13.07.2015 Views

Kommunstyrelsen - Vellinge kommun

Kommunstyrelsen - Vellinge kommun

Kommunstyrelsen - Vellinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Kallelse och dagordning1(54)2012-03-23Ks 2012/161KommunförvaltningenKommunsekreterareKristina LarsenTfn 040-42 5151<strong>Kommunstyrelsen</strong>Sammanträdesdatum 2012-03-27Plats <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>hus, Kolabacken (rum 1)Tid 18:30LedamöterErsättareNärvarorättLars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden)Carina Wutzler (M) (1:a vice ordförande)Henrik Thorsell (FP) (2:e vice ordförande)Alexander Åberg (M)Christer Tedestål (M)Karin Lönnergård Grevendahl (M)Mikael Ståhlfors (M)Synnöve Frick (M)Christer Mars (M)Magnus Bergström (FP)Christina Skörvald (S)Rolf Erichs (NL)Peter Abramo (MP)Ola Freij (M)Lena Wendt (M)Gustav Schyllert (M)Inger Järsholm Broekhuis (M)Lars Danred (M)Anna Mannfalk (M)Agneta Löfberg (M)Lars Olin (M)Camilla J. Lindberg (FP)Susanne Lidfeldt (FP)Rickard Omfors (NL)Åke Hansson (KD)Björn Axtelius (S)Tommy Larsson (M)Karl-Johan Persson (SD)Eventuellt förhinder anmäles snarast till sekreteraren eller <strong>Vellinge</strong> Direkt tfn 040-42 50 00, e-postvellinge.<strong>kommun</strong>@vellinge.se.


Kallelse och dagordning2(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Tommy Nilsson (SD)ÖvrigaMagnus Hedin, <strong>kommun</strong>direktörÅke Grönvall, ekonomidirektörLiselott Lundin, personaldirektörMarie Carlberg, <strong>kommun</strong>ikationsdirektörHans Folkeson, avdelningschef Tillväxt och samhällsbyggnadCharlotte Unosson, avdelningschef MedborgarserviceVensel Rosqvist, avdelningschef Individuell myndighetsutövningKristina Larsen, <strong>kommun</strong>sekreterare


Kallelse och dagordning3(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendelista1. Val för justering2. Kommundirektören informerar3. Meddelande4. Redovisning av delegeringsbeslut5. Rapport avseende <strong>kommun</strong>övergripande intern kontroll 20116. Övergripande plan för intern kontroll 20127. Intern kontroll för år 2012 för plan-, mark- och exploateringsverksamhet8. IT-strategi 2012-20159. Handlingsprogram för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> 2011-2014 enligt lagen om skydd mot olyckor.10. Tilläggsavtal IV till gällande konsortialavtal - Ängelholms <strong>kommun</strong> som delägare i Sydvatten AB11. Reviderade riktlinjer vid omvandling av <strong>kommun</strong>al skola till fristående skola12. Reviderade riktlinjer vid omvandling av <strong>kommun</strong>al förskola till fristående förskola13. Making Cities Resilient kampanj14. Svar på motion om att <strong>Vellinge</strong> skall starta en seniorpool (MP)15. Svar på motion angående ny renhållningsordning (fastighetsnära insamling avproducentansvarsavfall och matavfall) (MP)16. Svar på motion gällande fulländat badhyttsregister (FP)17. Svar på motion angående avskaffande av olagligt arvode (partistöd) till socialdemokraterna(SD)18. Svar på motion om upprättande av en etisk kompass (FP)19. Svar på motion om införande av anslag till studieförbunden (S)20. Svar på motion angående förbättrad väghållning (FP)21. Svar på motion om vägföreningar (NLV)22. Svar på motion angående uppförande av musikpaviljong i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> (KD)


Kallelse och dagordning4(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>23. Svar på motion om medlemskap i Fredens Oas vänförening (FP)24. <strong>Vellinge</strong> Översiktsplan 2010 - med utblick mot 205025. Ändring av planer för övertagande av allmänna vägar i Västra Ingelstad26. Ändring av planer för övertagande av allmänna vägar i Östra Grevie27. Ändring av detaljplan för Skanör 27:328. Planändring för Höllviken 18:26, vid Collins väg och Klockarevägen29. Årsredovisning 2011 - <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>


Kallelse och dagordning5(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr:Ks 1Val för justeringFörslag till beslut:Ordförande meddelar att protokollet justeras senast tisdag 3 april2012 på <strong>kommun</strong>förvaltningens kansli.<strong>Kommunstyrelsen</strong> utser ____________ ( ) att tillsammans medordförande justera protokollet.


Kallelse och dagordning6(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr:Ks 2Kommundirektören informerarInitierat av:Ärendebeskrivning:Förslag till beslut:Magnus HedinKommundirektören ger muntlig information kring förvaltningensarbete, däribland om <strong>kommun</strong>enssamarbete inför Falsterbo Horse Show, status förombyggnationen av <strong>kommun</strong>huset, hearingen i fullmäktige.<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Lägga informationen till handlingarna.


