Artur Mańkowski, Sando Budownictwo

pkd.org.pl

Artur Mańkowski, Sando Budownictwo

Budowa mostu Północnego

przez Wisłę w Warszawie

P L A C B U D O W Y P O D C Z A S I P O P R Z E J Ś C I U FA L I

P O W O D Z I O W E J

1 8 M A J A - 2 0 L I P C A

2 0 1 0


Przed powodzią


70% placu budowy Mostu Północnego znajduje się w

nurcie lub na terenie zalewowym Wisły


BieŜący monitoring prognoz meteorologicznych i

hydrologicznych


Działania zabezpieczające

18 – 20 maja

• DemontaŜ instalacji elektrycznych,

• Ewakuacja na tereny nie zagroŜone zalaniem sprzętu i

materiałów znajdujących się na terenach zalewowych

• Ewakuacja sprzętu wodnego do Portu śerańskiego

• Uporządkowanie terenu budowy

• Zabezpieczenie sprzętu i materiałów pozostałych na budowie

• Zasypanie wykopów podpór zlokalizowanych w okolicy wałów

przeciwpowodziowych


18maja 2010r godz.8:00 (dwa dni przed powodzią)

prace zbrojarskie na podporze nurtowej - P50

S S S S


19 maja 2010r godz.8:00 (dzień przed powodzią)

Ostatnie prace na P50, pod koniec dnia ewakuacja barek


20 maja 2010r godz.8:00

Przygotowania przed nadejściem fali powodziowej.


20 maja 2010r godz.8:00

Widok z wału na ewakuowany plac budowy.


20 maja 2010r godz.8:00

Zasypywanie podpór P90, P100 – uzupełnianie wałów.


Powódź


20 maja 2010r godz.12:00

Zalana podpora P60.


20 maja 2010r godz.12:00

Zalana podpora P30

wraz z częścią scalanej na placu konstrukcji


21 maja godz. 8:00

Widok z wału na zalany plac budowy.


21 maja godz. 8:00

Widok z wału na zalany plac budowy - Bielany


26 maja godz. 13:00

Widok z wału na zalany plac budowy – woda powoli opada


28 maja godz. 8:00

Widok z wału na zalany plac budowy – częściowo odkryta

droga technologiczna.


28 maja godz. 8:00 (widok z wału na zalany plac budowy

– częściowo odkryta droga techn.)


31 maja godz. 8:00

Podpora P80.


31 maja godz. 8:00

Podpora P60 jeszcze w wodzie.


04 czerwca godz.8:00 (nabrzeŜe) – koniec pierwszej fali

powodziowej i początek drugiej


07 czerwca godz. 8:00

Widok z wału przeciwpowodziowego


11 czerwca godz. 8:00

Widok z wału p.p


15 czerwca godz. 8:00

Widok z pobliŜa Podpory P80.


Po powodzi.


Skutki przejścia przez budowę fali powodziowej

• Zasypany wykop podpory nurtowej nr 40

• Zniszczone zmontowane juŜ zbrojenie podpory nurtowej nr 50

• Zanieczyszczenie dwóch elementów montaŜowych konstrukcji

stalowej mostu

• Częściowe wymycie zasypek podpór na terenach zalewowych

• Miejscowe rozmycia dróg i placów technologicznych


15 czerwca

NabrzeŜe.


15 czerwca

Naniesiony piasek na nabrzeŜu.


17 czerwca

Uszkodzenia nabrzeŜa.


17 czerwca

Komora P50 po odpompowaniu wody.


17 czerwca

P50 - początki prac naprawczych.


Porównanie. Przed i po powodzi.


21 czerwca

P50 - widok z P60.


22 czerwca

P50 - pęcherze korozji, decyzja o pocięciu zbrojenia i

oczyszczeniu komory.


28 czerwca

P50 - Dalsze prace usuwania zbrojenia i piasku.


28 czerwca

P50 - Usunięte zbrojenie na barce.


13 lipca

P50 - Sytuacja w północnej części komory.

Rozpoczęcie zbrojenia.


20 lipca

P50 - Sytuacja w północnej części komory.

Stan zbliŜony do stanu zbrojenia z przed powodzi.


Dziękuję za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines