03.05.2023 Views

Årsredovisning KBAB 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Årsredovisning<br />

<strong>2022</strong>


INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />

3 ....................... VD har ordet<br />

4 ....................... <strong>2022</strong> i korthet<br />

5 ....................... På gång i våra områden<br />

6 ....................... ROT-renoveringar<br />

8 ....................... Styrelse, ledning & personalrepresentanter<br />

10 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

14 ....................... Resultaträkning<br />

15 ....................... Balansräkning<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

17 ....................... Kassaflödesanalys<br />

18 ....................... Noter<br />

24 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

26 ....................... Resultaträkning<br />

27 ....................... Balansräkning<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

29 ....................... Kassaflödesanalys<br />

30 ....................... Noter<br />

34 ....................... Förvaltningsberättelse<br />

36 ....................... Resultaträkning<br />

37 ....................... Balansräkning<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

39 ....................... Kassaflödesanalys<br />

40 ....................... Noter<br />

46 ....................... Revisionsberättelse<br />

48 ....................... Femårsöversikt<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

50 ....................... Lägenhetsstatistik


VD HAR ORDET<br />

Vy över Karlsdal<br />

FORTSATT HÖG KOSTNADSUTVECKLING<br />

Vi befinner oss i en mycket orolig omvärld med flera kriser som påverkar oss<br />

samtidigt och som har stor påverkan på våra kostnader i förvaltningen av våra<br />

bostäder och lokaler.<br />

En återblick på <strong>2022</strong> visar att byggprisindex har en<br />

ökningstakt på cirka 15 % på rullande årsbasis, vilket<br />

får stort genomslag på de tjänster och material vi<br />

köper in. Även räntekostnadsutvecklingen är betydande.<br />

Prognoser för 2023 visar att våra räntekostnader<br />

kan dubbleras under 2023 samtidigt kommer vi<br />

också drabbas av olika taxeökningar. Vi har dock under<br />

många år arbetat med olika instrument för att säkra<br />

räntor och elkostnader, vilket har en dämpande effekt<br />

och gör att vi inte blir fullt ut exponerade för den kostnadsutveckling<br />

som nu sker.<br />

Under oktober <strong>2022</strong> tecknades ett, för oss stort och<br />

viktigt, förvaltningsavtal (AFF) som styr hur förvaltningen<br />

av kommunens fastigheter ska ske. Avtalet gäller<br />

från den 1 januari 2023 till och med den 31 december<br />

2026. Avtalet kommer påverka arbetssättet kring<br />

hur förvaltningen av dessa fastigheter ska ske. Arbetet<br />

med att implementera avtalet tillsammans med<br />

vår uppdragsgivare Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

påbörjades i slutet av <strong>2022</strong> och kommer att fortsätta<br />

under 2023.<br />

dels har vi gjort en effektivisering inom administrationen<br />

för att kunna möta de ökande kostnaderna. Fortsatta<br />

satsningar på digitaliserade tjänster kommer att<br />

ske under 2023.<br />

Köpings kommunfullmäktige har fattat beslut om att<br />

Köpings Kabel-TV AB ska vara ett dotterbolag till Köping<br />

Rådhus AB, vilket bekräftades av Köpings Bostads<br />

AB:s styrelse under november. Besluten innebär att<br />

Köpings Kabel-TV AB från den 1 januari 2023 är ett<br />

systerföretag till Köpings Bostads AB.<br />

Väl mött,<br />

Köping i februari 2023<br />

Peter Landin, VD<br />

Mot bakgrund av ovanstående har en större<br />

omorganisering skett, dels för att kunna hantera det<br />

nya uppdraget att förvalta kommunens fastigheter,<br />

3


<strong>2022</strong> I KORTHET<br />

JANUARI<br />

Som ett resultat av det samarbete som startade under pandemin<br />

tecknades ett städavtal, enligt AFF-modellen, med Vård &<br />

Omsorg. Avtalet gäller sju äldreboende i kommunen. I och med<br />

avtalet anställde vi sex nya medarbetare.<br />

FEBRUARI<br />

Kriget i Ukraina gjorde att frågan om skyddsrum blev aktuell.<br />

Vi satte av resurser som besiktar utrymmen, ser över skyltning,<br />

inventerar och bygger nya inhägnader för förvaring av<br />

skyddsmaterial.<br />

Kommunfullmäktige ställde sig bakom Köpings Kabel-TV:s<br />

ägande av 25 % av aktierna i Operatörsklustret Media AB,<br />

ett bolag för mindre aktörer på kabel-tv-marknaden. Genom<br />

att samarbeta med andra aktörer på marknaden blir KTV en<br />

större leverantör och skaffar sig på så sätt bättre förhandlingsläge<br />

mot innehållsleverantörer på TV-marknaden samt<br />

säkerställer en fortsatt leverans av attraktiva tv-tjänster.<br />

För att detta ska vara möjligt behöver KTV flytta över sina<br />

tv-kundsavtal till bolaget Köpings Kabel-TV Media AB, vilket<br />

kommunfullmäktige ställde sig positiv till. Kommunfullmäktiges<br />

beslut blev senare överklagat till Förvaltningsrätten.<br />

MARS<br />

Tunadal kan få fler trygghetsboenden. <strong>KBAB</strong> köpte närliggande<br />

mark av fastighetsägare och lämnade in en ansökan om att<br />

ändra detaljplanen.<br />

En överenskommelse tecknades med Hyresgästföreningen om<br />

höjning av hyrorna från 1 mars <strong>2022</strong>. Hyrorna höjdes i genomsnitt<br />

med 1,6 %, med ett spann mellan 1,2 %-2,6 %.<br />

Byggtema i Örebro AB, det byggföretag som utförde stambyte<br />

och renoveringar i våra hyreshus på Karlsdal gick i konkurs.<br />

Arbetet som redan påbörjats i 18 lägenheter stoppades.<br />

I konkurrens med ett 50-tal stadsnät i Sverige behöll Köpings<br />

Kabel-TV sin andra plats i kundnöjdhet i <strong>2022</strong> års kundnöjdhetsundersökning.<br />

APRIL<br />

Vi förde diskussioner med kommunen om uthyrning av lägenheter<br />

till personer som flytt från Ukraina.<br />

MAJ<br />

Taket på Ekliden var på plats och det firade vi med taklagsfest.<br />

Vi bjöd personal och boende på kaffe och tårta.<br />

Vårt miljöcertifikat förnyades efter en externrevision som<br />

genomfördes i slutet av maj.<br />

Arbetet med att färdigställa de 18 lägenheter på Karlsdal<br />

som stoppades vid Byggtemas konkurs, startade upp igen den<br />

9 maj.<br />

JUNI<br />

Tillsammans med Hyresgästföreningen anordnade vi invigning<br />

av den nya lekplatsen i Kolsva i samband med en gårdsfest.<br />

Kommunfullmäktige beslutade att Köpings Kabel-TV AB ska<br />

säljas till Köping Rådhus AB vid årsskiftet och bli ett systerbolag<br />

till <strong>KBAB</strong>.<br />

JULI<br />

Vi anlade nya planteringar på Furuvägen 10, utanför Coop<br />

Östanås och vid Hagateatern. Vid Åsgränd togs en stor gran<br />

ner och vi placerade ut bänkar och cementrör som det planterades<br />

sommarblommor i.<br />

AUGUSTI<br />

Vi skickade ut hyresgästenkäten i form av ett vykort till alla<br />

hyresgäster. På vykortet kunde man svara digitalt på undersökningen<br />

via en QR-kod, cirka 7 % av hyresgästerna valde att<br />

göra det.<br />

SEPTEMBER<br />

Efter en ny upphandling blev Peab den entreprenör som fortsätter<br />

stambyte och renovering på Karlsdal. Renoveringsarbetet<br />

omfattar 111 kvarvarande lägenheter och beräknas vara<br />

färdigt till vår/sommar 2023.<br />

Styrelsen fattade beslut om att vi från den 1 januari 2023 ska<br />

tillhöra arbetsgivarorganisationen Sobona. Det betyder att alla<br />

medarbetare ska byta kollektivavtal från Fastigo till Sobona.<br />

OKTOBER<br />

Ett nytt förvaltningsavtal tecknades med Köpings kommun om<br />

förvaltning av kommunens fastigheter, till exempel skolor och<br />

förvaltningslokaler. Det nya avtalet innebär ett nytt arbetssätt<br />

med mer renodlade roller, där <strong>KBAB</strong> Service AB ansvarar<br />

för drift, tillsyn och felanmälan. Implementering av det nya så<br />

kallade AFF-avtalet skedde under hösten och fortsätter under<br />

2023.<br />

Nöjdheten i hyresgästenkäten <strong>2022</strong> blev 82,5 % (2019 hade<br />

vi 84,3 %) och hela 65,4 % svarade på den. Vårt fortsatta<br />

fokus kommer, precis som 2019, vara trygghet och säkerhet<br />

i och omkring våra fastigheter. Under första kvartalet 2023<br />

kommer resultatet redovisas per fastigheter och sedan fortsätter<br />

vi med olika åtgärder under året.<br />

NOVEMBER<br />

Vi kom överens om en ny organisation. Det innebär bland<br />

annat att Köpings Bostads AB får två förvaltare som kommer<br />

ansvara för halva fastighetsbeståndet var. Fördelningen blir<br />

Nygård, Kolsva och Centrum på den västra sidan, och Östanås,<br />

Dybeck 1 och Dybeck 2 på den östra sidan.<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB som haft ett team som jobbat mot<br />

FSAM-uppdraget, ansvarar nu för vårt AFF-avtal som reglerar<br />

förvaltningen av kommunala fastigheter.<br />

DECEMBER<br />

KTV slutför ett landsbygdsprojekt bestående av fiberanslutning<br />

av ett 60-tal fastigheter i norra Munktorp.<br />

Vi började förbereda platsen där det nya LSS-boendet ska<br />

byggas vid Skoftesta genom att bland annat börja röja skog.<br />

Efter två års pandemiuppehåll kunde vi tillsammans med Hyresgästföreningen<br />

genomföra Nygårdsdagen för 17:e gången.<br />

Vi tog emot 26 sommarjobbare och två handledare på våra<br />

områden som hjälpte till med gräsklippning, rabattrensning<br />

och lokalvård.<br />

4


PÅ GÅNG I VÅRA OMRÅDEN<br />

TVÄTTSTUGOR<br />

Vi har renoverat tvättstugorna på Ringvägen 57 och 59. På<br />

Bergslagsvägen 2 har vi byggt en ny tvättstuga. I flera av våra<br />

torkrum har vi bytt ut gamla pyroxfläktar och ersatt med energisnåla<br />

och effektivare torkskåp. Genom denna åtgärd görs en<br />

energieffektivisering med 9170 kWh /enhet och år.<br />

STÄDNING OCH MÅLNING<br />

Några av våra trapphus har målats och maskinskurats på<br />

Nibblesbackevägen. Portar har målats på Bergsgatan. På Sorbyvägen,<br />

Granadavägen och Kristinelundsvägen har fasaderna<br />

fått ny färg. På Mariebergsgatan har vi tvättat fasaden.<br />

UTEMILJÖER<br />

På Virgatan 5 har vi anlagt en ny uteplats. Virgatan 11 har<br />

fått en ny och tillgänglig entré.<br />

På Nibblesbackevägen och Kihlmansgatan har vi gallrat buskar<br />

och träd samt gjort nya planteringar. Vi har tagit ner skrymmande<br />

och ruttna träd på Västeråsvägen och Sveavägen. På<br />

Furuvägen 10 har vi rivit en gammal mur och ersatt med en<br />

ny. Vi har även putsat en del av fasaden, målat plåtdetaljer<br />

svarta, asfalterat och planterat växter.<br />

Vid Hagateatern och Coop<br />

Östanås har vi planterat<br />

växter i stora cementrör.<br />

Östanås har fått fina<br />

blomsterbäddar. Utanför<br />

huset på Åsgränd har vi<br />

tagit ner en stor gran och<br />

placerat bänkar och stora<br />

cementrör som vi planterade växter i. På Björnstigen i Kolsva<br />

har parkeringar och ytor asfalterats och byggt flera nya<br />

cykelhus.<br />

HISSAR<br />

Vi har renoverat sju hissar under året på Furuvägen 2, Furuvägen<br />

10, Byjordsgatan 3 C, Nibblesbackevägen 29 D, Scheelegatan<br />

12, Torggatan 14 B, Virgatan 9.<br />

NY BELYSNING<br />

Ny belysning har installerats<br />

på bland annat Lingonet,<br />

Östanås och på vårt<br />

huvudkontor.<br />

SÄKERHETSDÖRRAR<br />

OCH UPPRUSTADE<br />

TRAPPHUS<br />

Vi har satt in nytt skalskydd,<br />

digitala informations- och tvättstugetavlor<br />

och säkerhetsdörrar<br />

på Ringvägen 57 och 59.<br />

5


ROT-renoveringar i<br />

centrala Köping<br />

I slutet av 2021, efter avslutad ROT-renovering på Stora Gatan 1, fortsatte vi till Karlsdal för<br />

en omfattande ROT-renovering om sammanlagt fem fastigheter innehållande 147 lägenheter.<br />

