06.02.2015 Views

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ...

UNIVERZA V LJUBLJANI FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>UNIVER<strong>ZA</strong></strong> V <strong>LJUBLJANI</strong><br />

<strong>FILOZOFSKA</strong> <strong>FAKULTETA</strong><br />

<strong>ODDELEK</strong> <strong>ZA</strong> PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO<br />

DIPLOMSKO DELO<br />

ANALI<strong>ZA</strong> SOCIALNEGA KAPITALA<br />

NA UNIVERZI <strong>ZA</strong> TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE<br />

LJUBLJANA, 2009<br />

URŠKA DOKL


<strong>UNIVER<strong>ZA</strong></strong> V <strong>LJUBLJANI</strong><br />

<strong>FILOZOFSKA</strong> <strong>FAKULTETA</strong><br />

<strong>ODDELEK</strong> <strong>ZA</strong> PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO<br />

DIPLOMSKO DELO<br />

ANALI<strong>ZA</strong> SOCIALNEGA KAPITALA<br />

NA UNIVERZI <strong>ZA</strong> TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE<br />

Študijski program:<br />

pedagogika – andragoška smer<br />

Mentorica: doc. dr. Dušana Findeisen<br />

URŠKA DOKL<br />

LJUBLJANA, 2009


<strong>ZA</strong>HVALA<br />

Hvala mentorici doc. dr. Dušani Findeisen za potrpežljivost, vzpodbudne besede, podporo<br />

in usmeritve pri pisanju in raziskovanju. Hvala tudi slušateljicam Univerze za tretje<br />

življenjsko obdobje, ker so bile iskrene in pripravljene sodelovati z menoj.<br />

Iskrena hvala staršem za izkazano ljubezen, potrpežljivost in tople besede. Hvala bratu<br />

Juretu za nasvete in ves njegov čas, ki mi ga je v času pisanja diplomske naloge posvetil;<br />

zahvaljujem se tudi sestri in bratu za potrpežljivost in vzpodbudne besede, ter vsem<br />

prijateljem, ki so me razumeli, spremljali, vzpodbujali in podpirali pri dokončanju<br />

zastavljenega. Hvala.


POVZETEK<br />

Avtorica preučuje koncept socialnega kapitala, sprva teoretično, nato ga analizira v<br />

povezavi z Univerzo za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Socialni kapital so družbeni<br />

odnosi, pravi, v katerih se prepleteta nesnovna posest in dediščina (znanje, spretnosti,<br />

kultura, izkušnje) udeleženih. Avtorica ugotavlja, da univerza omogoča povezovanje z<br />

ljudmi sorodnega položaja, pa tudi premoščanje, to je povezovanje z neznanci, znanci,<br />

sodelavci; pletejo se odnosi z mlajšimi mentorji, z ljudmi, ki so v drugačnem položaju. Pri<br />

tem Urška Dokl poudari, da je socialni kapital inovativen način merjenja gospodarskega in<br />

družbenega razvoja, da družba, ki nima veliko socialnega kapitala zastane tudi v<br />

gospodarskem in ne le družbenem razvoju. Socialni kapital avtorica teoretično opredeli na<br />

temelju teorij najvidnejših piscev, predstavi značilnosti predstavnikov družbenih skupin, ki<br />

ga tvorijo. Urška Dokl opredeli tudi pojme kot so starost, staranje in tretje življenjsko<br />

obdobje. Našteje prebivalstvene spremembe in med njimi posebej poudari staranje<br />

prebivalstva. Avtorica predstavi poslanstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje, njene<br />

cilje in namen; zanima jo, kako izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje<br />

povečuje znanje njenih slušateljev in kako vpliva na druge sestavine osebnostne rasti.<br />

Zanima jo tudi, kako vpliva na gradnjo socialnih omrežij, kaj pomeni univerza za starejše<br />

same in za njihovo socialno okolje. Poudari, da obstajajo pozitivne in negativne oblike<br />

socialnega kapitala.<br />

Ključne besede<br />

Socialni kapital, tretje življenjsko obdobje, univerza za tretje življenjsko obdobje,<br />

izobraževanje starejših odraslih, izobraževanje v poznejših letih življenja, zaupanje


ABSTRACT<br />

The author researches the concept of social capital, first theoretically and then analyses the<br />

concept in connection with The Third Age University in Ljubljana. The conclusion is that,<br />

social capital consist of social relationships containing non-material property and legacy<br />

(knowledge, skills, culture, experiences) of its participants. The author proves that The<br />

Third Age University enables linking between related site individuals as well as bridging,<br />

i.e. connecting with strangers, acquaintances, co-workers; relationships with younger<br />

mentors and with people in different life situations. By this Urška Dokl stresses, that social<br />

capital is a innovative way of measuring economical and social development and growth;<br />

society with low social capital lags behind in social as well as economical development. She<br />

theoretically defines the concept of social capital on the basis of the most recognised authors<br />

and presents its social groups’ representatives. Urška Dokl also defines the concept of old<br />

age, ageing, and the third age. She enumerates the demographic changes focusing on<br />

demographic ageing. The author presents the mission of The Third Age University, its goals<br />

and purposes. She researches the effect of The Third Age University education and its<br />

impact on knowledge of its students and how this infuences on other components of their<br />

personal growth. She also researches the influence on social networking; the meaning of<br />

University to elderly people and to their social environment. She stresses the existence of<br />

positive and negative forms of social capital.<br />

Key words<br />

Social capital, the third age, the third age university, education of older adults, education in<br />

later life, trust


KA<strong>ZA</strong>LO<br />

Uvod.............................................................................................................................. 1<br />

1. Opredelitev, vrste, značilnosti in teorije človeškega, kulturnega in socialnega kapitala... 6<br />

1.1. Opredelitev, značilnosti in vrste socialnega kapitala ............................................... 6<br />

1.2. Zaupanje kot bistvena lastnost socialnega kapitala................................................ 15<br />

1.3. Socialna omrežja kot nosilci človeškega, kulturnega in socialnega kapitala .......... 18<br />

1.4. Vrste socialnega kapitala ...................................................................................... 20<br />

1.5. Teorije socialnega kapitala ................................................................................... 23<br />

2. Staranje, starost, tretje življenjsko obdobje in pogledi nanje ......................................... 34<br />

2.1. Staranje posameznikov, staranje prebivalstva ....................................................... 34<br />

2.2. Opredelitev in značilnosti starejših odraslih.......................................................... 40<br />

2.3. Tretje življenjsko obdobje, družbene vloge starejših in socialne mreže ................. 43<br />

3. Univerza za tretje življenjsko obdobje.......................................................................... 51<br />

3.1. Nastanek Univerze za tretje življenjsko obdobje................................................... 51<br />

4. Analiza socialnega kapitala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje........................... 57<br />

4.1. Opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalnih vprašanj ........................... 57<br />

4.2. Metodologija ........................................................................................................ 59<br />

5. Ugotovitve in interpretacija.......................................................................................... 62<br />

6. Spoznanja .................................................................................................................... 91<br />

7. Zaključek..................................................................................................................... 94<br />

8. Viri in literatura ........................................................................................................... 96


KA<strong>ZA</strong>LO SHEM<br />

Shema 1: Razsežnosti socialnega kapitala ............................................................................ 10<br />

Shema 2: Socialna mreža, prikaz vezi med ljudmi, njihovo prepletanje in povezovanje........ 19<br />

Shema 3: Kombinacija različnih količin kapitala.................................................................. 26<br />

KA<strong>ZA</strong>LO PRILOG<br />

Priloga A: Vprašalnik – vodilo za ugotavljanje pomena za življenje slušateljev univerze ... 101<br />

Priloga B: Primer kodiranja odgovora spraševanke ............................................................ 105<br />

Priloga C: Primer transkribiranega intervjuja ..................................................................... 111


Uvod<br />

Pojem socialnega kapitala se pojavi leta 1960. V razširjeno rabo pride z deli sociologa<br />

Jamesa Colemana. Danes je veliko govora o socialnem kapitalu. Po prvem poročilu o<br />

naložbah v človeški kapital leta 1998 pojem osvoji tudi OECD. Pojem človeški kapital<br />

dobro poznajo ekonomisti, socialni kapital pa je inovativen način merjenja gospodarskega in<br />

družbenega razvoja. Univerza za tretje življenjsko obdobje je velik prelom v izobraževanju<br />

odraslih v Sloveniji. Novo področje izobraževanja odraslih je nazadnje pripomoglo k temu,<br />

da se je ustvarilo približno tisoč delovnih mest za izobraževalce in koordinatorje tega<br />

izobraževanja. Kaj vse je še nastalo s socialnim kapitalom Univerze za tretje življenjsko<br />

obdobje je težko izmeriti, zato smo v tej nalogi želeli opredeliti pojem socialnega kapitala,<br />

opredeliti sestavine tega in poskušali, vsaj delno, analizirati kaj vse je socialni kapital<br />

univerze in kako spreminja starejše udeležence v izobraževanju same in kako spreminja<br />

socialno okolje.<br />

Dokument OECD - ja je opozoril na povezavo med človeškim in socialnim kapitalom.<br />

Izvedli so mednarodne longitudinalne raziskave, zbrali veliko empiričnih podatkov. Ker sta<br />

kakovost življenja in dobro počutje ljudi postala pomembna v deželah OECD - ja, bi se<br />

lahko nekatere politike spremenile. Novi družbeni kazalci, tako morda ne bodo le s področja<br />

gospodarske rasti in delitve dohodka, marveč bo pozornost namenjena tudi drugim<br />

kazalcem, ki so dosti zahtevnejši in zajemajo raznolike vire, ki so na razpolago<br />

posamezniku in/ali skupnosti.<br />

V poročilu je rečeno, da človeški in socialni kapital nista dovolj dobro opredeljena. Dobro<br />

bi bilo bolje raziskati tisto, kar v ekonomiji temelji na znanju, zaupanju in kompetencah.<br />

Četudi socialni kapital ni čudežna formula, ki bi omogočila absolutno merjenje interakcije<br />

med osebnostno rastjo posameznika na eni strani in družbeno trdnostjo ter gospodarsko<br />

rastjo na drugi, je socialni kapital vendarle pot k novim indikatorjem socio-ekonomskega<br />

razvoja. Dinamika, ki se je ustvarila z rastjo Univerze za tretje življenjsko obdobje, nove<br />

oblike in novi nosilci izobraževanja, finančna podpora države in lokalne oblasti univerzi,<br />

manjše število bolnišničnih dni starejših odraslih udeležencev izobraževanja, širjenje<br />

pridobljenega znanja in spretnosti v socialno okolje, vse daje slutiti, da ima univerza<br />

dalekosežne posledice ne le za življenje posameznikov, marveč tudi skupnosti, da prinaša<br />

tudi pomembne ekonomske posledice in da bi veljalo, iz tega razloga, bolje analizirati<br />

1


socialni kapital na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani. Vrhu tega je univerza<br />

organizacija civilne družbe in kot takšna je zrasla na zaupanju.<br />

Prebivalstvo se stara. Stara se tudi delovna sila. Prebivalstvena piramida se je obrnila na<br />

glavo in v naslednjih desetletjih se bo razmerje med aktivnim in neaktivnim prebivalstvom<br />

korenito spremenilo. Sodobna družba, predvsem zahodni svet, danes ne temelji več na<br />

industrijskem razvoju. Počasi prehajamo v družbo, kjer se večino delovno intenzivnega dela<br />

opravi ob pomoči tehnološko dovršenih produkcijskih sistemov. To pomeni vse manjšo<br />

ponudbo fizičnih del na trgu dela in poglavitna prednost, ki jo delavec ima, je izkustveno<br />

znanje. V družbi znanja se vsi člani nenehno učimo in izobražujemo, prilagajamo<br />

spremembam. Potrebno je vseživljenjsko učenje, potrebno je tudi izobraževanje skozi vse<br />

življenje.<br />

Današnja svetovna gospodarska, finančna, politična in predvsem družbena kriza, se zdi<br />

najhujša po krizi iz tridesetih let prejšnjega stoletja. V tej novi krizi sta se znova postavila v<br />

ospredje izobraževanje in kultura. Izobraževanje kot način prilagajanja spremembam,<br />

izobraževanje in kultura kot način konstruiranja dostojanstva in način povezovanja z<br />

drugimi, kot vzpostavljanje prekinjene kontinuitete. Ob iskanju svoje identitete smo se<br />

pričeli bolj strpno zanimati za druge kulture.<br />

Današnja kriza nas tudi navaja na razmislek o novi družbeni pogodbi, na drugačna razmerja<br />

med generacijami. Sodelovanje med generacijami je potrebno, če želimo, da delujemo v<br />

skupnosti. Socialni kapital, ki ga prinašajo posamezne generacije je treba povezati. Delo ni<br />

več glavna kohezivna sila v družbi, zato socialni kapital igra še pomembnejšo vlogo v<br />

družbi. Vanj se ujamejo znanje, medsebojni odnosi, norme, pričakovanja, vrednote. Socialni<br />

kapital starejših odraslih je omejen; kljub starajoči se družbi je za starejše odrasle premalo<br />

organizacij, ustanov, skupin in drugih struktur, kjer vladajo medsebojni odnosi, norme in<br />

vrednote, kjer se plemeniti in pridobiva znanja.<br />

Da družbena skupina starejših odraslih ne bi bila »potisnjena na družbeni rob«, je<br />

pomembno, da druge generacije ne določajo njenih potreb in vrednot, ne uveljavljajo<br />

zakonske možnosti odkrite ali prikrite prisilne (ex lege) upokojitve. Vrhu tega se morajo<br />

starejši odrasli dobro upokojiti in se pripraviti na novo življenjsko obdobje, ki ga danes<br />

imenujemo med delom, upokojitvijo in starostjo.<br />

2


Trdimo, da je Univerza za tretje življenjsko obdobje ena od oblik socialnega kapitala, kjer<br />

se tvorijo socialna omrežja, v katerih je moč pridobivati in menjati znanje, informacije,<br />

materialno podporo in doživljati čustvene menjave. Še več, na univerzi vrstniki navezujejo<br />

stike z drugimi generacijami, z mlajšimi od sebe, pa tudi s starejšimi od sebe. Tvorijo se<br />

odprta socialna omrežja, ki vključujejo tudi mlajše odrasle. Na univerzi starejši odrasli<br />

pridobivajo znanje na sebi bližnjih področjih ob pomoči kompenzacijskega učenja,<br />

izkustvenega učenja, sodelovalnega učenja, recipročnega učenja ipd. Osebnostno rastejo. Se<br />

spreminjajo in ob tem spreminjajo druge, na katere prenašajo pridobljeno znanje.<br />

Za skladno in trdno povezano družbo ter ohranjanje velike produktivnosti, je bistvenega<br />

pomena socialni kapital. Povezovanje in sodelovanje ljudi med seboj, na temelju<br />

medsebojnega zaupanja, z namenom, da bi dosegli večjo funkcionalnost družbe - tako<br />

socialno kakor tudi ekonomsko funkcionalnost - sta poglavitni prvini socialnega kapitala. V<br />

družbah z bogatim socialnim kapitalom se ljudje počutijo dobro, varno in udobno. Uspešno<br />

sodelovanje in dejavno povezovanje med pripadniki različnih generacij pa se zgodi takrat,<br />

ko je neka starostno dokaj homogena skupina ljudi dovolj povezana v sebi. Ko je temu tako,<br />

se lahko širi tudi navzven. Univerza za tretje življenjsko obdobje je oblika socialnega<br />

kapitala, kjer se je moč učiti, osebnostno rasti in se socializirati ob delu in druženju. V tej<br />

nalogi nas je zanimalo ali Univerza za tretje življenjsko obdobje ima prvine socialnega<br />

kapitala in če da, katere.<br />

Socialni kapital s svojimi prvinami temelji na povezovanju in interakciji različnih generacij.<br />

Starejši prebivalci lahko družbi dajo veliko. Njihove življenjske in delovne izkušnje so<br />

možen vir razvoja, ki ga v starajoči se družbi ni moč zanemariti ali zavreči. Zanimalo nas je<br />

tudi, kakšni so odnosi med udeleženci Univerze za tretje življenjsko obdobje in kako<br />

njihovo obiskovanje univerze vpliva na njih same, na njihovo osebnostno rast ter na odnose<br />

z drugimi v vsakdanjem življenju. Dejavno sodelovanje v družbenih omrežjih, ki nastajajo<br />

ob pomoči univerze, pripomore k boljšemu fizičnemu in psihofizičnemu stanju starejši<br />

odraslih.<br />

3


Nalogo smo razdelili na štiri vsebinske sklope:<br />

1. Opredelitev, vrste, značilnosti in teorije človeškega, kulturnega in socialnega<br />

kapitala<br />

2. Starost, staranje in tretje življenjsko obdobje ter pogledi nanje<br />

3. Univerza za tretje življenjsko obdobje kot oblika socialnega kapitala<br />

4. Analiza socialnega kapitala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.<br />

V prvem sklopu, Opredelitev, vrste, značilnosti in teorije človeškega, kulturnega in<br />

socialnega kapitala, opozorimo na nedorečenost koncepta socialnega kapitala in njegovih<br />

prvin. Spregovorimo o konceptih, ki se povezujejo s konceptom socialnega kapitala, tj.<br />

človeškim in kulturnim kapitalom. Razpravljamo o vlogi socialnih skupin, socialnih omrežij<br />

in o njihovem vplivu na osebnostno rast, pridobivanje znanja in posledično na rast<br />

skupnosti, družbeno kohezivnost in gospodarsko rast. Preučimo zamisel o tem, da lahko<br />

posamezniki in skupine bolje aktivirajo svoje vire ob medsebojnih povezavah. Opozorimo<br />

na to, da kar se dogaja na mikro ravni, dobrih medsebojnih odnosov, vrednot, misli, itd.,<br />

vpliva tudi na makro družbeno raven. Posebno mesto damo osrednji prvini socialnega<br />

kapitala: družbenemu zaupanju, ki izhaja iz obojestranskih, vzajemnih norm in pravil, prav<br />

tako kot socialni kapital. Sprva spregovorimo o konceptu socialnega kapitala na splošno,<br />

kasneje se poglobimo v teoretike, ki so koncept oblikovali, pri čemer se osredotočamo na<br />

sociološko interpretacijo pojma.<br />

V drugem sklopu teoretičnega dela Starost, staranje in tretje življenjsko obdobje preučimo<br />

naslovne koncepte. Poudarimo prehod iz obdobja poklicne dejavnosti v poklicno nedejavno<br />

obdobje po upokojitvi. To je čas, ko se zgubi veliko človeškega kapitala zaradi pomanjkanja<br />

socialnega kapitala v okolju. Obravnavamo dejavnike, ki ta prehod določajo. Pozornost<br />

posvetimo tudi psihološkemu stanju človeka, ki se sooča z novim življenjskim obdobjem.<br />

V tretjem, zadnjem sklopu teoretičnega dela naloge, Univerza za tretje življenjsko obdobje,<br />

predstavimo poslanstvo te. Seznanimo se z zgodovino univerze vse od njene ustanovitve v<br />

Sloveniji dalje. Opišemo profile sodelujočih, njihove cilje in dejavnosti. Preučimo tudi<br />

mednarodno sodelovanje in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi.<br />

4


V četrtem, empiričnem delu Analiza socialnega kapitala na Univerzi za tretje življenjsko<br />

obdobje v Ljubljani sprva preučimo, kako izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko<br />

obdobje v Ljubljani vpliva na pridobivanje znanja, na medsebojne odnose in na širjenje<br />

socialnega omrežja. Nadalje nas zanima, kaj je slušateljem na univerzi najpomembnejše.<br />

Raziskujemo tudi, ali se je v življenju slušateljev kaj spremenilo odkar prihajajo na univerzo<br />

in kaj obiskovanje pomeni za njihovo socialno okolje.<br />

5


1. Opredelitev, vrste, značilnosti in teorije človeškega, kulturnega in<br />

socialnega kapitala<br />

1.1. Opredelitev, značilnosti in vrste socialnega kapitala<br />

Socialni kapital je razmeroma nov pojem, v rabi predvsem v ekonomski, politični,<br />

sociološki znanosti. Koncept je v rabi tudi na področjih kot so gospodarjenje z viri,<br />

upravljanje, poslovodstvo in tako dalje. Nanaša se na povezave med socialnimi mrežami ter<br />

na povezave znotraj teh.<br />

Socialni kapital se tesno povezuje s konceptoma človeški in kulturni kapital. Človeški<br />

kapital opredelimo na različne načine, denimo kot:<br />

a) »znanje, spretnosti, sposobnosti in značilne lastnosti posameznika, ki boljšajo<br />

osebno, družbeno in gospodarsko bivanje«. (Healy in Cote 2001, str. 18) Theodore<br />

Schultz je ekonomist, ki je prvi opozoril na to, da so naložbe v kakovost življenja<br />

prebivalstva odločilne za prihodnost. Ko govorimo o gospodarskih dejavnostih,<br />

mislimo na vse dejavnosti, ki posredno ali neposredno ustvarjajo dobiček. Večinoma<br />

je to plačano delo, vendar vključujemo tudi neprofitne dejavnosti, ki podpirajo<br />

posameznike in njihovo zaposljivost.<br />

b) V preteklosti so definicije človeškega kapitala zajemale le stopnjo izobrazbe, sedaj<br />

pa upoštevajo tudi do katere mere nekdo zna uporabiti svoje znanje in spretnosti.<br />

(OECD 1 1998, str. 6) Po OECD-ju človeški kapital čemi v ljudeh: gre za znanje,<br />

spretnosti, zdravje ljudi. Gre za znanje in za znanje o uporabi znanja. Obe vrsti<br />

znanja pridobivamo vse življenje. Izobraževanje, usposabljanje in zdravje bistveno<br />

določajo proizvodnost posameznikov. Ekonomija preteklosti je temeljila na naravnih<br />

virih. Ti so seveda redki, saj jih je moč izčrpati. Današnja ekonomija pa temelji na<br />

virih, ki se ne izčrpajo, saj se gradijo na znanju. (Daniele Blondel v Findeisen 2004,<br />

str. 66)<br />

1 OECD je kratica za Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj, uradna spletna stran je na voljo na naslovu:<br />

http://www.oecd.org (29.11.2008)<br />

6


V znanju, ki je plodno za ekonomijo, se prepletajo štiri temeljne vrste znanja, ki se<br />

neprestano povezujejo med seboj. Prepletajo se v znanju ali zmožnostih slehernega<br />

posameznika in organizacije:<br />

a) teoretično znanje,<br />

b) znanje o tem, kako se kaj naredi (angl. know - how),<br />

c) znanje o tem, kaj se naredi (informacije, podatki na internetu, v podatkovnih bazah,)<br />

in<br />

d) znanje o odnosih (vedeti kdo je kdo, kdo kaj pomeni, na koga se je moč obrniti). To<br />

znanje je plod izobrazbe, okolja in del, ki jih človek opravlja, pa tudi socialnega<br />

kapitala, ki je na razpolago. (prav tam)<br />

Sleherno znanje vsebuje vse druge vrste znanja, ki so se vanj integrirale še preden smo ga<br />

dali od sebe in vsebuje vse tisto znanje, ki se bo vanj še integriralo v prihodnje. Kako ljudje<br />

povečamo svoje znanje Tako, da skupaj delamo. 2 Znanje je namreč neizčrpen vir, ki ga je<br />

nemalokrat moč izkoriščati povsem brezplačno, povečuje pa gospodarsko rast in boljša<br />

počutje.<br />

Francoski sociolog Pierre Bourdieu piše o kulturnem kapitalu oziroma znanju, ki ga nekdo<br />

pridobi v procesu vzgoje in izobraževanja, od česar je kasneje odvisen njegov družbeni<br />

položaj. Govori o vlogi kulturnega kapitala v močno razslojeni družbi. Do razlik v sistemu<br />

kulturnih hierarhij pride predvsem zaradi socialnih razlik. Še več, kulturni »okus« nekoga<br />

navadno zrcali »okus« družbenega razreda, ki mu posameznik pripada. Na kulturnem<br />

kapitalu pravzaprav temelji sistem razlik med posamezniki. Zdi se, da danes materialne<br />

razlike med ljudmi niso tako velike, obstajajo pa velike razlike, ki jih povzroča različnost v<br />

kulturnem kapitalu. Kulturni kapital tudi bistveno vpliva na ustvarjanje dobička in dohodka<br />

- kulturni turizem, ekonomija kulture, itd.<br />

2 Npr. delavec, ki si je veliko izkušenj pridobil s praktičnim delom, sam uporablja to znanje; uporablja pa ga tudi njegov<br />

delodajalec. S tem znanjem pa se bogati tudi delovna skupina v kateri delavec dela. Z njim se bogatijo dobavitelji, ki<br />

dobavljajo, kar je potrebno za izdelavo izdelka, pa tudi uporabniki predmetov, ki jih delavec proizvaja.<br />

7


Bourdieu v teoretični okvir postavlja tudi socialni kapital, ki temelji na tem, koga poznaš<br />

oz. kdo pozna tebe. Prijatelji, poznanstva medsebojni odnosi so temelj za pridobivanje<br />

socialnega kapitala.<br />

Socialni kapital kaže, koliko imamo družbenih vezi in koliko smo vpleteni v družbena<br />

omrežja; gre za družbene mreže, družbene vezi, kolektivne vrednote, norme, družbena<br />

razmerja, vključenost v civilno družbo. Socialni kapital se gradi na medsebojnem zaupanju<br />

in odnosih.<br />

Gre torej, kot smo dejali, za povezovanje ljudi med seboj, v družbene skupine, v formalne in<br />

neformalne odnose, gre za sodelovanje, občutek skupnosti, t.i. »veze«. Namen povezovanja<br />

pa je boljšanje socialnega zaupanja, izgradnja boljših odnosov, medsebojna pomoč, tudi<br />

reševanje pogostih problemov, ki jih ima nekdo ali neka družbena skupina. Ker socialni<br />

kapital ni zgolj koncept, ampak tudi praksa, lahko o izgradnji socialne mreže ljudi govorimo<br />

tudi kot o nezavednem pojavu, saj se posamezniki v družbo ne vključujejo vedno z zavestno<br />

težnjo po pridobitvi oz. povečanju socialne mreže, morda le zato, da bi zadovoljili osebne<br />

potrebe po druženju.<br />

Večino življenja preživimo v različnih družbenih skupinah (družina, šola, vrstniki, prijatelji,<br />

služba…). Skupine močno vplivajo na nas in mi nanje in nam nalagajo svojske oblike<br />

socialnih interakcij. Skupin ne gradimo zaradi zunanje prisile, vanje ne vstopamo prisilno,<br />

temveč zaradi svojih potreb. V t.i. primarnih družbenih skupinah 3 , za katere so značilni<br />

trajni, močno emocionalni medsebojni odnosi, zadovoljujemo svoje osnovne psiho-socialne<br />

potrebe; po varnosti, pripadnosti ljubljenosti, spoštovanju, sprejetosti.<br />

3 Primarna družbena skupina je manjša družbena skupina, katere pripadniki imajo tesne skupne osebne in dalj časa<br />

trajajoče odnose. Te skupine druži zavest članov o skrbi drug za drugega znotraj skupine, skupne dejavnosti in kultura ter<br />

veliko preživljanja skupnega časa. Primer teh skupin so družina, prijatelji iz mladosti in druge visoko vplivne družbene<br />

skupine (ekipni športi, akademske skupine, itd.). Teorijo primarnih in sekundarnih družbenih skupin je podal sociolog<br />

Charles Horton Cooley. Primarno skupino je Cooley poimenoval iz razloga, ker si jo oblikujemo zgodaj v življenju. Za te<br />

skupine je značilno, da so psihološko blizu posameznikovim pogledom in so vir podpore in vzpodbud. Primarne skupine<br />

imajo pomembno vlogo pri razvoju osebne identitete.<br />

8


V sekundarnih skupinah 4 – te so precej instrumentalno določene – pa uresničujemo svoje<br />

različne kulturne potrebe in interese, opravljamo delovne naloge, pripravljamo načrte,<br />

zadovoljimo potrebo po sprostitvi.<br />

»Socialne skupine so zato osnovna oblika socialnih kontekstov, v katerih potekajo socialne<br />

interakcije med ljudmi in tečejo socialni vplivi na posameznike. So nujna vmesna stopnja<br />

med posamezniki in družbo z vsemi različnimi institucijami, ideologijo in družbenimi<br />

procesi. (…) Skupine pa so tudi same »družbe v malem«, saj se v njihovih strukturah<br />

zrcalijo tudi obsežnejše družbene strukture in odnosi, ne le potrebe in interesi ljudi, ki se v<br />

njih združujejo.« (Nastran Ule 2000, str. 368-369)<br />

Tako socialna omrežja, ki jih tvorijo posamezniki s svojim nesnovnim premoženjem,<br />

gradijo boljšo prihodnost in vlagajo v skupno dobro. Koristnost socialnega kapitala lahko<br />

vidimo v boljših ekonomskih in družbenih rezultatih. Pojmi kot so dejavno državljanstvo,<br />

poštenost in družbeno zaupanje se med seboj povezujejo in se posledično medsebojno<br />

krepijo. Socialni kapital, skupaj s človeškim, kulturnim in ekonomskim kapitalom<br />

predstavlja veliko vrednost tako v gospodarskem razvoju kot tudi razvoju družbenih<br />

odnosov oz. socialne povezanosti med ljudmi. 5<br />

Socialni kapital je v svojem poglobljenem smislu precej novejši koncept. Opozarja, da se<br />

predmeti raziskovanja posameznih ved ne končajo tam, kjer so tradicionalno - zlasti<br />

institucionalno - zakoličene meje znanstvenih področij. Socialni kapital, kot predmet<br />

raziskovanja, tako preseže makro raven raziskovanja; brez analize okoliščin, v katerih<br />

interakcije med posamezniki potekajo na mikro ravni, teh interakcij ne moremo razumeti,<br />

kaj šele, da bi predvideli njihove učinke. (Dragoš 2000, str. 241 – 252)<br />

Zato mikro obravnava in koncepti - drobne lastnosti posameznikov v majhnih družbenih<br />

skupinah, na neformalne ravni - opozarjajo nekateri pisci, lahko pomembno vpliva na makro<br />

učinke v celotni družbi na najširši ravni. Kar se dogaja daleč pred pragom institucij, v okolju<br />

4 Ljudje v sekundarni družbeni skupini komunicirajo na precej bolj neosebni ravni, njihova razmerja pa so ponavadi<br />

časovno omejena. V sekundarnih skupinah so vloge pripadnikov bolj podvržene spremembam, kar je tudi v skladu s<br />

temeljnim namenom sekundarnih skupin – določanjem funkcij.<br />

5 http://dictionary.reference.com/browse/social%20capitalr=14; 15.9.08<br />

9


vsakdanjih družinskih, sosedskih odnosov je pomembno, kajti prav tu se ustvarjajo<br />

razmerja, ki so najmanj vidna in jih institucije najteže dosežejo, so pa odločilna za količino<br />

socialnega kapitala. (Dragoš 2002, str. 71-89)<br />

Shema 1: Razsežnosti socialnega kapitala 6<br />

Shema 1 pokaže, da je sintagmo 7 socialni kapital v družbeno dogajanje precej težko<br />

umestiti, saj gre za pojav, ki je razpršen na vse ravni družbenega udejstvovanja in odnosov;<br />

zajema pa tako makro kot mikro raven povezovanja med ljudmi, tako spoznavno kot<br />

strukturno raven družbenega udejstvovanja. Še več, vsi te ravni so med seboj pomembno<br />

povezane, se dopolnjujejo in ne obstajajo druga brez druge.<br />

Pierre Bourdieu in James Coleman (v Dragoš, 2002), s podporo tudi drugih piscev trdita, da<br />

socialni kapital ne izvira iz posameznika, temveč se socialni kapital nahaja v strukturi vezi<br />

med akterji in iz teh struktur tudi izhaja. Lastnosti socialnega kapitala kot so zaupanje,<br />

6 prirejeno po: http://www.gnudung.com/figures/conceptualisationbain.gif, 25.10.08<br />

7 besedna zveza, v kateri je ena beseda glavna, druga pa podrejena (SSKJ – Slovar slovenskega knjižnega jezika)<br />

10


vrednote, uporabnost in dostopnost informacij, veljavnost in učinkovitost norm in sankcij,<br />

nadzorna razmerja in vezi odgovornosti v skupini, so temeljne za njegov obstoj. (Dragoš<br />

2002, str. 71-89)<br />

Kot primer druženja in povezovanja ljudi, lahko omenimo tudi sodobno »virtualno« 8 obliko<br />

združevanja, komunikacije in drugih odnosov med ljudmi – internet 9 oz. medmrežje. (Field<br />

2005, str. 27) Gre za »virtualno« druženje pa tudi menjavo znanja, izkušenj in kulture (t.i.<br />

angl. «on-line« klepetalnice in portali, Facebook, Myspace, Netlog, forumi, konference, tudi<br />

e-pošta).<br />

Lahko rečemo tudi, da je socialni kapital skupek družbenega zaupanja, sodelovanja, norm,<br />

odnosov in socialnih mrež, na katere se lahko ljudje zanašamo pri reševanju skupnih<br />

oziroma javnih problemov.<br />

V današnjem pomenu se pojem socialni kapital prvič omenja leta 1916, ko je Lyda Judson<br />

Hanifan opozorila na pomembnost medsebojnega sodelovanja pri učenju v lokalnih,<br />

podeželskih skupnostih. (Lyda Judson Hanifan 1916 v Putnam 2000, str. 19)<br />

Zadnje čase se je ideja o opisovanju socialnih vezi kot neke vrste kapitala razširila še na<br />

nekatere druge razsežnosti socialnega povezovanja. Sodobne interpretacije so se<br />

osredotočile predvsem na idejo socialnega kapitala kot vir, ki ga lahko uporabimo za<br />

medsebojno sodelovanje in sledenje ciljem, svojim ali skupnim. Dejavnik, ki omogoča, da<br />

dosežemo cilje, je vrsta in število socialnih povezav, ki jih imamo, okrepljenih s skupnimi<br />

prepričanji in vrednotami. Takšen pogled na socialni kapital je vse bolj vpliven v sociološki<br />

znanosti. Ne samo zato, ker obstaja kup dokazov, ki potrjujejo pomembnost povezav med<br />

ljudmi z namenom boljšega življenja, temveč tudi zaradi demokratičnega življenja v širši<br />

skupnosti. (Field 2005, str. 19)<br />

Putnam (Putnam 1995 v Dragoš 2002) pravi, da gre pri socialnem kapitalu za: »lastnosti<br />

socialne organizacije kot so zaupanje, norme in omrežja, ki lahko povečajo učinkovitost<br />

družbe, ker omogoča lažjo doseganje usklajenega delovanja«. »Lahko pospeši usklajevanje<br />

8 mogoča, potencialna, namišljena, navidezna – SSKJ<br />

9 Internet je globalni sistem medsebojno povezanih računalniških omrežij. »Omrežje omrežij«, sestavljeno iz milijonov,<br />

tako javnih kot zasebnih, akademskih, poslovnih, vladnih, lokalnih mrež. Gre za računalniško povezavo, podprto z<br />

različnimi tehnološkimi načini in mediji: z bakrenimi žicami, optičnimi kabli, brezžično povezavo itd. (Wikipedia, 18.9.08)<br />

11


in sodelovanje pri uresničevanju vzajemnih koristi«. »Omrežja, norme in zaupanje,<br />

usposobijo udeležene za učinkovitejše delovanje na poti do skupnih ciljev«.<br />

