Issue 262

theasianindependent

◊¿± appleμ«÷¡≈ Á∂ È≈∫¡ ”Â∂ «‘ß√≈ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ √ı ’≈ȱßÈ Ï‰≈¬∂ √apple’≈apple

ÌΔÛ Á≈ ¡øÈ∑≈ ’≈˘È È‘ƒ ⁄Ò∂◊≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Á∂Ù Ìapple ”⁄ ◊¿±

appleμ«÷¡≈ Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ ÌΔÛ ÚÒØ∫

’ΔÂΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ «‘ß√≈ (Ó≈Ï

«Ò«⁄ß◊) 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ ¡≈͉∂ ¡«‘Ó ¯À√Ò∂ “⁄

√ß√Á 鱧 «’‘≈ «’ ¿∞‘ «¬√ √ÏßËΔ

Úμ÷apple≈ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰ ”Â∂ «Ú⁄≈apple

’apple∂, È≈Ò ‘Δ ‘∂·ÒΔ¡ª ¡Á≈Òª

鱧 ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈ «’ ¿∞‘ ÁØÙΔ È±ß

¡Íapple≈Ë Ò¬Δ ’≈ȱßÈ ”⁄ Áapple√≈¬Δ

ÚμË ÂØ∫ ÚμË √˜≈ Á∂Ú∂ Õ ÌΔÛ ÚÒØ∫

«‘ß√≈ ”⁄ ÓΩ ‘Ø ‹≈‰ ”Â∂ ÁØÙΔ È±ß

«√apple¯ ÓΩ ÁΔ √˜≈ «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂ Õ

¡≈͉∂ ¯À√Ò∂ ”⁄ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂

ÌΔÛ ÚÒØ∫ ’∞μ‡-’∞μ‡ ’∂ Ó≈apple Á∂‰

ÁΔ¡ª ÿ‡È≈Úª ÁΔ «ÈßÁ≈

’apple«Á¡ª «¬√ 鱧 √ıÂΔ È≈Ò

appleØ’‰ ÁΔ ÒØÛ ”Â∂ ˜Øapple «Áß«Á¡≈

«’‘≈ «’ ÌΔÛÂßÂapple È≈Ò ’appleÛ∂

‘μÊΔ È«‹μ«·¡≈ ‹≈Ú∂ Õ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù «Ú⁄

ÍΔ.¡ÀÓ. ÓØÁΔ Á∂ ¡≈÷appleΔ √≈Ò

¡appleÊ⁄≈apple∂ 鱧 ÁØ‘apple≈ fi‡’≈!

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Á∂Ù Á∂ ¡appleÊ⁄≈apple∂ √ÏßËΔ Ó≈ÛΔ

ıÏapple ¡≈ apple‘Δ ‘À¢ ‹±È Á∂ Ó‘ΔÈ∂ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple

Íß‹ Ó‘Δ«È¡ª Á∂ «√÷apple ”Â∂ Í∞μ‹ ◊¬Δ ‘À¢ Ó¬Δ

Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ «¬‘ D.HG ¯Δ√ÁΔ √Δ¢

Íapple⁄±È Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple Ò◊≈Â≈apple

ÂΔ‹∂ Ó‘ΔÈ∂ ÚËΔ ‘À¢

Á±‹∂ ÏßÈ∂ ¡appleÊ⁄≈apple∂ 鱧 ÁØ‘apple≈

fi‡’≈ Á∂‰ Ú≈ÒΔ ÷Ïapple ¿∞ÁÔØ◊’

¿∞ÂÍ≈Á Áapple ÂØ∫ ¡≈ apple‘Δ ‘À¢ Íz≈ÍÂ

¡ß’«Û¡ª Ó∞Â≈Ï’ G Ó‘Δ«È¡ª

«Úμ⁄ √È¡Â ÁΔ apple¯Â≈apple √Ì ÂØ∫

ÿμ‡ apple«‘ ◊¬Δ ‘À¢ Ó¬Δ «Úμ⁄ «¬ß‚√‡appleΔ «√appleÎ

C.B ÎΔ√ÁΔ ÁΔ appleÎÂ≈apple È≈Ò ÚËΔ¢ ¡ÍzÀÒ

«Úμ⁄ «¬‘ ¡ß’Û≈ D.I ÎΔ√ÁΔ √Δ¢ ‘≈Òª«’

«Í¤Ò∂ √≈Ò Ó¬Δ «Úμ⁄ «¬‘ Ú≈Ë≈ Áapple B.I

ÌΔÛÂßÂapple ÁΔ «¬‹≈˜Â È‘Δ∫

«ÁμÂΔ ‹≈ √’ÁΔ Õ «¬√ √ÏßËΔ

√apple’≈apple 鱧 ÈÚª √ı ’≈ȱßÈ

ω≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ √appleÏ¿∞μ⁄

¡Á≈Ò È∂ √ı apple∞ı ¡Í‰≈¿∞∫Á∂

‘ج∂ √apple’≈apple 鱧 «’‘≈ «’ «¬√ √ÏßËΔ

«Ú⁄ Úμ÷apple≈ ’≈ȱßÈ Ï‰≈«¬¡≈

‹≈Ú∂ ª «’ «¬√ ¡Íapple≈Ë «Ú⁄

Ù≈«ÓÒ ÒØ’ª 鱧 √˜≈ «ÁμÂΔ ‹≈ √’∂

Õ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ’جΔ

•√±Ï≈ √apple’≈apple ‘apple «˜Ò∑∂ ”⁄ ¡À√. ÍΔ. ÍμËapple Á∂

¡«Ë’≈appleΔ È±ß ÈØ‚Ò ¡¯√apple «ÈÔ∞’ ’apple∂, ‹Ø

√ÍÀÙÒ ‡≈√’ ÎØapple√ ω≈¬∂ Õ

•√±Ï≈ √apple’≈apple ¡«‹‘∂ «¬Ò≈«’¡≈∫ ÁΔ Í¤≈‰ ’apple∂,

«‹Ê∂ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Ú≈ÍappleΔ¡≈∫ ‘؉ Õ

•ÈØ‚Ò ¡¯√apple √Ê≈È’ «¬ß‡ÀÒΔ‹À∫√ È≈Ò ÓΔ«‡ß◊ ’apple∂ Õ

•‚Δ. ‹Δ. ÍΔ. ¡Â∂ ◊z«‘ √’μÂapple ÈØ‚Ò ¡¯√apple È≈Ò

ÓΔ«‡ß◊ ’appleÈ Õ

•’∂∫Áapple ¡Â∂ √±Ï≈ √apple’≈apple ¡≈Í√ “⁄ Â≈ÒÓ∂Ò appleμ÷‰

Õ

•√apple’≈apple “Ó≈Ï «Ò«⁄ß◊” ÁΩapple≈È «‘ß√≈ «ıÒ≈¯ Íz⁄≈apple

’apple∂ Õ

•¡«‹‘∂ Ó≈Ó«Ò¡≈∫ ”⁄ Â∞appleß ¡ÀÎ. ¡≈¬Δ. ¡≈apple.

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ «ÁÙ≈ «ÈappleÁ∂Ù

ÎΔ√ÁΔ apple‘Δ √Δ¢ √È¡Â ÁΔ appleÎÂ≈apple «Úμ⁄

ÿ≈‡∂ ÁΔ Ú‹∑≈ ÓÀȱÎÀ’⁄∞«appleß◊ √À’‡apple «Úμ⁄

«◊apple≈Ú‡ Áμ√Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ «˜¡≈Á≈Âapple

¡ß’«Û¡ª Ó∞Â≈Ï’ Ó¬Δ Ó‘ΔÈ∂

«Úμ⁄ ÓÀȱÎÀ’⁄∞«appleß◊ √À’‡apple ÁΔ¡ª

BC √ȡª «Úμ⁄Ø∫ AC «Úμ⁄ ‘Δ

Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈¢ «¬√ ÁΩapple≈È

Ó≈¬Δ«Èß◊, ÓÀÈ∞ÎÀ’⁄∞«appleß◊ Â∂ «Ï‹ÒΔ

÷∂Âappleª ÁΔ «Ú’≈√ Áapple «Í¤Ò∂ √≈Ò

Ó¬Δ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ E.G ÎΔ √ÁΔ, B.H

ÎΔ√ÁΔ Â∂ D.B ÎΔ√ÁΔ apple‘Δ ‘À¢ «¬√

Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ’ß«˜¿±Óapple «‚¿±apple∂ÏÒ√ Â∂ È≈È

’ß«˜¿±Óapple «‚¿±apple∂ÏÒ√ ÷∂Âapple ÁΔ «Ú’≈√ Áapple

Ó¬Δ Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ D.C ÎΔ√ÁΔ Â∂ (-) B.F

ÎΔ√ÁΔ apple‘Δ ‘À¢

«Ú¡’ÂΔ ı∞Á «Ú⁄ ’≈ȱßÈ È‘Δ∫ ‘À

¡Â∂ «’√∂ 鱧 ’≈ȱßÈ È±ß ¡≈͉∂ ‘μʪ

”⁄ ÒÀ‰ Á≈ ‘μ’ È‘Δ∫ ‘À Õ Á∂Ù Á∂

ËappleÓ «ÈappleÍμ÷ „ª⁄∂ ¡Â∂ ’≈ȱßÈ

«ÚÚ√Ê≈ 鱧 ’≈«¬Ó appleμ÷‰≈ √apple’≈apple

ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ‘À Õ ⁄Δ¯ ‹√«‡√

ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈, ‹√«‡√ ¬∂. ¡ÀÓ.

÷≈È«ÚÒ’apple ¡Â∂ ‹√«‡√ ‚Δ.

Ú≈¬Δ. ⁄ßÁapple⁄±Û ÁΔ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬√

√ÏßËΔ «ÁÙ≈ «ÈappleÁ∂Ù ÚΔ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

‘È ‹Ø ’∂∫Áapple Â∂ √±Ï≈ √apple’≈appleª 鱧 D

‘¯«Â¡ª Á∂ ¡ßÁapple Ò≈◊± ’appleÈ∂

‘؉◊∂ Õ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ «’√∂

鱧 ÚΔ ’≈ȱßÈ ¡≈͉∂ ‘μʪ «Ú⁄

ÒÀ‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple È‘Δ∫ ‘À Õ «¬√

Ò¬Δ √±Ï≈ √apple’≈appleª Á≈ ¯apple˜ ‘À «’

¿∞‘ ’≈ȱßÈ «ÚÚ√Ê≈ ’≈«¬Ó appleμ÷‰

Õ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ Á∂Ù «Ú⁄

ÙªÂΔ √Ê≈«Í ’appleÈ≈ ’∂∫Áapple Á≈

¯apple˜ ‘À ¡Â∂ «¬√ Âapple∑ª ÌΔÛ ÚÒØ∫

(Ï≈’Δ √Î≈ B ”Â∂)

Áapple‹ ‘ØÚ∂ Õ

•’∂∫Áapple Á∂ È≈Ò √±Ï≈ √apple’≈apple≈∫ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ ‘ØÚ∂◊Δ

«’ ¿∞‘ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ”Â∂ ÌÛ’≈¿± Ì≈Ù‰ ¡Â∂

√ßÁ∂Ù≈∫, ÚΔ‚Δ˙ 鱧 appleØ’∂, ‹Ø ÌΔÛ È±ß «‘ß√≈ Ò¬Δ

¿∞’√≈¿∞∫Á∂ ‘È Õ

•ÌÛ’≈¿± √ßÁ∂Ù ÎÀÒ≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ”Â∂ Ë≈apple≈ AEC

¬∂ «‘ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂ Õ

•√±Ï≈ √apple’≈apple ÌΔÛ «‘ß√≈ ÍΔÛ Ó∞¡≈Ú˜≈ ÔØ‹È≈

ω≈¬∂ ¡Â∂ √μ‡ Á∂ Ó∞Â≈«Ï’ Ó∞¡≈Ú˜≈ ÂÀ¡ ’apple∂ Õ

•Î≈√‡ ‡appleÀ’ ¡Á≈Ò ”⁄ ’∂√ ⁄μÒ∂, √∞‰Ú≈¬Δ

appleؘ≈È≈ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ¤∂ Ó‘Δ«È¡≈∫ ”⁄ ͱappleΔ ‘ØÚ∂ Õ

•√Ïß«Ë Ë≈apple≈ ”⁄ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple apple‘Δ ¡Á≈Ò ÚμË

ÂØ∫ ÚμË √˜≈ Á∂Ú∂ Õ

«‘Ó≈ Á≈√ È∂ «ÚÙÚ ¡ÊÒÀ«‡’√ ”⁄

Ì≈appleÂ Ò¬Δ Í«‘Ò≈ √ØÈ ÂˆÓ≈ «‹μ«Â¡≈

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «ÚÙÚ ¡ÊÒÀ«‡’√

⁄À∫ÍΔ¡È«ÙÍ «Úμ⁄ ÏΔÂ∂ «ÁÈ Ì≈appleÂ

Á≈ Ȫ¡ √∞È«‘appleΔ ¡μ÷appleª «Úμ⁄

Áapple‹ ‘Ø «◊¡≈, ‹ÁØ∫ ¡√Ó ÁΔ apple«‘‰

Ú≈ÒΔ «‘Ó≈ Á≈√ È∂ D@@ ÓΔ‡apple

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Úμ⁄ √ØÈ ÂˆÓ≈

«‹μ«Â¡≈¢ AH √≈Ò≈ ÁΩÛ≈’ È∂

«ÎÈÒÀ∫‚ Á∂ ‡À∫Í∂apple∂ «Úμ⁄ ¡ß‚apple B@

Úapple◊ «Úμ⁄ ÁΩÛ«Á¡ª ◊ØÒ‚ ÓÀ‚Ò

Á∂Ù Á∂ Ȫ¡ ’ΔÂ≈¢

«‘Ó≈ Á≈√ È∂ «¬‘ ’«appleÙÓ≈ D@@

ÓΔ‡apple Á∂ ‡zÀ’ 鱧 EA.DF √À’ß‚ «Úμ⁄

√apple ’apple«Á¡ª ’ΔÂ≈¢ appleØÓ≈ÈΔ¡≈ ÁΔ

¡À∫‚apple≈ «Ó’ÒØ√ È∂ EB.@G √À’ß‚√

«Úμ⁄ D@@ ÓΔ‡apple ÁΩÛ Í±appleΔ ’apple«Á¡ª

Á±‹≈ Â∂ ¡ÓappleΔ’≈ ÁΔ ‡∂Òapple ÓÀÈ√È

AA √≈Ò≈ Ïμ⁄Δ È≈Ò «Í¤Ò∂ G Ó‘Δ«È¡ª

ÂØ∫ AH ‹≈‰∂ ’appleÁ∂ apple‘∂ ÏÒ≈Â’≈apple

⁄∂Èμ¬ΔÕ AA √≈Ò ÁΔ È≈Ï≈Ò◊ ÒÛ’Δ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple ÁΔ

ıÏapple ‘À¢ ⁄∂Èμ¬Δ Á∂ ¡Ô≈ÈÚappleÓ «¬Ò≈’∂ ”⁄ ¡Í≈apple‡ÓÀ∫‡ ⁄

apple«‘‰ Ú≈ÒΔ AA √≈Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ È≈Ò AH «Ú¡’ÂΔ «Í¤Ò∂

G Ó‘Δ«È¡ª ÂØ∫ ÏÒ≈Â’≈apple ’apple apple‘∂ √È¢ «¬√ Á∞Ù’appleÓ “⁄

¡Í≈apple‡ÓÀ∫‡ Á≈ «√«’˙apple‡Δ ◊≈apple‚, «Ò· ¡≈Íapple∂‡apple,

ÍÒßÏapple Â∂ Ú≈‡apple √ÍÒ≈«¬apple ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘È¢ Ù∞apple±¡≈ÂΔ ‹ª⁄

«Ú⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ «’ Ïμ⁄Δ È±ß ’ØÒ‚ ‚«appleß’ “⁄

ÈÙΔÒΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª «Í¡≈ ’∂ Ï∂‘ØÙ ‘؉ “Â∂ ¿∞√ È≈Ò

ÏÒ≈Â’≈apple ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ √Δ¢ «¬È∑ª ‘Δ È‘Δ∫ Ïμ⁄Δ Á≈ ÚΔ‚Δ˙

ÚΔ Ï‰≈«¬¡≈ ◊«¬¡≈ ª ‹Ø ¿∞√ 鱧 ÏÒÀ’Ó∂Ò ’ΔÂ≈ ‹≈

√’∂¢ ‹ª⁄ ”⁄ Ù≈ÓÒ √ΔÈΔ¡apple Í∞«Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ È∂ Áμ«√¡≈

«’ «¬‘ ÿ‡È≈ ¿∞√ Ú∂Ò∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‹ÁØ∫ ÍΔÛ Ïμ⁄Δ

È∂ «¬‘ √≈appleΔ ÿ‡È≈ ¡≈Í‰Δ Úμ‚Δ ÌÀ‰ È≈Ò √ªfiΔ ’ΔÂΔ¢

«¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ◊μÒ Í«appleÚ≈apple Âμ’ Í‘∞ß⁄Δ Â∂ ¿∞È∑ª ’μÒ∑

«¬√ ÿ‡È≈ ÁΔ «Ù’≈«¬Â Áapple‹ ’appleÚ≈¬Δ¢ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡ª È∂ Áμ«√¡≈ «’ «Ù’≈«¬Â ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À

«’ ’¬Δ «Ú¡’ÂΔ¡ª È∂ Úμ÷-Úμ÷ «ÁȪ “⁄ ¡Í≈apple‡ÓÀ∫‡ Á∂

Úμ÷-Úμ÷ Ê≈Úª ”Â∂ Ïμ⁄Δ È≈Ò ÏÒ≈Â’≈apple ’ΔÂ≈¢ ÍΔÛÂ≈

鱧 ÓÀ‚Δ’Ò ‹ª⁄ Ò¬Δ ‘√ÍÂ≈Ò «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

È∂ EB.BH √À’ß‚ «Úμ⁄ ÁΩÛ Í±appleΔ ’apple

ÂΔ‹≈ √Ê≈È Óμ«Ò¡≈¢

¡√Ó ÁΔ «¬‘ Ó∞«‡¡≈apple ¡ÍzÀÒ

Ó‘ΔÈ∂ ‘Ø¬Δ¡ª apple≈Ù‡appleÓß‚Ò ÷∂‚ª

«Úμ⁄ «¬√∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ”⁄ ¤∂Ú∂∫ √Ê≈È

”Â∂ apple‘Δ √Δ¢

¿∞ÁØ∫ «‘Ó≈ È∂ Ì≈appleÂΔ ÁΩÛ≈’ª

«Úμ⁄Ø∫ ¡μÚÒ ¡≈¿∞∫«Á¡ª ¡ß‚apple B@

Úapple◊ «Úμ⁄ EA.CB √À’ß‚ «Úμ⁄

D@@ ÓΔ‡apple ÁΔ ÁΩÛ Í±appleΔ ’apple«Á¡ª

«apple’≈apple‚ ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈ √Δ¢

«‘Ó≈ Á∂ ’Ø⁄ «ÈÍØÈ Á≈√ È∂

«’‘≈ «’ ‡zÀ’ Á∂ ¡≈ıappleΔ ÓØÛ ”Â∂ ‹Á

«‘Ó≈ Í«‘Ò∂ «ÂßÈ≈ «Úμ⁄ È‘Δ∫ √Δ

ª ¿∞È∑ª 鱧 ı≈√ «⁄ßÂ≈ È‘Δ∫ √Δ

‘Ø¬Δ¢ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ «‘Ó≈ Á∂ ‘∞Èapple

”Â∂ Ô’ΔÈ √Δ Â∂ ¿∞√ È∂ «¬‘ √μ⁄

’apple «Ú÷≈«¬¡≈¢

Low-cost technology can bridge

knowledge gap in India: COL president

New Delhi: Using technologies

that are affordable and

accessible can help India

bridge the digital and

knowledge gaps which

are widening due to multiple

factors such as gender

discrimination,

income disparity and cultural

practices, among others, says

the President and CEO of the

Commonwealth of Learning

(COL).

COL, an intergovernmental

organisation established by

Commonwealth Heads of

Government, has been working

in India since the early 1990s

and is currently focusing

on providing cost-effective

means of increasing

access to quality education

through open, distance

and technologyenabled

learning.

But what role can technologyenabled

learning play in a

country like India where the

majority is yet to be connected

to the internet, and where, for a

large number of people in rural

areas, regular electricity supply

seems an impossible dream?

COL has an answer and it is

(Continue Page 20)

SAMAJ WEEKLY MOVED

TO NEW OFFICE

This is for the information of all the Samaj Weekly readers

and supporters that the paper has moved to new office.

Please send all your mail, articles to this address.

SAMAJ WEEKLY

SAMAJ MEDIA ENTERPRISE LTD

SUITE 507, HAWTHORNS HOUSE,

HALFORDS LANE, SMETHWICK

BIRMINGHAM UK B66 1BB

www.samajweekly.com

Email : info@samajweekly.com | samajweekly@gmail.com

Tel : +44 7878 456 484, +44 121 565 4810


2 19/07/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á≈ Ì≈Ù‰ ¡◊≈¿»

ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª ’appleÚ≈¿∞‰ Á≈

√ß’∂ : Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ò÷È¿±Õ Ï‘∞‹È √Ó≈‹ Í≈apple‡Δ ÁΔ

ÍzË≈È Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ¡μ‹ ÷ÁÙ≈

˜≈«‘apple ’ΔÂ≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á≈ ¡≈˜Ó◊Û∑ ¡Â∂

«Óapple˜≈Í∞apple Á∂

Ì≈Ù‰ «ÂßÈ

apple≈‹ª ÁΔ¡ª

«ÚË≈È √Ì≈

⁄؉ª Á∂ È≈Ò

ÒØ’ √Ì≈

ÁΔ¡ª ⁄؉ª

√Ó∂∫ ÂØ∫ Í«‘Òª

’appleÚ≈¿∞‰ Á≈

√ß’∂ ‘À Õ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¿∞È∑ª

Ì≈‹Í≈ “Â∂ «Âμ÷≈ ‘ÓÒ≈ ’apple«Á¡ª

ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

B@AI ÁΔ¡ª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª «‹μ‰

Ò¬Δ Á∂Ù «Ú⁄ «Îapple’± ¡Â∂ ‹≈ Á∂

¡≈Ë≈apple “Â∂ √Ó≈‹ 鱧 Úß‚‰ ÁΔ

’Ø«ÙÙ ’apple apple‘∂ ‘È Õ ¿∞È∑ª ÁØÙ

Ò≈«¬¡≈ «’ «Í¤Ò∂ ÁØ «ÁÈ

¡≈˜Ó◊Û∑ ¡Â∂ «Óapple˜≈Í∞apple «Ú÷∂

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÚÒØ∫ «ÁμÂ≈ Ì≈Ù‰

Ì≈‹Í≈ ÁΔ Í«‘Òª ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉ª

’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ √≈«‹Ù Á≈ √ÍÙ‡

√ß’∂ ‘À Õ ¡≈͉∂ Ì≈Ù‰ «Ú⁄ «ÂßÈ

ÂÒ≈’ ¡Â∂ Á±√apple∂ «ÚÚ≈Áͱapple‰

Ó∞μ«Á¡ª ÁΔ ÚappleÂØ∫ ÂØ∫ ¿∞È∑ª ÁΔ

«Èapple≈Ù≈ Á≈ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘À Õ

Samaj

Weekly

√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ

Editor-in-chief

Devinder Chander

+44 7878 456 484

Editor

Manohar Birdi

+44 7411 251 804

Managing Editor

Rajveer Samra

+44 7412 970 999

Bedford

Binder Bhroli

+44 7723 402 335

Luton

Ramesh Sondhi

+44 7960 773 838

Manchester

Jagtar Singh Shehri

+44 7533 037 640

Kent

Hans Raj Sampla

+44 7778 843 185

Editorial Office

Samaj Weekly

Samaj Media Enterprise Ltd

Suite 507, Hawthorns House

Halfords Lane, Smethwick,

Birmingham U.K.,B66 1BB

+44 7878 456 484

+44 121 565 4810

info@samajweekly.com

samajweekly@gmail.com

‘apple ÍÃ’≈apple Á∂ ÚÍ≈apple’ ¡Â∂ ’Ò≈√ΔÎ≈¬Δ‚

«¬Ù«Â‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

Ì≈‹Í≈ Ô∞Ú≈ ÓØapple⁄≈ ÚÒØ∫ √Ú≈ÓΔ ¡◊ÈΔÚ∂Ù ÁΔ ’∞μ‡Ó≈apple-B@ ÎÛ∂

appleª⁄ΔÕ fi≈apple÷ß‚ Á∂ Í≈’∞Û «˜Ò∑∂ “⁄

Ì≈‹Í≈ Ô∞Ú≈ ÓØapple⁄≈ Á∂ ’≈apple’∞ßȪ ÚÒØ∫

√Ú≈ÓΔ ¡◊ÈΔÚ∂Ù “Â∂ ‘ÓÒ∂ ’apple’∂

¿∞È∑ª È≈Ò ’∞μ‡Ó≈apple ’ΔÂΔ ‘À Õ ¿∞‘

Í≈’∞Û “⁄ ¡≈«ÁÚ≈√Δ¡ª ÁΔ «¬’

√ß√Ê≈ ¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ ¡ÁΔÓ

‹È‹≈ÂΔ «Ú’≈√ √«ÓÂΔ Á∂ «¬’

ÍzØ◊apple≈Ó “⁄ «‘μ√≈ ÒÀ‰ ¡≈¬∂ √È Õ

Ì≈‹Í≈ √ÓappleÊ’ª È∂ √Ú≈ÓΔ

¡◊ÈΔÚ∂Ù “Â∂ ÁØÙ Ò◊≈«¬¡≈ «’

¿∞‘ «¬√≈¬Δ «ÓÙÈappleΔ¡ª Á∂ «¬Ù≈apple∂

“Â∂ ¡≈«ÁÚ≈√Δ¡ª 鱧 ÌÛ’≈¿∞‰

¡≈¬∂ ‘È Õ ¿∞È∑ª «¬‘ ÚΔ «’‘≈ «’

¡◊ÈΔÚ∂Ù «¬√≈¬Δ «ÓÙÈappleΔ¡ª ¡Â∂

Í≈«’√Â≈È Á∂ «¬Ù≈apple∂ “Â∂ Á∂Ù Á≈

Ó≈‘ΩÒ ıapple≈Ï ’appleÈ Á≈ ’ßÓ ’apple apple‘∂

‘È Õ ¿∞È∑ª √Ú≈ÓΔ È±ß ‘Ø‡Ò Á∂ Ï≈‘apple

’≈Ò≈ fiß‚≈ «Á÷≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿∞È∑ª Á∂

√Î≈ A Á≈ Ï≈’Δ

«ÚappleØË “⁄ È≈¡apple∂ ÚΔ Ò◊≈¬∂ Õ

√Ú≈ÓΔ Á≈ «ÚappleØË ’appleÈ Ò¬Δ ’¬Δ

«‘ßÁ± ‹μÊ∂ÏßÁΔ¡ª «¬’μ·Δ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª

√È Õ ‹ÁØ∫ ‘Δ √Ú≈ÓΔ Ï≈‘apple ¡≈¬∂

Ì≈‹Í≈ √ÓappleÊ’ª È∂ ¿∞È∑ª “Â∂ ‘ÓÒ≈

’apple «ÁμÂ≈ Õ Ì≈‹Í≈ √ÓappleÊ’ Í«‘Òª

¡ÓappleΔ’Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ÍÛ∑È◊∂

◊ÁappleΔ Ï≈«Ï¡ª Á≈ «¬«Â‘≈√

¡À√‡ØappleΔ¡≈Õ ¡ÓappleΔ’Δ «Ú«Á¡≈appleÊΔ ◊ÁappleΔ

Ï≈«Ï¡≈∫ Á≈ «¬«Â‘≈√ ÍÛ∑È◊∂¢ ¡ÓappleΔ’≈ Á∂

¡Ωapple∂◊È √±Ï∂ Á∂ √’±Ò≈∫ «Úμ⁄ Ì≈apple ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ

ÁΔ ÒÛ≈¬Δ «Úμ⁄ ÔØ◊Á≈È Í≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ˆÁapple

Í≈apple‡Δ Ï≈apple∂ ÍÛ∑≈«¬¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢ ◊Áapple Í≈apple‡Δ ÁΔ

√Ê≈ÍÈ≈ Á∂ A@E Úapple∑∂ ͱapple∂ ‘؉ ÓΩ’∂ “Â∂ ¡Ωapple∂◊È

«Úμ⁄ ’appleÚ≈¬∂ √Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È ¿∞μ⁄

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ «¬‘ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈¢ «¬«Â‘≈√’

Ù«‘apple ¡À√‡ØappleΔ¡≈ «Úμ⁄ ’∞fi Ì≈appleÂΔ-¡ÓappleΔ’Δ

Í«appleÚ≈apple ‘È Íapple ¡«Ë’≈apple «apple’≈apple‚ ¡È∞√≈apple

AIA@ «Úμ⁄ G@ «‘ßÁ± «¬μÊ∂ ¡≈¬∂ √Δ, «‹È∑≈∫

«Úμ⁄Ø∫ ÚË∂apple∂ Íß‹≈Ï Á∂ «√μ÷ √È¢ «¬‘ Ì≈appleÂΔ

«¬μÊ∂ Òμ’Û ’쇉 Ú≈ÒΔ √Ê≈È’ ’ßÍÈΔ «Úμ⁄

ÏÂΩapple Ó˜Á±apple √Δ¢ «¬È∑≈∫ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á∂ Í«appleÚ≈apple’

ÓÀ∫Ïapple ¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ◊Áapple Í≈apple‡Δ Á∂ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄

«‘μ√≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ «¬’μ·∂ ‘ج∂ √Δ¢ ¡Ωapple∂◊È Á∂

¡‡≈appleÈΔ ‹ÈappleÒ ¡ÀÒÈ ¡ÀÎ apple∂‹ÈÏÒÓ È∂

apple≈‹ √Ì≈ Á∂ ¿∞Í ⁄∂¡appleÓÀÈ Á∂ ¡‘∞Á∂

ÁΔ ÁΩÛ ”⁄ È‘Δ∫ ‘ª : Èapple∂Ù ◊∞‹apple≈Ò

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ apple≈‹ √Ì≈ Á∂ ¿∞Í ⁄∂¡appleÓÀÈ Á∂ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ

¿∞ÓΔÁÚ≈appleª ÁΔ ÁΩÛ ”⁄ Ù≈«ÓÒ ‘؉ ÁΔ¡ª ¡≈ apple‘Δ¡ª

«appleÍØapple‡ª 鱧 ı≈apple‹ ’apple«Á¡ª ÙzØÓ‰Δ

¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂ È∂Â≈ Èapple∂Ù ◊∞‹apple≈Ò È∂

«’‘≈ «’ ¿∞‘ «¬√ ÁΩÛ “⁄ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫

‘È Õ Íß‹≈Ï ÂØ∫ apple≈‹ √Ì≈ ÓÀ∫Ïapple Èapple∂Ù

◊∞‹apple≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ¡◊Ò≈ ¿∞Í

⁄∂¡appleÓÀÈ √appleÏ√ßÓÂΔ È≈Ò ⁄∞«‰¡≈

‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ¡Â∂ «‹μÊØ∫ Âμ’ Ó∂appleΔ

¿∞ÓΔÁÚ≈appleΔ Á≈ √Ú≈Ò ‘À, ÓÀ∫ «¬√ ÁΩÛ

”⁄ Ù≈«ÓÒ È‘Δ∫ ‘ª Õ ◊∞‹apple≈Ò Á∂ Ȫ¡ ”Â∂ «¬√ Ò¬Δ «Ú⁄≈apple

’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ √Δ «’¿∞∫«’ Í≈apple‡Δ Ò≈¬ΔÈ ÂØ∫ Í≈apple ÚΔ ¿∞È∑ª

Á∂ ÁØ√ ‘È ¡Â∂ «¬√ ¡‘∞Á∂ Ò¬Δ ¿∞È∑ª Á∂ Ȫ¡ ”Â∂

√«‘ÓÂΔ Ï‰ √’ÁΔ √Δ Õ «Í¤Ò∂ Ó‘ΔÈ∂ apple≈‹ √Ì≈ ÂØ∫ ÍΔ.

‹∂. ’∞appleΔ¡È Á∂ √∂Ú≈-Ó∞’ ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ¡‘∞Á≈ ı≈ÒΔ

«Í¡≈ ‘À Õ

ÌΔÛ Á≈ ¡øÈ∑≈ ’≈˘È

’ΔÂΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ «‘ß√≈ 鱧 ÏappleÁ≈Ù ȑΔ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈

Õ ¡Á≈Ò È∂ ¡«‹‘Δ¡ª ÿ‡È≈Úª Á≈ «Ù’≈apple ‘؉ Ú≈Ò∂

ÍΔÛª 鱧 Ó∞¡≈Ú˜≈ Á∂‰ ÁΔ ◊μÒ ÚΔ ¡≈÷Δ ‘À Õ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ È∂ Â∞Ù≈apple ◊ªËΔ ¡Â∂ «‘√ΔÈ Í∞È≈Ú≈Ò≈ Úapple◊∂ ÒØ’ª

ÁΔ ‹È«‘μ ͇ΔÙÈ “Â∂ √∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È «¬‘ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ≈

Õ «¬√ ͇ΔÙÈ “⁄ ¡«‹‘Δ¡ª «‘ß√’ ÿ‡È≈Úª “Â∂ ’≈ϱ

Í≈¿∞‰ Ò¬Δ «ÁÙ≈ «ÈappleÁ∂٠ω≈¿∞‰ ÁΔ Ï∂ÈÂΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À

Õ ¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ BH ¡◊√Â È±ß Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ¡◊ÒΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ‘≈Ò≈ ÁΔ √ÓΔ«÷¡≈ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂◊Δ Õ

Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ¡Á≈Ò È∂ C ‹∞Ò≈¬Δ ȱß

¯À√Ò≈ apple≈÷Úª appleμ÷ «Ò¡≈ √Δ, «‹√ 鱧 ¡μ‹ √∞‰≈«¬¡≈ «◊¡≈

Õ Áapple¡√Ò √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ Ó≈Ï «Ò«⁄ß◊ ÁΔ «¬μ’ ͇ΔÙÈ

Á≈«¬apple ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ «‹√ «Ú⁄ ◊¿± appleμ«÷¡≈ Á∂ Ȫ¡ “Â∂

«‘ß√≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ÌΔÛ È±ß appleØ’‰ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ Õ

‘Δ «¬√ ÁΩapple∂ Á≈ «ÚappleØË ’apple apple‘∂ √È Õ

«¬‘ «ÚappleØË √Ú≈ÓΔ Á∞¡≈apple≈ √È≈ÂÈ

ËappleÓ “Â∂ ’ΔÂΔ ◊¬Δ «‡μÍ‰Δ ¡Â∂

◊¿± Ó≈√ ¿∞μÂ∂ «ÁμÂ∂ ◊¬∂ «Ï¡≈È

¿∞μÂ∂ √Δ Õ ‘ÓÒ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞È∑ª ȱß

Í≈’∞Û √Áapple ‘√ÍÂ≈Ò “⁄ Á≈ıÒ

«’‘≈ «’ A@E Úapple∑∂ Í«‘Ò≈∫ ‘Ø∫Á «Úμ⁄ ¡≈¬Δ

◊Áapple Ò«‘apple √’±Ò Á∂ Í≈·’zÓ Á≈ «‘μ√≈ ω∂◊Δ¢

¡Ωapple∂◊È Á∂ ◊ÚappleÈapple ’∂‡ Ïz≈¿∞±È È∂ «’‘≈ «’

«¬μ’ √ÁΔ Í«‘Ò≈∫, Ì≈apple Â∂ Íμ¤Ó «Úμ⁄ ◊Áapple

Í≈apple‡Δ È∂ Úμ‚Δ ÍÒ≈∫ÿ Í∞쇫Á¡≈∫ Ì≈apple «Úμ⁄

ÏappleÂ≈ÈÚΔ Ù≈√È ÂØ∫ ¡≈˜≈ÁΔ Ò¬Δ apple≈‘ ÍμËapple≈

’ΔÂ≈ √Δ¢

’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈, «‹μÊ∂ ¿∞È∑ª Á≈

«¬Ò≈‹ ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ fi≈apple÷ß‚ Á∂

Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ appleÿ∞Ïapple Á≈√ È∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

‹ª⁄ Á∂ ¡≈Á∂Ù «ÁμÂ∂ ‘È Õ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ √Ú≈ÓΔ ¡◊ÈΔÚ∂Ù È∂ ÚΔ

ÁØÙ Ò◊≈¿∞∫«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿∞È∑ª

¿∞μÂ∂ ‘ÓÒ≈ Ì≈‹Í≈ Ô∞Ú≈ ÓØapple⁄≈

¡Â∂ ¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ «Ú«Á¡≈appleÊΔ

ÍzΔÙÁ (¬∂. ÏΔ. ÚΔ. ÍΔ.) Á∂ ÓÀ∫Ïappleª

’ΔÂ≈ ‘À Õ ¿∞È∑ª «’‘≈ «’ ÓÀ∫

√ÓfiÁ≈ √Δ «’ fi≈apple÷ß‚ ÙªÂΔ Í√ßÁ

√±Ï≈ ‘À Íapple «¬√ ÿ‡È≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

Ó∂apple∂ «Ú⁄≈apple ÏÁÒ ⁄∞μ’∂ ‘È Õ ÿ‡È≈

ÂØ∫ Â∞appleß Ï≈¡Á Í∞«Ò√ È∂ «¬‘

Ó≈ÓÒ≈ ٪ ’ΔÂ≈ Õ Í∞«Ò√ È∂ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ B@ «Ú¡’ÂΔ¡ª ȱß

«‘apple≈√ “⁄ «Ò¡≈ ‘À Õ

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ◊ÚappleÈapple

√ØÒß’Δ È∂ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù

Á≈ Ú≈˱ ⁄≈apple‹ √ßÌ≈«Ò¡≈

«ÙÓÒ≈Õ ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ ◊ÚappleÈapple ’ÍÂ≈È «√ßÿ √ØÒß’Δ

È∂ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂ ◊ÚappleÈapple Á∂ ¡‘∞Á∂ Á≈ Ú≈˱

⁄≈apple‹ ÚΔ √ßÌ≈Ò «Ò¡≈ ‘À Õ apple≈‹ÌÚÈ «Ú÷∂ ‘ج∂ √≈Á≈

√Ó≈◊Ó ÁΩapple≈È «‘Ó≈⁄Ò

ÍzÁ∂Ù ‘≈¬Δ’Øapple‡ Á∂ ⁄ΔÎ

‹√«‡√ √ß‹∂ ’appleØÒ ÚÒØ∫ √zΔ

√ØÒß’Δ È±ß ◊ÚappleÈapple ÁΔ √‘∞ß

⁄∞’≈¬Δ ◊¬Δ ‘À Õ «¬√ ÓΩ’∂

¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÍÂÈΔ apple≈ÈΔ

√ØÒß’Δ, «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù Á∂

√ÍΔ’apple apple≈‹ΔÚ «ÏßÁÒ,

√≈Ï’≈ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÚΔappleÌÁapple

«√ßÿ, ’¬Δ ÓßÂappleΔ, «ÚË≈«¬’

Â∂ √ΔÈΔ¡apple ¡«Ë’≈appleΔ ÚΔ ÓΩ‹±Á √È Õ «‘Ó≈⁄Ò ÍzÁ∂Ù

Á∂ ◊ÚappleÈapple ¡⁄≈appleΔ¡≈ Á∂ÚÚapple B ¡◊√ Âμ’

¡ÓappleΔ’≈ Á∂ «Èμ‹Δ ÁΩapple∂ “Â∂ ‹≈ apple‘∂ ‘È Õ

CHANGE OF NAME

I, Kulwant Singh S/O

Mr. Surinder Singh

whose permanent

address in India is VPO.

Bakshiwala, Distt.

Patiala, Punjab and is

now living at 25 Acorn

Grove, Birmingham, B1

2PL hereby gives notice

of my intention to change

my name to Kulwant

Singh Punni subject to

the approval of The High

Commission of India,

London.

«Ú¡≈‘ Á≈ ÓÂÒÏ «¬‘ È‘Δ∫ «’

ÍÂÈΔ √appleΔapple’ √ßÏßË≈∫ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

«Â¡≈apple apple‘∂-«ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ È∂

«¬’ Ó‘μÂÚͱappleÈ «‡μÍ‰Δ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ «Ú¡≈‘ Á≈ «¬‘ ÓÂÒÏ

È‘Δ∫ «’ ’Ø¬Δ ¡Ωapple ¡≈͉∂ ÍÂΔ

È≈Ò √appleΔapple’ √ÏßË Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ

‘Ó∂Ù≈ «Â¡≈apple apple‘∂ Õ «¬√ Á∂ È≈Ò

¡Á≈Ò È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ ÚΔ ˜apple±appleΔ

È‘Δ∫ ‘À «’ ‹Ïapple ‹È≈‘ ’appleÈ Ò¬Δ

√appleΔapple’ ÏÒ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ’ΔÂΔ ‘Δ

◊¬Δ ‘ØÚ∂ Õ ’≈apple‹’≈appleΔ ⁄Δ¯

‹√«‡√ ◊ΔÂ≈ «ÓμÂÒ ¡Â∂ ‹μ‹ √Δ.

‘appleΔ Ùß’apple Á∂ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’

«Ú¡≈‘ Úapple◊∂ «appleÙÂ∂ ”⁄ Í∞appleÙ Â∂

¡Ωapple ÁØÚ≈∫ 鱧 √appleΔapple’ √ÏßË≈∫ Ò¬Δ

“È≈∫‘” ’«‘‰ Á≈ ¡«Ë’≈apple ‘À Õ

¡Á≈Ò È∂ «¬‘ «‡μÍ‰Δ ¿∞È∑≈∫

͇ΔÙÈ≈∫ ”Â∂ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫

’ΔÂΔ «‹√ “⁄ «Ú¡≈‘∞Â≈ ‹Ïapple

‹È≈‘ 鱧 ¡Íapple≈Ë Ï‰≈¿∞‰ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’

«Ú¡≈‘ Á≈ «¬‘ ÓÂÒÏ È‘Δ∫ «’

√appleΔapple’ √ÏßË Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ ¡ΩappleÂ

‘apple √Ó∂∫ «Â¡≈apple «Â¡≈apple, «¬μ¤∞’ Â∂

apple≈˜Δ ‘ØÚ∂ Õ


www.samajweekly.com

ıÏappleª

19/07/2018

3

ÍzÁ±Ù‰ È≈Ò F@,@@@ ÓΩÂ≈∫, √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

Á≈ √Ú≈Ò, «˜ßÁ◊Δ ˜apple±appleΔ ‹≈∫ ¿∞ÁÔØ◊

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’apple؇ È∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÍzÁ±Ù‰

È≈Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ F@,@@@ ÓΩÂ≈∫ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “Â∂ √apple’≈apple

鱧 fi≈Û«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ «˜¡≈Á≈ ˜apple±appleΔ ’Δ ‘ÀÕ

ÒØ’≈∫ ÁΔ «˜ßÁ◊Δ ‹≈∫ «¬ß‚√‡appleΔÕ ‹√«‡√ ÓÁÈ ÏΔ

ÒØ’∞apple ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫⁄ È∂ Áμ«√¡≈ «’

«Í¤Ò∂ √≈Ò ÍzÁ±Ù‰ ’≈appleÈ F@,@@@ ÒØ’≈∫ ÓΩ ‘Ø

◊¬Δ √Δ¢ ÏÀ∫⁄ È∂ ÍÀ‡ ’Ø’ “Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ò≈¿∞‰ Á∂

Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ Ú≈Â≈Úapple‰ ÓßÂapple≈Ò∂

鱧 Í∞쫤¡≈ «’ Ù«‘apple “⁄ ÍzÁ±Ù‰ ÁΔ Ï‘∞Â≈Â

’≈appleÈ ÒØ’ Óapple apple‘∂ ‘È¢ «¬μÊØ∫ Âμ’ «’ ÒØ’≈∫ Á≈

√≈‘ ÒÀ‰≈ Ó∞Ù’Ò ‘Ø«¬¡≈ «Í¡≈ ‘À¢ ¡«‹‘∂ “⁄

Ú≈Â≈Úapple‰ ÓßÂapple≈Ò≈ ’Δ ’apple «apple‘≈ ‘À¢ ’Øapple‡ È∂

Ú≈Â≈Úapple‰ Â∂ ÍzÁ±Ù‰ ’߇appleØÒ ÍzÏßËÈ (¬ΔÍΔ√Δ¬∂)

ÁΔ ÍÀ‡ ’Ø’ ¡≈Ô≈ ÁΔ Óß◊ Á∂ ÓμÁ∂Șapple

Ú≈Â≈Úapple‰ ÓßÂapple≈Ò∂ 鱧 «’‘≈ «’ ¿∞‘ ¬ΔÍΔ√Δ¬∂

È≈Ò «¬√ Ó∞μÁ∂ 鱧 «Ú⁄≈apple ’∂ ÍÀ‡ ’Ø’ ¡≈Ô≈Â

√ÏßËΔ ÈΔÂΔ Ï‰≈Ú∂¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈ ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó Â∂

’∞ÁappleÂΔ ◊À√ ÓßÂapple≈Ò≈ ÚΔ ÍÀ‡ ’Ø’ ¡≈Ô≈ Á∂

√∞fi≈¡ 鱧 ‘Ó≈«¬Â Á∂ ⁄∞μ’≈ ‘À¢ ‘≈Ò ‘Δ “⁄ ¿∞μ⁄

¡Á≈Ò È∂ ¡ÀÈ√Δ¡≈apple “⁄ ÍÀ‡ ’Ø’ “Â∂ Í≈ÏßÁΔ Ò≈

«ÁμÂΔ √Δ¢ Ú≈Â≈Úapple‰ Â∂ ÍzÁ±Ù‰ ’߇appleØÒ ÏØapple‚ È∂

¡Á≈Ò “⁄ Áμ«√¡≈ «’ Á∂Ù “⁄ ÍÀ‡ ’Ø’ “Â∂

Ò≈˜ÓΔ ÂΩapple Â∂ Í≈ÏßÁΔ È‘Δ∫ Ò≈¬Δ ◊¬Δ ‹Á«’ «¬‘

‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚÒØ∫ ¡À√.√Δ./¡À√.‡Δ. Ùz∂‰Δ¡≈∫ Ò¬Δ

Âappleμ’Δ ”⁄ apple≈÷Ú∂∫’appleÈ ”Â∂ ¡ß«ÂÓ ¡≈Á∂Ù Á∂‰ ÂØ∫ È≈∫‘

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ ¡μ‹

√apple’≈appleΔ ÈΩ’appleΔ¡≈∫ “⁄ ¡È∞√±«⁄Â

‹≈ÂΔ/¡È∞√±«⁄ ‹È‹≈ÂΔ Ùz∂‰Δ¡≈∫

Ò¬Δ Âappleμ’Δ “⁄ apple≈÷Ú∂∫’appleÈ “Â∂

B@@F Á∂ ¡≈͉∂ ¡≈Á∂Ù« ıÒ≈¯

¡ß«ÂÓ ¡≈Á∂Ù Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple

«ÁμÂ≈ Õ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ √apple’≈appleΔ

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ÁΔ Âappleμ’Δ “⁄ apple≈÷Ú∂∫’appleÈ

Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ B@@F “⁄ «ÁμÂ∂ ¡≈͉∂

¯À√Ò∂ “⁄ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡ß«ÂÕÓ ¡≈Á∂Ù

Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ ⁄Δ¯

‹√«‡√ ÁΔÍ’ «ÓÙapple≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

Ú≈ÒΔ ÏÀ∫⁄ È∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ȱß

√ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ Á∂ √Í∞appleÁ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ ‘∞‰ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ 鱧 G ‹μ‹≈∫

ÁΔ √ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ Á∂÷∂◊Δ Õ «¬‘

√∞‰Ú≈¬Δ ¡◊√ Á∂ Í«‘Ò∂ ‘¯Â∂

“⁄ ‘Ø √’ÁΔ ‘À Õ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’

B@@F “⁄ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚÒØ∫ Âappleμ’Δ

“⁄ apple≈÷Ú∂∫’appleÈ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ ’≈ȱßÈ È±ß √‘Δ

·«‘apple≈¿∞∫«Á¡≈∫ Ùapple Ò≈¬Δ √Δ «’

apple≈÷Ú∂∫’appleÈ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ͤÛ∂͉

Ï≈apple∂ ¡ß’Û∂ Í∂Ù ’appleÈ∂ ÍÀ‰◊∂ Õ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ÚÒØ∫ ¡‡≈appleÈΔ ‹ÈappleÒ ’∂.

