Skolguiden Ronneby kommun

ronneby.se

Skolguiden Ronneby kommun

Skolguiden

Ronneby kommun

En introduktion till den kommunala skolverksamheten.

2012


Innehåll

Introduktion 3

Chefen har ordet 7

Skolområden 8

Välkommen till Skolguiden för Ronneby kommun

Syftet med den här skolguiden är att ge dig en snabb överblick och inblick i den

kommunala grundskoleverksamheten, som den ser ut idag.

Skolguiden kan användas i flera syften - kanske ska du flytta till kommunen och

funderar på var det är bäst för din familj, kanske bor du i Ronneby och funderar

på att välja skola för ditt barn eller är du rent allmänt intresserad av vad som sker

i skolorna i kommunen nu för tiden?

Jag känner mig stolt och glad över våra skolor och arbetet för

barnens utveckling. Jag hoppas att du har glädje av guiden!

Tommy Ahlquist

Förvaltningschef

Snäckebacksskolan 10

Fredriksbergsskolan 11

Espedalsskolan 12

Skogsgårdsskolan 13

Saxemaraskolan 15

Hobyskolan 16

Kallinge 7-9 18

Kallinge F-6 19

Slättagårdsskolan 20

Johannishusskolan 22

Listerbyskolan 23

Backarydsskolan 24

Hallabroskolan 25

Eringsbodaskolan 26

Läs gärna mer på www.ronneby.se/utbildning

Karta 28

KPC 30

Råd- och Stödteamet 31

Vi som har jobbat med skolguiden

Inger Hjort, utvecklingsstrateg, har ansvarat för faktakontroll och grundläggande textredigering.

Helena Carlberg, assistent, har arbetat med administrativa uppgifter och uppdateringar av webbsidor.

Henrik Hjort, projektanställd informatör, har arbetat med fotografering, layout, designarbete, textredigering, strategiplanering

och grafisk formgivning.

Första version 2010, reviderad version 2012

foto: Henrik Hjort, Ronneby kommun, Thomas Masseck, Inger Hjort

3


Hög kvalitet

Vi har en hög andel behöriga lärare i Ronneby. I de tidiga skolåren satsar

vi medvetet på läsutveckling och matematikutveckling. Alla skolor i åk 1-6

arbetar med NTA –naturvetenskap och teknik för alla, med laborativt material,

godkänt av Kungliga Vetenskapsakademin.

Lärarna arbetar mycket med att göra målen för de olika ämnena tydliga för

eleverna och deras lärande dokumenteras i ett databaserat verktyg.

Vi satsar på att vara i framkant av IT-utvecklingen. Datorer och projektorer i alla

skolsalar och interaktiva tavlor ska stimulera till lärande.

Vi har årliga mätningar av elevers och föräldrars bedömningar av skolorna och

tar tillvara resultaten i vårt utvecklingsarbete.

Förskola och grundskola

Ronneby har en väl utbyggd verksamhet med förskola och grundskola i olika

delar av kommunen. Förskolorna finns där barnen bor, i de små tätorterna och

i bostadsområden med barnfamiljer. Skolorna finns i de större tätorterna.

Från och med år 2010 finns 14 olika grundskolor med förskoleklass till och

med årskurs 6 (även kallat F-6 skola), och årskurs 7-9 i kommunal regi.

Den svenska skolan ska vara likvärdig. Detta innebär att alla elever –

oberoende av var i landet de bor – ska ges likvärdiga möjligheter. Därför styrs

skolan ytterst av nationella mål – samma för alla landets skolor - antagna av

Sveriges riksdag.

KulturPedagogiskt Centrum

I Ronneby finns sedan mer än tio år ett KulturPedagogiskt Centrum (KPC)

med stark koppling till förskola och grundskola. Alla barn i Ronneby ska få

möjligheten att uppleva och uttrycka sig inom olika estetiska uttrycksformer

och med ett bra pedagogiskt stöd. En kulturskola, som utöver den frivilliga

verksamheten, har i uppdrag att initiera och stötta olika kulturprojekt inom

skola och förskola. Här finns en mångsidig kulturpedagogisk verksamhet, en

omfattande programverksamhet och som eget val en mycket uppskattad

musik-, bild- och teaterskola.

Läs mer om KPC på www.ronneby.se/kpc

kultur

De nationella målen finns i skollagen, läroplanerna och i ämnenas kursplaner

och betygskriterier. Verksamheterna styrs också av internationella överenskommelser,

som FN:s deklaration om barns rättigheter.

Styrdokumenten finns på www.skolverket.se

Kommunfullmäktige antar lokala mål, och anslår också medel för att förskola

och skola ska klara sina uppdrag. Ett tydligt lokalt mål är att alla elever i grundskolan

ska kunna läsa flytande senast vid utgången av åk 3.

