Views
6 months ago

ata122_03_ders

23.2.2017 19. YÜZYILDA

23.2.2017 19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ Medreselerde ortaokul, lise ve üniversite eğitimini karşılayan olanaklar yalnızca erkeklerle sınırlı tutulmuştur. Bu eğitim kurumları vakıflar tarafından açılırdı ve idaresi de tümüyle vakıflara aitti. Osmanlı'da devletin doğrudan doğruya kurup yönettiği eğitim kurumu, devlet adamı yetiştiren "Enderun Mektepleri" olmuştur. 19. yüzyılda II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde birtakım yenilikler yapılmışsa da eğitimin yaygınlaşması yolunda çok önemli adımlar atılamamıştır. Bu dönem yeni eğitim kurumlarının açılması için maddi imkânlar yaratılmamış ve eğitim işiyinevakıflara bırakılmıştır. 19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ Devletin ve milletin ihtiyaçlarına yönelik bir eğitim sistemi oluşturulamadığından ve ilköğretimin zorunlu olmamasından dolayı az sayıdaki orta öğretim kurumlarından da yeterli verim alınamamıştır. II. Abdülhamit döneminde modern okullar açılmış, ilk üniversite olan Darülfünun 1900 yılında kurulmuştur. Ancak bu dönem Anadolu'daki okul sayısı yetersizdir ve yeni okullar açılmasına rağmen eski okulların kapatılmaması ikili eğitim sistemini ortaya çıkarmıştır. Bu dönem eski okullarda Şeriye ve Evkaf Nezaretinin yönetim ve denetimi altında geleneksel sistem uygulanmaktaydı. Yeni okullarda ise Maarif Nezareti'ne bağlı olarak modern ve yarı laik bir sistem uygulanıyordu. 6

23.2.2017 19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ Bu ikili eğitim sistemi, Osmanlı toplumunda kültür ve dünya görüşü yönünden birbirinden tamamıyla kopuk iki kesimin ortaya çıkmasına yol açmıştı. Buayrışma, Türk eğitim tarihinde mektep medrese çatışması olarak ifade edilmiştir. Ülkede faaliyet gösteren yabancı okullar ve misyoner okullarının da varlığıyla Osmanlı eğitim sistemine çoklu disiplin anlayışı hâkim olmuştu. Ziya Gökalp, 1917 yılında İttihat ve Terakki Fırkasının kurultayına sunduğu raporda, Osmanlı eğitim kurumlarının "kozmopolit" yapısının iyi vatandaş yetiştirmede olumsuzluk yarattığını belirterek bu durumun, ulusal içerikte bir eğitim sistemi kurulamamış olmasından kaynaklandığını ifade etmiştir. 19. YÜZYILDA EĞİTİM SİSTEMİMİZ Öğretim kurumlarının birleştirilmesi ve ulusal bir eğitim sisteminin uygulanması için Gökalp'ın öncülüğünü yaptığı akım, birçok eğitimci ve aydın tarafından benimsenmiş ve Mustafa Kemal Paşa tarafından uygulamaya konulmuştur. 7

МЯЩВЕДИЪИ - IHPA
Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz - Azərbaycan Milli Kitabxanası
Türkiye
11 mart – 17 mart, 2013-cü ilin 11-ci həftəsi, N09 (113) - ATİB
“Kəpəz”ə məğlubiyyəti çoxdan unutmuşam” - Qəbələ