Bourdieu (Bourdieu v Paxton 1999 v Dragoš 2002) socialni kapital opredeli kot »agregat<br />

aktualnih ali potencialnih virov, s katerimi razpolagajo trajnejša omrežja bolj ali manj<br />

institucionaliziranih razmerij, osnovanih na vzajemnih poznanstvih in prepoznavnosti –<br />

oziroma, z drugimi besedami, s članstvom v skupini«.<br />

Coleman (Coleman v Paxton 1999 v Dragoš 2002) pravi, da »koncept socialnega kapitala<br />

ponazarja, kako lahko socialna struktura posamezne skupine deluje kot opora članom<br />

skupine«.<br />

»Socialni kapital je zamisel o tem, da lahko posamezniki in skupine bolje aktivirajo svoje<br />

vire, ob medsebojnih povezavah.« (Paxton 1999 v Dragoš 2002)<br />

Kawachi (Kawachi idr., 1997, v Dragoš 2002) pravi, da gre za »nevidno lepilo, ki družbo<br />

drži skupaj (…) socialni kapital je najpomembnejši dejavnik ekonomske rasti«.<br />

OECD v svoji študiji navaja (vsaj) štiri obravnave koncepta socialnega kapitala:<br />

1. Antropološka obravnava<br />

Človek nagonsko stremi k združevanju, druženju. Fukuyama poudarja, da je težnja k<br />

socialnemu redu biološko pogojena in da so razlogi za »pojav« socialnega kapitala v<br />

človeški naravi.<br />

2. Sociološka obravnava<br />

Socialni kapital je motivacija ljudi za doseganje socialnih norm in poudarja značilnosti<br />

socialne organizacije kot so zaupanje, norme vzajemnosti in mreže vključevanja v civilno<br />

družbo.<br />

3. Ekonomska obravnava<br />

Temelji na predpostavki, da se človek zaradi osebne koristi odloči za vzajemno delovanje v<br />

družbi in predpostavlja socialni kapital kot možnost upravljanja z različnimi oblikami<br />

skupinskega delovanja. (Glaeser 2001 v The Well being…2001)<br />

12


4. Politična obravnava<br />

Poudarja vlogo institucij, političnih in socialnih norm pri izoblikovanju človeškega vedenja.<br />

Nedavno delo, ki ga je sponzorirala Svetovna banka 10 , poudarja vlogo institucij, socialnih<br />

dogovorov, zaupanja in mrež, torej, socialnega kapitala, pri zmanjševanju revščine in<br />

pospeševanju razvoja. (The Well-being…2001, str. 40)<br />

Kot za vse druge kapitalske oblike (naravni, kulturni, denarni, človeški, blagovni, duševni,<br />

proizvodni kapital), tudi za socialni kapital veljajo naslednje lastnosti:<br />

Odnosnost<br />

Socialni kapital razumemo kot družben odnos, ne kot stvar. Dokler temu ni tako, o<br />

socialnem kapitalu govorimo kot o potencialu. Ta lebdi, a ga je moč aktivirati, kadar je to<br />

potrebno. Brez odnosov socialnega kapitala ni, zato je potrebno izraz razumeti hipotetično,<br />

interakcijsko.<br />

Učinkovitost<br />

Označuje primerjavo razmerij med posameznimi sestavinami ob začetku, ob nastanku<br />

socialnega kapitala in ob koncu socialnega kapitala. Sestavine socialnega kapitala se lahko<br />

pomnožijo, ali pa se v vsem času obrabijo. Zaupanje, kot primer značilnosti, se lahko v<br />

nekem dejanju ali dejavnosti utrdi, ali pa splahni.<br />

Vidnost<br />

Pomeni da se kapital obnavlja, še najbolj takrat, ko je viden in očiten. Pojavno bistvo<br />

(vsake) oblike kapitala je v tem, da bolj ko je viden, večji je in ko je večji, je tudi bolj viden.<br />

Uspešnost<br />

Se nanaša na vse tisto, kar lahko z nekim kapitalom dosežemo. Gre za cilje, ki ne bi bili tako<br />

dostopni, če ne bi bilo socialnega kapitala. (Dragoš 2002, str. 71-89)<br />

10 Svetovna banka je mednarodna organizacija, ki nudi denarno in tehnično pomoč razvijajočim se državam, osnovni<br />

namen njenega delovanja pa je zmanjševanje revščine. Uradna spletna stran je na voljo na naslovu:<br />

http://www.worldbank.org/ (29.11.2008).<br />

13


Socialni kapital vključuje dve razsežnosti in ga lahko opredelimo tudi kot kombinacijo<br />

stvarnih in subjektivnih lastnosti socialnih omrežij. Stvarne lastnosti omrežja se nanašajo na<br />

zanimanja, mnenja, cilje nosilcev; subjektivne lastnosti pa razumemo kot kakovost odnosov<br />

tj. pripravljenost za recipročnost, podobnost ali različnost v stališčih, prepričanjih, več ali<br />

manj čustvene bližine. (Dragoš 2002 str. 71-89)<br />

V vseh, med seboj precej različnih, teorijah socialnega kapitala in v pripadajoči literaturi,<br />

najdemo dva sestavna dela socialnega kapitala: zaupanje in socialno mrežo. (Baron, Field,<br />

Schuller 2000, str. 14)<br />

Za boljše razumevanje nadaljnjega opisa sintagme socialnega kapitala je ključnega pomena,<br />

da na kratko opišemo tudi ta dva pojma, v sociološko družbenem smislu.<br />

14


1.2. Zaupanje kot bistvena lastnost socialnega kapitala<br />

V svetu, ki je vse bolj zapleten in negotov, so posamezniki bolj kot kdajkoli poprej<br />

prepuščeni sami sebi in nasprotujočim silam, ki sem jim upirajo. Nekdanji veliki kolektivni<br />

diskurzi, denimo diskurz delavskega gibanja ali revolucije, so prepustili mesto samostojnim<br />

in osamljenim nastopom, osamljeni besedi.<br />

Vrhu tega se krha odnos z normami. Nekateri to imenuje denormalizacija, drugi spet<br />

deregulacija. Težko je zaupati, kadar norm ni.<br />

Z vprašanjem zaupanja se ukvarjajo različne vede: psihologija, sociologija, etnologija,<br />

socio-ekonomija.<br />

Kriza družbenih vezi ima tudi svoje dobre plati. Nujno je namreč ohraniti trdnost družbe, ki<br />

jo načenjajo najrazličnejši pojavi; depolitizacija, pomanjkanje recipročnosti, upad spontane<br />

družabnosti, neprijaznost, itd. Robert Putman v Bowling Alone (2000) opiše ta upad; pravi,<br />

da kadar poštenost in zaupanje mazilita družbene svetove in neizogibna družbena trenja,<br />

tedaj je pomanjkanje zaupanja med državljani in institucijami, med člani družbe lahko zelo<br />

nevarno.<br />

Če je zmožnost posameznikov, da sodelujejo in dosegajo skupne cilje odvisna od norm in<br />

skupnih vrednot, kamor spada tudi medsebojno zaupanje, tedaj je tudi moč družbe odvisna<br />

od tega: od zaupanja. Pomanjkanje zaupanja slabo vpliva na zmožnost inoviranja in na<br />

upravljanje z notranjimi konflikti.<br />

Danilo Martucelli (1999) 11 trdi, da je za zaupanje potrebno kompleksno družbeno strukturo<br />

razbiti na manjše koščke. Stopnja negotovosti in nedoločenosti je v današnji družbi številnih<br />

družbenih situacij, v medsebojnih odnosih takšna, da zaupanje bolje deluje v manjših<br />

družbenih okoljih.<br />

Manj kot so organizacije urejene s predvidljivimi postopki in navodili, toliko bolj zaupanje<br />

postaja pomembna prvina dinamike teh organizacij. Univerza za tretje življenjsko obdobje<br />

je zrasla na zaupanju, medsebojna pravila delovanja so dolga leta nastajala tako kot nastaja<br />

11 Danilo Martucelli; Sociologie de la modernit, 1999<br />

15


pravo običajev; z delovanjem in življenjem. Bolj ko je organizacija rasla, bolj se je zatekla k<br />

pravilom in pravilnikom, a njene študijske skupine so še zmeraj samo organizirane in zdi se,<br />

še zmeraj temeljijo na zaupanju.<br />

Koncept zaupanja buri duhove v filozofskih in političnih razpravah že od nekdaj. V takšnih<br />

kontekstih gre predvsem za zaupanje kot zaupanje med posameznikom in institucijo.<br />

Fukuyama (1992 v Baron, Field, Schuller 2000, str. 15) pravi, da je zaupanju dodeljen<br />

najvišji status, da ima najpomembnejšo vlogo pri razumevanju in nastajanju ekonomskega<br />

in socialnega reda posamezne družbe. Dobrobit in konkurenčnost nekega naroda, države ali<br />

družbe sta odvisna predvsem od zgolj ene kulturne značilnosti; od stopnje zaupanja med<br />

pripadniki te skupine. Zaupanje Fukuyama opredeli kot pričakovanje, ki izhaja iz skupnosti,<br />

v kateri veljajo neke skupne norme. Lastnosti takšne skupnosti so poštenost, urejenost ter<br />

medsebojno sodelovanje, tako, da ne potrebujejo neke razširjene, institucionalne ali uradne<br />

ureditve svojih odnosov. Osnova za medsebojno zaupanje izhaja iz primarne in prioritetne<br />

moralne obveze.<br />

V sociološki literaturi najdemo različna pojmovanja pojma zaupanje. Zaupanje lahko<br />

opredelimo kot lastnost posameznika, značilnost zaupanja so tedaj sočutje, občutki in<br />

vrednote. Drugi pogled vidi zaupanje kot kolektivno oznako, ki je namenjena doseganju<br />

skupnih organizacijskih načrtov. Zaupanje lahko razumemo tudi kot družbeno koristno<br />

dobrino, ki jo ustvari in vzdržuje družbeni sistem. (Misztal 1996 v Fu 2004, str. 14 - 15)<br />

Kako se gradi zaupanje Odvisno je od tega, kakšne so naše predstave. Če ima drugi močan<br />

družbeni položaj, če se ta kaže v njegovem normiranem obnašanju, v spoštovanju<br />

dogovorjenih kod obnašanja, če izkazuje umeščenost v družbo, če ima diplome, če podpiše<br />

pogodbo, itd. Če ima ugled, če imamo skupne znance, tedaj je možnost vzpostavitve<br />

zaupanja večja. Pa tudi, če je odnos z drugim oseben, če poznamo njegova predhodna<br />

dejanja, če delamo skupaj, tedaj so možnosti za zaupanje večje. Na Univerzi za tretje<br />

življenjsko obdobje so denimo svojo rast sprva zvezali z uveljavljenimi imeni strokovnjakov<br />

iz uglednih ustanov, kasneje so s trdim delom in zavzetostjo gradili ugled. Vrstila se je vrsta<br />

skupnih aktivnosti, a slednje niso prinesle večjega zaupanja slušateljev do vodstva univerze.<br />

Največ zaupanja se na univerzi odvija v primarnih socialnih skupinah, ki se ustvarjajo<br />

znotraj študijskih krožkov.<br />

16


Zaupanje je prepričanje, da je nekdo sposoben, voljan narediti, kar se od njega pričakuje; je<br />

prepričanje, da je nekdo pošten, iskren; je prepričanje, da je nekaj dobro in da bo dobro<br />

vplivalo na uresničitev nekaterih pričakovanj. (SSKJ)<br />

Vsa ta različna pojmovanja so med seboj povezana. Na osebni ravni nekomu zaupamo, da<br />

bo nekaj storil, na podlagi poznavanja njegovega ugleda ter na podlagi lastnih izkušenj z<br />

njim ali iz izkušenj nekoga, ki mu zaupamo. Na kolektivni ravni pa velja, če ne zaupamo<br />

organizaciji, ki ji nekdo pripada, tedaj tudi posamezniku ne bomo zaupali. Preden nekomu<br />

zaupamo, pomislimo na njegovo ozadje, kulturo in na to, kakšen je njegov družbeni položaj;<br />

medsebojna povezanost kaže na to, kako bomo gradili zaupanje na mikro ravni, kar je<br />

podlaga za bolj zapleteno in abstraktno pojavnost zaupanja na makro - družbeni ravni.<br />

(Dasgupta 1988 in Luhmann 1988 v Fu 2004)<br />

Potrebno je razločiti tri vrste zaupanja:<br />

• medsebojno zaupanje med poznanimi ljudmi (družina, sodelavci, sosedje),<br />

• medsebojno zaupanje med nepoznanimi ljudmi in<br />

• zaupanje v javne in zasebne institucije.<br />

Če lahko ljudem zaupamo, pomeni da so zaupanja vredni; to pomeni, da je družba bogata s<br />

socialnim kapitalom in da so problemi znotraj takšne skupnosti lažje rešljivi. (The Wellbeing…2001,<br />

str. 42)<br />

Vse poteze socialne organizacije (zaupanje, norme, socialne mreže) so usmerjene v<br />

napredek in boljšo učinkovitost vse družbe. Napredek v korist posameznika, je temelj<br />

napredka v javno dobro. Razvite kolektivne vrednote in socialna vključenost posameznika z<br />

zaupanjem do drugih in sistemu, pa so predpogoji za obstoj zaupanja. (Putnam 2000)<br />

Zaupanje je mehanizem, ki je »utelešen« v strukturo socialnih odnosov; je posledica<br />

dogovorov na osebni ravni in v širšem smislu tudi dogovorov znotraj neke socialne mreže.<br />

Vir zaupanja, so skupne norme in pravila. Putnam (1993 v Fu 2004) pravi, da družbeno<br />

zaupanje izhaja iz obojestranskih, vzajemnih norm in pravil, prav tako kot socialni kapital.<br />

17


1.3. Socialna omrežja kot nosilci človeškega, kulturnega in socialnega<br />

kapitala<br />

Socialno omrežje je družbena struktura, sestavljena iz t.i. vozlov - to so posamezniki ali<br />

organizacije - in povezav med njimi. Spoji, ki te vozle združujejo, temeljijo na vrstah<br />

medsebojne odvisnosti kot so vrednote, vizije, ideje, prijateljstvo, skupni interesi, cilji; vse<br />

to skupaj tvori družbeno sestavo, ki je nemalokrat zelo zapletena.<br />

Omrežja so »odprte strukture, zmožne brezmejnega širjenja navzven in dopolnjevanja z<br />

novimi vozli, vse dokler so jim skupne iste kode sporazumevanja (npr. skupne vrednote za<br />

doseganje ciljev)«. (Castells 1996 v Baron, Field, Schuller 2000, str. 19)<br />

Iglič socialno omrežje opredeljuje kot »množico enot, ki jih povezujejo družbene vezi«.<br />

Enote analize socialnih omrežij so lahko posamezniki, skupine, formalne organizacije,<br />

industrijske veje. Gre za socialno okolje posameznega akterja, znotraj katerega je mogoče<br />

akterjevo vedenje pojasniti z njegovim položajem v okolju in z lastnostmi omrežja, ki mu<br />

pripada. Pomembni za oblikovanje posameznikovega interesa in sprejemanja odločitev pa<br />

so tudi drugi akterji v omrežju opazovanega posameznika. (Iglič 1988, str. 3)<br />

Sociologi se v splošnem strinjajo, da so socialna omrežja izjemno pomembna na vseh<br />

ravneh svojega obstoja, tako za uspešnost skupnih prizadevanj kot za uspešnost ravnanja<br />

posameznika, ki se ukvarja z vsakodnevnimi pripetljaji. Socialna omrežja analizirajo<br />

antropologi, sociologi, tehniki itd. Norme in pretok informacij so osnovne sestavine<br />

pojavnosti in delovanja socialnih omrežij, kljub temu pa je precej zahtevno pojem ujeti v<br />

eno opredelitev.<br />

Analize socialnih omrežij dajejo poudarek socialnem odnosu, na vzorcih in vsebinah teh<br />

odnosov. Ključna predpostavka analize je, da se vse posameznike in njihove reakcije<br />

opazuje neodvisno ter da vezi med njimi vidimo kot kanale za prenos oziroma pretok<br />

informacij in nesnovnih virov. Odnosi pomenijo transakcijo, komunikacijo, koristnost<br />

odnosov, čustvovanje, moč/avtoriteto in sorodnost odnosov. Socialnih omrežij ni moč<br />

obravnavati na temelju lastnosti enega posameznika, pripadnika te socialne mreže. (Knoke<br />

and Kuklinski 1991 v Baron, Field, Schuller 2000, str. 1, 19)<br />

18


Posledično lahko rečemo, da socialni kapital, ki izhaja iz socialnih mrež in povezav, ni<br />

lastnost posameznika, temveč funkcija odnosov med posamezniki samimi ali odnosov med<br />

posameznikom in institucijo.<br />

Bolj ko se posameznik povezuje z drugimi, večjo omrežje si omogoča. Kot je razvidno iz<br />

druge sheme, je mreža skoncentrirana tam, kjer je največ ljudi. To pa še ne pomeni, da so<br />

velika mesta, kjer je veliko ljudi na kupu, že sama po sebi bogata s socialnim kapitalom. Za<br />

dobre odnose je potrebno še veliko več kot samo kvantiteta ljudi.<br />

Shema 2: Socialna mreža, prikaz vezi med ljudmi, njihovo prepletanje, povezovanje in<br />

združevanje 12<br />

Ko obravnavamo povezovanje ljudi med seboj v socialna omrežja, tedaj je pomembno, da<br />

razlikujemo kako, kje in zakaj se takšne vezi vzpostavljajo.<br />

12 http://www.orgnet.com/alters2.gif, pridobljeno, 2.12.08<br />

19


1.4. Vrste socialnega kapitala ali vzpostavljanje družbenih vezi,<br />

»premoščanje« in spoji<br />

Woolcock (1999 v The Well-being…2001) opredeli tri osnovne pojavne oblike socialnega<br />

kapitala: družbene vezi, »premoščanje« in spoje (angl. bonding, bridging, linking).<br />

Povezovanje (angl. bonding) se navadno izrazi kot odnos med ljudmi s podobnimi<br />

življenjskimi situacijami; znotraj družine, tesni prijateljski odnosi, sosedje, pripadniki iste<br />

etnične skupine. Socialni kapital kot »premoščanje« (angl. bridging), se nanaša na odnose<br />

med daljnimi prijatelji, sodelavci, znanci, združbami.<br />

O spojih (angl. linking) pa govorimo pri odnosih med različnimi socialnimi formacijami<br />

(sloji) v družbeni hierarhiji, kjer so moč, bogastvo in socialni položaj, različno razporejeni<br />

in dostopni posamezniku, ki pripada določenemu družbenemu sloju.<br />

Močno povezovanje ljudi znotraj družinskih ali etničnih skupin se izraža s skupnim<br />

namenom in medsebojnim zaupanjem. Brez mostov med takšnimi združbami, lahko pride<br />

do t.i. »zaprte družbe«, ki sama zase izključi druge ne-pripadnike določene skupine ali<br />

družine. Sledenje ozkim, omejenim interesom, z občutkom medsebojnega zaupanja in<br />

varnosti znotraj takšnega socialnega združenja, lahko privede do nizkega zaupanja do<br />

drugih družbenih skupin in zato tudi do ne-sodelovanja z družbo. (The Well-being…2001,<br />

str. 42 - 43).<br />

Pri močno povezani »zaprti« družbeni skupini, je odločilnega pomena, da se takšna socialna<br />

mreža poveže tudi z drugimi navzven, da sprejema drugače misleče ali zgolj pripadnost<br />

drugi socialni mreži; da premosti svoje meje, da sodeluje tudi z drugimi pripadniki drugih<br />

družbenih struktur. Le tako se lahko razvije tudi zaupanje do druge družbe, ki je zelo<br />

pomembno pri delovanju družbe kot celote oz. družbe nasploh. Zato so lahko nekatere<br />

močno povezane družbe ovirane pri socialnem vključevanju in osebnem razvoju<br />

posameznika.<br />

Nekateri pisci (Dragoš 2002) opredeljujejo »bonding« kot negativno funkcijo socialnega<br />

kapitala – kot utesnjujoč socialni kapital. Učinek takšnih povezav je za okolje lahko<br />

velikokrat negativen, saj se socialni kapital generira na podlagi sankcij. Neformalne norme<br />

20


in vrednote 13 lahko posameznikom znotraj socialnih mrež lajšajo ali pa tudi otežijo<br />

dostopnost do življenjskih virov.<br />

Socialni kapital kot povezovanje med ljudmi (angl. bonding), je pogoj za izražanje<br />

medsebojne vzajemnosti in solidarnosti; kot nasprotje temu je »premoščanje« družbenih<br />

omrežij (angl. bridging) boljše za zunanje pridobitve in za razpršenost informacij; še več,<br />

omogoča nastanek t.i. širše identitete in širše vzajemnosti, med tem ko povezovanje znotraj<br />

družbenega omrežja (angl. bonding) na nek način zavaruje omejenost oz. ozkoglednost<br />

pripadnikov. 14 Figurativno rečeno, povezovanje med ljudmi znotraj neke družbene skupine,<br />

deluje kot super-lepilo družbe, med tem ko »premoščanje« navzven, zunaj družbenih<br />

skupin, družbo splošno oskrbuje kot »WD-40«. (Putnam 2000, str. 23)<br />

Tudi Dragoš in Leskošek (2003, str. 66 in 67) podobno trdita, da socialni kapital nastaja v<br />

kombinaciji horizontalnih in vertikalnih socialnih vezi. Med horizontalne spadajo povezave<br />

med posamezniki in skupinami na neformalni podlagi – sorodniki, prijatelji, sosedje,<br />

znanci. 15 Vertikalne povezave pa se nanašajo na formalizirana hierarhična razmerja - med<br />

lokalnimi in državnimi oblastmi, med delavcem in nadrejenim, učiteljem in učencem itd. S<br />

sovpadanjem ugodnih, tako vertikalnih kot horizontalnih, povezav, socialni kapital utrjuje<br />

podlago iz katere je nastal; izkušnja zaupanja okrepi zaupanje. In v primerih, ko to ni<br />

mogoče, socialni kapital še vedno nastaja tako, da se pomanjkljivost enega področja<br />

nadomesti s prednostjo katerega drugega področja - kompenzacija 16 .<br />

13 …posamezniku sugerirajo hierarhijo med individualnimi in skupinskimi cilji, določajo razmerja moči med njimi, ter s<br />

tem krepijo ali pa dušijo socialni kapital celotnega omrežja. (prav tam)<br />

14 Socialni kapital v smislu »premoščanja« (bridging) pozitivno vpliva tudi na ekonomsko rast gospodarstva, med tem ko<br />

ima zgolj »interno« povezovanje v homogene skupine (bonding) negativen vpliv. Iz močnih družinskih vezi, lahko sledi<br />

šibkost vzpostavljanja vezi med posamezniki, ki niso povezani. (Beugelsdijk, Smulders 2003, str. 2 in 3)<br />

15 Horizontalne povezave so lahko tudi formalizirane narave, pod pogojem, da ni bistvene razlike v količini družbene moči<br />

med partnerji. (prav tam, str. 66)<br />

16 zaradi izgube, pomanjkanja česa narediti, sprejeti kaj drugega; nadomestiti, nadoknaditi (SSKJ)<br />

21


Povezovanje med ljudmi v horizontalne socialne mreže lahko primerjamo (če ne celo<br />

istovetimo) s pojavno obliko socialnega kapitala imenovano “bonding” – socialne vezi in<br />

»bridging« - premoščanje, ki se vzpostavlja med ljudmi s podobnimi interesi ali<br />

življenjskimi situacijami. Vertikalno obliko nastajanja socialnega kapitala pa lahko<br />

povežemo z t.i. “linking”-om, kjer gre za povezovanje ljudi iz različnih socialnih situacij,<br />

različno stopnjo družbenega ugleda, moči itd.<br />

22


1.5. Teorije socialnega kapitala<br />

Pri podrobnejšem opisu teoretične podlage pojma socialni kapital, smo se omejili na tri<br />

psice. Pierre Bourdieu, sociolog, filozof, mislec, socialni kapital močno povezuje s sociokulturno<br />

družbeno sestavino; Robert Putnam, sociolog, politolog, socialni kapital<br />

opredeljuje kot temelj javnega in osebnega, tako razvoja kot dobrobiti; James Coleman,<br />

sociolog, ekonomist, pravi da je socialni kapital »bližnjica« do uspešnega delovanja družbe.<br />

Pierre Felix Bourdieu (1.8.1930 – 23.1.2002) je francoski sociolog, pisatelj, mislec,<br />

filozof, pedagog, akademik in antropolog. Zaradi širine svojega delovanja je bil eden<br />

vodilnih francoskih mislecev, poznan po svojem vplivu na razvoj sociologije. Vodil je tudi<br />

obsežne empirične sociološke raziskave o življenjski stilih različnih družbenih skupin v<br />

Franciji.<br />

Bourdieuja je zanimala predvsem trdovratnost obstoja družbenih slojev in drugih utrjenih<br />

oblik družbene neenakosti. Za razumevanje Bourdieujevega koncepta socialnega kapitala je<br />

pomembno upoštevati dejstvo, da je bil njegov vodilni interes razumeti družbeno hierarhijo.<br />

(Field 2003, str. 13 – 15) Kljub sodobnosti, je skrbno ohranjal tudi vez s sociološko<br />

tradicijo. V njegovih delih je čutiti vpliv tradicionalne sociologije Maxa Webra, Karla<br />

Marxa, Emila Durkheima. 17<br />

Na tej podlagi je izoblikoval tudi svoje teorije, za katere je zmeraj iskal tudi izkustveno<br />

podlago, osnovano na vsakodnevnem življenju. Zato lahko njegova dela opredelimo kot<br />

dela kulturne sociologije; tudi on sam je svoj prispevek k znanosti imenoval teorija prakse<br />

ali angl. »Theory of Practice« 18 . Osnova Bourdieujeve sociološke misli je ideja, da je družba<br />

17 Po Webru je povzemal pojmovni aparat, predvsem pa koncepte za proučevanje simbolnih praks in simboličnih dobrin;<br />

ohranjal je Marxova načela, da se je pri sociologiji potrebno osredotočiti na prakse, ne samo na strukture ali teorije in da<br />

predmet sociološkega raziskovanja ni posameznica ali posameznik temveč so to družbene skupine; Durkheim pa ga je<br />

navdihnil s splošno sociološko shemo, ki omogoča strogo konceptualizacijo družbenih »reprezentacij« in njihovo povezavo<br />

z »družbenimi dejstvi«. (Bourdieu, 2003)<br />

18 Theory of Practice – teorija prakse; tako je Bourdieu poimenoval svoje delo, saj je svoje teorije vedno podkrepil z<br />

izsledki iz praktičnega dogajanja v družbi; povezovanje in dopolnjevanje teorije s prakso. (Wikipedia, 2.12.08)<br />

23


skupek družbenih polj. Oblike kapitala – ekonomski, kulturni in socialni – so bistveni<br />

dejavniki, tako pri določanju družbenega položaja kot pri različnih možnostih kateregakoli<br />

subjekta, na kateremkoli družbenem področju. 19 Ekonomski kapital zajema ekonomsko<br />

vrednost določene družbe oziroma dohodke in premoženje (stavbe, tovarne, denar). Kulturni<br />

kapital pa predstavljajo znanje, izkušnje, navade, sposobnosti pripadnikov družbe.<br />

(Siisiäinen 2000, str. 11)<br />

Dragoš in Leskošek (2003) kulturni kapital po Bourdieuju še nadalje delita na tri oblike:<br />

• objektiviran (snovni in virtualni izdelki, denimo umetniški),<br />

• institucioniziran (formalna dokazila o doseženi izobrazbi) in<br />

• personificiran (privzgojene veščine za vrednotenje, razumevanje in ustvarjanje<br />

kulturnih dobrin) kulturni kapital.<br />

Vse tri vrste kapitala lahko razumemo kot izvore družbene moči zaradi naslednjih<br />

značilnosti:<br />

• dostopni so v omejenih količinah,<br />

• so dragoceni (vrednotno so razvrščeni nad večino drugih dobrin, ali pa so celo sami<br />

vrednote),<br />

• so predmet tekmovanja med posamezniki in skupinami ter<br />

• omejene količine se lahko povečujejo same od sebe.<br />

Mobilnost, posameznika ali družbenih skupin, skozi te tri vrste kapitala, je pogoj za večanje<br />

ali manjšanje njegove/njihove družbene moči. Pri vsem tem je potrebno upoštevati tudi<br />

pomembno predpostavko in sicer, posameznikov izhodiščni položaj, ki ga Bourdieu<br />

poimenuje s terminom »habitus«. To je duševna in duhovna »drža« posameznika, ki je<br />

določena s socialnim položajem družine, ki ji je ta izpostavljen že s primarno socializacijo<br />

in od katere je v pomembni meri odvisna tudi njegova nadaljnja pot.<br />

19 Vsako družbeno polje ima svoj profil; sorazmerno odvisno od tega, katera oblika kapitala prevladuje.<br />

24


Ključni pojmi Bourdieujevega raziskovalnega dela so: »habitus« 20 , »field« 21 in »symbolic<br />

violence« 22 . (Wikipedia, 15.9.08)<br />

Socialni kapital je vsota dejanskih in potencialnih virov, ki se povečujejo z mnoštvom<br />

vzajemnih poznanstev ali prepoznavanj tako posameznika kot družbene skupine. To je<br />

kapital socialnih odnosov, ki bodo, če bo potrebno, družbo podprli. Posameznikova zavzeta<br />

navzočnost v družbenih omrežjih zvišuje dobiček (tudi ekonomski) in s tem zahteva<br />

posebno naložbeno strategijo, osebno ali skupinsko, pri čemer se naključni odnosi lahko<br />

spremenijo v družbene; takrat je takšno socialno omrežje uporabno in dobičkonosno,<br />

kratkoročno in tudi dolgoročno. (Field 2005, str. 20)<br />

Bourdieu socialni kapital opredeljuje tudi kot del širše strukture odnosov in osebnih<br />

prepričanj, ki so povezani z nesorazmernostjo virov in različno stopnjo moči. (Field 2005,<br />

str. 19) Človek se rodi v družino, ki je že umeščena v družbeno okolje; družbeni status je<br />

tako rekoč določen in »začetna točka« posameznika je neizbežno taka, kot okolje, ki mu<br />

pripada njegova družina.<br />

Zaradi tega, t.i. posameznikovega izhodiščnega položaja (habitus), je tudi dostopnost do<br />

življenjskih virov med posamezniki neenakomerna, stopnja družbene moči različna in<br />

družbena mobilnost neenako dostopna. Ljudje smo na začetku svoje poti opremljeni z<br />

različnimi količinami vseh oblik kapitala. Obstaja seveda mnogo poti (npr. brezplačno<br />

šolanje, dopolnilno učenje itd.) za zvišanje kateregakoli od njih, vendar glede na izhodišče,<br />

dostop ni enakomerno porazdeljen. (Dragoš in Leskošek 2003, str. 66 in 67)<br />

20 Pridobljeni vzorci mišljenja, obnašanja in naklonjenosti; vzorci ali dispozicije so rezultat ponotranjene kulture in<br />

socialne strukture prek izkušenj posameznika ali skupine.<br />

21 Polje oz. ozadje, v katerem so nameščeni t.i. agenti (filozofski koncept za predstavnike družbe) in njihov socialni<br />

položaj.<br />

22 T.i. »simbolično nasilje«; tiha, skoraj nezavedna oblika kulturne ali družbene nadvlade, ki se pojavlja v vsakodnevnih<br />

socialnih navadah in je nad zavednimi subjekti.<br />

25


Shema 3: Kombinacija različnih količin kapitala z njegovo socialno, ekonomsko in kulturno<br />

obliko (prirejeno po Dragoš in Leskošek 2003, str. 44)<br />

Na tretji shemi je prikazan »5-dimenzijski« socialni prostor posameznika. Prve tri<br />

razsežnosti so ponazorjene s kocko moči (vse tri vrste kapitala; ekonomski kulturni in<br />

socialni). Četrta razsežnost je posameznik in njegova pot oziroma mobilnost skozi<br />

(socialno) življenje, kar pa predstavlja peto dimenzijo, čas. Upoštevanje teh dimenzij, pa<br />

pomeni da se zavedamo naslednjega :<br />

• posameznik je vselej različno opremljen s posameznimi količinami ekonomskega,<br />

kulturnega in socialnega kapitala;<br />

• smer in hitrost menjavanja teh položajev sta nepredvidljiva;<br />

• začetna vrženost posameznika v preigravanje teh položajev; v shemi si lahko<br />

predstavljamo ta del kot začetek, izhodiščno točko vstopa v prostornino kocke, od<br />

koder ta nadaljuje svojo mobilnost.<br />

Prav to, začetno vrženost posameznika ali izhodiščno točko na shemi, Bourdieu imenuje<br />

habitus. V narisanem primeru gre za posameznika, ki je na začetku opremljen z izrazito<br />

26


nizkimi količinami vseh treh oblik kapitala; ko pa mu uspe zvišati kulturni kapital, se lahko<br />

poteguje tudi za več ekonomskih dobrin. (Dragoš in Leskošek 2003, str. 43 - 46)<br />

V delu »The Forms of capital« 23 Bourdieu (1986) definira socialni kapital kot »skupek<br />

dejanskih ali potencialnih virov, ki vodijo do vrednosti trajne socialne mreže, bolj ali manj<br />

institucionaliziranih odnosov skupnega poznanstva in prepoznavanja«.<br />

Lahko rečemo, da je socialni kapital po Bourdieu-ju sestavljen iz dveh sestavin.<br />

Prva je za našo obravnavo pomembna. Temelji na skupinskem udejstvovanju in socialnih<br />

omrežjih - ne samo kakovosti določene skupine, temveč tudi skupka dobrih odnosov med<br />

ljudmi znotraj teh omrežij. Medsebojno sodelovanje, pripadnost skupini in vpletenost<br />

posameznikov v socialne odnose, nanje delujejo pozitivno in vodijo k izboljšanju<br />

družbenega položaja na različnih področjih.<br />

Sodobni primeri socialnega kapitala so prostovoljna društva, trgovske družbe, politične<br />

skupine, skrivna združenja (t.i. prostozidarji 24 ). Prostovoljna društva so primer rezultata in<br />

formiranja socialnega kapitala. Prostovoljci so med seboj povezani, združeni, imajo<br />

»občutek skupnosti«. Znanje, izkušnje in delo si med seboj porazdelijo. S skupnim znanjem<br />

in sodelovanjem ustvarjajo mrežo, ki je v družbi dobrodošla in cenjena. Ustanavljanje<br />

prostovoljnih društev lahko vidimo kot naložbo posameznika ali družbe; naložbo v dobre,<br />

trajne odnose v socialni mreži in s tem kopičenje socialnega kapitala. Tako posameznikov<br />

subjektivni občutek, kot tudi zagotovilo institucionalne organizacije, predpostavljata ugoden<br />

razvoj socialnega omrežja. (Siisiäinen 2000, str. 11 - 12)<br />

Druga razsežnost Bourdieujevega koncepta socialnega kapitala po Siisiäinen-u temelji na<br />

medsebojnem poznavanju in priznavanju. Od tu izhaja vedenje o simbolnem kapitalu 25 . Za<br />

učinkovitost socialnega kapitala je pomembno, da se objektivne razlike med socialnimi<br />

23 http://www.jyu.fi/en/congress/soca07/tracks/track8, 18.9.08<br />

24 Mednarodno bratsko društvo, katerih osnovne paradigme temeljijo na subjektivnosti in misticizmu, kar otežuje<br />

objektivno predstavitev tega gibanja. Več na: http://sl.wikipedia.org/wiki/Prostozidarstvo (30.11.2008).<br />

25 Simbolni kapital se nanaša na čast, odliko, spoštovanje, prestiž ali prepoznavnost ideje, ki jo podaja / jo je podajal<br />

posameznik. Vedno je definiran glede na družbeni sistem, v katerem je cenjen. (Wikipedia, 17.9.2008)<br />

