06.09.2013 Views

Möten kring mat

Möten kring mat

Möten kring mat

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

InspIratIon för måltIdsmIljöer<br />

som passar alla


Restauranger som<br />

välkomnar alla<br />

Mat ska vara lust och glädje, en sinnlig njutning som ökar aptiten på<br />

livet. Att på äldre dar inte kunna njuta fullt ut av restaurangbesök och<br />

måltider på grund av kroppens och sinnenas åldrande, är begränsande,<br />

tråkigt och många gånger helt onödigt. Vi vill skapa en atmosfär i våra<br />

restauranger och måltidsmiljöer som välkomnar alla och tillåter var och<br />

en att kunna njuta av stunden, måltiden och sällskapet.<br />

Idén har varit att ta fram ett koncept för restauranger och måltidsmiljöer<br />

där alla människor, oavsett åldrande sinnen och eventuella funktionsnedsättningar,<br />

trivs och känner sig välkomna. Därmed inte sagt<br />

att alla personers tycke och smak kan tillgodoses. Smak och preferenser<br />

varierar självfallet med personligheten, vilket är helt bortkopplat från<br />

ålder.<br />

Att forma ett koncept som fungerar innebär också att se till krögarnas<br />

behov för att de ska kunna driva sin verksamhet på ett engagerat sätt<br />

som ger lönsamhet.<br />

Konceptet ska kunna användas av arkitekter såväl som av krögarna<br />

för att ge kunskap och inspiration till den som ska skapa måltidsmiljöer<br />

som fungerar för alla.<br />

Projektet har finansierats med medel från Hjälpmedelsinstitutet inom<br />

ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Bo bra på äldre dar<br />

är ett regeringsuppdrag som pågår fram till december 2012. Syftet är att<br />

stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling vad gäller bostäder<br />

och boendemiljöer för äldre.<br />

I projektet, som genomförts av Micasa Fastigheter och KTH, har fakta<br />

samlats in från forskning och från ljud- och ljusexperter. Dessutom<br />

har <strong>mat</strong>erial hämtats från samtal i fokusgrupper. Fokusgrupperna har<br />

bestått av pensionärer, personer med funktionsnedsättningar, medarbetare<br />

från vård- och omsorgsboenden samt restauratörer. Konceptet har<br />

konkretiserats med planritningar av Wåhlin Arkitekter och sakkunskap<br />

om ljus och ljud från WSP.<br />

Anders Nordstrand<br />

vd Micasa Fastigheter i Stockholm AB


Innehåll<br />

3 Restauranger som välkomnar alla<br />

9 Kroppens och sinnenas påverkan av ålder<br />

10 Måltidsmiljön i restauranger<br />

12 Ljus och belysning<br />

13 Att tänka på vid ljussättning<br />

15 Ljud och inredningsakustik<br />

16 Tillgänglighet<br />

17 Färg<br />

18 Restaurangen – när de äldre får välja<br />

21 Restaurangdelen<br />

23 Entrén<br />

23 Bardel<br />

24 Avdelare och separata rum<br />

25 Möbler och inredning<br />

27 Dukning och porslin<br />

27 Menyn<br />

28 Service och bemötande


29 Krögarens behov<br />

33 Utbildning<br />

33 Sittplatser<br />

33 Locka gäster<br />

34 Restaurangens läge<br />

34 Ytans storlek<br />

34 Egen prägel på inredning<br />

34 Små krögare vill hyra även inredning<br />

37 Frida och Fanny på Söder – noviser med idéer och driv<br />

41 Framtidens verklighet nr 1<br />

43 Fruängsgården<br />

48 Framtidens verklighet nr 2<br />

51 Skärholmen<br />

54 Måltidsmiljön i vård- och omsorgsboenden<br />

57 Utmaningar<br />

58 Funktion<br />

58 Möbler och inredning<br />

61 Dukning<br />

62 Estetik<br />

65 Bemötande


”Mat ska vara lust<br />

och glädje, en sinnlig<br />

njutning som ökar<br />

lusten till livet.”


Kroppens och sinnenas<br />

påverkan av ålder<br />

Med åldern påverkas kroppen och sinnena. Förändringarna kommer med<br />

åren i olika utsträckning för olika personer. Mest påtagligt är kanske att<br />

syn, hörsel och smak- och luktsinne påverkas, men även muskler, balans,<br />

mun, hjärna och minne berörs.<br />

Synen är det sinne som påverkas tidigast av ålder, redan i 40-årsåldern.<br />

Förändrad brytningsförmåga leder till ett ökat behov av ljus. En<br />

70-åring behöver upp till tre gånger så mycket ljus som en ung människa.<br />

Ett äldre öga bländas också lättare.<br />

Vad gäller hörseln blir det svårare att uppfatta höga frekvenser vilket<br />

leder till att många konsonantljud mer eller mindre försvinner. Det blir<br />

också besvärligare att skilja omgivningsljud från närljud. Ljuden flyter<br />

ihop.<br />

Doft- och smakupplevelser <strong>mat</strong>tas. För upplevelsen skull behöver <strong>mat</strong>en<br />

koncentration av kryddor, med undantag för sötma.<br />

Kognitionen berörs också. Den så tidigare självklara kunskapen om<br />

hur vi beter oss i olika situationer, till exempel <strong>kring</strong> ätandet, är inte<br />

alltid längre så självklara. Vi vill så länge som möjligt klara av att äta<br />

självständigt.<br />

I vilken takt åldrande sker påverkas av många faktorer som genetiskt<br />

påbrå, sjukdomar och vad vi äter och hur vi rör oss.<br />

9


Måltidsmiljön<br />

i restauranger<br />

– ljus, ljud och framkomlighet<br />

75 procent av våra intryck tar vi in via synen.<br />

För att ta del i ett samtal måste vi kunna höra<br />

vad som sägs. God belysning och bra akustik<br />

öppnar upp för delaktighet och gemenskap.<br />

Att kunna orientera sig i rummet och ta sig<br />

fram bidrar i sin tur till trygghet. Med rätt<br />

lösningar känner alla sig välkomna.


Syn och hörsel påverkar upplevelsen och<br />

känslan av delaktighet i ett sällskap. En<br />

annan aspekt för att känna sig välkommen<br />

är att lokalen är framkomlig. God<br />

planering av belysning och akustik liksom<br />

en väl genomtänkt utformning av<br />

lokalen är grunden för att restaurangen<br />

ska vara välkomnande för personer med<br />

nedsatta sinnen.<br />

Genom att miljön anpassas till äldres förmågor kan effekterna av funktionsnedsättningar<br />

minskas.<br />

Ljus och belysning<br />

Ljus påverkar upplevelsen av en plats i väldigt stor utsträckning. Utöver<br />

det rent visuella, styr ljuset både vakenhet och välbefinnande.<br />

För att planera ljusättningen av ett rum tas hänsyn till alla faktorer<br />

som medverkar till upplevelsen av rummet. Här ingår exempelvis ljusnivå,<br />

ljusfördelning, ytfärg och bländning. En väl utförd ljusplanering<br />

resulterar både i bra synergonomi och i trivsel.<br />

Ett bra ljus handlar mycket om att skapa en harmoni mellan ljus och<br />

mörker. Ögat använder kontraster för att kunna fokusera, avmäta avstånd<br />

och skapa en uppfattning om platsens eller lokalens omfång.<br />

Planering av ljus i restauranger<br />

Måltidsmiljöer som till stor del är avsedda för personer med funktionsnedsättningar<br />

