28.07.2013 Views

Sammanställning av texter i utställningen ... - Arkitekturmuseet

Sammanställning av texter i utställningen ... - Arkitekturmuseet

Sammanställning av texter i utställningen ... - Arkitekturmuseet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

_________________________________________________________________<br />

<strong>Sammanställning</strong> <strong>av</strong> <strong>texter</strong> i <strong>utställningen</strong> Livsmedel <strong>Arkitekturmuseet</strong> 2012<br />

_________________________________________________________________<br />

Introduktion<br />

Det är vardagen vi firar när <strong>Arkitekturmuseet</strong> fyller 50 år. Med titeln Livsmedel uppvaktar<br />

vi museets ämnen arkitektur, form och design som just medel för livet. Vi lånar ett <strong>av</strong><br />

vardagslivets mest välbesökta rum – matbutiken – som ett ramverk och frågar: hur vill vi<br />

att samhället ska vara, och hur ska vi handla?<br />

Hus bredvid hus blir inte automatiskt ett samhälle. Samhället är ett medvetet val <strong>av</strong> miljöer<br />

där livet inte bara fylls med dagar, utan där dagarna kan fyllas med liv. Vi gör här en stor<br />

affär <strong>av</strong> hur <strong>Arkitekturmuseet</strong>s ämnen ingår i samhällsskapande processer. Vi har<br />

butikshyllorna fulla <strong>av</strong> ritningar, böcker, fotografier och modeller - och det finns ännu mer<br />

på lagret!<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />

1. RÅVAROR OCH HALVFABRIKAT<br />

1.0<br />

Vi blir aldrig klara med vår omgivning. I arkitektur och form blir samhällets<br />

förändringar synliga. Vi befinner oss mitt i utvecklingen, mitt i de skapande och<br />

kunskapande processer som utgör vår fysiska och psykiska miljö, från idéer via<br />

material, förädling och konstruktion till byggnader och produkter. För varje steg från<br />

tanke till handling behövs kraft och energi. Allt är som vanligt: allt förändras. Man kan<br />

inte bygga färdigt en stad!<br />

1.1<br />

Efter att ha formats <strong>av</strong> 1600-talens krig, 1700-talens vetenskap och 1800-talets<br />

industri, mötte Sverige 1900-talet som ett jordbrukssamhälle med en grogrund <strong>av</strong><br />

idéer för en urban framtid. Stora utställningar blev en populär form för att visa<br />

visionerna. Stockholms<strong>utställningen</strong> 1930 tog ut riktningen för arkitektur och form<br />

med en smakfostrande uppvisning för nationens växande medelklass: vi ska leva i<br />

funktionella miljöer omgivna <strong>av</strong> luft och ljus. Var visar vi upp nya idéer idag?<br />

1.2<br />

Alla led i byggprocessen, från designmetod till montering, har förändrats under 1900talet.<br />

Idag är ritningsprocessen helt digital, vilket underlättar både formgivning och<br />

samarbete. Alla nya hus innehåller industriellt bearbetade halvfabrikat och moduler.<br />

Mjöl och brädor är båda exempel på halvfabrikat: varor som har förädlats industriellt<br />

från råvaror – säd och träd – men som fortfarande behöver arbetas in i ett<br />

sammanhang, som ett bröd eller ett hus, för att komma till nytta.<br />

1.3<br />

Konstruktion är att räkna ut vilken sorts material som behövs var och i vilken mängd<br />

för att en bro eller en bokhylla ska vara säker att använda. Vi befinner oss mitt i en<br />

utveckling där konstruktion har mindre med statiska beräkningar och mer med<br />

dynamik att göra. Detta tänkesätt återfinns på flera områden i ett föränderligt samhälle<br />

som kräver snabba omställningar: dynamiska system anses idag säkrare än statiska.<br />

1.4<br />

I traditionellt byggande använde man lokala material, lokal teknik och energi. Idag är<br />

byggindustrin, precis som livsmedelsindustrin, en näring där nästan allt levereras från<br />

en global marknad, och det kan vara svårt att <strong>av</strong>göra vad som är hållbart. En


livscykelanalys talar om hur stor energiförbrukning och miljöpåverkan en byggnad har<br />

totalt sett, från byggnadsprocess, material, transporter och beräknad bruksperiod.<br />