Fastigheterna på Karlsdal byggdes 1964 och närmare<br />

60 år gamla började ledningar och stammar i husen bli<br />

dåliga. Det märktes bland annat genom flera vattenskador<br />

och läckage samt att badrummens ytskikt<br />

började bli uttjänta. Därför påbörjades en ROT-renovering,<br />

vilket betyder att man byter ut husets stammar,<br />

det vill säga vatten- och avloppsledningar. I samband<br />

med detta renoverar vi även badrum, byter fönster<br />

och sätter in digitala bokningstavlor för tvättstuga och<br />

informationstavlor i entré samt postboxar.<br />

Sammanlagt är det 147 lägenheter som ska bli renoverade<br />

på Karlsdal. I mars <strong>2022</strong> gick vår upphandlade<br />

byggentreprenör Byggtema i Örebro AB i konkurs. Då<br />

var 18 lägenheter färdigrenoverade och ytterligare 18<br />

lägenheter påbörjade. Arbetet stannade av helt under<br />

nästan två månader. Efter förhandlingar med konkursförvaltare<br />

och dialog med de underentreprenörer som<br />

varit inblandade i renoveringen kunde vi skriva kontrakt<br />

med de underentreprenörer som utförde arbetet innan<br />

Byggtemas konkurs för att färdigställa de 18 påbörjade<br />

lägenheterna.<br />

Byggtemas konkurs medförde förseningar då vi var<br />

tvungna att göra en ny upphandling för att kunna fortsätta<br />

renoveringen och stambytet av de kvarvarande<br />

111 lägenheterna. Peab kom med det bästa anbudet<br />

utifrån de krav vi ställt i upphandlingen som utfördes<br />

6


i enlighet med LOU (lagen om offentlig upphandling).<br />

Byggstarten för Bergslagsvägen 4 samt Torggatan 1,<br />

3 och 5 blev i oktober <strong>2022</strong>.<br />

VAD VI GÖR LÄGENHETERNA<br />

• Nya stammar för vatten och avlopp.<br />

• Nya vattenledningar i bad och kök.<br />

• Nyrenoverade badrum.<br />

• Breddning av badrumsdörr för bättre tillgänglighet.<br />

• Hallen målas vit och ny golvmatta läggs in.<br />

• Ny el och fler uttag.<br />

• Förberett för disk- och tvättmaskin.<br />

• Individuell mätning av varmvatten.<br />

• Ny fläktkåpa.<br />

• Nya lägenhetsdörrar (säkerhetsdörrar).<br />

• Byte av fönster.<br />

• Anslutning av fiber.<br />

• Digital postbox och informationstavla i trapphus.<br />

• Digital bokningstavla för tvättstuga.<br />

• Nytt passersystem med taggbricka till trapphusens entréer.<br />

• Bergslagsvägen 2 och Torggatan 5 har fått egna tvättstugor.<br />

En ROT-renovering är ett omfattande arbete där renoveringen<br />

sker i olika etapper. Under tiden man utför ett<br />

stambyte och badrumsrenovering flyttar hyresgästen<br />

till en tillfällig lägenhet i andra delar av fastigheten<br />

eller en närliggande fastighet då ljudnivån stundtals<br />

kan vara ganska hög. Vanligtvis tar ett stambyte och<br />

badrumsrenovering ungefär sju veckor.<br />

På Karlsdal är vi färdiga med Bergslagsvägen 4 och<br />

Torggatan 5. Vi håller just nu på att arbeta i Torggatan<br />

1. Hela ROT-renoveringen på Karlsdal beräknas vara<br />

färdig till sommaren 2023.<br />

7


STYRELSE<br />

ORDINARIE LEDAMÖTER<br />

Elizabeth Salomonsson (S), ordförande<br />

Ola Saaw (M), vice ordförande<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

ELIZABETH<br />

BÖRJE<br />

OLA<br />

MARIA<br />

ERSÄTTARE<br />

KENNETH<br />

Malin Wikman (S)<br />

David Sharp (M)<br />

Christina Czitrom (L)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

DAVID<br />

MALIN<br />

GÖRAN<br />

CHRISTINA<br />

8


LEDNING OCH PERSONALREPRESENTANTER<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Peter Landin, VD<br />

Linda Ohlsson, ekonomichef<br />

Lena Ekman, marknadschef<br />

Thomas Wahlberg, fastighetschef<br />

Daniel Nordqvist, kabel-TV-chef<br />

PETER<br />

LINDA<br />

LENA<br />

DANIEL<br />

THOMAS<br />

PERSONALREPRESENTANTER<br />

Camilla Dahl, Kommunal<br />

Ganimete Pacolli, Kommunal<br />

Peter Johansson, Vision<br />

Tommy Nilsson, Svenska Måleriförbundet<br />

CAMILLA<br />

PETER<br />

TOMMY<br />

GANIMETE<br />

9


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

ORG NR 556014-9758<br />

Styrelsen och verkställande direktören för Köpings Bostads AB<br />

avger följande årsredovisning för räkenskapsåret <strong>2022</strong>.<br />

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte<br />

annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor<br />

(Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:<br />

samt att förse invånarna i Köpings kommun med kabel-TV<br />

och internet.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännytta, samt Fastigo,<br />

fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER<br />

RÄKENSKAPSÅRET<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

ORDINARIE<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

ERSÄTTARE<br />

Malin Vikman (S)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

Christina Czitrom (L)<br />

PERSONALORGANISATIONERNAS UTSEDDA<br />

STYRELSEREPRESENTANTER<br />

ORDINARIE<br />

Camilla Dahl (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Peter Johansson (Vision)<br />

Tommy Nilsson (Målareförbundet)<br />

ERSÄTTARE<br />

Ganimete Pacolli (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 24 mars <strong>2022</strong>.<br />

REVISORER<br />

ORDINARIE<br />

Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

ERSÄTTARE<br />

Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

Hans Andersson, lekmannarevisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande<br />

direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100 % av Köping Rådhus AB 559194-8087.<br />

KONCERNSTRUKTUR<br />

<strong>KBAB</strong> är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och<br />

förvaltar hyresfastigheter innehållande såväl bostäder som<br />

lokaler. Koncernen består av moderbolaget Köpings Bostads<br />

AB och de helägda dotterbolagen <strong>KBAB</strong> Service AB,<br />

org nr 556033-7452, samt Köpings Kabel-TV AB, org nr<br />

556416-0769. Verksamheterna i dotterbolagen består i att<br />

hantera drift och underhåll av Köpings kommuns fastigheter<br />

FASTIGHETSFÖRVALTNING<br />

Under <strong>2022</strong> har vi satsat på fokusområdena energisparande<br />

åtgärder, trygghet, rent och snyggt och tillgänglighet.<br />

Nedan följer ett axplock av åtgärder vi gjort under året som<br />

gått.<br />

• Vi har bytt ut närmare 30 gamla pyroxfläktar i våra<br />

torkrum och ersatt med energisnåla och effektivare<br />

torkskåp. Genom denna åtgärd görs en energieffektivisering<br />

med 9170 kWh/enhet och år.<br />

• Vi har satt in nytt skalskydd, digitala informations- och<br />

tvättstugetavlor och säkerhetsdörrar på Ringvägen 57<br />

och 59.<br />

• Virgatan 5 har fått ny uteplats och Virgatan 11 ny<br />

tillgänglig entré.<br />

• Några av våra trapphus har målats och maskinskurats<br />

på Nygård.<br />

• Portar har målats på Bergsgatan och fasaderna på<br />

Sorbyvägen, Granadavägen och Kristinelundsvägen har<br />

fått ny färg.<br />

• På Mariebergsgatan har vi i stället tvättat fasaden.<br />

• Planteringar och ny mur har i iordningställts på Furuvägen<br />

10 och både Hagateatern och Coop Östanås har<br />

fått fina blomsterbäddar.<br />

• I Kolsva har parkeringar och ytor på Björnstigen asfalterats<br />

och cykelhus byggts.<br />

• Ny belysning har installerats bl.a. på Lingonet, Östanås<br />

och på vårt huvudkontor.<br />

• Ett projekt som fortfarande pågår är inventering av alla<br />

skyddsrum. Detta väntas bli klart under 2023.<br />

• Under <strong>2022</strong> har arbetsmiljöronder genomfört på hela<br />

Hallonet, Lingonet och Immanuel.<br />

• Vi har fortsatt vår samarbete med Hyresgästförening<br />

och ungcoacher som engagerat både ungdomsambassadörer<br />

och våra boende på området. Vi kunde återigen<br />

genomföra Nygårdsdagen med underhållning, fiskdamm<br />

och lekar.<br />

• Våra medarbetare har kompetensutvecklats med bl.a.<br />

utbildning i ogräsbekämpning, golvunderhåll i trapphus,<br />

skadedjursbekämpning och HLR.<br />

• Under hösten genomfördes en hyresgästenkät som<br />

besvarades av över 65 % av de tillfrågade. Resultat av<br />

denna enkät, och vad <strong>KBAB</strong> kommer prioritera på områdena,<br />

redovisas per fastighet under första kvartalet<br />

2023.<br />

BYGG- OCH UNDERHÅLLSPROJEKT<br />

Under <strong>2022</strong> fortsatte partneringprojektet med ROT-renovering<br />

