13.07.2015 Views

Föräldrar

Föräldrar

Föräldrar

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Föräldrar 11) Tycker du att det är viktigt att vi har ennationellt likvärdig skola?2) Tror du att alla elever i Sverige, oavsettvar de bor, har samma chans att få enlikvärdig utbildning?3) Tror du att alla elever i kommunen där dubor/arbetar/går i skolan har samma chansatt få en likvärdig utbildning?4) Tror du att likvärdigheten i våra skolorskulle bli större eller mindre om den statligastyrningen skulle öka?5) Anser du att skolan där du arbetar / dittbarn / du går i skolan får tillräckligt medresurser för att utföra sitt uppdrag på etttillfredställande sätt?7) Anser du att fördelningen av pengar tillskolorna i din kommun är rättvis och bidrartill att göra utbildningen likvärdig mellanskolorna inom kommunen?8) Tror du att resursfördelningen till landetsskolor skulle fungera bättre och bli merrättvis med ökad statlig styrning?9) Tror du att det skulle vara bra för kvaliténi utbildningssystemet om staten skulle fåökat ansvar för landets skolor?10) Anser du att det bör vara ett krav att delärare som undervisar i Sveriges skolor haren lärarexamen som avser de ämnen ochårskurser han/hon undervisar i?11) Tycker du att det är bra att betyg användsi det svenska skolsystemet?12) Från och med vilken årskurs anser du attbetyg ska sättas i den svenska skolan?Stockholm Göteborg Malmö StörrestäderMellanbygdFöräldrarRegion Kön Går ditt barn i grundskolaneller gymnasieskolan?TätbygdManGrundskolanGlesbygd KvinnaGymnasieskolanÄr barnet 22) Vilken utbildnen tjej ellerkille?Tjej Kille Grund- GymnasiskolaTotalt (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)N=1000 N=171 N=100 N=52 N=359 N=217 N=53 N=48 N=644 N=778 N=214 N=90 N=450% % % % % % % % % % % % % % % %Ja 99 98 99 100 99 100 100 100 99 99 99 98 100 98 99 99Nej 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1Ingen uppfattning 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0Ja 21 18 23 29 25 15 13 23 20 24 23 16 22 20 33 23Nej 75 77 71 69 71 79 85 77 76 72 74 78 74 75 60 74Ingen uppfattning 4 5 6 2 3 6 2 0 4 4 4 6 4 5 7 3Ja 59 60 59 60 57 62 68 56 56 65 59 61 59 60 62 63Nej 36 36 38 37 38 30 32 42 39 31 37 33 37 35 35 32Ingen uppfattning 5 4 3 4 6 7 0 2 5 4 5 6 5 5 3 5Större 54 63 60 21 58 46 49 58 52 58 54 57 55 53 50 49Mindre 22 19 10 31 23 28 28 17 20 26 23 20 22 23 21 26Ingen uppfattning 24 19 30 48 19 26 23 25 28 16 24 23 23 24 29 25Ja 49 52 51 54 49 46 47 40 47 53 47 57 51 47 46 49Nej 41 39 41 39 40 42 42 54 43 37 45 28 38 44 35 42Ingen uppfattning 10 9 8 8 11 12 11 6 10 10 9 15 11 9 20 9Ja 34 37 27 35 26 42 55 48 31 40 33 40 34 35 34 35Nej 23 18 25 17 23 31 21 27 26 19 25 18 22 24 23 23Ingen uppfattning 42 45 48 48 52 27 25 25 43 42 42 43 44 41 43 43Ja 54 52 63 25 57 50 59 58 51 59 52 57 52 55 49 48Nej 22 23 14 25 20 26 28 13 20 25 22 20 21 22 14 24Ingen uppfattning 25 25 23 50 23 24 13 29 30 17 26 23 27 23 38 28Ja 48 52 58 25 47 48 47 50 46 53 47 51 46 50 46 45Nej 25 29 14 37 21 29 38 15 23 28 26 23 25 25 18 27Ingen uppfattning 27 20 28 39 31 22 15 35 31 19 27 26 30 24 36 29Ja 87 84 94 92 86 87 94 81 89 83 86 89 89 85 81 87Nej 12 15 4 4 13 12 6 17 9 16 13 9 10 14 15 11Ingen uppfattning 1 2 2 4 1 1 0 2 2 1 1 2 1 2 5 2Ja 95 96 93 98 96 92 93 94 94 96 95 95 96 94 96 96Nej 5 4 4 0 4 8 8 6 5 3 5 4 3 6 3 4Ingen uppfattning 1 1 3 2 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0Tidigare än årskurs 8 81 85 78 89 85 77 57 81 79 86 81 84 81 81 76 83Årskurs 8 13 8 14 10 10 19 38 13 15 9 14 11 14 12 15 13Senare än årskurs 8 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 2 0 1 1 4 1Vill in ha betyg i skolan 3 2 5 0 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2Vet ej 2 2 3 2 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 2