’∂. Ú∂ȱß◊ØÍ≈Ò È∂ apple∂ÒÚ∂ ¡Â∂ ‘Øapple

√apple’≈appleΔ √ß√Ê≈Ú≈∫ “⁄ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø

apple‘∂ Òμ÷≈∫ ÒØ’≈∫ Á≈ ‘Ú≈Ò≈

«Áß«Á¡≈∫ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ √∞‰Ú≈¬Δ ¤∂ÂΔ

’appleÈ ÁΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ, «‹√ “Â∂

⁄Δ¯ ‹√«‡√ È∂ «‡μÍ‰Δ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ ‘∞‰ «¬‘ ¯À√Ò≈

√ß«ÚË≈È’ ÏÀ∫⁄ ’apple∂◊Δ «’ B@@F Á∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ Á∂ Íß‹ ‹μ‹≈∫ ÁΔ ÏÀ∫⁄

Á∂ ¯À√Ò∂ “Â∂ Á∞Ï≈apple≈ «Ú⁄≈apple ’appleÈ

ÁΔ ˜apple±apple ‘À ‹≈∫ È‘Δ∫ Õ

◊πappleÁ∂ ÷apple≈Ï ‘؉ È≈Ò ÈΩ‹Ú≈È ÁΔ ‘≈ÒÂ

«Ú◊ÛΔ, Í«appleÚ≈apple È∂ Ò◊≈¬Δ √«‘ÔØ◊ ÁΔ ◊π‘≈apple

Ù≈Ó¸apple≈√ΔÕ ’¬Δ Ú≈apple «¬È√≈È ¡«‹‘Δ «Ì¡≈È’ «ÏÓ≈appleΔ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Ú⁄

¡≈ ‹ªÁ≈ ˛, «‹√ È≈Ò ¿π‘ «˜øÁ◊Δ ÓΩ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ÒÛÁ≈ apple«‘øÁ≈ ˛Õ

’πæfi ¡«‹‘≈ ‘Δ ÈΩ‹Ú≈È √ØÓ ÍÃ’≈Ù ÍπæÂapple ‹√«ÚøÁapple «√øÿ Ú≈√Δ «Í≥‚

Ëπ«Á¡≈Ò È≈Ò Ú≈Í«apple¡≈ ‹Ø ¡⁄≈È’ ‘Δ ÁØÈØ∫ ◊πappleÁ∂ Î∂Ò ‘؉ È≈Ò

Í«appleÚ≈apple Ò¬Δ appleØ‹Δ appleØ‡Δ ’Ó≈¿π∫Á≈ Óø‹∂ È≈Ò ‹≈ Òæ◊≈Õ «¬√ ÁappleÁÌappleΔ

Á≈√ª Ï≈apple∂ appleØ∫Á∂

’πappleÒ≈¿π∫Á∂ ÁØÈØ∫ ◊πappleÁ∂

÷apple≈Ï ‘؉ ÁΔ ÍΔÛ √«‘

apple‘∂ √ØÓ ÍÃ’≈Ù ¿π√ ÁΔ

Ó≈Â≈ ◊πappleÏ÷Ù ’Ωapple ¡Â∂

«ÍÂ≈ ‹√«ÚøÁapple «√øÿ È∂

Áæ«√¡≈ «’ «Í¤Ò∂ ’πfi

√Ó∂∫ ÂØ∫ ¿π‘ «¬√ ÍΔÛ≈ Á≈

«Ù’≈apple ‘È ¡Â∂ ÿapple ÁΔ

¡≈apple«Ê’ ‘≈Ò ·Δ’ È≈

‘؉ ’apple’∂ ¿π√ Á∂ Í«appleÚ≈apple ÁΔ √≈appleΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ «¬√ «ÏÓ≈appleΔ È∂ «È◊Ò

Ò¬ΔÕ ¿πÈ∑ª Ìapple∂ ÓÈ È≈Ò Áæ«√¡≈ «’ √ØÓ≈ ’≈¯Δ Ó∂‘ÈÂΔ ÈΩ‹Ú≈È ˛ ‹Ø

¡≈͉∂ ’øÓ ’≈apple Ò¬Δ √ØÈ≈ÒΔ’≈ ÎÀ’‡appleΔ «Úæ⁄ ’øÓ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á

⁄ø‚Δ◊Û∑ «Ú÷∂ «’√∂ ÍÃ≈¬ΔÚ∂‡ ’øÓ Â∂ Òæ◊≈ ‘Ø«¬¡≈ √Δ, «‹æÊ∂ ¿π√ ˘

¡⁄≈È’ «ÏÓ≈apple ‘؉ Â∂ ÍÂ≈ Òæ◊≈ «’ ¿π√ Á∂ ÁØÈØ∫ ◊πappleÁ∂ ÷apple≈Ï ‘È,

Í«appleÚ≈apple È∂ Áæ«√¡≈ «’ «¬’ Ó‘ΔÈ∂ ¡øÁapple ¿πÈ∑ª Á≈ ’appleΔÏ BE ÂØ∫ C@

‘‹≈apple appleπ«Í¡≈ ¿π√ ÁΔ ‚≈«¬Ò«√˜ ¡Â∂ ‘Øapple ÁÚ≈¬Δ¡ª Á≈ ÷apple⁄≈ ˛Õ «‹√

˘ Ò◊≈Â≈apple ’appleÈ ÂØ∫ ¿π’ ͫappleÚ≈apple ¡√ÓappleæÊ ˛Õ √ØÓ ÍÃ’≈Ù ÁΔ Ó≈Â≈

¡≈Í‰Δ «’‚ÈΔ Á∂‰≈ ⁄≈‘πøÁΔ ˛ Íapple Í»apple∂ ¡Íapple∂ÙÈ Á≈ ÷apple⁄≈ C ÂØ∫ D Òæ÷

appleπͬ∂ Á≈ ˛Õ Í«appleÚ≈apple È∂ √Óπæ⁄Δ Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂ ÌÒ∂ «‘æ ’øÓ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡ª

√Ó≈‹ √∂ÚΔ ¡Â∂ ‘Øapple √ø√Ê≈Úª ˘ ◊π‘≈apple Ò◊≈¬Δ ˛, «’ ¿πÈ∑ª Á∂ Ïæ⁄∂ ÁΔ

‹≈È Ï⁄≈¿π‰ Ò≈¬Δ ¿π‘ ¡æ◊∂ ¡≈ ’∂ ¿πÈ∑ª ÁΔ ÓÁÁ ’appleÈ Âª ‹Ø «¬√

Í«appleÚ≈apple Á≈ «¬‘ «⁄apple≈◊ Ïπæfi‰ ÂØ∫ Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂Õ

H √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple ”⁄ A@ÚΔ∫ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ ¬∂ÙΔ¡≈ ÁΔ Í«‘ÒΔ ÒÛ’Δ

ÈÀÈ≈ ‹À√Ú≈Ò Í‘∞ß⁄Δ Íß⁄’±Ò≈

Íß⁄’±Ò≈Õ ¬∂ÙΔ¡≈ “⁄ √Ì ÂØ∫ ÿμ‡

¿∞Óapple (H √≈Ò) “⁄ A@ÚΔ∫ Í≈√ ’appleÈ

Á≈ Ó≈‰ ‘≈√Ò ’appleÈ Ú≈ÒΔ ÈÀÈ≈

‹À√Ú≈Ò È∂ ’¬Δ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ÷∂‚

Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ “⁄ Ì≈apple Á≈ È≈∫¡

appleΩÙÈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ÈÀÈ≈ ¡≈͉∂ ÁØÚ≈∫

‘μÊ≈∫ È≈Ò «¬’Ø ‘Δ √Ó∂∫ “⁄ «¬’

Âapple∑≈∫ ÁΔ «Ò÷≈¬Δ ’apple √’ÁΔ ‘À¢

‘ÀÁapple≈Ï≈Á ÂØ∫ Íß⁄’±Ò≈ Á∂ Â≈¿± Á∂ÚΔ

Ò≈Ò √‡∂‚Δ¡Ó “⁄ ‡∂ÏÒ ‡À«È√ Á∂

˜ØÈÒ Ó∞’≈Ï«Ò¡≈∫ “⁄ Ì≈◊ ÒÀ‰

Í‘∞ß⁄Δ¢ ÈÀÈ≈ È∂ Ó∞Ò≈’≈ ÁΩapple≈È

Áμ«√¡≈ «’ «¬‘ √Ì ’∞fi ¿∞√ Á∂

Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ ÁΔ «Ó‘È Á≈ ÈÂΔ‹≈

‘À¢ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘

¡≈¬Δ.¬∂.¡Àμ√. ÁΔ ÍzΔ«÷¡≈ Í≈√

’apple’∂ ÍzÙ≈√«È’ √∂Ú≈ “⁄ ¡≈ ’∂ Á∂Ù

ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À¢ ÈÀÈ≈ È∂

Áμ«√¡≈ «’ Ó∂apple≈ ¤Ø‡≈ Ìapple≈

¡◊√«Â¡≈ ‘À ‹Ø ◊±◊Ò Ï∞¡≈¬∂ Á∂

È≈∫¡ È≈Ò Íz«√μË ‘À¢ ÈÀÈ≈ È∂

Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ¬∂ÙΔ¡≈ ÁΔ Í«‘ÒΔ

ÒÛ’Δ ‘À «‹√ È∂ ’À∫«Ïz‹ Òß‚È

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ ÂØ∫ H √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple “⁄

A@ÚΔ∫, A@ √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple “⁄ ABÚΔ∫

¡Â∂ AC √≈Ò ÁΔ ¿∞Óapple “⁄

‹appleÈ«Ò˜Ó “⁄ ◊zÀ‹±¬∂ÙÈ ’apple’∂

Ì≈apple ÁΔ Ôß◊∂√‡ ÏÀ⁄Òapple

‹appleÈ«Ò√‡ Ï‰Δ¢ ¿∞‘ AH √≈Ò ÁΔ

‘À ¡Â∂ ÍΔ.¡Àμ⁄.‚Δ. ’apple apple‘Δ ‘À¢

√apple’≈apple È∂ Ó‹Δ·Δ¡≈ ÁΔ

√∞appleμ«÷¡≈ ¤ÂappleΔ ÂØ∫

‘‡≈¬∂ AA Í∞«Ò√ ’appleÓΔ

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ «¬’

¡«‘Ó ’ÁÓ ⁄∞μ’«Á¡≈∫ apple≈‹ Á∂ ’¬Δ

«√¡≈√Δ, Ë≈apple«Ó’ È∂Â≈Ú≈∫,

◊≈«¬’≈∫ ¡Â∂ ‘ØappleÈ≈∫

ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ”⁄

’‡ΩÂΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À

Õ Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ

√∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ

√ÓΔ«÷¡≈ Ó◊appleØ∫

Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ ÚÒØ∫ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

«√¯≈«appleÙ “Â∂ «¬‘ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈

«◊¡≈ ‘À¢ ¯À√Ò∂ «‘ √∞appleμ«÷¡≈ “⁄

’‡ΩÂΔ Ó◊appleØ∫ Í∞«Ò√ 鱧 AIH ‹Ú≈È

‘Øapple Ê≈∫ «‚¿±‡Δ “Â∂ ÂÀÈ≈ ’appleÈ

Ò¬Δ ¿∞ÍÒμÏË ‘Ø ‹≈‰◊∂¢ ‹≈‰’≈appleΔ

¡È∞√≈apple «‹È∑≈∫ apple≈‹ÈΔÂ’ È∂Â≈Ú≈∫

ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ “⁄ ’‡ΩÂΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

‘À, ¿∞È∑≈∫ “⁄ ¡’≈ÒΔ ÁÒ Á∂

√ΔÈΔ¡apple È∂Â≈ √. «Ï’appleÓ «√ßÿ

Ó‹Δ·Δ¡≈ Á≈ È≈∫¡ ÚΔ Ù≈«ÓÒ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÂØ∫ AA Í∞«Ò√

’appleÓΔ¡≈∫ 鱧 ‘‡≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À¢

«¬√ Á∂ ÙzØÓ‰Δ ’Ó∂‡Δ Á∂ √≈Ï’≈

ÍzË≈È ÍzØ. «’ÕÍ≈Ò «√ßÿ Ï‚±ß◊apple

¡Â∂ ÓΩ‹±Á≈ ÍzË≈È Ì≈¬Δ ◊Ø«ÏßÁ

«√ßÿ Ò≈◊ØÚ≈Ò ÁΔ √∞appleμ«÷¡≈ ÂØ∫ B-

B √∞appleμ«÷¡≈ ’appleÓΔ ‘‡≈¬∂ ◊¬∂ ‘È Õ

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ ”⁄ Ó∂apple∂

’ØÒ ’Ø¬Δ ‹≈«¬Á≈Á

È‘Δ∫-«Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈

Òß‚ÈÕ ÏÀ∫’≈∫ È≈Ò ’apple˜≈ ÒÀ ’∂

ËØ÷≈ËÛΔ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¡Â∂ Ì≈appleÂ

ÚÒØ∫ Ì◊ΩÛ≈ ¡ÀÒ≈È∂ ◊¬∂ Ùapple≈Ï

’≈appleØÏ≈appleΔ «Ú‹∂ Ó≈«Ò¡≈ È∂ «’‘≈ «’

¿∞‘ «Ïz«‡Ù ¡Á≈Ò Á∂ ‘∞’Ó≈∫ ÁΔ

ͱappleΔ Âapple∑≈∫ Í≈Ò‰≈ ’appleÈ◊∂ Íapple «¬√

Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫

’ØÒØ∫ Ï‘∞Â≈ ’∞fi «ÓÒ∂◊≈ È‘Δ∫

«’¿∞∫«’ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ÿapple Í«appleÚ≈apple Á∂

È≈∫¡ “Â∂ ‘À, «¬‘ ÿapple ¿∞È∑≈∫ Á∂ È≈∫¡

”Â∂ È‘Δ∫ ‘À¢

«Ïz«‡Ù Î≈appleÓ±Ò≈ ÚßÈ ◊z≈∫‚ «Íz’√

ÓΩ’∂ ıÏapple ¬∂‹ß√Δ “apple≈«¬‡apple” ȱß

Ó≈«Ò¡≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘

¡Á≈ÒÂ È±ß ¡≈Í‰Δ «Ïz«‡Ù √ßÍÂΔ

√Ω∫Í Á∂‰◊∂ Íapple «¬’ Ò◊˜appleΔ ÿapple

¿∞È∑≈∫ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Â∂ Òß‚È “⁄ «¬’

ÿapple ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó≈∫ Á∂ È≈∫¡ “Â∂ ‘À¢

Ó≈«Ò¡≈ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¿∞È∑≈∫ «Ïz«‡Ù

¡Á≈ÒÂ È±ß ¡≈Í‰Δ «¬ÊØ∫ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á È≈Ò √Ïß«Ë ‘Ò¯È≈Ó≈

«ÁμÂ≈ ‘À¢ «¬‘ ‹≈«¬Á≈Á ˜ÏÂ

’appleÈ Á∂ ¡≈Á∂Ù Ó∞Â≈Ï’ ‘À ¡Â∂ ¿∞‘

«¬√ 鱧 ÏÀ∫’≈∫ 鱧 Á∂ √’Á∂ ‘ÈÕ

ÏÀÒ˜Δ¡Ó «Úμ⁄ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ¡ßÏ∂‚’apple Á≈ Ó‘≈È

‹ÈÓ «ÁÚ√ ÏÛΔ Ë±ßÓ-Ë≈Ó È≈Ò ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈

Òß‚È, Ô± ’∂ ÂØ∫ ¡≈¬∂

«¬ß‡appleÈÀÙÈÈÒ ËßÓ≈

Íz⁄≈apple’ ‘appleÏß√ «ÚappleÁΔ

È∂ ÒΔ¡˜, ÏÀÒ‹Δ¡Ó

Á∂ Ú√ÈΔ’≈∫ Á≈

ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈

ÏÀÒ˜Δ¡ÓÕ AD ¡ÍzÀˇ ÏΔÂ∂

Â’appleΔÏÈ ⁄≈apple Ó‘ΔÈ∂ ‘Ø ◊¬∂ ‘È Íapple

«ÚÁ∂Ù≈∫ «Úμ⁄ ‘≈Ò∂ ÚΔ «ÚÙÚ appleÂÈ

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈: ¡ßÏ∂‚’apple «‹¡ßÂΔ

ÓÈ≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ «ÁÈ ¡ÀÂÚ≈apple H

‹∞Ò≈¬Δ B@AH 鱧 ÏÀÒ˜Δ¡Ó Á∂Ù Á∂

«¬μ’ Ù«‘apple ÒΔ¡˜ «Ú÷∂ Ï≈Ï≈

√≈«‘Ï Á≈ ABGÚ≈∫ Ó‘≈È ‹ÈÓ

«ÁÚ√ ÏÛΔ Ë±ßÓ-Ë≈Ó È≈Ò

ÓÈ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ «‹√ «Úμ⁄ √zΔ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ ÌÚÈ, ÍÀ«apple√, Îapple≈∫√ Á∂

ÍzË≈È Óμ÷‰ ÍzÂ≈Íapple≈, Ó∂‹apple «√ßÿ,

Ùß◊ΔÂ’≈apple √Ø„Δ «√ßÿ ÙΔÓ≈apple ¡Â∂

√ØÓ Ïß◊Û¢ ‘ΩÒÀ∫‚ ÂØ∫ √zΔ ◊∞apple±

apple«ÚÁ≈√ Î≈¿∞∫‚∂ÙÈ, ‚ÀÈ ‘À◊,

‘ΩÒÀ∫‚ Á∂ ÍzË≈È √appleÍß⁄ ÙappleË≈ apple≈Ó

«◊ß‚≈, Ùß◊ΔÂ’≈apple √≈ÊΔ ¡ÙØ’

Í«appleß√, ÓÈ‹Δ Ó√ÂΔ ¡Â∂ ¡‹∂

Ó«‘ßÓΔ¢ ‹appleÓÈΔ ÂØ∫ ‘ß√ apple≈‹ Ï≈ÒΔ¢

Ô± ’∂ ÂØ ‘appleÏß√ «ÚappleÁΔ ¡Â∂ ¡ÓappleΔ’

ÍÒ≈‘Δ ¡≈«Á √È¢

ÒΔ¡˜, ÏÀÒ‹Δ¡Ó «Úμ⁄Ø∫ «ÚÙ∂Ù

ÔØ◊Á≈È ËappleÓ ÍΩÒ, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ú≈¬ΔÎ

Ù«ÒßÁapple ÍΩÒ, ¿∞È∑≈∫ Á∂ ◊ÌÒ∂ Ï∂‡∂

apple«‹ßÁapple ÍΩÒ ¡Â∂ apple«‹ßÁapple ÁΔ Ú≈¬ΔÎ

«’appleÈ √Δ Íapple «¬‘ ÍzØ◊apple≈Ó «Úμ⁄

Ò¡˜Δ Á∂ ‹Δ apple≈Ó «ÏÒ◊≈, ‹À

apple≈Ó, fiÒÓ‰ apple≈‘Ø∫, ◊∞ÒÙÈ ’∞Ó≈apple,

‘∂Óapple≈‹ ⁄ØÍÛ≈, Ú∂Áapple≈‹, √∞«appleßÁapple

Í≈Ò, Ó«‘ßÁapple «√ßÿ ÓμÒ, «ÍappleÊΔ

Ò≈Ò, apple≈Ó Ó±appleÂΔ «ÚappleÁΔ, ¡≈«Á È∂

ÚΔ ÂÈ, ÓÈ ¡Â∂ ËßÈ È≈Ò Í±apple≈

ͱapple≈ √«‘ÔØ◊ ’ΔÂ≈¢

‘appleÏß√ «ÚappleÁΔ Òß‚È Ô± ’∂ ÂØ∫,

ËappleÓ ÍΩÒ ÒΔ¡˜ ÂØ∫, ‘ΩÒÀ∫‚ ÂØ∫

√appleÍß⁄ ÙappleË≈ apple≈Ó «◊ß„≈, ‹appleÓÈΔ

ÂØ∫ ‘ß√ apple≈‹ Ï≈ÒΔ, Ï∂‚ÎØapple‚, Ô∞ ’∂

ÂØ∫ ¡ÓappleΔ’ ÍÒ≈‘Δ √‡∂‹ Â∂

√ÈÓ≈È ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ ÍzØ◊apple≈Ó ÁΔ

Ù∞apple±¡≈ ‘ΩÒÀ∫‚ ÂØ∫ ÓÈ‹Δ Ó√ÂΔ È∂

¡≈Í‰Δ ÓË∞apple ¡≈Ú≈˜ ¡Â∂ √ß◊ΔÂ

È≈Ò Ù∞apple± ’ΔÂΔ¢ ¿∞È∑≈∫ ÂØ∫ Ï≈Á ‘ΩÒÀ∫‚

ÂØ∫ ‘Δ ¡ÙØ’ Í«appleß√ ¡Â∂ ¡‹∂ Ó«‘ßÓΔ

È∂ ÚΔ ¡≈Í‰Δ √∞appleΔÒΔ ¡≈Ú≈˜ apple≈‘Δ∫

√appleث¡≈∫ 鱧 «È‘≈Ò ’ΔÂ≈¢ Îapple≈∫√

ÂØ∫ √Ø„Δ «√ßÿ ÙΔÓ≈apple È∂ ÚΔ ¡≈͉≈

√ß◊«Â Í∂Ù ’ΔÂ≈, ¿∞È∑≈∫ Á≈ ◊ΔÂ

ÌΔÓ «‹˙ÂΔ È±ß ‹◊≈’∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂,

ÓØ«¬¡≈∫ Á∂ «Úμ⁄ ‹≈È Í≈’∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂,

appleΩ◊‡∂ ÷Û∂ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÏØÒ √È¢

Òß‚È, Ô± ’∂ ÂØ∫ ¡≈¬∂

«¬ß‡appleÈÀÙÈÈÒ ËßÓ≈ Íz⁄≈apple’ ‘appleÏß√

«ÚappleÁΔ È∂ ÒΔ¡˜, ÏÀÒ‹Δ¡Ó Á∂

Ú√ÈΔ’≈∫ Á≈ ËßÈÚ≈Á ’ΔÂ≈ «’

¿∞È∑≈∫ È∂ ÓÀ鱧 √μÁ’∂ ¡≈͉∂ «Ú⁄≈apple

Í∂Ù ’appleÈ Á≈ ÓΩ’≈ «ÁμÂ≈¢ «ÚappleÁΔ

√≈«‘Ï È∂ √appleث¡≈∫ 鱧 Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÁΔ ‹ΔÚÈΔ Â∂ ⁄≈ȉ≈

Í≈¿±∫«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂

√≈‚∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂ ⁄≈apple Ò≈Ò Ú≈apple

«ÁμÂ∂, «ÂßÈ Ï∂‡∂ ¡Â∂ «¬μ’ Ï∂‡Δ¢

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‘Δ √È «‹È∑≈∫ È∂ Ì≈appleÂ

ÁΔ ‘apple ¡ΩappleÂ È±ß ÍÂΔ ÁΔ ˜≈«¬Á≈Á

«Úμ⁄Ø∫ Ïapple≈Ïapple Á≈ ’≈ȱßÈÈ ‘μ’ ‘Δ

È‘Δ∫ «ÍÂ≈ ÁΔ ˜«¬Á≈Á «Úμ⁄Ø∫ ÚΔ

«‘μ√∂ Á≈ Ó≈Ò’ ω≈«¬¡≈, «‹μÊ∂

ÏappleÂ≈ÈΔ¡≈ Úapple◊∂ Á∂Ù «Úμ⁄ ¡ΩappleÂ≈∫

鱧 Ú؇ Á≈ ‘μ’ ÒÀ‰ Ò¬Δ √À∫’Û∂

Ù‘ΔÁΔ¡≈∫ Á∂‰Δ¡≈∫ Í¬Δ¡≈∫ Íapple

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï È∂ ’ÒÓ ÁΔ ÈØ’ È≈Ò

‘apple Úapple◊ ÁΔ ¡ΩappleÂ È±ß Ú؇ Á≈ ‘μ’

ÒÀ ’∂ «ÁμÂ≈¢ ¡Î√Ø√ «’ ¡μ‹

√≈‚Δ¡≈∫ ËΔ¡≈∫ ÌÀ‰≈∫ «‹È∑≈∫ È∂ ¡ΩappleÂ

鱧 ◊∞Ò≈Ó Ï‰≈«¬¡≈ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡μ◊∂

˱ΠÏμÂΔ ’apple’∂ ͱ‹ÁΔ¡≈∫ ‘È Íapple

Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï Á≈ √≈Ò «Úμ⁄ «¬μ’

Ú≈apple AD ¡ÍzÀÒ Ú≈Ò∂ «ÁÈ ¿∞È∑≈∫ Á≈

ËßÈÚ≈Á ÚΔ È‘Δ∫ ’appleÁΔ¡≈∫¢

¡ÓappleΔ’ ÍÒ≈‘Δ √≈«‘Ï È∂ Ï‘∞ ‘Δ

‹ØÙΔÒ∂ „ß◊ È≈Ò «’‘≈ «’ √≈‚∂

apple«‘Ïapple≈∫ È∂ √≈‚Δ¡≈∫ ◊∞Ò≈ÓΔ ÁΔ¡≈∫

‹ß‹Δapple≈∫ ÂØÛÈ Ò¬Δ Ï∂‘μÁ √ßÿappleÙ

’ΔÂ≈ Íapple ¡μ‹ ÚΔ √≈‚∂ ÒØ’

Ïz≈Ó‰Ú≈Á ÁΔ¡≈∫ ‹ß‹Δapple≈∫ «Úμ⁄

‹’Û∂ ‘ج∂ ‘È¢ √μ ◊∞apple± ’ÏΔapple

√≈«‘Ï, ◊∞apple± apple«ÚÁ≈√ Úapple◊∂ ÔØ«Ë¡≈∫

Á∂ ÏzÓ‰Ú≈Á 鱧 ¤∂ √Ω √≈Ò Í«‘Ò≈∫

ÒÒ’≈«apple¡≈∫¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ ◊∞apple± ◊appleßÊ

√≈«‘Ï «Úμ⁄ Ï≈‰Δ Á∂ ÙÒØ’≈∫ Á≈

¡appleÊ ’apple’∂ √Ófi≈«¬¡≈ «’

Ïz≈Ó‰Ú≈Á

Ï‘∞‹È≈∫

(Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ¡≈∫) 鱧 ◊∞Ò≈Ó appleμ÷‰

«÷Ò≈Î √≈‚∂ Ϙ∞apple◊≈∫ È∂ «’Ú∂∫ ÒØ’≈∫

鱧 ‹≈◊apple∞’ ’ΔÂ≈¢«¬√ ÍzØ◊apple≈Ó

«Úμ⁄ ¡≈¬∂ ‘ج∂ ÙappleË≈Ò±¡≈∫ È∂ «ÁÒ

÷ØÒ’∂ Ó≈«¬¡≈ Á≈ Á≈È

«ÁμÂ≈¢ÍzØ◊apple≈Ó ÁΔ √Ó≈ÍÂΔ ÂØ∫ Ï≈Á

¡≈¬∂ ‘ج∂ √≈apple∂ Ìapple≈Ú≈∫ ¡Â∂ ÌÀ‰≈∫ È∂,

ÒΔ¡˜ Á∂ ÍzÏßË’≈∫ ÚÒØ∫ «Â¡≈apple

’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ÌØ‹È ◊z«‘‰ ’ΔÂ≈¢


4 19/07/2018 √øÍ≈Á’Δ

www.samajweekly.com

Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¡μ‹’Ò∑ È«Ù¡≈∫ Á≈ ‹Ø ¤∂Ú≈∫

Á«apple¡≈ Ú◊ «apple‘≈ ‘À, «¬√ Á≈ Ó±Ò ’≈appleÈ

¡≈apple«Ê’Â≈ ‘À¢ «Í¤Ò∂ B@-BE √≈Ò≈∫ «Ú⁄

Íß‹≈Ï «Ú⁄ ¡≈apple«Ê’ √apple◊appleÓΔ Â≈∫ ÚËΔ

Î∞μÒΔ, Íapple «¬√ È∂ Ú≈Ë∂ Á≈ apple≈‘ Ï‘∞ «ÌzÙ‡

¡Í‰≈«¬¡≈¢ ÁØ ’ßÓ’≈‹ Ï‘∞ ÚË∂ Î∞μÒ∂¢

Á«apple¡≈Ú≈∫ «Ú⁄Ø∫ apple∂ ÷‰È Á≈ ¡Â∂ Ù«‘apple≈∫

Á∂ Ï≈‘apple È≈‹≈«¬˜ ’≈ÒØÈΔ¡≈∫ ω≈ ’∂

Â∞appleÂ-Î∞apple ÍÀ√∂ Úμ‡ ÒÀ‰ Á≈¢ «¬‘ «’μÂ∂

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ √È Íapple «‹√ Â∂˜Δ È≈Ò B@@@

¬Δ: ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ËßÁ∂ ÚË∂, ¿∞√ ÁΔ «Ó√≈Ò

Í«‘Ò≈∫ È‘Δ∫ √Δ¢ «¬È∑≈∫ √≈Ò≈∫ «Ú⁄

apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ¤∂ÂΔ ÒØ’≈∫ ÁΔ È˜apple∂

⁄Û∑È ÁΔ «¬μ¤≈ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ ÈΩ‹Ú≈È Ï‘∞Â

«Í¡≈apple≈ «√øÿ ÌØ◊Ò

√apple◊appleÓ ‘ج∂¢ «¬È∑≈∫ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ’ØÒ apple∞˜◊≈apple

Á∂ ’Ø¬Δ √«Â’≈apple Ú≈Ò∂ √≈ËÈ È‘Δ∫ √È¢ Â≈∫

ÚΔ ËÈ ⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ¢ ËÈ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ apple≈‹ÈΔÂΔ

«’Ú∂∫ ⁄μÒ∂? √Ø, Á«apple¡≈Ú≈∫ «Ú⁄Ø∫ apple∂ ’μ„ ’∂

Ú∂⁄‰ Á≈ apple∞˜◊≈apple ¡Í‰≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ Â∂

Ù«‘apple≈∫ Á∂ Ï≈‘apple ̱ÓΔÍÂΔ¡≈∫ ÂØ∫ ˜ÓΔÈ

÷appleΔÁ ’∂ ÒØÛÚßÁ≈∫ 鱧 ÍÒ≈‡ Ú∂⁄ ’∂ ¡ÓΔapple

Ï‰È Á≈ ÂappleΔ’≈ ÎÛ «Ò¡≈ «◊¡≈¢ ‹∂ ÷Ø‹

Ì«apple¡≈ √appleÚ∂÷‰ ‘ØÚ∂ Â≈∫ «√μË ‘Ø ‹≈¬∂◊≈,

«¬‘ ÁØÚ∂∫ ’ßÓ «Í¤Ò∂ √≈Ò≈∫ «Ú⁄ ‘Δ ÚË∂

‘È¢

«¬’ Í≈√∂ apple≈‹ÈΔÂ’ ¡√apple-apple√±÷ appleμ÷‰

Ú≈Ò∂ ÒØ’ ˆÒ «’√Ó Á∂ ’ßÓ ’apple’∂ ¡ÓΔapple

ω apple‘∂ √È, Á±‹∂ Í≈√∂ Òμ÷≈∫ Íß‹≈ÏΔ

ÈΩ‹Ú≈È, «ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂ Í∂∫‚± ÈΩ‹Ú≈È,

Ï∂apple∞˜◊≈apple≈∫ ÁΔ ’Â≈apple «Ú⁄ Ù≈«ÓÒ ‘Ø apple‘∂

√È¢ ¿∞È∑∑≈∫ Ò¬Δ È≈ Ù«‘apple≈∫ «Ú⁄ Â∂ È≈ «Íß‚≈∫

’∞apple≈‘∂ Í¬Δ ¡≈apple«Ê’Â≈ È∂ ÚË≈¬∂ ÈÙ∂

«Ú⁄ apple∞˜◊≈apple ÚË apple‘∂ √È¢ «¬È∑≈∫ «Ú⁄Ø∫ ’∞fi

Â≈∫ ‡appleÀÚÒ ¬∂‹ß‡≈∫ Á∂ „‘∂ ⁄Û∑ ’∂ «ÚÁ∂Ù≈∫ ȱß

‹≈‰ Ò¬Δ ‡μ’apple≈∫ Ó≈apple apple‘∂ √È Íapple Ï‘∞Â∂

È«Ù¡≈∫ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ¡≈ apple‘∂ √È¢ Í«‘Ò∂

ÈÙ∂ ¡ÎΔÓ ¡Â∂ ‚Ø‚∂ ¡≈«Á apple≈‹√Ê≈È ÂØ∫

¡≈¿∞∫Á∂ √È Íapple ‘∞‰ ÈÚ∂∫ ÈÙ∂ ‘ÀappleØ«¬È, √ÓÀ’

¡≈«Á Í≈«’√Â≈È Á∂ apple√Â∂ ¿∞μÂapple-Íμ¤Ó ÂØ∫

¡≈¿∞‰ Òμ◊∂¢ ‘ÀappleØ«¬È ¡≈«Á Á≈ È≈∫¡ ¡√Δ∫

«¬È∑≈∫ B@ ’∞ √≈Ò≈∫ «Ú⁄ ‘Δ

√∞«‰¡≈¢ Í≈«’√Â≈È È≈Ò

√apple‘μÁ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ √Δ¢ ’Á∂

«¬√ √apple‘μÁ ¿∞μÂ∂ √ØÈ∂ ¡Â∂

÷∞Ù’ Ó∂«Ú¡≈∫ ÁΔ √Óμ◊«Òß◊

‘∞ßÁΔ √Δ¢ Íapple ¿∞‘ ˜Ó≈È∂ Á±apple

apple«‘ ◊¬∂¢ ‘∞‰ ‘ÀappleØ«¬È, √ÓÀ’ ÁΔ √Óμ◊«Òß◊

‘؉ Òμ◊ Í¬Δ¢ ¡‹ΔÏ ◊μÒ ‘À «’ Ì≈apple È∂

√apple‘μÁ ¿∞μÂ∂ ’ß«‚¡≈ÒΔ Â≈apple ÚΔ «¬È∑≈∫

√≈Ò≈∫ «Ú⁄ ‘Δ Ò≈¬Δ¢ ’ÙÓΔapple «Ú⁄

¡ÀÒ.˙.√Δ. ÁΔ ¿∞Òßÿ‰≈ ÚΔ «¬È∑≈∫ √≈Ò≈∫

«Ú⁄ ‘Δ ÚËΔ¢ √ÍμÙ‡ ‘À, ¡¯◊≈«È√Â≈È Â∂

Í≈«’√Â≈È Á∂ ‘≈Ò≈ ÚΔ «¬È∑≈∫ √≈Ò≈∫ «Ú⁄

‘Δ «Èμÿapple∂¢ ‘ÀappleØ«¬È, √ÓÀ’ √ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ‡ØÒ∂ ¡¯◊≈«È√Â≈È «Ú⁄ √apple◊appleÓ

‘ج∂¢ ¿∞‘ «¬‘ ⁄Δ˜≈∫ Í≈«’√Â≈ÈΔ Â√’apple≈∫

鱧 ÎÛ≈¿∞∫Á∂ ‘È¢ Í≈«’√Â≈ÈΔ Â√’apple Ì≈appleÂ

Ì∂‹Á∂ ‘È¢ ‹∂ √apple‘μÁ ¿∞μÂ∂ √ıÂΔ ‘Ø¬Δ Â≈∫

‘ÀappleØ«¬È, √ÓÀ’ È≈Ò appleÒÁ≈-«ÓÒÁ≈ «⁄μ‡≈

Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ï‰È Òμ◊ «Í¡≈¢ «Ú¡ß◊ «¬‘

‘À, B@@@ ¬Δ: ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘ÀappleØ«¬È ‹≈∫ «¬√ Á∂

È≈Ò appleÒÁ≈-«ÓÒÁ≈ ÈÙ≈ √∂ÚÈ ’appleÈ Ú≈Ò∂

ÈΩ‹Ú≈È, ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÈÙ≈ Ú∂⁄‰ Ú≈Ò∂

«Ú’apple∂Â≈ ¡Â∂ Íz⁄±È «Ú’apple∂Â≈Ú≈∫ Âμ’ ÈÙ≈

Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Úμ‚∂ ÊØ’ Â√’apple ÷±Ï ÚË∂¢

«¬√ ÈÙ≈-«◊appleΔ ÁΔ Í∞ÙÂÍÈ≈‘Δ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ Í∞«Ò√ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ÓΩ‹±Á √Δ¢ «¬‘

Í ∞ « Ò √

¡μÂÚ≈Á Á∂

«ÁÈ≈∫ «Ú⁄ ÚΔ È≈‹≈«¬˜ „ß◊ ÁΔ

’Ó≈¬Δ ’appleÈ Ò¬Δ ÏÁÈ≈Ó ‘جΔ

√Δ¢ ‘∞‰ ÚΔ ¿∞√ È∂ ÷±Ï ‘μÊ appleß◊∂

‘È¢ ‘∞‰ Â≈∫ √apple’≈apple ȱß

«¬Ó≈ÈÁ≈apple ¡¯√apple Òμ̉∂

‘Δ Ó∞Ù«’Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢

‚Δ.¡À√.ÍΔ.

ÍμËapple Á∂

¡¯√apple Â≈∫

Áapple‹È≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ «Ú⁄

«¬’ Ê≈∫ ÂØ∫ Á±‹∂ Ê≈∫ ÏÁÒ∂ ◊¬∂ ‘È¢

¡À√.¡À√.ÍΔ. ÍμËapple Á∂ ¡¯√apple ÚΔ ÏÁÒ∂ ‹≈

apple‘∂ ‘È¢ ÓØ◊∂ «˜Ò∑∂ Á∂ «ÂßÈ ¡¯√apple ’∞fi ‘Δ

«ÁÈ≈∫ «Ú⁄ ÏÁÒ‰∂ ͬ∂¢

ÒØ’ÂßÂapple «Ú⁄ ÒØ’≈∫ Á∂ apple≈‘-Á√∂apple∂

apple≈‹ÈΔÂ’ ¡≈◊± ‘∞ßÁ∂ ‘È¢ ¡’≈ÒΔ,

’≈∫◊apple√Δ, ¡≈Í Í≈apple‡Δ Ú≈«Ò¡≈∫ √ÌÈ≈∫ ȱß

ÏÀ· ’∂ ·ß„∂ ÓÈ È≈Ò ‘≈Ò≈ ÁΔ ¿∞ÒfiΔ

◊∞μÊΔ Ï≈apple∂ «⁄ßÂ≈ Â∂ «⁄ßÂÈ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À¢ ÈÙ∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Ò¬Δ ÈÚΔ∫ ◊μÒ È‘Δ∫¢

‚Ø‚∂, ¡ÎΔÓ ¡Â∂ Ùapple≈Ï Íß‹≈ÏΔ ÒØ’ √∂ÚÈ

’appleÁ∂ apple‘∂ ‘È¢ Íapple «¬È∑≈∫ Á≈ √∂ÚÈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ÒØ’ «ÚappleÒ∂-«ÚappleÒ∂ ‘∞ßÁ∂ √È¢ √≈‚∂

Ï⁄ÍÈ «Ú⁄ “Ùapple≈ÏΔ“ ÁΔ ÏÁÈ≈ÓΔ Íz≈ÍÂ

’appleÈ Ú≈Ò≈ «Ú¡’ÂΔ √≈apple∂ «Íß‚ «Ú⁄ ’جΔ

«ÚappleÒ≈ ‘Δ ‘∞ßÁ≈ √Δ¢ ¡ÎΔÓ Â∂ ‚Ø‚∂ Â≈∫

·∂«’¡≈∫ ÂØ∫

÷appleΔÁ‰∂ ÍÀ∫Á∂

√È Â∂ «¬È∑≈∫ ÁΔ

ÚappleÂØ∫ ÚΔ

«ÚappleÒ∂-«ÚappleÒ∂ ÒØ’ ‘Δ

’appleÁ∂ √È¢

‘∞‰ «¬È∑≈∫ ÂØ∫ ¡μ◊∂

«È’Ò ’∂ ‘ÀappleØ«¬È,

√ÓÀ’ Â∂ «⁄μ‡∂ Âμ’

Í‘∞ß⁄‰ ÁΔ

Íz«ÚappleÂΔ «’¿∞∫

ÍÀÁ≈ ‘جΔ?

‘ÀappleØ«¬È, √ÓÀ’

Ï‘∞ ӫ‘ß◊≈ ÈÙ≈ ‘À¢ «‹√ Í≈√ ‘ÀappleØ«¬È

«¬’ «’μÒØ ‘À, ¿∞‘ Òμ÷ÍÂΔ ‘À¢ «¬√ ÈÙ∂ ÁΔ

Â√’appleΔ Ï‘∞ ıÂappleÈ≈’ ’ßÓ ‘À¢ «Îapple ÚΔ

Â√’apple ÚË∂¢ ÊØ’ ÚÍ≈appleΔ ÚΔ Â∂ Íz⁄±È ÚÍ≈appleΔ

ÚΔ¢ «¬È∑≈∫ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ ÁΔ Í∞ÙÂ-ÍÈ≈‘Δ ’apple

«apple‘≈ Í∞«Ò√ ÂßÂapple ÚΔ¢ «¬È∑≈∫ Á∂ ÷appleΔÁÁ≈apple

Â≈∫ Òμ÷≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÍÀÁ≈ ‘Ø ◊¬∂¢ Â≈∫

‘Δ «’‘≈ ‹≈∫Á≈ ‘À, Íß‹≈Ï Á∂ Íß‹ Á«apple¡≈Ú≈∫

Á∂ È≈Ò-È≈Ò ÈÙ∂ Á≈ ¤∂Ú≈∫ Á«apple¡≈ Ú◊

«apple‘≈ ‘À¢ ·Δ’ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À «’

«Íß‚≈∫ «Ú⁄ ÷∂ÂΔ ¡≈Ë≈«apple ¿∞ÁÔØ◊ √Ê≈ÍÂ

‘؉ Â≈∫ «’ Ï∂apple∞˜◊≈apple ÈΩ‹Ú≈È ’ßÓ’≈‹

¿∞μÂ∂ Òμ◊ √’‰ Íapple «Íß‚≈∫ Á≈

¿∞ÁÔØ◊Δ’appleÈ Â≈∫ ÒßÓ∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ È∂Íapple∂ ⁄Û∑È

Ú≈Ò≈ ’ßÓ ‘À¢ Íapple ÁØ ’ßÓ ÎΩappleÈ ‘Ø √’Á∂ ‘È,

‹Ø Íß‹≈Ï ÁΔ ¡≈apple«Ê’Â≈ 鱧 ’∞fi ‘≈∫-Íμ÷Δ

«ÁÙ≈ Á∂ √’‰¢ Á«apple¡≈Ú≈∫ «Ú⁄Ø∫ apple∂Â≈ ’μ„

’∂ Ú∂⁄‰ Á≈ ËßÁ≈ ÎΩappleÈ «ÌzÙ‡ ‘μÊ≈∫ «Ú⁄Ø∫

÷Ø‘ ’∂ √‘Δ ÒØ’≈∫ 鱧 «ÁμÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢

«¬√ Ï≈apple∂ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂ «¬’ Ú˜≈appleÂΔ

’Ó∂‡Δ ω≈¬Δ √Δ, «‹√ È∂ Áμ÷‰ «Ú⁄

Â∂Òß◊≈È≈ apple≈‹ Á≈ ¡È∞ÌÚ Íß‹≈Ï «Ú⁄

Ò≈◊± ’appleÈ ÁΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ √Δ¢ ıÏapple≈∫

¡È∞√≈apple √: ÈÚ‹Ø «√ßÿ «√μ˱ È∂ Â∂Òß◊≈È≈

Ú≈∫◊ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ÚΔ apple∂ Á≈ ’≈appleØÏ≈apple

√apple’≈appleΔ ¡Á≈apple∂ Á∂ ‘μÊ Á∂‰ ÁΔ «√¯≈appleÙ

’ΔÂΔ ‘À¢ Ì≈Ú ‘À, Íß‹≈Ï appleØ‚Ú∂˜ Ú≈∫◊

Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ó≈¬Δ«Èß◊ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ √Ê≈ÍÂ

’apple’∂ ¿∞√ 鱧 apple∂ ÷ȉ, Ï‹appleΔ ÷ȉ ¡Â∂

Ú∂⁄‰ Á≈ ’ßÓ √ßÌ≈Ò «ÁμÂ≈ ‹≈¬∂¢ Á∂÷‰ ȱß

«¬‘ ‹ÚΔ˜ √Ø‘‰Δ ÍzÂΔ ‘∞ßÁΔ ‘À¢ «’√∂

˜Ó≈È∂ «Ú⁄ Íß‹≈Ï appleØ‚Ú∂˜ √≈apple∂ Ì≈apple «Ú⁄

Ó≈‰ ’appleÈ ÔØ◊ ÈΔÓ √apple’≈appleΔ ¡Á≈apple≈ ‘∞ßÁ≈

√Δ¢ Íapple ’∞fi √apple’≈apple≈∫ ÁΔ ¡‰◊«‘ÒΔ ’≈appleÈ

Â∂ ’∞fi Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ÁΔ Ï∂apple∞ıΔ Â∂ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple

’≈appleÈ «¬‘ ¡Á≈apple≈ ‘∞‰ Í«‘Ò≈∫ Ú≈∫◊ √¯Ò

È‘Δ∫ «apple‘≈¢ ÚÍ≈apple’ ’ßÓ √apple’≈appleΔ ‘μÊ≈∫ «Ú⁄

ÒßÓ≈ √Ó≈∫ ·Δ’ Âapple∑≈∫ ⁄ÒÁ∂ ÚΔ È‘Δ∫¢ Â≈∫ ÚΔ

ÎΩappleΔ ÒØÛ ‘À, Á«apple¡≈Ú≈∫ ÁΔ apple∂ ’섉 Â∂

Ú∂⁄‰ Á≈ «’μÂ≈ ¡«‹‘∂ «¬Ó≈ÈÁ≈apple ¡Á≈apple∂

Á∂ ‘Ú≈Ò∂ ’ΔÂ≈ ‹≈¬∂, ‹Ø ¡μ◊Ø∫ Òμ÷≈∫ ÒØ’≈∫ ȱß

’ßÓ Úß‚ ’∂ «¬√ ¡≈apple«Ê’ √apple◊appleÓΔ È±ß √∞⁄≈apple±

„ß◊ È≈Ò ⁄≈Ò± appleμ÷ √’∂¢

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

È«Ù¡≈∫ È≈Ò È≈ ÓappleØ, apple∞˜◊≈apple Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ ÒÛØ!

