Views
1 year ago

Technomarket Agrotechnica nr. 4

sisteme pentru industria

sisteme pentru industria alimentarå ECHIPAMENTE TEHNICE DESTINATE DOZÅRII MATERIALELOR GRANULARE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARÅ Drd. ing. Bogdan IVANCU, Dr. ing. Carmen BRACÅCESCU, ing. Dumitru MILEA, ing. George BUNDUCHI INMA Bucure¿ti At the international level, in the context of the development of technological sector which had lines of manufacture of flour milling industry, especially in terms of growth of the processing capacity and automation, the dosing, weighing and packaging stages of finished products plays an important role in the technological flows. Under full automation has pursued the improvement process of weighing – packaging – dosing in terms of time and dosage and weighing accuracy. Within this context at INMA Bucharest have been conducted applied research leading to the development of a technical equipment for dosing, symbol ETD, who performs the dosing and automatic managing of the quantities of processed products. În România, mai ales în ultimii ani, dar ¿i în ¡årile dezvoltate din punct de vedere industrial, unul din domeniile de mare impact economic îl constituie domeniul sistemelor ¿i echipamentelor de dozare. Datoritå diferitelor sensuri pe care le are în tehnicå termenul de dozare, opera¡ia de dozare ¿i echipamentele care o realizeazå se întâlnesc într-o mare diversitate constructivå ¿i func¡ionalå în func¡ie ¿i de diversele domenii de aplica¡ie. În sensul unei abordåri ra¡ionale ¿i totodatå unitare, acest domeniu relevå o extremå complexitate ¿i totodatå o realå importan¡å economicå, prin termenul de dozare întelegându-se procedeul de frac¡ionare dupå o anumitå regulå a unei cantitå¡i de material, în cantitå¡i mai mici (doze sau por¡ii) în condi¡ii specificate de domeniul concret de aplica¡ie. Opera¡iile tehnologice de cântårire ¿i dozare nu sunt independente în procesul de fabrica¡ie al produselor, ci se integreazå în procese tehnologice diverse, astfel încât rezultatul opera¡iei nu apare distinct, ci cumulat în produsul final rezultat, iar ca urmare, calitatea dozårii / cântåririi influen¡ând direct calitatea produsului final. ce este înclinat la 20... 45° fa¡å de orizontala jgheabului vibrator. O condi¡ie esen¡ialå pentru alegerea tipurilor de solide în vrac ce pot fi dozate cu dozatoarele cu vibra¡ii, este ca acestea så nu fie u¿or fluidizabile ¿i så nu se dezaereze u¿or. Datoritå frecven¡ei de stimulare ridicate (25 – 100 Hz) materialul dozat nu prezintå pulsa¡ii la curgerea din jgheabul vibrator. În momentul încheierii unei opera¡ii de dozare, felul în care se opre¿te materialul din curgere dupå oprirea instala¡iei determinå eroarea de dozare dar ¿i metoda de îmbunåtå¡ire a preciziei ¿arjelor. Astfel se poate utiliza o clapetå de oprire a materialului ce poate oprii complet sau doar par¡ial fluxul de curgere în momentul opririi instala¡iei. Dozatoarele cu vibra¡ii sunt des folosite pentru materialele granulare liber curgåtoare, ne-fluidizabile ¿i cu diametrul mediu al particulelor dp mai mare de 0,2 mm. Dozatorul pentru materiale granulare, tip E1360, de la firma S.C. BALANºA S.A. Sibiu, reprezentat în figura 2, func¡ioneazå automat ¿i se utilizeazå pentru cântårirea ¿i dozarea din vrac a diverselor materiale granulare care intrå în procesul de fabrica¡ie la mori, fabrici de bere, fabrici de ulei, fabrici de zahar, etc. Echipamentul de cântårire AD4401 are performan¡e excelente atunci când lucreazå în medii instabile (anuleazå vibra¡iile), are posibilitatea utilizårii în sisteme de cântårire controlate de PLC, având secven¡a de descårcare incluså, monitorizeazå timpii de încårcare ¿i descårcare, precum ¿i fluxul suplimentar de material. Valoarea corec¡iei punctului de zero, valoarea de tarå, parametrii de setare ¿i valoarea cumulatå a cântåririlor sunt men¡inute chiar ¿i atunci când dispare tensiunea de alimentare. Fig. 1 – Echipament de dozare, Mechatron [http://www.directindustry.com] În condi¡iile automatizårii complete s-a urmårit perfec¡ionarea proceselor de dozare – cântårire – ambalare din punct de vedere al timpului ¿i preciziei de dozare ¿i cântårire. Majoritatea sistemelor de control pentru dozatoarele – alimentatoare cu extragere din greutate realizate de firmele stråine sunt bazate în principal pe contro - lere cu microprocesor ¿i ocazional pe sisteme analogice. Func¡ionarea dozatorului cu vibra¡ii tip Mechatron, firma SCHENCK figura 1, se bazeazå pe efectul de „micro –aruncare” a particulelor de material antrenate de cåtre jgheabul vibrator într-o mi¿care de avans. Antrenarea prin vibra¡ii se poate face prin diferite metode dar cel mai utilizat procedeu este printr-un rotor cu excentric 28 technomarket – septembrie - octombrie 2014 Fig. 2 – Echipament de dozare, Balan¡a Sibiu [http://www.balanta.net] În figura 3 este prezentat modul de extragere – cântårire cu doze tensometrice de compresiune de la firma TRON SODER S.U.A, cu automat programabil. Pår¡ile în contact cu materialul dozat sunt din o¡el inoxidabil, extractoarele cu melc simplu sau dublu, iar în zona de evacuare produs existå un dispozitiv de agitare împotriva formårii „podurilor de material” (bol¡ilor).