21) Är barneten tjejeller kille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartietJunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraterna(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)N=90 N=450 N=83 N=364 N=15 N=0 N=48 N=1 N=14 N=31 N=135 N=271 N=9 N=25 N=2 N=39% % % % % % % % % % % % % % % % % %100 98 99 99 98 99 100 0 98 100 100 100 98 100 100 100 100 970 1 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 20 33 23 24 17 12 0 22 0 29 13 21 24 35 16 53 2074 75 60 74 71 79 88 0 76 100 64 81 77 71 65 76 47 784 5 7 3 6 4 0 0 2 0 7 6 2 5 0 9 0 259 60 62 63 68 52 68 0 56 100 45 48 62 59 58 60 53 4937 35 35 32 28 43 32 0 40 0 41 48 36 35 43 40 47 495 5 3 5 5 5 0 0 4 0 15 3 2 6 0 0 0 255 53 50 49 60 61 75 0 50 0 73 75 52 56 45 71 53 4422 23 21 26 17 19 25 0 28 0 7 13 23 23 33 9 0 2823 24 29 25 23 21 0 0 23 100 20 13 25 21 22 21 47 2951 47 46 49 51 50 48 0 55 0 36 43 55 48 56 49 47 3338 44 35 42 42 41 25 0 39 100 42 51 36 42 35 48 53 5511 9 20 9 7 9 28 0 6 0 22 6 9 11 10 3 0 1234 35 34 35 38 33 51 0 38 0 46 39 32 36 67 29 47 3122 24 23 23 24 24 26 0 21 100 12 16 21 23 33 24 0 4044 41 43 43 38 43 23 0 42 0 42 45 48 41 0 48 53 2952 55 49 48 56 61 46 0 46 0 66 77 55 56 34 70 53 5421 22 14 24 21 21 41 0 31 0 7 13 24 20 44 17 0 2327 23 38 28 24 18 13 0 23 100 28 10 21 25 22 13 47 2246 50 46 45 43 54 47 0 38 100 63 71 53 53 23 54 53 5425 25 18 27 31 24 26 0 37 0 16 16 28 23 45 25 0 3430 24 36 29 26 22 27 0 25 0 21 13 20 25 33 21 47 1289 85 81 87 86 88 60 0 87 100 79 77 89 89 89 100 100 8010 14 15 11 14 11 40 0 11 0 21 20 10 11 0 0 0 181 2 5 2 0 1 0 0 2 0 0 3 2 0 11 0 0 2VänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablankt96 94 96 96 94 93 94 0 98 100 94 97 96 94 90 84 47 973 6 3 4 6 6 6 0 2 0 6 3 4 5 10 16 0 31 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 53 081 81 76 83 78 81 87 0 81 100 88 72 94 74 78 66 47 7614 12 15 13 17 12 13 0 19 0 7 23 5 21 22 15 0 101 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 82 3 3 2 2 3 0 0 0 0 6 0 2 3 0 12 53 32 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 7 0 3Föräldrar 2


