23.09.2013 Views

2007-09-17 - Arvidsjaur

2007-09-17 - Arvidsjaur

2007-09-17 - Arvidsjaur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll<br />

Sammanträdesdatum Blad<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 1<strong>17</strong><br />

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun klockan 18.00-19.30<br />

Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av:<br />

Annette Rylén, Ulf Ask, Matti Kaistamaa, Jan Johansson, Tommy Hedkvist, Peter Rydfjäll,<br />

Tommy Pettersson<br />

Tjänstgörande ersättare:<br />

Nina Ask, Britt Tåqvist, Dick Holmström, Tycko Johansson, Göran Wikström,<br />

Per-Anders Brännström<br />

Övriga närvarande Barbro Ternert kommunchef<br />

Anneli Markström kommunsekreterare<br />

Utses att justera Tom Lundberg och Nina Ask<br />

Justeringens Förvaltningsbyggnaden <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-19 kl. 15.00.<br />

plats och tid<br />

Underskrifter Sekreterare Anneli Markström Paragrafer: 100-120<br />

Ordförande Rune Grankvist<br />

Organ Kommunfullmäktige<br />

Sammanträdesdatum <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong><br />

Justerande Tom Lundberg Nina Ask<br />

Anslag / Bevis<br />

Justeringen har tillkännagetts genom anslag<br />

Datum för anslags <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-19 Datum för anslags <strong>2007</strong>-10-10<br />

uppsättande nedtagande<br />

Förvaringsplats för Nämndskansliet, <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun<br />

protokollet<br />

Underskrift<br />

Utdragsbestyrkande<br />

Anneli Markström


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 118<br />

Ärendeförteckning<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 100<br />

Allmänhetens frågestund<br />

Kf § 101<br />

Delgivningar<br />

Kf § 102 Dnr 00184/<strong>2007</strong> 102<br />

Röstsammanräkning<br />

Kf § 103 Dnr 00038/<strong>2007</strong> 101<br />

Medborgarförslag<br />

Kf § 104<br />

Motioner<br />

Kf § 105 Dnr 00182/<strong>2007</strong> 1<strong>09</strong><br />

Remiss – Ansvarskommitténs slutbetänkande ”hållbar samhällsorganisation<br />

med utvecklingskraft (SOU <strong>2007</strong>:10) – Finansdepartementet<br />

Kf § 106 Dnr 00219/<strong>2007</strong> 265<br />

Remiss – Ny nationalparksplan för Sverige<br />

Kf § 107 Dnr 00308/<strong>2007</strong> 003<br />

Reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer<br />

Kf § 108 Dnr 00280/<strong>2007</strong> 005<br />

Nationell IT-strategi för vård och omsorg<br />

Kf § 1<strong>09</strong> Dnr 00279/<strong>2007</strong> 706<br />

Avgift för boendestöd<br />

Kf § 110 Dnr 00320/<strong>2007</strong> 214<br />

Ändring av detaljplan för kvarteret Bofinken 11 samt del av Korpen 2<br />

Kf § 111 Dnr 00311/<strong>2007</strong> 102<br />

Entledigande som ersättare i kommunstyrelsen, socialnämnden samt<br />

styrelsen för <strong>Arvidsjaur</strong> Kommunföretag AB – Anders Fils<br />

Kf § 112 Dnr 00312/<strong>2007</strong> 102<br />

Entledigande som ledamot i kommunfullmäktige – Jan Johansson<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 119<br />

Ärendeförteckning<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 113 Dnr 00292/<strong>2007</strong> 102<br />

Entledigande som ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och<br />

hälsoskyddsnämnden – Lars Jonssa<br />

Kf § 114 Dnr 00332/<strong>2007</strong> 102<br />

Entledigande från uppdrag som överförmyndare<br />

Kf § 115 Dnr 00327/<strong>2007</strong> 102<br />

Entledigande från uppdrag som revisor – Sture Johansson<br />

Kf § 116 Dnr 00303/<strong>2007</strong> 0<strong>09</strong><br />

Ny hantering av medborgarförslag med anledning av ändring i<br />

kommunallagen<br />

Kf § 1<strong>17</strong> Dnr 00304/<strong>2007</strong> 003<br />

Arbetsordning för kommunfullmäktige<br />

Kf § 118 Dnr 00185/<strong>2007</strong> 822<br />

Motion – Byte av namn på Centrumbadet<br />

Kf § 119 Dnr 00268/<strong>2007</strong> 042<br />

Tilläggsbudget <strong>2007</strong> – Individ- och familjeomsorgen<br />

Kf § 120 Dnr 00136/<strong>2007</strong> 101<br />

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 120<br />

Allmänhetens frågestund<br />

Justerandes sign AuB<br />

Ks § 100<br />

Kommunfullmäktige ajournerar sitt sammanträde för allmänhetens<br />

frågestund.<br />

Då inga frågor från allmänheten förekom återtogs sammanträdet.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 121<br />

Delgivningar<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 101<br />

Till dagens sammanträde delges följande;<br />

Parti- och demokratiberedningens protokoll <strong>2007</strong>-08-16<br />

Inkommen skrivelse angående cykeltrafik i <strong>Arvidsjaur</strong><br />

Utveckling inom den kommunala sektorn – En sammanfattning av<br />

regeringens skrivelse 2006/<strong>2007</strong>:102<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att med beaktande lägga delgivningarna till handlingarna.<br />

____<br />

Ks<br />

Kf<br />

Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 122<br />

Röstsammanräkning<br />

Exp till:<br />

. Anna Eklund<br />

. Anders Eriksson<br />

. Löneenheten<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 102 Dnr 00184/<strong>2007</strong> 102<br />

Anna Eklund (c) har beviljats begärt entledigande som ersättare i<br />

kommunfullmäktige.<br />

Vid dagens sammanträde föreligger röstsammanräkningsprotokoll från<br />

Länsstyrelsen <strong>2007</strong>-07-31 där det framgår att Anders Eriksson (c) har utsetts<br />

som ny ersättare efter Anna Eklund.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att med beaktande lägga delgivningen till handlingarna.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf<br />

Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 123<br />

Medborgarförslag<br />

Exp. till:<br />

. Jan Möller<br />

. Kristina Stenbro<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 103 Dnr 00038/<strong>2007</strong> 101<br />

Kommunfullmäktige har i arbetsordningen antagit ett förslag innebärande att<br />

medborgarna som är folkbokförda i kommunen får väcka ärende i kommunfullmäktige.<br />

Utöver de generella regler som gäller för medborgarförslag skall vid varje<br />

kommunfullmäktige meddelas vilka medborgarförslag som inkommit och är<br />

under beredning.<br />

Vid dagens sammanträde redogörs för följande inkomna medborgarförslag:<br />

Medborgarförslag – Ombyggnad av ishallen (Dnr 00356/<strong>2007</strong> -292)<br />

Medborgarförslag – Cykelbana med hopp (Dnr 00364/<strong>2007</strong> -819)<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att de presenterade medborgarförslagen skall tas upp till behandling.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf<br />

Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 124<br />

Motioner<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 104<br />

Vid dagens kommunfullmäktigesammanträde presenterades följande<br />

motion:<br />

Motion – Inrättande av tillfälligt fullmäktigeutskott med anledning av<br />

socialnämndens budgetsituation (Dnr 00363/<strong>2007</strong> -0<strong>09</strong>) –<br />

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att den presenterade motionen skall tas upp till behandling.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf<br />

Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 125<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 236<br />

Remiss –<br />

Ansvarskommitténs<br />

slutbetänkande<br />

”Hållbar samhällsorganisation<br />

med<br />

utvecklingskraft”<br />

(SOU <strong>2007</strong>:10)<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 105<br />

Ks § 203 Dnr 00182/<strong>2007</strong> 1<strong>09</strong><br />

Finansdepartementet har sänt Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar<br />

samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU <strong>2007</strong>:10) till kommunen<br />

för yttrande.<br />

Följande yttranden och remissvar har inlämnats:<br />

Kommunsekreterare Anneli Markström, <strong>2007</strong>-08-14<br />

Moderaterna, <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10<br />

Folkpartiet, <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong><br />

Kommunstyrelsen har <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 upprättat förslag till beslut:<br />

att överlämna yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar<br />

samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU <strong>2007</strong>:10) till<br />

Finansdepartementet enligt bilaga till detta protokoll.<br />

Vid dagens kommunfullmäktige ställs följande yrkanden:<br />

Lars Häggström (m):<br />

att avslå förslag till yttrande från kommunstyrelsen till förmån för eget<br />

remissvar inlämnat <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10<br />

Birger Lundberg (fp):<br />

att avslå förslag till yttrande från kommunstyrelsen till förmån för eget<br />

remissvar inlämnat <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong><br />

Tilläggsyrkanden<br />

Sven-Olov Granlund (c) – sidan 2 nedanför andra stycket<br />

”Vi förordar i första hand bildandet av region bestående av Norrbotten och<br />

Västerbotten, men har en öppen hållning om fler kommuner och landsting<br />

vill ingå i sådan region”<br />

Jerry T Johansson (s) – sidan 15, punkt 34B under sista stycket<br />

”Någon enskild region bör inte tillåtas bli totalt dominerande i landet. Detta<br />

kan medföra att regionala obalanser förstärks.”<br />

Bo Lundmark (c): - sidan 10, punkt 21 sista meningen<br />

Härtill skall Länsstyrelsen fördela sina verksamheter på flera orter inom<br />

regionkommunens geografi.<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 126<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<br />

Remiss –<br />

Ansvarskommitténs<br />

slutbetänkande<br />

”Hållbar samhällsorganisation<br />

med<br />

utvecklingskraft”<br />

(SOU <strong>2007</strong>:10)<br />

Exp. till:<br />

. Finansdepartementet<br />

Justerandes sign AuB<br />

Forts.<br />

Kf § 105<br />

Ks § 203 Dnr 00182/<strong>2007</strong> 1<strong>09</strong><br />

Karl-Gustaf Lindström (s) begär ajournering. Ajournering sker mellan<br />

kl. 18.40-18.45.<br />

Tre förslag till beslut föreligger. Kommunfullmäktiges ordförande fastställer<br />

propositionsordningen och prövar först kommunstyrelsens förslag till beslut,<br />

därefter förslag från Lars Häggström och därefter Birger Lundbergs förslag.<br />

Efter företagen röstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige<br />

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.<br />

Kommunfullmäktige prövar lagda tilläggsyrkanden och finner att<br />

kommunfullmäktige beslutat att anta Sven-Olov Granlunds, Jerry T<br />

Johanssons samt Bo Lundmarks ändringsförslag.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att överlämna yttrande över Ansvarskommitténs slutbetänkande ”Hållbar<br />

samhällsorganisation med utvecklingskraft” (SOU <strong>2007</strong>:10) till<br />

Finansdepartementet enligt bilaga till detta protokoll.<br />

_____<br />

Reservation mot beslut anförs av Birger Lundberg (fp) till förmån för eget<br />

förslag.<br />

Reservation mot beslut anförs av Nina Ask (m), Ulf Starefeldt (m) och Lars<br />

Häggström (m) till förmån för Lars Häggströms förslag.<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> § 105. 1 (16)<br />

Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft (SOU <strong>2007</strong>:10)<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker i allt väsentligt Ansvarskommitténs slutbetänkande och förslaget<br />

på hur en hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft bör organiseras. Inledningsvis kan<br />

konstateras att ett mycket brett och djuplodande utredningsarbete har lagts ned i denna<br />

grundläggande fråga om makt och demokrati i Sverige för en framtida hållbar<br />

samhällsorganisation. <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun instämmer i mycket i den problematik som belyses<br />

och de utgångspunkter som legat till grund för utredningsarbetet. Det gäller också de slutsatser<br />

för en hållbar samhällsorganisation som förs fram.<br />

Det behövs en samhällsorganisation som är anpassad till vår tids verklighet och behov. En<br />

samhällsorganisation där den regionala utvecklingen bedrivs av folkvalda som drar upp riktlinjer<br />

för framtida satsningar och som tar det yttersta ansvaret för välfärdsfrågorna. Grundlinjen i<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommuns uppfattning är att det faktiska ansvarstagandet för prioriteringar och medel<br />

alltid ska ligga hos folkvalda representanter på lokal och regional nivå. Det är förutsättningen för<br />

att ge demokratisk legitimitet till det kommunala självstyret och den regionala<br />

utvecklingspolitiken. Det handlar om medborgarnas rätt till delaktighet, påverkan och närhet till<br />

beslut samt rätten att utkräva ansvar av de förtroendevalda. Nyckelbegreppen för en förändring<br />

av samhällsorganisationen är demokrati, konkurrenskraft och välfärd.<br />

Utifrån den utveckling som nu sker internationellt, nationellt och genom EU är det nödvändigt att<br />

strukturera det regionala uppdraget och tydliggöra gränser och roller samt skapa utrymme för ett<br />

tydligt och legitimt regionalt företrädarskap. <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun instämmer helt i<br />

ansvarskommitténs slutsatser om bildandet av regionkommuner med ett sammanhållet<br />

utvecklingsuppdrag reglerat i lag. Regionkommunen ska ej vara överordnad primärkommunerna<br />

utan det kommunala självstyret förblir oförändrat.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att ansvaret för regional utveckling och andra frågor som är i<br />

behov av regional anpassning överförs från länsstyrelserna till regionkommunerna. Frågor som<br />

främjar regional utveckling kräver idag en större geografisk yta och större befolkningsunderlag.<br />

Regionförstoring syftar till att få till stånd bästa möjliga utveckling av infrastruktursatsningar,<br />

kollektivtrafikplanering, regionalpolitiska satsningar och prioriteringar av EU medel samt<br />

specialiserad sjukvård och regional kulturverksamhet. Därmed är det också nödvändigt att de<br />

resurser som idag brukas för regional utveckling överförs från länsstyrelsen eller<br />

samverkansorganen till regionkommunerna.<br />

För att regioner i Sverige framledes ska bibehålla internationell konkurrenskraft bör det<br />

övervägas om utökade finansiella medel bör tillföras för att ytterligare främja och stärka den<br />

regionala utvecklingskraften. Detta speciellt mot bakgrund av och med hänsyn till regionernas<br />

specifika utmaningar såsom de geografiska avstånd som norra Sverige har att ta beakta vid<br />

regional planering i olika frågor.<br />

• Inom området offentlig tillsyn delar <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun inte helt utredningens syn om ett<br />

statligt ansvar. Inom de områden som kommunen har tillsynsuppgifter idag finns särskilda skäl<br />

för ett fortsatt primärkommunalt huvudmannaskap.


Avseende geografin, funktionen och hur stor en regionkommun bör vara finns det flera faktorer<br />

att väga samman. Det som talar för att de fyra nordligaste länen bildar en regionkommun är att<br />

det redan idag finns ett väl etablerat samarbete inom hälso- och sjukvården inom norrlandstingen:<br />

Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands-, och Jämtlands läns landsting. En fyraläns<br />

regionkommun har ett större befolkningsunderlag och resurser som möjliggör att klara<br />

kunskapsbildning, teknisk utveckling, specialisering och ett långsiktigt utvecklingsarbete för att<br />

kunna möta behov och hantera framtida välfärdsåtaganden. Därtill kan det vara en fördel med en<br />

större yta när det gäller att driva gemensamma infrastruktursatsningar för en konkurrenskraftig<br />

region på nationell nivå och inom EU.<br />

Samtidigt med en geografi bestående av Norrbotten, Västerbotten och eventuellt Örnsköldsvik<br />

med omnejd finns en mer homogen näringslivsstruktur och ett utvecklat samarbete inom olika<br />

branscher samt inom FoU området mellan de två universiteten. De inomregionala avstånden är<br />

mer rimliga. Den ”regionala identiteten” med liknande traditioner och kultur gör det lättare att<br />

känna gemenskap och genom bättre kommunikationer och regionförstoring utvecklas nya<br />

samverkansmönster.” Det avgörande för hur stor regionkommunen bör vara är att ställa frågan;<br />

hur klarar vi att utveckla en konkurrenskraftig region med tillräcklig ekonomisk tillväxt och<br />

bärkraft för att garantera välfärden för medborgarna?<br />

Vi förordar i första hand bildandet av region bestående av Norrbotten och Västerbotten, men har<br />

en öppen hållning om fler kommuner och landsting vill ingå i sådan region.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att regeringen ska verka för en skyndsam regionkommunindelningsprocess.<br />

Likvärdighetsprincipen skulle annars urholkas med olika förutsättningar i<br />

olika delar av landet och organisationsproblem.<br />

Kommunen betonar att regeringen bör beakta att de regioner som bildas är i korresponderande<br />

storlek. En framväxt av någon enskild totalt dominerande region kan medföra att de regionala<br />

obalanserna i nationen ökar kraftigt.<br />

2 (16)


Synpunkter på vissa förslag och bedömningar<br />

Staten och den kommunala sektorn<br />

3 (16)<br />

1. Den statliga styrningen av den kommunala nivån bör inriktas mot normering. Användningen av andra<br />

styrformer bör begränsas (avsnitt 3.2, 4.1).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker kommitténs förslag om att den statliga styrningen ska inriktas mot<br />

normering samt att användandet av andra styrformer kraftigt begränsas. Den utvecklingen som skett<br />

av styrning i form av handlingsplaner, avtal, riktade statsbidrag och särskilda stimulansmedel<br />

kopplade till olika satsningar/projekt har bidragit till ökad otydlighet mellan staten och den<br />

kommunala sektorn. <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun delar kommitténs uppfattning att staten genom bättre<br />

kunskapsstyrning av välfärdstjänster och informationsförsörjning samt utvecklande av nationella<br />

system för uppföljning och utvärdering kan värna likvärdighet och bättre måluppfyllelse ur ett<br />

medborgarperspektiv.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun instämmer helt med kommitténs förslag att även styrningen inom hälso- och<br />

sjukvården inriktas på att säkerställa medborgarnas rätt till likvärdig vård vilket innebär att<br />

styrningen i ökad omfattning ska inriktas på uppnådda resultat och uppnådd kvalitet.<br />

2. Myndigheternas allmänna råd bör utmönstras (avsnitt 3.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun instämmer med Ansvarskommittén att de allmänna råden bör utmönstras. För en<br />

tydlig statlig styrning samt vad som är rättsligt bindande är det nödvändigt att avskaffa de allmänna<br />

råden i nuvarande form. Därtill är en översyn nödvändig för att klarlägga vad som behöver regleras i<br />

lag eller förordning eller ges ut i form av icke bindande rekommendationer.<br />

3. Regeringen skall utforma en ordning för regelbundet återkommande samråd mellan staten och den kommunala<br />

sektorn (avsnitt 3.3).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker i huvudsak ansvarskommitténs förslag men anser att samrådet bör<br />

regleras i lag. En fastlagd ordning för samråd mellan staten och den kommunala sektorn välkomnas för<br />

bättre samverkan och behandling av principiella frågor som rör rollfördelning, kommunala uppgifter,<br />

lagstiftning samt ekonomi och finansiering.


4. Samrådet mellan staten och den kommunala sektorn bör regleras i förordning (avsnitt 3.3).<br />

Tillstyrker huvudsakligen ⌧ Avstyrker huvudsakligen<br />

4 (16)<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun avstyrker och anser att en ordning för regelbundet återkommande samråd mellan<br />

staten och den kommunala sektorn ska regleras i lag. Genom att samrådet lagregleras säkerställer det<br />

en kontinuitet samt ger riksdagen möjligheter att ta del och följa upp hur förhållandet mellan staten<br />

och kommunala sektorn ska utformas för att möta framtida behov och förväntningar på de offentliga<br />

välfärdstjänsterna.


Hälso- och sjukvården<br />

5 (16)<br />

5. Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna arbetet med kunskapsutveckling och kunskapsförmedling på nationell<br />

nivå (avsnitt 4.1).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att den statliga kunskapsstyrningen på nationell nivå samordnas och<br />

utvärderas enligt kommitténs förslag. En sådan samordning kan, om den fungerar väl, innebära att<br />

sjukvårdshuvudmännen får mer enhetliga signaler från berörda statliga myndigheter såväl i tid som<br />

rent innehållsmässigt. Samordningen får dock inte innebära att Socialstyrelsens roll utformas så att de<br />

övriga myndigheternas självständighet och oberoende kan komma att ifrågasättas.<br />

6. Regionala kunskapscentrum skapas för kunskapsbildning och kunskapsbildning på regional nivå (avsnitt 4.1).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker kommittén förslag om att regionala kunskapscentra bildas med<br />

angivna huvuduppgifter liksom synsättet att läkemedel ska betraktas som en del av<br />

behandlingsarsenalen och därmed ingå i ansvarsområdet för regionala kunskapscentra. <strong>Arvidsjaur</strong>s<br />

kommun vill framhålla att regionala kunskapscentra inte ska bedrivas som organisatoriska enheter<br />

utan att de ska verka samordnande i nätverksform mellan berörda verksamheter inom<br />

regionkommunerna.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att staten ges ett tydligare ansvar för nationell uppföljning inom hälso-<br />

och sjukvårdens område.


7. Bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagstiftningen som har betydelse för patientens ställning samlas i en ny<br />

patientlag (avsnitt 4.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget om att bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagstiftningen<br />

som har betydelse för patientens ställning samlas i en patientlag. <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun vill dock, i<br />

likhet med kommittén, understryka att grunderna för en sådan patientlag ska bygga på de skyldigheter<br />

som vårdgivarna och hälso- och sjukvårdspersonalen har i förhållande till patienterna.<br />

6 (16)<br />

8. Medborgarna skall kunna välja andra läkare än läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin som fast<br />

läkarkontakt (avsnitt 4.2).<br />

Tillstyrker huvudsakligen ⌧ Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun avstyrker förslaget om att medborgarna ska ges möjlighet att välja fler<br />

specialister än allmänläkare som fast läkarkontakt. <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att detta förslag<br />

fundamentalt bryter grundläggande principer för hur den svenska hälso- och sjukvården har byggts<br />

upp och bedrivs idag. En process bejakas som innebär att innehållet i hälso- och sjukvårdstjänsterna<br />

utvecklas t ex i riktning mot närsjukvårdsorganisationer. Om en förändring av lagstiftningen ska ske<br />

bör den ha som utgångspunkt att ge medborgarna möjlighet att välja vårdgivare som bedriver<br />

verksamhet med ett generalistuppdrag. Det öppnar för att behålla det goda med dagens reglering och<br />

öppnar samtidigt för en ökad möjlighet att välja en annan specialist men med ett definierat<br />

generalistuppdrag.<br />

I likhet med kommittén anser <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun att samverkan med övriga aktörer inom hälso- och<br />

sjukvården bör utvecklas ytterligare liksom samverkan med näraliggande sektorer.<br />

Även om kommittén inte lägger några egna förslag rörande det framtida uppdraget för<br />

företagshälsovården eller ansvarsfördelningen inom missbruksvården vill <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun<br />

framhålla att eventuella framtida förändringar behöver utredas och belysas noga.