sisteme pentru industria alimentarå Fig. 3 – Echipament de dozare, Tron Soder [http://www.process-controls.com/] Dozatorul de pulberi alimentare, de la firma DRAGONARA GRUP, reprezentat în figura 4, dozeazå pulberi alimentare prin cântårire în recipiente cu volume între 0.0025 ¿i 0.01 mc. Timpul de umplere variazå între 1 ¿i 5 secunde. Comanda se face cu o pedalå, iar detec¡ia prezen¡ei recipientului se face cu celula fotoelectricå. Întreruperea fluxului de material dozat se face cu un cilindru pneumatic. Caracteristici tehnice: volumul dozat: între 0.0025 ¿i 0.01mc; precizia: + 3%; pozi¡ia mesei este variabilå, în func¡ie de înål¡imea recipientului; tensiunea de alimentare: 220V; presiunea de lucru: 5bar; gabarit: 220 cm (h) x 90 cm (L) x 60 cm (l); masa totalå: 160kg Firma OCRIM SPA, fondatå în 1945, are o vastå experien¡å în domeniu moråritului ajungând så fie printre primele firme fabricante de echipamente tehnice din industria moråritului în Italia. În figura 5 este prezentat dozatorul tip WGB produs de aceastå firmå. Fig. 4 - Echipament de dozare, Dragonara www.dragonaragrup.ro Fig. 5 - Echipament de dozare, WGB [http://www.ocrim.com] În cadrul INMA Bucure¿ti, s-a realizat un model experimental pentru echipamentul tehnic de dozare, simbol ETD, reprezentat în figura 6, care realizeazå dozarea ¿i gestionarea automatå a cantitå¡ilor de produse prelucrate. Echipamentul poate fi intercalat în fluxul tehnologic al unei mori în diverse puncte de prelucrare a informa¡iei cantitative, cât ¿i în cadrul unor fabrici de nutre¡uri combinate, în care caz se pot cupla mai multe dozatoare ¿i prin intermediul unui calculator central se pot realiza diferite re¡ete. Caracteristici tehnico – func¡ionale: Capacitatea de lucru t/h 0 – 20 Modul de reglare a debitului de lucru cu ¿ibår ac¡ionat de un actuator electric liniar Eroarea maximå de dozare % 3,5 Tensiunea stabilizatå de alimentare V/Hz 220/50 Gradul de protec¡ie IP 54 Dimensiuni de gabarit lungime lå¡ime înål¡ime mm 667 340 560 CONCLUZII Fig. 6 - Echipamentul tehnic de dozare, EDT [http://www.inma.ro] Echipamentul tehnic ETD este fix ¿i este destinat procesului de dozare în flux continuu a produselor finite din unitå¡ile specifice. În principal acesta este conceput din douå sisteme: • un sistem electromecanic pentru realizarea dozårii; • un sistem electronic automat pentru prelucrarea datelor, comanda ¿i controlul primului sistem ¿i de eviden¡å a cantitå¡ilor de produse tranzitate prin utilaj pe diferite perioade. Efectele socio-economice ¿i de mediu rezultate in urma implemetarii acestui echipament sunt: • modernizarea ¿i automatizarea proceselor de produc¡ie din unitå¡ile de morårit la pre¡uri avantajoase ; • reducerea consumurilor specifice materiale ¿i energetice atât la executant cât ¿i la beneficiari; • reducerea cheltuielilor de produc¡ie ¿i exploatare prin cre¿terea productivitå¡ii muncii; • asigurarea transferului tehnologic ¿i in regiunile defavorabile ale ¡årii; • asigurarea îmbunatå¡irii vie¡ii ¿i a dezvoltårii rurale în România; • protejarea mediului înconjuråtor, echipamentul montându-se în spa¡ii închise, neexistând pericolul poluårii atmosferei sau împrejurimilor. Printre utilizatorii acestor echipamente tehnice de dozare a materialelor granulare se pot enumera: unitå¡ile de morårit de micå ¿i medie capacitate; producåtorii de nutre¡uri concentrate; unitå¡ile de depozitare ¿i condi¡ionare cereale dar ¿i agen¡ii economici care doresc så-¿i diversifice sfera de activitate prin asimilarea în fabrica¡ie a acestor tipuri de echipamente. septembrie - octombrie 2014 – technomarket 29

MANAGEMENTUL PRODUSELOR DE UZ FITOSANITAR ...
Descarca nr. 1279 - Ziarul Mara
Descarca nr. 1304 - Ziarul Mara
Nr. 2 / septembrie - octombrie 2010 - Mondo Trade