18.03.2021 Views

Årsredovisning KBAB 2020

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ÅRSREDOVISNING<br />

& HÅLLBARHETSRAPPORT<br />

<strong>2020</strong>


INNEHÅLL<br />

3 ....................... VD har ordet<br />

4 ....................... <strong>2020</strong> i korthet<br />

HÅLLBARHETSRAPPORT<br />

5 ....................... Om oss<br />

5 ....................... Ägardirektiv<br />

6 ....................... Organisation och styrelse<br />

Affärsidé<br />

7 ....................... Vår vision<br />

Värdegrund<br />

Policys och riktlinjer<br />

Riskhantering<br />

8 ....................... Så påverkades vi av Coronaviruset<br />

10 ....................... Fastighetskarta<br />

14 ....................... Vi tar ansvar för ett hållbart<br />

samhälle<br />

Entréer målades på Kvarngatan.<br />

Stor satsning på<br />

gårdsmiljöer<br />

15 ....................... Ekonomisk hållbarhet<br />

19 ....................... Miljömässig hållbarhet<br />

25 ....................... Social hållbarhet<br />

27 ....................... Personal hållbarhet<br />

33 ....................... Kund och marknad hållbarhet<br />

<strong>KBAB</strong> KONCERNEN I SIFFROR<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

40 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

43 ....................... Resultat- & balansräkning<br />

44 ....................... Balansräkning<br />

45 ....................... Kassaflödesanalys<br />

46 ....................... Noter<br />

Parkeringsplatsen på Mejerivägen 4 i Munktorp<br />

asfalterades, fick belysning och ny<br />

plattsättning runt entréerna.<br />

51 ....................... Revisionsberättelse<br />

65 ....................... Femårsöversikt<br />

66 ....................... Styrelse, ledning &<br />

personalrepresentanter<br />

68 ....................... Lägenhetsstatistik<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

53 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

55 ....................... Resultat- & balansräkning<br />

56 ....................... Noter<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

59 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

60 ....................... Resultat- & balansräkning<br />

61 ....................... Noter<br />

Scanna QR-koden för att se ett<br />

filmklipp på arbetet med ny utemiljö vid<br />

Odensvivägen 4 och 6 i Kolsva.<br />

2


VD HAR ORDET<br />

År <strong>2020</strong> - ett år som<br />

vi inte kommer att glömma<br />

FOKUS PÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN<br />

Med start från våren <strong>2020</strong> och resterande<br />

tid under året låg vårt fokus på att begränsa<br />

smitta i våra verksamheter. Vi har undvikit fysiska<br />

möten, både internt och externt med våra hyresgäster<br />

och kunder. Samtidigt skulle en del planerade större projekt genomföras med<br />

fortsatt bra service till våra kunder. Redan från början av pandemin införde vi ett<br />

antal rutiner för att inte sprida smittan vidare. Bland annat minskade vi tillgängligheten<br />

till vårt kundcenter genom att begränsa antalet besökande. Mot slutet av året tillät vi max<br />

fyra kunder samtidigt.<br />

Vi ställde om och genomförde mer underhållsarbete på våra gårdar och hus än vad vi inledningsvis<br />

hade tänkt oss. Detta gjorde vi för att undvika skötsel- och reparationsarbeten där vi kom i<br />

kontakt med kunder och som kunde leda till smittoöverföring. Titta gärna in på vår nya hemsida<br />

som vi lanserade i oktober. Där presenterar vi många av de projekt som vi genomförde under<br />

<strong>2020</strong>.<br />

EFTERFRÅGADE TJÄNSTER<br />

Riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten ledde även till att våra tjänster inom lokalvård blev mer<br />

efterfrågade. Förutom fler städuppdrag ställde vi också om vår städning i egna fastigheter samt<br />

inom förvaltningsuppdraget på skolor med mera. Vi började fokusera mer på att torka ledstänger,<br />

handtag och andra utsatta ytor med desinfektionsmedel. Ett av våra städuppdrag som jag gärna<br />

vill lyfta fram var till Vård och Omsorgsförvaltningen. Där tog vi med kort varsel över lokalvården<br />

på ett antal boenden vilket frigjorde resurser till att Vård och Omsorgsförvaltningen kunde prioritera<br />

andra uppgifter i sin verksamhet.<br />

Väl mött, Köping i mars 2021<br />

Peter Landin, VD<br />

3


ÅRSREDOVISNING <strong>2020</strong><br />

<strong>2020</strong> I KORTHET<br />

JANUARI<br />

Nominering till kundkristallen<br />

<strong>KBAB</strong> var nominerade i klassen bästa nyproduktion<br />

för Hake 2 när årets kundkristall skulle delas<br />

ut. Varbergs Bostads AB blev vinnare.<br />

JUNI<br />

Sommarjobbare<br />

Vi hade 22 ungdomar i olika perioder (juni-augusti)<br />

som hjälpte oss med den dagliga skötseln i<br />

våra områden.<br />

FEBRUARI<br />

Markbostäder i Munktorp<br />

En marknadsundersökning genomfördes<br />

för att se om det finns<br />

intresse för markbostäder i Munktorp.<br />

Sportlovsaktiviteter för ungdomar<br />

på Nygård<br />

Ungdomar på Nygård tävlade i sopsortering.<br />

MARS<br />

Nedtagen tall gav oss en fin reklamplats<br />

Virket från en nedsågad tall skänktes till yxkastarklubben och<br />

vi fick en fin reklamplats på tävlingar och i träningslokal.<br />

Coronapandemin<br />

Vi ändrade våra rutiner för felanmälan och kundcenter med<br />

anledning av det nya Coronaviruset.<br />

En tillbakablick<br />

med några händelser<br />

under året som<br />

gått<br />

JULI<br />

Enkät om vår hantering kring<br />

Covid-19<br />

Enkäten skickades ut till 400 hyresgäster<br />

via e-post och sms.<br />

AUGUSTI<br />

Munktorpinformation till intressenter<br />

Information skickades ut till ca 140 personer som<br />

anmält att de ville ha mer information om Munktorpsprojektet.<br />

SEPTEMBER<br />

Satsning på gårdsmiljöer<br />

Vi förbättrade och gjorde våra boendemiljöer mer attraktiva<br />

och trygga under sommaren och hösten.<br />

APRIL<br />

Lysande resultat i NKI (nöjd kund) undersökning<br />

Köpings Kabel-TV AB placerade sig på plats nummer två i<br />

Sverige bland de bolag som genomförde undersökningen.<br />

Tillfällig hyresrabatt till utsatta branscher<br />

Lokalhyresgäster fick möjlighet att ansöka om hyresrabatt<br />

hos oss med anledning av coronavirusets påverkan.<br />

MAJ<br />

Affärshuset Furan<br />

Rivningen av affärshuset Furan på Skogsborg påbörjades.<br />

OKTOBER<br />

Nyöppning för Maistro<br />

Pizzeria Maistro öppnade återigen sina portar i ny lokal efter<br />

rivning av affärshuset på Skogsborg.<br />

Renovering på Stora gatan 1<br />

Vi började med ROT-renovering i fastigheten på Stora Gatan 1.<br />

Ny hemsida<br />

<strong>KBAB</strong> lanserade en helt ny hemsida.<br />

Extern miljörevision<br />

Revisionen gick väldigt bra och vi fick behålla vår miljöcertifiering.<br />

Balkongsång<br />

<strong>KBAB</strong> och Hyresgästföreningen bjöd in till allsång i områdena.<br />

Brännbart blev restavfall<br />

Kärl för brännbart ändrade namn till restavfall och deponikärl<br />

plockades bort.<br />

Egna miljöcertifikat<br />

Efter en specialrevision godkändes vi enligt kraven i SS-EN<br />

ISO 14001 och fick egna miljöcertifikat. Tidigare har vi haft<br />

certifikaten tillsammans med kommunen.<br />

NOVEMBER<br />

Delar av parkeringen vid Blenda stängdes av<br />

ByggTema etablerade byggbodar på parkeringen vid hörnet<br />

Sveavägen - Torggatan med anledning av rotrenoveringen.<br />

DECEMBER<br />

Uppgradering fastighetssystem<br />

En omfattande uppgradering av fastighetssystemet blev klar.<br />

4


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

OM OSS<br />

Köpings Bostads AB (<strong>KBAB</strong>) bildades år 1917 och är ett av Sveriges äldsta allmännyttiga bostadsföretag.<br />

Syftet var att förse arbetarna i Köping med bra bostäder. Vi är ett kommunalt bolag, vår<br />

verksamhet styrs av ägardirektiv och i vårt uppdrag ingår att främja bostadsförsörjningen i kommunen<br />

på både kort och längre sikt. Genom att erbjuda ett varierat bostadsutbud av god kvalitet och<br />

med konkurrenskraftiga hyresnivåer medverkar vi till att stärka Köpings kommuns ställning som<br />

attraktiv bosättnings- och etableringsort.<br />

<strong>KBAB</strong> har två helägda dotterbolag, Köpings Kabel-TV AB som distribuerar bredband och TV i Köpings<br />

och Kungsörs kommuner samt <strong>KBAB</strong> Service AB som förvaltar Köpings kommuns fastigheter<br />

och lokaler.<br />

ÄGARDIREKTIV<br />

Köpings Bostads AB med dotterbolag (koncernen), är ett allmännyttigt<br />

kommunalt bostadsaktiebolag, som har som föremål<br />

för sin verksamhet att inom Köpings kommun förvärva,<br />

äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter huvudsakligen<br />

för upplåtelse av bostadslägenheter med hyresrätt.<br />

Som komplement till den huvudsakliga verksamheten får bolaget<br />

i mån av tillgång upplåta affärs- och verksamhetslokaler<br />

samt lokaler för kollektiva anordningar.<br />

Koncernen har också till uppdrag genom sina dotterbolag att<br />

förvalta Köpings kommun- och verksamhetsfastigheter samt<br />

erbjuda utbud av bredband, telefoni och tv.<br />

K oncernen ska vara en ledande aktör på kommunens bostadsmarknad<br />

och tillgodose kommuninnevånarnas behov av<br />

bra bostäder till hållbara hyresnivåer.<br />

K oncernen ska tillskapa och erbjuda hyresrätter utifrån kommunens<br />

målsättningar och marknadens efterfrågan.<br />

K oncernen ska ha ett långsiktigt hållbart förhållningssätt,<br />

och låta ett helhetstänkande som beaktar såväl ekonomiska,<br />

ekologiska som sociala aspekter vara vägledande vid fullgörandet<br />

av sitt uppdrag. Detta gäller såväl den löpande verksamheten<br />

som investeringar.<br />

K oncernens verksamhet ska präglas av ett aktivt socialt ansvar<br />

inom bostadsmarknaden i kommunen och därmed vara<br />

en förebild. Detta ska ske i dialog och nära samverkan med<br />

berörda i kommunen. Den sociala miljön i bostadsområdena<br />

och integrationsfrågor ska särskilt uppmärksammas.<br />

K oncernen ska genom avtal förvalta Köpings kommuns verksamhetsfastigheter.<br />

Pergola på Nyckelberget<br />

K oncernen ska bidra till att uppfylla målen i kommunens<br />

bredbandsstrategi.<br />

5


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

ORGANISATION OCH STYRELSE<br />

Eftersom Köping Rådhus AB äger bolaget till 100 % utser kommunfullmäktige<br />

vår styrelse, vi har totalt nio ledamöter i styrelsen<br />

(fem ordinarie och fyra ersättare). VD, tillsammans med<br />

ledningsgrupp verkställer styrelsens beslut och ansvarar för<br />

övergripande styrning.<br />

Förutom VD består ledningsgruppen av fastighetschef, marknadschef,<br />

ekonomichef och kabel-TV-chef. Vi arbetar i team ute<br />

i våra områden, där kundvärdar (förvaltare) ansvarar för ett<br />

geografiskt område tillsammans med fastighetsskötare, reparatörer<br />

och lokalvårdare. Uthyrning, central felanmälan, kabel-TV,<br />

ekonomifunktioner och övrig administrativ personal finns centralt<br />

placerade på vårt huvudkontor.<br />

AFFÄRSIDÉ<br />

Vi äger, förvaltar fastigheter<br />

och hyr ut bostäder samt<br />

lokaler med god kvalité<br />

inom Köpings tätort,<br />

i Kolsva och Munktorp.<br />

Genom aktiv förvaltning<br />

och nyproduktion bidrar vi till<br />

Köpings utveckling och framtid.<br />

Vi har 2 733 lägenheter och<br />

315 lokaler.<br />

I våra fastigheter kan vi<br />

erbjuda snabb bredbandsuppkoppling<br />

via<br />

kabel-TV-nätet.<br />

ANTAL<br />

ANSTÄLLDA<br />

156<br />

personer<br />

KONCERNEN<br />

UPPHANDLINGAR<br />

Våra underentreprenörer upphandlas<br />

enligt lagen om offentlig upphandling, lag<br />

(2016:1145). All upphandling sker via<br />

Västra Mälardalens Kommunalförbund.<br />

Kv Hake<br />

6


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

VÅR VISION<br />

Vår vision är att erbjuda ett hållbart och tryggt boende präglat<br />

av omtanke, då får vi våra hyresgäster att BO MED FRAMTIDS-<br />

TRO.<br />

VÄRDEGRUND<br />

Vi erbjuder hög service och lokalt engagemang genom att vara<br />

trevliga, trovärdiga, tillgängliga och tydliga i alla våra relationer.<br />

BO MED<br />

FRAMTIDSTRO<br />

Torggatan 8<br />

POLICYS OCH RIKTLINJER<br />

För att kunna ta bra beslut och uppnå önskade mål har vi policys<br />

som vi följer inom olika områden. De mest väsentliga är<br />

uthyrningspolicy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy,<br />

elhandelspolicy och riktlinjen för tagande och givande av<br />

muta. Två gånger per år följer vi upp och justerar aktuella policys<br />

och riktlinjer om behov finns. Arbetet sker vid den utökade<br />

ledningens genomgång.<br />

RISKHANTERING<br />

Vi uppdaterar våra SWOT-analyser årligen med risker och möjligheter<br />

där vi strukturerat analyserar omvärld och intressenter,<br />

hur vi påverkas samt hur vi ska förhålla oss och vidta åtgärder.<br />

Riskanalyser genomförs i alla verksamheter och nivåer<br />

i koncernen med olika fokus som till exempel miljö, ekonomi<br />

och arbetsmiljö. För år <strong>2020</strong> har vi identifierat följande områden<br />

med störst samlad risk:<br />

MILJÖ/KLIMAT<br />

Inom en relativt nära framtid kan klimatförändringarna väntas<br />

medföra stora väderomställningar med bland annat kraftigare<br />

stormar och ökade regnmängder. Som fastighetsägare måste<br />

vi förbereda oss på fysiska risker för våra befintliga fastigheter<br />

i form av till exempel översvämningar men även hur vi beaktar<br />

detta vid nyproduktion. En ökad temperatur kan komma<br />

att påverka våra fastigheter och våra hyresgästers behov av<br />

kyla. I vårt arbete med risker är kommande klimatförändringar<br />

en betydande faktor.<br />

RÄNTERISK<br />

Ränteexponeringen i företaget är vid varje tillfälle summan av<br />

den befintliga upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen<br />

för denna, med hänsyn till eventuella förändringar av<br />

räntebindningstiden med hjälp av derivatinstrument. Företaget<br />

påverkas av ränterisken på framförallt två sätt, dels resultatmässigt,<br />

dels av värdeförändringen på skuldportföljen.<br />

Resultatet påverkas positivt vid en räntesänkning och värdet<br />

påverkas positivt vid en räntehöjning.<br />

MARKNAD/KUND<br />

Om tillväxten bromsar in kan det påverka efterfrågan på våra<br />

bostäder och lokaler, vilket i sin tur hänger samman med att<br />

det kan påverka våra hyresgästers betalningsförmåga negativt.<br />

Konjunkturen påverkar oss för inköp av material och tjänster.<br />

Vi är beroende av kvalité, priser, tillgänglighet på material och<br />

inköp av externa tjänster och entreprenader. Detta för att bedriva<br />

vår verksamhet med nöjda kunder och underhålla våra<br />

fastigheter med gott resultat.<br />

NYPRODUKTION<br />

För att producera 30 lägenheter per år krävs att attraktiva<br />

bostäder med rimliga kalkyler tas fram. Kalkylerna ligger<br />

sedan till grund för beslut tillsammans med en analys av efterfrågan<br />

på bostäderna. För att undvika framtida vakanser<br />

krävs en varaktig efterfrågan på bostäder.<br />

FÖRÄNDRAT BETEENDE<br />

Under ett antal år har beteendet förändrats vad gäller när<br />

och hur man tittar på TV. Utbudet av olika streamingtjänster<br />

växer och konkurrensen inom TV- och bredbandstjänster<br />

ökar. Det i sin tur ställer krav på att Köpings Kabel-TV AB utvecklar<br />

tjänsterna efter den teknik som kunderna efterfrågar.<br />

7


• För att minska spridningens omfattning ber vi dig som planerar att besöka<br />

vårt kundcenter eller något av våra områdeskontor om möjligt att utföra ditt<br />

ärende via telefon, mejl, Mina sidor eller appen istället.<br />

• Av omtanke om dig och oss ska du som besöker oss vara symptomfri,<br />

hålla avstånd och undvika fysisk kontakt.<br />

• Kom gärna själv eller max två personer i sällskap.<br />

• Uppsägningar av hyresavtal kan göras via telefon under dessa tider. Hör gärna av dig<br />

till oss om du har några frågor eller funderingar kring detta.<br />

• Vi uppmanar alla våra hyresgäster att för tillfället anmäla enbart akuta fel. Använd telefon eller våra<br />

digitala kanaler.<br />

• Redan anmälda fel kommer att prioriteras om och vi återkopplar till den som anmält felet så snart vi kan.<br />

• Vi kommer att ställa frågor om hälsa vid planerade besök hos våra hyresgäster för att minska risken<br />

för smittspridning.<br />

• Även om hyresgäst som anmält fel är symptomfri, ber vi ändå att du använder ett annat rum när vi<br />

reparerar ett fel i din lägenhet eller lokal.<br />

• Om ett fel uppstår med risk för personskada eller skada på fastighet ska utföras i en lägenhet där<br />

innehavaren har symptom på luftburen smitta gäller särskild instruktion för vår personal.<br />

Ovanstående gäller tillsvidare eller att myndigheterna lämnar andra besked. Följ myndighetsrapportering på Folkhälsomyndigheten<br />

och på Köpings kommuns hemsida.<br />

Read more on the website.<br />

Kotisivulla voitte lukea enemmän.<br />

Ka aqriso boggena <strong>KBAB</strong> si loo yareeyo khatarta isku gudbinta caabuqa korona.<br />

Riix calaamda bogga hoose si aad ugu turjimato luuqaddada.<br />

www.kbab.koping.se<br />

HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

SÅ PÅVERKADES VI AV CORONAVIRUSET<br />

Vi har under pågående pandemi följt utvecklingen och rekommendationerna från<br />

Folkhälsomyndigheten för att på bästa sätt kunna bidra till minskad smittspridning.<br />

Det innebar att vi har ändrat våra rutiner och arbetssätt för felanmälningar och<br />

reparationer, besök, uthyrningsärenden med mera.<br />

HYRESGÄSTER<br />

PERSONAL<br />

De förändringar som vi genomfört under<br />

pandemin har påverkat våra hyresgäster,<br />

framförallt när det gäller<br />

felanmälningar och besök i kundcenter.<br />

En del har fått planerade renoveringar<br />

eller åtgärder av enklare fel i lägenheten<br />

framskjutna. Det är naturligtvis tråkigt<br />

men nödvändigt för att begränsa smittspridning.<br />

FELANMÄLAN OCH<br />

UTHYRNING<br />

Under pandemin har vi uppmanat våra<br />

hyresgäster att bara anmäla akuta fel<br />

via telefon eller digitalt. Vid inkomna fel-<br />

Hyresgästerna har fått aktuell<br />

information regelbundet i trapphusen,<br />

på hemsidan och Mina sidor.<br />

De förändringar som vi genomfört under<br />

pandemin har påverkat all personal. Vi<br />

har fått ändra rutiner och arbetssätt för<br />

felanmälningar och reparationer i lägenheter.<br />

Flera medarbetare har tidvis fått<br />

arbeta hemifrån. Möten har skett via digitala<br />

videomöten. Alla nya rutiner och arbetssätt<br />

under Covid-19 har funnits lättillgängligt<br />

på intranätet. Vid en uppdatering<br />

har medarbetare skickat en bekräftelse<br />

på mottagen information till sin arbetsledare<br />

eller chef.<br />

Inom lokalvården beslutades tidigt att utöka<br />

städningen av de ytor som ofta berörs,<br />

såsom räcken och handtag, även toaletterna<br />

städas oftare.<br />

anmälningar har vi försäkrat oss om att<br />

ingen i bostaden är sjuk eller har symtom.<br />

Vid några tillfällen har det hänt att<br />

vi måste komma in i bostaden för att åtgärda<br />

ett akut fel samtidigt som någon<br />

varit sjuk. Särskilda instruktioner med<br />

skyddsutrustning har då gällt för vår<br />

personal.<br />

Uppsägningar av hyresavtal och ärenden<br />

till uthyrningen har fått utföras via<br />

telefon. Intresseanmälningar och svara<br />

på erbjudanden har man smidigast utfört<br />

via Mina sidor.<br />

<strong>KBAB</strong> INFORMERAR<br />

Coronaviruset<br />

Viktiga åtgärder inom Köpings Bostads AB<br />

för att minska smittspridning<br />

Folkhälsomyndigheten bedömer risken för smittspridning av<br />

Coronaviruset som mycket hög och vi har därför fattat nedanstående<br />

beslut:<br />

• Vi uppmanar a la våra hyresgäster att för ti lfä let anmäla enbart akuta fel.<br />

Använd telefon e ler våra digitala kanaler.<br />

• Redan anmälda fel kommer att prioriteras om och vi återkopplar ti l den som anmält<br />

felet så snart vi kan.<br />

• Vi kommer att stä la frågor om hälsa vid planerade besök hos våra hyresgäster för att<br />

minska risken för smittspridning.<br />

• Även om hyresgäst som anmält fel är symptomfri, ber vi ändå att du använder ett<br />

annat rum när vi reparerar ett fel i din lägenhet eller lokal.<br />

• Om ett fel uppstår med risk för personskada eller skada på fastighet ska utföras i en<br />

lägenhet där innehavaren har symptom på luftburen smitta gäller särskild instruktion<br />

för vår personal.<br />

• Besök på våra områdeskontor e ler på vårt kundcenter ska undvikas. Vi är i stä let<br />

tillgängliga på telefon e ler via våra digitala medier.<br />

Ovanstående gä ler till dess vi vet mer om antal smittade, e ler att myndigheterna lämnar andra besked.<br />

Följ myndighetsrapportering på Folkhälsomyndigheten och på Köpings kommuns hemsida.<br />

Tack för hjälpen!<br />

Köpings Bostads AB<br />

Read more on the website.<br />

Kotisivu la voitte lukea enemmän.<br />

INFORMATION<br />

TILL<br />

PERSONAL<br />

Ka aqriso boggena <strong>KBAB</strong> si loo yareeyo khatarta isku gudbinta caabuqa korona.<br />

Riix calaamda bogga hoose si aad ugu turjimato luuqaddada.<br />

Snabbt ut med rutiner<br />

Mars<br />

LÖPANDE<br />

www.kbab.koping.se<br />

<strong>KBAB</strong> INFORMERAR<br />

Coronaviruset<br />

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens<br />

rekommendationer för att minska smittspridning.<br />

<strong>KBAB</strong> INFORMERAR<br />

SÅ HÄR GÖR VI<br />

Coronaviruset<br />

BESÖK I KUNDCENTER OCH PÅ OMRÅDESKONTOR<br />

Vi fortsätter att följa våra rutiner och folkhälsomyndighetens<br />

rekommendationer för att minska smittspridning.<br />

På vår hemsida kan du läsa mer om vilka rutiner vi har.<br />

GÖRA EN FELANMÄLAN<br />

VI TRÄFFAS GÄRNA, MEN HELST VIA TELEFON, E-POST ELLER<br />

APPEN<br />

Besök i kundcenter e ler på våra områdeskontor ska vara tidbokade och planerade. Av omtanke<br />

om dig och oss ska du som besöker oss vara symtomfri, hå la avstånd och undvika fysisk kontakt.<br />

Uthyrningsärenden kan göras via telefon.<br />

GÖRA EN FELANMÄLAN<br />

Vi uppmanar a la våra hyresgäster att för ti lfä let anmäla i första hand akuta fel. Använd telefon e ler våra digitala kanaler.<br />