27


skupinami preoblikujejo v simbolične razlike. Gre za pojav, ki ga ne moremo meriti v<br />

stavbah, denarju, diplomah, saj je prisoten v komunikaciji med ljudmi, v praksi, v<br />

podzavestnem ali zavednem spoštovanju posameznika do neke ideje. Postavlja temelj<br />

socialnega položaja v določeni družbi. (Siisiäinen 2000, str. 13). S simbolnim kapitalom<br />

Bourdieu pojasni način, kako se zaznava različen kapital v socialni strukturi. Ekonomski,<br />

socialni, kulturni in simbolni kapital so temeljni stvaritelji družbe. (O’Brien, Ó Fathaigh<br />

2004, str. 9)<br />

Robert David Putnam se je rodil leta 1941 v ZDA. Znan je po svojih delih o socialni<br />

vpletenosti in civilni družbi. Njegovo najslavnejše delo, v katerem kritizira družbo v<br />

Združenih državah je »Bowling Alone«, kjer pokaže, da se bodo Združene države razsule v<br />

civilnem, socialnem in političnem življenju, kar bo imelo hude negativne posledice.<br />

Tematiko je najprej obravnaval v razpravi »Bowling Alone: America's Declining Social<br />

Capital« leta 1995, kjer nakaže nazadovanje socialnega kapitala. Kasneje, leta 2000, pa je<br />

idejo razširil v knjigo z naslovom »Bowling Alone: The Collapse and Revival of American<br />

Community«.<br />

Prišel je do zaključka, da je razlika v socialnem kapitalu pomembno odvisna tudi od<br />

vodenja; v tem primeru je Severna Italija, razmeroma premožnejša in meščanska »boljša« v<br />

socialnem kapitalu od Južne Italije, ki je relativno revnejša in slabo vodena. Socialni kapital<br />

se v tu predvsem nanaša na »značilnosti socialne organizacije, kot so zaupanje, norme in<br />

mreže, katere lahko napredujejo v svoji moči/učinkovitosti v določeni družbi, s<br />

pospeševanjem usklajenih dejanj«. (Putnam 1993 v Field 2005, str. 173)<br />

Na primeru Italije se vidi negativna plat povezovanja ljudi t.i. »bondinga« južne Italije, kjer<br />

so družinske vezi in zaprtost te specifične družbe (mafija 26 ) napram drugim družbam<br />

povzročile zmanjševanje socialnega kapitala in s tem zaostajanje tega dela Italije za drugimi<br />

26 tajna, teroristična, kriminalna organizacija, zlasti v italijanskem in ameriškem okolju (SSKJ); iz intervjuja z Robertom<br />

Putnamom z naslovom »Bowling with Robert Putnam« (http://www.the-american-interest.com/ai2/article.cfm<br />

Id=374&MId=17, pridobljeno 2.12.08)<br />

28


deli. Na severu so učinkovito izkoristili vse prednosti t.i. linkinga, ki se kažejo tudi v večjem<br />

socialnem kapitalu, ki se sčasoma pokaže tudi v ekonomskem kapitalu.<br />

V sredini devetdesetih let je objavil svojo teorijo ter jo podkrepil z izčrpnimi raziskavami in<br />

dokazi. »Nesrečna« teorija vsebuje dokazno gradivo, s preroško noto, da je upad socialnega<br />

kapitala od leta 1960 naprej v Ameriki, katastrofalen. Podatki na podlagi katerih je napisal<br />

knjigo 27 , kažejo na dramatično skrčenje družbenih dejavnosti kot so politična vključenost,<br />

članstvo v društvih, prostovoljstvo, dobrodelnost, neformalni družbeni stiki itd.<br />

Putnam poudari tudi, da se je v tem času - od 60tih dalje - povečala proti težnja in nastale so<br />

sicer majhne skupine za samopomoč, prostovoljno delo najstnikov ter pojav novih poti<br />

komunikacije po spletu in drugih modernih tehnologij… Vendar vse to naj ne bi omajalo<br />

njegove teorije. Krivdo za takšno stanje pripisuje povečani in vsakodnevni uporabi domačih<br />

tehničnih zabavnih pripomočkov, predvsem televizije in pa počasno nadomeščanje stare<br />

družbe - zelo človekoljubne generacije, ki sta jo sooblikovali svetovni vojni in skupno<br />

trpljenje v srednjih letih tega stoletja z novo družbo, njihovih sebičnih in samoljubnih otrok<br />

in vnukov. (Putnam 2000 v Field 2005, str. 180, 275)<br />

Putnam (1993 v Kump 2003, str. 151–160) socialni kapital opredeli kot družbeno korist, ki<br />

temelji na medsebojni povezanosti, zaupanju, na pomoči med ljudmi. V vseh družbah je<br />

socialni kapital gonilo gospodarskega in družbenega življenja. Načeloma ustvarja ozračje, v<br />

katerem se je z družbenimi, političnimi in gospodarskimi problemi laže spopasti in jih tudi<br />

laže reševati. Putnam (2000) tudi pravi, da se socialni kapital nanaša na posamezne vidike<br />

družbene organizacije kot so zaupanje, norme, omrežja, ki naredijo družbo učinkovitejšo in<br />

bolj medsebojno povezano.<br />

Interakcija med ljudmi omogoča izgradnjo skupnosti, v kateri so posamezniki med seboj<br />

povezani, si med seboj zaupajo, delujejo vzajemno in tako sestavljajo socialno strukturo<br />

določene družbe. (Smith 2001, 2007)<br />

V »Bowling Alone« (2000) Putnam pravi, da je posameznik z dobrimi vezami, a v slabo<br />

povezani družbi na splošno, manj uspešen kot tisti z dobrimi vezami, v dobro povezani<br />

27 Bowling alone: The Collapse and Revival of American Community<br />

29


družbi; še več, četudi ima nekdo slabe vezi v družbi deluje bolje v dobro povezani, kot v<br />

slabše povezani družbi.<br />

Socialne mreže ne obstajajo v pravem pomenu besede brez vzajemnih dolžnosti. Na nek<br />

način so odvisne od norm recipročnosti 28 .<br />

Socialni kapital je sestavljen iz treh sestavin, na katerih temelji napredovanje civilnega<br />

združenja in civilne družbe nasploh:<br />

• moralne obveze in norme, vrednote,<br />

• zaupanje kot družbena vrednota in<br />

• socialna omrežja.<br />

Vse tri sestavine se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in tako rekoč izhajajo druga iz<br />

druge. (O’Brien, Ó Fathaigh 2004, str. 4)<br />

Moralne obveze ali norme so vrednote posameznikov, ki v družbi veljajo za splošno<br />

veljavne in sprejete. Gre za ponotranjenje vzorcev obnašanja in mišljenja, ki jih pridobimo<br />

na življenjski poti; vzgoje staršev, okolja, izkušenj, ustnega izročila, procesi socializacije,<br />

tako formalne kot neformalne. Vsaka družba ima svoje norme, razloge in vzroke za<br />

interpretacijo »moralnega«; med seboj se lahko zelo razlikujejo. Posplošeno zaupanje 29<br />

podaja temelj za »pogumno vzajemnost«.<br />

Bistvo socialnih omrežij in združenj ni v kratkoročnih ciljih, ampak gre za naložbo v skupno<br />

dobrobit. Zaupanje je pomemben dejavnik za uresničitev zastavljenega cilja. (Siisiäinen<br />

2000, str. 6)<br />

28 medsebojna povezanost, vzajemnost, SSKJ<br />

29 Ko v modernih družbah govorimo o zaupanju, potem le-to zaupanje imenujemo posplošeno zaupanje (angl. »generalized<br />

trust«). Ljudje ne delajo za dobro družbe zato ker poznajo en drugega, ampak zato ker zaupajo, da bodo njihova dejanja<br />

»nagrajena« s pozitivnim razvojem skupnih odnosov.<br />

30


James Samuel Coleman je ameriški sociolog. Na začetku svojega delovanja je pozornost<br />

posvečal izobraževanju manjšin in s tem povezano problematiko. Prav njemu gre zasluga,<br />

da je pojem socialni kapital zadnje čase pogosto v rabi v socioloških razpravah in družbenih<br />

analizah. (O’Brien, Ó Fathaigh 2004, str. 3)<br />

Coleman (1988-89 v Field, 2005) v svojem delu »Social capital in the creation of human<br />

capital« 30 , pride do spoznanja, da je socialni kapital vzajemno koristen v odnosu do<br />

človeškega kapitala in razvoju tega kapitala. Je »uporabno sredstvo«, ki je na voljo<br />

posamezniku, ki gre v socialne odnose. Je bistvenega pomena za javno dobro, ki ga ustvarja<br />

posameznik, ki je del neke družbene skupine. Socialni kapital zahteva sodelovanje med<br />

posamezniki, ki nenazadnje ob tem zadovoljujejo tudi svoje interese, pa vendar, v skupno<br />

dobrobit.<br />

Pri raziskovanju na področju sociologije izobraževanja, je Coleman izpostavil tri ključne<br />

funkcije, ki na socialni kapital pomembno vplivajo. Socialni kapital sestavljajo:<br />

• dolžnosti in pričakovanja,<br />

• informacijske poti ( pridobivanje pomembnih informacij in vedenja)<br />

• socialne norme in pravila.<br />

Pri Colemanu je socialni kapital prvotno postal pomemben za razumevanje odnosa med<br />

učno uspešnostjo in socialno neenakostjo. S svojimi večletnimi raziskavami in analizami je<br />

tudi dokazal pomembno vez med tema dvema pojmoma. (Baron , Field, Schuller 2000, str.<br />

5)<br />

Coleman (v Fukuyama 1995, str. 10) socialni kapital opredeli kot zmožnost ljudi, da<br />

delujejo skupaj za splošne cilje v skupinah in organizacijah.<br />

Coleman (1990, v Smith 2007) socialni kapital opiše tudi kot pospešek pri doseganju<br />

zastavljenih ciljev (tudi ekonomskih). Cilji družbe bi bili doseženi tako ali drugače, ampak s<br />

kvalitetnim socialnim kapitalom, se le-to lažje in hitreje zgodi. Socialni kapital po<br />

Colemanu izvira iz družine in družbene skupnosti, ki lahko, če ga je dovolj, nadomesti tudi<br />

ekonomske pomanjkljivosti. Coleman (1994 v Baron, Field, Schuller 2000, str. 7) socialni<br />

30 Socialni kapital v ustvarjanju človeškega kapitala<br />

31


kapital vidi kot »stranski produkt«, kot nenameren proces in ga predvsem definira s<br />

funkcionalističnimi izrazi. Prav zato socialni kapital »deluje«, saj izhaja predvsem iz<br />

dejavnosti ki so bile namenjene drugačnim ciljem. Torej, glavna uporaba koncepta<br />

socialnega kapitala, je v bistvu stranski produkt dejavnosti drugačnih namenov.<br />

Največkrat o socialnem kapitalu govorimo kot o nečem, kar ima samo pozitiven pomen,<br />

čeprav bi bilo dobro proučiti tudi druge plati tega pojava. Strnjeno rečeno, je socialni kapital<br />

skupek mrež, lokalnih društev in organizacij pa tudi neformalnih povezav med posamezniki,<br />

ki jih lahko najdemo na nekem območju. Ponavadi se tu razvijajo pozitivne plati socialnega<br />

kapitala kot so vzajemnost, boljši odnosi, medsebojno zaupanje in nenazadnje boljše<br />

življenje vseh, ki sodelujejo. Pri tem mislimo na vse tiste organizacije in posameznike, ki<br />

skupaj lahko rešijo nekatere probleme in zagotovijo, da se upoštevajo družbene norme,<br />

pričakovanja in vrednote. Omogočajo ali omogočali naj bi kakovostne odnose in<br />

napredovanje skupnosti. Pomembna je moč vmesnih skupin, tistih med družino in državo in<br />

tistih, ki skupaj tvorijo socialno državo. (Findeisen 2006, str. 8–10)<br />

Dohodek v neki skupnosti in nenazadnje tudi v državi, se veča tudi zaradi razvoja<br />

socialnega kapitala. To kar lahko storimo ljudje skupaj pa je neprecenljivo in ni plačljivo z<br />

denarjem. Če je socialni kapital dovolj razvit, je velika verjetnost, da se veliko število ljudi,<br />

ki bi sicer ostali na robu družbenega dogajanja, integrira v skupnost in poveže z drugimi.<br />

Postanejo proizvodni člani te skupnosti in takrat skupnost, v smislu Erica Fromma in<br />

njegovega dela Zdrava družba, postane zdrava. Vsi na svoj način prispevajo k skupnosti,<br />

postanejo tvorni člani, k razvoju prispevajo in niso le porabniki storitev. (prav tam)<br />

Več kot je socialnega kapitala, organizacij in struktur za boljšo kvaliteto življenja, delo in<br />

izobraževanje po upokojitvi, večja je možnost, da starejši odrasli ostanejo integrirani v<br />

družbo in da družba ostaja trdna, »zdrava«. Bolj kot je možnost vključevanja v formalne ali<br />

neformalne oblike medsebojnega sodelovanja razpršena in dostopna, več ljudi bo dosegla.<br />

Več ljudi bo med seboj sodelovalo, si izmenjavalo izkušnje, bolj bomo v skupnosti zmožni<br />

premoščati razlike, reševati probleme, tako medgeneracijske kot vsakdanje.<br />

Torej socialni kapital vpliva na blaginjo in posledično tudi na gospodarstvo. Socialni kapital<br />

je večji, če se vzpostavljajo kakršne koli družbene vezi, mreže (pod pogojem, da v njih<br />

vladajo demokratični odnosi) in vzajemno zaupanje. To pomeni, da se socialni kapital<br />

znotraj skupnosti, institucije vzpostavi šele, ko si člani zaupajo. Pri tem pa ugotavljamo, da<br />

je včasih korist posameznika večja, če sodeluje v skupini. Da se človek lahko sproščeno<br />

32


azvija in izraža, tako kot bi si želel, je zaupanje ostalim pripadnikom neke družbene<br />

strukture pomemben, če ne celo ključni dejavnik.<br />

V Sloveniji imamo nizko zalogo socialnega kapitala in šibko razvito intermediarno področje<br />

(področje prostovoljnega delovanja in udeležbe v različnih prostovoljskih društvih in<br />

organizacijah). Za kohezijo 31 na horizontalni dimenziji socialnega kapitala, je delež aktivnih<br />

v različnih neprofitnih organizacijah pomemben indikator socialnega kapitala določene<br />

družbe. Raziskave Slovenskega javnega mnenja (Toš 1999a v Dragoš 2000) so pokazale da<br />

velika večina ne prakticira prostovoljnega dela na nobenem področju. S tem je verjetno<br />

povezan tudi odgovor anketirancev na vprašanje kako lahko v splošnem zaupamo drugim<br />

ljudem. Kar 77,6% anketirancev je odgovorilo, da »ne smemo biti preveč zaupljivi« v<br />

nasprotju s 16,3% odgovorov ki pravijo, da »večini ljudi lahko zaupamo«. Torej, če<br />

povzemamo po tej javnomnenjski raziskavi, manj kot petina ljudi meni, da lahko zaupamo<br />

drugim ljudem, kar je za recipročne oziroma vzajemne odnose in širitev socialnih mrež<br />

precej nevzpodbudna okoliščina.<br />

V družbah z nizko stopnjo zaupanja med prebivalstvom, opažajo visoko stopnjo smrtnosti<br />

na nacionalni ravni in nizko stopnjo zadovoljstva s svojim zdravjem. Enaka zveza je tudi<br />

med dohodkovno neenakostjo in socialnim zaupanjem. Korelacija je premosorazmerna –<br />

kjer je zaupanje nizko, tam so nizke tudi bruto plače oz. družinski dohodki zaposlenih.<br />

(Dragoš 2002, str. 71-89)<br />

Zaradi zavedanja o tem, da je socialni kapital dragocena dobrina zaradi svoje<br />

produktivnosti, je upravičen strah pred zmanjševanjem le-te, oziroma pred izginjanjem<br />

socialnih vezi. Tako kot strah pred modernizacijo v preteklosti, je danes prisoten strah pred<br />

posledicami individualne, potrošniške družbe, vse večje tekmovalnosti in anonimnosti.<br />

(Filipović 2005, str. 159 – 175)<br />

31 Sila, ki privlači molekule iste snovi (SSKJ). V našem primeru gre za figurativno rabo.<br />

33


2. Staranje, starost, tretje življenjsko obdobje in pogledi nanje<br />

2.1. Staranje posameznikov, staranje prebivalstva<br />

Staranje je pojav z dvema obrazoma. Je bodisi individualno ali družbeno; v slednjem<br />

primeru gre za staranje prebivalstva in nastop starajoče se družbe ter vsega, kar takšna<br />

sprememba prinese; spremenjeni vzajemni sistemi socialne in pokojninske varnosti,<br />

spremenjene potrebe po izobraževanju, spremenjena razmerja med generacijami, potreba po<br />

vseživljenjskem izobraževanju vse do visoke starosti oziroma konca življenja. Kdor se ne<br />

izobražuje vse življenje, v družbi znanja veliko tvega.<br />

Staranje in starost sta družbeni konstrukt, dogovor v družbi. Prav tako so družbeni<br />

konstrukt tudi značilnosti, ki jih pripisujejo starosti, staranju in starejšim. Med temi so<br />

značilna prepričanja, da postanejo ljudje z leti pozabljivi in razdražljivi, da izgubijo<br />

zanimanje za druge, da imajo težave z učenjem in so podvrženi boleznim. Če je temu tako,<br />

se te značilnosti pojavijo zaradi velikih socialnih primanjkljajev, ki jih občutijo starejši.<br />

Tako si zagotovijo pozornost in priznanje, ki ga potrebujejo od drugih. Veliko teh<br />

negativnih mnenj o starih ljudeh je stereotipnih. Na družbene konstrukte pa je mogoče<br />

vplivati. Družba se nenehno spreminja, posledično naj bi se spreminjali tudi močno<br />

zakoreninjeni stereotipi.<br />

O stereotipnih pogledih na starost govori tudi Findeisen (1998, str. 14 in 15). Pravi, da so<br />

stereotipi 32 lahko pozitivni ali negativni. Starejši odrasli so lahko dobri, skrbni stari starši,<br />

ljubeznivi, izkušeni, »zlati«, modri, ali pa v nasprotju s tem nadležni, godrnjavi, nekoristni,<br />

nesamostojni, itd. Pri vsem tem označevanju se pozabi na stvarnost starega človeka, ki je<br />

predvsem človek, šele potem star. Star človek, ki ima potrebe in vrednote, kot vsi drugi, le<br />

da so te drugače razporejene na vrednostni lestvici kot pri drugih generacijah.<br />

32 »Stereotipi niso samo kognitivni produkt (spoznavni), so tudi socialne sodbe, norme, vrednotenja. Zaradi tega imajo tudi<br />

socialen in družben pomen. (…) Vplivajo tudi na medskupinske odnose in jih usodno zaznamujejo.« (Nastran Ule 2000,<br />

str. 162) Stereotipi so tudi odporni na spremembe, vendar pa do pomembnih sprememb stereotipov lahko pride takrat, ko<br />

se zgodijo realne spremembe v medskupinskih odnosih. (prav tam, str. 160-161)<br />

34


Starost je, kot pravi Jung (v Findeisen 1998), »človekovo kulturno popoldne, ko sta boj za<br />

ustvarjanje potomstva in premoženja in želja po neprestanem samopotrjevanju v družbi že<br />

za njim«.<br />

Pečjak (1998, str. 67 - 72) piše o skrajnem pojavu v družbi, ageizmu. Ageizem je nekaj<br />

podobnega kot rasizem in seksizem. 33 Gre za diskriminacijo oseb z nekoliko drugačnim<br />

organizmom, v našem primeru do starejših odraslih oseb. Ageizem izloča osebo iz<br />

družbenega življenja, vendar ne iz moralnih, ideoloških ali političnih razlogov, temveč<br />

zaradi koledarske starosti. V zadnjih letih je borba proti ageizmu dobila večji razmah. Na to<br />

vpliva tudi naraščajoča številčnost te skupine ter politična, socialna in ekonomska moč<br />

starejših odraslih ljudi.<br />

Z ageizmom povežemo tudi pojav socialne oz. družbene izključenosti.<br />

Socialno izključenost razumemo kot kopičenje izključenosti, oziroma omejenega<br />

sodelovanja pri ključnih virih, institucijah in mehanizmih preko katerih potekajo civilno,<br />

ekonomsko, socialno in medsebojno vključevanje posameznikov in skupin v družbo.<br />

Starost, zadnje obdobje v človekovem življenju, je pomemben del življenjskega kroga. 34<br />

Tudi v tem obdobju, kakor v vseh drugih vzdolž življenja, prihaja do mnogih sprememb,<br />

tako fizioloških kot psiholoških. Predvsem pa je v tem obdobju pomembna družbena<br />

sestavina, vprašanje vključenosti ali izključenosti iz družbenega dogajanja. Pešanje vitalnih<br />

bioloških funkcij, slabšanje sposobnosti sledenju nenehnim spremembam, soočanje z<br />

izključitvijo s trga dela, soočanje z izgubami bližnjih, vprašanje družinske vloge…in še<br />

mnogo drugih vzrokov je lahko razlog, da je soočanje s tretjim življenjskim obdobjem lahko<br />

težavno. Če želimo kot družba delovati kar se da uspešno, je ključnega pomena to, da ne<br />

izključimo nobenega pripadnika, ne glede na njegove lastnosti. V delovanje je potrebno<br />

vključiti vse ljudi, s sprejemanjem drugačnosti in povezovanjem med generacijami. S<br />

33 …rasizem je diskriminacija rasnih skupin, seksizem pa spolnih skupin (praviloma žensk)…gre za neupravičeno<br />

posploševanje nekaterih lastnosti na vse posameznike v skupini.<br />

34 Z razvojem življenja in razvojnimi fazami se ukvarjajo različne teorije in različni pisci te faze različno definirajo, jih<br />

razdelijo v časovna obdobja in jih tudi različno imenujejo. Prehodne faze so pogosto imenovane tudi krize, ki se kažejo v<br />

težavnosti sprejemanja novih življenjskih nalog.<br />

35


spoštovanjem, medsebojnim razumevanjem, upoštevanjem in potrpežljivostjo. Dejstvo je,<br />

da se sodobna družba stara. Če bomo v prihodnosti želeli dobro živeti je pomembno, da<br />

poiščemo in najdemo novo družbeno pogodbo.<br />

Zadnje čase vse pogosteje govorimo o staranju družbe. Gre za pojav, kjer se povprečna<br />

starost neke družbe vztrajno zvišuje - vse več je starih ljudi, mladih pa vedno manj.<br />

Pričakovana življenjska doba se v razvitem svetu viša. 35 Dolgoživost je posledica sočasnega<br />

učinkovanja izboljšanja življenjskih pogojev, kar se kaže kot podaljšanje pričakovane<br />

življenjske dobe ob rojstvu in zmanjšanja števila rojstev. Razlogi za dvig povprečnih<br />

starostnih meja so tudi v napredku medicinske znanosti, boljših bivalnih okoliščinah,<br />

higienskih in prehrambenih dejavnikih, splošni osveščenosti o skrbi za zdravje in telesno<br />

ravnovesje, itd.<br />

Staranje prebivalstva je proces, ki že poteka in bo po demografskih projekcijah v prihodnjih<br />

letih še bolj intenziven. Strokovnjaki dokazujejo, da se starostna piramida v industrijskih<br />

družbah obrača na glavo. Potrebno je tudi omeniti dejstvo, ne samo da se pričakovana<br />

življenjska doba daljša, ampak tudi zmanjšanje stopnje rodnosti. 36 S tem se sorazmerno<br />

povečuje tudi odstotek starih ljudi v družbi. Leta 1960 je bilo v Evropski Uniji 1,5%<br />

prebivalstva starega 80 let ali več, med tem ko je ta delež poskočil na 4% prebivalstva v letu<br />

2004. (Eurostat, http://europa.eu)<br />

Struktura socialnih slojev prebivalstva kaže, da smo imeli v Sloveniji leta 1995 na enega<br />

upokojenca 2,65 delovno aktivnega prebivalca, medtem ko je leta 2004 to razmerje že manj<br />

kot 2. Indeks staranja se je po analizah Urada za makroekonomske analize in razvoj<br />

(UMAR) 37 v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih več kot podvojil in že presega 100 (108,7 za<br />

leto 2005). To pomeni, da je število starejših odraslih prebivalcev (65 let in več) večje od<br />

35 Za ženske, rojene leta 1962 je bila pričakovana življenjska doba 72,9 let, za moške pa 67,2. Pričakovana življenjska<br />

doba rojenih v letu 2004 pa je, za ženske skoraj 82 let in za moške skoraj 76 let. (http://europa.eu/abc/keyfigures/<br />

sizeandpopulation/older/index_sl.htm, 18.10.08)<br />

36 Leta 1960 je večina žensk v EU imela dva otroka ali več; statistično to pomeni 2,5 otroka na žensko. Do leta 2004, pa je<br />

rodnost padla na približno 1,5 otroka na žensko. (http://europa.eu/abc/keyfigures/sizeandpopulation/older/index_sl.htm,<br />

18.10.08)<br />

37 Iz članka na spletni strani Šola za življenje (http://www.solazazivljenje.si/clanki/staranje_prebivalstva_-_resna_<br />

groznja.html, 17.10.08)<br />

36


števila otrok (pod 15 let). Veliko skupino starejših odraslih ljudi bo potrebno obdržati na<br />

trgu delovne sile, jo integrirati v družbo, uporabiti njene zmožnosti in prednosti, ji<br />

omogočiti sodelovanje v družbenem in ekonomskem razvoju. Pomembno je, da ohranimo<br />

človeški kapital te skupine ob pomoči bolj razvitega socialnega kapitala.<br />

Statistični podatki kažejo, da se bo število starejši odraslih v starostni kategoriji od 65 do 79<br />

let po letu 2010 močno povečalo. Projekcije pa tudi kažejo, da se bo večalo vse do približno<br />

leta 2030 (+37,4 %). Starejši odrasli pa bodo v prihodnosti dejavnejši in če se bo tako<br />

nadaljevalo, tudi bolj zdravi in s tem tudi bolj vpleteni v trg dela, saj jim bodo zmožnosti leto<br />

dopuščale. (Zelena knjiga 2005, str. 6 - 8)<br />

Če gre verjeti napovedim in projekcijam, bo v prihodnosti struktura prebivalstva občutno<br />

drugačna. Kar pomeni, da bo potrebno veliko skupino starejših odraslih ljudi zaposliti,<br />

»uporabiti« njene prednosti, jo vključiti v družbo, in ji z različnimi ukrepi omogočiti, da<br />

sodeluje. Ne gre pozabiti tudi na veliko družbeno moč, ki jo poseduje skupina starejših in<br />

upokojencev v družbi, ki se stara. Če je delež predstavnikov določene družbene skupine,<br />

glede na vso družbo, relativno velik, je temu primerno močan tudi njen družbeni vpliv.<br />

Slovenija ni pripravljena na »epidemijo starostnikov«. Posledice starajoče se družbe ne<br />

bodo vplivale le na zdravstvo, ampak tudi na gospodarstvo, socialno politiko in na druga<br />

področja. Vzpostaviti je potrebno sistemske ukrepe. 38 (Zupanič 2008, str. 2) Pa vendar, če se<br />

želimo soočiti s spremembami starajoče se družbe, moramo najprej dojeti, da je staranje<br />

prebivalstva civilizacijski napredek in ne grožnja obstoječi družbi. Skrivnost rešitve je v<br />

upoštevanju že potrjenega znanja starejših odraslih, skrivnost je v upoštevanju človeškega<br />

kapitala in razvoju socialnega kapitala v katerega naj se človeški kapital starih ljudi ujame!<br />

V dobro družbe.<br />

38 Odločitve so sprejemali strokovnjaki z različnih področij na strokovnem srečanju, posvečenem staranju prebivalstva v<br />

Sloveniji, ki ga je organiziralo Slovensko zdravniško društvo.<br />

37


Eden izmed razlogov za pospešeno staranje prebivalstva v zadnjem času, je nedvomno tudi<br />

»baby-boom« generacija. Gre za generacijo otrok rojenih po 2. svetovni vojni. 39 Ti ljudje so<br />

sedaj na meji starosti. Pečjak (1998, str. 22) pravi, da je ta generacija drugačna od<br />

pričakovanj družbe. So glasnejši in zahtevnejši, bogatejši in vplivnejši od prejšnjih<br />

generacij. Duševno in telesno so bolje ohranjeni in opravljajo odgovorne funkcije v družbi.<br />

Zavedajo se svojega položaja in družbene moči. Pečjak predvideva družbeno krizo - na<br />

katero se je moč pripraviti, saj jo že nekaj časa predvidevamo, ki jo bodo povzročili starejši<br />

odrasli te generacije in ki naj bi se začela okrog leta 2010.<br />

Požarnik (1981, str. 11) govori o razlikovanju treh vzrokov staranja. To so:<br />

• biološke,<br />

• psihološke in<br />

• sociološke razlage staranja.<br />

Biološka razlaga staranje opredeljuje kot posledico dogajanja v organizmu, kot posledico<br />

bolezni, poškodb in slabih življenjskih pogojev. Biološko staranje se v nekem smislu začne<br />

že ob rojstvu. (Accetto 1987, str. 20) Pravi, da so pri mladem organizmu procesi<br />

novogradnje in rasti (anabolni proces) bolj v ospredju kot procesi staranja in propadanja<br />

(katabolni proces). Z leti se stanje v telesu harmonizira in v zrelostnem obdobju življenja sta<br />

procesa v ravnovesju. Prav tako tudi Baltes (1989 v Pečjak 1998) vidi staranje kot proces<br />

pridobivanja in izgubljanja. V zgodnjih letih človek pridobiva (denimo rast inteligence), v<br />

kasnejših pa izgublja (npr. pešanje spomina).<br />

Psihološke teorije staranja se opirajo na razvojne dejavnike, ki oblikujejo osebnost<br />

(struktura osebnosti). Kako se človek v starosti počuti, koliko ima samozaupanja,<br />

življenjskega optimizma, kako se prilagaja, kako reagira na spremembe itd., je odvisno od<br />

39 Domov se je vrnilo veliko vojakov, beguncev in ujetnikov in število rojstev se je v tem obdobju močno povečalo. V<br />

ZDA se je leta 1946 rodilo 600 000 otrok več kot leto poprej. Skokovita rast narodnega prirastka se je čez 5 let zopet<br />

umirila.<br />

38


stopnje zrelosti človekove osebnosti. 40 Ljudje z veliko interesi, samostojni in aktivni se po<br />

tej teoriji starajo pozneje, osebnostno manj zreli in manj sposobni ljudje pa prej.<br />

Pri bioloških in psiholoških razlagah staranja se osredotočamo zgolj na osebnostno<br />

doživljanje le-tega, na sprejemanje staranja na subjektivni ravni, medtem ko sociološka<br />

razlaga staranja poizkuša zajemati vprašanje širše. Spremembo osebnosti v procesu staranja<br />

lahko razumemo zgolj takrat, ko opazujemo in upoštevamo odnos med posameznikom in<br />

njegovim socialnim okoljem. Človekovo doživljanje staranja in občutek starosti, je po tej<br />

teoriji odvisno od pričakovanja okolja. Če družba stereotipno misli, da je človek po denimo<br />

65 letu star, potem se bodo stari ljudje dejansko tudi tako vedli. »Starostno vedenje« bo<br />

sledilo pričakovanjem nekih družbeno socialnih sredin. (Požarnik, 1981)<br />

Tudi Findeisen (1998, str. 14 in 15) poudarja, da je način, kako človek doživlja starost<br />

močno odvisen od tega, kako na starost, starega človeka in pomen njegovega z izkušnjami<br />

podprtega znanja, gledajo v družbi v kateri živi. Pomembno je torej kakšno starost družba<br />

človeku omogoča, dopušča ali pa morda vsiljuje. Eden redkih, ki verjamejo, da človek v<br />

starejših odraslih letih lahko obnavlja svoje mladostne zmožnosti, še več, da je zmožen<br />

razviti tudi nove zmožnosti, je švedski razvojni psiholog Erik Erikson, ki v svojem delu<br />

»Vpletenost v življenje v starosti« omenja človekove razvojne zmožnosti v tem<br />

življenjskem obdobju. (prav tam)<br />

Sociološke razlage staranja, oziroma tiste, ki govorijo o vplivu družbe in socialnega okolja<br />

na posameznika, so pomemben dejavnik pri počutju starejšega človeka. Če bi družba<br />

spremenila pogled na to starostno skupino in ovrgla mnoge (pogosteje negativne) stereotipe,<br />

če bi ljudje splošno spremenili razmišljanje, ali bi lahko to vplivalo tudi na biološko<br />

(fizično) in psihološko stanje človeka<br />

40 Pojem osebna zrelost ima več komponent; poleg telesne zrelosti razlikujemo tudi čustveno (izražanje in nadzorovanje<br />

čustev, pozitiven čustven odnos do sebe in drugih), spoznavno (razvitost umskega presojanja v realnosti, razvitost različnih<br />

interesov), socialno (spoštovanje drugih in njihovega mnenja, mišljenja, samokritičnost, samokontrola, prilagajanje) in<br />

moralno (spoštovanje sprejetih in utemeljenih moralnih načel, norm, etičnih prepričanj) zrelost. (Musek 1997, str. 341)<br />

39


Tako kot Požarnik, podobno tudi Pečjak (1998, str. 13) govori o treh vidikih staranja:<br />

• koledarski,<br />

• biološki in<br />

• psihološki vidik.<br />

Ti vidiki so sicer med seboj povezani, ni pa nujno, da sovpadajo. Lahko je človek po<br />

koledarskem vidiku staranja že presegel mejo »starosti«, s psihološkega vidika pa je še<br />

vedno bistrega pogleda in dojemanja sveta in družbe. Koledarsko enako stari ljudje se lahko<br />

med seboj močno razlikujejo v biološkem vidiku, kar pomeni, da se zdijo različno stari.<br />

Ocenjena razlika lahko znaša od 10 do 15 let, izjemoma tudi do 20.<br />

2.2. Opredelitev in značilnosti starejših odraslih<br />

V današnjem času je pogosto govor o starejših delavcih. Ti naj bi ob pomoči politike prožne<br />

varnosti ostali dlje na delovnem mestu in tako bi evropske države zagotovile ravnovesje<br />

javnih financ. Uvedli so celo politiko dejavne starosti, ki je omejena zgolj na delovni vidik<br />

starejših. Uvedli so zakonodajo, ki naj ščiti starejše delavce pred neenako obravnavo in pred<br />

prisilno upokojitvijo. Vendar ob vsem tem se postavlja vprašanje, kdaj je človek star Kdaj<br />

postane starejši delavec Opredelitev je nešteto. Ena med njimi pravi, da je starejši tisti<br />

delavec, katerega znanje in spretnosti ne ustrezajo več novi situaciji in zahtevam<br />

proizvajanja. Največkrat pa definicije niso podane. Pa vendar se ve, kdaj kdo na trgu dela<br />

postane starejši. V Italiji že pri 35-ih letih, v Sloveniji nedvomno takrat, ko dosežemo<br />

petdeset let starosti, v skandinavskih državah pri 60-ih letih. Vsekakor pa je definicija<br />

starejšega v mislih ljudi nemalokrat v povezavi z zaposlitvijo. Človek postane dokončno<br />

starejši, ko se upokoji. Upokojitvena starost naj bi bila, po zakonu pri 65-ih letih, v<br />

stvarnosti pa je dosti nižja, tudi pod šestdeset let. Po upokojitvi starejši človek vstopi v<br />

obdobje, ki ga zdaj imenujemo obdobje med upokojitvijo, delom in starostjo. Takšno<br />

poimenovanje nekdaj tretjega življenjskega obdobja, kaže na to, da gre za dinamično<br />

obdobje in da je človek star šele, ko iz te dinamike prožnega zaposlovanja izstopi. Starejši<br />

pa tudi niso zgolj starejši ali stari marveč govorimo o upokojencih in starejših. (Statut<br />

organizacije Age v Bruslju)<br />

40


Vsekakor sredi evropskih družb starejši človek dobi neke družbene oznake. Zanj velja, da<br />

ima časa na pretek - stereotip - da lahko služi potrebam mladih, saj morajo ti skrbeti za vse<br />

večjo produktivnost, starejši pa so del skupnosti in se morajo tako tudi vesti. Sredi tematskih<br />

konferenc, ki jih prireja Evropska komisija je denimo govora tudi o starejših in družinah<br />