Olika skolor inom kommunen har olika förutsättningar och arbetar därför på

olika sätt med att nå målen för eleverna. Rektor sätter målen för

skolan tillsammans med sin personal och sina elever.

Läs gärna mer på www.ronneby.se/utbildning

skola

4


Förskolan och grundskolan i Ronneby kommun

En bra start i livet!

Skolan och framtiden

Vi lever i en snabbt växlande tid - skolan har inte längre monopol på

elevernas lärande. Det är därför viktigare än någonsin att skolan

upplevs som meningsfull, utmanande och utvecklande så att de

unga verkligen vill vara i skolan för sin egen framtids skull.

Skolan idag ser inte ut som den gjorde när föräldrarna till dagens

barn och elever gick i skolan. Många beslut om skolan har tagits i

Sveriges riksdag, ny skollag, nya läroplaner, ändrat betygssystem

med mera. Allt detta ska vi arbeta med i kommunens skolor de

närmaste åren.

Uppdraget är detsamma, alla elever i skolan ska utvecklas till goda

samhällsmedborgare som har med sig mesta möjliga kunskaper i

sitt fortsatta liv. Föräldrar och elever har erfarenheter som vi ska ta

tillvara i skolan. För eleverna är det särskilt viktigt att få vara med,

påverka och ta ansvar för det dagliga arbetet. Vi är mycket

angelägna om att elever och föräldrar alltid får komma till tals och

att deras synpunkter tas tillvara - för att skolan i Ronneby ska bli den

bästa tänkbara.

lära

“Förskola och skola i Ronneby skall präglas av hög måluppfyllelse och höga förväntningar på att

alla barn och elever kan lyckas!

Barn och ungdomar ska få bästa möjlighet att skaffa sig den beredskap att möta framtiden,

nödvändiga baskunskaper och respekt för allas lika värde.

I förskola och skola har vi en positiv människosyn där alla duger. En huvuduppgift blir då att ta

vara på barnens/elevernas olika kompetenser och låta dessa vidareutvecklas.

Du är alltid välkommen att höra av dig om du undrar över något eller har synpunkter på förskola

och skola i Ronneby kommun.”

- Tommy Ahlquist, förvaltningschef i Ronneby kommun

Den röda tråden

I Ronneby arbetar vi efter ”Röda tråden”, en gemensam syn på

utveckling, lärande och värdegrund i hela verksamheten från

förskola till gymnasieskola. Våra skolor och förskolor samarbetar för

att övergångarna mellan stadier och skolor ska bli så mjuka som

möjligt.

Detta är den ”Röda tråden” – förskola och skolor länkar i varandra för

barnens bästa.

Bra lokaler

Det är viktigt att alla våra skolor

har bra och sunda lokaler.

Eleverna i skolan omfattas av

arbetsmiljölagen som vilka

arbetstagare som helst.

Kommunen har satsat mer än

150 miljoner kr på att bygga

om eller bygga nytt i förskola

och grundskola under de

senaste 10 åren.

Nära till naturen

I Ronneby är vi lyckligt

lottade genom vår fina

natur och närhet till hav och

sjöar. Alla våra skolor har

nära till naturen.

Den utnyttjas flitigt för lek,

lärande och laborationer

från förskola till högstadium.

Pedagogik

I Ronneby arbetar vi efter

en gemensam syn på

utveckling, lärande och

värdegrund i hela verksamheten.

Det betyder att våra

pedagoger samarbetar och

att övergångarna mellan

förskola och skola sker på

bästa sätt för våra barn/

elever.

6 7


Skolområden förskola och grundskola

Från och med den 1 juli 2012 finns en ny ledningsorganisation för förskola och grundskola.

Vi organiserar förskolan och grundskolan i två geografiska skolområden, Ronneby (inklusive Hoby) och

Kallinge (inklusive de norra och östra kommundelarna). Ansvarig för skolområdet är områdeschefen som

i sin tur leder förskolecheferna och rektorerna inom respektive skolområde. Rektorsområdena har

upphört och skolorna är egna enheter med rektor som ansvarig chef och förskolorna är egna

förskolenheter med en förskolechef som ansvarig chef. Bakgrunden till detta är förändringar i den nya

Skollagen, som förtydligar att rektor leder skolor och att förskolechef leder förskolor. Ledarskapet ska

vara tydligt för föräldrar, och elever.

Områdeschefen ska avlasta rektorer och förskolechefer ekonomi- och administrativa arbetsuppgifter

framför allt. Områdeschefen fördelar ekonomi och samordnar personal inom området till förskolor och

skolor. De ska också se möjligheter till utveckling och kvalitetshöjande insatser inom sina områden.

Syftet med omorganisationen är att vi i Ronneby ska ha en högre måluppfyllelse genom att stödet till

rektorer och förskolechefer blir bättre. Under skolområdeschefen finns den personal som arbetar över

flera förskoleenheter eller flera skolor. Det handlar om kuratorer, skolsköterskor, vaktmästare m fl.