Kallelse och dagordning7(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr:Ks 3MeddelandeBeslutsunderlag: a) sammanställning av ärendelista 2012-02-14--2012-03-26(pärm finns tillgänglig på sammanträdet. Finns äventillgängligt på www.vellinge.se)b) kurser och konferenser för förtroendevalda (pärmfinns tillgänglig på sammanträdet)c) protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott2012-03-13 dnr Ks 2012/75d) pensionsmedelsförvaltning i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>,januari 2012 dnr Ks 2012/113e) pensionsmedelsförvaltning i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>,februari 2012 dnr Ks 2012/113e) rapportering av delegeringsbeslut till<strong>kommun</strong>styrelsen, Sandeplansskolan dnr Ks 2011/461f) rapportering av delegeringsbeslut till<strong>kommun</strong>styrelsen, Herrestorp dnr Ks 2012/212g) rapportering av delegeringsbeslut till<strong>kommun</strong>styrelsen, LSS/Socialpsykiatri dnr Ks 2012/197h) protokoll från rådet för funktionshinder 2012-12-20,


Kallelse och dagordning8(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>dnr Ks 2012/175i) protokollsutdrag från Miljö- och byggnadsnämnden§ 3, Ny ledamot i rådet för funktionshinderfrågor,dnr Ks 2012/104j) protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens produktionsutskott2012-02-17, dnr Ks 2012/89k) erbjudande om samverkansavtal från Region Skånegällande medel för lokala folkhälsosatsningar under år2012, dnr Ks 2012/129l) protokollsutdrag från utbildningsnämnden Un § 20,Lärarlyftet höstterminen 2012, dnr Ks 2012/149m) attestförteckningar 2012, dn Ks 2012/108Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Godkänna redovisningen av meddelanden som förtecknats i<strong>kommun</strong>styrelsens protokoll 2012-03-27.


Kallelse och dagordning9(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/138Ks 4Redovisning av delegeringsbeslutBeslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Förteckning över delegeringsbeslut fram till och med2012-03-15. (Pärm med underlag finns tillgänglig påsammanträdet.)<strong>Kommunstyrelsen</strong> har överlåtit sin beslutanderätt till utskott,ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning somantagits av <strong>kommun</strong>styrelsen 2011-01-11. Dessa beslut skaredovisas till <strong>kommun</strong>styrelsen. Redovisningen innebär inte att<strong>kommun</strong>styrelsen kan ompröva eller fastställa besluten utanfyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Det står<strong>kommun</strong>styrelsen fritt att återkalla delegeringen.Enligt denna delegeringsordning ska ärendemening, vilket beslutsom fattas, vem som fattat beslutet och när beslutet fattadesfinnas med i redovisningen av delegeringsbesluten.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> godkänner1. Redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats i<strong>kommun</strong>styrelsens protokoll 2012-03-27.


Kallelse och dagordning10(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/141Ks 5Rapport avseende <strong>kommun</strong>övergripande intern kontroll 2011Initierat av:Beslutsunderlag:Ekonomidirektör Åke GrönvallRapport granskning av intern kontroll 2011. Nämndernas och<strong>kommun</strong>styrelsens rapport angående den interna kontrollen,2012-03-02Slutrapport, 2012-02-24 Internkontroll/granskning <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong>Intern kontroll <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> Äldreomsorg: Kvalitet ochkostnader, 2012-01-13Ärendebeskrivning:<strong>Kommunstyrelsen</strong> har enligt <strong>kommun</strong>allagen det samlade ochövergripande ansvaret för den interna kontrollen i <strong>kommun</strong>en.Denna rapport utgör en samlad bedömning utifrån degranskningar som genomförts enligt <strong>kommun</strong>övergripande planför intern kontroll 2011 och nämndernas arbete med internkontroll.Med utgångspunkt från de under året av <strong>kommun</strong>styrelsen ochnämnderna redovisade uppföljningar av ekonomi och verksamhetsamt redovisning av interna kontrollgranskningar, är den samladebedömningen att den interna kontrollen i <strong>kommun</strong>ens verksamhetär tillräcklig.


Kallelse och dagordning11(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 23 i enlighet med förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Godkänna rapporten om intern kontroll för 2011 och att densamlade bedömningen av den interna kontrollen i <strong>kommun</strong>ensverksamhet är tillräcklig.2. Överlämna den <strong>kommun</strong>övergripande interna kontrollenavseende Äldreomsorg: Kvalitet och kostnader tillomsorgsnämnden3. Uppdra åt <strong>kommun</strong>förvaltningen att åtgärda de brister somframkommit i den interna kontrollen.Expedieras till:KommunfullmäktigeNämnden för gemensam medborgarserviceUtbildningsnämndenOmsorgsnämndenMiljö och byggnadsnämnden