Regional utveckling<br />

7 (16)<br />

9. I varje län får en regionkommun (ersätter landstingen i nybildade större län, se kap.8) ett sammanhållet regionalt<br />

utvecklingsuppdrag, reglerat i en särskild lag om regionalt utvecklingsarbete (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget där regionkommunerna ges det sammanhållna regionala<br />

utvecklingsuppdraget. De folkvalda ska ansvara för det egna länets utveckling samt besluta om vägval<br />

och prioriteringar utifrån regionala förutsättningar. Ett samarbete mellan lokala och regionala<br />

förtroendevalda ger förutsättningar för att åstadkomma en konkurrenskraftig region och bättre välfärd.<br />

Den politiska förankringen ger demokratisk legitimitet och gör att medborgarna kan utkräva ansvar.<br />

10. De statliga uppgifter och resurser som samverkansorganen förvaltat överförs till regionkommunerna. Också de<br />

uppgifter och resurser som samverkansorganen övertagit från landstingen överförs till regionkommunerna (avsnitt<br />

5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att de statliga uppgifterna och resurserna som samverkansorganen<br />

förvaltar överförs till regionkommunerna.<br />

11. Som en del av det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) skall regionkommunerna ange geografiska<br />

regionintressen, ett icke juridiskt bindande regionplaneinstrument (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget där regionkommunerna övertar ansvaret för att utarbeta och<br />

besluta om det regionala utvecklingsprogrammet i samarbete med andra aktörer. Kommunen vill<br />

särskilt betona primärkommunernas viktiga roll i det regionala utvecklingsarbetet och behovet av ett<br />

väl fungerande arbetssätt för att uppnå resultat och en helhetssyn på regionens utveckling.<br />

12. Det skall i plan- och bygglagen (1987:10) anges att de kommunala översiktsplanerna skall innehålla ett avsnitt<br />

som redovisar hur regionintressena beaktats (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget om att de kommunala översiktsplanerna ska innehålla en del<br />

som utvärderar hur dessa planer och prioriteringar bidrar till hela regionens utveckling. Samspelet<br />

mellan regionala utvecklingsprogram och kommunala översiktsplaner är nödvändigt för att<br />

åstadkomma regional konkurrenskraft och tillväxt.


8 (16)<br />

13. Det nuvarande länsanslaget ersätts av ett regionalt utvecklingsanslag, som i sin helhet disponeras av respektive<br />

regionkommun (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att regionkommunerna får disponera hela det regionala<br />

utvecklingsanslaget. För att regionkommunerna ska kunna ta ansvar för den regionala utvecklingen är<br />

det viktigt att hela det statliga länsanslaget övergår till regionkommunerna att disponera för insatser<br />

för att främja den regionala utvecklingen. Långsiktighet bör prägla arbetet med den regionala<br />

utvecklingen och anslagen för detta arbete bör höjas för att säkerställa att det regionala<br />

utvecklingsarbetet främjar en internationell konkurrenskraftig region.<br />

14. Regionkommunerna får i uppgift att sköta den del av naturvården som har närmast anknytning till regional<br />

utveckling, med fokus på rumslig planering och friluftsliv, skötsel av naturreservat och annat fältarbete (avsnitt<br />

5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun instämmer i kommitténs förslag att regionkommunerna får ansvar att sköta<br />

naturvården som anknyter till regional utveckling och förutsätter att motsvarande finansiella medel<br />

som disponeras för detta ändamål överförs från länsstyrelsen till regionkommunerna.<br />

15. Regionkommunerna övertar från länsstyrelsen uppgiften att regionalt anpassa, konkretisera och verka för de<br />

nationella miljökvalitetsmålen (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

Avstyrker huvudsakligen<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att regionkommunerna övertar ansvaret från länsstyrelsen att regionalt<br />

anpassa, konkretisera och arbeta för att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Vi förutsätter att<br />

motsvarande medel medföljer.<br />

16. Regionkommunerna övertar från länsstyrelsen den mer utvecklingsinriktade kulturmiljövården (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker i huvudsak kommitténs förslag. Kulturmiljövården kan inte indelas i<br />

mer eller mindre utvecklingsinriktad verksamhet. Det innehåller istället delar som myndighetsbeslut<br />

och framtagande av underlag till dessa, kunskapsuppbyggnad och information samt pedagogisk arbete<br />

för att göra det immateriella kulturarvet tillgängligt.<br />

Förslaget om en tydligare ansvarsfördelning mellan kulturvårdens olika delar enligt ovan tillstyrks. En<br />

tydlig rollfördelning skulle stärka kulturarvet och ge det en mer framträdande plats i den regionala<br />

utvecklingen. En uppdelning av kulturmiljövårdanslaget får inte begränsa regionkommunens<br />

möjligheter att aktivt kunna bedriva ett utvecklingsinriktat arbete med kulturarvet.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun förutsätter att de ekonomiska resurserna följer med uppdraget.


9 (16)<br />

<strong>17</strong>. Regionkommunerna skall själva få avgöra fördelningen mellan olika kulturinstitutioner i länet av de statliga<br />

medel som omfattas av förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget om att regionkommunerna övertar landstingets åtaganden<br />

inom kulturområdet och övertar de statliga medel som omfattas av förordningen 1996:1598 om<br />

statsbidrag till regional kulturverksamhet. Det är dock av vikt att även andra delar som ingår i den<br />

regionala kulturverksamheten, t ex regionala kulturkonsulenter, arkivverksamhet, mångkultur, stöd till<br />

fria grupper, folkbildning mm ingår i avtalet, så att regionen får stabila möjligheter att bedriva en<br />

utvecklande kulturpolitik.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun hävdar att kultursektorn i norra Sverige arbetar under särskilda geografiska och<br />

demografiska förutsättningar och att detta bör föranleda att särskild hänsyn tas. Norrlandslänen<br />

omfattar nästan halva Sverige och är till stora delar ojämnt befolkade. Det betyder långa avstånd och<br />

höga kostnader för alla grupper i samhället, inte minst barn och ungdomar. Kulturinstitutionerna är<br />

basen i Norrbottens kulturliv och kulturpolitik och bör även fortsatt ges möjligheter att verka enligt de<br />

arbetsmodeller, som utarbetats för de förhållanden som råder i Norrbotten.<br />

18. För att säkerställa kontinuitet och genomslag för de nationella kulturpolitiska målen skall respektive<br />

regionkommun teckna ett avtal med Statens kulturråd om den övergripande användningen av de statliga medel<br />

som omfattas av förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att de statliga medlen fördelas enligt fasta kriterier och i nära dialog<br />

med regionen. Avtal för att säkra den övergripande användningen av medlen bör tecknas och kravet på<br />

regional medfinansiering behållas. Avtal bör föregås av en tydlig och förbättrad dialog mellan stat och<br />

region och skillnader i avtalen beroende på geografin, demografin och spetskompetenser bör tillåtas.<br />

De starka kulturinstitutionerna och det rika kulturliv som Norrbotten idag har, är i mycket resultat av<br />

samverkan mellan stat och landsting. Det regionala kulturlivet har stor betydelse för hela nationens<br />

kulturnivå och samverkan mellan stat och regionkommunen för fortsatt finansiering av<br />

kulturverksamhet i regionerna bör också i fortsättningen hålla en hög ambitionsnivå.<br />

19. Uppgiften att fördela medel till regional projektverksamhet i fråga om jämställdhet överförs från<br />

länsstyrelserna till regionkommunerna (avsnitt 5.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget att jämställdhetsarbetet överförs från länsstyrelsen till<br />

regionkommunerna och att finansiella medel medföljer. Jämställdhetsperspektivet måste integreras<br />

inom alla politikområden, så även inom regional utvecklingspolitik. För att uppnå jämställdhet måste<br />

detta arbete ske kontinuerligt tillsammans med andra valda satsningar som främjar regional utveckling.


Staten<br />

10 (16)<br />

20. Länsstyrelserna skall få i uppdrag att till regeringen redovisa tvärsektoriella kunskapsunderlag som en del i en<br />

modell för statlig samordning med ett territoriellt perspektiv (avsnitt 6.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker i huvudsak kommitténs förslag men Länsstyrelsens uppdrag bör<br />

begränsas till frågor där det finns ett tydligt statligt intresse att erhålla tvärsektoriella kunskapsunderlag<br />

ur ett territoriellt perspektiv i de avseenden det angår staten och länsstyrelserna. Statlig<br />

informationshämtning och kunskapsuppbyggnad i frågor som rör regional utveckling och tillväxt bör i<br />

första hand ske genom nationella myndigheter som ex. Nutek, ITPS. Den är även viktigt att det finns<br />

en vertikal dialogen mellan regeringen och regionkommunen.<br />

21. Antalet län bör reduceras väsentligt (avsnitt 6.4).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget om att antalet län bör reduceras och anpassas till dagens<br />

behov av en samlad effektiv organisation för statens frågor på regional nivå. Dessa indelningar bör<br />

följaktligen sammanfalla med regionkommunernas geografiska indelning. Härtill skall Länsstyrelsen<br />

fördela sina verksamheter på flera orter inom regionkommunens geografi.<br />

22. Regionala indelningar inom staten bör anpassas till en ny länsindelning (avsnitt 6.4).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget om att den funktionella och geografiska indelningen av<br />

statliga myndigheter anpassas till de nya regionkommunernas geografiska indelning. Kommunen delar<br />

kommitténs bedömning av behovet av helhetssyn för ett effektivt nyttjande av samhällets resurser med<br />

en utvecklad tvärsektoriell och territoriell myndighetsorganisation utifrån regionala förutsättningar.<br />

Därtill ges även möjligheter för att sprida verksamhet på flera orter inom regionkommunens geografi.<br />

Regeringen bör vara uppmärksam på att risken att enskilda myndigheter i väntan på en sådan reform<br />

tar initiativ att genomföra organisationer som innebär en starkare centralisering.


23. Staten övertar ansvaret för kommunernas tillsynsuppgifter (avsnitt 6.5).<br />

Tillstyrker huvudsakligen ⌧ Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun avstyrker i huvudsak men delar kommitténs uppfattning att offentlig tillsyn i<br />

princip ska vara ett statligt ansvar. Därtill finns det inom några områden starka och särskilda skäl för<br />

att bibehålla tillsynsuppgifterna på primärkommunal nivå.<br />

I kombination med lokal kännedom, förebyggande arbete som kunskapsvägledning inom olika<br />

verksamhetsområden tillser den lokala tillsynen att nationella regelverk efterlevs samtidigt som den<br />

lokala utvecklingen främjas. Ur ett medborgarperspektiv är det även viktigt att tillsynen finns nära.<br />

11 (16)<br />

Två viktiga områden är miljö- och byggtillsynen enligt miljöbalken och PBL. Det är angelägna<br />

verksamheter med stor betydelse för kommunens uppgifter inom plan- och byggområdet och för<br />

samhällsplaneringen. Miljötillsynen ger primärkommunen tillgång till det kunnande som krävs för väl<br />

underbyggda beslut inom plan- och byggområdet. Skulle miljötillsynen förstatligas riskerar också<br />

kommunen att förlora tillståndsgivningen, vilket skulle få betydande konsekvenser inom plan- och<br />

byggområdet och i praktiken hota planmonopolet.<br />

Ett annat viktigt område där tillsynen fortsättningsvis bör vara en kommunal angelägenhet är<br />

räddningstjänsten och tillsynen enligt lagen om skydd mot olyckor med stark koppling till kommunens<br />

folkhälsoarbete.<br />

24. Länsstyrelsen ges ett samlat ansvar för tillsynen inom länet (avsnitt 6.5).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att länsstyrelsen som statens företrädare ges ett samlat ansvar för den<br />

statliga tillsynen i regionen utifrån behovet av en bättre tvärsektoriell samordning. En viktig uppgift<br />

blir att arbeta med vägledning och fungera som en kunskapsresurs för kommunernas tillsynsarbete.<br />

25. Regional tillsyn hos vissa tillsynsmyndigheter samlokaliseras med länsstyrelsen (avsnitt 6.5).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun instämmer i kommitténs förslag och ser fördelar genom samlokalisering med<br />

möjligheter till ökat erfarenhetsutbyte och dialog över sektorsgränser för en effektivare och<br />

kvalitetshöjande tillsyn.