måste behandlas med extra omsorg. Orienterbarhet, syn-<br />

12 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


arhet samt känsla och<br />

atmosfär är särskilt viktiga<br />

att eftersträva.<br />

Att fördela ljuset på rätt<br />

sätt skapar balans mellan<br />

trivsel och funktion.<br />

Mycket ljus placeras precis<br />

där det behövs, över<br />

borden till exempel, med<br />

påtagligt mindre ljus mellan<br />

borden. Viktiga funktioner<br />

som buffé, entré och<br />

kapprum framhävs med<br />

lite kraftigare belysning.<br />

Synbarhet tillgodoses<br />

genom att ha lite högre ljusni-<br />

Att tänka på vid ljussättning<br />

Särskilt viktiga faktorer att beakta vid ljusplanering<br />

för äldre personer är:<br />

Bländning – det äldre ögat är mer känsligt för<br />

bländning. Därför bör ljuskällor döljas från direkt<br />

åsyn.<br />

Kontraster – kontraster i ljushet är avgörande för<br />

att tyda rummet korrekt. För stora kontraster, liksom<br />

för små, medför att lokalen blir svårorienterad.<br />

Ljusnivåer – det äldre ögat har ett generellt behov<br />

av högre ljusnivåer.<br />

Ljusfördelning – genom att belysa och lyfta fram<br />

det viktiga minimeras det oviktiga, vilket underlättar<br />

orienterbarheten.<br />

Källa: WSP<br />

våer än i normalfallet. Väl avbländade ar<strong>mat</strong>urer, mjuka kontraster och<br />

möjlighet att reglera ljusnivån ger dessutom en smidig och flexibel restaurangmiljö<br />

med möjlighet att använda lokalen till olika sorters aktiviteter.<br />

Genom att titta på hur besökare rör sig i lokalen och hur blickriktningar<br />

går kan en helhetslösning tas fram. Besökare ska kunna förstå<br />

och ta till sig hela lokalen utan att bländas.<br />

Röster om ljus och belysning<br />

Pensionärer:<br />

” Det måste vara ljust, men ingen skarp belysning som bländar.”<br />

” Vi behöver mer ljus som äldre, men miljön måste fortfarande vara<br />

trivsam. Gärna riktad belysning över borden, men lite mörkare runt om.<br />

Det skapar en intim känsla.”<br />

” Bra med ljusslingor i golvet. De leder vägen till borden och så ser man<br />

nivåskillnader.”<br />

Källa: Fokusgruppsamtal<br />

13


Tänk på akustiken<br />

Förmågan att höra högre frekvenser försämras<br />

med åren. Det innebär att många<br />

konsonantljud mer eller mindre försvinner<br />

vilket i sin tur gör det svårare att särskilja<br />

bakgrundsljud från samtal man för.<br />

Konsonanterna s, f, t, d och k är särskilt<br />

svåra att uppfatta. En god akustik hjälper<br />

till att lyfta fram rätt ljud.<br />

Källa: WSP


Ljud och inredningsakustik<br />

Ljud och inredningsakustik är i hög grad en individuell upplevelse som är<br />

svår att beskriva i ord och tekniska termer.<br />

En ljudupplevelse kan mätas i hur väl ett samtal fungerar, vilken möjlighet<br />

det finns till vila samt hur akustiken uppfattas. Ljudet ska medverka<br />

till en känsla av behag och samhörighet med rummet. Den akustiska<br />

miljön kan vara ansträngande eller väldigt behaglig utan att vi<br />

riktigt förstår varför.<br />

Akustisk planering i restauranger<br />

Akustisk planering av restauranger syftar till att hitta balansen mellan<br />

en behaglig ljudnivå och störande bakgrundsbuller. I miljöer för personer<br />

med hörsel- och synnedsättning är det extra viktigt att hålla nere<br />

bakgrundsljud.<br />

På samma sätt som vid ljussättning bör god orienterbarhet, hörbarhet<br />

samt känsla och atmosfär eftersträvas.<br />

Ljudnivån från köket, stolskrap, ljud från bestick och porslin, röster<br />

från entrén eller från en bardel ska hållas ned. Samtidigt ska samtal vid<br />

det egna bordet kunna föras utan svårighet, med en rimlig grad av sekretess<br />

till omgivande bord.<br />

För att få fram en akustik som tillgodoser ovanstående bör lokalen vara<br />

utformad och inredd så att låga frekvenser absorberas maximalt. Låga<br />

frekvenser innehåller bara störande ljud som maskerar annat ljud som<br />

bär infor<strong>mat</strong>ion, exempelvis talet. Även inredning som bidrar till låga<br />

ljudnivåer bör väljas. Draperier och ljudabsorberande tavlor dämpar och<br />

stolar och bord bör alltid förses med tassar.<br />

Röster om ljud och akustik<br />

Pensionärer:<br />

” Är ljudmiljön dålig väljer jag att inte gå in på restaurangen.”<br />

” Musik är generellt svårt på en restaurang eftersom den gör det svårare<br />

att uppfatta samtalet.”<br />

” Sorlet som finns i många restauranger är besvärligt.”<br />

” Det är inte önskvärt med en TV som stör under måltiden.”<br />

Restauratörer:<br />

” Ljudnivån är viktig. Textilier är trevliga för att dämpa skrammel.”<br />

Källa: Fokusgruppsamtal<br />

15


Tillgänglighet<br />

Funktionsnedsättningar kan vara mer eller mindre synliga. Att planera<br />

en restaurang så att den blir tillgänglig för alla är svårt eftersom behoven<br />

varierar beroende på funktionsnedsättningen. En stor del av tillgänglighetsanpassning<br />

ligger i ljus- och ljudplaneringen, men även i utformningen<br />

av lokal och inredning.<br />

Det kan vara så enkelt som att ta bort hinder i lokaler och utanför<br />

entrén, så att allmänheten och personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga<br />

har möjlighet att komma in.<br />

Inredning och möblering av restauranglokalen har stor betydelse. Vid<br />

val av bord och stolar bör hänsyn tas till bland annat komfort, stabilitet<br />

och möjlighet att komma intill ett bord med rullstol. Tillgängligheten är<br />

också beroende av rumsbildningen och hur lätt det är att orientera sig och<br />

förflytta sig.<br />

Framkomligheten mellan borden likväl som till toaletter måste vara<br />

god. Inga nivåskillnader bör finnas i restaurangen. Plats för att ställa<br />

undan rullatorer måste finnas. Krokar för kläder placeras lättåtkomligt<br />

vid <strong>mat</strong>platsen. Att det finns stödjande funktioner och redskap att tillgå<br />

är av stor vikt.<br />

Möjlighet att sitta lite avsides kan ge gäster som till exempel har svårigheter<br />

med motoriken chans att ändå vara med i ett socialt sammanhang<br />

utan att känna sig utelämnade och kanske generade om de skulle spilla.<br />

Gästerna ska mötas av en tydlig och väl genomtänkt miljö. En rogivande<br />

och stöttande miljö är viktig när människor får nedsatt balans, syn<br />

och hörsel. Är miljön tillgänglig finns ingen funktionsnedsatt.<br />

Även serveringspersonalen har en stor roll. Genom kunskap om olika<br />

funktionsnedsättningar kan de bemöta gäster på ett stödjande sätt.<br />

Röster om tillgänglighet<br />

Pensionärer:<br />

” Det ska vara lätt att komma in i restaurangen och till platsen där man<br />

ska sitta liksom till toaletten.”<br />

”Det får inte finnas några trappsteg för att komma in i restaurangen.”<br />

”Plats för att ställa ifrån sig rullatorn är ett måste.”<br />

Restauratörer:<br />

”Menyn måste vara skriven med stor stil.”<br />

”En svart vägg bakom toalettstolen gör det lättare att orientera sig.”<br />

16 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong><br />

Källa: Fokusgruppsamtal


Färg<br />

Allmän god belysning där ljuset fördelar sig väl i rummet, är viktigt för<br />

att lyfta fram färger och kontraster.<br />

Färger har stor betydelse för hur vi uppfattar saker och ting i vår<br />

omgivning. En genomtänkt färgsättning kan förtydliga och bidra till<br />

orienteringen.<br />

Det handlar mycket om att lyfta fram infor<strong>mat</strong>ion som är viktig och<br />

kamouflera det som är mindre viktigt. Ha samma kulör på golvet i olika<br />

utrymmen för att skapa harmoni och undvika att golvet upplevs som hål<br />

eller hinder. Låt dörrar som saknar betydelse få samma färg som väggen.<br />

17


Restaurangen<br />

– när de äldre får välja<br />

Restaurangens olika delar bidrar till både<br />

funktion och stämning. Entré, bardel, avdelare,<br />

inredning, dukning och meny – rätt detaljer<br />

skapar en genomtänkt helhet. Oberoende<br />

av restaurangens utformning är ett varmt och<br />

inkännande bemötande från personalen avgörande<br />

för upplevelsen.


