Views
5 years ago

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

DECIZIA 96 DIN 2007.pdf

14 valoarea adaugata

14 valoarea adaugata aferenta perioadei septembrie - decembrie 2005 si au propus spre rambursare taxa pe valoarea adaugata. Urmare acestui raport, a fost intocmita Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata prin care s-a aprobat la rambursare taxa pe valoarea adaugata. Prin raportul de inspectie fiscala anexat in copie la dosarul cauzei la paginile 21 - 30, volumul 3, organele de inspectie fiscala au verificat, in urma solutionarii decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inregistrat la Activitatea de control fiscal taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei ianuarie - martie 2006 si au propus spre rambursare taxa pe valoarea adaugata. Urmare acestui raport, a fost intocmita Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata prin care s-a aprobat la rambursare taxa pe valoarea adaugata. Prin raportul de inspectie fiscala anexat in copie la dosarul cauzei la paginile 32 - 38, volumul 3, organele de inspectie fiscala au verificat, in urma solutionarii decontului cu suma negativa de taxa pe valoarea adaugata inregistrat la Activitatea de control fiscal taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei aprilie - iunie 2006 si au propus spre rambursare taxa pe valoarea adaugata. Urmare acestui raport, a fost intocmita Decizia de rambursare a taxei pe valoarea adaugata prin care s-a aprobat la rambursare taxa pe valoarea adaugata. In drept, art. 103 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precizeaza: "Inspec ia fiscal se efectueaz o singur dat pentru fiecare impozit, tax , contribu ie i alte sume datorate bugetului general consolidat i pentru fiecare perioad supus impozit rii. Prin excep ie, conduc torul inspec iei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dac , de la data încheierii inspec iei fiscale i pân la data împlinirii termenului de prescrip ie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectu rii verific rilor sau erori de calcul care influen eaz rezultatele acestora." Pct. 102.4 din Hotararea Guvernului nr.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, prevede: "Datele suplimentare, necunoscute organelor de inspec ie fiscal la data efectu rii inspec iei fiscale la un contribuabil, pe care se fundamenteaz decizia de reverificare a unei anumite perioade, pot rezulta în situa ii, cum sunt:

15 a) efectuarea unui control încruci at, potrivit prevederilor art. 94 alin. (1) lit. c) din Codul de procedur fiscal , asupra documentelor justificative ale unui grup de contribuabili din care face parte i contribuabilul în cauz ; b) ob inerea pe parcursul ac iunilor de inspec ie fiscal efectuate la al i contribuabili a unor documente sau informa ii suplimentare referitoare la activitatea contribuabilului, într-o perioad care a fost deja supus inspec iei fiscale; c) solicit ri ale organelor de urm rire penal sau ale altor organe ori institu ii îndrept ite potrivit legii; d) informa ii ob inute în orice alt mod, de natur s modifice rezultatele controlului fiscal anterior." In conformitate cu textul de lege mai sus mentionat, reverificarea aceleasi perioade si aceluiasi tip de impozit reprezinta o exceptie de la regula care interzice reverificarea, aceasta operand numai in cazurile expres prevazute de lege, respectiv in situatia in care de la incheierea inspectiei fiscale si pana la implinirea termenului de prescriptie apar date suplimentare, necunoscute organului de inspectie fiscala la data efectuarii verificarii care influenteaza rezultatele acestora, exceptiile fiind de stricta interpretare si aplicare. In consecinta, prin prevederile legale mai sus mentionate se interzice reverificarea unui agent economic pentru aceeasi perioada si acelasi tip de impozit, cu exceptiile strict prevazute la art. 103 alin.(3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Prin adresa, Directia generala de solutionare a contestatiilor a solicitat organelor de inspectie fiscala sa isi exprime punctul de vedere fata de rapoartele de inspectie fiscala din care rezulta ca taxa pe valoarea adaugata a mai fost verificata pentru perioada iulie 2005 - iunie 2006. Cu adresa inregistrata la Directia generala de solutionare a contestatiilor, organele de inspectie fiscala au precizat ca nu au procedat la reverificarea taxei pe valoarea adaugata aferenta perioadei 01.07.2005 - 30.06.2006 intrucat "taxa pe valoarea adaugata este aferenta cheltuielilor nedeductibile din punct de vedere fiscal, lipsa in gestiune si venituri neinregistrate stabilite la capitolul III, punctul 1 Impozit pe profit pentru perioada 01.07.2005 - 30.06.2006." Conform celor prezentate si prin prisma textelor de lege invocate, se retine ca reverificarea aceleiasi perioade si a aceluiasi tip de impozit, reprezinta o exceptie de la regula care interzice acest lucru. In aceste conditii, se retine ca elementele invocate de organul de inspectie fiscala nu pot constitui un temei care sa indrituiasca

Document PDF - Asociatia Tinerilor Istorici din Moldova
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Download this publication as PDF - Asociatia Prader Willi din Romania
Word Pro - Decizia SC CORMORAN SRL.lwp
DECIZIA COMISIEI din 15 februarie 2007 privind ... - EUR-Lex
Decizia ICCJ nr.1 din 16 ianuarie 2012.pdf
ministerul economiei si finantelor agentia nationala de administrare ...
Decizia nr. 1 din 8 ianuarie 2007 pentru - Ministerul Muncii, Familiei ...
301. Decizia nr. 90 din data de 01.06.1999 - Curtea Constituţională ...
DECIZIA NR 331 din 23.12.2004 referitoare la masurile de sprijin ...
DECIZIA NR. 340 din 31.12.2004 referitoare la - Reteaua Nationala ...
1 DECIZIA CONSILIULUI CONCURENÅ¢EI Nr. 314 din 26.11.2004 ...
42. Decizia nr. 785 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
112. Decizia nr. 784 din data de 12.05.2009 - Curtea Constituţională ...
Decizia nr. 1354 din 20 octombrie 2010 - JURIDICE.ro
DECIZIA COMISIEI din 3 noiembrie 2008 privind ... - MADR
120. Decizia nr. 433 din data de 21.10.2004 - Curtea Constituţională ...
Ordin nr. 273 din 28/05/2007 Ministerul Economiei şi Finanţelor
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 90 din 19.05.2005 ...
Decizia nr. 1486 din 27.10.2007 - UNBR
Decizia 649 din 15.12.2012 - INPPA - Cluj
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 165 din 14.07.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr. 122 din 22.05.2006 ...
DECIZIA CONSILIULUI CONCURENTEI nr.130 din 29.05.2006 ...
Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 29 mai ... - EUR-Lex
422. Decizia nr. 1 din data de 12.01.1993 - Curtea Constituţională a ...