26. En tillsynsdelegation inrättas vid länsstyrelsen, bland annat med uppgift att samordna och planera tillsyn<br />

(avsnitt 6.5).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

12 (16)<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker kommitténs förslag. En tillsynsdelegation för samordning, dialog och<br />

kunskapsöverföring är bra där primärkommunernas och regionkommunens medverkan är en<br />

förutsättning för att skapa en god samverkan och bättre tillsyn.<br />

27. Staten skall kunna överlåta det praktiska utförandet av avgränsade tillsynsuppgifter till enskilda kommuner<br />

(avsnitt 6.5).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker kommitténs förslag om att avgränsade tillsynsuppgifter kan överlåtas<br />

till enskilda kommuner. Målet bör vara att ett ändamålsenligt tillsynsarbete ska utföras.


Den kommunala sektorn<br />

28. Länsstyrelserna ges i uppdrag att särskilt följa utvecklingen i länens mindre kommuner (avsnitt 7.1).<br />

Tillstyrker huvudsakligen ⌧ Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun avstyrker kommitténs förslag om att länsstyrelserna ges uppdrag att följa<br />

utvecklingen i länets mindre kommuner. Det är olämpligt att Länsstyrelsen arbetar med regional<br />

utveckling i vissa kommuner och därmed utvecklar parallella processer med dem som drivs av<br />

kommunerna själva och regionkommunen som har ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet.<br />

29. Kommuner som önskar inleda en process mot sammanläggning erhåller särskilt statligt stöd (avsnitt 7.1).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker förslaget om särskilt statligt stöd till kommuner som önskar inleda<br />

sådana processer. Demografin, kompetensförsörjning och andra strukturella förändringar gör att<br />

sammanslagningar mellan kommuner kan komma att bli en realitet för att klara det kommunala<br />

uppdraget.<br />

13 (16)<br />

Kommunen vill även framföra synpunkter att lagstiftningen för mellankommunalt samarbete bör ses<br />

över för att underlätta sådant samarbete. Även ekonomiska medel för utveckling av mellankommunalt<br />

samarbete bör utgå.<br />

30. En översyn görs av det kommunala utjämningssystemet med avseende på utfall i systemet vid<br />

kommunsammanläggningar, så att övergångsproblem undviks (avsnitt 7.1).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att en översyn görs av det kommunala utjämningssystemet.<br />

Huvudfokus bör vara att säkra att systemet genererar stabilitet och långsiktig hållbarhet.


14 (16)<br />

31. Kommuner åläggs att redovisa i vilken form och kring vad de samverkar med andra kommuner (avsnitt 7.1).<br />

Tillstyrker huvudsakligen ⌧ Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun avstyrker kommitténs förslag med motiveringen att det innebär en inskränkning<br />

av det kommunala självstyret. Samverkan med andra kommuner är en angelägenhet mellan<br />

kommunerna och dess medborgare. Vid ett utvecklat samrådsförfarande mellan staten och den<br />

kommunala sektorn borde denna fråga vara av intresse där primärkommunerna kan sprida kunskap om<br />

hur samverkan sker mellan kommuner.<br />

32. Direktvalda regionala organ med egen beskattningsrätt får ett sammanhållet ansvar för regional utveckling och<br />

hälso- och sjukvård (avsnitt 7.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker kommitténs förslag att landstingens uppgifter övertas av direktvalda<br />

regionkommuner med egen beskattningsrätt. Det är viktigt att de föreslagna processledarna utses<br />

för att stödja regionbildningsprocesser ute i landet.<br />

33. En ny geografi, nya uppgifter och ett nytt politiskt uppdrag motiverar en ny beteckning – regionkommuner<br />

(avsnitt 7.2).<br />

⌧ Tillstyrker huvudsakligen Avstyrker huvudsakligen<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillstyrker att beteckningen regionkommuner införs.


En ny regional geografi<br />

Kommittén föreslår att en ny läns- och regionkommunindelning bör utformas enligt nedanstående sex<br />

kriterier (avsnitt 8.4)<br />

15 (16)<br />

34A. En gemensam läns- och regionkommunindelning som även statliga sektorsmyndigheter med regionindelning<br />

som regel skall följa.<br />

⌧ Viktigt Mindre viktigt<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser det nödvändigt med en gemensam läns- och regionkommunindelning som<br />

även statliga sektorsmyndigheterna följer. För främjandet av en konkurrenskraftig region och välfärd<br />

utifrån en långsiktig hållbar samhällsutveckling behövs ett helhetsperspektiv.<br />

34B. Ett riktvärde för invånarantal på mellan en och två miljoner invånare och som inte utan starka skäl understiger<br />

en halv miljon invånare.<br />

⌧ Viktigt Mindre viktigt<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att regionkommunindelningen bör befolkningsmässigt vara minst 500.000<br />

invånare och anpassad till det regionala utvecklingsuppdraget men där geografin och<br />

befolkningsunderlag bör vägas mot funktionen.<br />

Någon enskild region bör inte tillåtas bli totalt dominerande i landet. Detta kan medföra att regionala<br />

obalanser förstärks.<br />

34C. Att varje regionkommun har ett eget regionsjukhus, eller om så inte är möjligt etablerar ett institutionaliserat<br />

samarbete med en regionkommun som har ett regionsjukhus.<br />

⌧ Viktigt Mindre viktigt<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att varje regionkommun bör ha ett regionsjukhus för att tillgodose<br />

regionens behov av och tillgång till högspecialiserad vård samt egenförsörjning av spetskompetens<br />

och läkarutbildning.<br />

34D. Att varje regionkommun har minst ett universitet med betydande fasta forskningsresurser.<br />

⌧ Viktigt Mindre viktigt<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att det är oerhört betydelsefullt att det finns minst ett universitet med<br />

internationellt starka forskningsmiljöer med betydande fasta forskningsresurser och som fungerar som<br />

en utvecklingskraft för regionens hållbara ekonomiska tillväxt.


34E. Att arbetsmarknadsregionerna, som de beräknas se ut 2030, utgör byggstenar i läns- och<br />

regionkommunindelningen och inte bör delas annat än om mycket starka skäl föreligger.<br />

⌧ Viktigt Mindre viktigt<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att arbetsmarknadsregionerna 2030 bör utgöra byggstenar samtidigt som<br />

det bör beaktas att samhällsutvecklingen och regionförstoringens drivkrafter är svåra att förutse och<br />

kan skapa andra förutsättningar.<br />

16 (16)<br />

34F. Att län och regionkommuner så långt som möjligt avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit.<br />

Viktigt ⌧ Mindre viktigt<br />

Kommentar:<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser det ganska vikigt att regionkommunerna avgränsas så att medborgarna<br />

känner anknytning utifrån någon slags regional identitet. Anknytning vad avser regional identitet som<br />

byggsten för upprättandet av regionkommuner är mindre viktigt eftersom det finns olika typer av<br />

identiteter vilka förändras över tid och där den regionala identitetens betydelse inte ska överdrivas. Det<br />

handlar främst om att skapa en regionkommun utifrån en funktionell indelning.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser emellertid det viktigt att medborgarna känner gemenskap till sin<br />

regionkommun. Rörelsemönster, traditioner, kultur och språk är viktiga faktorer för att känna<br />

tillhörighet och att beakta i processen med att skapa en större region.<br />

Det är betydelsefullt att medborgarna känner anknytning till den regionala organisationen utifrån ett<br />

legitimitetsperspektiv, där medborgarna känner delaktighet och kan påverka genom att de folkvalda<br />

kan utkrävas ansvar.<br />

_____


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 127<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 238<br />

Remiss –<br />

Ny nationalparksplan för<br />

Sverige<br />

Exp. till:<br />

. Naturvårdsverket<br />

. Kommunförbundet<br />

Norrbotten/Kjell-Åke Halldén<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 106<br />

Ks § 204 Dnr 00219/<strong>2007</strong> 265<br />

Naturvårdsverket vill att kommunen yttrar sig angående ”Ny<br />

nationalparksplan för Sverige”. Nationalparksplan för Sverige – har tagits<br />

fram i syfte att ligga till grund för förnyelse av arbetet med inrättande av<br />

nationalparker i Sverige.<br />

Ett antal synpunkter gällande ombildning av Reivo till nationalpark har<br />

inlämnats. Cecilia Reinestam, tekniska kontoret, har <strong>2007</strong>-08-15<br />

sammanställt dessa synpunkter och upprättat yttrande.<br />

Kommunstyrelsen har <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 § 204 upprättat förslag till beslut.<br />

Under diskussion i kommunfullmäktige framställs följande yrkande:<br />

Britt-Inger Hedman (v):<br />

att <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun ställer sig positiv till ny nationalparksplan under<br />

förutsättning att kommunens synpunkter beaktas.<br />

Två förslag till beslut föreligger. Kommunfullmäktiges ordförande<br />

fastställer propositionsordningen och prövar först kommunstyrelsens förslag<br />

till beslut, därefter förslag från Britt-Inger Hedman (v). Efter företagen<br />

röstning förklarar ordföranden att kommunfullmäktige beslutat i enlighet<br />

med kommunstyrelsens förslag.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att anta upprättat yttrande i enlighet med bilaga till protokollet.<br />

_____<br />

Reservation mot beslut anförs av Leif Enberg (v), Peter Manner (v) och<br />

Britt-Inger Hedman (v) till förmån för Britt-Inger Hedmans förslag.<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> § 106. 1 (3)<br />

Datum<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10<br />

Handläggare<br />

Direktval<br />

Naturvårdsverket<br />

Yttrande angående ombildning av Reivo naturreservat till nationalpark<br />

Reivo naturreservat används idag av lokalbefolkningen och utgör med sin urskog,<br />

fiskesjöar, infrastruktur ett mycket viktigt område för turistnäringen. <strong>Arvidsjaur</strong>s<br />

kommun finner det ytterst anmärkningsvärt att Naturvårdsverket ej kunnat ge klara<br />

besked om vad för restriktioner och begränsningar som kommer göra sig gällande vid<br />

en ombildning till nationalpark, därav är det med svårigheter vi lämnar svar.<br />

Dessutom noterar vi att ingen dialog tagits från myndighetens sida med <strong>Arvidsjaur</strong>s<br />

kommun inför framtagandet av förslaget att göra Reivo naturreservat till nationalpark.<br />

Trots att det, i det av kommunen emottagna dokumentet betonas vikten med samråd<br />

med berörda kommuner och organisationer.<br />

En ombildning till nationalpark kan medföra en mycket kraftig försämring för<br />

lokalbefolkningen och turistnäringen. Bland annat kan möjligheter till arbetstillfällen<br />

inom turistnäringen fråntas kommunen. Detta är något som man önskar undvika. För<br />

många medborgare är Reivo en naturligt utflyktsmål per skoter eller per bil. Att i det<br />

fakta underlag som Naturvårdverket tagit fram för denna nationalparksbildning påstå att<br />

Reivo är väglöst land är rena direkta falsarier. I Reivo naturreservat finns 14,5 km väg,<br />

ett antal stugor, bakvalar och andra byggnationer. <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun ställer sig<br />

frågande till myndighetens faktaunderbyggnad.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun delar inte myndighetens bedömning av att landskapstypen är<br />

svagt representerad i nationalparksnätet, dock finns det unika naturvärden i Reivo som<br />

med fördel kan besvaras samtidigt som tillgängligheten bevaras, alternativt utökas.<br />

Naturvårdsverkets underlag verkar till stor del bygga på material från Naturskyddsföreningen!