I fokusgrupper med pensionärer, funktionsnedsatta<br />

och krögare har framkommit en<br />

mängd synpunkter både vad gäller konkret<br />

utformning av restaurangens olika delar<br />

och mjukare värden som bemötande från<br />

personalen. Nedan redovisas ett sammandrag<br />

att ses som en önskelista.<br />

Restaurangdelen<br />

Det är viktigt att restaurangen är ren och fräsch och att miljön är genomtänkt<br />

och känns inbjudande. Lokalen får gärna vara rymlig men den bör<br />

vara inredd så att en intim känsla finns <strong>kring</strong> varje bord.<br />

Restaurangen bör fungera både för enklare lunch och finare middag.<br />

Möjlighet till en fika är också uppskattat. Kanske kan brickservering<br />

vara ett alternativ på dagen medan bordsservering sker på kvällen. Buffé<br />

för sallad är ok på lunchen men då måste byttorna vara små och bytas<br />

ofta för att det ska vara fräscht.<br />

Vilken restaurang deltagarna i fokusgrupperna väljer beror på tillfället<br />

och sällskapet. Generellt är spontanbesök vanligare på restauranger<br />

som ligger nära bostaden.<br />

Restaurangen bör fungera lika bra för lite större sällskap som för gäster<br />

som är där ensamma.<br />

21


Röster om restaurangdelen<br />

Pensionärer:<br />

”En restaurang måste vara inbjudande och intim för att vara trevlig.”<br />

” Stora ytor i en del av lokalen, där gäster med rullstolar och rullatorer<br />

får plats, är bra.”<br />

” Bra med krok för jackan under bordet eller på pelare intill, då har man<br />

uppsikt och kan slappna av.”<br />

” Det får gärna vara lite lagom med folk i lokalen, annars känns det inte<br />

inbjudande.”<br />

”Det ska kännas ok att sitta ensam vid ett bord och äta.”<br />

”Är det slamrigt, luktar <strong>mat</strong>os och är tomt i lokalen vänder jag i dörren.”<br />

” Brickluncher är svårt för den som ser dåligt. Då måste någon hjälpa till<br />

att lägga upp och bära fram.”<br />

” Buffé känns ofräscht och ohygieniskt. En fördel är visserligen att var och<br />

en kan välja hur mycket som läggs på tallriken.”<br />

”Bordsservering känns festligare än självservering.”<br />

Restauratörer:<br />

” Stora utrymmen är önskvärt. Ha fönster ut mot gatan är viktigt för att<br />

synas och locka in gäster.”<br />

” Klädhängning bör finnas på plats nära gästen för att skapa trygghet.<br />

Garderob är inte önskvärt eftersom det krävs att den är bemannad för att<br />

den ska kännas trygg.”<br />

” Oavsett inredningen är det viktigt att det är rent och fräscht, i lokalen,<br />

borden, möblerna, eventuella blommor och så vidare.”<br />

22 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


Entrén<br />

Entrén bör vara inbjudande och kännas välkomnande. Att redan utifrån<br />

få en uppfattning om vilken <strong>mat</strong> som serveras ses som positivt. Det uppskattas<br />

när någon ur personalen möter upp så att gästen känner sig sedd<br />

med en gång. Vid entrén är det bra om det finns tillräckligt med utrymme<br />

för ett par sittplatser.<br />

Röster om entrén<br />

Pensionärer:<br />

”En trevlig entré är viktig för att jag ska gå in i restaurangen.”<br />

”Matsedeln får gärna vara uppsatt utanför entrén.”<br />

” Det bör gå att sitta ner i entrén, för att vänta på taxi eller ta av och på<br />

broddar.”<br />

Restauratörer:<br />

”Entrén bör vetta ut mot gatan för att locka in gäster.”<br />

”Det är önskvärt med stora utrymmen i entrén.”<br />

” Ha en luftsluss i dörrpartiet, för att slippa kallras i nacken vid sittplats<br />

nära ytterdörren.”<br />

Bardel<br />

En bardel kan ge en intim lättillgänglig vrå för den som inte vill äta.<br />

Baren kan även fungera för en kopp kaffe.<br />

Röster om bardelen<br />

Pensionärer:<br />

” Trevligt med en bar att slå sig ner i för ett glas. Det blir ett lättsamt sätt<br />

att komma ut bland folk.”<br />

Restauratörer:<br />

” En bardel är bra. Baren måste vara liten och intim för att skapa<br />

trygghet.”<br />

23


Avdelare och separata rum<br />

Restaurangen bör ha både avskilda sittplatser och sociala mötesplatser<br />

för att möta gästernas olika behov. Av integritet kanske någon vill sitta<br />

lite avsides för att bordsskicket inte är som det en gång var. Att vara till<br />

exempel darrhänt ska inte behöva vara ett hinder för att gå ut och äta.<br />

Möjlighet att dela av lokalen är också önskvärt. Då kan lokalen utnyttjas<br />

till privata fester eller aktiviteter och samtidigt vara öppen för andra<br />

gäster. Det kan vara ett separat rum eller en del av restaurangen som är<br />

lite avskild.<br />

Röster om avdelare och separata rum<br />

Pensionärer:<br />

” En restaurang med ett bokningsbart rum är ett bra alternativ till att ha<br />

en bjudning hemma.”<br />

” Trevligt med möjlighet till olika aktiviteter i restaurangen.”<br />

24 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


Restauratörer:<br />

” Det är en fördel om det är möjligt att stänga av delar av lokalen för evenemang.<br />

Då har gäster möjlighet att hyra lokalen tidigare på dagen.”<br />

” Det finns en social aspekt i att kunna dela av restaurangen.”<br />

Möbler och inredning<br />

Möbler och inredning ska vara rena och fräscha. Det uppskattas när<br />

möbleringen är flexibel så att bord kan skjutas ihop vid behov. Stolarna<br />

ska vara sköna och gärna försedda med tassar för att undvika störande<br />

stolskrap.<br />

Mattor kan vara vackert men de innebär oftast en snubbelrisk.<br />

Heltäckande <strong>mat</strong>tor är ett alternativ om de är fräscha. Konst och detaljer<br />

i inredningen anses kunna bidra till atmosfären och förstärka en inriktning<br />

men självklart är smaken olika.<br />

Röster om möbler och inredning<br />

Pensionärer:<br />

”Det ska finnas bord för olika många i sällskapet.”<br />

”Runda bord är trivsamma.”<br />

” Möbler med klädsel är ljuddämpande och ger ombonad känsla, men de<br />

måste hållas efter och tvättas annars blir de ohygieniska.”<br />

” Stolarna ska vara sköna, gärna några med armstöd och andra utan. De<br />

får inte klämma i framkant på låret, då kan man få blodproppar.”<br />

” Bra idé med höj- och sänkbara bord. Eller ett bord med utdragbar skiva<br />

som går att dra intill sig, en snurrskiva i mitten där <strong>mat</strong>en står och man<br />

får ta själv är också en spännande idé.”<br />

Restauratörer:<br />

” Ha olika möblemang med flexibilitet. Det är viktigt för att kunna möta<br />

kundens behov. Det ska finnas både runda och rektangulära bord.”<br />

25


Dukning och porslin<br />

Dukningen bör överensstämma med inredningen i restaurangen. Att ha<br />

duk på bordet är inte nödvändigt även om den kan bidra till att dämpa<br />

skrammel. Finns dukar på borden ska de vara rena. Bestick ska vara<br />

sköna att hålla i och tallrikar hela. Generellt föredrar många kaffekopp<br />

framför mugg. Ljus på borden är trevligt men då ska de hållas tända.<br />

Röster om dukning<br />

Pensionärer:<br />

”Gärna levande blommor på borden, men de måste vara fräscha.”<br />

” Helt och rent porslin är viktigt. Inga skrapmärken från skeden får<br />

synas i koppen.”<br />

” Ljus <strong>mat</strong> på mörk tallrik och mörk <strong>mat</strong> på ljus tallrik ger kontrast som<br />

hjälper till att lyfta fram <strong>mat</strong>en.”<br />

” Känslan i restaurangen ska motsvara <strong>mat</strong>en. Vita dukar och tjusig miljö<br />

ger högre förväntningar på <strong>mat</strong>en.”<br />

Menyn<br />

Menyn måste till formen vara tydlig med stor text. Rätterna får gärna<br />

presenteras på ett beskrivande sätt. Utbudet på menyn kan med nöje<br />

variera mellan olika internationella kök. Det finns intresse och nyfikenhet<br />

för att pröva något nytt, likväl som en traditionell husman uppskattas.<br />

Omväxling och valmöjlighet verkar bara förnöja. På menyn får gärna<br />

framgå att doggy-bag finns för den som inte orkar äta upp.<br />

Röster om menyn<br />

Pensionärer:<br />

”Stor text på menyn är ett måste.”<br />

”Bra med olika prisalternativ på menyn.”<br />

” Influenser från olika delar av världen ger omväxling och så är det roligt<br />

att pröva nytt.”<br />

”Jag vill gärna kunna välja mellan kött, fågel och fisk.”<br />

”Take-away är värdefullt när man vill äta hemma men inte vill laga <strong>mat</strong>.”<br />