Du som förälder och elev ska kunna nå information via de tidigare rektorsområdenas expeditioner med

samma telefonnummer som tidigare.

Ronneby skolområde omfattar skolor och

förskolor i Ronneby tätort och Bräkne-Hoby

skola och förskolor.

Monica Sjövind är områdeschef för

Ronneby skolområde

0457 - 61 83 45

monica.sjovind@ronneby.se

Kallinge skolområde omfattar skolor och förskolor i

Kallinge, Backaryd, Hallabro och Eringsboda samt

Johannishus, Listerby och Kuggeboda.

Ingela Berg är områdeschef för Kallinge

skolområde

0457 - 61 78 38

ingela.berg@ronneby.se

8


Snäckebacksskolan

Fredriksbergsskolan

Välkommen till Snäckebacksskolan!

Snäckebacksskolan ligger i centrala Ronneby.

Skolan byggdes 1912 -1914 och har byggts om flera gånger.

Idag är Snäckebacksskolan en stor och modern skola med bland annat

nya moderna salar för NO-undervisningen.

Välkommen till Fredriksbergsskolan!

Fredriksbergsskolan är kommunens största F-6 skola med cirka 350

elever. Förskoleklasser och fritidshem finns på skolan som ligger

centralt, mitt i Ronneby. Det är nära till både KulturPedagogiskt

Centrum, stadsbiblioteket och naturen.

Rektor

Rickard Andersson

Snäckebacksskolan har idag cirka 400 elever i årskurserna 7-9.

Samtliga lärare är behöriga. Skolan har skolsköterska, kurator, socialpedagog,

fritidspedagog och studie- och yrkesvägledare.

I skolan finns ett fint skolbibliotek med egen bibliotekarie.

Upptagningsområdet för Snäckebacksskolan är framför allt elever från

Ronneby tätort, Saxemara och Bräkne- Hoby.

Skolans mål är att alla elever ska utvecklas på ett positivt sätt och

känna lärandet är meningsfullt och viktigt för framtiden. Vi sätter

eleven och elevens behov i centrum.

Vi har en väl uppbyggd organisation för speciallärarstöd. Skolans

uppehållsrum är populärt. Här kan man lyssna på musik, se på tv och ta

en fika. Här finns en fritidspedagog och en socialpedagog för att lyssna

och prata med eleverna.

Rektor

Viveca Clemedtsson-Nordin

Upptagningsområdet är de centrala och östra delarna av Ronneby stad.

Fredriksbergsskolan byggdes 1917 och står för trygghet och traditioner

men också framtidstro.

På Fredriksbergsskolan stödjer vi elevernas utveckling till självständighet,

framtidstro och livslångt lärande. Grunden för en positiv

utveckling och en optimal kunskapsutveckling är en god miljö för

lärande.

En god språkutveckling är viktig för allt lärande i skolan. Vi har i många

år arbetat med läsutvecklingsschema där vi följer elevernas lärande

på individnivå. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska känna trygghet

och omtanke från kamrater och vuxna. Eleverna ska få möjlighet att

utvecklas i sin egen takt och få stöd utifrån sina förutsättningar och

behov.

Skolan har välutrustade salar och institutioner. Vi har egna gymnastiksalar

men också tillgång till Knut Hahnsskolans idrottshall och simhall.

Brunnsvallens fotbollsplaner och friidrottsbanor ligger inom fem

minuters gångavstånd.

Vi vill ge eleverna kärlek, stöd och gränser.

Elevhälsoteamet med specialpedagog, kurator, skolsköterska och rektor

träffas regelbundet för stöd och uppföljning av enskilda elever.

Vi lägger också stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

På skolan finns en uppskattad fritidsverksamhet där vi ger rika tillfällen

till skapande och lek.

Välkomna!

Snäckebacksskolan

Esplanaden 6

372 35 Ronneby

Rektor

0457 - 61 89 68

Fredriksbergsskolan

Gustav Arnolds gata 11

372 37 Ronneby

Rektor

0457 - 61 72 22

www.ronneby.se/snackebacken

www.ronneby.se/fredriksbergsskolan

10 11


Espedalsskolan

Skogsgårdsskolan

Rektor

Solveig Melkeraaen

Espedalsskolan är en av Ronnebys centrala skolor, belägen i bostadsområdet

Espedalen. Skolan ligger naturskönt med skogen alldeles intill.

I dag finns här förskola, fritidshem och F-6 verksamhet.

Skolan har ca 160 elever och 30 personal. Upptagningsområdet är östra

delen av Ronneby med Hjorthöjden, Espedalen och Lugnet.

På Espedalsskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska nå grundskolans

mål, men också få utmaningar utifrån sin förmåga.

