31.05.2021 Views

Pazarlama Teorileri-2

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

PAZARLAMA TEORİLERİ 2


PAZARLAMA TEORİLERİ 2<br />

Copyright © Kapital Medya Hizmetleri A.Ş. –İstanbul, 2021.<br />

Bu kitab›n tüm haklar› Kapital Medya Hizmetleri A.fi.’ye aittir.<br />

Kaynak gösterilmeksizin k›smen veya tamamen al›nt› yap›lamaz,<br />

hiçbir yöntemle kopya edilemez, ço€alt›lamaz ve yay›mlanamaz.<br />

YAYINCI: Kapital Medya Hizmetleri A.fi.<br />

GENEL YAYIN YÖNETMEN‹: Pelin Özkan<br />

YAYIN DİREKTÖRÜ: Arzu Nilay Kocasu<br />

KAPAK TASARIM: Gülşah Üskent<br />

GÖRSEL YÖNETMEN: İlker Kurt<br />

SATIŞ ve DAĞITIM SORUMLUSU: Salih Şahin<br />

BASKI: Mayıs 2021<br />

YÖNET‹M YER‹: Nispetiye Caddesi<br />

Akmerkez E Blok Kat: 6 Etiler/‹STANBUL<br />

Tel: (212) 282 26 40<br />

Faks: (212) 282 26 32<br />

e-posta: kitap@kapital.com.tr<br />

ISBN: 978-605-2314-47-0<br />

Yayıncı Sertifika No: 16190<br />

BASIM ve C‹LT: Vizyon Basımevi • Beylikdüzü O.S.B. Mah. Orkide Cad. No: 1/Z<br />

Beylikdüzü / İSTANBUL Tel: (212) 671 61 51 • Sertifika No: 28640


PAZARLAMA<br />

TEORİLERİ 2<br />

Editörler:<br />

Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI<br />

Prof. Dr. Serap ÇABUK


İÇİNDEKİLER<br />

Sunuş.................................................................................................9<br />

Önsöz............................................................................................... 11<br />

1. MÜŞTERİ KAYBETME VE ŞİKÂYET DAVRANIŞI TEORİSİ<br />

(EXIT–VOICE THEORY) Arş. Gör. Esra ÖZTÜRK, Prof. Dr.<br />

Ayşe ŞAHİN..............................................................................17<br />

2. TÜKETİM DEĞERİ TEORİSİ (CONSUMPTION VALUE<br />

THEORY) Prof. Dr. Serap ÇABUK, Öğr. Gör. Dr. Didem<br />

DEMİR...................................................................................... 47<br />

3. REFERANS FİYAT TEORİSİ (REFERENCE PRICE THEORY)<br />

Doç. Dr. Kalender Özcan ATILGAN, Yük. Lisans Öğr. Murat<br />

BAYINDIR................................................................................ 69<br />

4. BİLGİ İŞLEME TEORİSİ (INFORMATION PROCESSING<br />

THEORY) Dr. Selin KÖKSAL ARAÇ.......................................89<br />

5. BİLGİYİ BENİMSEME MODELİ (INFORMATION<br />

ADOPTION MODEL) Dr. Öğr. Üyesi İsmail ERKAN..........113<br />

6. ELEŞTİREL TEORİ (CRITICAL THEORY) Dr. Öğr. Üyesi<br />

Erdem AKKAN.......................................................................131


7. DÜZENLEYİCİ ODAK TEORİSİ (REGULATORY FOCUS<br />

THEORY) Doç. Dr. Ceyda TANRIKULU.............................. 157<br />

8. GÖREV TEKNOLOJİ UYUM MODELİ<br />

(TASK TECHNOLOGY FIT MODEL) Prof. Dr. Serap ÇABUK,<br />

Arş. Gör. Abdil ARIK..................................................................... 177<br />

9. GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSU TEORİSİ FOMO<br />

(FEAR OF MISSING OUT THEORY) Dr. Öğr. Üyesi Selçuk<br />

Yasin YILDIZ, Doç. Dr. Derya Fatma BİÇER .......................193<br />

10. KULLANIMLAR VE DOYUMLAR TEORİSİ (USES AND<br />

GRATIFICATION THEORY) Doç. Dr. Deniz ZEREN..........213<br />

11. BİLİNÇLİ FARKINDALIK YAKLAŞIMI (MINDFULNESS<br />

APPROACH) Doç. Dr. Hatice DOĞAN SÜDAŞ....................235<br />

12. DÜRTME TEORİSİ (NUDGE THEORY) Dr. Öğr. Üyesi Murat<br />

GÜLMEZ, Arş. Gör. Deniz YALÇINTAŞ............................... 251<br />

13. OYUN TEORİSİ (GAME THEORY) Prof. Dr. Nihan<br />

ÖZGÜVEN TAYFUN, Öğr. Gör. Burak ÖÇLÜ......................275<br />

14. ÖZ–BELİRLEME TEORİSİ (SELF–DETERMINATION<br />

THEORY) Dr. Öğr. Üyesi Ümit DOĞRUL............................303<br />

15. PARASOSYAL ETKİLEŞİM TEORİSİ<br />

(PARASOCIAL INTERACTION THEORY) Dr. Öğr. Üyesi<br />

Meltem CANOĞLU................................................................ 331


16. BİRLEŞTİRİLMİŞ TEKNOLOJİ KABUL VE KULLANIM<br />

TEORİSİ (UNIFIED THEORY OF ACCEPTANCE AND USE<br />

OF TECHNOLOGY–UTAUT) Doç. Dr. Nuriye GÜREŞ, Arş.<br />

Gör. Seda ARSLAN................................................................353<br />

17. SAHİPLİK ETKİSİ TEORİSİ (ENDOWMENT EFFECT<br />

THEORY) Doç. Dr. Mutlu Yüksel AVCILAR, Arş. Gör.<br />

Mehmet Fatih AÇAR.............................................................387<br />

18. SOSYAL BİLİŞSEL TEORİ (SOCIAL COGNITIVE THEORY)<br />

Arş. Gör. Dr. Enis YAKUT......................................................431<br />

19. SOSYAL DESTEK TEORİSİ (SOCIAL SUPPORT THEORY)<br />

Doç. Dr. Eda YAŞA ÖZELTÜRKAY........................................453<br />

20. TÜKETİCİ KÜLTÜRÜ TEORİSİ (CONSUMER CULTURE<br />

THEORY–CCT) Prof. Dr. Esen GÜRBÜZ..............................471<br />

21. YALIN GİRİŞİM YAKLAŞIMI (LEAN STARTUP APPROACH)<br />

Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan AYGÖREN..................................... 503<br />

22. BENLİK İMAJI UYUMU TEORİSİ (SELF–IMAGE<br />

CONGRUENCE THEORY) Doç. Dr. M. A. Burak NAKIBOĞLU<br />

............................................................................................... 529<br />

Dizin..............................................................................................545


SUNUŞ<br />

<strong>Pazarlama</strong> <strong>Teorileri</strong> kitabının ikincisi, incelediği ve irdelediği konuların<br />

öznelliği yanında benim için özel bir anlam da taşıyor. Kitabı<br />

oluşturan üniteler hem deneyimli ve alanında birer otorite olan<br />

meslektaşlarım hem de genç ve gelecekte çok iyi yerlere gelebilecek<br />

akademik yeterliliklere sahip meslektaşlarım tarafından yazıldı.<br />

Şüphesiz arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın, her birinin değerli<br />

ve alana katkı sağlayan konuları özenle seçmelerinin yanında, ana<br />

dilimizde pazarlama bilim dilinin oluşturulmasındaki yetkinlikleri<br />

beni fazlasıyla da memnun etti.<br />

<strong>Pazarlama</strong> dünyası büyük bir değişim ve altüst oluş dönemini,<br />

diğer alanlarda da olduğu gibi yaşıyor günümüzde. <strong>Pazarlama</strong><br />