(angl. Old People and Families); a konferenca je zgolj razmišljanje o daljšanju delovnega<br />

urnika in o nalogah, ki tako pripadejo starejšim. Starejši so tudi tisti, ki so stisnjeni med skrb<br />

za odrasle otroke in ostarele starše. Poznati družbeni položaj, ki določa starejšega, je<br />

pomembno pri načrtovanju izobraževanja zanj.<br />

Oznako starejši pa si nadenemo tudi odvisno od tega, kdo nas obdaja. Če je večina starejših<br />

od nas, smo mi mlajši in nasprotno, če je večina mladih, postanemo prav kmalu starejši.<br />

Nemalokrat pravijo, da je človek starejši ali star, če se tako počuti. Tukaj gre seveda za<br />

individualno občutje in potrošniška družba, ki je v starejših našla pomembno nišo, sili<br />

starejše naj sprejmejo oznake mladih, če hočejo ostati na trgu, zadržati svojo vrednost. Ti<br />

naj bi privzeli lastnosti mladih, še več, počeli naj bi, še bolj zagnano, kar počnejo mladi. Pri<br />

tem gre zmeraj za prijetne stvari. Starejši, mladi po srcu, naj bi se potapljali, imeli naj bi<br />

zmenke, študirali naj bi in se pri tem maskirali v mlade pankerje, ki prihajajo s petelinjimi<br />

pobarvanimi lasmi na fakulteto, itd. Resno bo treba razmisliti, kaj je lahko, ni pa nujno,<br />

prednost starejših odraslih (socialna zrelost in predvidljivost, zmožnost svetovanja, večja<br />

zmožnost komuniciranja, pragmatična inteligentnost, večja potreba po skupnosti in nemara<br />

tudi skupnost, nemalokrat večja strpnost, obrnjenost v kulturo in humanistične vrednote,<br />

izboljšana zmožnost samostojnega učenja, itd.). Na teh prednostih, če obstajajo, velja<br />

graditi.<br />

Starejši in staranje je torej družbeni in kulturni konstrukt, ki se spreminja. V nerazvitih<br />

družbah, kjer je pričakovana življenjska doba znatno manjša kot v razvitem svetu, je tudi<br />

pojem starosti drugače opredeljen. Kdo je starejši, pa tudi kdo in do kdaj je nekdo mlajši<br />

določajo srednje generacije, ki nekako “določajo” družbena razmerja. V zdajšnji situaciji,<br />

pravijo da je krizna, ne gre toliko za težavo s staranjem družbe, s številnimi starejšimi,<br />

marveč bolj, da bomo s težavo dosegli, da bi srednje generacije prepustile del svoje<br />

družbene moči starejšim.<br />

41


Tudi Findeisen (1999), govori o možnosti podobne kronološke diferenciacije starejši<br />

odraslih. Ni natančno določeno in tudi ne more biti, kdaj človek postane »star« star pa<br />

vendar, meja med »mladimi« starimi in »starimi« starimi naj bi bila nekje na sredini<br />

njihovih 70-ih let. Družbene vloge, družbeni položaji, notranje doživljanje lastne starosti in<br />

druge značilnosti obeh skupin se razlikujejo. Nekatere značilnosti »mladih« starih so: po<br />

upokojitvi se dejavnost te skupine ne zmanjša, spremenijo se vzorci dejavnosti in socialne<br />

vezi. Pozornost se bolj usmeri v družinska opravila in varovanje vnukov, tudi socialnoekonomski<br />

položaj je bolj ugoden kot pri »starih« starih. Na svojo prihodnost gledajo<br />

razumsko in v nasprotju s »starimi« starimi, jim je odvisnost in onemoglost še dokaj<br />

oddaljen pojem. Značilnosti skupine »starih« starih pa so že poslabšano zdravstveno stanje,<br />

veliko jih živi samih, na svojo prihodnost gledajo emocionalno. Razlike v doživljanju so<br />

odvisne tudi glede na spol. Ženske so bolj zaskrbljene glede prihodnosti in se bolj bojijo<br />

smrti, psihično so občutljivejše, kar je pri mnogih rezultat nezadovoljstva v doseganju ciljev<br />

na prehojeni življenjski poti. (Hojnik 1994 v Findeisen 1999, doktorska disertacija…)<br />

Kytir in Münz (1999 v Majhenič 2005, str. 24 in 25) starost delita na dve obdobji: od 55 do<br />

75 let so ljudje »mladi stari«, nad 75 let pa »stari stari«. Sodobnejša delitev te vrste pa je<br />

delitev na generacije »baby-boom« (»mladi stari«) in na »seniorje« (»stari stari«), ki jih je<br />

treba drugače obravnavati, kajti njihov življenjski slog je različen. Ta delitev ni<br />

zanemarljiva z vidika proizvajalcev blaga in storitev, politikov, izobraževalcev itd. Jasno<br />

pokaže, da starejši odrasli niso monolitna skupina. Delitev bi bila vrednejša po življenjskem<br />

slogu kot po starosti. Najhitreje danes narašča delež »zelo starih«. Ponekod ta pojav<br />

označuje izraz »dvojno staranje« (prav tam, str. 24–25).<br />

Ali so starejši odrasli v Sloveniji izključeni iz socialnih omrežij Raziskave socialne<br />

izključenosti po starostnih skupinah so pokazale, da je socialna izključenost pogostejša pri<br />

starejših odraslih anketirancih, še posebej v starostnih skupinah od 55 do 75 let. 41 (Kakovost<br />

življenja…1996, str. 287-310) Nekateri o družbeni izključenosti govorijo tudi kot o posebni<br />

vrsti revščine, ki se ne omejuje le na materialne dobrine, t.i. družbena diskvalifikacija<br />

41 Sklep raziskave o socialni izključenosti je pokazal na hipotetično sliko »tipičnega« socialno izključenega anketiranca:<br />

gre za starejšo, slabo izobraženo osebo, ki živi v majhnem kraju, se ukvarja s kmetovanjem in je ali brezposelna ali<br />

opravlja občasna dela. (prav tam, str. 308)<br />

42


evnih. »Današnja revščina je predvsem družbena izločenost, poklicna izločenost, izločenost<br />

iz izobraževanja. Danes je reven tisti, ki mu družba ni dostopna.« (Serge Paugam v<br />

Findeisen 2001)<br />

Če opazujemo skupino starih ljudi ugotavljamo, da gre za zelo različne ljudi. Medtem ko<br />

nekateri živijo polno in ustvarjalno tudi pri devetdesetih, so drugi že pred petinšestdesetim<br />

letom telesno in psihično »stari«. Zakaj je temu tako Številne analize so ugotovile, da je za<br />

doseganje uspešne starosti pomembno uravnoteženo stanje na kar nekaj področjih, to so:<br />

telesno zdravje, duševno (miselno in čustveno) zdravje, socialno okolje, ugodno ekonomsko<br />

stanje, ugodne družbene in zgodovinske razmere ter zdravo okolje. 42<br />

2.3. Tretje življenjsko obdobje, družbene vloge starejših in socialne mreže<br />

Tretje življenjsko obdobje se začne z upokojitvijo oziroma javnim priznanjem, da so starejši<br />

odrasli »nesposobni« nadaljevati poklicno delo, kar se kaže tudi v veliko »diskriminatornih«<br />

zakonih. 43 Da so nezmožni še naprej opravljati poklicno delo ne drži za vse, kajti zmožnosti,<br />

ki jih imajo, ne usahnejo kar čez noč, ampak ostanejo del njih. Še več, obogatene so z leti<br />

izkušenj in praktičnega udejstvovanja na trgu dela. Upokojitev je javno priznanje, da se za<br />

starejše začenja novo življenjsko obdobje, ko poklicno delo zamenjajo z nepoklicno<br />

dejavnostjo in ko morajo poiskati nove življenjske vsebine in nove načine integriranja v<br />

družbo. Močan pritisk starejših odraslih, da bi se vpisali na Univerzo za tretje življenjsko<br />

obdobje vse bolj kaže, da je potreba po novih življenjskih vsebinah že jasno v zavesti ljudi.<br />

Pripravljeni so na nova doživetja, novo znanje.<br />

Toda kaj se dogaja s tretjim življenjskim obdobjem v današnjem času Upokojitvena starost<br />

se pomika navzgor, nismo več zaposleni za nedoločen čas in smo vajeni delati s<br />

prekinitvami zato ni nujno, da se poklicno dejavno življenje zaustavi pri neki starosti. Z<br />

daljšanjem delovne dobe in z vse kasnejšim zaposlovanjem mladih ljudi pa se poraja<br />

42<br />

http://www.fidimed.si/zdravstvene_teme/clanki_strokovnjakov/25/uspesno_staranje.html, 18.10.08<br />

43 http://www.zveza-zotks.si/starejsi/gradivo/sociala/porocilo.html<br />

43


vprašanje, če bo upokojevanje v prihodnosti sploh del našega življenja Normalno življenje<br />

in vključenost v delo in družbo se vse bolj pomikata v starost.<br />

Danes nimamo več jasnih življenjskih obdobij in zdi se, da se življenjska obdobja oziroma<br />

stanja prekrivajo. Tretje življenjsko obdobje je vse manj kronološko obdobje, ki se začne po<br />

prenehanju poklicne dejavnosti oziroma po upokojitvi. Ta kronološki red je pripadal<br />

industrijskemu času, iz katerega izhaja tudi stereotip, da je delo in življenje ljudi razdeljeno<br />

na življenjska obdobja. Te opredelitve so dokaj plastične in nefleksibilne, ki pa v družbi<br />

nenehnega spreminjanja težko vzdržijo. Vidimo, da tretje življenjsko obdobje oziroma<br />

značilnosti le-tega, lahko nastopi tudi večkrat vzdolž človekovega življenja in ne le samo po<br />

upokojitvi. Tako se skozi življenje velikokrat znajdemo v stanju, značilnem za tretje<br />

življenjsko obdobje oziroma za čas, ko se umaknemo iz plačanega dela; ne delamo ali<br />

delamo manj, imamo več prostega časa, premislimo o tem, kaj je vredno in kaj ni vredno v<br />

našem življenju, spremenimo pot, ipd..<br />

Leta 1950 je J. A. Huet, utemeljitelj francoske gerontologije 44 uvedel izraz tretje življenjsko<br />

obdobje, ki se mu je kmalu pridružil še izraz četrto življenjsko obdobje. Javno mnenje tretje<br />

življenjsko obdobje povezuje z dejavnostjo, za četrto življenjsko obdobje pa velja, da je to<br />

čas nemoči in odvisnosti (Findeisen 1997, str. 11). Ker se pričakovana življenjska doba in s<br />

tem tudi obdobje vitalnosti podaljšuje, se je tretje življenjsko obdobje začelo ločevati še na<br />

četrto življenjsko obdobje. Tako je bilo v industrijskem obdobju. Kaj pa v pozni moderni<br />

Je takšna jasna delitev na obdobja sploh še mogoča<br />

Upokojitev je »izum« moderne dobe. Preproste družbe je ne poznajo. Ljudje delajo dokler<br />

zmorejo in to kar zmorejo. V primitivnih družbah in skupnostih imajo starejši odrasli svoje<br />

mesto. Te družbe so skoraj večinoma odvisne od znanja in preteklih izkušenj, katere<br />

prihajajo od prejšnjih rodov. Starejši odrasli veljajo za modre in izkušene. 45 (Findeisen<br />

1998, str. 14 in 15)<br />

S tem se strinja tudi Pečjak (1998, str 74-76) in nadalje pravi, da ljudje upokojitev<br />

sprejemajo na dva načina. Če nekdo ni maral svojega dela ali ga je občutil celo kot breme, je<br />

44 gerontologija – veda o staranju<br />

45 Prenašanje izkušenjskega znanja teče brez posrednikov; starejši odrasli ljudje so cenjeni in spoštovani zaradi izkušenj in<br />

znanja. Imajo jih za drugačne, posebne ljudi, ne povsem običajne. (prav tam)<br />

44


upokojitev zanj lahko kot »blagoslov«. Vstopi v nov, prijetnejši čas življenja, kjer se lahko<br />

posveti stvarem, ki zanje prej ni imel časa ali zbranosti (hobiji, kulturno udejstvovanje,<br />

branje knjig). Univerza za tretje življenjsko obdobje jim omogoča dopolnjevanje ali pa<br />

odkrivanje znanja, ki so si ga vedno želeli. Drugače pa upokojitev sprejmejo ljudje, ki so<br />

radi delali, še posebej tisti, ki »so se v svojem delu našli«, ki so v njem našli vsebino in<br />

smisel svojega življenja. Zanje je upokojitev travmatična, lahko ji sledi depresivno stanje,<br />

lahko tudi upad duševnih funkcij. 46 (prav tam)<br />

Podobno poudarja tudi Požarnik (Požarnik 1981, str 86-88), rekoč, da so stališča ljudi do<br />

upokojitve zelo različna. Raziskave kažejo, da se ljudje par let pred upokojitvijo te veselijo,<br />

saj bodo imeli čas zase in za različne stvari. Ko pa se čas upokojitve bliža, se njihovo<br />

mnenje spremeni. Takoj po upokojitvi je kriza s soočanjem najtežja in stanje se izboljša šele<br />

nekaj let pozneje.<br />

Za čim manj težaven prehod, je pomembna tudi priprava na upokojitev. Starejši odrasli<br />

delavci, ki so na upokojitveno obdobje primerno pripravljeni, imajo v povprečju manj<br />

duševnih, psihosomatskih in socialnih problemov. Priprava na upokojitev se izvaja v obliki<br />

predavanj (5-10 let pred upokojitvijo) in raznimi skupinskimi pogovori, s ciljem<br />

realističnega orisa življenja po upokojitvi in le najboljšo prilagoditev na ta čas. (prav tam,<br />

str. 89)<br />

Predupokojitveno izobraževanje je namenjeno razmisleku, učnemu procesu, izboljšanju<br />

osebnega in delovnega življenja, ni le skupek informacij namenjen boljšemu življenju v<br />

prihodnosti, ampak predvsem lažjemu prehodu v pokoj. Za čim boljšo prilagoditev novemu<br />

načinu življenja po upokojitvi je predvsem potrebno, da se prehod iz poklicno dejavnega<br />

obdobja v nedejavno zgodi s čim manj pretresi in brez prevelikega obžalovanja ter da se<br />

človek zanj svobodno odloči. (Findeisen 2003, str. 9-17)<br />

Z upokojitvijo se zgodijo ne le družbene, temveč tudi psihološke spremembe, ki so še<br />

močnejše, če je ločnica med dejavnim in t.i. nedejavnim obdobjem življenja ostra in nasilna.<br />

Človek prične razmišljati o preteklem življenju. Vse tisto, kar je bilo nekoč vredno, postane<br />

46 Pečjak (1998, str 74) ironično reče, »da se niso upokojili zato, ker so stari, marveč so se postarali zato, ker so se<br />

upokojili«.<br />

45


neresnično in ne nudi več psihološke opore. Preteklo življenje je potrebno v mislih<br />

preoblikovati, pojasniti in utemeljiti pretekle odločitve, zaradi lažje povezave v sedanje<br />

življenje oziroma s sedanjostjo. Po upokojitvi išče svoj novi jaz, kar vsekakor povzroča<br />

negotovost. Potrebno je čim prej najti (nov) smisel življenja, v izogib neplodnosti le-tega ali<br />

t.i. začasnega življenja. (Findeisen 1997, str. 11)<br />

Findeisen (prav tam) naniza pahljačo možnosti ponovne vključitve starejših odraslih ljudi v<br />

družbene dejavnosti. Trendi iz tujine nam lahko služijo kot vzor, vodilo in morda celo<br />

»recept« vzpostavitve bolj skladne medgeneracijsko povezane družbe.<br />

Starejši odrasli so v britanskih muzejih pogosto zaposleni kot kustosi ali muzeologi; v<br />

mnogih evropskih mestih se izobražujejo za vodnike po mestu; v francoskih bolnišnicah se<br />

vključujejo v projekte umetnosti in kulture ali se izobražujejo na področju psihologije<br />

bolnika; vključevanje v društva, ki uvajajo internet v domove starejši odraslih in invalidnih<br />

oseb; v Nemčiji starejši odrasli sodelujejo s študenti geragogike 47 . V Sloveniji se mnogo<br />

starejši odraslih ljudi vključi v študijske krožke 48 in s tem se vpnejo v sistem lokalne<br />

kulture. (Findeisen 1997, str. 11) V Sloveniji se je zgodilo tudi na tem področju marsikaj,<br />

kar doživlja mednarodno odmevnost. Uvedli smo projekt kulturnih mediatorjev v slovenskih<br />

muzejih kjer gre za izobraževanje starejših, tematsko glede na potrebe muzejev in o<br />

prostovoljstvu in za hkratno izobraževanje muzejskega osebja za sprejem prostovoljcev in<br />

za ustvarjanje novih prostovoljskih vlog zanje. V projektu gre za povezavo med Slovensko<br />

univerzo za tretje življenjsko obdobje in muzeji. Danes je Slovenija na drugem mestu v<br />

Evropi po udeležbi v izobraževanju starejših odraslih.<br />

Tretje življenjsko obdobje, tako kot vsa ostala obdobja v življenju, je pogojeno tudi s<br />

pričakovanjem družbe in je močno odvisno od družbenega in kulturnega konteksta. To, kar<br />

družba v svojem širšem smislu od posameznika, pripadnika določene družbene skupine<br />

pričakuje, imenujemo družbena vloga. Družbena vloga je celota družbenih pravil, norm,<br />

vzorcev obnašanja in delovanja, ki se povezujejo z določenim družbenim statusom. Zajema<br />

vedenjske vzorce, vsa obnašanja, ki jih družba pripisuje določenemu sloju prebivalstva,<br />

47 geragogika – veda o izobraževanju starih ljudi<br />

48 Cilj študijskih krožkov je združitev znanja, izkušenj in kulture pripadnikov različnih generacij. Medsebojno učenje in<br />

delo v kraju, z namenom oživljanja krajevne tradicije.<br />

46


posameznim poklicem, različnim družbenim skupinam, staršem, otrokom in nenazadnje tudi<br />

starejšemu prebivalstvu. (Pečjak 1998 str. 61)<br />

Vsak posameznik v svoji družbeni vlogi ponotranji norme in pričakovanja, ki jih vsebuje<br />

ustrezni družbeni položaj. Socialna psihologija opredeljuje veliko teorij o vedenju<br />

posameznika v različnih družbenih vlogah. Med njimi sta najpomembnejši dve, popolnoma<br />

različni, teoretski tradiciji:<br />

• funkcionalistična koncepcija vedenja v vlogi in<br />

• etnometodološka koncepcija igranja vloge.<br />

Funkcionalistična koncepcija opredeljuje, da vedenje v vlogi ustreza izvajanju neke funkcije<br />

v družbeni skupini (funkcija izhaja iz skupno sprejetih norm v družbi, iz ciljev skupine itd.).<br />

Po tej koncepciji je življenje organska celota, kjer ima vsak del svojo funkcijo.<br />

Posameznikovo delovanje, v določenih situacijah v skupini, na podlagi socialne vloge kot<br />

sistema vedenjskih pravil in situacijskih definicij, pa je model etnometodološke koncepcije<br />

igranja (življenjske/gledališke) vloge. Navezujoč se na to koncepcijo lahko rečemo, da je<br />

življenje zgolj skupek različnih socialnih vlog, katere prevzamemo za svoje in jih igramo,<br />

med tem ko je naš osebni odnos do teh vlog lahko povsem različen. (Nastran Ule 2000, str.<br />

377 - 379)<br />

Družbeno vlogo, katera tudi starejši odraslim pripisuje neke norme obnašanja, torej lahko<br />

razumemo na dva načina. Prvič, s poudarkom na način vedenja posameznika znotraj<br />

določene družbene vloge in drugič, na način, da se posameznik z družbeno vlogo seznani, jo<br />

osvoji in nadalje le-to igra, kakor mu družba zapoveduje in kakor se od njega (v tem<br />

obdobju življenja) pričakuje.<br />

Kljub temu, da družbene vloge na nek način omejujejo vedenje, predpisujejo (pričakovano)<br />

obnašanje, prinašajo omejitve, družbena vloga prinaša tudi prednosti. Kot privilegij<br />

družbene vloge starejši odraslih ljudi lahko štejemo na primer razne starostne popuste,<br />

znižane cene blaga, vstopnic; omejitve pa so lahko posebni pregledi za podaljšanje<br />

vozniškega dovoljenja, omejitve pri pridobitvi kreditov…(Pečjak 1998 str. 61) Kljub temu<br />

pa je vprašanje različnih popustov za starejše dvorezno. Z nekaj popusti družba starejše<br />

odpravi na družbeni rob in jih ne pripusti več do virov družbe.<br />

47


Družba določa vloge vsem svojim pripadnikom, s tem tudi starejšimi, družbena vloga pa je<br />

»koncept, s katerim določamo družbeno identiteto posameznika (…). Z družbeno vlogo se<br />

povezuje več konceptov, med drugim tudi koncept družbenega položaja.« (Boudon in drugi<br />

1995 v Findeisen 1999, str. 32) Starejši odrasli, ki prevzamejo družbeno vlogo<br />

(internalizacija), ki jim je v družbi namenjena, se zavedajo svojih pravic in dolžnosti v zvezi<br />

z družbenim položajem katerega pridobijo ob »vstopu« v to življenjsko obdobje. »Z<br />

igranjem vlog posameznik sodeluje v družbenem življenju.« (Berger in Luckmann, 1992 v<br />

Findeisen 1999 doktorska disertacija…) Njihovo obnašanje pa določa oziroma predpisuje z<br />

družbenimi pričakovanji pogojena družbena vloga.<br />

Omejitve, ki jih prinaša družbena vloga starejših odraslih ljudi, imajo dostikrat<br />

diskriminatorno in noto predsodkov. Stereotipi starih ljudi so dostikrat negativni (nemoč,<br />

odvisnost, pešanje različnih sposobnosti, konservativnost, slab spomin itd.), le redkeje pa so<br />

tudi pozitivni (modrost, izkušenost, ljubeč odnos do potomcev itd.).<br />

Z družbenimi vlogami se starejši odrasli ljudje na raznolikih področjih vključujejo v družbo,<br />

kar na posameznika deluje vzpodbudno in pozitivno. Druženje z ljudmi, sorodniki, pomoč<br />

pri varstvu (morebiti tudi pri vzgoji) vnukov, deljenje interesov, učenje drug od drugega,<br />

pogovor, in še na mnogo drugih načinov se socialne mreže, pod določenimi pogoji in s<br />

prisotnostjo raznolikih družbenih vlog, ustvarjajo. Za stare ljudi, zaradi (večje) možnosti<br />

morebitne socialne izolacije, je vključevanje v socialne mreže družbene strukture, še toliko<br />

bolj pomembno.<br />

Staranje vpliva na socialne mreže in obratno, torej tudi socialne mreže vplivajo na staranje.<br />

Dragoš (Dragoš 2000, str 293 - 314) pravi, da so učinki socialnih mrež tesno povezani tudi z<br />

zdravstvenim stanjem starih ljudi (tudi z nižjo smrtnostjo). Socialne mreže delujejo kot<br />

nekakšen varovalni dejavnik, pod določenimi pogoji in odvisno od različnih okoliščin.<br />

Bistvene so zlasti materialno stanje, fizična kondicija in spol. Tisti starejši odrasli z nižjimi<br />

dohodki so praviloma bolj izpostavljeni zdravstvenim tveganjem, imajo slabši dostop do<br />

zdravstvenih storitev. Zato je verjetno, da storitve socialnih mrež tisti z nižjimi dohodki bolj<br />

potrebujejo in so posledično tudi bolj prizadeti, če ostanejo brez njih, kot premožnejši. Z<br />

denarjem si starejši odrasli lahko olajšajo dostopnost storitev s tržno osnovo, torej se<br />

pomanjkljiva vključenost v socialne mreže s tem lažje kompenzira. Podobno je tudi s<br />

48


fizično kondicijo 49 starejši odraslih ljudi. Tisti, ki so fizično sposobnejši, so tudi manj<br />

odvisni od socialnih mrež, in obratno.<br />

Razlike med ženskami in moškimi se pojavljajo tudi pri (ne)vključevanju starejši odraslih v<br />

socialne mreže. Dragoš (prav tam) izpostavi hipotezo, ki pravi, da so ženske zaradi<br />

socializacijskih dejavnikov verjetno socialno bolj spretne, v socialnih mrežah se bolje<br />

znajdejo, lažje vzpostavljajo stike, bolje vzdržujejo odnose; podporni učinki socialnih mrež<br />

so potemtakem tudi bolje učinkoviti pri ženskah. Predvideva, da če se razlike v primarni<br />

socializaciji in v kasnejšem življenjskem prevzemanju družbenih vlog odražajo med<br />

ženskami in moškimi tudi v starosti, potem so moški (ki so predvideno manj socialno<br />

spretni od žensk) tudi bolj socialno ranljivi, če ostanejo brez socialne podpore, v smislu<br />

socialnih mrež. Raziskava na to temo, ki jo povzema Dragoš je bila izpeljana v ZDA, med<br />

primerjavo karakteristik 4030 anketirancev, starih od 70 do 79 let. Ugotovili so, da imajo<br />

socialne vezi močnejši učinek na moške anketirance, zlasti na tiste z manjšo fizično<br />

kondicijo; učinki vdovstva na kardiovaskularno (srce in ožilje) smrtnost so večji pri moških<br />

kot pri ženskah; socialne mreže delujejo bolj zaščitniško na tiste starejše, ki imajo nižjo<br />

fizično kondicijo (koristijo tudi onim z višjo, a v manjši meri). Osnovni rezultat raziskav<br />

lahko povzamemo v preprosto dejstvo in sicer, da so pri starejši odrasli populaciji pozitivni<br />

vplivi socialnih mrež povezani že s samim številom socialnih vezi.<br />

Kljub vsem raziskavam in potrjenim mnogim hipotezam, raziskovalcem še vedno buri<br />

duhove dejanska povezava socialnih mrež z zdravjem starejši odraslih ljudi. Še vedno je<br />

nejasno vprašanje, ali je pešanje zdravja starejši odraslih ljudi predvsem posledica<br />

pomanjkanja socialnih mrež, ali pa se jim mreže redčijo zato, ker so šibkega zdravja.<br />

Lennartsson (1999, v Dragoš 2000) daje večjo verjetnost predpostavki, kar je bolj verjetno,<br />

da ljudje telesno in psihično zbolijo zaradi pomanjkanja socialnih stikov, kot pa da bi manj<br />

kontaktirali zato, ker bi jih omejevali zdravstveni simptomi. Zanimiva je ugotovitev<br />

raziskave švedskih starejših odraslih ljudi (77 do 98 let) v povezavi njihovega vključevanja<br />

oziroma odnosov v družbeni skupnosti glede na njihovo zdravstveno stanje. Ugotovili so<br />

49 Fizično kondicijo so v raziskavi ugotavljali s t.i. Nagijevo fizično-funkcionalno mero; gre za merjenje težav, ki jih imajo<br />

stari ljudje pri opravljanju naslednjih (petih) nalog: potiskanje in vlečenje večjih stvari, poklekniti/upogibati se,<br />

dvigati/prenašati določeno težo, iztegniti/razširiti roke in pisati/držati manjše stvari. (prav tam)<br />

49


močno zvezo med stiki s sorodniki in testom PEF (Peak Expiratory Flow) 50 . Tisti<br />

posamezniki, ki so brez vira kontaktov (socialni stiki z brati, sestrami, sorodniki…) imajo<br />

nižje vrednosti testa PEF kot oni, ki imajo vsaj osnovne, četudi redke, tovrstne stike. Glede<br />

na takšne rezultate lahko rečemo, da socialni stiki pomembno prispevajo k fizičnemu<br />

zdravju starejšega človeka. Za telesno oziroma fizično zdravje, je odsotnost sorodnikov<br />

verjetno bolj kritična kot maloštevilnost stikov z njimi. (Dragoš 2000, str. 293 - 314)<br />

Morda lahko malce drzno sklepamo, da je tudi zdravje lahko nekako odvisno od druženja in<br />

socialnih stikov oziroma s tem pogojeno. Včasih je dovolj že preusmeritev pozornosti in<br />

zapolnitev misli s čim drugim kot s skrbjo o zdravstvenem stanju.<br />

Torej, starejši odrasli ljudje lažje »preživijo« če so vključeni v družbene mreže, tam lahko<br />

najdejo nove izvore življenjske energije, ostajajo v stiku z dogajanjem v družbi kateri<br />

pripadajo in se obenem tudi prilagajajo in se seznanjajo s spremembami. Univerza za tretje<br />

življenjsko obdobje je eden izmed načinov združevanja starejši odraslih ljudi. Skupni<br />

interesi tu niso ključnega pomena. Že zgolj druženje, razbitje monotonega vsakdana je več<br />

kot dobrodošlo in pozitivno vpliva ne samo na fizično/biološko in socialno plat<br />

posameznika, temveč tudi na (pomembnejšo) duhovno oziroma psihološko stanje človeka v<br />

jeseni svojega življenja.<br />

50 PEF (Peak Expiratory Flow; »najvišja dihalna vrednost«) je test, s katerim izmerijo pljučno kapaciteto posameznika, ki<br />

je vdihnil in z vso močjo izdihnil zrak. Potrdili so, da je PEF test dokaj zanesljiv pokazatelj telesne zdravstvene kondicije,<br />

saj visoko korelira z določenimi zdravstvenimi problemi (visok krvni pritisk, bolečine v prsih, funkcionalne omejitve,<br />

srčna kap, umrljivost…). (prav tam)<br />

50


3. Univerza za tretje življenjsko obdobje<br />

3.1. Nastanek Univerze za tretje življenjsko obdobje. Oblikovanje njenega<br />

poslanstva in njenega socialnega kapitala<br />

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje »širi obzorja in združuje ljudi«. Tako se<br />

glasi njen slogan, ki je nastal na podlagi izsledkov različnih raziskav in empirično<br />

pridobljenih podatkov. Kaže na to, zakaj se sredi izobraževanja za življenje starejši<br />

izobražujejo; da bi si pridobili novo znanje in osebnostno zrasli, da bi izstopili v javnost,<br />

odprli svojo socialno mrežo in se tako povezali z drugimi socialnimi mrežami, ki jih<br />

omogoča človeški, kulturni in socialni kapital univerze.<br />

Univerza za tretje življenjsko obdobje je izobraževalna ustanova, ki je nastala in je ostala v<br />

civilni družbi. Povezuje različne generacije med seboj (mlade, srednje stare in starejše).<br />

Znotraj univerze udeleženi usklajujejo svoje cilje, pričakovanja, norme, da bi lahko skupaj<br />

delovali in bili uspešni. Univerza ima različne cilje. Zadovoljuje tako osebne, kakor tudi<br />

družbene potrebe. Gre za razvoj osebnih interesov ljudi, željo po spoznavanju novih stvari,<br />

po učenju, za zadovoljevanje potreb in bujenje interesov slušateljev in mentorjev. Starejši<br />

odrasli tam pogosto tudi preverjajo znanje, ki ga že posedujejo, izkušnje, ki so si jih že<br />

pridobili.<br />

Nastanek, delovanje in poslanstvo univerze<br />

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je nastala po vzoru iz tujine. A ta vzor je<br />

bil sprva dokaj skromen. Lekcija v francoskem učbeniku. Leta 1973 je profesor<br />

mednarodnega prava na Fakulteti za družbene vede v Toulousu Pierre Vellas ustanovil prvo<br />

univerzo za tretje življenjsko obdobje. Že naslednje leto je s pomočjo francoske socialistične<br />

oblasti nastalo 83 podobnih univerz po francoskih mestih. To dejstvo kaže na to, kako zelo<br />

je za socialni kapital pomembno, da se povezuje navzven, dobi oporo. (Findeisen, 1998)<br />

V Sloveniji je univerza nastala po prizadevanjih, pod vplivom njenih želja, interesov,<br />

raziskovanja in ustvarjanja lingvistke, strokovnjakinje na mnogih področjih povezanih tudi s<br />

starejši odraslimi, Dušane Findeisen. Leta 1984 je v Centru za tuje jezike v Ljubljani razvila<br />

prve eksperimentalne izobraževalne programe, jih raziskovalno spremljala in tako pridobila<br />

51


prve slušatelje, s katerimi so si skupaj prizadevali za ustanovitev (prve) Univerze za tretje<br />

življenjsko obdobje na Slovenskem. Hkrati je pričela nastajati tudi slovenska teorija tega<br />

izobraževanja.<br />

Univerze so plod dolgoletnega prostovoljnega dela strokovnjakov s področja izobraževanja<br />

odraslih. Po začetnem raziskovalnem in eksperimentalnem obdobju dveh let obstaja<br />

univerza že šestindvajset let. Devetintrideset Univerz za tretje življenjsko obdobje je<br />

razpršenih po vsej državi, v mestih in manjših krajih, te pa združujejo predvsem starejše<br />

slušatelje nad petdeset let pa tudi mentorje in različne sodelavce, predstavnike tudi drugih<br />

generacij. Vsi so si v medsebojno pomoč. Vsak opravlja svoje naloge, vendar imajo vsi cilj,<br />

pridobiti znanje, strukturirati si čas in ustvariti si socialne vezi, izboljšati družbeni,<br />

psihološki, politični in gospodarski položaj starejših odraslih. Njeno delovanje temelji na<br />

skupnem učenju, soodgovornosti in prostovoljnem delu slušateljev, mentorjev in sodelavcev<br />

univerze. 51<br />

Za Univerzo za tretje življenjsko obdobje lahko rečemo tudi, da je nacionalni<br />

medgeneracijski projekt, saj se na njej srečujejo različne generacije mladih, srednje starih in<br />

različne generacije starih. Srečujejo se in skupaj študirajo ljudje iz različnih socialnih okolij<br />

in poklicev. Veliko ljudi tu z vrstniki pa tudi z mlajšimi deli svoje vrednote, oživlja znanje,<br />

ki so si ga ljudje pridobili v prejšnjih življenjskih obdobjih, in ga dopolnjujejo ali pa<br />

odkrivajo povsem nova področja. (Findeisen 2006, str. 10)<br />

Univerza za tretje življenjsko obdobje je nevladna in neprofitna organizacija, s<br />

prostovoljnim delom podprta organizacija, ki je namenjena izobraževanju in razvoju<br />

starejših odraslih. Osnovno poslanstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje je integracija<br />

starejših odraslih v družbo. Namen Univerze za tretje življenjsko obdobje je razvijati<br />

izobraževanje starejši odraslih za njihovo osebnostno rast, razumevanje lastnega položaja v<br />

družbi ter za dejavno delovanje v družbi v dobro vseh rodov.<br />

Interesi starejši odraslih za obisk univerze so različni. Opravljene študije so pokazale, da to<br />

ni le povečanje obsega prostega časa ali sprememba načina življenja. (Kolbezen 2001 v<br />

Šantej 2003). Velikokrat se za študij odločijo iz razloga, ki leži globoko v preteklosti. Gre<br />

51 http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si<br />

52


za t.i. nadomestno učenje; veliko je takšnih študentov, ki so si neko znanje želeli že v<br />

preteklosti ali skozi celo življenje in si ga iz takšnih in drugačnih razlogov niso (znali)<br />

usvojiti ali si ga privoščiti. Mnogi si želijo svoje že obstoječe znanje obnoviti, nadgraditi.<br />