Kallelse och dagordning12(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/137Ks 6Övergripande plan för intern kontroll 2012Initierat av:Ekonomidirektör Åke GrönvallBeslutsunderlag: Tjänsteskrivelse ”Övergripande plan för intern kontroll 2012”från Åke Grönvall, 2012-02-23Plan för intern kontroll 2012, 2012-02-21Ärendebeskrivning:Kommunförvaltningen har upprättat förslag på intern kontrollprojekt för 2012, följande projekt föreslås:Kommunövergripande granskningsprojekt:• Utbildningsinsatser i riskanalys för att kunna göra adekvatariskbedömningar inför arbetet med intern kontrollplanerna 2013.• Kvalitetsprojekt inom förskoleverksamheten. Resultatet förverksamheten relateras till ekonomi, kvalitet och prestationer.Resultatet jämförs med några strukturmässigtliknande/närliggande <strong>kommun</strong>er.Granskningsprojekt inom <strong>kommun</strong>styrelsensverksamhetsområde:• Rättvisande räkenskaper. Genomgång av att <strong>kommun</strong>ensexterna redovisning sker enligt gällande regelverk.


Kallelse och dagordning13(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>• Genomgång av inrapporteringsrutiner till StatistiskaCentralbyrån avseende LSS-statistik.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 24 i enlighet med förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Fastställa planen för intern kontroll år 2012.Expedieras till:KommunfullmäktigeNämnden för gemensam medborgarserviceUtbildningsnämndenOmsorgsnämndenMiljö och byggnadsnämndenKommunens revisorer


Kallelse och dagordning14(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/71Ks 7Intern kontroll för år 2012 för plan-, mark- ochexploateringsverksamhetInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnadPlan för Intern kontroll - Förslag 2012: Tjänsteskrivelse frånHans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör och Birgitta Hartler,nämndsekreterare, 2012-01-31Förslag till Plan för intern kontroll för år 2012 för plan-, markochexploateringsverksamhet.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 25 i enlighet med förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Fastställa förslaget Plan för intern kontroll inom plan- ochmark/exploateringsverksamhet inom Avdelningen för tillväxt ochsamhällsbyggnad.Expedieras till:KommunfullmäktigeAvdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning15(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/132Ks 8IT-strategi 2012-2015Initierat av:Beslutsunderlag:Thomas Lorentzon, IT-chefIT-strategi 2012-2015, IT som stöd in i framtidenTjänsteskrivelse av Thomas Lorentzon, 2012-02-23Ärendebeskrivning:En ny IT-strategi har tagits fram för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> och skaersätta den gamla strategin från 2003.Det övergripande målet med strategin ät att med hjälp av ITutveckla medborgardialogen och <strong>kommun</strong>ens verksamheter föratt möta framtiden på bästa sätt. IT-strategins syfte är att skapaförbättrade förutsättningar för ett strategiskt tänkande ochhandlande inom IT-området, så att IT blir en ledningsfrågaistället för en teknikfråga. IT-strategin har 5 fokusområden ochvarje fokusområde har sedan ett antal mål som ska uppfyllas. Föratt säkerställa detta ska ett IT-råd etableras. IT-strategin kommerkontinuerligt att utvecklas och förvaltas av detta råd.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 26 i enlighet med förslag.


Kallelse och dagordning16(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Godkänna <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s nya IT-strategi ”IT-strategi2012-2015, IT som stöd in i framtiden”.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning17(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/218Ks 9Handlingsprogram för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> 2011-2014 enligt lagenom skydd mot olyckor.Initierat av:Beslutsunderlag:Marie Louise Arendt, säkerhetschefHandlingsprogram för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> 2011-2014, enligt ”lagom skydd mot olyckor”, 2003:778Bilaga 1 till handlingsprogrammet - Mål för <strong>kommun</strong>ensförebyggande arbeteProtokollsutdrag från nämnden för gemensam medborgarservice,GMS § 6, 2012-01-31Ärendebeskrivning:I förarbetena till lagen om skydd mot olyckor, skriver regeringenatt ”Det måste bli färre som dör, färre som skadas och mindresom förstörs” (prop. 2002/03:119, Reformeradräddningstjänstlagstiftning).Genom lagen om skydd mot olyckor (LSO) har <strong>kommun</strong>ernamöjlighet att anpassa verksamheten till lokala förhållandenutifrån nationella övergripande mål. Det innebär bland annat attvarje <strong>kommun</strong> ska arbeta fram handlingsprogram för dels sin<strong>kommun</strong>ala, olycksförebyggande verksamhet, dels sinräddningstjänst.Målet med handlingsprogrammet är att tydliggöra