Vägen som går genom Reivo naturreservat används av medborgare boendes i<br />

Stickudden, Myrkulla, Smalås och Strömnäs som genomfartsväg sommartid. Ett förbud<br />

för bilkörning i en nationalpark skulle vara menligt för dessa medborgare. Även negativ<br />

miljöpåverkan uppstår genom att biltransporter blir längre med en stängd väg. Att<br />

Reivo har ett bra vägnät i naturreservatet är en mycket stor fördel för nyttjandet och<br />

besöken i reservatet.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun har en demografisk profil med många äldre människor bland våra<br />

innevånare. Att dessa äldre har en god tillgänglighet till Reivo naturreservat per bil är<br />

en stor fördel.<br />

I en ombildning av reservatet föreslås kompensation av uteblivna intäkter/sysselsättning<br />

från turistnäring. Dessa borde utgöras av parkregleringsmedel liknande det system som<br />

finns för vattenregleringsmedel. Därtill kommer det i nationalparken finnas ett behov<br />

av minst fyra heltidstjänster (året runt) som ansvarar för tillsyn, marknadsföring, och<br />

förvaltning. Detta för att man rimligen skall uppnå de av myndigheten påstådda positiva<br />

effekter för besöksnäringen.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun konstaterar att Naturvårdsverkets strävan att skapa fler<br />

nationalparker i norra Sverige uppenbart till stor del beror på fördelarna i lägre mark<br />

och skogspriser i kombination med att det ofta är statligt ägd mark underlättar och<br />

förbilligar myndighetens nationalparksbildande. Det innebär att man missar målen med<br />

naturskyddet.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun vill även betona samernas brukande av Reivo naturreservat för<br />

jakt och rennäringsverksamhet.<br />

I slutet av 1980 talet gjordes en ansträngning från myndigheterna, i form av<br />

länsstyrelsen i Norrbotten, att skapa speciella jaktområden för samebyarna att jaga<br />

högvilt. Där deltog de stora markägarna, länsstyrelsen och samebyarna. Anledningen<br />

var att man ville skapa områden som samebyarna själva kunde jaga älg på utan att stöta<br />

på andra jaktlag, s.k. dubbeljakten. Samerna har en jaktutövningsrätt som regleras i<br />

Rennäringslagen som ger dem rätt att jaga på all mark inom renskötselområdet, vilket<br />

inte alltid har uppskattats av de lokala jaktlagen.<br />

Av olika anledningar så lämnade samebyarna detta arbete ganska tidigt men övriga<br />

intressenter fortsatte arbetet vilket resulterade i att alla samebyar inom <strong>Arvidsjaur</strong>s<br />

kommun fick egna området att dels knyta sin tilldelning till men även jaga älg på.<br />

Trots att samebyarna inte aktivt deltagit till att ta fram dessa områden så har man i stort<br />

sett nyttjat alla tilldelade områden. Även samebyarna har troligen insett fördelen med<br />

att ha områden som man inte riskerar att komma i konflikt med ett redan befintligt<br />

älgjaktslag.<br />

2 (3)


Skulle Reivo bli en nationalpark, och jakten förbjudas, innebär detta att Östra<br />

Kikkejaurs sameby blir utan sin kanske viktigaste jaktmark. Det i sin tur innebär att<br />

samebyn kommer att förlägga sin jakt på någon annan mark, som då redan har ett eget<br />

befintligt jaktlag. Det är inte svårt att räkna ut att detta kommer att innebära problem<br />

för samebyn och de jaktlag som kommer att få sina jaktområden inkorporerat i<br />

samebyns älgjakt.<br />

Eftersom vi vet att detta med älgjakt är väldigt laddat så inser vi att Sveaskog och<br />

länsstyrelsen troligen kommer att få en hel del arbete om det blir en flytt av samebyns<br />

jakt.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun anser att det vore oklokt att beröva samebyn möjlighet att jaga.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun vill verkligen understryka att den samiska befolkningens intressen<br />

på ett lyhört sätt noggrant skall beaktas av myndigheten<br />

Naturvårdsverkets förslag att infoga Harrejaureliden i en ny nationalpark kommer att ha<br />

negativa konsekvenser för boende i Tjappsåive. Till utflyktsmålet Harrejaurliden har<br />

Tjappsåive intresseförening byggt bakvalar och röjt vandringsleder. Berget är också för<br />

omkringliggande byar och dess befolkning ett mycket populärt besöksmål med skoter.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun tillhörde även en av de kommuner som drabbades av det senaste<br />

försvarsbeslutet. Regementet K4 lades ned. I försvarsbeslutet skulle <strong>Arvidsjaur</strong><br />

kompenseras för denna förlust. Ett av dessa utvecklingsspår var att skapa 10<br />

arbetstillfällen genom samarbete med statliga företag. I vårt fall var det Sveaskog och<br />

Vattenfall. Kommunledningen har genomfört inledande diskussioner med<br />

verksledningen och styrelseordförande för Sveaskog. Där är ett av de<br />

sysselsättningsskapande utvecklingsmöjligheterna turism. Där bedömer <strong>Arvidsjaur</strong>s<br />

kommun, Reivo naturreservat som en viktig pusselbit för framtida turismsatsningar för<br />

skapande av fler arbetstillfällen för att kompensera förlusten av regementet K4.<br />

I dagsläget är redan 25 % av norrbottens natur skyddat, därav är det svårt att se ett<br />

mervärde i att höja skyddsgraden ytterligare för föreslaget område. <strong>Arvidsjaur</strong>s<br />

kommun anser att idag är Reivo naturreservat ett område som har ett tillräckligt<br />

naturskydd och en väl utvecklad funktion för medborgare och besökare.<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun ställer sig mycket negativt till myndighetens förslag.<br />

Jerry Johansson<br />

Kommunstyrelsens ordförande<br />

3 (3)


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 128<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 239<br />

Reglemente för Rådet för<br />

funktionshindrade och<br />

pensionärer<br />

Exp. till:<br />

. Lars Holmkvist<br />

. Ledamöter i Rådet för<br />

funktionshindrade och<br />

pensionärer<br />

. Kommunala handboken.<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 107<br />

Ks § 205 Dnr 00308/<strong>2007</strong> 003<br />

Förslag till nytt reglemente för rådet för funktionshindrade och pensionärer<br />

har upprättats.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att anta reglemente för Rådet för funktionshindrade och pensionärer enligt<br />

bilaga till detta protokoll<br />

att kommunfullmäktiges beslut 1991-12-07 § 93, 2002-03-25 § 13 och<br />

kommunstyrelsens beslut 2003-02-<strong>17</strong> § 21 upphör att gälla.<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> § 107. 1 (2)<br />

Reglemente<br />

Kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer<br />

§ 1 Kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer<br />

Kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer (KRFP) är ett organ för samråd och<br />

ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för funktionshindrades och<br />

pensionärers organisationer i kommunen.<br />

Rådet är ett viktigt forum för utbyte av tankar och idéer med de äldre och funktionshindrade i<br />

samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget att rådet ges<br />

reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.<br />

§ 2 Syfte / uppgifter / verksamhetsområde<br />

De funktionshindrade och pensionärerna får genom rådet större delaktighet i samhällets insatser<br />

och kan där ta initiativ och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten samt ge<br />

förslag till åtgärder som berör funktionshindrades och pensionärers förhållanden i samhället.<br />

Kommunen ges genom rådet möjlighet att samråda med de funktionshindrades och<br />

pensionärernas organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen.<br />

Rådet kan initiera nya frågor i nämnder och förvaltningar som berör deras områden.<br />

Rådet ska vara remissorgan i frågor som berör handikapp- och pensionärsfrågor.<br />

Rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.<br />

Rådet skall verka för att de funktionshindrades och pensionärernas synpunkter beaktas i styrelser,<br />

nämnder och förvaltningar<br />

§ 3 Rådets sammansättning<br />

Rådet skall vara sammansatt av representanter från kommunala nämnder och styrelser vars<br />

verksamhet berör de funktionshindrade och pensionärer samt representanter för de<br />

funktionshindrade och pensionärer;<br />

• En representant jämte ersättare för vardera kommunstyrelsen (utöver ordföranden och vice<br />

ordföranden) och socialnämnden.<br />

• Kommunstyrelsen fastställer antalet ledamöter och ersättare. Riksorganisation för<br />

funktionshindrade och pensionärer som genom sin lokalförening bedriver organiserad<br />

verksamhet inom kommunen har rätt att bli invalda till representation i rådet.<br />

Vägledande för antalet ledamöter från respektive organisation ska vara antalet medlemmar och<br />

samhällsinriktad verksamhet.<br />

• Vid behov kan representanter från olika samhällsorgan inbjudas för information eller<br />

diskussion i vissa frågor.<br />

• Organisation som ingår i rådet skall före den 1 november det år kommunfullmäktige väljs<br />

lämna förslag till kommunstyrelsen på ledamöter och ersättare.


§ 4 Organisation och arbetsformer<br />

KRFP är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.<br />

Kommunstyrelsen utser ordförande och vice ordförande till rådet.<br />

Rådet skall sammanträda fyra gånger/år.<br />

Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller mer än hälften av<br />

rådets ledamöter begär det.<br />

Förslag till förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag<br />

skall delges rådets ledamöter i så god tid och på sådant sätt att vidare information och behandling<br />

underlättas.<br />

Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter och till rådets ersättare<br />

senast 10 dagar före rådets sammanträde.<br />

Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till<br />

rådens sammanträden. Beredningen ska bestå av fyra personer.<br />

Ersättare som ej tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till<br />

protokollet.<br />

Vid sammanträden förs protokoll justerat av ledamot från rådet.<br />

§ 5 Ekonomi<br />

Till pensionärsorganisationernas representanter utgår arvode, traktaments- och reseersättning<br />

enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.<br />

§ 6 Utbildning<br />

Ledamöterna skall erhålla relevant utbildning i förhållande till uppdragets innehåll.<br />

§ 7 Fastställan<br />

Reglemente för kommunala rådet för funktionshindrade och pensionärer skall fastställas av<br />

kommunfullmäktige.<br />

_____<br />

2 (2)


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 129<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 240<br />

Nationell IT-strategi för<br />

vård och omsorg<br />

Exp. till:<br />

. Ann-Sofi Levander<br />

. IT<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 108<br />

Ks § 206 Dnr 00280/<strong>2007</strong> 005<br />

Socialnämnden har <strong>2007</strong>-01-23 § 13 beslutat att anta Nationell IT-strategi<br />

för vård och omsorg och vill samtidigt rekommendera kommunfullmäktige<br />

att anta densamma.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att anta Nationell IT-strategi för vård och omsorg.<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 130<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 241<br />

Avgift för boendestöd<br />

Exp. till:<br />

. Socialkontoret<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 1<strong>09</strong><br />