Mål och förväntningar ska vara tydliga för alla. Specialpedagoger och

lärare i svenska som andraspråk, samarbetar med klasslärare för att

stödja eleverna på bästa sätt. Det finns ett nära samarbete mellan skola,

förskoleklass och fritidshem.

Skolan har utvecklat arbetslagstanken, vilket stärker samarbetet och tar

tillvara på specifik kompetens. Bibliotek kombinerat med datorsal finns

centralt i skolan. Centralt ligger även skolrestaurangen som inbjuder till

måltider i trivsam miljö.

Skolan präglas av ett öppet och respektfullt klimat. Specialpedagog,

skolsköterska, kurator och rektor träffas regelbundet för stöd och

uppföljningar av enskilda elever men också för hälso- och trygghetsfrågor

för skolan.

Skolan arbetar ofta med aktiviteter för alla i åldersblandade grupper för

att stärka samhörigheten. På Espedalsskolan arbetar vi förebyggande

för etik och livskvalitet mot droger och andra missbruk.

Espedalsskolan är en skola med mångkulturell kompetens som vi är

stolta över. Vi ser olikheter som en styrka och en utmaning.

Rektor

Ulrika Lundin

Skogsgårdsskolan är en av Ronnebys centrala skolor, belägen på en

höjd ovanför gymnasieskolan Knut Hahn, helt nära sporthallen och

simhallen. Skolan byggdes 1977 och idag finns förskola, fritidshem och

F-6 verksamhet här. Skolan har ca 150 elever och 25 personal.

Upptagningsområdet är västra delen av Ronneby med Älgbacken,

Risatorp, Ronnebyhamn och Ekenäs.

På Skogsgårdsskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska nå

grundskolans mål, men också få utmaningar utifrån sin förmåga.

Mål och förväntningar ska vara tydliga för alla. Specialpedagoger och

lärare i svenska som andraspråk, samarbetar med klasslärare för att

stödja eleverna på bästa sätt. Det finns ett nära samarbete mellan skola,

förskoleklass och fritidshem.

Bibliotek och studiehall med datorer finns centralt i skolan.

Det ger ett öppet rum för möten och lärande. På Skogsgårdsskolan är

alla elever personalens gemensamma ansvar. Specialpedagog, skolsköterska,

kurator och rektor träffas regelbundet för stöd och

uppföljningar av enskilda elever men också för hälso- och trygghetsfrågor

för skolan.

Ny personal och nya elever välkomnas med foto och namn på en tavla

vid skolrestaurangen. Skolan har ofta aktiviteter för alla i åldersblandade

grupper för att främja ett positivt klimat.

På Skogsgårdsskolan arbetar vi förebyggande för etik och livskvalitet

mot droger och andra missbruk. Skogsgårdsskolan är en skola med

mångkulturell kompetens som vi är stolta över. Vi ser olikheter som en

styrka och en utmaning.

Espedalsskolan

Gadds väg 2

372 33 Ronneby

Rektor

0457 - 61 71 52

Skogsgårdsskolan

Persborgsvägen 19

372 36 Ronneby

Rektor

0457 - 61 71 51

www.ronneby.se/espedalsskolan

www.ronneby.se/skogsgardsskolan

12 13


Saxemaraskolan

Saxemara är en skärgårdsby ca 6 km sydväst om Ronneby.

Här ligger skolan mitt i byn och bara ett stenkast från havet.

Den består av en äldre skolbyggnad med flera nyare tillbyggnader.

Förskolans lokaler liksom idrottshall och matsal är tillbyggda under

senare år.

Tillströmningen till skolan har ökat under senare år pga. den ökande

andelen barnfamiljer som gärna bosätter sig längs den vackra kusten.

Skolan har både förskola, fritidshem och skolverksamhet för F-6.

I skolan finns ca 90 elever och 15 personal.

Rektor

Ulrika Lundin

På Saxemaraskolan arbetar vi aktivt för att alla elever ska nå

grundskolans mål, men också få utmaningar utifrån sin förmåga.

Mål och förväntningar ska vara tydliga för alla. Skolan har stor del

av sin undervisning i åldersblandade grupper.

Det finns ett nära samarbete mellan skola, förskoleklass och

fritidshem. Alla vuxna och elever känner varandra väl. Skolan har

ofta aktiviteter för alla elever samtidigt för att stärka vi-känslan.

På Saxemaraskolan arbetar vi förebyggande för etik och livskvalitet

mot droger och andra missbruk.

Specialpedagog, skolsköterska, kurator och rektor träffas

regelbundet för stöd och uppföljningar av enskilda elever, men

också för hälso- och trygghetsfrågor för skolan.

Skolan i Saxemara är en angelägenhet för hela samhället.

Vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete.