<strong>Teorileri</strong> 2 kitabı, bu değişiklikleri açıklamaya çalışan farklı<br />

alanlardaki teorilerin pazarlamadaki uygulamalarını içeren 22 üniteden<br />

oluşmaktadır.<br />

Kitap, başta akademik dünya olmak üzere, konu ile ilgilenen<br />

uygulamacılar da dahil herkes için yararlı ve ufuk açıcı olabilecek<br />

niteliktedir. Bilgiyi paylaşmak, pazarlama alanında ortak anlam<br />

oluşturmadaki rolü ve bunları öğrenmeye katkısı ise her türlü takdirin<br />

üstündedir bu eserin.<br />

Prof. Dr. Yavuz ODABAŞI<br />

9


ÖNSÖZ<br />

2014 yılında <strong>Pazarlama</strong> <strong>Teorileri</strong> kitabımız MediaCat tarafından<br />

akademisyen ve okurlarla buluşturulduğunda pazarlama bilimine<br />

küçücük de olsa bir katkı yapmış olmanın büyük mutluluğunu yaşamıştık.<br />

Çünkü böylesi bir kitap düşüncesi uzun yıllar kafamızı<br />

meşgul etmiş, özellikle Türkiye’deki akademik pazarlama literatürünün<br />

geliştirilmesine sağlayabileceğimiz katkının en geniş katılımla<br />

nasıl başlaması gerektiği konusunda uzun uzun beyin fırtınaları<br />

yapmıştık. Bunun sonucunda 29 farklı akademisyenin iştahla<br />

hazırladığı 24 farklı teori belli bir formatta okurlara sunuldu.<br />

<strong>Pazarlama</strong> alanında kullanılan teoriler elbette ilk kitabımızdaki<br />

teorilerle sınırlı değildi. Ayrıca, kitabımızı ilgiyle karşılayan akademisyenlerin<br />

başka teorileri sunma isteği bizi kitabımızın ikinci<br />

cildinin hazırlıklarına başlamaya zorladı. Yaklaşık altı yıllık bir süreçte<br />

pazarlama dünyasını etkileyen büyük değişimler ve olaylar<br />

yaşandı.<br />

<strong>Pazarlama</strong> teorilerinin hızla değişen tüketici davranışları ve<br />

iş dünyasındaki iş yapma biçimlerini açıklamakta yetersiz kaldığı<br />

eleştirilerine karşın pazarlama disiplini pek çok farklı disiplinle sürekli<br />