Ks § 207 Dnr 00279/<strong>2007</strong> 706<br />

Socialnämnden har <strong>2007</strong>-05-24 § 44 beslutat att godkänna förslag till<br />

avgifter/taxa för boendestöd och överlämna denna till kommunfullmäktige<br />

för antagande.<br />

I verksamheten för avdelningen för funktionshindrade har en ”ny grupp”<br />

med uttalat hjälpbehov tillkommit de senaste åren. Det är framför allt<br />

personer med lättare funktionshinder, psykiska funktionshinder och personer<br />

med diagnoser som inte omfattas av LSS-personkretsar men som orsakar<br />

individen stora svårigheter i den dagliga livsföringen.<br />

Insatserna är till största delen likvärdig med de insatser som sedan tidigare<br />

ges inom ramen för ”Duvans” verksamhet, och har en likhet med hemtjänst<br />

men kan inte jämställas med hemtjänst. Insatsen har bedömts som behov av<br />

stöd i sitt boende dvs. ”boendestöd”. Boendestöd innebär att man får insatser<br />

i eget boende som utförs av kommunal vårdpersonal. Insatserna är alltid<br />

individuellt anpassade och beslutas efter en individuell behovsbedömning.<br />

Vanligast är att det är yngre personer som saknar eller aldrig varit i<br />

förvärvsarbete. De lever på sjukbidrag alternativt sjukersättning eller<br />

aktivitetsstöd och har därmed låga inkomster och litet ekonomiskt utrymme.<br />

En del har ekonomiskt bistånd för att klara sin ekonomi.<br />

Ofta när insatserna bedöms och utförs som traditionell hemtjänst blir<br />

avgiften för hög enligt den enskildes egen bedömning och därför frånsäger<br />

man sig insatsen. Insikten om sitt eget hjälpbehov är inte alltid så gott och<br />

medför istället en ”rundgång” mellan olika hjälpgivare.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att anta avgifter/taxa för boendestöd enligt bilaga till detta protokoll.<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> § 1<strong>09</strong>.<br />

Avgift för boendestöd<br />

Inkomst- Inkomst<br />

Inkomst<br />

Avgift kr/mån<br />

klass Ensamstående Makar<br />

1 0-88 000 0-140 000 <strong>17</strong>4<br />

2 88 001-105 000 140 001-160 000 245<br />

3 105 001-120 000 160 001-180 000 419<br />

4 120 001-140 000 180 001-210 000 522<br />

5 140 001-165 000 210 001-240 000 624<br />

6 165 001-195 000 240 001-265 000 706<br />

7 195 001- 265 001- 849<br />

_____


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 131<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 242<br />

Ändring av detaljplan för<br />

kvarteret Bofinken 11 samt<br />

del av Korpen 2<br />

Exp. till:<br />

. MBHN<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 110<br />

Ks § 208 Dnr 00320/<strong>2007</strong> 214<br />

Ärendet avser ändring av detaljplanen för att möjliggöra för en påbyggnad<br />

med två våningar ovanpå de befintliga flerbostadshusen inom kvarteret<br />

Bofinken 11.<br />

Del av kv Korpen nr 2 har föreslagits för parkering för de boende i Bofinken<br />

11 samt att den kan utgöra parkering för en eventuell byggnation i kv<br />

Korpen nr 6.<br />

Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden beslutade <strong>2007</strong>-06-13 § 64 om<br />

utställning samt delegera till ordförande att godkänna planutlåtandet efter<br />

utställningstiden samt lämna till kommunfullmäktige för antagande.<br />

Planen har varit föremål för utställning under tiden <strong>2007</strong>-06-29 – 08-06.<br />

Under utställningstiden har inga ytterligare skrivelser inkommit. De<br />

skrivelser som inkom under remisstiden kvarstår och finns redovisade med<br />

kommentarer i ett utlåtande upprättat <strong>2007</strong>-08-10.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att anta detaljplan för kvarteret Bofinken 11 samt del av Korpen 2.<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 132<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 243<br />

Entledigande som ersättare<br />

i kommunstyrelsen,<br />

socialnämnden och<br />

styrelsen för <strong>Arvidsjaur</strong><br />

Kommunföretag AB –<br />

Anders Fils<br />

Exp. till:<br />

. Anders Fils<br />

. Ylva Stråhle Andersson<br />

. Loran Postolovski<br />

. Anders Harr<br />

. Lönekontoret<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 111<br />

Ks § 2<strong>09</strong> Dnr 00311/<strong>2007</strong> 102<br />

Anders Fils (s) anhåller om entledigande som ersättare i kommunstyrelsen,<br />

socialnämnden och styrelsen för <strong>Arvidsjaur</strong> Kommunföretag AB.<br />

Kommunstyrelsen har <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 § 2<strong>09</strong> upprättat förslag till beslut.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bevilja Anders Fils (s) begärt entledigande som ersättare i<br />

kommunstyrelsen, socialnämnden och styrelsen för <strong>Arvidsjaur</strong><br />

Kommunföretag AB<br />

att utse Ylva Stråhle Andersson (s) som ersättare i kommunstyrelsen<br />

att utse Loran Postolovski (s) som ersättare i socialnämnden<br />

att utse Anders Harr (s) som ersättare i styrelsen för <strong>Arvidsjaur</strong><br />

Kommunföretag AB.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 133<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 244<br />

Entledigande som ledamot<br />

i kommunfullmäktige –<br />

Jan Johansson<br />

Exp. till:<br />

. Länsstyrelsen<br />

. Jan Johansson<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 112<br />

Ks § 210 Dnr 00312/<strong>2007</strong> 102<br />

Jan Johansson (s) begär entledigande som ledamot i kommunfullmäktige.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att bevilja Jan Johansson (s) begärt entledigande<br />

att hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 134<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 245<br />

Entledigande som<br />

ordinarie ledamot i miljö-,<br />

bygg- och<br />

hälsoskyddsnämnden –<br />

Lars Jonssa<br />

Exp. till:<br />

. Lars Jonssa<br />

. Tommy Grundström<br />

. Leif Enberg<br />

. Lönekontoret<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 113<br />

Ks § 211 Dnr 00292/<strong>2007</strong> 102<br />

Lars Jonssa (v) anhåller om entledigande som ordinarie ledamot i miljö-,<br />

bygg- och hälsoskyddsnämnden.<br />

Kommunstyrelsen har <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 § 211 upprättat förslag till beslut.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bevilja Lars Jonssa (v) begärt entledigande som ordinarie ledamot i<br />

miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden<br />

att utse Tommy Grundström (v) som ordinarie ledamot i miljö-, bygg- och<br />

hälsoskyddsnämnden<br />

att utse Leif Enberg (v) som ersättare i miljö-, bygg- och<br />

hälsoskyddsnämnden<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 135<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 246<br />

Entledigande från uppdrag<br />

som överförmyndare<br />

Exp. till:<br />

. Ann Engberg<br />

. Nina Ask<br />

. Lönekontoret<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 114<br />

Ks § 212 Dnr 00332/<strong>2007</strong> 102<br />

Ann Engberg anhåller om entledigande från sitt uppdrag som<br />

överförmyndare i <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun.<br />

Kommunstyrelsen har <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 § 212 upprättat förslag till beslut.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bevilja Ann Engberg entledigande från sitt uppdrag som<br />

överförmyndare fr.o.m. <strong>2007</strong>-10-31<br />

att utse Nina Ask till ny överförmyndare fr.o.m. <strong>2007</strong>-11-01.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 136<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 247<br />

Entledigande från uppdrag<br />

som revisor<br />

Exp. till:<br />

. Sture Johansson<br />

. Roger Lundberg<br />

. Lönekontoret<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 115<br />

Ks § 213 Dnr 00327/<strong>2007</strong> 102<br />

Sture Johansson (c) anhåller om entledigande från sitt uppdrag som revisor.<br />

Kommunstyrelsen har <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 § 213 upprättat förslag till beslut.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bevilja Sture Johansson (c) entledigande från sitt uppdrag som revisor<br />

för kommunen, kommunala bolag samt donationsfonder inom<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommun<br />

att utse Roger Lundberg (opol) till revisor för kommunen<br />

att Roger Lundberg (opol) utses till ordinarie revisor för följande;<br />

Kommunalt bolag: <strong>Arvidsjaur</strong>hem AB<br />

Donationsfonder: Inlandets konstfond<br />

Stiftelsen R Steinwalls fond för unga musiker<br />

att Roger Lundberg (opol) utses till ersättare (revisor) för följande;<br />

Kommunalt bolag: <strong>Arvidsjaur</strong> Energi AB<br />

Donationsfonder: Stiftelsen Vikar Strömbergs donationsfond<br />

Stiftelsen Oskar Nilssons donationsfond<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 137<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 248<br />

Ny hantering av<br />

medborgarförslag med<br />

anledning av ändring i<br />

kommunallagen<br />

Exp. till:<br />

. Reception<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 116<br />

Ks § 214 Dnr 00303/<strong>2007</strong> 0<strong>09</strong><br />

Regeringen har 2006-12-07 överlämnat en proposition till riksdagen för att förenkla<br />

processen runt medborgarförslag. Lagförslaget har nu tagits i bruk och ger<br />

möjlighet för kommuner att förbättra ärendehanteringen. Kommunfullmäktige får<br />

enligt ändringar i kommunallagens 5 kap. 25 § överlåta till kommunstyrelsen eller<br />

annan nämnd att besluta i ärenden som väcks genom medborgarförslag.<br />

Anneli Markström, kommunsekreterare, har <strong>2007</strong>-08-24 upprättat förslag till ny<br />

hantering av medborgarförslag.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att införa möjlighet för kommunfullmäktige att delegera behandling av<br />

medborgarförslag till den styrelse/nämnd som medborgarförslagets<br />

förslagsområde gäller<br />

att styrelse/nämnd redovisar beslut för medborgarförslag till kommunfullmäktige<br />

att förslagsställaren skall beredas möjlighet att yttra sig när medborgarförslaget<br />

redovisas för kommunfullmäktige samt när den slutgiltigt behandlas i<br />

styrelse/nämnd<br />

att § 29 i Arbetsordning för kommunfullmäktige uppdateras med följande;<br />

Den som är folkbokförd i <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun får väcka ärende i fullmäktige.<br />

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera<br />

personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.<br />

Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det berör en fråga som ligger<br />

inom <strong>Arvidsjaur</strong>s kommuns ansvarsområde. Ämnen av olika innehåll får inte<br />

tas upp i samma medborgarförslag.<br />

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens<br />

nämndskansli, förslaget kan också lämnas direkt till fullmäktiges presidium<br />

vid kommunfullmäktiges sammanträde.<br />

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att yttra sig när förslaget redovisas för<br />

kommunfullmäktige samt när det slutgiltigt behandlas i<br />

styrelse/nämnd/kommunfullmäktige. När förslaget är diariefört och bredning<br />

påbörjas ska beredningsorganet kontakta förslagsställaren för klargörande hur<br />

ärendet handläggs samt för att tillgodogöra sig eventuella ytterligare<br />

faktaupplysningar.<br />

Medborgarförslag ska besvaras skyndsamt.<br />

Vid varje kommunfullmäktige ska det meddelas vilka medborgarförslag som<br />

inkommit och är under beredning samt vilka beslut som fattats i<br />

styrelse/nämnd.<br />

_____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 138<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 249<br />

Arbetsordning för<br />

kommunfullmäktige<br />

Exp. till:<br />

. Kommunal handbok<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 1<strong>17</strong><br />

Ks § 215 Dnr 00304/<strong>2007</strong> 003<br />

Förslag till ändring i arbetsordning för kommunfullmäktige har upprättats då<br />

arbetsordning för medborgarförslag ändrats.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att anta arbetsordning för kommunfullmäktige<br />

att kommunfullmäktiges beslut 2006-06-26 § 46 upphör att gälla.<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> § 1<strong>17</strong> 1 (6)<br />

