20.11.2013 Views

Instruktioner till ansökan om godkännande som ... - Skolinspektionen

Instruktioner till ansökan om godkännande som ... - Skolinspektionen

Instruktioner till ansökan om godkännande som ... - Skolinspektionen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Instruktion <strong>till</strong> <strong>ansökan</strong><br />

2012-11-29<br />

1 (6)<br />

<strong>Instruktioner</strong> <strong>till</strong> <strong>ansökan</strong> <strong>om</strong> <strong>godkännande</strong> s<strong>om</strong><br />

enskild huvudman<br />

Information <strong>om</strong> ansökningsförfarandet<br />

<strong>Instruktioner</strong>na är ett k<strong>om</strong>plement <strong>till</strong> ansökningsblanketterna. I instruktionerna och<br />

ansökningsblanketterna beskrivs vilka uppgifter en <strong>ansökan</strong> ska innehålla. En ofullständig<br />

<strong>ansökan</strong> kan k<strong>om</strong>ma att prövas på inlämnat underlag.<br />

Det är mycket viktigt att sökanden och dennes kontaktperson har satt sig in i det regelverk<br />

s<strong>om</strong> gäller för fristående skolor. En förteckning över aktuella lagar, förordningar<br />

och propositioner finns på <strong>Skolinspektionen</strong>s webbplats under rubriken fristående<br />

skolor.<br />

http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/Regler-for-fristaende-skolor/<br />

Vid <strong>Skolinspektionen</strong>s handläggning inhämtas upplysningar <strong>om</strong> sökandens ekon<strong>om</strong>iska<br />

status hos bland annat UC AB.<br />

Beslut från regelbunden <strong>till</strong>syn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens<br />

befintliga skolenheter kan k<strong>om</strong>ma att vägas in vid bedömning av aktuell <strong>ansökan</strong>.<br />

Nedan ges information <strong>om</strong> några av de bedömningspunkter s<strong>om</strong> <strong>Skolinspektionen</strong><br />

granskar vid en bedömning <strong>om</strong> den s<strong>om</strong> söker <strong>till</strong>stånd har förutsättningar att följa de<br />

föreskrifter s<strong>om</strong> gäller för den sökta utbildningen.<br />

K<strong>om</strong>pletterande instruktioner <strong>till</strong> ansökningsblanketterna<br />

Sökandens rättsliga handlingsförmåga<br />

Nedan anges vilka uppgifter s<strong>om</strong> ska bifogas <strong>ansökan</strong> för respektive huvudmannaform.<br />

Om <strong>ansökan</strong> <strong>om</strong> registrering lämnats in men inte behandlats av Bolagsverket, ska<br />

en kopia på <strong>ansökan</strong> och kvitto på betald avgift lämnas in.<br />

Observera att det är de personer s<strong>om</strong> står angivna s<strong>om</strong> firmatecknare s<strong>om</strong> också måste<br />

skriva under <strong>ansökan</strong> för att <strong>ansökan</strong> ska vara giltig. Att ansöka <strong>om</strong> <strong>godkännande</strong> s<strong>om</strong><br />

huvudman är inte att betrakta s<strong>om</strong> en löpande förvaltningsåtgärd.<br />

Om du anlitar ett <strong>om</strong>bud s<strong>om</strong> kontaktperson ska du bifoga en fullmakt. Av fullmakten ska<br />

framgå namn, adress och telefonnummer <strong>till</strong> <strong>om</strong>budet. Den ska även vara signerad av fullmaktsgivaren.<br />

Under handläggningstiden k<strong>om</strong>mer <strong>Skolinspektionen</strong>s kontakter enbart att ske med<br />

<strong>om</strong>budet. Om <strong>om</strong>budet ändras, ska detta bekräftas med en ny fullmakt från dig s<strong>om</strong> sökande.<br />

<strong>Skolinspektionen</strong>, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159<br />

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10<br />

www.skolinspektionen.se


2 (6)<br />

Aktiebolag<br />

- Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att<br />

bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet s<strong>om</strong> <strong>ansökan</strong> avser.<br />