Källa: Fokusgruppsamtal<br />

27


Service och bemötande<br />

I fokusgrupperna har framkommit att service och bemötande är avgörande<br />

för hela restaurangbesöket. Personalen måste få gästerna att känna<br />

sig sedda och välkomna. Eventuella önskemål får inte ses som besvär,<br />

utan som möjligheter till att få varje gäst att trivas. De måste vänligt och<br />

tillmötesgående finnas där för att bidra med hjälp och förtydliga när det<br />

behövs. En viss kunskap om hur olika funktionsnedsättningar fungerar<br />

och om vad äldre generellt har för önskemål är användbart.<br />

Oavsett om det är brickservering eller bordsservering bör personalen<br />

kunna berätta om <strong>mat</strong>en och vad den innehåller.<br />

28 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


Röster om service<br />

Pensionärer:<br />

” Att få ett respektfullt bemötande är viktigt. Inget mästrande, man vill<br />

känna sig välkommen.”<br />

” Vi har mycket att lära av restaurangmänniskor från medelhavsområdet.<br />

De är personliga och ser servicen som en stor del av restaurangbesöket.”<br />

” Att bli igenkänd och känna igen personalen är trevligt.”<br />

” Personalen ska vara flexibel och kunna anpassa utbudet till mina<br />

önskemål inom rimliga gränser, utan att det känns besvärligt.”<br />

” Personalen bör kunna berätta om rätterna på menyn.”<br />

” Sprid gärna ut lunchtiden. Den som sover länge och äter frukost sent vill<br />

inte ha lunch kl 13, hellre kl 15.”<br />

” Bra med doggy-bag och att personalen erbjuder det utan att man behöver<br />

be om det.”<br />

” Självservering fungerar på lunchen, men helst ska det vara bordsservering.<br />

Det blir festligare.”<br />

Restauratörer:<br />

” Bra att erbjuda möjlighet till mindre portioner eller halvportion och dessutom<br />

doggy-bag.”<br />

” En policy för serveringspersonalen är bra, för att de ska kunna hantera<br />

de sociala kontakterna och behoven.”<br />

” Att vara stamgäst och kännas igen är viktigt. Trevligt att ta fram bestick<br />

och omtyckt stol till en gäst som kommer ofta.”<br />

” Viktigt att möta människor med respekt, att gästen blir sedd. Det tar<br />

längre tid för serveringspersonalen, men det ska finnas tid för frågor.”<br />

Källa: Fokusgruppsamtal<br />

29


Krögarens<br />

behov<br />

Krögarens utmaning är att få krogen<br />

att bära sig. Krögaren måste utforma<br />

restaurangen och utbilda sin personal<br />

så att gästerna trivs och kommer<br />

tillbaka. Det handlar om att hitta<br />

balans mellan kostnader och kvalitet<br />

och vad gästerna har för behov och<br />

är villiga att betala.


En stor utmaning för varje krögare är att<br />

få lönsamhet i restaurangen. I fokusgruppsamtal<br />

har krögare gett sina perspektiv på<br />

hur restaurangen ska kunna bära sig ekonomiskt<br />

och fungera praktiskt. Nedan utelämnas<br />

faktorer som kostnader för <strong>mat</strong> och<br />

personal.<br />

Utbildning<br />

Utbilda personalen så att de vet vad äldre gäster och gäster med olika<br />

funktionsnedsättningar generellt behöver. Då kan serveringen löpa<br />

på effektivt utan tveksamheter och gästerna känner sig sedda och väl<br />

bemötta. Det ger goda förutsättningar för en trevlig stämning.<br />

Konkret kan det handla om att personalen läser upp menyn, bär ut<br />

brickan till någon som har svårt att gå om det är brickservering eller hjälper<br />

någon att hänga av sig ytterkläderna. De ska kunna läsa av behoven<br />

utan att gästen själv ska behöva be om något.<br />

Sittplatser<br />

En restauratör vill få in så många sittplatser som möjligt i restaurangen.<br />

Samtidigt måste framkomligheten vara god och utrymme finnas för rulllatorer.<br />

En del av restaurangen skulle kunna vara lite trängre medan en<br />

annan del är mer luftigt möblerad.<br />

Locka gäster både från boendet och från gatan<br />

Krögarnas bedömning är att en restaurang bara för äldre har svårt att<br />

bära sig ekonomiskt. Ska den vara öppen enkom för äldre personer i en<br />

specifik fastighet måste alla boende äta där dagligen för att krögaren ska<br />

få lönsamhet. Gästerna får hellre vara i blandade åldrar. Flexibilitet är en<br />

grundpelare här. Lokalen bör kunna delas in i olika delar för att kunna<br />

erbjuda avskildhet eller liv och rörelse beroende på önskemål och behov.<br />

33


Restaurangens läge<br />

Lokalens läge är A och O, människor måste se restaurangen för att lockas<br />

dit. Ligger den där människor passerar naturligt är det en fördel. Stora<br />

fönster ut mot gatan kan vara bra. Menyskyltar som lockar och drar in<br />

gäster från gatan är också en möjlighet.<br />

Ytans storlek<br />

Storleken på lokalen måste ställas i relation till kundunderlaget. Stora<br />

ytor innebär större kostnader men krögarna betonar möjligheterna med<br />

att kunna bygga in flexibilitet i en lokal så att de kan dela av ytan vid<br />

behov. Alternativt att det finns en lokal lättillgängligt att tillgå för att<br />

kunna ordna en avskild middag eller fest.<br />

Egen prägel på inredning<br />

För att vilja starta en ny restaurang vill en etablerad krögare ha möjlighet<br />

att sätta sin egen prägel på lokalens utformning. Funktionskrav<br />

som gäller tillgänglighet är inget hinder. Där tar krögaren tacksamt emot<br />

hjälp men han eller hon vill själv bestämma hur möbler ska se ut.<br />

Små krögare vill hyra även inredning<br />

Micasa Fastigheter möter mest små restaurangentreprenörer med begränsad<br />

ekonomi. De kan i större utsträckning tänka sig att hyra även inredning<br />

från den som äger lokalen.<br />

Röster från krögarna<br />

Restauratörer:<br />

” Bra om Micasa kan erbjuda utbildning till restaurangens personal.<br />

Då kan personalen få kunskap om vanliga funktionsnedsättningar och<br />

hur de bäst bemöts.”<br />

” Man måste få lönsamhet och ha dagliga gäster. Nivån på hyran är viktig.<br />

Det måste finnas <strong>mat</strong>plats för minst 50–60 gäster, beroende på läget<br />