1.5<br />

Samhällets alla framställande processer kräver kontinuerliga kraftkällor. Industrieran<br />

har möjliggjorts <strong>av</strong> tillgången till olja, både som energi och som råvara. Utan oljan<br />

hade samhällsutvecklingen gått mycket långsammare, och globaliseringen hade inte<br />

varit möjlig. Vi har redan passerat en punkt i tiden från vilken utvinningen <strong>av</strong> råolja<br />

bara minskar, och vi står inför stora livsstilsförändringar i en framtid vars<br />

energiproblem är långt ifrån lösta.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />

2. SMAK OCH LIVSVAL<br />

2.0<br />

Valfrihet är frihet att välja ur ett sortiment som bestämts <strong>av</strong> någon annan. Riktig frihet<br />

har bara en begränsning: du får inte begränsa någon annans frihet, inte heller<br />

kommande generationers. I centrum för båda dessa insikter står individen och dennes<br />

ansvar. Det sägs att vi har fler valmöjligheter i dagens samhälle, men grundbehoven är<br />

lika enkla och betydelsefulla som genom människans historia. Våra val får inte skada<br />

vår livsmiljö.<br />

2.1<br />

Som medborgare deltar vi i demokratin genom fria val, där vi väljer vilka som ska<br />

representera oss och bevaka våra rättigheter och skyldigheter. Som de flesta<br />

samhällskonstruktioner manifesterar sig själva demokratin genom sina symboliska<br />

byggnader, men det viktigaste rummet i en demokrati är det offentliga rummet: platser<br />

vi förfogar över gemensamt, där åsikter kan uttryckas fritt.<br />

2.2<br />

Vi har valt ett samhälle där makten utgår från folket, och inom det samhället ställs vi<br />

idag inför allt fler livsval, där vi själva ska ta makten över våra liv. Vi kan välja<br />

gemenskap, som en kollektiv boendeform, en utbildnings- och yrkestillhörighet eller<br />

andra grupperingar efter intresse och tillhörighet, och vi ställs inför val <strong>av</strong> allt från BB,<br />

grundskola, husläkare, elbolag och pensionssparande.<br />

2.3<br />

Om vi för 50 år sedan främst var medborgare med rättigheter och skyldigheter, ser vi<br />

oss idag snarare som konsumenter med rättigheter. När makten i samhället förskjuts<br />

från stat till marknad, förväntas konsumenten göra medvetna val i det globala utbudet<br />

med hänsyn till miljö och rättvisa. Design och arkitektur bidrar till<br />

varumärkesbyggande på olika nivåer, för att bli en del <strong>av</strong> den nya konsumentens<br />

livsstil. Genom stilval, som ofta är konsumtionsval, manifesterar vi vår identitet.<br />

2.4<br />

Konsumtionens miljöer präglar stadsbilden. Städer blir också alltmer lika varandra som<br />

shoppingmiljöer, med butikskedjor som spänner från billig massproduktion till<br />

exklusiva märkesvaror. Det kommersiella rummet har en del gemensamt med det<br />

offentliga rummet, men det finns tydliga skillnader: gallerian och butiken har stängt<br />

halva dygnet, och det är inte öppet för aktiviteter eller beteenden utanför den<br />

kommersiella normen.<br />

2.5<br />

Arkitektur och design är processer som leder till både massproduktion och till unika<br />

objekt, med syfte att stärka identitet och locka konsumenter – kort sagt, för att stärka<br />

varumärken. De unika objekten – allt från haute couture och konsthantverk till


trädkojor och slöjdföremål – kräver mer <strong>av</strong> både producent och konsument.<br />

Skräddarsytt eller egentillverkat istället för konfektion kostar tid och pengar, men<br />

själva objektet blir bärare <strong>av</strong> långlivad kvalitet och kunskap.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

