Naturvårdsprogram lågupplöst, 9,93 MB - Ängelholms kommun

angelholm.se

Naturvårdsprogram lågupplöst, 9,93 MB - Ängelholms kommun

Geologi och morfologi....................................................................................................19

Hydrogeologi....................................................................................................................................19

Dagens markanvändning ...............................................................................................22

Tätortsnära natur och rekreation ...................................................................................26

Hot från främmande arter ..............................................................................................27

Floran ................................................................................................................................................27

Faunan...............................................................................................................................................28

Hav ....................................................................................................................................................29

Referenser .......................................................................................................................30

Ordförklaringar ..............................................................................................................35

Anvisningar till områdesbeskrivningar ..........................................................................39

Innehållsförteckning områdesbeskrivningar ................................................................40

Innehållsförteckning områdesnummer..........................................................................41

Översiktskarta över områden .........................................................................................42

Område 1 - 80........................................................................................................... 1 - 119

Naturvårdsprogram för Ängelholms kommun

Naturvårdsprogrammet är uppdelat i två delar, en allmän del och en del med områdesbeskriv

ningar. Miljönämnden beslutade 2010-05-11 att godkänna Naturvårdsprogram för Ängelholms

kommun efter att programmet varit ute för samråd 2010-02-15 – 2010-04-15.

Naturvårdsprogrammet antogs av kommunfullmäktige den 28 juni 2010 och ska uppdateras en

gång per mandatperiod. Uppdateringen ska antas av kommunfullmäktige.

Ny kunskap som tillkommer till följd av den stora nationella satsningen på artbeskrivningar, inventeringar

och bedömningar för hotade organismer bör arbetas in i programmet.

Syftet med naturvårdsprogrammet är att få ett samlat dokument som beskriver områden i kommunen

med höga naturvärden. Ängelholms naturvårdsprogram ska utgöra ett planeringsunderlag

för kommunens översiktsplan och vara till hjälp och stöd i framtagande av detaljplaner,

handläggning av bygglov, markfrågor och naturvårdsarbete i kommunen, dvs prövning enligt

miljöbalken och plan- och bygglagen. Naturvårdsprogrammet är även ett viktigt verktyg för att

prioritera områden som kan behöva ett förstärkt skydd från exploatering eller som kräver viss

skötsel för att dess värde ska kunna bibehållas till kommande generationer. I förlängningen bör

åtgärdsprogram tas fram till de områden som kräver aktiv skötsel för att bibehålla sina värden.

Naturvårdsprogrammet har tagits fram med hjälp av statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt.

Eventuella frågor kring programmet besvaras av:

Karin Valtinat, tel 0431-87137 eller

Miljökontoret expedition,0431-87135.

3

More magazines by this user
Similar magazines