i kvarteret Bertil. Tyvärr gick vår samarbetspartner i<br />

konkurs och projektet stod still innan vi kunde upphandla en<br />

ny entreprenör för att kunna slutföra ombyggnaden av 147<br />

st lägenheter.<br />

10


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

Projektet kommer att löpa under första halvan av 2023.<br />

Även denna gång erbjuder vi evakueringslägenheter till de<br />

hyresgäster som inte ordnar eget boende under ombyggnationstiden.<br />

Om- och tillbyggnationen av äldreboendet Ekliden har pågått<br />

under hela året och kommer att slutbesiktas i januari 2023.<br />

I projektet har 24 nya lägenheter byggts och gemensamma<br />

ytor renoveras och omdisponeras.<br />

På uppdrag av kommunen har vi påbörjat byggnation av nytt<br />

LSS-boende i Skoftesta innehållande sex lägenheter och en<br />

gemensamhetsdel med matsal, sällskapsytor samt ytor för<br />

personal. Byggstart var i december och beräknad byggtid är<br />

14 månader.<br />

Större projekt förutom de som beskrivs ovan och som genomförts<br />

under år <strong>2022</strong>:<br />

ENERGISPARPROJEKT<br />

• Solceller på Ekliden<br />

• Byte av ventilationsaggregat på Ekliden<br />

• Renovering av fönster på kvarteret Brage<br />

OMBYGGNATION HISSAR<br />

• Flertalet adresser<br />

HYRESFÖRHANDLINGAR<br />

Hyresförhandlingarna sker i år utifrån en ny modell som överenskommits<br />

mellan Sveriges Allmännytta, Fastighetsägarna<br />

och Hyresgästföreningen på central nivå. Modellen innebär<br />

att ett antal parametrar, nationella och lokala, vägs samman<br />

till ett indextal som ligger till grund för hyresjusteringen.<br />

År 2023-års överenskommelse fastställdes utifrån den nya<br />

modellen och landade på en genomsnittlig hyresökning på 4%<br />

från den 1 mars 2023. För de fastigheter som omfattas av<br />

presumtionshyror, kv Hake, uppgår hyresökningen till 2,25%.<br />

Tillsammans med Hyresgästföreningen driver vi ett projekt<br />

med systematisk hyressättning. Syftet med projektet är att<br />

hyran ska spegla hyresgästernas värderingar. Hyressättningssystemet<br />

får till följd att hyreshöjningen för bostäder<br />

varierar inom beståndet beroende på var den enskilda lägenhetens<br />

målhyra ligger i förhållande till verklig hyra. Årets<br />

hyreshöjning innebär en variation mellan 3,6% upp till 5%<br />

beroende var hyran innan förhandlingen ligger jämfört med<br />

framräknad målhyra.<br />

REDOVISNING OCH RUTINER<br />

Under år <strong>2022</strong> har ekonomiavdelningen fortsatt arbetet<br />

med effektiviseringar och förbättringar för att underlätta arbetet.<br />

Vi har bland annat fortsatt driva på leverantörerna om<br />

att vi frångår pappersfakturorna och övergår till e-faktura. Vi<br />

har även sett över vår rutin kring hantering och avstämning<br />

av koncernmellanhavanden och hur vi hanterar vår momsredovisning.<br />

Som en effekt av tidigare pandemi har vi vart tvungna att se<br />

över vårt arbetssätt och fortsatt att digitalisera vårt dagliga<br />

arbete.<br />

FASTIGHETSVÄRDERING<br />

Bolagets fastighetsbestånd har sedan 2011 värderats av<br />

en extern värderare. Enligt årets externa värdering av totala<br />

fastighetsbeståndet uppgår marknadsvärdet till 2 323 Mkr<br />

(2 289 Mkr).<br />

Värdebedömningen av fastigheterna är utförd som en s.k. beståndsvärdering<br />

i programmet Datscha. Värdet har bedömts<br />

med stöd av kassaflödeskalkyler med nuvärdesmetod, i vilka<br />

beräkning skett av nuvärdet för framtida driftnetton inklusive<br />

ett restvärde. Ett värderingsscenario för varje fastighet<br />

har skapats. Värdebedömningen redovisas med en bilaga<br />

för varje objekt tillsammans med ett utlåtande. Vid värdebedömningen<br />

har vi använt oss av faktiska hyresnivåer samt<br />

schabloniserade driftskostnader och en uppskattning av<br />

underhållskostnader. Direktavkastningskraven har bedömts<br />

utifrån läge och fastighetstyp. Faktisk vakans har beaktats.<br />

JUSTERAD SOLIDITET<br />

Det redovisade egna kapitalet per <strong>2022</strong>-12-31 uppgår till<br />

191,2 Mkr (179,5 Mkr) och soliditeten till 17,77 % (17,86<br />

%). Värderingen per balansdagen visar på ett övervärde om<br />

ca 1 444 Mkr. Om 79,4 % av detta övervärde skulle läggas<br />

till eget kapital och övervärdet tillförs byggnader och mark,<br />

skulle den justerade soliditeten uppgå till 53,1 % (53,8 %).<br />

FINANSIERING<br />

Från och med 2021 har vi gemensam finanspolicy med hela<br />

kommunkoncernen. Vi ser i samband med konverteringar<br />

och nyupplåning över skuldportföljen för att sprida ränte- och<br />

kapitalförfall och att hålla oss inom ramarna som beskrivs<br />

i finanspolicyn. Vår borgensavgift uppgår till 0,54 %. Den<br />

genomsnittliga räntebindningstiden för bolagets låneportfölj<br />

uppgick vid årsskiftet till 1,89 år (2,22 år) och den genomsnittliga<br />

effektiva räntan inklusive borgensavgiften till 1,71 %<br />

(1,53 %).<br />

MARKNAD<br />

OUTHYRT<br />

Vi märker av en minskad efterfrågan på våra lediga lägenheter,<br />

vilket också får till följd att vi får ställtider mellan in- och<br />

utflyttande hyresgäst. Vi fortsätter med vårt underhållsprogram,<br />

vilket innebär att vi nu påbörjat ROT-renovering av<br />

stammar m.m. i kvarteret Bertil som innehåller 147 lägenheter.<br />

Med anledning av denna renovering har vi stoppat ca 25<br />

lägenheter som används för evakuering för de hyresgäster<br />

som påverkas av renoveringen. Renoveringen beräknas vara<br />

färdigställd till sommaren 2023.<br />

OMFLYTTNINGAR<br />

Omflyttningsfrekvensen för bostäder uppgår på helårsbasis<br />

per den 31 december <strong>2022</strong> till 17 % (föregående år 17 %).<br />

LOKALER<br />

Det finns ett överskott av lokaler inom kommunen, och vid<br />

uppsägningar prövar vi alltid möjligheten att bygga om lokaler<br />

till lägenheter.<br />

Under år <strong>2022</strong> har en stor om- och tillbyggnad skett av<br />

äldreboendet Ekliden i Kolsva. Ytterligare 24 lägenheter<br />

tillförs boendet och upprustning av befintliga ytor har skett.<br />

Ombyggnaden beräknas vara färdigställd till den 1 februari<br />

2023.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

11


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

BOSTADSMARKNADEN<br />

Vi har balans mellan efterfrågan och uppsägningar, men<br />

det tar lite längre tid att hyra ut våra lediga lägenheter.<br />

Detta kan till viss del kan förklaras med att inflyttningen till<br />

kommunen planat ut och att det har byggts en del bostäder<br />

de senaste åren. Fortfarande har vi dock långa köer till våra<br />

markbostäder samt till trygghetsboendet på Tunadal.<br />

FÖRVÄNTAD UTVECKLING OCH FRAMTID<br />

Med anledning av betydligt ökande priser på nybyggnation<br />

och ändrat regelverk för investeringsstöd har vi skjutit på<br />

planerna för nybyggnation av markbostäder i Munktorp, det<br />

hänger också till viss del på att detaljplanen ännu inte är<br />

färdig.<br />

Planerna för nybyggnation av trygghetsbostäder inom Tunadal<br />

ligger fast och vi har under året köpt in mark av en närliggande<br />

fastighetsägare för att möjliggöra byggnation av två<br />

huskroppar. Detaljplanen beräknas bli klar under år 2024.<br />

Vi står i startgroparna för nybyggnation av ett LSS-boende<br />

som byggs på uppdrag av kommunen. LSS-boendet kommer<br />

att innehålla sex bostadslägenheter med tillhörande gemensamma<br />

ytor samt ytor för personal.<br />

Att erbjuda fler tillgängliga lägenheter kommer sannolikt ligga<br />

i fokus de närmaste åren. Vi kommer också fortsätta med<br />

vårt digra underhållsprogram, som bl.a innebär att vi ska<br />

stamrenovera ytterligare ca 200 lägenheter de närmaste<br />

åren. I samband med stamrenoveringarna sker också viss tillgänglighetsanpassning<br />

i lägenheterna, t.ex. breddade dörrar.<br />

ENERGI<br />

Målet är att energieffektivisera och minska energianvändningen<br />

i våra fastigheter med 30 % till år 2030 med<br />

utgångsår 2007. Vi har vid året slut minskat med 16 %. Utfallet<br />

<strong>2022</strong> landade på 144,4 kWh/m² och målet var 147,3<br />

kWh/m². Det som bidragit till minskningen är bland annat<br />

energieffektivisering genom utbyte till nya och energieffektiva<br />

ventilationsaggregat samt ROT-renovering. Genom nya<br />

energideklarationer så är nu A-tempytor uppdaterade i alla<br />

byggnader.<br />

SOCIALT<br />

För att kunna erbjuda praktikanter längre praktikperioder<br />

ser vi över möjligheterna till utökad samverkan med kommunen.<br />

Syftet med praktiktiden är att erbjuda personer i utanförskap<br />

möjlighet till arbetsplatspraktik och öka kunskaperna<br />

kring att hyra och bo i en lägenhet.<br />

Under sommaren <strong>2022</strong> tog vi emot 26 sommarjobbare och<br />

anställde två handledare för dessa. Ungdomarna var hos<br />

oss under sammanlagt tre veckor och arbetade med yttre<br />

fastighetsskötsel och lokalvård.<br />

I samverkan med kommunen är vi med och stöttar projektet<br />

Ungcoacher. Projektet syftar till att öka tryggheten på våra<br />

områden genom områdesbaserade aktiviteter för barn och<br />

ungdomar. Inför år 2023 har vi tecknat en överenskommelse<br />

över tre år för att få kontinuitet för projektet.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER<br />

RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Från 1 januari 2023 är Köpings Kabel-TV AB ett dotterbolag<br />

till Köping Rådhus AB och inte längre ett dotterbolag till<br />

Köpings Bostads AB.<br />

Vi har även genomfört en omorganisation som trätt i kraft<br />

1 januari 2023 då vi flyttat personal från <strong>KBAB</strong> Service till<br />

Köpings Bostads AB. Detta på grund av det nya AFF-avtalet i<br />

<strong>KBAB</strong> Service, samt minskad administration av bolagen.<br />

Kristinelundsvägen 6<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

MILJÖ<br />

Under året har vi genomfört våra interna revisioner enligt<br />

fastställt revisionsprogram. Våra fyra revisorer har fått en<br />

utbildning och diplomering i arbetsmiljörevision. Höstens<br />

revisioner hade därför fokus på arbetsmiljö. I samband med<br />

utbildningen genomfördes fyra testrevisioner på just arbetsmiljö.<br />

Resultatet från internrevisionen visar en bra medvetenhet<br />

och att vi har ett ledningssystem som säkerställer att vi<br />

minskar miljöpåverkan och uppnår våra miljömål. Nu ska vi<br />

också integrera arbetsmiljö i våra revisioner för att säkerställa<br />

vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Under året har vi<br />

fått igång våra rutiner med de nya lagkraven för rapportering<br />

av avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister. Numera så<br />

hämtar och rapporterar Vafab Miljö in vårt farliga avfall.<br />

I maj hade vi den årliga externa miljörevision som visade på<br />

en avvikelse. Vi hade precis missat besiktning av en cistern<br />

vilket enkelt kunde åtgärdas genom att beställa en besiktning.<br />

Vi fick ett antal positiva iakttagelser och några förbättringsförslag<br />

att arbeta vidare med.<br />

12


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020 2019 2018<br />

Nettoomsättning 261 384 255 609 254 503 249 874 246 374<br />

Resultat efter finansiella poster 16 264 16 392 18 694 15 593 14 647<br />

Balansomslutning 1 075 937 1 004 893 995 085 979 457 948 775<br />

Antal anställda 34 38 38 34 33<br />

Soliditet (%) 17,77 17,86 16,99 15,84 15,20<br />

Avkastning på totalt kap. (%) 2,74 2,77 3,15 2,95 3,60<br />

Avkastning på eget kap. (%) 8,50 9,13 11,06 10,04 10,10<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL<br />

AKTIEKAPITAL<br />

UPPSKRIV-<br />

NINGSFOND<br />

RESERVFOND<br />

BALANSERAT<br />

RESULTAT<br />

ÅRETS<br />

RESULTAT<br />

TOTALT<br />

Belopp vid årets ingång 30 900 25 737 10 000 102 170 10 706 179 513<br />

Disposition enligt beslut<br />

av årsstämman:<br />

Utdelning -358 -358<br />

Balanseras i ny<br />

räkning<br />

10 706 -10 706 0<br />

Årets resultat 12 085 12 085<br />

Belopp vid årets<br />

utgång<br />

30 900 25 737 10 000 112 518 12 085 191 240<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst 112 517 413<br />

Årets vinst 12 084 557<br />

Summa 124 601 970<br />

Disponeras så att:<br />

Till aktieägare utdelas 760 140<br />

I ny räkning överföres 123 841 830<br />

Summa 124 601 970<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande<br />

resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

13


RESULTATRÄKNING<br />

RESULTATRÄKNING<br />

Not <strong>2022</strong>-01-01 - <strong>2022</strong>-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31<br />

RÖRELSENS INTÄKTER<br />

Nettoomsättning 2 261 384 255 609<br />

Övriga rörelseintäkter 17 188<br />

261 401 255 797<br />

RÖRELSENS KOSTNADER<br />

Driftkostnader 3 -136 697 -131 937<br />

Underhållskostnader -36 565 -37 517<br />

Fastighetsskatt -5 199 -3 877<br />

Övrig förvaltning 4 -12 583 -11 452<br />

Avskrivningar och nedskrivningar<br />

av materiella tillgångar<br />

-31 953 -31 419<br />

Centraladministration -7 795 -8 437<br />

Avyttring och utrangering av<br />

anläggningstillgångar<br />

-1 435 -3 439<br />

-232 225 -228 078<br />

Rörelseresultat 29 176 27 719<br />

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER<br />

Finansiella intäkter 293 95<br />

Finansiella kostnader -13 205 -11 422<br />

-12 912 -11 327<br />

Resultat efter finansiella poster 16 264 16 392<br />

Resultat före skatt 16 264 16 392<br />

Uppskjuten skatt 5 -4 179 -5 686<br />

Årets resultat 12 085 10 706<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

14


BALANSRÄKNING<br />

BALANSRÄKNING<br />

TILLGÅNGAR<br />

Not <strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Dataprogram 6 966 1 315<br />

966 1 315<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Byggnader och mark 7 879 044 883 209<br />

Inventarier, verktyg och installationer 8 124 139<br />

Pågående nyanläggningar 9 136 456 54 066<br />

1 015 624 937 414<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Andelar i koncernföretag 10 5 007 5 007<br />

Fordringar hos koncernföretag 11 12 073 12 073<br />

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 40 40<br />

Andra långfristiga fordringar 13 627 568<br />

17 747 17 688<br />

Summa anläggningstillgångar 1 034 337 956 417<br />

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />

Varulager m.m.<br />

Råvaror och förnödenheter 125 94<br />

125 94<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 1 639 2 042<br />

Fordringar hos koncernföretag 5 236 3 290<br />

Övriga kortfristiga fordringar 636 1 003<br />

Aktuella skattefordringar 0 356<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 121 7 037<br />

13 632 13 728<br />

Kassa och bank 14 27 843 34 654<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Summa omsättningstillgångar 41 600 48 476<br />

Summa tillgångar 1 075 937 1 004 893<br />

15


BALANSRÄKNING<br />

BALANSRÄKNING<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

EGET KAPITAL<br />

Not <strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital 30 900 30 900<br />

Uppskrivningsfond 25 737 25 737<br />

Reservfond 10 000 10 000<br />

66 637 66 637<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust 112 517 102 170<br />

Årets resultat 12 085 10 706<br />

124 602 112 876<br />

Summa eget kapital 191 239 179 513<br />

AVSÄTTNINGAR 15<br />

Avsatt för pensioner och liknande<br />

förpliktelser enligt tryggandelagen<br />

2 395 2 468<br />

Uppskjuten skatteskuld 31 434 27 255<br />

Summa avsättningar 33 829 29 723<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER 16<br />

Skulder till kreditinstitut 568 410 654 410<br />

Summa långfristiga skulder 568 410 654 410<br />

KORTFRISTIGA SKULDER 16<br />

Skulder till kreditinstitut 226 000 84 960<br />

Leverantörsskulder 27 980 28 454<br />

Skulder till koncernföretag 3 873 3 874<br />

Aktuella skatteskulder 915 0<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Övriga skulder 876 913<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 22 815 23 046<br />

Summa kortfristiga skulder 282 459 141 247<br />

Summa eget kapital och skulder 1 075 937 1 004 893<br />

16


KASSAFLÖDESANALYS<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Not <strong>2022</strong>-01-01 - <strong>2022</strong>-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31<br />

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />

Rörelseresultat 29 176 27 719<br />

Justeringar för poster som inte ingår<br />

i kassaflödet<br />

18 33 303 34 893<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter 293 95<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 205 -11 422<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />

före förändring av rörelsekapital<br />

49 567 51 285<br />

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING<br />

AV RÖRELSEKAPITALET<br />

Förändring av varulager och pågående arbete -31 6<br />

Förändring av rörelsefordringar 96 -5 187<br />

Förändring av rörelseskulder 171 -4 979<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten 49 803 41 125<br />

Investeringsverksamheten<br />

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -111 238 -85 049<br />

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -59 -3<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten -111 297 -85 052<br />

Finansieringsverksamheten<br />

Upptagna lån 60 000 0<br />

Amortering av lån -4 960 -4 960<br />

Utbetald utdelning -358 -287<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 54 682 -5 247<br />

Årets kassaflöde -6 812 -49 174<br />

Likvida medel vid årets början<br />

Likvida medel vid årets början 34 654 83 828<br />

Likvida medel vid årets slut 14 27 842 34 654<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

17


NOTER<br />

NOTER<br />

Alla siffror som anges i noterna är i tusen kronor (Tkr).<br />

NOT 1<br />

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen<br />

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning<br />

(K3). Uppställningen av resultaträkningen är<br />

anpassad efter Sveriges Allmännyttas riktlinjer för att hålla<br />

en bättre jämförbarhet.<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med<br />

föregående år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

Intäkter redovisas då det är troligt att ekonomiska fördelar<br />

kommer företaget tillgodo och att intäkterna kan fastställas<br />

på ett tillförlitligt sätt. Företagets intäkter utgår i allt väsentligt<br />

av hyresintäkter.<br />

Hyresintäkter från förvaltningsfastigheter intäktsredovisas i<br />

resultaträkningen linjärt över hyresperioden. Förskottsbetalda<br />

hyror redovisas som förutbetalda intäkter. Eventuella hyresrabatter<br />

periodiseras linjärt över hyresperioden även om<br />

betalningen inte sker på samma sätt. Bolagets hyresintäkter<br />

beaktas som operationella leasingavtal. Bolagets hyreskontrakt<br />

utgör operationella leasingkontrakt. Hyreskontrakten<br />

avser till största delen bostadslägenheter med en uppsägningstid<br />

på tre månader. Ytterst få hyreskontrakt löper med<br />

längre avtalstider än ett år.<br />

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Dataprogram 20%<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Inventarier och verktyg 20 %<br />