Undvik att bli smittad och att smitta andra!<br />

Read more on the website.<br />

Kotisivulla voi te lukea enemmän.<br />

Ka aqriso boggena <strong>KBAB</strong> si loo yareeyo khatarta isku gudbinta caabuqa<br />

korona. R ix calaamda bogga hoose si aad ugu turjimato luuqaddada.<br />

Ny hemsida!<br />

Köpings Bostads AB<br />

Vi har en ny hemsida med enklare<br />

navigering, mer innehåll och och<br />

Välkommen in på vår nya hemsida där vi har info<br />

om vad som händer på våra områden, svar på<br />

de flesta frågor samt en mängd gamla fina bilder<br />

och historia på områdessidorna.<br />

www.kbab.koping.se<br />

Riskanalyser på 50 %<br />

bortfall<br />

April<br />

BESÖK I KUNDCENTER<br />

Vi har endast haft öppet för bokade<br />

besök samt för de som ska hämta<br />

och lämna nycklar. Max fyra besökare<br />

har fått vistats samtidigt i kundcenter.<br />

Övriga ärenden har man fått<br />

utföra via telefon eller digitalt.<br />

Information till all personal<br />

på Forum<br />

Maj<br />

TACK!<br />

För visat tålamod...<br />

Information på utökad<br />

ledningsgrupp<br />

Nov<br />

<strong>KBAB</strong> INFORMERAR<br />

Coronaviruset<br />

TVÄTTA HÄNDERNA<br />

OFTA!<br />

Smittämnen fastnar ofta på<br />

händer och kan spridas vidare.<br />

Tvätta händerna ofta med tvål<br />

och varmt vatten, minst 20<br />

sekunder. Handsprit är ett<br />

alternativ när du inte har<br />

möjlighe ti l handtvätt.<br />

Undvik att bli smittad och att smitta andra!<br />

Read more on the website.<br />

Vi fortsätter att följa våra rutiner och folkhälsomyndighetens<br />

rekommendationer för att minska smittspridning.<br />

På vår hemsida kan du läsa mer om vilka rutiner vi har.<br />

VI TRÄFFAS GÄRNA, MEN HELST VIA TELEFON, E-POST ELLER APPEN<br />

Besök i kundcenter e ler på våra områdeskontor ska vara tidbokade och planerade. Av omtanke om dig och oss ska du som<br />

besöker oss vara symtomfri, hå la avstånd och undvika fysisk kontakt. Uthyrningsärenden kan göras via telefon.<br />

GÖRA EN FELANMÄLAN<br />

Vi uppmanar a la våra hyresgäster att för ti lfä let anmäla i första hand akuta fel. Använd telefon e ler våra digitala kanaler.<br />

TACK!<br />

<strong>KBAB</strong> INFORMERAR<br />

För visat tålamod...<br />

men det är inte över än.<br />

Kotisivu la voi te lukea enemmän.<br />

HOSTA OCH NYS I<br />

ARMVECKET!<br />

Genom att hosta och nysa i<br />

armvecket e ler i en pappersnäsduk<br />

hindrar du små droppar<br />

med smittämnen från att<br />

spridas runt dig eller fastna på<br />

dina händer. Stäng a ltid pappersnäsduken<br />

i en papperkorg<br />

och tvätta händerna.<br />

Ka aqriso boggena <strong>KBAB</strong> si loo yareeyo khatarta isku gudbinta caabuqa<br />

korona. R ix calaamda bogga hoose si aad ugu turjimato luuqaddada.<br />

X X X<br />

UNDVIK ATT RÖRA<br />

ÖGON, NÄSA OCH<br />

MUN!<br />

Coronaviruset<br />

Det kan vara svårt att låta bli,<br />

så tvätta händerna ofta med<br />

tvål och vatten för att få bort<br />

smittämnen.<br />

www.kbab.koping.se<br />

STANNA HEMMA<br />

NÄR DU ÄR SJUK!<br />

Stanna hemma när du är sjuk.<br />

Då undviker du att smitta<br />

andra.<br />

HÅLL AVSTÅND TILL ANDRA MÄNNISKOR!<br />

TACK!<br />

Med anledning av ökad smittspridning och skärpta allmänna<br />

råd i Västmanland har vi ändrat våra rutiner.<br />

!<br />

På vår hemsida kan du läsa mer om vilka rutiner vi har.<br />

!<br />

Information på utökad<br />

ledningsgrupp<br />

Ledningsgruppen möten<br />

Uppföljning av sjukfrånvaro<br />

Information på intranätet<br />

Schema för hemarbete<br />

Skyddskommitté möten<br />

FELANMÄLAN / UTHYRNING<br />

KUNDCENTER<br />

MAX FYRA (4) BESÖKARE I KUNDCENTER<br />

SAMTIDIGT<br />

Read more on the website.<br />

Kotisivulla voi te lukea enemmän.<br />

Ka aqriso boggena <strong>KBAB</strong> si loo yareeyo khatarta isku gudbinta caabuqa<br />

korona. Riix calaamda bogga hoose si aad ugu turjimato luuqaddada.<br />

Undvik att bli smittad och att smitta andra!<br />

För visat tålamod...<br />

Vi tar inte emot felanmälan i kundcenter. Ring ti l oss på, 0221- 25500 e ler gör den via<br />

våra digitala kanaler. Vi vi l att du för ti lfä let enbart anmäler akuta fel.<br />

Uthyrningen tar inte emot besök, ring ti l 0221- 25030 så får du hjälp.<br />

Besök i kundcenter e ler på våra områdeskontor ska vara tidbokade och planerade.<br />

Av omtanke om dig och oss ska du som besöker oss vara symtomfri, hå la avstånd och<br />

undvika fysisk kontakt.<br />

Revision rutiner (corona)<br />

Dec<br />

Telefonintervju medvetenhet<br />

nya rutiner (corona)<br />

Uppföljning av Corona arbetet på medarbetarsamtal under hösten.<br />

Vi önskar alla en<br />

TREVLIG ADVENT<br />

OCH<br />

TACK!<br />

För visat tålamod...<br />

8


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Ermina Ilic och Paula Wahlstedt från Hyresgästföreningen samt allsångsledare Torgny ”Togge” Hellberg.<br />

ALLSÅNGSTURNÉ<br />

Det är inte varje dag man kan höra<br />

Peps Persson eller Evert Taubes visor<br />

eka mellan husen. Men denna försommar<br />

blev ett undantag då vi tillsammans<br />

med Hyresgästföreningen anordnade<br />

en pandemianpassad allsångsturné.<br />

Hyresgästerna kunde delta från sin balkong<br />

eller på behörigt avstånd vid den<br />

gemensamma uteplatsen.<br />

GODA GRANNAR<br />

Hyresgästföreningen har startat ett<br />

bra initiativ som heter Goda grannar.<br />

Där matchas volontärer med personer<br />

som behöver lite extra hjälp under denna<br />

tid, till exempel med att handla mat,<br />

hämta paket, gå ut med hunden eller<br />

liknande.<br />

KRISHANTERINGSINDEX<br />

80,6 % 81,2 %<br />

Bostadshyresgäster Lokalhyresgäster<br />

I början av juli genomfördes en branschundersökning<br />

med hjälp av AktivBo där hyresgäster fick tycka till om<br />

hanteringen av covid-19. 34 bostadsbolag deltog och ett<br />

av dom var Köpings Bostads AB. Enkäten skickades ut via<br />

mejl och sms till 400 bostadshyresgäster och svarsfrekvensen<br />

hamnade på 27 %, snittet för alla bostadsbolag<br />

var 26,9 %. Samtidigt skickades också en enkät ut på<br />

samma sätt till 40 lokalhyresgäster med en svarsfrekvens<br />

på 10 %. Enkäten innehöll flera fritextsvar med flertalet<br />

positiva kommentarer och synpunkter.<br />

ENKÄT HYRESGÄSTER<br />

För att få en uppfattning om hur medvetenheten<br />

och kunskapen är om våra egna Coronarutiner<br />

genomfördes en specialrevision av våra egna<br />

miljörevisorer.<br />

INTERNA REVISORER<br />

STÄLLDE FRÅGOR<br />

OM CORONA VIA<br />

TELEFON<br />

Ett 30-tal anställda telefonintervjuades och<br />

resultatet visar på en mycket hög kunskap och<br />

medvetenhet hos samtliga intervjuade.<br />

9<br />

INTERVJU PERSONAL


Bergslagsgärdet 11:2<br />

KOLSVA<br />

Bergslagsgärdet 3:1<br />

Bergtorpet 1:4<br />

Bergtorpet 1:4<br />

Bergtorpet 1:3<br />

Bergtorpet 1:2<br />

Bergtorpet 1:1<br />

Öster Kolsva 6:2<br />

Ekbacken 24:1<br />

Ekbacken 24:1<br />

<strong>KBAB</strong>:s fastigheter<br />

<strong>KBAB</strong>:s skötselytor<br />

© Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lantmäteriet 2019<br />

Teckenförklarin<br />

<strong>KBAB</strong>´s FASTIG<br />

<strong>KBAB</strong>´s SKÖTS<br />

©Samhällsbyggnadsförvaltningen o<br />

0 0,2 0,4<br />

Fastighetsbestånd <strong>KBAB</strong>.<br />

Köpings kommun äger fastigheten och <strong>KBAB</strong><br />

ombesörjer uthyrning.<br />

10


KÖPING<br />

<strong>KBAB</strong>:s fastigheter<br />

<strong>KBAB</strong>:s skötselytor<br />

Munktorps Prästgård 1:11<br />

Sorby 2:89<br />

Sorby 2:79<br />

MUNKTORP<br />

Teckenförklaring<br />

© Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lantmäteriet <strong>KBAB</strong>´s FASTIGHETER 2019<br />

<strong>KBAB</strong>´s SKÖTSELYTOR<br />

<strong>KBAB</strong>´s SKÖTSELYTOR , tillfälliga<br />

©Samhällsbyggnadsförvaltningen och Lantmäteriet 2019<br />

11<br />

0 0,125 0,25 0,5 Km


BYJORDEN<br />

• Byjordsgatan 1, 3 (Ale 9)<br />

• Byjordsgatan 6, 8 (Adils 15, 16)<br />

• Borgmästaregatan 19 (Ale 9)<br />

• Borgmästaregatan 25 (Alfhem 7)<br />

• Scheelegatan 19 (Agne 12)<br />

• Scheelegatan 31 (Anar 1)<br />

Hyresrätter<br />

Köpings<br />

tätort<br />

CENTRUM<br />

• Karlagatan 4 (Ran 2)<br />

• Nygatan 5 (Freja 10)<br />

• Prästgärdsgatan 15 (Menja 5)<br />

• Scheelegatan 1 (Brage)<br />

• Stora Gatan 1 (Blenda)<br />

• Stora Gatan 21, 23 (Menja 5)<br />

• Sveavägen 19 (Drotten 7)<br />

• Torggatan 8 (Drotten 7)<br />

• Trädgårdsgatan 14 (Menja 5)<br />

• Västeråsvägen 11, 13 (Ran 2)<br />

• Östra Långgatan 12 (Freja 10)<br />

ELUND<br />

• Fågelvägen 2 - 28 (Berguven 1)<br />

GAMLA STAN<br />

• Åsgränd 5 (Grönsiskan 39)<br />

• Östra Långg 33, 35 (Huld 14)<br />

HAKE<br />

• Spinnerigatan 1, 3 (Hake 5)<br />

• Tunadalsgatan 13, 15 (Hake 6)<br />

HUSHAGEN<br />

• Bergsgatan 7, 9 (Vanadis 8)<br />

KARLSDAL<br />

• Bergslagsvägen 2, 4 (Bertil 3)<br />

• Torggatan 1, 3, 5 (Bertil 3)<br />

NIBBLESBACKE<br />

• Kihlmansgatan 3, 7 (Nygård 4)<br />

• Kihlmansgatan 5 (Nygård 3)<br />

• Nibblesbackevägen 1, 5 (Nygård 1)<br />

• Nibblesbackevägen 9, 13 (Nygård 2)<br />

• Nibblesbackevägen 17, 21 (Nygård 3)<br />

• Nibblesbackevägen 25 (Nygård 4)<br />

• Kristinelundsvägen 2, 6 (Nygård 1)<br />

• Kristinelundsvägen 12 (Nygård 2)<br />

NYCKELBERGET<br />

• Kvarngatan 3, 5 (Kvarnen 9)<br />

• Kvarngatan 7 (Kvarnen 8)<br />

• Kvarngatan 9, 11 (Kvarnhjulet 3)<br />

• Mariebergsgatan 8 (Kvarnen 6)<br />

• Mariebergsgatan 9 (Skatteväktaren 5)<br />

• Mariebergsgatan 10 (Kvarnen 7)<br />

• Mariebergsgatan 12, 14<br />

(Kvarnhjulet 3)<br />

• Mariebergsgatan 13, 15<br />

(Offerstenen 2)<br />

• Mjölnaregatan 2 (Kvarnen 7)<br />

• Nyckelbergsvägen 53 (Offerstenen 1)<br />

• Nyckelbergsvägen 57 (Offerstenen 2)<br />

• Torsgatan 12, 14, 16 (Offerstenen 2)<br />

• Väpnaregatan 2 (Kvarnhjulet 3)<br />

SKOGSBORG<br />

• Dybecksgatan 2, 4 (Lingonet 4)<br />

• Furuvägen 1, 5, 7 (Lingonet 3)<br />

• Furuvägen 2, 4 (Hallonet 1)<br />

Bergsgatan 7 och 9<br />

• Furuvägen 6, 8, 10 (Hallonet 2)<br />

• Hagavägen 27, 29 (Hallonet 3)<br />

• Hagavägen 31 (Hallonet 2)<br />

• Ringvägen 57 (Lingonet 2)<br />

• Ringvägen 59 (Lingonet 1)<br />

TUNADAL<br />

• S:t Olovsgatan 62 (Tunadal 43)<br />

• Tunadalsgatan 26 (Immanuel 5)<br />

• Virgatan 5, 9 (Tunadal 39)<br />

• Virgatan 11 (Tunadal 43)<br />

ULLVIBACKAR<br />

• Fjärilsgatan 2, 4, 6, 8 (Citronfjärilen)<br />

• Svärmaregatan 15 - 33<br />

(Videsvärmaren 1)<br />

• Vivelgatan 24 - 52<br />

(Äppelblomsviveln 1)<br />

ÖSTANÅS<br />

• Hagavägen 3, 5, 7, 9 (Lage 11)<br />

• Pungbovägen 14 (Lage 11)<br />

• Solgatan 3, 5 (Nide 20, 21)<br />

• Åkerbovägen 1, 3 (Lage 11)<br />

• Östanåsgatan 12, 14 (Nide 12, 17)<br />

• Östanåsgatan 16, 18 (Nide 22)<br />

Bergslagsvägen 4 och 2, Torggatan 3 och 1, Sveavägen 19 samt Stora gatan 1.<br />

12


Hyresrätter<br />

Munktorps<br />

tätort<br />

Odensvivägen<br />

Mejerivägen<br />

Björnstigen<br />

Hammarvägen<br />

MUNKTORPS PRÄSTGÅRD<br />

Hyresrätter<br />

Kolsva<br />

tätort<br />

BERGTORPET<br />

• Odensvivägen 8 (Bergtorpet 1:2)<br />

• Odensvivägen 10 (Bergtorpet 1:3)<br />

• Mejerivägen 4<br />

(Munktorps Prästgård 1:11)<br />

BIBLIOTEKSHUSET<br />

• Bergslagsvägen 111, 113<br />

(Bergslagsgärdet 3:1)<br />

• Hammarvägen 22<br />

(Bergslagsgärdet 3:1)<br />

EKBACKEN<br />

• Björnstigen 13, 15 (Ekbacken 24:1)<br />

• Ekvägen 9 (Ekbacken 24:1)<br />

KUMLA<br />

• Odensvivägen 4, 6 (Bergtorpet 1:1)<br />

SORBY<br />

Senstavägen<br />

• Adelsbergsvägen 1 (Sorby 2:79)<br />

• Senstavägen 2 (Sorby 2:79)<br />

KÖPINGS KOMMUN<br />

Köpings kommun äger lägenheter som<br />

vi förvaltar i tätorterna Köping, Kolsva<br />

och Munktorp.<br />

KÖPING, tätort<br />

• Bååthska villan,<br />

Theodor Dahls gata 4 - 6 (Vanahem 1)<br />

• Kalle Köpings gata 4 (Svitjod 3)<br />

• Nyströmska gården,<br />

Karlbergsgatan 16 (Hermod 1)<br />

• Östra Långgatan 31 (Hermod 11)<br />

KOLSVA, tätort<br />

• Lars Uno Lindbergs Väg 7 (Ekbacken 2:3)<br />

MUNKTORP, tätort<br />

• Kommunalhuset Munktorp<br />

Munktorps Prästgård 4<br />

(Munktorps prästgård 1:25)<br />

• Lärarbostaden Munktorp<br />

Munktorps Prästgård<br />

(Munktorps prästgård 1:25)<br />

Bååthska villan<br />

13


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Innergård, Scheelegatan 1<br />

”En hållbar utveckling<br />

tillfredsställer dagens<br />

behov utan att äventyra<br />

kommande generationers<br />

möjligheter<br />

att tillfredsställa sina<br />

behov”<br />

Vi tar ansvar för ett hållbart samhälle<br />

Vi arbetar aktivt med att förbättra miljön, människors sociala och ekonomiska<br />

levnadsförhållanden samt med mångfaldsfrågor. Det gör vi<br />

för våra hyresgäster, kunder, boende i Köping och för <strong>KBAB</strong>-koncernen<br />

som företag och dess personal. Tillsammans tar vi ansvar!<br />

Människors känsla av trygghet och trivsel är för oss det allra viktigaste.<br />

Därför arbetar vi aktivt med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.<br />

Världskommissionen för miljö och utveckling tog på uppdrag<br />

av Förenta nationerna fram rapporten Vår gemensamma framtid. I<br />

den finns en definition på hållbar utveckling som vi också tagit till oss,<br />

se definitionen till vänster.<br />

FOKUSOMRÅDEN<br />

Inom hållbarhet har vi fem olika fokusområden som presenteras på kommande sidor.<br />

EKONOMISK<br />

HÅLLBARHET<br />

MILJÖMÄSSIG<br />

HÅLLBARHET<br />

SOCIAL<br />

HÅLLBARHET<br />

PERSONAL<br />

HÅLLBARHET<br />

KUND<br />

HÅLLBARHET<br />

14


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

EKONOMISK<br />

HÅLLBARHET<br />

Soliditet<br />

2 220 Mkr<br />

Fastighetsbeståndets<br />

marknadsvärde<br />

18,70 %<br />

Koncernen<br />

ÖVERSKOTTSGRAD<br />

2 733<br />

Lägenheter<br />

32,48 %<br />

Moderbolaget<br />

315 Lokaler<br />

15


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

EKONOMI<br />

Vi arbetar under affärsmässiga principer och eftersträvar<br />

att skapa en stark ekonomi på både kort och<br />

lång sikt. När det gäller lönsamheten ska överskottsgraden*<br />

i moderbolaget enligt vår målsättning öka<br />

med 1 % årligen. Målet 2023 är 35 %. För att bidra<br />

till bättre effektivitet ska vi också utreda vårt eget<br />

fastighetsbestånd både ekonomiskt och strategiskt<br />

samt förbättra samverkan mellan bolag och förvaltningar<br />

inom kommunen.<br />

*Med överskottsgrad avses driftnetto i förhållande<br />

till totala intäkter.<br />

FASTIGHETER<br />

BYGG- OCH UNDERHÅLL<br />

se sid 41<br />

BYGG- OCH OMBYGG-<br />

NADSÅR, se sid 68 - 69<br />

Innergård, Scheelegatan 1<br />

ELHANDEL<br />

Vi har en elhandelspolicy som utgör ett ramverk för hur elhandeln hanteras<br />

inom <strong>KBAB</strong>-koncernen. Policyn klarlägger ansvarsfördelning och hur elhandeln<br />

ska bedrivas.<br />

Strategin för elhandel är att den ska präglas av förutsägbarhet och låg risk och<br />

säkerställa god kontroll och hög kvalitet på riskhantering. Den styrande principen<br />

är att minimera negativ påverkan på resultat och kassaflöde från kortsiktiga<br />

rörelser i elpriset.<br />

GRANSKNING OCH INTERNKONTROLL<br />

Internkontroll är en del av ekonomi- och verksamhetsstyrningen. Syftet är att<br />

säkerställa rutiner avseende resultat, effektivitet och ekonomi. Vår interna kontroll<br />

handlar bland annat om att vi följer beställnings- och attestinstruktionen<br />

och ser över dem årligen. Vi är två i förening vid utbetalning av samtliga betalningar.<br />

Vi gör löpande avstämningar mot våra balansräkningar och budgetuppföljning<br />

efter varje månadsskifte.<br />

VERIFIKAT: Årsredovisning <strong>2020</strong>,<br />

bokslut, balansräkning och resultaträkning.<br />

RESULTAT: Överskottsgrad, nettoomsättning,<br />

resultat efter finansiella poster,<br />

balansomslutning och soliditet.<br />

16


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

EKONOMI<br />

Resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet samt<br />

den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår<br />

i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar<br />

med noter.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Moderbolaget<br />

Till årsstämmans förfogande står följande resultat (kronor):<br />

Balanserade resultat ............................................................................ . 88 333 515<br />

Årets vinst ................................................................................................. 14 123 667<br />

102 457 182<br />

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att<br />

resultatet disponeras så att:<br />

till aktieägaren utdelas ........................................................................ 287 370<br />

i ny räkning överföres ........................................................................... 102 169 812<br />

102 457 182<br />

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna lämnar bolagets soliditet oförändrad till<br />

17,0 % och koncernens soliditet på 18,7 %. Soliditeten är god mot bakgrund av att<br />

bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med betryggande lönsamhet.<br />

Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på en likaledes<br />

betryggande nivå.<br />

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att<br />

fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar.<br />

Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs<br />

i ABL* 17 kap 3§ 2 - 3 stycket.<br />

Företagets<br />

utdelning<br />

Tunadalsgatan 26<br />

*ABL = Aktiebolagslag<br />

Bidrag till samhället<br />

<strong>KBAB</strong>-koncernen har 156 anställda och genom att<br />

betala sociala avgifter för våra anställda bidrar vi till<br />

att stärka den sociala tryggheten. <strong>2020</strong> betalade<br />

<strong>KBAB</strong> koncernen sociala avgifter för 18,1 Mkr (se<br />

sid 48). <strong>KBAB</strong> omfattas av frivillig skattskyldighet vilket<br />

innebär att <strong>KBAB</strong> som uthyrare lägger moms på<br />

hyran för lokaler som omfattas av den frivilliga skattskyldigheten.<br />

I gengäld får <strong>KBAB</strong> göra avdrag för den<br />

ingående momsen på kostnaderna för uthyrningen av<br />

dessa lokaler.<br />

<strong>KBAB</strong> som fastighetsbolag använder sig av schablonmoms<br />

och har en schablonmoms på 16,80 % under<br />

år <strong>2020</strong>.<br />

SPONSRING<br />

FÖR HYRESGÄSTERNA<br />

Vi har en policy som innebär att all sponsring på något<br />

sätt ska gå tillbaka till våra hyresgäster i form av<br />

rabatterat inträde eller liknande.<br />

Policyn finns på hemsidan.<br />

17


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Finansieringsrisk<br />

Risken att betydande delar av utestående låneengagemang förfaller<br />

inom samma tidsperiod kan vid ogynnsamma marknadslägen medföra<br />

att omsättningen eller refinansieringen av en stor del av lånevolymen<br />

måste ske till ofördelaktiga räntevillkor eller inte är genomförbara.<br />

Det gäller även vid nyupplåning.<br />

Kapitalkostnaden kan snabbt öka och<br />

en likviditetskris kan uppstå. För att<br />

begränsa denna risk ska förfallostrukturen<br />

och kapitalbindningstiden<br />

på skuldportföljen regleras<br />

enligt riktlinjerna i vår finanspolicy.<br />

Ränterisk<br />

Ränteexponeringen i företaget är vid varje tillfälle summan<br />

av den befintliga upplåningen samt den genomsnittliga räntebindningen<br />

för denna, med hänsyn till ev. förändringar av<br />

räntebindningstiden med hjälp av derivatinstrument.<br />

Företaget påverkas av ränterisken på framförallt två sätt,<br />

dels resultatmässigt, dels av värdeförändringen på skuldportföljen.<br />

Resultatet påverkas positivt vid en räntesänkning<br />

och värdet påverkas positivt vid en räntehöjning.<br />

Företaget skall kontinuerligt följa upp och beräkna hur resultatet,<br />

respektive värdet på skuldportföljen kan komma att förändras<br />

vid olika räntescenarios.<br />

Ränteförändringen kan delas upp i två delar: Generell ränteförändring<br />

över hela avkastningskurvan, dvs parallellförskjutning av<br />

avkastningskurvan. Lutningsförändring av avkastningskurvan,<br />

dvs förhållandet mellan den korta och långa upplåningen förändras.<br />

Hantering av räntebindningstiden bör företrädesvis hanteras<br />

genom räntederivat.<br />

Sammanfattning EKONOMI<br />

KONCERNEN <strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättning, tkr ........................................................................................ 377 757 .................................... 364 968<br />