Saxemaraskolan

Skärgårdsvägen 4

372 97 Ronneby

Rektor

0457 - 61 71 51

www.ronneby.se/saxemaraskolan

15


Hobyskolan

Bräkne-Hoby ligger 15 km väster om Ronneby, strax norr om E22:an.

Hobyskolan är en F-6 skola centralt belägen i Bräkne-Hoby samhälle

nära den vackra och pampiga Hoby kyrka, Blekinges största kyrka.

På gångavstånd från skolan ligger flera parkområden, skogsdungar,

pulkabackar och en fotbollsplan.

Rektor

Thomas Masseck

Skolan består av sex byggnader. Den äldsta byggnaden är från 1844 och

de övriga har tillkommit efterhand som elevantalet ökat, den senaste

byggdes 1998. I anslutning till skolan finns en mycket fin idrottshall.

Skolan har fullt utrustade specialsalar för NO, musik, bild,

hemkunskap, datorkunskap och slöjd.

På skolan finns också två förskoleklasser och tre fritidshem inrymda.

Expeditionen ligger på Häradsvägen, i det gamla kommunalhuset,

nuvarande biblioteket i Bräkne-Hoby. Skolan har ca 200 barn/elever

och 40 anställda vid skola och fritidshem. Hobyskolan tillhör Ronneby

skolområde sedan 1 juli 2012.

Skolans idrottsförening har en egen liten stuga som ligger naturskönt

belägen vid Salsjön, ca 3 km gångväg från skolan. Vid sjön brukar

skolan ha många frilufts- och idrottsdagar under året. Under sommaren

förlägger fritidshemmet sin verksamhet här under några veckor.

Vi vill att våra ungdomar lämnar skolan med stort självförtroende och

en vilja att lära sig nya saker. De ska minnas sin skoltid med glädje.

Det når vi genom att skapa en positiv kultur tillsammans med elever

och föräldrar.

Hobyskolan

Häradsvägen 1

370 10 Bräkne-Hoby

Rektor

0457 - 61 72 80

www.ronneby.se/hobyskolan

16 17


Kallingeskolan 7-9

Kallingeskolan F-6

Välkommen till Kallingeskolan 7-9!

Välkommen till Kallingeskolan F-6!

Rektor

Boel Forslund

Kallinge 7-9 är en skola för grundskolans och särskolans

årskurser 7, 8 och 9. Skolan ligger centralt i samhället och har ungefär

250 elever och cirka 45 personal. Vårt upptagningsområde består av

Eringsboda, Backaryd, Hallabro, Listerby, Johannishus och Kallinge.

Vi arbetar för att eleverna skall känna en trygghet under sina år i grundskolan

och ha ett gemensamt synsätt på kunskap.

Vår vision är: ”Alla skall känna sig sedda och få lära i verksamheten

tillsammans men på sitt sätt.”

Vi delar skolrestaurang, slöjdsalar och idrottsanläggningar med

Kallinge F-6 . Vi har NO-salar anpassade för fysik-, kemi- och biologiundervisningens

laborationer med mera.

Det finns också välutrustade musik-, bild-, hemkunskap-, teknik- och

slöjdsalar. Alla våra lektionssalar med dataprojektorer och datorer att

använda som ett komplement i undervisningen.

En stor sporthall med simhall finns i direkt närhet till skolan.

Gångavstånd till Kockumhallen för skridskoåkning och Jernvallen med

ny stor konstgräsplan gör att idrottslektionerna har en bra variation.

Det finns även ett kommunalt bibliotek i anslutning till skolan med en

egen skolbibliotekarie. Biblioteket har generösa öppettider för eleverna

och det finns även möjlighet att till läxläsning och lån av datorer inom

biblioteket.

Särskolan är en egen skolform och bedrivs i samma skolhus som

grundskolan i Kallinge. Särskolans klasser har funnits här i 30 år och är

väl etablerade. Särskolans årskurs 7-9 hör till Kallingeskolan 7-9 sedan

1 juli 2012.

Rektor

Margareta Håkansson

Kallingeskolan F-6 ligger centralt i Kallinge. Skolan har tillgång till

idrottshall, ishall, simhall, idrottsplatsen Jernvallen och fina skogs-områden.

I direkt anslutning till skolan finns ett välutrustat bibliotek som

också är Kallinges folkbibliotek. Kallinge F-6 delar skolrestaurang,

slöjdsalar och idrottsanläggningar med Kallinge 7-9 och grundsärskolans

klasser.

Kallinge F-6 har, som namnet säger, grundskola och särskola för F-6

och fritidshem. Vi är cirka 175 elever och 30 personal.

Upptagningsområdet för Kallinge F-6 är den västra delen av Kallinge,

och landsbygden väster och norr om Kallinge.

Skolan har en välutrustad musiksal. Här får eleverna från och med åk 3

prova på att spela många olika instrument.