Bilar och andra transportmedel 20 %<br />

Stomme 1 %<br />

Stomkomplettering inkl. innervägg 2 %<br />

Tak 2,2 %<br />

Fasad inkl. balkonger 2 %<br />

Fönster 2 %<br />

Värme och sanitet 2 %<br />

Badrum och våtutrymmen 3,3 %<br />

Kök 2 %<br />

Byggnadsel 2 %<br />

Ventilation 3,3 %<br />

Hiss 2,5 %<br />

Solceller 3,3 %<br />

Lokalanpassning 5-10 %<br />

Brandlarm 10 %<br />

Markanläggning 5 %<br />

Nedskrivning 2 %<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

REDOVISNINGSPRINCIPER FÖR ENSKILDA<br />

BALANSPOSTER<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas<br />

till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar<br />

enligt plan och eventuella nedskrivningar.<br />

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden<br />

med hänsyn till väsentligt restvärde. Se tabellen på<br />

samma sida för hur avskrivningsprocent tillämpas.<br />

KOMPONENTINDELNING<br />

Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter<br />

när komponenterna är betydande och när komponenterna<br />

har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent<br />

i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell<br />

kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya<br />

komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för<br />

löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

ANDELAR I DOTTERFÖRETAG<br />

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter<br />

avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet<br />

ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.<br />

Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet<br />

när de uppkommer.<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att<br />

innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvär-<br />

den. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.<br />

Kundfordringar/kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som<br />

omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt<br />

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till<br />

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.<br />

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska<br />

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av<br />

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer<br />

vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp<br />

som ska återbetalas.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas<br />

med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal<br />

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp<br />

avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången<br />

och reglering av skulden avses ske.<br />

VARULAGER<br />

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde<br />

och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med<br />

nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris<br />

minskat med försäljningskostnader. Den valda<br />

värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har<br />

beaktats.<br />

18


NOTER<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter<br />

redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande<br />

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande<br />

skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

AKTUELL SKATT<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår<br />

samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt<br />

som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den<br />

skattesats som gäller per balansdagen.<br />

UPPSKJUTEN SKATT<br />

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida<br />

räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker<br />

enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas<br />

uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på<br />

temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive<br />

skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för<br />

övriga skattemässiga avdrag eller underskott.<br />

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna<br />

skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp.<br />

Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats<br />

på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser<br />

resultatförs i den period förändringen lagstadgats.<br />

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång<br />

och uppskjuten skatteskuld som avsättning.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt<br />

för riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer<br />

än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar<br />

kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s<br />

förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna innebär att<br />

pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som<br />

avgiftsbestämda planer.<br />

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att<br />

avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens<br />

upphörande eller då en anställd accepterar ett<br />

erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning.<br />

Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk<br />

fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget<br />

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan<br />

ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen<br />

av den ersättning som skulle krävas för att reglera<br />

förpliktelsen på balansdagen.<br />

KONCERNFÖRHÅLLANDEN<br />

Företaget är moderföretag men med hänvisning till undantagsreglerna<br />

i årsredovisningslagen 7 kap 2§ upprättas<br />

ingen egen koncernredovisning. Det överordnade moderföretaget<br />

Köping Rådhus AB, organisationsnummer 559194-<br />

8087 med säte i Köping upprättar koncernredovisning.<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det<br />

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som<br />

medfört in- eller utbetalningar.<br />

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller<br />

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning<br />

det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida<br />

skattemässiga överskott.<br />

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning<br />

särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig<br />

till obeskattade reserver.<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje<br />

man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår<br />

och som på balansdagen antingen är säkra eller<br />

sannolika till sin förekomst men oviss till belopp eller till den<br />

tidpunkt då de ska infrias.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar<br />

som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar<br />

utgörs av bland annat löner, betald semester, betald<br />

frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning<br />

(pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad<br />

och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse<br />

att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse<br />

och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda<br />

pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar<br />

företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har<br />

inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut något<br />

ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt<br />

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt<br />

med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförs.<br />

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel,<br />

disponibla tillgodohavanden hos banker och andra<br />

kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter<br />

samt intäktskorrigeringar.<br />

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före<br />

bokslutsdispositioner och skatter.<br />

BALANSOMSLUTNING<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

ANTAL ANSTÄLLDA<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

SOLIDITET (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver<br />

med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget<br />

kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag<br />

för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.<br />

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande<br />

risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

19


NOTER<br />

tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i<br />

huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet<br />

och andra faktorer som under rådande förhållanden<br />

anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och<br />

bedömningar används sedan för att fastställa redovisade<br />

värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från<br />

andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan<br />

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar.<br />

Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen<br />

under det räkenskapsår som ändringen görs samt<br />

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt<br />

och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar<br />

ses över årligen.<br />

BYGGNADER OCH MARK<br />

Uppskattningar och bedömningar har skett i samband med<br />

värderingen av företagets fastighetsbestånd avseende<br />

nuvärdesdiskonteringen av framtida kassaflödesöverskott.<br />

NOT 3<br />

ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER<br />

MEDELANTALET ANSTÄLLDA<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Kvinnor 19 21<br />

Män 15 17<br />

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR<br />

34 38<br />

Styrelse och verkställande direktör -1 269 -1 247<br />

Övriga anställda -15 044 -17 007<br />

-16 313 -18 254<br />

Inga övriga väsentliga uppskattningar och bedömningar har<br />

gjorts i årets bokslut.<br />

NOT 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING<br />

NETTOOMSÄTTNINGEN<br />

PER RÖRELSEGREN<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Bostäder 187 888 184 272<br />

Lokaler 64 756 63 170<br />

Bilplatser 6 627 6 236<br />

SOCIALA KOSTNADER<br />

Pensionskostnader för styrelse och<br />

verkställande direktör<br />

Pensionskostnader för övriga<br />

anställda<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag<br />

och avtal<br />

Totala löner, ersättningar, sociala<br />

kostnader och pensionskostnader<br />

-734 -693<br />

-2 474 -2 676<br />

-6 411 -6 794<br />

-9 619 -10 163<br />

-25 932 -28 417<br />

Hyresbortfall -5 178 -5 543<br />

Hyresnedsättningar -1 145 -1 141<br />

Koncerninterna intäkter 6 804 7 036<br />

KÖNSFÖRDELNING BLAND LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE<br />

Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 %<br />

Andel män i styrelsen 60 % 60 %<br />

Övriga intäkter 1 632 1 578<br />

261 384 255 608<br />

Andel män bland övriga ledande<br />

befattningshavare<br />

100 % 100 %<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Odensvivägen i Kolsva<br />

NOT 4<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen<br />

och bokföringen samt styrelsens och verkställande<br />

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det<br />

ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning<br />

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan<br />

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

PWC<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Revisionsuppdrag -169 -185<br />

Övriga tjänster -128 -268<br />

-297 -453<br />

20


NOTER<br />

NOT 5<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT<br />

Aktuell skatt 0 0<br />

Förändring av uppskjuten skatt<br />

avseende temporära skillnader<br />

4 179 5 686<br />

Totalt redovisad skatt 4 179 5 686<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP<br />

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT<br />

Redovisat resultat före skatt 16 264 16 392<br />

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -3 350 20,60 -3 377<br />

Ej avdragsgilla kostnader -19 -11<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

direktavdrag för aktiverade<br />

komponenter<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

utrangerade komponenter<br />

Skattemässiga justeringar avseende<br />

avskrivning på bostadslånepost<br />

Skattemässiga justeringar avseende skillnad mellan<br />

skattemässiga och bokföringsmässiga avskrivningar<br />

4 891 8 111<br />

-296 -708<br />

104 104<br />

499 638<br />

Ej avdragsgill räntekostnad -289 -928<br />

Ej skattepliktiga intäkter 0 0<br />

Skatteeffekt av ökat underskottsavdrag -1 541 -3 829<br />

Redovisad effektiv skatt 0 0<br />

NOT 6<br />

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 3 319 2 260<br />

Inköp 0 1 059<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

3 319 3 319<br />

Ingående avskrivningar -2 004 -1 726<br />

Årets avskrivningar -348 -279<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-2 352 -2 005<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Utgående redovisat värde 967 1 314<br />

21


NOTER<br />

NOT 7<br />

BYGGNADER OCH MARK<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 1 608 937 1 572 355<br />

Årets aktiveringar 28 824 46 575<br />

Tillkommande K3 utrangeringar -5 628 -9 994<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

1 632 133 1 608 936<br />

Ingående avskrivningar -710 127 -685 222<br />

K3 Utrangeringar 4 193 6 554<br />

Årets avskrivningar -31 947 -31 459<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-737 881 -710 127<br />

NOT 9<br />

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT<br />

AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR<br />

Ingående nedlagda<br />

kostnader<br />

Under året nedlagda<br />

kostnader<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

54 066 16 736<br />

107 201 83 905<br />

Aktiveringar -26 169 -46 575<br />

Aktivering av projekttid 1 357 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

136 455 54 066<br />

Utgående redovisat värde 136 455 54 066<br />

Ingående nedskrivningar -15 601 -15 994<br />

Försäljningar/utrangeringar 0 0<br />

Återförda nedskrivningar 393 393<br />

Årets nedskrivningar 0 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

nedskrivningar<br />

-15 208 -15 601<br />

Utgående redovisat värde 879 044 883 208<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

Taxeringsvärden byggnader 1 015 382 718 318<br />

Taxeringsvärden mark 261 046 212 987<br />

NOT 8<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 2 368 2 284<br />

Inköp 35 84<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

1 276 428 931 305<br />

Bokfört värde byggnader 799 582 805 747<br />

Bokfört värde mark 79 462 77 462<br />

879 044 883 209<br />

2 403 2 368<br />

Ingående avskrivningar -2 229 -2 153<br />

Årets avskrivningar -50 -75<br />

Sveavägen 19 i Köping<br />

NOT 10<br />

ANDELAR I KONCERNFÖRETAG<br />

Andelarna i dotterbolag avser 100 % rösträttsandelar (3<br />

000 aktier) i Köpings Kabel-TV AB 556416-0769 och 100<br />

% rösträttsandelar (20 070 aktier) i <strong>KBAB</strong> Service AB<br />

556033-7452.<br />

Ingående<br />

anskaffningsvärden<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

5 007 5 007<br />

5 007 5 007<br />

Utgående redovisat värde 5 007 5 007<br />

NOT 11<br />

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 12 073 12 073<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

12 073 12 073<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-2 279 -2 228<br />

Utgående redovisat värde 12 073 12 073<br />

Utgående redovisat värde 124 140<br />

22


NOTER<br />

NOT 12<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

Köpings Bostads AB innehar andelar i Husbyggnadsvaror<br />

HBV förening 40 st á 10 000 kr.<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 40 40<br />

NOT 16<br />

SKULDER SOM AVSER FLERA POSTER<br />

Företagets banklån om 794 410 tkr redovisas under<br />

följande poster i balansräkningen.<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

40 40<br />

Övriga skulder till<br />

kreditinstitut<br />

568 410 654 410<br />

Utgående redovisat värde 40 40<br />

568 410 654 410<br />

NOT 13<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR<br />

Ingående<br />

anskaffningsvärden<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

568 565<br />

Tillkommande fordringar 279 285<br />

Avgående fordringar -219 -304<br />

Omklassificeringar 22<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

628 568<br />

Utgående redovisat värde 628 568<br />

NOT 14<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong><br />

uppgår till 7 000 tkr (7 000 tkr).<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Banktillgodohavanden 27 843 34 654<br />

NOT 15<br />

AVSÄTTNINGAR<br />

PENSIONER OCH<br />

LIKNANDE<br />

FÖRPLIKTELSER<br />

27 843 34 654<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Belopp vid årets ingång 2 468 2 659<br />

Årets avsättningar 0 0<br />

Under året ianspråktagna<br />

belopp<br />

UPPSKJUTEN SKATTESKULD<br />

-73 -191<br />

2 395 2 468<br />

Belopp vid årets ingång 27 255 21 569<br />

Årets avsättningar 4 179 5 686<br />

31 434 27 255<br />

KORTFRISTIGA SKULDER<br />

Belopp vid årets ingång 226 000 84 960<br />

NOT 17<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA<br />

INTÄKTER<br />

NOT<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Upplupna räntekostnader 1 988 1 145<br />

Upplupna semesterlöner 1 482 1 626<br />

Upplupna sociala avgifter 650 511<br />

Förutbetalda intäkter 16 068 15 757<br />

Övriga upplupna kostnader<br />

och förutbetalda intäkter<br />

226 000 84 960<br />

2 626 4 007<br />

22 814 23 046<br />

NOT 18<br />

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I<br />

KASSAFLÖDET<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Avskrivningar 31 953 31 419<br />

Utrangeringar 1 435 3 439<br />

Avsättning till pensioner -73 -191<br />

Övriga poster -11 226<br />

33 304 34 893<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Garantibelopp Fastigo 363 343<br />

NOT<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

363 343<br />

KÖPINGS BOSTADS AB<br />

23


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

ORG NR 556033-7452<br />

Styrelsen och verkställande direktören för <strong>KBAB</strong> Service AB<br />

avger följande årsredovisning för räkenskapsåret <strong>2022</strong>.<br />

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte<br />

annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor<br />

(Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.<br />

STYRELSE<br />

Ledamöter utsedda av kommunfullmäktige:<br />

ORDINARIE<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson (S)<br />

Kenneth Nordberg (V)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

<strong>KBAB</strong> Service AB svarar för förvaltning och städning av kommunens<br />

fastigheter. Förvaltningsuppdraget omfattar drygt<br />

176 000 m².<br />

Förvaltningsuppdraget innebär<br />

• Driftansvar för fastigheter<br />

• Underhåll av fastigheter<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET<br />