Handelsbolag och k<strong>om</strong>manditbolag<br />

- Registreringsbevis från Bolagsverket.<br />

- Bolagsavtal. Av bolagsavtalet ska framgå att gemensam näringsverksamhet ska<br />

bedrivas och att bolaget ska bedriva sådan utbildningsverksamhet s<strong>om</strong> <strong>ansökan</strong><br />

avser.<br />

Enskild firma<br />

- Personbevis.<br />

- F-skattebevis med arbetsgivarregistrering.<br />

Ekon<strong>om</strong>isk förening<br />

- Registreringsbevis från Bolagsverket. Av registreringsbeviset ska framgå att<br />

den ekon<strong>om</strong>iska föreningen ska bedriva sådan utbildningsverksamhet s<strong>om</strong> <strong>ansökan</strong><br />

avser.<br />

- Föreningens stadgar.<br />

Ideell förening<br />

- Föreningens stadgar. Av stadgarna ska framgå föreningens namn, föreningens<br />

ändamål, bestämmelser <strong>om</strong> hur beslut i föreningens angelägenheter fattas samt<br />

uppgift <strong>om</strong> vem s<strong>om</strong> tecknar firman.<br />

- Förteckning över styrelsens medlemmar med personnummer. Av förteckningen<br />

ska framgå vem s<strong>om</strong> är föreningens ordförande, vice ordförande, sekreterare<br />

och kassör.<br />

Registrerat trossamfund<br />

- Trossamfundets stadgar. Av stadgarna ska framgå trossamfundets namn, trossamfundets<br />

ändamål och bestämmelser <strong>om</strong> hur beslut i trossamfundets angelägenheter<br />

fattas.<br />

- Registreringsbevis från registret över trossamfund hos Kammarkollegiet.<br />

Stiftelse<br />

- Stiftelseförordnande. Av förordnandet ska framgå vem s<strong>om</strong> ska förvalta stiftelsens<br />

egend<strong>om</strong> och motiv för stiftelsens verksamhet.<br />

- Registreringsbevis från länsstyrelsen.<br />

Observera! För det fall att du s<strong>om</strong> sökande inte kan bifoga ovanstående handlingar ska<br />

en redogörelse lämnas i <strong>ansökan</strong> av orsaken <strong>till</strong> detta.


3 (6)<br />

Elevprognos<br />

En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett <strong>till</strong>räckligt stort elevantal för att<br />

verksamheten ska kunna startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan<br />

grundas på en intresseundersökning s<strong>om</strong> bifogas <strong>ansökan</strong> eller därmed jämförbara<br />

uppgifter s<strong>om</strong> visar ett riktat intresse från målgruppen <strong>till</strong> den planerade utbildningen<br />

och skolenheten. En generell beskrivning av exempelvis befolkningsprognoser utgör<br />

inte en <strong>till</strong>räcklig grund för att styrka en elevprognos.<br />

Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning bör följande framgå av<br />

undersökningen:<br />

- Hur intresseundersökningen är gen<strong>om</strong>förd samt urvalsmetoden.<br />

- Hur många elever/vårdnadshavare s<strong>om</strong> blivit <strong>till</strong>frågade.<br />

- Vilken information <strong>om</strong> huvudmannen och den planerade skolenheten s<strong>om</strong><br />

elev/vårdnadshavare fick vid undersökningen.<br />

- Vilka frågor s<strong>om</strong> ställdes vid undersökningen.<br />

- Resultatet från undersökningen och hur svaren är fördelade per sökt årskurs.<br />

Det är viktigt att du s<strong>om</strong> sökande ingående beskriver hur gen<strong>om</strong>förandet av intresseundersökningen<br />

gen<strong>om</strong>fördes och beskriver urvalsmetoden. <strong>Skolinspektionen</strong> har inga<br />

metodkrav på hur intresseundersökningar ska utformas, men för att kunna redovisa att<br />

det finns ett intresse för den sökta utbildningen, i huvudmannens regi så bör det<br />

framgå att eleverna/vårdnadshavare har fått information <strong>om</strong> vilken huvudman s<strong>om</strong> ska<br />

driva skolan, vilken utbildning s<strong>om</strong> avses (årskurser) och vid vilken skolenhet s<strong>om</strong><br />

utbildningen ska bedrivas. För att kunna generalisera svaren <strong>till</strong> en population, så ställs<br />

det krav på att urvalet har varit representativ för gruppen och att antalet <strong>till</strong>frågade och<br />

svarande måste är <strong>till</strong>räckligt för att man ska kunna dra generella slutsatser av undersökningen.<br />