Íß‹≈Ï ¡ßÁapple È«Ù¡≈∫ ’≈appleÈ ‘Ø

apple‘Δ¡≈∫ ÓΩÂ≈∫ Á≈ «√Ò«√Ò≈ apple∞’‰ Á≈

È≈∫¡ È‘Δ∫ ÒÀ «apple‘≈¢ Â≈˜≈ ıÏapple≈∫

¡È∞√≈apple ’μÒ∑ «Îapple ÈÙ∂ ÁΔ Ó≈apple «Úμ⁄

¡≈¬∂ «ÂßÈ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ È∂ ÓΩÂ È±ß ◊Ò∂

Ò◊≈ «Ò¡≈¢ Í«‘ÒΔ ÿ‡È≈

ÏappleÈ≈Ò≈ «˜Ò∑∂ Á∂ «Íß‚ Ó«‘Ò ÷∞appleÁ

ÁΔ ‘À, «‹μÊ∂ ÁØ ÈΩ‹Ú≈È BG √≈Ò≈

√∞÷ÁΔÍ «√ßÿ ¡Â∂ BD √≈Ò≈

‹√«ÚßÁapple «√ßÿ Ó«‘Ò ’Ò≈∫ ’√Ï∂

«Úμ⁄ «¬μ’ Ùapple≈Ï Á∂ ·∂’∂ Á∂ Ï≈‘apple

«ÓzÂ’ Í≈¬∂ ◊¬∂¢ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ Í≈√Ø∫

ÈÙ∂ Ò¬Δ ÚappleÂΔ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ √«appleß‹

«ÓÒΔ, «‹√ ÂØ∫ Ô’ΔÈ ‘Ø «◊¡≈ «’

¿∞‘È≈∫ ÁΔ ÓΩ ÈÙ∂ ÁΔ Ú≈˱

«Ó’Á≈apple ’≈appleÈ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ÁØÚ∂∫

ÈΩ‹Ú≈È ¡≈͉∂ Ó≈∫-Ï≈Í Á∂

«¬’ÒΩÂ∂ Í∞μÂapple √È¢ Á±‹Δ ÿ‡È≈

ÂappleÈ Â≈appleÈ «˜Ò∑∂ Á∂ ’√Ï≈ fiÏ≈Ò

ÁΔ ‘À, «‹μÊ∂ Ìapple È≈∫¡ Á∂ ÈΩ‹Ú≈È

È∂ √«appleß‹ È≈Ò ¡≈Í‰Δ Òμ “Â∂ ÈÙ∂

Á≈ ‡Δ’≈ Ò≈ «Ò¡≈, Íapple ‡Δ’≈

ˆÒ Òμ◊‰ ’≈appleÈ Òμ «Úμ⁄

˜«‘apple ÎÀÒ «◊¡≈ Â∂ ¿∞√ ÁΔ ÓΩ ‘Ø

◊¬Δ¢ ¿∞√ Á∂ «¬μ’ Ìapple≈ ÁΔ Í«‘Ò≈∫

‘Δ ÈÙ∂ ’≈appleÈ ÓΩÂ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢

Íß‹≈Ï «Úμ⁄ È«Ù¡≈∫ Á≈ ’«‘apple

’Ø¬Δ ÈÚ≈∫ È‘Δ∫ ‘À¢ «Í¤ÒΔ¡≈∫

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ È«Ù¡≈∫ Á≈

Ó∞μÁ≈ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ Â∂ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ ÚμÒØ∫

˜Øapple-ÙØapple È≈Ò ¿∞·≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ¢

ÁØ‘≈∫ ‘Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚμÒØ∫ È«Ù¡≈∫ Á∂

Úˉ Ò¬Δ ¡’≈ÒΔ-Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple

Á∂ ¡≈◊±¡≈∫ 鱧 «˜ßÓ∂Ú≈apple ·«‘apple≈«¬¡≈

«◊¡≈ √Δ¢ «¬‘È≈∫ ÁØ‘≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫

È∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò Ú≈¡Á≈ ’ΔÂ≈ √Δ «’

‹∂’apple apple≈‹ Á∂ Ù≈√È ÁΔ Ú≈◊‚Øapple

¿∞‘È≈∫ Á∂ ‘μÊ ¡≈ ◊¬Δ Â≈∫ ¿∞‘

«ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ‘Δ È«Ù¡≈∫ Á≈ ı≈ÂÓ≈

’apple Á∂‰◊∂ Â∂ È«Ù¡≈∫ Á∂ √ΩÁ≈◊apple≈∫ ȱß

‹∂Ò∑≈∫ «Úμ⁄ ‚μ’ Á∂‰◊∂¢ «¬√ Á∂

ÈÂΔ‹∂ Ú‹Ø∫ ÒØ’≈∫ È∂ Ú؇≈∫ Í≈ ’∂

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ

«Úμ⁄ ’≈∫◊apple√ Í≈apple‡Δ 鱧 apple≈‹ ÁΔ

√μÂ≈ √Ω∫Í «ÁμÂΔ Â∂ ÈÚΔ∫ ¿∞μ·Δ ¡≈Ó

¡≈ÁÓΔ Í≈apple‡Δ 鱧 Ó∞μ÷ «ÚappleØËΔ «Ëapple

ÁΔ ’∞apple√Δ ¿∞μÂ∂ «Ïapple≈‹Ó≈È ’apple ’∂

ÙzØÓ‰Δ ¡’≈ÒΔ ÁÒ È±ß ÂΔ‹Δ Ê≈∫

¿∞μÂ∂ Ëμ’ «ÁμÂ≈¢

’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ Á∂ Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ Ï‰ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í«‘Ò∂

’∞fi Ó‘ΔÈ∂ È«Ù¡≈∫ Á∂ √Óμ◊Òapple≈∫

«Úapple∞μË ’∞fi ’≈appleÚ≈¬Δ ÚΔ ‘Ø¬Δ¢ ’∞fi

Úμ‚∂ √Óμ◊Òapple ÎÛ∂ ÚΔ ◊¬∂, Íapple «¬‘

’≈appleÚ≈¬Δ È≈’≈¯Δ √≈Ï ‘Ø¬Δ¢

È«Ù¡≈∫ ÁΔ «¬√ ◊ßÌΔapple ÏΔÓ≈appleΔ Ò¬Δ

˙‘Û-ÍØ‘Û È‘Δ∫, Úμ‚∂ ¡Íapple∂ÙÈ ÁΔ

ÒØÛ √Δ, Íapple √apple’≈apple È∂ «¬√ Í≈√∂

¡Ú∂√Ò∂͉ Ú≈ÒΔ Í‘∞ß⁄ ¡Í‰≈¬Δ

appleμ÷Δ¢ √◊Ø∫ ‘Ø«¬¡≈ «¬‘ «’ Íz⁄μÒÂ

È«Ù¡≈∫ ÁΔ ¡‰‘Ø∫Á ’≈appleÈ

√Óμ◊Òapple≈∫ È∂ ’ÀÓΔ’Ò È«Ù¡≈∫ ÚμÒ

ӱߑ ’apple «Ò¡≈¢ «¬√ Á∂ «√μ‡∂ Ú‹Ø∫

È«Ù¡≈∫ È≈Ò ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÓΩÂ≈∫ Á≈

‘Û∑ «‹‘≈ ¡≈ «◊¡≈¢ ’Ø¬Δ «ÁÈ

È‘Δ∫ √Δ ÒßÿÁ≈, ‹ÁØ∫ È«Ù¡≈∫ È≈Ò

‘∞ßÁΔ¡≈∫ ÓΩÂ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ıÏapple≈∫ ¡ıÏ≈apple≈∫

ÁΔ¡≈∫ √∞apple÷Δ¡≈∫ È≈ ωÁΔ¡≈∫

apple‘Δ¡≈∫ ‘؉¢

¡≈ıapple ÒØ’≈∫ Á∂ √Ïapple Á≈ ÍÀÓ≈È≈

Ìapple «◊¡≈ Â∂ ¿∞‘ ı∞Á ÓÀÁ≈È «Úμ⁄

«ÈμÂapple ¡≈¬∂¢ A ‹∞Ò≈¬Δ ÂØ∫ G

‹∞Ò≈¬Δ Âμ’ ¡≈Í-Ó∞‘≈apple∂ Ù∞apple± ‘جΔ

È«Ù¡≈∫ «Úapple∞μË Ó∞«‘ßÓ È∂ √Ó≈‹ Á∂

‘apple ÂÏ’∂ 鱧 ¡≈͉∂ ’Ò≈Ú∂ «Úμ⁄ ÒÀ

’∂ «¬μ’ ÒØ’ Ò«‘apple ÷ÛΔ ’apple «ÁμÂΔ¢

√Ì «√¡≈√Δ «Ëapple≈∫ Â∂ ‹ÈÂ’

‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ È∂ «¬√ Ó∞«‘ßÓ «Úμ⁄

¡≈Í‰Δ √ÓappleμÊ≈ ¡È∞√≈apple «‘μ√≈

Í≈«¬¡≈¢ «¬‘ Ó∞«‘ßÓ ‘≈Ò∂ ÚΔ ‹≈appleΔ

‘À¢

È«Ù¡≈∫ «Úapple∞μË «¬√ Ó∞«‘ßÓ È∂

√apple’≈apple 鱧 ÚΔ ‹≈◊‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple

’apple «ÁμÂ≈¢ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ’∞fi ¡«‘Ó

¯À√Ò∂ Ò¬∂ ◊¬∂¢ Íß‹≈Ï ’Àϫȇ ÚμÒØ∫

Â√’apple≈∫ 鱧 ÓΩ ÁΔ √˜≈ «ÁμÂ∂ ‹≈‰

Á≈ ÓÂ≈ Í≈√ ’apple ’∂ ’∂∫Áapple ȱß

ÓȘ±appleΔ Ò¬Δ Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈¢

¡≈͉∂ √Ì ’appleÓ⁄≈appleΔ¡≈∫ Á∂ ‚ØÍ

‡Àμ√‡ ’apple≈¿∞‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈

«◊¡≈¢ ’∞fi Í∞Ò√ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Â∂

Í∞Ò√ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫, «‹È∑≈∫ ¿∞μÂ∂ ÈÙ≈

Â√’apple≈∫ È≈Ò «ÓÒ∂ ‘؉ Á∂ ÁØÙ

Òμ◊Á∂ √È, 鱧 ÈΩ’appleΔ¡≈∫ ÂØ∫

Ïappleı≈√ ‹≈∫ Ó∞¡μÂÒ ’appleÈ Á∂

’ÁÓ Í∞μ‡∂ ◊¬∂¢ Í∞Ò√ Ó«‘’Ó∂ ÚμÒØ∫

ÚΔ ÈÙ≈ Ú∂⁄‰ Ú≈«Ò¡≈∫ «Úapple∞μË

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

‹ÈÂ≈ Á∂ ¡μ÷Δ∫ ÿμ‡≈ Í≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ √ΩÁ≈

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Â∂ ¿∞√ Á∂ ÓßÂappleΔ-Óß‚Ò Á∂

√«‘ÔØ◊Δ Á≈¡Ú∂ Â≈∫ «¬‘ ’appleÁ∂ ‘È «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

√apple’≈apple ’ΩÓΔ «‘μÂ≈∫ 鱧 Íz‰≈¬Δ ‘Ø¬Δ ‘À, Íapple ‹∂ ¿∞È∑≈∫

Á∂ ¡ÓÒ≈∫ 鱧 Ú∂«÷¡≈ ‹≈Ú∂ Â≈∫ «Èapple≈Ù≈ ‘Δ ÍμÒ∂ ÍÀ∫ÁΔ

‘À¢ ¡μ‹ √≈apple≈ Á∂√ ’ΩÓΔ ÏÀ∫’≈∫ Á∂ ÚËÁ∂ ¡ÀμÈ ÍΔ ¬∂ Â∂

Ò◊≈Â≈apple ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÿ≈‡∂ «Úμ⁄ ‹≈‰ ’≈appleÈ «⁄ßÂ≈ «Úμ⁄

‚∞μ«Ï¡≈ Șapple ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À¢ Í«‘Ò≈∫ Â≈∫ √apple’≈apple «¬‘

Ï‘≈È≈ Í∂Ù ’appleÁΔ √Δ «’ «Í¤ÒΔ Ô± ÍΔ ¬∂ ÁΔ √apple’≈apple

ÁΔ ¡‰◊«‘ÒΔ ’≈appleÈ ¡ÀμÈ ÍΔ ¬∂ «Úμ⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈

‘À, Íapple ‹ÁØ∫ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ÚμÒØ∫ «¬‘ ÂμÊ Í∂Ù ’ΔÂ∂ ◊¬∂

«’ ÓΩ‹±Á≈ √apple’≈apple Á∂ Ù≈√È ’≈Ò ÁΩapple≈È ¡ÀμÈ ÍΔ ¬∂

√≈„∂ √μ Òμ÷ ’appleØÛ apple∞«Í¡≈∫ ÂØ∫ ÚË ’∂ Á√ Òμ÷ ’appleØÛ

apple∞«Í¡≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À Â∂ ‹ÈÂ’ Ó≈Ò’Δ Ú≈Ò∂

ÁØ ÏÀ∫’≈∫ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ √≈apple∂ ÏÀ∫’ Ò◊≈Â≈apple ÿ≈‡∂ «Úμ⁄ ‹≈

apple‘∂ ‘È Â≈∫ ¡ÀμÈ ‚Δ ¬∂ √apple’≈apple Â∂ ı≈√ ’apple ’∂ ı˜≈È≈

ÓßÂappleΔ ¡apple∞‰ ‹∂ÂÒΔ Â∂ ¿∞È∑≈ ÁΔ Ê≈∫ ‘∞‰ ¡≈apple˜Δ ÂΩapple

“Â∂ «¬‘ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ «ÈÌ≈ apple‘∂ «Í¿±Ù ◊Ø«¬Ò «¬√ Á≈

’Ø¬Δ „∞μ’Ú≈∫ ‹∞¡≈Ï Á∂‰ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß

¡√ÓappleμÊ Ó«‘√±√ ’apple apple‘∂ ‘È¢

‘∞‰ √apple’≈apple È∂ ‹ÈÂ’ ÏÀ∫’≈∫ Á∂ Ò◊≈Â≈apple ÿ≈‡∂ «Úμ⁄

‹≈‰ ÂØ∫ Ï⁄≈¡ ’appleÈ Ò¬Δ «¬μ’ ÈÚ≈∫ Ó≈apple± apple≈‘

Òμ«Ì¡≈ ‘À¢ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ «¬√ ¡ÓÒ Á∂ √ÍμÙ‡ √ß’∂Â

˙ÁØ∫ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ ◊¬∂, ‹ÁØ∫ √apple’≈apple È∂ «¬‘ ¯À√Ò≈

’ΔÂ≈ «’ È≈ ÓØÛ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ’apple˜∂ ÁΔ Ó≈apple ‘∂· ¡≈¬∂

¡≈¬Δ ‚Δ ÏΔ ¡≈¬Δ ÏÀ∫’ ÁΔ «¬’Úß‹≈ ¯Δ√ÁΔ

«‘μ√∂Á≈appleΔ Á∂√ ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ÏΔÓ≈ ’ßÍÈΔ, Ò≈¬Δ¯

«¬ßÙØappleÀ∫√ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ, ıappleΔÁ ÒÚ∂◊Δ¢ ¬∂Ê∂ «¬√ ÂμÊ Á≈

«˜’apple ’appleÈ≈ ˜apple±appleΔ Ï‰ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ «¬√ √Ó∂∫ ¡≈¬Δ

‚Δ ÏΔ ¡≈¬Δ ÏÀ∫’ Á∂ È≈ ÓØÛ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ’apple«˜¡≈∫ ÁΔ

apple’Ó EEEHH.BF ’appleØÛ apple∞«Í¡≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ ‘À¢

√ßÈ B@AH «Úμ⁄ «¬√ ÏÀ∫’ Á≈ ’∞μÒ ÿ≈‡≈ HBCH

’appleØÛ apple∞ͬ∂ Âμ’ ¡μÍÛ «◊¡≈ ‘À¢

‹≈‰’≈apple √±Âapple≈∫ ÂØ∫ «¬‘ √ß’∂ ÚΔ «ÓÒ∂ ‘È «’

Í«‘Ò≈∫ Â≈∫ «¬√ ‹ÈÂ’ Ó≈Ò’Δ Ú≈Ò∂ ÏÀ∫’ 鱧 «Èμ‹Δ

‘μÊ≈∫ «Úμ⁄ Á∂‰ ÁΔ √Ø⁄ ω≈¬Δ ◊¬Δ √Δ, Íapple «Èμ‹Δ

«ÈÚ∂Ù’≈∫ ÚμÒØ∫ ’Ø¬Δ ‘∞ß◊≈apple≈ È≈ «ÓÒ‰ “Â∂ «¬‘ ÿ≈‡∂

Ú≈Ò≈ √ΩÁ≈ ‹ΔÚÈ ÏΔÓ≈ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ Á∂ «√apple ÓÛ∑È Á≈

¯À√Ò≈ ’apple «Ò¡≈ «◊¡≈¢ ‹ΔÚÈ ÏΔÓ≈ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ

‹ÈÂ’ Ó≈Ò’Δ Ú≈ÒΔ √Ì ÂØ∫ ÚμË √≈ËÈ √ßÍßÈ √ß√Ê≈

‘À¢ «¬√ Á∂ ’∞μÒ ¡√≈√∂ BH.E Òμ÷ ’appleØÛ apple∞ͬ∂ Á∂

’appleΔÏ Áμ√∂ ‹≈∫Á∂ ‘È Â∂ BI ’appleØÛ ÒØ’ «¬√ Á∂ Í≈Ò√Δ

Ë≈apple’ ‘È¢ ‹ΔÚÈ ÏΔÓ∂ Á∂ ÷∂Âapple «Úμ⁄ «Èμ‹Δ

’ßÍÈΔ¡≈∫ 鱧 ’≈appleØÏ≈apple ’appleÈ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰ Á∂

Ï≈Ú‹±Á ‹ΔÚÈ ÏΔÓ≈ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ¡μ√Δ

¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚμË ‘À¢ Á∂√ Á∂ ¡≈appleÊ’ Â∂ „≈∫⁄≈◊Â

«Ú’≈√ ÁΔ¡≈∫ ÔØ‹È≈Ú≈∫ ÁΔ Í±appleÂΔ Ò¬Δ √Ì ÂØ∫ ÚμË

ËÈ ÚΔ «¬‘Ø √ß√Ê≈ Íz≈Í ’appleÚ≈ apple‘Δ ‘À¢ ‹ΔÚÈ ÏΔÓ≈

’≈appleÍØapple∂ÙÈ ÁΔ √Ê≈ÍÂΔ Ò¬Δ Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ È∂ «‹‘Û≈

’ȱßÈ Ï‰≈«¬¡≈ √Δ, ¿∞√ «Úμ⁄ «¬‘ ◊μÒ Áapple‹ ‘À «’

«¬‘ √ß√Ê≈ ‘apple ‘≈Ò «Úμ⁄ ¡≈͉∂ Í≈Ò√Δ Ë≈apple’≈∫ Á∂

«‘μÂ≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ ’apple∂◊Δ Â∂ ’Ø¬Δ ÚΔ ¡«‹‘≈ «ÈÚ∂Ù

È‘Δ∫ ’apple∂◊Δ, «‹‘Û≈ «¬√ Á∂ «‘μÂ≈∫ 鱧 È∞’√≈È

Í∞⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò≈ ‘ØÚ∂¢ «¬√ √ß√Ê≈ Á∂ ’≈apple-«Ú‘≈apple Ò¬Δ

ÿÛΔ ◊¬Δ È∂Ó≈ÚÒΔ «Úμ⁄ «¬‘ ◊μÒ ¡ß«’ ‘À «’

«¬‘ «’√∂ ÚΔ ¡Á≈apple∂ ÁΔ Í±ß‹Δ «Úμ⁄ Á√ ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫

ÚμË «ÈÚ∂Ù È‘Δ∫ ’apple∂◊Δ¢ ‘∞‰ √apple’≈appleΔ Ú√Δ«Ò¡≈∫

ÚμÒØ∫ «¬‘ «’‘≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ¡≈¬Δ ‚Δ ÏΔ ¡≈¬Δ

ÏÀ∫’ Á∂ EA ¯Δ√ÁΔ «‘μ√∂ ıappleΔÁ‰ Ò¬Δ ‹ΔÚÈ ÏΔÓ≈

’≈appleÍØapple∂ÙÈ È∂ «¬ßÙØappleÀ∫√ appleÀ◊±Ò∂‡appleΔ ¡À∫‚ «‚ÚÀÒÍÓÀ∫‡

¡Ê≈apple‡Δ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈ (¡≈¬Δ ¡≈apple ‚Δ ¬∂ ¡≈¬Δ) ÂØ∫

ÍzÚ≈È◊Δ ‘≈√Ò ’apple Ò¬Δ ‘À¢ Ò≈˜ÓΔ ‘Δ «¬‘

ÍzÚ≈È◊Δ ÚΔ √apple’≈apple Á∂ «¬Ù≈apple∂ “Â∂ ‘Δ «ÁμÂΔ ◊¬Δ

‘ØÚ∂◊Δ¢

«¬‘ ’Ø¬Δ Í«‘Ò≈ ÓΩ’≈ È‘Δ∫, ‹ÁØ∫ ÓΩ‹±Á≈ ÓØÁΔ √apple’≈apple

È∂ ‹ÈÂ’ Ó≈Ò’Δ Ú≈Ò∂ «’√∂ ¡Á≈apple∂ Á∂ «‘μÂ≈∫ ȱß

¡≈͉∂ √ΩÛ∂ «‘μÂ≈∫ ÁΔ Í±appleÂΔ Ò¬Δ ’∞appleÏ≈È ’ΔÂ≈ ‘ØÚ∂¢

«¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Á∂√ Á∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ ËÈÚ≈È ¡Á≈apple∂

¡≈«¬Ò ¡À∫‚ ÈÀ⁄∞appleÒ ◊À√ ’≈appleÍØapple∂ÙÈ (˙ ¡ÀμÈ ‹Δ √Δ)

鱧 «¬√ ◊μÒ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ «’ ¿∞‘

«Èμ‹Δ Ó≈Ò’Δ Ú≈ÒΔ ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó ’ßÍÈΔ, «‘ßÁØ√Â≈È

ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó ’≈appleÍØapple∂ÙÈ «ÒÓ«‡‚ (¡Àμ⁄ ÍΔ √Δ ¡ÀμÒ),

«‹√ ÁΔ ÍÀ‡appleØÒΔ¡Ó ÍÁ≈appleÊ≈∫ ÁΔ appleΔÎ≈¬Δ«Èß◊ Â∂

’≈appleØÏ≈apple «Úμ⁄ ÍßfiΔ ¯Δ√ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ‘À, ÁΔ EA.AA

¯Δ√ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ıappleΔÁ ÒÚ∂, Â∂ ¿∞√ È∂ ¡«‹‘≈

’ΔÂ≈ ÚΔ¢ «¬‘Ø È‘Δ∫, ˙ ¡ÀμÈ ‹Δ √Δ È±ß «¬√ ◊μÒ

Ò¬Δ ÚΔ Ó‹Ï±apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ «’ ¿∞‘ ÿ≈‡∂ «Úμ⁄ ⁄μÒ

apple‘Δ ◊∞‹apple≈ √apple’≈apple ÁΔ Ó≈Ò’Δ Ú≈ÒΔ ‹Δ ¡Àμ√ ÍΔ

√Δ È±ß ¡≈͉∂ Í∂‡∂ Í≈ ÒÚ∂¢ «¬√ «Íμ¤∂ Ó’√Á «¬‘ √Δ

«’ ˙ ¡ÀμÈ ‹Δ √Δ ’ØÒ ÍÀ∫ÂΔ ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÁΔ

«‹‘ÛΔ apple≈÷ÚΔ∫ Í±ß‹Δ ‹Ó∑≈∫ ‘À, ¿∞√ 鱧 ¡μÍ-«ÈÚ∂Ù

Ò¬Δ appleμ÷∂ ‡Δ⁄∂ 鱧 Íz≈Í ’appleÈ Ò¬Δ Úapple«Â¡≈ ‹≈ √’∂¢

‘Àapple≈ÈΔ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ «¬‘È≈∫ ÁØ‘≈∫ √Ω«Á¡≈∫

Ï≈apple∂ È≈ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ¡≈¯ «¬ß‚Δ¡≈ È∂ ’Ø¬Δ ÈØ«‡√

«Ò¡≈ ‘À, È≈ √∂ÏΔ È∂ «¬√ √ßÏßË «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ Ï‰ÁΔ

«˜ßÓ∂Ú≈appleΔ «ÈÌ≈¬Δ ‘À¢ ‹Ø ÚΔ ‘ØÚ∂, ÓØÁΔ √apple’≈apple ȱß

Á∂apple-√Ú∂apple ‹ÈÂ≈ ÁΔ ’⁄«‘appleΔ «Úμ⁄ ÷Û ’∂ «¬√ Á≈

‹∞¡≈Ï Á∂‰≈ ‘Δ ÍÚ∂◊≈¢

Í∂Ù’≈appleΔ : «Á¡≈Ò «√øÿ

The Samaj Weekly and people associated with it are not responsible for any claims made by the advisers and dont endorse any product or service advertising Samaj Weekly. Please consult your lawyer

before buying hiring/contracting through the ads published in the newspaper. The Samaj Weekly is business of selling space and claims made by the advertisers are not tested/confirmed by any source.


www.samajweekly.com

Íß‹≈ÏΔ Ò∂÷’ √Ì≈ ’≈ÚÀ∫‡appleΔ ÚÒØ∫ ¡·≈appleÚ≈∫

√Ò≈È≈ √Ó≈◊Ó ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈

Òø‚ÈÕ Íß‹≈ÏΔ Ò∂÷’ √Ì≈ ’≈ÚÀ∫‡appleΔ

ÚÒØ∫ ◊˜Ò◊Ø ◊∞apple«Á¡≈Ò appleΩÙÈ ‹Δ

È∞ß √ÓappleÍ ¡≈͉≈ ¡·≈appleÚ≈∫

√Ò≈È≈ √Ó≈◊Ó ÷±Ï Ù≈ÈØ-ÙΩ’Â

È≈ˇ ’appleÚ≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ «‹√ «Úμ⁄

Òß‚È ÂØ∫ √’Ω‡ÒÀ∫‚ Âμ’ ¡Â∂ Íß‹≈Ï,

¡ÓappleΔ’≈ ÂØ∫ ¡≈¬∂ √≈«‘Â’≈apple≈∫ È∂

«‘μ√≈ «Ò¡≈¢ √Ó≈◊Ó Á∂ Í«‘Ò∂

Ì≈◊ «Úμ⁄ √ßÂØ÷ «√ßÿ ‘∂¡apple Á∂

’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ √∞‘≈◊‰ «ÚμËÚ≈

¡Â∂ ’∞ÒÚß «√ßÿ „∂√Δ Á∂ ÍÒ∂·∂

’≈«Ú √ß◊z«‘ ¡«‘√≈√ 鱧 Ï⁄≈¬Δ∫

¿∞μÂ∂ Íapple⁄∂ ÍÛ∑∂ ◊¬∂¢ ÁØÚ≈∫ Íapple«⁄¡≈∫

“Â∂ ‘≈˜apple √≈«‘Â’≈apple≈∫ È∂ ÷±Ï

«Ú⁄≈apple-Ú‡≈∫Áapple∂ ’ΔÂ∂¢

¡≈Í‰Δ Í∞apple≈‰Δ appleÚ≈«¬Â ¡È∞√≈apple

√Ì≈ ÚÒØ∫ √≈«‘Â’≈apple √ßÂØ÷

Ë≈ÒΔÚ≈Ò È±ß «˜ßÁ◊Δ Ìapple Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫

ÏØÒΔ Ò¬Δ Í≈¬∂ ÔØ◊Á≈È √Á’≈

√ÈÓ≈È ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ Íß‹≈Ï ÂØ∫

¿∞⁄∂⁄∂ ÂΩapple “Â∂ «¬√ √Ó≈◊Ó «Úμ⁄

Í‘∞ß⁄∂ 43 «’Â≈Ï≈∫ Á∂ apple⁄∂Â≈

¿∞√Â≈Á ◊˜Ò◊Ø ◊∞apple«Á¡≈Ò appleΩÙÈ

ÁΔ¡≈∫ ◊˜Ò≈∫ √∞‰ ’∂ «‹μÊ∂ √appleØÂ∂

¡μÙ-¡μÙ ’apple ¿∞μ·∂ ¿∞μÊ∂ √Ì≈ ÚÒØ∫

¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÚÙ∂Ù ÂΩapple “Â∂ √ÈÓ≈ÈÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈¢ ÍzË≈È◊Δ Óß‚Ò «Úμ⁄

ÁappleÙÈ ËΔapple, ÍzØ. «Ùß◊≈apple≈ «√ßÿ

«„μÒØ∫, ‚≈.’appleÈÀÒ ¡Â∂ Ú«appleßÁapple

Íapple‘≈apple √ÙØ«Ì ‘ج∂¢

√Ó≈◊Ó Á∂ Á±√apple∂ Ì≈◊ «Úμ⁄

√ßÂØ÷ «√ßÿ ‘∂¡apple ÁΔ «’Â≈Ï

√∞‘≈◊‰ «ÚμËÚ≈ ’∞ÒÚß «√ßÿ

„∂√Δ ¡«‘√≈√ 鱧 Ï⁄≈¬Δ∫ ‚≈.

Ó∞«‘ßÁapple «√ßÿ apple≈¬∂ Ô≈Á≈∫ Á∂ √‘≈apple∂

ȤμÂapple «√ßÿ ÌØ◊Ò Áμ√ «’μÊ∂

Ú√Δ¬∂ ‹appleÈÀÒ «√ßÿ Óμ÷‰ ÓØ‘‰

«√ßÿ ’∞μ’Û«Íß‚Δ¡≈ Á≈ apple⁄È≈

√ß√≈apple-«¬μ’ √ÓΔ«÷¡≈ ¡Â∂ ‚≈.

’appleÈÀÒ ÚÒØ∫ ¡μ÷apple ÒØ’ ¡apple͉

’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ «ÚÙ≈Ò ’ÚΔ ÁappleÏ≈apple

«Úμ⁄ ’ÚΔ¡≈∫-’«ÚÂappleΔ¡≈∫ ÚÒØ∫

¡≈Í‰Δ¡≈∫ apple⁄È≈Ú≈∫ È≈ˇ √appleث¡≈∫

Á≈ ÷±Ï ÓÈØappleß‹È ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢

ÍzË≈È◊Δ Óß‚Ò «Úμ⁄ ◊∞apple«Á¡≈Ò

appleΩÙÈ, Â∂‹≈ «√ßÿ Â∂‹ ’؇Ò∂Ú≈Ò≈,

Íz’≈Ù √Ø‘Ò, ¡ÓÈÁΔÍ √’Ω‡ÒÀ∫‚

¡Â∂ ‚≈. Á«ÚßÁapple ’Øapple È∂ «‘μ√≈

«Ò¡≈¢ ¡ß «Úμ⁄ Íß‹≈ÏΔ Î∞‚√

Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ √Ú≈«ÁÙ‡ ÷≈‰∂ È≈ˇ

¡≈¬∂ Ó«‘Ó≈È≈∫ ÁΔ Í∂‡-ͱ‹≈ ¿∞ÍappleßÂ

Ù∞μÌ-«¬¤≈Ú≈ √«‘ √≈«apple¡≈∫ ȱß

«ÚÁ≈ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢√‡∂‹ ÁΔ

’≈appleÚ≈¬Δ √∞«appleßÁappleÍ≈Ò ¡Â∂ ’∞ÒÁΔÍ

Ï≈∫√Ò È∂ Ï≈÷±Ï «ÈÌ≈¬Δ¢

ıÏappleª

19/07/2018

appleؘ◊≈apple ÁÎÂapple ÷ßÈ≈ ¡≈Í

fiμÒ «apple‘≈ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ ÁΔ Ó≈apple

÷øÈ≈Õ ‚≈ ¡ßÏ∂‚’apple «ÓÙÈ √Ø√≈«¬‡Δ

Íß‹≈Ï apple«‹√‡apple ÷ßÈ≈ Á≈ «¬’

ÍzÂΔ«ÈË Óß‚Ò È∂ Ï∂appleØ‹◊≈apple

ÈΩ‹Ú≈È ‹«ÂßÁapple Í≈Ò «√ßÿ ÁΔ

«Ù’≈«¬Â Á∂ ¡Ë≈apple Â∂ appleؘ◊≈apple

Á¯Âapple ÷ßÈ∂ ◊¬∂¢ «Ízß√ΔÍÒ ‹√ÚßÂ

«√ßÿ «ÓμÂapple È∂ «’‘≈ «’ «¬√ ÁÎÂapple

«Úμ⁄ √‡≈¯ ÁΔ ÿ≈‡ ‘؉ ’≈appleÈ

’Ø¬Δ ÚΔ ’ßÓ √‘Δ „ß◊ È≈Ò È‘Δ∫ ‘Ø

«apple‘≈¢ apple«‹√‡apple ÈΩ‹Ú≈È≈ 鱧 «’√∂

ÚΔ «’√Ó Á≈ Ï∂appleØ‹◊≈apple ÌμÂ≈

√apple’≈apple ÚμÒØ∫ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈∫Á≈¢

«¬√ ÂØ∫ ÚΔ ÓßÁÌ≈◊Δ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’

Ï∂appleØ‹◊≈apple ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÈÚΔ¡≈

«ÈÔ∞’ÂΔ¡≈∫ Ï≈apple∂ ÚΔ ‹≈‰’≈appleΔ

È‘Δ∫ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ¢ Íß‹≈Ï √apple’≈apple

ÿapple ÿapple ÈΩ’appleΔ Á∂‰ Á≈ Ú≈Á≈ «’ÊØ∫

ͱapple≈ ’apple≈◊∂ ‹∂’apple appleؘ◊≈apple ÁÎÂapple≈∫

«Úμ⁄ Ó∞Ò≈‹Ó≈∫ ÁΔ ÿ≈‡ È±ß Í±apple≈

È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈¢ ¡≈͉∂ ⁄؉

ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø «Úμ⁄ ‹Ø Ï∂appleØ‹◊≈apple ÌÂ∂ ÁΔ

◊μÒ √apple’≈apple È∂ ¡≈÷Δ √Δ ¿∞‘ ÚΔ

ͱappleΔ È‘Δ∫ ’ΔÂΔ¢«¬√∂ Âapple∑≈∫ ’∂∫Áapple ÁΔ

√apple’≈apple ÚΔ Ï∂appleؘ◊≈appleΔ Á∂ ÷≈ÂÓ∂

Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÔÂÈ È‘Δ∫ ’apple apple‘Δ¢

Ì≈apple √apple’≈apple ÚμÒØ∫ Ô± ‹Δ √Δ ¡Â∂

Ô± ÍΔ ¡Àμ√ √Δ Úapple◊∂ √ß«ÚË≈«È’

√ß√Ê≈Ú≈∫ 鱧 ’Ó˜Øapple ’appleÈ «Úμ⁄

Òμ◊Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ‹∂’apple «¬‘ √ß√Ê≈Ú≈∫

’Ó˜Øapple ‘Ø ◊¬Δ¡≈∫ Â≈∫ appleؘ◊≈apple «’Ú∂

¿∞ÍÒÏË ‘؉◊∂¢ ¿∞μ⁄ ¡‘∞«Á¡≈∫ Â∂

ÍzΔ«÷¡≈ ÂØ∫ «ÏÈ∑≈∫ «ÈÔ∞’ÂΔ

apple≈÷Ú≈∫’appleÈ ıÂÓ ’appleÈ ÁΔ ’∂∫Áapple

ÁΔ √apple’≈apple ÁΔ ⁄≈Ò ‘À¢ √Ø√≈«¬‡Δ

«¬‘È≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Á≈ √ı «ÚappleØË

’appleÁΔ ‘À¢ Íß‹≈Ï √apple’≈apple ÂØ∫ Óß◊

’appleÁ∂ ‘À «’ ⁄؉ ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø «Úμ⁄ ‹Ø

Ú≈Á∂ ’ΔÂ≈ √Δ ¿∞‘ ͱapple∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰¢

’∂∫Áapple ÁΔ Ì≈‹Í≈ √apple’≈apple ¡≈͉∂

ÈΩ’appleΔ¡≈∫ Á∂‰ Á∂ Ú≈Á∂ ͱapple∂ ’apple∂¢

‹∂’apple √apple’≈apple≈∫ «¬ßfi È‘Δ∫ ’appleÁΔ¡≈∫

Â≈∫ B@AI ÁΔ¡≈ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄

5

ÈΩ‹Ú≈È Úapple◊ ˙‘È≈ 鱧 ÿapple Á≈

apple√Â≈ «Á÷≈ ’∂ ’∞apple√Δ ÂØ∫ Ò≈∫Ì∂ ’apple

Á∂Ú∂◊≈¢ «¬√ ÓΩ’∂ ËappleÓÚΔapple ‹Δ ¿∞Í

ÍzË≈È, «ÁÒÏ≈◊ «√ßÿ Òμ÷≈∫ ‹ÈappleÒ

√’μÂapple, ¡ÓÈ‹Δ «√ßÿ apple≈Ó◊Û∑,

ÓÁÈ Ò≈Ò,√∞«appleßÁapple ’∞Ó≈apple, ‹«ÂßÁapple

Í≈Ò «√ßÿ ‘≈˜apple √È¢

Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ È∂ Óμ«Ò¡≈ ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂

√Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple ÏßÁ∂ Á≈ ÂıÂ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «appleÒ≈«¬ß√ «¬ß‚√‡appleΔ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ Â∂ Ì≈apple Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple

«Ú¡’ÂΔ Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ ‘∞‰ ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple «Ú¡’ÂΔ Ï‰ ◊¬∂

‘È¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ⁄ΔÈ Á∂ ‹À’ Ó≈ ¬∂ÙΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫

¡ÓΔapple «Ú¡’ÂΔ √È¢ «appleÒ≈«¬ß√ ‹Δ˙ È≈Ò ‡ÀÒΔ’≈Ó

‹◊ «Úμ⁄ ÂappleÊμÒΔ Ó⁄≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ¡ßÏ≈ÈΔ È∂ ⁄ΔÈ ÁΔ

√Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ¬Δ-’≈Óapple√ ’ßÍÈΔ ¡ÒΔÏ≈Ï≈ Á∂ √ß√Ê≈Í’

‹À’ Ó≈ ÁΔ “¿∞Í≈ËΔ“ ÷Ø‘ Ò¬Δ¢ ‹Δ˙ Á∂ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á

¡ßÏ≈ÈΔ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á «Úμ⁄ Â∂˜Δ È≈Ò Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¡ßÏ≈ÈΔ ÁΔ ’∞μÒ

‹≈«¬Á≈Á DD.C «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple Áapple‹ ’ΔÂΔ ‘Ø¬Δ ‘À ‹Á«’ ‹À’ Ó≈ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á DD «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple Áapple‹ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ ¡ßÏ≈ÈΔ È∂ «¬√∂ √≈Ò

¡≈Í‰Δ √ßÍμÂΔ «Úμ⁄ ’∞μÒ ⁄≈apple «ÏÒΔ¡È ‚≈Òapple Á≈ Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢

«Í¤Ò∂ √≈Ò ’ÀÍ‡È ¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄

√apple’≈apple Ï‰È Ï≈¡Á apple≈‹ ¡ßÁapple È«Ù¡≈∫ Á∂ apple∞fi≈È «Ú⁄

’∞fi ‘μÁ Âμ’ ·μÒ∑ Í¬Δ √Δ¢ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ √‘∞ß

⁄∞μ’«Á¡≈∫ ‘Δ Á±√apple∂ «ÁÈ ’ΔÂΔ ’Àϫȇ Ú˜≈apple ÁΔ

ÓΔ«‡ß◊ «Ú⁄ È«Ù¡≈∫ «÷Ò≈Î √ı Ó∞«‘ßÓ «Ú섉 Ò¬Δ

Í∞«Ò√ Á∂ ’≈ÏÒ ¡Î√apple ‘appleÍzΔ «√ßÿ «√μ˱ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ «¬’ «ÚÙ∂Ù ‡≈√’ ÎØapple√ ’≈«¬Ó ’appleÈ

Á≈ ¡ÀÒ≈È ÚΔ ’ΔÂ≈¢ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È∂ «¬‘ ÚΔ ÎÀ√Ò≈

«Ò¡≈ «’ «¬‘ ‡≈√’ ÎØapple√ «√μËΔ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ¡ËΔÈ ’ßÓ

’apple∂◊Δ ¡Â∂ Í∞«Ò√ Â∂ «¬√ Á∂ ‚Δ.‹Δ.ÍΔ. Á∂ ¡ËΔÈ È‘Δ∫

‘ØÚ∂◊Δ¢ Í«‘Ò∂ ’∞fi Ó‘ΔÈ∂ «¬√ ‡≈√’ ÎØapple√ È∂ ⁄ß◊Δ

√apple◊appleÓΔ «Úμ„Δ Â∂ ’≈ÓÔ≈ÏΔ ÚΔ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ¢ Íapple

‹ÁØ∫ Íß‹≈Ï Í∞«Ò√ ¡ßÁapple ‘Δ ÏÀ·∂ «¬ß√ÍÀ’‡apple «¬ßÁapple‹ΔÂ

«√ßÿ ’ØÒØ∫ ⁄≈apple «’μÒØ∫ ‘ÀappleØ«¬È ¡Â∂ ¡√Ò≈ Ïapple≈ÓÁ

’ΔÂ≈ «◊¡≈, Â≈∫ È«Ù¡≈∫ «Úapple∞μË Ó∞«‘ßÓ «Ú⁄ «‘Ò’≈

Óμ⁄ «◊¡≈¢ Íapple ‹Á «¬ß√ÍÀ’‡apple ÁΔ Í∞줫◊¤ ÁΩapple≈È

Ï‘∞ √≈apple∂ ‘Øapple ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Á∂ ÚΔ È≈∫ ¡≈¿∞‰ Òμ◊∂

¡Â∂ ’¬Δ «√¡≈√ÂÁ≈È≈∫ ÁΔ ÚΔ «ÓÒΔÌ∞◊ Á≈

ÍappleÁ≈Î≈Ù ‘؉ Òμ◊≈, Â≈∫ √apple’≈apple È∂ «¬√ Í∞줫◊¤ ȱß

¡μ◊∂ ÚË≈¿∞‰ ÂØ∫ ÍÀapple «Íμ¤∂ «÷μ⁄ Ò¬∂¢ Ïμ√ √apple’≈apple Á∂

«¬√∂ ÎÀ√Ò∂ È∂ È«Ù¡≈∫ «Úapple∞μË Ó∞«‘ßÓ ÁΔ Î±’ ’μ„ ’∂ appleμ÷

«ÁμÂΔ¢ ¿∞√ ÂØ∫ Ï≈¡Á «ÚÙ∂Ù ‡≈√’ ÎØapple√ ÁΔ È«Ù¡≈∫

«÷Ò≈Î ’Ø¬Δ √apple◊appleÓΔ √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈¬Δ¢ «Í¤Ò∂

Ó‘ΔÈ∂ «¬’ÁÓ Íß‹≈Ï Á∂ Úμ÷-Úμ÷ «˜«Ò∑¡≈∫ «Ú⁄Ø∫

È«Ù¡≈∫ ÁΔ ˙Úapple‚ؘ ’≈appleÈ ÓΩÂ≈∫ Á≈ «√Ò«√Ò≈ ¡≈appleßÌ

‘Ø «◊¡≈¢ «¬√ È≈Ò Ó∞Û «Îapple √≈apple∂ Íß‹≈Ï «Ú⁄ ‘Δ È‘Δ∫,

√◊Ø∫ «ÚÁ∂Ù≈∫ «Ú⁄ Ú√Á∂ Íß‹≈ÏΔ ÚΔ Ë≈‘≈∫ Ó≈apple ¿∞μ·∂¢

ÒØ’ «Î’appleÓßÁ ‘Ø ◊¬∂¢ «Í¤Ò∂ A Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ ‘Δ G@ ÂØ∫

ÚË∂apple∂ ÈΩ‹Ú≈È È«Ù¡≈∫ ÁΔ ˙Úapple‚ؘ ’≈appleÈ ÓΩ Á∂ ӱߑ

‹≈ ͬ∂¢ «¬√ Ó‘ΔÈ∂ ÚΔ È«Ù¡≈∫ ’≈appleÈ ÓΩÂ≈∫ «Ú⁄ ’ÓΔ

È‘Δ∫ ‘Ø apple‘Δ¢ ‹∞Ò≈¬Δ Á∂ Ó‘ΔÈ∂ Í«‘Ò∂ A@ «ÁÈ≈∫ «Ú⁄

D@ ÂØ∫ ÚË∂apple∂ ÓΩÂ≈∫ Ï≈apple∂ ¡ıÏ≈apple≈∫ «Ú⁄ «appleÍØapple‡≈∫ ¤μÍ

⁄∞μ’Δ¡≈∫ ‘È¢ Í«‘Ò≈∫ ’apple˜∂ ÁΔ Ó≈apple ‘∂· ¡≈¬∂ «’√≈È

÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’apple apple‘∂ √È ¡Â∂ ‘∞‰ È«Ù¡≈∫ È∂ Íß‹≈Ï ÁΔ

‹Ú≈ÈΔ ÷≈‰Δ Ù∞apple± ’apple «ÁμÂΔ ‘À¢ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂

È«Ù¡≈∫ «Ú⁄ ¡≈¬∂ Ú≈Ë∂ «÷Ò≈Î ¡ÀÒ≈È Â≈∫ ÏÊ∂apple∂ ’ΔÂ∂

‘È, Íapple ˜ÓΔÈΔ ÍμËapple ¿∞μÂ∂ «¬È∑≈∫ ¿∞Íapple ¡ÓÒ ÁΔ ÿ≈‡

¡‹∂ ÚΔ appleÛ’ÁΔ ‘À¢ Íß‹≈Ï √apple’≈apple È∂ Íß‹≈Ï Á∂ √≈apple∂

√apple’≈appleΔ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á≈ ‚ØÍ ‡À√‡ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰≈ Ò≈˜ÓΔ

’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢ «¬√ ÎÀ√Ò∂ «‘ ÈÚ∂∫ ÌappleÂΔ ‘؉ Ú≈Ò∂

Í≥‹≈Ï ”⁄ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ «Úapple∞μË ÒØ’ ‘ج∂ ‹≈◊apple±’

ÒØÛ ‘À Úμ‚∂ Ó◊appleÓμ¤≈∫ 鱧 ‘μÊ Í≈¿∞‰ ÁΔ

‘apple Ó∞Ò≈˜Ó 鱧 ‚ØÍ ‡À√‡ ’appleÚ≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈ ¡Â∂

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 Âappleμ’Δ ÒÀ‰ √Ó∂∫ ÚΔ ‚ØÍ ‡À√‡ «Ú⁄Ø∫

Òßÿ‰≈ ˜apple±appleΔ ‘ØÚ∂◊≈¢ Ì≈Ú∂∫ √apple’≈apple Á≈ «¬‘ ’ÁÓ

È«Ù¡≈∫ Á≈ √∂ÚÈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ Í¤≈‰ ’appleÈ

ÚμÒ √∂«Ë √Δ¢ Íapple Úμ÷-Úμ÷ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ apple≈‹√Δ

¡≈◊±¡≈∫ È∂ ‚ØÍ ‡À√‡ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰ 鱧 ÚΔ ÎΩ’Δ ÙΩ‘appleÂ

‘≈√Ò ’appleÈ Á≈ √‡ß‡ ω≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ Úμ÷-Úμ÷ apple≈‹√Δ

¡≈◊± ‚ØÍ ‡À√‡ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰ ÁΔ¡≈∫ Â√ÚΔapple≈∫ «÷⁄Ú≈

’∂ ¡ıÏ≈apple≈∫ «Ú⁄ Ò◊Ú≈ apple‘∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ √≈Ï ‘∞ßÁ≈

‘À «’ Íß‹≈Ï ÁΔ «√¡≈√Δ ÒΔ‚apple«ÙÍ Íß‹≈Ï ÁΔ ‹Ú≈ÈΔ

鱧 ÷≈ apple‘Δ È«Ù¡≈∫ ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ «÷Ò≈Î ◊ßÌΔapple ÔÂÈ

’appleÈ ÁΔ Ï‹≈¬∂ √√ÂΔ ÙØ‘apple ‘≈√Ò ’appleÈ Á∂ apple≈‘ ÍÀ

◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ¡≈͉∂ ÷Ø÷Ò∂͉ Á≈ Ó∞˜≈‘apple≈ ’apple apple‘∂

‘È¢

√apple’≈apple Ì≈Ú∂∫ È«Ù¡≈∫

«÷Ò≈Î Ó∞«‘ßÓ «Ú⁄ Ï‘∞ÂΔ

¿∞Ìapple ’∂ √≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈ apple‘Δ, √◊Ø∫ ¡‹∂ ÚΔ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ¿∞Íapple ÈÙ≈ Â√’apple≈∫ ÁΔ √appleÍz√ÂΔ ’appleÈ Á∂

ÁØÙ Òμ◊ apple‘∂ ‘È¢ Ï‘∞ √≈apple∂ Í∞«Ò√ ¡Î√apple≈∫ Á∂

Â√’apple≈∫ È≈Ò «ÓÒ∂ ‘؉ ÁΔ¡≈∫ «appleÍØapple‡≈∫ ÚΔ ¤μÍ apple‘Δ¡≈∫

‘È¢ «Í¤Ò∂ «ÁÈ≈∫ «Ú⁄ √apple’≈apple È∂ «¬’ ¡«‹‘∂

‚Δ.¡Àμ√.ÍΔ. 鱧 ÈΩ’appleΔ ÂØ∫ ÏappleÂappleÎ ’apple’∂ «◊z¯Â≈apple ’ΔÂ≈

‘À, ‹Ø ¡ΩappleÂ≈∫ È±ß È«Ù¡≈∫ ÁΔ Òμ Ò◊≈¿∞‰ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ

√Δ¢ ‘≈’Δ «÷‚≈appleΔ apple‘∂ ‚Δ.¡Àμ√.ÍΔ. ÁÒ‹Δ «√ßÿ «„μÒØ∫

¿∞Íapple ÁØÙ ‘À «’ ¿∞√ È∂ ÂappleÈÂ≈appleÈ «Ú÷∂ Â≈«¬È≈Â

apple«‘‰ √Ó∂∫ Ò∞«Ë¡≈‰≈ ÁΔ «¬’ ÒÛ’Δ È≈Ò È≈ «√appleÎ

ÏÁ’≈appleΔ ’ΔÂΔ, √◊Ø∫ ¿∞√ È±ß È«Ù¡≈∫ ÁΔ Òμ «Ú⁄ ÚΔ

Ë’∂Ò «ÁμÂ≈¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫ ’¬Δ ‘Øapple ¬∂.¡Àμ√.¡≈¬Δ. ¡Â∂

«¬ß√ÍÀ’‡apple ÍμËapple Á∂ Í∞«Ò√ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ «÷Ò≈Î ÚΔ

’≈appleÚ≈¬Δ ‘Ø ⁄∞μ’Δ ‘À¢ Íapple ¡‹∂ ÚΔ Úμ‚∂-Úμ‚∂ Â√’apple≈∫

鱧 ‘μÊ Í≈¿∞‰ ÂØ∫ √apple’≈apple √ß’Ø⁄ ’apple apple‘Δ ‘À¢ Íapple √Ì ÂØ∫

⁄ß◊Δ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple È«Ù¡≈∫ Á∂ ’Ø‘Û

«Úapple∞μË ÒØ’Δ∫ ‹≈«◊z ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¡Â∂ ÷∞Á ÈÙ≈ Â√’apple≈∫

«÷Ò≈Î ÏØÒ‰ Òμ◊∂ ‘È¢ Íß‹≈Ï Á∂ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫,

◊∞apple‹«ÂßÁapple «√ßÿ appleßË≈Ú≈

Á∞’≈ÈÁ≈apple≈∫, «’√≈È≈∫, ÈΩ‹Ú≈È≈∫, Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ ¡Â∂ ‘Øapple

ÒØ’≈∫ Á∂ √ß◊·È≈∫ ÚμÒØ∫ Í«‘ÒΔ ÂØ∫ G ‹±È Âμ’ Í±apple∂

Íß‹≈Ï ¡ßÁapple “«⁄μ‡∂“ «Úapple∞μË ’≈Ò≈ ‘ÎÂ≈ ÓÈ≈«¬¡≈

«◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ‘ÎÂ∂ ÁΩapple≈È ÓappleÁ ‘Δ È‘Δ∫, Ï‘∞ √≈apple∂

Ê≈¬Δ∫ ¡ΩappleÂ≈∫ ÚΔ ÓÀÁ≈È «Ú⁄ ¿∞ÂappleΔ¡≈∫ ‘È¢ «’ßÈ∂ ‘Δ

«Íß‚≈∫ «Ú⁄Ø∫ «¬‘ ÷Ïapple≈∫ ¡≈¬Δ¡≈∫ ‘È «’ ¿∞Ê∂ ÈÙ≈

’appleÈ Ú≈«Ò¡≈∫ ¡Â∂ ÈÙ∂ Á∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ÎÛ ’∂ ÒØ’≈∫

È∂ «¤μÂapple Î∂«apple¡≈ ‘À¢ ’¬Δ Ù«‘apple≈∫ Á∂ Ó∞‘μ«Ò¡≈∫ “⁄

¡«‹‘Δ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ Ú≈ÍappleΔ¡≈∫ ‘È, «‹Ê∂ ÒØ’≈∫ È∂

ÈÙ≈ ’appleÈ Ò¬Δ «¬’μ·∂ ‘ج∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ «¤μÂapple Íapple∂‚

’apple’∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Í∞«Ò√ ‘Ú≈Ò∂ ’ΔÂ≈ ‘À¢

È«Ù¡≈∫ ÁΔ Ó≈apple ÂØ∫ Í∂∫‚± ÷∂Âapple Á∂ È≈Ò-È≈Ò Ù«‘apple≈∫

«Ú⁄Ò∂ ◊appleΔÏ Ú√Ø∫ Ú≈Ò∂ «¬Ò≈’∂ ÚË∂apple∂ ÍzÌ≈«Ú ‘È¢

«¬√ Ú∂Ò∂ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple ‘ÀappleØ«¬È, √ÓÀ’ ¡Â∂

«¬È∑≈∫ ÂØ∫ ωÁ≈ «⁄μ‡≈, ’ÀÓΔ’Ò, Ùapple≈Ï,

ÈÙΔÒΔ¡≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ¡Â∂ ÈÙΔÒ∂ ‡Δ«’¡≈∫

ÁΔ ÌappleÓ≈apple ‘À¢ Ï‘∞ √≈apple∂ «Íß‚≈∫ «Ú⁄ ÍÂ≈ Òμ◊≈ ‘À «’

«’√∂ ’ÀÓΔ’Ò È≈Ò Ùapple≈Ï «Â¡≈apple ’ΔÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢

√√Â∂ Ì≈¡ «Ú’ÁΔ «¬‘ Ùapple≈Ï ÍΔ ’∂ ◊appleΔÏ ÒØ’ ÓΩ Á∂

ӱߑ ‹≈ apple‘∂ ‘È¢ ’ÀÓΔ’Ò Ú≈ÒΔ «¬‘ Ùapple≈Ï «√μË≈

ÈÙ∂ÛΔ Á∂ Î∂Ϋۡ≈∫ 鱧 ◊≈ˇÁΔ ‘À ¡Â∂ ÓΩ Á≈ ’≈appleÈ

ωÁΔ ‘À¢ «¬√∂ Âapple∑≈∫ Áμ√Á∂ ‘È «’ Úμ÷-Úμ÷

ÈÙΔÒΔ¡≈∫ ◊ØÒΔ¡≈∫ Á≈ ÿØÒ Ï‰≈ ’∂ ÈΩ‹Ú≈È ‹Á

‡Δ’∂ Ò◊≈¿∞∫Á∂ ‘È, Â≈∫ ’¬Δ ÈΩ‹Ú≈È ‡Δ’≈ Ò◊≈¿∞‰

√Ó∂∫ ‘Δ ÓΩ Á∂ ӱߑ ‹≈ ÍÀ∫Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ‡Δ«’¡≈∫ Á≈

¡√apple «¬ßÈ≈ ÿ≈Â’ ‘∞ßÁ≈ ‘À «’ «Í¤Ò∂ ‚∂„ Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄

‘Ø¬Δ¡≈∫ ÓΩÂ≈∫ ÁΩapple≈È «¬‘ ◊μÒ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬Δ ‘À «’

ÓappleÈ Ú≈Ò∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ï≈‘≈∫ «Ú⁄Ø∫ √«appleß‹≈∫ ÚΔ

Ï≈¡Á «Ú⁄ Ó≈«Í¡≈∫ È∂ ‘Δ ’μ„Δ¡≈∫ ‘È¢ ¡«‹‘∂

ÿ≈Â’ ÈÙ∂ ‹Á «¬’ Ú≈apple Òμ◊ ‹≈∫Á∂ ‘È, Â≈∫ «Îapple

¿∞√ «Ú¡’ÂΔ Á≈ ÓΩ Âμ’ «Íμ¤≈ È‘Δ∫ ¤μ‚Á∂¢ ÁØ-

«ÂßÈ Ò◊≈Â≈apple «¬‘ ÈÙΔÒ≈ ÍÁ≈appleÊ ÒÀ‰ Ú≈Ò≈

«Ú¡’ÂΔ ÈÙ∂ Á≈ ¡≈ÁΔ Ï‰ ‹≈∫Á≈ ‘À ¡Â∂ «Îapple ÈÙ≈

¤μ‚‰≈ ¿∞√ Á∂ Úμ√ Á≈ appleØ◊ È‘Δ∫ apple«‘ßÁ≈¢ ‘Øapple Â≈∫ ‘Øapple,

Íß‹≈Ï Á∂ «√ÚÒ ‘√ÍÂ≈Ò≈∫ ¡Â∂ ’¬Δ Íz≈¬ΔÚ∂‡

‘√ÍÂ≈Ò≈∫ «Ú⁄ ÈÙ≈ ¤‚≈¿± ’∂∫Áapple ÷ØÒ∑∂ ◊¬∂ ‘È¢

«¬È∑≈∫ ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫ «Ú⁄ ÈÙ∂ÛΔ¡≈∫ 鱧 ÈÙ∂

¤μ‚‰ Ò¬Δ ÿμ‡ ÈÙ∂ Ú≈Ò∂ ‡Δ’∂ ‹≈∫ ◊ØÒΔ¡≈∫ «ÁμÂΔ¡≈∫

‹≈∫ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ Íapple Íß‹≈Ï Á∂ «Ú◊Û∂ ‘≈Ò≈Â≈∫ «Ú⁄

ÈÙ∂ÛΔ ¡«‹‘Δ¡≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ 鱧 ÚΔ ÈÙ∂ ÁΔ Í±appleÂΔ

Ò¬Δ Úapple‰ Òμ◊ ͬ∂ ‘È¢ ÈÙΔÒΔ¡≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ Á≈

ÚË∂apple∂ ÂÁ≈Á «Ú⁄ «¬√Â∂Ó≈Ò ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ’¬Δ

Ú≈apple «¬‘ ‹≈È Ò¬Δ ÚΔ Ó≈apple± √≈Ï ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ÒØ’≈∫

¡ßÁapple È«Ù¡≈∫ «÷Ò≈Î ÍÀÁ≈ ‘Ø¬Δ ‹≈«◊zÂΔ Ï‘∞ ‘Δ

ÈÚ≈∫ apple∞fi≈È ‘À¢ √≈‚Δ¡≈∫ √Ó≈«‹’, Ë≈apple«Ó’ ¡Â∂

apple≈‹√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ 鱧 «¬√ apple∞fi≈È È±ß Ó˜Ï±Â ’appleÈ Ò¬Δ

‘apple √ßÌÚ ÓÁÁ ’appleÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢ √apple’≈apple Á≈ ÚΔ

Îapple˜ ‘À «’ ¿∞‘ ¡«‹‘∂ √ß◊·È≈∫ 鱧 ÚμË ÂØ∫ ÚμË

√‘≈«¬Â≈ ¡Â∂ √appleÍz√ÂΔ Á∂Ú∂¢ «’¿∞∫«’ È«Ù¡≈∫ Á∂

«÷Ò≈Î √Ì ÂØ∫ ÚË∂apple∂ ¡√appleÁ≈apple ’≈appleÚ≈¬Δ ÿapple ÂØ∫ ‘Δ

¡≈appleßÌ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ ’Ø¬Δ ÚΔ Ïμ⁄≈ ‹Á ÈÙ∂

«Ú⁄ Òμ◊Á≈ ‘À, Â≈∫ √Ì ÂØ∫ Í«‘ÒΔ «Ì‰’ Ó≈«Í¡≈∫ ȱß

‘Δ ÍÀ∫ÁΔ ‘À¢ Ó≈«Í¡≈∫ Á≈ Îapple˜ ωÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘

¡«‹‘Δ «Ì‰’ ÍÀ∫«Á¡≈∫ ‘Δ «’√∂ ÚΔ Âapple∑≈∫ ÁΔ √ß◊,

ÙappleÓ ‹≈∫ ÈÓØÙΔ “⁄ ÍÀ‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂, √◊Ø∫ fiμ‡ ¡«‹‘∂

Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 «√μË∂ apple√Â∂ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈ ‹∞‡≈¿∞‰¢

Ó∞μ„Ò∂ ÍμËapple “Â∂ ‹∂’apple Ó≈Í∂ ¡Â∂ Í«appleÚ≈apple’ ÓÀ∫Ïapple

¡«‹‘∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 √ı ¡Â∂ √«‘ÔØ◊Δ ÚÂΔapple≈

¡Í‰≈ ’∂ √Ófi≈¿∞‰, Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 √‘Δ apple√Â∂ ÚμÒ

ÂØ«apple¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Íapple ‹∂ ◊μÒ Ï‰ÁΔ È≈ «Á√∂, Â≈∫

√apple’≈appleΔ √ß√Ê≈Ú≈∫ √Ó∂ Í∞«Ò√ Á≈ √‘≈apple≈ ÚΔ ÒÀ‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï «¬√ Ú∂Ò∂ Ï‘∞ ‘Δ ÿØapple √ß’‡ «Ú⁄Ø∫

◊∞˜apple «apple‘≈ ‘À¢ Íß‹≈Ï Á≈ Í≈‰Δ ÍÒΔ ‘Ø ⁄∞μ’≈ ‘À¢

Ú≈Â≈Úapple‰ Ù∞μË È‘Δ∫ «apple‘≈, «’√≈ÈΔ ËßÁ≈ Ò≈‘∂ÚßÁ≈

È≈ ‘؉ ’≈appleÈ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ¡Â∂ ◊appleΔÏΔ È∂ ¡≈ ‚∂apple∂ Ò≈¬∂

‘ج∂ ‘È¢ ¡«‹‘Δ ‘≈Ò «Ú⁄ ‹∂’apple √≈‚∂ ⁄Û∑Á∂ √±apple‹

Á∂ ÍzÂΔ’ ÈΩ‹Ú≈È ÈÙ∂ÛΔ Ï‰È ÚμÒ Â∞apple ÍÀ‰◊∂, Â≈∫

«Îapple Íß‹≈Ï Á≈ Ì«Úμ÷ «’√ ‘È∂appleΔ ’≈Ò ’Ø·ÛΔ ÚμÒ

ÚμË «apple‘≈ ‘À, «¬√ Ï≈apple∂ ÎÀ√Ò≈ ’appleÈ Ò¬Δ «’√∂ ȱß

Ï‘∞Â≈ √Ø⁄‰ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ ÍÚ∂◊≈¢ √Ø √≈‚∂ ÍzÚ≈√Δ

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á≈ ÚΔ Îapple˜ ωÁ≈ ‘À «’ Íß‹≈Ï apple«‘ßÁ∂

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈apple≈∫, «appleÙÂ∂Á≈apple≈∫ ¡Â∂ ‘Øapple ȘÁΔ’Δ¡≈∫ ȱß

ÈÙ∂ «÷Ò≈Î √∞⁄∂ ‘؉ ¡Â∂ «¬√ «÷Ò≈Î √apple◊appleÓ

̱«Ó’≈ «ÈÌ≈¿∞‰ ÚμÒ Íz∂«apple ’appleΔ¬∂¢


6 19/07/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

‹∂ ÏΔ‹∂ÍΔ «‹μÂΔ Â≈∫ Ì≈apple ω ‹≈¬∂◊≈ “«‘ßÁ± Í≈«’√Â≈È”!

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ Á∂ √ΔÈΔ¡apple

¡≈◊± Â∂ √≈Ï’≈ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ ÙÙΔ

Êapple±apple È∂ ÏΔ‹∂ÍΔ ”Â∂ Úμ‚≈ ‘ÓÒ≈

’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ‹∂ ÏΔ‹∂ÍΔ B@AI

ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ √Ì≈ ⁄؉≈∫ «‹μ ◊¬Δ Â≈∫

¿∞‘ “«‘ßÁ±-Í≈«’√Â≈È“ Ï‰È Úapple◊∂

‘≈Ò≈ ÍÀÁ≈ ’apple Á¬∂◊Δ¢ Êapple±apple Á∂ «¬√

«Ï¡≈È √ÏßËΔ ÍÒ‡Ú≈apple ’apple«Á¡≈∫

ÏΔ‹∂ÍΔ È∂ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò

◊≈∫ËΔ È±ß Ó∞¡≈ÎΔ Óß◊‰ Ò¬Δ «’‘≈ ‘À¢

ÙÙΔ Êapple±apple È∂ ’Δ «’‘≈?

’∂appleÒ Á∂ «Âapple±ÚÈßÂÍ∞appleÓ Á∂ √Ó≈◊Ó

«Úμ⁄ Êapple±apple È∂ «’‘≈ «’ B@AI «Úμ⁄

ÏΔ‹∂ÍΔ «‹μ ◊¬Δ Â≈∫ ¿∞‘ ÈÚ≈∫

√ß«ÚË≈È «Ò÷∂◊Δ ‹Ø Ì≈apple ȱß

Í≈«’√Â≈È Úapple◊∂ Ó∞Ò’ «Úμ⁄

ÏÁÒ‰ Á≈ apple≈‘ √≈Î ’apple∂◊≈¢ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ «Îapple «¬μÊ∂ ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫

Á∂ ‘μ’≈∫ Á≈ ’Ø¬Δ √ÈÓ≈È È‘Δ∫

‘ج∂◊≈¢ Êapple±apple È∂ «’‘≈ «’ ÏΔ‹∂ÍΔ «‘ßÁ±

apple≈Ù‡apple Á∂ «√Ë≈∫ √Ê≈Í ’apple∂◊Δ ‹Ø

ÿμ‡ «◊‰ÂΔ¡≈∫ ÁΔ √Ó≈ÈÂ≈ ÷ÂÓ

’apple Á∂‰◊∂ Â∂ ¿∞‘ «‘ßÁ± Í≈«’√Â≈È

ω≈¬∂◊Δ¢ Ó‘≈ÂÓ≈ ◊≈∫ËΔ, È«‘apple±,

√appleÁ≈apple ͇∂Ò, ÓΩÒ≈È≈ ¡≈˜≈Á Â∂

¡≈˜≈ÁΔ √ß◊apple≈Ó Á∂ Ó‘≈È È≈«¬’≈∫

È∂ ¡«‹‘∂ Ì≈apple Á≈ √∞ÎÈ≈ È‘Δ∫

Ú∂«÷¡≈ √Δ¢

Êapple±apple Á∂ «Ï¡≈È ”Â∂ ÏΔ‹∂ÍΔ Á≈

ÍÒ‡Ú≈apple : ÙÙΔ Êapple±apple Á∂ «¬√ «Ï¡≈È

”Â∂ ÏΔ‹∂ÍΔ Á∂ Ï∞Ò≈apple∂ √ß«Ï Í≈Âapple≈ È∂

«’‘≈ «’ «¬‘ ÙappleÓÈ≈’ ‘À¢ ’≈∫◊apple√

Á∂Ù Â∂ «‘ßÁ±¡≈∫ Á≈ «Èapple≈Áapple ’appleÈ Á≈

’Ø¬Δ ÓΩ’≈ È‘Δ∫ ¤μ‚ÁΔ¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ «‘ßÁ± ¡μÂÚ≈Á ÂØ∫ ÒÀ ’∂ «‘ßÁ±

Í≈«’√Â≈È Â’ ’≈∫◊apple√ Í≈«’√Â≈È

Íapple√ÂΔ ÂØ∫ Ï≈‹ È‘Δ∫ ¡≈¬∂◊Δ¢ ¿∞È∑≈∫

Êapple±apple Á∂ «¬√ «Ï¡≈È Ò¬Δ apple≈‘∞Ò

◊≈∫ËΔ È±ß Ó∞¡≈ÎΔ Óß◊‰ Ò¬Δ «’‘≈ ‘À¢

‹ΩÈ√È Ï∂ÏΔ Í≈¿±‚apple È≈Ò ’À∫√apple! ’ßÍÈΔ È±ß CB ‘˜≈apple ’appleØÛ Á≈ ˜∞appleÓ≈È≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ïμ«⁄¡≈∫ Ò¬Δ Í≈¿±‚apple, Â∂Ò,

ÙÀ∫ͱ ¡≈«Á ω≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ ’ßÍÈΔ ‹ΩÈ√È

¡À∫‚ ‹ΩÈ√È Á∂ Ï∂ÏΔ Í≈¿±‚apple È≈Ò ’À∫√apple ‘؉

Á≈ Ó≈ÓÒ≈ √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À¢ ¡ÓappleΔ’≈

«Úμ⁄ √∂∫‡ Ò±¬Δ ÁΔ ¡Á≈Ò È∂ Óß«È¡≈ «’

‹ΩÈ√È ’ßÍÈΔ Á∂ Ï∂ÏΔ Í≈¿±‚apple ÁΔ Ú‹∑≈ ’apple’∂

Ïμ⁄∂Á≈ÈΔ Á≈ ’À∫√apple ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò

‘Δ ¡Á≈Ò È∂ ’ßÍÈΔ “Â∂ D.FI ¡appleÏ ‚≈Òapple

(’appleΔÏ CB ‘˜≈apple ’appleØÛ apple∞ͬ∂) Á≈ ˜∞appleÓ≈È≈

·Ø«’¡≈ ‘À¢

Á±‹∂ Í≈√∂ ‹ΩÈ√È ¡À∫‚ ‹ΩÈ√È È∂ «’‘≈ ‘À

«’ ¿∞√ Á∂ Í≈¿±‚apple «Úμ⁄ ’À∫√apple ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ’Ø¬Δ Âμ ÓΩ‹±Á È‘Δ∫ ‘È Â∂ ¿∞‘

¡Á≈Ò Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ «ıÒ≈¯ ¡ÍΔÒ

’apple∂◊Δ¢ ’ßÍÈΔ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ¿∞√ Á≈ Í≈¿±‚apple

√∞appleμ«÷¡Â ‘À Â∂ ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò «¬√ Âapple∑≈∫ Á∂

ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple Èμ’Ø-

Èμ’ Ìapple∂, ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ

⁄μÒ apple‘Δ Ú∂«‡ß◊

‹ÒßËappleÕ È«Ù¡≈∫ “Â∂ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple ÁΔ

√ıÂΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫ «Úμ⁄

Ó∞Û ÌΔÛ ÚË‰Δ Ù∞apple± ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ ‹ÒßËapple Á∂

Ó≈‚Ò ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple «Úμ⁄ √≈apple∂ ÏÀμ‚

Î∞μÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ÓappleΔ˜≈∫ 鱧 Ú∂«‡ß◊ “Â∂

appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ E@ ÏÀμ‚ Ú≈Ò∂ «¬√ ÈÙ≈

¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple «Úμ⁄ ˙ÍΔ‚Δ «Úμ⁄ «¬Ò≈‹

’appleÚ≈¿∞‰ ¡≈¬∂ ÓappleΔ˜≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ «Úμ⁄

ÚΔ ’≈ÎΔ Ú≈Ë≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

AB Á√ßÏapple, B@AE 鱧 «Í¤ÒΔ ¡’≈ÒΔ-

ÏΔ‹∂ÍΔ √apple’≈apple ÚμÒØ∫ ‹ÒßËapple Á∂ «√ÚÒ

‘√ÍÂ≈Ò «Úμ⁄ «¬√ Ó≈‚Ò ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿±

’∂∫Áapple Á≈ ¿∞Áÿ≈‡È ’ΔÂ≈ «◊¡≈ √Δ¢

«Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ ˙ÍΔ‚Δ (¡≈¿±‡ ‚Øapple Í∂Ù߇)

«Úμ⁄ «¬μÊ∂ C@D ÓappleΔ˜ ¡≈¬∂¢ «¬√ ‘ÎÂ∂

«¬‘ «◊‰ÂΔ ÚμË ’∂ CCD ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢

ÈÙ∂ ÁΔ ˙Úapple‚ؘ È≈Ò ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫

ÓΩÂ≈∫ Á∂ Ó∞μÁ∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂

’≈appleÚ≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple≈∫ Á∂

‚≈’‡apple≈∫ 鱧 ÓΔ‚Δ¡≈ 鱧 ’Ø¬Δ ÚΔ ‹≈‰’≈appleΔ

È≈ Á∂‰ ÁΔ √ı ‘Á≈«¬Â ’ΔÂΔ ‘À¢ ’∂∫Áapple

Á∂ «¬μ’ ‚≈’‡apple È∂ Áμ«√¡≈ «’ ¡μ‹ ‘Δ

¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ‚Δ˙ ’≈ÈÎappleß«√ß◊ apple≈‘Δ∫

⁄ß‚Δ◊Û∑ ÂØ∫ Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ÓΔ‚Δ¡≈

Â∂ Í∞«Ò√ È≈Ò ’Ø¬Δ ‹≈‰’≈appleΔ È≈ √≈∫fiΔ

’ΔÂΔ ‹≈¬∂¢

‹ÒßËapple «˜Ò∑∂ Á∂ Ù≈‘’؇ «¬Ò≈’∂ Á∂ «Íß‚

ͱÈΔ¡≈ Á∂ ÈßÏappleÁ≈apple «Èappleß‹È «√ßÿ «√appleÎ

G «ÁÈ≈∫ «Úμ⁄ ¡≈͉∂ «Íß‚ Á∂ H ÈΩ‹Ú≈È≈∫

鱧 ‹ÒßËapple Á∂ ÈÙ≈ ¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple «Úμ⁄

Á≈÷Ò ’appleÚ≈ ⁄∞μ’∂ ‘È¢ «Èapple‹ßÈ «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ √≈apple∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ÁΔ ¿∞Óapple C@

√≈Ò ÂØ∫ ÿμ‡ ‘À¢ √≈apple∂ ◊appleΔÏ Í«appleÚ≈apple≈∫

È≈Ò √ÏßË appleμ÷Á∂ ‘È¢

ÎÀ√«Ò¡≈∫ È±ß Â’ÈΔ’Δ Â∂ ’≈ȱßÈΔ ¡≈Ë≈apple≈∫ “Â∂

Í«‘Ò≈∫ ÚΔ ÏÁÒ ⁄∞μ’Δ ‘À¢

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Úμ⁄ BB ÍΔÛ ӫ‘Ò≈Ú≈∫ È∂

«¬Ò˜≈Ó Ò≈«¬¡≈ √Δ «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ‹ΩÈ√È

Ï∂ÏΔ Í≈¿±‚apple “⁄ ÓΩ‹±Á Âμ ¡À√ÏÀ√‡√ ÁΔ

Ú‹∑≈ ’apple’∂ Ïμ⁄∂Á≈ÈΔ Á≈ ’À∫√apple ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

√≈Ò≈∫ ÂØ∫ «¬√ Í≈¿±‚apple Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò ’appleÈ

’apple’∂ «¬È∑≈∫ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 Ïμ⁄∂Á≈ÈΔ Á≈ ’À∫√apple

‘Ø«¬¡≈ Â∂ ¤∂ Ó«‘Ò≈Ú≈∫ ÁΔ ‹≈È ÚΔ ‹≈ ⁄∞μ’Δ

¡ÓappleΔ’≈ «Úμ⁄ √∂∫‡ Ò±¬Δ ÁΔ ¡Á≈ÒÂ

È∂ Óß«È¡≈ «’ ‹ΩÈ√È ’ßÍÈΔ Á∂ Ï∂ÏΔ

Í≈¿±‚apple ÁΔ Ú‹∑≈ ’apple’∂ Ïμ⁄∂Á≈ÈΔ Á≈

’À∫√apple ‘Ø √’Á≈ ‘À

‘À¢ Óß«È¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ Í≈¿±‚apple ÁΔ Ú‹∑≈

È≈Ò ‘Ø¬Δ¡≈∫ «ÏÓ≈appleΔ¡≈∫ Ò¬Δ «¬‘ √Ì ÂØ∫

Úμ‚≈ Ó∞¡≈Ú˜≈ ‘À¢

Ô≈Á apple‘∂ «’ ’ßÍÈΔ “Â∂ Í«‘Ò≈∫ ÚΔ «¬√

Âapple∑≈∫ Á∂ «¬Ò˜≈Ó Òμ◊ ⁄∞μ’∂ ‘È Íapple «¬√ Ú≈apple

Ò≈«¬¡≈ ˜∞appleÓ≈È≈ ‘∞‰ Â’ Á≈ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈

˜∞appleÓ≈È≈ ‘À¢

⁄ΔÈ È∂ ÿ‡≈«¬¡≈ Ì≈appleÂΔ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ”Â∂ Áapple≈ÓÁ ’apple

ÏΔ«‹ß◊Õ Ì≈appleÂ-⁄ΔÈ È∂ «¬’ √ÓfiΩÂ∂ «‘ ⁄ΔÈ ÂØ∫ Áapple≈ÓÁ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫

”Â∂ Áapple≈ÓÁ ’apple ÿμ‡ ’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¡μ‹ «¬Ê∂ «ÚÁ∂Ù ÓßÂapple≈Ò∂ È∂ «’‘≈ «’

⁄ΔÈ ÁΔ «¬’ «¯ÒÓ Ò±’ΔÈΔ¡≈ ÂØ∫ ÍΔÛ «ÏÓ≈appleΔ È≈Ò ‹±fi apple‘∂ ÓappleΔ˜ 鱧 «Á÷≈«¬¡≈

«◊¡≈ √Δ¢ «¬√ “⁄ «¬‘ ÚΔ «Á÷≈«¬¡≈ «◊¡≈ √Δ «’ ‹∂’apple Ì≈apple ÂØ∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ ¡≈√≈ÈΔ

È≈Ò Áapple≈ÓÁ ‘؉ Â≈∫ ÓappleΔ˜≈∫ 鱧 apple≈‘ «ÓÒ √’ÁΔ ‘À¢ ‘≈Ò≈∫«’ ¡‹∂ «¬‘ √ÍÙ‡ È‘Δ∫

‘À «’ ⁄ΔÈ È∂ Ì≈appleÂΔ ’ßÍÈΔ¡≈∫ 鱧 ’À∫√apple ÁΔ¡≈∫ ÁÚ≈¬Δ¡≈∫ Ú∂⁄‰ Á≈ Ò≈«¬√À∫√ «ÁμÂ≈ ‘À

‹≈∫ È‘Δ∫¢ ‹∂’apple ¡«‹‘≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À Â≈∫ «¬‘ «¬’ Úμ‚≈ ’ÁÓ ‘ØÚ∂◊≈¢ ⁄ΔÈ ÁΔ «¬’ ‡Δ.ÚΔ.

«appleÍØapple‡ ¡È∞√≈apple ¿∞Ê∂ √≈Ò “⁄ Ò◊Ì◊ DC Òμ÷ ÒØ’≈∫ 鱧 ’À∫√apple ‘∞ßÁ≈ ‘À¢

ÚπÒÚapple˛∫Í‡È ¡Â∂ ¡≈√ Í≈√ Á∂ «¬Ò≈«’¡ª Ú≈√Â∂ ÷πÙ÷ÏappleΔ!!!


www.samajweekly.com

Ó«‘ß◊≈¬Δ ⁄≈apple √≈Ò Á∂ «√ıapple ”Â∂

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ÊØ’ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple

«Í¤Ò∂ √≈„∂ ⁄≈apple √≈Ò Á∂ √Ì ÂØ∫

¿∞μÍappleÒ∂ ÍμËapple 鱧 ¤±ß‘«Á¡≈∫ E.GG

¯Δ√ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫

«¬‘ Á√ßÏapple B@AC “⁄ √Ì ÂØ∫ ÚμË

E.HH ¯Δ√ÁΔ Áapple‹ ’ΔÂΔ ◊¬Δ √Δ¢

ÊØ’ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple ‹±È ”⁄

ÚË ’∂ E.GG ¯Δ√ÁΔ apple‘Δ

ÊØ’ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple Úˉ Á≈ Ó∞μ÷

’≈appleÈ √Ï˜Δ¡≈∫ ¡Â∂ Â∂Ò Á≈

Ó«‘ß◊≈ ‘؉≈ ‘À¢ ÊØ’ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple

“⁄ Ò◊≈Â≈apple ÂΔ‹∂ Ó‘ΔÈ∂ Ú≈Ë≈

‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¡ÍzÀÒ ÂØ∫ «¬√ “⁄ Ú≈Ë≈

‘Ø «apple‘≈ ‘À¢ Ó¬Δ ÁΔ Â∞ÒÈ≈ “⁄

√Ï˜Δ¡≈∫ ‹±È “⁄ C ◊∞‰≈ ÂØ∫ ÚΔ

«˜¡≈Á≈ Ó«‘ß◊Δ¡≈∫ √È¢ «√apple¯

√Ï˜Δ¡≈∫ ÁΔ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple B.EA

¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚË ’∂ H.AB ¯Δ√ÁΔ ‘Ø

DHADRA

MOTOR SERVICES

Over 30 years Experience

Mercedes Specialist

MOT work & Welding to all

Makes of cars and

commercial vehicle

È؇ : “√Ó≈‹ ÚΔ’ÒΔ” «È¿»˜ Í∂Íapple Á≈ È≈Ó ÒÀ‰ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù «‚√’≈¿π∫‡ «ÓÒ∂◊≈Õ

◊¬Δ ‘À¢ ¡≈Ò±, «Í¡≈‹ √Ì ÂØ∫

Ó«‘ß◊∂ ‘ج∂ ‘È¢ Ó‘ΔÈ≈ Áapple Ó‘ΔÈ≈

¡≈Ë≈apple “Â∂ ‹±È “⁄ ¡≈Ò± ÁΔ ÊØ’

Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple HA.IC ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫

ÚË ’∂ II.@B ¯Δ√ÁΔ ¡Â∂ «Í¡≈˜

ÁΔ ÊØ’ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple AC.B@

¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚË ’∂ AH.BE ¯Δ√ÁΔ

apple‘Δ¢ ‘≈Ò≈∫«’ Á≈Ò≈∫ ÁΔ¡≈∫ ’ΔÓÂ≈∫

“⁄ «◊apple≈Ú‡ Ï‰Δ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ‹±È “⁄

Á≈Ò≈∫ Á∂ Ì≈¡ √≈Ò≈È≈ ¡≈Ë≈apple “Â∂

B@.BC ¯Δ√ÁΔ ÿ‡∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫

«¬Ò≈Ú≈ Ó∞μ„ÒΔ¡≈∫ Ú√Â≈∫ ÁΔ

MOT Only £29.99

All Mechanical & general repairs

13-15 Tatbank Road,

Oldbury,Warley B69 4NG

Á≈Áapple≈ Ó؇apple

√apple«Ú√˜ ÚºÒØ∫

MOTOR ÁΔ

√apple«Ú√ Ùπapple»

’appleÈ ÁΔ ÷πÙΔ

”⁄ √√Â∂ apple∂‡ª Á≈

Ò≈Ì ¿π·≈˙Õ

Tel : 0121 552 5668

Mobile : 07790 720 752

Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple C.AF ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫ ÚË

’∂ E.C@ ¯Δ√ÁΔ ‹Á«’ «Èapple«ÓÂ

¿∞ÂÍ≈Á≈∫ ÁΔ Áapple C.GC ¯Δ√ÁΔ ÂØ∫

ÚË ’∂ D.AG ¯Δ√ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ ‹±È

“⁄ ı∞Áapple≈ Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple Ó¬Δ Á∂

D.HG ¯Δ√ÁΔ Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ ÚË ’∂

E.@G ¯Δ√ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ ‘À¢ ÚËÁΔ

Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ Á∂

¡ßÁ≈˜∂ Ó∞Â≈«Ï’ ‘Δ ‘À¢ ÏÀ∫’ È∂

¡≈͉∂ Â≈˜≈ ¡È∞Ó≈È “⁄

¡’±Ïapple-Ó≈apple⁄ «¤Ó≈‘Δ “⁄ Íz⁄±È

Ó«‘ß◊≈¬Δ Áapple D.G ¯Δ√ÁΔ apple«‘‰ Á≈

¡ßÁ≈˜≈ Íz◊‡≈«¬¡≈ √Δ¢ Ó∞Á«apple’

ÈΔÂΔ √ÓΔ«÷¡≈ ÁΔ «Í¤ÒΔ ÏÀ·’

“⁄ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂ ÈΔÂΔ◊Â

«Ú¡≈‹ Áapple≈∫ “⁄ @.BE ¯Δ√ÁΔ Á≈

Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈ √Δ¢ Ó∞Á«apple’ ÈΔÂΔ

’Ó∂‡Δ ÁΔ ¡◊ÒΔ «ÂßÈ «ÁÈ≈

√ÓΔ«÷¡≈ ÏÀ·’ C@ ‹∞Ò≈¬Δ ÂØ∫ A

¡◊√ Áapple«Ó¡≈È ‘ØÚ∂◊Δ¢

È«Ù¡≈∫ Á≈ apple∞fi≈È Úˉ ’≈appleÈ Íß‹≈Ï ”⁄

¬∂‚˜ ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ ”⁄ ‘Ø«¬¡≈ Ú≈Ë≈

¡ß«ÓÃÂ√apple Â∂ ⁄ß‚Δ◊Û∑ ”⁄ B@-B@ ‘˜≈apple 鱧 ¡μÍ«Û¡≈ ¡ß’Û≈

Ò∞«Ë¡≈‰≈Õ A@-AE √≈Ò Í«‘Ò≈∫ √Ó∞μ⁄∂ √Ó≈‹ “⁄ «¬‘

Ë≈appleÈ≈ Í≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ √Δ «’ ‡appleμ’ ‚apple≈¬ΔÚapple≈∫ “⁄ È≈Ó∞apple≈Á

«ÏÓ≈appleΔ ¬∂‚˜ ¡≈Ó Í≈¬Δ ‹≈∫ÁΔ ‘À Íapple ‘∞‰ ¿∞’ Ë≈appleÈ≈

«ÏÒ’∞Ò ÏÁÒÁΔ È˜apple ¡≈ apple‘Δ ‘À, «’¿∞∫«’ ‘∞‰ ‡appleμ’

‚apple≈¬ΔÚapple≈∫ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ⁄ß◊∂ ÍÛ∑∂-«Ò÷∂

¡Â∂ ÷≈∫Á∂ ÍΔ∫Á∂ Í«appleÚ≈apple≈∫ È≈Ò √ÏßË appleμ÷Á∂

‚≈’‡apple≈∫, Ú’ΔÒ≈∫, ¡¯√apple≈∫ Â∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ “⁄

ÚΔ «¬‘ «ÏÓ≈appleΔ Í≈¬Δ ‹≈‰ Òμ◊Δ ‘À, ‹Ø «’

√Ó≈‹ Ò¬Δ «⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À Õ ¡À⁄. ¡≈¬Δ.

ÚΔ. ÍΔÛ ÓappleΔ˜≈∫ Ò¬Δ ’≈√«Òß◊ Á≈ ’ßÓ ’apple

apple‘∂ Úμ÷-Úμ÷ ÓÈØ«Ú«◊¡≈È’≈∫ Â∂ ’≈√Òapple≈∫

È∂ Áμ«√¡≈ ‘À «’ «‹¿∞∫-«‹¿∞∫ Íß‹≈Ï “⁄

È«Ù¡≈∫ Á≈ apple∞fi≈È ÚËÁ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À, «Â¿∞∫-

«Â¿∞∫ ¡À⁄. ¡≈¬Δ. ÚΔ./¬∂‚˜ ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ “⁄ ÚΔ Ï∂‘μÁ ‘Àapple≈ÈΔ‹È’ Ú≈Ë≈ ‘Ø

«apple‘≈ ‘À Õ «¬’μ·Δ ’ΔÂΔ ‹≈‰’≈appleΔ Ó∞Â≈«Ï’

Ò∞«Ë¡≈‰≈ “⁄ ¡Ω√ÂÈ HD@@, ¡ß«ÓÕÂ√apple “⁄ B@,@@@,

⁄ß‚Δ◊Û∑ “⁄ B@,@@@, Í«‡¡≈Ò≈ “⁄ A@,@@@, Ï«·ß‚≈

“⁄ F@@@, ÎappleΔÁ’؇ “⁄ A@,@@@, ‘∞«Ù¡≈appleÍ∞apple “⁄

A@,@@@, ‹ÒßËapple “⁄ AB@@@ ‹Á«’ ÓØ◊≈ “⁄ AE@@ Á∂

’appleΔÏ ÓappleΔ˜ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È Õ «¬‘ ¿∞‘ ÓappleΔ˜ ‘È ‹Ø

«’√∂ «ÏÓ≈appleΔ ’≈appleÈ ‘√ÍÂ≈Ò≈∫ Â∂ ¬∂‚˜ ’߇appleØÒ

√ß√Ê≈Ú≈∫ “⁄ ÷±È ‡À√‡ ’apple≈¿∞‰ Ò¬Δ Í‘∞ß⁄∂ Â≈∫ «ÏÓ≈appleΔ

ÁΔ Í¤≈‰ ‘Ø¬Δ Õ ‹≈‰’≈appleΔ Ó∞Â≈«Ï’ √ß◊apple±apple,

Î≈«˜Ò’≈, Í·≈Ȓ؇, ÂappleÈ Â≈appleÈ, ÈÚ≈∫Ù«‘apple,

Ó≈È√≈, ◊∞appleÁ≈√Í∞apple, Ó∞‘≈ÒΔ ¡≈«Á

«˜«Ò∑¡≈∫ “⁄ ÚΔ ¬∂‚˜ ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ

«◊‰ÂΔ “⁄ Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ ‘؉ ÁΔ

√ßÌ≈ÚÈ≈ ‘À Õ Ò∞«Ë¡≈‰≈ “⁄ ¬∂‚˜

’߇appleØÒ √∞√≈«¬‡Δ ÚÒØ∫ ⁄Ò≈¬∂ ‹≈ apple‘∂

’∂∫Áapple “⁄ ’ßÓ ’apple apple‘∂ ’≈√Òapple

Á«ÚßÁapple ÙappleÓ≈ È∂ Áμ«√¡≈ ‘À «’

√apple’≈apple ÚÒØ∫ √±¬Δ/√«appleß‹ “Â∂ appleØ’

Ò◊≈¬∂ ‹≈‰ “Â∂ Íß‹≈Ï “⁄ ¡À⁄.