<strong>KBAB</strong>:s lokalvårdsavdelning har, tillfälligt under pandemin,<br />

tagit över städning på äldreboendena inom kommunen. Detta<br />

föll väl ut så <strong>2022</strong>-01-01 tecknades ett avtal i förenklad<br />

AFF-format med kommunen.<br />

ERSÄTTARE<br />

Malin Vikman (S)<br />

Christina Czitrom (L)<br />

David Sharp (M)<br />

Göran Eriksson (SD)<br />

AV PERSONALORGANISATIONERNA UTSEDDA<br />

STYRELSEREPRESENTANTER<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

ORDINARIE<br />

Camilla Dahl (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Peter Johansson (Vision)<br />

ERSÄTTARE<br />

Ganimete Pacolli (Kommunal Bergslagen sektion Köping)<br />

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 24 mars <strong>2022</strong>.<br />

REVISORER<br />

ORDINARIE<br />

Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

ERSÄTTARE<br />

Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

Hans Andersson, lekmannarevisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande<br />

direktör.<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100% av Köping Bostads AB, 556014-9758.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

<strong>KBAB</strong> service förvaltar flera fastigheter på Glasgatan i Köping.<br />

FASTIGHETSFÖRVALTNING<br />

Vi har arbetat fram ett nytt drift- och skötselavtal<br />

(AFF-avtal) med kommunen som börjar gälla från och med<br />

1 januari 2023. Därför har förvaltningen har under året<br />

präglas av att inventera och besikta beståndet, upprätta nya<br />

rutiner.<br />

Under året har vi kunnat genomföra utbildningar igen. På<br />

lokalvårdssidan har 10 personer gått en SRY-utbildning (en<br />

standardiserad yrkesutbildning) och cirka 30 personer har<br />

fått en saneringsutbildning.<br />

Inom Fastighetsservice, som avser lokalvård, fastighetsskötsel,<br />

reparationer och drift, har vi tagit emot och handlett<br />

26 sommarjobbare.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKEN-<br />

SKAPSÅRETS SLUT<br />

Vi fick vårt avtal uppsagt 1 januari <strong>2022</strong> och förvaltade<br />

kommunens fastigheter utan giltigt avtal. Under året har<br />

bägge parter arbetat fram ett nytt AFF-avtal som tecknades<br />

i oktober och börjar gälla from 1 januari 2023. Avtalet<br />

innebär att <strong>KBAB</strong> kommer att fokusera mer på drift och<br />

skötsel av fastigheterna och Samhällsbyggnadsförvaltningen<br />

ansvar för underhåll och anpassningar. Detta har medfört att<br />

vi omorganiserat oss och bemannat <strong>KBAB</strong> Service med de<br />

kompetenser som efterfrågades i avtalet, vilket innebär att<br />

bolaget nästan till 100% säljer sina tjänster till kommunen.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

24


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020 2019 2018<br />

Nettoomsättning 120 108 115 211 104 160 96 077 94 217<br />

Resultat efter finansiella poster 39 973 300 4 32<br />

Balansomslutning 22 168 21 280 17 809 22 050 17 373<br />

Antal anställda 116 110 109 108 107<br />

Soliditet (%) 12,49 12,76 13,61 9,93 12,60<br />

Avkastning på totalt kapital (%) 0,19 4,59 1,70 0,03 0,30<br />

Avkastning på eget kapital (%) 1,41 35,85 12,38 0,19 1,40<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL<br />

AKTIEKAPITAL RESERVFOND FRITT EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT TOTALT<br />

Belopp vid årets ingång 2 007 170 13 0 2 190<br />

Årets resultat 109 109<br />

Belopp vid årets utgång 2 007 170 13 109 2 299<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst 13 554<br />

Årets vinst 109 121<br />

Disponeras så att:<br />

122 675<br />

I ny räkning överföres 122 675<br />

122 675<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och<br />

balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

Förskolan Kompassen på Östanås i Köping. En av<br />

många förskolor som <strong>KBAB</strong> service förvaltar.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

25


RESULTATRÄKNING<br />

RESULTATRÄKNING<br />

Not <strong>2022</strong>-01-01 - <strong>2022</strong>-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31<br />

RÖRELSENS INTÄKTER<br />

Nettoomsättning 2 120 109 115 211<br />

Övriga rörelseintäkter 274 1 770<br />

120 383 116 981<br />

RÖRELSENS KOSTNADER<br />

Driftkostnader 3, 4 -102 885 -98 758<br />

Underhållskostnader -5 783 -5 494<br />

Övrig förvaltning -10 707 -10 828<br />

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella<br />

anläggningstillgångar<br />

5 -971 -867<br />

Centraladministration 3 -30 -58<br />

-120 376 -116 005<br />

Rörelseresultat 7 976<br />

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter 36 0<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -3<br />

32 -3<br />

Resultat efter finansiella poster 39 973<br />

Bokslutsdispositioner 6 70 -972<br />

Resultat före skatt 109 1<br />

Skatt på årets resultat 7 0 -1<br />

Årets resultat 109 0<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

26


BALANSRÄKNING<br />

BALANSRÄKNING<br />

TILLGÅNGAR<br />

Not <strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Inventarier, verktyg och installationer 8 2 953 3 161<br />

2 953 3 161<br />

Summa anläggningstillgångar 2 953 3 161<br />

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />

Varulager m.m.<br />

Bränslelager 134 139<br />

134 139<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 10 047 11 929<br />

Fordringar hos koncernföretag 0 44<br />

Övriga kortfristiga fordringar 246 586<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 323 1 274<br />

Summa kortfristiga fordringar 12 616 13 833<br />

Kassa och bank 9 6 465 4 147<br />

Summa omsättningstillgångar 19 215 18 119<br />

Summa tillgångar 22 168 21 280<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

27


BALANSRÄKNING<br />

BALANSRÄKNING<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

Not <strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

EGET KAPITAL<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital 2 007 2 007<br />

Reservfond 170 170<br />

2 177 2 177<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust 14 13<br />

Årets resultat 109 0<br />

123 13<br />

Summa eget kapital 2 300 2 190<br />

Obeskattade reserver 10 590 660<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER 11<br />

Skulder till koncernföretag 610 0<br />

Summa långfristiga skulder 610 0<br />

KORTFRISTIGA SKULDER<br />

Leverantörsskulder 6 978 6 454<br />

Skulder till koncernföretag 3 957 2 643<br />

Aktuella skatteskulder 493 470<br />

Övriga kortfristiga skulder 3 144 4 053<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 4 096 4 810<br />

Summa kortfristiga skulder 18 668 18 430<br />

Summa eget kapital och skulder 22 168 21 280<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

28


KASSAFLÖDESANALYS<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Not <strong>2022</strong>-01-01 - <strong>2022</strong>-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31<br />

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />

Rörelseresultat 7 976<br />

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 13 1 102 726<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter 36 0<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter -4 -3<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />

före förändring av rörelsekapital<br />

1 141 1 699<br />

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING<br />

AV RÖRELSEKAPITALET<br />

Förändring av varulager 4 -62<br />

Förändring av rörelsefordringar 1 217 -4 254<br />

Förändring av rörelseskulder 240 2 371<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 602 -246<br />

INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -960 -997<br />

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 66 0<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten -894 -997<br />

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN<br />

Förändring långfristig skuld koncernföretag 610 0<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 610 0<br />

Årets kassaflöde 2 318 -1 243<br />

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN<br />

Likvida medel vid årets början 4 147 5 390<br />

Likvida medel vid årets slut 9 6 465 4 147<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

29


NOTER<br />

NOTER<br />

Alla siffror som anges i noterna är i tusen kronor (Tkr).<br />

NOT 1<br />

REDOVISNINGS- & VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen<br />

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning<br />

(K3).<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående<br />

år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

TJÄNSTER<br />

Huvudintäkterna består av fastighetsförvaltning för Köpings<br />

Kommuns räkning. En befarad förlust på hyresintäkter<br />

respektive ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.<br />

Försäljning redovisas efter avdrag före eventuell moms och<br />

eventuella rabatter.<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår<br />

utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.<br />

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas<br />

upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del<br />

tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde<br />

vid anskaffningstidpunkten.<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som<br />

kostnader.<br />

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till<br />

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.<br />

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska<br />

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av<br />

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer<br />

vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp<br />

som ska återbetalas.<br />

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL<br />

SKULD<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas<br />

med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal<br />

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp<br />

avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången<br />

och reglering av skulden avses ske.<br />

VARULAGER<br />

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde<br />

och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med<br />

nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris<br />

minskat med försäljningskostnader. Den valda<br />

värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har<br />

beaktats.<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter<br />

redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande<br />

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande<br />

skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

AKTUELL SKATT<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår<br />

samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt<br />

som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den<br />

skattesats som gäller per balansdagen.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring<br />

av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt<br />

respektive övrig rörelsekostnad.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över<br />

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas<br />

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande<br />

fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens<br />

post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod<br />

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Följande avskrivningsprocent tillämpas:<br />

Inventarier och verktyg 20%<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.<br />

Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir<br />

part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar<br />

tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla<br />

kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och<br />

bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som<br />

är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas<br />

bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats<br />

eller på annat sätt upphört.<br />

KUNDFORDRINGAR/KORTFRISTIGA FORDRINGAR<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som<br />

omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt<br />

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar<br />

som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar<br />

utgörs av bland annat löner, betald semester, betald<br />

frånvaro och ersättning efter avslutad anställning (pension).<br />

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och<br />

en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att<br />

betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en<br />

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda<br />

pensionsplaner.<br />

I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter<br />

till ett annat företag och har inte någon legal eller informell<br />

förpliktelse att betala ut något ytterligare även om det<br />

andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Företagets<br />

resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas<br />

pensionsberättigade tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt<br />

för riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer<br />

än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar<br />

kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s<br />

förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna innebär att<br />

pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som<br />

avgiftsbestämda planer.<br />

30


NOTER<br />

ERSÄTTNINGAR VID UPPSÄGNING<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att<br />

avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens<br />

upphörande eller då en anställd accepterar ett<br />

erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning.<br />

Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk<br />

fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget<br />

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan<br />

ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen<br />

av den ersättning som skulle krävas för att reglera<br />

förpliktelsen på balansdagen.<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det<br />

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som<br />

medfört in- eller utbetalningar.<br />

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel,<br />

disponibla tillgodohavanden hos banker och andra<br />

kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

NETTOOMSÄTTNING<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter<br />

samt intäktskorrigeringar.<br />

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före<br />

bokslutsdispositioner och skatter.<br />

BALANSOMSLUTNING<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

ANTAL ANSTÄLLDA<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

SOLIDITET (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver<br />

med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

AVKASTNING PÅ TOTALT KAPITAL (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan<br />

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar.<br />

Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen<br />

under det räkenskapsår som ändringen görs samt<br />

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt<br />

och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar<br />

ses över årligen.<br />

NOT 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING<br />

NETTOOMSÄTTNINGEN<br />

PER RÖRELSEGREN<br />

Intäkter från<br />

fastighetssamordningen<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

83 603 78 860<br />

Koncerninterna intäkter 20 655 21 525<br />

Övriga intäkter 15 850 14 826<br />

PWC<br />

120 108 115 211<br />

NOT 3<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen<br />

och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens<br />

förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer<br />

på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat<br />

biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning<br />

eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Revisionsuppdrag -30 -58<br />

Övriga tjänster -5 0<br />

Köpings Bad & Sport är ett av våra större förvaltade objekt.<br />

-35 -58<br />

AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget<br />

kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag<br />

för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.<br />

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande<br />

risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för<br />

tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i<br />

huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet<br />

och andra faktorer som under rådande förhållanden<br />

anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och<br />

bedömningar används sedan för att fastställa redovisade<br />

värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från<br />

andra källor.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

31


NOTER<br />

NOT 4<br />

ANSTÄLLDA & PERSONALKOSTNADER<br />

MEDELANTALET ANSTÄLLDA<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Kvinnor 73 69<br />

Män 43 41<br />

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR<br />

116 110<br />

NOT 7<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT<br />

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Aktuell skatt 0 -1<br />

Totalt redovisad<br />

skatt<br />

0 -1<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP<br />

Övriga anställda -38 458 -39 066<br />

-38 458 -39 066<br />

AVSTÄMNING AV<br />

EFFEKTIV SKATT<br />

Redovisat resultat<br />

före skatt<br />

109 1<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

SOCIALA KOSTNADER<br />

Pensionskostnader för övriga<br />

anställda<br />

Övriga sociala avgifter enligt<br />

lag och avtal<br />

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR,<br />

SOCIALA KOSTNADER OCH<br />

PENSIONSKOSTNADER<br />

KÖNSFÖRDELNING BLAND<br />

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE<br />

NOT 5<br />

AVSKRIVNINGAR & NEDSKRIVNINGAR<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade<br />

nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.<br />

Följande avskrivningsprocent tillämpas:<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Inventarier och verktyg 20 %<br />

Bilar och andra transportmedel 20 %<br />

NOT 6<br />

BOKSLUTSDISPOSITIONER<br />

-2 084 -1 710<br />

-12 361 -12 513<br />

-14 445 -14 223<br />

-52 903 -53 289<br />

Andel kvinnor i styrelsen 40 % 40 %<br />

Andel män i styrelsen 60 % 60 %<br />

Andel män bland övriga<br />

ledande befattningshavare<br />

100 % 100 %<br />

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon lön, förmån eller<br />

pension från bolaget.<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Skatt enligt<br />

gällande skattesats<br />

Ej avdragsgilla<br />

kostnader<br />

Avgår skattereduktion<br />

Redovisad effektiv<br />

skatt<br />

20,6 -22 20,6 0<br />

-16 -1<br />

39<br />

0 -1<br />

NOT 8<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 11 823 10 162<br />

Inköp 960 1 485<br />

Försäljningar/<br />

utrangeringar<br />

-646 0<br />

Justering anläggningsregister -176 176<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

