13.07.2015 Views

Miljö- och Byggnadsnämnden - Vellinge kommun

Miljö- och Byggnadsnämnden - Vellinge kommun

Miljö- och Byggnadsnämnden - Vellinge kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-13Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenTid 2009-05-13, kl 18.30Plats Kommunhuset, sammanträdesrum 1ÄrendenJusteringAllmänna 1 Delårsbokslut 2009-04-302 Gatunamn – Västra Ingelstad3 Stora Hammar 13:4namnbyte på gårdNNBesvärsärende 4 Tillsynsanmälan -Länsstyrelsens begäran om <strong>kommun</strong>ens bemötande ang tillsynsanmälanFastighetsbildn 5 Skanör 11:68Lantmäteriets begäran om samråd ang avstyckning6 Gåsen 1ändring av fastighetsplanNNPlaner7 Detaljplan för Norra Håslöv 34:4 m fl – bostäder utmed NorraHåslövs ByvägProgramsamråd – RemissBostadsanp 9 Höllviken 8:224bostadsanpassningNN8 Detaljplan för Södra Håslöv 2:12 <strong>och</strong> 19:12 – bostäder <strong>och</strong> kontorvid FuglievägenProgramsamråd - Remiss10 Krabban 3bostadsanpassningNN11 <strong>Vellinge</strong> 15:12 – Vanningenbassänglift<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2008-11-25 2(45)Miljöärenden12 Förslag till Kontrollplan för strandbadvattenprovtagning säsongen2009ByggärendenArrie 13 Arrie 1:5förhandsbesked för nybyggnad av hästgård med stall <strong>och</strong> ridhus. Rivning avbef ekonomibyggnader. Nybyggnad av tre st radhuslägenheter.NN14 Arrie 21:7förrådshall/ridhallNNFalsterbo 15 Falsterbo 2:1transformatorstationNN16 Falsterbo 2:17förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/hotell/lgh förkorttidsuthyrning, rivn av befNN17 Falsterbo 4:40höjning av plankNN18 Falsterbo 5:1 -byte av busskur<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>, Tekniska förvaltningen19 Falsterbo 5:1 -byte av busskur<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>, Tekniska förvaltningen20 Falsterbo 5:127 - Storkvägen 12nybyggnad av enbostadshus samt rivn av bef byggnadWembe,Anders <strong>och</strong> Gunilla21 Falsterbo 5:244plankNN22 Falsterbo 7:50plank/murNN23 Falsterbo 23:25anmälan om olovligt byggandeNN


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2008-11-25 3(45)Hököpinge 24 Hököpinge 7:23förhandsbesked för uppförande av liten gårdNN25 Hököpinge 68:5transformatorstationEon Elnät Sverige AB/Benny KronvallHöllviken 26 Höllviken 8:194Förlängning av tidigare givet bygglovNN27 Höllviken 9:15murNNLilla Hammar 28 Lilla Hammar 9:34murNN29 Lilla Hammar 49:1 -bygglov för stuga 17 <strong>och</strong> 18NNLjunghusen 30 Ljunghusen 4:42tillbyggnad av enbostadshusNN31 Ljunghusen 11:91träningsanläggningNN32 Ljunghusen 11:91 – Södra Ljunghusvägen 2inredande av ytterligare lokalNNRäng 33 Räng 5:278 -förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus <strong>och</strong> stallNN34 Räng 7:174tillbyggnad av enbostadshusNNSkanör 35 Skanör 9:302fasadändring <strong>och</strong> öppen spisNNStora Hammar 36 Stora Hammar 18:1förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshusNN


SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2008-11-25 4(45)<strong>Vellinge</strong> 38 <strong>Vellinge</strong> 23:25 -utvändig ändringNN37 Stora Hammar 24:147Tillbyggnad av enbostadhus- handlingar för slutbevis saknasNN39 <strong>Vellinge</strong> 62:3olovligt byggandeNN40 Delegeringsärenden41 Meddelanden42 ÖvrigtMiljö- <strong>och</strong> StadsbyggnadsförvaltningenMonica Hellström


