29.09.2015 Views

catalog 2015

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tillval till Flagmore Pro<br />

Färgade flaggstänger<br />

Fullsortiment av färgade flaggstänger. De tillverkas mot beställning och enligt Er<br />

specifikation. Flagmore erbjuder färgade stänger med ett pristillägg för infärgningen.<br />

Färger enligt RAL-skalan, metallic offereras separat vid förfrågan.<br />

Art.nr Ean-kod Längd m Benämning<br />

30050 7392608300501 3-12 m Färg tillägg 1 - 5 st<br />

30051 7392608300518 3-12 m Färg tillägg 6 -10 st<br />

30052 7392608300525 3-12 m Färg tillägg 11-20 st<br />

30053 7392608300532 14-18 m Färg tillägg 1 - 5 st<br />

30054 7392608300549 14-18 m Färg tillägg 6 -10 st<br />

30055 7392608300556 14-18 m Färg tillägg 11-20 st<br />

Delning av flaggstänger<br />

Flagmore erbjuder delning av Pro flaggstången till tvådelad stång. De tillverkas med<br />

precision i vår fabrik i längder 6 – 18 m med bibehållen styrka. På detta sätt kan<br />

transporter underlättas.<br />

Art.nr Ean-kod Längd m Benämning<br />

30060 7392608300600 6 - 9 m Tillägg för delning<br />

30061 7392608300617 10-12 m Tillägg för delning<br />

30062 7392608300624 14-18 m Tillägg för delning<br />

6 <strong>2015</strong>:1

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!