Močan interes za izobraževanje gre pripisati tudi želji po izboljšanju odnosov z domačimi<br />

(člani družine) ali za pomoč domačim. Starejši odrasli si velikokrat želijo bolje razumeti<br />

sebe in družbo nasploh, dogajanja okoli sebe, biti v stiku z drugimi generacijami. (Šantej<br />

2003, str. 18 - 24)<br />

Prav takšni motivi vključevanja starejši odraslih na univerzo so dobra podlaga za gradnjo<br />

socialnega kapitala. Želja po združevanju, po spoznavanju novih ljudi, njihovih navad, želja<br />

po druženju in medsebojnem zaupanju je temelj ustvarjanja novih (ali obnavljanja starih)<br />

socialnih vezi. Lahko rečemo, da se na Univerzi za tretje življenjsko obdobje se ustvarja<br />

socialni kapital.<br />

Findeisen (2006, str. 10) opredeljuje univerzo ne samo kot obliko medgeneracijskega<br />

delovanja, ampak tudi kot pomembno obliko socialnega kapitala. Odnosi, zgrajeni na<br />

podlagi izmenjave znanja, izkušenj in kulture štejejo.<br />

Študij in učenje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje je organiziran na več načinov.<br />

Temeljna oblika so študijski krožki 52 . Poleg teh, na univerzi potekajo tudi predavanja,<br />

delavnice, izobraževalni tabori, terensko in raziskovalno delo, poletna univerza. (Findeisen<br />

2001, Univerza za …) Uveljavljajo tudi druge (drugačne) izobraževalne oblike kot so<br />

različne tematske učne delavnice, učenje v parih, raziskovalno in sodelovalno učenje,<br />

samostojno, reševanje problemskih nalog (tako življenjskih kot študijskih) ter učenje z<br />

delovanjem.<br />

52 Študijski krožki so kot oblika neformalnega izobraževanja odraslih oblika, ki je najbližja življenju. So oblika<br />

neformalnega učenja, v kateri se zbirajo ljudje, ki se želijo nečesa novega naučiti o določeni temi, se družiti in narediti<br />

nekaj koristnega za svoj kraj in druge ljudi. (http://www.drustvo-interes.si/izobrazevanje/studijski_krozki.htm, pridobljeno<br />

25.11.2008)<br />

Poleg mentorja so vir učenja tudi slušatelji, ki sami s svojimi izkušnjami, znanjem, odkrivanjem in kulturo sodelujejo in<br />

dopolnjujejo medsebojno učenje. Študijski krožek, kot oblika skupinskega izobraževanja, je izvirno nastala okoli leta 1900<br />

na Švedskem.<br />

53


Izobraževalna srečanja praviloma potekajo enkrat na teden, po dve ali tri pedagoške ure<br />

skupaj, kontinuirano skozi vse študijsko leto, ki se začne v začetku oktobra in konča maja<br />

naslednjega koledarskega leta. Če je le mogoče, študijske skupine svoje učenje na koncu<br />

predstavijo z raznolikimi t.i. študijski nasledki; to so lahko razstave, prevodi, literarni<br />

večeri, razne oddaje, priprava študijskih izletov, raznih projektov, objava raziskovalnih<br />

rezultatov, sodelovanje z različnimi društvi. 53 Vsaka od teh učnih skupin ima več ciljev:<br />

osebnostno rast udeležencev (in mentorja), izboljšanje identitete starejši odraslih, krepitev<br />

samozavesti in vzpodbuda za vključevanje v družbo, uveljavitev predhodnega znanja,<br />

izkušenj in kulture ter pridobitev novega znanja za spreminjajoče se družbene vloge in za<br />

razumevanje družbenega okolja ter povezovanje z njim.<br />

Področja delovanja univerze so zelo raznolika in široka:<br />

• izobraževanje starejši odraslih, kontinuirane študijske dejavnosti<br />

• predupokojitveno izobraževanje v sodelovanju z Gerontološkim društvom Slovenije<br />

• izobraževanje starejših odraslih za samozaposlitev<br />

• izobraževanje starejših odraslih za prostovoljno delo<br />

• izobraževanje starejših odraslih za prispevanje k lokalnemu razvoju<br />

• izobraževanje starejših odraslih in javnosti za spreminjanje položaja starejših<br />

odraslih v družbi in za dejavno sožitje z drugimi generacijami<br />

• svetovanje starejšim odraslim za življenje in reševanje življenjskih vprašanj<br />

• izobraževanje za razvoj novih univerz za tretje življenjsko obdobje<br />

• izobraževanje mentorjev starejši odraslih<br />

• izobraževanje strokovnjakov s področja socialnega varstva in drugih strokovnjakov<br />

v povezavi z vprašanji starejših odraslih ljudi<br />

53 http://www.univerza zatretjeobd-drustvo.si<br />

54


• izobraževanje starejših odraslih delavcev, delodajalcev in javnosti za spreminjanje<br />

položaja starejših odraslih delavcev<br />

• povezovanje z evropskimi partnerji v projektih razvoja izobraževanja starejši<br />

odraslih<br />

• povezovanje s sorodnimi ustanovami doma in v tujini<br />

• študijske izmenjave slušateljev<br />

• projekti izobraževalnega in kulturnega turizma 54<br />

• projekt Kulturni mediatorji v slovenskih muzejih<br />

• povezovanje z nevladnimi organizacijami za razvoj civilne družbe<br />

• založniška dejavnost<br />

• razvojno raziskovalna dejavnost<br />

• mentorstvo mladim raziskovalcem in študentom<br />

• priprava strokovnih posvetov. (Šantej 2003, str. 18 – 24)<br />

Poleg kognitivnih ciljev v izobraževanju imajo starejši odrasli še druge cilje. Glavni namen<br />

univerze je, da starejše odgovorno in dejavno poveže s skupnostjo ali družbenim okoljem,<br />

da to okolje znova postane njihov svet. Odgovornost (zase in za druge), samoorganizacija in<br />

avtonomnost so ključnega pomena pri (ponovnem) vključevanju v družbo (družbeno<br />

integracijo) v tem življenjskem obdobju. S pomočjo izobraževanja naj bi starejši odrasli v<br />

odnose vstopali bolj pozitivno. Gre za odgovorne odnose, ki se ustvarjajo tako med študenti<br />

samimi kot med študenti in mentorjem. »V odgovornih odnosih se starejši odrasli srečujejo<br />

z drugačnostjo drugega, kar je tudi temeljni pogoj za učenje in ustvarjalnost.« (Findeisen<br />

1999, str. 217) Kadar pri organizaciji svojega znanja sodelujemo sami, takrat se učimo bolj<br />

54 Kulturni turizem je tista vrsta turizma, »pri kateri gre predvsem za širjenje splošne razgledanosti, za pridobivanje znanj<br />

in željo po čustvenem doživljanju ob odkrivanju dediščine in ozemlja, ki vsebuje prvine kulturne dediščine«. (Findeisen<br />

2001, str. 183)<br />

55


spontano in brez zadržkov. V izobraževanju odraslih skušamo razviti »kulturo odgovornosti<br />

v nasprotju s kulturo ubogljivosti, ki ji ljudje pripadamo skozi večino svojega življenja«.<br />

»Samostojnost in organiziranost v izobraževanju starejših odraslih je naravna posledica<br />

odgovornosti, ki jo največkrat vzpodbudita mentor in animator skupine.« (prav tam, str.<br />

220)<br />

Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje je tudi pestro mednarodno aktivna. Stike<br />

navezuje povsod po Evropi. Je tudi ustanovna članica mreže evropskih univerz LILL 55 pri<br />

Centru Zawiw redne Univerze v Ulmu. Nekatere povezave so stalno aktivne, druge le<br />

občasno. 56<br />

55 »learning in later life«<br />

56 http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/mednarodnadejavnost.htm<br />

56


4. Analiza socialnega kapitala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje<br />

4.1. Opredelitev raziskovalnega problema in raziskovalnih vprašanj<br />

Prebivalstvo se v razvitejših delih sveta stara, kar pomeni, da bo v prihodnosti starejši<br />

odraslih ljudi vse več, mladih pa vse manj. Spremenjena podoba prebivalstva od družbe<br />

zahteva spremembe. Vse te spremembe pa potrebujejo odgovor tudi na področju<br />

izobraževanja odraslih. Imeli bomo opravka z velikim številom upokojencev, ki so svojo pot<br />

na trgu dela že zaključili. Kar pa ne pomeni, da v družbi ne želijo več sodelovati in dejavno<br />

prispevati k njenemu razvoju in dobrobiti. Gradnja dobrih medsebojnih odnosov vsekakor<br />

prispeva k družbeni rasti – tako ekonomski kot socialni. Močnejši kot je socialni kapital,<br />

bolj je družba vzajemno močna, harmonično povezana. Združevanje ljudi na vseh področjih<br />

posameznikovega življenja pomembno pripomore k boljšemu počutju posameznika in<br />

posledično k njegovi višji funkcionalnosti znotraj (in navzven) njegovega socialnega<br />

omrežja.<br />

Za lažje vključevanje in dejavno sodelovanje v družbi je pomembno tudi kako so starejši<br />

odrasli vključeni v »svojo« družbo, v svet, ki jih obkroža. Predvidevamo, da je za starejše,<br />

še preden se vključijo v sodelovanje z drugimi generacijami, predvsem pomembno, kakšne<br />

imajo odnose (če jih imajo) s svojimi vrstniki in ljudmi, ki jih obkrožajo v njihovem<br />

vsakdanu. Univerza za tretje življenjsko obdobje predstavlja precejšen del izobraževanja<br />

starejši odraslih ljudi. Starejši odrasli, ki se tu srečujejo svoje odnose gradijo na izmenjavi<br />

znanja, zaupanju in medsebojni povezanosti.<br />

V raziskavi ugotavljamo, kako obiskovanje univerze vpliva na socialno mrežo njenih<br />

slušateljev in kolikšen je ta vpliv znotraj študijskih skupin, in ali seže tudi navzven, v<br />

»drugo« družbeno polje starejših slušateljev. Zanima nas tudi, kaj je tisto najpomembnejše,<br />

kar jih motivira za obiskovanje univerze, kakšen je namen obiskovanja univerze, oziroma<br />

zakaj se na univerzo vračajo, in ali so se morda spremenili tudi oni sami.<br />

57


Raziskovalna vprašanja:<br />

1. Kako izobraževanje na Univerzi za tretje življenjsko obdobje vpliva na odnose in na<br />

širjenje socialne mreže slušateljev<br />

2. V kolikšni meri izobraževanje in socialno omrežje vplivata na transformiranje<br />

slušateljev univerze<br />

3. V kolikšni meri slušatelji zaupajo, komu in zakaj<br />

4. Kaj njihovo obiskovanje univerze pomeni za njihovo socialno okolje<br />

Raziskovalna vprašanja smo oblikovali izhajajoč iz literature o socialnem kapitalu in opisa<br />

različnih prvin tega; pa tudi na podlagi prvih pilotnih razgovorov, ki smo jih imeli s<br />

slušatelji ene same študijske skupine.<br />

58


4.2. Metodologija<br />

Metoda raziskovanja<br />

V diplomskem delu sem kot raziskovalno metodo uporabila obliko intervjuja s pomočjo<br />

odprtih vprašanj. Raziskovala sem stališča, mnenja in vedenja posameznikov ali skupin. To<br />

kvalitativno raziskovanje sem izvedla v obliki poglobljenega individualnega intervjuja. Z<br />

individualnimi pol-strukturiranimi intervjuji sem pridobila količinsko in kakovostno zelo<br />

obsežne informacije, ki so mi omogočili vpogled v posameznika in njegove predstave, s<br />

temi bogatimi empiričnimi podatki pa sem analizo lahko opravila relativno enostavno.<br />

Vse spraševanke so bile izredno sodelovalne in odprte za razpravo, zato je bilo občasno<br />

razmeroma težko slediti zastavljenim raziskovalnim vprašanjem, ampak sem s širšim<br />

obravnavanjem problematike dobila še boljši vpogled v stališča in poglede spraševancev.<br />

V obdobju od 25. marca do 10. aprila 2009 smo opravili intervjuje, in sicer polstrukturirane,<br />

s petimi spraševankami. Intervjuji so potekali individualno, v sproščenem<br />

vzdušju in so trajali od 50 do 70 minut. Opravljali smo jih na različnih krajih. V knjižnici in<br />

v kavarni, pri spraševanki na domu v Postojni in pri dveh doma v Ljubljani.<br />

Raziskovani vzorec<br />

V vzorec raziskovanja smo vključili pet spraševancev, pet žensk, ki so vse vključene v<br />

študijski krožek transakcijske analize oziroma medsebojnih odnosov. Rodile so se v<br />

obdobju od leta 1938 do leta 1949 in imajo od 60 do 71 let.<br />

Vse spraševanke so slušateljice iste študijske skupine na Univerzi za tretje življenjsko<br />

obdobje v Ljubljani in vse obiskujejo samo en študijski krožek. So pa že »stare« slušateljice<br />

univerze, saj jo obiskujejo že od 6 let do 12 let. Obiskovale so že vrsto različnih študijskih<br />

krožkov (oblikovanje gline, angleški jezik, geografija, risanje in slikanje, umetnostna<br />

zgodovina, španski jezik…).<br />

Dve spraševanki imata srednješolsko izobrazbo; poklica, ki sta jih opravljali sta bila vodja<br />

izvoza in kemijski tehnik. Dve spraševanki imata visoko izobrazbo in njuna zadnja poklica<br />

59


sta bila svetovalka v upravi podjetja in umetnostna oblikovalka (modno oblikovanje pletenin<br />

in tekstila), slednja je zaposlena kot samostojna podjetnica. Ena spraševanka ima magistrsko<br />

izobrazbo in sicer je magistra farmacije; zadnji poklic, ki ga je opravljala pa je bil<br />

samostojna strokovna sodelavka v farmacevtski industriji.<br />

Vsem spraševankam se zdi, da je bilo takrat, ko so bile one del formalnega izobraževanja,<br />

izobraževanje na splošno v družbi, pomembno. Nekaterim bolj, drugim manj, ena pa se ne<br />

spomni kaj je bilo v družbi pomembno, ve pa, da je bilo pomembno pri njih doma. Njihovi<br />

starši so opravljali različne poklice. Očetje so bili po poklicu upravnik knjižnice, receptor v<br />

hotelu, računovodja, kmet ter magister farmacije. Matere pa otroška negovalka,<br />

računovodkinja (kasneje tudi šivilja), fotografinja, gospodinja (kmetica, mama), umetnostna<br />

zgodovinarka.<br />

Tri spraševanke že od mladosti živijo v mestnem okolju, dve pa prihajata iz vasi. Od tega<br />

ena iz bogate kmečke družine, druga pa iz oddaljene kmetije.<br />

Zbiranje raziskovalnega gradiva in opis instrumenta<br />

Za metodo zbiranja empiričnega gradiva smo uporabili metodo spraševanja in sicer polstrukturirani/usmerjeni<br />

intervju. Metoda poteka v razgovoru s spraševancem, kjer<br />

spraševalec predstavi temo in usmerja pogovor v okviru vnaprej sestavljenih okvirnih<br />

vprašanj, ki so predmet problematike, spraševanec pa podaja svoje mnenje oz. razmišljanja<br />

na zastavljena vprašanja. Spraševalec poskuša s podvprašanji temo poglobiti oz. razjasniti<br />

posebnosti ali nejasnosti, hkrati pa preoblikuje morebitna že odgovorjena vprašanja, tako da<br />

pogovor teče gladko. Poznamo več vrst intervjujev, naš sodi med tematske intervjuje, saj<br />

smo z njim želeli pridobiti podatke spraševanca o določeni temi.<br />

Pred intervjujem smo spraševancu razložili, da gre za raziskavo, kjer potrebujemo njegovo<br />

sodelovanje za kakovostno izvedbo raziskave. Pridobili smo tudi njihova soglasja za<br />

snemanje intervjuja, saj nam le to omogoča kasnejšo obdelavo podatkov. Poudarili smo tudi<br />

anonimnost raziskave, kar je pustilo spraševancem več svobode pri odgovarjanju, zaradi<br />

česar so bili odgovori konkretnejši, bolj detajlni in s tem naši podatki kakovostnejši.<br />

Pred intervjujem smo imeli pripravljena okvirna vprašanja, predvsem odprtega tipa, ki smo<br />

jih kasneje uporabili za usmerjanje razgovora. Vsekakor pa je bil razgovor voden bolj v<br />

60


sproščenem ozračju, kar je intervjuvancem omogočalo podajanje neobremenjenih in pristnih<br />

odgovorov. Za tehnično izvedbo intervjuja smo uporabili digitalni snemalnik, ki je bil pri<br />

razgovoru povsem nemoteč, kar je spraševalcu in spraševancu omogočilo neoviran potek<br />

razgovora, nam pa kasnejšo analizo podatkov.<br />

Priprava podatkov in analiza<br />

Osnovno empirično gradivo (zapise intervjujev) smo prepisali (transkribirali) in uredili. Pri<br />

prepisovanju smo pustili na desni strani širši rob, kamor smo vpisovali kode (pojme). Ti<br />

zapisi intervjujev so bili izhodišče za analizo. Zapise smo nato razčlenili in tako dobili enote<br />

kodiranja. Za enoto kodiranja smo izbrali frazo, misel, stavek ali odstavek. Dele besedila<br />

smo izpustili, kajti nekateri deli besedila so bili irelevantni za namen raziskave, preostale<br />

dele besedila pa smo podčrtali in oštevilčili z zaporednimi številkami, da smo lahko pozneje<br />

povezali pojem, ki smo ga pripisali, z deli besedila, na katere se je nanašal. Pri oblikovanju<br />

pojmov smo uporabili odprto kodiranje; posameznim delom besedila smo pripisali izraze za<br />

pojme, za katere smo menili, da jim najbolje ustrezajo. Besedila, ki smo jim pripisali isti<br />

pojem, smo zbrali skupaj in tako organizirali podatke. Sorodne pojme smo nato združili v<br />

kategorije in jih tudi poimenovali. Uporabili smo postopek kategoriziranja in tako dali isto<br />

ime več različnim opisom, v katerih smo prepoznali isto potezo. (Mesec 1998, str. 104–105)<br />

Pri kvalitativnem raziskovanju uresničujemo načelo preverljivosti, tako da podrobno<br />

opišemo celoten postopek raziskave, še posebej postopek analize, v kateri oblikujemo pojme<br />

in ugotavljamo pravilnosti ter vzorce ravnanja, doživljanja in interakcij. V kvalitativni<br />

raziskavi je pomembno tudi dokazovanje in postopna graditev pojmov iz empiričnega<br />

gradiva – torej opišemo pot do končnih ugotovitev in svoja postopoma razvijajoča se<br />

razmišljanja; opazovanja opišemo v nastajanju in vsako ugotovitev podkrepimo z<br />

argumenti. Tako na osnovi kvalitativnega empiričnega gradiva izdelamo postopke<br />

argumentiranega sklepanja. V kvalitativni raziskavi tudi jasno in razvidno opišemo postopke<br />

sklepanja in postopnega abstrahiranja pojmov različni ravni abstraktnosti iz empiričnega<br />

gradiva. (Mesec 1998, str. 45–46)<br />

61


5. Ugotovitve in interpretacija<br />

Zdi se pomembno poudariti, da so spraševanke na vsa vprašanja povezana z Univerzo za<br />

tretje življenjsko obdobje, odgovarjala z izjemno pozitivnim pristopom, navdušeno, z<br />

veseljem, na način, » da je to pa res dobra stvar«.<br />

Vpliv univerze na odnose in širjenje socialne mreže<br />

Odgovori spraševank večinoma potrjujejo, da se z obiskovanjem Univerze za tretje<br />

življenjsko obdobje, širi njihova socialna mreža in odnosi z ljudmi izboljšujejo. Odnosi s<br />

»sošolci« so prijateljsko sodelovalni, na univerzi se počutijo dobro, prijetno in sproščeno.<br />

Na univerzi se v študijskih krožkih rojevajo primarne socialne skupine, pletejo se socialna<br />

omrežja, ki se lahko razširijo v nova, vzpostavlja se povezovanje (angl. bonding), saj se<br />

izrazi kot odnos med ljudmi s podobnimi življenjskimi situacijami, položajem upokojenca.<br />

Dopuščamo, da je študijska skupina transakcijske analize k odnosom bolj obrnjena kot<br />

druge in da to pomaga ustvariti primarno socialno skupino hitreje kot pri drugih<br />

izobraževalnih tematikah.<br />

Intervjuji so pokazali, da so slušatelji med seboj povezani in da si pomagajo pri dajanju<br />

nasvetov, tako praktičnih kot svetovalnih. Ljudje, ki so jih spraševanci na univerzi spoznali,<br />

so jim pomagali priti v stik tudi z drugimi ljudmi. Kadar kdo potrebuje kakšen nasvet, na<br />

koga se obrniti in podobno, si med seboj svetujejo in priporočajo:<br />

»…sigurno mi je kdo kdaj povedal za koga, ki kaj ve ali pa kaj zna…«<br />

»…sem pa jaz povedala že velikokrat komu, na koga se lahko obrne, kam lahko povpraša za<br />

kakšno zadevo…«<br />

»…ko je bil ta sejem Narava in zdravje, smo šli, pa so nam potem povedali, kdo lahko kje<br />

kaj dobi…spoznaš različne ljudi, pa če kaj potrebuješ...».<br />

S tem, da izmenjujejo informacije o morebitnih storitvah, se njihova socialna mreža širi<br />

navzven. Kot smo predvidevali, so slušatelji željni menjati svoje dobre izkušnje tudi z<br />

drugimi, z veseljem svetujejo in vstopajo v simetrične odnose z drugimi.<br />

62


Samo ena od spraševank je izrazila mnenje, da nikoli ni prišla v stik s kom drugim z<br />

Univerze, preko ljudi na Univerzi:<br />

»… ne…«, »…ne bi vedela, ne spomnim se…ampak mislm da ne…«.<br />

Lahko sklepamo, da se informacije o obstoju univerze zadovoljivo širijo med tiste, ki jim<br />

pridejo prav. Za univerzo so spraševanke izvedele od ljudi, ki so na univerzo že prej<br />

prihajali:<br />

»…na jogi, od kolegice…pa tudi od moje sestrične…«<br />

»…poznam dosti ljudi…že prejšnji sodelavci so jo omenjali…«.<br />

Ali pa iz tiskanih medijev:<br />

»…pravzaprav iz enega članka v časopisu…že kar nekaj let nazaj…«, »…povedal mi za<br />

univerzo mi ni nihče, mislim, da sem to nekje zasledila v tisku…«.<br />

Za Univerzo za tretje življenjsko obdobje je pomembno, da je vidna. To je tudi način, da<br />

postaja velika in to je tudi način, da socialni kapital postaja velik. Pojavno bistvo (vsake)<br />

oblike kapitala je v tem, da bolj ko je viden, večji je in ko je večji, je tudi bolj viden.<br />

Tisti slušatelji, ki univerzo obiskujejo že dalj časa, so svoje zadovoljstvo z njo uspešno<br />

razširili v socialni krog potencialnih prihodnjih slušateljev. To potrjujejo odgovori<br />

spraševank, ki so za univerzo izvedele od slušateljev, ki so na univerzo že prej prihajali.<br />

Hkrati pa je takšno širjenje informacij tudi v skladu z vsakdanjo ljudsko modrostjo, ki pravi,<br />

da dober glas seže v deveto vas.<br />

Delo in poslanstvo Univerze za tretje življenjsko obdobje se v medijih vedno bolj<br />

predstavlja. Kot je razvidno iz intervjujev, veliko ljudi svojo prvo informacijo o obstoju<br />

univerze dobi prav tam. Članki profesorjev, mentorjev, slušateljev, rezultati dela, vabila na<br />

razstave, poročanja z delavnic, opis študijskih krožkov ali pa samo splošne predstavitve<br />

univerze pripomorejo k osveščanju ciljne publike in odgovori naših spraševank so potrdili,<br />

da je temu tako.<br />

Kar nekaj slušateljev univerze prihaja na predavanja še ko so zaposleni. S tem morda želijo<br />

omiliti stresen prehod s trga dela v upokojitveno obdobje, ciljno naravnati svoj prosti čas,<br />

ustvariti nova socialna omrežja za čas »po«… Tako se socialno omrežje ne omejuje samo na<br />

63


službo in sodelavce, ampak se v takih primerih širi tudi že na področje, ki je za enkrat še v<br />

prihodnosti.<br />

Ena spraševanka je začela univerzo obiskovati že kot zaposlena:<br />

»…začela sem hoditi že ko sem bila še zaposlena…«.<br />

Na vprašanje, če so tudi oni komu priporočali obisk univerze, so vse spraševanke odgovorile<br />

pritrdilno, ena je povedala celo kam hodijo tiste, ki jih je ona »pripeljala«:<br />

»…ja, sem priporočala…«<br />

»…ja recimo, ta moja sošolka še iz srednje, ki hodi na angleščino recimo...«<br />

»...dve gospe sta šli potem na umetnostno zgodovino…«<br />

»...ja, seveda sem…priporočam vsem, ki me kdaj kaj vprašajo…pa tudi pri planincih sem<br />

povedala…«.<br />

To, da univerzo priporočajo tudi drugim, je pokazatelj, da je univerza privlačna iz različnih<br />

razlogov.<br />

Ena izmed spraševank je povedala, da se včasih »boji« priporočati univerzo ljudem, da jih<br />

ne bi spravila v neprijeten položaj češ, da ni morda mislili, da ima slabo mnenje o njihovem<br />

znanju:<br />

«...samo to je tako, če nekoga nekaj ne zanima…če bi komurkoli rekli, bi si lahko mislil, ali<br />

še ne znam dovolj pa tako…a nisem že dovolj pameten…«.<br />

Odgovor priča o tem, da ljudje dobronamerno informacijo ali nasvet lahko sprejmejo na<br />

različne načine. Ni nujno, da je vsak odziv pozitiven, zato morda previdnost ni odveč;<br />

predvsem pa prihodnjemu slušatelju.<br />

Poleg pridobivanja novega znanja in ciljno porabljenega časa, je bil razlog zakaj hodijo na<br />

univerzo tudi, da gredo ven oziroma:<br />

»...da se mi nekaj dogaja...«,<br />

in da jim je prijetno ter da spoznavajo nove ljudi:<br />

64


»…ker mi je univerza simpatična…človek lahko koristno čas porabi…da nekaj novega sliši,<br />

pa da druge ljudi spozna…tudi takim recimo, ki še niso upokojeni povem, da je to<br />

dobro…ker mogoče ne vedo…«<br />

»…vedno rečem, da je to ena super zadeva, pa ne glede na razlog zakaj boš hodil…da imaš<br />

občutek da si nekam šel…«<br />

»…kadar le imam priložnost povem, da obstaja način kako izkoristiti čas…«.<br />

Nedvomno je razlog obiskovanja univerze potreba, po izstopu v javnost oziroma širjenju<br />

socialnega omrežja, četudi je včasih ta potreba nezavedna. To trdno potrjujejo tudi odgovori<br />

spraševank, ki univerzo priporočajo ostalim, z namenom spoznavanja novih ljudi ter<br />

pridobivanja novega znanja in spoznanj - tudi od slušateljev. Gotovo je pomemben razlog<br />

tudi koristna (u)poraba prostega časa, načinov za to je mnogo; če povzamemo, je univerza<br />

po mnenju spraševank sinonim za združitev prijetnega s koristnim.<br />

Prijetno počutje je eden izmed glavnih razlogov, da neki socialni skupini lahko pripadamo<br />

in da v njej vztrajamo. Občutek sprejemanja in sproščenost sta pogojena z medsebojno<br />

pripadnostjo in spoštovanjem. Socialni krog s takšnimi lastnostmi lahko optimalno deluje,<br />

člani med seboj sodelujejo ter svoje znanje in vrline širijo tudi navzven, v druge socialna<br />

okolja, ki so kakorkoli povezana z obstoječo skupnostjo. Odgovori spraševank so potrdili,<br />

da se v svoji študijski skupini počutijo prijetno, sproščeno in da se imajo dobro, kar ustreza<br />

širitvi socialne mreže. Kadar odnosi niso dobri, se mreža ne širi.<br />

»…se zelo dobro počutim, zato ker mi je prijazno…«<br />

»…ja dobro mi je, sproščeni smo…kakor sem že rekla…«<br />

»…ja seveda, sigurno se zelo dobro počutim…«<br />

»…ja čist v redu je…sicer v mejah »pričakovanega«…dobro je…«.<br />

Dobro se počutijo tudi zaradi občutka identifikacije in »delitve« podobnih skrbi, problemov.<br />

Možnost primerjave svoje življenjske poti ali osebnih prepričanj in mnenj z drugimi, se je<br />

izkazala tudi kot razlog dobrega počutja v študijski skupini. Občutek poistovetenja z<br />

drugimi in odkritje podobnosti in razlik slušateljem vliva občutek sprejetosti ter možnost<br />

izmenjave mnenj in nasvetov.<br />

65


»…ja seveda da se…mogoče zaradi tega, ker vidm, da imajo tudi druge podobne probleme,<br />

da nihče ni brez…ta občutek ko se primerjaš…«<br />

Mnenja o tem, ali so na univerzi spoznali kakšnega človeka, ki jim je postal bližnji so precej<br />

deljena, a vendar enaka; prijateljstvo in medsebojna povezanost, vsaj v času, ko se družijo<br />

na predavanjih ali na kavi po predavanjih. Prav bližnjega niso spoznale, a si na univerzi med<br />

seboj zaupajo na splošno:<br />

»…nasploh si zaupamo med sabo…«.<br />

Medsebojno zaupanje je kot temelj izražanja prisotnosti socialnega kapitala na univerzi<br />

nedvomno prisotno.<br />

Ena od spraševank pravi, da so s sošolkami postale prijateljice tudi zasebno; če se že ne<br />

videvajo, pa so stalno v stikih preko elektronske pošte:<br />

»…te kolegice ko hodimo skupaj, to si neprestano dopisujemo, preko računalnika…si<br />

pošiljamo razne šale pa novosti…saj smo kolegice, ne samo na tretji univerzi, ampak<br />

zasebno tudi…«.<br />

Slušatelji se torej družijo na različne načine tudi izven univerze.<br />

Odgovor spraševanke potrjuje dobre odnose in širjenje socialne mreže prek univerze, tudi<br />

ko niso več sošolci:<br />

»…recimo ravno sedajle…sem srečala eno gospo ki sva skupaj na angleščino hodile…in sva<br />

se objeli, poklepetali, kako si kej…in z eno gospo, ki ne hodi več, se tudi večkrat srečava in<br />

greva na kavo…«.<br />

Socialne vezi, ki so nastale na univerzi so močne in se ohranjajo tudi vnaprej.<br />

O pomembnosti druženja tudi po predavanjih za vzpostavitev boljših odnosov priča tudi<br />

odgovor, ki sicer pravi, da na univerzi ni spoznala bližnjega, a vendar ne izključuje te<br />

možnosti. Prav tako opozori na verjetnost »zaprtih odnosov« pri starejši odrasli populaciji.<br />

Pravi, da starejši ko si, težje naj bi širil svoj krog prijateljev in ostajaš pri ljudeh, ki jih<br />

poznaš že dalj časa:<br />

»…nisem spoznala bližnjega…saj mogoče ravno zaradi tega, ker jaz grem ponavadi domov<br />

s predavanja…druge se še družijo…sigurno so prijateljice…saj ne rečem da ne bi mogla<br />

66


iti prijateljica s kakšno, samo je tako, starejši kot si…bolj ti je všeč družba takih ljudi, ki<br />

jih že dalj časa poznaš…vsak ima tisti neki svoj krog…«.<br />

Ena od spraševank pa je na univerzi spoznala prav posebnega človeka, ki ji v življenju<br />

veliko (največ) pomeni in sta od takrat, z medsebojnim spoštovanjem, nerazdružljivi<br />

prijateljici. Pravi:<br />

»…ja to pa ja…Ivica moja…ki mi je kot mama, mislim prjateljce sva, imenitna gospa<br />

je…tako srčen človek…«.<br />

Intervjuji so pokazali, da se slušatelji med seboj socialno povezujejo in si zaupajo.<br />

Prijateljske vezi in poznanstva, ustvarjena na univerzi, trajajo tudi še po tem, ko slušatelj<br />

morebiti preneha z obiskovanjem univerze.<br />

Nekatere spraševanke opravljajo prostovoljno delo:<br />

»…prostovoljno delo z veseljem opravljam, na Karitasu sem ja…«<br />

»…ja prostovoljno tako, da plačujemo članarino…«,<br />

kar pomeni, da se njihov krog ljudi širi tudi v prostovoljske sfere. Ena od spraševank je<br />

prostovoljno delo opustila zaradi nestrokovnosti skupine s katero je delala, hkrati pa izraža<br />

skepso kar se tiče prostovoljnega dela pri velikih institucijah kot sta Karitas in Rdeči Križ:<br />

»…pri Rdečem Križu ali pa Karitasu sigurno ne…sem pa delala ene dve leti pri Tvoj<br />

telefon…«.<br />

Negativnost do organizirane oblike prostovoljnega dela se je pokazala tudi pri drugih<br />

spraševankah:<br />

»…Hospic pa te zadeve ne…to pa jaz nisem za to…«.<br />

Prostovoljnega dela ne opravljajo iz različnih razlogov. Preobremenjenost z delom do sedaj<br />

v življenju oziroma želja po prostem času:<br />

»…ne, načelno ne…sem imela zelo težko življenje…mislim da imam lahko sama svojih 5<br />

minut za sebe…mislim da sem izpolnila svojo mero prostovoljnega dela…vedno sem morala<br />

za druge živeti…in rečem temu hvala ne…«,<br />

67


občutek fizične nezmožnosti in spolno razlikovanje. Gospa sicer dopušča možnost<br />

občasnega prostovoljnega dela, a se za to ne čuti sposobno:<br />

»…bi se verjetno našlo kaj…bi recimo kakšni ženski pomagala kaj, moškim ne…da ji kaj<br />

skuham ali pa družbo delam…fizično tudi nisem tako močna…se ne čutim sposobno…«.<br />

Torej, prostovoljno delo spraševanke sprejemajo različno. Lahko rečemo, da ima vsaka<br />

svoje razloge za ali proti.<br />

Občasno plačano delo bi več ali manj vse spraševanke z veseljem opravljale, kar kaže na<br />

željo po ponovni vrnitvi na trg dela, vsaj za nekaj ur dnevno:<br />

»…prav gotovo bi, z veseljem opravljala plačano delo…«<br />

»…z največjim veseljem…delala bi kakšne štiri urice na dan…«<br />

»…bi šla tudi kaj delat' še…«<br />

»…tudi na to sem že mislila…ja seveda bi kaj delala…«.<br />

Poleg zasluženega denarja, sta razloga zakaj bi opravljale plačano delo, tudi družba,<br />

izkoriščen čas in primanjkljaji, zaradi navade, da je treba delati:<br />

• finančni razlog (motiv): »…manjka mi denarja…«, »…samo s penzijo si ne morem<br />

zadovoljiti vseh potreb ki jih imam…da bi imela za smetano na kavi…«, »…te knjige<br />

kupujem stalno in s penzijo je to tako, zelo na tanko…«<br />

• druženje in izkoriščen čas: »…preveč je časa…dobro je da sem nekako v družbi…«<br />

• pogrešanje dela: »…manjka mi to da ne delam…«.<br />

Prvi razlog, zakaj bi opravljale plačano delo je seveda finančna okrepitev, saj s povprečnimi<br />

mesečnimi prihodki ne morejo v celoti zadovoljiti svojih potreb. Predvsem je pomembno,<br />

da se slušatelji čutijo sposobne opravljati družbeno (in osebno) koristno plačano delo.<br />