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-13MBn §Delårsbokslut 2009-04-30Stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson redogör för ärendet.Handlingar kommer att skickas ut via mail.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-13MBn §Gatunamn – Västra IngelstadÄrendeGatunamn inom nytt planområde, Västra Ingelstad 6:1 m fl.Namnförslag:SalviavägenKumminvägenKörvelvägenMalörtsvägenRosmarinvägenTimjanvägenLavendelvägenMejramvägenÅbroddvägenBeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden godkänner <strong>och</strong> fastställer föreslagna gatunamn i Västra Ingelstad.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0757 MBn §Stora Hammar 13:4ÄrendeSökandeNamnbyte av gårdNNÖnskemål att byta ut gårdsnamnet Foxagården till Ängstorps gård.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden godkänner föreslaget namnbyte <strong>och</strong> fastställer gårdsnamnetÄngstorp.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0568 MBn §TillsynsanmälanÄrendeSökandeLänsstyrelsen önskar nämndens yttrande på inkommen tillsynsanmälan.Länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MalmöStadsarkitektens tjänsteskrivelse biläggs.Stadsarkitekten redogör för ärendet.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0668 MBn §Skanör 11:68 - KnävångsgatanÄrendeSökandeFörutsättningarLantmäteriets begäran om samråd ang avstyckningLantmäterimyndigheten i Skåne län, Box 505 90, 202 15 MalmöFastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.Lantmäteriet begär prövning enligt Fastighetsbildningslagen (FBL) 4:25a aven avstyckning för bostadsändamål.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenFöreslagen avstyckning avstyrks.Med hänvisning till FBL 3:1-3 finner nämnden föreslagen avstyckningolämplig. Detaljplaneläggning krävs för ytterligare bebyggelse i området, somkommer att påverkas av en eventuell framtida vattenståndshöjning.Klarläggande om när var <strong>och</strong> hur byggande av vallar skall genomföras måsteföregå en eventuell detaljplaneläggning av området.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0610 MBn §Gåsen 1ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om ändring av fastighetsplanNNDetaljplan för <strong>Vellinge</strong> municipalsamhälle 1937 gäller. Gällande fastighetsplanmedger ingen möjlighet till avstyckning.Sökande önskar dela rubricerad fastighet på totalt 826 m² förbostadsändamål.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden avslår begäran om ändring av gällande fastighetsplan. Denavstyckade tomten kommer att bli alltför liten för att med gällande byggrättkunna rymma ett bostadshus med erforderliga uthusbyggnader.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132008/1455 MBn §Detaljplan för Norra Håslöv 34:4 m fl – bostäder utmed NorraHåslövs byvägÄrendeProgramsamråd – RemissDetaljplanens syfte är att bebygga Norra Håslöv 34:4 med 15 nya bostäder.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden har ingen erinran._____


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0130 MBn §Detaljplan för Södra Håslöv 2:12 <strong>och</strong> 19:12 – bostäder <strong>och</strong>kontor vid FuglievägenÄrendeProgramsamråd – RemissDetaljplanens syfte är att möjliggöra sju tomter för enbostadshus <strong>och</strong> en tomtför kontor/lager utmed Fuglievägen.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden har ingen erinran.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0658 MBn §Höllviken 8:224 -ÄrendeAnsökan om bostadsanpassningsbidragAnsökan avser byte av droppande kranar i duschen.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenBidrag beviljas inte för droppande kranar då det är fastighetsägarensskyldighet att utföra normalt underhåll.Enligt författning SFS 1992:1574För kännedomBrf Ljungbacken, c/o K Dahl, Möllevägen 1 B, 236 31 Höllviken


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0778 MBn §Krabban 3 - Malmövägen 17CÄrendeAnsökan om bostadsanpassningsbidragAnsökan avser borttagande av kant under plastmatta i duschutrymme.Arbetsterapeuten kan inte intyga behov av åtgärden.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenBidrag beviljas inte då behovet av åtgärden inte är styrkt av arbetsterapeut.Enligt författning SFS 1992:1574