och hyran.”<br />

” På lunchen bör några rätter kosta 90 kronor. À la carte på kvällen<br />

bör kosta 150–200 kronor.”<br />

34 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong><br />

Källa: Fokusgruppsamtal


Tips<br />

Vad gäller att skapa kreativa och prisvärda<br />

rätter finns inspiration att hämta i<br />

tävlingen Mästerkockarnas Senior<strong>mat</strong><br />

som äger rum under restaurangfestivalen<br />

Smaka på Stockholm. Där får etablerade<br />

kockar i uppdrag att skapa goda <strong>mat</strong>rätter<br />

som passar äldre till en låg kostnad.<br />

Läs mer på www.smakapastockholm.se


Frida och<br />

Fanny<br />

på Söder<br />

Noviser med idéer och driv


Systrarna Frida och Fanny Löwstedt driver<br />

restaurang på Rosen lunds gatan på Södermalm.<br />

I samma fastighet ligger Tantos trygghetsboende.<br />

Boendet breddar verksamheten och ger<br />

systrarna nya affärsmöjligheter.<br />

Restaurangen är öppen för alla, både<br />

boende i huset och gäster från<br />

gatan. Gästerna från gatan dominerar.<br />

Frida förklarar att gästerna från<br />

trygghetsboendet hellre tar med<br />

<strong>mat</strong>låda än sitter ner i restaurangen.<br />

– Hyresgäster, deras anhöriga och hemtjänsten<br />

kommer förbi eller ringer och beställer.<br />

Ibland går vi upp med lådor till boende<br />

i huset. Det tar bara fem–tio minuters extra<br />

jobb, samtidigt ger det oss en kund som blir<br />

nöjd och en lugn anhörig. Alla blir vinnare,<br />

säger Fanny.<br />

Matlådor hämtas vanligen mellan klockan<br />

10 och 14. Kommer hyresgäster från trygghetsboendet<br />

mitt i lunchen när kön ringlar<br />

lång, står de i en vip-kö och får hjälp med en<br />

gång. Dessutom får de rabatt på lunchen.<br />

Familjär och vänlig stämning<br />

Längs gatan finns flera hundra företag registrerade<br />

och i området finns mängder med<br />

bostadshus. I kombination med trygghetsboendet<br />

ger det ett bra kundunderlag.<br />

Frida förklarar att gästerna från gatan är<br />

nyfikna på boendet intill. Hon har aldrig sett<br />

någon reagera negativt om det skulle vara en<br />

rullator inne i restaurangen. Hon tycker sna-<br />

rare att gästerna verkar uppskatta om någon<br />

gäst med behov får lite extra hjälp.<br />

– Vid ett tillfälle var ett sällskap med synskadade<br />

bokade för lunchen. Vi ledde dem till<br />

bords och hjälpte dem. Övriga gäster uppskattade<br />

omtanken vi gav. Stämningen hos<br />

oss är familjär, avslappnad och vänlig. Eller<br />

som gäster säger: ”det känns som hemma”.<br />

Möjligheter till event<br />

I trygghetsboendet finns möteslokaler som<br />

hyrs ut till olika verksamheter. Efter mötena<br />

kommer deltagarna till Frida och Fanny.<br />

Dessutom kan Frida och Fanny hyra lokaler<br />

i fastigheten om de vill ha temakvällar eller<br />

annat.<br />

En utmaning är att locka fler gäster på kvällarna.<br />

På luncherna är det ofta fullt.<br />

– Idag kommer gäster på after work, några<br />

är här på förfest andra äter middag. Vi vill<br />

gärna ha mer folk på kvällen. Stämningen är<br />

varm och familjär. Vi har Spotify på bardisken<br />

och gästerna får välja musiken. Det öppnar för<br />

småprat.<br />

Vad skulle då kunna locka fler gäster från<br />

trygghetsboendet till restaurangen? Frida förklarar<br />

att de boende är väldigt gamla. De<br />

bor kvar sedan boendet var ett servicehus.<br />

37


Hon tror att lunchrusningen avskräcker.<br />

– De känner sig nog tryggare i sin egen<br />

<strong>mat</strong>sal. Där pratar de med varandra i lugn och<br />

ro och umgås över lunchen. På kvällarna tror<br />

jag att de mest är hemma i lägenheten. Vi försöker<br />

locka hit dem på ett glas vin, men det<br />

är svårt.<br />

38 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong><br />

Startklar restaurang gav fokus<br />

åt verk samheten<br />

När Frida och Fanny tog över lokalen och drog<br />

igång sin restaurang i februari 2012 ingick hela<br />

inredningen.<br />

– Vi hade nog valt en annan inredning<br />

själva, men det var skönt att slippa lägga


energi på lokalen. Nu var allt startklart. Vi<br />

kunde fokusera på <strong>mat</strong>en och gästerna och<br />

det var värdefullt, i synnerhet för oss som saknar<br />

lång erfarenhet. Belysningen styr vi själva.<br />

När det mörknar dämpar vi den och tänder<br />

levande ljus. Vi får ofta höra att det är så<br />

mysig stämning här inne.<br />

Om Frida och Fanny<br />

Fanny har tidigare skött om en lunchrestaurang<br />

och jobbat som servitris. Frida avbröt<br />

ekonomistudier i Umeå för att starta krog på<br />

Söder.<br />

Drömmen fanns att starta eget i Turkiet eller<br />

Umeå. De landade i Stockholm och lokalen<br />

i Micasas fastighet. Pappan gick med i satsningen<br />

och ett drygt halvår senare, går restaurangen<br />

bättre än de hade hoppats på.<br />

Restaurangen har 48 sittplatser och serverar<br />

150 luncher per dag.<br />

Frida och Fannys bästa tips<br />

• Servera bra <strong>mat</strong> och ge bra service.<br />

• Håll rätt prisnivå.<br />

• Allt ska vara fräscht – <strong>mat</strong>, tallrikar, glas,<br />

personalen, lokalen osv.<br />

• Bra inredning.<br />

• Mysig atmosfär med rätt belysning.<br />

• Se affärsmöjligheter i trygghets boendet.<br />

• Anordna event.<br />

• Rabatterat pris till boende.<br />

• Se och möt de boendes behov.<br />

• Driv, idéer och tid – då kan det gå bra.<br />

Driv, idéer och tid ger framgång<br />

Avsaknaden av erfarenhet kompenserar de<br />

med sitt engagemang. Idéer har de i mängder.<br />

Bingokvällar eller vinprovning för de boende,<br />

temakvällar för företag i området och mera<br />

catering. En dröm är att utöka och finnas på<br />

fler boenden och dessutom att leverera <strong>mat</strong> till<br />

olika boenden.<br />

– Har man driv, idéer och är villig att lägga<br />

ner tid kan det gå riktigt bra, säger Fanny med<br />

ett leende.<br />

39


Framtidens<br />

verklighet nr 1<br />

För att konkretisera konceptet har en arkitekt<br />

i samarbete med ljud- och ljuskonsulter<br />

ritat förslag på hur restaurangerna i två av<br />

Micasas fastigheter skulle kunna se ut.<br />

Först presenteras en lösning för<br />

Fruängsgården, som i dagsläget är ett servicehus.<br />

Restaurangen är öppen både för<br />

boende och gäster utifrån.


Zon 4<br />

Zon 3<br />

Zon 2<br />

Zon 1


Fruängsgården<br />

Restaurangen har delats in i tre olika<br />

delar med varierande karaktär. Gäster kan<br />

slå sig ner i den del som tilltalar dem mest.<br />

Strävan har varit att balansera akustik,<br />

belysning och inredning.<br />

Fokus har lagts på väggar, pelare,<br />

skärmar och draperier – de så kalllade<br />

vertikala ytorna. Vid sidan av<br />

att forma rummet fungerar de som<br />

ljuddämpare och inredningsdetaljer.<br />

Dessutom är de accentbelysta, det vill<br />

säga belysta på ett sätt som bidrar till<br />

stämningen.<br />

Belysningen i restaurangen har tre<br />

olika lösningar som var och en förstärker<br />

de olika delarnas karaktär.<br />

Fakta<br />

Antal sittplatser till lunch: 71<br />

Antal sittplatser till middag: 77<br />

Andel av dessa som är tillgängliga<br />

med rullstol: ca 40 procent<br />

Antal sittplatser vid bardisk: 8<br />

För att minska ljudet ytterligare, så att inte slammer sprider sig över<br />

hela lokalen, har porslin, stolstassar och bordsskivor valts med omsorg.