11 961 11 823<br />

Ingående avskrivningar -8 662 -7 795<br />

Försäljningar<br />

utrangeringar<br />

624 0<br />

Årets avskrivningar -971 -867<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-9 009 -8 662<br />

Utgående redovisat värde 2 952 3 161<br />

Förändring av överavskrivningar 70 -362<br />

Lämnade koncernbidrag 0 -610<br />

70 -972<br />

32


NOTER<br />

NOT 9<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i <strong>KBAB</strong><br />

Service uppgår till 7 000 tkr (7 000 tkr).<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Banktillgodohavanden 6 465 4 147<br />

6 465 4 147<br />

NOT 10<br />

OBESKATTADE RESERVER<br />

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 122 tkr<br />

(136 tkr) och har beräknats med 20,6% (20,6%).<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Övriga obeskattade reserver 590 660<br />

590 660<br />

NOT 12<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Upplupna semesterlöner 2 226 2 266<br />

Upplupna sociala avgifter 822 1 183<br />

Övriga upplupna kostnader<br />

och förutbetalda intäkter<br />

NOT 13<br />

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE<br />

INGÅR I KASSAFLÖDET<br />

1 049 1 361<br />

4 097 4 810<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Avskrivningar 971 867<br />

Utrangering 176 0<br />

Uppskjuten skatt avseende<br />

obeskattade reserver<br />

122 136<br />

Vinst vid försäljning av<br />

anläggningstillgångar<br />

-66 0<br />

Övriga poster 21 -141<br />

NOT 11<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

Posten avser koncernbidrag till Köpings Kabel-TV AB. Har<br />

tidigare klassificerats som kortfristig.<br />

Långfristig skuld till<br />

koncernbolag<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

-610 0<br />

-610 0<br />

NOT<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

1 102 726<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Garantibelopp Fastigo 789 723<br />

789 723<br />

NOT<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

S:t Olovsskolan i Köping.<br />

<strong>KBAB</strong> SERVICE AB<br />

33


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

ORG NR 556416-0769<br />

Styrelsen och verkställande direktören för Köpings Kabel-TV<br />

AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret<br />

<strong>2022</strong>.<br />

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.<br />

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i<br />

tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser<br />

föregående år.<br />

STYRELSE<br />

LEDAMÖTER<br />

Elizabeth Salomonsson, ordförande (S)<br />

Ola Saaw, vice ordförande (M)<br />

Börje Eriksson, ledamot (S)<br />

ERSÄTTARE<br />

Malin Vikman (S)<br />

Maria Liljedahl (SD)<br />

AV PERSONALORGANISATIONERNA UTSEDDA<br />

STYRELSEREPRESENTANTER<br />

ORDINARIE<br />

Peter Johanson (Vision)<br />

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden.<br />

Ordinarie årsstämma hölls den 24 mars <strong>2022</strong><br />

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG<br />

BETYDELSE<br />

På grund av en överklagan av ett fullmäktigebeslut under<br />

<strong>2022</strong> hindras utvecklingen av TV- verksamheten som skulle<br />

möjliggöra en bättre upplevelse för bolagets TV-kunder. Beslut<br />

inväntas från Förvaltningsrätten.<br />

FÖRVALTNING OCH UTBYGGNAD<br />

Vi har under <strong>2022</strong> fortsatt förtäta vårt nät med fler fiberanslutningar<br />

av både villor och flerbostadshus. Ett projekt<br />

omfattande fiberanslutning av ett 60-tal villor på landsbygden<br />

i norra Munktorp slutfördes under slutet av <strong>2022</strong>. Vi har<br />

under året även investerat i, och tagit i drift, en ny virtuell<br />

servermiljö.<br />

REDOVISNING OCH FINANSIERING<br />

Under året har ett lån på 14 mkr omsatts. Det har inneburit<br />

en högre räntesats då lånet gick från en fast ränta på 0,06<br />

% till en fast ränta på 3,378 %. Detta har medfört en ökad<br />

räntekostnad i slutet av året.<br />

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER<br />

RÄKENSKAPSÅRETS SLUT<br />

Från 1 januari 2023 är Köpings Kabel-TV AB ett dotterbolag<br />

till Köping Rådhus AB och inte längre ett dotterbolag till<br />

Köpings Bostads AB. I samband med detta har även en ny VD<br />

för Köpings Kabel-TV AB tillsatts.<br />

REVISORER<br />

ORDINARIE<br />

Johan Tingström, auktoriserad revisor<br />

Göran Nilsson, lekmannarevisor<br />

ERSÄTTARE<br />

Peter Söderman, auktoriserad revisor<br />

Hans Andersson, lekmannarevisor<br />

FÖRETAGSLEDNING<br />

Under verksamhetsåret har Peter Landin varit verkställande<br />

direktör.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

ÄGARE<br />

Bolaget ägs till 100% av Köpings Bostads AB med organisationsnr<br />

556014-9758.<br />

BRANSCHTILLHÖRIGHET<br />

Bolaget är anslutet till Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.<br />

Företaget har sitt säte i Köping.<br />

34


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE<br />

FLERÅRSÖVERSIKT<br />

<strong>2022</strong> 2021 2020 2019 2018<br />

Nettoomsättning 52 651 53 585 52 668 58 070 51 576<br />

Resultat efter finansiella poster 6 277 5 604 3 794 5 010 5 671<br />

Balansomslutning 136 928 129 080 119 814 103 766 98 953<br />

Antal anställda 9 9 9 9 9<br />

Soliditet (%) 38,14 36,23 34,61 37,10 34,90<br />

Avkastning på totalt kapital (%) 4,82 4,50 3,26 4,90 5,80<br />

Avkastning på eget kapital (%) 12,02 11,98 9,15 13,00 16,40<br />

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.<br />

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL<br />

AKTIEKAPITAL FRITT EGET KAPITAL ÅRETS RESULTAT TOTALT<br />

Belopp vid årets ingång 3 000 3 359 0 6 359<br />

Årets resultat 2 374 2 374<br />

Belopp vid årets utgång 3 000 3 359 2 374 8 733<br />

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION<br />

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):<br />

Balanserad vinst 3 359 250<br />

Årets vinst 2 373 725<br />

Disponeras så att:<br />

5 732 975<br />

I ny räkning överföres 5 732 975<br />

5 732 975<br />

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande<br />

resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

35


RESULTATRÄKNING<br />

RESULTATRÄKNING<br />

Not <strong>2022</strong>-01-01 - <strong>2022</strong>-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31<br />

RÖRELSENS INTÄKTER<br />

Nettoomsättning 2 52 650 53 585<br />

52 650 53 585<br />

RÖRELSENS KOSTNADER<br />

Driftkostnader -24 138 -26 622<br />

Övrig förvaltning 3 -6 060 -5 533<br />

Personalkostnader 4 -7 090 -6 842<br />

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella<br />

och immateriella anläggningstillgångar<br />

5 -8 842 -8 795<br />

-46 130 -47 792<br />

Rörelseresultat 6 520 5 793<br />

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER<br />

Finansiella intäkter 85 13<br />

Finansiella kostnader -328 -202<br />

-243 -189<br />

Resultat efter finansiella poster 6 277 5 604<br />

Bokslutsdispositioner 6 -3 900 -5 601<br />

Resultat före skatt 2 377 3<br />

Skatt på årets resultat 7 -3 -3<br />

Årets resultat 2 374 0<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

36


BALANSRÄKNING<br />

BALANSRÄKNING<br />

TILLGÅNGAR<br />

Not <strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Immateriella anläggningstillgångar<br />

Övriga immateriella anläggningstillgångar 8 859 0<br />

859 0<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Kabel-TV anläggning 9 110 711 104 400<br />

Inventarier, verktyg och installationer 10 36 292<br />

Pågående arbeten 11 0 3 930<br />

110 747 108 622<br />

Finansiella anläggningstillgångar<br />

Fordringar hos koncernföretag 12 610 0<br />

Andra långfristiga värdepappersinnehav 13 222 222<br />

832 222<br />

Summa anläggningstillgångar 112 438 108 844<br />

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR<br />

Kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar 6 019 6 140<br />

Fordringar hos koncernföretag 5 573<br />

Aktuella skattefordringar 235 222<br />

Övriga kortfristiga fordringar 488 463<br />

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 894 2 325<br />

8 641 9 723<br />

Kassa och bank 14 15 849 10 513<br />

Summa omsättningstillgångar 24 490 20 236<br />

Summa tillgångar 136 928 129 080<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

37


BALANSRÄKNING<br />

BALANSRÄKNING<br />

EGET KAPITAL OCH SKULDER<br />

Not <strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

EGET KAPITAL<br />

Bundet eget kapital<br />

Aktiekapital 3 000 3 000<br />

3 000 3 000<br />

Fritt eget kapital<br />

Balanserad vinst eller förlust 3 359 3 359<br />

Årets resultat 2 374 0<br />

5 733 3 359<br />

Summa eget kapital 8 733 6 359<br />

Obeskattade reserver 15 54 783 50 883<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER 16<br />

Skulder till kreditinstitut 27 230 14 000<br />

Skulder till koncernföretag 12 073 12 073<br />

Summa långfristiga skulder 39 303 26 073<br />

KORTFRISTIGA SKULDER 16<br />

Checkräkningskredit 17 0 0<br />

Skulder till kreditinstitut 15 280 28 720<br />

Leverantörsskulder 6 609 4 402<br />

Skulder till koncernföretag 3 472 3 300<br />

Övriga kortfristiga skulder 1 916 227<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 6 832 9 116<br />

Summa kortfristiga skulder 34 109 45 765<br />

Summa eget kapital och skulder 136 928 129 080<br />

38


KASSAFLÖDESANALYS<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Not <strong>2022</strong>-01-01 - 2021-12-31 2021-01-01 - 2020-12-31<br />

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />

Rörelseresultat 6 520 5 793<br />

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 19 9 065 8 559<br />

Ränteintäkter och liknande resultatposter 85 13<br />

Räntekostnader och liknande resultatposter -328 -202<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten<br />

före förändring av rörelsekapital<br />

15 342 14 163<br />

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITALET<br />

Förändring av rörelsefordringar 1 083 -1 028<br />

Förändring av rörelseskulder 1 784 4 162<br />

Kassaflöde från den löpande verksamheten 18 209 17 297<br />

INVESTERINGSVERKSAMHETEN<br />

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -861 0<br />

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -11 192 -13 888<br />

Kassaflöde från investeringsverksamheten -12 053 -13 888<br />

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN<br />

Amortering av lån -210 -280<br />

Förändring långfristig fodran koncernföretag -610 0<br />

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -820 -280<br />

Årets kassaflöde 5 336 3 129<br />

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS BÖRJAN 14<br />

Likvida medel vid årets början 10 513 7 384<br />

Likvida medel vid årets slut 15 849 10 513<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

39


NOTER<br />

NOTER<br />

Alla siffror som anges i noterna är i tusen kronor (Tkr).<br />

NOT 1<br />

REDOVISNINGS- & VÄRDERINGSPRINCIPER<br />

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR<br />

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen<br />

och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning<br />

(K3).<br />

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående<br />

år.<br />

INTÄKTSREDOVISNING<br />

Tjänster<br />

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och<br />

utgifter som är hänförliga till ett utfört tjänsteuppdrag som<br />

intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad<br />

på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett<br />

uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda<br />

utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter.<br />

I de fall utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett<br />

tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning<br />

som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt<br />

kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust<br />

på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. För tjänsteuppdrag<br />

på löpande räkning redovisas inkomsten som är<br />

hänförlig till ett utfört tjänsteuppdrag som intäkt i takt med<br />

att arbete utförs och material levererats eller förbrukats.<br />

Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och eventuella<br />

rabatter.<br />

Varor<br />

Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och<br />

fördelar övergår från säljare till köpare i enlighet med försäljningsvillkoren.<br />

Köpings Kabel-TV ABs försäljning av varor<br />

intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället.<br />

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Materiella anläggningstillgångar<br />

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />

minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår<br />

utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.<br />

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas<br />

upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del<br />

tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde<br />

vid anskaffningstidpunkten.<br />

Följande avskrivningsprocenter tillämpas:<br />

Elektronik 5 %<br />

Elektronik 10 %<br />

Kabel och elektronik 20 %<br />

Elektronik 33 %<br />

Inventarier, verktyg och fordon 20 %<br />

FINANSIELLA INSTRUMENT<br />

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet.<br />

Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget blir<br />

part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar<br />

tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla<br />

kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och<br />

bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som<br />

är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas<br />

bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats<br />

eller på annat sätt upphört.<br />

Kundfordringar/kortfristiga fordringar<br />

Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som<br />

omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt<br />

efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.<br />

Låneskulder och leverantörsskulder<br />

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till<br />

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader.<br />

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska<br />

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden<br />

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av<br />

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer<br />

vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp<br />

som ska återbetalas.<br />

Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld<br />

En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas<br />

med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal<br />

kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp<br />

avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången<br />

och reglering av skulden avses ske.<br />

INKOMSTSKATTER<br />

Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter<br />

redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande<br />

transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande<br />

skatteeffekter redovisas i eget kapital.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som<br />