Föräldrar fortsättningRegion Kön 19) Går ditt barn igrundskolan ellergymnasieskolan?Stockholm Göteborg Malmö StörrestäderÄr barnet 22) Vilken utbildnen tjej ellerkille?Tjej Kille Grund- Gymnasiskola12) Från och med vilken årskurs anser du att Årskurs 1 5 6 2 4 6 3 0 4 4 5 4 5 5 5 7 3betyg ska sättas i den svenska skolan? Årskurs 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0Årskurs 3 10 11 9 12 13 9 0 8 9 13 11 10 10 10 11 10Årskurs 4 12 11 9 12 14 10 11 13 10 14 11 13 11 12 9 13Årskurs 5 8 9 10 8 8 9 4 2 7 10 8 6 8 8 9 8Årskurs 6 27 27 24 37 28 25 23 17 28 24 25 31 28 25 20 27Årskurs 7 20 19 24 17 16 21 19 38 20 20 20 19 19 20 20 22Årskurs 8 13 8 14 10 10 19 38 13 15 9 14 11 14 12 15 13Årskurs 9 1 2 0 0 1 1 0 2 1 1 1 0 1 1 4 1Först på gymnasiet 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0Vill inte ha några betyg 3 2 5 0 2 2 4 4 3 2 2 3 2 3 3 2i skolanVet ej 2 2 3 2 1 2 2 0 2 1 2 2 2 2 2 213) Anser du att nationella prov är ett Ja 86 88 80 92 89 82 70 94 86 87 86 88 88 84 89 87bra sätt att säkerställa att alla elever har Nej 11 11 14 2 7 15 25 6 12 8 11 9 9 12 4 10samma chans att få en likvärdig utbildning?Ingen uppfattning 3 1 6 6 4 3 6 0 3 5 4 3 3 4 7 414) Hur bedömer du arbetsmiljön för Bra 50 47 48 52 44 58 55 63 50 48 47 59 50 49 47 51eleverna i den skola du arbetar / ditt barn Acceptabel 38 40 40 33 41 32 36 29 38 37 40 31 38 37 39 36/ du går i?Dålig 12 11 11 14 14 10 8 6 11 13 13 6 11 13 10 12Ingen uppfattning 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 5 215) Känner du att ditt barn är tryggt när du Alltid 74 75 77 85 71 71 70 81 71 79 72 77 73 74 71 74skickar iväg det till skolan?För det mesta 23 21 19 12 24 26 28 19 25 18 24 19 23 21 25 22Nästan aldrig 2 2 4 2 2 2 0 0 3 1 2 1 1 2 1 2Aldrig 2 1 0 2 3 1 2 0 2 1 2 1 1 2 3 1Ingen uppfattning 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 116) Hur bedömer du den materiella standardenBra 43 42 46 48 42 43 43 48 45 40 41 50 46 41 48 44i den skola du arbetar / ditt barn / Acceptabel 43 47 42 40 43 43 36 38 41 47 44 39 42 44 38 43du går i?Dålig 11 10 11 10 13 11 11 13 11 11 13 5 10 13 8 10Ingen uppfattning 3 1 1 2 3 4 9 2 3 3 2 6 3 3 5 317a) Hur viktigt anser du att kunskapsuppdragetInte alls viktigt 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ska vara för skola?2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03 4 4 0 4 3 4 6 8 4 3 4 2 4 3 8 34 16 14 17 15 13 22 19 15 12 22 16 14 15 17 18 19Mycket viktigt 79 81 83 75 83 72 76 73 82 74 78 83 80 78 70 77Vet ej 1 1 0 6 1 1 0 4 2 1 1 1 1 2 5 1MellanbygdTätbygdManGrundskolanGlesbygd KvinnaGymnasieskolanTotalt (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)N=1000 N=171 N=100 N=52 N=359 N=217 N=53 N=48 N=644 N=778 N=214 N=90 N=450% % % % % % % % % % % % % % % %Föräldrar 3