¡≈¬Δ. ÚΔ. ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ «◊‰ÂΔ “⁄ ‘Øapple

Úμ‚≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø ‹≈‰ ÁΔ √ßÌ≈ÚÈ≈ ÂØ∫

«¬È’≈apple È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ Õ

‹ÁØ∫«’ Ò∞«Ë¡≈‰≈ “⁄ ÈÙ≈ ÍΔÛÂ≈∫ Á≈ «¬Ò≈‹ ’apple apple‘∂

‚≈. «¬ßÁapple‹Δ «√ßÿ „Δ∫◊apple≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ È«Ù¡≈∫

鱧 ˜ÏappleÁ√ÂΔ ÏßÁ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈, ‹∂ √μ⁄Ó∞μ⁄ ‘Δ

√apple’≈apple ÈÙ≈ ÏßÁ ’appleÈ≈ ⁄≈‘∞ßÁΔ ‘À Â≈∫ ÈÙ≈ ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ

’≈√«Òß◊ ’appleÈ È±ß Í«‘Ò Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Õ

ıÏappleª

Sandwell Wolverhampton

Birmingham & Solihull Plated

Vehicle available

• Cars, Multi Seaters, 9 Seaters & Prestige

• Replacement Taxis & Private Hire

• Recovery & Storage

Personal

Injury

Specialist

19/07/2018

H √≈Ò≈ ÔØ◊≈ ⁄À∫ÍΔ¡È ¬ΔÙÚapple ÙappleÓ≈ Ï«‰¡≈ “«Ïz«‡Ù «¬ß‚Δ¡È ¡≈Î ÁΔ ¬Δ¡apple”

Òß‚È (apple≈‹ÚΔapple √Óapple≈) ÔØ◊≈

Á∂ ÷∂Âapple «Ú⁄ ¡√Ë≈appleÈ

¿∞ÍÒÏËΔ ‘≈√Ò ’appleÈ Ú≈Ò∂

Ì≈appleÂΔ Ó±Ò Á∂ H √≈Ò≈

¬ΔÙÚapple ÙappleÓ≈ 鱧 “«Ïz«‡Ù

«¬ß‚Δ¡È ¡≈Î ÁΔ ¬Δ¡apple“

Í∞apple√’≈apple È≈Ò √ÈÓ≈«ÈÂ

’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¿∞‘ ¡ß‚apple-

AA «Ïz«‡Ù apple≈Ù‡appleΔ ÔØ◊≈

Ó∞’≈ÏÒ∂ Á≈ ‹∂± ‘À¢ ¬ΔÙÚapple

ÙappleÓ≈ È∂ «Èμ‹Δ ¡Â∂

’Ò≈ÂÓ’ ÁØ‘≈∫ Âapple∑≈∫ Á∂ ÔØ◊≈

«Ú⁄ ’¬Δ √ÈÓ≈È ‘≈√Ò ’ΔÂ∂ ‘È¢

ÏΔÂ∂ Ó‘ΔÈ∂ ’ÀÈ∂‚≈ Á∂ «ÚÈΔÍÀ◊

«Ú⁄ ¡≈ÔØ«‹Â “ÚappleÒ‚ √‡±‚À∫‡

◊∂Ó˜-B@AH“ «Ú⁄ ◊z∂‡ «Ïz‡∂È ÁΔ

È∞Ó≈«¬ßÁ◊Δ ’apple«Á¡≈∫ ¬ΔÙÚapple ÙappleÓ≈

È∂ √ØÈ ÂÓ◊≈ ‘≈√Ò ’ΔÂ≈ √Δ¢ «¬√

‘ÎÂ∂ Ïapple«ÓßÿÓ «Ú⁄ ¡≈ÔØ«‹Â FÚ∂∫

√≈Ò≈È≈ √ÈÓ≈È √Ó≈appleØ‘ «Ú⁄

¬ΔÙÚapple 鱧 ÈΩ‹Ú≈È ‹∂± Ùz∂‰Δ «Ú⁄

“«Ïz«‡Ù «¬ß‚Δ¡È ¡≈Î ÁΔ ¬Δ¡apple“

‘∞‰ Ì≈apple «Úμ⁄ ⁄≈¬ΔÈ≈ ÏÀ∫’ ÚΔ...

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ Ì≈appleÂΔ «apple˜appleÚ ÏÀ∫’ È∂

ÏÀ∫’ ¡≈Î ⁄≈¬ΔÈ≈ 鱧 Ì≈apple «Úμ⁄

¡≈Í‰Δ Í«‘ÒΔ Ù≈÷≈ ÷ØÒ∑‰ ÁΔ

ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À¢ √±Âapple≈∫ Ó∞Â≈Ï’

ÏΔ˙√Δ È±ß «¬√ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ

Á√Â≈Ú∂˜ ÚΔ ‹≈appleΔ ’apple «ÁμÂ∂ ◊¬∂

‘È¢ Ì≈apple Â∂ ⁄ΔÈ «Ú⁄≈Ò∂ √ÏßË

√∞Ë≈appleÈ Ò¬Δ ⁄∞μ’∂ ’ÁÓ≈∫ «Úμ⁄

Ì≈appleÂΔ ÏÀ∫«’ß◊ ÷∂Âapple «Úμ⁄ ⁄ΔÈ ÁΔ

¡≈ÓÁ √ÏßËΔ √«‘ÓÂΔ Ï‰ √Δ¢

ÏΔÂ∂ «ÁÈΔ∫ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple

ÓØÁΔ Â∂ ⁄ΔÈΔ apple≈Ù‡appleÍÂΔ ÙΔ

«˜È«Íß◊ «Ú⁄≈Ò∂ Í«‘Ò≈∫ Ú∞‘≈È

Â∂ «Îapple «⁄ßÁ◊≈˙ «Úμ⁄ ‘Ø¬Δ¡≈∫

Ó∞Ò≈’≈Â≈∫ ÁΩapple≈È ¡≈apple«Ê’

√«‘ÔØ◊ Әϱ ’appleÈ Á∂ Ó∞μ«Á¡≈∫

“Â∂ √«‘ÓÂΔ Ï‰Δ √Δ «‹È∑≈∫ «Úμ⁄

ÏÀ∫«’ß◊ ÷∂Âapple ÚΔ Ù≈ÓÒ ‘À¢ ⁄ΔÈ Á∂

A@@ ÂØ∫ ÚμË √≈Ò Í∞apple≈‰∂ «¬√ ÏÀ∫’

Á≈ Ó≈apple«’‡ ’ÀÍΔ‡Ò ’appleΔÏ AEH

¡appleÏ ‚≈Òapple ÂØ∫ ÚΔ ÚμË ‘À¢ ÏΔ˙√Δ

Ì≈apple «Úμ⁄ ’ÁÓ appleμ÷‰ Ú≈Ò≈

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÁΔ Î‡’≈apple ÂØ∫

Ï≈¡Á √apple’≈apple È∂ Â≈‹ Ó‘μÒ

ÁΔ Á∂÷Ì≈Ò Ò¬Δ Ï‰≈¬Δ ’Ó∂‡Δ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ «È«ÂÈ ◊‚’appleΔ È∂ ¡μ‹ «’‘≈

«’ √apple’≈apple È∂ Â≈‹ Ó‘μÒ Á∂ ¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ ÚË apple‘∂

¿∞ÁÔØ«◊’ ÍzÁ±Ù‰ 鱧 Á∂÷«Á¡≈∫ Ú≈Â≈ÚappleÈ ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫, ¡ÀÈ. ¬Δ. ¬Δ. ¡≈apple. ¡≈¬Δ., ¡≈¬Δ. ¡≈¬Δ.

‡Δ˜. ¡Â∂ ‘Øapple ÎappleÓ≈∫ È≈Ò «ÓÒ

’∂ «¬’ ’Ó∂‡Δ Á≈ ◊·È ’ΔÂ≈

‘À¢ Ú≈Â≈ÚappleÈ ÓßÂapple≈Ò∂ Á∂

√’μÂapple √Δ. ’∂. «ÓÙapple≈ «¬√

’Ó∂‡Δ Á∂ ÍzË≈È ‘؉◊∂¢

√appleÚ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò ÁΔ Î‡’≈apple

ÂØ∫ ’∞fi «ÁÈ Ï≈¡Á ‘Δ Â≈‹

Ó‘μÒ ÁΔ √≈∫Ì √ßÌ≈Ò Á∂ Ó∞μÁ∂

“Â∂ «¬’ ¿∞μ⁄ ÍμËappleΔ ÏÀ·’ appleμ÷Δ

◊¬Δ «‹√ “⁄ «¬È∑≈∫ Ó∞μ«Á¡≈∫ “Â∂

◊μÒÏ≈ ’ΔÂΔ¢ «¬√ ÏÀ·’ Á≈

Ó∞μ÷ Ó∞μÁ≈ Â≈‹ Ó«‘Ò Á∂ ¡≈Ò∂ Á∞¡≈Ò∂ ÎÀÒ apple‘∂ ÍzÁ±Ù‰ ÂØ∫

Ó∞’ÂΔ Í≈¿∞‰ Ï≈apple∂ √Δ¢ «¬√ ÏÀ·’ ÁΔ ÍzË≈È◊Δ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ

ÓßÂappleΔ «È«ÂÈ ◊‚’appleΔ ¡Â∂ È«‘apple «Ú’≈√ ÓßÂappleΔ

√«Â¡≈Í≈Ò «√ßÿ È∂ ’ΔÂΔ¢ Ô±. ÍΔ. Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÔØ◊Δ

¡≈«Áμ«Â¡≈È≈Ê ÚΔ ÏÀ·’ “⁄ Ù≈«ÓÒ √È¢ ÏÀ·’ ¿∞ÍappleßÂ

ÍμÂapple’≈apple≈∫ 鱧 √ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫ ◊‚’appleΔ È∂ «’‘ «’ ¿∞‘

√appleÚ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò Á∂ «ÈappleÁ∂Ù≈∫ Á≈ √«Â’≈apple ’appleÁ∂ ‘≈∫ ¡Â∂

Â≈‹ Ó«‘Ò ÁΔ Á∂÷ apple∂÷ Ò¬Δ ‘apple √ßÌÚ ’ÁÓ ⁄∞μ’≈∫◊∂¢

Á±‹≈ ⁄ΔÈΔ ÏÀ∫’ ‘À¢ ÏÀ∫’ ¡≈Î

⁄≈¬ΔÈ≈ È∂ ‹∞Ò≈¬Δ B@AF «Úμ⁄

ÓȘ±appleΔ Ò¬Δ ¡apple˜Δ «ÁμÂΔ √Δ¢

‘≈Ò≈∫«’ ¿∞√ √Ó∂∫ ‚Ø’Ò≈Ó Ó∞μÁ∂

’apple’∂ Ó≈ÓÒ≈ ¿∞Òfi «◊¡≈ √Δ¢

Áμ«√¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ ÏΔ˙√Δ

ÁΔ¡≈∫ Ó≈Ò’≈È≈ «‘μ√∂Á≈appleΔ¡≈∫

√ßÏËΔ ÚΔ ’∞fi Ùμ’Δ √Ú≈Ò ¿∞μ·∂ √Δ

«‹È∑≈∫ Ó∞Â≈Ï’ «¬√ Á≈ «ÈÔßÂapple‰

⁄ΔÈΔ ÎΩ‹ Á∂ ‘μÊ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ «¬ß‚√‡appleΔ¡Ò ¡À∫‚

’Óapple«Ù¡Ò ÏÀ∫’ ¡≈Î ⁄≈¬ΔÈ≈

B@AA ÂØ∫ ‘Δ Ì≈apple «Úμ⁄ ÓΩ‹±Á ‘À¢

«¬√ ÁΔ «¬μ’ Ù≈÷≈ Ó∞ßÏ¬Δ «Úμ⁄ ‘À¢

Ì≈apple ÁΔ √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ √apple’≈appleΔ

ÏÀ∫’ ¡À√ÏΔ¡≈¬Δ ÁΔ¡≈∫ ÚΔ ÁØ

Ù≈÷≈Ú≈∫ ⁄ΔÈ «Úμ⁄ ⁄ß◊≈ ’≈appleØÏ≈apple

’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈

Ì≈apple Á∂ ÏÀ∫’ ¡≈Î ÏÛØÁ≈, ’∂Èapple≈

ÏÀ∫’, ¡≈¬Δ√Δ¡≈¬Δ√Δ¡≈¬Δ Â∂

¡À’«√√ ÏÀ∫’ ÁΔ ÚΔ «¬μ’-«¬μ’

Ù≈÷≈ ⁄ΔÈ «Úμ⁄ ÓΩ‹±Á ‘À¢

È≈Ò √ÈÓ≈«È ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢

¬ΔÙÚapple Á∂ «ÍÂ≈ «ÚÙÚÈ≈Ê È∂ «’‘≈

«’ ¿∞√ ÁΔ¡≈∫ ¿∞ÍÒÏËΔ¡≈∫ “Â∂ √≈ȱß

Ó≈‰ ‘À¢ ¿∞√ È∂ Ù≈ÈÁ≈apple ¡’≈Á«Ó’

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¡√Δ∫ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘≈∫

«’ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ‹ΔÚÈÙÀÒΔ ¡Â∂

¡≈ÁÂ≈∫ È≈Ò Úμ«‚¡≈∫ ¡Â∂ Ïμ«⁄¡≈∫

鱧 Íz∂«apple ’apple∂¢ «¬μÊ∂ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’

¬ΔÙÚapple ÙappleÓ≈ ÓÀ√±apple Á∂ apple«‘‰ Ú≈Ò≈

‘À¢ ¿∞‘ √Ó∂∫-√Ó∂∫ “Â∂ ÓÀ√±apple ¡≈ ’∂

7

√∞ÁΔ’Ù≈ ω∂ ÈÚ∂∫

«Èappleß’≈appleΔ Ó∞÷Δ

˱appleΔÕ «Èappleß’≈appleΔ Ï≈Ï≈ ‘appleÁ∂Ú «√ßÿ ÁΔ √Ì ÂØ∫ ¤Ø‡Δ

√Í∞μÂappleΔ √∞ÁΔ’Ù≈ 鱧 «Èappleß’≈appleΔ Ó∞÷Δ Ó≈Â≈ √«ÚßÁapple

‘appleÁ∂Ú ÚÒØ∫ ¡μ‹ «ÁμÒΔ «Ú÷∂ ◊∞apple◊μÁΔ √Ω∫͉ Á≈

¡ÀÒ≈È ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ «Èappleß’≈appleΔ «ÓÙÈ Á∂ ÍzÀμ√

¡À∫‚ ÍÏÒΔ«√‡Δ «ÚÌ≈◊ Á∂ ÓÀ∫Ïapple

«¬ß⁄≈apple‹ «’appleÍ≈ √≈◊apple È∂ Áμ«√¡≈ «’

Ó≈Â≈ √«ÚßÁapple ‘appleÁ∂Ú ÚÒØ∫ ¡≈͉∂

«‹¿±∫Á∂ ‹Δ¡ ¡≈Í‰Δ «¬μ¤≈ È≈Ò «¬‘

◊∞apple◊μÁΔ √∞ÁΔ’Ù≈ 鱧 √Ω∫ÍΔ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂

√∞ÁΔ’Ù≈ ‘∞‰ «Èappleß’≈appleΔ «ÓÙÈ Á∂ ÈÚ∂∫

Ó∞÷Δ ‘؉◊∂¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ √ß «Èappleß’≈appleΔ «ÓÙÈ Á∂

Ó∞÷Δ Ï≈Ï≈ ‘appleÁ∂Ú «√ßÿ Á≈ «Í¤Ò∂ √≈Ò AC Ó¬Δ È±ß

’ÀÈ∂‚≈ «Ú÷∂ «¬’ √Û’ ‘≈Á√∂ “⁄ «Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ √Δ

¡Â∂ «¬√ ‘≈Á√∂ «Ú⁄ ÌÀ‰ √∞ÁΔ’Ù≈ Á∂ ÍÂΔ ¡ÚÈΔÂ

√∂ÂΔ¡≈ Á≈ ÚΔ «Á‘≈∫ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫

Ï≈¡Á Ó≈Â≈ √«ÚßÁapple ‘appleÁ∂Ú «Èappleß’≈appleΔ «ÓÙÈ Á∂ ÈÚ∂∫

Ó∞÷Δ Ï‰ ◊¬∂ √È ¡Â∂ ¡μ‹ AF ‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ¿∞È∑≈∫ È∂

«¬‘ ◊∞apple◊μÁΔ √∞ÁΔ’Ù≈ 鱧 √Ω∫Í «ÁμÂΔ ‘À ¡Â∂ √ß◊Â≈∫

鱧 «¬√ ÁΔ √±⁄È≈ Á∂‰ Ò¬Δ ¡μ‹ AG ‹∞Ò≈¬Δ «ÁÈ

Óß◊ÒÚ≈apple 鱧 «ÁμÒΔ Á∂ Ï∞apple≈ÛΔ appleØ‚ “Â∂ ω∂ ◊apple≈¿±∫‚

“⁄ «¬’ √Ó≈◊Ó appleμ«÷¡≈ «◊¡≈ ‘À «‹√ “⁄ Ó≈Â≈ ÚÒØ∫

√ß◊Â≈∫ ÁΔ ‘≈˜appleΔ “⁄ √∞ÁΔ’Ù≈ 鱧 ÈÚ∂∫ «Èappleß’≈appleΔ Ó∞÷Δ

Ï‰È Á≈ apple√ÓΔ ¡ÀÒ≈È ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

ÔØ◊≈ ÁΔ «√÷Ò≈¬Δ ÒÀ∫Á≈ ‘À¢

¿∞∫fi ÚΔ ÓÀ√±apple 鱧 Úμ’≈appleΔ ÔØ◊≈

◊∞apple±¡≈∫ Á≈ ◊Û∑ «’‘≈ ‹≈∫Á≈

‘À¢ «˜’appleÔØ◊ ‘À «’ H √≈Ò≈

¬ΔÙÚapple ‘∞‰ Âμ’ A@@ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ √Ó≈◊Ó≈∫ «Ú⁄ ÔØ◊≈

Á≈ ÍzÁappleÙÈ ’apple ⁄∞μ’≈ ‘À¢ ¿∞√

鱧 Ú∂Á ¡Â∂ ◊ΔÂ≈ Á∂ E@ ÙÒØ’

Ô≈Á ‘È¢ Ó¬Δ «Ú⁄ Â∞apple’Δ

«Ú⁄ ‘ج∂ Ô±appleØ ¬∂ÙΔ¡È ÔØ◊≈

Ó∞’≈ÏÒ∂ «Ú⁄ ¿∞√ È∂ √ØÈ

ÂÓ◊≈ «‹μ«Â¡≈¢ ÍΔÛÂ≈∫ ÁΔ

ÓÁÁ Ò¬Δ ¬ΔÙÚapple È∂ Îß‚ «¬’μ·≈

’appleÈ Ò¬Δ ’¬Δ Ú≈apple ÔØ◊≈ Á≈

ÍzÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ «¬‘ √ÈÓ≈È

‘≈√Ò ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘∞‰ ¬ΔÙÚ≈apple

Á≈ ¿∞Á∂Ù Á√ßÏapple «Ú⁄ «⁄ÒΔ «Ú⁄

‘؉ Ú≈Ò≈ ÔØ◊≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ «‹μ‰≈

‘À¢ «¬√ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ ‹ÈÚappleΔ B@AI

«Ú⁄ ÏΔ«‹ß◊ «Ú⁄ ¡Â∂ √≈Ò B@AI

«Ú⁄ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫

ÚappleÒ‚ ◊∂Ó˜ «‹μ‰≈ ‘À¢

07958-320-320 07929-673-710

46 Summer Road Erdington, Birmingham B23 6UR

TeL : 0121 373 7777 | Fax : 0121 377 6382

Email : inforoyalclaims.com.uk | Web. www.royalclaims.co.uk


8 19/07/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

√ß ’ÏΔapple Ó‘≈È √Ó≈‹ √∞Ë≈apple’ √È-apple≈Ù‡appleÍÂΔ

¯«Â‘≈Ï≈ÁÕ apple≈Ù‡appleÍÂΔ apple≈Ó È≈Ê ’Ø«ÚßÁ

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ «˜Ò∑≈ ¯«Â‘≈Ï≈Á “⁄ √ßÂ

’ÏΔapple Á≈√ Á∂ ‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ √ÏßËΔ Ó‘≈∫’∞ßÌ

ÍzØ◊apple≈Ó “⁄ ÏÂΩapple Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ Í‘∞ß⁄∂,

«‹μÊ∂ ‚Δ.√Δ. ‚≈: ‘appleÁΔÍ «√ßÿ È∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈

√Ú≈◊ ’ΔÂ≈¢

«¬√ ÍzØ◊apple≈Ó «Ú⁄ «ÁμÒΔ, apple≈‹√Ê≈È,

¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù, «Ï‘≈apple, ÓμË ÍzÁ∂Ù, Ï∞ßÁ∂Ò÷ß‚

ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á∂Ù Á∂ Úμ÷-Úμ÷ «‘μ«√¡≈∫ ÂØ∫

Úμ‚Δ «◊‰ÂΔ «Ú⁄ ÒØ’ Í‘∞ß⁄∂ √È¢ ÒØ’≈∫ ȱß

√ßÏØËÈ ’apple«Á¡≈∫ apple≈Ù‡appleÍÂΔ È∂ «’‘≈ «’

¡μ‹ Á∂ ÍzØ◊apple≈Ó È±ß ’ÏΔapple Íz∂ÓΔ¡≈∫ Á≈

Ó‘≈∫’∞ßÌ ¡Â∂ “«ÓßÈΔ «¬ß‚Δ¡≈“ ÚΔ «’‘≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ √ß ’ÏΔapple Á≈√

«’√∂ «¬’ Úapple◊ Á∂ È≈ ‘Ø ’∂ ‘apple Úapple◊ ÁΔ

ÌÒ≈¬Δ Ò¬Δ √Ø⁄Á∂ √È ¡Â∂ ¿∞‘ «¬’ Ó‘≈È

√Ó≈‹-√∞Ë≈apple’ √È¢ ¿∞È∑≈∫ ‹≈Â-Í≈Â,

¿±⁄-ÈΔ⁄ ¡Â∂ ¿∞√ √Ó∂∫ ÁΔ¡≈∫ Ï∞apple≈¬Δ¡≈∫ Á∂

È≈Ò-È≈Ò Ì∂ÁÌ≈Ú Úapple◊Δ¡≈∫ ’∞appleΔÂΔ¡≈∫ ȱß

ıÂÓ ’appleÈ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ⁄∂ÂÈ≈ ÍÀÁ≈

’ΔÂΔ¢ ‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple ÚÒØ∫ ÒØ’≈∫ Á∂ «‘Â

Ô±. ÍΔ. ”⁄ √Ó±«‘’ ‹Ïapple ‹È≈‘

«Íμ¤Ø∫ ¡ΩappleÂ È±ß «‹¿±∫Á≈ √≈«Û¡≈

√ßÌ≈Ò (Ô±. ÍΔ.) Õ «¬μÊØ∫ Á∂ ◊∞ÈΩapple «¬Ò≈’∂ “⁄ «¬’

¡Ωapple È≈Ò ’«Ê ÂΩapple “Â∂ Íß‹ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫ ÚÒØ∫

√Ó±«‘’ ‹Ïapple ‹È≈‘ ’appleÈ ¿∞Íappleß ¿∞√ ȱß

«‹¿±∫«Á¡≈∫ √≈Û «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ Í∞«Ò√ È∂ Áμ«√¡≈ «’

«¬‘ ÿ‡È≈ Ù∞μ’appleÚ≈apple 鱧 Ú≈ÍappleΔ ‹ÁØ∫ C@ √≈Ò≈

ÍΔÛÂ≈ ¡≈͉∂ ÿapple ¡≈Í‰Δ Ï∂‡Δ È≈Ò √Δ¢ Íß‹

«Ú¡’ÂΔ ¿∞√ Á∂ ÿapple Á≈ıÒ ‘ج∂ ¡Â∂ ¿∞√ È≈Ò ‹Ïapple

‹È≈‘ ’ΔÂ≈¢ Ï≈¡Á «Ú⁄ Íß‹∂ ¿∞√ 鱧 ⁄∞μ’ ’∂ «¬’

fiΩ∫ÍÛΔ “⁄ ÒÀ ◊¬∂ ¡Â∂ ¿∞√ 鱧 «‹¿±∫Á≈ √≈Û «ÁμÂ≈¢

«¬√ Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ÍΔÛÂ≈ Á∂ ÍÂΔ ÚÒØ∫ «Ù’≈«¬Â Áapple‹

’appleÚ≈¬Δ ◊¬Δ ‘À¢ Í∞«Ò√ È∂ ¡apple≈Ó «√ßÿ, Ó‘≈∫ÚΔapple,

⁄appleÈ «√ßÿ, ◊∞μÒ± ¡Â∂ ÌØÈ≈ È≈∫¡ Á∂ «Ú¡’ÂΔ¡≈∫

«ıÒ≈¯ Ó≈ÓÒ≈ Áapple‹ ’apple «Ò¡≈ ‘À¢ ÍΔÛÂ≈ ÁΔ Ò≈Ù

ÍØ√‡Ó≈apple‡Ó Ò¬Δ Ì∂‹ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À ¡Â∂ ÁØÙΔ¡≈∫ ȱß

ÎÛÈ Ò¬Δ Í∞«Ò√ ¤≈Í∂Ó≈appleΔ ’apple apple‘Δ ‘À¢

Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ 鱧 ÒÀ ’∂ ’≈∫◊apple√ Ï≈apple∂ «‡μÍ‰Δ ÓØÁΔ

ÁΔ «ÏÓ≈apple Ó≈È«√’Â≈ ÁΔ fiÒ’-¡ÈßÁ ÙappleÓ≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ È∂ «’‘≈ «’ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ ÁΔ «¬‘ «‡μÍ‰Δ «’ «¬‘ Í≈apple‡Δ

’∂ÚÒ Ó∞√ÒÓ≈È ÓappleÁ≈∫ Ò¬Δ ‘À ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«ÏÓ≈apple Ó≈È«√’Â≈ 鱧 ¿∞‹≈◊apple ’appleÁΔ ‘À

Õ ’μÒ∑ ¡≈˜Ó◊Û∑ «Ú÷∂

¡≈͉∂ Ì≈Ù‰ ÁΩapple≈È ÓΩÁΔ È∂

’≈∫◊apple√ “Â∂ ¿∞√ Á∂ «ÂßÈ

ÂÒ≈’ Ï≈apple∂ √‡À∫‚ Ò¬Δ «Âμ÷≈

‘ÓÒ≈ ’apple«Á¡≈∫ Í∞쫤¡≈ √Δ

«’ ’Δ «¬‘ ’∂ÚÒ Ó∞√«ÒÓ

ÓappleÁ≈∫ Ò¬Δ Í≈apple‡Δ ‘À Õ

’≈∫◊apple√ Á∂ √ΔÈΔ¡apple Ï∞Ò≈apple∂

¡ÈßÁ ÙappleÓ≈ È∂ «’‘≈ «’

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Ò◊≈Â≈apple

¡≈͉∂ ¡‘∞Á∂ Á∂ Ù≈È È±ß √μ‡ Ó≈apple apple‘∂

‘È Õ ‹Ø ’∞fi ¿∞È∑≈∫ ’μÒ∑ «’‘≈ √Δ ¡√Δ∫

Quot

‹ÈÓ «Á‘≈Û∂ √ÏßËΔ Ó‘≈∫’∞ßÌ ÍzØ◊apple≈Ó ”⁄ ÏÂΩapple Ó∞μ÷ Ó«‘Ó≈È Ú‹Ø∫ Í‘∞ß⁄∂

Ò¬Δ ⁄Ò≈¬Δ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ’«Ò¡≈‰’≈appleΔ

ÔØ‹È≈Ú≈∫ ¡Â∂ ÈΔÂΔ¡≈∫ ÁΔ ÙÒ≈ÿ≈

¡ÓappleÈ≈Ê Ô≈Âapple≈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple

«Ú⁄ ω √’ÁΔ ‘À ÈÚΔ∫ √apple’≈apple

√zΔÈ◊appleÕ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple “⁄ ¡ÓappleÈ≈Ê Ô≈Âapple≈ Á∂

Ï≈¡Á ÈÚΔ∫ √apple’≈apple Ï‰È Á∂ ¡≈√≈apple ‘È¢

ÍΔ.‚Δ.ÍΔ. Á∂ Ï≈◊Δ «ÚË≈«¬’ Ì≈‹Í≈ ÁΔ √‘≈«¬Â≈

È≈Ò √apple’≈apple ω≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ “⁄ Òμ◊∂ ‘ج∂ ‘È¢

√±Âapple≈∫ ¡È∞√≈apple ÍΔÍÒ˜ ’≈ÈÎappleß√ Á∂ ⁄∂¡appleÓÀÈ

¡Â∂ Ì≈‹Í≈ Á∂ È∂Û∂ Áμ√∂ ‹≈∫Á∂ √‹≈Á ◊ÈΔ ÒΩÈ

‹ßÓ±-’ÙÓΔapple Á∂ ÈÚ∂∫ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ‘Ø √’Á∂ ‘È¢

ÍΔ.‚Δ.ÍΔ -Ì≈‹Í≈ ◊·‹ØÛ √apple’≈apple ‡∞쇉 Ï≈¡Á

ÍΔ.‚Δ.ÍΔ. “⁄ Ï◊≈Ú ‘∞‰ ÷∞Ò ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈

apple‘Δ ‘À¢ Ó«‘ϱÏ≈ Ó∞ÎÂΔ ÚÒØ∫ √apple’≈apple ‡∞쇉 Ï≈¡Á

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ «ÚÚ≈Á «Ï¡≈ÈÏ≈˜Δ 鱧 ÒÀ ’∂

Ó«‘ϱÏ≈ 鱧 ÍΔ.‚Δ.ÍΔ. ÁΔ ÍzË≈È◊Δ “ÂØ∫ ‘‡≈¿∞‰

ÁΔ ◊μÒ ÚΔ ⁄μÒ apple‘Δ ‘À¢ «¬√ apple≈‹ÈΔÂ’ ‘Ò⁄Ò

ÁΩapple≈È ÷∞μÒ∑ ’∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ÍΔ.‚Δ.ÍΔ. «ÚË≈«¬’

¡ÏÁ∞Ò Ó‹ΔÁ Í‚apple È∂ ‹ÒÁΔ √apple’≈apple ω≈¿∞‰ Á∂

√ß’∂ «Áß«Á¡≈∫ EA ÓÀ∫Ïapple≈∫ Á≈ √ÓappleÊÈ ‘≈√Ò ‘؉

¿∞√ Á≈ √÷ «ÚappleØË ’appleÁ∂ ‘≈∫ Õ «¬√ ÂØ∫

¿∞È∑≈∫ ÁΔ «ÏÓ≈apple ¡Â∂ ÷apple≈Ï Ó≈È«√’Â≈

Á≈ ÍÂ≈ Ò◊Á≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬‘

¿∞È∑≈∫ ÁΔ √Ó≈‹ 鱧 Úß‚‰ ÁΔ ’Ø«Ù√ ‘À Õ

¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó∞μ÷ «ÚappleØËΔ Í≈apple‡Δ

’≈∫◊apple√ È∂ ’ΩÓΔ Ò«‘apple ¡Â∂

¡≈˜≈ÁΔ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ ’ΔÂΔ √Δ Õ «¬√ ȱß

Ó∞√«ÒÓ Í≈apple‡Δ ’«‘‰≈

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß ÙØÌÁ≈ È‘Δ∫

Õ ÙappleÓ≈ È∂ «’‘≈ «’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«ÏÓ≈apple Ó≈È«√’Â≈ ’ΩÓΔ

«⁄ßÂ≈ Á≈ «ÚÙ≈ ‘À Õ ¿∞È∑≈∫

«’‘≈ «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È∂

«‹‘Û∂ «Ï¡≈È «ÁμÂ∂ ‘È ¿∞‘ «¬«Â‘≈√

¡Â∂ ÂμÊ≈∫ Ó∞Â≈«Ï’ ◊Ò ‘ÈÕ

w w w.theasianindependent.co.uk

’apple«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ‘«apple¡≈‰≈ √apple’≈apple

È∂ √ß ’ÏΔapple ÁΔ ‹À¡ßÂΔ ‘apple «˜Ò∑∂ “⁄

Á≈ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬√

Ò¬Δ √‹≈Á ◊ÈΔ ÒΩÈ, Ì≈‹Í≈ √Ó∂ ’¬Δ ‘Øapple

ÁÒ≈∫ Á∂ «ÚË≈«¬’≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ‹≈appleΔ ‘À¢ ’¬Δ

apple≈‹ÈΔÂ’ ÁÒ≈∫ ÚÒØ∫ ÍΔ.‚Δ.ÍΔ. Á∂ √ßÌ≈«ÚÂ

ÁØÎ≈Û È±ß Ú∂÷«Á¡≈∫ ¡≈͉∂ ÁÒ≈∫ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Á∂

Ò¬Δ apple≈‹ «ÚË≈È √Ì≈ 鱧 Â∞appleß Ìß◊ ’appleÈ ÁΔ Óß◊

’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢ ÈÀÙÈÒ ’≈ÈÎappleß√ Á∂ ¿∞Í ÍzË≈È

¡Â∂ √≈Ï’≈ Ó∞÷ ÓßÂappleΔ ¿∞Óapple ¡ÏÁ∞Ò≈ È∂ «ÚË≈È

√Ì≈ 鱧 Ó∞¡μÂÒ appleμ÷‰ Á≈ Ï‹≈¬∂ «¬√ 鱧 Ìß◊ ’appleÈ

ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À¢ apple≈‹ÈΔÂ’ Ó≈«‘apple≈∫ ¡È∞√≈apple

ÍΔ.‚Δ.ÍΔ. Á∂ Ï≈◊Δ «ÚË≈«¬’≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈Â

ÁΩapple≈È «¬‘ √ß’∂ «ÓÒ «apple‘≈ ‘À «’ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple “⁄

ÈÚ≈∫ apple≈‹ÈΔÂ’ Îapple߇ ¿∞μÌapple «apple‘≈ ‘À, «‹√ 鱧 Î√‡

Îapple߇ Á≈ È≈∫¡ «ÁμÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, «¬√ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ √‹≈Á ÒΩÈ ’appleÈ◊∂ Â∂ ¡◊apple √apple’≈apple

ωÁΔ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ‘Δ ÈÚ∂∫ Ó∞÷ ÓßÂappleΔ ‘؉◊∂¢

Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ È≈Ò ‹∞Û∂ apple√≈«Ò¡≈∫ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ

appleμÁ ’appleÈ≈ ’∂∫Áapple ÁΔ ‚±ßÿΔ √≈«‹Ù ’apple≈apple

√zΔ ¡ÈßÁÍ∞apple √≈«‘ÏÕ Ô∞ÈΔÚapple«√‡Δ ◊z≈∫‡√ ’«ÓÙÈ (Ô±. ‹Δ. √Δ.) È∂ Íß‹≈ÏΔ

Ì≈Ù≈ Â∂ ËappleÓ È≈Ò ‹∞Û∂ Áapple‹È≈∫ apple√≈«Ò¡≈∫ ÁΔ ÍzÚ≈È◊Δ appleμÁ ‘؉ È≈Ò

÷∂ÂappleΔ Ì≈Ù≈ Ò¬Δ Úμ‚≈ fi·’≈ ‘À Õ appleμÁ ’ΔÂ∂ apple√≈«Ò¡≈∫ «Ú⁄ ◊∞apple± È≈È’

Á∂Ú Ô∞ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ A@ Â∂ Íß‹≈Ï Ô∞ÈΔÚapple«√‡Δ ⁄ß‚Δ◊Û∑ Á∂ C ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ

Ô∞ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ Áapple‹È apple√≈Ò∂ Ù≈«ÓÒ ‘È Õ «¬√ ¯À√Ò∂ 鱧 √zΔ ¡ÈßÁÍ∞apple

√≈«‘Ï Á∂ Íß‹≈ÏΔ «⁄ßÂ’≈∫ ¡Â∂ «ÚÁÚ≈È≈∫ È∂ Á∂Ù “⁄ Ì≈Ù≈¬Δ ÚßÈ-√∞ÚßÈÂ≈

鱧 ıÂÓ ’appleÈ ÁΔ ‚±ßÿΔ √≈«˜Ù Á≈ «‘μ√≈ ’apple≈apple «ÁμÂ≈ ‘À Õ

«¬’ ‘ß◊≈ÓΔ «¬’μÂappleÂ≈ ’apple«Á¡≈∫ ÍzÀμ√ ’ÒμÏ Â«‘√ΔÒ √zΔ ¡ÈßÁÍ∞apple

√≈«‘Ï Á∂ ÍzË≈È ‹ß◊ «√ßÿ, ’appleÈÀÒ «√ßÿ, Íß‹≈Ï Á∂ ¿∞μÿ∂ ’≈ÒÓ ÈÚΔ√

ÂÒ«ÚßÁapple «√ßÿ Ï∞μ‡apple, È«appleßÁapple «√ßÿ, «√μ«÷¡≈ «⁄ßÂ’ ◊ØÍ≈Ò «√ßÿ Íß‹≈ÏΔ

Ò∂÷’, ÏÒÏΔapple «√ßÿ √À‰Δ, ’∞ÒÚß «√ßÿ ÓÈØ⁄≈, ’appleÈÀÒ «√ßÿ, Ó≈: ÏßÂ≈

«√ßÿ, «◊¡≈ÈΔ Ïß «√ßÿ, «ÍÕß: √∞μ⁄≈ «√ßÿ «√μ˱ ¡Â∂ Ó≈: ‘apple«Á¡≈Ò «√ßÿ

ÏÀ∫√ ¡≈«Á È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «√apple¯ Íß‹≈ÏΔ Ó≈∫-ÏØÒΔ “Â∂ ‘Δ ‘ÓÒ≈ È‘Δ∫ ‘À,

«¬‘ ¿∞√ Ó‘≈È √μ«Ì¡≈⁄≈apple “Â∂ ‘ÓÒ≈ ‘ÀÕ «‹√ “⁄Ø∫ Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Â∂ Íß‹≈Ï

’ΩÓ Á≈ «Ú’≈√ ‘Ø«¬¡≈ ‘À Õ Íß‹≈ÏΔ

«⁄ßÂ’≈∫ È∂ Íß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ Á∂ apple√≈«Ò¡≈∫

ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ appleμÁ ’appleÈ Á∂ «Úapple∞μË Á∂Ù

Á∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È±ß ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ ‘À

«’ ¿∞‘ Ì≈apple Á∂ «¬«Â‘≈√,

«Úapple≈√ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈⁄≈apple ÚμÒ

fi≈ÂΔ Ó≈apple«Á¡≈∫ ’∂∫Áapple √apple’≈apple Á∂

¡«‹‘∂ ¯À√Ò∂ Â∞appleß Ú≈Í√ ÒÀ‰, ‹Ø

Ì≈apple ÁΔ ÚßÈ-√∞ÚßÈÂ≈ ¡Â∂

Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Ò¬Δ ıÂapple∂ ω apple‘∂ ‘È Õ

¿∞È∑≈∫ Íß‹≈Ï Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ’À͇È

¡Ó«appleßÁapple «√ßÿ 鱧 ÚΔ ¡ÍΔÒ ’ΔÂΔ

«’ ¿∞‘ ÚΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ’ØÒ Íß‹≈ÏΔ

Á∂ apple√≈«Ò¡≈∫ ÁΔ Ó≈ÈÂ≈ appleμÁ ’appleÈ

«Úapple∞μË ¡≈͉≈ «¬Âapple≈˜ Â∞appleß Íz◊‡

’appleÈ Õ

ÓÈ≈¿∞‰ Á≈ Ï‘∞ ⁄ß◊≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À¢

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ apple≈‹Í≈Ò ÍzØ. ’ÍÂ≈È «√ßÿ

√ØÒß’Δ ÁΔ √Ø⁄ “Â∂ ¡≈Ë≈«apple ’≈apple‹≈∫ Á≈

Úappleȉ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ apple≈‹Í≈Ò √Ó≈‹

Á∂ ¿∞È∑≈∫ Úapple◊≈∫ Ò¬Δ Ï‘∞ ‘Δ √ßÚ∂ÁÈÙΔÒ

‘È, «‹‘Û∂ Úapple◊ ’Ó˜Øapple ‘È¢ «¬√ ÓΩ’∂

‘«apple¡≈‰≈ Á∂ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ ÓÈØ‘apple Ò≈Ò ÷μ‡apple

ÚÒØ∫ Ì∂«‹¡≈ √ßÁ∂Ù ‘«apple¡≈‰≈ Á∂ appleØ‚Ú∂˜

ÓßÂappleΔ «’zÙÈ Ò≈Ò ÍßÚ≈apple È∂ ÍÛ∑ ’∂

√∞‰≈«¬¡≈¢

«¬√ ÓΩ’∂ ÍÒÚÒ «˜Ò∑≈ ÍzΔÙÁ ÁΔ ÍzË≈È

⁄Ó∂ÒΔ Á∂ÚΔ, √≈Ï’≈ √≈∫√Á (ÓμË ÍzÁ∂Ù)

Á≈Á≈ Èapple≈«¬‰ «√ßÿ ’∂√appleΔ, ⁄ΩËappleΔ Á∂ÚΔ

Ò≈Ò Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ Á∂ ’∞ÒÍÂΔ √ß‹∂ ’≈«¬Â,

√«‘’≈appleΔ apple≈‹ ÓßÂappleΔ ’∞Ó≈apple ◊appleØÚapple, √ß√Á

ÓÀ∫Ïapple apple≈‹ ’∞Ó≈apple √À‰Δ, ¡È∞√±«⁄ ‹≈ÂΔ,

«Úμ Â∂ «È◊Ó ÁΔ ⁄∂¡appleÓÀÈ √∞ÈΔÂ≈

Á∞μ◊Ò, ’ÓÒ∂Ù ’È∂appleΔ¡≈, apple≈«‹ßÁapple ’∞Ó≈apple

Ë≈È’, ‹À Ì◊Ú≈È, Ëapple«ÓßÁapple ÷‡μ’, ÍzÒ≈Á

«√ßÿ, «Ú‹À ’≈«¬Â, «¬ßÁapple ’∞Ó≈apple Â∂ ‘Øapple

‘≈˜apple √È¢

√apple’≈appleΔ Íμ÷ ÚÒØ∫ √ϱ ڋØ∫ Í∂Ù

’ΔÂ≈ «Ò¯≈Î≈ ı≈ÒΔ «È’«Ò¡≈

Í·≈È’Ø‡Õ ÁØ ¤∞μ‡Δ¡≈∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á

’·±¡≈ ’ÂÒ ’≈∫‚ ¡Â∂ ‹Ïapple

˜È≈‘ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ ’Øapple‡ “⁄ √∞‰Ú≈¬Δ

Ù∞apple± ‘Ø¬Δ Õ √ı √∞appleμ«÷¡≈ ÍzÏßË≈∫

‘∂· √μ ’«Ê ÁØÙΔ¡≈∫ ȱß

¡Á≈Ò “⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ «◊¡≈ Õ

¡Á≈Ò “⁄ √apple’≈appleΔ Íμ÷ ÁΔ

√«ÊÂΔ ‘≈√Ø‘ΔÈΔ ‘Ø ◊¬Δ ‹ÁØ∫ ¿∞È∑≈∫

È∂ √ϱ ڋØ∫ «¬’ √ΔÒ ÏßÁ ÍÀ’‡

¡Á≈Ò “⁄ Í∂Ù ’ΔÂ≈ Õ «‹√ “Â∂

¤∂ ÓØ‘apple≈∫ Òμ◊Δ¡≈∫ √È ¡Â∂ «¬‘

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ «’ «¬√ ÍÀ’‡ “⁄

«ÓÕÂ’ Ïμ⁄Δ Á∂ Ú≈Ò √ϱ ڋØ∫

‘È ‹Ø ÎØappleÀ∫«√’ ÒÀÏ “⁄Ø∫ ¡≈¬∂ √È Õ

‹ÁØ∫ ¿∞√ ÍÀ’‡ 鱧 ÷Ø«Ò∑¡≈ «◊¡≈

Â≈∫ ¿∞√ «Ú⁄ «ÂßÈ «Ò¯≈¯∂ ‘Øapple √È,

«‹‘Û∂ «ÂßÈ∂ «Ò¯≈Î∂ «ÏÒ’∞Ò ı≈ÒΔ

√È Õ ¿∞È∑≈∫ “⁄ Ú≈Ò ¡Â∂ ‘Øapple ’جΔ

⁄Δ˜ È‘Δ∫ √Δ Õ «‹√ “Â∂ ’Øapple‡ È∂

Ï∞apple≈ ÓÈ≈«¬¡≈ Õ ‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ ◊μÒ

‘∞‰ ¡√ÒΔ ‚apple≈¬Δ«Úß◊

Ò≈«¬√À∫√ ¡Â∂ ¡≈apple. √Δ. È≈Ò

ÒÀ ’∂ ÿ∞ßÓ‰ ÁΔ ˜apple±apple ȑΔ∫

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ¡‹∂ Âμ’ ’¬Δ √≈appleΔ¡≈∫ Ê≈Ú≈∫

“Â∂ ‡zÀ«Î’ Í∞«Ò√ ‚apple≈¬Δ«Úß◊ Ò≈«¬√À∫√ Á≈

«‚‹Δ‡Ò Úapple‹È √ÚΔ’≈apple È‘Δ∫ ’appleÁΔ √Δ

Íapple ‘∞‰ ’∂∫Áapple √apple’≈apple «¬√ √Óμ«√¡≈ ÂØ∫

ÒØ’≈∫ 鱧 «È‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó؇apple

Ú‘Δ’Ò «ÈÔÓ≈∫ “⁄ ÏÁÒ≈¡ ’appleÈ ‹≈ apple‘Δ

‘À Õ «¬√ «‘ ‡zÀ«Î’ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Ò¬Δ

◊μ‚Δ¡≈∫ “⁄ √≈apple∂ «‚‹Δ‡Ò Á√Â≈Ú∂˜

√ÚΔ’≈apple ’appleÈ∂ ‘؉◊∂ Õ «¬√ “⁄ ÍzÁ±Ù‰

√apple‡Δ«Î’∂‡ ¡Â∂ «¬ßÙØappleÀ∫√ Á√Â≈Ú∂˜ ÚΔ

Ù≈«ÓÒ ‘؉◊∂ Õ √Û’Δ ¡≈Ú≈‹≈¬Δ

ÓßÂapple≈Ò∂ ÚÒØ∫ «¬√ √ÏßË “⁄ ¡◊Ò∂ B

«ÁÈ≈∫ “⁄ «ÁÙ≈ «ÈappleÁ∂Ù ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂

‹≈‰◊∂ Õ ÓßÂapple≈Ò∂ ÚÒØ∫ ‹≈‰’≈appleΔ «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘À «’ ÈÚ∂∫ «ÈÔÓ≈∫ ¡È∞√≈apple ‹Ø ‡appleμ’

¿∞√≈appleΔ Á≈ √≈Ó≈È «‹Ú∂∫ apple∂Â, «Óμ‡Δ ¡Â∂

√ΔÓÀ∫‡ ¡≈«Á ÒÀ ’∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ‡appleμ’

¡≈Ò∂-Á∞¡≈ÒØ∫ ÏßÁ ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Õ «¬√

“⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ‹∂’apple ’≈apple◊Ø

Ú≈‘È≈∫ “⁄ ˜apple±apple ‘Ø¬Δ «’ «¬È∑≈∫ ⁄Δ˜≈∫

鱧 ÷∞μÒ∑∂ “⁄ «Ò‹≈‰≈ ˜apple±appleΔ ‘À Â≈∫ ÚΔ

«¬È∑≈∫ 鱧 ÂappleÍ≈Ò È≈Ò „«’¡≈ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À Õ

«¬‘ ‘À «’ «¬ßÈ∑∂ ⁄apple«⁄ ’∂√ “⁄

√apple’≈appleΔ Ú’ΔÒ≈∫ ¡Â∂ √apple’≈appleΔ Íμ÷

ÚÒØ∫ Ó‘μÂÚͱappleÈ √ϱ Í∂Ù ’ΔÂ∂

‹≈‰∂ ‘È, Íapple ¡μ‹ Í∂Ù ’ΔÂ≈

«◊¡≈ √ϱ ‘≈√∂ Á≈ Í≈Âapple ω ’∂

apple«‘ «◊¡≈ Õ «‹√ È≈Ò ¡Á≈ÒÂ

“⁄ √apple’≈appleΔ Íμ÷ 鱧 ‹Ú≈Ï Á∂‰≈

ÍÚ∂◊≈ «’ «Ò¯≈¯∂ “⁄ ’Δ √Δ ‹∂

Ú≈Ò √È Â≈∫ ¿∞‘ «’μÊ∂ ◊¬∂ Õ ¡μ‹

Ï⁄≈˙ Íμ÷ ÚÒØ∫ Ó∞˜appleÓ≈∫ Á∂ È≈∫¡

“Â∂ «¬’ ¡apple˜Δ ’Øapple‡ «Ú⁄ «ÁμÂΔ

◊¬Δ ‘À «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ◊Ú≈‘ È≈Ò

’apple≈√ «‹apple≈‘ ’appleÈ Ò¬Δ «¬‘

Áμ«√¡≈ ‹≈Ú∂ «’ ¡Á≈Ò «Ú⁄

Í∂Ù ‘؉ Ú≈Ò≈ ◊Ú≈‘ ’Ω‰ ‘À Â≈∫ ‹Ø

¿∞√ ÁΔ ◊Ú≈‘Δ È±ß ’apple≈√ «‹apple≈‘

’appleÈ Ò¬Δ Í±appleΔ «Â¡≈appleΔ ’apple √’‰

Õ «¬√ “Â∂ ¡Á≈Ò È∂ AH ‹∞Ò≈¬Δ

Á≈ √Ó≈∫ ¡apple˜Δ Á∂ «È͇≈apple∂ Ò¬Δ

appleμ÷ «Ò¡≈ ‘À Õ


www.samajweekly.com

‘appleÓÈ È∂ ⁄Ó’≈¬Δ ÓÈÁΔÍ ÁΔ «’√ÓÂ,

«Îapple Òμ◊∂◊Δ ‚Δ¡À√ÍΔ ÁΔ ÎΔÂΔ !

