12.07.2015 Views

Nummer 1, 11 februari (PDF-dokument, 489 kB) - Vellinge kommun

Nummer 1, 11 februari (PDF-dokument, 489 kB) - Vellinge kommun

Nummer 1, 11 februari (PDF-dokument, 489 kB) - Vellinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bygga, bo och miljöNederländskt skydd mot höjd havsnivåKan man fortsätta att bo påFalsterbonäset? Kan vi ståemot när vågorna rasar ochhavet stiger? Svaret är ja.Klimatförändringen och dess inverkanpå Falsterbonäset har fåttförnyad aktualitet, dels genom dendialog som ägt rum mellan <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong> och Länsstyrelsen, delsgenom media.<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> vill skyddaNäset mot erosion och översvämningar,dels genom att fylla sand påstränderna, dels genom att byggajordvallar utmed delar av kusten.Länsstyrelsen ifrågasätter huruvidadet är möjligt att använda sandför att motverka kusterosioner.Strandfodring en lösningI Nederländerna tillsatte regeringenför ett antal år sedan den senasteDeltakommissionen, troligenden vetenskapligt mest kompetentasom funderat kring dessa frågor.Den presenterade sina resultat2008 och formulerade en visionom skyddet av den nederländskakusten med hänsyn till klimatförändringar.Olika lösningar föreslås. Densom passar Näset bäst är strandfodring,som innebär att man läggerny sand på stranden och i detgrunda vattnet utanför. Genom atthöja stranden i samma takt somhavet stiger behåller man balansenmellan hav och strand. Genominverkan av vinden kommer destrandnära sanddynerna, som idagskyddar delar av Näset mot översvämning,att skjuta i höjden påmotsvarande sätt. Därmed förblirockså balansen mellan havet, extremahögvatten och sanddynernadensamma som idag.Det finns således ingen anledningatt tro att sanddynerna iframtiden skulle vara mera utsattaän vad de är idag, förutsatt attnivån på stranden och den grundabottnen utanför successivt höjs genomstrandfordring i takt med atthavet stiger. Beräkningar för Ystadvisar att detta fram till år 2050skulle kosta cirka 300 000 konorper kilometer strand och år. Sammastudie visar att Ystads stränderår 2009 genererade inkomster påcirka 55 miljoner kronor. Kostnadenför att bibehålla strändernaär således liten. Liknande belopptorde gälla för Näset.Vallar en beprövad lösningI Nederländerna kommer man ävenatt fortsätta skydda kustområdenmed jordvallar. Också <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong> vill använda jordvallar.Kostnaden för en jordvall, somskulle skydda Näset mot översvämningarfram till 2050, uppgår tillcirka 15 miljoner kronor – en litensumma med tanke på att värdet påinfrastrukturen som skyddas uppgårtill cirka 60 miljarder kronor.Problem med grundvattenhöjningLänsstyrelsen har uttryckt oro förgrundvattnets höjning. Den åtgärdvi föreslår kallas dränering.Genom att pumpa ut grundvatteni rätt mängd och på rätt nivå imarken kontrolleras nivån bådepå det saltare havsvattnet och pågrundvattnets överyta. Att detta ärtekniskt möjligt visar man i Nederländernadär cirka en tredjedel avlandets yta redan idag ligger underhavets medelvattentyta.Kostnaden för att hålla grundvattennivåernanere på Näsetuppgår till cirka en miljon kronorper år fram till 2050 – en i sammanhangetmycket liten summa.Det är fullt möjligt att skyddaNäset mot erosion och översvämningar.Vi har väl underbyggda förslagpå hur och var dessa skyddsåtgärderska byggas.Vi vill att myndigheterna bestämmersig och ger oss de tillståndvi behöver. Vi vill agera nu.Läs mer på <strong>Vellinge</strong>.se/havsniva.Text: Lars-Ingvar Ljungman, <strong>kommun</strong>styrelsensordförande