hop på engelsk<br />

uttales også med en kort vokal, men skal ikke ha dobbel p. Ordet kyss på norsk<br />

skal ha dobbel s, og ordet kiss på engelsk likedan. Alt i henhold til gjeldende<br />

regler. Hvorfor er det slik?<br />

På engelsk er det fint at det er en regel som sier hvilke konsonanter som skal<br />

være doble på slutten av et enstavelsesord og rett etter en kort vokal. Det er<br />

konsonantene f, l og s (av og til z) som blir doble. Dette er nyttig å lære seg, men<br />

det krever en del kunnskap for å forstå. Eleven må vite hva en kort vokal er, hva<br />

et enstavelsesord er, og hva en stavelse er. Noe av dette skal vi gå igjennom i A.2.<br />

Men som vanlig tar vi det langsomt og i små porsjoner. Den første regelen for<br />

dobbeltkonsonant kaller vi for frøken Lese- og Skriveregelen som sier:<br />

– dobbelt f, l og s i slutten av et enstavelsesord med kort vokal.<br />

– f, l og s er ”tilleggsbokstaver”. I disse ordene ”sier” ikke tilleggsbokstaven<br />

noe, og vi foretar ikke noe ”tap” for det kortet når vi leser.<br />

– f, l og s er bare i tillegg sånn som i ordene kiss, mass, kill, tell, cuff, off.<br />

Dobbeltkonsonantregler i ord som hop/hopping og hope/hpoing tar vi ikke opp<br />

på dette nivået.<br />

69


1. Lyddrill<br />

Arbeid som vanlig med de kjente lydkortene; korte vokaler samt noen<br />

utvalgte konsonanter.<br />

2. Lesing med tavlekort<br />

► Nyhet Frøken lese- og skriveregelen med tilleggsbokstavene f, l, s<br />

Begynn med å bygge ordet kis på tavla. Les det med ”tapping”. Si at noe<br />

mangler i dette ordet.<br />

Hva? –Ja, en ekstra s. Selv om vi nå har to s'er i ordet, så blir det bare en<br />

s-lyd. Sånn er det når kommer en s etter en vokal i slutten av et kort ord. Vis<br />

flere ord med s; mas s, mes s, tos s, bos s. Gjør det samme med dobbel ll og<br />

ff. Ordene får en bokstav ekstra. Hvilke tre bokstaver kommer i tillegg her?<br />

- frøken les- og skriv = f, l, s. Disse bokstavene trengs egentlig ikke, de er<br />

bare i tillegg. Hvilke bokstaver blir doble i slutten av korte vokaler? - f, l, s<br />

Sett opp kortet med frøken lese- og skrive på tavla. Forklar så regelen under<br />

bildene.<br />

– På slutten av et kort ord med kort vokal blir f, l og s dobbel.<br />

– Eksempel: kiss, hill, off<br />

– Frøken lese-og skrive = f, l, s<br />

70


► Nyhet all-kombinasjonen<br />

Når du er klar med frøken lese- og skriveregelen viser du lydkortet all.<br />

Forklar at når vokalen a står sammen med bokstavene ll, forandrer vokalens<br />

lyd. Den blir nesten lik vår norske /å/. Dette viser vi med et GULT kort som<br />

betyr lydgruppe, en vanlig kombinasjon som finnes i mange ord. Bygg ord<br />

på tavla med en konsonant foran all-kortet, for eksempel b all, c all, t all, w<br />

all. Istedenfor ”tapping” på hver bokstav gjør vi nå et ”tap” på konsonanten<br />

og et ”tap” på kombinasjonen all. Altså, et ”tap” for b og et ”tap” for -all<br />

/ål/. Sett sammen fingrene og les ball /bål/. Diskuter hvordan det føles å<br />

gjøre dette.<br />

3. Tekstboka<br />

4. Øvelser på data og i arbeidsbok<br />

71


<strong>HELP</strong> (Holmberg English Learning Program) er en helt ny type<br />

læremiddel for barn, ungdom og voksne med dysleksi og store vansker<br />

med å lese og skrive engelsk.<br />

Metodikken består i å oppøve økt sikkerhet i skriftlig engelsk gjennom trening<br />

av koblinger mellom lyd og bokstav. I tillegg har <strong>HELP</strong> fokus på ordavkoding,<br />

leseflyt og leseforståelse. Arbeidet begynner med å lydere engelske ord som har en<br />

enkel kobling mellom lyd og bokstav. Det fortsetter så med mer avanserte engelske<br />

staveregler. <strong>HELP</strong> går også inn på grunnleggende grammatikk, vanlige lureord og<br />

stavelsesinndeling etter engelsk modell.<br />

Materiellet er trinnvis bygd opp, har en tydelig leksjonsplan og bruker multisensoriske<br />

teknikker. Dette hjelper eleven med å formulere regler og se sammenheng i<br />

skriftspråket og på den måten få nøkler til å løse den engelske skriftspråkkoden.<br />

Læremiddelet er laborativt, morsomt og gir rom for elevenes kreativitet og<br />

nysgjerrighet. Både bøker og dataprogram inneholder mange og varierte øvelser for<br />

overlæring og automatisering. Programmet passer bra til intensiv, gjerne daglig trening<br />

i en begrenset periode. <strong>HELP</strong> er inspirert av læremidler og dysleksiundervisning fra<br />

engelskspråklige land. Denne kunnskapen har så blitt tilpasset norske forhold.<br />

<strong>HELP</strong> er for elever med dysleksi/måtelige lese -og skrivevansker som snakker og<br />

forstår engelsk noenlunde bra, men sliter med lesing og skriving i faget. Selv elever<br />

med lettere lese-og skrivevansker som ikke har fått konstantert dysleksi, har stor<br />

nytte av å arbeide med <strong>HELP</strong>.<br />

<strong>HELP</strong> kan brukes i grupper, men passer selvsagt også for individuell undervisning.<br />

Vår største pedagogiske utfordring som lærere er å legge til rette for<br />

framgang. ”Nothing succeeds like success”<br />

<strong>HELP</strong>, det første læremiddelet i<br />

engelsk på norsk som retter seg mot<br />

elever med dysleksi.<br />

9 788283 600186

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!