15.06.2014 Views

Solceller på Solföljare - Ronneby kommun

Solceller på Solföljare - Ronneby kommun

Solceller på Solföljare - Ronneby kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Solceller</strong><br />

på solföljare<br />

Om solcellsanläggningen på Sörbyverket i <strong>Ronneby</strong>


33 kWp<br />

Solföljande solcellsanläggning på Sörbyverket i <strong>Ronneby</strong><br />

störst i sitt slag i Sverige<br />

Fjärrvärmeverket i <strong>Ronneby</strong> har landets största solföljande<br />

solcellsanläggning. Tre solfångare på 78 kvadratmeter<br />

vardera är igång så länge solen är uppe, och vrider sig efter<br />

hur solen rör sig under dagen. Solföljarna ökar utnyttjandegraden<br />

med 30-35%. Anläggningen kommer under ett normalår<br />

att producera ca 42 000 kWh el till fjärrvärmeverket, och efter<br />

åtta till tio år beräknas anläggningen vara betald.<br />

<strong>Ronneby</strong> satsar på solenergi<br />

Solcellsinstallationen på fjärrvärmeverket utfördes 2010 genom<br />

<strong>Ronneby</strong> Miljö & Teknik AB och entreprenören ExoTech<br />

AB med syfte att utnyttja solen för energiproduktion.<br />

Den totala ytan med solceller uppgår till cirka 234 kvadratmeter<br />

och de tre solföljarna har vardera 60 solcellsmoduler. Var<br />

och en av de tre solföljarna har en toppeffekt på ca 11 kilowatt<br />

(kW), vilket ger en total effekt på nästan 33 kilowatt-peak (kWp).<br />

<strong>Solceller</strong>na omvandlar solljus, via omformare, till elektrisk energi<br />

som matas in i byggnadens elsystem. Anläggningen är uppkopplad<br />

till datoriserad övervakning.<br />

Utöver anläggningen på fjärrvärmeverket har <strong>Ronneby</strong><br />

Miljö & Teknik AB även satsat på en mindre solcellsanläggning<br />

på 13 kWp, placerad på bolagets förråd.<br />

<strong>Ronneby</strong> Miljö & Teknik AB har som målsättning att kombinera<br />

miljöansvar med ekonomisk effektivitet. Företaget skall<br />

arbeta med en helhetssyn och med hjälp av modern teknik<br />

skapa en renare miljö runt om i <strong>kommun</strong>en.<br />

<strong>Ronneby</strong> och dess invånare är bra på att söka bidrag till<br />

solenergi. Totalt har ca 2,35 miljoner kronor (t.o.m. 2010)<br />

beviljats till privatpersoner, företag och <strong>kommun</strong>en i stöd<br />

för installation av solel. Det placerar <strong>Ronneby</strong> <strong>kommun</strong> på<br />

en tolfte plats i landet på Svensk Solenergis rankinglista,<br />

och det är 83 klättrade platser sedan 2009.<br />

Så fungerar solcellen<br />

En solcell omvandlar solljus till elektrisk energi. Omvandlingen<br />

försiggår tyst och utan några rörliga delar. Inte heller sker<br />

någon förbrukning av det material som solcellen är gjord av –<br />

den fungerar enligt tillverkarna i minst 25 år.<br />

Solcellen är uppbyggd så att ljus kan tränga in i den, samtidigt<br />

som genererad energi kan ledas bort till den förbrukare<br />

som ska nyttogöra sig energin. Solcellen är tillverkad av ett<br />

halvledarmaterial och den producerar likström som omvandlas<br />

till växelström i en växelriktare.<br />

Solcellsmodulerna på Sörbyverket i <strong>Ronneby</strong> är av typen<br />

polykristallina och har en toppeffekt på 180 W vardera. Solföljarna<br />

kommer från den spanska tillverkaren Mecasolar och de<br />

tre växelriktarna är av fabrikat Danfoss.<br />

En investering för framtiden<br />

Projektet genomfördes med statligt stöd för energieffektivisering<br />

till förnybara energikällor inom offentlig verksamhet.<br />

Efter att anläggningen är betald är energin i princip gratis<br />

för fjärrvärmeverket. Solcellsanläggningens beräknade livslängd<br />

är minst 25 år. Detta gör att anläggningen är en god<br />

ekonomisk investering samtidigt som den är positiv för vår<br />

vår miljö.


Anläggningens status, effekt och levererad energi, visas fortlöpande<br />

på en informationsskylt.<br />

Anläggningen består av tre solföljare med vardera 60 solcellsmoduler<br />

från Sharp av monokristallin typ med en toppeffekt på 180 W/st.<br />

Data samlas in via solgivare, temperaturgivare, elmätare och via<br />

omformare till en driftcentral för övervakning och utvärdering.


Projektfakta<br />

Omfattning<br />

234 m 2 solceller, energiproduktion ca 42 000 kWh per år<br />

Byggnadsår 2010<br />

Beställare<br />

ronneby Miljö & Teknik AB<br />

Solenergikonsult<br />

Swedeco VVS-Konsult AB<br />

Konstruktör<br />

exoTech AB<br />

Elkonsult<br />

åf Infrastruktur AB<br />

Entrepenör<br />

exoTech AB<br />

Projektledare<br />

jens Hansen<br />

<strong>Ronneby</strong> Miljö & Teknik AB<br />

<strong>Ronneby</strong> Miljö & Teknik AB arbetar med elnät, fjärrvärme, VA, renhållning och bredband.<br />

• Har ca 100 anställda.<br />

• Omsätter 240 Mkr per år.<br />

• Ägs till 100% av <strong>Ronneby</strong> <strong>kommun</strong>.<br />

• Är certifierat enligt ISO 14001.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!