och HansHansson, professor i teknisk vattenresurslära,Lunds tekniska högskolaUtredning avdagvattenSommarens regnmängderhar skapat problem medvattenavrinning inomstora delar av <strong>kommun</strong>en.På flera håll uppstod blandannat problem med översvämningar.Dessutom hardet framkommit att en delbebyggda områden inte harnågon dagvattenavledning.Kommunen har därförtillsatt en utredning föratt komma tillrätta medproblemen. Utredningen,som leds av <strong>kommun</strong>enstidigare va-chef Per Juhlin,ska kartlägga hur detser ut med dagvattenavledningi <strong>kommun</strong>en ochäven komma fram till bådekortsiktiga och långsiktigaåtgärder, med hänsyn tillklimatförändringarna.Själva utredningenberäknas pågå under hela2012 och består av femdelar.Under första delen tasbland annat underlag föravrinningsområden fram.Befintliga anläggningaroch utloppspunkter inventeras.Klart i mars.Den andra delen bestårbland annat i att inventerabefintliga dikningsföretagoch utloppspunkter för nyaanläggningar. Klart i maj.Under del tre inventerasbland annat anläggningarför dagvatten inom vägföreningsområde.Klart iseptember.Under del fyra tas grovakostnadsberäkningar framområdesvis. Olika finansieringsalternativkontrataxekonsekvenser utredsoch en prioritetsordningtas fram. Klart i december.Slutrapporten (del fem)med förslag till åtgärderberäknas Text: Magnus vara klar Mosén någongång under december.Text: Magnus MosénFebruari 2012 KOMMUNIKÉN 3


Vård och omsorgAnhörig till någonmed funktionshinder?Då är du välkommen påföreläsning med psykologenoch föreläsaren Marie Lindgrensom bl.a. tar upp:• Stress och utmattning• Hur hantera ångest,sorg och skuld• Att släppa tagetMålsättningen är attdeltagarna får ventileraolika frågeställningar ochfår med sig verktyg för attkunna leva och njuta avnuet tillsammans med sinanärstående.Datum: 13 marsTid: kl. 18.00–20.30Plats: fullmäktigesalen,<strong>kommun</strong>huset i <strong>Vellinge</strong>,Norrevångsg. 3. Fika serveras.Obligatorisk anmälansenast 28 <strong>februari</strong> till anhörigstödskoordinatorSusannLindmark, 0733-55 57 <strong>11</strong>eller susann.lindmark@vellinge.se.Text: Susann LindmarkMånstorps ängarsnart saneratUnder hösten pågick saneringsarbetetpå Månstorpsängar. Arbetet ska varaklart i mitten av <strong>februari</strong>.Ingen av hyresgästernahar behövt lämna Månstorpsängar under arbetet.En del i taget har saneratsoch de boende har undertiden flyttat upp till korttidsavdelningenmed sittbohag.– Saneringsarbetet harinneburit att vi har fåttköpa in korttidsplatser iandra <strong>kommun</strong>er. Mångahar behov av en lägenhetpå våra vård- och omsorgsboendenjust nu, så vi ser vifram mot att korttidsavdelningenpå Månstorps ängarkan öppna snart, sägerAnna Mannfalk, ordförandei omsorgsnämnden.Text: Catharina ByströmHjälp en medmänniskaKornet är en daglig verksamhet i <strong>kommun</strong>al regi för den som bor i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>,är 18–67 år och har drabbats av psykisk ohälsa. Foto: Annika LundhNu söker vi dig som är mellan30 och 40 år och vill göra ensocial insats.Alla behöver en vän att prata ochumgås med, men vi har alla olikaförutsättningar för att knytasociala kontakter. De människorsom lever med en livslång funktionsnedsättninghar kanske i detdagliga livet få sociala kontakterutöver anhöriga och personal.Laglig rätt till kontaktpersonGenom LSS-lagstiftningen* finnsen möjlighet att ansöka om kontaktperson,en vän. De som hardenna möjlighet är människor medutvecklingsstörning, autism- ochautismliknande tillstånd och demed förvärvade hjärnskador. Ävenandra