3. ODLAT OCH KULTIVERAT<br />

3.0<br />

Ekologi och ekonomi är två begrepp som nästan kommit att stå i motsatsförhållande<br />

till varandra, men som i själva verket är förenade genom eko – oikos – det grekiska<br />

ordet för ”hus”. Oikos blir ekologi med logia – lära, och ekonomi bildas med nomos<br />

för ”att sköta om”. Oikonomos är den som har ansvar för hushållet genom<br />

framförhållning i samklang med livsmiljön. Ekologi är alltså, bokst<strong>av</strong>ligt talat, läran om<br />

huset.<br />

3.1<br />

Ett hushåll är inte bara ett socialt system för överlevnad och samspel mellan individer.<br />

Ett hushåll är den statistiska enhet som politiska beslut grundas på. Sverige består<br />

enligt Statistiska centralbyrån <strong>av</strong> cirka 4,5 miljoner hushåll. Hushållet är<br />

utgångspunkten för ett mer hållbart samhälle. Här grundläggs vanor, värden, och<br />

beteenden, och här fattas vardagens konsumtionsbeslut.<br />

3.2<br />

Att hushålla är att förhålla sig mycket konkret till tid: att skapa framförhållning i<br />

förhållande till resurser. All matkultur handlar om att för framtida behov spara och<br />

bevara det som naturen ger under en begränsad tid. Ett klimatanpassat byggande<br />

förhåller sig till just tid och resurser i balans med en cykliskt föränderlig omgivning<br />

och sina användare.<br />

3.3<br />

Hushållning tillämpas även i naturens konstruktioner, där ”ekonomiska” val och<br />

resurshushållning framträder i alla skalor och former. Inom biomimetiken studerar man<br />

naturens effektiva och komplexa strukturer och mönster, som sedan inspirerar<br />

arkitektur, formgivning och materialforskning till resurssnåla och <strong>av</strong>ancerade<br />

lösningar som härmar resultatet <strong>av</strong> miljoner år <strong>av</strong> evolution.<br />

3.4<br />

Arkitektur, form och design är dagligvaror och kulturbärare. Kultur är en förutsättning<br />

för samhällets utveckling, särskilt med tanke på betydelsen <strong>av</strong> latinets cultura: odling,<br />

bearbetning och bildning. Kulturen behöver offentliga rum, inomhus och utomhus.<br />

Rummets utformning påverkar möjligheterna att skapa kultur, och visar också hur<br />

olika kulturformer värderas. En <strong>av</strong> de allra största investeringarna i samhället är skolan:<br />

tillväxt i ordets rätta bemärkelse.<br />

3.5<br />

Hur naturlig är naturen? Allt som finns omkring oss är resultatet <strong>av</strong> planering. Precis<br />

som bebyggelse och infrastruktur är stadsrummets och förortens växtlighet och<br />

grönområden formgivna. Även detaljer som hur staden möter vattnet,<br />

höjdförhållanden, siktlinjer, gärden och skogspartier är konstruerade situationer.<br />

Naturen som vi oftast möter den är följden <strong>av</strong> samhällets beslut.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />

4. BASVAROR OCH VARDAGSMAT<br />

4.0


Det är skillnad på att bygga hus vid hus utan sammanhängande tanke och att bygga<br />

samhälle. Vad händer med det gemenskapande rummet i vår tid? Vi organiserar det<br />

gemensamma genom politik. Det är genom denna förmåga till kollektiv organisation<br />

som vi skapar förutsättningar för gemenskap. Politik är en strävan i fältet mellan det<br />