Redovisat elevunderlag ska ligga <strong>till</strong> grund för verksamhetens budget. Se vidare under<br />

rubriken Ekon<strong>om</strong>i.<br />

Systematiskt kvalitetsarbete<br />

Varje huvudman, rektor och förskolechef har ett ansvar att systematiskt planera, följa<br />

upp och analysera resultaten i förhållande <strong>till</strong> nationella mål, krav och riktlinjer. Detta<br />

ska vara underlag för insatser så att verksamheten kan utvecklas och nå uppsatta mål<br />

och resultat. Av skollagen framgår också att en viktig del av kvalitetsarbetet på enhetsnivå<br />

är att det bedrivs <strong>till</strong>sammans med personal, barn och elever samt vårdnadshavare.<br />

Det måste därför finnas organisation och resurser s<strong>om</strong> underlättar utvecklingsarbetet<br />

både på huvudmannanivå och på enhetsnivå.<br />

I <strong>ansökan</strong> ska du översiktligt beskriva hur huvudmannen planerar att gen<strong>om</strong>föra arbetet<br />

med det systematiska kvalitetsarbetet. Avser <strong>ansökan</strong> en utökning ska dokumentationen<br />

av det systematiska kvalitetsarbetet s<strong>om</strong> gen<strong>om</strong>förts vid skolenheten bifogas.


4 (6)<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> bedömer vid prövningen av <strong>ansökan</strong> <strong>om</strong> det planerade arbetet med<br />

det systematiska kvalitetsarbetet k<strong>om</strong>mer att möjliggöra en utveckling av verksamheten.<br />

Skolverket har tagit fram allmänna råd kring det systematiska kvalitetsarbetet:<br />

http://www.skolverket.se/skolfs?id=2524. Du kan läsa mer <strong>om</strong> systematiskt kvalitetsarbete<br />

på Skolverkets webbplats: http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete<br />

Elevinflytande och elevdemokrati<br />

Redogör för hur skolan k<strong>om</strong>mer att arbeta med att göra eleverna delaktiga i den demokratiska<br />

processen i skolan. Ge också exempel på elevernas möjlighet <strong>till</strong> inflytande<br />

över sitt eget lärande.<br />

Värdegrund<br />

Arbetet med värdegrunden ska vara en del av undervisningen. Skolan har s<strong>om</strong> uppdrag<br />

att förmedla kunskaper <strong>om</strong> demokrati, mänskliga rättigheter och allas lika värde.<br />

Skolan ska vidare arbeta med frågor <strong>om</strong> jämställdhet, miljöfrågor och arbeta för att<br />

motverka kränkningar och diskriminering. Värdegrundsuppdraget är beskrivet i läroplanerna.<br />

I <strong>ansökan</strong> ska du översiktligt beskriva hur huvudmannen planerar att skolan<br />

ska arbeta med olika värdegrundsfrågor. <strong>Skolinspektionen</strong> gör vid prövningen en bedömning<br />

av <strong>om</strong> det planerade arbetet med värdegrunden motsvarar de mål och riktlinjer<br />

s<strong>om</strong> finns i läroplanen.<br />

Du kan läsa mer <strong>om</strong> skolans arbete med värdegrundsfrågor bland annat på Skolverkets<br />

webbplats: http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund eller ta del av allmänna<br />

råd kring arbetet mot diskriminering och kränkande behandling på Skolverkets<br />

webbplats: http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/allmanna-rad<br />

Timplan för grundskolan<br />

I ansökningsblanketten anges ämnen och det antal timmar per ämne s<strong>om</strong> gäller för<br />

årskurs 1-9 in<strong>om</strong> skolväsendet (se skollagen, bilaga 1). Ange endast sammanlagt antal<br />

timmar för de årskurser <strong>ansökan</strong> avser.<br />

Timplan för grundsärskolan<br />

Enligt 11 kap. 7 § skollagen ska undervisningen i grundsärskolan <strong>om</strong>fatta vissa angivna<br />