Arbetsordning för kommunfullmäktige<br />

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller<br />

bestämmelserna i denna arbetsordning.<br />

§ 1 Antal ledamöter ( 5 kap 1-3 §§)<br />

Fullmäktige har 31 ledamöter.<br />

I vallagen finns det bestämmelser om antalet ersättare.<br />

§ 2 Ordförande och vice ordförande ( 5 kap 6 § )<br />

De år då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland<br />

ledamöterna en ordförande samt en 1:e och en 2:e ordförande (presidium). Presidievalen<br />

förrättas vid fullmäktiges första sammanträde för löpande mandatperiod.<br />

Presidiet väljs för kommunfullmäktiges löpande mandatperiod.<br />

§ 3 Tills presidievalen har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i<br />

fullmäktige längst tid (ålderspresidenten)<br />

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, skall den äldste av dem<br />

vara ålderspresident.<br />

§ 4 Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin<br />

presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden<br />

av tjänstgöringstiden för den som har avgått.<br />

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten<br />

ordförandens uppgifter.<br />

§ 5 Tid och plats för sammanträdena ( 5 kap 7 - 8 §§)<br />

Kommunfullmäktige håller ordinarie sammanträde fyra gånger per år i mars, juni,<br />

oktober och november. Sammanträdena hålles måndagar i varje månad.<br />

Antalet sammanträden kan utökas till ytterligare maximalt två per år. Fullmäktiges<br />

presidium avgör om sammanträden utöver ordinarie sammanträden skall hållas.<br />

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige<br />

första gången i november.<br />

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd<br />

med kommunstyrelsens presidium.<br />

§ 6 Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med<br />

vice ordförandena.<br />

En begäran om ett extra sammanträde skall göras skriftligen hos ordföranden och skall<br />

innehålla uppgift om det eller de, ärenden som önskas bli behandlade på det extra<br />

sammanträdet.<br />

§ 7 Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordförandena efter samråd med vice<br />

ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.<br />

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde skall ställas in eller att dagen eller tiden för<br />

ett sammanträdet skall ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och<br />

ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet skall snarast och minst en vecka före den<br />

bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens anslagstavla.


§ 8 Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i kommunens förvaltningsbyggnad.<br />

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett<br />

visst sammanträde, dock ska ett sammanträde vara utlokaliserat och minst ett<br />

sammanträde per år ska hållas på kvällstid.<br />

§ 9 Fullmäktige bestämmer i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som skall behandlas<br />

skall införas i ortstidningarna.<br />

§ 10 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde<br />

Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen,<br />

kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.<br />

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt<br />

sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall<br />

beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet skall fortsätta.<br />

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden en<br />

kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.<br />

Om sammanträdet skall fortsätta inom en vecka, behöver någon kungörelse inte utfärdas.<br />

I ett sådant fall låter ordföranden dock underrättade ledamöter och ersättare som inte är<br />

närvarande när sammanträdet avbryts, om tiden och platsen för det fortsatta<br />

sammanträdet.<br />

§ 11 Ärenden och handlingar till sammanträdena<br />

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige skall<br />

behandla ett ärende, om ej annat följer av lag.<br />

§ 12 Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden<br />

som tagits in i kungörelsen bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.<br />

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende skall tillställas<br />

ledamöter och ersättare före sammanträdet.<br />

§ 13 Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare<br />

( 5 kap 12-<strong>17</strong> §§ )<br />

En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett<br />

sammanträde, skall snarast anmäla detta till ersättare.<br />

§ 14 Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder<br />

uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar<br />

ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.<br />

§ 15 Det som sagts om ledamot i 13 och 14 §§ gäller också för ersättare, som kallats till<br />

tjänstgöring.<br />

§ 16 Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall in och tjänstgöra under ett<br />

pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde<br />

ske under pågående handläggning av ett ärende.<br />

§ <strong>17</strong> Upprop<br />

En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör skall finnas<br />

tillgänglig under hela sammanträdet.<br />

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan.<br />

Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde<br />

och när ordföranden anser att det behövs.<br />

2 (6)


§ 18 Protokolljusterare (5 kap 61 §)<br />

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från<br />

sammanträdet.<br />

Sedan uppropet har förrättas enligt <strong>17</strong> §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans<br />

med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall<br />

biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.<br />

§ 19 Turordning för handläggning av ärendena<br />

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen.<br />

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.<br />

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende skall behandlas som inte<br />

finns med i kungörelsen.<br />

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde<br />

för att återuppta det senare under sammanträdet.<br />

§ 20 Yttranderätt vid sammanträdena<br />

( 4 kap 18 § första stycket och 19 § samt 5 kap 53 och 56 §§ )<br />

Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller styrelse vars verksamhetsområde ett<br />

ärende berör, får delta i överläggningen i ärendet.<br />

Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen,<br />

när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.<br />

Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar<br />

en interpellation eller en fråga, får delta i den överläggning som hålls med anledning av<br />

svaret.<br />

§ 21 Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen<br />

och årsredovisningen.<br />

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som<br />

berör revisorernas egen förvaltning.<br />

§ 22 Ordföranden får efter samråd med vice ordföranden i den utsträckning som det behövs,<br />

kalla ordförandena och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna,<br />

revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid<br />

sammanträdena. Detsamma gäller för utomstående sakkunniga.<br />

§ 23 Kommunchefen får yttra sig i laglighetsfrågor i enskilda ärenden samt i presidiefrågor.<br />

Detsamma gäller för kommunfullmäktiges sekreterare.<br />

§ 24 Talarordning och ordningen vid sammanträdena<br />

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordningen i vilken<br />

han eller hon anmält sig och blivit uppropad.<br />

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt att begära replik<br />

om inlägget har riktat sig mot ledamoten eller något som hans eller hennes parti framfört<br />

tidigare i debatten. Replikrätten innebär att den som begär replik och den replikerade får<br />

utnyttja två repliker om vardera en minut.<br />

Inlägget görs omedelbart efter den talare som har ordet då begäran om att få göra inlägget<br />

framställs.<br />

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av<br />

ordföranden rättar sig, får ordföranden ta från honom ordet. I övrigt får ingen avbryta en<br />

talare under hans anförande.<br />

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse.<br />

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får han upplösa sammanträdet.<br />

3 (6)


§ 25 Yrkanden<br />

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden<br />

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har<br />

uppfattats rätt.<br />

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande<br />

ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhällig.<br />

Om ordföranden anser att det behövs skall den ledamot som har framställt ett yrkande<br />

avfatta det skriftligt.<br />

§ 26 Omröstningar ( 4 kap 20 § andra stycket och 5 kap 42, 43, 44, 46, 47 §§ )<br />

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöter som har utsetts att<br />

justera protokollet.<br />

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet<br />

sker enligt uppropslistan.<br />

Ordföranden avger alltid sin röst sist.<br />

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter<br />

får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en<br />

avgiven röst efter klubbslaget.<br />

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, skall en nyomröstning<br />

genomföras omedelbart.<br />

§ 27 En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning skall uppta så många namn som valet<br />

avser samt vara omärkt, enkel och sluten.<br />

En valsedel är ogiltig<br />

1. Om den upptar namnet på någon som inte är valbar.<br />

2. Om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som skall väljas.<br />

3. Om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.<br />

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt.<br />

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.<br />

§ 28 Motioner<br />

En motion skall vara skiftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.<br />

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.<br />

En motion väcks genom att den ges in till nämndskansliet.<br />

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett<br />

sammanträde.<br />

Kommunstyrelsen skall årligen vid fullmäktiges marssammanträde redovisa de motioner<br />

som inte har beretts färdigt.<br />

4 (6)


§ 29 Medborgarförslag<br />

Den som är folkbokförd i <strong>Arvidsjaur</strong>s kommun får väcka ärende i fullmäktige.<br />

Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.<br />

Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.<br />

Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det berör en fråga som ligger inom<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommuns ansvarsområde. Ämnen av olika innehåll får inte tas upp i samma<br />

medborgarförslag.<br />

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunens nämndskansli, förslaget<br />

kan också lämnas direkt till fullmäktiges presidium vid kommunfullmäktiges<br />

sammanträde.<br />

Förslagsställaren ska beredas möjlighet att yttra sig när förslaget redovisas för<br />

kommunfullmäktige samt när det slutgiltigt behandlas i styrelse/nämnd/kommunfullmäktige.<br />

När förslaget är diariefört och bredning påbörjas ska beredningsorganet kontakta<br />

förslagsställaren för klargörande hur ärendet handläggs samt för att tillgodogöra sig<br />

eventuella ytterligare faktaupplysningar.<br />

Medborgarförslag ska besvaras skyndsamt.<br />

Vid varje kommunfullmäktige ska det meddelas vilka medborgarförslag som inkommit<br />

och är under beredning samt vilka beslut som fattats i styrelse/nämnd.<br />

§ 30 Interpellationer ( 5 kap 49-53 §§ )<br />

En interpellation skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en ledamot.<br />

Den bör ges in då kommunstyrelsens kansli 5 dagar före det sammanträde vid vilket<br />

ledamoten avser att ställa den.<br />

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde ,om ersättaren tjänstgör<br />

som ledamot vid sammanträdet.<br />

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det<br />

då interpellationens ställdes.<br />

Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar<br />

kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.<br />

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret dagen före den<br />

sammanträdesdag, då svaret skall lämnas.<br />

Om interpellationen avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 3 kap <strong>17</strong> eller 18<br />

§§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts överlämna<br />

till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen.<br />

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på<br />

interpellationen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det<br />

tillfället.<br />

§ 31 Frågor ( 5 kap 54-56 §§ )<br />

En fråga skall vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot.<br />

Den skall ges in till nämndskansliet dagen före det sammanträde vid vilket ledamoten<br />

avser att ställa den. Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.<br />

Vad som sägs i 30 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver<br />

dock inte vara skriftligt. Frågan ska kunna besvaras utan större omgång.<br />

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.<br />

5 (6)


§ 32 Allmänhetens frågestund ( 5 kap 21 § )<br />

Allmänhetens frågestund ska inleda kommunfullmäktiges sammanträden och får pågå i<br />

högst 30 minuter. Frågorna behöver ej vara inlämnade i förväg, och kan ställas till vilken<br />

närvarande kommunfullmäktigeledamot som helst.<br />

Under frågestunden får ej någon överläggning förekomma.<br />

I kungörelsen till kommunfullmäktige samt vid annonsering av kommunfullmäktiges<br />

sammanträden ska det anges att allmänhetens frågestund ska hållas.<br />

§ 33 Beredning av ärendena ( 5 kap 26-34 §§ )<br />

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som<br />

fullmäktige skall behandla skall remitteras.<br />

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av<br />

sådana ärenden.<br />

§ 34 Fullmäktigeberedningar ( 3 kap 7 § )<br />

Fullmäktige får inrätta särskilda fullmäktigeberedningar för beredning av ett visst ärende<br />

eller en viss grupp av ärenden som ska avgöras av fullmäktige.<br />

§ 35 Förklaring vid revisionsanmärkning ( 9 kap 16 § )<br />

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden vilken ordning<br />

förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställd i revisionsberättelsen<br />

skall inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har<br />

riktats.<br />

§ 36 Valberedning<br />

Kommunstyrelsen är valberedning för att bereda val av ledamöter och suppleanter i<br />

styrelser och nämnder, revisorer m.fl. vars mandatperiod börjar vid närmaste årsskifte.<br />