BILDERNA äR ILLUSTRATIONER.<br />

Restaurangen (Zon 1 och 2)<br />

Pelare (Zon 1)<br />

Pelarna bidrar till att rummet blir mer intimt.<br />

Genom att accentbelysa dem med en smal ljuskälla<br />

ovanifrån förstärks känslan ytterligare<br />

och skapar harmoni.<br />

Mer om belysning 1<br />

Förhöjd läsbarhet och tillgänglighet<br />

Restauranger är mysiga miljöer. Oftast är belysningen<br />

väldigt dov. Belysningsnivåerna ligger<br />

vanligen mellan 0–100 lux. Fruängsgårdens och<br />

Skärholmens restauranger är utformade så att<br />

belysningen är mellan 100–300 lux, med bibehållen<br />

stämning och atmosfär.<br />

Styrning<br />

Med styrning av ljuset kan restaurangen fungera<br />

vid många olika tillfällen. På Fruängsgården och<br />

Skärholmen underlättar så kallad scenariostyrning.<br />

Ar<strong>mat</strong>urerna programmeras i grupper efter<br />

lokalens olika behov, till exempel allmänljus, lunch,<br />

middag och städljus. Med en enkel knapptryckning<br />

kan sedan respektive läge väljas.<br />

Skärmar (Zon 2)<br />

Ljudabsorberande skärmar är placerade mellan<br />

de olika <strong>mat</strong>platserna. Utöver att skapa<br />

god akustik bidrar de till en privat sfär vid<br />

varje bord.<br />

En bra skärm ska förhindra ljud från att gå<br />

rakt igenom skärmen. Ljuden stannar vid de<br />

olika borden och det blir lättare att föra diskussioner<br />

<strong>kring</strong> det egna bordet.<br />

Belysning vid borden (Zon 1, 2, och 3)<br />

Med iögonfallande och flexibla ar<strong>mat</strong>urer skapas<br />

en spännande miljö för både förbipasserande<br />

och gäster.


Mer om belysning 2<br />

Avbländning<br />

Ljuskällan ska sitta djupt inne i ar<strong>mat</strong>uren för att undvika<br />

bländning. är ljuskällan synlig skapas en lysande punkt<br />

som irriterar ögat och tar oönskad uppmärksamhet.<br />

Ar<strong>mat</strong>uren kan vara både ljuddämpande och ge<br />

ett stämningsfullt ljus. Det bidrar till intim stämning<br />

vid bordet.<br />

Avbländade spottar framhäver borden och skapar<br />

en god ljusnivå.<br />

Baren (Zon 3)<br />

Belysning med pubkänsla<br />

Pubmiljö skapas genom att dra ner ljusnivån och<br />

punktbelysa baren. Väggen bakom baren belyses<br />

med ett släpljus ner på inredningen. Det ger<br />

ett allmänt arbetsljus. En LED-list under barens<br />

överkant förbättrar arbetsljuset.<br />

Sorl och musik ger atmosfär<br />

En lugn atmosfär är efterfrågad i restaurangen.<br />

Ett litet sorl av sällskap som skålar, skrattar<br />

och njuter av sin middag höjer ändå den allmänt<br />

mysiga sinnesstämningen. För att framhäva pubkänslan<br />

i baren väljs lite hårdare ytor i tak och<br />

<strong>kring</strong> bardisk. Med rätt ljudabsorbenter i resten<br />

av lokalen hamnar sorlet på en nivå som inte stör.<br />

Låg bakgrundsmusik skulle höja atmosfären i<br />

hela lokalen. Musiken kan även vara ett bra sätt<br />

att följa årstider, olika högtider eller något speciellt<br />

evenemang i äldreboendet. Ljudet skapas<br />

genom montage av flera högtalare i bardelen. Rätt<br />

sammansatt utrustning avgränsar ljudet.<br />

Entré (zon 4)<br />

I entrén finns ett ljudabsorberande draperi längs<br />

ena sidan. Bakom draperiet döljer sig rullatorparkering<br />

och dörrar som kan öppna upp lokalen<br />

ytterligare. Draperiet kombinerar design och<br />

funktion. I entrén finns även sittplatser.<br />

Belysning av draperiet<br />

Genom att accentbelysa väggen och draperiet skapas<br />

en vacker fond som bjuder in och visar vägen.<br />

Ljuddämpning genom draperi<br />

Ett ljudabsorberande draperi ska släppa igenom<br />

luft, vara relativt tungt och helst hänga med distans<br />

till bakomvarande vägg.<br />

Tyget och hur det veckas påverkar graden av ljuddämpning.<br />

Dubbla draperier med luft emellan ger<br />

större effekt. Ett lite lättare och mer poröst tyg i<br />

det yttre draperiet dämpar högre frekvenser och<br />

ett lite tätare, tjockare och tyngre tyg i det inre<br />

dämpar lägre frekvenser.<br />

Service<br />

Med uppsyn över båda ingångarna kan någon ur<br />

personalen finnas tillhands i entréen, för att parkera<br />

rullatorer och visa gäster till rätta.


”God belysning och bra<br />

akustik öppnar upp<br />

för delaktighet och<br />

gemenskap. Via synen<br />

tar vi in 75 procent<br />

av våra intryck.”


Framtidens<br />

verklighet nr 2<br />

Nästa restaurang som presenteras ligger<br />

i Skärholmens trygghetsboende vid<br />

Skärholmens centrum. Restaurangen<br />

är öppen för alla.


Zon 1<br />

Zon 2<br />

Skärholmen<br />

Fakta<br />

Antal sittplatser: 38<br />

Andel av dessa tillgängliga med<br />

rullstol: 42 procent<br />

Antal sittplatser i mobil bardisk: 6<br />

Restaurangen är lite mindre med väggar<br />

och fönsterpartier som delar av rummet<br />

i två delar. Fönster vetter både in mot<br />

korridorer i byggnaden och ut mot en<br />

innergård. Miljön är intim och har en<br />

väldigt naturlig indelning i två delar.<br />

Inredningen är flexibel på så vis att en<br />

bar kan dras fram vid behov.


BILDERNA äR ILLUSTRATIONER.<br />

Restaurangen (Zon 1)<br />

Delen som vetter ut mot gatan har dekorerats<br />

med ar<strong>mat</strong>urer i form av pendlar för att<br />

bryta av och locka in människor utifrån för en<br />

restaurangvisit.<br />

Väggarna i mitten av rummet smyckas av<br />

draperier eller ljudabsorberande tavlor som<br />

lyfts fram genom belysning, en så kallad wallwash.<br />

Det skapar en känsla av rymd.<br />

Brickservering<br />

Ett jämnt släpljus, wallwasher, gör serveringen<br />

synlig ute i restaurangen, vilket leder<br />

Mer om belysning 3<br />

Färgtemperatur<br />

För att skapa en ombonad miljö och atmosfär ska<br />

ljus källan ge ett varmare sken vid lägre nivå än vid<br />

hög.<br />

Ljusfördelning<br />

Beroende på vad ljuset har för funktion ska det fördelas<br />

på olika sätt. Ett bredare ljus lämpar sig vid<br />

allmänljus för att ge mjuka kontraster. När något ska<br />

accentueras lämpar sig en smalare ljusbild bättre.<br />

Accentbelysning<br />

När bra och funktionell ljussättning är skapad med<br />

hjälp av allmän- och punktbelysning är pricken över<br />

i att tillsätta accentbelysning. Accentbelysningen tillför<br />

trivsel och karaktär till rummet.