personer med varaktiga psykiskaoch fysiska funktionsnedsättningarkan söka kontaktperson.Vara medmänniskaKontaktpersonens främsta uppgiftär att vara medmänniska, en vänatt umgås med, som har tid och tålamodoch som går att lita på. Vad”kontaktpersonsparet” gör berorpå vad man tillsammans kommerfram till.När träffarna sker beror helt pånär båda parter kan. Kontaktpersonenhar rätt att åka på semesteroch att vara sjuk och behöver inteta igen tiden.Vanligtvis träffas paret två tillfyra gånger i månaden, men det ärsom sagt en överenskommelse. Iavtalet står att uppdraget omfattarminst åtta timmar i månaden.Dessa timmar får disponeras fritt.Kontaktpersonen får ett arvodeoch en omkostnadsersättning utbetaldvarje månad.Intresserad? Kontakta CeciliaRosencrantz, samordnare LSS,telefon 0709-91 56 81 eller cecilia.rosenkrantz@vellinge.se.Text: Maria Dedic* LSS är en rättighetslag som skagarantera personer med omfattandeoch varaktiga funktionshindergoda levnadsvillkor, att de får denhjälp de behöver i det dagliga livetoch att de kan påverka vilket stödoch vilken service de får. Målet äratt den enskilde får möjlighet attleva som andra.Källa: Socialstyrelsen4 KOMMUNIKÉN Februari 2012


Trafik och trygghetTa det piano i trafikenVid ökade hastigheter ökarbränsleförbrukningen ochkoldioxidutsläppen kraftigt.Hastigheten är avgörande förhur allvarliga konsekvensernablir vid en olycka. Högre hastighetger inte heller någonstörre tidsvinst.I höstas tog <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>fram en ny hastighetsplan somresulterat i nya hastigheter.Många synpunkter kom in undersamrådsprocessen. Efter beslut inämnden för gemensam medborgarserviceoch en andra remissrundamed väghållarna, införsnu, i ett första steg i <strong>februari</strong>/mars, nya hastigheter i Gessie by,Hököpinge och Hököpinge kyrkby.40 km/tim blir den nya hastighetenpå Bruksvägen, väg 500 genomHököpinge och på huvudvägarnagenom Hököpinge kyrkby.Hastigheten på väg 500 sänkstill 40 km/tim i korsningen medBruksvägen och höjs till 60 km/tim mellan Hököpinge och Gessieby.Även hastigheten på Mossahusvägenändras till 40 km/tim.Näst på tur för omskyltningstår <strong>Vellinge</strong> tätort. Förhoppningenär att stora delar av omskyltningenkan ske under våren.I samrådsprocessen fanns detstor oro för att hastigheten påStenbocks väg i Höllviken skullehöjas till 60 km/tim, men nämndenför gemensam medborgarservicebeslutade att 50 km/tim skavara kvar.Omskyltningen av hastigheteringår i en nationell ambition attsträva efter jämna hastighetssteg– 40, 60, 80 och 100 km/tim.Övervakning av vägnätetJust nu prioriteras övervakningpå platserna nedan, men vägnätetövervakas även på andra platser.• Väg 100/Falsterbovägen• Väg 101• Bruksvägen, Hököpinge• Kungstorpsvägen, Höllviken• Stenbocks väg, Höllviken• Ängdalavägen, Höllviken• Östra Fädriften, Höllviken• Halörsvägen, Skanör• Malmövägen, Skanör• Clemensagervägen, Falsterbo• Norrevångsgatan, <strong>Vellinge</strong>• Södervångsgatan, <strong>Vellinge</strong>Besök <strong>Vellinge</strong>.se under Trafik &infrastruktur för mer information.Text: Annette BengtssonGrannsamverkan och guidning på St Hammars nya skolaHöst och vinter ökar bostadsinbrot-tenradikalt. Grannsamverkanär en del av lösningen.Att råka ut för att någon harvarit i ens hem känns obehagligtoch kränkande. Än värre ärdet att upptäcka att värdesakerhar försvunnit. Oftast avgör inteslumpen vem som blir utsatt; tjuvenhar valt sina måltavlor medmer eller mindre omsorg. Du kanParkeringsregler övervakasFrån mitten av <strong>februari</strong> sköterMalmö industrivakter AB parkeringsövervakningeni <strong>Vellinge</strong>på allmänna <strong>kommun</strong>alagator och parkeringsplatser.Parkeringsvakterna följer blandannat upp hur den tidsbegränsadeparkeringen efterlevs och attbilister inte parkerar på platserreserverade för rörelsehindrade,dock göra det svårare för tjuvengenom något så enkelt som attsamverka med grannarna.Polisen, <strong>kommun</strong>en och LänsförsäkringarSkåne hjälper ergärna igång! Kom till Stora Hammarsnya skola på Esplanaden 7i Höllviken tisdag 28 <strong>februari</strong> kl.18.00–19.00 så berättar vi hur!Vill du passa på att få en guidninggenom <strong>Vellinge</strong>s modernasteom de inte har tillstånd. Handlare,handikapporganisationer med flerahar ofta klagat på att parkeringsplatsernainte används som det ärtänkt eller att framkomlighetenhindras av felparkerade bilar.Kommunens ambition med övervakningenär att tillgänglighetenoch trafiksäkerheten ska öka.Om man parkerar i strid medtrafikreglerna kan man få betalaskola av rektor Stina Hansson,är du välkommen redan kl. 17.00.Anmälan marielouise.arendt@vellinge.se eller <strong>Vellinge</strong> Direkt,040-42 50 00. Meddela om dukommer kl. 17.00 eller 18.00. Vidmånga deltagare arrangerar viytterligare tillfällen. Välkommen!Text: Marie Louise Arendten avgift, för närvarande 300 eller600 kronor, beroende på hurallvarlig förseelsen är.Om man får en parkeringsanmärkningoch anser att den ärfelaktig kan man bestrida den tillPolisen. Avgiften ska betalas ävenom man begär rättelse eller bestrideranmärkningen.Text: Annette BengtssonFebruari 2012 KOMMUNIKÉN 5


Special: SundsgymnasietFortsatta studier iUSA för golfeleverFilip BrattseEmma HenriksonEmma Henrikson och FilipBrattse går på Sundsgymnasietsidrottsprogrammed inriktning golf. De harutvecklats stort under årenpå skolan.Emma har under detgångna året dragit på siglandslagströjan två gånger.Team Rudersdal Open iDanmark gav en fjärdeplatsoch på Finnish AmateurOpen slutade Emma tvåa.På senaste Skandia Elitvann Emma med hela sexslags marginal. I skrivandestund är hon rankad treabland Sveriges juniorer.Filip har liksom Emmahaft två landslagsuppdragunder 20<strong>11</strong>, Team RudersdalOpen och GermanJunior Open. Båda två harblivit antagna vid college iUSA för sina framtida studier– Emma i San Diegooch Filip i Chicago.Text och foto: Per Johansson”Det ska koka här!”44 elever går på det estetiskaprogrammet On Stage på Sundsgymnasiet.Kommunikén fickse frukten av treornas arbeteunder föreställningen VideobutikenRullen – en fartfylld ochrolig musikal om en videobutiksom hotas av rivning.Eleverna har skrivit all text ochdialog själva till föreställningen,som innehåller allt ifrån en sexuelltfrustrerad präst till en kärlekskrankbrevbärare. Linnéa Lindgren, somhar en nyckelroll i musikalens handling,har sång som sitt huvudintresseoch ångrar inte att hon valdeSundsgymnasiets estetiskaprogram.– Speciellt tycker jagom gehörs- och musiklära.Man får verkligen lära sigmusik från grunden, sägerhon.En lyckoträffLinus Ask spelar bland annatpräst i uppsättningenoch efter snart tre år påestetprogrammet är ambitionenklar.– Jag tänker åka tillUSA som au-pair ett år.Sedan vill jag komma in påTeaterhögskolan. Att jag valde estetiskaprogrammet berodde mest påatt jag kände att jag inte skulle orkapendla in till Malmö. Men det visadesig vara en lyckoträff, säger han.Alla involverasKlemens Rosberg är slagverks- ochensemblelärare. Han berättar passioneratom estetprogrammets synpå kreativitet och framförande.