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ «’z’‡ «÷‚≈appleÈ ‘appleÓÈÍzΔ ’Ωapple Ú≈∫◊

’≈ÓÈÚÀÒÊ ÷∂‚≈∫ «Úμ⁄ √ØÈ ÂÓ◊≈ «‹μ‰ Ú≈ÒΔ

¡ÀÊÒΔ‡ ÓÈÁΔÍ ’Ωapple ÚΔ Ó∞Û ‚Δ¡À√ÍΔ Ï‰∂◊Δ¢ ÓÈÁΔÍ

鱧 ‹≈¡ÒΔ «‚◊appleΔ ÂØ∫

Ï≈¡Á «‚Ó؇ ’apple’∂

‚Δ¡À√ÍΔ ÂØ∫ ’≈∫√‡∂ÏÒ

ω≈«¬¡≈ √Δ¢ «¬√ Âapple∑≈∫

‘appleÓÈÍzΔ Á∂ ’∂√ ’apple’∂

ÓÈÁΔÍ ÁΔ ÚΔ «’√ÓÂ

⁄Ó’ÁΔ È˜apple ¡≈ apple‘Δ ‘À¢

÷∂‚ ÓßÂappleΔ apple≈‰≈ ◊∞appleÓΔÂ

√Ø„Δ È∂ «’‘≈ «’ ‹Ø

‘appleÓÈÍzΔÂ Ò¬Δ ’Àϫȇ

«Úμ⁄ ’≈ȱßÈ Ï‰∂◊≈, ¿∞‘Δ

’≈ȱßÈ ÓÈÁΔÍ Ò¬Δ Ò≈◊± ‘ØÚ∂◊≈¢ ÓÈÁΔÍ Á≈ ’∂√ ÚΔ

‘appleÓÈ ÁΔ Âapple∑≈∫ ‘Δ «Ú⁄≈«apple¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢ Ô≈Á apple‘∂

ÎappleÚappleΔ Ó‘ΔÈ∂ «Úμ⁄ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple È∂ ÓÈÁΔÍ È±ß

«‚Ó؇ ’ΔÂ≈ √Δ¢

ÓßÂappleΔ È∂ «’‘≈ «’ ‘≈¬Δ’Øapple‡ «Úμ⁄ ‘appleÓÈ Á≈ ’∂√

‚‡ ’∂ Ò«Û¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢ ¿∞√ 鱧 ‘apple Âapple∑≈∫ ÁΔ ’≈ȱßÈΔ

ÓÁÁ «ÓÒ∂◊Δ¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ ÷∂‚‰≈ ÚΔ ÍÛ∑≈¬Δ «‹‘Δ

⁄Δ˜ ‘À¢ ’Ø¬Δ ÍΔ¡À⁄‚Δ ÚΔ ’apple∂ Â∂ «ÚÙÚ ⁄À∫ÍΔ¡È ÚΔ

ω∂, «¬‘ «’Ú∂∫ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ Ó∞Â≈Ï’

«÷‚≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ÍÛ∑≈¬Δ «Úμ⁄ apple≈‘ Á∂‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ

‹≈¬∂◊Δ¢

¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’ «¬√ Ó√Ò∂ “Â∂ «√¡≈√ ȑΔ∫ ‘؉Δ

⁄≈‘ΔÁΔ¢ «¬‘ ’Ø¬Δ «√¡≈√Δ ÌappleÂΔ È‘Δ∫¢ ÒØ’ ¡≈͉∂

«‘μÂ≈∫ Ò¬Δ «√¡≈√ ’apple apple‘∂ ‘È¢ Áμ√‰ÔØ◊ ‘À «’

¡ÀÊÒΔ‡ ÓÈÁΔÍ È∂ ÈΩ’appleΔ ÒÀ‰ √Ó∂∫ «√μ’Ó Ô±ÈΔÚ√apple‡Δ

ÂØ∫ ◊zÀ‹±¬∂ÙÈ ÁΔ «‚◊appleΔ «ÚÌ≈◊ 鱧 «ÁμÂΔ √Δ Íapple Ï≈¡Á

«Úμ⁄ ‹≈∫⁄ √Ó∂∫ «‚◊appleΔ ‹≈¡ÒΔ Í≈¬Δ ◊¬Δ √Δ¢

ıÏappleª

√ØÈΔ¡≈ 鱧 “«ÚÁ∂ÙΔ Ó≈∫” ’«‘ ’∂ BSP ÒΔ‚apple È∂ ’ΔÂ≈

apple≈‘∞Ò ”Â∂ ‘ÓÒ≈, Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ÷Ø«‘¡≈ ¡‘∞Á≈

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ È±ß “«ÚÁ∂ÙΔ Ó≈∫“

’«‘ ’∂ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ “Â∂

«ÈÙ≈È≈ Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ Ï‘∞‹È √Ó≈‹

Í≈apple‡Δ Á∂ ’ΩÓΔ ¿∞Í ÍzË≈È ‹À Íz’≈٠ȱß

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ‘‡≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ ‹À

Íz’≈Ù È∂ apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ “Â∂ Úμ‚≈ ‘ÓÒ≈

’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ √Δ «’ apple≈‘∞Ò ◊≈∫ËΔ ’Á∂

ÚΔ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È‘Δ∫ ω √’Á∂ «’¿∞∫«’

¿∞‘ ¡≈͉∂ «ÍÂ≈ apple≈‹ΔÚ ◊≈∫ËΔ ÂØ∫

«˜¡≈Á≈ «ÚÁ∂ÙΔ Ó±Ò ÁΔ ¡≈Í‰Δ Ó≈∫

√ØÈΔ¡≈ ◊≈∫ËΔ Ú≈∫◊ «Á÷Á∂ ‘È¢

«¬√ «Ï¡≈È È≈Ò Í≈apple‡Δ Á≈ ’Ø¬Δ Â≈Ò∞’ È‘Δ∫: Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ

Ó≈«¬¡≈ÚÂΔ È∂ ‹À Íz’≈Ù Á∂ «¬√ «Ï¡≈È “Â∂ ÍzÀμ√

’≈ÈÎappleß√ ’apple’∂ ÏΔ¡À√ÍΔ Á∂ √≈apple∂

ÒΔ‚apple≈∫ Â∂ Úapple’apple≈∫ 鱧 «¬‘Ø

«‹‘Δ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ’«‘‰ “Â∂ √ıÂ

⁄∂Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ ‘À¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈

«’ ÏΔ¡À√ÍΔ «Úμ⁄ ¡«‹‘∂

«Ï¡≈È Á∂‰≈ Í≈apple‡Δ ÁΔ¡≈∫

’Áapple≈∫-’ΔÓÂ≈∫ Á∂ «ıÒ≈¯ ‘À¢

¿∞È∑≈∫ √≈Î ’ΔÂ≈ «’ ‹À Íz’≈Ù Á∂

«Ï¡≈È È≈Ò Í≈apple‡Δ Á≈ ’جΔ

ÒÀ‰≈-Á∂‰≈ È‘Δ∫¢ ‹À Íz’≈Ù Á∂

«Ï¡≈È È±ß ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò

ÒÀ∫«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ’ΩÓΔ ¿∞Í ÍzË≈È Á∂ ¡‘∞Á∂ ÂØ∫ ÂÂ’≈Ò

ÍzÌ≈Ú È≈Ò ‘‡≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢

ÓØÁΔ È±ß ‘apple≈¿∞‰ Ò¬Δ ’≈∫◊apple√ È∂ ÏΔ¡À√ÍΔ È≈Ò «ÓÒ≈«¬¡≈ ‘μÊ

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È apple≈‘∞Ò

◊≈∫ËΔ È∂ ⁄؉ apple≈‹ ÓμË ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄

ÏΔ¡À√ÍΔ È≈Ò ◊·‹ØÛ “Â∂ ÓØ‘apple Ò≈

«ÁμÂΔ ‘À¢ «¬√∂ √≈Ò Á∂ ¡ß «Úμ⁄ ÓμË

ÍzÁ∂Ù “⁄ «ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ ‘Ø‰Δ¡≈∫

‘È¢ «¬√ Ò¬Δ «¬‘ ’≈∫◊apple√ Á∂ Úμ‚∂

’ÁÓ Á∂ apple±Í «Úμ⁄ Ú∂«÷¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢

’≈∫◊apple√ ÍzË≈È È∂ ¡μ‹ ⁄؉ √±«Ï¡≈∫

ÓμË ÍzÁ∂Ù, apple≈‹√Ê≈È Â∂ ¤μÂΔ√◊Û∑

«Úμ⁄ ÏΔ‹∂ÍΔ È±ß ‘apple≈¿∞‰ Ò¬Δ ⁄؉

◊·‹ØÛ ÁΔ¡≈∫ √ßÌ≈ÚÈ≈Ú≈∫ “Â∂ Ó∞μ÷

ÒΔ‚apple≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ÚΔ ’ΔÂΔ ‘À¢

«¬√∂ ÏÀ·’ «Úμ⁄ ÓμË ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄

◊·‹ØÛ Ò¬Δ ‘≈ÓΔ ÌappleΔ ◊¬Δ ‘À¢

ÓμË ÍzÁ∂Ù «¬’≈¬Δ Á∂ Ó∞μ÷ √’μÂapple

ÁΔÍ’ Ï≈ÏappleΔ¡≈ È∂ «¬√ ◊·‹ØÛ

√ÏßËΔ ‹≈‰’≈appleΔ «Áß«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

◊·‹ØÛ Ï≈¡Á √Δ‡≈∫ ÁΔ Úß‚ Á∂

Ó∞μÁ≈ ¡‹∂ ◊∞Í appleμ«÷¡≈ ‹≈¬∂◊≈¢

¿∞È∑≈∫ ÓΔ‚Δ¡≈ √≈‘Ó‰∂ ’∞fi Áμ√‰Ø∫

«¬È’≈apple ’apple «ÁμÂ≈¢ ¿∞È∑≈∫ «’‘≈ «’

‹ÁØ∫ «¬√ √ÏßËΔ ÎÀ√Ò≈ ‘ج∂◊≈ Â≈∫

¿∞‘ «¬√ Ï≈apple∂ Áμ√‰◊∂¢

ÓμË ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ Í≈apple‡Δ √ß◊·È

Ï¡À√ÍΔ È≈Ò «‹μÊ∂ ◊·‹ØÛ Á∂ Íμ÷

«Úμ⁄ ‘È ¿∞μÊ∂ apple≈‹√Ê≈È «¬’≈¬Δ

«¬√ Á≈ «ÚappleØË ’apple apple‘Δ ‘À¢

apple≈‹√Ê≈È ’≈∫◊apple√ ÍzË≈È √«⁄È

Í≈«¬Ò‡ È∂ «¬√ √ÏßËΔ «’‘≈ «’ ¿∞‘

apple≈‹√Ê≈È «Úμ⁄ √≈appleΔ¡≈∫ √Δ‡≈∫ ÂØ∫

ÏΔ‹∂ÍΔ È±ß ‘apple≈¿∞‰ Á∂ √ÓappleÊ ‘È¢

ÓμË ÍzÁ∂Ù «Úμ⁄ B@AC ÁΔ¡≈∫

«ÚË≈È √Ì≈ ⁄؉≈∫ «Úμ⁄ ÏΔ¡À√ÍΔ È∂

D √Δ‡≈∫ «‹μÂΔ¡≈∫ √Δ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò

‘Δ Â’appleΔÏÈ «¬μ’ Áapple‹È √Δ‡≈∫

È≈Ò Á±‹∂ √Ê≈È “Â∂ √Δ¢ «¬√∂ Â≈’Â

鱧 Ú∂÷«Á¡≈∫ ’≈∫◊apple√ «¬√ Íapple≈‡Δ

È≈Ò ◊·‹ØÛ ’appleÈ Ò¬Δ √ß‹ΔÁ≈

«Á÷ apple‘Δ ‘À¢

¡Ωapple Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á≈ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ ‚ØÍ ‡À√‡

⁄ß‚Δ◊Û∑Õ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á∂ Úμ÷-Úμ÷ Úapple◊≈∫ ÚÒØ∫ ‚ØÍ ‡À√‡

’appleÚ≈¿∞‰ √ÏßËΔ apple≈‹ √apple’≈apple Á∂ ¯À√Ò∂ Á∂ «ÚappleØË È±ß Ó∞μ÷

appleμ÷«Á¡≈∫ apple≈‹ √apple’≈apple ÚÒØ∫ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á∂ ‚ØÍ ‡À√‡ √ÏßËΔ

¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ ‘∞’Ó≈∫ 鱧 ’∞fi √Øˉ Á≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‘À, «‹√

¡È∞√≈apple ¡Ωapple Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 ‚ØÍ ‡À√‡ ÂØ∫ ¤Ø‡ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘À Õ

apple≈‹ √apple’≈apple 鱧 «¬‘ ÚΔ √Ò≈‘ «ÁμÂΔ ‘À «’ E@ √≈Ò ¡Â∂ «¬√

ÂØ∫ ÚμË ¿∞Óapple Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó «’¿∞∫«’ «’√∂ È≈ «’√∂ «ÏÓ≈appleΔ ÁΔ

ÁÚ≈¬Δ ÷≈∫Á∂ ‘È, «‹√ ’≈appleÈ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ‚ØÍ ‡À√‡ Í≈˜Δ«‡Ú

¡≈ √’Á≈ ‘À, «¬√ Ò¬Δ E@ √≈Ò ÂØ∫ ÚμË ÁΔ ¿∞Óapple Á∂

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á∂ ‚ØÍ ‡À√‡ Á≈ ÚΔ ’Ø¬Δ Ò≈Ì È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Õ «¬√

Ò¬Δ apple≈‹ √apple’≈apple E@ √≈Ò ÂØ∫ ÚμË Á∂ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 ÚΔ ‚ØÍ

‡À√‡ ÂØ∫ ¤Ø‡ Á∂‰ Á≈ ¯À√Ò≈ ÒÀ apple‘Δ ‘À Õ ‘apple∂’ Ó∞Ò≈˜Ó Á∂ ‚ØÍ

‡À√‡ Ò¬Δ ¡≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’Ø¬Δ AE@@ apple∞ͬ∂ Á∂ ıapple⁄∂ √ÏßËΔ ÚΔ

apple≈‹ √apple’≈apple ÚÒØ∫ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 «¬‘

ıapple⁄≈ ¡≈͉∂ ÓÀ‚Δ’Ò «ÏμÒ “⁄ ÒÀ‰ ÁΔ √‘±Ò «ÁμÂΔ ‹≈Ú∂,

«‹√ 鱧 «’ √apple’≈apple È∂ ‘appleΔ fiß‚Δ Á∂ «ÁμÂΔ ‘À Íapple ‹Ø Ó∞Ò≈˜Ó

Ó‘ΔÈ∂ Á≈ ÂÀ¡ ÓÀ‚Δ’Ò ÌμÂ≈ Íz≈Í ’appleÁ∂ ‘È ¿∞È∑≈∫ √ÏßËΔ

¡‹∂ √«ÊÂΔ √ÍμÙ‡ È‘Δ∫ «’¿∞∫«’ ı˜≈È≈ «ÚÌ≈◊ Á≈ ’«‘‰≈

‘À «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ¯∞‡’Ò ÓÀ‚Δ’Ò ıapple«⁄¡≈∫ Ò¬Δ ÂÀ¡ ÌμÂ≈

«ÁμÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À Õ Ò∂«’È √ßÌÚ ‘À «’ apple≈‹ √apple’≈apple «¬‘

ıapple⁄≈ ÚΔ Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ Á∂ «√apple Í≈¿∞‰ ÁΔ Ê≈∫ √apple’≈appleΔ ı˜≈È∂ “⁄Ø∫

’appleÈ Á≈ ¯À√Ò≈ ÒÀ ÒÚ∂ Õ

19/07/2018

9

H@ √≈Ò Ï≈¡Á „∞μ’Δ Ïapple≈Â,

«appleÙÂ∂Á≈apple ÿμ‡ Â∂ Í∞«Ò√ «˜¡≈Á≈

’≈√◊ß‹Õ Ô±ÍΔ “⁄ «¬μ’ ¡«‹‘≈

«Ú¡≈‘ ‘Ø«¬¡≈ ‘À «‹√ “⁄

Ïapple≈ÂΔ ÿμ‡ Â∂ Í∞«Ò√ «˜¡≈Á≈

√Δ¢ Áapple¡√Ò Á«Ò √Ó≈‹

È≈Ò √ÏßË Ò≈Û∂ È∂ ÏμÿΔ “⁄

√Ú≈apple ‘Ø ’∂ Ïapple≈ appleÚ≈È≈ ’ΔÂΔ

Íapple ¿∞μ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’ «¬√ ÂØ∫

È≈÷∞Ù √È¢ «¬√ Á∂ ÓμÁ∂Șapple

√ß‹∂ È≈∫ Á∂ Ò≈Û∂ È∂ Í∞«Ò√ ÂØ∫

√∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ √Δ¢

¡ÈØ÷Δ Ïapple≈ ÁΔ ÷≈√Δ¡Â :

¡ÀÂÚ≈apple 鱧 ¿∞μÂapple ÍzÁ∂Ù Á∂

’≈√◊ß‹ «˜Ò∑∂ Á∂ Ï√¬Δ «Íß‚ Á∂

«ÈÚ≈√Δ √ß‹∂ ‹≈‡Ú ÁΔ Ïapple≈Â

ÏÛΔ Ë±ÓË≈Ó È≈Ò «È’ÒΔ¢ Áμ√

Á∂¬Δ¬∂ «’ H@ √≈Ò “⁄ Í«‘ÒΔ

Ú≈apple «Íß‚ “⁄ «’√∂ Á«Ò Á≈

«¬√ Âapple∑≈∫ «Ú¡≈‘ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢

«apple˜appleÚ ÏÀ∫’ ‹≈appleΔ ’apple∂◊≈ A@@ apple∞ͬ∂ Á≈ ÈÚª È؇

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ A@, E@, B@@, E@@, Â∂ B ‘˜≈apple Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ ‹≈appleΔ ’appleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á «apple˜appleÚ

ÏÀ∫’ ÚÒØ∫ A@@ apple∞ͬ∂ Á≈ ÚΔ ÈÚª È؇ ‹≈appleΔ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ ÁΔ «Â¡≈appleΔ ‘À Õ «¬√ ÈÚ∂∫ È؇ Á≈

appleß◊ ÏÀ∫◊ÈΔ ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ «¬√ “Â∂ ◊∞‹apple≈ “ √«Ê «ÚÙÚ «Ú¡≈ÍΔ «Úapple≈√ “apple≈‰Δ ÁΔ Ú≈Ú“

ÁΔ fiÒ’ ÚΔ Á∂÷‰ 鱧 «ÓÒ∂◊Δ Õ A@@ Á∂ ÈÚ∂∫ È؇ Ï≈˜≈apple “⁄ ¡≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Í∞apple≈‰∂ È؇

ÚΔ ¿∞√∂ Âapple∑ª ⁄ÒÁ∂ apple«‘‰◊∂ Õ «¬√ ÈÚ∂∫ È؇ Á∂ «‚˜≈«¬È 鱧 ¡≈÷appleΔ apple±Í Ó√±apple ÁΔ ¿∞√∂ ÍzΔ«‡ß◊

ÍzÀμ√ ”⁄ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À «‹Ê∂ B ‘˜≈apple Á∂ È؇ ÁΔ ¤Í≈¬Δ ’ΔÂΔ ‹ªÁΔ ‘À Õ «¬√ È؇ Á≈ ¡’≈apple

ÓΩ‹±Á≈ A@@ Á∂ È؇ ÂØ∫ ¤Ø‡≈ Â∂ A@ Á∂ È؇ ÂØ∫ Úμ‚≈ ‘ØÚ∂◊≈ Õ ÈÚª È؇ ¡◊√ Á∂ ¡≈÷apple

Âμ’ Ï≈˜≈apple “⁄ ¡≈ √’Á≈ ‘À

‡‡«‘appleΔ Á∂ ¡≈∫‚∂ ÂØÛÈ ÏÁÒ∂ E

√≈Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ È±ß Á∂Ù «È’≈Ò≈

’؇≈Õ ‡‡«‘appleΔ Á∂ ¡≈∫‚∂ ÂØÛÈ ÏÁÒ∂

Íß⁄≈«¬Â È∂ Íß‹ √≈Ò ÁΔ Ïμ⁄Δ È±ß ‹≈ÂΔ «Úμ⁄Ø∫

Ï≈‘apple ’apple«Á¡≈∫ ÿappleØ∫ Ï≈‘apple ’섉 Á≈ ÎÀ√Ò≈

√∞‰≈ «ÁμÂ≈ Íapple «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È È∂ Ïμ⁄Δ

鱧 «¬√ ¡ßË «ÚÙÚ≈√ Á≈ «Ù’≈apple ‘؉

ÂØ∫ Ï⁄≈«¬¡≈¢ Áapple¡√Ò Ïμ⁄Δ È∂ B

‹∞Ò≈¬Δ 鱧 ¡≈͉∂ √’±Ò “⁄ ‡‡«‘appleΔ Á∂

¡≈∫‚∂ ◊ÒÂΔ È≈Ò ÂØÛ «ÁμÂ∂ √È¢

¿∞μÊØ∫ Á∂ √Ê≈È’ «ÚÙÚ≈√ Ó∞Â≈Ï’

¡«‹‘≈ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ Íß¤Δ ÓΔ∫‘ Á≈

√±⁄’ ‘À Â∂ «¬√ 鱧 ‹≈∫ «¬√ Á∂ ¡≈∫«‚¡≈∫ ȱß

È∞’√≈È Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ √˜≈ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢

Ïμ⁄Δ ÚμÒØ∫ ◊ÒÂΔ È≈Ò ¡≈∫«‚¡≈∫ 鱧 È∞’√≈È

Í‘∞ß⁄≈¬∂ ‹≈‰ “Â∂ «Íß‚ ÁΔ Íß⁄≈«¬Â È∂ ¡≈∫‚∂

ÓØÁΔ Á∂ «ÚÁ∂ÙΔ ÁΩ«apple¡≈∫ Á≈

«◊ßÈΔ˜ ÚappleÒ‚ Ï∞μ’ «apple’≈apple‚!

͉‹ΔÕ ’≈∫◊apple√ ÁΔ ◊Ø¡≈ «¬’≈¬Δ È∂ «◊ßÈΔ˜

ÚappleÒ‚ «apple’≈apple‚˜ (‹Δ‚Ï«ÒÔ±¡≈apple) 鱧 ÍμÂapple

«Ò÷ ’∂ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ Á∂ È≈∫ “Â∂ √Ì

ÂØ∫ ÚμË «ÚÁ∂ÙΔ ÁΩapple∂ ’appleÈ Á≈ «apple’≈apple‚ Áapple‹ ’appleÈ

ÁΔ Óß◊ ’ΔÂΔ ‘À¢ ÍμÂapple “⁄ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ ÍzË≈È

ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ È∂ ⁄≈apple √≈Ò Á∂ ’≈apple‹’≈Ò

ÁΩapple≈È DA «ÚÁ∂ÙΔ Ô≈Âapple≈Ú≈∫ ’apple’∂ «ÚÙÚ

«apple’≈apple‚ ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈ ‘À¢

◊Ø¡≈ ’≈∫◊apple√ Á∂ Ó∞μ÷ √’μÂapple ¡ÓØÈ’apple ÚμÒØ∫

«Ïz‡∂È √«Ê ‹Δ‚Ï«ÒÔ±¡≈apple Á∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ȱß

apple«‹√‡apple‚ ÍØ√‡ ˜appleΔ¬∂ Ì∂‹∂ ◊¬∂ ÍμÂapple “⁄ «’‘≈

«◊¡≈ ‘À «’ ÓØÁΔ È∂ Á∂Ù Á∂ √≈ËÈ≈∫ Á≈ √‘Δ

¿∞ÍÔØ◊ ’apple«Á¡≈∫ ⁄≈apple √≈Ò≈∫ “⁄ EB Á∂Ù≈∫ Á≈

Ô≈Âapple≈ ’apple’∂ «apple’≈apple‚ ’≈«¬Ó ’ΔÂ≈ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ

ÓØÁΔ ‘∞‰ Âμ’ CEE ’appleØÛ apple∞ͬ∂ ÷apple⁄ ’apple ⁄∞μ’∂

‘È¢

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫ ÓØÁΔ “Â∂ «ÈÙ≈È≈

√≈Ë«Á¡≈∫ «’‘≈ «’ ÓØÁΔ Á∂ ’≈apple‹’≈Ò “⁄ Ì≈appleÂΔ

ÂØÛÈ Á∂ Í≈Í ÏÁÒ∂ Ïμ⁄Δ È±ß ‹≈ÂΔ ÂØ∫ Ï≈‘apple

’apple «ÁμÂ≈ Â∂ «ÂßÈ «ÁÈ Âμ’ ÿapple ÚÛÈ “Â∂ appleØ’

Ò≈ «ÁμÂΔ¢ Í«‘ÒΔ ‹Ó≈ “⁄ ÍÛ∑È Ú≈ÒΔ Ïμ⁄Δ

鱧 ÿapple Á∂ √≈‘Ó‰∂ Ú≈Û∂ “⁄ apple«‘‰ ÁΔ

«¬‹≈˜Â «ÁμÂΔ ◊¬Δ¢ Ïμ⁄Δ Á∂ «ÍÂ≈

È∂ Íß⁄≈«¬Â Á∂ «¬√ ÎÀ√Ò∂ Á≈ «ÚappleØË

’ΔÂ≈¢ ¿∞È∑≈∫ ‘ß◊≈Ó≈ ’ΔÂ≈ Â≈∫

Íß⁄≈«¬Â È∂ √˜≈ ÚË≈ ’∂ AA «ÁÈ ’apple

«ÁμÂΔ¢ Ó≈ÓÒ≈ ‹ÁØ∫ √Ê≈È’ ÍzÙ≈√È

ÁΔ ‹≈‰’≈appleΔ “⁄ ¡≈«¬¡≈ Â≈∫ ¿∞È∑≈∫ Íß⁄≈«¬Â

ÓÀ∫Ïapple≈∫ 鱧 Áμ«√¡≈ «’ ¿∞‘ ÎÀ√Ò≈ ’≈ȱßÈ

«÷Ò≈Î ‘À¢ «‘√ΔÒÁ≈apple Ì◊Ú≈È «√ßÿ È∂

Áμ«√¡≈ «’ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á Íß⁄≈«¬Â ¡≈͉≈

ÎÀ√Ò≈ Ú≈Í√ ÒÀ‰ Ò¬Δ apple≈˜Δ ‘Ø¬Δ¢

«¬√ «Ú¡≈‘ ÁΔ ÷≈√ ◊μÒ «¬‘

√Δ «’ «¬√ “⁄ «Íß‚ Ú≈Ò∂ Â∂

«appleÙÂ∂Á≈apple ÿμ‡ ‹Á«’ Í∞«Ò√

Ú≈Ò∂ «˜¡≈Á≈ √È¢

«¬√ Ïapple≈ “⁄ A@ Í∞«Ò√

«¬ß√ÍÀ’‡apple, BB √Ï «¬ß√ÍÀ’‡apple,

CE ‘Àμ‚ ’≈∫√‡∂ÏÒ, A@@

’≈∫√‡∂ÏÒ Â∂ ÍΔ¬∂√Δ ÁΔ «¬μ’

ÍÒ‡±È √∞appleμ«÷¡≈ Á√Â∂ “⁄

Ù≈ÓÒ √Δ¢ Í∞«Ò√ ÁΔ¡≈∫ C@

apple∞Í«¬¡≈ ¡ÓappleΔ’Δ ‚≈Òapple Á∂ Ó∞’≈ÏÒ∂ FI.@C apple∞ͬ∂

Á∂ ÍμËapple “Â∂ Í‘∞ß⁄ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÓΩ’∂ ¡ÓØÈ’apple È∂

ÍμÂapple’≈apple≈∫ È≈Ò ◊μÒÏ≈ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

ÓØÁΔ È∂ ¡≈͉∂ ’apple≈‹’≈Ò ÁΩapple≈È Á∂Ù “⁄ ÿμ‡

‹Á«’ «ÚÁ∂Ù≈∫ “⁄ Ï‘∞Â≈ √Ó≈∫ «ÏÂ≈«¬¡≈ ‘À Â∂

‹ÈÂ≈ È≈Ò ËØ÷≈ ’ΔÂ≈ ‘À¢

◊μ‚Δ¡≈∫ Ïapple≈ Á∂ È≈Ò-È≈Ò

⁄μÒ apple‘Δ¡≈∫ √È¢

¿∞μ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’≈∫ 鱧 √Δ

«Áμ’ : Áapple¡√Ò «¬√ Âapple∑≈∫

«’√∂ Á«Ò Á∂ ˱ÓË≈Ó È≈Ò

«Ú¡≈‘ ’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ∫

«¬Ò≈’∂ “⁄ ¿∞μ⁄ ‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’≈∫

鱧 «Áμ’ √Δ¢ ¿∞μ⁄ ‹≈ÂΔ¡≈∫ Á∂

«ÚappleØË ÂØ∫ Ï≈¡Á «˜Ò∑≈ ÍzÙ≈√È

È∂ «È˜≈ÓÍ∞apple «Íß‚ “⁄Ø∫ Ïapple≈ ÒÀ

’∂ ‹≈‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ È‘Δ∫

«ÁμÂΔ √Δ Íapple ÈΩ‹Ú≈È √ß‹∂ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ √ßÿappleÙ ’appleÁ≈ «apple‘≈¢

¿∞√ È∂ «˜Ò∑≈ ¡«Ë’≈appleΔ,

¡À√ÍΔ, «¬Ò≈‘≈Ï≈Á ‘≈¬Δ’Øapple‡

«¬μÊØ∫ Âμ’ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ Á∂

ÁÎÂapple Âμ’ ¡apple˜Δ¡≈∫ Ì∂‹

«ÁμÂΔ¡≈∫ √È¢


10 19/07/2018 www.samajweekly.com

Classified

√Ì ÂØ∫ √√Â∂ apple∂‡ª Â∂ «¬Ù«Â‘≈apple Ò◊Ú≈˙

Mob : @GHGH DEF DHD, Phone : @ABA EBC H@AI

’Ò≈√ΔÎ≈«¬‚

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple ˘ ÚË≈¿π‰ Ò¬Δ “√Ó≈‹

ÚΔ’ÒΔ” ”⁄ «Ú«◊¡≈͉ Ò◊Ú≈¿π ¡√ƒ Âπ‘≈‚∂

«Ú«◊¡≈͉ ˘ ÚËΔ¡≈ «‚√ÍÒ∂ ’appleª◊∂Õ

WE MOVED FROM

190 RADHA SILK HOUSE TO

192 VIVA VILLAGE, NEXT DOOR

DX TELECOM, VIVA VIL-

LAGE UNIT 3, 192 EAL-

ING ROAD, WEMBLEY,

MIDDLESEX HA0 4QD

WWW.OCIVISA.CO.UK

Enjoy Holidays in India & Across the Globe with ONTIME

Inbound & Outbound Tailor Made Tours

Ontime Luxurious Apartment

Rent-a-car Service Across India

Visa & Air Tickets | Travel Insurance

ONTIME HOSPITALITY SERVICE (Mumbai, India)

+91-22-26848985/66952866/26837175

+91-9833120569

info@ontimetravel.net, chetna@ontimetravel.net

www.ontimetravel.net | www.ontimeapartments.com

On Kanshi TV channel 864.

Saturday at 6 :00 pm

Sunday at 6 :00 pm

Ambedkarites News and Views

by

BUDDHIST INTERNATIONAL MEDIA

Mob : 07411 251 804, 07847 307 059

TM

Sky Digital Channel 0205

24 hour Entertainment

On Sky, On-Line, On Mobiles

Studio : 01902 457875

Reception : 01902 450533

Ì◊Ú≈È «√ßÿ º◊Û ÁΔ¡ª

Í∞√Â’≈∫ ÷appleΔÁ‰ Ò¬Δ √ßÍapple’ ’appleØ

Mob. 07786 163 506

bhagwantagar@googlemail.com

«Ì÷≈appleΔ Ô±ÈΔ¡È

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√-apple√ B@AA)

‹Ú≈Ò≈Ó∞÷Δ

G.@@

Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@AE

Ó±apple÷≈∫ ÁΔ Ó«‘«¯Ò

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ‘≈√ apple√ B@@H)

¯ÒÀ‡ ÂØ∫ ¯ÒÀ‡ Âμ’

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ ’‘≈‰Δ √ß◊z«‘ B@AA)

√Ì Á∞÷Δ¡≈apple∂

E.@@

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ B@@C )

«¬’ ◊Ë∂ È≈Ò Ó∞Ò≈’≈ E.@@

(‘≈√ -apple√ B@@I)

̇’‰

(Íß‹≈ÏΔ È≈ÚÒ AIID )

◊≈«¬’ Ï∂√∞apple≈ ‹Δ √∂ √≈’Ù≈Â’≈apple

(«‘ßÁΔ ‘≈√-«Ú¡ß◊ B@@F)

¡«÷Ò Ì≈appleÂΔ¡ «÷⁄ÛΔ √μÓ∂Ò‰

(«‘ßÁΔ ‘≈√ «Ú¡ß◊ B@@@)

Á∂ÚΔ Á∂ÚÂ≈¿∞Ø∫ ’≈ ËappleÂΔ Íapple ¡≈◊ÓÈ

(‘≈√ «Ú¡ß◊ «‘ßÁΔ «¬’≈∫◊Δ B@@G)

¡Â∂ ‘Øapple Í∞√Â’≈∫, ‚≈’ ÷apple⁄ Ó∞¯Â

SHIVAY

C.@@

E.@@

E.@@

G.@@

We Cater For All Occasions;

Weddings, Birthdays,

Engagements Parties or any

other Social Functions.

Big Discounts on

Bulk Orders

Quality Service and

Years of Experience

«Ú¡≈‘ ‘ØÚ∂, ‹ÈÓ «ÁÈ ‘ØÚ∂ ‹ª ‘ØÚ∂ ’Ø¬Δ ÚΔ

«Â¿π‘≈apple, ¡≈Í‰Δ ÷πÙΔ ˘ √ªfi≈ ’appleØ √≈‚∂ È≈ÒÕ

È؇ : ’À‡«appleø◊ Á≈ ÷≈√ ÍÃÏË ˛Õ

Indian Sweets & Catring

71 GREAT BRIDGE, TIPTON, DY4 7HF

Tel :- (0121) 238 2648 Mob: 07413 426 930

email: vivek_18hp@yahoo.com

S&P BUILDERS

Specialist In All Building Work

• New extension

• Brick Work

ÿappleª Á∂ ‘apple

• Roofing

ÍÃ’≈apple Á∂

• Plastering

«ÏÒ«‚ø◊ Úapple’

• Bath Fitting

Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈

• Block Paving Ô≈Á apple÷Ø

Please Contact

Sukhi : 07737 060 121

Pamma : 07450 762 550

Catering

Sukhdev's Catering and

Events throughout UK

Unit 4, 5/7 South Road,

Hockley, Birmingham B18 5LT

Tel: 0121 314 1247

0845 130 0042

Email: sukhdev@sukhdevfoods.com

Website: www.sukdhevcaterings.co.uk

Aaron’s

Catering Services

Catering for weddings,

private parties and functions

‘apple ’øÓ Â√ÒΔ ÏıÙ ¡Â∂ Í»appleΔ

«‹Ó∂Ú≈appleΔ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

Tollgate Shopping Centre

Brewery Street, Off High Street

Smethwick B67 7RA

Email: info@aaronsfoods.co.uk

Web: www. aaronsfood.com

Tel : 0121 555 8400

Mob : 07805 337 232

NON VEGETARIAN

&

VEGETARIAN

«Ú¡≈‘ Ù≈ÁΔ¡ª, ÏÃÊ‚∂ Í≈apple‡Δ ¡Â∂ ‘Øapple

«’√∂ ÚΔ ÍÃØ◊apple≈Ó Â∂ ÚËΔ¡≈ ÌØ‹‰ ¡Â∂

ÚËΔ¡≈ √apple«Ú√ Ò¬Δ ‘Ó∂Ù≈ Ô≈Á apple÷ØÕ

www.everestcaterers.co.uk,

Email: ask@everestcaterers.co.uk

Call : 07597 467 474

or 07469 174 478

Builders

Raj & Raj

Building Work

Extensions, Renovations

External / Internal Building Work

Refurbishments, Brick Work

Drive Ways, and much more

Customer Satisfaction Guaranteed

Contact; Raj

Mob; 07404 042 783

Venues

Birmingham’s New and

Exclusive Premier Venue

Supreme Banqueting

and Conference

10, Roebuck Lane, West

Bromwich, B70 6QP.

Tel: 0121 553 3921

Email: info@supremevenue.com

Website: www.supremevenue.com

Carpentry

Flora Carpentry

All Type of Carpentry Work

Under Taken,

Kitchen Fitting, Laminate

Flooring, Hanging Doors,

Cupboards, Floor and Wall

Tiles and Double Glazing Etc.

FOR FREE QUOTATION CALL

SUNNY

Mobile : 07403 586 305

Email: gurdipflora@hotmail.com

Travel

Worldwide Air ticket

info@orbit-travel.co.uk

99 Soho Road,

Harndsworth,

Birmingham, B21 9SP

Contact: 0121 667 8499

SPACE YOUR ADVERT


www.samajweekly.com

ıÏappleª

«ÁμÒΔ ”⁄Ø∫ ’∞ÂÏ ÓΔÈ≈apple «‹μ‚∂

’±Û∂ Á≈ Í‘≈Û ’ÁØ∫ ‘‡≈˙◊∂

√∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ ÚÒØ∫ ¿∞Í-apple≈‹Í≈Ò È±ß √ı fi≈Û

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ “⁄ ’±Û∂ Á≈ ¿∞«⁄ ÍzÏßËÈ ’appleÈ “⁄

È≈’≈Ó apple«‘‰ ¡Â∂ «¬√ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÍzÌ≈ÚΔ ’ÁÓ È≈

¿∞·≈¿∞‰ “Â∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ «ÁμÒΔ Á∂ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò

¡«ÈÒ ÏÀ‹Ò 鱧 √÷ fi≈Û Í≈¬Δ ‘À Õ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

√∞‰Ú≈¬Δ ’apple«Á¡≈∫ ‹√«‡√ ¡ÀÓ. ÏΔ. ÒØ’∞apple Â∂ ÁΔÍ’

◊∞ÍÂ≈ ÁΔ ÏÀ∫⁄ È∂ ¿∞Í-apple≈‹Í≈Ò Á¯Âapple ȱß

«’‘≈ «’ Ì≈Ú∂∫ ‘apple Ó≈ÓÒ∂ “⁄ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ È±ß

ÿÛΔ√Ø Íapple √≈鱧 Áμ√Ø ’Δ «ÁμÒΔ “⁄Ø∫ ’∞ÂÏ ÓΔÈ≈apple

«‹μ‚∂ ω apple‘∂ ’±Û∂ Á∂ Í‘≈Û È±ß ’ÁØ∫ ‘‡≈¿∞◊∂ Õ

¡Á≈Ò È∂ ¿∞Í-apple≈‹Í≈Ò Á¯Âapple 鱧 «ÁμÒΔ “⁄

’±Û∂ Á∂ ÍzÏßËÈ Ò¬Δ Ò¬Δ ˜apple±appleΔ ’ÁÓ È≈

¿∞·≈¿∞‰ “Â∂ fi≈Û Í≈¿∞∫«Á¡≈ «’‘≈ «’ Â∞√Δ∫

È◊apple «È◊Ó≈∫ ÁΔ √μÂ≈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ·Ø’‰ Ò¬Δ

ͱapple≈ ˜Øapple Ò◊≈ «ÁμÂ≈ Ízß± ’±Û∂ Á∂ «È͇≈apple≈

’appleÈ Ò¬Δ ’Ø¬Δ ÍzÌ≈ÚΔ ÔÂÈ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ Õ Áμ√‰ÔØ◊

‘À «’ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò Á¯Âapple È∂ √Í∞appleΔÓ’Øapple‡ “⁄ ¡≈«÷¡≈

√Δ «’ ’±Û∂ Á∂ ÍzÏßËÈ ÁΔ «˜ßÓ∂Ú≈appleΔ È◊apple «È◊Ó≈∫ ÁΔ ‘À

¡Â∂ ¿∞‘ ¿∞√ ÁΔ «È◊apple≈ÈΔ Á∂ «¬ß⁄≈apple‹ ‘È Õ √∞ÍappleΔÓ

√≈ÊΔ ÁΔ ÓΩ Ó◊appleØ∫ ÌΔÛ È∂

’∞μ‡-’∞μ‡ C@@ Ó◊appleÓμ¤ Ó≈apple∂

√ØappleØ∫◊Õ «¬ß‚ØÈ∂ÙΔ¡≈ «Úμ⁄ Ó◊appleÓμ¤ Á≈ «Ù’≈apple ω∂ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÓΩ Á≈

ÏÁÒ≈ ÒÀ‰ Ò¬Δ ◊∞μ√∂ «Úμ⁄ ¡≈¬Δ ÌΔÛ

È∂ ’appleΔÏ C@@ Ó◊appleÓμ¤≈∫ 鱧 ‹≈ÈØ∫ Ó≈apple

«ÁμÂ≈¢ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’ «¬‘

ÿ‡È≈ ÙÈΔÚ≈apple Í≈ͱ¡≈ √±Ï∂ «Úμ⁄

«Ú¡’ÂΔ Á∂ √√’≈apple Ó◊appleØ∫ Ú≈ÍappleΔ¢

Í∞«Ò√ Â∂ √∞appleμ«÷¡≈ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫

Ó∞Â≈Ï’ «¬‘ «Ú¡’ÂΔ ¡≈͉∂ ÍÙ±¡≈∫

Á≈ ⁄≈apple∂ Ò¬Δ ÿ≈‘ Òμ̉ «◊¡≈ √Δ Â≈∫

¿∞μÊ∂ ¿∞‘ Ó◊appleÓμ¤≈∫ Á∂ Ú≈Û∂ «Úμ⁄ «‚μ◊

«◊¡≈ √Δ¢

‹≈‰’≈appleΔ Ó∞Â≈Ï’ Ó◊appleÓμ¤ È∂ «ÓzÂ’ √∞«◊‡Ø Á≈ «¬μ’ ÍÀapple ’μ‡ «Ò¡≈

√Δ Â∂ «¬μ’ ‘Øapple Ó◊appleÓμ¤ Á∂ «Í¤Ò∂ «‘μ√∂ È≈Ò ‡’apple≈ ’∂ ¿∞√ ÁΔ ÓΩ ‘Ø ◊¬Δ

√Δ¢ ¿∞√ ÁΔ ÓΩ “Â∂ ◊∞μ√∂ «Úμ⁄ ¡≈ ’∂ ¿∞√ Á∂ «appleÙÂ∂Á≈apple Â∂ √Ê≈È’ ÒØ’

Í∞«Ò√ Ê≈‰∂ Í∞μ‹∂¢ ¿∞È∑≈∫ Á≈ Óßȉ≈ √Δ «’ Ó◊appleÓμ¤≈∫ Á≈ Î≈appleÓ «apple‘≈«¬ÙΔ

«¬Ò≈’∂ Á∂ È∂Û∂ ‘؉ ’apple’∂ «¬‘ ÿ‡È≈ Ú≈ÍappleΔ¢ Áμ«√¡≈

‹≈ «apple‘≈ ‘À «’ Î≈appleÓ «Ú¡’ÂΔ ÁΔ ÓΩ Á≈ Ó∞¡≈Ú˜≈

Á∂‰ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘À¢

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ È∂ Áμ«√¡≈ «’ ÒØ’≈∫ È∂ ⁄≈’±, ¤∞«apple¡≈∫

Â∂ ÷∞appleÍ∂ ÒÀ ’∂ ⁄≈apple «¬ß⁄ ÒßÓ∂ Ïμ«⁄¡≈∫ ÂØ∫ ÒÀ ’∂ ÁØ ÓΔ‡apple

Â’ Á∂ BIB Ó◊appleÓμ¤≈∫ 鱧 Ó≈apple Ó∞’≈«¬¡≈¢ Í∞«Ò√ Â∂

√∞appleμ«÷¡≈ ¡«Ë’≈appleΔ ÚΔ «¬√ ÌΔÛ È±ß appleØ’‰ «Úμ⁄

¡√ÓappleÊ √È¢ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ Ó∞Â≈Ï’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ÁΔ