Kallelse och dagordning18(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>ambitionsnivån när det gäller olycksförebyggande ochskadebegränsande verksamhet samt att bedriva en effektivräddningsverksamhet.Handlingsprogrammet fokuserar på att minska antalet olyckor därmänniskor, egendom eller miljö dödas, skadas eller på annat sättförstörs. Uppföljning av handlingsprogrammet sker årligen ochresultatet presenteras <strong>kommun</strong>styrelsen i februari 2013 och 2014.Handlingsprogrammet ska antas av <strong>kommun</strong>fullmäktige för varjemandatperiod och i nämnden för gemensam medborgarserviceska man besluta om ett godkännande av räddningstjänstdelen avprogrammet.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 27 i enlighet med förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Godkänna Handlingsprogram för <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> 2011-2014enligt lagen om skydd mot olyckor, inklusive bilaga 1: Mål för<strong>kommun</strong>ens förebyggande arbete.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning19(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/101Ks 10Tilläggsavtal IV till gällande konsortialavtal - Ängelholms<strong>kommun</strong> som delägare i Sydvatten ABInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:SydvattenSkrivelse från Sydvatten: Tilläggsavtal IV till gällandekonsortialavtal, inkom 2012-02-10<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> är delägare i Sydvatten med 14 andra<strong>kommun</strong>er i Skåne. Sydvatten har översänt ett förslag påTilläggsavtal IV till gällande konsortialavtal avseendeÄngelholm <strong>kommun</strong> avsikt att bli delägare i Sydvatten AB.Kommunfullmäktige i nuvarande delägare <strong>kommun</strong>er skagodkänna Tilläggsavtalet IV för att genomföra en riktadnyemission till Ängelholms <strong>kommun</strong> och därigenom möjliggöraett inträde av Ängelholms <strong>kommun</strong> som aktieägare i SydvattenAB.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 28 i enlighet med förslag.


Kallelse och dagordning20(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Godkänna Tilläggsavtal IV till gällande konsortialavtal förregional vattenförsörjning genom Sydvatten AB.2. Utse <strong>kommun</strong>styrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungmanunderteckna erforderliga handlingar.Expedieras till:KommunfullmäktigeSydvatten AB


Kallelse och dagordning21(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/257Ks 11Reviderade riktlinjer vid omvandling av <strong>kommun</strong>al skola tillfristående skolaInitierat av:Beslutsunderlag:UtbildningsnämndenTjänsteskrivelse från utbildningschef Johan Holmqvist,2012-02-12Protokoll från utbildningsnämnden, 2011-12-12 § 118Riktlinjer när <strong>kommun</strong>al skola omvandlas till friskola i <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong>, Med Markerade ÄndringarRiktlinjer när <strong>kommun</strong>al skola omvandlas till friskola i <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong>, dnr Un 2011/281, 2011-11-21Ärendebeskrivning:Under hösten 2011 har tidigare beslutade riktlinjer vidomvandling av <strong>kommun</strong>al skola till fristående skola harreviderats.Utbildningsnämnden fattade beslut 2011-12-12 om riktlinjerutifrån revideringen ovan (dnr Un 2011/281, 2011-11-21).Dessa riktlinjer har sedan granskats av personaldirektör,ekonomidirektör, <strong>kommun</strong>direktör och utbildningschef utifrånrespektive sakområde. Inga tillägg eller ändringar har föreslagits.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 29 i enlighet med förslag.


Kallelse och dagordning22(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Anta reviderade ”Riktlinjer när <strong>kommun</strong>al skola omvandlas tillfriskola i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>”.Expedieras till:<strong>Kommunstyrelsen</strong>


Kallelse och dagordning23(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/825Ks 12Reviderade riktlinjer vid omvandling av <strong>kommun</strong>al förskola tillfristående förskolaInitierat av:Beslutsunderlag:UtbildningsnämndenTjänsteskrivelse från utbildningschef Johan Holmqvist,2012-02-22Protokoll från utbildningsnämnden, 2011-12-12 § 119Riktlinjer när <strong>kommun</strong>al förskola omvandlas till friståendeförskola i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>, dnr Un 2011/296 2011-11-22Ärendebeskrivning:Under hösten 2011 har tidigare beslutade riktlinjer vidomvandling av <strong>kommun</strong>al förskola till fristående förskola harreviderats.Utbildningsnämnden fattade beslut 2011-12-12 om riktlinjerutifrån revideringen ovan (dnr Un 2011/296, 2011-11-22).Dessa riktlinjer har sedan granskats av personaldirektör,ekonomidirektör, <strong>kommun</strong>direktör och utbildningschef utifrånrespektive sakområde. Inga tillägg eller ändringar har föreslagits.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 30 i enlighet med förslag.


Kallelse och dagordning24(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Anta reviderade ”Riktlinjer när <strong>kommun</strong>al förskola omvandlastill fristående förskola i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>”.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning25(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/194Ks 13Making Cities Resilient kampanjInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)Handlingar delas ut mötet<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> har fått en förfrågan från MSB om att varamed i Making Cities Resilient kampanjen.Skriftligt underlag från MSB inväntas.Tidigare behandling: Ärendet har beretts i <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13§ 46 i enlighet med förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong>s beslutar1. Godkänna att <strong>kommun</strong>en ansöker om deltagande i FN:skampanj ”Making Cities Resilient”.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnadMyndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)


Kallelse och dagordning26(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2010/522Ks 14Svar på motion om att <strong>Vellinge</strong> skall starta en seniorpool (MP)Initierat av:Angela Everbäck och Jan Björkman (MP)Beslutsunderlag: Protokoll från omsorgsnämnden 2012-02-15, § 9Yttrande från Josefine Storm, handläggare 2012-02-07Protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-09-28 § 151Motion från Angela Everbäck och Jan Björkman (MP), inkom2010-10-19Ärendebeskrivning:Miljöpartiet de Gröna föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta attstarta en seniorpool i <strong>kommun</strong>ens regi.Ärendet har behandlats i omsorgsnämnden och det första svaretpå motionen återremitterades av <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott.Nu föreligger ett nytt omarbetat svar från Josefine Stormhandläggare omsorgsnämnden.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2010-11-03 § 18,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2010-11-16 § 140,omsorgsnämnden 2011-08-17 § 49 samt omsorgsnämndensarbetsutskott 2011-11-08 § 20, <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott2012-03-13 § 35 i enlighet med förslag.


