05.09.2013 Views

ARKITEKTUR I SVERIGE – FUNKTION ... - Arkitekturmuseet

ARKITEKTUR I SVERIGE – FUNKTION ... - Arkitekturmuseet

ARKITEKTUR I SVERIGE – FUNKTION ... - Arkitekturmuseet

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pressinformation 2004-02-11<br />

NY PEDAGOGISK BASVERKSAMHET PÅ <strong>ARKITEKTUR</strong>MUSEET<br />

<strong>ARKITEKTUR</strong> I <strong>SVERIGE</strong> <strong>–</strong><br />

<strong>FUNKTION</strong>, KONSTRUKTION OCH ESTETIK GENOM TIDERNA<br />

Arkitektur i Sverige <strong>–</strong> funktion, konstruktion och estetik genom tiderna är namnet på<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>s basverksamhet. Nya museipedagogiska idéer, uppfattningen att<br />

arkitekturhistorien, liksom all historieskrivning, inte är statisk samt regeringens beslut<br />

om fri entré till museet har varit drivkraften i utformningen.<br />

Här visas och diskuteras svensk arkitektur. Nybörjare eller expert, barn eller vuxen,<br />

lockas till engagemang genom modeller, ritningar, fotografier, fullskaleelement, video<br />

och multimedia. Museets ateljé har integrerats direkt i utställningen och erbjuder<br />

praktiska experiment för alla.<br />

Utgångspunkten har varit att ge utställningen en stark profil mot flera besökargrupper:<br />

skolor, studenter, familjer och vuxna - ickespecialister och specialister. Innehållet<br />

presenteras rakt och okomplicerat både övergripande och mer ingående och kommer<br />

kontinuerligt att förnyas.<br />

I samarbete mellan arkitekterna Anna von Schewen och Björn Dahlström samt museets<br />

personal, under ledning av David Powell, har en tydlig och flexibel utställning vuxit fram.<br />

Målet för utställningsarkitekterna har varit att skapa en form med egen karaktär, ett<br />

språk som lockar besökaren till engagemang och en rumslig tydlighet som tar tillvara<br />

upplevelsen av Exercissalens stora rymd.<br />

Utställningsarkitekterna har inrett rummet med generösa arbetsbord, vita lampor<br />

och flera hurtsar. För att uppmuntra till en stunds fördjupning och reflektion finns<br />

en specialritad pall placerad vid arbetsborden. Utställningen erbjuder besökaren flera<br />

möjligheter att sitta ner: för samtal, reflektioner eller i väntan på en guidad visning.<br />

Bland annat finns två stentrappor, de är uppvärmda och behagliga att sitta på.<br />

I utställningsarkitekternas uppdrag ingick även att gestalta den nya, pedagogiska<br />

ateljén. I arbetet med Arkitektur i Sverige har särskild hänsyn tagits till funktionshindrade.<br />

ARBETSBORDEN<br />

På borden skildras 1000 års byggande, med fokus på de senaste 100 åren, genom<br />

modeller, bilder och texter. Inom en ramberättelse framtagen av arkitekturhistoriker<br />

Martin Rörby och museets personal finns ett antal spår som bland annat belyser:<br />

arkitekturinfluenser från andra länder, stadsplaneringsideal, byggnadsteknikens<br />

utveckling och arkitektyrkets professionalisering. Tyngdpunkten i berättelsen ligger<br />

dock på funktion, konstruktion och estetik inom arkitekturen.<br />

BILDVÄGGEN<br />

Bildväggen som löper utmed rummets ena långsida fungerar som en inledning till de<br />

fördjupningar som erbjuds på arbetsborden. Genom fotografier, ritningar, illustrationer<br />

och texter beskrivs kortfattat olika epoker i den svenska arkitekturhistorien.<br />

Problematiserande texter väcker frågor som lockar till vidare fördjupning. Den<br />

pedagogiska avsikten är att göra den komplexa historien om arkitekturens utveckling<br />

fattbar.<br />

MATERIALHURTSARNA<br />

Till varje bord hör en hurts med fördjupningsmaterial som kontinuerligt kommer att<br />

förändras. Här visas originalritningar och böcker från museets samlingar och förenklade<br />

formmodeller över stadens utveckling och husens förändringar. Rekvisita kring<br />

byggande och samhälle hjälper våra pedagoger att förklara svåra begrepp, men är<br />

också tillgänglig för besökarna.