‹≈∫⁄ ’ΔÂΔ ‹≈ apple‘Δ ‘À Â∂ «¬√ Ò¬Δ ¡«Ë’≈apple ÁØÙ ÚΔ

ÂÀ¡ ’ΔÂ∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È¢

¡≈Ë∞«È’ «¬«Â‘≈√ Á≈ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple ÏßÁ≈,

«ÏμÒ ◊∂‡√ ÂØ∫ ÚΔ ‚∂„ ◊∞‰≈ ÚμË ‹≈«¬Á≈Á

«È¿±Ô≈apple’: ¡Ó∂˜È Á∂ ’Ø-Î≈¿±∫‚apple ‹ÀμÎ Ï∂‹Ø√

¡≈Ë∞«È’ «¬«Â‘≈√ Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple ¡≈ÁÓΔ Ï‰ ◊¬∂

‘È¢ √ØÓÚ≈apple 鱧 ‹≈appleΔ «appleÍØapple‡ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ÁΩÒÂ

AE@ ¡appleÏ ‚≈Òapple Áμ√Δ ◊¬Δ ‘À¢ «¬‘ «appleÍØapple‡

ÏÒ±ÓÏapple◊ «ÏÒΔÈ∂¡apple√ «¬ß‚À’√ ÚμÒØ∫ ‹≈appleΔ ’ΔÂΔ ◊¬Δ

‘À¢ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ËÈΔ

«Ú¡’ÂΔ, Ó≈¬Δ’zØ√≈· ’≈appleÍØapple∂ÙÈ Á∂ √«‘-√ß√Ê≈Í’

«ÏμÒ ◊∂‡√ ÂØ∫ EE ¡appleÏ ‚≈Òapple «˜¡≈Á≈ ‘À, Ô≈ÈΔ

Ï∂‹Ø√ ÁΔ ‹≈«¬Á≈Á «ÏμÒ ◊∂‡√ ÂØ∫ ‚∂„ ◊∞‰≈ «˜¡≈Á≈

‘À¢ √≈Ò AIII «Úμ⁄ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ «ÏÒ ◊∂‡√ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á A@@ ¡appleÏ Í≈apple ’apple ◊¬Δ √Δ¢ ‹∂ «¬√ 鱧 ¡μ‹

Á∂ √Ó∂∫ «‘ Ú∂«÷¡≈ ‹≈¬∂ Â≈∫ «¬‘ ’appleΔÏ ADI ¡appleÏ

‚≈Òapple ‘ج∂◊Δ¢ «¬√ ÂappleΔ’∂ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ ÎØÏapple√ È∂ ‘apple √≈Ò

¡ÓΔapple≈∫ ÁΔ √±⁄Δ Íz’≈«Ù ’appleÈΔ Ù∞apple± ’ΔÂΔ ‘À, ¡Ó∂˜È

Á∂ √Δ¬Δ˙ Ï∂‹Ø√ ÿμ‡Ø-ÿμ‡ ‘∞‰ Â’ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Úμ⁄

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √Ì ÂØ∫ ÁΩÒÂÓßÁ «Ú¡’ÂΔ Ï‰ ◊¬∂ ‘È¢

Áμ«√¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ Ï∂‹Ø√ Á≈ «¬‘ AE@ ¡appleÏ ‚≈Òapple

Á≈ ¡ß’Û≈ ’∞fi √Ó∂∫ Ò¬Δ ‘Δ apple«‘ √’Á≈ ‘À¢ ı≈√ ◊μÒ

«¬‘ ‘À «’ Ì≈apple Á∂ √Ì ÂØ∫ ¡ÓΔapple Ùı√ Ó∞’∂Ù ¡ßÏ≈ÈΔ

ÁΔ ÁΩÒ «¬√ Ú∂Ò∂ D@ ¡appleÏ ‚≈Òapple ‘À, Ô≈ÈΔ Ï∂‹Ø√ ÁΔ

‹≈«¬Á≈Á ¡ßÏ≈ÈΔ ÂØ∫ ⁄≈apple ◊∞‰≈ «˜¡≈Á≈ ‘À¢

’Øapple‡ È∂ «¬√ Ó∞μÁ∂ “Â∂ Ó‘μÂÚͱappleÈ ÏÀ·’≈∫ “⁄ «‘μ√≈ È≈

ÒÀ‰ Á∂ Ò¬Δ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò “Â∂ «Âμ÷Δ «‡μÍ‰Δ ’apple«Á¡≈∫

«’‘≈ «’ Â∞√Δ∫ (¿∞Í apple≈‹Í≈Ò) √ÓfiÁ∂ ‘Ø∫ Ó∂apple∂ ’ØÒ Ù’ÂΔ

‘À, ÓÀ∫ √∞ÍappleÓÀÈ ‘≈∫ Õ √∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò

Á¯Âapple ÚÒØ∫ Á≈÷Ò ‘Ò¯È≈Ó∂ “⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’

ͱappleÏΔ «ÁμÒΔ ÁΔ ◊≈‹ΔÍ∞apple, Áμ÷‰Δ «ÁμÒΔ ÁΔ

¡Ω÷Ò≈ ¡Â∂ ¿∞μÂappleΔ «ÁμÒΔ ÁΔ ÌÒ√Ú≈ ’±Û≈

√∞쇉 ÁΔ¡≈∫ Ê≈∫Ú≈∫ (ÒÀ∫‚«ÎÒ √≈¬Δ‡√) Ï≈apple∂

¿∞Í apple≈‹Í≈Ò ¡≈͉∂ ÍμËapple “Â∂ Ò◊≈Â≈apple

ÏÀ·’≈∫ ’apple apple‘∂ ‘È Õ «¬√ “Â∂ ÏÀ∫⁄ È∂ Í∞쫤¡≈

«’ «¬√ Ò¬Δ Â∞√Δ ‹Ø ’≈appleÚ≈¬Δ ’ΔÂΔ ‘À, ¿∞‘

¡Á≈ÒÂ È±ß Áμ√Δ ‹≈Ú∂ Õ BE ÏÀ·’≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ Â∂

E@ Ú≈apple ⁄≈‘ ÍΔÂΔ «¬√ È≈Ò ¡Á≈Ò ȱß

’Ø¬Δ ÓÂÒÏ È‘Δ∫ Õ Â∞√Δ∫ ¿∞Í apple≈‹Í≈Ò ‘؉

È≈Â∂ ’ΔÂΔ¡≈∫ ÏÀ·’≈∫ ÁΔ ¡Á≈ÒÂ È±ß √«ÊÂΔ «appleÍØapple‡

ÁØÚ∂ Õ ¡Á≈Ò È∂ È≈apple≈˜◊Δ Íz◊‡ ’apple«Á¡≈∫ «’‘≈ «’

«¬√ ͇ΔÙÈ ÁΔ B@AE ÂØ∫ √∞‰Ú≈¬Δ ‘Ø apple‘Δ ‘À ¡Â∂

¡«‹‘≈ «apple‘≈ Â≈∫ C √≈Ò ‘Øapple Òμ◊ ‹≈‰◊∂ Õ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ Á≈ ͺ’≈ «¬Ò≈‹

«Ú¡≈‘ ÂØ∫ Í«‘Òª ‹ª «Ú¡≈‘ ÂØ∫ Ï≈¡Á

‘apple ¿πÓapple «Úº⁄ Â≈’ ‘≈√Ò ’appleØ

ÓappleÁ≈È≈ ’Ó‹ØappleΔ, √À’√, √Óμ«√¡≈, ÈÙ≈ ¤π‚≈¿π‰≈, Íπapple≈‰∂ ÂØ∫ Íπapple≈‰≈ Ïπ÷≈apple ¡μË∂

«√apple Á≈ ÁappleÁ, ◊·Δ¡≈, ÍΔÒΔ¡≈, «ÁÒ ÁΔ¡ª √Óμ«√¡≈Úª , ◊Ø«‚¡ª ¡Â∂ ‹ØÛª

ÁΔ¡ª ÁappleÁª «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹È≈ÈΔ¡ª ÁΔ¡ª ◊πÍ √Óμ«√¡≈Úª «‹Ú∂∫ Ì≈apple ÍÀ‰≈,

‚∂‡ √Ó∂∫ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡≈¿π‰≈, ◊appleÌ È≈ ·«‘appleÈ≈, ¡Â∂ ‘Øapple ÓÈπμ÷Δ ÙappleΔapple’ √øÏøËΔ

«ÏÓ≈appleΔ¡ª Á≈ «¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿π‰ Ò¬Δ √øÍapple’ ’appleØÕ

‘apple «ÏÓ≈appleΔ Á≈ «¬Ò≈‹ ¡ΩÒØÍÀ«Ê’ Â∂ ¡≈Ô»appleÚÀ«Á’ ÁÚ≈¬Δ¡ª È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ

¡Øappleª Á∂ ◊πÍ appleØ◊ª Á≈ Íμ’≈ «¬Ò≈‹

DR. SAMRA PHYSICIAN CONSULTANT

Sarai Road, Jandiala Guru Amritsar, Punjab India

Call : 07404 020 677, +91-9872 704 586

email : samrapharma@yahoo.com

Change of Name

£20.00 Publication in U.K. only

£25.00 Publication in India only

£45.00 Publication in India & U.K.

19/07/2018

I MR /MRS / MISS _____________________________________________________

SON / DAUGHTER / WIFE OF MR ________________________________________

WHOSE PERMANENT ADDRESS IN INDIA IS_______________________________

____________________________________________________________________

AND IS NOW LIVING AT ________________________________________________

____________________________________________________________________

HEREBY GIVE NOTICE OF MY INTENTION TO CHANGE MY NAME TO

____________________________________________________________________

SUBJECT TO THE APPROVAL OF THE HIGH COMMISSION OF INDIA, LONDON

Please complete the details above and send to:

Make Cheque Payable “Samaj Weekly”

SAMAJ WEEKLY

46 Summer Rd,

Erdington

Birmingham, B23 6UR.

11

Ï≈‘appleΔ ÒØ’ Â≈‹ Ó‘μÒ ”⁄ ÈÓ≈˜

È‘Δ∫ ’apple √’Á∂: √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ È∂ Â≈‹

Ó‘μÒ ”⁄ ÓΩ‹±Á Ó√«‹Á “⁄ Ï≈‘appleΔ

ÒØ’≈∫ 鱧 ÈÓ≈‹ ¡Á≈ ’appleÈ ÁΔ

«¬‹≈˜Â Á∂‰ ÂØ∫ «¬È’≈apple ’apple

«ÁμÂ≈ ‘À¢ ¡Á≈Ò È∂ Â≈‹ Ó‘μÒ Á∂

Á∞ÈΔ¡≈ Á∂ √μ ¡‹±«Ï¡≈∫ “⁄

Ù≈«ÓÒ ‘؉ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áß«Á¡≈∫

¿∞μÊ∂ Ï≈‘appleΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ÈÓ≈‹ ¡Á≈

’appleÈ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ Á∂‰ √ÏßËΔ

͇ΔÙÈ È±ß ÷≈apple‹ ’apple «ÁμÂ≈¢

√∞‰Ú≈¬Δ ÁΩapple≈È ‹√«‡√ ¬∂. ’∂.

√Δ’appleΔ ¡Â∂ ‹√«‡√ ¡ÙØ’ ̱ÙÈ Á∂

ÏÀ∫⁄ È∂ «’‘≈ «’ Ù«‘apple “⁄ ‘Øapple ’¬Δ

Ó√«‹Á≈∫ ‘È, «‹Ê∂ ÈÓ≈‹ ¡Á≈

’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ Ó≈ÓÒ∂ Á∂

«Í¤Ø’Û “⁄ ‹ÈÚappleΔ B@AH “⁄

¡≈◊apple≈ Á∂ ÚËΔ’ «˜Ò∑≈ ÓÀ«‹√‡apple∂‡

ÚÒØ∫ «ÁμÂ≈ «¬’ ¡≈Á∂Ù ‘À «‹√ “⁄

√∞appleμ«÷¡≈ ’≈appleÈ≈∫ Á≈ ‘Ú≈Ò≈

«Áß«Á¡≈∫ «√apple¯ ¡≈◊apple≈ Á∂ √Ê≈È’

ÒØ’≈∫ 鱧 ‘Δ ¿∞Ê∂ ÈÓ≈‹ ¡Á≈ ’appleÈ

ÁΔ «¬‹≈˜Â «ÁμÂΔ ◊¬Δ √Δ,

Ï≈‘appleÒ∂ Ù«‘apple≈∫ Á∂ ÒØ’≈∫ È±ß È‘Δ∫¢

«¬√ ¯À√Ò∂ ÁΔ Ó∞ı≈ү ’apple«Á¡≈∫

Â≈‹ Ó‘μÒ Ó√«‹Á ÍzÏßË’ ’Ó∂‡Δ

Á∂ ÍzË≈È È∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ “⁄

͇ΔÙÈ Á≈ıÒ ’ΔÂΔ √Δ¢


12 19/07/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ ÚÒß◊’apple Á≈ ‹ÈÓ Ó‘≈Á Á∂ È∂Û∂

appleÚÁ≈Ò «Ú÷∂ √ßÈ AHD@ «Ú⁄ ¡≈¤±Â Ó‘≈apple

‹≈ÂΔ Á∂ «¬’ ÍappleΔÚ≈apple «Ú⁄ ‘Ø«¬¡≈ √Δ,‹Ø ‘∞‰

Ó‘≈∫apple≈Ù‡apple Á∂ apple≈«¬◊Û∑ «‹Ò∂ «Ú⁄ ÍÀ∫Á≈

‘À¢¿∞‘ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ ÁΔ

ËappleÓ ÍÂÈΔ √zΔÓÂΔ appleÓ≈Ï≈¬Δ Á∂ «appleÙÂ∂Á≈appleΔ

«Ú⁄Ø∫ √È¢√zΔÓÂΔ appleÓ≈Ï≈¬Δ Á≈ Ï‘∞Íμ÷Δ

Ù÷√Δ¡Â Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ

È≈Ò √ßÈ AI@F «Ú⁄ «Ú¡≈‘ ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢√ßÈ

AHHF Âμ’ ÎΩ‹ «Ú⁄ ÈΩ’appleΔ ’appleÈ ÂØ∫

Ï≈¡Á,Ú≈Òß◊’apple Á≈ÍØÒΔ apple«‘‰ Â∂ √Ó≈‹

√∞Ë≈apple’ ‹ÔØ«Âapple≈ αμÒ∂ ÂØ∫ ÍzÌ≈«Ú ‘Ø ’∂

√Ó≈«‹’ ’ßÓ≈ «Ú⁄ ‘Δ Òμ◊ ◊¬∂¢ Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï

ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ Á∂ «ÍÂ≈ apple≈Ó‹Δ

√’Í≈Ò ÚΔ ÎΩ‹ ÁΔ √∂Ú≈ Ó∞’ÂΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á

ÍzΔÚ≈apple √Ó∂ Á≈ÍØÒΔ «Ú⁄ ‘Δ apple«‘‰ Òμ◊ ͬ∂

√È¢«¬√ Âapple≈∫ ¿∞‘ ¿∞√ √Ó∑∂∫ Á∂ √μÌ ÂØ∫ Ó‘μÂÚ

ͱappleÈ Ô∞μ◊ √∞Ë≈apple Í«appleÚ≈apple≈∫ È≈Ò √ÏßË appleμ÷‰

Ú≈Ò∂ ÍzÓ∞μ÷ «Ú¡≈’ÂΔ √È¢

◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple ‹Δ «‹√ ȱß

Ó‘≈∫apple≈Ù‡apple «Ú⁄ Ï≈Ï≈ ◊ØÍ≈Ò «’zÙÈ≈ Á∂ È≈∫

È≈Ò ‹≈‰∂ ‹≈∫Á∂ √È¢Ï≈Ï≈ ◊ØÍ≈Ò Ú≈Òß◊’apple

‹Δ «¬’ Ó‘≈apple ‹≈ÂΔ È≈Ò √ÏßË √È¢√≈Ò

AHHF «Ú⁄ ◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ ÚÒß◊’apple È∂ ÎΩ‹

«Ú⁄Ø √«È¡≈√ ÒÀ «Ò¡≈ ¡Â∂ appleÂÈ≈«◊appleΔ «‹Ò∂

Á∂ Á≈ÍØÒΔ ’√Ï∂ «Ú⁄ ¡≈ Ú√∂¢¿∞Ê∂ ¿∞‘È≈∫ È∂

‹≈Â-«ÚappleØËΔ √ß√Ê≈ ¡È¡≈appleΔ¡≈ ÁØÙ-ÍzΔ‘apple

√Ó≈‹ ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ’ΔÂΔ¢√≈Ò AHHH «Ú⁄

◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple È∂ Í«‘Ò∂ ¡≈¤±Â

Ó≈«√’ apple√≈Ò∂ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ’ΔÂΔ¢«‹√ Á≈ È≈∫

Ú≈¬Δ‡Ò-«ÚË≈Ú≈Á’ appleμ«÷¡≈ «◊¡≈¢¿∞‘

Ó≈‘apple appleÀ‹ÓÀ∫‡ «Ú⁄Ø∫ √∂Ú≈Ó∞’ ‘ج∂ √È¢√≈Ò

AIID «Ú⁄ ¿∞‘È≈∫ È∂ ¡≈¤±Â ¡ßÁØÒÈ ÁΔ

Í«‘ÒΔ ‹ÈÂ’ ͇ΔÙÈ «Â¡≈apple ’ΔÂΔ,«‹√

«Ú⁄ ¿∞‘È≈∫ «Ïz«‡Ù ÎΩ‹ 鱧 ¡≈¤±Â≈∫ 鱧 ÎΩ˜

«Ú⁄ ÌappleÂΔ ’appleÈ Ò¬Δ «’‘≈¢¿∞‘ Ì≈apple Á∂

¡≈¤±Â ÒØ’≈∫ 鱧 ¡≈apple«Ê’,√Ó≈«‹’ ◊∞Ò≈ÓΔ ÂØ∫

¡≈˜≈ÁΔ «ÁÚ≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ Íz∂apple ’apple apple‘∂

√È¢¿∞È≈∫ 鱧 ¡≈¤±Â ¡ßÁØÒÈ ÁΔ Ò«‘apple Á∂

◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple ÏÈ≈Ó ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple

ÓØ‘appleΔ¡≈∫ «Ú⁄ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ¢¿∞‘È≈∫ È∂

¡≈¤±Â √Ó≈‹ Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ¡≈∫ Íz∂Ù≈ÈΔ¡≈∫ ȱß

√Ófi≈¿∞‰ Á∂ Ò¬Δ ¡≈¤±Â √Ó≈‹ 鱧 «¬’ ’appleÈ

ÁΔ ’Ø«Ù√ ‹≈appleΔ appleμ÷Δ¢¡≈¤±Â √Ó≈‹ Á∂

Ó√«Ò¡≈∫ 鱧 ¿∞‹≈◊apple ’appleÈ Á∂ Ò¬Δ ¡≈͉∂

Ó≈«√’ apple√≈Ò∂ «Ú⁄ Í’≈«Ù ’ΔÂ≈¢

◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple 鱧 √ßÈ AHIE «Ú⁄

Ó∞‘≈Á Á∂ √Ê≈È’ Â≈Ò∞’ ÏØapple‚ Á∂ ÓÀ∫Ïapple Ú‹Ø∫

«ÈÔ∞’ ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢¿∞‘È≈∫ Â≈Ò∞’ ÏØapple‚ Á∂

¡ßÁapple √apple◊appleÓ ÓÀ∫Ïapple ÁΔ Ì±«Ó’≈ «ÈÌ≈¬Δ¢¡≈Ó

√Ó≈«‹’ Ó√«Ò¡≈∫ Á∂ È≈Ò È≈Ò ¿∞‘ ¡≈¤±Â

√Ó≈‹ È≈Ò √ÏßÁ Ó√Ò∂ ÏÛ∂ ‘Δ ’≈apple◊apple „◊

È≈Ò ¿∞·≈¿∞Á∂ apple‘∂¢¿∞√∂ ’≈appleÈ ¿∞‘È≈∫ 鱧 ¿∞⁄

‹≈ÂΔ Á∂ ÒØ’≈∫ È∂ È≈Í√ßÁ ’ΔÂ≈¢’Ó∂‡Δ ÁΔ

√≈appleΔ ’≈appleÚ≈¬Δ apple√≈«Ò¡≈∫ «Ú⁄ Íz’≈«Ù ‘∞ßÁΔ

apple«‘ßÁΔ √Δ ¡Â∂ ¡÷Ï≈apple≈∫ «Ú⁄ ÚΔ ’≈ÎΔ Ï«‘√

Á≈ Ó∞μÁ≈ ωÁΔ apple«‘ßÁΔ √Δ¢Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple

√≈appleΔ ¿∞Óapple ‹ÔØÂΔ apple≈˙ αμÒ∂ ‹Δ Á∂ √«‘ÔØ◊Δ

ω∂ apple‘∂¢¿∞‘È≈∫ È∂ ‹ÔØÂΔ apple≈˙ αμÒ∂ ‹Δ ÁΔ

Âapple˜ Â∂ ¡È¡≈appleΔ¡≈ ÁØÙ-Íz«‘apple √Ó≈‹ È≈∫

ÁΔ √ß√Ê≈ ω≈¬Δ ¡Â∂ √Ó≈‹ √∞Ë≈apple Á∂ ’ßÓ≈∫

«Ú⁄ Òμ◊ ◊¬∂¢ ¿∞‘È≈∫ ¡≈appleΔ¡≈ ÒØ’≈∫ Á∞¡≈apple≈

«‘ßÁ± Ë≈apple«Ó’ ◊zßÊ≈∫ 鱧 ÍÛ‰ ÂØ∫

Ï≈¡Á,Ú≈Òß◊’apple È∂ «√μ‡≈

’μ«„¡≈ «’ ¡≈apple¡≈ Á∂ ‘ÓÒ≈Ú≈apple≈∫

Á∞¡apple≈ ‹≈ ÍzÏßË ¡ÈÀ«Â’ ‘À,«¬‘

¡«ÁÚ√Δ ÒØ’≈∫ 鱧 «ÈÔßÂapple‰ «Ú⁄

’appleÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple ’Â≈ «◊¡≈

√Δ¢√ßÈ AHHI «Ú⁄,¿∞√ È∂ ¡≈͉∂

Ó≈«√’ apple√≈Ò∂ “Ú≈¬Δ‡Ò-

«ÚË≈Ú≈Á’” «Ú⁄ (¡Íapple≈«Ë’

ÍzÁ±Ù‰ Á≈ ÏΔ˜È≈Ù) Íz’≈«√Â

’ΔÂ≈,«‹√ È∂ √Ó≈‹ «Ú⁄ ¡¤±Â≈∫

ÁΔ Ï‘∞ ‘Δ Ó≈ÛΔ √«ÊÂΔ Á∂

«ÚappleØË «Ú⁄ appleØÙ ÷Û≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂

Ò∂÷ «Ú⁄ «ÈappleÁ∂Ù «ÁßÁ∂ ‘ج∂ ¡¤±Â

ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ⁄∂ÂÈ≈ ÍÀÁ≈ ’ΔÂΔ...

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ¿∞Â∂ Í∂Ù’Ù :- ¡Óapple‹Δ ⁄ßÁapple

‘ÓÒ∂ Á≈ «√Ë≈∫Â

ÓØÏ≈«¬Ò Èß: IDAG F@@ @AD

«ÁμÂ≈,«‹√ È≈Ò

¡≈appleΔ¡≈∫ ÒØ’≈∫ Á∂ «ÁÒ≈∫ «Ú⁄ ¡≈¤±Â≈∫ ÍzÂΔ

ÈÎapple ÍÀÁ≈ ’appleÈ≈ √Δ¢◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple

‹Δ È∂ Ó‘≈ÂÓ≈ ‹ÔØÂΔ apple≈˙ αμÒ∂ ‹Δ Á∂ È√ÒΔ

«√Ë≈∫ Á∂ Úappleȉ 鱧 ¡μ◊∂ ÚË≈¿∞Á∂ ‘ج∂ «’‘≈

«’ Ì≈apple Á∂ ¡¤±Â ÒØ’ Ì≈apple Á∂ Ó±Ò«ÈÚ≈√Δ

ÒØ’ ‘È ¡Â∂ «ÚÁ∂ÙΔ Ïz≈Ó‘‰ ÒØ’ ¡≈appleΔ¡≈ Á∂

¿∞μÂapple≈«Ë’≈appleΔ ‘È¢«‹ßÈ≈∫ È∂ Ì≈apple Á∂Ù ¿∞μÂ∂

‘ÓÒ≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ 鱧 ◊∞Ò≈Ó Ï‰≈

Ì≈appleÂΔ¡≈∫ Á∂ ËÈ ¡Â∂ ËappleÂΔ ¿∞Â∂ ’Ϙ≈ ’apple

«Ò¡≈ √Δ¢Ú≈Òß◊’apple ‹Δ È∂ Á≈¡Ú≈ ’ΔÂ≈ √Δ

«’ Áμ÷‰ ÂØ∫ ¿∞⁄Δ¡≈∫ ‹≈ÂΔ¡≈∫ Á∂ ÒØ’ Ó±Ò

¡≈√‡apple∂«Ò¡≈¬Δ È≈◊«apple’ √È ¡Â∂ ◊Àapple-

¡≈appleΔ¡È˜ ¡ÎappleΔ’È ÈΔ◊appleØ¡≈∫ Á∂ ¿∞Âapple

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ √È ‹Ø «’ Ïz≈‘Ó‰ √È¢¿∞‘

Ï≈appleÏ∂appleΔ Ô‘∞ÁΔ Á∂ ¿∞Âapple≈-¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ «Ú⁄Ø∫

√È ¡Â∂ Óapple≈«·¡≈∫ ÁΔ Ù∞apple±¡≈ ¡Â∂ ͱappleÚ≈˜

Â∞apple’≈∫ ÁΔ √Δ¢ √ßÈ AIHH «Ú⁄,Ú≈Ò◊’apple È∂

Ú≈¬Δ‡Ò-«ÚË≈Ú≈Á’ È≈∫ Á∂ Óapple≈·Δ Ì≈ÙΔ

Ó≈«√’ apple√≈Ò∂ 鱧 Íz’≈«Ù ’appleÈ≈ Ù∞apple± ’ΔÂ≈ ‹Ø

¡¤±Â≈∫ Èßß ¡≈͉≈ «ÁÙ≈ «ÈappleÁ∂Ù ¡Â∂ «ÈÙ≈È≈

√ß’∂ Á∂‰ Ú≈Ò≈ ¡¤±Â≈∫ Á∂ Í«‘Ò∂ apple√≈Ò∂ «Ú⁄Ø

√Δ¢¿∞√ È∂ √∞Ë≈apple’ ¡Â∂ ÁΔÈÏßß˱ Úapple◊∂ Óapple≈·Δ

Ì≈√≈ Á ’z≈ÂΔ’≈apple≈∫ Á∂ Ò¬Δ Ò∂÷ ÚΔ «Ò÷∂,¡Â∂

È≈Ò ‘Δ Óapple≈·Δ Ì≈Ù≈ «Ú⁄ Íz⁄≈apple ’appleÈ Ú≈Ò∂

’Ò≈’≈apple ¡Â∂ √Ó≈‹ √∂ÚΔ ‹ØÛ∂ ÚΔ «Â¡≈apple

’ΔÂ∂ «‹ßÈ≈∫ Á≈ ¿∞Á∂Ù ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ‹≈ ’∂ ¿∞‘È≈∫

Èß √Ófi≈¿∞‰≈,√Î≈¬Δ √∂Ú≈,√Î≈¬Δ,ÍÛ≈¬Δ ¡Â∂

Âappleμ’Δ Ò¬Δ Íz∂«apple ’appleÈ≈ √Δ¢ «‘ßÁ± Ë≈apple«Ó’

◊zßÊ≈∫ 鱧 ÍÛ‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á,Ú≈Òß◊’apple È∂ «√μ‡≈

’μ«„¡≈ «’ ¡≈apple¡≈ Á∂ ‘ÓÒ≈Ú≈apple≈∫ Á∞¡apple≈

‹≈ ÍzÏßË ¡ÈÀ«Â’ ‘À,«¬‘

¡«ÁÚ√Δ ÒØ’≈∫ 鱧 «ÈÔßÂapple‰

«Ú⁄ ’appleÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple ’Â≈

«◊¡≈ √Δ¢√ßÈ AHHI

«Ú⁄,¿∞√ È∂ ¡≈͉∂ Ó≈«√’

apple√≈Ò∂ “Ú≈¬Δ‡Ò-

«ÚË≈Ú≈Á’“«Ú⁄ (¡Íapple≈«Ë’ ÍzÁ±Ù‰ Á≈

ÏΔ˜È≈Ù)Íz’≈«√ ’ΔÂ≈,«‹√ È∂ √Ó≈‹ «Ú⁄

¡¤±Â≈∫ ÁΔ Ï‘∞ ‘Δ Ó≈ÛΔ √«ÊÂΔ Á∂ «ÚappleØË

«Ú⁄ appleØÙ ÷Û≈ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ò∂÷ «Ú⁄ «ÈappleÁ∂Ù

«ÁßÁ∂ ‘ج∂ ¡¤±Â ÒØ’≈∫ «Ú⁄ ⁄∂ÂÈ≈ ÍÀÁ≈

’ΔÂΔ¢¿∞‘È≈∫ È∂ «¬’ Í∂Íapple ÚΔ ’μ«„¡≈ «‹√

«Ú⁄ Ó‘≈apple≈Ù‡apple √Ó≈‹ Á∂ ’∞ÒΔÊÈ Úapple◊≈ ȱß

√ßÏØ«Ë ’ΔÂ≈,¡Â∂ ¿∞‘È≈∫ Ò¬Δ BF √Ú≈Ò≈∫

√ß◊z«‘ Ú‹Ø∫ «Â¡≈apple ’Δ «◊¡≈

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

’«ÚÂ≈

apple∞Ï≈¬Δ¡≈∫

Ú∂÷‰ 鱧 Ì≈Ú∂∫ ˆ∞appleÏ Á∂ Ó≈apple∂ È∂¢

√Ì «’appleÂΔ Íapple ⁄≈ȉ Á∂ Ú‰‹≈apple∂ È∂¢

Á∞μË ÓÒ≈¬Δ Óμ÷‰ √Ì È∂Â≈ «‘μ√∂

ÒØ’≈∫ Á∂ «‘μ√∂ Â≈∫ ÎØ’∂ Ò≈apple∂ È∂¢

ËÈ Ú≈Ò∂ ÁΔ ÈΔ¡Â ‘appleÁÓ ÷Ø‡Δ ‘À¢

¿∞√ Á∂ ӱߑ √Á≈ «’appleÂΔ ÁΔ ÏØ‡Δ ‘À¢

appleμ Á≈ Â∞Í’≈ Â∞Í’≈ Ò≈ ’∂ ‹Ø ÒμÌÁÀ,

¡Í‰∂ ÿapple ‹ÈÓ∂∫ Ï≈Ò≈∫ ÁΔ appleØ‡Δ ‘À¢

‹Ø ‹Ø ’Ø¬Δ ÏØÒ «apple‘≈ ‘À ÏØÒ‰ «Á¿∞¢

ÒØ’≈∫ Â≈¬Δ∫ ¡Í‰∂ Á∞÷Û∂ ÎØÒ‰ «Á¿∞¢

Í≈‰Δ ‹Á ¿∞ÏÒ∂◊≈ „μ’‰ ¿∞μ‚∂◊≈,

„μ’‰ ¿∞μ·‰ Â’ Í≈‰Δ 鱧 ÷ΩÒ‰ «Á¿∞¢

¡≈˙ Ô≈appleØ ⁄≈ȉ Á∂ ¤ØÍ∂ ’μÂΔ¬∂¢

¿∞√ “⁄Ø∫ ÷∂√ Ï∞‰≈ Ò¬Δ¬∂ ¿∞μÍapple ÿμÂΔ¬∂¢

«‹√ «Úμ⁄ «’appleÂΔ √≈∫Ì ’∂ appleμ÷ √’∂ ¡˜ÓÂ,

«’appleÈ≈∫ Á∂ Ï≈Ò∂ Í≈ ’∂ «¬μ’ ÿapple ¤μÂΔ¬∂¢

apple∞μ÷ «√¡≈√Δ ‘À ‹∂ ‹Û∑‘Δ‰ Â≈∫ ¤≈Ú≈∫ ’appleÁÀ¢

‘apple «¬μ’ 鱧 ◊Ò∂ Ò≈¿∞‰ Ò¬Δ Ï≈‘Ú≈∫ ’appleÁÀ¢

√∂‹≈ √±Ò≈∫ ÁΔ «Ú¤≈Ú∂ ‹Á ‹Û∑ Òμ◊ ‹≈¬∂,

‹◊ 鱧 Ò∞μ‡ ÷≈‰ ÁΔ¡≈∫ apple≈Ú≈∫ ’appleÁÀ¢

«Ízß. ’appleÂ≈apple «√ßÿ ’≈ÒÛ≈

√ßÍapple’: IDFD@-HHIIH

«Ï‘Âapple ‘À ‹∂ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ÂØ∫ Ï«⁄¡≈

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ Â∂ ⁄≈ÍÒ±√Δ ÁØÚ∂∫ ÌÀ‰≈∫ ‘È,

«‹È∑≈∫ Á∂ √∞Ì≈¡ ¡Â∂ Â≈√Δapple «¬μ’ Á±‹Δ ÂØ∫

Úμ÷apple∂ È‘Δ∫¢ «¬‘ ÁØÚ∂∫ ¿∞μÊ∂ Ê≈∫ ω≈ ÒÀ∫ÁΔ¡≈∫

‘È, «‹μÊ∂ ÔØ◊Â≈ È≈ ⁄μÒÁΔ ‘ØÚ∂, «‹μÊ∂ ◊∞‰≈∫

ÁΔ ’Áapple È≈ ‘∞ßÁΔ ‘ØÚ∂¢ ÔØ◊Â≈ ¡Â∂ ◊∞‰≈∫ ȱß

‘≈apple Á∂‰ Ò¬Δ ⁄≈ÍÒ±√Δ ¡Â∂ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ

¬∂ÈΔ¡≈∫ ’≈apple◊apple «√μË ‘∞ßÁΔ¡≈∫ ‘È «’ «¬È∑≈∫

Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ ‘Δ È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈¢ «¬‘ ÁØÚ∂∫

ÓÀ«apple‡ 鱧 ÊμÒ∂ √∞쇉 Ú≈ÒΔ¡≈∫ ‘È, «‹√ ’apple ’∂

«¬‘È≈∫ 鱧 ⁄ß◊≈ È‘Δ∫ √Ó«fi¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈¢

√Ì ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ Â≈∫ ËappleÓ-¡⁄≈appleΔ¡≈∫

¡Â∂ Íz⁄≈apple’≈∫ È∂ ÏßÁ∂ 鱧 appleμÏ Á∂ «¬√ ’Áapple Á≈√

ω≈ ’∂ appleμ÷

«ÁμÂ≈ ‘À «’ ¿∞‘

Ù≈Ó «√ßÿ ¡ß◊ √ß◊

ÓØÏ≈¬ΔÒ : IHADA-ACCCH

⁄≈ÍÒ±√Δ ¡Â∂

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ Á∂

apple≈‘ Â∞appleÈ ÂØ∫ ψÀapple ’Ø¬Δ ‘Øapple apple√Â≈ ÒμÌ ‘Δ

È‘Δ∫ √’Á≈¢ appleμÏ Â≈∫ appleμ«‹¡≈-Í∞μ«‹¡≈ ‘À, ¿∞√

鱧 «’√∂ ÂØ∫ ͱ‹≈ ’appleÚ≈¿∞‰, «√¯Â≈∫ √∞‰È ÁΔ

’Ø¬Δ Ì∞μ÷ È‘Δ∫ ‘Ø √’ÁΔ, Íapple appleμÏ Á∂ È∂Û∂ ‘؉

Á≈ „’Úß‹ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ‘ØappleÈ≈∫ 鱧 ¿∞√ ÁΔ

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ÂØ∫ Á±apple È‘Δ∫ apple«‘‰ «ÁßÁ∂¢

ÒØ’ÂßÂapple «Úμ⁄ ÒØ’≈∫ Á≈ ͱapple≈ ÁıÒ

‘∞ßÁ≈ ‘À, «‹√ ’≈appleÈ ÒØ’≈∫ «Úμ⁄Ø∫ ω∂ È∂Â≈Ú≈∫

鱧 «’√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ ⁄≈ÍÒ±√Δ ‹≈∫ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ÁΔ

¡≈√ È‘Δ∫ appleμ÷‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ, Íapple È∂Â≈-ÒØ’ ¡≈Ó

‹ÈÂ≈ «Úμ⁄ ¡≈Í‰Δ ‘√ÂΔ Á≈ ÍzÌ≈Ú Í≈¿∞‰

¡Â∂ ‹Ó≈¿∞‰ Ò¬Δ ÒØ’≈∫ ÁΔ ˆappleΔÏΔ ¡Â∂

’Ó˜ØappleΔ È±ß ¡≈͉∂ ‘μ’ «Úμ⁄ Úapple‰ Ò¬Δ

¿∞‘È≈∫ ÁΔ «ÈÓappleÂ≈ 鱧 ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ÁΔ ‹∂Ï

«Úμ⁄ Í≈¬∂ ψÀapple √≈‘ È‘Δ∫ ÒÀ∫Á∂¢

Í«‘Ò≈∫ Â≈∫ ËappleÓ Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ ÏßÁ∂ ȱß

«ÈÓappleÂ≈ ¡«‹‘Δ Ë≈appleÈ ’appleÚ≈¬Δ «’ ¿∞‘

’Ó˜Øapple ¡Â∂ «Ú⁄≈apple≈ «‹‘≈ ‘Ø ’∂ apple«‘ «◊¡≈¢

¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß «ÈÂ≈‰≈ ¡Â∂ Ï∂√‘≈apple≈

√Ófi«Á¡≈∫ ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ’Ó˜ØappleΔ Á∂ ¡«‘√≈√

’apple ’∂ ⁄≈ÍÒ±√Δ Á∂ apple≈‘ Â∞apple «Í¡≈¢ ¿∞‘ appleμÏ Á≈

Ì◊ ȑΔ∫, ⁄Ó⁄≈ ω ’∂ apple«‘ «◊¡≈, «‹√

Á≈ ’ßÓ ’∂ÚÒ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ’appleÈ≈ apple«‘ «◊¡≈¢

Î∂apple «√¡≈√ “⁄ «‹μ‚≈ Úμ‚≈ ’جΔ

È∂Â≈, ˙ÈΔ ‘Δ ¿∞√ «Úμ⁄ ‘¿∞ÓÀ¢ ¿∞‘ ˙È≈ «⁄apple

¿∞√ apple√Â∂ ÂØ∫ Ó∞ÛÁ≈ È‘Δ∫, «‹ßÈ≈ «⁄apple ‘ß’≈appleΔ

È≈ ‘Ø ‹≈Ú∂ ¡Â∂ ¡≈Í‰Δ È∂ÛÒΔ ‹ÈÂ≈ ÂØ∫

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ È≈ ’appleÚ≈¿∞‰ Òμ◊ ÍÚ∂¢ «‹È∑≈∫

ÒØ’≈∫ Á∂ ’ßÓ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ∂, ¿∞È∑≈∫ ÁΔ Ó‹Ï±appleΔ Ï‰

‹≈∫ÁΔ ‘À «’ ¿∞‘ È∂Â≈Ú≈∫ ÁΔ

‹Δ-‘˜±appleΔ ’appleÈ¢ ¡«‹‘≈

’appleÈ È≈Ò ‘Δ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ’ßÓ

‘∞ßÁ∂ ‘È, ‘≈Ò≈∫«’ «¬√

«√√‡Ó Ó∞Â≈Ï’ ‘؉ Â≈∫

«’Â∂ «Ï‘Âapple¢ «√¡≈√Â

‘ØÚ∂ ‹≈∫ Î∂apple √apple’≈appleΔ Â≈‰≈-

Ï≈‰≈, √Ì Ê≈∫¬Δ∫

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ¡≈Í‰Δ Ê≈∫ ω≈¬Δ appleμ÷ÁΔ ‘À, Â≈∫

‹∞ ¡≈√≈È ⁄≈Ò ⁄μÒ‰ «Úμ⁄ «’√∂ Âapple∑≈∫ ÁΔ

’Ø¬Δ Â’ÒΔ¯ È≈ ‘ØÚ∂¢ È∂Â≈ ‹≈∫ Úμ‚∂

¡«Ë’≈appleΔ Á∂ ‹ØÛ∂ Âμ’ Í«‘È≈¿∞‰ Ò¬Δ ‘∂·Ò∂

Ó∞Ò≈˜Ó≈∫ 鱧 √apple◊appleÓ Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À, Â≈∫

«’ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ √appleÍz√ÂΔ ¡Â∂ ı∞ÙΔ Íz≈Í ’ΔÂΔ

‹≈ √’∂¢ ’¬Δ Ú≈apple «’√∂ ÓßÂappleΔ Á∂ ¡μ◊∂ fi∞’ ’∂

◊Ø«‚¡≈∫ ¿∞μÂ∂ ‘μÊ Ò≈¿∞‰ 鱧 ÚΔ ⁄ß◊≈ È‘Δ∫

√Ó«fi¡≈ ‹≈∫Á≈¢ Ï≈ÁÙ≈‘≈∫ Á∂ √«Ó¡≈∫ “⁄

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ Á∂ ⁄ÓÂ’≈apple «¬«Â‘≈√ Á∂ Íß«È¡≈∫

«Úμ⁄ √ßÌ≈Ò∂ ͬ∂ ‘È, ‹ÁØ∫ «’√∂ Ï≈ÁÙ≈‘ ÁΔ

√Ò≈ÓÂΔ Óß◊‰ Ú≈Ò∂ ÚΔ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ apple∞ÂÏ≈

‘≈√Ò ’ΔÂ∂ ψÀapple È‘Δ∫ √È apple«‘ßÁ∂¢ ‘∞‰ √Ó∂∫

ÏÁÒ ◊¬∂ ‘È, Íapple ⁄Ó«⁄¡≈∫ È∂ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ

È‘Δ∫ ¤μ‚Δ¢ ¿∞‘È≈∫ ⁄≈ÍÒ±√Δ Á∂ ÈÚ∂∫-ÈÚ∂∫ apple≈‘

ÂÒ≈Ù ’appleÈ «Úμ⁄ «„μÒ È‘Δ∫ ÚappleÂΔ¢ «¬√∂

Ò¬Δ ⁄≈ÍÒ±√ ¡μ‹ ÚΔ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ’apple ’∂ ¿∞√

Ê≈∫ “Â∂ ¡≈√≈ÈΔ È≈Ò Í‘∞ß⁄ ‹≈∫Á∂ ‘È, «‹μÊ∂

¿∞‘ ‘Øapple «’√∂ Âapple∑≈∫ È‘Δ∫ Í‘∞ß⁄ √’Á∂¢

⁄ß◊≈ Â≈∫ «¬‘Δ ‘À «’ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ’apple

’∂ «’√∂ Á≈ ‘μ’ È≈ Ó≈«apple¡≈ ‹≈Ú∂, ⁄≈ÍÒ±√Δ

’apple ’∂ ÔØ◊Â≈ ¡Â∂ ÓÀ«apple‡ Á≈ ◊Ò≈ È≈ ÿ∞쫇¡≈

‹≈Ú∂¢ «Ï‘Âapple «¬‘Δ ‘À «’ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ÂØ∫

Ï«⁄¡≈ ‹≈Ú∂, Â≈∫ «’ ¿∞μ⁄ ’Áapple≈∫-’ΔÓÂ≈∫ Á≈

¡≈Áapple Ï«‰¡≈ apple‘∂ ¡Â∂ ⁄≈ÍÒ±√ ⁄≈ÍÒ±√Δ

’appleÈ ÂØ∫ ÂΩÏ≈ ’apple ÒÀ‰¢ È∂Â≈Ú≈∫ ¡Â∂

¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ 鱧 ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡μ‹ Á∂ √Ó∂∫

Á∂ ‘≈‰Δ Ï‰È ¡Â∂ ‘apple ÓÈ∞μ÷ ÁΔ ¡≈È, Ù≈È

¡Â∂ ¡‰÷ Ï‰Δ apple«‘‰ Á∂‰¢ ¡«‹‘≈ ‘؉ È≈Ò

Ó‘≈È Ì≈apple ÁΔ ‹ÈÂ≈ «ÈÓ≈‰Δ, «ÈÂ≈‰Δ,

Ò≈⁄≈apple, Ï∂Úμ√ ¡Â∂ Ï∂√‘≈apple≈ ‘؉ ÂØ∫ Ï⁄Δ

apple‘∂◊Δ¢ ¡«‹‘≈ ‘؉≈ ÒØÛ ÚΔ ‘À, «Ï‘ÂappleΔ ÚΔ¢

√ΔÈΔ¡apple È∂Â≈Ú≈∫ ¡Â∂ ¡«Ë’≈appleΔ¡≈∫ ȱß

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ÒØ’≈∫ Á∂ «√apple≈∫ 鱧 fi∞’‰≈ È≈

«√÷≈¿∞‰, √◊Ø∫ «√apple Â≈‰ ’∂ appleμ÷‰ ÁΔ Íz∂appleÈ≈

Á∂‰¢ ¡«‹‘≈ ‘؉ È≈Ò ‹ÈÂ≈ Á≈ ¡≈͉≈

¡≈Í √ÚÀ-Ó≈‰ È≈Ò ÚΔ Ìapple∂◊≈ ¡Â∂ ÌappleØ√∂

ÔØ◊Â≈ È≈Ò ÚΔ¢ «Ï‘Âapple «¬‘Δ ‘À «’

⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ÂØ∫ «‹ßÈ≈ ÚΔ ‘Ø √’∂, Ï«⁄¡≈ ‹≈Ú∂,

Â≈∫ «’ ¡≈Í∂ 鱧 ·∂√ È≈ Í‘∞ß⁄∂¢

¯Ω‹ ¡Â∂ ‘Øapple √∞appleμ«÷¡≈ √ÀÈ≈Ú≈∫ «Úμ⁄

«¬‘ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ‹≈∫ ⁄≈ÍÒ±√Δ ÁΔ ’Ø¬Δ Ê≈∫ ‘Δ

È‘Δ∫ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ¢ ¡ß◊apple∂˜ ¡≈Í‰Δ ‹±· ¤μ‚

◊¬∂ √È, «‹√ ’apple ’∂ Á≈√-Ì≈ÚÈ≈ Á∂apple Âμ’

Ï‰Δ apple‘Δ, Íapple ‹ÁØ∫ Á∂apple Ï≈¡Á ¯Ω‹ Á∂ ¡¯√apple≈∫

鱧 ‹≈◊ ¡≈¬Δ Â≈∫ “¡appleÁÒΔ“ Á≈ ’ßÓ ’appleÈ

Ú≈Ò∂ ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «¬√ ¡appleÁÒΔÍ∞‰∂ ÂØ∫ Ó∞’ ’apple

«ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ √Ó≈‹ Á∂ √≈apple∂ ‘Δ ÷∂Âapple≈∫ «Úμ⁄

⁄≈ÍÒ±√Δ ¡Â∂ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ıÂÓ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À, Â≈∫ «’ ÓÈ∞μ÷ ¡≈Í‰Δ ’Ó≈¬Δ ÔØ◊Â≈ ¡Â∂

ÓÀ«apple‡ Á∂ ¡≈Ë≈apple “Â∂ ¡≈Í‰Δ Ê≈∫ ω≈Ú∂ ¡Â∂

’Ó≈¬Δ È≈Ò Íz≈Í ’ΔÂ∂ apple∞ÂÏ∂ “Â∂ Ó≈‰ ’apple

√’∂¢ «Ï‘Âapple

‘ØÚ∂, ‹∂ √≈apple∂ ‘Δ ¿∞‘ «¬‘ apple≈‘ ¤μ‚ Á∂‰,

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)


www.samajweekly.com

«ÚÙ∂Ù

19/07/2018

13

‹Á ı∞Á≈ Á∂ ‘μÊ

‹Á ı∞Á≈ Á∂ ‘μÊ √Ì ÁΔ ‚Øapple ‘À ,

Î∂apple ¿∞√ ÂØ∫ ’Ω‰ Úμ‚≈ ‘Øapple ‘À ?

apple≈«‹¡≈∫ ÂØ∫ ÌΔı Óß◊≈Ú∂ ı∞Á≈ ,

¿∞√ Á∂ ¡μ◊∂ ⁄ÒÁ≈ «’√ Á≈ ‹Øapple ‘À ?