Resultat efter finansiella poster, tkr ...................................... 22 788 ..................................... 20 607<br />

Balansomslutning, tkr......................................................................................... 1 114 314 .................................... 1 070 599<br />

Soliditet, % ............................................................................................................................ 18,70 .................................... 17,84<br />

MODERBOLAGET <strong>2020</strong> 2019<br />

Överskottsgrad, % .................................................................................................. 32,48 ..................................... 31,91<br />

Nettoomsättning, tkr.......................................................................................... 254 503 .................................... 249 874<br />

Resultat efter finansiella poster, tkr........................................ 18 694 .................................... 15 593<br />

Balansomslutning, tkr......................................................................................... 995 085 .................................... 980 240<br />

Soliditet, % ............................................................................................................................ 16,99 .................................... 15,84<br />

18


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

MILJÖMÄSSIG<br />

HÅLLBARHET<br />

19,3 %<br />

Minskad energianvändning<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB<br />

100 %<br />

Grön el<br />

99 %<br />

Fossilfria<br />

transporter<br />

19


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

VÅRT BIDRAG TILL EN MILJÖMÄSSIG<br />

HÅLLBAR UTVECKLING<br />

I vårt samhällsansvar ingår att vi ska bidra till en miljömässigt<br />

hållbar utveckling. <strong>KBAB</strong> har sedan år 2010<br />

ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001*. I<br />

det arbetet finns en struktur som bygger på ISO 14001<br />

och PDCA**.<br />

Vi har en miljöpolicy som är väl känd i verksamheten.<br />

Efterlevnaden av policyn och vårt miljöarbete granskas<br />

regelbundet både internt och av externa samarbetspartners<br />

och vi följer upp vår miljöprestanda minst två<br />

gånger per år. Vi genomför regelbundet introduktion<br />

och utbildning av all personal inom miljöområdet. Resultatet<br />

innebär en ständig förbättring av vårt miljöarbete<br />

och minskad miljöpåverkan. Vi ser regelbundet över<br />

våra risker inom miljöområdet genom en årlig översyn<br />

av våra miljöaspekter.<br />

LEDNINGSSYSTEMETS<br />

OMFATTNING<br />

Köpings Bostad AB (<strong>KBAB</strong>) har ett heltäckande ledningssystem<br />

som omfattar samtliga bolag och verksamheter<br />

och våra fem fokusområden inom ramen för vårt hållbarhetsarbete:<br />

Kund, Personal, Ekonomi, Miljö och Socialt.<br />

I koncernen ingår <strong>KBAB</strong> Service AB med uppdrag att<br />

förvalta kommunens lokaler samt Köpings Kabel-TV<br />

AB som levererar service och tjänster via fiber. Inom<br />

samtliga verksamheter från administration, uthyrning,<br />

fastighetsservice, drift och nyproduktion m.m. arbetar<br />

vi med våra viktigaste miljöfrågor så som energi- och<br />

klimatfrågor, avfalls- och kemikaliehantering. Verksamheten<br />

styrs genom ägardirektiv och övriga av våra intressenters<br />

krav och förväntningar, bland annat från<br />

våra hyresgäster, kunder och krav från myndigheterna<br />

genom lagar och tillstånd.<br />

* ISO 14001 är en standard för miljöledning<br />

med tydligt fokus inom områden som<br />

strategisk nytta, ledningens engagemang,<br />

livscykelperspektiv och faktisk miljönytta.<br />

** PDCA<br />

Förkortning för:<br />

• Plan (planera)<br />

• Do (genomföra)<br />

• Check (kontrollera)<br />

• Act (agera)<br />

Modell för kvalitets och förbättrinsarbete.<br />

Nytt aggregat<br />

installeras på<br />

Nygården<br />

De viktigaste miljöfrågorna som berör <strong>KBAB</strong> är samtliga<br />

kopplade till vår kärnverksamhet med våra egna och<br />

kommunens fastigheter samt våra tjänster inom fiber. I<br />

samarbete med Köpings kommun, leverantörer, entreprenörer,<br />

samarbetspartners och kunder kan <strong>KBAB</strong><br />

minska miljöpåverkan i våra fastigheters livscykel.<br />

<strong>KBAB</strong> ska genom sitt ledningssystem bidra till en hållbar<br />

utveckling för att säkerställa ständiga förbättringar.<br />

20


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

ENERGI - <strong>KBAB</strong><br />

Vi är med i Allmännyttans klimatinitiativ som är ett upprop<br />

till fastighetsbolag att bidra och minska energianvändningen i<br />

sina fastigheter med 30 % till år 2030 med utgångsår 2007.<br />

Som ett första steg för att medverka till målet har vi under<br />

året investerat i energiprojekt. Vid Torggatan 8 har undercentralen<br />

byggts om och effektiviserats.<br />

Vid äldreboendena Nygården och Hagaberg/Ängslund har<br />

ett antal ventilationsaggregat bytts ut till mer energieffektiva<br />

aggregat. Uppkoppling till nytt styrsystem har installerats<br />

vid fastigheten Blenda. Ute i våra bostadsområden arbetar vi<br />

med att leta ”energitjuvar”. Arbetet med att minska energianvändningen<br />

försenades på grund av restriktioner kopplat till<br />

covid-19. Vi kunde inte starta energiprojekten vid äldreboendena<br />

i början av året utan fick ta ett omtag och de slutfördes<br />

först i slutet av <strong>2020</strong>. Det medför att energibesparingen på<br />

dessa projekt kommer att ses först nästa år.<br />

Målet var 158,0 kWh/m² för år <strong>2020</strong>. Utfallet blev<br />

160,4 kWh/m² och bidrar till att vi minskat energi<br />

användningen med 6 % (utgångsår 2007).<br />

RISKER<br />

Områden med risker hanteras genom utbildning och<br />

skriftliga rutiner till all personal. Antal anmälda avvikelser<br />

är 25 st och inkomna förbättringsförslag är 6 st.<br />

Alla avvikelser och incidenter utreds och analyseras<br />

samt kommuniceras till hela bolaget för att undvika<br />

att motsvarande sker igen. Inom miljöområdet har vi<br />

ett stort antal olika indikatorer som vi följer upp två<br />

gånger per år. Under året har vi identifierat rörisolering<br />

i gamla panncentraler där vi misstänker förekomst av<br />

asbest. Utredning av detta pågår.<br />

VERIFIKAT: Revisionsrapporter, statistik, miljöpolicy,<br />

dokumenterade rutiner, avvikelser, riskbedömning,<br />

miljömål och resultat samt mätplan.<br />

Vi ska effektivisera och minska energianvändningen i våra fastigheter med 30 % (nationellt energimål)<br />

till år 2030 (utgångsår 2007), se diagram. I diagrammet redovisas den gröna linjen som utfall och den<br />

blå linjen visar vilka årsmål vi har att arbeta med framöver till och med år 2030. Det är normalårskorrigerade<br />

värden som redovisas.<br />

Mål 2030<br />

119,8<br />

kWh/m 2 RESULTAT: Minskad energianvändning år <strong>2020</strong> med 6 % (från utgångsår 2007).<br />

21


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

MILJÖ<br />

På grund av Covid-19 och gällande restriktioner<br />

att undvika fysiska möten så<br />

har ledningssystemet reviderats digitalt<br />

av vår externa revisor. Vi fick inte någon<br />

noterad avvikelse men två förbättringsförslag<br />

att arbeta vidare med.<br />

I arbetet med att minska miljöpåverkan<br />

är våra prioriterade områden energi,<br />

transporter, avfallshantering samt vår<br />

kemikalieanvändning.<br />

2 INTERNREVISORER<br />

9 MILJÖOMBUD<br />

13<br />

KEMIKALIE-<br />

ADMINISTRA-<br />

TÖRER<br />

Furuvägen 4<br />

Vi köper bra miljömärkt el<br />

Genom att välja el märkt med Bra Miljöval och EPD* blir vi garanterade förnybar el<br />

och vi gör en stor insats för miljön på ett enkelt sätt. En viktig del i Bra Miljöval är att<br />

inte bara ställa krav på att minimera miljöbelastningen, utan också att arbeta aktivt<br />

för att reparera skador som redan har inträffat.<br />

TRANSPORTER<br />

Målet att vara 100 % fossilfria med våra egna transporter har vi inte uppnått på<br />

grund av de restriktioner som infördes vid Covid-19. De medförde att vi endast<br />

fick åka en person i varje bil och att företagsbilar med alkolås fick bara användas<br />

av en bestämd förare. Eftersom behovet av företagsbilar då ökade så behövde vi<br />

använda egen bil i tjänsten igen och dessa körs för det mesta på fossila bränslen.<br />

Vi är ändå väldigt nöjda med årets resultat att vi till 99 % är fossilfria.<br />

* EPD märkt el<br />

innebär att du<br />

som kund får en<br />

tydlig bild över<br />

elens miljöpåverkan.<br />

För att få sälja el märkt med Bra<br />

miljöval måste man ha en licens från<br />

Naturskyddsföreningen.<br />

Vi är 99 % fossilfria inom områdena tjänsteresor,<br />

uppvärmning och elanvändning i våra fastigheter.<br />

99 %<br />

Mål <strong>2020</strong><br />

100 %<br />

fossilfria<br />

tjänsteresor<br />

RESULTAT: 99 % år <strong>2020</strong>, Vi är ändå väldigt nöjda med årets resultat att vi till 99 % är fossilfria.<br />

22


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

600 m 2<br />

Solcellsanläggning<br />

Köpings bad & sport<br />

Den nybyggda bad & sporthallen på<br />

Kristinelunds Sportfält är utrustad<br />

med 600 m 2 solcellsanläggning på<br />

taket. Vi förvaltar fastigheten sedan<br />

oktober månad.<br />

ENERGI - <strong>KBAB</strong> Service AB<br />

Målet att minska energianvändningen med 20 % nåddes inte riktigt helt. Resultat<br />

blev 19,3 % minskad energianvändning för år <strong>2020</strong> (med utgångsår 2009). Vilket<br />

ändå är ett bra resultat eftersom året har varit väldigt speciellt. Genomförda energiprojekt<br />

omfattas av omläggning av tak och isolering vid Munktorps skola. Utomhusbelysning<br />

har kompletterats med fasad eller stolpbelysning och byte till LED-lampor<br />

vid Malmasskolan, Odensvi skola, Svalan och Elundskolan. Målet var 190,1 kWh/m 2<br />

för år <strong>2020</strong>. Utfallet blev 191,9 kWh/m 2.<br />

Vi ska effektivisera och minska energianvändningen i förvaltade fastigheter med 20 % (nationellt energimål)<br />

till år <strong>2020</strong> (basår 2009), se diagram. I diagrammet redovisas den gröna linjen som utfall och den<br />

blå linjen visar vilka årsmål vi hade att arbeta med fram till år <strong>2020</strong>.<br />

Mål <strong>2020</strong><br />

190,1<br />

kWh/m 2 23<br />

RESULTAT: Minskad energianvändning år <strong>2020</strong> med 19,3 % (från utgångsår 2009).


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Sammanfattning<br />

ENERGIFÖRBRUKNING <strong>KBAB</strong><br />

ENERGI OCH VATTEN <strong>2020</strong> 2019<br />

Energiförbrukning, kWh/m 2<br />

- normalår .................................................................................................................. 160,4 ..................... 158,2<br />

- verkligt ....................................................................................................................... 141,7 ..................... 152,0<br />

Fastighetsel, kWh/m 2 ...................................................................................... 16,8 ..................... 18,2<br />

Produktion av egenproducerad solenergi % .............................. 0,4 ..................... 0,4<br />

Vattenförbrukning, m 3 /m 2 ......................................................................... 1,24 ..................... 1,25<br />

Andel lägenheter<br />

- IMD* vatten, % ................................................................................. 5 ..................... 5<br />

TRANSPORTER <strong>2020</strong> 2019<br />

Fossilfria tjänsteresor (%) ............................................................................. 99 ..................... 99<br />

Transportsträcka fordon i tjänst<br />

- Antal körda mil/anställd ........................................................................... 127 ..................... 129<br />

AVFALL <strong>2020</strong> 2019<br />

Osorterat restavfall<br />

- liter/lägenhet/vecka ................................................................................... 12,9 ..................... 9,6<br />

Ändrat mätetal från m 3 till liter år <strong>2020</strong>.<br />

Östra Långgatan 35<br />

* IMD är en förkortning av individuell mätning och debitering av varmvatten.<br />

** OVK står för Obligatorisk Ventilations Kontroll och är en besiktning<br />

som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad<br />

fungerar tillfredsställande.<br />

INNEMILJÖ <strong>2020</strong> 2019<br />

OVK** andel<br />

- Kontrollerade lägenheter, % .................................................................. 78 ..................... 97<br />

- Godkända, % .......................................................................................................... 72 ..................... 92<br />

Radon<br />

(Enligt lagkrav ska alla vara under 200 bq år 2022)<br />

- Fastigheter där misstanke om radon finns,<br />

antal .................................................................................................................................. 18 ..................... 18<br />

- Andel av ovanstående som är uppmätta, % ............................ 0 ..................... 100<br />

- Åtgärdade, % ........................................................................................................... 0 ..................... 22<br />

AVVIKELSER/FÖRBÄTTRINGAR <strong>2020</strong> 2019<br />

Avvikleser (st) .............................................................................................................. 25 ..................... 27<br />

Förbättringsförslag (st) ................................................................................... 6 ..................... 10<br />

OVK<br />

Radon<br />

Genomförs vart 6:e år.<br />

Alla fastigheter i beståndet är uppmätta<br />

Sammanfattning<br />

ENERGIFÖRBRUKNING<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB<br />

ENERGI OCH VATTEN <strong>2020</strong> 2019<br />

Energiförbrukning, kWh/m 2<br />

- normalår ................................................................................................................... 191,9 ...................... 196,4<br />

- verkligt ......................................................................................................................... 173,0 ...................... 188,0<br />

Fastighetsel, kWh/m 2 ....................................................................................... 62,1 ...................... 65,1<br />

Produktion av egenproducerad solenergi % ............................... 0,6 ...................... 0,5<br />

Vattenförbrukning, m 3 /m 2 .......................................................................... 0,45 ...................... 0,43<br />

Förskolan Kompassen<br />

24


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

SOCIAL<br />

HÅLLBARHET<br />

Lika<br />

rättigheter<br />

och<br />

möjligheter<br />

Ungdomarna<br />

är vår framtid<br />

Visa omsorg om din<br />

granne!<br />

22<br />

Sommarjobbare<br />

25


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

INTEGRATIONSARBETE<br />

<strong>KBAB</strong> tar ett stort ansvar tillsammans med kommunen genom att ge personer i<br />

utanförskap möjligheter och förutsättningar att kunna bli självförsörjande och delaktiga<br />

i samhället. Det pågår ett aktivt arbete med integration för att motverka utanförskap<br />

samt främja allas lika rättigheter och möjligheter oavsett kön och etnisk<br />

tillhörighet.<br />

VERIFIKAT:<br />

INNANFÖRSKAPSLINJEN<br />

Tillsammans med Köpings kommun har vi ett pågående projekt kallat Innanförskapslinjen.<br />

Det innebär att personer i olika typer av utanförskap erhåller praktik hos oss<br />

under tre månader. Vi har en stor bredd av olika yrken och efter genomgången praktik<br />

finns möjlighet för oss att kunna rekrytera personal och vikarier. För den enskilde<br />

är det en möjlighet att få prova på olika yrken, det är också en form av boskola.<br />

RISKER<br />

En risk är att det kan bli missförstånd i kommunikationen när personer från olika<br />

kulturer möts.<br />

Likabehandlingspolicy, trakasserier och diskriminering samt<br />

kränkande särbehandling med handlingsplan, Innanför-<br />

skapslinjen och dokumenterade rutiner.<br />

HUSKURAGE<br />

Huskurage är ett initiativ med mål<br />

att förhindra våld i nära relationer<br />

genom att presentera verktyg för<br />

att agera. Vi stödjer projektet genom<br />

att anta deras policy, och att<br />

vi tillsammans agerar om vi ser oroväckande<br />

tecken. Med hjälp av Huskurage<br />

vill vi bidra till ökad trygghet<br />

för våra hyresgäster.<br />

SOMMARJOBB<br />

Vi tar emot ungdomar som får<br />

möjlighet att sommarjobba hos<br />

oss. Som arbetsgivare bidrar vi till<br />

deras utveckling mot vuxenvärlden<br />

och det är nyttigt att ungdomar<br />

med olika bakgrund möts och får<br />

arbeta tillsammans.<br />

Sammanfattning SOCIAL HÅLLBARHET<br />

INNANFÖRSKAPSLINJEN <strong>2020</strong> 2019<br />

Antal handledare ............................................................................................................................................. 32 30<br />

Antal praktikanter ........................................................................................................................................... 7 19<br />

HUSKURAGE <strong>2020</strong> 2019<br />

Antal utbildade ambassadörer ................................................................................................................... 15 15<br />

SOMMARJOBB <strong>2020</strong> 2019<br />

Antal ungdomar ............................................................................................................................................... 22 18<br />

På grund av Coronapandemin hade vi inga praktikanter under våren.<br />

Kristinelundsvägen<br />

26


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

PERSONAL<br />

HÅLLBARHET<br />

156<br />

ANSTÄLLDA<br />

hela koncernen<br />

Våra medarbetare<br />

är viktiga och en förutsättning<br />

för att vi ska uppnå våra<br />

mål och god ekonomisk<br />

utveckling.<br />

95 %<br />

DELTOG I<br />

PERSONALENKÄT<br />

38<br />

ANSTÄLLDA<br />

moderbolaget<br />

27


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ<br />

William Ohlsson<br />

Våra medarbetare är en viktig strategisk resurs och en förutsättning<br />

för att vi ska nå strategiska mål med god ekonomisk utveckling. En bra<br />

arbetsmiljö är grundläggande för en bra hållbarhet och det handlar till<br />

stor del om att uppmärksamma och utveckla det som gör att vi mår bra<br />

på jobbet. Vi arbetar därför med olika former av friskfaktorer.<br />

Arbetsmiljöarbete - SAM<br />

I vårt systematiska arbetsmiljöarbete<br />

(SAM) har vi skriftliga mål och handlingsplaner,<br />

rutiner, policys och regler.<br />

Regler om det systematiska arbetsmiljöarbetet<br />

finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.<br />

det internt av skyddsombud och revisorer,<br />

vi har också ett nära samarbete<br />

med företagshälsovården. Vårt arbetssätt<br />

innebär en ständig förbättring av<br />

arbetsmiljön och minskar risker för tillbud<br />

och skador.<br />

Björn Jacobsson<br />

3<br />

HUVUDSKYDDSOMBUD<br />

3<br />

SKYDDSOMBUD<br />

Vi planerar och arbetar systematiskt<br />

med vår arbetsmiljö och följer AFS<br />

2001:1 samt AFS 2015:4*. Upplägget<br />

är att införa en struktur som motsvarar<br />

ISO 45001** och PDCA***. Vi har en<br />

riktlinje för jämställdhet och kränkande<br />

särbehandling samt en arbetsmiljöpolicy<br />

som är väl kända i verksamheten.<br />

Efterlevnaden av policyn och pågående<br />

arbetsmiljöarbete granskas regelbun-<br />

* AFS<br />

Arbetsmiljöverkets författningssamling som består<br />

av olika föreskrifter.<br />

** ISO 45001 är en standard för arbetsmiljöledning<br />

med tydligt fokus inom områden som strategisk<br />

nytta, ledningens engagemang, livscykelperspektiv<br />

och faktisk arbetsmiljönytta.<br />

*** PDCA<br />

Förkortning för:<br />

• Plan (planera)<br />

• Do (genomföra)<br />

• Check (kontrollera)<br />

• Act (agera)<br />

Modell för kvalitets och förbättringsarbete.<br />

RISKER<br />

Vi ser regelbundet över våra arbetsmiljörisker.<br />

Alla tillbud och<br />

olyckor utreds och analyseras samt<br />

kommuniceras till hela bolaget för<br />

att undvika att motsvarande sker<br />

igen. Områden med risker hanteras<br />

genom utbildning av personal<br />

och skriftliga rutiner.<br />

Alla som använder någon form av<br />

kemikalier i sitt arbete har tillgång<br />

till ett kemikaliesystem via en app<br />

i sina mobiltelefoner, där man kan<br />

läsa både skyddsblad och riskbedömningar.<br />

Det bidrar till att öka<br />

förståelsen om hur kemikalierna<br />

ska hanteras och i slutändan leder<br />

det till arbetsmiljöförbättringar.<br />

28


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

LIKABEHANDLINGSPOLICY<br />

Vi har en likabehandlingspolicy som syftar till att motverka<br />

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och<br />

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,<br />

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,<br />

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.<br />

”SAM-hjulet är en symbol<br />

för att arbetsmiljöarbetet är en<br />

kontinuerlig process”<br />

SAMVERKAN<br />

Arbetsgivaren samverkar med arbetstagare<br />

och skyddsombud för att hjälpas<br />

åt att upptäcka risker i arbetsmiljön. Ett<br />

viktigt forum är medarbetarsamtalet.<br />

RUTINER<br />

För alla riskfyllda arbetsuppgifter ska<br />

det finnas rutiner som beskriver hur vi<br />

ska arbeta säkert för att motverka tillbud<br />

och olyckor.<br />

UPPGIFTSFÖRDELNING<br />

Arbetsuppgifter, roller och ansvar är<br />

delegerat till flera chefer, arbetsledare<br />

eller andra arbetstagare. De ska verka<br />

för att risker i arbetet förebyggs och en<br />

tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.<br />

ARBETSTAGARNAS<br />

KUNSKAPER OM<br />

RISKERNA I ARBETET<br />

För att arbeta säkert utan risk<br />

för ohälsa eller olycksfall är det<br />

nödvändigt att alla har<br />

kunskaper om arbetsmiljö<br />

och vilka risker i<br />

arbetet som finns.<br />

Där det finns allvarliga<br />

risker ska det ska finnas<br />

skriftliga instruktioner.<br />

REGELBUNDNA<br />

RISKBEDÖMNINGAR<br />

Risker och arbetsförhållanden ska undersökas<br />

årligen. Riskbedömningar ska<br />

dokumenteras.<br />

RISKBEDÖMNING INFÖR<br />

FÖRÄNDRINGAR<br />

Vid särskilda händelser eller ändringar<br />

i verksamheten ska riskbedömning genomföras.<br />

UTREDNING AV OLYCKSFALL<br />

OCH TILLBUD<br />

Alla olyckor och tillbud registreras och<br />

utreds för att undvika att det händer<br />

igen.<br />

HANDLINGSPLAN<br />

Åtgärder för förbättringar i arbetsmiljöarbetet<br />

som inte kan genomföras omedelbart<br />

ska dokumenteras i en skriftlig<br />

handlingsplan.<br />

Följande steg ingår i SAM<br />

ÅRLIG UPPFÖLJNING<br />

Resultatet av vårt arbetsmiljöarbete<br />

ska följas i skyddskommitté och i ledningsgrupp.<br />

Om något inte fungerar bra<br />

ska det förbättras.<br />

FÖRETAGSHÄLSOVÅRD<br />

När den egna kompetensen inte räcker<br />

till anlitar vi företagshälsovård eller<br />

motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.<br />

VERIFIKAT: Protokoll, skyddsrond,<br />

revisionsrapporter, avvikelser, statistik,<br />

arbetsmiljöpolicy, likabehandlingspolicy,<br />

Riktlinje mot trakasserier<br />

och diskriminering samt kränkande<br />

särbehandling med handlingsplan,<br />

dokumenterade rutiner och arbetsmiljömål.<br />

RESULTAT: Personalenkäter NMI<br />

(nöjd medarbetarindex). Indikatorer<br />

för sjukfrånvaro, könsfördelning<br />

och lönestatistik.<br />

29


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Medarbetarenkät<br />

Vartannat år skickas en medarbetarundersökning ut till alla<br />

medarbetare. Våren <strong>2020</strong> var det dags igen, den här gången<br />

med hjälp av företaget Springlife. Undersökningen gav medarbetarna<br />

möjlighet att ge sin syn på hur arbetsmiljön och arbetssituationen<br />

ser ut.<br />

SVARSFREKVENS<br />

138 av 145 medarbetare svarade på medarbetarenkäten.<br />

Svaren är ett värdefullt underlag till fortsatt förbättrings- och<br />

utvecklingsarbete för att göra oss till en ännu attraktivare arbetsplats.<br />

100<br />

Zon för förändringskraft<br />

Springlifes undersökning baseras på forskning genom att finna<br />

samband mellan olika förutsättningar på arbetsplatsen. Man<br />

mäter och jämför medarbetarnas stress och utmattningsnivå<br />

samt prestationer över tid kopplat till resultatutveckling. Svaren<br />

”bakas ihop” och resulterar i en prestationsnivå och 11<br />

förbättringsområden.<br />

50<br />

75,1<br />

<br />

Komfortzon<br />

PRESTATIONSNIVÅ<br />

Resultatet för prestationsnivån delas in i tre olika zoner: kritisk<br />

zon, komfortzon eller zon för förändringskraft. Vårt totala koncernresultat<br />

blev 75,1 vilket innebär att förutsättningarna att<br />

utföra sitt arbete är mycket goda.<br />

0<br />

Kritisk zon<br />

FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN<br />

Staplarna ska vara så höga som möjligt på alla utom arbetsrelaterad<br />

utmattning där låga värden anger låg utmattning samt<br />

arbetstakt där 25 - 30 är optimalt värde. En nivå på rätt sida<br />

riktvärdet innebär att medarbetarna har en positiv eller optimal<br />

upplevelse av förutsättningarna inom detta område.<br />

<br />

Riktvärde<br />

76,9<br />

75,6<br />

81,9<br />

73,5<br />

77,6<br />

81,5<br />

76,7<br />

86,2<br />

70,1<br />

75,1<br />

50<br />

0<br />

Medarbetarkraft<br />

32,2<br />

Arbetsrelaterad<br />

utmattning<br />

16,2<br />

Arbetstakt<br />

Effektivitet<br />

Delaktighet<br />

Socialt klimat<br />

Lärandet i arbetet<br />

Återkoppling<br />

Ledarskap<br />

Medarbetarskap<br />

Målkvalitet<br />

Prestationsnivå<br />

30


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

PRIVATA FÖRMÅNER<br />

61,9 %<br />

svarade på enkäten<br />

privata förmåner<br />

KORRUPTION<br />

Alla anställda har ett ansvar för att motverka förekomster av mutor och andra former<br />

av korruption. Riktlinjen Tagande och givande av muta innehåller en rutin och vägledning<br />

för hur vi ska agera om det finns misstanke om muta eller korruptionsbrott.<br />