Kallelse och dagordning27(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motionen och att motionendärmed anses bifallen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning28(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2010/584Ks 15Svar på motion angående ny renhållningsordning(fastighetsnära insamling av producentansvarsavfall ochmatavfall) (MP)Initierat av:Beslutsunderlag:Angela Everbäck m.fl. (MP)Protokoll från nämnden från gemensam medborgarservice,2012-01-31 § 17Yttrande över motion angående fastighetsnära insamling avproducentansvarsavfall och matavfall, från Anna Olsson,2011-11-07Motion från Angela Everbäck och Jan Björkman (MP), inkom2010-11-03Ärendebeskrivning:Miljöpartiet de Gröna föreslår fullmäktigeatt det i den nya renhållningsordningen preciseras atthushållsavfall ska kunna källsorteras och samlas in direkt vidfastigheter och bostäder. Inklusive insamling av matavfall förrötning till biogas.Teknisk administratör, Anna Olsson har lämnat ett svar påmotionen.


Kallelse och dagordning29(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2010-11-03 § 19och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2010-11-16 § 143,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 36 i enlighet medförslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motion och att motionen därmedanses avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning30(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/65Ks 16Svar på motion gällande fulländat badhyttsregister (FP)Initierat av:Henrik Thorsell m.fl. (FP)Beslutsunderlag: Protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott, 2012-03-13 § 37Protokoll från nämnden för gemensam medborgarservice,2012-01-31 § 18Yttrande över motion från Anna Olsson, teknisk administratör,2012-01-04Motion från Henrik Thorsell m.fl. (FP), inkom 2011-01-26Ärendebeskrivning:Folkpartiet Liberalerna i <strong>Vellinge</strong> yrkar att det upprättas ettfulländat badhyttsregister på alla de som innehar en badhytt,nummer på badhytten och var den är stationerad. FolkpartietLiberalerna föreslår vidare i motionen att arrendeavtal skaupprättas då badhytterna befinner sig på <strong>kommun</strong>al mark ochdärför årligen betala en arrendeavgift, bygglov ska kontrollerasdå man ersätter en gammal med en nybyggnation. Det regelverksom gäller för att inneha en plats för badhytt i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>ska tillsändas till alla arrendebetalande specifikt.Teknisk administratör Anna Olsson har lämnat ett yttrande.


Kallelse och dagordning31(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-01-26 § 23och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-03-08 § 33, i enlighetmed förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motionen och att motionendärmed anses avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning32(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/286Ks 17Svar på motion angående avskaffande av olagligt arvode(partistöd) till socialdemokraterna (SD)Initierat av: Karl-Johan Persson m.fl. (SD), 2011-04-11Beslutsunderlag: Yttrande från Åke Grönvall, 2012-02-23Motion från Karl-Johan Persson (SD), inkom 2011-04-13Ärendebeskrivning:Karl-Johan Persson m.fl. (SD) föreslår att <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> skaomarbeta ”Reglemente om ekonomiska förmåner förförtroendevalda” och ta bort det olagliga partistödet (arvodet) tillSocialdemokraterna samt begära återbetalning av det hittillsutbetalda arvodet.I motionen anser Karl-Johan Persson (SD) m.fl. att ersättning15 000 kr till ledande oppositionsföreträdera är ett extra partistöd.Ekonomidirektör Åke Grönvall har lämnat ett svar.Kommunfullmäktige i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> har enligt ovan beslutatom ersättningar vid olika tillfällen och dessa bör inte blandasihop. Det finns inget stöd för att ersättning till ledandeoppositionsparti (benämns oppositionsråd i ett flertal <strong>kommun</strong>er)skulle vara olagligt.


Kallelse och dagordning33(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-04-13 § 51,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-05-04 § 82 och<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 38 i enlighet medförslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong>s föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar som yttrande över motionen och attmotionen därmed anses avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning34(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/383Ks 18Svar på motion om upprättande av en etisk kompass (FP)Initierat av:Henrik Thorsell (FP)Beslutsunderlag: Motion från Henrik Thorsell, 2011-05-18Svar på motion från Marie Louise Arendt, 2012-02-14Ärendebeskrivning:Folkpartiet föreslår i sin motion att det i <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> skaupprätta en etisk kompass som tydliggör grundläggandevärderingar i form av etiska riktlinjer som ska vara en handledareför politiker och tjänstemän i deras verksamhetsutövning.Inom ramen för ”Förtjust i <strong>Vellinge</strong>s” projekt 3 kallat”Arbetsflöden, roller och ansvar” ingår att göra en översyn av<strong>kommun</strong>ens samtliga styrdokument (planer, policys, strategier,regler och riktlinjer). Projektet, som ska vara slutfört den 31december 2012, har som målsättning att ta fram förslag tillomarbetning, uppdatering respektive borttagning av inaktuelladokument så att <strong>kommun</strong>ens styrdokument verkligen stöderverksamheten och överensstämmer med den gemensammaverksamhetsplanen.I projektet ingår även ett uppdrag att identifiera vilkastyrdokument som INTE finns framtagna men som bör finnas.