21) Är barneten tjejeller kille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartiet(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)N=90 N=450 N=83 N=364 N=15 N=0 N=48 N=1 N=14 N=31 N=135 N=271 N=9 N=25 N=2 N=39% % % % % % % % % % % % % % % % % %5 5 7 3 6 5 0 0 2 0 7 7 9 4 23 0 0 30 1 1 0 0 1 0 0 2 0 8 0 1 0 0 0 0 010 10 11 10 9 11 0 0 6 0 7 3 20 6 11 4 47 1311 12 9 13 10 12 8 0 11 0 7 9 15 9 21 5 0 138 8 9 8 8 8 13 0 6 0 14 10 12 9 0 4 0 1028 25 20 27 27 28 45 0 42 100 30 27 25 22 11 32 0 2619 20 20 22 18 17 22 0 12 0 16 16 13 24 12 21 0 1214 12 15 13 17 12 13 0 19 0 7 23 5 21 22 15 0 101 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 02 3 3 2 2 3 0 0 0 0 6 0 2 3 0 12 53 3JunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraternaVänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablankt2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 7 0 388 84 89 87 83 85 93 0 90 100 73 91 93 85 77 84 100 799 12 4 10 13 13 0 0 10 0 14 6 7 13 0 16 0 143 4 7 4 4 2 7 0 0 0 14 3 1 3 23 0 0 750 49 47 51 54 48 49 0 55 0 58 42 48 52 34 37 47 5938 37 39 36 37 40 44 0 39 100 28 32 43 35 33 56 0 2111 13 10 12 8 12 7 0 4 0 15 19 9 13 33 7 53 181 2 5 2 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 0 0 0 373 74 71 74 81 72 82 0 63 100 65 80 82 73 79 72 100 6023 21 25 22 18 23 18 0 34 0 35 16 15 23 21 19 0 291 2 1 2 1 3 0 0 4 0 0 0 0 1 0 5 0 61 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 4 0 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 046 41 48 44 44 41 44 0 48 100 36 28 46 49 34 48 47 4542 44 38 43 43 44 50 0 39 0 58 49 49 36 43 24 0 3910 13 8 10 12 13 7 0 11 0 7 13 3 13 23 28 53 153 3 5 3 1 2 0 0 2 0 0 10 1 2 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 04 3 8 3 2 3 0 0 4 0 0 3 2 5 0 0 0 615 17 18 19 15 11 12 0 13 0 0 16 14 20 11 8 0 1380 78 70 77 80 85 88 0 83 100 100 81 85 73 89 92 100 811 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0Föräldrar 4


21) Är barneten tjejeller kille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartiet(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)N=90 N=450 N=83 N=364 N=15 N=0 N=48 N=1 N=14 N=31 N=135 N=271 N=9 N=25 N=2 N=39% % % % % % % % % % % % % % % % % %2 0 2 1 2 1 6 0 2 0 0 0 1 2 0 3 0 03 3 7 3 0 4 0 0 2 0 8 0 5 3 12 7 0 219 19 13 18 16 21 36 0 17 0 15 21 19 19 44 16 0 1730 31 35 30 29 30 12 0 38 100 22 26 37 30 12 16 0 1945 45 39 47 50 43 39 0 41 0 55 53 38 46 32 57 100 621 2 5 1 3 1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 077 80 72 79 79 79 74 0 82 100 92 72 78 78 79 76 100 6923 20 28 21 21 21 26 0 19 0 8 28 22 22 21 24 0 31100 0 61 47 52 50 48 0 54 100 57 28 45 52 43 32 100 340 100 39 54 48 50 52 0 46 0 44 72 55 48 58 68 0 6611 7 100 0 0 0 6 0 6 0 8 0 5 14 31 0 0 1643 48 0 100 0 0 26 0 27 100 20 34 37 53 58 49 47 509 8 0 0 100 0 21 0 8 0 28 10 10 6 11 8 0 5JunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraternaVänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablankt38 37 0 0 0 100 48 0 59 0 44 56 48 27 0 44 53 29d- 21) Är barneten tjej ellerkille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartietJunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraterna(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)B .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b)D .(a,b) .(a,b) .(a)A A .(a,b) .(a,b) .(a).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b)D D .(a,b) .(a,b) .(a)B C .(a,b) .(a,b) .(a).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(a,b)B .(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b).(b) .(a,b) .(a,b) .(a)VänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablanktFöräldrar 6