PERSONALENKÄT - PRIVATA FÖRMÅNER<br />

Mellan den 21 oktober och 2 november genomförde vi en mindre enkätundersökning<br />

där vi frågade om man de senaste fem åren blivit erbjuden någon form av<br />

privat förmån. Enkäten skickades ut till 147 fast anställda via mejl och 91 personer<br />

svarade på enkäten. Resultatet av undersökningen presenterades på utökade<br />

ledningens genomgång på hösten och beslut togs att alla arbetsledare går igenom<br />

riktlinjen Tagande och givande av muta på arbetsplatsträffar. Ny undersökning genomförs<br />

därefter.<br />

VERIFIKAT:<br />

Diarieför antal anmälningar,<br />

Riktlinje för alla anställda inom Köpings<br />

Bostads AB och dess dotterbolag,<br />

Tagande och givande av muta.<br />

RESULTAT:<br />

Indikatorer ska tas fram utifrån enkätsvar<br />

och utifrån antal diarieförda<br />

anmälningar.<br />

RESULTAT<br />

1<br />

Har du någon gång under din anställning hos <strong>KBAB</strong> blivit erbjuden någon<br />

form av förmån (privat/för egen del) genom din tjänsteutövning?<br />

79 % Nej<br />

21 %<br />

Ja<br />

Antal svar: 91 st<br />

•19 ja<br />

•72 nej<br />

2 Vilken av nedanstående förmåner har du blivit erbjuden? 3<br />

Rabatterat pris (Inköp till självkostnadspris)<br />

94,12 %<br />

Aldrig<br />

Måltid / frukost<br />

19,30 % Förekommer<br />

5,88 %<br />

Förekommer<br />

7,02 % Ofta<br />

0 % ofta 73,68 %<br />

Aldrig<br />

Har du vid något/några<br />

tillfällen tagit emot och<br />

accepterat någon<br />

belöning/tjänst<br />

96 % Aldrig<br />

(muta)?<br />

4 % Ja<br />

Fritt inträde till sport- eller kulturevenemang<br />

5,45 %<br />

Förekommer<br />

92,73 %<br />

Aldrig<br />

1,82 % Ofta<br />

80,00 %<br />

Aldrig<br />

Personlig gåva<br />

16,36 % Förekommer<br />

3,64 % Ofta<br />

87,27 %<br />

Aldrig<br />

Annan form<br />

9,09 % Förekommer<br />

3,64 % Ofta<br />

31


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Sammanfattning PERSONAL OCH ARBETSMILJÖ<br />

KONCERNEN<br />

ANSTÄLLDA <strong>2020</strong> 2019<br />

Medeltal anställda, st ............................................................................ 156 .................... 151<br />

PERSONALENKÄT <strong>2020</strong> 2018<br />

Nöjda medarbetare, NMI<br />

Sjukfrånvaro<br />

%<br />

- Prestationsnivå, % .................................................. 75,1 .................... 70,8<br />

- Medarbetarskap, % ............................................... 86,2 .................... 68,1<br />

- Nöjdhet, % ........................................................................ - .................... 72,0<br />

Vi genomför personalenkäter vartannant år.<br />

År <strong>2020</strong> bytte vi leverantör och något mättal för nöjdhet ingick inte.<br />

FRISKNÄRVARO <strong>2020</strong> 2019<br />

Frisknärvaro (totalt) ................................................................................ 94,46 .................... 94,58<br />

SJUKFRÅNVARO <strong>2020</strong> 2019<br />

Sjukfrånvaro (totalt) ................................................................................ 5,54 .................... 5,42<br />

- Män ..................................................................................................................... 4,41 .................... 6,82<br />

- Kvinnor ............................................................................................................. 6,27 .................... 4,50<br />

- Ålder 29 år och yngre .................................................................... 8,54 .................... 3,91<br />

30 - 49 år ....................................................................................... 3,88 .................... 4,91<br />

50 år och äldre ........................................................................ 6,86 .................... 6,24<br />

- Andel kortare än 60 dagar % ............................................... 3,92 .................... 3,22<br />

- Andel längre än 60 dagar % ................................................... 1,62 .................... 2,20<br />

PERSONALOMSÄTTNING <strong>2020</strong> 2019<br />

Antal nyanställda/antal anställda % .................................. 6,90 .................... 3,90<br />

TILLBUD / OLYCKOR <strong>2020</strong> 2019<br />

Arbetsskada ..................................................................................................... 13 .................... 13<br />

Skada utan frånvaro ................................................................................ 10 .................... 10<br />

Skada med frånvaro ................................................................................. 3 .................... 3<br />

Tillbud ........................................................................................................................ 24 .................... 23<br />

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER <strong>2020</strong> 2019<br />

Diskriminering,<br />

antal rapporterade fall ......................................................................... 2 ........... 1<br />

Avslutades i<br />

förlikning<br />

<strong>KBAB</strong><br />

ANSTÄLLDA<br />

Medeltal anställda, st<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

38 ............................ 34<br />

ANSTÄLLDA<br />

Medeltal anställda, st<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

109 ............................ 108<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

ANSTÄLLDA<br />

Medeltal anställda, st<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

9 ............................ 9<br />

36 %<br />

Andel kvinnor i<br />

ledningsgrupp och<br />

styrelse<br />

64 %<br />

Andel män i<br />

ledningsgrupp och<br />

styrelse<br />

9,00<br />

8,00<br />

7,00<br />

6,00<br />

5,00<br />

4,00<br />

3,00<br />

2,00<br />

1,00<br />

0<br />

5,61<br />

5,60<br />

5,86<br />

5,42<br />

5,54<br />

2016 2017 2018 2019 <strong>2020</strong><br />

KORRUPTION<br />

Anmäld misstanke om<br />

mutbrott/korruptionsbrott<br />

0 st<br />

Diarieförda anmälningar 2019 och <strong>2020</strong><br />

32


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

KUND<br />

HÅLLBARHET<br />

Ny hemsida<br />

Lanserades i oktober<br />

17 %<br />

Omflyttningsfrekvens<br />

500<br />

fiberanslutningar<br />

33


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Elund<br />

KUND OCH MARKNAD<br />

Uthyrningspolicyn gäller för alla som söker bostad hos <strong>KBAB</strong>. Den gäller för både nya<br />

och befintliga kunder. Policyn utgår från gällande lagstiftning. Ett tydligt och transparent<br />

regelverk vid uthyrning medverkar till trovärdighet i hela uthyrningsprocessen.<br />

RISKER<br />

Utan uthyrningspolicy finns risk att vi hyr ut godtyckligt och<br />

inte följer gällande lagar. Vi kan få hyresgäster som inte uppfyller<br />

våra krav eller att olämplig verksamhet bedrivs i våra<br />

lokaler.<br />

BOENDEMÖTEN<br />

I samarbete med hyresgästföreningen<br />

brukar vi ha många aktiviteter<br />

med hyresgästerna inom<br />

<strong>KBAB</strong>. Allt ifrån möten med trivselgrupper<br />

till gårdsfester, bostadsmöten,<br />

trygghetsvandringar,<br />

Nygårdsdag, öppet hus, ombyggnationsmöte<br />

med mera. I år har<br />

vi fått begränsa aktivitetrna på<br />

grund av pandemin.<br />

VERIFIKAT:<br />

RESULTAT:<br />

Uthyrningspolicy.<br />

NKI (nöjd kund index), serviceindex<br />

(trygghet).<br />

TRYGGHETS-<br />

SKAPANDE<br />

ÅTGÄRDER<br />

Vi arbetar med trygghetsskapande<br />

åtgärder genom bland<br />

annat Brottsförebyggande rådet. Förutom trygghetsvandringar<br />

och att förbättra belysning så satsar<br />

vi i bostadsområden på ökad gemenskap mellan hyresgästerna<br />

och ökad grannsamverkan, till exempel<br />

genom boinflytandemöten.<br />

Vi tillhandahåller<br />

bostäder för grupper med<br />

särskilda behov och har ett<br />

varierat bostadsutbud<br />

av god kvalitet med<br />

konkurrenskraftiga<br />

hyror.<br />

Elund<br />

34


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

TRIVSEL OCH SERVICE<br />

Under flera år har vi skickat ut hyresgästenkäter för att ta reda på vad våra hyresgäster<br />

tycker om oss som hyresvärd. Resultatet har visat en uppåtgående positiv<br />

trend där senaste mätningens serviceindex blev 84,3 %. <strong>2020</strong> gjorde vi ett uppehåll<br />

men vi jobbar vidare med svaren och synpunkterna. I trapphusen anslår vi åtgärder<br />

som är på gång. Hyresgästerna kan också lämna in tips och idéer om boendet eller<br />

området via ett formulär på hemsidan under boinflytande.<br />

Varje månad skickar vi ut enkäter till in- och utflyttande hyresgäster. Svaren ger oss<br />

en bra överblick till vårt förbättringsarbete kring vad som fungerar bra och mindre<br />

bra vid flytt.<br />

Inflyttningsenkät<br />

Vi hoppas att du trivs bra i din nya lägenhet. Nu när du precis har flyttat in tänkte vi passa på att ställa<br />

några frågor om hur inflyttning gick och hur bemötandet från oss har varit under inflyttningsperioden,<br />

från kontraktsskrivningen tills du flyttade in. Det är fyra frågor som går snabbt att svara på, dina svar<br />

skulle betyda mycket i vårt förbättringsarbete. Dina svar är anonyma.<br />

Med vänlig hälsning från oss på Köpings Bostads AB.<br />

Delaktiga<br />

hyresgäster<br />

gör oss ännu<br />

bättre<br />

1. Uppfyllde lägenheten dina förväntningar?<br />

2. Hur har informationen varit från oss under inflyttningen?<br />

3. Hur har bemötandet varit från oss under inflyttningen?<br />

4. Har det varit något särskilt som fungerat bra eller mindre bra?<br />

Dela gärna med dig av tips och idéer eller framför någon synpunkt som du tycker är viktig.<br />

UTBUD AV BOSTÄDER FÖR OLIKA MÅLGRUPPER<br />

Vi erbjuder bekvämlighetsboende till de som fyllt 55 år och äldre och trygghetsboende<br />

för personer som är 70 år och äldre. Syftet med bekvämlighetsoch<br />

trygghetsboende är att möjliggöra kvarboende i egen bostad så länge som<br />

möjligt.<br />

Bostäder för äldre inom äldreboenden hyrs ut i block till kommunen som i sin<br />

tur hyr ut till brukarna. Vi har inga traditionella studentbostäder men vi har två<br />

fastigheter, med 25 lägenheter som hyrs ut till eleverna som går på Ullviskolans<br />

bordtennisgymnasium (riksintag).<br />

Andra gruppboenden, t ex för funktionshindrade personer hyrs ut som lokal,<br />

där kommunen i sin tur hyr ut till brukarna. Vi har inga allergihus. Vi erbjuder<br />

markbostäder (”småhus”) för uthyrning, totalt 123 st. Det finns inga lägenheter<br />

i kollektivhus.<br />

Virgatan 11<br />

35


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Nytt<br />

förvaltningsuppdrag<br />

Fler förvaltningsuppdrag<br />

Två nya fastigheter har tillkommit under året inom förvaltningsuppdraget. Det<br />

nybyggda Köpings Bad & Sport tillkom som förvaltningsuppdrag första oktober. I<br />

april tillkom även Forum.<br />

10 570<br />

m 2<br />

Köpings Bad & Sport<br />

Driftutrymme Köpings Bad & Sport<br />

Nytt<br />

förvaltningsuppdrag<br />

Sporthall Köpings Bad & Sport<br />

2 500 m 2<br />

Forum<br />

SPECIALUPPDRAG<br />

INOM LOKALVÅRD<br />

När pandemin bröt ut på allvar var vi snabba<br />

att erbjuda Vård och omsorg extra resurser<br />

genom att ta över den lokalvård de själva<br />

ansvarar för. Det innebar att deras egen personal<br />

istället kunde nyttjas till vårdrelaterade<br />

uppgifter.<br />

Totalt har åtta medarbetare arbetat med lokalvård<br />

inom äldreomsorgen under året.<br />

Forum<br />

36


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Köpings Kabel-TV AB<br />

NÖJDA KUNDER<br />

Köpings Kabel-TV genomförde under mars en NKI- undersökning för att se hur kunderna<br />

upplever oss som leverantör. Resultatet var återigen glädjande och vi noterar<br />

en förbättring av index från 77,88 (2018) till 82,39 i årets undersökning. Det placerar<br />

oss på en andraplats i Sverige bland alla de stadsnät som genomför denna<br />

undersökning. Störst förbättring ser vi inom områden som har med felanmälningar<br />

att göra, samt att hemsidan efter sin ombyggnation är betydligt<br />

mer uppskattad.<br />

2<br />

Ranking<br />

Stadsnätindex<br />

100 % —<br />

75 % —<br />

65 % —<br />

50 % —


HÅLLBARHETSRAPPORT <strong>2020</strong><br />

Sammanfattning KUND OCH MARKNAD<br />

FASTIGHETER <strong>2020</strong> 2019<br />

Nyproduktion<br />

- Antal lgh ............................................................................................................................................ 0 .............................. 0<br />

Tillgänglighet<br />

- Antal tillgängliga lägenheter ....................................................................................... 455 .............................. 451<br />

OMFLYTTNINGAR<br />

Omflyttningsfrekvens, % ..................................................................................................... 17 .............................. 15<br />

HYRESGÄSTUNDERSÖKNING<br />

Kvalitet, NKI (nöjd kund index) bostad<br />

- Serviceindex, % ........................................................................................................................ - .............................. 84,3<br />

<strong>2020</strong> genomfördes ingen hyresgästundersökning.<br />

INFLYTTNINGSENKÄT<br />

Bemötande under inflyttningsprocessen, % ............................................... 93,0 .............................. 89,0<br />

Hur kunderna upplever bemötandet från oss under inflyttningsprocessen.<br />

BOENDEMÖTEN<br />

- Tillsammans med hyresgästföreningen, % .................................................. 100 .............................. 100<br />

4 st boendemöten = 100 %. Boendemöten <strong>2020</strong> har genomförts via teams.<br />

Sammanfattning<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

KUNDUNDERSÖKNING <strong>2020</strong> 2019<br />

Kvalitet, NKI (nöjd kund index), % ................................................ 82,39 .................... -<br />

Kundundersökning NKI genomförs vartannat år.<br />

Nästa undersökning 2022<br />

FIBERANSLUTNINGAR<br />

Nya fiberanslutningar, st ........................................................................ 575 .................... 550<br />

38


<strong>2020</strong><br />

<strong>KBAB</strong> koncernen<br />

i siffror<br />

KÖPINGS<br />

BOSTADS AB<br />

<strong>KBAB</strong><br />

SERVICE AB<br />

KÖPINGS<br />

KABEL-TV AB<br />

39


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTAD AB<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

ORG NR 556014-9758<br />

Styrelsen och verkställande direktören för Köpings Bostads AB avger<br />

följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret <strong>2020</strong>.<br />

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat<br />

särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom<br />

parentes avser föregående år.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:<br />

Ordinarie<br />

40<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Ersättare Malin Vikman (S)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

Karl Ingström (L)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:<br />

Ordinarie<br />

Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Tommy Nilsson (Målareförbundet)<br />

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Peter Johansson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 26 mars <strong>2020</strong><br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köping Rådhus AB 559194-8087.<br />

KONCERNSTRUKTUR<br />

<strong>KBAB</strong> är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar hyresfastigheter<br />

innehållande såväl bostäder som lokaler.<br />

Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads AB och de helägda dotterbolagen<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB, org nr 556033-7452, samt Köpings Kabel-TV AB,<br />

org nr 556416-0769. Verksamheterna i dotterbolagen består i att hantera<br />

drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter samt att förse invånarna i<br />

Köpings kommun med kabel-TV och internet.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, samt Fastigo, fastighetsbranschens<br />

arbetsgivarorganisation.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER<br />

RÄKENSKAPSÅRET<br />

FASTIGHETSFÖRVALTNING<br />

Vi har arbetat vidare med det goda serviceindexresultat som vi uppnådde 2019<br />

(84,3%). Ute i våra bostadsområden har vi framför allt fokuserat på trygghet,<br />

rent och snyggt. En mängd olika projekt har genomförts, stora som små. De<br />

större finns med under rubriken bygg- och underhållsprojekt.<br />

Det har varit ett utmanande år pga. Covid-19. Vi har haft trygghetsvandringar<br />

där det har gått att genomföra på ett säkert sätt. Alla planerade hyresgästaktiviteter<br />

inkl. Nygårdsdagen ställdes in. Något som var väldigt uppskattat var<br />

”balkongsången” som hyresgästföreningen arrangerade.<br />

Inom fastighetsskötsel har vi fortsatt utveckla våra kombitjänster som kommer<br />

hjälpa både lokalvården och fastighetsskötseln på Nygård. Vi har under<br />

året genomfört åtta arbetsmiljöronder och en verkstadsrond där all personal<br />

utbildats i handhavande av de verktyg som finns. Inom hela fastighetsservice<br />

(lokalvård, fastighetsskötsel, reparation) har vi tagit emot tolv sommarjobbare<br />

och sju praktikanter. All utbildning har ställts in förutom HLR som genomförts i<br />

förkortad version. All personal har på ett positivt sätt växlat från fysiska till digitala<br />

möten väldigt snabbt. Vi har fått utveckla nya färdigheter och vara kreativa<br />

och uppfinningsrika för att förhindra att smittspridningen ökat.<br />

HYRESFÖRHANDLINGAR<br />

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning<br />

från den 1 mars <strong>2020</strong> med i genomsnitt 2,1 % på bostäder och lokaler med<br />

förhandlingsklausul. Hyran för bilplatser ökar mellan 5-10 kr/mån. Överenskommelsen<br />

innehåller också möjlighet att höja hyran från den 1 mars 2021<br />

med 1,8 %.<br />

Tillsammans med Hyresgästföreningen driver vi ett projekt med systematisk<br />

hyressättning. Syftet med projektet är att hyran skall spegla hyresgästernas<br />

värderingar. Hyressättningssystemet får till följd att hyreshöjningen för bostäder<br />

varierar inom beståndet mellan 0 % upp till 2,45 %, beroende på var den<br />

enskilda lägenhetens målhyra ligger i förhållande till verklig hyra.<br />

REDOVISNING OCH RUTINER<br />

Under år <strong>2020</strong> har ekonomiavdelningen fortsatt arbetet med effektiviseringar<br />

och förbättringar för att underlätta arbetet. Vi har bland annat fortsatt att<br />

driva på leverantörerna om att vi frångår pappersfakturor och övergår mer<br />

mot e-fakturor. Koncernen har även jobbat vidare med att se över informationen<br />

på leverantörsfakturorna och kräver att de avser rätt bolag, att det står rätt<br />

information, konto, kostnadsställe och vem som utfört köpet.<br />

Under hösten har arbetat med förberedelser i hyressystemet Momentum 4<br />

pågått och i slutet av året gjordes en uppgradering till Momentum 5.<br />

I Köpings Kabel TV har en rutin kring hur kundfaktureringen hanteras i ekonomisystemet<br />

Raindance tagits fram.<br />

MARKNAD<br />

OUTHYRT<br />

Under året som gått har vi haft ett fåtal lägenheter lediga för direkt uthyrning,<br />

och vi har haft ett antal lägenheter stoppade för uthyrning, i första hand i kv.<br />

Blenda som kommer att ROT-renoveras under hösten och vintern <strong>2020</strong>/2021.<br />

Med anledning av den pågående pandemin har vi rabatterat hyran för ett antal<br />

lokaler med sammanlagt ca 280 tkr, varav 130 tkr återsökts av staten<br />

OMFLYTTNINGAR<br />

Omflyttningsfrekvensen för bostäder uppgår på helårsbasis per den 31 dec<br />

<strong>2020</strong> till ca 17 % (föregående år 15 %).<br />

BOSTADSMARKNADEN<br />

Vi har en något lägre efterfrågan på våra lediga lägenheter nu än vi haft de<br />

senaste åren. Detta kan till viss del härledas till att vi byggt 142 nya lägenheter<br />

inom kv. Hake under åren 2016-2018. Nettoinflyttningen till kommunen har


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

också dämpats något, vilket också påverkar oss. Kortast kötid är det fortfarande<br />

till mindre lägenheter och längst kötid har vi till våra markbostäder. Vi håller<br />

därför på med planering för att bygga fler markbostäder i Munktorp, en mindre<br />

ort ca 7 km från centralorten.<br />

LOKALER<br />

Det finns ett visst överskott av lokaler inom kommunen. Vi har under året byggt<br />

om några lokaler till lägenheter för att minska vakansgraden.<br />

FÖRVÄNTAD UTVECKLING OCH FRAMTID<br />

Bostadsbyggande måste präglas av efterfrågan, både genom inflyttning till kommunen<br />

och demografisk utveckling inom kommunen. För att mäta efterfrågan<br />

gör vi löpande marknadsundersökningar innan vi startar nya byggprojekt.<br />

Under våren <strong>2020</strong> har vi gjort en undersökning som visar på ett stort intresse<br />

av att bo i Munktorp i en markbostad. Vi fick ett mycket positivt gensvar, hela<br />

170 personer valde att besvara enkäten, varav 140 anmält intresse av ytterligare<br />

information.<br />

Med tanke på efterfrågan och demografisk utveckling kommer också fokus de<br />

närmaste åren att ligga på tillskapande av fler tillgängliga lägenheter, med fokus<br />

inom konceptet trygghetsboende.<br />

Fastigheterna blir allt äldre och satsningar på underhåll och renoveringar måste<br />

göras. Vi ser de närmaste åren ett behov av att göra större och mer omfattande<br />

renoveringar i vårt fastighetsbestånd, i planen ligger att renovera ca 100<br />

lägenheter/år framöver. Det är framför allt stammar som måste ses över, och i<br />

samband med detta ser vi också över möjligheterna till att öka tillgängligheten.<br />

Vi planerar också för omdaning och tillskapande av fler äldreboendeplatser inom<br />

