20.09.2013 Views

Verksamhet 2012 - Arkitekturmuseet

Verksamhet 2012 - Arkitekturmuseet

Verksamhet 2012 - Arkitekturmuseet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ARKITEKTURMUSEETS<br />

VÄNNER<br />

ARKITEKTURMUSEETS VÄNNER<br />

Föreningen för byggnadskonstens främjande<br />

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR <strong>2012</strong><br />

<strong>Verksamhet</strong>sberättelsen gäller perioden 1 januari till 31 december <strong>2012</strong>.<br />

Medlemmar<br />

Vid årsskiftet <strong>2012</strong>/2013 hade föreningen 827 enskilda medlemmar (varav 152 par och 47 ungdomar) och<br />

61 företagsmedlemmar.<br />

Hedersmedlemmar är professor Bengt O H Johansson, arkitekt SAR/MSA Jöran Lindvall och<br />

fil. kand. Ingrid Runnquist.<br />

Under året har föreningens hedersmedlem professor Karin Lindegren avlidit.<br />

Styrelse och andra förtroendevalda<br />

Arkitekt SAR/MSA Carl-Gustaf Hagander, ordförande<br />

F d Förbundsdirektör Staffan Carenholm<br />

Arkitekt SAR/MSA Anja Geigant<br />

Fil dr Stina Hagelqvist<br />

Konstnär Maria Koolen Hellmin, vice ordförande<br />

Arkitekt A/MSA, byggnadsantikvarie Ulf Melander<br />

Vd Arne Olsson<br />

Landskapsarkitekt LAR/MSA Tomas Saxgård<br />

Museichef Lena Rahoult är adjungerad i styrelsen och representeras på styrelsemöten av museets berörda<br />

handläggare.<br />

Styrelsen har under året hållit 6 protokollförda sammanträden.<br />

Valberedningen inför årsstämman 2013 består av arkitekt SAR/MSA Rasmus Waern (sammankallande), arkitekt<br />

Karin Winter, arkitekt SAR/MSA Johanna Wiklander och redaktör Dan Hallemar.<br />

Sekreterare i vänföreningen har varit arkitekt SAR/MSA Mikaela Eckered och arkitekt SAR/MSA Hanne Weiss<br />

Lindencrona gemensamt. Ekonom Inger Lundmark har ansvarat för ekonomin.<br />

Revisorer har varit auktoriserad revisor Ulf Järlebro och jur. kand. Carl-Magnus Renström.<br />

Medlemsavgifter och förmåner<br />

Medlemsavgifterna har under <strong>2012</strong> varit oförändrade:<br />

Enskild medlem 250 kronor<br />

Par (två medlemskort ) 400 kronor<br />

Företagsmedlem (två fria kort) 800 kronor<br />

Företagsmedlem (fyra fria kort) 1600 kronor<br />

Medlem under trettio år 100 kronor<br />

Medlemsförmåner under <strong>2012</strong> har varit fri entré till <strong>Arkitekturmuseet</strong> och Moderna Museet, inbjudningar till<br />

föreningens olika evenemang (5 medlemsbrev under året), inbjudningar till <strong>Arkitekturmuseet</strong>s vernissager,<br />

information om museets programverksamhet och 50% rabatt på avgiften till museets program. Dessutom har<br />

medlemmar 10 % rabatt i restaurangerna och 20 % rabatt på <strong>Arkitekturmuseet</strong>s sortiment i bokhandeln. Den<br />

senare förmånen har dock upphört då bokhandeln lagts ned under året.<br />

Stämman <strong>2012</strong> beslutade höja medlemsavgifterna för 2013 till respektive 300 kr, 480 kr och 950 kr, medan<br />

avgiften för medlem under 30 år förblir oförändrad 100 kr.<br />

Stöd till <strong>Arkitekturmuseet</strong><br />

I samband med museets 50-årsjubileum presenterades en årsbok (jubileumsbok). Föreningens<br />

företagsmedlemmar har bidragit till årsboken med ca 200 tkr genom annonsering.