Odgovori potrjujejo, da starejši odrasli z upokojitvijo niso za v »staro šaro« in nesposobni<br />

za vsakršno delo, temveč so pomemben del prebivalstvene slike, katerega bi bilo potrebno<br />

uporabiti in omogočiti vrnitev na trg dela (seveda pod določenimi pogoji), če si starejši<br />

odrasli tega želijo.<br />

Zakaj plačanega dela ne bi opravljale, so utemeljile z različnimi razlogi.<br />

68


Ena spraševana je upokojena invalidsko in si zaradi tega ne upa delati plačanega dela:<br />

»…si pravzaprav ne upam tako začeti tega, k jst sem na invalidski penziji, pa me je mal<br />

strah, da bi mi mogoče to tudi odvzeli potem…«.<br />

Druga je bila skeptična glede plačanega dela z razlogom prevelike odgovornosti, fizične<br />

nezmožnosti in plačevanja davkov:<br />

»…samo potem je treba dohodnino plačat…plačano delo je obveznost…kakšen dan se<br />

zjutraj zbudim s tako migreno…tukaj potem jaz raje rečem ne…«.<br />

Invalidska upokojitev je samozadosten razlog zakaj spraševanka plačanega dela ne opravlja,<br />

četudi se zanj čuti sposobno. Fizična nemoč je realna slika, ki jo o sebi vidi spraševanka.<br />

Zdi se ji neodgovorno sprejemati plačano delo, če že v naprej ve, da verjetno le-tega ne bi<br />

bila sposobna opravljati.<br />

Ena od spraševank pa še vedno opravlja plačano delo; nadaljuje svojo obrt, ker ne pozna<br />

nikogar ki bi to delo opravljal (očitno pove, da ji je to v veselje, ne v breme) in ima tudi<br />

svoje mnenje kar se tiče plačila:<br />

»…ker me niso spustili iz svojih krempljev…ker ni nikogar ki bi to delal…kar se tiče pa dela<br />

za denar…če bi bilo meni v zadovoljstvo ne bi zahtevala denarja…ker je dobro nekaj<br />

koristnega delat…«.<br />

Gospa praktično dokazuje, da tudi upokojenec lahko opravlja (plačano) delo, seveda če si<br />

tega želi in če je za to sposoben. Nadaljuje svojo obrt in namerava to početi dokler bo lahko.<br />

Povezovanje in sodelovanje ljudi med seboj, na temelju medsebojnega zaupanja, z<br />

namenom, da bi dosegli večjo funkcionalnost družbe - tako socialno kakor tudi ekonomsko<br />

funkcionalnost - sta poglavitni prvini socialnega kapitala. V družbah z bogatim socialnim<br />

kapitalom se ljudje počutijo dobro, varno in udobno.<br />

Univerza za tretje življenjsko obdobje je nevladna organizacija in je pomembna oblika<br />

socialnega kapitala. Ima prvine socialnega kapitala kot so medsebojna pomoč, solidarnost,<br />

dobri medsebojni odnosi, razmerja znotraj študijske skupine se širijo navzven, študijska<br />

skupina deluje kot primarna socialna skupina, ki temelji na zaupanju. Pravila in norme, pa<br />

tudi pričakovanja članov socialnega omrežja se širijo navzven v druga socialna omrežja še<br />

69


zaposlenih in prihodnjih slušateljev. Zdi se, da so posamezna socialna omrežja, denimo<br />

študijski krožki na univerzi mikro raven, ki se zrcali na makro ravni. Kar se dogaja v<br />

študijskem krožku se dogaja tudi širše v družbi. Na makro ravni se pod vplivom evropske<br />

politike budijo želje in možnosti za zaposlovanje starejših. Tudi na mikro ravni so starejši<br />

pripravljeni opravljati plačano delo. Na mikro ravni ni nagnjenja do prostovoljnega dela, ker<br />

prostovoljno delo tudi na makro ravni v nekdanjih socialističnih državah ni vrednota.<br />

Starejši so zvečine prepričani, da je prostovoljno delo dajanje. Tega ne bi hoteli. Pa tudi<br />

zaupanja nimajo v velike družbene sisteme, kar je ob številnih socialnih situacijah povsem<br />

razumljivo. Zaupanje obstaja na mikro ravni.<br />

Slušatelji univerze se povezujejo med seboj in sodelujejo na temelju medsebojnega<br />

zaupanja. Poskušajo doseči večjo funkcionalnost, tako socialno kakor tudi ekonomsko.<br />

Na čem se gradi socialni kapital univerze<br />

Slušateljem je na univerzi najpomembnejših več stvari. Lahko strnemo, da so glavni razlogi<br />

zakaj univerzo obiskujejo in se tja vračajo, znanje, medsebojni odnosi in dobro počutje. To<br />

potrjuje, da Univerza za tretje življenjsko obdobje ustvarja okolje bogato z znanjem,<br />

socialnimi vezmi, zaupanjem, dobrim počutjem…torej, s socialnim kapitalom.<br />

Poleg interesa za študijsko temo so razlogi za obiskovanje univerze različni, pa vendar vsi s<br />

skupnima imenovalcema, znanje in druženje:<br />

»…psihologija me zelo zanima…pa tole glino sem zelo rada oblikovala…«<br />

»…psihologija pa te zadeve to je mene že od nekdaj zanimalo…«<br />

»…zato ker me je to zanimalo…«<br />

»…izpolni me, notranje me izpolni…«<br />

»…dober občutek ko nekaj narediš…«<br />

»...odhod od doma in druženje...«<br />

»…zato ker je ta tretja univerza super tudi zaradi druženja…da greš potem še na eno<br />

kavo…«<br />

70


»…pa da si v družbi, da nisi doma…«<br />

»…se mi zdi že to dobro, da greš od doma…da nekam greš…«<br />

»…da ni samo kavč in televizija…«<br />

»…hodim sicer za nadgradnjo znanja…«<br />

»…iz želje po znanju…iz želje po novih stvareh, po novih odkritjih…želim se neprestano<br />

izobraževat…«<br />

»…da se človek nekaj novega nauči…«<br />

»…iz zgolj radovednosti…sm zelo radovedna, neprestano raziskujem…«<br />

»…zato ker me je to zanimalo…«<br />

»…da si aktiven…da še malo »možgančke kravžlaš...«…da ne zakrniš…«<br />

»…mora se kaj dogajat ane, da človek ostane živ…«.<br />

Pomembna je tudi prilagojenost programa potrebam slušateljev:<br />

»…ni tako naporno, kot da bi se vpisala na originalni faks…«.<br />

Slušatelji z obiskovanjem univerze zadovoljijo svoje psihosocialne potrebe po znanju in<br />

druženju. Pomembna je tako nadgradnja že obstoječega znanja kot tudi pridobivanje<br />

novega. Že samo odhod od doma na univerzo vpliva na življenje slušateljev pozitivno, saj<br />

vnese v njihov vsakdan dogodek, ki se ga veselijo in jim strukturira čas. Eric Berne trdi, da<br />

je strukturiranje časa človekova temeljna potreba. Pomemben razlog obiskovanja univerze<br />

je tudi nadaljevanje miselne dejavnosti, z namenom ohranjanja tovrstnih sposobnosti.<br />

Spraševanke so potrdile, da je na univerzi pomembno tudi to, da je podajanje in prepletanje<br />

znanja prilagojeno njihovim sposobnostim; prenos znanja je primeren značilnostim ciljne<br />

publike.<br />

Ena od spraševank je poudarila, da univerzo obiskuje zgolj in samo zato, ker jo zanima<br />

znanje; univerze ne obiskuje zaradi družbe, ker je ima dovolj in tudi nikakor ne zaradi<br />

dolgčasa, ker ji časa že tako ali tako zmanjkuje:<br />

71


»…ne zaradi družbe, ki jo imam dovolj druge in tudi veliko drugih zanimanj…ne zato da ne<br />

bi imela kaj drugega za počet, nikakor ne iz dolgčasa…«.<br />

Zaupanje<br />

Zaupanje, kot temeljna prvina socialnega kapitala, se je v raziskavi pokazalo kot<br />

brezpogojno, v smislu medsebojnega zaupanja na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kar<br />

zopet potrjuje, da je univerza bogat vir socialnega kapitala. Vse spraševane slušateljice<br />

popolnoma zaupajo, tako vodstvu univerze:<br />

»…ja vodstvu univerze zaupam…«<br />

»…absolutno…sploh ne razmišljam da mu ne bi zaupala…«<br />

»…ja čist sigurno …drugače ne bi hodila tja…«<br />

»…ja zakaj pa ne bi…«<br />

»…to pa definitivno, seveda…drugače ne bi tko dobro delovala…«,<br />

kot mentorjem:<br />

»...mentorici seveda zaupam…«<br />

»…ja seveda…, ja ona je pa res enkratna…«<br />

»…ja to pa sploh…«<br />

»…absolutno da…«<br />

in sošolcem:<br />

»…ja kar zaupam sošolcem…«<br />

»…ja seveda…«<br />

»…zelo zelo zaupam…«<br />

»…ja popolnoma…«<br />

»…ja iskrene pa so, to pa mislim da so…«<br />

72


»…včasih prav vzpodbudi katero da začne govoriti…včasih smo strašno navdušene, včasih<br />

pa kar solzne…«.<br />

S sošolci se čutijo povezane:<br />

»…imam občutek da smo si čedalje bolj podobni…in se velik naučimo en od drugega…«,<br />

»…te gospe so zelo »fajn«, tako zelo odprte…tudi po predavanjih recimo, to kar so tam, so<br />

tudi po tem…se pravi, je zaupanje med nami, predvsem to…«<br />

»…odkar hodim nisem imela nikoli z nobeno nobenega problema…v nobenih slučajih…«.<br />

Razlogi zakaj zaupajo vodstvu univerze so različni:<br />

«…da en takšen velik pogon tako dobro »laufa«, jst mislim da je to edina možnost, da s<br />

srcem nekdo to dela…«<br />

»…zato ker sem zadovoljna…nimam slabih izkušenj...«<br />

»…vsako leto nas je več…zelo se trudijo…«<br />

»…sej se ogromno trudijo, ogromno delajo za nas…«<br />

prav tako za zaupanje mentorjem:<br />

»…ne vem zakaj, zaupam pač…«.<br />

Razloge zakaj si med seboj zaupajo je težje opredeliti. Spraševanke so takoj, brez<br />

premisleka vse po vrsti odgovorile, da zaupajo tako vodstvu univerze kot mentorjem in<br />

sošolcem. O razlogih, zakaj je temu tako, pa niso takoj vedele odgovora…preprosto<br />

»logično« jim je, da medsebojno zaupanje nedvomno obstaja.<br />

Intervjuji potrjujejo, da so slušateljem na univerzi najbolj všeč dobri medsebojni odnosi,<br />

neobveznost, medsebojno spoštovanje, povezanost, zaupanje, dobri občutki ter pridobivanje<br />

novega, teoretičnega in življenjskega znanja. Pridobljeno ali obogateno znanje lahko<br />

uporabljajo pri sodelovanju v raznih pogovorih, diskusijah.<br />

Znanje pa je tudi eden od dejavnikov krepitve samozavesti, tako se spraševanke počutijo<br />

bolj samozavestno, ni jim več nerodno postaviti se zase ali argumentirano zagovarjati svoje<br />

mnenje, če je to potrebno. Univerza za tretje življenjsko obdobje je tudi okolje polno znanja,<br />

dobrih medosebnih odnosov, zaupanja, krepitve osebnosti in s tem, socialnega kapitala:<br />

73


»…vglavnem imamo v razredu dobre odnose, kolegialne odnose, malo poklepetamo…«<br />

»…pri tem našem krožku mi je najbolj všeč to druženje…«<br />

»…to je dobro recimo, ker se nasmejemo dostikrat…«<br />

»…se pogovarjamo…«<br />

»…veliko novega izvemo…veliko se tudi naučimo…«<br />

»…znanje ki ga imaš ohranjaš, znanje ki ga nimaš pridobivaš…«<br />

»…to mi pride prav tudi v življenju…«<br />

»…ker te nič več ni sram vprašat…«<br />

»…všeč mi je ta neposrednost…«<br />

»…poslušanje, ki je brez kakršnegakoli dodatnega pritiska…«<br />

»…pa ta odprtost, kjer lahko odprto poveš, govoriš vse svoje težave, občutke in te ljudje<br />

razumejo…«<br />

»…ker so prišli z enakimi interesi na ta krožek…«<br />

»…kakšne svoje probleme rešujemo…pa vse ostane med nami…«.<br />

Pomembni so dobri občutki:<br />

»…hodim samo še za sebe in za svojo dušo…«<br />

»…super je ko pride sreda…sreda je tisti dan, ko greš na predavanje…«<br />

»…je zanimivo…«.<br />

Kot pomemben dejavnik dobrega na univerzi se je izkazalo tudi prostovoljno obiskovanje in<br />

neobveznost. Slušateljem je všeč programska neobremenjenost in odsotnost kakršnegakoli<br />

pritiska.<br />

Poleg prostovoljne odločitve za obiskovanje univerze, se je veliko tistega, kar je<br />

udeležencem na univerzi najbolj všeč, pokazalo tudi kot glavna razlika Univerze za tretje<br />

življenjsko obdobje z ostalimi izobraževalnimi ustanovami, ki so jih doslej obiskovali:<br />

74


• prostovoljna odločitev za obiskovanje:<br />

»…ja drugo je to…sem prostovoljno hodim…«<br />

»…ker tole ni nujno…«<br />

»…vse kar počnem, počnem zaradi sebe, to je prostovoljno in to je čisto drugače…«,<br />

• znanje:<br />

»…imam pa cilj da nekaj novega slišim…«<br />

»…tudi profesorica ki veliko okoli hodi…ona vedno te zadeve vse pove…«,<br />

• dobri občutki:<br />

»…da mi je pač prijetno…«,<br />

• negativne izkušnje z ostalimi ustanovami:<br />

»…prvo leto sem tukaj v Postojni na to delavsko univerzo hodila…pa to ni bilo res…tukaj<br />

sploh ne vedo kaj je to tretja univerza…ni pripravljeno za starejše…«,<br />

• možnost izbire, neobveznost, fleksibilnost učnega programa:<br />

»…tukaj imam bolj proste roke in lahko izbiram…«<br />

»…lahko vsako leto druga predavanja poslušam…«<br />

»... nisem tako omejena in v tako podrejenem odnosu do profesorjev…«<br />

»…nobena stvar ni na »kronometru«, ni nujna…«<br />

»…da recimo tema, ki je predvidena za danes je vseeno, če je obdelana ali ni…«<br />

»…meni in profesorici je jasno, da je to dobro zame, da recimo delam domačo nalogo…«<br />

»…in to je to, ker nisi z ničemer nikamor privezan…«<br />

»…ni tako strogo, tista učna teorija kot v šoli…«,<br />

• prilagojenost za starejše:<br />

»…vse je bolj nam prilagojeno…«.<br />

75


Glavne razlike med Univerzo za tretje življenjsko obdobje in ostalimi izobraževalnimi<br />

ustanovami slušatelji vidijo predvsem v prostovoljni odločitvi za prihod na univerzo.<br />

Opazili so tudi, da je program prilagojen starejši odraslim in da imajo možnost izbire v<br />

pridobivanju želenega znanja. Pomembna je tudi fleksibilnost učnega programa in<br />

prilagajanje morebitnim aktualnim dogodkom, brez občutka pritiska časa.<br />

Hierarhije med vsemi sodelujočimi na univerzi spraševanke, razen ene (»…ja seveda so<br />

profesorji najvišje…med nami pa se tudi vedno najde kakšna ki vse ve…«), ne občutijo. Kot<br />

razloge teh občutkov so navedle različne stvari:<br />

• nepoznavanje organizacije:<br />

»…saj kaj pa ti veš…tam je nad tabo samo profesor…vse ostalo pa niti točno ne veš kaj se<br />

dogaja, kako se dogaja…tako da se mi v sistem kot tak ne spuščamo, ker ga niti ne vidimo<br />

ne…«<br />

• in fizična razpršenost učilnic po Ljubljani<br />

»…tam na Poljanski se je mogoče malo občutila…zdaj pa čisto nič…te učilnice so tako<br />

raztresene po Ljubljani, da ne…«.<br />

Ena izmed spraševank je posebej pohvalila ta občutek »ne čutenja« hierarhije, ampak na<br />

koncu podala hudomušno opazko, ki sili k razmišljanju:<br />

»…med nami pa profesorji res ne ane…takrat ko smo si šli ogledat tisto pametno hišo, pa je<br />

bila tudi predstavnica tretje univerze tam, nas je zelo prijazno sprejela, pa bila tam z nami<br />

potem…zelo zelo prjetni ljudje…nekaj pa sigurno je…zakaj je recimo tako malo moških…«.<br />

Vse spraševanke so prepričane, da bi od sošolcev dobile pomoč, če bi za njo prosile:<br />

»…ja jaz mislim, da bi mi pomagali…«<br />

»…definitivno…«<br />

»…sigurno, sigurno, od teh s psihologije…«<br />

»…ja sigurno da bi…«.<br />

Ena spraševanka je šaljivo, a primerno opozorila, da je pomoč zelo relativen pojem in na<br />

koncu vendar podala svoje pozitivno mnenje o medsebojni pomoči udeležencev:<br />

76


»…ja odvisno kaj bi prosila ane…kakršnakoli pomoč je relativna, najbrž lahko enega prosiš<br />

ali mi daš »5 taužnt mark« ne…odvisno kaj prosiš…če bi prosila za neko podporo ali pa če<br />

bi zbolela, mislm da bi bila večina to pripravljena narediti…«.<br />

Slušatelji na univerzi resnično menijo, da bi morebitno želeno pomoč dobili pri ostalih<br />

slušateljih. Praktični primeri medsebojne pomoči so to tudi potrdili. Med seboj si pomagajo<br />

in nudijo različne vrste pomoči (predaja zapiskov s predavanj, nasveti…).<br />

Na dogovore, sklenjene v skupini se vse spraševanke brez problema in z zaupanjem lahko<br />

zanesejo:<br />

»…ja navadno se lahko zanesem ja…na to kar se zmenimo…«<br />

»…ja popolnoma…«<br />

»…ja seveda da se…«<br />

»…zato ker nimam slabih izkušenj, niti ne občutka, da bi se utegnilo zgoditi kaj<br />

takšnega…«.<br />

Strinjanje, da se v študijskih skupinah znanje prepleta, izmenjuje in prihaja iz različnih<br />

virov, so izrazile na različne načine:<br />

• znanje in izkušnje udeležencev:<br />

»…tudi udeleženke imajo drugo znanje, ne samo mentorica…«<br />

»…tudi če ni ne vem kakšne visoke izobrazbe človek zaključil, neko vedenje ima sigurno…«<br />

»…vsak človek ima svojo pot ane…imamo veliko izkušenj, vsaka zase…«<br />

»…vsak posameznik je lahko…«<br />

»…v teh letih vsi nosimo kanček modrosti in znanja v sebi…vsakega življenje kali čisto na<br />

svoj način in to mislm da je to znanje…«<br />

• dopolnjevanje, izmenjava znanja, učenje en od drugega:<br />

»…na različne načine se potem to znanje širi…«<br />

»…mislm da se izpopolnjujemo ena drugo…«<br />

77


»...to je dejansko pretok informacij…«<br />

»…vsi se učimo eden od drugega, to je sigurno…«<br />

»…snov razlaga in mi jo dopolnimo…«<br />

»…nekako dopolnjujemo znanje…dopolnjujemo se ena drugo…«<br />

• vloga mentorja:<br />

»…profesor je seveda vodilna in gonilna sila…«<br />

»…ja profesorica je definitivno največji vir znanja ane…«<br />

»…ni izključno samo mentorica…«.<br />

Znanje se na univerzi prepleta. Intervjuji so pokazali, da podajanje znanja ni enosmerno, saj<br />

so njihovi komentarji, mnenja in izkušnje dobrodošli. Intervjuvanke so prepričane, da se<br />

znanje dopolnjuje in izmenjuje. Slušatelji občutijo, da se na Univerzi za tretje življenjsko<br />

obdobje resnično vsi udeleženci projekta učijo eden od drugega.<br />

Če sklenemo, spraševanim slušateljicam je na univerzi najbolj všeč to, da so sproščene, kar<br />

pa je pogojeno z dobrimi odnosi in medsebojnim zaupanjem. Prepričane so, da če bi prosile<br />

za pomoč, bi jo tu tudi dobile. Poleg pridobivanja novega znanja, svoje že osvojeno znanje<br />

obnavljajo in nadgrajujejo oziroma dopolnjujejo. Privlači jih tudi ideja prostovoljnega<br />

obiskovanja in svobodne izbire pri študijskih krožkih. Hierarhije ne občutijo, znanje si med<br />

seboj dopolnjujejo in upoštevane so njihove življenjske izkušnje, počutijo se spoštovane.<br />

Osebnostna rast kot bistvena sestavina socialnega kapitala<br />

Mnenja spraševank o tem, če so se odkar prihajajo na univerzo kaj spremenile, so deljena.<br />

Večinoma se jim zdi, da so se spremenile, predvsem imajo več znanja, bolje znajo kaj<br />

narediti, bolje obvladajo medsebojne odnose. Znanje jim pomaga tudi v življenju. Torej,<br />

spreminjanje; večanje znanja se je izkazalo kot resnično, da pa bi se intervjuvanke<br />

spremenile osebnostno, pa ne bi mogli trditi. Razumljivo, kajti osebnostne spremembe<br />

opazijo prej zunanji opazovalci, kot pa človek sam.<br />

»…mogoče da, da sem se… razmišljam bolj v tej smeri ki se je učimo ane…«<br />

78


»…kar se tiče psihologije sem se definitivno spremenila…se kar naprej nekaj »duvam«…«<br />

»…ja ogromno…odnos do ljudi sem drugačen dobila…očitno sem marsikatero stvar<br />

počistila v sebi, marsikatero stvar raziskala, si razložila…odprtost, privabljam ljudi, ne da<br />

bi hotela…«<br />

»…ja seveda ane, saj vsaka stvar pusti en delček, če jo resno vzameš…«.<br />

Nekatere spraševanke so prepričane, da sprememb ni, četudi je to težko verjeti. V<br />

transakcijski analizi namreč načeloma pride do transformativnega in signifikatnega učenja,<br />

saj je v tem izobraževanju dovolj prostora za učenje iz izkustev udeležencev.<br />

»…da bi pa svoj karakter spremenila, to pa ne bi rekla…da bi bila zaradi tega bolj strpna<br />

ali pa razumevajoča…«<br />

»…ja malo sem se ane, ampak čisto pa sigurno ne…«<br />

Zanimiv se zdi odgovor spraševanke ki pravi, da z obiskovanjem univerze ostaja takšna kot<br />

je bila, predvideva pa, da če ne bi hodila na univerzo, bi se spremenila oziroma nazadovala.<br />

Manj bi znala, manj bi bila socialno vključena:<br />

»…nisem se spremenila, se mi pa zdi, da je še boljše, vsaj jaz sem ostala…«.<br />

Iz povedanega sklepamo, da univerza z izobraževanjem in učenjem, ki ga omogoča ohranja<br />

slušatelje v stiku s časom in dogajanjem v družbi; ne samo s podajanjem znanja, temveč tudi<br />

z bogatim socialnim omrežjem, ki svojim pripadnikom omogoča dobro zadovoljevanje<br />

osebnostnih potreb, (pre)oblikovanje mnenj in prepričanj, in s tem lažje prilagajanje<br />

družbenim spremembam.<br />

Precej so opazne tudi spremembe, ki jih je v njihovo življenje prineslo obiskovanje<br />

univerze. Predvsem na področjih kot so osebnostna rast, druženje in prijateljstvo, znanje,<br />

čas zase. Prijateljstvo pa vsekakor pomeni uspešen medsebojni odnos.<br />

»…veselim se prijateljstva…«<br />

»…si pa pošiljamo elektronsko pošto…pa recimo njihove izkušnje, ki si jih takole<br />

mimogrede povemo…«<br />

»...veselim se tega, da bom nekaj novega izvedela…«<br />

79


»…sigurno pozitivna sprememba je pridobljeno znanje…«<br />

Tudi osebnostna rast in lažje razumevanje sveta okoli sebe:<br />

»…človek se stalno spreminja…čim bolj človek razmišlja o stvareh, bolj dozoreva…bolj<br />

razume svet, bolj razume sebe, svoje reakcije, svoje mišljenje…človek neprestano raste…«<br />

»…lažje razumem ljudi zdaj, s katerimi sem imela probleme prej…zdaj prbližno vem zakaj<br />

so se določene stvari dogajale…«<br />

»…da si tisto popoldne vzamem zase…to je neka rutina…«.<br />

Obiskovanje univerze vprašanim v življenje prinaša izključno pozitivne spremembe. Več je<br />

druženja in prijateljstva, več znanja, lažje razumevanje sveta, dobro in ciljno porabijo čas<br />

zase. Zavedajo se, da so spremembe dobrodošle in da se jim znajo z obiskovanjem univerze<br />

lažje in hitreje prilagoditi.<br />

Zanimiv in drugačen je pogled na spreminjanje življenja ene spraševanke:<br />

»…ja v toku življenja je stalno vse drugače…težko rečem kaj bi bil tisti vzrok…jaz mislm da<br />

okolje, vse stvari ki jih počneš, te spreminjajo ane…in ne moreš pripisati samo eni<br />

stvari…«.<br />

Zaradi ljubezni in interesa do psihologije in uporabnosti tega pridobljenega znanja v<br />

vsakdanjem življenju, vsebina študijskega krožka vsem spraševankam popolnoma ustreza:<br />

»…mi zelo ustreza…ja to je psihologija ane in človek veliko izve…zanima me…«<br />

»…ja zelo mi ustreza…to je obojestranski daj dam…«<br />

»…to vsekakor…ker sem k temu nagnjena in s tem samo nadgrajujem to…«<br />

»…mi kar ustreza…«.<br />

Slušatelji sami izberejo katere študijske krožke bodo obiskovali in ponudba univerze<br />

sovpada s pričakovanji slušateljev.<br />

Ena spraševanka je povedala, da pogreša literaturo pri krožku, saj zaradi hitrega pisanja na<br />

predavanjih velikokrat pride do nejasnosti zapisanega. Je pa tudi opazila razliko pri<br />

večletnem obiskovanju istega študijskega krožka:<br />

80


»…zadnje čase je tako bolj pogovorno, kakor je bilo na začetku…bi bilo dobro, če bi imeli<br />

kakšno literaturo…malo je zoprno ker med tem ko pišeš dosti krajšaš ane, ker se ti zdi<br />

logično…potem mi pa včasih uide iz spomina…«.<br />

Odgovor kaže na to, da slušatelji budno spremljajo kaj se na predavanjih dogaja. Opazili so<br />

spremembo, ki se jim zdi dobra.<br />

Večja pričakovanja in precejšnje predznanje sta bila »ovira« pri popolnem zadovoljstvu z<br />

vsebino študijskega krožka:<br />

»…sem mislila, da bom mogoče malo več izvedela…kar nekaj knjig sem že prej prebrala na<br />

to temo…mogoče sem imela malo večja pričakovanja…«.<br />

Intervjuvanka se že precejšen del svojega življenja zanima za psihološko delovanje človeka,<br />

zato je bil takšen odgovor pričakovan. Predavanja kljub temu obiskuje, torej pri njej<br />

prednjačijo drugačni razlogi obiskovanja kot je pridobivanje znanja.<br />

Iz povedanega lahko zagotovimo, da je za obstoj socialne mreže in socialnega kapitala<br />

nujna skupna tema, skupen napor, občutek sprejetosti, spoštovanja, da nam drugi zaupajo,<br />

pa tudi občutek, da napredujemo. Socialna mreža brez dogajanja je krhka.<br />

Snov, ki jo obravnavajo na predavanjih, nekatere doma poglobijo, druge ne. Poglobijo tako,<br />

da o temi še naprej razmišljajo, aplicirajo na svoje življenje in znanje praktično<br />

uporabljajo…čuti se vpliv vsebine študijskega krožka na njihovo življenje:<br />

»…predavanja preberem in potem razmišljam…«<br />

»…psihologijo tam pišem, ker je treba hitro pisati, je to strašno »skracano« in potem jaz to<br />

doma vse lepo prepisujem na računalnik in istočasno s tem ponavljam snov…«<br />

»…ali pa recimo če profesorica predlaga kakšno knjigo…«<br />

»…če me pa posebaj zanima, pa potem ponavadi začnem brskat kaj po kakšnih knjigah…«<br />

»…ampak spremeniš način, recimo tudi branja knjig…«<br />

»…skušam aplicirat na svoje življenje…«<br />

»…vzporedno pa sigurno vzamem sem pa tja še kakšno gradivo iz teh tem…«<br />

»…vglavnem berem knjige s psihološkimi vsebinami…«.<br />

81


Ali pa ne iščejo dodatnega znanja:<br />

»…navadno nič več dodatnega ne berem…«,<br />

»…dodatno znanje kot takšno ne iščem sama doma…«.<br />

Študijske teme pri slušateljih vzbudijo interes za nadgradnjo pridobljenega znanja na<br />

predavanjih. Ker so predavanja za slušatelje tematsko zanimiva, velikokrat skušajo znanje<br />

nadgraditi z branjem priporočenih knjig ali usvojeno znanje »preizkušajo« v praksi.<br />

Odgovori spraševank potrjujejo, da se jih pridobljeno ali obogateno znanje dotakne na<br />

način, ki vzpodbuja nadaljnjo razmišljanje o temi in celo do spreminjanja dojemanja<br />

prebranega. Pri tem gre za izrazito transformativno učenje.<br />

Spraševanka, ki v svojem življenju do sedaj ni imela (skoraj) nobenih stikov s psihologijo<br />

niti posebnega interesa za takšne teme, se je, odkar hodi na univerzo, popolnoma navdušila<br />

za to področje raziskovanja mišljenja. Navdušeno mi je pokazala knjigo (Erich Fromm:<br />

Umetnost ljubezni in življenja) , ki jo je takrat prebirala in povedala, da je to za njo nekaj<br />

čisto novega in da z navdušenjem »požira« snov:<br />

»…o ja, ja…berem ja, ker me zelo zanima…«.<br />

Na raznolikost te študijske skupine v predznanju kaže tudi odgovor spraševanke, ki jo<br />

psihološke teme in poglabljanja v njih intenzivno spremljajo že precejšen del življenja:<br />

»…ja, jaz sem jih poglabljala še preden sem sem prišla ane…tako da nimam kaj zelo<br />

dosti…«.<br />

Obiskovanje univerze jih je navdušilo do te mere, da načrtujejo obiskovanje še drugih<br />

krožkov tudi v naprej – širjenje socialnega omrežja tudi v druga področja.<br />

Vse spraševanke, razen ene (»…ne, zaenkrat ne…ne vidim se v drugih stvareh…malo sem<br />

sita oblikovanja, pa gline tudi…geografijo bi morala drugače začeti…«), načrtujejo<br />

obiskovanje še drugih študijskih krožkov:<br />

»…oblikovanje gline, pa angleščina…«<br />

»…da bi šla mogoče na tisto mojo španščino…govoriti je lahko, narediti težko…so pa še<br />

ene dve tri teme ki bi me zanimale…«<br />

82


»…ja sigurno bom šla…po moje spet na risanje…ali pa kakšno zgodovino…ali pa kakšno<br />

novo stvar…vedno je kaj novega tam…«<br />

»…ja seveda…zelo me zanima, tale, kaligrafija…«.<br />

Splošno dobro počutje in zadovoljstvo slušateljev z delovanjem univerze privede do<br />

stalnega obiskovanja. Slušatelji ne prihajajo na univerzo samo za eno leto. Načrtujejo<br />

obiskovanje še drugih krožkov za naslednje študijsko leto, kar dokazuje, da univerza<br />

zadovoljuje njihova pričakovanja in potrebe. Lahko bi rekli, da gre za izobraževanje kot<br />

način življenja. Življenje omogočajo znanje in socialno omrežje, ki se ob tem gradi.<br />

Skepsa v svojo voljo, željo in sposobnosti za obiskovanje še drugih krožkov:<br />

»…ne znam ti odgovorit, ali bi jaz imela voljo ali pa tako veliko željo, da bi to speljala,<br />

namreč španščina kar zahteva…«.<br />

Zanimiv je razlog, zakaj bi spraševanka hodila na študijski krožek angleškega jezika:<br />

»…načrtujem da bom še hodila na druge stvari…pa angleščina, ker sem slišala, da ohranja<br />

možgane vitalne…še bolj se bom angažirala…«.<br />

Ena spraševanka je tudi izrazila željo po ponudbi novega študijskega krožka:<br />

»…zelo rada bi, če bi bil kdaj kašen kuharski tečaj… kakšne zdrave prehrane…«.<br />

Njihovi domači jih pri obiskovanju univerze popolnoma podpirajo, zanima jih tako vsebina<br />

kot praktična izvedba, zdi se jim zanimivo:<br />

»…ja podpirajo, seveda…zanima jih kaj je to…veseli so zame…«<br />

»…spet greš na tisto tvojo tretjo univerzo…a na predavanje greš...«<br />

»…pozitivno, čisto pozitivno…«<br />

»...zelo navdušeni…me pokličeta in vprašata kako je bilo…«<br />

»…kuža mora biti za to ane…brat živi v Nemčiji, pa je bilo večkrat kakšno vprašanje…kaj<br />

obravnavate in kako je to…si želi slišat tudi tako, teoretično kako poteka vse, cel sistem…«.<br />

Spraševanka ki nima domačih, samozavestno odgovori:<br />

83


»…nimam domačih…mislim imam sestro in nečaka…sama se odločam in se sploh ne<br />

oziram na to, da bi me kdo kje kaj podprl…«.<br />

Domači obiskovanje univerze podpirajo in se tudi (razen v enem primeru) do slušateljic<br />

drugače vedejo:<br />

»…ja domače zelo zanima…dostikrat sprašujejo, kam to hodim, pa kaj mi to<br />

predelujemo…«<br />

»…bila je zelo navdušena ko sem šla na univerzo…«<br />

»…ta me stalno sprašuje za nasvete…me stalno kliče…« »…mlajša se je pa začela<br />

zapirat…čuti nekoga ki jo lahko nadvlada…ona to ne zmore, ne prenese…«<br />

»…imam hčerko ki živi v Južni Ameriki…enostavno nimava časa, da bi se o tem<br />

pogovarjali…«<br />

»…partner pa, kadar se kaj spreva ali pa tako…reče, aha, to si se pa na medsebojnih<br />

odnosih naučila, malo tako, cinično…«<br />

»…ne nič ni drugače…me sprejmejo takšno kot sem…to v bistvu nima popolnoma nobenga<br />

vpliva na naše odnose v družini…«.<br />

Družina (mikro raven), kot osnovna celica družbe predstavlja pomemben dejavnik delovanja<br />

družbe (makro raven). Obiskovalci v svojih družinah najdejo podporo in interes za<br />

obiskovanje univerze. Dobri odnosi z družinskimi člani in njihovo odobravanje tega, kar<br />

njihovi starši počno, se mi zdi ključnega pomena za slušatelje. Vzpodbudno odobravanje<br />

družinskih članov je vsekakor pomemben razlog tako obiskovanja kot vračanja na univerzo.<br />

Zaupanje kot temeljna prvina socialnega kapitala<br />

Vse spraševanke se strinjajo da v (slovenski) družbi na splošno ni medsebojnega zaupanja.<br />

Popolnoma zaupajo ljudem v krogih v katerih se gibljejo, da bi pa zaupanje bilo prisotno v<br />

družbi na splošno, se pa ne strinjajo:<br />

»…nimam občutka, da bi si ljudje zaupali na splošno…samo do neke meje se<br />

pogovarjamo…«<br />

84


»…prej ko sem hodila v službo se mi je zdelo da ni posebnega zaupanja…«<br />

»…v službi sploh ni več takih odnosov kot so bili, vse je drugače, sploh ni več zaupanja…«,<br />