ämnen. Den totala undervisningen för varje elev ska vara minst 6 665 timmar under<br />

årskurserna 1-9. Ytterligare bestämmelser <strong>om</strong> fördelningen av undervisningstiden<br />

(timplan) finns i bilaga 1 <strong>till</strong> skolförordning (2011:185).<br />

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)<br />

Om <strong>ansökan</strong> avser yrkesförberedande program på gymnasiet ska den s<strong>om</strong> söker lämna<br />

en redogörelse kring hur det arbetsplatsförlagda lärandet k<strong>om</strong>mer att vara utformat på<br />

skolan.<br />

Sökanden ska också redogöra för vilka kontakter s<strong>om</strong> tagits för att säkerställa APLplatser<br />

på utbildningen på varje program där APL k<strong>om</strong>mer att erbjudas gen<strong>om</strong> att bi-


5 (6)<br />

foga ett skriftligt underlag från <strong>till</strong>frågade företag s<strong>om</strong> kan styrka <strong>till</strong>gången <strong>till</strong> APLplatser.<br />

Detta bör göras gen<strong>om</strong> ett intyg s<strong>om</strong> visar att företagen s<strong>om</strong> huvudmannen<br />

varit i kontakt med k<strong>om</strong>mer att kunna ta emot elever för APL. <strong>Skolinspektionen</strong> k<strong>om</strong>mer<br />

i utredningen av ärendet att kontakta de företag s<strong>om</strong> angetts att de k<strong>om</strong>mer att ta<br />

emot elever för APL.<br />

Urvalsgrunder vid <strong>ansökan</strong> <strong>om</strong> förskoleklass, grundskola och grundsärskola<br />

Exempel på urvalsgrunder s<strong>om</strong> <strong>Skolinspektionen</strong> har godkänt för grundskolan och<br />

grundsärskolan är anmälningsdatum, geografisk närhet och syskonförtur.<br />

Lokaler och utrustning<br />

En förutsättning för att huvudmannen ska kunna godkännas är att skolan k<strong>om</strong>mer att<br />

ha ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet. Detta innebär att ett eller flera lokalalternativ<br />

s<strong>om</strong> kan k<strong>om</strong>ma att bli aktuella måste kunna presenteras i <strong>ansökan</strong>. Bifoga ett<br />

skriftligt underlag s<strong>om</strong> visar att angivna lokalalternativ kan bli aktuella. Detta bör göras<br />

gen<strong>om</strong> intyg s<strong>om</strong> visar att de fastighetsföretag s<strong>om</strong> huvudmannen varit i kontakt<br />

med k<strong>om</strong>mer att kunna hyra ut eller sälja fastigheten. <strong>Skolinspektionen</strong> k<strong>om</strong>mer i utredningen<br />

av ärendet att kontakta de fastighetsföretag s<strong>om</strong> angetts i <strong>ansökan</strong>.<br />

Kontrollera med k<strong>om</strong>munala myndigheter (t.ex. byggnadsnämnd och/eller miljö- och<br />

hälsoskyddsnämnd) att lokalerna får användas <strong>till</strong> skolverksamhet.<br />

Lämna uppgifter <strong>om</strong> skolans läge och planerad yta. Om en ritning finns ska denna bifogas<br />

<strong>ansökan</strong>.<br />

Lämna uppgifter <strong>om</strong> planerade speciallokaler (t.ex. laborationssalar, idrottslokaler)<br />

m.m. Om skolenheten avser att hyra speciallokaler, bifoga ett skriftligt underlag s<strong>om</strong><br />

styrker <strong>till</strong>gången <strong>till</strong> speciallokaler och utrustning.<br />

Ge en kortfattad beskrivning av hur skolan k<strong>om</strong>mer att utrustas, t.ex. gällande naturvetenskapliga<br />

