13.07.2015 Views

Nummer 2-02 Ordföranden har ordet. - Lärarnas Riksförbund

Nummer 2-02 Ordföranden har ordet. - Lärarnas Riksförbund

Nummer 2-02 Ordföranden har ordet. - Lärarnas Riksförbund

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Facket och Skolan nr 2 -<strong>02</strong>6Notiser• Rektorstillsättningar. Det blir allt svårare att tillsätta vakanta rektorstjänster i Linköping.Det finns i allmänhet få sökanden. Av dessa är det inte många, som <strong>har</strong> tillräckliga kvalifikationer.Av de med tillräckliga kvalifikationer brukar under tillsättningsproceduren någoneller ett par ”hoppa av” och till sist står Produktionen inte så sällan helt utan lämplig kandidat.Så är det just nu med Valkebo, Vist och Berga. För Vist <strong>har</strong> man gått ut med nya annonsoch för Valkebo kommer så snart att ske. För Bergas del fortsätter man nuvarande provisoriumytterligare en tid - som längst kalenderåret ut. Även Berzeliusskolan saknar enhetschef.Processen där <strong>har</strong> blivit utdragen.• Lena Rydin <strong>har</strong> nu tillträtt som bitr produktionsdirektör och flyttat till Stadshuset. Lena <strong>har</strong>som produktionsdirektör efterträtts av Christer Sjölund, som <strong>har</strong> en mångårig erfarenhetsom ledare på högsta nivå i kommunen. Sjölund inne<strong>har</strong> tjänsten tills denna <strong>har</strong> besatts stadigvarande.• Kommunföreningens styrelse <strong>har</strong> just antagit verksamhetsplanen för år 20<strong>02</strong>. (Planen finnshos ditt lokalombud). Denna fokuserar på flera saker - bl a vägar att komma till rätta medden allt för höga arbetsbelastningen och det fackliga arbetet/interndemokratin inom kommunföreningenHjärtefråganTJINGELING!Hoppas att livet är vänligt mot er! Visst känns det skönt när veckorna flyter påoch att man känner sig stark. Lika visset när huvudet känns tungt och kroppenvärker. Har ni klarat er från förkylningar och influensa? Många säger att influensanär värre i år, än andra år.Olof Patolla skrev i sin rapport om lärarnas arbetsmiljö i Linköping, bl a att lärarnainte tillåter sig att vara hemma från jobbet. Vi går till skolan oavsett hur vimår. Varför? Jo, jag tror att vi prioriterar våra elever, deras undervisning och kursersamt inte minst våra arbetskamrater. Vi är rädda för att andra ska få merarbete.Det är ju egentligen inte så klokt. Vi prioriterar inte vår egen hälsa.Många läkare säger förresten att det är svårt, näst intill omöjligt att sjukskriva lärare.Vi tillåter oss inte att vara sjuka menar de. Vi vill vara igång så fort sommöjligt.Kanske är det kroppens sätt att försöka få en paus, de där gångerna man kännersig vissen och <strong>har</strong> ont i hela kroppen eller den där gången när doktorn vill sjukskriva.Visst måste vi tillåta oss att vara sjuka och ligga hemma under täcket?Karin


Facket och Skolan nr 2 -<strong>02</strong> 7ÅrsmöteÅrsmötet kommer att äga rum den 21/3 på Berga skola. Vid mötet kommer bl a val av kommunombudoch biträdande kommunombud att ske.Valberedningen föreslåromval av Åke Nilsson till kommunombudsposten.Till biträdande kommunombud föreslår valberedningenomval av Anders Larsson (Tokarp), Timo Järvinen (Skäggetorp) och Lars-Åke Karlsson(Linghem)samt nyval av Elisabeth Israelsson (Elsa Brändström).Efter årmötesförhandlingarna kommer AU-representanterna att presentera arbetet med att tafram ett lokalt (=kommunalt) kollektivavtal:− Vad vill vi uppnå?− Vad <strong>har</strong> vi uppnått?− Vad återstår?− Varför tar det så lång tid?Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor, lämna synpunkter och diskutera frågan medoss i AU.Det kommer i sedvanlig ordning att bjudas på förtäring.En utförligare inbjudan kommer senare men boka alltså redan nu den 21/3.Timo(Forts. från sidan 4)lan ”kundens” behov och den egna hälsan. Ireportaget bekräftades det vi egentligen allavet, men inte alltid lyckas uttrycka: att dessakommentarer från arbetsgivarhåll är förödandeför vår yrkesstolthet och utan yrkesstolthetökar risken för utbrändhet.I en situation där det verkar som att vi sitterpå en bomb som kan brisera när som helst kandet vara svårt att vara positiv. Det är ändå minövertygelse att vi kommer att lösa även dennasituation, men vi måste ta saken i egna händeroch ställa krav på att framförallt skolledarnatar sitt ansvar och gör prioriteringar av arbetsuppgifterna.Skolledarna måste bli ledare ochåterta en central roll i skolans ledning och utveckling.Vi måste dessutom vända trendenmed att arbetslagen skall lösa alla problem.arbetslagsorganisationen kan säkert lösa enhel del problem om man <strong>har</strong> rätt förutsättningar.Men den överdrivna tron som råder i landetsskolor, att om vi bara <strong>har</strong> arbetslag så lösesalla problem, kan många gånger göra attläraren förutom att ha en konflikt mellan sinegen arbetstid, ambition och elevens behovkommer i konflikt med kollegors behov ochönskemål.Friska gärna upp minnet med att gå tillbakatill FoS3-01 och FoS7-01 där våra idéer finnsbeskrivna med exempel på hur man kan göra.Har ni inte dessa kan ni säkert få dem via ertlokalombud.Lars-Åke

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!