Våra prioriterade målområden är den sociala kompetensen, språket,

matematik, friskvård och datorkunskap. Vi arbetar för att få en trivsam

och respektfull stämning på skolan.

På skolan finns också en uppskattad fritidshemsverksamhet. Vi erbjuder

olika aktiviteter, t ex bad, skapande verkstad och utedagar. Här händer

det också många spännande saker på loven.

Särskolan är en egen skolform och bedrivs i samma skolhus som

grundskolan i Kallinge. Särskolans klasser har funnits här i 30 år och

är väl etablerad på Kallingeskolan. Särskolans årskurs 1-6 hör till

Kallingeskolan F-6 sedan 1 juli 2012.

Kallingeskolan 7-9

Tivolivägen 1

372 52 Kallinge

Rektor

0457 - 61 73 11

Kallingeskolan

Tivolivägen 1

372 52 Kallinge

Rektor

0457 - 61 73 12

18

www.ronneby.se/kallinge7-9

www.ronneby.se/kallingeskolan

19


Slättagårdsskolan

Slättagårdsskolan är en nyrenoverad F-6 skola i Kallinge med

fritidshemsverksamhet. På skolan finns ca 175 elever och 30

personal. Skolans upptagningsområde är den östra delen av Kallinge

med bostadsområdena vid Lindvägen, Almvägen, Hyndekulla och

Kalleberga.

Rektor

Ingegerd Karlsson

Vi har stora, ljusa, fräscha lokaler med rymliga klassrum och en studiehall.

Alla klassrum är utrustade med ny IT-utrustning, såsom interaktiva

datortavlor och projektorer. Slöjdsal och idrottshall finns i skolbyggnaden

liksom en välutrustad musiksal. Vi har en trivsam skolrestaurang

där eleverna kan sitta i en lugn miljö.

Slättagårdsskolan har en näridrottsplats där eleverna på raster och under

idrottslektioner kan spela basket, fotboll och innebandy.

Vi har också en stor skolgård som inbjuder till lek och rörelse. Simhall

och ishall finns inom gångavstånd.

Vi arbetar för att eleverna ska nå målen genom en god lärandemiljö

och för att elever med olika förutsättningar ska kunna tillgodogöra sig

undervisningen. Våra ledord är tilltro, harmoni, lärande och kunskap.

Flertalet av veckans dagar finns skolsköterska på skolan.

Vi har även tillgång till kurator varje vecka. Vi på Slättagårdsskolan

arbetar tillsammans för att få en god stämning på skolan och ett gott

samarbete med hemmet.

Slättagårdsskolan

Lindvägen 9

372 53 Kallinge

Rektor

0457 - 61 73 36

20

www.ronneby.se/slattagardsskolan


Johannishusskolan

Listerbyskolan

Rektor

Inger Jacobsen

Johannishusskolan är en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i

bruk, vackert belägen på en rullstensås mitt i naturen.

Byggnaderna innehåller förutom klassrum en trivsam matsal, modern

idrottshall, bibliotek, slöjdsalar, fritidsverksamhet, expedition, skolsköterskemottagning,

personalrum. I Johannishusskolan finns ungefär

100 elever och 25 personal. Johannishusskolan tillhör Kallinge skolområde

sedan 1 juli 2012.

Skolan har en fantastisk “Bullerbymiljö” med stora lekytor. Det finns

mycket att göra för barnen på raster och fritid. Här finns planer för

fotbollsspel, basket, bandy, bollplank, bordtennisbord, gungor,

sandlåda, olika sorters hagar, räcken, pulkbacke, i skogen byggs kojor

och hinderbanor. Eftersom det är viktigt att röra sig har vi utöver

idrottslektionerna extra lek på schemat.

Skolan ligger mitt i en historisk miljö, omgärdad av skogar och åkrar.

Detta innebär att naturlektioner och studiebesök är lätta att genomföra.

Vi på skolan arbetar för att alla elever ska känna en stor grundtrygghet

och trivsel som vi menar är grogrunden för all utveckling och lärande.

Barnen får träna sig i att visa hänsyn och omtanke, få förståelse för

varandras olikheter, prata om känslor, bemöta varandra och ge kritik på

rätt sätt. I varje klassrum finns datorer som används för undersökande

verksamhet och som pedagogiskt hjälpmedel.

Många elever åker skolskjuts och chaufförerna har en mycket god

kännedom om alla elever som åker med. För föräldrar, barn och

personal ger detta en trygghet som är viktig.

Rektor

Inger Jacobsen

Listerbyskolan är en liten lugn landsbygdsskola för F-6 nära hav

och skog. I skolhuset finns även Listerby bibliotek och detta ger oss

fantastiska möjligheter när det gäller referenser, boklån, faktasökning,

bokbeställningar och bokprat.