kostnader.<br />

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring<br />

av en anläggningstillgång redovisas som övrig rörelseintäkt<br />

respektive övrig rörelsekostnad.<br />

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över<br />

tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas<br />

avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande<br />

fall tillgångens restvärde. Avskrivningarna ingår i resultaträkningens<br />

post Rörelsekostnad. Linjär avskrivningsmetod<br />

tillämpas för samtliga typer av materiella tillgångar.<br />

Aktuell skatt<br />

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår<br />

samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt<br />

som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den<br />

skattesats som gäller per balansdagen.<br />

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA<br />

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar<br />

som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar<br />

utgörs av bland annat löner, betald semester, betald<br />

frånvaro och ersättning efter avslutad anställning (pension).<br />

Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och<br />

en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att<br />

betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en<br />

tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.<br />

40


NOTER<br />

I bolaget förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda<br />

pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar<br />

företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har<br />

inte någon legal eller informell förpliktelse att betala ut något<br />

ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt<br />

åtagande. Företagets resultat belastas för kostnader i takt<br />

med att de anställdas pensionsberättigande tjänster utförs.<br />

Vid förmånsbestämda planer står företaget i allt väsentligt<br />

för riskerna för att ersättningarna kommer att kosta mer<br />

än förväntat och att avkastningen på relaterade tillgångar<br />

kommer att avvika från förväntningarna. Bolaget redovisar<br />

förmånsbestämda pensionsplaner i enlighet med K3s<br />

förenklingsregler. De förmånsbestämda planerna innebär att<br />

pensionspremier betalas och dessa planer redovisas som<br />

avgiftsbestämda planer.<br />

Ersättningar vid uppsägning<br />

Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att<br />

avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens<br />

upphörande eller då en anställd accepterar ett<br />

erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning.<br />

Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk<br />

fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget<br />

har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan<br />

ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen<br />

av den ersättning som skulle krävas för att reglera<br />

förpliktelsen på balansdagen.<br />

KONCERNBIDRAG<br />

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.<br />

KASSAFLÖDESANALYS<br />

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det<br />

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som<br />

medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificerar<br />

företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden<br />

hos banker och andra kreditinstitut.<br />

NYCKELTALSDEFINITIONER<br />

Nettoomsättning<br />

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter<br />

samt intäktskorrigeringar.<br />

Resultat efter finansiella poster<br />

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före<br />

bokslutsdispositioner och skatter.<br />

Balansomslutning<br />

Företagets samlade tillgångar.<br />

Antal anställda<br />

Medelantal anställda under räkenskapsåret.<br />

Soliditet (%)<br />

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver<br />

med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.<br />

Avkastning på totalt kapital (%)<br />

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen.<br />

Avkastning på eget kapital (%)<br />

Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget<br />

kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag<br />

för uppskjuten skatt).<br />

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR<br />

Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.<br />

De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande<br />

risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för<br />

tillgångar och skulder under nästkommande år behandlas i<br />

huvuddrag nedan.<br />

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet<br />

och andra faktorer som under rådande förhållanden<br />

anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och<br />

bedömningar används sedan för att fastställa redovisade<br />

värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från<br />

andra källor.<br />

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan<br />

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedömningar.<br />

Effekten av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen<br />

under det räkenskapsår som ändringen görs samt<br />

framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt<br />

och kommande räkenskapsår. Uppskattningar och bedömningar<br />

ses över årligen.<br />

NOT 2<br />

NETTOOMSÄTTNINGENS FÖRDELNING<br />

NETTOOMSÄTTNINGEN<br />

PER RÖRELSEGREN<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Intäkter TV 14 302 14 331<br />

Intäkter Data 30 599 29 383<br />

Programintäkter 3 554 3 888<br />

Anslutningsintäkter 1 910 2 556<br />

Övriga intäkter 2 287 3 429<br />

52 652 53 587<br />

Varav koncerninterna intäkter 3 280 4 122<br />

3 280 4 122<br />

NOT 3<br />

ARVODE TILL REVISORER<br />

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen<br />

och bokföringen samt styrelsens och verkställande<br />

direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det<br />

ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning<br />

eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan<br />

granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.<br />

PWC<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Revisionsuppdrag -62 -63<br />

Övriga tjänster -10 0<br />

-72 -63<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

41


NOTER<br />

NOT 4<br />

ANSTÄLLDA & PERSONALKOSTNADER<br />

MEDELANTALET ANSTÄLLDA<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Kvinnor 1 1<br />

Män 8 8<br />

9 9<br />

NOT 5<br />

AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR<br />

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade<br />

nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.<br />

Följande avskrivningsprocent tillämpas:<br />

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

Elektronik 20 år 5 %<br />

Elektronik 10 år 10 %<br />

Kabel och elektronik 5 år 20 %<br />

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR<br />

Övriga anställda -4 568 -4 449<br />

-4 568 -4 449<br />

Elektronik 3 år 33 %<br />

Inventarier, installationer och fordon 5 år 20 %<br />

Immateriella anläggningstillgångar 5 år 20 %<br />

SOCIALA KOSTNADER<br />

Pensionskostnader för övriga<br />

anställda<br />

Övriga sociala avgifter enligt lag<br />

och avtal<br />

TOTALA LÖNER, ERSÄTTNINGAR,<br />

SOCIALA KOSTNADER OCH<br />

PENSIONSKOSTNADER<br />

-673 -660<br />

-1 646 -1 607<br />

-2 319 -2 267<br />

-6 887 -6 716<br />

NOT 6<br />

BOKSLUTSDISPOSITIONER<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

Förändring av överavskrivningar -3 900 -6 211<br />

Erhållet koncernbidrag 0 610<br />

-3 900 -5 601<br />

KÖNSFÖRDELNING BLAND<br />

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE<br />

Andel kvinnor i styrelsen 60 % 60 %<br />

Andel män i styrelsen 40 % 40 %<br />

Andel män bland övriga ledande<br />

befattningshavare<br />

100 % 100 %<br />

Verkställande direktören och styrelsen har inte erhållit någon<br />

lön, förmån eller pension från bolaget.<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

42


NOTER<br />

NOT 7<br />

AKTUELL OCH UPPSKJUTEN SKATT<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT<br />

Aktuell skatt -3 -3<br />

Totalt redovisad skatt -3 -3<br />

<strong>2022</strong> 2021<br />

PROCENT BELOPP PROCENT BELOPP<br />

AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT<br />

Redovisat resultat före skatt 2 377 4<br />

Skatt enligt gällande skattesats 20,60 -490 20,60 -1<br />

Ej avdragsgilla kostnader -1 -2<br />

Ej skattepliktiga intäkter 0<br />

Schablonintäkt periodiseringsond 0<br />

Avgår skattereduktion 487<br />

Redovisad effektiv skatt -3 -3<br />

NOT 8<br />

ÖVRIGA IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 422 422<br />

Inköp 861 0<br />

Försäljningar/utrangeringar -422 0<br />

NOT 9<br />

KABEL-TV ANLÄGGNING<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 205 900 193 447<br />

Omklassificeringar 15 122 12 452<br />

Försäljning/utrangeringar -182 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

861 422<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

220 840 205 899<br />

Ingående avskrivningar -422 -422<br />

Försäljningar/utrangeringar 422 0<br />

Årets avskrivningar -2 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-2 -422<br />

Utgående redovisat värde 859 0<br />

Ingående avskrivningar -101 500 -93 539<br />

Försäljningar/utrangeringar 27 0<br />

Årets avskrivningar -8 656 -7 960<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-110 129 -101 499<br />

Utgående redovisat värde 110 711 104 400<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

43


NOTER<br />

NOT 10<br />

INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 19 433 19 387<br />

Inköp 0 45<br />

Försäljningar/utrangeringar -5 158 0<br />

NOT 13<br />

ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV<br />

Köpings Kabel-TV innehar andelar i Complus AB 20 st á<br />

nominellt värde 1 000 kr samt andelar i Operatörskluster<br />

Media AB 2025 st á nominellt värde 100 kr.<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 222 222<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

14 275 19 432<br />

Inköp 0 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

222 222<br />

Ingående avskrivningar -19 140 -18 305<br />

Försäljningar/utrangeringar 5 158 0<br />

Utgående redovisat värde 222 222<br />

Årets avskrivningar -257 -835<br />

Utgående ackumulerade<br />

avskrivningar<br />

-14 239 -19 140<br />

Utgående redovisat värde 36 292<br />

NOT 11<br />

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT<br />

AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGAR<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående nedlagda kostnader 3 930 2 540<br />

Under året nedlagda kostnader 10 877 14 075<br />

Aktiveringar -14 796 -10 973<br />

Kostnadsförda projekt -11 -1 712<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

0 3 930<br />

NOT 14<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

Beviljad limit på intern kommunkoncernkredit i KTV uppgår<br />

till 5 000 tkr (5 000 tkr).<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

LIKVIDA MEDEL<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

Utgående redovisat värde 0 3 930<br />

NOT 12<br />

FORDRINGAR HOS KONCERNFÖRETAG<br />

Posten avser koncernbidrag till <strong>KBAB</strong> Service AB. Har<br />

tidigare klassificerats som kortfristig.<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Ingående anskaffningsvärden 0 0<br />

Omklassificeringar 610 0<br />

Utgående ackumulerade<br />

anskaffningsvärden<br />

610 0<br />

Utgående redovisat värde 610 0<br />

Banktillgodohavanden 15 849 10 513<br />

NOT 15<br />

OBESKATTADE RESERVER<br />

Latent skatt på obeskattade reserver uppgår till 11 285<br />

tkr (10 482 tkr) och har beräknats med 20,6 % (20,6 %).<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Övriga obeskattade reserver 54 783 50 883<br />

Uppskjuten skatt avseende<br />

obeskattade reserver<br />

15 849 10 513<br />

54 783 50 883<br />

11 285 10 482<br />

44


NOTER<br />

NOT 16<br />

OBESKATTADE RESERVER<br />

Företagets banklån om 42 510 tkr redovisas under<br />

följande poster i balansräkningen.<br />

LÅNGFRISTIGA SKULDER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Övriga skulder till kreditinstitut 27 230 14 000<br />

27 230 14 000<br />

NOT 19<br />

JUSTERING FÖR POSTER SOM INTE INGÅR<br />

I KASSAFLÖDET<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Avskrivningar 8 842 8 795<br />

Utrangeringar 228 0<br />

Övriga poster -5 0<br />

9 065 8 795<br />

KORTFRISTIGA SKULDER<br />

Övriga skulder till kreditinstitut 15 280 28 720<br />

15 280 28 720<br />

NOT<br />

EVENTUALFÖRPLIKTELSER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Garantibelopp Fastigo 89 78<br />

NOT 17<br />

CHECKRÄKNINGSKREDIT<br />

Avser intern kommunkoncernkredit.<br />

Beviljat belopp på checkräkningskredit<br />

uppgår till<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

5 000 5 000<br />

Utnyttjad kredit uppgår till 0 0<br />

NOT<br />

STÄLLDA SÄKERHETER<br />

Bolaget har inga ställda säkerheter.<br />

89 78<br />

NOT 18<br />

UPPLUPNA KOSTNADER OCH<br />

FÖRUTBETALDA INTÄKTER<br />

<strong>2022</strong>-12-31 2021-12-31<br />

Upplupna räntekostnader 88 2<br />

Upplupna semesterlöner 534 445<br />

Upplupna sociala avgifter 168 140<br />

Övriga upplupna kostnader och<br />

förutbetalda intäkter<br />

6 045 8 530<br />

6 835 9 117<br />

KÖPINGS KABEL-TV AB<br />

45


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

TILL BOLAGSSTÄMMAN I KÖPINGS BOSTADS AB<br />

ORG.NR 556014–9758<br />

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN<br />

UTTALANDEN<br />

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Köpings<br />

Bostads AB för år <strong>2022</strong>.<br />

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i<br />

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga<br />

avseenden rättvisande bild av Köpings Bostads ABs<br />

finansiella ställning per den 31 december <strong>2022</strong> och av dess<br />

finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.<br />

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens<br />

övriga delar.<br />

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen<br />

och balansräkningen för Köpings Bostads AB.<br />

GRUND FÖR UTTALANDEN<br />

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on<br />

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt<br />

dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns<br />

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Köpings Bostads<br />

AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort<br />

mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖRENS ANSVAR<br />

Det är styrelsen och verkställande direktören som har<br />

ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger<br />

en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen<br />

och verkställande direktören ansvarar även för den interna<br />

kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en<br />

årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,<br />

vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.<br />

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen<br />

och verkställande direktören för bedömningen av bolagets<br />

förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är<br />

tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att<br />

fortsätta verksamheten och att använda antagandet om<br />

fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock<br />

inte om styrelsen och verkställande direktören avser att<br />

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har<br />

något realistiskt alternativ till att göra något av detta.<br />

REVISORNS ANSVAR<br />

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida<br />

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga<br />

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter<br />

eller misstag, och att lämna en revisionsberät¬tel¬se som<br />

innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av<br />

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs<br />

enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att<br />

upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter<br />

kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag<br />

och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans<br />

rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som<br />

användare fattar med grund i årsredovisningen.<br />

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt<br />

omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under<br />

hela revisionen. Dessutom:<br />

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga<br />

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror<br />

på oegentligheter eller misstag, utformar och utför<br />

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker<br />

och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga<br />

för att utgöra en grund för mina uttalanden.<br />

Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till<br />

följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet<br />

som beror på misstag, eftersom oegentligheter<br />

kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga<br />

utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande<br />

av intern kontroll.<br />

• Skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets<br />

interna kontroll som har betydelse för min revision för<br />

att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med<br />

hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig<br />

om effektiviteten i den interna kontrollen.<br />

• Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper<br />

som används och rimligheten i styrelsens och verk-ställande<br />

direktörens uppskattningar i redovisningen och<br />

tillhörande upplysningar.<br />

• Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen<br />

och verkställande direktören använder antagandet om<br />

fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.<br />

Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade<br />

revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig<br />

osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller<br />

förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets<br />

förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar<br />

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,<br />

måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten<br />

på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga<br />

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är<br />

otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.<br />

Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas<br />

fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock<br />

kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett<br />

bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.<br />

• Utvärderar jag den övergripande presentationen,<br />

strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland<br />

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de<br />

underliggande transaktionerna och händelserna på ett<br />

sätt som ger en rättvisande bild.<br />

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens<br />

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.<br />

Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser<br />

under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i<br />

den interna kontrollen som jag identifierat.<br />

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT<br />

LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR<br />

UTTALANDEN<br />

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört<br />

en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning<br />

för Köpings Bostads AB för år <strong>2022</strong> samt av förslaget<br />

till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.<br />

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt<br />

förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens<br />

ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för<br />

räkenskapsåret.<br />

46


REVISIONSBERÄTTELSE<br />

GRUND FÖR UTTALANDEN<br />

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.<br />

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet<br />

Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Köpings<br />

Bostads AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt<br />

fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.<br />

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga<br />

och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.<br />

STYRELSENS OCH VERKSTÄLLANDE<br />

DIREKTÖRENS ANSVAR<br />

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner<br />

beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid för-slag<br />

till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av<br />

om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som<br />

bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på<br />

storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov,<br />

likviditet och ställning i övrigt.<br />

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen<br />

av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat<br />

att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation,<br />

och att tillse att bolagets organisation är utformad så att<br />

bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska<br />

angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.<br />

Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen<br />

enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland<br />

annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets<br />

bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för<br />

att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.<br />

REVISORNS ANSVAR<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed<br />

mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis<br />

för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om<br />

någon styrelseledamot eller verk-ställande direktören i något<br />

väsentligt avseende:<br />

• Företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon<br />

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet<br />

mot bolaget<br />

• På något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,<br />

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.<br />

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner<br />

av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt ut-talande om<br />

detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget<br />

är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen<br />

garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed<br />

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser<br />

som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,<br />

eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller<br />

förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder<br />

jag professionellt omdöme och har en professionellt<br />

skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av<br />

förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst<br />

eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.<br />

Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras<br />

på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk<br />

och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen<br />

på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga<br />

för verksamheten och där avsteg och överträdelser<br />

skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går<br />

igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna<br />

åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt<br />

uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande<br />

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets<br />

vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade<br />

yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna<br />

bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.<br />

Observera att denna revisionsberättelse avser den<br />

formella årsredovisningen för Köpings Bostads AB<br />

som registreras hos bolagsverket.<br />

Köping den 24 februari 2023 Köping den 23 februari 2023<br />

Resultat- och balansräkningen kommer att<br />

föreläggas på årsstämma för fastställelse.<br />

47


FEMÅRSÖVERSIKT<br />

FÖRVALTAT BESTÅND <strong>2022</strong> 2021 2020 2019 2018<br />

Antal uthyrningsenheter<br />

Bostäder 2 693 2 733 2 733 2 728 2 728<br />

Lokaler 319 318 315 320 315<br />

Garage 595 595 595 595 561<br />

P-platser 2 500 2 473 2 473 2 473 2 237<br />

Yta i m2<br />

Bostäder 176 652 177 967 177 967 177 707 177 707<br />

Lokaler 70 625 67 326 67 280 68 496 68 336<br />

Garage 8 830 8 830 8 830 8 830 8 329<br />

Medelvärde area bostäder och lokaler 245 270 245 270 245 725 246 123 244 185<br />

Resultaträkning<br />

Nettomsättning Mkr 261 256 254 250 246<br />

Driftnetto Mkr 83 82 82 79 82<br />

Resultat efter finansiella poster Mkr 16,3 16,4 18,7 15,6 14,6<br />

Balansräkning<br />

Balansomslutning Mkr 1 076 1 005 995 980 949<br />

Bokfört värde fastigheter Mkr 879 883 871 872 874<br />

Skulder till kreditinsitut Mkr 794 739 744 749 725<br />

Nyckeltal<br />

Driftnetto kr/m² 338 336 334 320 337<br />

Justerat eget kapital Mkr 191 180 169 155 145<br />

Soliditet % 17,8% 17,9% 17,0% 15,8% 15,2%<br />

Direktavkastning fastigheter % 9,4% 9,3% 9,4% 9,0% 9,4%<br />

Avkastning på eget kapital % 8,5% 9,1% 11,3% 10,0% 10,1%<br />

Avkastning på totalt kapital % 2,7% 2,8% 3,2% 3,0% 3,6%<br />

Skuldränta % 1,7% 1,5% 1,7% 1,9% 2,1%<br />

Belåningsgrad bokfört värde % 90,4% 83,7% 85,4% 85,9% 82,9%<br />

Bostadshyra i snitt kr/m² 1 097 1 058 1 040 1 020 998<br />

Hyresbortfall bostäder % 1,9% 2,1% 1,5% 0,9% 0,5%<br />

Omflyttning bostäder % 17,0% 17,0% 17,0% 15,0% 17,0%<br />

Antal anställda 34 38 38 34 33<br />

48


FEMÅRSÖVERSIKT<br />

Nyckeltalsdefinitioner<br />

Driftnetto kr/m 2 ..................................................... Nettomsättning med avdrag för fastighetsskatt, underhålls- & driftkostnader.<br />

Justerat eget kapital Mkr ................................... Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Soliditet % ................................................................... Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.<br />

Direktavkastning fastigheter % ....................... Driftnetto delat med bokfört värde för fastigheter (byggnad och mark).<br />

Avkastning på eget kapital % ............................. Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade<br />

reserver (med avdrag för latent skatt).<br />

Avkastning på totalt kapital % .......................... Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.<br />

Skuldränta % ............................................................. Genomsnittlig effektiv ränta inklusive borgensavgift.<br />

Belåningsgrad bokfört värde % ........................ Fastighetslån i förhållande till fastigheternas bokförda värde.<br />

Bostadshyra i snitt kr/m2 .................................. Räkenskapsårets snitthyra för bostäder med hyresjustering per 1 mars.<br />

Hyresbortfall bostäder % .................................... Hyresbortfall i förhållande till totala intäkter för bostäder.<br />

Omflyttning bostäder % ....................................... Antal avflyttningar i förhållande till antal bostäder.<br />

Antal anställda .......................................................... Medeltal anställda beräknat på heltidsanställning.<br />

RÄKENSKAPSÅR <strong>2022</strong> 2021 2020 2019 2018<br />

Bokfört värde byggnad & mark tkr 883 209 883 209 871 139 872 071 873 728<br />

Fast direktavkastning bokfört värde 9,4% 9,3% 9,4% 9,0% 9,4%<br />

Intäkter tkr 261 403 255 797 254 503 249 874 246 374<br />

Driftkostnader tkr -136 697 -131 937 -127 780 -127 012 -127 075<br />

Underhåll tkr -36 565 -37 517 -40 699 -40 771 -33 529<br />

Fastighetsskatt tkr -5 199 -3 877 -3 932 -3 440 -3 563<br />

Driftnetto i tkr 82 942 82 466 82 092 78 651 82 207<br />

Vägd yta m² 246 285 245 270 245 725 246 123 244 185<br />

Driftnetto kr/m² 338 336 334 320 337<br />

49


LÄGENHETSSTATISTIK<br />

Bostadslägenheternas antal, medelyta och årshyra inklusive värme<br />

uppdelade efter fastighetsområde och rumsantal per 2023-03-01<br />

BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA<br />

Fastighet 1 rkv & 1rk 2 rkv & 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk & större Totalt Yta Medelyta Årshyra kr/m 2 Antal Yta Antal Yta Antal Färdigt år Värdeår<br />

Adils 15 8 8 390 49 1 122 1945 1965<br />

Adils 16 2 578 1946<br />

Agne 12 3 6 18 27 1 825 68 979 5 90 3 45 11 1943 1967<br />

Ale 9 6 34 25 4 69 4 725 68 1 119 20 1 889 79 1947 1991<br />

Alfhem 7 6 12 18 942 52 1 066 2 25 14 1945 1987<br />

Anar 1 14 14 28 1 234 44 1 100 3 449 6 1943 1992<br />

Anund 1 (Nordlund) 2 2 552 27 1992<br />

Bergslagsgärdet 3:1 49 8 57 3 291 58 1 200 4 1 215 23 1950 1970<br />

Bergtorpet 1:1 11 24 29 1 65 4 275 66 1 014 3 408 93 1972 1972<br />

Bergtorpet 1:2 6 31 10 3 50 3 189 64 999 8 370 2 40 28 1956 1956<br />

Bergtorpet 1:3 5 10 11 1 27 1 667 62 1 004 12 216 30 1960 1959<br />

Bergtorpet 1:4 10 200 1960 2015<br />

Berguven 1 7 13 25 45 4 560 101 1 077 4 582 51 895 57 1980 1980<br />

Bertil 3 13 49 80 5 147 9 752 66 1 072 10 982 12 253 123 1964 1964<br />

Blenda 15 15 13 20 6 54 3 812 71 1 152 14 3 462 117 1 416 45 1970 1970<br />

Brage 7 7 2 1 1 11 989 90 1 095 1 276 12 1930 2004<br />

Citronfjärilen 1 3 16 3 22 2 016 92 1 095 22 330 3 1982 1982<br />

Drotten 7 22 16 7 3 1 49 2 990 61 1 093 1 67 30 1930/1989 1930<br />

Ekbacken 24:1 11 30 20 6 67 4 577 68 1 029 3 9 109 1968 1968<br />

Freja 10 7 2 1 5 15 1 079 72 1 009 3 582 4 1952 1952<br />

Gruset 3 1 492 9 1994<br />

Grönsiskan 39 8 8 412 52 1 148 3 103 8 1942 1970<br />

Hake 5 32 42 7 81 5 020 62 1 615 87 2016 2016<br />

Hake 6 2 20 34 5 61 3 768 62 1 575 62 2018 2018<br />

Hallonet 1 15 6 36 6 63 3 733 59 1 043 1 40 10 202 73 1959-60 1960<br />

Hallonet 2 36 18 72 18 144 8 514 59 1 049 9 189 10 202 98 1959-60 1960<br />

Hallonet 3 12 12 12 36 2 099 58 1 061 2 23 20 405 32 1959-60 1966<br />

Huld 14 3 4 9 16 1 309 82 1 000 1 187 16 1925 1992<br />

Immanuel 5 2 6 10 18 1 183 66 1 087 1 523 33 1890 1992<br />

Kvarnen 6 6 12 6 24 1 359 57 1 107 2 77 4 79 14 1948 1946<br />

Kvarnen 7 4 21 25 1 366 55 1 110 4 484 16 1949 1949<br />

Kvarnen 8 1 10 1 12 665 55 1 067 4 102 1948 1970<br />

Kvarnen 9 15 27 3 45 2 296 51 1 152 15 164 4 87 5 1947 1947<br />

Kvarnhjulet 3 18 60 12 90 5 122 57 1 114 4 404 8 138 33 1949-52 1969<br />

50


BOSTÄDER LOKALER GARAGE P-PLATS BYGGFAKTA<br />

Fastighet 1 rkv & 1rk 2 rkv & 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk & större Totalt Yta Medelyta Årshyra kr/m 2 Antal Yta Antal Yta Antal Färdigt år Värdeår<br />

Lage 11 9 37 109 8 163 10 338 63 1 121 41 2 030 29 377 116 1957-58 1957<br />

Lingonet 1 7 24 18 3 52 3 204 62 1 040 54 727 14 1963 1965<br />

Lingonet 2 15 42 18 3 78 4 537 58 1 059 3 139 3 52 52 1962 1962<br />

Lingonet 3 22 47 5 74 4 017 54 1 112 5 173 3 64 83 1961-62 1961<br />

Lingonet 4 4 1 15 21 6 47 4 070 87 1 026 3 194 35 1964 1964<br />

Loke 1 2 852 5 1981 1981<br />

Menja 5 4 9 9 22 1 407 64 1 021 14 1 387 1939 1980<br />

Munktorps prästgård 1:11 6 6 1 13 705 54 952 6 284 5 100 16 1960 1961<br />

Nibblesbacke 1:10, 1:11 9 2 256 77 1968 1978<br />

Nide 12 13 13 325 25 1 381 5 192 3 1942 1970<br />

Nide 17 13 13 336 26 1 303 2 59 1943 1970<br />

Nide 20 4 4 8 460 58 1 119 2 17 5 1944 1982<br />

Nide 21 8 8 408 51 1 144 1 49 7 1944 1975<br />

Nide 22 8 8 16 1 005 63 1 095 4 92 13 1944-45 1988<br />

Nygård 1 10 34 41 15 1 101 8 283 82 967 11 4 304 56 672 98 1966-70 1975<br />

Nygård 2 2 19 12 21 54 4 730 88 939 17 2 900 43 516 82 1966-70 1967<br />

Nygård 3 5 12 29 8 54 4 169 77 1 028 22 12 831 27 324 132 1966-70 1985<br />

Nygård 4 6 18 36 5 4 69 5 473 79 1 045 9 8 963 39 681 109 1966-70 1989<br />

Nygård 8 2 7 140 83 1966-70<br />

Offerstenen 1 16 1 17 529 31 1 195 1 176 1953 1988<br />

Offerstenen 2 4 63 10 77 4 417 57 1 084 7 397 3 51 74 1954 1988<br />

Pilspetsen 3 3 21 15 39 2 477 64 1 046 1 245 6 87 28 1955 1987<br />

Ran 10 2 420 5 1994<br />

Ran 2 12 42 24 1 79 4 561 58 1 162 3 66 11 205 19 1956 1956<br />

Skatteväktaren 5 3 10 10 4 27 1 758 65 1 070 3 245 29 1953 1975<br />

Sorby 2:79 3 8 11 592 54 988 1 20 1967 1968<br />

Sorby 2:89 2 2 151 27 1958<br />

Tunadal 39 48 16 64 4 592 72 1 152 1 1 679 17 1983<br />

Tunadal 43 44 24 68 6 080 89 997 81 1988 1988<br />

Vanadis 8 25 27 22 11 3 88 5 154 59 1 147 1 33 50 1961-62 1962<br />

Videsvärmaren 1 6 7 13 26 2 250 87 1 113 5 1 076 31 465 14 1983-86 1986<br />

Äppelblomsviveln 1 4 16 10 30 2 620 87 1 159 8 1992 1991<br />

Öster Kolsva 6:2 (Ekliden) 2 3 933 38 1993-2023<br />

Totalt 415 1 092 929 207 50 2 693 176 652 66 1 097 319 70 625 595 8 830 2 500 Medel 1975<br />

51


KONTAKTUPPGIFTER<br />

Köpings Bostads AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Telefon: 0221-250 25<br />

www.kbab.koping.se<br />

Köpings Kabel-TV AB<br />

Box 13, 731 21 Köping<br />

Telefon: 0221-250 45<br />

www.koping.net<br />

BESÖKSADRESS<br />

Kundcenter, Sveavägen 18<br />

731 32 Köping<br />

Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!