Kallelse och dagordning35(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Beslut om vilka styrdokument som ska vara kvar respektive tasfram kommer att vara föremål för nämndbeslut under hösten2012.Förslaget om att utveckla en etisk kompass förs vidare förutredning till detta projekt.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-05-18 § 85,<strong>kommun</strong>styrelsen 2011-06-27 § 149 och <strong>kommun</strong>styrelsensarbetsutskott 2012-03-13 § 39 i enlighet med förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige1. Överlämna upprättat svar på motionen och att motionendärmed anses besvarad.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning36(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/395Ks 19Svar på motion om införande av anslag till studieförbunden (S)Initierat av:Lars-Åke Andersson (S)Beslutsunderlag: Protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 40Protokoll från nämnden för gemensam medborgarservice2012-01-31 § 16Yttrande över motion från enhetschef kultur Kristina Papai,2011-12-30Protokoll från utbildningsnämnden, 2011-11-14 § 103Förslag till yttrande över motion från utbildningsansvarig BengtGrahn, 2011-10-04Motion från Lars-Åke Andersson (S), inkom 2011-05-25Ärendebeskrivning:I motionen föreslås att <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> ger studieförbund,verksamma i <strong>kommun</strong>en, ekonomiska förutsättningar att bedrivaen god utbildning.<strong>Kommunstyrelsen</strong>s arbetsutskott översände motionen tillutbildningsnämnden och nämnden för gemensammedborgarservice för beredning.


Kallelse och dagordning37(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Utbildningsansvarig Bengt Grahn har lämnat ett svar.Enhetschef Kristina Papai har lämnat ett svar.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-06-22 § 109och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-08-16 § 119, i enlighetmed förslag.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättade svar på motionen och därmed ansesmotionen avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning38(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/499Ks 20Svar på motion angående förbättrad väghållning (FP)Initierat av:Beslutsunderlag:Camilla J Lindberg (FP)Protokoll från nämnden för gemensam medborgarservice,2012-01-31 § 14Yttrande från Annette Bengtsson och Lisa Sundgren, 2012-01-20Motion från Camilla J Lindberg (FP), inkom 2011-08-01Ärendebeskrivning:Camilla J Lindberg (FP) föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige attväghållningen i <strong>kommun</strong>en förbättras, genom att det årligeninnan midsommar genomförs en samlad översyn avtrafiksäkerheten längs <strong>kommun</strong>ens vägar och att röjning/klippning utförs omgående samt löpande under perioden.Annette Bengtsson och Lisa Sundgren har lämnat ett svar.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-09-14 § 134,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-09-28 § 144 och<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 41 enlighet medförslag.


Kallelse och dagordning39(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motionen och att motionendärmed anses avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning40(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/536Ks 21Svar på motion om vägföreningar (NLV)Initierat av:Rolf Erichs m.fl. (NLV)Beslutsunderlag: Protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 42Protokoll från nämnden för gemensam medborgarservice,2012-01-31 § 13Yttrande från trafikingenjör Annette Bengtsson, 2012-01-20Motion från Rolf Erichs m.fl. (NLV), inkom 2011-08-26Ärendebeskrivning:Nya Listan i <strong>Vellinge</strong> yrkar att fullmäktige beslutar utreda fråganom vägföreningarnas negativa och positiva inverkan av<strong>kommun</strong>invånarnas närmiljö.Trafikingenjör Annette Bengtsson och Lisa Sundgren, chefTekniska enheten, har lämnat ett yttrande.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-09-14 § 129,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-09-28 § 143.


Kallelse och dagordning41(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motionen och att motionendärmed anses besvarad.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning42(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/561Ks 22Svar på motion angående uppförande av musikpaviljong i<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> (KD)Initierat av:Kjell Bornhager (KD)Beslutsunderlag: Protokoll från <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-03-13 § 43Protokoll från nämnden från gemensam medborgarservice,2012-01-31 § 15Yttrande från enhetschef kultur, Kristina Papai, 2011-12-28Motion från Kjell Bornhager (KD), inkom 2011-09-12Ärendebeskrivning:Kristdemokraterna yrkar att <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> bygger enutomhusscen för musik- och teaterframträdanden. Scenen skallbyggas och utformas i samråd med <strong>kommun</strong>ala musikledare ochkulturansvariga i <strong>kommun</strong>en.Enhetschef kultur Kristina Papai har lämnat ett yttrande.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-09-14 § 137och <strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2011-09-28 § 119, i enlighetmed förslag.