Kolsva inledningsvis.<br />

SOCIALT<br />

Vi fortsätter med vårt projekt innanförskapslinjen som riktar sig till personer som<br />

av olika anledningar har hamnat i utanförskap. Projektet innebär att vi erbjuder<br />

praktikplatser, främst inom inre och yttre fastighetsskötsel och vi har utbildat<br />

totalt 30 handledare hos oss. Under våren lade vi projektet vilande med tanke<br />

på pandemin, men under hösten har vi sammanlagt haft 8 praktikanter hos oss.<br />

Vi har också ett samarbete med kommunen kring sociala kontrakt och har förnärvarande<br />

ca 25 kontrakt inom detta koncept. Vi driver också ett projekt ihop<br />

med kommunen som syftar till att minska antal avhysningar, bl. a genom förebyggande<br />

arbete innan avhysning är ett faktum.<br />

BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT<br />

Projekt som genomförts under <strong>2020</strong>:<br />

• Projektering om- och nybyggnation, Ekliden.<br />

• ROT-renovering, Stora gatan 1.<br />

• Rivning och uppbyggnad av pizzeria, Furuvägen 1.<br />

• Takomläggning, Furuvägen 5.<br />

• Takomläggning, Nibblesbackevägen 21.<br />

• Takomläggning, Kristinelundsvägen 12.<br />

• Takomläggning, Torsgatan 12,14 och 16.<br />

• Ombyggnation lokal till lägenhet, Kristinelundsvägen 10.<br />

• Ombyggnation tandläkarmottagning till lägenhet, Stora gatan 21-23.<br />

• Ombyggnation områdeskontor, Hagavägen 9.<br />

• Ombyggnation lokal till omklädningsrum, Nibblesbackevägen 5.<br />

• Ombyggnation av 1 stor lägenhet till 2 små lägenheter, Kihlmansgatan 7.<br />

• Ombyggnation av ventilation, Kristinelundsvägen 6.<br />

• Ombyggnad hiss, Nibblesbackevägen 25 G.<br />

• Asfaltering av parkeringsplats, Mejerivägen 4 samt Nygårdsområdet.<br />

• Byte av digitala låssystem på olika adresser i Köping och i Kolsva.<br />

• Dörrbyte, Stora gatan 21, 23 samt Prästgärdsgatan 15.<br />

• Byte av belysning, hela beståndet.<br />

ENERGI<br />

I april 2019 anslöt vi oss till Allmännyttans klimatinitiativ som är ett upprop till<br />

fastighetsbolag att bidra och minska energianvändningen i sina fastigheter med<br />

30 % till år 2030 med utgångsår 2007. Som ett första steg för att medverka<br />

till målet har vi under året investerat i energiprojekt. Vid Torggatan 8 har undercentralen<br />

byggts om och effektiviserats. Vid äldreboendena Nygården och<br />

Hagaberg/Ängslund har fem ventilationsaggregat bytts till mer energieffektiva<br />

aggregat. Uppkoppling med nytt styrsystem har installerats vid fastigheten Blenda.<br />

Ute i våra bostadsområden har vi också arbetat med att leta ”energitjuvar”.<br />

Arbetet med att minska energianvändningen försenades en del av restriktionerna<br />

som kom angående covid-19. Vi kunde endast besöka lägenheter eller<br />

äldreboenden vid akuta problem.<br />

MILJÖ<br />

Vi har fortsatt vårt miljöarbete enligt kraven för ISO 14001. Ledningssystemet<br />

reviderades digitalt av vår externa revisor. Vi fick inte någon noterad avvikelse<br />

utan endast två förbättringsförslag att arbeta vidare med. Våra revisorer<br />

har genomfört en special-revision om medvetenheten och kunskapen om våra<br />

egna Corona-rutiner. Revisionen genomfördes genom telefonintervjuer med ett<br />

30-tal av vår personal. Resultatet visar på en mycket hög kunskap och medvetenhet<br />

hos samtliga intervjuade. I arbetet med att minska miljöpåverkan är<br />

våra prioriterade områden energi, transporter, avfallshantering samt vår kemikalieanvändning.<br />

TRANSPORTER<br />

Målet till <strong>2020</strong> var att vi skulle vara 100 % fossilfria med våra egna transporter.<br />

Det målet har vi inte uppnått på grund av restriktionerna som infördes vid<br />

Covid-19. De nya rutinerna innebar att vi endast fick åka en person i varje bil<br />

och företagsbilar med alkolås fick bara användas av en bestämd förare. Detta<br />

medförde också att vi fick gå tillbaka till att använda egen bil i tjänsten och dessa<br />

körs mestadels på fossila bränslen.<br />

FASTIGHETSVÄRDERING<br />

Bolagets fastighetsbestånd har sedan 2011 värderats av en extern värderare.<br />

Under <strong>2020</strong> har vi inhämtat en värdering på vårt totala bestånd. Enligt årets<br />

externa värdering av totala fastighetsbeståndet uppgår marknadsvärdet till<br />

2 220 Mkr (2 171 Mkr).<br />

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering<br />

i programmet Datscha. Värdet har bedömts med stöd av kassaflödeskalkyler,<br />

nuvärdesmetod, i vilka beräkning skett av nuvärdet för framtida driftnetton inklusive<br />

ett restvärde. Ett värderingsscenario för varje fastighet har skapats.<br />

Värdebedömningen redovisas som bilaga för varje objekt tillsammans med ett<br />

utlåtande. Vid värdebedömningen har vi använt oss av faktiska hyresnivåer<br />

samt schabloniserade driftskostnader samt uppskattade underhållskostnader.<br />

Direktavkastningskraven har bedömts utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk<br />

vakans har beaktats.<br />

JUSTERAD SOLIDITET<br />

<strong>KBAB</strong>:s redovisade eget kapital per <strong>2020</strong>-12-31 uppgår till 169,1 Mkr (155,3<br />

Mkr) och soliditeten till 16,99 % (15,8 %). Värderingen per balansdagen visar<br />

på ett övervärde om cirka 1 348 Mkr. Om 78,6 % av detta övervärde skulle<br />

läggs till eget kapital och övervärdet tillförs byggnader och mark, skulle den<br />

justerade soliditeten uppgå till 52,4 % (51,6 %).<br />

FINANSIERING<br />

Avgörande för hur räntekostnaderna utvecklas är marknadsräntan. Bolagets<br />

strategi är att lägga alla nya lån och lån som omsätts till rörlig ränta eller 90 dagar<br />

STIBOR. Bolaget skyddar sig mot den ökade riskexponeringen genom köp och<br />

försäljning av finansiella instrument. Den genomsnittliga räntebindningstiden för<br />

bolagets låneportfölj uppgick vid årsskiftet till 1,91 år (1,81 år) och den genomsnittliga<br />

effektiva räntan inklusive borgensavgiften är 1,68 % (1,89 %).<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter<br />

räkenskapsårets utgång.<br />

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR<br />

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret har upprättats för koncernen. Rapporten<br />

finns på sidorna 5 - 38 i denna skrift.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB AB<br />

41


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />

KONCERNEN<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Nettoomsättning ............................................... 377 757 364 968 361 029<br />

Resultat efter finansiella poster ............ 22 788 20 607 20 349<br />

Balansomslutning ............................................... 1 114 314 1 070 599 1 032 920<br />

Antal anställda (st) .............................................. 156 151 149<br />

Soliditet (%) ............................................................... 18,70 17,84 17,10<br />

Avkastning på totalt kapital (%) .............. 3,19 3,17 3,90<br />

Avkastning på eget kapital (%) ................ 10,94 10,79 11,50<br />

MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Nettoomsättning .............................................. 254 503 249 874 246 374<br />

Resultat efter finansiella poster ............ 18 694 15 593 14 647<br />

Balansomslutning .............................................. 995 085 980 240 948 775<br />

Antal anställda (st) ........................................... 38 34 33<br />

Soliditet (%) ............................................................ 16,99 15,84 15,20<br />

Avkastning på totalt kapital (%) .............. 3,15 2,95 3,60<br />

Avkastning på eget kapital (%) ................ 11,06 10,04 10,10<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

MODERBOLAGET<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst ....................................................................................................... 88 333 515<br />

Årets vinst .................................................................................................................... 14 123 667<br />

Disponeras så att:<br />

102 457 182<br />

till aktieägare utdelas .......................................................................................... 287 370<br />

i ny räkning överföres .......................................................................................... 102 169 812<br />

102 457 182<br />

Den föreslagna utdelningen till aktieägarna lämnar bolagets soliditet oförändrad<br />

på 17,0 % och koncernens soliditet på 18,7 % . Soliditeten är god mot bakgrund<br />

av att bolagets och koncernens verksamhet fortsatt bedrivs med betryggande<br />

lönsamhet. Likviditeten i bolaget och koncernen bedöms kunna upprätthållas på<br />

en likaledes betryggande nivå.<br />

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från<br />

att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga<br />

investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn<br />

till vad som anförs i ABL 17 kap 3§ 2-3 stycket.<br />

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande<br />

resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.<br />

Mariebergsgatan 12 ,14 och Väpnaregatan 2<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

KONCERNEN Aktie- Reserver Fritt eget Årets Totalt<br />

kapital kapital resultat<br />

Belopp vid årets ingång ..................................................................... 30 900 .......................... 64 230 ...................... 80 702 ......................... 15 129 ...................... 190 961<br />

Omföring föregående års resultat .................................................... - .......................... - ...................... 15 129 ......................... -15 129 ..................... 0<br />

Utdelning ................................................................................................................ - .......................... - ...................... -318 ......................... - ...................... -318<br />

Förskjutning mellan bundna och fria reserver ........................ - .......................... 3 806 ...................... -3 806 ......................... - ...................... 0<br />

Effekt av ny skattesats................................................................................ - .......................... - ...................... 325 ......................... - ...................... 325<br />

Årets resultat .................................................................................................... - .......................... - ...................... - ......................... 17 374 ...................... 17 374<br />

Belopp vid årets utgång ................................................................. 30 900 .......................... 68 036 ...................... 92 032 ......................... 17 374 ...................... 208 342<br />

MODERBOLAGET Aktie- Uppskriv- Reserv- Fritt eget Årets Totalt<br />

kapital ningsfond fond kapital resultat<br />

Belopp vid årets ingång ....................................................... 30 900 ................... 25 737 ........... 10 000 ............ 77 463 ......................... 11 189 ...................... 155 289<br />

Disposition enligt beslut av årets årsstämma ............ - ................... - ........... - ............ 11 189 ........................ -11 189 ...................... 0<br />

Utdelning ................................................................................................... - ................... - ........... - ............ -318 ........................ - ...................... -318<br />

Årets resultat ....................................................................................... - ................... - ........... - ............ - ......................... 14 124 ...................... 14 124<br />

Belopp vid årets utgång .................................................... 30 900 ................... 25 737 ........... 10 000 ............ 88 334 ......................... 14 124 ...................... 169 095<br />

42


RESULTATRÄKNING<br />

KONCERN OCH MODERBOLAG<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

RESULTATRÄKNING Not <strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättning ................................................................................................................ 2 .............. 377 757 ............. 364 968 ............. 254 503 ............. 249 874<br />

Övriga rörelseintäkter ......................................................................................................................................... 49 ............. 1 045 ............. 0 ............. 750<br />

Summa intäkter ................................................................................................................................................... 377 806 ............. 366 013 ............. 254 503 ............. 250 624<br />

Rörelsens kostnader<br />

Driftkostnader ....................................................................................................................... 3 .............. -215 552 .............. -211 979 .............. -127 780 ............. -127 012<br />

Underhållskostnader ............................................................................................................................................. -52 027 .............. -41 691 .............. -40 699 ............. -40 771<br />

Fastighetsskatt ........................................................................................................................................................... -3 932 .............. -3 440 .............. -3 932 ............. -3 440<br />

Övrig förvaltning ..................................................................................................................... 4 .............. -21 139 .............. -26 445 .............. -10 437 ............. -10 931<br />

Övriga rörelsekostnader ...................................................................................................................................... - .............. - .............. - ............. -<br />

Avskrivningar och nedskrivningar ........................................................................... 5 .............. -39 732 .............. -39 468 .............. -30 484 ............. -30 600<br />

Centraladministration .......................................................................................................................................... -7 962 .............. -6 163 .............. -7 900 ............. -6 113<br />

Avyttring och utrangering av anläggningstillgångar ................................................................... -2 038 .............. -2 953 .............. -2 038 ............. -2 953<br />

Summa kostnader ............................................................................................................................................. -342 382 .............. -332 139 .............. -223 270 ............. -221 820<br />

Rörelseresultat .................................................................................................................................................... 35 424 .............. 33 874 .............. 31 233 ............. 28 804<br />

Resultat från finansiella poster<br />

Finansiella intäkter .................................................................................................................................................... 103 .............. 122 .............. 92 ............. 87<br />

Finansiella kostnader .............................................................................................................................................. -12 739 .............. -13 389 .............. -12 631 ............. -13 298<br />

Summa resultat från finansiella investeringar ............................................................. -12 636 .............. -13 267 .............. -12 539 ............. -13 211<br />

Resultat efter finansiella poster ....................................................................................................... 22 788 .............. 20 607 .............. 18 694 ............. 15 593<br />

Resultat före skatt ....................................................................................................................................... 22 788 .............. 20 607 .............. 18 694 ............. 15 593<br />

Skatt på årets resultat .................................................................................................... 6 .............. -1 .............. -38 .............. - ............. -<br />

Uppskjuten skatt ................................................................................................................. 6 .............. -5 413 .............. -5 440 .............. -4 570 ............. -4 404<br />

Årets resultat ........................................................................................................................................................ 17 374 .............. 15 129 .............. 14 124 ............. 11 189<br />

BALANSRÄKNING Not KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Immatriella anläggningstillgångar .......................................................................... 7 .............. 534 .............. 670 .............. 534 ............. 670<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader och mark ......................................................................................................... 8 .............. 871 139 .............. 872 071 .............. 871 139 ............. 872 071<br />

Kabel-TV anläggning ........................................................................................................... 9 .............. 99 908 .............. 83 751 .............. - ............. -<br />

Inventarier, verktyg och installationer ................................................................. 10 .............. 4 245 .............. 4 278 .............. 131 ............. 252<br />

Pågående arbeten ................................................................................................................. 11 .............. 19 275 .............. 9 729 .............. 16 735 ............. 4 496<br />

Summa materiella anläggningstillgångar ........................................................................................ 994 567 .............. 969 829 .............. 888 005 ............. 876 819<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Andelar i koncernföretag................................................................................................. 19 .............. 0 .............. 0 .............. 5 007 ............. 5 007<br />

Fordringar hos koncernföretag ................................................................................. 20 .............. - .............. - .............. 12 073 ............. 12 073<br />

Andra långfristiga värdepappersinnehav ........................................................... 12 .............. 262 .............. 60 .............. 40 ............. 40<br />

Övriga långfristiga fordringar .................................................................................... 13 .............. 970 .............. 938 .............. 565 ............. 693<br />

Summa finansiella anläggningstillgångar ....................................................................................... 1 232 .............. 998 .............. 17 685 ............. 17 813<br />

Summa anläggningstillgångar .............................................................................................. 996 333 .............. 971 497 .............. 906 224 ............. 895 302<br />

Omsättningstillgångar<br />

Varulager mm<br />

Råvaror och förnödenheter ........................................................................................................................... 176 .............. 177 .............. 100 ............. 69<br />

.<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar.......................................................................................................................................................... 13 322 .............. 10 275 .............. 412 ............. 509<br />

Fordringar hos koncernföretag .................................................................................................................. - .............. - .............. 0 ............. 16 607<br />

Övriga fordringar ..................................................................................................................................................... 2 438 .............. 1 158 .............. 1 556 ............. 470<br />

Aktuella skattefordringar ............................................................................................................................... 582 .............. 1 048 .............. 582 ............. 811<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ............................................................................ 4 861 .............. 5 532 .............. 2 383 ............. 1 020<br />

Summa kortfristiga fordringar ................................................................................................................ 21 203 .............. 18 013 .............. 4 933 ............. 19 417<br />

Kassa och bank ..................................................................................................................... 14 .............. 96 602 .............. 80 912 .............. 83 828 ............. 64 183<br />

Summa omsättningstillgångar................................................................................................. 117 981 .............. 99 102 .............. 88 861 ............. 83 669<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Summa tillgångar ................................................................................................................................ 1 114 314 .............. 1 070 599 .............. 995 085 ............. 978 971<br />

43


BALANSRÄKNING<br />

KONCERN OCH MODERBOLAG<br />

BALANSRÄKNING<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

Not <strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Eget kapital och skulder<br />

Eget kapital<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital ..................................................................................................................................................................... 30 900 ............... 30 900 .................. 30 900 .................. 30 900<br />

Allt annat eget kapital inkl årets resultat ............................................................................................. 177 442 ............... 160 059 .................. - .................. -<br />

Uppskrivningsfond .................................................................................................................................................... .............................................................. 25 737 .................. 25 737<br />

Reservfond ..................................................................................................................................................................... - ............... - .................. 10 000 .................. 10 000<br />

Summa bundet eget kapital ............................................................................................................................ 208 342 ............... 190 959 .................. 66 637 .................. 66 637<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust .......................................................................................................................... - ............... - .................. 88 334 .................. 77 463<br />

Årets resultat .............................................................................................................................................................. - ............... - .................. 14 124 .................. 11 189<br />

Summa fritt eget kapital .................................................................................................................................... - ............... - .................. 102 458 .................. 88 652<br />

Summa eget kapital .................................................................................................................................. 208 342 ............... 190 959 .................. 169 095 .................. 155 289<br />

Avsättningar 15<br />

Avsatt för pensioner och likande förpliktelser.................................................................................... 2 659 ............... 2 593 .................. 2 659 .................. 2 593<br />

Uppskjuten skatteskuld ....................................................................................................................................... 30 833 ............... 25 746 .................. 21 569 .................. 16 998<br />

Summa avsättningar .............................................................................................................................. 33 492 ............... 28 339 .................. 24 228 .................. 19 591<br />

Långfristiga skulder 16<br />

Skulder till kreditinstitut.................................................................................................................. 17 ....... 782 090 ............... 759 330 .................. 739 370 .................. 744 330<br />

Summa långfristiga skulder .......................................................................................................... 782 090 ............... 759 330 .................. 739 370 .................. 744 330<br />

Kortfristiga skulder<br />

Skulder till kreditinstitut ............................................................................................................... 17 ....... 5 240 ............... 4 960 .................. 4 960 .................. 4 960<br />

Leverantörsskulder ................................................................................................................................................. 50 415 ............... 38 123 .................. 37 553 .................. 20 451<br />

Skulder till koncernföretag ................................................................................................................................ - ............... - .................. 1 313 .................. 0<br />

Aktuella skatteskulder .......................................................................................................................................... 622 ............... 0 .................. - .................. -<br />

Övriga skulder .............................................................................................................................................................. 3 940 ............... 3 692 .................. 849 .................. 1 631<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ............................................................. 18 ........ 30 173 ............... 45 196 .................. 17 717 .................. 32 719<br />

Summa kortfristiga skulder .......................................................................................................... 90 390 ............... 91 971 .................. 62 392 .................. 59 761<br />

Summa eget kapital och skulder ................................................................................ 1 114 314 ............... 1 070 599 .................. 995 085 .................. 978 971<br />

Grillplats Östanås Solgatan 3<br />

KÖPINGS BOSTADS AB AB<br />

44


KASSAFLÖDESANALYS<br />

KONCERN<br />

Koncernens Kassaflödesanalys <strong>2020</strong> 2019<br />

Den löpande verksamheten<br />

Resultat efter finansiella poster ................................................................................................................................................................................ 22 788 ........................ 20 607<br />

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm ....................................................................................................................... 41 788 ........................ 43 436<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />

före förändringar av rörelsekapital ......................................................................................................................................................................... 64 576 ........................ 64 043<br />

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital<br />

Förändring av varulager och pågående arbeten ............................................................................................................................................. 1 ........................ 37<br />

Förändring rörelsefordringar............................................................................................................................................................................................ -3 190 ........................ 3 824<br />

Förändring rörelseskulder.................................................................................................................................................................................................... -1 862 ........................ -6 991<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten ...................................................................................................................... 59 525 ........................ 60 913<br />

Investeringsverksamheten<br />

Investeringar i materiella anläggningstillgångar ............................................................................................................................................ -66 658 ........................ -43 196<br />

Försäljning av materiella anläggningstillgångar .............................................................................................................................................. 337 ........................ 0<br />

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar ............................................................................................................................................ -363 ........................ -396<br />

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar .............................................................................................................................................. 128 ........................ 0<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten ....................................................................................................................... -66 556 ........................ -43 592<br />

Finansieringsverksamheten<br />

Upptagna lån .............................................................................................................................................................................................................................. 28 000 ........................ 24 540<br />

Amortering av lån ................................................................................................................................................................................................................... -4 960 ........................ 0<br />

Utbetald utdelning ................................................................................................................................................................................................................... -319 ........................ -457<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten ................................................................................................................... 22 721 ........................ 24 083<br />

Årets kassaflöde ..................................................................................................................................................................................................... 15 690 ........................ 41 404<br />

Likvida medel vid årets början<br />

Likvida medel vid årets början ....................................................................................................................................................................................... 80 912 ........................ 39 508<br />

Likvida medel vid årets slut ............................................................................................................................................................................ 96 602 ........................ 80 912<br />

Torggatan 3 och 5<br />

KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

45


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

Not 1<br />

REDOVISNINGS- OCH<br />

VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR<br />

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppställningen av resultaträkningen<br />

är anpassad efter Sveriges Allmännyttas riktlinjer för att hålla en<br />

bättre jämförbarhet.<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

Tjänster<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande<br />

till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning).<br />

Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda kostnader på<br />

balansdagen jämförs med totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan<br />

beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter endast i den utsträckning<br />

som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att<br />

ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående<br />

som kostnad.<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till<br />

ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material<br />

levereras eller förbrukas.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

KONCERNREDOVISNING<br />

Konsolideringsmetod<br />

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär<br />

att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas<br />

till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens<br />

anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna<br />

enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.<br />

Transaktioner mellan koncernföretag<br />

Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag<br />

liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster<br />

elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.<br />

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har ellimineras i koncernresultaträkningen.<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />

minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.<br />

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till<br />

väsentligt restvärde<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Antal år<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Dataprogram .......................................................................... 5<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier, verktyg och fordon ........................................................................................................ 5<br />

Stomme ................................................................................................................................................................. 100<br />

Stomkomplettering inkl innervägg ............................................................................................... 50<br />

Tak ............................................................................................................................................................................... 45<br />

Fasad inkl balkonger ................................................................................................................................... 50<br />

Fönster ................................................................................................................................................................... 50<br />

Värme och sanitet ....................................................................................................................................... 50<br />

Badrum och våtutrymmen ................................................................................................................... 30<br />

Kök .............................................................................................................................................................................. 50<br />

El ................................................................................................................................................................................... 50<br />

Ventilation ............................................................................................................................................................ 30<br />

Hiss ............................................................................................................................................................................ 40<br />

Solceller ................................................................................................................................................................. 30<br />

Lokalanpassning ............................................................................................................................................ 10-20<br />

Brandlarm ........................................................................................................................................................... 10<br />

Nedskrivning ..................................................................................................................................................... 50<br />

Markanläggning ............................................................................................................................................. 20<br />

Komponentindelning<br />

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna<br />

är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder.<br />

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell<br />

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde<br />

aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas<br />

som kostnader.<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

Andelar i dotterföretag<br />

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella<br />

nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för<br />

aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet<br />

när de uppkommer.<br />

Andra långfristiga värdepappersinnehav<br />

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt<br />

har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om<br />

eventuellt nedskrivningsbehov.<br />

Kundfordringar/kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar<br />

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda<br />

osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det<br />

belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.<br />

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och<br />

det belopp som ska återbetalas.<br />

Lån som förfaller till betalning nästkommande räkenskapsår omsätts vid behov,<br />

lånen ligger i sin helhet under långfristiga skulder, amorteringar ligger under<br />

kortfristig skuld<br />

KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

Byjordsgatan 1<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp<br />

i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en<br />

reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången<br />

och reglering av skulden avses ske.<br />

VARULAGER<br />

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess<br />

nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas<br />

beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda<br />

värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.<br />

46


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,<br />

utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget<br />

kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

Aktuell skatt<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del<br />

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt<br />

beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.<br />

Uppskjuten skatt<br />

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av<br />

tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna<br />

metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar<br />

på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga<br />

värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller<br />

underskott.<br />

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast<br />

om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån<br />

gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser<br />

resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran<br />

redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld<br />

som avsättning.<br />

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida<br />

skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen<br />

kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.<br />

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte<br />

den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga<br />

till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen<br />

antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till<br />

den tidpunkt då de ska infrias.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar<br />

till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald<br />

semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad anställning (pension).<br />