Evenemang, studiebesök och resor<br />

SVEN-HARRY OM SVEN-HARRYS – DEN 25 JANUARI<br />

I samband med Sven-Harry Karlssons 80-årsdag i december 2011 invigdes sista delen av Sven-Harrys<br />

(konstmuseum) i Vasaparken. Där, i den nya takvåningen, visas hans egen konstsamling. Våningens plan är en<br />

kopia av Sven-Harrys tidigare hem, 1700-talsgården Ekholmsnäs på Lidingö. Vännerna besökte i januari både<br />

takvåningen och konsthallen med fokus på byggnaden. Sven-Harry Karlsson, grundare och ägare till Folkhem<br />

och Anna Höglund, arkitekt SAR/MSA, ansvarig arkitekt för byggnaden och chef för Wingårdhs<br />

stockholmskontor berättade för oss om byggnaden. 43 deltagare.<br />

SCANDIC HOTEL – VICTORIA TOWER – DEN 15 FEBRUARI<br />

Ännu en spännande byggnad ritad av Wingårdh Arkitektkontor besökte vännerna i februari, det spektakulära<br />

hotellbygget i Kista, Victoria Tower. Byggnaden innehåller hotell och kontor och liksom i många andra<br />

hotellanläggningar ligger en stor generell volym i bottenvåningen som inrymmer restaurang, och konferens.<br />

Ovanpå detta står ett torn som skulle bli så högt och slankt som möjligt. Byggnaden är idag Stockholms högsta<br />

byggnad, 117,5 m, 34 våningar hög och med en yta av drygt 23 000 kvadratmeter. Det stora hotellet med 299<br />

rum i 22 plan dominerar huset och ska vara en symbol för mässan intill och ett landmärke utmed vägen mellan<br />

Arlanda flygplats och Stockholm. Projektet påbörjades i april 2009 och avslutades i september 2011. Arkitekt<br />

SAR/MSA Josefin Larsson, Wingårdh Arkitektkontor och hotellkoordinator Pia Nilsson, Scandic Hotel,<br />

presenterade byggnaden. 40 personer.<br />

ÄNTLIGEN EFTER DRYGT 40 ÅR, ÅRSTA KYRKA – DEN 5 MARS<br />

”Mitt i en av de mest sekulära stadsmiljöer jag kan komma på, reste sig denna religiösa byggnad… Byggnaden<br />

blev inget problem, inte för mig, inte för orten. Sekulära ljusstrålar genomkorsar Årsta kyrka”… Så skriver<br />

Göran Greider i tidskriften Arkitektur 7-2011.<br />

Johan Celsings kyrka i Årsta är i själva verket en tillbyggnad till ett klocktorn och ett församlingshem från 1968.<br />

Den ligger på en kulle med utblick över, och synlig från, bröderna Erik och Tore Ahlséns Årsta torg. Kyrkan är<br />

byggd med en bärande tegelkonstruktion, taket är en perforerad betongplatta med bjälkar. Även inredningen har<br />

ritats på kontoret och är antingen producerad speciellt för byggnaden eller serieproducerad. Johan Celsing visade<br />

byggnaden. 32 deltagare.<br />

ETT ORIGINELLT GLASTORN MITT I STADEN, SVENSK HANDEL – 29 MARS<br />

Jakten på centrala kvadratmeter för kontor tar sig nya intryck. I syfte att skapa fler kontorsplatser åt<br />

organisationen Svensk Handel, i hörnet av Regeringsgatan och Kungsgatan, har Bergkrantz Arkitekter lirkat in<br />

ett sju våningar högt glastorn för nya mötesrum på den trånga innergården. Tornet är helt frigjort från<br />

moderbyggnaden och nås via glasade spänger. Arkitektkontoret har också genomfört ombyggnader och<br />

renoveringar i den befintliga byggnaden som sedan tillkomsten 1914 genomgått flera förändringar. Gammalt och<br />

nytt blandas och hålls bl. a ihop av en framträdande färgsättning. Arkitekterna bakom projektet, Anders<br />