etkileşimde olmaya ve o disiplinlerden yararlanmaya devam<br />

etmektedir. Hatta çoğu zaman pazarlama disiplininin cazibesi fark-<br />

11


PAZARLAMA TEORİLERİ 2<br />

lı disiplinlerde çalışan pek çok akademisyenin pazarlamaya ilişkin<br />

araştırma konularına girmesine de neden olmaktadır. Bu durum<br />

aslında hem olumlu hem de olumsuz yönleri beraberinde getirmektedir.<br />

Örneğin son 30 yılda davranışsal ekonomi bilişsel, sosyal ve<br />

duygusal etkilerin tüketicilerin karar verme süreçlerine etkisini<br />

araştırmasıyla pazarlama ile yakından ilişki içerisindedir. Klasik<br />

ekonominin tüketicinin karar verme sürecinde “rasyonel” davrandığı<br />

şeklindeki varsayımına karşın 1978’de Herbert Simon’ın “sınırlı<br />

rasyonellik” yaklaşımı, 2002’de Daniel Kahneman ve Amos<br />

Tversky’nin “Beklenti Teorisi” ve 2017’de Richard Thaler’in “Dürtme<br />

Teorisi” davranışsal ekonominin ekonomi bilimi içerisinde ne<br />

derece önem kazandığını göstermektedir. Elbette, bu gelişme pazarlama<br />

bilimini de büyük ölçüde etkilemektedir.<br />

Önceki kitabımızda yer alan “Rasyonel Seçim Teorisi” ve<br />

“Beklenti Teorisi” başlıkları altında iki bölümde davranışsal<br />

ekonomi konusuna değinilmişti. Bu kitabımızda da “Dürtme<br />

Teorisi” okuyucularla buluşturulmuştur. Ekonomi biliminden<br />

türeyen pazarlama disiplini tarihsel gelişim süreci içerisinde<br />

tüketici davranışını ve daha da önemlisi pazar davranışını<br />

anlayabilmek ve açıklayabilmek için psikoloji, sosyoloji, antropoloji<br />

ve başka birçok disiplinden yararlanmıştır. Hatta Philip Kotler’in<br />

de belirttiği gibi pek çok klasik ekonomist bu yüzden pazarlamayı<br />

ekonomik bir disiplin olarak değil, psikolojik ve sosyolojik<br />

bir disiplin olarak nitelendirmiştir. Ancak günümüzde klasik<br />

ekonomistlerin varsayımlarının yerine davranışsal ekonomistlerin<br />

ekonomik aktörlerin davranışlarını açıklamakta daha belirleyici<br />

olmaya başlamaları pazarlama disiplininin ne denli doğru yolda<br />

ilerlemiş olduğunu göstermektedir çünkü her iki alanın çalışma<br />

konusu giderek örtüşmeye başlamıştır. Bu, pazarlama disiplini açısından<br />

sevindirici bir gelişmedir. Hatta pazarlama dünyasındaki<br />

12


ÖNSÖZ<br />

pratik gelişmeleri yakından takip etmekle davranışsal ekonomi disiplini<br />

daha da gelişebilecektir. Benzer şekilde, pazarlama disiplini<br />

de diğer alanları olduğu gibi davranışsal ekonomideki teorik gelişmeleri<br />

de yakından izleyerek teorik altyapısını güçlendirebilecektir.<br />

Bilimsel çalışmalarda “atıf verme” farklı kaynaklardan ne kadar<br />

yararlanıldığını göstermektedir. <strong>Pazarlama</strong> disiplinindeki çalışmaların<br />

büyük bölümü diğer pazarlama çalışmalarına ve azalan<br />

oranlarda sırasıyla yönetim ve psikoloji çalışmalarına atıfta bulunmaktadır.<br />

Ekonomi çalışmalarına yapılan atıflar ise çok azdır. Bu<br />

durumda davranışsal ekonomi ile pazarlama disiplini arasındaki<br />

etkileşim arttığı ölçüde her iki alan da karşılıklı yarar elde edebilecektir.<br />