»...mislim da je zaupanja na splošno vedno manj zaradi rivalstva…ta kriza…vse še bolj<br />

spodjeda…«.<br />

Zmožnost odprtega pogovora se zdi temeljna sestavina in izraz zaupanja. Z nekaterimi<br />

programi in z metodo študijskega krožka, z majhnimi učnimi skupinami in za skupinsko<br />

dinamiko usposobljenimi mentorji univerza omogoča medsebojni in odprt pogovor.<br />

Količina družbenih situacij je tako velika, pri prehodu iz enega družbenega reda v drug, pri<br />

političnih spremembah, ki jih doživljamo, pri neodgovrnih javnih občilih postaja svet slabo<br />

obvladljiv in zaupanje se krha. Lahko rečemo, da zaupanje živi, kadar okolje obvladamo in<br />

kadar je okolje dovolj stabilno. Zato je pomembno, da se zapletena družbena sestava razdeli<br />

na delce, obvladljive delce - nekaj takega je tudi univerza, kjer je zaupanje mogoče in<br />

omogoča obstoj socialnega kapitala. Pomembno je, da se vedenje o akterjih v okolju giblje<br />

in da se lahko ustvarijo sodelovalni odnosi. Če teh odnosov ni, pa je pomembno, da so<br />

srečanja med akterji vsaj dovolj pogostna in dovolj repetitivna. Občasna srečanja nas silijo v<br />

negotovost.<br />

»...ne, ljudje si postajamo tujci…to mene strašno moti…po gledališkem abonmaju sem bla<br />

jaz vedno navajena, da smo se potem družili in pogovarjali…zdaj se to razprši na vse strani<br />

takoj…ni druženja…na žalost...«<br />

»…ne, niti slučajno ne…ne vem kako se to vidi, se pa blazno čuti…«<br />

Zaupanje je, v določenih krogih:<br />

»…jaz se gibljem v krogu v katerem si absolutno zaupamo…«<br />

»…izhajam iz generacije zaupanja, ko smo še verjeli eden drugemu…«<br />

»…med tistimi ki se dobro poznajo ali pa poznamo že…«.<br />

To, da v slovenski družbi nasploh ni medsebojnega zaupanja je pričakovan in podatek.<br />

Glede na to, da spraševanke omenjajo tudi upad zaupanja v primerjavi s preteklim časom,<br />

(»…ko smo še verjeli drug drugemu…«) in da to velja za čas po drugi svetovni vojni je<br />

85


dejstvo, ki ga Putnam opisuje v svojem delu Bowling Alone. Z družbo se nekaj dogaja; vse<br />

spremembe pa niso nujno v prid (Frommovi) zdravi družbi. Ljudje se vedno bolj<br />

oddaljujemo drug od drugega. Svetlo dejstvo pa je, da se spraševanke počutijo varne in da si<br />

zaupajo (vsaj) v krogih v katerih se gibljejo.<br />

Vpliv obiskovanja univerze na socialno okolje<br />

Socialni kapital je zamisel o tem, da lahko posamezniki in skupine bolje aktivirajo svoje<br />

vire, ob medsebojnih povezavah, smo zapisali v teoretičnem delu te naloge. Ugotovili smo,<br />

da se slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje lažje vključujejo v družbo odkar<br />

obiskujejo univerzo. Izobraževanje na univerzi jim daje večjo samozavest, občutek »da še<br />

nekaj veljajo«, možnost sledenja aktualnim temam, stvarem ki se vršijo v družbi.<br />

Pomembna je družbena dejavnost oziroma sodelovanje v družbi, da ne bi prišlo do<br />

morebitne družbene izključenosti in celo do socialne izolacije. Univerza za tretje življenjsko<br />

obdobje, s svojim poslanstvom slušateljem omogoča dejavno vključevanje in sodelovanje v<br />

družbi.<br />

Spraševanke od izobraževanja na univerzi pričakujejo različne rezultate, od razumevanja<br />

sebe, svoje osebnostne rasti:<br />

»…meni daje zadoščenje…«<br />

»…da spoznavam sama sebe…«<br />

»…mogoče malo več treznega razmišljanja…«<br />

»…da bi malo več izvedela…«<br />

»…to vedenje, za nas laike, ki smo mogoče prepozno pršli do tega znanja, je včasih zelo<br />

obremenjujoče…«<br />

»…da bom lažje razumela, no sebe, pa tudi eventuelno druge…«.<br />

Pa tudi razumevanje sebe v odnosu do drugih in drugih, družbe ter praktične uporabe znanja<br />

za vključevanje v družbo:<br />

»…da spoznavam ljudi...«<br />

86


»…da malo drugače gledaš na svet…«<br />

»…da se bom tudi lažje vključevala v družbo…«<br />

»…včasih obremenjujoče v vsakdanjem življenju…«<br />

»…bolj umsko pristopam k situaciji…«.<br />

Spraševanke so potrdile, da je njihovim pričakovanjem zadoščeno s tem, da se na univerzo<br />

vračajo in se tam tudi dobro počutijo. Pričakovanja slušateljev skoraj sovpadajo z njihovimi<br />

spremembami odkar obiskujejo univerzo. Lažje razumevanje sveta okoli sebe družbe na<br />

splošno in posameznih socialnih omrežij se je izkazalo kot pričakovan rezultat<br />

izobraževanja na univerzi. Glede na to, da so spraševanke povedale, da odkar obiskujejo<br />

univerzo lažje razumejo dogajanje v družbi, lahko rečemo, da je pričakovanje dobilo svoje<br />

nasledke. Tako je tudi z znanjem, s praktično uporabo znanja v svojih socialnih krogih, z<br />

zadovoljitvijo osebnih potreb in z osebnostno rastjo.<br />

Odgovor spraševanke, ki priča na pozitivno spreminjanje in pomen obiskovanja univerze za<br />

njihovo socialno okolje:<br />

»…včasih sem se malo utrudla, da sem spoznala kakšnega človeka, zdaj ga imam pa<br />

mimogrede po predalčkih pospravljenega…«.<br />

Da Univerza za tretje življenjsko obdobje zadovoljuje pričakovanja slušateljev pričajo tudi<br />

odgovori spraševank na vprašanje, koliko časa že hodijo na univerzo. Izkazalo se je, da se<br />

vse spraševanke na univerzo vračajo:<br />

»…hodim že osem let…«<br />

»…lahko pa rečem sedem let...in tri leta pavze…pred desetimi leti sem bila prvič na<br />

univerzi…«<br />

Tudi povratništvo kaže na »ugodno klimo« na univerzi.<br />

Z ljudmi z univerze se, zunaj študijskih srečanj, najpogosteje srečujejo na kavi po<br />

predavanjih ali na kakšnih dejavnostih, ki jih organizirajo v sklopu univerze:<br />

»…za novo leto smo se zmenile…pa na koncu ko gremo na Rožnik…«<br />

87


»…pa za konec šolskega leta, pa za novo leto, to…«<br />

»…pa po predavanjih gremo vedno na kavo…«<br />

»…ja tista kava tradicionalna po predavanjih…«<br />

»…ja seveda se…po vsakem predavanju gremo na kavo in tukaj se pogovarjamo in<br />

družimo…«.<br />

Druženje ob kavi po predavanjih, se je izkazalo kot pomembna oblika druženja slušateljev<br />

univerze in je postalo že tradicionalno, kot je tudi povedala ena spraševanka. Dve od njih na<br />

kavo ne hodita (redno), eno doma čaka psiček, drugo pa preveč drugih interesov in druženj,<br />

ampak se druži zasebno s svojo prijateljico, ki jo je spoznala na univerzi (»…ja, jaz z<br />

Ivico…drugače pa ne…«).<br />

Druženje tudi zunaj rednega dela predavanj priča o dobrih odnosih in prijetnih (tudi na novo<br />

spletenih) socialnih vezeh. Slušatelji se na univerzi spoznajo, družijo jih podobni interesi in<br />

različne (ter podobne) življenjske zgodbe, to spoznavanje pa poglabljajo na srečanjih po<br />

predavanjih, v zasebnih pogovorih. Na podlagi medsebojnega spoštovanja in zaupanja so<br />

pogovori v tem »neformalnem« delu srečanj zelo različni.<br />

Socialni kapital, skupaj s človeškim, kulturnim in ekonomskim kapitalom je velika vrednost<br />

v razvoju družbenih odnosov oz. socialne povezanosti med ljudmi.<br />

Teme, o katerih se pogovarjajo na teh srečanjih (kavah), so najrazličnejše; od razglabljanja o<br />

študijskih temah, do politike. Pogovor je zelo neformalen, prijateljski:<br />

»…oh, o vsem se pogovarjamo…«<br />

»…to je tako, zelo odprt pogovor…sploh ne vemo kdaj čas mine…«<br />

»…zelo tekoče se pogovarjamo…«<br />

»…smo zelo odprte…«<br />

Pogovor teče o njihovem osebnem življenju:<br />

»…velikokrat o svojih privatnih stvareh…«<br />

»…problemčke rešujemo, ki jih ima katera privat…vse take stvari…«.<br />

88


O tem, kar se dogaja v družbi:<br />

»...kaj aktualnega…«<br />

»…včasih tudi kakšen pogovor na politiko zanese…kakšne ideje obravnavamo…«<br />

»…veliko drugih aktualnih stvari…«.<br />

Pogovor se nadaljuje po izobraževalnem srečanju o njegovi temi:<br />

»… tudi kaj v zvezi s tem, kar je blo na predavanjih…«<br />

»…pogovarjamo se o temah s predavanj…«<br />

»…ali pa tiste zadeve s predavanja recimo…«.<br />

O drugih drobnih rečeh teče pogovor:<br />

»…čist navadne stvari, kaj delamo, kdaj gremo spat, kako križanke rešujemo…«<br />

»…kje si bil na dopustu, na kakšno potovanje je kdo šel…«<br />

»…o vseh splošnih stvareh, je ni teme ki ne bi prišla naokrog…«<br />

»…tega je polno…teme so vseskozi različne…«<br />

»…vse nasplošno, kaj je kdo počel…tudi o hrani…«<br />

»…vse kar nam pade na pamet…«<br />

»…ali pa samo malo filozofiramo…«<br />

»…če grem kdaj na kavo je to »small talk«…«<br />

Pa tudi o tem, kaj še početi:<br />

»…kako bi še kaj počeli ane, da bi bili koristni…«.<br />

O stvareh, ki jih izvejo v teh pogovorih ponavadi z drugimi ljudmi ne govorijo. Razen v<br />

primerih, ko je tema pogovora kakšna zanimiva stvar, kakšen drugačen način življenja,<br />

razmišljanja. Vendar pa jih dogovor v študijskem krožku transakcijske analize zavezuje k<br />

diskretnosti.<br />

89


»…ja včasih se tudi kaj pomenimo…kaj je kakšna rekla, ali pa kako kakšna živi…«<br />

»…ne vem, mogoče, če je kaj takšnga zanimivega…«<br />

»…ja včasih, če je res kaj posebnega…če je kakšna dobra stvar za priporočat…«<br />

»…ja tudi včasih…kakšne zanimive novice…«<br />

»…ampak mislim da več ali manj ne…«<br />

»…največkrat pa ne, ker to je tako, nekako ostane med nami…kar se tam pogovarjamo je<br />

naša stvar…«<br />

»…da bi pa kaj pametovala, pa nočem…«<br />

»…ne nikoli…«.<br />

Teme pogovorov ob kavi so neformalne in prijateljsko naravnane; pogovarjajo se tudi o<br />

osebnih stvareh kar kaže na medsebojno zaupanje. Vprašani so svoje medsebojne odnose<br />

izoblikovali do te mere, da si lahko osebne stvari brez težav zaupajo.<br />

90


6. Spoznanja<br />

Socialni kapital je inovativen način merjenja gospodarskega in družbenega razvoja.<br />

Socialni kapital kaže pot k nastanku novih indikatorjem socio-ekonomskega razvoja.<br />

Socialni kapital s svojimi prvinami temelji na povezovanju in interakciji različnih generacij.<br />

Socialni kapital se tesno povezuje s konceptom ekonomskega, človeškega in kulturnega<br />

kapitala.<br />

Socialni kapital ne izvira iz posameznika, temveč se socialni kapital nahaja v strukturi vezi<br />

med akterji in iz teh struktur tudi izhaja.<br />

Socialni kapital je skupek družbenega zaupanja, sodelovanja, norm, odnosov in socialnih<br />

mrež, na katere se lahko ljudje zanašamo pri reševanju skupnih oziroma javnih problemov.<br />

Socialni kapital je funkcija odnosov med posamezniki samimi ali odnosov med<br />

posameznikom in institucijo.<br />

Socialni kapital razumemo kot družben odnos, ne kot stvar.<br />

Socialni kapital se obnavlja sorazmerno s tem koliko je viden. Pojavno bistvo (vsake) oblike<br />

kapitala je v tem, da bolj ko je viden, večji je in ko je večji, je tudi bolj viden.<br />

Socialni kapital je moč krepiti, širiti, postaviti začetne vrednote, ni pa ga moč dobro<br />

nadzorovati.<br />

Socialni kapital vključuje dve razsežnosti in ga lahko opredelimo tudi kot kombinacijo<br />

stvarnih in subjektivnih lastnosti socialnih omrežij. Stvarne lastnosti omrežja se nanašajo na<br />

zanimanja, mnenja, cilje nosilcev; subjektivne lastnosti pa razumemo kot kakovost odnosov<br />

tj. pripravljenost za recipročnost, podobnost ali različnost v stališčih, prepričanjih, več ali<br />

manj čustvene bližine.<br />

Socialni kapital je lahko pozitiven ali je lahko negativen.<br />

V preteklosti so definicije človeškega kapitala zajemale le stopnjo izobrazbe, sedaj pa<br />

upoštevajo tudi do katere mere nekdo zna uporabiti svoje znanje in spretnosti.<br />

91


Kulturni kapital je danes eden od temeljev vzpostavljanja družbenih hierarhij.<br />

Socialne skupine, primarne in sekundarne, so osnovna oblika socialnih kontekstov, v katerih<br />

potekajo socialne interakcije med ljudmi in tečejo socialni vplivi na posameznike.<br />

Socialne skupine so tudi same »družbe v malem«, saj se v njihovih strukturah zrcalijo tudi<br />

obsežnejše družbene strukture in odnosi, ne le potrebe in interesi ljudi, ki se v njih<br />

združujejo.<br />

Socialna omrežja tvorijo posamezniki s svojim nesnovnim premoženjem. Socialna omrežja<br />

so lahko zaprta, omejena denimo na družino ali na člane zgolj svoje generacije, ali pa so<br />

odprta; vključujejo ljudi različnih generacij in se odpirajo v druga socialna omrežja.<br />

Socialno omrežje je družbena struktura, sestavljena iz t.i. vozlov - to so posamezniki ali<br />

organizacije - in povezav med njimi.<br />

Spoji, ki te vozle združujejo, temeljijo na vrstah medsebojne odvisnosti kot so vrednote,<br />

vizije, ideje, prijateljstvo, skupni interesi, cilji; vse to skupaj tvori družbeno sestavo, ki je<br />

nemalokrat zelo zapletena.<br />

Omrežja so odprte strukture, zmožne brezmejnega širjenja navzven in dopolnjevanja z<br />

novimi vozli, vse dokler so jim skupne iste kode sporazumevanja (npr. skupne vrednote za<br />

doseganje ciljev).<br />

Enote analize socialnih omrežij so lahko posamezniki, skupine, formalne organizacije,<br />

industrijske veje.<br />

Kar se dogaja daleč pred pragom institucij, v okolju vsakdanjih družinskih, sosedskih<br />

odnosov je pomembno, kajti prav tu se ustvarjajo razmerja, ki so najmanj vidna in jih<br />

institucije najteže dosežejo, so pa odločilna za količino socialnega kapitala.<br />

V družbi z veliko socialnega kapitala se počutimo udobno in varno.<br />

Zaupanje lahko opredelimo kot lastnost posameznika, značilnost zaupanja so tedaj sočutje,<br />

občutki in vrednote.<br />

Zaupanje je mehanizem, ki je »utelešen« v strukturo socialnih odnosov; je posledica<br />

dogovorov na osebni ravni in v širšem smislu tudi dogovorov znotraj neke socialne mreže.<br />

Vir zaupanja, so skupne norme in pravila.<br />

92


Za zaupanje je potrebno kompleksno družbeno strukturo razbiti na manjše koščke. Stopnja<br />

negotovosti in nedoločenosti je v današnji družbi številnih družbenih situacij, v medsebojnih<br />

odnosih takšna, da zaupanje deluje predvsem v manjših družbenih okoljih.<br />

Odnosi so temeljnega pomena za obstoj socialnega kapitala.<br />

Odnosi pomenijo transakcijo, komunikacijo, koristnost odnosov, čustvovanje,<br />

moč/avtoriteto in sorodnost odnosov.<br />

V socialni mreži smo ljudje drug drugemu vir.<br />

V socialni mreži ni poudarek na hierarhiji odnosov.<br />

Gibljivost in odprtost socialne mreže ne ustvarja trdne hierarhije.<br />

V socialni mreži ni moč določati, kaj se bo in kaj se mora zgoditi.<br />

Socialni kapital univerze omogoča inovativnost, gospodarsko in družbeno rast.<br />

Dejavno sodelovanje v družbenih omrežjih, ki nastajajo ob pomoči univerze, pripomore k<br />

boljšemu fizičnemu in psihofizičnemu stanju starejši odraslih in pripomore tudi k lokalnemu<br />

razvoju.<br />

Člani univerze se na univerzi počutijo dobro. Osebnostno rastejo, si medsebojno zaupajo.<br />

Vpliv članov univerze na socialno okolje je sorazmerno majhen, tudi zaradi nenaklonjenosti<br />

družbenega ozračja spremenjeni vlogi starejših.<br />

Socialni kapital univerze je družba v malem.<br />

Socialni kapital starejših odraslih je v naši družbi razmeroma omejen; kljub starajoči se<br />

družbi in posledično vse večjemu številu starejših je za starejše odrasle nesorazmerno malo<br />

nevladnih organizacij, zasebnih organizacij, javnih ustanov, kjer vladajo medsebojni odnosi,<br />

norme in vrednote, kjer se plemeniti in pridobiva znanja.<br />

93


7. Zaključek<br />

Univerza za tretje življenjsko obdobje je pomembna oblika socialnega kapitala. Brez<br />

univerze bi mnogi starejši obsedeli doma v zaprtih socialnih omrežjih, njihovo znanje,<br />

vedenje in spretnosti bi plahneli. Socialni kapital univerze vpliva na družbeni pa tudi na<br />

gospodarski razvoj.<br />

Socialni kapital, ki se ustvarja na univerzi ni stvar, so družbeni odnosi v katerih se preplete<br />

nesnovna posest in dediščina (znanje, spretnosti, kultura, izkušnje) udeleženih. Univerza<br />

omogoča povezovanje z ljudmi sorodnega položaja, pa tudi premoščanje to je povezovanje z<br />

neznanci, znanci, sodelavci; pletejo se odnosi z mlajšimi mentorji, z ljudmi, ki so v<br />

drugačnem položaju. Obstaja pa tudi nevarnost, da se posamezne študijske skupine, kjer se<br />

vzpostavijo tesni medsebojni odnosi, zaprejo same vase in da nastane neke vrste negativna<br />

oblika socialnega kapitala.<br />

Univerza za tretje življenjsko obdobje je pomembna oblika socialnega kapitala, ki omogoča<br />

ustvarjanje primarnih socialnih skupin, kjer so odnosi tudi čustveni, bližnji; omogoča<br />

ustvarjanje socialnih mrež, kjer je moč rešiti marsikatero težavo, pridobiti znanje; omogoča<br />

znanje, spretnosti, čustveno oporo pa tudi materialno oporo, če je potrebno. V teh mrežah<br />

krožijo nasveti, dejanja, pomoč, udeleženi osebnostno rastejo, aktivirajo se potenciali, ljudje<br />

vstopajo v nadaljnja socialna omrežja. Dejstvo, da je univerza velika, vidna, pomeni rast<br />

socialnega kapitala pa tudi možnost vstopanja v druga socialna omrežja. Socialna omrežja,<br />

ki temeljijo na dobrem počutju, dobrih medsebojnih odnosih morajo temeljiti tudi na<br />

zaupanju. Ker je socialni kapital univerze viden, mu mnogi zaupajo in zato zaupajo vodstvu<br />

univerze, mentorjem, drug drugemu.<br />

Položaj starejših ljudi v družbi je dokaj marginaliziran. Dostop do virov družbe ni<br />

enakovreden dostopu, ki ga imajo srednje generacije. Poglavitni namen univerze ni<br />

ustvarjanje delovnih mest, marveč izobraževanje, tudi za večanje zaposljivosti. Slušatelji so<br />

dokaj pripravljeni opravljati plačano delo, ne pa tudi prostovoljnega, češ, da so tej družbi<br />

dovolj dali. Podobno stanje srečujemo tudi v drugih post socialističnih državah, s prekinjeno<br />

tradicijo prostovoljnega dela. V aktiviranju potencialov za prostovoljno delo univerza ni<br />

dovolj uspela. univerza je družba v malem. Ker se potenciali starejših v družbi težko<br />

aktivirajo, zaradi kulturnih, zakonodajnih in drugih ovir, zaradi nepripravljenosti srednje<br />

generacije, da svoj položaj in možnosti odločanja poveže s starejšimi in odstopi od dela<br />

94


svoje moči, se to čuti tudi na univerzi. Vprašani omenjajo željo po opravljanju plačanega<br />

dela, odpor do prostovoljnega dela, na ta način pa zrcalijo stanje in vrednote v družbi.<br />

Socialni kapital univerze, socialne mreže, ki jih plete v svojem okviru, bi veljalo vsebinsko<br />

in organizacijsko voditi tako, da bi slušatelji, mentorji in vodstvo ostali drug drugemu vir,<br />

nastaviti pa bilo treba več možnosti za dejavno sodelovanje starejših v družbi. V storilnostni<br />

družbi, kot je naša so marginalizirani tisti, ki niso (dovolj) dejavni. Dejavne starosti, brez<br />

dejavnih in brez v socialna omrežja vključenih starejših, ni.<br />

95


8. Viri in literatura<br />

1. Accetto, B. (1987). Starost in staranje: Osnove medicinske gerontologije. Ljubljana:<br />

Cankarjeva založba<br />

2. Baron S., Field J., Schuller T. (2000). Social Capital: Critical Perspectives. Oxford:<br />

University Press<br />

3. Beugelsdijk S., Smulders S. (2003). Bridging and Bonding Social Capital: which<br />

type is good for economic growth. Tilburg University<br />

4. Bourdieu P. (2003). Sociologija kot politika. Ljubljana: Rdeča zbirka; dostopno tudi<br />

na: http://www.ljudmila.org/~zalozbacf/zbirke/rdeca/tekst.htm, 2.12.08<br />

5. Dragoš S. (2000). Socialne mreže in starost. Socialno delo 39 (4-5), str 293 – 314<br />

6. Dragoš S. (2000). Staranje v luči socialnega kapitala (na Slovenskem). Socialno delo<br />

39 (4-5)<br />

7. Dragoš S. (2002). Socialni kapital. Socialno delo 41 (2)<br />

8. Dragoš S., Leskošek V. (2003). Družbena neenakost in socialni kapital. Ljubljana.<br />

Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, Zbirka Politike<br />

9. Field J. (2003). Social Capital. London, New York: Routledge (Key Ideas)<br />

10. Field J. (2005). Social Capital and lifelong learning. Bristol: Policy<br />

11. Filipović M. (2005). Analiza koncepta družbena kohezija skozi prizmo ločitve<br />

vsakdanjega sveta in sistema. V: Družboslovne razprave št. 21 (48)<br />

12. Findeisen D. (1998). Starost, starejši odrasli in izobraževanje, v Razgledi, št. 22<br />

13. Findeisen D. (2001) Zakaj enake izobraževalne možnosti za vse, tudi revne in ljudi v<br />

poznejših letih. Gradivo kongresa prostovoljstva, Ljubljana<br />

14. Findeisen D. (2001). Univerza za tretje življenjsko obdobje in kulturni turizem. Argo<br />

(časopis slovenskih muzejev) 2 (44), str. 182 – 186<br />

96


15. Findeisen, D. (1997). Človek ima pravico in sposobnosti, da živi "svoje" življenje<br />

tudi v starosti. dejavna starost med resničnostjo in slepilom. Delo, 1.10.1997, str. 11<br />

16. Findeisen, D. (1999) Izobraževanje odraslih v njihovih poznejših letih, Ljubljana:<br />

Filozofska fakulteta: doktorska disertacija<br />

17. Findeisen, D. (2003). Je vseživljenjsko izobraževanje res izobraževanje skozi<br />

življenje O izobraževanju odraslih v njihovih poznejših letih za razvoj. Kakovostna<br />

starost, 6, št. 4, str. 9–17<br />

18. Findeisen, D. (2004). Kako do znanja v ekonomiji znanja. Razmišljanje ob branju<br />

Daniele Blondel. V Andragoška spoznanja, št. 10 (1), str. 66 - 69<br />

19. Findeisen, D. (2006). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje kot oblika<br />

socialnega kapitala in primer sožitja generacij. V Prepletanja, št. 19, oktober 2006<br />

20. Fu, Q. (2004). Trust, Social Capital and Organizational Effectiveness. Virginia: State<br />

University<br />

21. Fukuyama, F. (1995). Trust: The social virtues and the creation of prosperity. New<br />

York: Free Press<br />

22. Healy T., Cote S. (2001). The well being of nations: The role of human and social<br />

capital, educations and skills. Paris: OECD Publications<br />

23. http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html,<br />

pridobljeno 10.5.09<br />

24. http://dictionary.reference.com/browse/social%20capitalr=14, pridobljeno 15.9.08<br />

25. http://education.stateuniversity.com/pages/2427/Social-Capital-Education.html,<br />

pridobljeno 8.10.08<br />

26. http://en.wikipedia.org/wiki/Primary_group/Secondary_group, pridobljeno .<br />

29.11. 2008<br />

27. http://europa.eu, pridobljeno 18.10.08<br />

28. http://www.bookrags.com/biography/james-samuel-coleman-soc/, pridobljeno .<br />

6. 10.08<br />

97


29. http://www.cpn.org/tools/dictionary/capital.html, pridobljeno 15.9.08<br />

30. http://www.drustvo-interes.si/izobrazevanje/studijski_krozki.htm, pridobljeno .<br />

25.11.2008<br />

31. http://www.fidimed.si/zdravstvene_teme/clanki_strokovnjakov/25/uspesno_staranje.<br />

html, pridobljeno 18.10.08<br />

32. http://www.gnudung.com/figures/conceptualisationbain.gif, pridobljeno 25.10.08<br />

33. http://www.jyu.fi/en/congress/soca07/tracks/track8, pridobljeno 18.9.08<br />

34. http://www.oecd.org, pridobljeno 20.9.08<br />

35. http://www.orgnet.com/alters2.gif, pridobljeno 2.12.08<br />

36. http://www.peterbijkerk.net/working-together-731682.jpg/working-together-731682-<br />

full.jpg, pridobljeno 2.12.08<br />

37. http://www.solazazivljenje.si/clanki/staranje_prebivalstva_-_resna_groznja.html,<br />

pridobljeno 17.10.08<br />

38. http://www.the-american-interest.com/ai2/article.cfmId=374&MId=17, pridobljeno<br />

2.12.08<br />

39. http://www.univerzazatretjeobd-drustvo.si/predstavitev.htm, pridobljeno 18.11.2008<br />

40. http://www.worldbank.org, pridobljeno 22.9.08<br />

41. http://www.zveza-zotks.si/starejsi/gradivo/sociala/porocilo.html, pridobljeno .<br />

17.10.08<br />

42. http://www.gfk.si/3_1_kvalit_raz_b.php, pridobljeno 20.3.09<br />

43. Iglič, H. (1988) Analiza socialnih mrež: prikaz osnovnih značilnosti socialnih mrež<br />

Jugoslovanov. Ljubljana: Inštitut za sociologijo pri Univerzi<br />

44. Knežević S. (2007). Izobraževanje starejši odraslih na univerzi za tretje življenjsko<br />

obdobje za osebnostno rast in njihovo sodelovanje v družbi. Ljubljana, Filozofska<br />

Fakulteta: diplomska naloga<br />

98


45. Kump, S. (2003). Socialni kapital in izobraževanje odraslih. V: Makarovič, M. (ur.).<br />

Socialni kapital v Sloveniji. Ljubljana: Sophia. Sodobna družba<br />

46. Majhenič, M. (2005). Podobe starosti jutrišnjega dne. V: Ali smo pripravljeni na<br />

starost jutrišnjega dne: zbornik referatov. Maribor: Splošna bolnišnica<br />

47. Martucelli, D. (1999). Sociologie de la modernit<br />

48. Mesec, B. (1998). Uvod v kvalitativno raziskovanje v družbenem delu. Ljubljana:<br />

Visoka šola za socialno delo<br />

49. Musek, J. (1997) Znanstvena podoba osebnosti. Educy, Ljubljana<br />

50. Nastran Ule M. (2000). Temelji socialne psihologije. Ljubljana: Znanstveno in<br />

publicistično središče<br />

51. O’Brien S., Ó Fathaigh M. (2004). Bringing in Bourdieu’s Theory of Social Capital:<br />

Renewing Learning Partnership Approaches to Social Inclusion. National University<br />

of Maynooth, Ireland, ESAI Publications (Energy Security Analyses, Inc.)<br />

52. OECD (1998). Human capital investment: an international comparison, Paris: OECD<br />

Publications<br />

53. Pečjak, V. (1998). Psihologija tretjega življenjskega obdobja. Bled: samozaložba.<br />

Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete Univerze<br />

54. Požarnik, H. (1981). Umetnost staranja: leta, predsodki in dejstva. Ljubljana:<br />

Cankarjeva založba<br />

55. Putnam R. D. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American<br />

Community. New York: Simon and Schuster<br />

56. Siisiäinen M. (2000). Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam<br />

University of Jyväskylä, Finland, ISTR Publications (Institute of Safety in<br />

Technology and Research)<br />

57. Smith, M. K. (2001, 2007). Robert Putnam. The encyclopaedia of informal<br />

education, www.infed.org/thinkers/putnam.htm, pridobljeno 19.9.08<br />

99


58. Svetlik, I . (ur.) Kakovost življenja v Sloveniji (1996). Ljubljana; izdaja Fakulteta za<br />

družbene vede<br />

59. Šantej, A. (2003). Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje skozi svojih<br />

dvajset let. V: Kakovostna starost, 6, št. 4, str. 18–24<br />

60. Zelena knjiga (2005). Odziv na demografske spremembe: nova solidarnost med<br />

generacijami. Komisija evropskih skupnosti: Bruselj<br />

61. Zupanič M., Zdravniki pozivajo vlado k skrbi za starejše, Delo, 18.10.2008<br />

100


PRILOGE<br />

Priloga A: Vprašalnik – vodilo za ugotavljanje pomena Univerze za tretje življenjsko<br />

obdobje za življenje njenih slušateljev<br />

IDENTITETA IN DRUŽINSKO OKOLJE<br />

Spol<br />

Starost<br />

Stopnja in smer zaključenega formalnega izobraževanja. Ali je bilo izobraževanje takrat<br />

pomembno, če da, zakaj<br />

Zadnji poklic<br />

Geografsko poreklo ( mesto, predmestje, trg, vas. zaselek)<br />

Poklic očeta<br />

Poklic matere<br />

Vključenost družine v socialno okolje<br />

POMEN SOCIALNE MREŽE <strong>ZA</strong> ODLOČITEV <strong>ZA</strong> VPIS NA UNIVERZO<br />

Kje/od koga ste izvedeli za univerzo<br />

Koliko časa že prihajate<br />

V katere študijske krožke/ študijske dejavnosti ste vključeni<br />

MOTIVI <strong>ZA</strong> OBISKOVANJE UNIVERZE, VREDNOTE, PRIČAKOVANJA<br />

Če bi vas vprašali zakaj ste se odločili, da boste obiskovali univerzo, kaj bi odgovorili<br />

Navedite vsaj dva razloga.<br />

Kaj vam je tu najbolj všeč in zakaj<br />

101


Kaj vas tu moti in zakaj<br />

Vam vsebina študijskega krožka ustreza in če da zakaj<br />

Kaj pričakujete, da vam bo to izobraževanje dalo<br />

ODGOVORNOST, <strong>ZA</strong>VZEMANJE, INOVATIVNOST<br />

Kaj menite o tem, da univerzo pomagate voditi tudi slušatelji /animatorji, samo organizacija<br />

obštudijskih dejavnosti Se vam zdi to potrebno in če da zakaj<br />

Kaj bi slušatelji še lahko opravljali sami<br />

Se vam zdi, da prevzemanje dolžnosti vpliva na nas in če da kako<br />

Ste v vaši skupini uvedli kakšne dopolnilne dejavnosti, praznovanja, obrede<br />

Ali kdaj pride do kakršnihkoli sporov – glede teme, metod, urnika, prostora izobraževalnih<br />

srečanj in če da, kako spore rešujete<br />

MEDSEBOJNO <strong>ZA</strong>UPANJE<br />

Ste vključeni še v kakšne skupine, ki jim pripadate in če da katere (društvo, prijateljsko<br />

omizje, skupina bivših sodelavcev, ki se redno dobiva, nekdanji sošolci, širša družina, itd.)<br />

Se vam zdi, da v naši družbi vlada medsebojno zaupanje in če da, kako se to vidi<br />

Ali zaupate vodstvu univerze in če da zakaj<br />

Ali zaupate sošolcem in če da zakaj<br />

Ali zaupate mentorju in če da zakaj<br />

KVALITETA ODNOSOV, VREDNOTE, PRIPADNOST<br />

Se v svoji študijski skupini dobro počutite in če da zakaj<br />

Se v svoji študijski skupini ne počutite dobro in če da zakaj, kaj bi veljalo spremeniti<br />

102


V čem se univerza razlikuje od drugih izobraževalnih ustanov, ki ste jih doslej obiskovali<br />

Kaj se vam je poleg pridobljenega znanja doslej najbolj vtisnilo v spomin iz življenja vaše<br />

študijske skupine<br />

Ste si na univerzi pridobili koga, ki vam je postal bližnji, prijatelj/ica<br />

Bi prihajali tudi če bi bile študijske dejavnosti na voljo le občasno, le nekajkrat na leto<br />

Ali obstaja interni pravilnik vedenja in če da, ali se ga držite Se vam zdi, da se ga držijo<br />

tudi ostali<br />

Ali občutite hierarhijo med vsemi, ki sodelujejo na univerzi Če da, kako<br />

MEDSEBOJNA POMOČ<br />

Mislite, da bi lahko koga od sošolcev, če bi bilo potrebno, prosili za pomoč in ali mislite, da<br />

bi jo tudi dobili<br />

Vam je doslej že kdo pomagal in če da, ali nam lahko zaupate za kakšno vrsto pomoči je<br />

šlo<br />

Ste doslej komu od članov skupine pomagali in če da kako<br />

Kako postopate v skupini, če izveste, da se je komu pripetilo kaj hujšega Kako odreagira<br />

skupina<br />

Ali se lahko zanesete na sklenjene dogovore v skupini in če da zakaj<br />

Na koga se lahko v skupini najbolj zanesete ( na sošolca, ki sedi ob vas, na animatorja, na<br />

koga drugega)<br />

DRUŽENJE, ŠIRJENJE SOCIALNEGA KROGA, UTRJEVANJE DRUŽBENEGA<br />

POLOŽAJA<br />

Ali ste tudi vi komu priporočali obisk univerze in če da zakaj<br />

103


Se s sošolci srečujete tudi zunaj izobraževalnih srečanj zunaj univerze in če da, kje ta<br />

potekajo<br />

Vas domači podpirajo pri obiskovanju univerze in če da, kako to podporo izkažejo<br />