– Det ska koka här! Alla elever,oavsett hur bra de är, ska involverasi föreställningarna. Det är fantastisktatt se hur alla hjälper varandra,säger han när han visar uppskolans imponerande lokaler.Eleverna har tillgång till replokaler,studio och en mängd instrument.– Vi brukar uppmuntra elevernaatt använda lokalerna även när deinte har lektion. Sitt inte och hängpå håltimmarna, kom ner och spelain din egen platta istället, brukarjag säga, berättar Mattias LeesmentBergh, musiklärare.En viktig del av estetprogrammetär att eleverna ska fokusera på sittsceniska framförande.– Låtarna ska övas in för attverkligen framföras. Man ska intebara repa in åtta låtar och så blir detinget mer med det. Det ska finnasen deadline. Det är spännande att sehur eleverna alltid fixar det. Vissabehöver kniven mot strupen och börjaröva som hårdast någon månadinnan det är dags för föreställning.Men de brukar alltid fixa det, sägerKlemens Rosberg.Lukas Wall, Olof Nilsson och Linnéa Lindgren trivs påSundsgymnasiet.Företag hör av sigElevernas föreställningar och konserterhar vid det här laget nått såpass stor framgång att de ofta anlitastill evenemang utanför skolan.– Företag och andra organisationerhör av sig och berättar att dehört gott om våra konserter och attde vill anlita oss. Det är jättekul,berättar Klemens Rosberg.Text och foto: Magnus MosénFakta: Sundsgymnasietsestetiska program – On Stage:Utbildningen förbereder dig både förhögskola och en framtid som artist.Fokus ligger på att eleverna skaspela mycket. Modern teknik ochprofessionell utrustning är självklaradelar av utbildingen.6 KOMMUNIKÉN Februari 2012


Special: SundsgymnasietElever gör tidning om EUPå bilden ser du från vänster Cecilia Vegelius, Emma Svärd, Linnea Olsson, AmandaDyberg och Jonatan Nyhlén på besök i Bryssel. Foto: Viktoria NordströmI september 20<strong>11</strong> gjorde femsamhällselever på Sundsgymnasietmed inriktning Europaen enkät på skolan om grundläggandefaktakunskaper inomEU. Resultatet var mycketdåligt, men en sak var klar:eleverna på skolan ville lära sigmer om EU.Peppade körtjejer mot SydafrikaLinnéa Lindgren och SaraFrenning från Sundsgymnasietbeger sig snart ut på en spännanderesa. Om några dar skade åka till Sydafrika.– Jag är peppad och förväntansfull,säger Linnéa Lindgren.– Och jag är så spänd inför resan,sprudlar Sara Frenning.De har blivit uttagna till att– Vi bestämde oss för att på etthumoristiskt och lite lättare sättförmedla kunskap om EU genom attgöra en tidning, berättar AmandaDyberg.– Vi vill engagera och informeraungdomar om hur mycket EU påverkarvåra liv och namnet EngageradUngdom var därför ett enkeltval.Tidningens innehåll kommeratt vara blandat med intervjuer,krönikor, debattinlägg och grundläggandefakta om EU.Linnea Olsson berättar också atten del nyheter kommer att finnasmed för att uppdatera läsaren omvad som händer inom EU. Förutomgrundläggande kunskap kommeräven reportage från elevernas skolresortill Strasbourg och Bryssel attfinnas med.– I december besökte vi Europaparlamenteti Strasbourg ochsjunga i en kör, i regi av stiftelsenStar for Life, vars mål är att bekämpaaids och hiv i Afrika.De ska ska sjunga för och tillsammansmed olika skolor i Sydafrika.– Vi kommer bland annat sjungapå invigningen av en skola, berättarLinnéa.Vad förväntar ni er av er resa?– Att se hur ungdomarna har deti Sydafrika, säger Sara Frenning.