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en<br />

legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare<br />

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett<br />

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut<br />

något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.<br />

Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande<br />

tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna för att<br />

ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på<br />

relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda<br />

planerna innebär att pensionspremier betalas och dessa planer<br />

redovisas som avgiftsbestämda planer.<br />

Ersättningar vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning<br />

före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då<br />

en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan<br />

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel<br />

redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell<br />

förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa<br />

uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen<br />

på balansdagen.<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet<br />

omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.<br />

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden<br />

hos banker och andra kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

Nettoomsättning<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.<br />

Resultat efter finansiella poster<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner<br />

och skatter.<br />

Balansomslutning<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

Antal anställda<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

Soliditet (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för<br />

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

Avkastning på totalt kapital (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

Avkastning på eget kapital (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital<br />

och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar<br />

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade<br />

värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas<br />

i huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra<br />

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av<br />

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade<br />

värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika<br />

från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa<br />

redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs<br />

samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande<br />

räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.<br />

Byggnader och mark<br />

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med värderingen av företagets<br />

fastighetsbestånd avseende nuvärdesdiskonteringen av framtida kassaflödesöverskott.<br />

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har gjorts i årets bokslut.<br />

Not 2<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

KONCERNEN <strong>2020</strong> 2019<br />

I nettoomsättningen ingår intäkter från:<br />

Hyresintäkter <strong>KBAB</strong> ............................................................................... 246 260 240 048<br />

Förvaltningsintäkter <strong>KBAB</strong> Service AB ................................ 82 157 73 624<br />

Kabel-TV intäkter Köpings Kabel-TV AB ................................. 49 340 51 296<br />

Summa intäkter ......................................................................................... 377 757 364 968<br />

MODERBOLAGET <strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättningen per rörelsegren<br />

Bostäder .......................................................................................................... 180 635 176 841<br />

Lokaler ............................................................................................................... 64 422 62 464<br />

Bilplatser ......................................................................................................... 6 005 5 697<br />

Hyresbortfall .................................................................................................. -4 494 -3 378<br />

Hyresnedsättningar ................................................................................. -1 059 -1 014<br />

Koncerninterna intäkter ...................................................................... 6 845 6 939<br />

Övriga intäkter ............................................................................................. 2 149 3 074<br />

Summa intäkter........................................................................................... 254 503 250 623<br />

KÖPINGS BOSTADS AB AB<br />

47


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Not 3<br />

Medelantalet anställda<br />

ANSTÄLLDA OCH PERSONAL-<br />

KOSTNADER<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Kvinnor ......................................................... 91 88 20 19<br />

Män ................................................................. 65 63 18 15<br />

Totalt ............................................................. 156 151 38 34<br />

Löner och andra ersättningar<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Styrelse och verkställande<br />

direktör ........................................................ .-1 131 .-1 173 -1 131 -1 173<br />

Övriga anställda .................................... -56 733 -53 834 -16 258 -14 412<br />

Totalt ............................................................. -57 864 -55 007 -17 389 -15 585<br />

Sociala kostnader<br />

Pensionskostnader för styrelse<br />

och verkställande direktör ........... -760 -574 -760 -574<br />

Pensionskostnader för<br />

övriga anställda ..................................... -4 960 -5 680 -2 526 -2 709<br />

Övriga sociala avgifter<br />

enligt lag och avtal .............................. -18 058 -19 522 -5 833 -5 814<br />

Totalt ............................................................. -23 778 -25 776 -9 119 -9 097<br />

Totala löner, ersättningar,<br />

sociala kostnader och<br />

pensionskostnader ........................... -81 642 -80 783 -26 508 -24 682<br />

Könsfördelning bland ledande<br />

befattningshavare<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Andel kvinnor i styrelsen ..................................................................... 40 % 40 %<br />

Andel män i styrelsen ............................................................................ 60 % 60 %<br />

Andel män bland övriga ledande<br />

befattningshavare .................................................................................... 100 % 100 %<br />

Not 4<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt<br />

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det<br />

ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som<br />

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga<br />

arbetsuppgifter.<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

PwC<br />

Revisionsuppdraget .......................... -346 -278 -215 -170<br />

Övriga tjänster ...................................... -67 -197 -63 -197<br />

Övriga tjänster* .................................. -372 -98 - -<br />

Summa ........................................................ -786 -572 -278 -367<br />

* Ökningen avseende övriga tjänster är hänförlig till arvode i samband med TV-rättigheter.<br />

Not 5<br />

AVSKRIVNINGAR OCH<br />

NEDSKRIVNINGAR<br />

KONCERNEN<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden<br />

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent<br />

tillämpas:<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Dataprogram .................................................................................................................................. 20 %<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier och verktyg ........................................................................................................... 20 %<br />

Bilar och andra transportmedel ...................................................................................... 20 %<br />

Elektronik 20 år ............................................................................................................................ 5 %<br />

Elektronik 10 år ............................................................................................................................. 10 %<br />

Kabel 5 år ........................................................................................................................................... 20 %<br />

Elektronik 3 år ................................................................................................................................ 33 %<br />

Inventarier, installationer och fordon ........................................................................... 20 %<br />

Stomme ................................................................................................................................................ 1 %<br />

Stommkomplettering inkl. innerväggar ...................................................................... 2 %<br />

Tak ............................................................................................................................................................. 2,2 %<br />

Fasad inkl. balkonger .................................................................................................................. 2 %<br />

Fönster .................................................................................................................................................. 2 %<br />

Värme och sanitet ....................................................................................................................... 2 %<br />

Badrum och våtutrymmen .................................................................................................... 3,3 %<br />

Kök ............................................................................................................................................................ 2 %<br />

Byggnadsel ......................................................................................................................................... 2 %<br />

Ventilation ........................................................................................................................................... 3,3 %<br />

Hiss .......................................................................................................................................................... 2,5 %<br />

Solceller ................................................................................................................................................ 3,3%<br />

Lokalanpassning ............................................................................................................................ 5-10 %<br />

Brandlarm .......................................................................................................................................... 10 %<br />

Nedskrivning .................................................................................................................................... 2 %<br />

Markanläggning ............................................................................................................................. 5 %<br />

Not 6<br />

AKTUELL OCH<br />

UPPSKJUTEN SKATT<br />

Skatt på årets resultat<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Aktuell skatt ............................................ -1 -38 - -<br />

Latent skatt på årets<br />

resultat ........................................................ -843 -1 036 - -<br />

Förändring av uppskjuten<br />

skatt avseende temporära<br />

skillnader .................................................... -4 570 -4 404 -4 570 -4 404<br />

Totalt redovisad skatt .................... -5 414 -5 478 -4 570 -4 404<br />

Avstämning av effektiv skatt<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Redovisat resultat före skatt .. 22 788 20 607 18 694 15 593<br />

Skatt enligt gällande skattesats<br />

21,40 % (21,40 %) ......................................... -4 877 -4 410 -4 000 -3 337<br />

Ej avdragsgilla kostnader .......................... -12 -55 -12 -52<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

direktavdrag för aktiverade<br />

komponenter ....................................................... 5 077 5 175 5 077 5 175<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

utrangerade komponenter -436 -603 -436 -603<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

avskrivningar på<br />

bostadslånepost ............................................... 109 109 109 109<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

skillnad mellan skattemässiga<br />

och bokföringsmässiga<br />

avskrivningar ................................. 846 793 846 793<br />

Skatteeffekt av ej avdragsgill<br />

räntekostnad ....................................................... --151 -402 -151 -402<br />

Skatteeffekt av ökat underskottsavdrag<br />

....................................................................... -1 432 -1 682 -1 432 -1 682<br />

Skatteeffekt i koncernen på<br />

grund av ändrad skattesats<br />

20,6 % fr o m 2021 ...................................... 33 - - -<br />

Redovisad effektiv skatt ........................... - 844 -1 075 0 0<br />

48


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

Not 7<br />

DATAPROGRAM<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden... 2 682 2 000 2 260 1 578<br />

Inköp ........................................................................ 0 682 0 682<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden .................................... 2 682 2 682 2 260 2 260<br />

Ingående avskrivningar ............................ -2 011 -2 000 -1 590 -1 578<br />

Årets avskrivningar .................................... -136 -12 -136 -12<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ................................................... -2 148 -2 011 -1 726 -1 590<br />

Utgående redovisat värde .................... 534 670 534 670<br />

Not 8<br />

BYGGNADER OCH MARK<br />

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden .......................... 1 471 688 1 452 337<br />

Aktiverade projekt .................................................... 31 306 31 707<br />

Tillkommande K3-utrangeringar ................... -8 101 -12 356<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ................................................. 1 494 893 1 471 688<br />

Ingående avskrivningar ......................................... -677 079 -656 203<br />

Nedskrivningar/återföringar ........................... 393 393<br />

K3 utrangeringar ....................................................... 6 062 9 536<br />

Årets avskrivningar ................................................. -30 592 -30 805<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ................................................................. -701 216 -677 079<br />

Utgående redovisat värde ................................. 793 677 794 609<br />

Taxeringsvärden<br />

Taxeringsvärden byggnader .............................. 698 831 698 831<br />

Taxeringsvärden mark ........................................... 204 263 204 263<br />

Summa ............................................................................... 903 094 903 094<br />

Bokförda värden<br />

Bokfört värde byggnader .................................... 793 677 794 609<br />

Bokfört värde mark .................................................. 77 462 77 462<br />

Summa ............................................................................... 871 139 872 071<br />

Not 9<br />

KABEL-TV ANLÄGGNING<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

KONCERNEN<br />

Ingående anskaffningsvärde ............................... 169 884 145 239<br />

Inköp .................................................................................... 23 564 23 516<br />

Omklassificeringar .................................................... 0 1 129<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ................................................. 193 447 169 883<br />

Ingående avskrivningar ......................................... -86 132 -79 281<br />

Årets avskrivningar .................................................. -7 407 -6 851<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ................................................................. -93 539 -86 132<br />

Utgående redovisat värde ................................ 99 908 83 751<br />

Lekplats på Nygård<br />

Not 10<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH<br />

INSTALLATIONER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

KONCERNEN<br />

Ingående anskaffningsvärden ...................................... 30 542 30 585<br />

Inköp .............................................................................................. 1 956 1 086<br />

Omklassificering ................................................................... 0 -1 129<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ........................................................... 32 498 30 543<br />

Ingående avskrivningar ................................................... -26 265 -24 072<br />

Årets avskrivningar ........................................................... -1 989 -2 193<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ........................................................................... -28 254 -26 265<br />

Utgående redovisat värde ........................................... 4 244 4 278<br />

MODERBOLAGET<br />

Ingående anskaffningsvärden ...................................... 2 258 2 234<br />

Inköp ............................................................................................. 26 24<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ........................................................... 2 284 2 258<br />

Ingående avskrivningar ................................................... -2 005 -1 828<br />

Årets avskrivningar ........................................................... -148 -177<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar ........................................................................... -2 153 -2 005<br />

Utgående redovisat värde ......................................... 131 253<br />

Not 11<br />

PÅGÅENDE NYANLÄGG-<br />

NINGAR OCH FÖR SKOTT<br />

AVSEENDE MATERIELLA<br />

ANLÄGGNINGAR<br />

KONCERNEN<br />

MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående nedlagda kostnader ........... 9 730 23 769 4 497 12 913<br />

Under året nedlagda kostnader ...... 66 344 41 752 43 544 23 291<br />

Aktiveringar ...................................................... -53 917 -53 539 -31 306 -31 707<br />

Kostnadsförda projekt ............................ -2 881 -2 253 0 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden .................................. 19 276 9 729 16 735 4 497<br />

Utgående redovisat värde .................. 19 276 9 729 16 735 4 497<br />

Not 12<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA<br />

VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

KONCERNEN<br />

Köpings Bostads AB innehar andelar i Husbyggnadsvaror HBV förening 40 st<br />

á 10 000 kr. Köpings Kabel-TV innehar andelar i Complus AB 20 st á nominellt<br />

värde 1 000 kr samt andelar i Operatörskluster Media AB 2025 st á nominellt<br />

värde 100 kr.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ...................................... 60 60<br />

Inköp ................................................................................................... 202 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden ............................................................. 262 60<br />

Utgående redovisat värde ............................................ 262 60<br />

MODERBOLAGET<br />

Köpings Bostads AB innehar andelar i Husbyggnadsvaror HBV förening 40 st<br />

á 10 000 kr.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ......................................... 40 40<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 40<br />

Utgående redovisat värde ............................................... 40 40<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

49


NOTER<br />

GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG & KONCERN<br />

Not 13<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA<br />

FORDRINGAR<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ................... 938 542 693 438<br />

Tillkommande fordringar .............................. 522 606 261 270<br />

Avgående fordringar ........................................ -524 -336 -423 -142<br />

Omklassificeringar ............................................. 34 127 34 127<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden............................................ 970 938 565 693<br />

Utgående redovisat värde .......................... 970 938 565 693<br />

På balansdagen uppgår koncernens derivat till 200 000 tkr (450 000 tkr).<br />

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -19 720 tkr.<br />

MODERBOLAGET Ränte Datum Låne- Lånesats<br />

% för ränte- belopp belopp<br />

ändring <strong>2020</strong> 2019<br />

Kommuninvest ..................................... 0,095 210216 50 000 50 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,580 221114 80 000 80 000<br />

Kommuninvest ...................................... 0,750 231113 70 080 75 040<br />

Kommuninvest ...................................... 0,134 210104 44 900 44 900<br />

Kommuninvest ...................................... 0,154 210104 153 350 153 350<br />

Kommuninvest ..................................... 0 146 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,470 210915 200 000 200 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,140 210301 146 000 0<br />

Summa 744 330 749 290<br />

Kortfristig del av fristig skuld 4 960 4 960<br />

KÖPINGS BOSTADS BOSTADS AB AB<br />

Not 14<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

KONCERNEN<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong> uppgår till 7 000 tkr<br />

(7 000 tkr). Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong> Service<br />

uppgår till 7 000 tkr (7 000 tkr). Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit<br />

i KTV uppgår till 5 000 tkr (5 000 tkr).<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Likvida medel<br />

Banktillgodohavanden .............................................................................. 96 601 80 912<br />

Summa .................................................................................................................. 96 601 80 912<br />

MODERBOLAGET<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong> uppgår till 7 000 tkr<br />

(7 000 tkr).<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Likvida medel<br />

Banktillgodohavanden ............................................................................... 83 828 64 183<br />

Summa ................................................................................................................... 83 828 64 183<br />

Not 15<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

Pensioner och liknande <strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

förpliktelser<br />

Belopp vid årets ingång ............................. 2 593 2 576 2 593 2 576<br />

Årets avsättningar ....................................... 66 17 66 17<br />

Summa .................................................................... 2 659 2 593 2 659 2 593<br />

Uppskjuten skatteskuld<br />

Belopp vid årets ingång ............................. 25 747 20 307 16 999 12 595<br />

Årets avsättningar ........................................ 4 570 4 404 4 570 4 404<br />

Under året ianspråktagna belopp ..... 516 1 036 - -<br />

Summa .................................................................... 30 833 25 747 21 569 16 999<br />

Not 16<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

KONCERNEN<br />

Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + aktuell marginal. Marginalen till 3 månaders<br />

STIBOR är fast för varje ränteperiod.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Förfaller senare än fem år efter balansdagen<br />

Kommuninvest 103844,131090,131091 ......................... 41 320 15 000<br />

Summa .................................................................................................................... 41 320 15 000<br />

Not 17<br />

SKULDER TILL KREDITINSTITUT<br />

KONCERNEN Ränte Datum Låne- Lånesats<br />

% för ränte- belopp belopp<br />

ändring <strong>2020</strong> 2019<br />

Kommuninvest ..................................... 0,095 210216 50 000 50 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,580 221114 80 000 80 000<br />

Kommuninvest ...................................... 0,750 231113 70 080 75 040<br />

Kommuninvest ...................................... 0,134 210104 44 900 44 900<br />

Kommuninvest ...................................... 0,154 210104 153 350 153 350<br />

Kommuninvest ..................................... 0 146 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,470 210915 200000 200 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,140 210301 146 000 0<br />

Kommuninvest ..................................... 0,093 210215 15 000 15 000<br />

Kommuninvest ..................................... 0,013 210317 14 000 0<br />

Kommuninvest ..................................... 0,060 210301 14 000 0<br />

Summa 787 330 764 290<br />

Kortfristig del av fristig skuld 5 240 4 960<br />

På balansdagen uppgår moderbolagets derivat till 200 000 tkr (450 000 tkr).<br />

Marknadsvärdet på derivatavtalen uppgår till -19 720 tkr.<br />

Not 18<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

KONCERNEN <strong>2020</strong> 2019<br />

Upplupna räntekostnader ............................................................................ 1 289 2 963<br />

Upplupna semesterlöner .............................................................................. 3 874 3 642<br />

Upplupna sociala avgifter ............................................................................. 1 686 1 666<br />

Förutbetalda intäkter ...................................................................................... 12 623 27 944<br />

Övriga uppupna kostnader och förutbetalda intäkter ........ 10 701 8 981<br />

Summa .......................................................................................................................... 30 173 45 196<br />

MODERBOLAGET <strong>2020</strong> 2019<br />

Upplupna räntekostnader ............................................................................ 1 287 2 960<br />

Upplupna semesterlöner .............................................................................. 1 428 1 341<br />

Upplupna sociala avgifter ............................................................................. 449 421<br />

Förutbetalda intäkter ....................................................................................... 12 623 21 796<br />

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ...... 1 930 6 201<br />

Summa .......................................................................................................................... 17 717 32 719<br />

Not 19<br />

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG<br />

Andelarna i dotterbolag avser 100 % rösträttsandelar (3 000 aktier) i<br />

Köpings Kabel-TV AB 556416-0769 och 100 % rösträttsandelar (20 070<br />

aktier) i <strong>KBAB</strong> Service AB 556033-7452.<br />

MODERBOLAGET <strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ................................................................... 5 007 5 007<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ......................... 5 007 5 007<br />

Utgående redovisat värde .......................................................................... 5 007 5 007<br />

Not 20<br />

FORDRINGAR HOS KONCERN-<br />

FÖRETAG<br />

MODERBOLAGET <strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ................................................................... 12 073 12 073<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden .......................... 12 073 12 073<br />

Utgående redovisat värde .......................................................................... 12 073 12 073<br />

Not<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

KONCERNEN MODERBOLAGET<br />

<strong>2020</strong> 2019 <strong>2020</strong> 2019<br />

Garantibelopp Fastigo ................................... 1 096 1 065 309 303<br />

Summa ........................................................................ 1 096 1 065 309 303<br />

Not<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Koncernen har inga ställda säkerheter.<br />

50


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Till bolagsstämman i<br />

Köpings Bostads AB, org nr 556014-9758<br />

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN<br />

OCH KONCERNREDOVISNINGEN<br />

garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed<br />

i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en<br />

sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller<br />

misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans<br />

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare<br />

fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.<br />

UTTALANDEN<br />

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen<br />

för Köpings Bostads AB för år <strong>2020</strong>.<br />

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen<br />

upprättats i enlighet med årsredovisnings- lagen och ger en<br />

i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och<br />

koncernens finansiella ställ- ning per den 31 december <strong>2020</strong> och<br />

av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisnings-<br />

lagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens<br />

och koncernredovisningens övriga delar.<br />

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen<br />

och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.<br />

GRUND FÖR UTTALANDEN<br />

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing<br />

(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder<br />

beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende<br />

i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i<br />

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa<br />

krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och<br />

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden<br />

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖRENS ANSVAR<br />

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för<br />

att årsredovisningen och koncernredovisning- en upprättas och att<br />

de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och<br />

verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som<br />

de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och kon-<br />

cernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,<br />

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.<br />

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen<br />

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen<br />

av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.<br />

De upplyser, när så är tillämp- ligt, om förhållanden som kan påverka<br />

förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet<br />

om fort- satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte<br />

om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,<br />

upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ<br />

till att göra något av detta.<br />

REVISORNS ANSVAR<br />

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen<br />

och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några<br />

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller<br />

misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina<br />

uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen<br />

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme<br />

och har en professionellt skeptisk inställ- ning under hela revisionen.<br />

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i<br />

årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror<br />

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder<br />

bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis<br />

som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund<br />

för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet<br />

till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet<br />

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta<br />

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,<br />

felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.<br />

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll<br />

som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder<br />

som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men<br />

inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen<br />

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används<br />

och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens<br />

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar<br />

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande<br />

direktören använder antagandet om fort- satt drift vid upprättandet<br />

av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar<br />

också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om<br />

huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana<br />

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel<br />

om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar<br />

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i<br />

revisions- berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna<br />

i årsredovisningen och koncernredovisningen om<br />

den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar<br />

är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen.<br />

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis<br />

som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan<br />

framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre<br />

kan fortsätta verksamheten.<br />

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och<br />

innehållet i årsredovisningen och koncern- redovisningen, däribland<br />

upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen<br />

återger de underliggande transaktionerna och händelserna på<br />

ett sätt som ger en rättvisande bild.<br />

• inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende<br />

den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna<br />

inom koncernen för att göra ett uttalande avseende<br />

koncernredovisningen. Jag ansvarar för styrning, övervakning och<br />

utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina<br />

uttalanden.<br />

KÖPINGS<br />

KÖPINGS<br />

BOSTADS<br />

BOSTADS<br />

AB<br />

AB<br />

51


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade<br />

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också<br />

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland<br />

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.<br />

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT<br />

LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR<br />

UTTALANDEN<br />

Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen<br />

har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens<br />

förvaltning för Köpings Bostads AB för år <strong>2020</strong> samt av förslaget<br />

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.<br />

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget<br />

i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande<br />

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.<br />

GRUND FÖR UTTALANDEN<br />

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar<br />

enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är<br />

oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god<br />

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar<br />

enligt dessa krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och<br />

ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖRENS ANSVAR<br />

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande<br />

bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar<br />

detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med<br />

hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning<br />

och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens<br />

egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.<br />

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen<br />

eller bolagsordningen.<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets<br />

vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att<br />

med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med<br />

aktiebolagslagen.<br />

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att<br />

en revision som utförs enligt god revisions- sed i Sverige alltid kommer<br />

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet<br />

mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av<br />

bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder<br />

jag professionellt omdöme och har en pro- fessionellt skeptisk inställning<br />

under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget<br />

till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst<br />

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings- åtgärder<br />

som utförs baseras på min professionella bedömning med<br />

utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar<br />

granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är<br />

väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle<br />

ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar<br />

fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden<br />

som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som<br />

underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner<br />

beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens<br />

motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att<br />

kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Västerås den 2 mars 2021<br />

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets<br />

angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande<br />

bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse<br />

att bolagets organisa- tion är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen<br />

och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kon- trolleras<br />

på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta<br />

den löpande förvaltningen enligt styrel- sens riktlinjer och anvisningar<br />

och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets<br />

bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen<br />

ska skötas på ett betryggande sätt.<br />

Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman för<br />

fastställelse.<br />

Köping den 25 februari 2021.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

REVISORNS ANSVAR<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande<br />

om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med<br />

en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot<br />

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:<br />

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse<br />

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget<br />

52


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

ORG NR 556033-7452<br />

Styrelsen och verkställande direktören för <strong>KBAB</strong> Service AB avger<br />

följande årsredovisning för räkenskapssåret <strong>2020</strong>.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige<br />

Ordinarie<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Ersättare Malin Vikman (S)<br />

Karl Ingström (L)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter<br />

Ordinarie<br />

Pekka Partanen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Ersättare Ingela Alm-Puurunen (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Peter Johansson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 26 mars <strong>2020</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köpings Bostads AB, 556014-9758.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

KOMMUNFASTIGHETER<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens fastigheter.<br />

