CURS de MEDICINA NUCLEARA

umfiasi.ro

CURS de MEDICINA NUCLEARA

CURS

de

MEDICINA NUCLEARA

Prof. dr. Cipriana Stefanescu

N.B.: Documentele corespund succesiunii subiectelor abordate.


Scintigrama pulmonară

4


IndicaŃii

diagnosticul diagnosticul ([i urm urmărirea urm rirea evolu evoluŃiei evolu

iei iei)

) emboliei

emboliei

pulmonare pulmonare (EP) (EP) simptomatice [i asimptomatice

asimptomatice

asimptomatice

(microembolii

microembolii

microembolii,

microembolii , fără imagine imagine radiologic radiologică radiologic

evident evidentă) evident

- diagnosticul diagnosticul de de recidiv recidivă recidiv

a a a EP EP (prin prin prin compararea cu o

scintigram scintigramă scintigram precedent precedentă) precedent

- bilan bilanŃ bilan etiologic etiologic etiologic `n `n HTAP HTAP cronic cronică cronic

(post (post (post EP?)

EP?)

- dg. dg. + + al al al neoplasmului pulmonar cu rf rf. rf

. cu cu fixare

specific specifică specific (18F (18F FDG FDG - PET…)

PET…)

- bilan bilanŃ bilan func funcŃional func ional preoperator preoperator: preoperator

: o pneumectomie nu

poate poate fi efectuat efectuată efectuat

decât decât dac dacă dac

VEMS VEMS-ul VEMS ul ul postoperator

este este > 1litru (se calculeaz calculează calculeaz

contribu contribuŃia contribu ia fiec fiecărui fiec

rui

pulmon pulmon la VEMS VEMS


Radiofarmaceutice

a) a) a) perfuzie perfuzie: perfuzie

albumin albumină) albumin

99mTc 99mTc + + MAA MAA ( (macroagregate

( macroagregate de

Mecanism Mecanism:::: Mecanism Mecanism dup după dup injectarea injectarea i.v i.v. i.v

. , MAA se distribuie distribuie `n

func funcŃie func func ie de de debitul locoregional de perfuzie pulmonar pulmonară pulmonar

[I [I se se blocheaz blochează blocheaz `n `n capilarele pulmonare

b) b) ventila ventilaŃie ventila

ie ie: ie gaz gaz gaz (133 (133-Xe, (133

Xe, 81mKr) 81mKr) sau aerosoli

aerosoli

marca marcaŃi marca cu 99mTc

Mecanism Mecanism:::: Mecanism Mecanism dup după dup inhalare inhalare, inhalare , gazul se repartizeaz repartizează repartizeaz `n `n

`n

func funcŃie func ie de de debitele de de ventila ventilaŃie ventila

ie ie [I ajunge ajunge pâ până pâ

`n

`n

alveole alveole, alveole , dac dacă dac nu nu exist există exist

obstacole obstacole la nivelul căilor ilor ilor

respiratorii respiratorii.

respiratorii


Tipuri de imagini

imagini imagini planare statice statice (FA, FP, PD, PD, PS,

OAS, OAS, OAD, OAD, OPS, OPS, OPD…)

OPD…)

achizi achiziŃie achizi achizi ie dinamic dinamică dinamic

- studiu studiu cinetic al

ventila ventilaŃiei ventila iei (util util `ndeosebi ndeosebi pentru bilan bilanŃul bilan

ul

pulmonar pulmonar func funcŃional func

ional )

imagini imagini tomografice (SPECT)


interpretarea

interpretarea interpretarea

interpretarea imaginilor imaginilor imaginilor imaginilor scintigrafice scintigrafice::::

scintigrafice scintigrafice

imagini imagini imagini ventila ventilaŃie/perfuzie

ventila

ie/perfuzie (V/P):

Interpretare

- probabilitate probabilitate foarte mare de de EP (>80%): >2 segmente

hipoperfuzate

hipoperfuzate, hipoperfuzate , cu alter alterări alter

ri discordante discordante ("mismatch" cu PP)

V>P)

obstructive =

- vasoconstric vasoconstricŃie

vasoconstric ie hipoxic hipoxică, hipoxic

, patologie infiltrativ infiltrativă infiltrativ

= = hipoperfuzie

concordant concordantă concordant concordant ("match" ("match" V/P)

V/P)

N.B.: N.B.: N.B.: N.B.: o o o o scintigramă scintigram scintigram scintigram pulmonară pulmonar pulmonar pulmonar normală normal normal normal elimină elimin elimin elimin diagnosticul diagnosticul diagnosticul diagnosticul

de de de de EP. EP.

EP. EP.


Scintigramă

pulmonară

de perfuzie -

aspect

normal


Scintigramă

pulmonară

de ventilaŃie

- aspect

normal


S. perfuzie: defecte

multiple: dr. (lob

sup.), stg. (lingular,

anterior, lateral

bazal).

S. ventilaŃie: unele

arii hipoperfuzate

sunt normal

ventilate.

Probabilitate > 90%

de EP.


Defecte

multiple

de

perfuzie.

VentilaŃie

normală.

>90%

probabilitate

de EP.


Dg. Rx:

metastaze

pulmonare

multiple;

Scintigrafic:

defecte

multiple de

perfuzie [i

ventilaŃie,

neconcordante.

Nu se poate

exclude EP

asociate.


S. perfuzie: pulmon

dr. - normal; pulmon

stg. - foarte redusă.

S. ventilaŃie: pulmon

dr. - normal, pulmon

stg. - absentă.

Cauze posibile: cancer

pulmonar; emfizem

masiv; embol

pulmonar masiv;

adenopatie;

tuberculoză; silicoză.

Bronhoscopie:

obstrucŃia bronhiei

stg.

Caz clinic


VentilaŃie - Perfuzie

(aspect normal)


V/Q:

tipuri

de

defecte

- tip

match


V/Q: tipuri

de defecte -

match /

mismatch


Scintigramă pulmonară cu

99m Tc MIBI

Dg.: Dg.: tuberculoz tuberculoză tuberculoz

pulmonar pulmonară pulmonar pulmonar

imagine imagine efectuat efectuată efectuat

la:

la:

15 minute după

administrare

More magazines by this user
Similar magazines