gästerna dit på ett naturligt sätt.<br />

Ljudabsorberande tavlor och hyllor dämpar ljudet.<br />

En viktig aspekt när absorbenterna placeras<br />

ut är att tänka på synskadades behov av en viss<br />

mängd reflexer i ljudet. Ofta använder synskadade<br />

personer sin käpp för att lyssna och orientera<br />

sig efter reflexer.<br />

Restaurangen (Zon 2)<br />

Draperier intill <strong>mat</strong>platserna fungerar som ljuddämpare<br />

och bidrar till mer privat känsla <strong>kring</strong><br />

varje bord.<br />

Baren<br />

Bardelen är flexibel. Den dras fram vid specifika<br />

tillfällen. Precis som resten av rummet ska den<br />

ha accentbelysning som bidrar till trivseln. Med<br />

väl avbländade spottar installerade på en skena<br />

kan placeringen ändras eller flyttas om så önskas.<br />

Med scenariostyrd belysning då olika inställningar<br />

programmeras för olika tillfällen, kan ljuset<br />

ändras från från lunch till middag, bar eller<br />

städ med en knapptryckning.<br />

Mer om belysning 4<br />

Energi och underhåll<br />

Modern teknik gör det möjligt att uppfylla<br />

alla kriterier ovan och samtidigt vara<br />

energieffektiv. Dessutom är det enkelt att<br />

underhålla belysningen. LED kan idag –<br />

förutsatt att bra <strong>mat</strong>erialval görs – fullt ut<br />

ersätta även glödljus och halogen utan<br />

avkall på atmosfären.<br />

Mer om akustik<br />

Bord och stolar<br />

Bord och stolar som alstrar så lite ljud som möjligt<br />

bör väljas. Det finns speciella bordsskivor som<br />

dämpar ljud och stolar kan förses med tassar för<br />

att inte skapa onödig bulleralstring.<br />

Visste du att…<br />

Skillnaden i ljudalstring är mycket stor för olika<br />

stolar. En ”dålig” stol alstrar lika mycket ljud som<br />

200 stolar av en välkonstruerad modell.<br />

Servis<br />

även detaljer som porslin och bestick bör väljas<br />

med omsorg för att ytterligare bidra till att minimera<br />

ljudalstringen.


Måltidsmiljön<br />

– i vård- och omsorgsboenden<br />

I <strong>mat</strong>salen på vård- och omsorgsboenden ska<br />

personer med olika diagnoser fungera och trivas<br />

tillsammans. Dessutom ska vårdpersonalen<br />

kunna arbeta och hjälpa så effektivt som<br />

möjligt. Möbler, dukning och avdelare måste<br />

anpassas till behoven, samtidigt som <strong>mat</strong>salen<br />

ska vara trivsam och behaglig.


På ett vård- och omsorgsboende bor<br />

personer som behöver omsorg dygnet runt<br />

på grund av ålder eller sjukdom. Ofta<br />

bor minst åtta personer i en enhet, i egen<br />

lägenhet med ett litet pentry och kylskåp.<br />

Måltiderna äter grannarna till sammans<br />

i en gemensam <strong>mat</strong>sal. För en god<br />

stämning krävs en välplanerad miljö<br />

med rätt utformad inredning.<br />

Matsalen måste fungera både som trivsam <strong>mat</strong>plats och som arbetsplats<br />

där hantering av <strong>mat</strong> är en del i vardagen. Maten tillreds på olika sätt.<br />

Ofta levereras den till enheten kall för uppvärmning eller varm i en kantin<br />

direkt från en <strong>mat</strong>leverantör. I vissa verksamheter lagas hela eller<br />

delar av måltiden på plats. Det kan till exempel vara att koka potatis,<br />

pasta eller ris.<br />

Sjukdomar och eventuella funktionsnedsättningar kräver olika anpassning<br />

av måltidsmiljön. Grundläggande är att miljön ska vara funktionell<br />

och tillgänglig utifrån äldres allmänna behov men den ska också ta hänsyn<br />

till den enskilda personens behov för att han eller hon ska få en positiv<br />

måltidsupplevelse.<br />

De vanligaste sjukdomarna som kan relateras till åldrandet är, hjärt-<br />

kärlsjukdomar, demens, stroke, Parkinson, diabetes med mera. Personer<br />

på ett vård- och omsorgsboende har ofta en kombination av flera diagnoser.<br />

56 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


Utmaningar<br />

Måltiden blir lätt den mest betydelsefulla<br />

stunden på dagen. Att göra den till något<br />

positivt är en utmaning som kan ge stor<br />

utdelning. Många delar ska stämma för<br />

att det ska bli bra – personalens förhållningssätt,<br />

<strong>mat</strong>ens kvalitet och inte<br />

minst måltidsmiljöns utformning.<br />

Måltidsrummet är gemensamt för<br />

alla boende. Ytan är begränsad och i<br />

nära anslutning, eller i samma lokal,<br />

finns ett litet kök. Flexibla lösningar är<br />

Tips<br />

Stockholms stad ger sedan en tid<br />

tillbaka utbildning och infor<strong>mat</strong>ion<br />

om <strong>mat</strong> och måltider för äldre.<br />

I äldreförvaltningens skrift: Mat<br />

för äldre (se referenslistan) finns<br />

många goda råd att läsa.<br />

A och O. Någon eller några boende kan ha behov av att sitta lite avskilt.<br />

Dels av integritet vid svårigheter att svälja, dels för att de kan ha svårt<br />

att hantera alla intryck. Någon annan kan behöva assistans av personal.<br />

Matsalen ska också kunna användas för gemensamma aktivteter och<br />

57


fester. Många gånger fungerar den även som fikarum åt personalen. Att<br />

hitta lösningar för alla behov och samtidigt ha en behaglig atmosfär för<br />

både boende och personal är en utmaning.<br />

Funktion<br />

Fokus ligger på att lokalen ska fungera vid måltiderna, men den måste<br />

även vara flexibel. Att möblera om för långbord ska vara möjligt, likväl som<br />

att flytta undan stolar och bord för aktiviteter som gymnastik eller dans.<br />

Tillgänglighet<br />

Tillgänglighet är en grundförutsättning. Utrymme måste finnas mellan<br />

borden för att förflytta sig med rullator eller rullstol. Rullatorn bör kunna<br />

parkeras nära sittplatsen.<br />

Orienterbarheten är också central, framförallt för personer som har en<br />

demenssjukdom. Kognitiva nedsättningar innebär svårigheter att tolka<br />

sin omgivning. Därför är det viktigt att måltidsrummet är sparsmakat<br />

för att minimera intrycken. Bara saker som har relevans bör finnas där.<br />

De delar av miljön som ska vara lätta att förhålla sig till kan förstärkas<br />

med färg eller symboler.<br />

Grundläggande är också att arbeta med miljön på hela enheten så att<br />

varje person som bor där enkelt ska kunna hitta till <strong>mat</strong>rummet. Är inte<br />

<strong>mat</strong>salen i blickfånget direkt från dörrarna i lägenheterna bör inredning<br />

och färgsättning utformas så att <strong>mat</strong>rummet på ett naturligt sätt annonserar<br />

sig på enheten.<br />

Möbler och inredning<br />

Möbler i en måltidsmiljö på ett vård- och omsorgsboende ska ha ett syfte.<br />

Stolar, bord och eventuella skåp eller hyllor som behövs för måltiden ska<br />

finnas i <strong>mat</strong>rummet.<br />

Stolen<br />

Stolen ska ha karmstöd och gärna en stoppad sits som är tvättbar. Extra<br />

överdrag bör finnas så att alla stolar alltid ser lika ut. Ingen ska behöva<br />

känna sig utpekad genom att sitta på en stol som det spillts på. Hjul i framkant<br />

på stolen underlättar för att enkelt skjuta stolen intill bordet. Stolen<br />

58 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


Exempel bord, Björka,<br />

Stolab Massiv björk.<br />

Exempel stol Vållö<br />

Stolab, Massiv<br />

björk med klädd<br />

sits och rygg.<br />

får gärna ha en färg för att underlätta orienterbarheten. Stolen ska synas<br />

för den som kliver in i rummet och göra det enkelt att veta vart man ska.<br />

Borden<br />

Borden kan ha olika form, som lokalen får styra. Det finns fördelar<br />

med fyrkantiga bord eftersom de skapar en större flexibilitet i lokalen.<br />

Samtidigt kan det vara lättare för den som eventuellt <strong>mat</strong>ar en person<br />

att hitta rätt position vid ett rundat bord. Ett bord med rundning på ena<br />

sidan är bra. Bordsskivan bör inte vara vit eftersom porslin ofta är vitt<br />

59


och då uteblir kontrasten. Ett lite högre bord, eller ett bord med höjdreglering,<br />