Föräldrar 75) Anser du att skolan där du arbetar / dittbarn / du går i skolan får tillräckligt medresurser för att utföra sitt uppdrag på etttillfredställande sätt?7) Anser du att fördelningen av pengar tillskolorna i din kommun är rättvis och bidrartill att göra utbildningen likvärdig mellanskolorna inom kommunen?8) Tror du att resursfördelningen till landetsskolor skulle fungera bättre och bli merrättvis med ökad statlig styrning?9) Tror du att det skulle vara bra för kvaliténi utbildningssystemet om staten skulle fåökat ansvar för landets skolor?10) Anser du att det bör vara ett krav att delärare som undervisar i Sveriges skolor haren lärarexamen som avser de ämnen ochårskurser han/hon undervisar i?11) Tycker du att det är bra att betyg användsi det svenska skolsystemet?12) Från och med vilken årskurs anser du attbetyg ska sättas i den svenska skolan?12) Från och med vilken årskurs anser du attbetyg ska sättas i den svenska skolan?Stockholm Göteborg Malmö StörrestäderMellanbygdTotalt (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)N=1000 N=171 N=100 N=52 N=359 N=217 N=53 N=48 N=644 N=778 N=214 N=90 N=450% % % % % % % % % % % % % % % %Ja A ANej B BIngen uppfattning A B DJa D B D D ANej B BIngen uppfattning E E E F GÄr barnet 22) Vilken utbildnen tjej ellerkille?Tjej Kille Grund- GymnasiskolaJa C C C C C C ANejIngen uppfattning A B DE FB D DJa C C C C ANej B BIngen uppfattning B DJa B BNej A AIngen uppfattning .(b) DJaNej .(b) AIngen uppfattning .(b) .(b) .(b)Tidigare än årskurs 8 F F F AÅrskurs 8 A A B C D BSenare än årskurs 8 .(b) .(b) .(b) .(b)Vill in ha betyg i skolan .(b)Vet ej .(b)Årskurs 1 .(b)Årskurs 2 .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Årskurs 3 .(b)Årskurs 4Årskurs 5Årskurs 6Årskurs 7 DÅrskurs 8 A A B C D BÅrskurs 9 .(b) .(b) .(b) .(b)Först på gymnasiet .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Vill inte ha några betyg.(b)i skolanVet ej .(b)Föräldrar fortsättningRegion Kön Går ditt barn i grundskolaneller gymnasieskolan?TätbygdManGrundskolanGlesbygd KvinnaGymnasieskolan


21) Är barneten tjejeller kille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartiet(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)N=90 N=450 N=83 N=364 N=15 N=0 N=48 N=1 N=14 N=31 N=135 N=271 N=9 N=25 N=2 N=39% % % % % % % % % % % % % % % % % %.(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a)B D .(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(b) .(a)B .(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b)D D .(a,b) .(a,b) .(a)JunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraternaVänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablanktB .(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b)D .(a,b) .(a,b) .(a)B .(a,b) .(a,b) A .(b) .(a,b)A G H .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(a,b)D .(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) H .(b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a)A .(a,b) .(a,b) .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a) .(b).(a,b) .(a,b) F H J L .(a).(a,b) .(a,b) G G .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) H.(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(a).(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b).(b) .(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(a,b) .(a,b) H .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) G G .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) H.(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(a).(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b)Föräldrar 8


Föräldrar 9Stockholm Göteborg Malmö StörrestäderÄr barnet 22) Vilken utbildnen tjej ellerkille?Tjej Kille Grund- GymnasiskolaTotalt (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)N=1000 N=171 N=100 N=52 N=359 N=217 N=53 N=48 N=644 N=778 N=214 N=90 N=450% % % % % % % % % % % % % % % %13) Anser du att nationella prov är ett Ja F F Fbra sätt att säkerställa att alla elever har Nej C Dsamma chans att få en likvärdig utbildning?Ingen uppfattning .(b)14) Hur bedömer du arbetsmiljön för Bra Aeleverna i den skola du arbetar / ditt barn Acceptabel B/ du går i?Dålig BIngen uppfattning A D15) Känner du att ditt barn är tryggt när du Alltid Askickar iväg det till skolan?För det mesta BNästan aldrig .(b) .(b)Aldrig .(b) .(b)Ingen uppfattning .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)16) Hur bedömer du den materiella standardenBra Ai den skola du arbetar / ditt barn / Acceptabeldu går i?Dålig BIngen uppfattning A A17a) Hur viktigt anser du att kunskapsuppdragetInte alls viktigt .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)ska vara för skola?2 .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)3 .(b)4 A DMycket viktigt BVet ej .(b) D .(b) D17b) Hur viktigt anser du att det sociala Inte alls viktigt .(b) .(b) Buppdraget ska vara för skola?234Mycket viktigt EVet ej .(b) .(b)19) Går ditt barn i grundskolan eller gymnasieskolan?Grundskolan .(b) .(b)Gymnasieskolan .(b) .(b)21) Är barnet en tjej eller kille? Tjej .(b) .(b)Kille .(b) .(b)22) Vilken utbildning har du? Grundskola A B .(b) .(b)Gymnasium .(b) .(b)Mindre än två år påB .(b) .(b)universitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaE E E B .(b) .(b)MellanbygdFöräldrar fortsättningRegion Kön Går ditt barn i grundskolaneller gymnasieskolan?TätbygdManGrundskolanGlesbygd KvinnaGymnasieskolan