På skolan finns ca 130 elever och 20 personal. Listerbyskolan har en

fin skolgård med plats för lek. Asfalts-, gräs- och skogsytor inbjuder

till basket, kojbygge, fotboll och brännboll. Gungorna, sandlådan

och rutschbanan lockar alla. Idrott och rörelse är högt prioriterat.

Våra elever vågar leka även i åk 6 och ofta leks det över åldersgränserna.

Vi på skolan arbetar för att alla elever ska känna en stor grundtrygghet

och trivsel, som vi menar är grogrunden för all utveckling

och allt lärande. Vi lägger stor vikt vid att barnen får utveckla

empati kontinuerligt.

Elever och skolpersonal äter tillsammans i klassrummen. Eleverna

turas om att hämta matvagnen, servera maten och snygga till efter

maten. Detta gör att skollunchen blir ett bra tillfälle att lära känna

varandra och umgås under lugna och trevliga omständigheter.

Vår strävan är att IT-arbetet ska vara en naturlig del i skolarbetet.

Skolan har modern datorutrustning att arbeta med, bland annat

interaktiva datortavlor, som ger en stor fördel i undervisningen.

Många elever åker skolskjuts och chaufförerna har en mycket god

kännedom om alla elever som åker med. För föräldrar, barn och

personal ger detta en trygghet som är viktig

Johannishusskolan

Grevavägen 54

372 75 Johannishus

Rektor

0457 - 61 71 38

Listerbyskolan

Abergavägen 5

372 74 Listerby

Rektor

0457 - 61 71 38

www.ronneby.se/johannishusskolan

www.ronneby.se/listerbyskolan

22 23


Backarydsskolan

Hallabroskolan

Rektor

Monica Berggren

Välkommen till Backarydsskolan!

Backaryd ligger 15 km norr om Bräkne-Hoby, utmed riksväg 27 mot

Växjö. Backarydsskolan är en F-6 skola i den södra delen av samhället,

100m från riksvägen. Skolan är omgärdad av stora härliga grönytor, en

rymlig lekplats, fotbollsplan, tennisplan och en närliggande skog.

På skolan finns förskoleklass och fritidshem inrymda samt en ny

kommunal biblioteksfilial. År 2009 fick skolan en ny sporthall,

Vitahallen, som används flitigt också på kvällar och helger av lokala

föreningar.

Skolan har ca 40 barn/elever och 10 anställda vid skola och

fritidshem. Backarydsskolan och Hallabroskolan samarbetar om

undervisningen för de äldsta eleverna på skolorna.

Rektor

Monica Berggren

Hallabro ligger i norra delen av Ronneby kommun, ca 6 km norr om

Backaryd och 24 km norr om Ronneby, utmed riksväg 27 mot Växjö.

Hallabroskolan är en F-6 skola som ligger mitt i samhället, öster om

riksvägen. Skolan har en rymlig skolgård med både asfalt- och

gräsytor samt en liten skogsdunge. Den delas med den intilliggande

förskolan Kastanjen.

På skolan finns förskoleklass och fritidshem inrymda. Utöver vanliga

klassrum finns en datorsal och skolrestaurangen Smått & Gott.

Kommunens biblioteksfilial ligger i nära anslutning till skolan.

Skolan har ca 50 barn/elever och tio anställda vid skola och fritidshem.

Hallabroskolan och Backarydsskolan samarbetar om undervisningen

för de äldsta eleverna på skolorna.

Vårt mål är att eleverna som lämnar skolan ska göra det med stort

självförtroende och en vilja att lära sig nya saker och att de minns

sin skoltid med glädje. Detta når vi genom att skapa en positiv kultur

tillsammans med elever och föräldrar.

Vårt mål är att eleverna som lämnar skolan ska göra det med stort

självförtroende och en vilja att lära sig nya saker och att de minns

sin skoltid med glädje. Detta når vi genom att skapa en positiv kultur

tillsammans med elever och föräldrar.

Backarydsskolan

Skolgårdsvägen

370 11 Backaryd

Rektor

0457 - 61 71 37

Hallabroskolan

Stationsvägen

370 12 Hallabro

Rektor

0457 - 61 71 37

www.ronneby.se/backarydsskolan

www.ronneby.se/hallabroskolan

24 25


Eringsbodaskolan

Välkommen till Eringsbodaskolan!

Eringsboda ligger på gränsen mot Småland, i kommunens nordöstra

spets, 33 km från Ronneby tätort.

Eringsbodaskolan är en F-6 skola som ligger i den södra delen av samhället,

granne med kyrkan och Vävaregården.

Rektor

Monica Berggren

Skolan har en stor och härlig skolgård med gräsytor, lekplats,

fotbollsplan och en liten skogsdunge. Förskoleklass och fritids

inryms också på skolan.

På nedre plan finns en matsal och en ”länk” till förskolan, som är sammanbyggd

med skolan.