är bra för att rullstolar ska kunna komma under bordet.<br />

Avskärmning<br />

För att möta behov av integritet för den som till exempel har svårt att<br />

svälja är det bra att kunna skärma av. Då kan man sitta lite avskilt utan<br />

att bli isolerad från övriga. En skärmvägg är användbar eller om <strong>mat</strong>salen<br />

är indelad i olika avdelningar. En skärmvägg kan också vara utformad<br />

med ljudabsorbenter som bidrar till att dämpa skrammel.<br />

Textilier<br />

Textilier kan bidra till att skapa en positiv atmosfär i måltidsrummet. Att<br />

byta textilier med årstider och helger hjälper till att skapa en säsongsbetonad<br />

karaktär på måltidsrummet. Målsättningen med måltidsrummet<br />

är att det hela tiden ska vara lättillgängligt inte minst för personer med<br />

60 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


nedsatt kognitionsförmåga. Stolen ska utmärka sig för den som kommer<br />

in i rummet. Samtidigt kan lite färg eller mönster på gardiner ge karaktär<br />

och ombonad känsla åt rummet. Måltidsrummet bör skilja sig från<br />

andra allmänna utrymmen för att underlätta orienterbarheten.<br />

Dukning<br />

För upplevelsen av måltiden är dukningen viktig. För att få till den riktigt<br />

bra behövs bra porslin, glas och bestick. Dukning är naturligtvis en<br />

konst i sig men det finns några saker som är särskilt viktiga att tänka på.<br />

Först och främst, vad behövs på <strong>mat</strong>bordet? Grunden är att inte placera<br />

mer än nödvändigt där.<br />

Duk<br />

En duk kan skapa en trevlig känsla men den behöver inte täcka hela bordet.<br />

Med vissa sjukdomar tilltar skakighet och risken att spilla ökar. Det<br />

känns bättre att spilla på bordet där det går snabbt och lätt att torka än<br />

att förorsaka att en hel duk behöver tvättas.<br />

Tallrikar<br />

Tallrikar bör ha en tydlig kant som gärna får vara i en annan färg än<br />

övriga tallriken. Är kanten lite upphöjd fungerar den som ”petstöd” för<br />

den som äter med ett bestick. Serveras vit <strong>mat</strong> som torsk eller glass bör<br />

tallriken ha en mörkare färg än vit för att till en kontrast. Oftast uppfattas<br />

en vit tallrik som fräsch. Allt porslin behöver inte vara färgat. Det<br />

finns en anledning till att de flesta restauratörer har vita tallrikar, <strong>mat</strong>en<br />

ser ofta bäst ut mot vitt.<br />

Glas<br />

Glas finns i mängder av varianter och många variabler finns att ta hänsyn<br />

till. Glasets greppbarhet är en sak. Ett glas med en liten kant är lättare<br />

att hålla i än ett som är helt slätt. Det får inte vara för tungt men inte<br />

heller för lätt. En lagom tyngd underlättar för den som har skakningar i<br />

händerna så att skakningarna dämpas en aning.<br />

Ett glas på fot kan vara greppvänligt, fast det får inte vara för högt<br />

eftersom det blir vingligt. Upptill får de gärna vara vida, då behöver den<br />

61


som dricker inte böja nacken så kraftigt. På bilderna finns några exempel<br />

på glas.<br />

Bestick<br />

Bestick ska vara lätta att greppa och gärna lite tunga för att motverka<br />

skakningar. Gaffeln får inte vara så stor att den är svår att föra till munnen.<br />

Är kniven för liten krävs mer precision när den ska användas. Pröva<br />

gärna innan ni köper.<br />

Estetik<br />

Måltidsmiljön i äldres boende måste kännas välkomnande och inbjudande.<br />

Man har inte själv valt sina medboende och ibland kan det upplevas<br />

besvärande att äta med andra.<br />

Ljud och ljus<br />

En bra ljudmiljö och en bra belysning är lika viktig på vård- och omsorgsboendet<br />

som på restauranger. Alla onödiga ljud ska dämpas till förmån<br />

för samtal och social samvaro. Vänta med att plocka med disken tills måltiden<br />

är avslutad.<br />

Belysningen ska vara bländfri och det ska vara ljust särskilt över borden.<br />

Dämpad belysning med tända ljus är mysigt men äldre ser klart<br />

sämre i dunkla miljöer. Var observant på att mysbelysningen kan bli svår<br />

att förhålla sig till för de boende.<br />

Färg<br />

Använd färg och kontraster för att underlätta förståelsen av miljön och<br />

måltidssituationen.<br />

Doft<br />

Att det doftar god <strong>mat</strong> är en viktig del för att stimulera aptiten och lusten<br />

att äta. På många boenden kokas ris eller potatis på plats vilket skapar<br />

lite doft. Doftsinnet påverkas också av åldrandet, därför kan det vara bra<br />

att arbeta särskilt med dofterna.<br />

62 • <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong>


Atmosfär<br />

Ett <strong>mat</strong>rum ska kännas inbjudande. Här ska man kunna koppla av och<br />

känna sig trygg. För de boende är <strong>mat</strong>rummet en del av deras hem. Just<br />

därför bör rummet inte vara för privat, eftersom alla ska kunna känna<br />

sig hemma och inte som om de vore på besök hos någon.<br />

Saker på väggarna som konst, en klocka eller något annat skapar en<br />

positiv miljö.<br />

63


Bemötande<br />

Personalens bemötande och förhållningssätt är centralt för de boendes<br />

upplevelse av måltiderna. En väl utformad miljö stödjer personalens<br />

arbete och underlättar för dem. På så vis får de mer kvalitetstid för de<br />

boende. Att ordna ett personalrum är viktigt för att personalen inte ska<br />

använda <strong>mat</strong>rummet för egna fikapauser och administration. Personal<br />

som har rast kan ge de boende en känsla av att bo på en arbetsplats.<br />

Matrummet på vård- och omsorgsboendet utgör en mötespunkt som kan<br />

öka den sociala samvaron och skapa en trygghet.<br />

Värdeskåp för personalen är bra att ha på enheten. Annars hamnar<br />

lätt handväskor och liknande i köket.<br />

I miljöns utformning ingår att lokalen är väl genomtänkt avseende<br />

arbetshöjder. Arbetsstolar bör finnas likväl som plats för eventuella <strong>mat</strong>vagnar<br />

så att de inte står i vägen.<br />

Referenslitteratur för den<br />

som vill läsa mer<br />

Mat för äldre Råd och rekommendationer för Stockholms stads äldreomsorg,<br />

Äldreförvaltningen, Stockholm 2011<br />

Bygg ikapp, Elisabet Svensson , Svensk Byggtjänst, Västerås 2008<br />

Goda miljöer och aktiviteter för äldre, Helle Wijk, Studentlitteratur,<br />

Lund 2004<br />

65


© Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 2012<br />

Text: Micasa Fastigheter i Stockholm AB<br />

Foto: Kicki Funbo/Bildarkivet, Adam Haglund/Folio, Alexander Ruas/Folio,<br />

Kirsten Hinder/Folio, Magnus Rietz/Folio, Peo Olsson/Folio, Johnér,<br />

Tine Guth Linse/Maskot, Olof Holdar/Micasa Fastigheter, Mostphotos,<br />

Peter Backman, David Lundberg/äldreförvaltningen<br />

Grafisk form och produktion: ETC Kommunikation<br />

Tryck: LTAB, oktober 2012


möten krIng <strong>mat</strong> – InspIratIon för måltIdsmIljöer<br />

som passar alla är resultatet av ett projekt inom<br />

regeringsuppdraget ”Bo bra på äldre dar” som syftar<br />

till att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling<br />

vad gäller bostäder och boendemiljöer för<br />

äldre. <strong>Möten</strong> <strong>kring</strong> <strong>mat</strong> är finansierat av Hjälpmedelsinstitutet<br />

och har genomförts av Micasa Fastigheter<br />

och KTH.<br />

Tanken är att inspirera krögare, arkitekter och<br />

vårdpersonal att skapa restauranger och <strong>mat</strong>salar<br />

som fungerar för alla människor, även när sinnena<br />

börjar åldras.<br />

Foldern kan beställas via www.micasa.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!