önskvärda och det möjliga. Vad önskar vi idag och vad är möjligt?<br />

4.1<br />

Våra samhällsbärande institutioner ger rum för det gemenskapande samtalet och de<br />

aktiviteter och ritualer som vi ägnar oss åt. Vi möts i politikens och konstitutionens<br />

ritualer, invigningar, <strong>av</strong>slutningar, vigslar, fester, stämmor och religiösa och nationella<br />

högtider. Allt fler delar också sina berättelser i allt större informella nätverk. Det verkar<br />

som om den digitala mötesplatsen snarare kompletterar än ersätter samvaron i det<br />

fysiska rummet.<br />

4.2<br />

Ett samhälle är en grupp människor som hålls samman <strong>av</strong> sociala relationer med<br />

kontinuitet i tid och rum. Latinets socius betyder ”följeslagare”. Människor följer<br />

varandra till världens städer i en <strong>av</strong> vår tids största samhällsförändringar. Mångfald,<br />

rörlighet och närhet ger staden dess livskraft och komplexitet. På stadens gator och<br />

torg skapas energi genom människors möten, krafter som kan förändra världen.<br />

4.3<br />

Under vår livstid passerar vi genom olika gemenskapande rum, vilket gör att vissa<br />

grupper möts men inte andra. En tydlig önskan hos många är mer direkt demokrati,<br />

mer inflytande och möjlighet att påverka sin omgivning och stärka sociala miljöer i sin<br />

närhet. Unga uttrycker tydligt sin önskan om mer samverkan mellan generationerna –<br />

var finns rum för dessa möten och vad skulle de kunna leda till?<br />

4.4<br />

Samhället producerar inte bara varor och tjänster, kultur och miljöer – vi framställer<br />

också visioner. Under 1900-talet har den svenska samhällsutvecklingen drivits genom<br />

begrepp som ”folkhemmet”. Visioner är färskvaror, som ordet ”världsklass” som idag<br />

uttrycker ambitioner inom allt ifrån stadsplanering till samhällsservice: i begreppet<br />

ligger en konkurrensmedvetenhet och en önskan om tillhörighet i större yttre<br />

sammanhang. Folkhemmet har fått en utsida.<br />

4.5<br />

Samhällsförändringar pågår inom varje individ. Värderingar tar form, leder våra livsval<br />

och formar våra privata och offentliga miljöer. Det som var otänkbart igår är norm<br />

idag. För 100 år sedan var inte bara ensamstående föräldraskap skamligt och<br />

samkönade familjer otänkbart – det fanns heller inga enpersonshushåll! Familjen var<br />

närmast en livsnödvändighet. Vi ser idag 50-talets hemmafru-ideal som naivt, men om<br />

50 år kanske vi betraktar vår tids ”livspussel” som en märklig företeelse.<br />

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..<br />

5. FRYST OCH KONSERVERAT<br />

5.0<br />

Det samlade byggnadsbeståndet är ett <strong>av</strong> samhällets största investeringar. Den<br />

byggda miljön är en berättelse med mängder <strong>av</strong> spår och lager, en överlämning <strong>av</strong><br />

kunskap mellan generationer. Stora delar <strong>av</strong> samhällsekonomin har med den byggda<br />

miljön att göra, men värdet består även i den berättelse som den byggda och<br />

formgivna miljön utgör med alla sina tidslager. Hur förvaltar vi dessa värden? Kan<br />

staden konserveras? Kan man frysa tiden i en byggnad?


5.1<br />

Precis som ordet antyder är kulturarv något vi får <strong>av</strong> tidigare generationer, ansvarar för<br />

i vår tid, och passar vidare till nästa generation. Kulturarvet är ett förtroendeuppdrag,<br />

men också en form <strong>av</strong> makt. Man bevarar för att minnas och river för att glömma.<br />

Förändring som sker på bekostnad <strong>av</strong> det befintliga upprör många. Antikrundan och<br />

auktionshus värderar upp konsthantverk och design, genom att förse saker med<br />

berättelser. Det som åtföljs <strong>av</strong> kunskap går inte så lätt förlorat.<br />

5.2<br />

Kulturskydd eller K-märkning är idag samlingsbegrepp för olika lagar till skydd för<br />

bebyggelse och miljöer <strong>av</strong> kulturhistoriskt intresse. Antikvarier, kulturvårdande<br />

myndigheter, och byggnadshistorisk expertis <strong>av</strong>gör hur miljön ska underhållas,<br />

restaureras (återställas), renoveras (förnyas), byggas om eller byggas till. Bevarande är<br />

en mängd aktiviteter som syftar till att skapa kontinuitet i miljön genom respektfulla<br />

förändringar.<br />

5.3<br />

Ombyggnad upptar minst lika mycket tid <strong>av</strong> arkitekters arbete som att rita nya<br />

byggnader. Det kan krävas för att anpassa huset till nya tider och nya brukare. Förfall<br />

är ofta ett större problem än slitage. Det enda sättet att få miljöer att överleva är att<br />

använda dem. En radikal samtida anpassning kan vara lika symboliskt betydelsefull<br />

som en ny byggnad. Idag vet vi att gamla miljöer kan anpassas till ett nytt liv, vilket<br />

man inte alls kunde tro under 1950-talets stadsomvandlingar.<br />

5.4<br />

Stora delar <strong>av</strong> kulturarvet är skapat och framväxt helt utan inblandning <strong>av</strong> arkitekter<br />

och formgivare. Skickliga byggmästare och hantverkare har bidragit med den<br />

erfarenhet och kunskap som kan <strong>av</strong>läsas i lokala material och traditionella<br />

byggnadstyper. Anledningen till att det traditionella existerar i våra dagar är att<br />

utvecklingen är en levande process sedan århundraden och att det i varje ny tid är<br />

möjligt att förnya och experimentera med nya variationer och material.<br />

5.5<br />

En stad är inte bara en tids stad. Den är vår koppling till historien. Berättelser är<br />

lagrade i det byggda. Varje ny generation lägger till och drar ifrån, använder, tolkar<br />

och skapar nya lager som vilar på de gamla. Samhället har flera institutioner som har<br />

till uppgift att samla kunskap om lagren, och ge röst åt berättelserna. Vi är den framtid<br />

som man en gång byggde för. Det enda vi vet om framtiden är att allt kommer vara<br />

som vanligt, och allt kommer att vara annorlunda.<br />

De följande <strong>texter</strong>na hör till störtexponeringar på olika teman, som fungerar som<br />

”rundningsmärken” i utställningsmiljön; på samma sätt som man i en butik leds över<br />

från en <strong>av</strong>delning till en annan.<br />

Vårt dagliga bröd<br />

Varje kultur har sitt bröd. Få livsmedel äger starkare symbolik än brödet: som<br />

sinnebilden <strong>av</strong> föda, ett universellt livsmedel, stundom synonymt med lön eller<br />

pengar, tillsammans med skådespel det enda som behövs för att hålla en befolkning<br />

nöjd – sägs det. Engelskans bread kommer <strong>av</strong> bryta, breotan. Delandet är inbakat i<br />

brödet, en praktisk solidaritet för ett samhälle i global jäsning. Samhällen med en<br />

levande gästkultur har många fördelar <strong>av</strong> mångfalden, inte minst ekonomiskt. Ett bröd<br />

är en blandning <strong>av</strong> ingredienser med organisk kraft att resa sig: tillsätt bara värme!<br />

Lagar på lager<br />

Förutsättningen för att vi ska kunna producera varor, tjänster och kultur och<br />

samordna processer kring tillverkning, framställning, byggande och anläggning är att


vi erkänner gemensamma lagar och regler. Lagar är till för att skapa förutsägbarhet i<br />

samhällssystemet. Där korruption och godtycklighet styr finns varken trygghet eller<br />

framförhållning. Lagrummet behandlar även användningen <strong>av</strong> de miljöer som vi har<br />

gemensamt, som allemansrätt och yttrandefrihet. I dagens fildelande och<br />

varumärkesfixerade globala samhälle är copyright och upphovsrätt komplicerade<br />

lagskydd som ständigt utmanas <strong>av</strong> både ny teknik, ideologi och rättstraditioner.<br />

Plan- och bygglagen<br />

Plan- och bygglagen, PBL, reglerar planläggningen <strong>av</strong> mark, vatten och byggande i<br />

Sverige. Alla kommuner upprättar sin översiktsplan, där man visar hur man tänker sig<br />

användningen <strong>av</strong> mark- och vattenområden och framtida bebyggelseutveckling.<br />