– Jag är intresserad av att se hurungdomarna i Sydafrika kombinerardans och musik. I Sverige skiljervi ofta dans och musik åt. I Sydafrikahör det mer ihop, har jag hört, sägerLinnéa.Text och foto: Magnus Mosénagerade parlamentariker för en dagtillsammans med elever från EU:salla medlemsländer, säger EmmaSvärd.Jonatan Nyhlén fortsätter:– I januari var vi i Bryssel därvi bland annat besökte NATO ochUSEU (USA:s EU-ambassad) ochträffade EuropaparlamentarikernMikael Gustafsson. Vi fick också seföreläsningen som Bill Gates höll iplenisalen för parlamentarikerna.Han talade om välgörenhet och hurdu på ett effektivt sätt botar sjukdomari Afrika. Föreläsningen heterInnovation with Impact.Att göra en tidning från grundenär ingen lätt uppgift men med hjälpfrån skolans medialärare och eleverhar processen blivit smidigare.– Vi har även fått hjälp med dedatorprogram som behövs för attskapa tidningen och skolan harverkligen funnits där för oss, sägerCecilia Vegelius.Tidningen kommer att tryckasi slutet av <strong>februari</strong> för att sedanfinnas med på SundsgymnasietsEuropadag den 9 maj. Tidningenkommer också att finnas på <strong>kommun</strong>ensbibliotek.Text: Cecilia VegeliusFörsta stegetmot kulturskolaFör att omvandla <strong>Vellinge</strong>Musikskola till <strong>Vellinge</strong> Kulturskolakrävs nya lokaler. Därförbyggs Mediahuset på Sundsgymnasietom i sin helhet.Den fristående byggnadensom idag kallas Studion byggsihop med Mediahuset för attrymma en större scen med platsför fler åskådare.När vårterminen är slutpåbörjas ombyggnaden avStudion, vilken beräknas varaklar i slutet av augusti. Om alltgår som det ska invigs de nyalokalerna i mitten av oktober.Text: Lennart WillemoFebruari 2012 KOMMUNIKÉN 7


Monica, Anders och alla de andraVernissage lördagen den 18 <strong>februari</strong>kl. 12.00–17.00: Monica, Anders ochalla de andra – tidiga konstnärsporträttav Georg Oddner. Utställningenär producerad av Malmö museer ochpågårtill och med den <strong>11</strong> mars.Öppet: lör–sön kl. 12.00–17.00Uppleva och göraVernissager och sportlov på konsthallenHästkrafterVernissage lördagen den 17 mars kl.12.00 –17.00: Hästkrafter – en samlingsutställningmed tio konstnärerpå tema hästar och bilar. Utställningenpågår till och med den 15 april.Öppet: fre–sön kl. 12.00–17.00, ävenSkärtorsdag och Annandag påsk. Förmer information besök <strong>Vellinge</strong>.se/konsthall.Mona Niklassons tavla Mustang finnsmed på samlingsutställningen.Släktforskning iVästra IngelstadOnsdagen den 15 <strong>februari</strong> kl.17.00–19.00 är det släktforskningskvällpå Västra Ingelstadsbibliotek. Britt-Marie Ridellfrån Söderslätt Släkt- ochhembygdsforskarförening visarhur man kommer igång med sinsläktforskning. Det är främstför nybörjare men även vanasläktforskare kan få tips ochidéer. Evenemanget är gratisoch ingen anmälan behövs.Välkommen!Text: Jenny AhlinMusikalen Hotel NelsonNu är det snart dags förmusikalen Hotel Nelson iSödervångshallen.Hotel Nelson är en spännandehistoria om saker som försvinnerpå ett hotell som dessutombesöks av både gäster ochspöken. Musikalen är gjordav hela musikklassen årskurs4–9.Tider: onsdagen den 15<strong>februari</strong> och torsdagen den 16<strong>februari</strong> kl. 10.00 och 13.00Torsdagen den 16 <strong>februari</strong>även kl. 18.30.Entré 50 kronorPorträtt av MonicaZetterlund, GeorgOddner/MalmömuseerAktivitet på sportlovetSportlovsateljé för skollediga ungdomar i årskurs 4–6.Vi tittar på porträtten i utställningen Monica, Andersoch alla de andra och skapar egna ansikten med kollageteknik.Onsdag 22 <strong>februari</strong> kl. 13.00–15.00Torsdag 23 <strong>februari</strong> kl. 13.00–15.00Kostnad 40 kronorVälj dag och anmäl till falsterbo.konsthall@vellinge.se eller ring040-47 33 10 senast den 16 <strong>februari</strong>.Text: Lena MiörnerText: Margareta Månsson Affisch: Creativomedia Foto: Frida Nyqvist

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!