Kallelse och dagordning43(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motion och att motionen därmedanses avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning44(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/675Ks 23Svar på motion om medlemskap i Fredens Oas vänförening(FP)Initierat av:Anders Cnattingius (Fp)Beslutsunderlag: Motion från Anders Cnattingius (Fp), 2011-10-26Yttrande från säkerhetschef Marie Louise Arendt, 2012-02-13Ärendebeskrivning:Motionen berör utmaningar och engagemang som finns i ettmångkulturellt samhälle rörande främlingsfientlighet.Anders Cnattingius föreslår i sin motion att <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>skateckna ett årligt medlemskap i Fredens Oas svenska vänförening.Den totala årliga medlemsbetalningen ska motsvara antaletledamöter som vid votering bifaller tecknande av medlemskapoch dras från ledamöternas arvoden.Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i <strong>kommun</strong>fullmäktige 2011-12-14 § 185,<strong>kommun</strong>styrelsens arbetsutskott 2012-01-21 § 5 och <strong>kommun</strong>styrelsensarbetsutskott 2012-03-13 § 44 i enlighet med förslag


Kallelse och dagordning45(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar<strong>Kommunstyrelsen</strong>s föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta1. Överlämna upprättat svar på motionen och att motionendärmed anses avslagen.Expedieras till:Kommunfullmäktige


Kallelse och dagordning46(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2009/567Ks 24<strong>Vellinge</strong> Översiktsplan 2010 - med utblick mot 2050Initierat av:Beslutsunderlag:Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnadFörslag till Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050, för<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> med bilagor – utställning.Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör ochKarin Gullberg, översiktsplanearkitekt, 2012-03-07Protokoll från Beredningen för fysisk planering 2012-03-01 § 7Ärendebeskrivning:Enligt plan och bygglagen, PBL, ska alla <strong>kommun</strong>er ha en aktuellöversiktsplan som behandlar hela <strong>kommun</strong>ens land- ochvattenyta. I planen ska <strong>kommun</strong>ens mål och riktlinjer förframtida användning, utveckling och bevarande av mark,bebyggelse och vatten redovisas.Översiktsplanen ska antas av <strong>kommun</strong>fullmäktige och skaaktualiseras under varje mandatperiod.Program för samråd ägde rum under sommaren 2010.Tidigare behandling: Program godkändes av <strong>Kommunstyrelsen</strong> 2010-05-11 § 71Beredningen för fysisk planering har informerats om ärendet2012-01-27


Kallelse och dagordning47(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Godkänna samrådsredogörelsen2. Ställa ut <strong>Vellinge</strong> Översiktsplan 2010 – med utblick mot 2050,<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong> för granskning.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning48(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/156Ks 25Ändring av planer för övertagande av allmänna vägar i VästraIngelstadInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Tidigare behandling:Förslag till beslut:Avdelningen för Tillväxt och samhällbyggnadTjänsteskrivelse från Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör ochEmma Svensson mark- och exploateringsingenjör, 2012-03-15KartorI och med utbyggnad av stationsområdet i Västra Ingelstadplanerar Trafikverket nya allmänna vägar utanför samhället.Detta innebär att några av de allmänna vägar som idag finns inomVästra Ingelstad övertas av <strong>kommun</strong>en. För att möjliggöraövertagandet behöver ändring ske i gällande byggnadsplaner ochdetaljplaner gällande det enskilda huvudmannaskapet på allmänplats, vägmark, där det idag är allmän väg till <strong>kommun</strong>althuvudmannaskap.Ärendet har tidigare behandlats i beredningen för fysiskplanering 2012-03-01 § 10<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Uppdra åt Tillväxt och samhällsbyggnad att upprätta ändringav planer för aktuella vägar inom Västra Ingelstad.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt och samhällbyggnad


Kallelse och dagordning49(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/154Ks 26Ändring av planer för övertagande av allmänna vägar i ÖstraGrevieInitierat av:Beslutsunderlag:Ärendebeskrivning:Tidigare behandling:Förslag till beslut:Avdelningen för Tillväxt och samhällbyggnadTjänsteskrivelse från Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör ochEmma Svensson, mark- och exploateringsingenjör, 2012-03-15KartorI och med utbyggnad av stationsområdet i Östra Grevie planerarTrafikverket nya allmänna vägar utanför samhället. Detta innebäratt några av de allmänna vägar som idag finns inom Östra Grevieövertas av <strong>kommun</strong>en. För att möjliggöra detta övertagandebehöver ändring ske i gällande byggnadsplaner gällande detenskilda huvudmannaskapet på allmän plats, vägmark, där detidag är allmän väg till <strong>kommun</strong>alt huvudmannaskap.Ärendet har beretts i beredningen för fysisk planering2012-03-01 § 11<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Uppdra åt Tillväxt och samhällsbyggnad att upprätta ändringav planer för aktuella vägar inom Östra Grevie.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt och samhällbyggnad