Förvaltningsuppdraget omfattar drygt 176 000 m².<br />

Förvaltningsuppdraget innebär:<br />

• Driftansvar för fastigheter<br />

• Underhåll av fastigheter<br />

FÖRVALTNING<br />

Under <strong>2020</strong> har två objekt tillkommit i förvaltningsuppdraget, det nya badhuset<br />

samt Forum.<br />

<strong>2020</strong> har varit ett speciellt år, vi var snabbt ute och erbjöd Vård och omsorg extra<br />

resurser genom att ta över den lokalvård de själva ansvarar för. Det innebar att<br />

deras egen personal istället kunde nyttjas till vårdrelaterade uppgifter. Åtta medarbetare<br />

har avsatts för lokalvård inom äldreomsorgen, det uppdraget förlängs till<br />

att gälla även det första kvartalet 2021. En väl fungerade lokalvård är viktig under<br />

normala förhållanden men ännu viktigare under en pågående pandemi. Vi tog tidigt<br />

ett beslut om att tillsätta extra resurser för att utöka städningen på de ytor som<br />

ofta berörs, såsom räcken och handtag, även toaletterna städas oftare. Vi rengör<br />

med desinficering flera gånger under dagen. Egenkontroller och extern kontroll av<br />

konsult har som vanligt genomförts även i år för att säkerställa att vår kvalitet inom<br />

lokalvård levereras enligt gällande kvalitetskrav i uppdraget.<br />

Tack vara en mild vinter, såväl i början av året men framförallt i slutet, har vi kunnat<br />

använda budgeterade medel för snöröjning och halkbekämpning till att underhålla<br />

och förnya markytor på skolorna i kommunen. Den milda vintern bidrog också till att<br />

kostnaderna för fjärrvärme och el ligger under budgeten.<br />

Vi har genomfört åtta arbetsmiljöronder samt en verkstadsrond där personalen<br />

utbildats i handhavande av de verktyg som används i verksamheten.<br />

Inom Fastighetsservice, som avser lokalvård, fastighetsskötsel och reparationer,<br />

har vi tagit emot och handlett 12 sommarjobbare och 4 praktikanter.<br />

Vi har ställt in all utbildning med undantag för en HLR (hjärt- och lungräddning) som<br />

genomfördes i en förkortad version.<br />

Hela personalen har på ett positivt sätt och väldigt snabbt ställt om från fysiska till<br />

digitala möten. Vi har varit kreativa och uppfinningsrika och har gemensamt utvecklat<br />

nya arbetssätt för att förhindra en ökad smittspridning.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat efter<br />

räkenskapsårets utgång.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Karlbergsskolan<br />

53


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR<br />

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret har upprättats för koncernen. Rapporten<br />

finns på sidorna 5 -38 i denna skrift.<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Nettoomsättning ........................................................... 104 160 96 077 94 217<br />

Resultat efter finansiella poster ....................... 300 4 32<br />

Balansomslutning .......................................................... 17 808 22 050 17 373<br />

Antal anställda (st) ....................................................... 109 108 107<br />

Soliditet (%) ........................................................................ 13,61 9,93 12,60<br />

Avkastning på totalt kapital (%) ......................... 1,70 0,03 0,30<br />

Avkastning på eget kapital (%) ............................ 12,38 0,19 1,40<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst ........................................................................................................................ 12 113<br />

Årets vinst ........................................................................................................................................ 1 194<br />

13 307<br />

Disponeras så att i ny räkning överförs ..................................................................... 13 307<br />

13 307<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och<br />

balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt eget Årets Totalt<br />

kapital fond kapital resultat<br />

Bil- och Teknikhistoriska Samlingarna<br />

Belopp vid årets ingång .................................................................................................. 2 007 ......................... 170 ......................... 8 ......................... 4 ......................... 2 189<br />

Fondemission: ................................................................................................................................. - ......................... -. ........................ 0 ......................... 0 ......................... 0<br />

Disposition enligt beslut av årets årsstämma: .................................................... - ......................... - ......................... 4 ......................... -4 ......................... 0<br />

Årets resultat ................................................................................................................................ - ......................... - ......................... - ......................... 1 ......................... 1<br />

Belopp vid årets utgång .............................................................................................. 2 007 ......................... 170 ......................... 12 ......................... 1 ......................... 2 190<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Köpings Åpromenad<br />

54


RESULTAT- 0CH BALANSRÄKNING<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

RESULTATRÄKNING Not <strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättning .................................................................................................................................................................................................. 2 ........................ 104 160 ........................ 96 077<br />

Övriga rörelseintäkter ................................................................................................................................................................................................................................... 49 ........................ 295<br />

Summa intäkter ........................................................................................................................................................................................................................................... 104 209 ........................ 96 372<br />

Rörelsens kostnader<br />

Driftkostnader ......................................................................................................................................................................................................... 3, 4 ........................ -87 843 ........................ -83 950<br />

Underhållskostnader ....................................................................................................................................................................................................................................... -4 736 ........................ -920<br />

Övrig förvaltning .................................................................................................................................................................................................................................................. . -10 702 ........................ -10 848<br />

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar. ................................................................... 5 ........................ -564 ........................ -597<br />

Centraladministration........................................................................................................................................................................................ 4 ........................ -62 ........................ -50<br />

Summa rörelsekostnader ................................................................................................................................................................................................................. -103 907 ........................ -96 365<br />

Rörelseresultat ............................................................................................................................................................................................................................................ 302 ........................ 7<br />

Resultat från finansiella poster<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter ............................................................................................................................................................................ -2 ........................ -3<br />

Summa resultat från finansiella investeringar ....................................................................................................................................................... -2 ........................ -3<br />

Resultat efter finansiella poster ............................................................................................................................................................................................. 300 ........................ 4<br />

Bokslutsdispositioner. .................................................................................................................................................................................................................................... -298 ........................ 0<br />

Resultat före skatt ................................................................................................................................................................................................................................. 2 ........................ 4<br />

Skatt på årets resultat. .................................................................................................................................................................................... 6 ........................ -1 ........................ 0<br />

Årets resultat ............................................................................................................................................................................................................................................... 1 ........................ 4<br />

BALANSRÄKNING Not <strong>2020</strong> 2019<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier, verktyg och installationer .................................................................................................................................................. 7 ........................ 3 032 ........................ 1 666<br />

Summa materiella anläggningstillgångar .................................................................................................................................................................................... 3 032 ........................ 1 666<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Andra långfristiga fordringar ...................................................................................................................................................................... 8 ........................ 405 ........................ 245<br />

Summa finansiella anläggningstillgångar ..................................................................................................................................................................................... 405 ........................ 245<br />

Summa anläggningstillgångar .................................................................................................................................................................................................... 3 437 ........................ 1 911<br />

Omsättningstillgångar<br />

Varulager m m<br />

Bränslelager ........................................................................................................................................................................................................................................................... 76 ........................ 108<br />

Summa varulager m m ................................................................................................................................................................................................................................. 76 ........................ 108<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar .................................................................................................................................................................................................................................................... 6 534 ........................ 1 858<br />

Fordringar hos koncernföretag ............................................................................................................................................................................................................. 733 ........................ 0<br />

Övriga kortfristiga fordringar .................................................................................................................................................................................................................. 757 ........................ 1 360<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ........................................................................................................................................................................ 881 ........................ 1 015<br />

Summa kortfristiga fordringar ............................................................................................................................................................................................................. 8 905 ........................ 4 233<br />

Kassa och bank ...................................................................................................................................................................................................... 9 ........................ 5 390 ........................ 14 971<br />

Summa omsättningstillgångar .................................................................................................................................................................................................. 14 371 ........................ 19 312<br />

Summa tillgångar .......................................................................................................................................................................................................................... 17 808 ....................... 21 223<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

55


BALANSRÄKNING OCH NOTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Eget kapital och skulder<br />

Eget kapital Not <strong>2020</strong> 2019<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital ................................................................................................................................................................................................................................... 2 007 ........................ 2 007<br />

Reservfond .................................................................................................................................................................................................................................... 170 ........................ 170<br />

Summa bundet eget kapital ......................................................................................................................................................................................... 2 177 ........................ 2 177<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust ........................................................................................................................................................................................ 12 ........................ 8<br />

Årets resultat ............................................................................................................................................................................................................................. 1 ........................ 4<br />

Summa fritt eget kapital ................................................................................................................................................................................................. 13 ........................ 12<br />

Summa eget kapital ................................................................................................................................................................................................ 2 190 ........................ 2 189<br />

Obeskattade reserver ......................................................................................................................................................................................... 298 ........................ 0<br />

Kortfristiga skulder<br />

Leverantörsskulder ................................................................................................................................................................................................................. 7 540 ........................ 8 393<br />

Skulder till koncernföretag ................................................................................................................................................................................................ 0 ........................ 3 927<br />

Aktuella skatteskulder ......................................................................................................................................................................................................... 611 ........................ 500<br />

Övriga kortfristiga skulder ................................................................................................................................................................................................ 2 451 ........................ 1 581<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .................................................................................................. 10 ....................... 4 718 ........................ 4 633<br />

Summa kortfristiga skulder ........................................................................................................................................................................ 15 320 ........................ 19 034<br />

Summa eget kapital och skulder ............................................................................................................................................. 17 808 ........................ 21 223<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Not 1<br />

REDOVISNINGS- OCH<br />

VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR<br />

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppställningen av resultaträkningen<br />

är anpassad efter Sveriges Allmännyttas riktlinjer för att erhålla<br />

en bättre jämförbarhet.<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

Tjänster<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till<br />

uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett<br />

uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda kostnader på balansdagen<br />

jämförs med totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas<br />

på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras<br />

av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av<br />

beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till<br />

ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material<br />

levererats eller förbrukats.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella rabatter.<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med<br />

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till<br />

förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte<br />

delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens<br />

prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda<br />

nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,<br />

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens<br />

post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod tillämpas för<br />

samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Antal år<br />

Inventarier, verktyg och fordon 5<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas<br />

i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga<br />

villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla<br />

kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört<br />

i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.<br />

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats<br />

eller på annat sätt upphört.<br />

Kundfordringar/kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar<br />

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda<br />

osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det<br />

belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.<br />

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och<br />

det belopp som ska återbetalas.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp<br />

i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en<br />

reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången<br />

och reglering av skulden avses ske.<br />

56


NOTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

VARULAGER<br />

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess<br />

nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas<br />

beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda<br />

värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar<br />

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade<br />

värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas<br />

i huvuddrag nedan.<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,<br />

utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget<br />

kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra<br />

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av<br />

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade<br />

värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.<br />

Aktuell skatt<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del<br />

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt<br />

beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika<br />

från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa<br />

redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs<br />

samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande<br />

räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar<br />

till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald<br />

semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad anställning (pension).<br />

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en<br />

legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare<br />

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett<br />

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut<br />

något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.<br />

Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade<br />

tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna för att<br />

ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på<br />

relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda<br />

planerna innebär att pensionspremier betalas och dessa planer<br />

redovisas som avgiftsbestämda planer.<br />

Ersättningar vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning<br />

före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då<br />

en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan<br />

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel<br />

redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell<br />

förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa<br />

uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen<br />

på balansdagen.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

Nettoomsättning<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.<br />

Resultat efter finansiella poster<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner<br />

och skatter.<br />

Balansomslutning<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

Antal anställda<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

Soliditet (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för<br />

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning<br />

Avkastning på totalt kapital (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

Avkastning på eget kapital (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital<br />

och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

Not 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS<br />

FÖRDELNING<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättningen per rörelsegren<br />

Intäkter från fastighetssamordningen ......................................... 69 819 63 642<br />

Koncerninterna intäkter .......................................................................... 21 552 22 614<br />

Övriga intäkter ................................................................................................. 12 838 10 115<br />

Summa ................................................................................................................... 104 209 96 371<br />

Not 3<br />

Medelantalet anställda<br />

ANSTÄLLDA OCH<br />

PERSONALKOSTNADER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Kvinnor ................................................................................................................. 70 68<br />

Män ......................................................................................................................... 39 40<br />

Totalt ...................................................................................................................... 109 108<br />

Löner och andra ersättningar<br />

Övriga anställda ............................................................................................. -36 539 -35 215<br />

Totala löner och ersättningar ........................................................... -36 539 -35 215<br />

Sociala kostnader<br />

Pensionskostnader för övriga anställda ..................................... -1 874 -2 155<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal ............................... -10 946 -12 191<br />

Totalt ....................................................................................................................... -12 820 -14 346<br />

Totala löner, ersättningar, sociala<br />

kostnader och pensionskostnader .................................... -49 359 -49 561<br />

Könsfördelning bland ledande befattningshavare<br />

Andel kvinnor i styrelsen ......................................................................... 40 % 33 %<br />

Andel män i styrelsen ................................................................................ 60 % 66 %<br />

Andel män bland övriga ledande befattningshavare ......... 100 % 100 %<br />

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller<br />

pension från bolaget.<br />

Not 4<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen<br />

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter<br />

som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller<br />

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet<br />

av sådana övriga arbetsuppgifter<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

PwC<br />

Revisionsuppdrag ........................................................................................ -62 -50<br />

Övriga tjänster ............................................................................................... -4 0<br />

Summa ................................................................................................................... -66 -50<br />

Folkets Park<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

57


NOTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Not 5<br />

AVSKRIVNINGAR OCH<br />

NEDSKRIVNINGAR<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden<br />

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent<br />

tillämpas:<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier och verktyg ............................................................................................................... 20 %<br />

Bilar och andra transportmedel .......................................................................................... 20 %<br />

Not 6<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN<br />

SKATT<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Skatt på årets resultat<br />

Aktuell skatt .......................................................................................................... -1 0<br />

Totalt redovisad skatt ..................................................................................... -1 0<br />

Avstämning av effektiv skatt <strong>2020</strong> 2019<br />

Redovisat resultat före skatt ..................................................................... 2 4<br />

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 % (21,40 %) ............ -1 -1<br />

Ej avdragsgilla kostnader ............................................................................... 2 1<br />

Redovisad effektiv skatt ................................................................................ 1 0<br />

Not 7<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH<br />

INSTALLATIONER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden .................................................................... 8 897 7 835<br />

Inköp ............................................................................................................................... 1 930 1 062<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ............................ 10 827 8 897<br />

Ingående avskrivningar .................................................................................... -7 231 -6 634<br />

Årets avkrivningar .............................................................................................. -564 -597<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ............................................. -7 795 -7 231<br />

Utgående redovisat värde ........................................................................... 3 032 1 666<br />

Not 8<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA<br />

FORDRINGAR<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ..................................................................... 245 104<br />

Tillkommande fordringar ................................................................................ 261 336<br />

Avgående fordringar ...................................................................................... -101 -194<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.............................. 405 245<br />

Utgående redovisat värde ............................................................................ 405 245<br />

Not 9<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong> Service uppgår<br />

till 7 000 tkr (7 000 tkr).<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Likvida medel<br />

Banktillgodohavanden .................................................................................. 5 390 14 971<br />

Summa ...................................................................................................................... 5 390 14 971<br />

Not 10<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Upplupna semesterlöner............................................................................. 2 058 1 937<br />

Upplupna sociala avgifter ......................................................................... 1 115 1 130<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter ..................................................................................... 1 545 1 565<br />

Summa ................................................................................................................... 4 718 4 633<br />

Not<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Garantibelopp Fastigo .................................................................................. 703 685<br />

Summa ................................................................................................................... 703 685<br />

Not<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Skogsborgens förskola<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

58


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

ORG NR 556416-0769<br />

Styrelsen och verkställande direktören för Köpings Kabel-TV AB<br />

avger följande årsredovisning för räkenskapsåret <strong>2020</strong>.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals<br />

kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter<br />

Ersättare<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson, ledamot (S)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Malin Vikman (S)<br />

Av personalorganisationerna utsedda styrelserepresentanter:<br />

Ordinarie<br />

Ersättare<br />

Niina Koskinen (Vision)<br />

Peter Johanson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit 10 protokollförda sammanträden.<br />

Årsstämma hölls den 26 mars <strong>2020</strong>.<br />

REVISORER<br />

Ordinarie Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

Ersättare<br />

Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köpings Bostads AB med organisationsnummer<br />

556014-9758.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG<br />

BETYDELSE<br />

Arbetet med att förbättra förutsättningarna för leverans av framtidens TV har<br />

under <strong>2020</strong> intensifierats ytterligare. Genom samarbete med ett antal likasinnade<br />

aktörer på marknaden närmar vi oss nu tidpunkten då vi kommer att kunna<br />

leverera TV på de sätt kunden numera förväntar sig. Ett steg i denna process<br />

har varit att förvärva aktier i det bolag som framöver kommer att hantera de<br />

TV-rättigheter vi är i behov av.<br />

TV- branschen är under stor förändring med uppköp och sammanslagningar<br />

om vartannat bland de stora aktörerna. Vi har även att förhålla oss till det allt<br />

mer förändrade tittarbeteendet, där allt fler vill kunna streama sitt innehåll till<br />

alla typer av enheter.<br />

FÖRVALTNING OCH UTBYGGNAD<br />

Covid-19 har kommit att påverka även vår verksamhet. I början på året räknade<br />

vi med en lägre anslutningstakt än planerat, under slutet på året klarade vi ändå<br />

att komma ikapp med fiberanslutningarna.<br />

Under februari-mars genomförde vi en NKI- undersökning bland våra kunder.<br />

Resultatet var mycket glädjande. Nytt index blev 82,39 jämfört med 77,88<br />

(2018). Det placerar oss på en andraplats bland de 20-talet stadsnät som genomför<br />

just denna undersökning. Vi ser att vår nya hemsida är betydligt mer<br />

uppskattad än den gamla samt att vår klagomålshantering har förbättrats avsevärt.<br />

För att kunna hantera efterfrågan på fiberanslutningar har vi under året tagit i<br />

drift inte mindre än tre nya teknikhus. Teknikhusen ger oss bra förutsättningar<br />

att på ett effektivt sätt fiberansluta fler kunder.<br />

Vi har även fortsatt att satsa på den absolut senaste tekniken vad gäller bredbandet<br />

via kabelmodem. Genom ny teknik har vi under våren kunnat utöka kapaciteten<br />

för våra modemkunder, vilket innebär att de nu kan abonnera på högre<br />

bredbandshastigheter än tidigare.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPS<br />

ÅRETS SLUT<br />

Inga väsentliga händelser, utöver den ordinarie verksamheten, har inträffat<br />

efter räkenskapsårets utgång.<br />

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR<br />

Hållbarhetsrapport för räkenskapsåret har upprättats av moderbolaget.<br />

Rapporten finns på sidorna 5 - 38 i denna skrift.<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.<br />

<strong>2020</strong> 2019 2018<br />

Nettoomsättning ............................................................ 52 668 58 070 51 576<br />

Resultat efter finansiella poster ........................ 3 794 5 010 5 671<br />

Balansomslutning ............................................................. 119 814 103 766 98 953<br />

Antal anställda (st) ........................................................ 9 9 9<br />

Soliditet (%) ........................................................................ 34,61 37,10 34,90<br />

Avkastning på totalt kapital (%) .......................... 3,26 4,90 5,80<br />

Avkastning på eget kapital (%) ............................. 9,15 13,00 16,40<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande i stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst ................................................................................................................ 3 358 535<br />

Årets vinst .............................................................................................................................. 301<br />

3 358 836<br />

Disponeras så att:<br />

i ny räkning överföres .................................................................................................... 3 358 838<br />

3 358 836<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och<br />

balansräkning med noter.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktie- Fritt eget Årets Totalt<br />

kapital kapital resultat<br />

Belopp vid årets ingång .......................................................................................................................... 3 000 .................... 3 229 ......................... 130 ....................... 6 359<br />

Disposition enligt beslut av årets årsstämma ................................................................................... - .................... 130 ......................... -130 ....................... 0<br />

Årets resultat .............................................................................................................................................................. - .................... - ......................... 0 ....................... 0<br />

Belopp vid årets utgång ...................................................................................................................... 3 000 .................... 3 359 ......................... 0 ....................... 6 359<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

59


RESULTAT- 0CH BALANSRÄKNING<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

RESULTATRÄKNING Not <strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättning ...................................................................................................................................................................... 2 ........................... 52 668 ...................... 58 070<br />

Summa intäkter .................................................................................................................................................................................................................... 52 668 ...................... 58 070<br />

Rörelsens kostnader<br />

Driftkostnader .................................................................................................................................................................................................................................. -27 612 ...................... -33 418<br />

Övrig förvaltning .......................................................................................................................................................................... 3 ........................... -6 592 ...................... -4 667<br />

Personalkostnader .................................................................................................................................................................... 4 ........................... -5 891 ...................... -6 652<br />

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella<br />

anläggningstillgångar ............................................................................................................................................................... 5 ........................... -8 684 ...................... -8 270<br />

Summa rörelsekostnader ......................................................................................................................................................................................... -48 779 ...................... -53 007<br />

Rörelseresultat ...................................................................................................................................................................................................................... 3 889 ...................... 5 063<br />

Resultat från finansiella poster<br />

Finansiella intäkter .................................................................................................................................................................................................................. 11 ...................... 35<br />

Finansiella kostnader .................................................................................................................................................................................................................. -106 ...................... -88<br />

Summa resultat från finansiella investeringar ................................................................................................................................. -95 ...................... -53<br />

Resultat efter finansiella poster ....................................................................................................................................................................... 3 794 ...................... 5 010<br />

Bokslutsdispositioner ............................................................................................................................................................... 6 ........................... -3 794 ...................... -4 842<br />

Resultat före skatt ........................................................................................................................................................................................................... 0 ...................... 168<br />

Skatt på årets resultat ........................................................................................................................................................... 7 ........................... 0 ...................... -38<br />

Årets resultat .......................................................................................................................................................................................................................... 0 ...................... 130<br />

BALANSRÄKNING Not <strong>2020</strong> 2019<br />

Tillgångar<br />

Anläggningstillgångar<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Övriga immateriella anläggningstillgångar.............................................................................................................. 8 ........................... 0 ...................... 0<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Kabel-TV anläggning .................................................................................................................................................................. 9 ........................... 99 908 ...................... 83 751<br />

Inventarier, verktyg och installationer ........................................................................................................................ 10 ........................... 1 082 ...................... 2 360<br />

Pågående arbeten ...................................................................................................................................................................... 11 ........................... 2 540 ...................... 5 233<br />

Summa materiella anläggningstillgångar ............................................................................................................................................................... 103 530 ...................... 91 344<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Andra långfristiga värdepappersinnehav ................................................................................................................. 12 ........................... 222 ...................... 20<br />

Summa anläggningstillgångar ...................................................................................................................................................................... 103 752 ...................... 91 364<br />

Omsättningstillgångar<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar ............................................................................................................................................................................................................................. 6 376 ...................... 7 907<br />

Fordringar hos koncernföretag ....................................................................................................................................................................................... 580 ...................... 0<br />

Aktuella skattefordringar ..................................................................................................................................................................................................... 0 ...................... 64<br />

Övriga kortfristiga fordringar ............................................................................................................................................................................................ 125 ...................... 1<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ................................................................................................................................................... 1 597 ...................... 2 672<br />

Summa kortfristiga fordringar ........................................................................................................................................................................................ 8 678 ...................... 10 644<br />

Kassa och bank .............................................................................................................................................................................. 13 ........................... 7 384 ...................... 1 758<br />

Summa omsättningstillgångar .................................................................................................................................................................... 16 062 ...................... 12 402<br />

Summa tillgångar ..................................................................................................................................................................................................... 119 814 ...................... 103 766<br />

60


BALANSRÄKNING OCH NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Eget kapital och skulder Not <strong>2020</strong> 2019<br />

Eget kapital<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 000 ......................... 3 000<br />

Summa bundet eget kapital ............................................................................................................................................................................................... 3 000 ......................... 3 000<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust ............................................................................................................................................................................................ 3 359 ......................... 3 229<br />

Årets resultat .................................................................................................................................................................................................................................... 0 ......................... 130<br />

Summa fritt eget kapital ...................................................................................................................................................................................................... 3 359 ......................... 3 359<br />

Summa eget kapital ..................................................................................................................................................................................................... 6 359 ......................... 6 359<br />

Obeskattade reserver ............................................................................................................................................. 14 ............................ 44 672 ......................... 40 879<br />

Långfristiga skulder<br />

Skulder till kreditinstitut .......................................................................................................................................................... 15 ............................ 42 720 ......................... 15 000<br />

Skulder till koncernföretag .................................................................................................................................................................................................... 12 073 ......................... 12 073<br />

Summa långfristiga skulder ............................................................................................................................................................................. 54 793 ......................... 27 073<br />

Kortfristiga skulder<br />

Checkräkningskredit .................................................................................................................................................................. 16 ............................ 0 ......................... 0<br />

Skulder till kreditinstitut .......................................................................................................................................................................................................... 280 ......................... 0<br />

Leverantörsskulder ..................................................................................................................................................................................................................... 5 322 ......................... 9 279<br />

Skulder till koncernföretag .................................................................................................................................................................................................... 0 ......................... 12 721<br />

Skatteskulder ................................................................................................................................................................................................................................... 11 ......................... 0<br />

Övriga kortfristiga skulder .................................................................................................................................................................................................... 640 ......................... 430<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ................................................................................................... 17 .......................... 7 737 ......................... 7 025<br />

Summa kortfristiga skulder ............................................................................................................................................................................. 13 990 ......................... 29 455<br />

Summa eget kapital och skulder .................................................................................................................................................. 119 814 ......................... 103 766<br />

Not 1<br />

REDOVISNINGS- OCH<br />

VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR<br />

2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Uppställningen av resultaträkningen<br />