Detaljplanen – som förut kallades stadsplan – innehåller juridiskt bindande<br />

bestämmelser för var och vad man får bygga, och hur: utformningen i stora drag, som<br />

hushöjd med mera.<br />

Gubbhyllan<br />

Gamla välbevarade arkitekter ur våra samlingar. Könsfördelningen säger något om<br />

männens dominans inom yrket under större delen <strong>av</strong> 1900-talet, vilket i sin tur speglas<br />

i våra samlingar. Dagens och framtidens samlingar kommer säkerligen att visa en mer<br />

jämlik könsfördelning. Vi kan också se att personerna bakom verken idag oftare är<br />

hela arkitektkontor än enskilda individer.<br />

Tidningshyllan<br />

Vad har hänt inom arkitektur, samhällsplanering och design de senaste 50 åren?<br />

Tidskrifter fångar ögonblicket och berättar om tiden. Ta del <strong>av</strong> vårt dagsfärska urval!<br />

Ger detta mersmak? Välkomna till vårt bibliotek!<br />

Livsmedel/Provisions –<br />

Medverkande/Participants:<br />

Konceptgrupp/Concept group: Lenita Gärde, Magnus Ericson, Karin Åberg Waern,<br />

Malin Zimm<br />

Projektledare/Project Management: Jonas Olsson<br />

Samlingsurval/Selection from our Collections: Lenita Gärde, Karin Åberg Waern<br />

Sakkunnig arkitektur & <strong>texter</strong>/Senior Advisor Architecture & Texts: Malin Zimm<br />

Sakkunnig design/Senior Advisor design: Magnus Ericson<br />

Projektassistent/Project Assistant: Jakob Kjellberg<br />

Pedagogik/Pedagogics: Elisabet Johansson, Madeléne Beckman<br />

Mobil förmedling & research/Mobile communications & Research: Kristina Berg<br />

Audiovisuella installationer/<br />

Audiovisual Installations: Monica Sand, Ricardo Atienza Badel, Niklas Billström<br />

Konservation/Conservation: Cecilia Isaksson, Idha Holmlund<br />

Snickeri/Carpentry:<br />

Markus Eberle, Tobias Ed, Frida Chrislau, Joakim Mundszinger, Herbert Sailer,: Elins<br />

snickeri<br />

Bibliotek/Library: Lena Wranne, Anna Lena Pemer<br />

Utställningsform/Exhibition Form: Emil Bäckström, Jani Myrman Kristofferssen:<br />

Guise AB<br />

Grafisk form/Graphic Design: Daniel Bjugård<br />

Box illustration: Frans Carlqvist<br />

Utställningsassistent/Exhibition Assisant: Stefan Mossfeldt<br />

Fotografi/Photography: Emma Fredriksson, Matti Östling<br />

Värdskap/Hosts: Mia Bengtsson, Ulrika Jansson


Program: Sandra Nolgren<br />

Kommunikation/Communication: Maria Östman<br />

PR och kommunikation/PR & Communications: Ulla Tillgren<br />

Praktikanter/Interns: Julia Adielsson, Maria Nyström<br />

Ljussättning/Lighting: Michael Hallbert: Ljusdesign AB<br />

Översättning/Translation: Hélène Andersson, Malin Zimm<br />

Vernissagekoordinator/Vernissage Coordinator: Karina Nordstedt<br />

Assistent/Assistant : Arvid Hillberg<br />

Drift- och säkerhetsansvarig/Building & Safety Manager: Göran Karlsson<br />

Webbredaktör: Nathan Hamelberg<br />

Tillgänglighetskonsult/Accessibility consultant: Mio Hedquist<br />

Övriga medverkande/Other Participants: Ulrika Behm, Anneli Strömberg, Eric de<br />

Groat, Martin Ku<br />

Tack till/With thanks to:<br />

All personal på <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

Pehr-Mikael Sällström, Sveriges Arkitekter<br />

Jerker Moström, SCB<br />

Källemo AB<br />

8T8<br />

Producerad <strong>av</strong>/Produced by:<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>/The Swedish Museum of Architecture 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!