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0804 MBn §<strong>Vellinge</strong> 15:12 - VanningenÄrendeSökandeAnsökan om bostadsanpassningsbidrag för bassänglift<strong>Vellinge</strong> Kommun, Norrevångsgatan 3, 235 81 <strong>Vellinge</strong>Stadsarkitekten redogör för ärendet.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0792 MBn §Provtagning av badvattenÄrende Förslag till kontrollplan för strandbadvattenprovtagning säsongen 2009Miljöinspektör Birgitta Hartlers tjänsteskrivelse biläggs.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden godkänner bilagt förslag till kontrollplan för badsäsongen 2009.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0706 MBn §Arrie 1:5ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om förhandsbesked för nybyggnad av hästgård med stall <strong>och</strong> ridhus.Rivning av bef ekonomibyggnader. Nybyggnad av tre st radhuslägenheter.NNFastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område <strong>och</strong> utanförverksamhetsområde för <strong>kommun</strong>alt VA.Yttrande från VA-ingenjör Per Juhlin föreligger.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden meddelar negativt förhandsbesked.En bebyggelse av denna omfattning strider mot översiktsplanen <strong>och</strong> kräversåväl detaljplaneläggning som möjlighet till <strong>kommun</strong>alt VA. Planläggning avområdet är för närvarande inte aktuellt.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132008/2642 MBn §Arrie 21:7ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för förrådshall/ridhallNNFastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.Berörda sakägare har fått tillfälle att yttra sig men inte hörts av.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas.Färgsättning ska ske i samråd med stadsarkitekten.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0082 MBn §Falsterbo 2:1 - KullsbackavägenÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för transformatorstationE.ON Elnät Sverige AB, Ulf Liljeroth, Affärsenhet Malmö, 20509 MalmöDetaljplan för ett området norr om Falsterbo Strandbad. Planbeteckning park/plantering.En transformatorstation ca 3,3 m², grön med svart tak planeras.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0349 MBn §Falsterbo 2:17ÄrendeSökandeFörutsättningarBeredningAnsökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus/hotell/lgh förkorttidsuthyrning, rivn av befNNFastigheten ligger utanför detaljplanelagt område men inom samladbebyggelse.Förslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden meddelar negativt förhandsbesked.För att föreslagna åtgärder ska kunna genomföras krävs endetaljplaneläggning av fastigheten.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0428 MBn §Falsterbo 4:40ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för höjning av plankNNDetaljplan för Armeriahus gäller. Planbeteckning BIIEtt staket 1,20 m högt i tomtgräns mot Blåtistelvägen ändras om till ett 1,80 mhögt plank.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas inte.Plank av denna omfattning blir alltför dominerande i omgivningen där det ärhäckar <strong>och</strong> växtlighet som ska skilja tomterna åt. Nämnden hänvisar till Plan<strong>och</strong>bygglagen 3:1 ”Byggnader ska placeras <strong>och</strong> utformas på ett sätt som ärlämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden <strong>och</strong> till natur- <strong>och</strong>kulturvärdena på platsen. Byggnader ska ha en yttre form <strong>och</strong> färg som ärestetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana <strong>och</strong> som ger en godhelhetsverkan”. Detta gäller också plank <strong>och</strong> murar.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0584 MBn §Falsterbo 5:1 - FalsterbovägenÄrendeSökandeFörutsättningarAvvikelseAnsökan om bygglov för byte av busskur vid busshållplats Pastoratsvägen<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>, Tekniska förvaltningenDetaljplan för ett område mellan Falsterbovägen <strong>och</strong> Möllemadsvägen gäller.Planbeteckning vägmark.Busskuren, 15 m², placeras på vägmark på samma plats som befintligbusskur.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0583 MBn §Falsterbo 5:1 - FalsterbovägenÄrendeSökandeFörutsättningarAvvikelseAnsökan om bygglov för byte av busskur vid busshållplats Papegojevägen<strong>Vellinge</strong> <strong>kommun</strong>, Tekniska förvaltningenDetaljplan för stadsäga nr 106 m fl Falsterbo vång gäller. Planbeteckningvägmark.Busskuren placeras på vägmark på samma plats som befintlig busskur.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0284 MBn §Falsterbo 5:127ÄrendeSökandeFörutsättningarAvvikelseAnsökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt rivn av befbyggnaderNNDetaljplan för ett område begränsat av Falsterbovägen, Strandbadsvägen <strong>och</strong>Kullsbackavägen gäller. Planbeteckning BÖII. Byggnadshöjd 4,0 m.Frontespis får uppta högst en tredjedel av taklängden.Frontespis mot trädgården upptar en större del än en tredjedel av taklängden.Takhöjden blir således 6,2 m. Förrådsbyggnaden placeras i tomtgräns.