är anpassad efter Sveriges Allmänyttas riktlinjer för att erhålla en<br />

bättre jämförbarhet.<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med<br />

avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till<br />

förvärvet av tillgången.Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas<br />

upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda<br />

ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång<br />

redovisas som övrig rörelseintäkt respektive övrig rörelsekostnad.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

Tjänster<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till<br />

uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett<br />

uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen<br />

jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan<br />

beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som<br />

motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas<br />

av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.<br />

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig<br />

till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material<br />

levererats eller förbrukats. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och<br />

eventuella rabatter.<br />

Varor<br />

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från<br />

säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren. Köpings Kabel-TV ABs försäljning<br />

av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda<br />

nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs,<br />

beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens<br />

post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod tillämpas för<br />

samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningstider tillämpas:<br />

Antal år<br />

Elektronik .......................................................................................................................... 20<br />

Elektronik .......................................................................................................................... 10<br />

Kabel ....................................................................................................................................... 5<br />

Elektronik ............................................................................................................................ 3<br />

Inventarier, verktyg och fordon ......................................................................... 5<br />

Finansiella instrument<br />

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas<br />

i balansräkningen när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga<br />

villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla<br />

kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört<br />

i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.<br />

Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats<br />

eller på annat sätt upphört.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

61


NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Kundfordringar/kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar<br />

till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda<br />

osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det<br />

belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta.<br />

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och<br />

det belopp som ska återbetalas.<br />

Balansomslutning<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

Antal anställda<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

Soliditet (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för<br />

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

Avkastning på totalt kapital (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp<br />

i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en<br />

reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången<br />

och reglering av skulden avses ske.<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen,<br />

utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget<br />

kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

Aktuell skatt<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del<br />

av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt<br />

beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar<br />

till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald<br />

semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad anställning (pension).<br />

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en<br />

legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare<br />

händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till ett<br />

annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut<br />

något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.<br />

Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande<br />

tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt för riskerna för att<br />

ersättningarna kommer att kosta mer än förväntat och att avkastningen på<br />

relaterade tillgångar kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s förenklingsregler. De förmånsbestämda<br />

planerna innebär att pensionspremier betalas och dessa planer<br />

redovisas som avgiftsbestämda planer.<br />

Ersättningar vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning<br />

före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då<br />

en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan<br />

ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel<br />

redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell<br />

förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa<br />

uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen<br />

på balansdagen.<br />

Avkastning på eget kapital (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital<br />

och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar<br />

och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade<br />

värden för tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas<br />

i huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra<br />

faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av<br />

dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade<br />

värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika<br />

från nuvarande uppskattningar och bedömningar. Effekten av ändringar i dessa<br />

redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs<br />

samt framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande<br />

räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.<br />

Not 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS<br />

FÖRDELNING<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Nettoomsättningen per rörelsegren<br />

Intäkter TV ............................................................................................................. 14 382 14 410<br />

Intäkter Data ........................................................................................................ 28 197 27 648<br />

Programintäkter ............................................................................................... 3 634 4 577<br />

Anslutningsintäkter ......................................................................................... 2 944 8 420<br />

Övriga intäkter .................................................................................................... 3 511 3 014<br />

Summa ...................................................................................................................... 52 668 58 069<br />

Not 3<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen<br />

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter<br />

som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller<br />

annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet<br />

av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

PwC<br />

Revisionsuppdrag ............................................................................................. -70 -58<br />

Övriga tjänster* ................................................................................................. -372 -98<br />

Summa .................................................................................................................... -442 -156<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

KONCERNBIDRAG<br />

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

Nettoomsättning<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.<br />

Resultat efter finansiella poster<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner<br />

och skatter.<br />

* Ökningen avseende övriga tjänster är hänförlig till arvode i samband med TV-rättigheter.<br />

62


NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Not 4<br />

ANSTÄLLDA OCH<br />

PERSONALKOSTNADER<br />

Medelantalet anställda<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Kvinnor .................................................................................................................. 1 1<br />

Män ............................................................................................................................ 8 8<br />

Totalt .......................................................................................................................... 9 9<br />

Löner och andra ersättningar<br />

Övriga anställda .............................................................................................. -3 937 -4 208<br />

Totala löner och ersättningar ............................................................ -3 937 -4 208<br />

Sociala kostnader<br />

Pensionskostnader för övriga anställda ....................................... -560 -816<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal ................................. -1 279 -1 517<br />

Totalt ...................................................................................................................... -1 839 -2 333<br />

Totala löner, ersättningar, sociala<br />

kostnader och pensionskostnader....................................... -5 776 -6 541<br />

Könsfördelning bland ledande befattningshavare<br />

Andel kvinnor i styrelsen .......................................................................... 60 % 60 %<br />

Andel män i styrelsen ................................................................................. 40 % 40 %<br />

Andel män bland övriga ledande befattningshavare ........... 100 % 100 %<br />

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller<br />

pension från bolaget.<br />

Not 5<br />

AVSKRIVNINGAR OCH<br />

NEDSKRIVNINGAR<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden<br />

med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent<br />

tillämpas:<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Elektronik 20 år................................................................................................................................... 5 %<br />

Elektronik 10 år................................................................................................................................... 10 %<br />

Kabel 5 år................................................................................................................................................. 20 %<br />

Elektronik 3 år...................................................................................................................................... 33 %<br />

Inventarier, installationer och fordon ............................................................................... 20 %<br />

Not 8<br />

ÖVRIGA IMMATRIELLA<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ................................................................. 422 422<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ......................... 422 422<br />

Ingående avskrivningar ................................................................................ -422 -422<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ........................................... -422 -422<br />

Utgående redovisat värde ...................................................................... 0 0<br />

Not 9<br />

KABEL-TV ANLÄGGNING<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ......................................................... 169 884 145 239<br />

Inköp..................................................................................................................... 23 563 23 516<br />

Omklassificeringar.................................................................................... 0 1 129<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ................. 193 447 169 884<br />

Ingående avskrivningar ......................................................................... -86 132 -79 281<br />

Årets avskrivningar ................................................................................. -7 407 -6 851<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ................................. -93 539 -86 132<br />

Utgående redovisat värde .................................................................. 99 908 83 752<br />

Not 10 INVENTARIER, VERKTYG OCH<br />

INSTALLATIONER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden ....................................................... 19 387 20 516<br />

Omklassificeringar ............................................................................... 0 -1 129<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden ................. 19 387 19 387<br />

Ingående avskrivningar ........................................................................ -17 028 -15 609<br />

Årets avskrivningar ................................................................................ -1 277 -1 419<br />

Utgående ackumulerade avskrivningar ................................ -18 305 -17 028<br />

Utgående redovisat värde .................................................................. 1 082 2 359<br />

Not 6<br />

BOKSLUTSDISPOSITIONER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Avsättning till periodiseringsfond ...................................................... 0 52<br />

Återföring av periodiseringsfond ....................................................... -52 0<br />

Förändring av överavskrivningar ......................................................... 3 846 4 790<br />

Summa ..................................................................................................................... 3 794 4 842<br />

Not 7<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN<br />

SKATT<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Skatt på årets resultat<br />

Aktuell skatt ......................................................................................................... 0 -38<br />

Totalt redovisad skatt ................................................................................. 0 -38<br />

Avstämning av effektiv skatt <strong>2020</strong> 2019<br />

Redovisat resultat före skatt ................................................................ 1 168<br />

Skatt enligt gällande skattesats 21,40 % (21,40 %) ....... 0 -36<br />

Ej avdragsgilla kostnader .......................................................................... -1 -2<br />

Schablonintäkt periodiseringsond ..................................................... 0<br />

Redovisad effektiv skatt ............................................................................ -1 -38<br />

Fiberdragning<br />

Stekelgatan<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

63


NOTER<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Not 11<br />

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR<br />

OCH FÖRSKOTT AVSEENDE<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGAR<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående nedlagda kostnader ............................................................ 5 232 10 856<br />

Under året nedlagda kostnader ....................................................... 22 800 18 461<br />

Aktiveringar ..................................................................................................... -22 611 -21 832<br />

Kostnadsförda projekt ............................................................................ -2 881 -2 253<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden .................... 2 540 5 232<br />

Utgående redovisat värde ..................................................................... 2 540 5 232<br />

Not 12<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA<br />

VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

Köpings Kabel-TV innehar andelar i Complus AB 20 st á nominellt värde<br />

1 000 kr samt andelar i Operatörskluster Media AB 2025 st á nominellt<br />

värde 100 kr.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Ingående anskaffningsvärden .......................................................... 20 20<br />

Inköp .................................................................................................................. 202 0<br />

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 222 20<br />

Utgående redovisat värde ..................................................................... 222 20<br />

Not 13<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i KTV uppgår till 5 000 tkr<br />

(5 000 tkr).<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Likvida medel<br />

Banktillgodohavanden ............................................................................... 7 384 1 758<br />

Summa .................................................................................................................. 7 384 1 758<br />

Not 14<br />

OBESKATTADE RESERVER<br />

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 9 560 tkr (8 748 tkr) och<br />

har beräknats med 21,4 %.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Periodiseringsfond 2019 .......................................................................... 0 52<br />

Övriga obeskattade reserver ................................................................. 44 672 40 826<br />

Summa .................................................................................................................. 44 672 40 878<br />

Not 15<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

Rörlig ränta 3 månaders STIBOR + aktuell marginal. Marginalen till 3 månaders<br />

STIBOR är fast för varje ränteperiod.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Förfaller senare än fem år efter balansdagen<br />

Kommuninvest 103844,131090,131091 ............................. 41 320 15 000<br />

Summa ................................................................................................................... 41 320 15 000<br />

Not 16<br />

CHECKRÄKNINGSKREDIT<br />

Avser intern kommunkoncernkredit.<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till ............ 5 000 5 000<br />

Utnyttjad kredit uppgår till ..................................................................... 0 0<br />

Not 17<br />

UPPLUPNA KOSTNADER<br />

OCH FÖRUTBETALDA<br />

INTÄKTER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Upplupna räntekostnader ....................................................................... 2 2<br />

Upplupna semesterlöner ......................................................................... 388 364<br />

Upplupna sociala avgifter ........................................................................ 122 114<br />

Förutbetalda intäkter ................................................................................. 0 6 147<br />

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .... 7 225 398<br />

Summa ................................................................................................................... 7 737 7 025<br />

Not<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2020</strong> 2019<br />

Garantibelopp Fastigo .................................................................................... 84 77<br />

Summa ......................................................................................................................... 84 77<br />

Not<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver ........... 9 560 8 737<br />

Skatteffekt av schablonränta på periodiseringsfond ...... 0 11<br />

ABONNEMANG BREDBAND<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

64


FEMÅRSÖVERSIKT<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

FÖRVALTAT BESTÅND <strong>2020</strong> 2019 2018 2017 2016<br />

Antal uthyrningsenheter<br />

Bostäder 2 733 2 728 2 728 2 669 2 669<br />

Lokaler 315 320 315 325 323<br />

Garage 595 595 561 565 563<br />

P-platser 2 473 2 473 2 237 2 168 2 168<br />

Yta i m 2<br />

Bostäder 177 967 177 707 177 707 174 037 173 951<br />

Lokaler 67 280 68 496 68 336 68 289 68 315<br />

Garage 8 830 8 830 8 329 8 329 8 332<br />

Resultaträkning<br />

Nettoomsättning Mkr 254 250 246 240 232<br />

Driftnetto Mkr 82 79 82 78 74<br />

Resultat efter finansiella poster Mkr 18,7 15,6 14,6 8,7 8,6<br />

Balansräkning<br />

Balansomslutning Mkr 995 980 949 991 892<br />

Bokfört värde fastigheter Mkr 871 872 874 814 837<br />

Skulder till kreditinstitut Mkr 744 749 725 783 705<br />

Nyckeltal<br />

Driftnetto kr/m2 334 320 337 323 309<br />

Justerat eget kapital Mkr 169 155 145 133 125<br />

Soliditet % 17,0 % 15,8 % 15,2 % 13,4 % 14,0 %<br />

Direktavkastning fastigheter % 9,4 % 9,0 % 9,4 % 9,6 % 8,8 %<br />

Avkastning på eget kapital % 11,3 % 10,0 % 10,1 % 6,5 % 6,9 %<br />

Avkastning på totalt kapital % 3,2 % 3,0 % 3,6 % 2,8 % 3,1 %<br />

Skuldränta % 1,7 % 1,9 % 2,1 % 2,6 % 2,7 %<br />

Belåningsgrad bokfört värde % 85,4 % 85,9 % 82,9 % 96,2 % 84,2 %<br />

Bostadshyra i snitt kr/m 2 1 040 1 020 998 971 965<br />

Hyresbortfall bostäder % 2,5 % 1,9 % 0,5 % 0,4 % 0,7 %<br />

Omflyttning bostäder % 17,0 % 15,0 % 17,0 % 18,0 % 21,0 %<br />

Antal anställda 38 34 33 37 40<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Driftnetto kr/m 2 ..................................................... Nettomsättning med avdrag för fastighetsskatt, underhålls- & driftkostnader.<br />

Justerat eget kapital Mkr ................................... Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Soliditet % ................................................................... Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.<br />

Direktavkastning fastigheter % ....................... Driftnetto delat med bokfört värde för fastigheter (byggnad och mark).<br />

Avkastning på eget kapital % ............................. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />

reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Avkastning på totalt kapital % .......................... Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Skuldränta % ............................................................. Genomsnittlig effektiv ränta inklusive borgensavgift.<br />

Belåningsgrad bokfört värde % ........................ Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värde.<br />

Bostadshyra i snitt kr/m2 .................................. Räkenskapsårets snitthyra för bostäder med hyresjustering per 1 mars.<br />

Hyresbortfall bostäder % .................................... Hyresbortfall i förhållande till totala intäkter för bostäder.<br />

Omflyttning bostäder % ....................................... Antal avflyttningar i förhållande till antal bostäder.<br />

Antal anställda .......................................................... Medeltal anställda beräknat på heltidsanställning.<br />

65


STYRELSE<br />

Maria<br />

Kenneth Börje Ola<br />

Malin<br />

Göran<br />

Karl<br />

Elizabeth<br />

David<br />

Ordinarie ledamöter<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Ersättare<br />

Malin Vikman (S)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

Karl Ingström (L)<br />

Styrelse- och ledningsgruppsmöten<br />

via<br />

teams<br />

66 62


LEDNING OCH PERSONALREPRESENTANTER<br />

Ledning<br />

Thomas<br />

Linda<br />

Peter Landin, Verkställande direktör<br />

Thomas Wahlberg, Förvaltningschef<br />

Lena Ekman, Marknadschef<br />

Linda Ohlsson, Ekonomichef<br />

Daniel Nordqvist, Kabel-TV-chef<br />

Lena<br />

Peter<br />

Daniel<br />

Personalrepresentanter<br />

Pekka Partanen (ordinarie)<br />

Kommunal Bergslagen<br />

Sektion Köping<br />

Tommy Nilsson (ordinarie)<br />

Målareförbundet<br />

Pekka<br />

Peter<br />

Niina Koskinen(ordinarie)<br />

Vision<br />

Peter Johansson (ersättare)<br />

Vision<br />

Tommy<br />

Niina<br />

Ingela<br />

Ingela Alm-Puurunen (ersättare)<br />

Kommunal Bergslagen<br />

Sektion Köping<br />

67


LÄGENHETSSTATISTIK<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL<br />

FASTIGHET 1 rkv<br />

& 1 rk<br />

2 rkv<br />

& 2 rk<br />

3 rk 4 rk 5 rk &<br />

större<br />

Totalt Yta Medelyta<br />

Årshyra Antal Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />

per m 2 år<br />

Adils 15 8 8 390 49 1 060 1945 1977 190,5 12,9<br />

Ombygg.<br />

år<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

Adils 16 2 578 1946 1976 190,5 16,3<br />

Agne 12 3 6 18 27 1 825 68 907 5 90 3 45 11 1943 1988 143,2 8,4<br />

Ale 9 6 34 25 4 69 4 725 68 1 067 20 1 889 79 1947 1992 116,1 18<br />

Alfhem 7 6 12 18 942 52 1 016 2 25 14 1945 1987 160,6 19,8<br />

Anar 1 14 14 28 1 234 44 1 078 3 449 6 1943 1992 208,8 18,3<br />

Anund 1(Nordlund) 2 2 552 27 1992 1992 161,2 66,6<br />

Bergslagsgärdet 3:1 49 8 57 3 291 58 1 135 3 1 209 23 1950 1992 161,0 26,1<br />

Bergtorpet 1:1 11 24 29 1 65 4 275 66 962 3 408 91 1972 1972 183,3 **** 40,5<br />

Bergtorpet 1:2 6 31 10 3 50 3 189 64 921 8 370 2 40 28 1956 2006 142,6 18,5<br />

Bergtorpet 1:3 5 10 11 1 27 1 667 62 927 22 416 30 1960 2006 142,6 4,5<br />

Berguven 1 7 13 25 45 4 560 101 1 027 4 582 51 895 57 1980 1980 204,4 5,9<br />

Bertil 3 13 49 80 5 147 9 752 66 979 9 982 12 253 123 1964 1964 141,5 10<br />

Blenda 15 15 13 20 6 54 3 812 71 1 079 14 3 462 117 1 416 45 1970 1970 113,1 **** 46,8<br />

Brage 7 7 2 1 1 11 989 90 1 045 1 276 12 1930 2004 174,6 14,8<br />

Citronfjärilen 1 3 16 3 22 2 016 92 1 044 22 330 3 1982 1982 175,9 7,3<br />

Drotten 7 22 16 7 3 1 49 2 990 61 1 042 1 67 30 1989 1989 137,4 21,8<br />

Ekbacken 24:1 11 30 20 6 67 4 577 68 955 3 9 109 1968 2007 122,7 15,2<br />

Freja 10 7 2 1 5 15 1 079 72 928 3 582 4 1952 2011 162,2 19,1<br />

Gruset 3 1 492 9 1994 1994 170,3 *<br />

Grönsiskan 39 8 8 412 52 1 090 3 103 8 1942 1979 186,1 18<br />

Hake 5 32 42 7 81 5 020 62 1 550 87 2016 2016 58,0 12,8<br />

Hake 6 2 20 34 5 61 3 768 62 1 516 62 2018 2018 53,9 11,8<br />

Hallonet 1 15 6 36 6 63 3 733 59 987 1 40 10 202 73 1959-60 1980 165,4 10,9<br />

Hallonet 2 36 18 72 18 144 8 514 59 993 9 189 10 202 98 1959-60 1980 165,4 12,8<br />

Hallonet 3 12 12 12 36 2 099 58 1 011 2 23 20 405 32 1959-60 1980 165,4 16,4<br />

Huld 14 3 4 9 16 1 309 82 954 1 187 16 1925 1992 139,6 16,3<br />

Immanuel 5 2 6 10 18 1 183 66 1 037 1 523 33 1890 1992 155,7 31,8<br />

Kvarnen 6 6 12 6 24 1 359 57 1 028 2 77 4 79 14 1948 2010 157,4 13,5<br />

Kvarnen 7 4 21 25 1 366 55 1 030 4 484 16 1949 2009 165,6 12,3<br />

Kvarnen 8 1 10 1 12 665 55 991 4 102 1948 1978 139,2 5,1<br />

Kvarnen 9 15 27 3 45 2 296 51 1 069 15 164 4 87 5 1947 2010 141,7 12,1<br />

Kvarnhjulet 3 18 60 12 90 5 122 57 1 061 4 404 8 138 33 1949-52 1993 162,9 11,3<br />

Lage 11 9 37 109 8 163 10 338 63 1 069 40 2 031 29 377 111 1957-58 1980 148,7 10,5<br />

68


Bostadslägenheternas antal, medelyta och årshyra inklusive värme<br />

uppdelade efter fastighetsområde och rumsantal per 2021-04-01<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA VÄRME EL<br />

FASTIGHET 1 rkv<br />

& 1 rk<br />

2 rkv<br />

& 2 rk<br />

3 rk 4 rk 5 rk &<br />

större<br />

Totalt Yta Medelyta<br />

Årshyra Antal Yta Antal Yta Antal Färdigst.<br />

per m 2 år<br />

Ombygg.<br />

år<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

kWh/m 2<br />

A-temp yta<br />

Lingonet 1 7 24 18 3 52 3 204 62 987 54 727 14 1963 1994 144,4 12,8<br />

Lingonet 2 15 42 18 3 78 4 537 58 1 005 3 139 3 52 52 1962 1995 161,8 7,5<br />

Lingonet 3 22 47 5 74 4 017 54 1 055 5 173 3 64 83 1961-62 1996 152,6 13,9<br />

Lingonet 4 4 1 15 21 6 47 4 070 87 953 3 194 35 1964 2010 144,4 11,9<br />

Loke 1 2 852 5 1981 1981 * *<br />

Menja 5 4 9 9 22 1 407 64 970 14 1 387 1939 1985 156,1 9,4<br />

Munktps prästg 1:11 6 6 1 13 705 54 874 5 274 5 100 16 1960 1994 ** 48,6<br />

Nibblesbacke 1:10, 1:11 9 2 256 77 1968 1980 * 28,9<br />

Nide 12 13 13 325 25 1 282 5 192 3 1942 2000 171,2 19,2<br />

Nide 17 13 13 336 26 1 209 2 59 1943 2000 171,2 15,4<br />

Nide 20 4 4 8 460 58 1 038 2 17 1944 1982 171,2 12,3<br />

Nide 21 8 8 408 51 1 062 1 49 1944 1986 171,2 10,5<br />

Nide 22 8 8 16 1 005 63 1 017 4 92 25 1944-45 1989 171,2 23,9<br />

Nygård 1 10 34 41 15 1 101 8 283 82 896 10 4 274 56 672 85 1966-70 2004 97,9 21,5<br />

Nygård 2 2 19 12 21 54 4 730 88 870 17 2 900 43 516 85 1966-70 2004 322,3 18,1<br />

Nygård 3 5 12 29 8 54 4 169 77 975 23 12 831 27 324 117 1966-70 1995 207,3 7,3<br />

Nygård 4 6 18 36 5 4 69 5 473 79 988 9 8 963 39 681 115 1966-70 1995 125,1 24,2<br />

Nygård 8 2 7 140 86 1966-70 2005 207,3 *<br />

Offerstenen 1 16 1 17 529 31 1 140 1 176 1953 1988 164,7 12,7<br />

Offerstenen 2 4 63 10 77 4 417 57 1 032 7 397 3 51 74 1954 1988 142,4 17<br />

Pilspetsen 3 3 21 15 39 2 477 64 996 1 245 6 87 28 1955 1985 137,1 5,7<br />

Ran 10 2 420 5 1994 1994 122,2 ****138,1<br />

Ran 2 12 42 24 1 79 4 561 58 1 078 3 66 11 205 19 1956 1994 166,6 14,8<br />

Skatteväktaren 5 3 10 10 4 27 1 758 65 1 020 3 245 29 1953 1994 157,5 10,4<br />

Sorby 2:79 3 8 11 592 54 938 1 20 1967 1984 ** 179,9<br />

Sorby 2:89 2 2 151 27 1958 1996 *** *<br />

Tunadal 39 48 16 64 4 592 72 1 097 1 1 679 17 1983 1983 115,6 29,7<br />

Tunadal 43 44 24 68 6 080 89 950 81 1988 1988 117,9 9,2<br />

Vanadis 8 25 27 22 11 3 88 5 154 59 1 087 1 33 46 1961-62 1994 120,0 10,5<br />

Videsvärmaren 1 6 7 13 26 2 250 87 1 061 5 1 076 31 465 14 1983-86 1986 175,9 11,4<br />

Äppelblomsviveln 1 4 16 10 30 2 620 87 1 105 8 1992 1992 188,0 4,1<br />

Öster Kolsva 6:2 40 40 1 315 33 1 657 2 633 38 1993 1993 145,3 59,6<br />

Totalt 455 1 092 929 207 50 2 733 177 967 65 1 040 315 67 280 595 8 830 2 473 Medel 143,5 Medel 16,8<br />

*Betalas av hyresgäst **Eluppvärmd ***Bergvärme ****Hyresgästernas el ingår<br />

69


KONTAKTUPPGIFTER<br />

Köpings Bostads AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Telefon: 0221-250 25<br />

www.kbab.koping.se<br />

Köpings Kabel-TV AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Telefon: 0221-250 45<br />

www.koping.net<br />

BESÖKSADRESS<br />

Kundcenter, Sveavägen 18<br />

731 32 Köping<br />

Vi är miljöcertifierade enligt<br />

SS-EN ISO 14001<br />

Östra Långgatan 33<br />

Odlingsbänkar på innergård vid Furuvägen 2 och 4.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!