Bergkrantz och Johan Kilander, visade projektet tillsammans med företrädare för Svensk Handel. 45 personer.<br />

TEGEL, ETT MATERIAL I TIDEN – 17 APRIL<br />

Tomas Gustavsson, tekn. lic. med tegelkonstruktioner som specialområde, berättade om tegel som<br />

byggnadsmaterial, ur byggnadsteknisk och arkitektonisk synvinkel. Föredraget handlade om fasadtegel i<br />

kombination med bakmur av stenmaterial och vikten av detaljlösningar som gör materialet rättvisa, tekniskt och<br />

gestaltningsmässigt. Under kvällen presenterades en nyutgåva av boken Moderna tegeldetaljer av kvällens<br />

föreläsare och ett par andra aktuella böcker i ämnet. Programmet var ett samarrangemang med Stiftelsen Arkus<br />

och <strong>Arkitekturmuseet</strong>. Ett 20-tal personer deltog. Programmet fick flyttas från museet till svensk Form p g a ett<br />

säkerhetslarm i museibyggnaden.<br />

2


FRÅN ÖVERGIVET INDUSTRIOMRÅDE TILL LEVANDE STADSDEL – NACKA 12 MAJ<br />

Nacka har en rik industrihistoria- som samtidigt är Stockholms industrihistoria. Stora industrier har successivt<br />

flyttats från Stockholms innerstad till Nacka. Numera är verksamheterna nedlagda i flertalet av dessa<br />

industriområden Nacka Strand, Saltsjöqvarn, Finnboda varv och Kvarnholmen. Utflykten omfattade även Järla<br />

sjö och Sickla Köpkvarter. Johan Aspfors, kommunantikvarie i Nacka, informerade om Nackas historia med<br />

speciellt fokus på industrihistoria. Micaela Lavonius, arkitekt och f d planchef i kommunen, och kommunens<br />

landskapsarkitekt Elisabeth Rosell berättade om de komplexa plan- och genomförandeprocesserna;<br />

riksintressena (sjöfart, landskap, kulturmiljö), bevarandefrågor samt gestaltning av nya byggnader och<br />

anläggningar. 29 personer.<br />

ÅRSSTÄMMA PÅ MUSEET – 30 MAJ<br />

Stämman ägde rum på <strong>Arkitekturmuseet</strong> och intendent Karin Åberg Waern visade den Jubileumsutställning<br />

Livsmedel, som öppnade dagen innan och som väntades speglade museets 50-åriga verksamhet.<br />

UGLYCUTE & MARABOUPARKEN – 9 MAJ<br />

Marabouparken är den park invid chokladfabriken som under 40- och 50-talen planerades av landskapsarkitekten<br />

Sven Hermelin. När Sundbybergs stad köpte anläggningen 2006 inleddes en om- och tillbyggnad av Arthur von<br />

Schmalensees kakaolaboratorium till konsthall och restaurang. Den utställning som visades vid vännernas besök<br />

var gjord av Designgruppen Uglycute, en grupp formgivare och konstnärer som karakteriserar sin praktik som<br />

något mellan konst, design och arkitektur. Andreas Nobel/Marcus Degerman från Uglycute visade utställningen<br />

och arkitekt SAR/MSA Martin Hansson, WGH arkitekter, berättade om byggnaden. 18 deltagare.<br />

STADSVANDRING I ANNEDAL – 6 SEPTEMBER<br />

Höstterminen inleddes med ett par stadsvandringar i bostadsmiljö. Först i Annedal, som ligger på ett<br />

strandområde runt Bällstaviken där Stockholm och Sundbyberg möts och på platsen för gamla industrier.<br />