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0642 MBn §Falsterbo 5:244ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för plankNNDetaljplan för västra delen av Kullsbackaområdet. Planbeteckning BIIn. Häckska planteras vid tomtgräns mot lokalgata.Ett granslanestaket 1,2 - 1,8 m högt planeras i tomtgräns runt hela tomten.AvvikelseBeredningPlank planeras i tomtgräns mot lokalgator.Förslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas inte.Föreslaget plank strider mot gällande detaljplan vad gäller placering mot såvälClemensagervägen som Backavägen där häck ska planteras. Ett plank avdenna omfattning blir alltför dominerande i ett område där växtlighet ska skiljatomterna åt. Nämnden hänvisar till Plan- <strong>och</strong> bygglagen 3:1 ”Byggnader skaplaceras <strong>och</strong> utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- ellerlandskapsbilden <strong>och</strong> till natur- <strong>och</strong> kulturvärdena på platsen. Byggnader skaha en yttre form <strong>och</strong> färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnadernasom sådana <strong>och</strong> som ger en god helhetsverkan”. Detta gäller också plank <strong>och</strong>murar.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0372 MBn §Falsterbo 7:50ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för mur/smidesstaketNNDetaljplan för ett område norr om Falsterbo strandbad gäller. PlanbeteckningBFIv.I tomtgräns mot Tobisvägen planeras murdelar 1.60 m höga <strong>och</strong> medsmidesstaket 1,40 m högt mellan dessa.Stadsarkitekten redogör för ärendet.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0490 MBn §Falsterbo 23:25ÄrendeSökandeAnmälan om olovligt byggandeNNSkrivelser från Philip Sandén, Peter Krabbe <strong>och</strong> besiktningsrapport frånmätningsingenjör Jerker Lundström föreligger.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenAnmälan föranleder ingen åtgärd.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0732 MBn §Hököpinge 7:23ÄrendeSökandeFörutsättningarBeredningAnsökan om förhandsbesked för uppförande av liten gårdNNFastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. I <strong>kommun</strong>ens översiktsplananges för området att nybebyggelse helt utan kontakt med existerandebebyggelse <strong>och</strong> där <strong>kommun</strong>ens vatten- <strong>och</strong> avloppsnät inte är utbyggtmedges inte. Möjlighet till <strong>kommun</strong>alt VA finns 160 m öster om den föreslagnaplatsen ”kullen”.Förslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden meddelar negativt förhandsbesked.Med hänvisning till <strong>kommun</strong>ens översiktsplan är föreslagen bebyggelseolämplig då nybyggnaden blir helt utan kontakt med existerande bebyggelse iett öppet landskap.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0096 MBn §Hököpinge 68:5 – Bruksvägen 14ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för transformatorstationEon Elnät Sverige AB/Benny Kronvall, Box 32, 20509 MalmöDetaljplan för Hököpinge 55:4 gäller. Planbeteckning park- <strong>och</strong> vägmarkYttranden med synpunkter föreligger.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenÅtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Plan<strong>och</strong>bygglagen kap 8, § 11.Sökt bygglov beviljas då nämnden anser att föreslagen transformatorstationinte kommer att påverka berörda grannar mer än vad dessa rimligen börkunna tåla.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132006/2199 MBn §Höllviken 8:194ÄrendeSökandeAnsökan om förlängning av tidigare givet bygglovNNFörutsättningar Detaljplan för Höllvikens centrum. Planbeteckning BhÖII. Byggnadshöjd 6 m.AvvikelserByggnadshöjd 6,8 m <strong>och</strong> 3,5 m till tomtgräns.Nämnden beviljade bygglov 2007-02-01 för takkupor <strong>och</strong> balkonger.Förlängning begärs.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0537 MBn §Höllviken 9:15ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för murNNDetaljplan för Höllviksstrandsområdet gäller. Planbeteckning BFII.En mur ca 0,3 - 0,4 m planeras i tomtgräns.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas inte.Den föreslagna murens omfattning <strong>och</strong> utförande utgör ett främmande inslag idenna naturlika miljö. Låga staket <strong>och</strong> växtlighet bör avgränsa tomterna iområdet. Nämnden hänvisar till Plan- <strong>och</strong> bygglagen 3:1 ”Byggnader skaplaceras <strong>och</strong> utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- ellerlandskapsbilden <strong>och</strong> till natur- <strong>och</strong> kulturvärdena på platsen. Byggnader skaha en yttre form <strong>och</strong> färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnadernasom sådana <strong>och</strong> som ger en god helhetsverkan”. Detta gäller även murar <strong>och</strong>plank.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0403 MBn §Lilla Hammar 9:34ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för murNNFastigheten ligger utanför detaljplanelagt område.En mur i gräns mot Halörsvägen planeras.Stadsarkitekten redogör för ärendet.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0424 MBn §Lilla Hammar 49:1Ärende Ansökan om bygglov för för stuga 17 <strong>och</strong> 18SökandeFörutsättningarNNDetaljplan för Vikingabyn gäller.Bygglov har beviljats för tillfällig uppställning av två stugor.AvvikelseStugorna är placerade på prickad mark dvs mark som enligt gällandedetaljplan inte får bebyggas.Inga berörda sakägare.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenÅtgärden innebär en mindre avvikelse förenlig med planens syfte enligt Plan<strong>och</strong>bygglagen kap 8, § 11.Sökt bygglov beviljas