Yukarıda belirtilen etkileşimin olumlu sonuçlarıyla birlikte pazarlama<br />

disiplininin diğer disiplinlerin teorilerinden yararlanmaya<br />

devam etmesi kendi özgün teorilerini üretmesine engel olmamalıdır.<br />

Ekonomik aktörlerin karar verme süreçlerinin açıklanmasında<br />

hem mantık hem de bilimsel kanıtın birlikte kullanılmasıyla pazarlama<br />

disiplini daha sağlam bir bilimsel zemine oturabilecektir.<br />

Özellikle günümüzde bilişim teknolojisi alanındaki gelişmeler artık<br />

karar vericilerin bilgiye erişimini daha da kolaylaştırmakta, tüketici<br />

ve üretici arasındaki bilgi asimetrisini bir nebze düzeltmekte hatta<br />

fiziksel ölçme yöntemleriyle karar süreçleri daha iyi açıklanabilmektedir.<br />

Örneğin, nöropazarlama alanındaki modern teknolojik<br />

gelişmeler karar vericilerin tercihlerindeki kara kutunun aydınlatılmasına<br />

yardımcı olmaktadır.<br />

2020 yılı tüm dünyada çarpıcı olayların meydana geldiği bir yıl<br />

olarak tarih sayfalarında yerini alacak. Özellikle küresel ölçekte<br />

insanların yaşam ve davranış biçimlerini değiştirmeye zorlayan,<br />

alışveriş yapma biçimlerini değiştiren, ekonomileri zayıflatan bir<br />

COVID–19 pandemisiyle karşılaştık. “Hayat Eve Sığar” uygulaması<br />

içinde tüketicilerin pek çok ihtiyacını kendi evlerinde kendile-<br />

13


PAZARLAMA TEORİLERİ 2<br />

ri yaparak giderdiğine şahit olduk. “DIY–Do It Yourself” ürünlere<br />

talebin arttığı bu dönemde tüketiciler siparişlerinin büyük bölümünü<br />

sanal alışveriş platformlarından karşılama yoluna gittiler.<br />

Günümüz tüketicilerinin segment farkı gözetmeksizin çok hızlı bir<br />

şekilde sanal ortama kaymaları dijital pazarlama ve sosyal medya<br />

pazarlaması kavramlarının ne denli gerekli ve kullanışlı olduğunu<br />

gösterdi.<br />

İşletmelerin bu olağanüstü dönemde tüketicilerin ihtiyaç ve<br />

taleplerini karşılamasında teknoloji, tedarik zinciri yönetimi ve<br />

bilişimin hayati önemi daha belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Hem<br />

işletmeler hem de tüketiciler açısından yeniliklere adaptasyon<br />

bağlamında niyet ve kabullenişlerde fayda ve kolaylık sağlama<br />

dışında çeşitli değişkenlerin de etkileşiminin incelenmesi<br />

gerekmektedir. Bu durumda Birleştirilmiş Teknoloji Kabul ve<br />

Kullanım Teorisi (UTAUT) ve Görev Teknoloji Uyum Modeli önemli<br />

teorik katkılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bundan sonrası için<br />

yapılacak çalışmalarda artırılmış gerçeklik, yapay zekâdan bahisle<br />

teknolojiye yönelik pazarlamada kullanılabilecek teoriler de dikkate<br />

alınmalıdır.<br />

Bu kitabımızda 31 akademisyenin özetlediği toplam 22 teori yer<br />

almaktadır. Bu teoriler köken ve uygulama alanları itibarıyla psikoloji,<br />

sosyoloji, ekonomi ve iletişim disiplinlerinden gelmekle birlikte<br />

pazarlama disiplini içerisinde de yaygınca kullanılmaktadır. Ekonomi<br />

temelli Dürtme Teorisi, Sahiplik Etkisi Teorisi, Oyun Teorisi dışında<br />

farklı disipliner yaklaşımı bünyelerinde barındıran Referans Fiyat<br />

Teorisi, Tüketim Değeri Teorisi, Yalın Girişim Yaklaşımı gibi teorilere<br />

de kitabımızda yer verilmiştir. Ayrıca, psikoloji temelli Benlik İmajı<br />

Uyumu Teorisi, Bilgi İşleme Teorisi, Sosyal Bilişsel Teori, Bilinçli Farkındalık<br />

Yaklaşımı, Öz Belirleme Teorisi, Sosyal Destek Teorisi gibi<br />

teorilerin yanı sıra Kullanımlar ve Doyumlar Teorisi, Tüketici Kültürü<br />

Modeli gibi teoriler de tartışılmıştır.<br />

14


ÖNSÖZ<br />

Bu kitabımızda yer alan teorileri de önceki kitabımızdaki gibi<br />

kronolojik sıralarına veya ilgili oldukları ana konu başlıklarına göre<br />

sıralamaktansa yazarların adına göre alfabetik olarak sunduk. Önceki<br />

kitabımızın yayımlanmasından sonra akademik anlamda kalitesi<br />

yüksek olan ve araştırmacılara ışık tutabilecek yeni yayınlar da<br />

okuyucuların kullanımına sunuldu. Hem böylesi bir yolu açmaktan<br />

hem de pazarlama disiplininde veya diğer disiplinlerde çalışan<br />

araştırmacıların daha nitelikli çalışmalara imza atabilmeleri için<br />

yararlanabilecekleri temel kaynak niteliğindeki bu kitabı da bilim<br />

dünyasında sunmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Çalışmamıza<br />

büyük bir ilgiyle katkı veren tüm yazarlara teşekkürü borç biliyoruz.<br />

Kitabımızın hazırlanmasında büyük katkı sağlayan Abdil<br />

Arık’a da teşekkür ederiz.<br />

Prof. Dr. Mehmet İsmail YAĞCI<br />

Prof. Dr. Serap ÇABUK<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!