Planeringen av Annedal inleddes år 2005 med en arkitekttävling som vanns av Tovatt Arkitekter. Här pågår<br />

uppförandet av 2000 bostäder av inte mindre än 21 byggherrar – med sina respektive arkitekter! Området präglas<br />

av en stor variation alltifrån 2 våningars radhus till 17 våningars höghus och med många olika arkitektoniska<br />

uttryck. Planeringen har genomförts med stora ambitioner för offentliga platser i form av parker och gångstråk.<br />

Vännerna fick en introduktion av planarkitekt Daniel Larsson från Stadsbyggnadskontoret och landskapsarkitekt<br />

Bibbi Leine från Landskapslaget samt representant för byggherre. 15 personer.<br />

…OCH PÅ LILJEHOLMEN – 12 SEPTEMBER<br />

En vecka efter Annedal besökte föreningen Liljeholmen, ett område som kronologiskt ligger litet tidigare och<br />

där boende och verksamheter nu hunnit komma till vardag… Liljeholmen är klassisk industrimark. Där hade<br />

Nobel sina industrier, liksom Liljeholmens stearinfabrik och Vin- och Sprit m fl. Liljeholmen är attraktivt nära<br />

innerstaden, Mälaren och sjön Trekanten. Vid Liljeholmstorget växer ett nytt centrum fram. Planerna omfattar ca<br />

4000 lägenheter och 7000 arbetsplatser. Nu börjar det bli dags att rita om Stockholms-kartan - innerstaden har<br />

fått ett nytt fäste söder om Årstaviken. Planerare Martin Schröder Stadsbyggnadskontoret, och projektutvecklare<br />

Gunnar Landing, JM introducerade och guidade oss i området. 18 deltagare.<br />

ARTIPELAG, EN NY MÖTESPLATS – 19 SEPTEMBER<br />

Artipelag är en ny mötesplats där konstutställningar, nyskapande kulturella aktiviteter, arkitektur, musik, svensk<br />

design och god mat lever sida vid sida med skärgårdsmiljön på Hålludden i Gustavsberg, Värmdö. Artipelag är<br />

ritat av framlidne arkitekten Johan Nyrén, Nyrèns Arkitektkontor på uppdrag av familjeföretaget BabyBjörn AB.<br />

Vid besöket i Artipelag mötte föreningen Karin Nyrén, inredningsarkitekt SIR/ MSA som deltagit i<br />

inredningsprojekteringen parallellt med brodern Johan, och Daniel Eriksson, landskapsarkitekt LAR/MSA,<br />

Nyréns som guidade oss i byggnaden och utemiljön. Avslutningsvis gavs en kort guidning i den aktuella<br />

utställningen Platsens själ av en av Artipelags guider. 14 personer<br />

3


CITYBANAN- VAD SKER I STOCKHOLMS UNDRE VÄRLD – 16 OKTOBER<br />

Det sprängs och borras. Det skakar och bullrar. Arbetet med sänktunneln under Söderström pågår som bäst.<br />

Stora byggen är på gång vid Centralstationen och Odenplan vilket givetvis tidvis påverkar tunnebaneresenärerna.<br />

Då den sex kilometer långa pendeltågstunneln mellan Stockholm Södra och Tomteboda färdigställs år 2017<br />

kommer det att leda till en fördubbling av spåren genom Stockholm. Projekt Citybanan genomförs av<br />

Trafikverket och SL. Stefan Hagdahl, kundmiljöstrateg på SL och Kjell Werner, arkitekt SAR/ MSA från<br />

Trafikverket och ansvarig för stationernas utformning berättade om projektet, om den intrikata<br />

genomförandeprocessen och om gestaltningsprogrammet för de två stationerna Odenplan (30 meter under mark)<br />

och Stockholm City (35 - 40 meter under mark). 30 deltagare.<br />

FRIENDS ARENA - 8 NOVEMBER<br />

I Stockholmsområdet pågår byggandet av två spektakulära arenor. Friends Arena i Solna invigdes hösten <strong>2012</strong>.<br />