ämnen och <strong>till</strong>gång <strong>till</strong> datorer.<br />

Ekon<strong>om</strong>i<br />

För att säkerställa att sökanden har en ekon<strong>om</strong>i s<strong>om</strong> garanterar att verksamheten kan<br />

drivas långsiktigt ska vissa uppgifter <strong>om</strong> den tänkta huvudmannens ekon<strong>om</strong>iska ställning<br />

lämnas, t.ex. den senaste årsredovisningen <strong>om</strong> sådan finns. I de fall det inte finns<br />

lagkrav fastställda för att upprätta årsredovisning kan det bli aktuellt att lämna in årsbokslut<br />

eller dylikt.<br />

Sökanden ska beräkna hur många elever s<strong>om</strong> behövs för att kunna täcka skolans kostnader<br />

och elevprognosen ska visa att skolan med största sannolikhet k<strong>om</strong>mer att få<br />

<strong>till</strong>räckligt antal elever för att säkra skolstart och förutsättningarna för en stabil och<br />

kontinuerlig verksamhet. Det antal elever s<strong>om</strong> redovisats i elevprognosen ska sedan<br />

ligga <strong>till</strong> grund för de budgetar s<strong>om</strong> bifogas <strong>ansökan</strong>. Det sistnämnda gäller även antalet<br />

lärare, då angivet antal lärare i <strong>ansökan</strong> sedan ska ligga <strong>till</strong> grund för de ekon<strong>om</strong>iska<br />

beräkningarna i budgeten.


6 (6)<br />

För att <strong>Skolinspektionen</strong> ska kunna bedöma sökandens ekon<strong>om</strong>iska förutsättningar bör<br />

en likviditetsbudget för läsår 1 och resultatbudgetar för läsåren 1-3 lämnas in.<br />

Samtliga etableringskostnader ska ingå i budgeten, det vill säga de kostnader och utbetalningar<br />

s<strong>om</strong> har direkt samband med etableringen. Dessa kan t.ex. utgöras av kostnader<br />

för att färdigställa lokaler, anställa personal, extrainköp av material och inventarier.<br />

Det ska av <strong>ansökan</strong> dessut<strong>om</strong> tydligt framgå under vilka poster samt med vilka belopp<br />

s<strong>om</strong> dessa utbetalningar och kostnader ingår.<br />

Om resultatbudgetarna visar ett negativt resultat även läsår 3 ska sökanden uppge<br />

vilket år s<strong>om</strong> verksamheten k<strong>om</strong>mer att redovisa minst ett nollresultat.<br />

Sökanden ska redovisa hur bidragsbeloppet har beräknats per skolform. Här anges <strong>om</strong><br />

summan grundats på kontakter med k<strong>om</strong>munen eller liknande. Beloppet ska stå i överensstämmelse<br />

med det angivna elevantalet in<strong>om</strong> respektive verksamhet.<br />

Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa styrkas. Sökanden ska<br />

redovisa separat hur de har beräknats och bifoga underlag s<strong>om</strong> styrker beloppet.<br />

Finansieringsformerna ska anges i förek<strong>om</strong>mande fall. Sökanden ska ange vilken typ<br />

av extern finansiering (lån, ägar<strong>till</strong>skott, gåvor m.m.) s<strong>om</strong> avses, samt bifoga t.ex. intyg<br />

eller lånelöfte s<strong>om</strong> styrker uppgifterna.<br />

Om <strong>ansökan</strong> gäller en utökning av verksamheten vid en befintlig skola kan en bidragskalkyl<br />

lämnas, dvs. endast en redovisning av de intäkter och kostnader s<strong>om</strong> påverkas<br />

av utökningen.<br />

M<strong>om</strong>s och sociala avgifter ska ingå i beräkningen.<br />

För bedömningen av <strong>om</strong> skolan k<strong>om</strong>mer att kunna hålla en hög kvalitet på undervisningen<br />

samt i den ekon<strong>om</strong>iska bedömningen av den tänkta verksamheten använder<br />

<strong>Skolinspektionen</strong> sig bland annat av de jämförelsetal för bidrag och övriga poster s<strong>om</strong><br />

finns i Skolverkets databas: http://www.jmftal.artisan.se/<br />

När du ansöker bör du använda dig av den mall för budget s<strong>om</strong> finns i ansökningsblanketten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!