21) Är barneten tjejeller kille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartiet(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)N=90 N=450 N=83 N=364 N=15 N=0 N=48 N=1 N=14 N=31 N=135 N=271 N=9 N=25 N=2 N=39% % % % % % % % % % % % % % % % % %.(a,b) .(a,b) .(a,b).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b).(a,b) .(b) .(a,b) G G H .(b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a)D .(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) H .(b) .(b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b).(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) G G .(a).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b).(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b)D .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b)A B .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b)D .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)B .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b)H .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(a,b) .(a,b) .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(a,b).(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(a,b)B .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) G .(b) .(a,b).(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(a,b) C .(a).(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(a,b) .(a,b)JunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraternaVänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablankt.(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) H .(a,b) H H .(b) .(a)Föräldrar 10


Stockholm Göteborg Malmö StörrestäderÄr barnet 22) Vilken utbildnen tjej ellerkille?Tjej Kille Grund- GymnasiskolaTotalt (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (A) (B) (A) (B) (A) (B) (A) (B)N=1000 N=171 N=100 N=52 N=359 N=217 N=53 N=48 N=644 N=778 N=214 N=90 N=450% % % % % % % % % % % % % % % %23) Vilket parti skulle du rösta på om det Centerpartiet .(b) .(b)var val idag?Feministiskt Initiativ .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)FolkpartietJunilistan .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Kristdemokraterna .(b) .(b)Miljöpartiet .(b) .(b) A .(b)Moderaterna D ESocialdemokraterna A B C D C DSverigedemokraterna .(b) .(b) .(b)Vänsterpartiet .(b)Annat parti .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Skulle rösta blankt .(b)24) Kön Kvinna .(b) .(b)Man .(b) .(b) DRegion Stockholm .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Göteborg .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) CMalmö .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Större städer .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) BMellanbygd .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) D DTätbygd .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b)Glesbygd .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) DMellanbygdFöräldrar fortsättningRegion Kön Går ditt barn i grundskolaneller gymnasieskolan?TätbygdManGrundskolanGlesbygd KvinnaGymnasieskolanFöräldrar 11


21) Är barneten tjejeller kille?- Tjej Kille GrundskolaVilken utbildning har du?GymnasiumMindre än två år påuniversitet/högskolaTvå år eller mer påuniversitet/högskolaVilket parti skulle du rösta på om det var val idag?CenterpartietFeministisktInitiativFolkpartiet(A) (B) (A) (B) (C) (D) (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L)N=90 N=450 N=83 N=364 N=15 N=0 N=48 N=1 N=14 N=31 N=135 N=271 N=9 N=25 N=2 N=39% % % % % % % % % % % % % % % % % %.(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)B .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)B .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)A .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)A .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)B C D C D .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b).(b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(b) .(a,b) .(b)A .(a,b) .(a,b) .(a)D .(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) H H .(b) .(a,b)C C .(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(a).(b) .(a,b) .(a,b) .(b) .(a,b) .(b).(a,b) .(a,b) .(a,b)D D .(a,b) .(a,b) .(a).(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(a,b)D .(a,b) .(a,b) .(b) .(b) .(a,b)JunilistanMiljöpartietKrist- demokraternaModeraternaSocial- demokraternaSverige- demokraternaVänsterpartietAnnatpartiSkulle röstablanktFöräldrar 12

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!