Den ska ersätta den strax intill liggande Råsundastadion som stod klar 1937. Den nya nationalarenan har en<br />

kapacitet på 50 000 sittplatser och 65 000 gäster vid konserter. Byggnaden är 105x68m (den vanliga storleken av<br />

en fotbollsplan enligt Wikipedia) och har en takhöjd på 55 m. Det unika med arenan är bl a en tvåfilig<br />

inomhusgata för trailers och bussar i arenagolvets nivå med inkörsmöjlighet i alla fyra hörnen. Denna logistik<br />

och flexibilitet medger tillsammans med det öppningsbara taket att arenan kan användas året om för sport och<br />

alla andra tänkbara evenemang! Anläggningen omfattar även barer, kiosker, konferenslokaler för 1800 personer,<br />

loger och mycket mer. Takets stålkonstruktion är synnerligen effektivt och framtaget i nära samarbete mellan<br />

konstruktör och arkitektteamet Krook & Tjäder Arkitekter och Berg Arkitektkontor (numera Berg/C.F. Møller<br />

Architects). Peab har byggt åt Svenska Fotbollförbundet, Fabege, Solna stad och Jernhusen.<br />

Arkitekt Håkan Björk, Krook & Tjäder Arkitekter visade. 30 personer.<br />

JOLIARK - ETT HÖGAKTUELLT ARKITEKTKONTOR 26 NOVEMBER<br />

Bland projekten på sommarens bostadsutställning i Annedal fanns flera bostadsprojekt från Joliark. Kontoret,<br />

som deltagit i många parallella uppdrag och inbjudna tävlingar, har objekt med i sånär alla intressanta<br />

utbyggnadsområden i Stockholm: Nybodahöjden, Västra Kungsholmen, Norra Djurgårdsstaden. Joliark - eller<br />

som det tidigare hette Johansson Linnman Arkitekter - bildades 1972 kring förstapriset av en arkitekttävling om<br />

utformningen av Vanda Centrum utanför Helsingfors. Kontoret arbetar i första hand med projektutveckling och<br />

genomförande av stadsplanering, husbyggnad och inredning med syftet att utveckla den fysiska miljön med<br />

arkitektoniska krafter. Per Johanson, arkitekt och en av grundarna till och delägare i förtaget, berättar.<br />

20 personer.<br />

Resor<br />

ISTANBUL – 23-27 FEBRUARI<br />

På grund av det stora intresset för föreningens resa till Istanbul hösten 2011, genomfördes den igen i februari<br />

<strong>2012</strong>. Liksom tidigare under lednings av professor Johan Mårtelius och den lokala guiden Serhat Paktas.<br />

Programmet omfattade en första heldag till fots i den historiska staden med besök i Sultan Ahmets Moské, Hagia<br />

Sofia, Top Kapipalatset och Arkeologiska museet mm. Dag två utforskades gamla och nya stadsdelar med buss,<br />

däribland Suleymanyemoskén av arkitekten Sinan och det medeltida Choraklostrets kyrka med unika mosaiker<br />

och fresker. Den tredje dagen ägnades åt en båttur på Bosporen och ett besök i ett nytta köpcentrum. På kvällen<br />

togs resenärerna emot i det Svenska forskningsinstitutet i staden. På vägen till flygplatsen besökte gruppen<br />

Kemal Atatürks sommarresidens, ett framstående exempel på 30-talets modernism. 30 resenärer.<br />

NY ARKITEKTUR I MALMÖ/LUND – 22-23 SEPTEMBER<br />

Citytunneln i Malmö och Domkyrkoforum i Lund var några av höjdpunkterna på helgresan till Skåne. Därtill<br />

besöktes Johan Celsings tillbyggnad till Skissernas museum, Tham Videgårds Moderna museum, Diener &<br />

Dieners kv. Orkanen samt flera av byggnaderna i Västra hamnen bland dem Turning Torso. Leo Gullbring,<br />

arkitekturkritiker och journalist visade oss. 18 personer deltog.<br />

Stockholm i april 2013<br />

Mikaela Eckered och Hanne Weiss Lindencrona<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!