Kallelse och dagordning50(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/641Ks 27Ändring av detaljplan för Skanör 27:3Initierat av:Beslutsunderlag:Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnadAnsökan inkom 2011-10-14 om ändring av detaljplan förfastigheten Skanör 27:3Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör ochFilip Evander, planarkitekt, 2012-03-07Ärendebeskrivning:Ansökan har inkommit om ändring av detaljplanen för Skanör27:3 med syfte att dela fastigheten. Tillväxt och samhällsbyggnadanser att det inte är lämpligt då ansökan frångår den befintligatomtindelningen och den gällande stadsplanens intentioner.Tidigare behandling: Beredningen för fysisk planering behandlade ärendet 2012-03-01§ 9 och föreslår <strong>kommun</strong>styrelsen att inte upprätta detaljplan.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Inte upprätta detaljplan för Skanör 27:3 för att möjliggöradelning av fastigheten.Expedieras till:Avdelningen för Tillväxt och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning51(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2011/582Ks 28Planändring för Höllviken 18:26, vid Collins väg ochKlockarevägenInitierat av:Avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnadBeslutsunderlag: Ansökan med skisser om planändring inkommen 2012-03-01Tjänsteskrivelse från Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör ochJohan Helgeson, planarkitekt, 2012-03-07Ärendebeskrivning:Tidigare behandling:Förslag till beslut:Ansökan om planändring för Höllviken 18:26 för prövning avbostadsbebyggelse i två våningsplan mm.Beredningen för fysisk planering behandlade ärendet2012-03-01 § 8<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Upprätta detaljplan för Höllviken 18:262. Parkeringsytorna bör organiseras om för att bli mindrepåfallande och även göras grönare med trädplantering.3. Fler parkeringsplatser bör flyttas från norra delen vid Collinsväg till södra delen av tomten utmed Ängdalavägen.4. Parkmarken i den västra delen av tomten bör förslagsvis utökasså att mer naturmark skyddas från exploatering.


Kallelse och dagordning52(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Expedieras till:Avdelningen Tillväxt och samhällsbyggnad


Kallelse och dagordning53(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>Ärendets dnr: Ks 2012/211Ks 29Årsredovisning 2011 - <strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>Initierat av:Ekonomidirektör Åke GrönvallBeslutsunderlag: Årsredovisning 2011Ombudgeteringar till 2012Ärendebeskrivning:Kommunförvaltningen har upprättat förslag på årsredovisning för2011.<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>s resultat för 2011 uppgår till 26,6 mkr.Utdebiteringar för 2011 har varit oförändrat 18:50kr, varavca 59 öre (41,8 mkr) utgör avgift inklusive LSS-utjämning och<strong>kommun</strong>al fastighetsavgift) till andra <strong>kommun</strong>er via nationellautjämningssystemet.Kommunfullmäktige beslutade i budgeten för 2012 att överföra17 mkr av konjunkturstödet från 2011 års budget till 2012 årsbudget för att finansiera den löpande verksamheten.Måluppfyllelsegraden för det <strong>kommun</strong>övergripande styrkortet2011 uppgår till 73 % för samtliga verksamheter- och finansiellamål, god ekonomisk hushållning bedöms därmed uppnåtts.Nettokostnaderna för den löpande verksamheten uppgår till 1 266mkr, vilket motsvarar 96,8 mkr av skatteintäkterna.Nettoinvesteringarna uppgår till 167 mkr. För perioden 2007-


Kallelse och dagordning54(54)2012-03-27Ks 2012/161<strong>Kommunstyrelsen</strong>2011 har det totala investeringen uppgått till 766 mkr varav372 mkr har finansierats med nya lån.Följande anslag föreslås ombudgeteras till 2012:Driftbudget<strong>Kommunstyrelsen</strong> 6,85 mkrInvesteringar:<strong>Kommunstyrelsen</strong> 5,4 mkrBR mark och exploatering 17,5 mkrBR fastighet 37,6 mkrNämnden för gemensam medborgarservice 10,5 mkrBR vatten och avlopp 6,3 mkrOmsorgsnämnden 450 tkrProjekten specificeras i bifogad lista.Totalt föreslås 77,75 mkr överföras till 2012 årsinvesteringsbudget och för finansiering ökas den externaupplåningen för 2012 med 70 mkr.Förslag till beslut:<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar1. Godkänna årsredovisningen och överlämna den till revisorernaför granskning2. <strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår <strong>kommun</strong>fullmäktige besluta3. Godkänna överföringen från 2011 årsdriftbudget till 2012 årsdriftbudget med 6,85 mkr,godkänna överföringen från 2011 års investeringsbudget till 2012års investeringsbudget med 77,75 mkr.överföringarna specificeras i bifogad lista.4. I eget kapital reservera överföringen av överskott förprestationsfinansierad verksamhet med 6,3 mnkr, totalt 14,7 mkrsamt 2,2 mkr avseende Ljungenskolan, BR-fastighet.5. Öka den externa upplåningen med 70 mkr för att finansierainvesteringarna.Expedieras till:Kommunfullmäktige, Revisorerna

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!