En nybyggd sporthall finns i nära anslutning till den äldre

skolbyggnaden. Sporthallen används mycket även utanför skoltid, till

olika friskvårdsaktiviteter i samhället.

Skolan har ca 50 barn/elever och tio anställda vid skola och

fritidshem.

Vårt mål är att eleverna som lämnar skolan ska göra det med stort

självförtroende och en vilja att lära sig nya saker och att de minns

sin skoltid med glädje. Detta når vi genom att skapa en positiv kultur

tillsammans med elever och föräldrar.

Eringsbodaskolan

Vävarevägen

370 17 Eringsboda

Rektor

0457 - 61 71 37

26

www.ronneby.se/eringsbodaskolan


Ronneby skolområde

Eringsboda

13

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Snäckebacksskolan

Fredriksbergsskolan

Espedalsskolan

Skogsgårdsskolan

Saxemaraskolan

Hobyskolan

Hallabro

12

Kallinge skolområde

Backaryd

11

7. Kallingeskolan 7-9, Kallingeskolan F-6

8. Slättagårdsskolan

9. Johannishusskolan

10. Listerbyskolan

11. Backarydsskolan

12. Hallabroskolan

13. Eringsbodaskolan

Kallinge

Bräkne-Hoby

7 14

8

Råd och stödteamet

6

15

Ronneby

3 1 2

4

Johannishus

9

14. RoS

KulturPedagogiskt Centrum

10

Listerby

15. KPC

Saxemara

5

Läs mer på webbplatsen

Ronneby kommun växel

0457 - 61 80 00

www.ronneby.se

28

29


KulturPedagogiskt

Centrum

Råd- och Stödteamet

Chef KPC

Claes Andersson

Välkommen till KPC!

KulturPedagogiskt Centrum (KPC) i Ronneby är ett forum som ger

barn och ungdomar möjlighet att uppleva, skapa och växa med kultur.

KPC värnar om demokrati och ungdomars självkänsla och erbjuder

upplevelser inom hela kulturområdet. KPC:s uppdrag grundar sig på

FN:s konvention om barns rättigheter, men också på förskolans, grundskolans

och särskolans läroplaner.

Inom programverksamheten finns ett rikt utbud av professionell teater,

musik, dans och film, som kommer alla Ronnebys barn till del.

KPC:s pedagoger ger barn och ungdomar möjlighet till eget skapande

inom områdena musik, dans, bild/media, drama/teater och kulturarv, i

ett omfattande samarbete med alla kommunens skolor.

Utöver det pedagogiska arbetet ute i skolorna besöker kontinuerligt

över 500 barn och ungdomar varje vecka musik-, bild- och teaterskolorna

på KPC.

Extra spännande är projekt där alla kompetenser inom KPC kan

kraftsamla. Det samarbetet har hittills resulterat i bl.a. Medeltidsdagar,

Barnkonventionen -99, Filmbygget men också i föreställningar som

Moviestarz, Askungen, Josef och regnbågsrocken och kABBAré.

Tack vare Kulturcentrums konsthallar, kan KPC även erbjuda

skolklasser i kommunen visningar av olika utställningar, där barnen

sedan får arbeta i kreativa workshops.

RoS-samordnande chef

Bodil Östgård

Välkommen till RoS,

Råd- och Stödteamet

RoS-teamet har ett

utvecklande, stödjande och

samordnande uppdrag.

Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom

Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

RoS-teamet stödjer de olika verksamheterna, i arbetet med att

identifiera och stödja barn genom att erbjuda kvalificerade och

kompletterande tjänster inom elevhälsan. RoS-teamet har ett

utvecklande, stödjande och samordnande uppdrag.

Tjänsterna hos teamet är bland annat:

• konsultation, handledning

• observationer, kartläggningar, utredningar

• direkt stöd och träning till barn och elever, enskilt eller i grupp

• samarbete med andra externa verksamheter till exempel

barnpsyk, habiliteringen och speciapedagogiska skolmyndigheten.

Teamet leds av en samordnande chef och består av psykologer och

specialpedagoger med olika inriktningar.

Inom RoS finns även ett Skoldatatek. Skoldatateket är en viktig

funktion för elever med behov av kompensatoriska hjälpmedel som

är IT-baserade.

Varje skolområde har en egen specialpedagog som arbetar enbart

för att stödja förskolorna.

Kulturpedagogiskt centrum

Kallingevägen 3

372 39 Ronneby

Chef KPC

0457 - 61 75 30

Chef RoS

0457 - 61 78 40

Expeditionen

0457 - 61 78 37

www.ronneby.se/kpc

www.ronneby.se/ros

30 31


Utbildningsförvaltningen

Stadshuset

Ronneby

0457 - 61 80 00

www.ronneby.se/utbildning

More magazines by this user
Similar magazines