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.<br />

§ 37 Justering av protokollet ( 5 kap 61 och 62 §§ )<br />

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.<br />

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar<br />

varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna<br />

som ordföranden har lett.<br />

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen<br />

skall redovisas skriftligt, innan fullmäktige justerar den.<br />

§ 38 Reservation ( 4 kap 22 § )<br />

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera<br />

reservationen, skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas till<br />

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.<br />

§ 39 Bemyndigande<br />

Ordföranden bemyndigas att, efter samråd med vice ordförandena, bestämma om<br />

fullmäktiges representation, värdskap, uppvaktningar, samt om fullmäktiges ledamöters<br />

och ersättares deltagande i kurser och konferenser och dylikt, allt inom ramen för anslag i<br />

respektive års budget<br />

_____<br />

6 (6)


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 139<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 250<br />

Motion – Byte av namn på<br />

Centrumbadet<br />

Exp. till:<br />

. Katarina Landstedt<br />

. Inga-Lill Lindkvist<br />

. Heikki Kairento<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 118<br />

Ks § 216 Dnr 00185/<strong>2007</strong> 822<br />

Kommunfullmäktiges s-grupp har inlämnat en motion om att byta namn på<br />

Centrumbadet.<br />

Yttrande i ärendet har inlämnats av Inga-Lill Lindqvist och Katarina<br />

Landstedt, föreståndare vid Centrumbadet, Kenneth Eklund, näringslivschef,<br />

och Kristina Grubbström, kulturchef.<br />

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta<br />

att avslå motionen eftersom kostnaden för ett namnbyte är för hög i<br />

förhållandet till vad de positiva effekterna skulle bli vid ett namnbyte.<br />

____<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att bifalla kommunstyrelsens förslag.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 140<br />

Kommunstyrelsen <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10 251<br />

Tilläggsbudget <strong>2007</strong>-<br />

Individ- och<br />

familjeomsorgen<br />

Justerandes sign AuB<br />

Kf § 119<br />

Ks § 2<strong>17</strong> Dnr 00268/<strong>2007</strong> 042<br />

Socialnämnden beslutade <strong>2007</strong>-05-24 § 50 att hos kommunfullmäktige<br />

begära om tilläggsbudget med 950 000 kr för att täcka Individ- och<br />

familjeomsorgens merkostnader för försörjningsstöd och med 2 550 000 kr<br />

för institutionsvård av barn och unga.<br />

Anna Lindbäck, 1:e socialsekreterare, informerar vid dagens sammanträde<br />

om följande med anledning av socialnämndens beslut:<br />

Försörjningsstöd<br />

Kostnaderna för försörjningsstöd har under årets fyra första månader ökat<br />

med 25 % jämfört med motsvarande period ifjol, från 819 885 kronor till<br />

1 021 105 kronor. Ökningen har skett uteslutande inom gruppen 16 – 25 år,<br />

medan kostnaderna för gruppen över 25 år minskat något. Om denna<br />

utveckling fortsätter under året kommer kostnaden för försörjningsstöd att<br />

uppgå till 3 950 000 kr mot budgeterade 3 miljoner. Sannolikt är att<br />

ökningen på ungdomssidan kommer att accelerera ytterligare i samband med<br />

att många gymnasieungdomar tar examen i juni och går från studier till<br />

arbetslöshet. Även kostnaderna för försörjningsstöd till gruppen<br />

långtidsarbetslösa över 25 år kommer sannolikt att öka kraftigt. Vad som är<br />

känt idag är att arbetsmarknadsåtgärderna dras in allt eftersom och att<br />

personer som tidigare erhållit aktivitetsersättning nu kommer att stå helt utan<br />

ersättning.<br />

Institutionsvård av barn och unga<br />

Under <strong>2007</strong> har hittills 5 ungdomar vårdats på institution, 3 ungdomar enligt<br />

SoL och 2 ungdomar enligt LVU. En SoL-placering har avslutats.<br />

Kostnaderna för dessa vårdinsatser uppgår idag till 1 352 700 kr, mot<br />

budgeterade 216 000 kr (t o m 30 april). Kostnaderna för året beräknas<br />

uppgå till 3 200 000 kr (mot budgeterade 650 000 kr).<br />

Forts.<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 141<br />

Tilläggsbudget <strong>2007</strong>-<br />

Individ- och<br />

familjeomsorgen<br />

Exp. till:<br />

. Henning Åhman<br />

. Kent Sundström<br />

. Anders Harr<br />

. Naeimi Forsgren<br />

. Jerry Johansson<br />

. Förvaltningschefer<br />

. Ann-Lovise Lundahl<br />

Justerandes sign AuB<br />

Forts.<br />

Kf § 119<br />

Ks § 2<strong>17</strong> Dnr 00268/<strong>2007</strong> 042<br />

Vid kommunfullmäktiges sammanträde ställs följande yrkande:<br />

Karl-Gustaf Lindström (s):<br />

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utarbetande om hur<br />

underskottet skall finansieras<br />

att till alla nämnder och styrelser ge direktiv till stor restriktivitet vad<br />

gäller utgifter resten av året.<br />

Kommunfullmäktiges ordförande framställer lagt förslag och förklarar efter<br />

företagen röstning att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Karl-<br />

Gustaf Lindströms förslag.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för utarbetande om hur<br />

underskottet skall finansieras<br />

att till alla nämnder och styrelser ge direktiv till stor restriktivitet vad<br />

gäller utgifter resten av året.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />

Sammanträdesdatum Sida<br />

Kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> 142<br />

Kommunstyrelsens<br />

rapport till<br />

kommunfullmäktige<br />

Justerandes sign AuB<br />

./.<br />

Kf § 120 Dnr 00136/<strong>2007</strong> 101<br />

Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige har upprättats.<br />

Rapporten innehåller;<br />

Informationer<br />

Teman<br />

Beslut tagna av kommunstyrelsen<br />

Beviljad medfinansiering av EU-projekt<br />

Kommunchefens rapport till kommunstyrelsen<br />

Rapporten avser perioden kommunstyrelsens sammanträde 2006-05-08 och<br />

2006-06-12.<br />

Kommunfullmäktige beslutar<br />

att godkänna rapporten.<br />

_____<br />

Ks<br />

Kf Utdragsbestyrkande


Bilaga till kommunfullmäktiges protokoll <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> § 120.<br />

Kommunstyrelsens rapport<br />

till kommunfullmäktige <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong><br />

Kommunstyrelsens sammanträden<br />

<strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-10<br />

_____________________________________________________________________________<br />

Teman, informationer m.m.<br />

Information – Försök att tillåta körning med terrängskoter på kommunens gator och vägar<br />

i <strong>Arvidsjaur</strong>s tätort<br />

Beslut tagna av kommunstyrelsen<br />

Verksamhetsuppföljning – Utvecklingsenheten<br />

Budget år 2008 för Partnerskap Inland – Akademi Norr<br />

Yttrande – Ansökan om fristående gymnasieskola i Skellefteå avseende specialutformade<br />

program ”Leadership program” med inriktning organisation och ledarskap och ”Commerce<br />

program” med inriktning försäljning och kundrelationer – ThorenGruppen AB<br />

Yttrande – Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå avseende naturvetenskaplig<br />

samt samhällsvetenskaplig utbildning – NTI-skolan (Nordens Tekniker Institut AB)<br />

Yttrande - Ansökan om fristående gymnasieskola i Luleå IT-program med<br />

specialutformat el-program och medieprogram samt Entreprenörsprogram med<br />

specialutformat handelsprogram - John Bauergymnasiet Yttrande - Ansökan om<br />

fristående gymnasieskola i Luleå avseende Samhällsvetenskaplig utbildning med<br />

inriktning Hälsa och Friskvård - Norrskenets Hälsogymnasium<br />

Kontantförsäljning av frukost<br />

Regler för hantering av kontantkassor inom kommunstyrelsens verksamhetsområde<br />

Budget år 2008 – Sandbacka<br />

Investeringsbudget 2008 – Sandbacka<br />

Verksamhetsmål år 2008 – Sandbacka<br />

Internbudget år 2008 – Utvecklingsenheten<br />

Verksamhetsmål år 2008 – Utvecklingsenheten<br />

Verksamhetbidrag för år <strong>2007</strong> – Same Ätnam<br />

Gränsdragning mellan underhåll och investering<br />

Ansökan om utvecklingsmedel till förebyggande insatser inom alkohol- och<br />

narkotikaområdet<br />

Skrivelse angående rivning av tennisbanor vid fastighet <strong>Arvidsjaur</strong> 9:30<br />

Revidering – Underskrifter på kommunens bankkonton m.m.<br />

Val av ersättare till rådet för funktionshindrade och pensionärer<br />

Utvärdering – Ansökan om utvecklingspengar till förebyggande insatser inom alkohol-<br />

och narkotikaområdet – Länsstyrelsen<br />

Berättigande att öppna anbud<br />

Kompetensstegen – Kvalitets- och kompetensutveckling i vård och omsorg om äldre<br />

Taxa för kopiering<br />

Skrivelse angående försäljning av byggnad på Moskosel 2:18 m.m.<br />

Delegering av beslutanderätt – kommunstyrelsen<br />

Medfinansiering av projekt ”Gebris – Getting the Best Out of the Regional Innovation<br />

System”


Remissvar<br />

~ ~~~~<br />

Beviljad medfinansiering av EU-projekt<br />

Medfinansiering av EU-projekt ”Cold Assets: Cold weather testing and training as an<br />

asset of the NPP-region”<br />

_____


Sammanträdeslista<br />

<strong>Arvidsjaur</strong>s kommunfullmäktige Arbetarpartiet Socialdemokraterna (s) 20<br />

<strong>2007</strong>-2010 Vänsterpartiet (v) 4<br />

Centerpartiet (c) 3<br />

Moderata Samlingspartiet (m) 3<br />

Sammanträde: <strong>2007</strong>-<strong>09</strong>-<strong>17</strong> Folkpartiet Liberalerna (fp) 1<br />

Summa 31<br />

Ledamot Närvaro<br />

Annette Rylén (v) - Frånvarande<br />

Britt-Inger Hedman (v) X<br />

Karl-Gustaf Lindström (s) X<br />

Kent Sundström (s) X<br />

Naeimi Forsgren (s) X<br />

Sture Boman (s) X<br />

Lars Häggström (m) X<br />

Ulf Ask (m) - Nina Ask<br />

Peter Manner (v) X<br />

Leif Enberg (v) X<br />

Matti Kaistamaa (s) - Britt Tåqvist<br />

Susanne Lindberg (s) X<br />

Jan Johansson (s) - Dick Holmström<br />

Lena Karlsson (s) X<br />

Birger Lundberg (fp) X<br />

Ulf Starefeldt (m) X<br />

Tommy Hedkvist (s) - Tycko Johansson<br />

Karin Lindgren (s) X<br />

Tom Lundberg (s) X<br />

Peter Rydfjäll (s) - Göran Wikström<br />

Henning Åhman (s) X<br />

Tommy Pettersson (s) - Per-Anders Brännström<br />

Bo Lundmark (c) X<br />

Kristina Bäckström (c) X<br />

Ulf Isaksson (s) X<br />

Marie Wikberg (s) X<br />

Jan-Olov Lundgren (s) X<br />

Jerry Johansson (s) X<br />

Sven-Olov Granlund (s) X<br />

Lotta Åman (s) X<br />

Rune Grankvist (s) X<br />

SUMMA 24 6<br />

_____<br />

Tjänstgörande ersättare O m r ö s t n i n g<br />

§ §<br />

Ja Nej Avst Ja Nej Avst

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!