Views
4 years ago

ÄLDREPLAN 2011–2018 - Haninge

ÄLDREPLAN 2011–2018 - Haninge

omsorgsinsatser ska

omsorgsinsatser ska erbjudas uppsökande verksamhet. Detta ska ske i samverkan med kommunen och där omvårdnadspersonalen får handledning och utbildning. Äldreomsorgen i Haninge har i flera sammanhang lyfts fram som ett mycket gott exempel på hur man i kommunen kan samverka och arbeta med denna förebyggande tandvård. 6.8. Trygghet och säkerhet En boende- och livsmiljö som präglas av trygghet och säkerhet har stor betydelse för äldres upplevelser av hälsa och välbefinnande. På flera plan och ur olika perspektiv pågår och utvecklas arbetet med detta; alltifrån upplysta gångbanor till våld i nära relationer. Många föreningar, organisationer och myndigheter uppmärksammar detta och vi har mycket att vinna på en effektiv samordning av insatser av olika slag, exempelvis vid brott, bedrägerier och våld mot äldre. 18

7. närvård I samverkan 7.1. En sammanhållen hemvård för äldre På förslag har diskuterats att kommunen ska ha ansvar för hälso- och sjukvård i såväl ordinärt som i särskilt boende inklusive rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrunden till förslaget refererar i huvudsak till de under 1990-talet allt kortare vårdtiderna på sjukhus. Kortare vårdtider är förenade med risker i överföringen från sluten- till öppenvård. Än större är risken för personer med sammansatta eller snabbt föränderliga vård- och omsorgsbehov. En nationell samordnare ska stödja landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna. Syftet med uppdraget är att på frivillig väg få ett enhetligt kommunalt huvudmannaskap för den kommunala hälso- och sjukvården och hemsjukvården i landet. Den nationella samordnaren ska även utreda frågan om kommunerna ska ges befogenhet att kunna anställa eller på annat sätt tillhandahålla läkare samt i övrigt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård. Samordnaren ska göra följande: • identifiera och analysera vilka hinder och problem som finns för att resten av landets kommuner på frivillig väg ska överta ansvaret för hemsjukvården, • formulera strategier samt ta fram regionalt anpassade modeller för hur ett frivilligt övertagande av hemsjukvården från landsting till kommunerna kan genomföras i de landsting där landstinget är huvudman för hemsjukvården, • utreda om kommunerna ska ges befogenhet att anställa eller på annat sätt tillhandahålla läkare samt i övrigt belysa frågan om kommunernas faktiska förutsättningar att bedriva hemsjukvård, • analysera konsekvenserna av ett eventuellt sådant förslag, samt, • om samordnaren bedömer att en sådan befogenhet ska ges, lämna nödvändiga författningsförslag. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2011. Både socialt och medicinskt utbildade personer behöver arbeta i team för att kunna tillfredsställa den enskildes samlade behov. Trygg Hem - ett samarbetsprojekt med Handengeriatriken, med syfte att 19 underlätta återgången till hemmet efter en sjukhusvistelse - har visat på goda resultat och erfarenheterna av kan komma att följas av liknande projekt och arbetssätt. Därför är det viktigt att integrera hemsjukvården i den organisation för äldreomsorg som vi har idag. Den måste också förändras för att kunna anpassa sig efter den tillkommande organisationen så att den enskildes behov bäst kan tillgodoses.

BOSTADSSTRATEGI FÖR HANINGE KOMMUN
STRATEGI FÖR EKOLOGISK HÅLLBARHET - Haninge
Utvecklingsprogram för den regionala stadskärnan Haninge
Läs hela trygghetsmätningen här - Haninge
Vattnet i vår kommun - Haninge
Budgetunderlag 2018-2020
Upptäck Haninges natur - Guidningar och föredrag 2013
Microsoft Word - 2011-12-01_demensvård.doc - Östersunds kommun
Europeiska kvalitetsramar för insatser inom äldrevården och ... - Wedo
Kommunikationspolicy för Haninge kommun
Kommunplan 2011-2014 - Katrineholms kommun
Din rätt till vård och omsorg – en vägvisare för äldre – reviderad ...
Information om socialförvaltningen i Kinda - Kinda Kommun
Hjälp i hemmet och valfrihet - version 7_130527.indd - Trosa kommun