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132008/2675 MBn §Ljunghusen 4:42ÄrendeSökandeFörutsättningarAvvikelseAnsökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshusNNDetaljplan för Ljunghusenområdet gäller. Planbeteckning BFII.Tillbyggnaden på 44 m² placeras 3,1 m från tomtgräns.Yttrande med synpunkter föreligger.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas inte.Föreslagen åtgärd strider mot gällande detaljplan vad gäller placering avbostadsutrymme närmre än 4,5 m från tomtgräns. Åtgärden berör grannennegativt. Möjlighet till annan placering <strong>och</strong> utformning av tillbyggnad finns.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0330 MBn §Ljunghusen 11:91ÄrendeSökandeFörutsättningarAvvikelseAnsökan om bygglov för träningsanläggningNNDetaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning Rg.Byggnaden placeras utanför planens bestämmelsegräns för golf.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


145SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0581 MBn §Ljunghusen 11:91ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för nredande av ytterligare lokalNNDetaljplan för Ljungskogenområdet gäller. Planbeteckning Rg.En undervisningslokal för golfgymnasiet skall iordningställas på andravåningen.Stadsarkitekten redogör för ärendet.2009/0224 MBn §Räng 5:278 -ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, garage <strong>och</strong>stallNNFastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Översiktplanen för <strong>Vellinge</strong><strong>kommun</strong> gäller där markanvändningen är avsedd för jordbruk. Möjlighet till<strong>kommun</strong>alt VA finns.Yttranden från berörda sakägare har infordrats.


245SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132008/2741 MBn §Räng 7:174ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshusNNDetaljplan för Räng Sand – Billingsväg gäller. Planbeteckning BIIEn tillbyggnad på 46 m² i två plan planeras.Avvikelse Byggrätten överskrids med 21 m² (12%).BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas inte.Föreslagen tillbyggnad strider mot gällande detaljplan vad avser överskridenbyggrätt. Tillbyggnadens utformning avviker starkt från kringliggande lågabebyggelse. Nämnden hänvisar till Plan- <strong>och</strong> bygglagen 3:1 ”Byggnader skaplaceras <strong>och</strong> utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- ellerlandskapsbilden <strong>och</strong> till natur- <strong>och</strong> kulturvärdena på platsen. Byggnader skaha en yttre form <strong>och</strong> färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnadernasom sådana <strong>och</strong> som ger en god helhetsverkan”.


345SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0489 MBn §Skanör 9:302ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för utvändig ändring, ny trappa <strong>och</strong> öppen spisNNDetaljplan för stadsäga 75 DK gäller. Planbeteckning BF Sr Iv.Inredning av ett tredje plan planeras.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas inte.Inredande av ett tredje våningsplan med ny trappa <strong>och</strong> stora takfönster stridermot gällade detaljplanebestämmelser. Detta utrymme kan inte betraktas somen vind.


445SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0161 MBn §Stora Hammar 18:1ÄrendeSökandeFörutsättningarBeredningAnsökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshusNNFastigheten är belägen utanför detaljplanelagt område.Förslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden meddelar negativt förhandsbesked.Ytterligare bebyggelse i området kräver detaljplaneläggning då det är belägetintill östra Höllvikens utbyggnadsområde. Nämnden hänvisar till PBL 5:1.


545SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132002/B1274 MBn §Stora Hammar 24:147ÄrendeFastighetsägareFörutsättningarUtdömande av vite - handlingar för slutbevis saknasNNDetaljplan för Räng Sand – Ringbovägen gäller.Bygglov har beviljats för tillbyggnad av enbostadshus 2002-10-03, § BA 266.trots flera påminnelser har handlingar för slutbevis inte inkommit.2008-12-08 föreläggs Marianne Lilienberg vid vite på 5 000 kronor att senast2009-01-15 inkomma med handlingar för avslut av ärendet. Inga handlingarhar inkommit.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden överlämnar ärendet till Länsrätten i Skåne län, för utdömande avvite på 5 000 kronor.ExpLänsrätten i Skåne län, Box 4522, 203 20 MalmöInskrivningsmyndigheten i Skåne län, Järnvägsgatan 1, 281 31 Hässleholm


645SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0652 MBn §<strong>Vellinge</strong> 23:25ÄrendeSökandeFörutsättningarAnsökan om bygglov för utvändig ändringNNDetaljplan för <strong>Vellinge</strong> 23:24 m fl <strong>Vellinge</strong>backen gäller. Planbeteckning BII.Sökande önskar byta taktäckningsmaterial. Sidiplattor byts ut mottakpanneimitation av plåt.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenSökt bygglov beviljas.


745SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-132009/0492 MBn §<strong>Vellinge</strong> 62:3ÄrendeFastighetsägareFörutsättningarOlovligt byggandeNNFastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Lagen om Kulturminnegäller. PBL 8:4 gäller inte inom området.En byggnad har uppförts olovligt.BeredningFörslag till Miljö- <strong>och</strong> ByggnadsnämndenNämnden förelägger NN att ta bort den olovligt uppförda byggnaden som inteär att betrakta som en friggebod då byggnaden är uppförd inom område förverksamhet med boende. Byggnaden är placerad på en fast fornlämning nr12, som kräver tillstånd enligt Lagen om Kulturminnen 2:6.Föreläggandet förenas med vite på 25 000 kronor. Byggnaden skall varaborttagen inom två månader från mottagandet av detta beslut.


845SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-13MBn §DelegeringsärendenMiljöärendenM 069 – 091/09BygglovärendenBY 001 - 171


945SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-13MBn §MeddelandenBeslut från Regeringsrätten, Länsrätten, Länsstyrelsen <strong>och</strong>Kommunfullmäktige 2009-03-26 – 04-22.


1045SAMMANTRÄDESPROTOKOLLMiljö- <strong>och</strong> Byggnadsnämnden 2009-05-13MBn §Övrigt

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!