Ste ob pomoči sošolcev/mentorjev prišli v stik še s kom drugim in če da, s kom<br />

Katere teme /poleg teme izobraževalnih srečanj/ še obravnavate v svoji študijski skupini O<br />

čem se pogovarjate<br />

Se o tem, kar zveste v teh pogovorih, pogovarjate tudi drugod in če da s kom in kje<br />

Ali teme, ki jih načnete v skupini, na kakšen način poglobite in če da kako<br />

Kdo vse je po vašem mnenju, v vaši skupini vir znanja<br />

OSEBNOSTNA RAST<br />

Se vam zdi, da ste zaradi izobraževanja na univerzi kako spremenili in če da , kako<br />

Katere so (pozitivne morda tudi negativne) spremembe v vašem življenju odkar obiskujete<br />

univerzo<br />

Ali se domači drugače vedejo do vas odkar obiskujete univerzo<br />

AKTIVIRANJE POTENCIALOV<br />

Ali načrtujete obiskovanje še kakih drugih krožkov ali boste obiskovali samo zdajšnje in če<br />

da katere ter zakaj<br />

Ali bi opravljali prostovoljno delo, če bi imeli možnost<br />

Ali bi bili pripravljeni občasno opravljati kakšno plačano delo in če da zakaj<br />

104


Priloga B: Primer kodiranja odgovora spraševanke<br />

Tabela: Kodiranje odgovorov<br />

Št. Empirični zapis Pojem 1. raven Pojem 2. raven Kategorija 3. raven<br />

1. …pravzaprav iz enga članka v<br />

Kje/od koga ste<br />

Pomen socialne<br />

Vpliv univerze na<br />

časopisu…že kr neki let<br />

izvedeli za<br />

mreže za odločitev za<br />

odnose in širjenje<br />

nazaj…začela hodit ko sem<br />

univerzo<br />

vpis na univerzo.<br />

socialne mreže.<br />

bla še zaposlena…<br />

2. …loh pa rečem ene 7 let…ene<br />

Koliko časa že<br />

Pomen socialne<br />

Pomen obiskovanja<br />

3 leta pavze…ubistvu pred<br />

prihajate<br />

mreže za odločitev za<br />

univerze za njihovo<br />

desetimi leti sem bla prvič na<br />

vpis na univerzo.<br />

socialno okolje.<br />

univerzi…<br />

3. …psihologija pa te zadeve to<br />

Razlog zakaj<br />

Motivi za<br />

Najpomembnejše na<br />

je mene že od nekdaj<br />

prihajate na<br />

obiskovanje univerze,<br />

univerzi.<br />

zanimal…zato k je ta tretja<br />

univerzo.<br />

vrednote,<br />

univerza fajn tut zarad<br />

pričakovanja.<br />

druženja……da greš pol še na<br />

en kufe…hodim sicer za<br />

nadgradnjo znanja…se mi zdi<br />

že to fajn, da greš od<br />

doma…da nekam greš…<br />

4. …znanje k ga maš ohranjaš,<br />

Kaj vam je na<br />

Motivi za<br />

Najpomembnejše na<br />

znanje k ga nimaš,<br />

univerzi najbolj<br />

obiskovanje univerze,<br />

univerzi.<br />

pridobivaš…všeč mi je ta<br />

všeč, zakaj<br />

vrednote,<br />

neposrednost…k te nč več ni<br />

pričakovanja.<br />

sram vprašat…poslušanje k je<br />

brez kakršnekoli dodatne<br />

presije…hodm samo še za<br />

sebe in za svojo dušo…<br />

5. …ja zlo mi ustreza…mislm da<br />

Vam vsebina<br />

Motivi za<br />

Spremembe odkar<br />

ta program kr mal<br />

študijskega krožka<br />

obiskovanje univerze,<br />

prihajajo na univerzo.<br />

prilagodijo…to je<br />

ustreza, zakaj<br />

vrednote,<br />

obojestranski daj dam…<br />

pričakovanja.<br />

105


6. …bom kr nehala hodt, malo<br />

Kaj pričakujete da<br />

Motivi za<br />

Pomen obiskovanja<br />

za šalo malo za res…včasih<br />

vam bo<br />

obiskovanje univerze,<br />

univerze za njihovo<br />

obremenjujoče v vsakdanjem<br />

izobraževanje dalo<br />

vrednote,<br />

socialno okolje.<br />

življenji…bl umsko pristopam<br />

pričakovanja.<br />

k komunikaciji…to vedenje,<br />

za nas laike, k smo mogoče<br />

prepozn pršli do tega znanja,<br />

včasih zelo obremenjujoče…<br />

7. …ja vsekakor vpliva…tlele<br />

Vpliv prevzemanja<br />

Odgovornost,<br />

Pomen obiskovanja<br />

sprejemaš odgovornosti zato k<br />

odgovornosti na<br />

zavzemanje,<br />

univerze za njihovo<br />

si sam želiš…jo lahko mirno<br />

posameznika.<br />

inovativnost.<br />

socialno okolje.<br />

odkloniš…to je tvoja dobra<br />

vola…če ti paše nardiš, če ne<br />

ne…drobne malenkosti k so<br />

fajn tut v normalnem<br />

življenju…<br />

8. …jst se gibljem v krogu v<br />

Se vam zdi, da v<br />

Medsebojno<br />

Spremembe odkar<br />

katerem si absolutno<br />

naši družbi vlada<br />

zaupanje.<br />

prihajajo na univerzo.<br />

zaupamo…v službi sploh ni<br />

medsebojno<br />

več takih odnosov kokr so bli,<br />

zaupanje, če da,<br />

vse je drgač, sploh ni več<br />

kako se to vidi<br />

zaupanja…izhajam iz<br />

generacije zaupanja, k smo<br />

verjel en drugmu…mislm da<br />

je zaupanja nasplošno vedno<br />

manj zarad rivalstva…ta<br />

kriza…vse še bolj spodjeda…<br />

9. …absolutno…sploh ne<br />

Ali zaupate vodstvu<br />

Medsebojno<br />

Najpomembnejše na<br />

razmišljam da mu ne bi<br />

univerze, zakaj<br />

zaupanje.<br />

univerzi.<br />

zaupala…sej kaj bi pa loh<br />

blo…vsako leto nas je<br />

več…ful se trudjo…<br />

10. …ja seveda… Ali zaupate<br />

sošolcem, zakaj<br />

11. …ja seveda… Ali zaupate<br />

mentorju, zakaj<br />

Medsebojno<br />

zaupanje.<br />

Medsebojno<br />

zaupanje.<br />

Najpomembnejše na<br />

univerzi.<br />

Najpomembnejše na<br />

univerzi.<br />

106


12. …ja fajn mi je, sproščeni smo,<br />

Ali se v študijski<br />

Kvaliteta odnosov,<br />

Vpliv univerze na<br />

kokr sem že rekla…<br />

skupini dobro<br />

vrednote, pripadnost<br />

odnose in širjenje<br />

počutite, zakaj<br />

(norme, prijateljstvo).<br />

socialne mreže.<br />

13. …ja ravno v tej<br />

V čem se univerza<br />

Kvaliteta odnosov,<br />

Najpomembnejše na<br />

neposrednosti…da recimo<br />

razlikuje od drugih<br />

vrednote, pripadnost<br />

univerzi.<br />

tema k je predvidena za danes<br />

izobr. ustanov, ki ste<br />

(norme, prijateljstvo).<br />

je vseen, če je obdelana al<br />

jih doslej<br />

ni…nobena stvar ni na<br />

obiskovali<br />

kronometru, ni nujna…vse kar<br />

počnem, počnem zarad<br />

sebe…to je prostovoljno in to<br />

je čist drugač…nimam<br />

knedlna a sem nardila<br />

nalogo…men in profesorci je<br />

jasn, da je to dobr zame, da<br />

delam domačo nalogo…in to<br />

je to, k nisi z ničemer nikamor<br />

prvezan…<br />

14. …tko da bi se srečvala z njimi<br />

Ste si na univerzi<br />

Kvaliteta odnosov,<br />

Vpliv univerze na<br />

ne…je pa res, recimo ravno<br />

pridobili koga, ki<br />

vrednote, pripadnost<br />

odnose in širjenje<br />

zdele…sem srečala eno gospo<br />

vam je postal<br />

(norme, prijateljstvo).<br />

socialne mreže.<br />

k sva skupi na angleščino<br />

bližnji<br />

hodile…pa sva se objele,<br />

poklepetale, kako si kej…in z<br />

eno gospo se tut večkrat<br />

srečam in greva na kavo…<br />

15. …sej te hierarhije niti ne morš<br />

Ali občutite<br />

Kvaliteta odnosov,<br />

Najpomembnejše na<br />

občutit…sej kaj pa ti veš…tm<br />

hierarhijo med<br />

vrednote, pripadnost<br />

univerzi.<br />

je nad tabo samo<br />

vsemi, ki sodelujejo<br />

(norme, prijateljstvo).<br />

profesor…vse ostalo pa niti<br />

na univerzi, kako<br />

točno ne veš kaj se dogaja,<br />

kako se dogaja…tko da mi se<br />

v sistem kot tak ne spuščamo,<br />

ker ga niti ne vidmo ne…<br />

16. …definitivno… Mislite da bi dobili<br />

pomoč, če bi za to<br />

prosili katerega od<br />

Medsebojna pomoč.<br />

Najpomembnejše na<br />

univerzi.<br />

107


sošolcev<br />

17. …ja, popolnoma… Ali se na sklenjene<br />

dogovore v skupini<br />

lahko zanesete<br />

Medsebojna pomoč.<br />

Najpomembnejše na<br />

univerzi.<br />

18. …ja recimo ta moja sošolka še<br />

Ali ste tudi vi komu<br />

Druženje, širjenje<br />

Vpliv univerze na<br />

iz srednje, k hod na angleščino<br />

priporočali obisk<br />

socialnega kroga,<br />

odnose in širjenje<br />

recimo…dve gospe sta šle<br />

univerze, zakaj<br />

utrjevanje družbenega<br />

socialne mreže.<br />

potem na umetnostno<br />

položaja.<br />

zgodovino…zmeri rečem…da<br />

je to ena super zadeva, pa ne<br />

glede na razlog zakaj boš<br />

hodu…da maš občutek da si<br />

nekam šu…<br />

19. …ja tista kava, tradicionalna<br />

Ali se srečujete tudi<br />

Druženje, širjenje<br />

Pomen obiskovanja<br />

po predavanjih, pa za konec<br />

izven izobr. srečanj,<br />

socialnega kroga,<br />

univerze za njihovo<br />

šolskega leta, pa za novo<br />

kje<br />

utrjevanje družbenega<br />

socialno okolje.<br />

leto…to…<br />

položaja.<br />

20. …aha muti, spet greš na tisto<br />

Vas domači<br />

Druženje, širjenje<br />

Spremembe odkar<br />

tvojo tretjo univerzo…a na<br />

podpirajo pri<br />

socialnega kroga,<br />

prihajajo na univerzo.<br />

predavanje greš…tak,<br />

obiskovanju, kako<br />

utrjevanje družbenega<br />

pozitiven, zdrov<br />

to pokažejo<br />

položaja.<br />

cinizem…pozitivno, čist<br />

pozitivno…<br />

21. …am, ne… Ste ob pomoči<br />

sošolcev, mentorjev<br />

prišli v stik še s kom<br />

drugim, s kom<br />

Druženje, širjenje<br />

socialnega kroga,<br />

utrjevanje družbenega<br />

položaja.<br />

Vpliv univerze na<br />

odnose in širjenje<br />

socialne mreže.<br />

22. …oh, o vsem…kje si bil na<br />

O čem se<br />

Druženje, širjenje<br />

Pomen obiskovanja<br />

dopustu, na kakšno potovanje<br />

pogovarjate /poleg<br />

socialnega kroga,<br />

univerze za njihovo<br />

je kdo šel…kva si skuhov…to<br />

izobraževalnih tem/,<br />

utrjevanje družbenega<br />

socialno okolje.<br />

je tko zlo odprt<br />

kaj še obravnavate<br />

položaja.<br />

pogovor…sploh ne vemo kdaj<br />

čas mine…zlo tekoče se<br />

pogovarjamo o vseh splošnih<br />

zadevah…je ni teme, k ne bi<br />

pršla naokrog…<br />

108


23. ……ne vem…mogoče če je<br />

Se o teh pogovorih<br />

Druženje, širjenje<br />

Pomen obiskovanja<br />

kej takšnga<br />

pogovarjate tudi<br />

socialnega kroga,<br />

univerze za njihovo<br />

zanimivga…ampak mislm da<br />

drugje, kdaj, s kom<br />

utrjevanje družbenega<br />

socialno okolje.<br />

više al manje ne…<br />

položaja.<br />

24. …dodatno znanje kot takšno<br />

Teme, ki jih načnete<br />

Druženje, širjenje<br />

Spremembe odkar<br />

ne iščem sama doma…ampak<br />

v skupini, ali jih<br />

socialnega kroga,<br />

prihajajo na univerzo.<br />

spremeniš način recimo tut<br />

kdaj sami še<br />

utrjevanje družbenega<br />

čitanja knjig…al pa recimo če<br />

poglobite, kako<br />

položaja.<br />

profesorca predlaga kšno<br />

knjigo, k drgač neb niti vedu<br />

da obstoja…dejte to pa to<br />

knjigo čez poletje prečitat, da<br />

bomo potem o njej<br />

debatiral…nč tko, da bi hotla<br />

nadgradit še<br />

dodatno…vzporedno pa<br />

sigurno vzamem sm pa ke še<br />

kakšno gradivo iz teh tem…<br />

25. …profesor je sevede vodilna<br />

Kdo je po vašem<br />

Druženje, širjenje<br />

Najpomembnejše na<br />

in gonilna sila…tut če ni ne<br />

mnenju v vaši<br />

socialnega kroga,<br />

univerzi.<br />

vem kakšne visoke izobrazbe<br />

skupini vir znanja<br />

utrjevanje družbenega<br />

človk zakluču, neko vedenje<br />

položaja.<br />

ma sigurno…mislm da se<br />

sopolnjijemo ena drugo…to je<br />

dejansko pretok informacij…<br />

26. …kar se tiče psihologije sem<br />

Se vam zdi, da ste<br />

Osebnostna rast.<br />

Spremembe odkar<br />

se negativno spremenila…se<br />

se zaradi<br />

prihajajo na univerzo.<br />

kr naprej neki duvam<br />

izobraževanja na<br />

hahahah…nisem se<br />

univerzi kako<br />

spremenila, se mi pa zdi, da je<br />

spremenili<br />

še bolš, vsaj jst sem ostala…<br />

27. …sigurno pozitivna je<br />

Katere so<br />

Osebnostna rast.<br />

Spremembe odkar<br />

pridobljeno znanje…čeprov se<br />

spremembe v vašem<br />

prihajajo na univerzo.<br />

s temi ljudmi v privat življenju<br />

življenju odkar<br />

ne družmo, ampak si pa<br />

prihajate na<br />

pošiljamo imejle…pa recimo<br />

univerzo<br />

njihove izkušnje k si jih tkole<br />

109


ajdvej povemo…<br />

28. …ne vem, k ne živimo<br />

Ali se domači<br />

Osebnostna rast.<br />

Spremembe odkar<br />

skp…ne, nč ni drgač…moji<br />

drugače vedejo do<br />

prihajajo na univerzo.<br />

otroci me sprejemajo takšno<br />

vas, odkar prihajate<br />

kot sem…nisem zarad tega nč<br />

na univerzo<br />

bol pametna al pa neumna in<br />

to ubistvu sploh nima<br />

popolnoma nobenga vplova na<br />

naše odnose v družini…<br />

29. …da bi šla mogoče na tisto<br />

Ali načrtujete<br />

Aktiviranje<br />

Spremembe odkar<br />

mojo španščino…govort je<br />

obiskovanje še<br />

potencialov.<br />

prihajajo na univerzo.<br />

lahko, narest težko…bi šla<br />

katerih drugih<br />

ful…ne znam ti odgovort, a bi<br />

krožkov, katere,<br />

jst mela voljo al pa tko veliko<br />

zakaj<br />

željo, da bi to spelala, namreč<br />

španščina kr zahteva…so pa<br />

še ene sve tri teme k bi me tut<br />

zanimale…samo se nekak<br />

terminsko ne uskladim tko…<br />

30. …ne, načelno ne…sem mela<br />

Ali bi opravljali<br />

Aktiviranje<br />

Vpliv univerze na<br />

izredno težko<br />

prostovoljno delo,<br />

potencialov.<br />

odnose in širjenje<br />

življenje…mislm da mam<br />

če bi imeli možnost<br />

socialne mreže.<br />

lahko sama svojih 5 minut za<br />

sebe…mislm da sem izpolnila<br />

svojo mero prostovoljnega<br />

dela…skos sem morala za<br />

druge živet…in rečem temu<br />

hvala ne…<br />

31. …z največjim veseljem…k<br />

Ali bi bili<br />

Aktiviranje<br />

Vpliv univerze na<br />

samo s penzijo si ne morem<br />

pripravljeni občasno<br />

potencialov.<br />

odnose in širjenje<br />

zadovoljit vseh potreb k jih<br />

opravljati kakšno<br />

socialne mreže.<br />

mam…delala bi kšne 4 urce<br />

plačano delo, če da,<br />

na dan…da bi mela za<br />

zakaj<br />

smetano na kavi…<br />

110


Priloga C: Primer transkribiranega intervjuja<br />

1. M.M. (1944)<br />

Ko sem jaz hodila v šolo je bilo izobraževanje zelo pomembno, na splošno v družbi so bili<br />

zelo cenjeni tisti, ki so študirali…no, smo študirali…in tisti ki smo imeli fakultetno<br />

izobrazbo in tut na študente se je gledalo kokr da so fajn…kokr da je fajn da nekdo<br />

študira…tko se jih je gledal.<br />

Bila sem svetovalka za kulturo na statistiki…no, na statističnem uradu.<br />

Jaz sem pravzaprav iz Novega Sada…smo se preselili v Ljubljano, 11 let sem imela ko smo<br />

prišli v Ljubljano, jaz se čutim Ljubljančanka, je pa res, da sem otroška leta preživela v<br />

Novem Sadu…v mestnem okolju sem odraščala.<br />

Oče je bil nazadnje upravnik srbske knjižnice, knjižnice srbske matice v NS, mama je bla pa<br />

otroška negovalka.<br />

Kot družina smo bili v socialno okolje vključeni bolj malo…niti nisem mela zlo velik<br />

prijateljev, nisem bla tok odprta…no, v zboru sem pela v šoli..<br />

Ja za tretjo univerzo sem pa zvedla na jogi, od kolegice ki je vadila jogo, k je rekla da hodi<br />

na univerzo…potem pa sem slišala tut od moje sestrične, ki je prijatla z Dušo Findeisen…da<br />

je ona pač soustanoviteljica, no, da vodi to univerzo…<br />

Hodim že 8 let.<br />

Najraje sem hodila, no še hodim, na medsebojne odnose, potem na oblikovanje gline, potem<br />

na zemljepis, potem pa aaa na angleščino…ja, na medsebojne odnose pa skos hodim.Prvič<br />

so me zlo zanimala ta predavanja od Kranjčeve, sploh psihologija me zlo zanima, te<br />

medsebojni odnosi, a drugič sem pa zlo rada tole glino sem zlo rada oblikvala tko, zdelo se<br />

mi je fajn, da človk nardi nek predmet ne, mi smo delali vaze, jst sem delala pol tut živalce,<br />

veverco pa žabo pa tko…zdelo se mi je lepo tko neki nardit iz gline…tko je fajn občutek ko<br />

neki nardiš…izpolni me, notranje me izpolni.<br />

Ja na univerzi je tko ane…uglavnem mamo na oddelku, no v razredu dobre odnose,<br />

kolegialne odnose…mal poklepetamo, velik nouga zvemo, velik se tut naučimo no in to<br />

bom rekla mi pride prou tudi v življenju..<br />

111


Jst bi rekla, da me nč ne moti.<br />

Vsebina mi zelo ustreza…zato sem si zbrala te medsebojne odnose…ja to je psihologija ane<br />

in človk velik zve…recimo zakaj pride do nekega, zakaj se tako obnašam ne, zakaj tako<br />

ravnam v določenih situacijah…oziroma zakaj se človk tako vede…oziroma me zanima<br />

zakaj pride do nekega vedenja…<br />

Ja pričakujem da bom lažje razumela…no, sebe razumela, pa tut eventueno druge in da se<br />

bom tut laži uključila v družbo recimo ane…<br />

Emm..ne, ne spomnim se, da bi kdaj pomagal organizirat kakšno dejavnost…Ja, če ima kera<br />

tako sposobnost, bi lahko pomagala vodit oziroma bi lahko dala kšn predlog al pa kako bi<br />

blo lahko bolj ustrezno ane, za učence pa za udeležence teh predavanj…<br />

Res ne vem kaj bi lahko pomagal, kšna administrativna dela…aja, jst sem pred leti<br />

pomagala in nardila spisek udeležencev…no, vsak kar zna, bi lahko ponudu pomoč.<br />

Ja sevede, sami sebi se zdimo bolj pomembni, če kej nardimo ane…sej ne da bi se človk s<br />

tem hvalu ali hvalisal, ampak tko, v tebi se dvigne neka samozavest, če neko delo dobro<br />

opravimo..<br />

Ja, mi smo novo leto praznovali…vsi skupaj, večkrat gremo na kavo po predavanjih, za<br />

zaključek tut gremo na Rožnik, pa tm jemo, kosmo, pa kavico…tko da se družmo ane na<br />

nek način.<br />

Do posebnih sporov ni pršlo…na včasih je recimo kej pršlo do kšnga nesoglasja k je človk<br />

tih, pa se pol kasnej sprašujemo, zakaj je pa ona tko rekla…nisem pa opazla da bi kdo kej<br />

preveč po svoje hotu ali kej preveč zahtevau…imam občutek pa da se tut udeleženke držimo<br />

nekega…da ne pretiravamo u svojih željah… da ni preveč ego v ospredju…ne bi ustrajala<br />

pr svojem.<br />

Ja na Karitas hodim volontirat…pol na telovadbo hodim…na razredne sestanke mamo, s<br />

temi maturanti, prej smo mel na vsake 4 leta, zdej pa zgleda da bomo vsak let meli…z<br />

maturanti, mojimi sošolci…to je že tradicija…pa z nečaki se videvamo, tko da ja…imam<br />

kontakte s familijo.<br />

Ja prej ko sem hodila v službo se mi je zdelo da ni posebnega zaupanja…ja nimam občutka<br />

da bi si ljudje zaupali nasplošno…zlo mam občutek da so precej taki, da smo tko, do ene<br />

112


meje da se družimo…poznanstva ane, da se samo do neke meje družimo oziroma<br />

pogovarjamo…že s temi iz hiše, v stolpnci stanujem…samo do neke meje se pogovarjamo,<br />

tm pred liftom in pred vhodnimi vrati, več pa ne…zlasti ker je stolpnica velika in nas je zlo<br />

velik…tko da nimam občutka da bi se zlo povezali…s familijo smo pa mal bolj odkriti, pa<br />

mal bolj domači…ja tle si pa mal bol zaupamo…to pa ja…pa tut tle u Karitasu k delam,<br />

mam občutek, da smo z enimi kr precej povezani in odkriti.<br />

Ja vodstvu univerze zaupam.<br />

Zato k sem zadovoljna…z vsemi pradavanji kar sem hodila sem zadovoljna…predavanja so<br />

bla uredu, strokovno uredu, prostor je bil uredu, WCji so bli uredu…nimam slabih<br />

izkušenj…s kolegicami je blo vse uredu..ker je to na prostovoljni bazi in mi prostovoljno tja<br />

hodmo in se tut prostovoljno družmo in se pol trudmo da bi se dobro imeli ane…ker če bi<br />

pod nujno, bi lahko do kakšnega rivalstva pršlo…tko pa ne.<br />

Ja kr zaupam sošolcem, kr ja…A veste da se mi zdi…čedalje bolj odkrivam da smo si med<br />

sabo zlo podobni…da imamo zdej…čeprav smo različne izobrazbe, recimo jst nisem<br />

poročena, one so poročene, majo vnuke…dobro jst mam pa nečake, sem navezana na<br />

njih…mam občutek, da smo si čedalje bolj podobni, da imamo podobne, al pa jst videvam,<br />

da imamo podobne skrbi…in se veliko od njih nekak naučim, no en od<br />

druzga…predvidevam da majo oni podobne probleme k jst…zdej vidim da je svet tak, tako<br />

pač gre v življenju…<br />

(Lansko leto, ko sem hodila tut na angleščino, smo s kolegicami redno hodile na kavico po<br />

predavanjih in smo klepetale o problemih…in si povedale stvari in se s tem malo olajšale…)<br />

Mentorici sevede zaupam.<br />

V svoji študijski skupini se zlo dobr počutim.<br />

Ne ne….nč ne bi spreminjala.<br />

Ja drugo je to pravzaprav…tle prostovoljno hodim…no, enako sem prostovoljno hodila in<br />

na fakulteto in na gimnazijo, sej mi neb blo treba…samo da je tm, ja tm sem imela cilj, da<br />

dosežem izobrazbo ne, formalno izobrazbo in sem morala bit stalno v podrejenem položaju,<br />

do profesorja ane…tle imam pa cilj da neki novega slišim in da mi je pač<br />

prijetno…dejansko sem pa tut v podrejenem odnosu, ker profesorja poslušam ane…to je<br />

profesor ki veliko zna in ve in jaz od njega pričakujem, zato sem v podrejenem odnosu…jaz<br />

113


pričakujem, da bo on meni nekaj dal…in jasno da sem kot dobra učenka v podrejenem<br />

odnosu in čakam, čakam kaj bo novega povedal…pričakujem…ampak seveda je drugač čist<br />

drugač, ker tole ni nujno, tole je meni prijetno ane, če pa mi ne bi blo prijetno, pa jst ne bi<br />

hodila…medtem k na fakulteto si pa ti moru hodit, čeprov ti ni blo prijetno…pa si vseen<br />

hodu…ja tle mam bolj proste roke…in lahko izbiram…letos en predmet, drugo leto drug<br />

predmet…na fakulteti pa ni tko ne…res ene dvakrat trikrat človk zamenja fakulteto ane,<br />

večkrat pa že ne…tle pa lahko vsak let druga predavanja poslušaš…nisem tako omejena in v<br />

tako podrejenem odnosu do profesorjev.<br />

Prijateljski odnosi, edin to mi je poleg znanja še pomembno tle…človk se naveže na koga<br />

ane…kej novga zve oziroma sliši kaj podobnega, kar sem tudi jst doživela recimo ane…<br />

Ja glih prov bljižnjega nisem spoznala na univerzi, ampak aa…nasploh si zaupamo med<br />

sabo.<br />

Ja bi bi prihajala, tut če bi blo samo občasno.<br />

Jst ne vem če obstaja, najbrž da je nek interni pravilnik ampak jst nimam am računalnika da<br />

bi ta pravilnik prečitala…<br />

Ja sevede am…so profesorji najvišje na hierarhični lestvici…med temi udeleženkami, ja se<br />

pa tut zmeri najde kakšna ki zmeri vse ve…vse je prečitala in predavanja je prečitala in<br />

časopise in ne vem kaj še…vse ustrezno da kaj pove…in pol človk nekak njo tudi ceni ne,<br />

zarad znanja ane al pa zato k izstopa ane s svojim komentarjem in upa se povedat…včasih<br />

pa tudi koga…ja no, to je drugač, če kdo privatizira na kavicah ane…pa kako svojo, kak<br />

svoj notranji problem iznese…če ga lepo iznese tako kot dejansko res je, pol tut tazga<br />

človeka ceniš…če o sebi odkrito pove, magar negativno, neki svojga negativnega, ampak ga<br />

ceniš ane…ker je povedal resnico, oziroma nekaj odkrito o sebi.<br />

Ja jst mislim da bi mi pomagali…<br />

Ja so mi že pomagali, veste kako, ko sem manjkala so mi dali zapiske aa…zapiske od<br />

predavanja mi je dala ena, ne da bi kej komplicirala mi je kr dala in sem ji bla zelo<br />

hvaležna…in druga ena mi je tut dala zapiske ja…tko da so kr kolegialne…<br />

Ja morm se u zemljo udret, ena mi je rekla, manjkala je, pol je pa rekla, če bi jst dala svoj<br />

zapisnik iz prejšnje ure…pa kr nisem nč rekla, zato ker ne pišem tko lepo…ane, une k so pa<br />

men dale…ena piše stenografijo in še računalnik ma in ona eee, doma to na računalnik ne,<br />

114


pretipka in pol da men vse tko lepo natipkano…in me je blo kr sram da bi dala svoj<br />

počečkan zvezek, moram priznat, da mi je blo nerodno…aja, pa sem rekla naj od<br />

une…najbrž sem rekla, da naj si od une sposod, zdi se mi da sem ji rekla da naj od une<br />

uzame…ker una vsakmu da, ker se ve, da ona zna stenografijo in računalnik ma in to je čist<br />

neki druzga pol…<br />

O to je blo pa zlo hudo…k smo zvedl da je tm od ene, da ma sin raka, ja to je blo pa tko<br />

hudo…pa to ene par dni smo ble zelo…in še doma sem bla jst slabe vole…zlo težko sem to<br />

prenesla in še telefonirala sem ji ene parkrat, pa mi je kr odleglo, k je rekla da je bolš…zlo<br />

hudo…in tut veste, ne vidim rada, da se kej slabega zgodi…ne njim ne vnukom, ne<br />

sinovom, nobenmu.<br />

Ja navadno se lahko zanesem na dogovore ja…ponavad se zanesem na to kar se zmenmo.<br />

Ja na mentorco no na animatorko se lahko najbolj zanesem…<br />

Ja k rja, sem priporočala univerzo…<br />

Ja zato k mi je simpatična in zato k človk lahko koristno čas porabi…takim ženskam k ne<br />

hodjo, pa sem rekla da nej grejo, k je fajn…pa da neki novga sliši, pa da druge ljudi<br />

spozna…pa tut takim recimo, k še niso u penziji, tut takim povem recimo, da je to fajn…k<br />

mogoče ne vejo, tko k jst prej nisem vedla…ja.<br />

Ja zlo redko se srečujemo izven…no, za novo leto smo se zmenil, pa na konc k gremo na<br />

Rožnik…ja no, pa po predavanjih gremo vedno na kavo…veste, tm za Gospodarskim<br />

razstaviščem je ena gostilnica mala, no ni gostilna, ne vem…tut kosilo jedo tam…in gremo<br />

tm na kavo…tlo bliz je to, ene 5 minut od tega Minta, tm k mamo predavanja, pa gremo<br />

lepo peš…pol gremo pa naprej na avtobus pa je uredu.<br />

Dele se ne spomnim, ampak sigurno je kdaj kej blo, sigurno mi je kdo kdaj povedu za koga,<br />

k kej ve al pa zna od svojih prijateljev al pa znancev.<br />

Velikrat se pogovarjamo o svojih privatnih stvareh, o svojih familijah amm, potem pa, zlo<br />

redko o aktualnih dogodkih, včasih pa, no recimo te medsebojni odnosi so zlo povezani z<br />

našim osebnim življenjem, včasih pa tut kej v zvezi s tem kar smo slišali na<br />

predavanjih…pa kar smo povedali na predavanjih in se je nam zgodilo…tko, prenesemo<br />

izkušnje…včasih kej tazga še naprej premlevamo, razglabljamo…včasih pa tut take čist<br />

navadne stvari, kaj delamo, kdaj gremo spat, pa kako križanke rešujemo in tko…<br />

115


Ja moram rečt, da se o teh medsebojnih odnosih z drugimi ne pogovarjam, k je to taka<br />

osebna tema, to se je treba že znat pravilno pogovarjat…a…ja včasih se tut kej pomenmo<br />

ane, kaj je kkšna kolegica rekla, al pa kako kkšna živi, včasih se tko mal naprej<br />

pogovarjam…z drugimi svojimi znankami.<br />

Ja navadno nč več dodatnega ne prečitam…ampak predavanja prečitam in potem pa<br />

razmišljam recimo kako je pa to pri meni blo…tko mal, skušam aplicirat na svoje<br />

življenje…<br />

Ja pravzaprav so udeleženke različne…ene so že prej hodile na kšna predavanja pa tko,<br />

majo tut že kkšno drugo znenje poleg tega k ga tle na predavanjih dobijo, tko da tut<br />

udeleženke majo drugo znanje, pa povejo kaj od prejšnjih predavanj, k so že prej<br />

hodile…kakšna tudi pove, če je kakšno knjigo že prej prečitala in če je kej v zvezi s<br />

psihologijo ane, al pa v zvezi s to tematiko…al pa včasih kšna tut iz časopisa pove, al pa<br />

prinese članek izrezan…al pa kopijo, ja to je tut ena nardila, je prinesla kopijo članka…tko<br />

da ja…na različne načine se pol to znanje širi.<br />

Mrbit da razmišljam bl u tej smeri k se učimo ane kako dednost pa okolje vplivata…recimo<br />

da o tem mal bolj razmišljam…da bi se pa jst, da bi svoj karakter spremenila, to pa ne bi<br />

rekla…tut ne vidim, da bi bla zarad tega bl strpna al pa bl razumevajoča.<br />

Ja sprememba je ta, da grem z veseljem na predavanja, pa da si tisto popoldne vzamem zase,<br />

to je neka rutina…veselim se prijateljstva in tega, da bom neki novga slišala.<br />

Ja domače zlo zanima…zanima jih kaj se učimo in tko, in dostkrat kej uprašajo in zdej je<br />

stvar na tem, kako naj jim jst to razložim…jih pa zlo zanima ja…kam to hodm, pa kaj mi to<br />

jemljemo.<br />

Ja jst načrtujem da bom še hodila na druge stvari …jst bi hodila še na glino, oblikovanje<br />

gline, to bi še hodila, to me zlo zanima, pa angleščina, k sem slišala, da je to treba hodit, k to<br />

možgane mal, kako bi to rekla, am, ohranja vitalne…da je učenje tujih jezikov za možgane<br />

uredu…zdi se mi, da bi to morala, sej bom najbrž drugo leto, tko da se bom mal bol…še bol<br />

da se bom angažirala.<br />

Jst opravljam ja, prostovoljno delo z veseljem opravljam, na Karitasu sem ja, v skladišču pri<br />

garderobi in sprejemamo to robo, pakiramo, dajemo…dvakrat na teden po 4 ure…oziroma<br />

116


zdej pa še sama delam ob petkih, tretji dan ne, tut po 4 ure…zdi se mi da mamo velik dela,<br />

da je kr prov da mal pomagam, pa ena je bolna ane, pa mal uskočm.<br />

Ja prou gutov bi, z veseljem opravljala plačano delo…manjka mi denarja, pa tut rada bi kej<br />

delala…manjka mi to da ne delam…res, prej sem leta in leta hodila v službo in vidim<br />

da…al mi manjka to da ne delam, al mi družba manjka ne vem neki…preveč je časa…fajn<br />

je da sem nekako v družbi, a veste, družit se z ljudmi.<br />

117


Izjava o avtorstvu<br />

Spodaj podpisana, Urška Dokl, rojena 3.6.1979 v Ljubljani, izjavljam, da sem pod<br />

mentorstvom doc. dr. Dušane Findeisen napisala diplomsko delo z naslovom<br />

Analiza socialnega kapitala na Univerzi za tretje življenjsko obdobje<br />

V Ihanu, dne 20.10.2009<br />

Podpis avtorja:<br />

118

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!