HYLLVÄGGEN<br />

Rummets andra långsida är en föränderlig utställning fördelad på 45 separata fack. Här<br />

finns ingen ordning och ingen kronologi. Våra sinnen ska tilltalas genom inspiration,<br />

abstraktioner och associationer ur arkitekturens värld. Fullskaleelement, experimentellt<br />

arkitekturfotografi, historiska modeller, materialprover och möbler ur samlingarna<br />

antyder arkitekturens väsen. Inledningsvis visas arkitekturbilder av fotografen Toby<br />

Maudsley.<br />

ATELJÉN<br />

I ateljén kan alla praktiskt arbeta med arkitektur. För de yngre barnen och deras<br />

föräldrar finns aktivitetsutställningen Riva och Rita. I <strong>Arkitekturmuseet</strong>s ateljé bor de två<br />

figurerna Riva och Rita. De är fasligt förtjusta i allt som har med arkitektur att göra. I fyra<br />

modellhus kan barnen få svar på sina frågor kring staden, form, material och teknik.<br />

Det pedagogiska innehållet har utarbetats i samarbete med arkitekterna Malin Bosrup<br />

och Ewa Westermark. Ateljén erbjuder skolverksamhet från förskolan till gymnasiet.<br />

TEKNIK <strong>–</strong> BOSTAD <strong>–</strong> KLASSICISM <strong>–</strong> AKTUELLT<br />

På fyra arbetsbord presenteras tillfälliga fördjupningstema:<br />

Intuition <strong>–</strong> tradition <strong>–</strong> datorberäkning<br />

Här ställs frågor som: Vad är ett bra hus? Vad är byggnadsteknik? Var går gränserna<br />

mellan vad som är arkitektur och byggnadsteknik? Av arkitekt Pål Dunér i samarbete<br />

med <strong>Arkitekturmuseet</strong>.<br />

Hundra år i lägenhet<br />

Bostadsfrågan i Sverige har handlat om att övervinna trångboddheten som kring<br />

sekelskiftet 1900 var den högsta i Europa. Besökaren kan följa processen till vår egen<br />

tid då Sverige är bland de länder som har den högsta utrymmesstandarden i världen.<br />

Av arkitekt och docent Eva Rudberg.<br />

Klassicism i Sverige <strong>–</strong> från slott till stuga<br />

Under flera århundraden var klassicismen helt dominerande i svensk arkitektur. Här ger<br />

museet en bild av klassicismen i vårt land. Från slott till stuga och från renässansen till<br />

1920-talet.<br />

Aktuellt i arkitekturen<br />

Här presenteras bland annat aktuella byggnadsprojekt och tävlingsförslag i samarbete<br />

med verksamma arkitekter och studenter. I den första presentationen beskrivs den<br />

digitala projekterinsgprocessen exemplifierad av Postens nya huvudkontor i Solna<br />

av BSK arkitekter.<br />

Det flexibla rummet<br />

Det flexibla rummet är ett rum i rummet för kompletterande tillfälliga utställningar.<br />

Under våren visas här bildspelet Arkitektur och Landskap med arkitekturfotografier<br />

av C.G. Rosenberg (1883-1957).<br />

AUDIOGUIDER<br />

Till Arkitektur i Sverige hör en audioguide på svenska och engelska. Audioguiden<br />

förhöjer upplevelsen av utställningen och fungerar som komplement och fördjupning.<br />

Den underlättar också för personer med synnedsättning. Manus är skrivet av<br />

radioproducent Hjalmar Olsson i samarbete med <strong>Arkitekturmuseet</strong>.<br />

MULTIMEDIASTATIONER<br />

På flera ställen i utställningen finns multimediastationer. Museet har samarbetat med<br />

arkitekt Sture Balgård i en produktion om klassicismen och med arkitekt och redaktör<br />

Rasmus Wærn i en produktion om arkitekturen omkring sekelskiftet 1900.


VIDEOSKÄRMEN<br />

Den stora videoskärmen ger möjlighet att visa film med anknytning till arkitektur. Som<br />

öppningsfilm visas kortfilmen Fragments of Lost Films av arkitekturfotograf Fabio Galli<br />

med skådespelerskan Stina Ekblad. Filmen utspelar sig på Skogskyrkogården.<br />

PRODUKTION<br />

<strong>Arkitekturmuseet</strong>:<br />

David Powell, 1:e intendent<br />

Susanna Janfalk, intendent<br />

Mikael Östensson, teknisk producent<br />

UTSTÄLLNINGSARKITEKTER<br />

Anna von Schewen, inredningsarkitekt SIR/MSA<br />

Björn Dahlström, industridesigner SID<br />

TEXTER<br />

Martin Rörby, arkitekturhistoriker<br />

FOTO<br />

Åke E:son Lindman<br />

Max Plunger<br />

mfl.<br />

För vidare information kontakta:<br />

David Powell, 08-587 270 33 eller e-post david.powell@arkitekturmuseet.se<br />

Susanna Janfalk, 08- 587 270 27 eller e-post susanna.janfalk@arkitekturmuseet.se<br />

Pressbilder och pressinformation<br />

Finns på <strong>Arkitekturmuseet</strong>s hemsida www.arkitekturmuseet.se<br />

Välj Pressrum. Namn: media Lösenord: media

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!