¡≈‰≈ √Δ «¬‘ ÚΔ ˜Ó≈È≈ ÁØ√ÂØ ,

⁄Øapple Èß± ‘apple ’Ø¬Δ Ò◊Á≈ ⁄Øapple ‘À ¢

«⁄ÓÈΔ¡≈∫ «Úμ⁄Ø∫ «È’ÒÁ∂ ˱߬∂∫ È∂ ,

«¬’ È≈ «¬’ «ÁÈ Ï‰È≈ ¡≈ÁÓ ÷Øapple ‘À ¢

’Ø¬Δ Ï⁄ È∑Δ √’Á≈ Òμ⁄apple ◊ΔÂ≈∫ ÂØ∫ ,

√∞‰ «apple‘≈ √Ì Èß± «¬È∑≈∫ Á≈ ÙØapple ‘À ¢

«’√ Âapple∑≈∫ ¿∞‘ ¡≈ÁÓΔ ¡μ◊∂ Ú˱ ,

«‹√ Á∂ ÓÈ Á≈ ÿØÛ≈ ‘Δ ’Ó˜Øapple ‘À ¢

Ï≈’Δ¡≈∫ Á∂ «Ù¡apple ÚΔ ⁄ß◊∂ È∂ , Íapple

“Ó≈È“ Á∂ «Ù¡apple≈∫ ÁΔ ◊μÒ ’∞fi ‘Øapple ‘À ¢

&&&&&&&&&

√∞÷«ÚßÁapple 鱧 √‘∞apple∂ ÿapple ¡≈¬Δ 鱧 «¬’

Ó‘ΔÈ≈ ‘Ø «◊¡≈ √Δ¢ ¿∞√ ÁΔ ÈÈ≈‰

ÁΔ ¿∞Óapple Ï≈¬Δ √≈Ò ÁΔ ‘Ø ◊¬Δ

√Δ¢¿∞√ Á∂ «appleÙÂ∂ ÁΔ ’¬Δ Í≈√∂ ◊μÒ

⁄μÒΔ¢Íapple ‘apple Í≈√∂ Á≈‹ ÁΔ Óß◊ ’apple’∂

’Ø¬Δ «appleÙÂ≈ «√apple∂ È‘Δ∫ √Δ ⁄Û∑ «apple‘≈¢

¿∞√ Á∂ √‘∞apple∂ Á≈‹ Á∂‰ Á∂ √ÓappleμÊ È‘Δ∫

√È¢¡μ‹ «Îapple ¿∞√ ÁΔ ÈÈ≈‰ ȱß

«appleÙÂ≈ ¡≈«¬¡≈ √Δ¢«¬√ «Úμ⁄ ÚΔ

Á≈‹ Á∂‰ ÁΔ Óß◊ √Δ¢√∞÷«ÚßÁapple ÁΔ

√μ√ È∂ ¿∞√ Á∂ ¡μ◊∂ Á≈‹ √ÏßËΔ ◊μÒ

Ï≈ ’ΔÂΔ¢√∞÷«ÚßÁapple È∂ ¡≈«÷¡≈,

TÓßÓΔ ‹Δ, ‘∞‰ «¬‘ ÿapple Ó∂apple≈ ¡≈¢ «¬√

ÿapple ÁΔ «¬μ˜Â, Ó∂appleΔ «¬μ˜Â ¡≈¢Ó∂apple∂

ÿapple«Á¡≈∫ È∂ «‹‘Û≈ Á≈‹ ÓÀÈß± «ÁμÂ≈

¡μ‹ ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Úμ‚∂ Ìapple≈ 鱧 «ÓÒ‰

«Íμ¤Ø∫ √’±‡apple Â∂ ÈÚ≈∫ Ù«‘apple ÂØ∫

¡≈͉∂ «Íß‚ 鱧 ¡≈ «apple‘≈ √Δ¢‹ÁØ∫ ÓÀ∫

ÌÿΩapple≈∫ È«‘apple Á∂ Í∞Ò Â∂

Í‘∞ß«⁄¡≈,Â≈∫ Ó∂apple∂ ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ ÁΔ

«appleß◊ Ú싉 Òμ◊ Í¬Δ¢ ÓÀ∫ È«‘apple Á≈

Í∞Ò Òßÿ ’∂ √’±‡apple ÷Û≈ ’ΔÂ≈ Â∂

¡≈Í‰Δ ‹∂Ï «Úμ⁄Ø∫ ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ

’μ«„¡≈,Â≈∫ Ú∂«÷¡≈ Ó∂appleΔ Úμ‚Δ ÌÀ‰

ÁΔ ’∞ÛΔ ÓÈ‹Δ Á≈ ÎØÈ √Δ, ‹Ø Ó∂appleΔ

ÌÀ‰ ’ØÒ ‘Δ apple«‘ßÁΔ ‘À¢ ÓÀ∫ ¡≈͉Δ

ÌÀ‰ Á∂ ÿappleØ∫ ’Ò∑ ‘Δ ¡≈«¬¡≈ √Δ¢

’Ò∑ ¿∞√ Á≈ ÏÒμ‚ ÍzÀÙapple ÚμË «◊¡≈

√Δ¢¿∞√ 鱧 «Íß‚ Á∂ ‚≈’‡apple ÂØ∫

ÁÚ≈¬Δ ÒÀ ’∂ «ÁμÂΔ √Δ Â∂ ¿∞‘ ·Δ’

‘Ø ◊¬Δ √Δ¢

Ì≈Ú∂∫ ‘appleÁΔÍ ¡≈Í‰Δ ¡≈ÂÓ≈ 鱧 Ù≈∫Â

’appleÈ Ò¬Δ ¡≈͉∂ √appleΔapple “Â∂ ‘apple∂’ ’Ù‡

√‘≈appleÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple apple«‘ßÁ≈ √Δ Íapple

¿∞√ 鱧 Ù≈∫ÂΔ ’Á∂ È≈ «ÓÒΔ, ¿∞‘ √Ø⁄Á≈

√Δ Ù≈«¬Á Ì≈ÚÈ≈ 鱧 È≈ ¡ÍÈ≈¿∞‰

’apple’∂ ¿∞‘ «¬√ √’±È ÂØ∫ √μ÷‰≈ √Δ¢

Ì≈ÚÈ≈ ¿∞√ ÁΔ ’≈Ò‹ √Ó∂∫ Á≈ «Í¡≈apple

Â∂ Íz∂Ó ÁΔÍ Á≈ Ï⁄ÍÈ Á≈ ÁØ√ √Δ

Íapple ’¬Δ ’≈appleÈ≈∫ ’apple’∂ ‘appleÁΔÍ Á≈

«Ú¡≈‘ Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò È≈ ‘Ø √«’¡≈,

Íz∂Ó Ì≈Ú∂∫ ÈΔÚΔ∫ ‹≈ÂΔ È≈Ò √ÏßË

appleμ÷Á≈ √Δ¢ ‘appleÁΔÍ Ì≈ÚÈ≈ Ò¬Δ Â≈∫

’∞fi È≈ ’apple √«’¡≈ Íapple Íz∂Ó ÁΔ ÷∞ÙΔ ÂØ∫

ÁØ ˆ˜Ò≈∫

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Ó≈È

«Íß‚ Â∂ ‚≈’ appleμ’Û≈∫ „≈‘≈

√.Ì.√.È◊appleÕ 9915803554

ÿapple ÁΔ «¬μ˜Â

¡≈, ¿∞√ “⁄Ø∫ «‹‘ÛΔ¡≈∫ Óapple˜Δ ⁄Δ˜≈∫

Â∞√Δ∫ Ó∂appleΔ ÈÈ≈‰ Èß± Á∂ «Á¿∞¢ÓÀ∫ Â≈∫

‘≈Ò∂ ¿∞È∑≈∫ ⁄Ø∫ ’Ø¬Δ ÚΔ ⁄Δ˜ È‘Δ∫

ÚappleÂΔ¢ ÓÀÈß± ’Ø¬Δ «¬Âapple≈˜ È‘Δ∫

¢Ï≈¡Á “⁄ ¡√Δ∫ ÁØÚ∂∫ ÂΔÚΔ∫, ¡≈ÁÓΔ

«Ó‘È ’apple’∂ «‹√ ⁄Δ˜ ÁΔ ÒØÛ ‘جΔ,

ω≈ ÒÚ≈∫◊∂¢T√∞÷«ÚßÁapple ÁΔ¡≈∫ «¬‘

◊μÒ≈∫ √∞‰ ’∂ ¿∞√ ÁΔ √μ√ Á≈ √≈‘

«Úμ⁄ √≈‘ ¡≈«¬¡≈ Â∂ ¿∞√ 鱧 ¡≈÷‰

Òμ◊Δ, TappleμÏ Â∂apple∂ Úapple◊Δ¡≈∫ ȱߑ≈∫ √μÌ

鱧 Á∂Ú∂¢ÓÀ∫ «¬√ ’apple’∂ ÏÛΔ Ùapple«ÓßÁΔ ‘≈∫

«’ ÓÀ∫ Â∂apple∂ ÿapple«Á¡≈∫ ÂØ∫ Óß◊ ’∂ Á≈‹

È«‘apple Â≈∫ √μ∞’Δ Í¬Δ ¡≈

¡μ‹ «Îapple ÎØÈ ¡≈‰ ’apple’∂ ÓÀ∫ ÊØÛ∑≈

‚apple «◊¡≈ √Δ¢ «’¿∞∫ «’ ÿapple «Úμ⁄

ÁØÚ∂∫ Ó≈∫, ËΔ ’μÒΔ¡≈∫ apple«‘ßÁΔ¡≈∫

‘È¢ÏΔÓ≈apple, ·Ó≈apple ‘؉ Â∂ ¿∞‘ ÓÀȱß

‘Δ ÎØÈ ’appleÁΔ¡≈∫ ‘È¢‹ÁØ∫ ÎØÈ √∞‰È

Ò¬Δ ÓÀ∫ Ï‡È Áμ«Ï¡≈,Â≈∫ ÓÈ‹ΔÂ

’«‘‰ Òμ◊Δ, TÓ≈Ó≈ ‹Δ,¡μ‹ Â∞√Δ∫

ÿapple∂ ¡≈∫ ?T

TÁμ√ ’Δ ◊μÒ ‘Ø¬Δ ?Â∂appleΔ ÓßÓΔ ·Δ’

¡≈?TÓÀ∫ ¡≈«÷¡≈¢

TÓßÓΔ Â≈∫ ·Δ’ ¡≈¢ÓßÓΔ ’«‘ßÁΔ ¡≈,

Ó≈Ó∂ 鱧 Í∞μ¤ ’∂ Ú∂÷, ÌÿΩapple≈∫ Ú≈ÒΔ

È«‘apple “⁄ Í≈‰Δ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ «’

È‘Δ∫¢Í≈‰Δ “⁄ ÚΔ‘, Íμ⁄Δ Í∞apple≈‰∂

’Òß‚apple Â≈appleÈ∂ ¡≈∫¢T

ÓÀ∫ È«‘apple ÚμÒ «È◊≈‘ Ó≈appleΔ, ¿∞√

‹◊Á≈ ÁΔÍ

ÚμË ¿∞√ Ò¬Δ ’∞fi È‘Δ∫ √Δ¢ «¬√ Ò¬Δ

¿∞√ È∂ Íz∂Ó Á≈ ÿapple Ú√≈¿∞‰ ÁΔ √Ø⁄Δ¢

‘appleÁΔÍ Á∂ «¬’ Ú≈apple ’«‘‰ “Â∂

Ì≈ÚÈ≈ È∂ Íz∂Ó Á≈ «appleÙÂ≈ ¡≈͉Δ

√‘∂ÒΔ È≈Ò ’appleÚ≈ «ÁμÂ≈¢ ¡μ‹ Íz∂Ó Á≈

appleØ’≈ √Δ¢ Íz∂Ó, Ì≈ÚÈ≈ Â∂ ÁΔÍ «ÂßÈ∂

‹‰∂ «Ú‘Û∂ “⁄ ’∞apple√Δ¡≈∫ ‚≈‘ ’∂ ÏÀ·∂

‘È¢ ‘appleÁΔÍ ’≈ÎΔ ÷∞٠Șapple ¡≈ «apple‘≈

⁄≈‘∂ Á∞μ÷≈∫ «Úμ⁄

⁄≈‘∂ Á∞μ÷≈∫ «Úμ⁄ Î√Δ √≈‚Δ ‹≈È ‘À ,

«Îapple ÚΔ √≈‚∂ ‘Ø·≈∫ ¿∞μÂ∂ Ó∞√’≈È ‘À ¢

apple«‘ßÁ∂ ‘≈∫ ⁄Û∑ÁΔ ’Ò≈ Á∂ «Úμ⁄ ‘apple √Ó∂∫ ,

ÁØ√ÂØ , √≈‚Δ Â≈∫ «¬‘ ‘Δ Í«‘⁄≈È ‘À ¢

Óß◊ ’∂ ÷≈∫Á∂ È∂ ’∂ÚÒ Ï∂◊ÀappleÂ∂ ,

’ßÓ ’apple’∂ ÷≈‰ «Úμ⁄ √≈‚Δ Ù≈È ‘À ¢

’μ·∂ apple«‘ ’∂ ’∞fi È‘Δ∫ √≈‚≈ «Ú◊ÛÈ≈ ,

’μÒ∂ ’μÒ∂ apple«‘ ’∂ ‘؉≈ È∞’√≈È ‘À ¢

√ÓfiÁÀ ‹Ø ’≈«Ó¡≈∫ Èß± ¡≈͉∂ ‹‘∂ ,

¿∞‘ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Òμ◊Á≈ ¡μ¤≈ «¬È√≈È ‘À ¢

ÒØ’ ¿∞√ ¡¯√apple Á≈ ’appleÁ∂ √«Â’≈apple È∂ ,

«‹√ 鱧 Á¯Âapple «Úμ⁄ «ÓÒ‰≈ ¡≈√≈È ‘À ¢

ÍÛ∑Á∂ È∂ ¿∞‘ ÙΩ’ È≈“ ¿∞√ Á∂ «Ù¡apple≈∫ 鱧 ,

Í≈·’≈∫ Èß± «‹‘Û≈ Ù≈«¬apple ÍappleÚ≈È ‘À ¢

«Ò¡≈ √Δ¢‘Ø √’∂, Â≈∫ ÓÀÈß± Ó≈Î ’apple

Á¬Δ∫¢T

TÓßÓΔ ‹Δ, «‹‘Û≈ √Ó≈∫ Òßÿ «◊¡≈,

¿∞√ Ï≈apple∂ «Î’apple ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫¢ÓÀ∫

Â≈∫ Â∞‘≈Èß± «¬√ ÿapple “⁄ ÍÀapple Í≈‰ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Ó≈Î ’apple «ÁμÂ≈

√Δ¢T√∞÷«ÚßÁapple ÁΔ¡≈∫ «¬‘ ◊μÒ≈∫ √∞‰

’∂ ¿∞√ ÁΔ √μ√ È∂ ¿∞√ 鱧 ÿ∞μ‡ ’∂ √ΔÈ∂

È≈Ò Ò≈ «Ò¡≈¢

Ó«‘ßÁapple «√ßÿ Ó≈È

«Íß‚ Â∂ ‚≈’ appleμ’Û≈∫ „≈‘≈

√.Ì.√.È◊appleÕ 9915803554

«Úμ⁄ Í≈‰Δ Ú◊ «apple‘≈ √Δ¢

TÓÈ‹Δ ÓÀ∫ «¬√ Ú∂Ò∂ ÌÿΩapple≈∫ Ú≈ÒΔ

È«‘apple ’ØÒ ‘Δ ÷Û≈ ¡≈∫¢È«‘apple Â≈∫

√∞μ’Δ Í¬Δ ¡≈¢«¬√ «Úμ⁄ Ó≈Û≈ ÚΔ

Í≈‰Δ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈¢‹∂ «’Â∂

«¬√ «Úμ⁄ Í≈‰Δ ¡≈«¬¡≈,Â≈∫ ÓÀ∫

Â∞‘≈鱧 ÎØÈ ’apple «Á¡≈∫◊≈¢Â∞√Δ∫ ÎØÈ

È≈ ’«apple¿∞¢T

T·Δ’ ¡≈, Ó≈Ó≈ ‹Δ¢T’«‘ ’∂ ¿∞√ È∂

ÎØÈ ’μ‡ «ÁμÂ≈¢⁄≈‘∂ ÓÀ∫ fi±· ÏØ«Ò¡≈

√Δ,Íapple ÓÀÈß± «¬√ ◊μÒ ÁΔ ÷∞ÙΔ √Δ «’

ÓÀ∫ È«‘apple Á∂ Í≈‰Δ 鱧 ÍzÁ±«Ù ’appleÈ

«Úμ⁄ «‘μ√≈ È‘Δ∫ Í≈«¬¡≈¢ÓÀ∫

ÓØÏ≈«¬Ò ÎØÈ Èß± ‹∂Ï «Úμ⁄ Í≈«¬¡≈

Â∂ √’±‡apple √‡≈apple‡ ’apple’∂ ¡≈͉∂ «Íß‚

ÚμÒ È±ß Â∞apple «Í¡≈¢

√Δ¢

“Íz∂Ó Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò ‹◊≈«¬¡≈

‘Ø«¬¡≈ ÁΔÍ ⁄≈ȉ Â≈∫ ’apple ‘Δ «ÁßÁ≈

¡À“ Ì≈ÚÈ≈ È∂ ‘appleÁΔÍ Á≈ Ó±‚

Ú∂÷«Á¡≈∫ ◊μÒ ’ΔÂΔ¢ Ì≈ÚÈ≈ «Í¡≈apple

È≈Ò ‘appleÁΔÍ È±ß ÁΔÍ ‘Δ ¡≈÷ÁΔ √Δ¢

“Â∞‘≈‚≈ ‹◊≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ÁΔÍ Â≈∫

‹◊ «◊¡≈ ⁄≈ȉ ÚΔ ÏÊ∂apple≈ ’ΔÂ≈

‘Øapple≈∫ ȱß, Íapple ÁΔÍ Á∂ ¡≈͉∂ ÊμÒ∂ ‘Ó∂Ù≈

‘Δ ‘È∂apple≈ «apple‘≈“, ¬∂È≈ ¡≈÷ ’∂ ‘appleÁΔÍ

¿∞Á≈√ ‘Ø «◊¡≈¢

-‹appleÈÀÒ «√ßÿ ’∞‘≈Û

«Íß‚ ’∞‘≈Û ’Ò≈∫, «‘: Ù≈‘’؇

’¬Δ ◊zßÊ≈∫ È∂ ¡ΩappleÂ≈∫ È≈Ò Ëμ’≈ ’appleÈ≈

Â∂ ¡«È¡≈∫ ’appleÈ≈ «√÷≈«¬¡≈ ‘À

¡ΩappleÂ È±ß «Ú¡≈‘ √Ó∂∫ ¡Í‰∂ È≈Ò ÍÂΔ ÿapple Á‘∂‹ «‹¡≈Á≈ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÒÀ’∂

¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ)&

óóóóóóóóó

¡Ωapple Ï√ «¬μ’ ÷≈ÒΔ Ì≈∫‚∂ √Ó≈È ‘À &(Óȱ߫√«ÓzÂΔ A/A@/AA)&

óóóóóóóóó

‹∂’apple Ù±Áapple «’√∂ Ú∂Á 鱧 √∞‰ ÒÀ‰, Â≈∫ ˙‘È≈ Á∂ ’ßÈ≈∫ «Ú⁄ ÙΔÙ≈ «ÍÿÒ≈ ’∂

Í≈ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ˛

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ B-C-D)&

óóóóóóóóó

˙‘Δ ¡Ωapple √Ì ÂØ∫ ¿∞ÂÓ ‘À «‹‘ÛΔ Í∞μÂapple 鱧 ‹ÈÓ «ÁßÁΔ ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔC/BD/BG)&

óóóóóóóóó

‹Ø Ïz≈‘Ó‰ 鱧 ‹≈È Ï∞fi ’∂ «¬’ «ÂÈ’∂ È≈Ò ÚΔ Ó≈appleÁ≈ ‘À, ¿∞‘ BA ‹ÈÓ≈ Âμ’

«ÏμÒΔ Ï‰Á≈ ‘À””

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ D/AFE-D)&

óóóóóóóóó

«ÚËÚ≈ ¡Ωapple Á≈ «Ú¡≈‘ ’appleÈ≈ Ï‘∞ Úμ‚≈ Í≈Í ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ E/AEG)&

óóóóóóóóó

ÍÂÈΔ ¡‹≈ÁΔ ÁΔ ‘μ’Á≈apple È‘Δ∫ ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ F/F/D/C)&

óóóóóóóóó

Ïz≈‘Ó‰ 鱧 Ó≈Û≈ ÏØÒ‰ Ú≈Ò≈ ÓΩ ÁΔ √‹≈ Á≈ ‘μ’Á≈apple ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ H/BFG)&

óóóóóóóóó

Ïz≈‘Ó‰ ⁄≈‘∂ ¡≈ÔØ◊ ‘ØÚ∂ ˙‘鱧 «È¡≈∫ ’appleÈ Ú≈Ò≈ ω≈˙, È‘Δ∫ Â∂ apple≈‹

Ó∞√ΔÏ ”⁄ ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ H/BA-BB)&

óóóóóóóóó

Ïz≈‘Ó‰ Ï≈’Δ √ÌΔ ‹≈ÂΔ¡≈∫ ÂØ∫ ËÈ Â∂ ‹≈«¬Á≈Á ÷Ø‘ √’Á≈ ‘À””

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ AA-AA-ABG)&

óóóóóóóóó

Ïz≈‘Ó‰≈ ÁΔ «’appleÍ≈ È≈Ò ‘Δ Á±‹Δ ‹≈ÂΔ¡≈∫ 鱧 √Ì ÍÁ≈appleÊ «ÓÒÁ∂ ‘È””

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ A@A)&

óóóóóóóóó

ÍÂÈΔ «¬’ ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ ÍÂΔ ◊z«‘‰ È‘Δ∫ ’apple √’ÁΔ,Íapple ÍÂΔ ⁄≈‘∂ «’ßÈΔ¡≈

ÚΔ ÍÂÈΔ¡≈∫ appleμ÷∂

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ CE/E/B)&

óóóóóóóóó

ӱ߂∂ «√apple Ï∞μË «Ì’√±¡≈∫ È±ß È‘Δ∫ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ)&

óóóóóóóóó

«’√∂ «ÚËÚ≈ Á≈ Á∞Ï≈apple≈ «Ú¡≈‘ ’appleÈ≈ Í≈Í ‘À, («¬√∂ Á∂ ⁄μÒÁ∂ √ÂΔ ÍzÊ≈ Â∂

Á∂‘ «Ú˙Í≈apple È∂ ‹ÈÓ «Ò¡≈)

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ)&

óóóóóóóóó

«ÍzÊÚΔ Â∂ ‹Ø ’∞fi ÚΔ ‘À Ïz≈‘Ó‰≈ Á≈ ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ A@@)&

óóóóóóóóó

Ù±Áapple≈∫ ¡Â∂ ¡ΩappleÂ≈∫ 鱧 ‘μÊ Ò≈¿∞‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «¬ÙÈ≈È ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ √ÒØ’ FD)&

óóóóóóóóó

«ÚËÚ≈ ¡ΩappleÂ È±ß ÷≈‰ Ò¬Δ Ï√ ¡ÀÈ≈ ’π ‘Δ ÁÚØ, ’∂ ¿∞‘ «‹¿∞∫ÁΔ apple«‘ √’∂

(ÓÂÒÏ ˙‘鱧 ‘μ‚Δ¡≈∫ Á≈ «Íß‹apple ω≈ ÁÚØ””) &(Óȱ߫√«ÓzÂΔ)&

óóóóóóóóó

«ÚËÚ≈ ¡Ωapple Á∂ Ú≈Ò ’μ‡ ÁÚØ, Â∂ ˙‘鱧 √Î∂Á ’μÍÛ∂ Í«‘È≈ ÁÚØ””

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ)&

óóóóóóóóó

‹Ø Ó≈√ È‘Δ∫ ÷≈¿∞◊≈, ¿∞‘ BA Ú≈apple ÍÙ± ‹ØÈΔ ”⁄ ÍÀÁ≈ ‘ØÚ∂◊≈””

&(Óȱ߫√«ÓzÂΔ E/CE)&

óóóóóóóóó

¡Ωapple ¡Ù∞μÌ ‘À, Ôμ◊ √Ó∂∫ ¡ΩappleÂ, Ù±Áapple Â∂ ’∞μÂ∂ È±ß È‘Δ∫ Á∂÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

&(ÓÔßÂz‰Δ √«‘Â≈ C/H/C)&

óóóóóóóóó

‹∂’apple ÍÂÈΔ ÙappleΔapple’ √ßÏßË ÏÈ≈¿∞‰ Ò¬Δ ÓÈ∑≈ ’apple∂ Â≈∫ ¿∞√鱧 ’∞μ‡ ’∞μ‡ ’∂ ¡Í‰∂

ÚÙ ”⁄ ’apple ÒÚØ

&(¿∞Í«ÈÙÁ F/D/G)&

óóóóóóóóó

’∂ÚÒ √∞ßÁapple ÍÂÈΔ ‘Δ ¡Í‰∂ ÍÂΔ Á≈ Íz∂Ó Í≈¿∞‰ Á∂ ’≈«ÏÒ ‘À””

&(√ÂÍÊ Ïz≈‘Ó‰ I/F)&

óóóóóóóóó

«’√∂ 鱧 ÚΔ ¡Í‰≈ Á∂Ù ¤μ‚ ’∂ Ï≈‘apple È‘Δ∫ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

&(Á∂ÚÒ «√ÓappleÂΔ)&

óóóóóóóóó

ÍÂΔ ÁΔ ÓΩ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ΩappleÂ È±ß ¿∞√ È≈Ò ‘Δ √Û ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈, «’¿∞∫«’

¿∞√Á≈ ’∞fi ÚΔ Ï≈’Δ È‘Δ∫ apple«‘ßÁ≈

&(«ÚÙ鱧 «√ÓappleÂΔ)&

óóóóóóóóó

¡Ωapple ÂØ∫ «‹¡≈Á≈ Ï∂Ì≈◊ ’∞fi ÚΔ È‘Δ∫, «¬‘È≈∫ Ò¬Δ ’Á∂ ÚΔ ÓÈ ”⁄ ÓÓÂ≈

È‘Δ∫ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

&(Ó‘≈Ì≈apple AB/D@/A)&


14 19/07/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Í≥‹≈Ï «¬√ Ú’Â ÈÙ∂ ÁΔ «◊ï «Ú⁄

‘ÀÕ ‹±È B@AH Ó‘ΔÈ∂ «Ú⁄ ‘Δ C@ Á∂ ’appleΔÏ

ÈΩ‹Ú≈È ÈÙ∂ ÁΔ Ò ’≈appleÈ ‹ΔÚÈ ◊Ú≈

⁄æ∞’∂ ‘ÈÕ ÈÙ∂ ÁΔ ˙Úapple‚ؘ ÒÀ‰ È≈Ò ‡Δ’≈

¿∞√ Á∂ ‘æÊ «Ú⁄ ‘Δ ‘∞≥Á≈ ‘À «’ ÷∞Á ˘ ‡Δ’≈

Ò≈¿∞‰ (‹ª ÒÚ≈¿∞‰) Ú≈Ò≈ ÓΩ’∂ ”Â∂ ‘Δ

Î∞Û’ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ ÈÙ∂ È∂ ‘˜≈appleª Í≥‹≈ÏΔ¡ª ˘

¡≈Í‰Δ ◊«‘appleΔ ÷æ‚ «Ú⁄ √∞æ‡ «ÁæÂ≈ ‘ÀÕ «¬‘

ÚappleÂ≈apple≈ «Í¤Ò∂ A@ ’∞ √≈Ò ÂØ∫ ÚË∂apple∂ ˜Øapple

ÎÛ «◊¡≈ ‘ÀÕ Ï≈ÁÒª ÁΔ √apple’≈apple √Ó∂∫ «¬‘

¡≈Í‰Δ ⁄appleÓ√ΔÓ≈ ”Â∂ √ΔÕ ’ª◊apple√ ÁΔ

√apple’≈apple Ï‰È È≈Ò ÒØ’ª ˘ ¡≈√ √Δ «’ «¬√

˘ ‘∞‰ ·æÒ ÍÀ ‹≈Ú∂◊ΔÕ ’ÀÍ‡È ¡Ó«apple≥Áapple

«√≥ÿ È∂ ⁄؉ ÓÀÈΔÎÀ√‡Ø ‹≈appleΔ ’appleÈ √Ó∂∫

“◊∞‡’∂” ¿∞Â∂ ‘æÊ appleæ÷ ’∂ «¬√ ˘ «Â≥È Ó‘ΔÈ∂

«Ú⁄ ÷ÂÓ ’apple Á∂‰ ÁΔ √‘∞≥ ÷≈ËΔ √ΔÕ «Í¤Ò∂

A@ √≈Ò ÂØ∫ È«Ù¡ª ‘æÊØ∫ √Â≈¬∂ Íæ∞ ◊Ú≈

⁄∞æ’∂ Â∂ ◊Ú≈ apple‘∂ ÒØ’ª È∂ ’ÀÍ‡È ¡Ó«apple≥Áapple

«√≥ÿ ÁΔ √‘≥∞ ”Â∂ «¬ÂÏ≈apple ÚΔ ’ΔÂ≈ √ΔÕ ¿∞√

˘ Â∂ ¿∞√ ÁΔ Í≈apple‡Δ ˘ Ì≈appleΔ Ï‘∞Ó È≈Ò

«‹Â≈«¬¡≈ ÚΔ «’ ⁄ÒØ È«Ù¡ª Á≈ ’Ø‘Û Âª

◊ÒØ∫ ÒæÊ∂◊≈Õ Íapple √≈Ò ÂØ∫ ÚæË ‘Ø «◊¡≈

√apple’≈apple Ï‰Δ ˘, ‘∞‰ È«Ù¡ª Á≈ «¬‘ «Á˙

‘Øapple ÚΔ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ ‘Ø ’∂ ÒØ’ª √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù

‘Ø«¬¡≈ ‘ÀÕ

“Â∞Ó‘Δ È∂ ÁappleÁ ÁΔ¡≈ ‘À, Â∞Ó‘Δ ÁÚ≈

ÁØ◊∂” «¬‘ «ÏÒ’∞Ò √æ⁄ ‘ÀÕ «⁄æ‡∂ «ÁÈ Úª◊

√æ⁄ «’ Í∞«Ò√ Á∂ ‘∞’Ó «ÏȪ √≈apple∂ Í≥‹≈Ï ”⁄

ÍæÂ≈ È‘Δ∫ «‘æÒÁ≈Õ ’Á∂

ÚΔ È‘Δ∫ «‘æ«Ò¡≈Õ

Í∞«Ò√ ÂÂ’≈ÒΔ

√apple’≈apple Á∂ ‘∞’Ó «ÏȪ «’√∂ ÚΔ ÍæÂ∂ ˘

«‘æÒ‰ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ È‘Δ∫ «Á≥ÁΔÕ ‹Á ‘Ú≈

Ú◊ÁΔ ‘À ª ÍæÂ∂ ÚΔ ‘Ú≈ ÁΔ ◊ÂΔ È≈Ò ‘Δ

«‘ÒÁ∂ «Á√Á∂ ‘ÈÕ ÒØ’ ÍæÂ∂ «‘Ò‰ Á≈

’≈appleÈ ‘Ú≈ ˘ ‘Δ √Ófi ÒÀ∫Á∂ ‘È ‹Á«’ ‘Ú≈

ÚΔ Í∞«Ò√ ¡Â∂ ‘≈’Óª Á∂ ‘∞’Ó ”Â∂ ‘Δ ⁄æÒ

apple‘Δ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Âapple ª ‘≈’ÓΔ √«‘ÓÂΔ

È≈Ò ‘Δ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ È«Ù¡ª Á≈ ÍÃ⁄Ò‰

√≥ÌÚ ‘Ø«¬¡≈Õ

È«Ù¡ª Á≈ ’≈appleØÏ≈apple ’appleÈ Á≈ Ó’√Á

ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ È«Ù¡ª apple≈‘Δ∫ √æÌ ÂØ∫

ÚæË ÍÀ√≈ ’Ó≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬’ «’æÒØ Â’

«Ò¡ªÁΔ ⁄apple√ ‹ª «⁄æ‡≈ ’appleØÛª Á≈ «Ú’Á≈

‘ÀÕ «¬√ ”⁄ ¡‹∂ ‘Øapple ÚΔ ’¬Δ ÷∂‘ √Ú≈‘

appleÒ≈¬Δ ‹ªÁΔ ‘ÀÕ Î∂apple ◊≈‘’ ω≈¿∞‰≈, ¿∞√

˘ Òæ Ò≈¿∞‰≈Õ «¬’ Ú≈apple «‹√ È∂ «¬√

ÍΔ∫ÿ Á≈ fi±‡≈ ÒÀ «Ò¡≈, ¿∞‘ Ó∞Û ‘∂·ª È‘Δ∫

¿∞ÂappleÁ≈ Â∂ «Îapple ÈÚΔ¡ª ÂØ∫ ÈÚΔ¡ª ÍΔ∫ÿªÕ

⁄Ò √Ø ⁄ÒÕ ÈÙ≈ Â√’apple ÏÛ∂ “«¬Ó≈ÈÁ≈apple”

‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ ¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‘∂apple≈Î∂appleΔ

È‘Δ∫ ’appleÁ∂Õ Ó∞È≈¯∂ Á≈ Ï’≈«¬¡≈ ωÁ≈

«‘æ√≈ ‘apple Ì≈¬ΔÚ≈Ò ˘ Í‘∞≥⁄≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

¡ÀÈ Ú≈¡Á∂ Ó∞Â≈Ï’ ͱapple≈-ͱapple≈Õ Ï≈apple‚apple ÂØ∫

Í≈apple ’appleÈ √Ó∂∫ Ï≈apple‚apple ”Â∂ Â≈«¬È≈Â

ÂÂ’≈ÒΔ Í«‘apple∂Á≈apple È≈Ò √æÌ ÂØ∫ Í«‘Òª

◊≥„-√≥„ ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ «Îapple ¡æ◊Ø∫ «‹√ ˘

√ÍÒ≈¬Δ ’appleÈ≈ ‘ÀÕ Í«‘Òª ÊØ’ «Ú⁄, «Îapple

Íapple⁄±È «Ú⁄Õ ¿∞◊apple≈‘Δ ÚΔ ¿∞√∂ Âapple ªÕ

Í∞«Ò√ Á∂ Úæ÷-Úæ÷ ¡«Ë’≈appleΔ¡ª ˘ ¿∞È ª Á≈

ωÁ≈ «‘æ√≈ Í∞æ‹Á≈ apple«‘≥Á≈ ‘À Â∂ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ ¡◊ª‘ apple≈‹ ’apple apple‘∂ ⁄ΩËappleΔ¡ª ˘

Ï’≈«¬Á≈ Í‘∞≥⁄≈¿∞∫Á∂ apple«‘≥Á∂ ‘ÈÕ «¬‘ ‹≈Ò

¡ÀÈ≈ ÚËΔ¡≈ „≥◊ Â∂ Әϱ Â≥Áª È≈Ò

ω≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ «¬‘ √«‘‹∂ È‘Δ∫

‡∞æ‡Á≈Õ ‹∂ ’Á∂ ÊØÛΔ-Ï‘∞ÂΔ ¡ª⁄ ÚΔ ¡≈

‹≈Ú∂ ª √Ï≥Ë “Óæ’ÛΔ” fiæ‡ ¿∞√ Â≥Á ÁΔ Êª

ÈÚª “ÂØÍ≈ Ìapple” «Á≥ÁΔ ‘ÀÕ «¬√ Ú’Â

‚Δ.‹Δ.ÍΔ. ÂØ∫ «√Í≈‘Δ Â’ «’≥È∂ ‘Δ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ «¬√ ÁΔ Í∞ÙÂ-ÍÈ≈‘Δ ’appleÁ∂

⁄apple⁄≈ «Ú⁄ ‘ÈÕ «’≥È∂ ‘Δ √√ÍÀ∫‚ ‘Ø ◊¬∂

‘ÈÕ «’≥È∂ ‘Δ Í∞«Ò√ Ú≈Ò∂ ÈÙ≈ ’apple’∂ Ò∂‡Á∂

Á∂÷∂ ‹≈ √’Á∂ ‘ÈÕ «¬√ Âapple ª È«Ù¡ª Á≈

«¬‘ Â≥Á±¡≈ ‹≈Ò ‘≈’Óª ÁΔ Í∞ÙÂ-ÍÈ≈‘Δ

È≈Ò ‘Øapple-‘Øapple ¯ÀÒÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ √≈Ï’≈

‚Δ.‹Δ.ÍΔ. ÙÙΔ’ªÂ ÚÒØ∫ B@@G ˘

ÂÂ’≈ÒΔ Ï≈ÁÒ √apple’≈apple ˘ Í∂Ù ’ΔÂΔ Í∞«Ò√

¡«Ë’≈appleΔ¡ª ÁΔ √±⁄Δ «¬√ ÁΔ ◊Ú≈‘ ‘ÀÕ

¿∞√ Ó∞Â≈Ï’ ¿∞‘ «‹≥ÈΔ ’∞ ⁄∂Â∂ ‘À, ‘∞‰ ÚΔ

Áæ√ √’Á∂ ‘ÈÕ

Óæ÷‰ ’∞‘≈Û

Í≥‹≈Ï ÈÙ≈÷ØappleΔ ÁΔ «◊ï «Ú⁄

«¬√ Ú’Â Í≥‹≈Ï ÁΔ «‹≥ÈΔ Ó≥ÁΔ ‘≈ÒÂ

‘Ø ◊¬Δ ‘À, «¬√ È∂ «Í¤Ò∂ Ï≈ÁÒ √apple’≈apple

√Ó∂∫, È«Ù¡ª È≈Ò «ÓÒ∂ Â√Δ«‘¡ª Á≈ ÁappleÁ

«Îapple ¿∞‹≈◊apple ’apple «ÁÂ≈ ‘ÀÕ Âapple≈‘-Âapple≈‘ ‘Ø

apple‘Δ ‘ÀÕ ‘apple ◊ÒΔ-’±⁄∂ «‹æÊ∂ ⁄≈‘Ø, ‹ÁØ∫ ⁄≈‘Ø

Â∞√Δ∫ ÈÙ≈ ÒÀ √’Á∂ ‘ØÕ “‹‘≈˜” ¿∞Âapple∂◊≈,

√Ú≈appleΔ¡ª ⁄Û È Ò¬Δ ÁΩÛÈ◊Δ¡ª Â∂ «Îapple

“¿∞‚≈Ȫ” Ù∞apple±Õ «¬’ √appleÚ∂÷‰ Ó∞Â≈Ï’ FG%

Á∂ ’appleΔÏ ÈΩ‹Ú≈È ÈÙ∂ ÁΔ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ¡≈

⁄∞æ’∂ ‘ÈÕ «¬È ª ”⁄Ø∫ BC% Á∂ Ò◊Ì◊

ÒÛ’Δ¡ª ÚΔ Áæ√Δ¡ª ◊¬Δ¡ª ‘ÈÕ ‹Ø ÚΔ

«¬√ ÈÙ∂ ÁΔ ÒÍ∂‡ ”⁄ ¡≈¿∞∫Á≈ ‘À, ¿∞‘ Ó∞Û

«Í¤ª‘ È‘Δ∫ Ú∂÷Á≈ Â∂ ¿∞√ Á≈ ¡≈÷appleΔ

«Ï√Âapple ÙÓÙ≈È ÿ≈‡ ‘Δ Ï‰Á≈ ‘ÀÕ Í«‘Òª

«‹æÊ∂ ’≈Ò‹ª, Ïæ√ ¡æ«‚¡ª, apple∂ÒÚ∂ √‡∂ÙȪ,

fi≈ÛΔ¡ª Â∂ ‘apple Âapple ª Á∂ √≥Ì≈ÚΔ ¿∞‘«Ò¡ª

«Ú⁄ ’¬Δ Âapple ª ÁΔ¡ª ÁÚ≈¬Δ¡ª ÁΔ¡ª

÷≈ÒΔ ÙΔÙΔ¡ª ͬ∫Δ¡ª «ÓÒÁΔ¡ª √È; ‘∞‰

¿∞Ê∂ ÷≈ÒΔ √«apple≥‹ª

Â∂ «√◊apple‡ª Á∂ ‡Ø‡∂

«‹‘∂ «ÓÒÁ∂ ‘ÈÕ

’Ø¬Δ ÚΔ Ò∞’ÚΔ∫

‹◊ ≈ Ï⁄Δ È‘Δ∫

‘À «‹Ú∂∫ ‘∞‰Õ

«’≥ÈΔ ‘Àapple≈ÈΔ

Â∂ Á∞æ÷ ‘∞≥Á≈ ‘À «’

‹Á ÈÙ∂ÛΔ (Â√’apple ª ÎÛ∂ ‘Δ È‘Δ∫ ‹ªÁ∂)

˘ ÎÛ ’∂ ‹∂Ò «Ú⁄ √∞櫇¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞√

˘ ¿∞Ê∂ ÚΔ ÈÙ≈ «ÓÒÁ≈ apple«‘≥Á≈ ‘ÀÕ ‹∂ ÈÙ≈

¤∞‚≈¿± ’∂∫Áapple «Ú⁄ Ú≈«Û¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ª ¿∞√

“ÂÏ∂Ò∂” «Ú⁄ ÚΔ «¬√ Á≈ ’Ø¬Δ ¯apple’ È‘Δ∫

ÍÀ∫Á≈Õ Â∞√Δ∫ «’√∂ ˘ «’Ê∂ ¤∞Í≈ Ò¿∞◊∂Õ ¡≈÷apple

‹∂Òª ª √apple’≈apple ¡Â∂ Í∞«Ò√ Á∂ ¡«Ë’≈apple

÷∂Âapple ÂØ∫ Ï≈‘apple È‘Δ∫Õ «¬‘ È‘Δ∫ «’ ÈÙ∂

Í≥‹≈Ï ‹ª Ì≈apple «Ú⁄ ‘Δ ‘ÈÕ È«Ù¡ª È≈Ò

¡ÓappleΔ’≈, ’ÀÈ∂‚≈ √Ó∂ ’¬Δ Ô±appleÍΔ ¡Â∂ ‘Øapple

«Ú’«√ Â∂ «Ú’≈√ÙΔÒ Á∂Ù ‹±fi apple‘∂ ‘ÈÕ

¿∞Ê∂ «’¿∞∫«’ Úæ‚Δ¡ª ’≥ÍÈΔ¡ª Á≈ apple≈‹ ‘ÀÕ

«¬≥‹ ¿∞Ê∂ ◊appleØ‘ (◊À∫◊) ÚΔ Úæ‚∂ ‘ÈÕ ¿∞∫‹ ÚΔ

¿∞Ê∂ Í∞«Ò√ ‘≈’Óª Á∂ ¡ËΔÈ apple«‘ ’∂ ’≥Ó

È‘Δ∫ ’appleÁ∂ ¡Â∂ ¿∞Ê∂ Â√’appleΔ ‘Øapple ¡«ÂÚ≈ÁΔ

„≥◊ª È≈Ò ‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ ¿∞‘ Ï‘∞Â√ΔÓ ‘∞≥ÁΔ ‘À

Â∂ ‹ÒÁ ‘Δ ÁØÙΔ ’≈ϱ ÚΔ ’apple Ò¬∂ ‹ªÁ∂

‘ÈÕ Íapple Í≥‹≈Ï ÁΔ ‘≈Ò ‘Øapple ‘ÀÕ «¬Ê∂ Á∂ Â∂

¡ÓappleΔ’≈-’ÀÈ∂‚≈ Úapple◊∂ Ó∞Ò’ª, ‹Ø Ó≈ÈÚΔ

¡«Ë’≈appleª ÁΔ “÷∞æÒ ” Á∂ Ȫ ”Â∂ ÷∞æÒ ÷∂‚Δ

‹ªÁΔ ‘À, ¿∞√ ÁΔ ◊æÒ ‘Øapple ‘ÀÕ ¿∞ÊØ∫ ÁΔ¡ª

÷∞ÎΔ¡≈ ¬∂‹≥√Δ¡ª Í≥‹≈Ï Úª◊ ’≥Ó È‘Δ∫

’appleÁΔ¡ªÕ ¿∞ÊØ∫ ÁΔ¡ª ÈÙ≈ ÿ‡È≈Úª/ÓΩª

˘ Í≥‹≈Ï È≈Ò È‘Δ∫ Ó∂«Ò¡≈ ‹≈ √’Á≈ Â∂

Í≥‹≈Ï/Ì≈apple ˘ «¬√ ’apple’∂ ÏappleΔ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈

‹≈ √’Á≈ «’ È«Ù¡ª È≈Ò Âª ¡ÓappleΔ’≈-

’ÀÈ∂‚≈ Úapple◊∂ Á∂Ùª «Ú⁄ ÚΔ ÓΩª ‘∞≥ÁΔ¡ª

‘ÈÕ «¬√ ◊æÒ ”Â∂ ¡«Â¡≥ ◊≥ÌΔappleÂ≈ È≈Ò

«Ú⁄≈apple ’appleÈ≈ ωÁ≈ ‘À «’ Í≥‹≈Ï ˘ ÈÙ≈

Ó∞’ «’Ú∂∫ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂?

«¬’ ◊æÒ Âª ÍÃÂæ÷ ‘À «’ «¬√ Á∂ ’≈appleÈ

√Ó≈‹’-apple≈‹ÈΔÂ’ ÁØÚ∂∫ ‘ÈÕ «ÌÃÙ‡≈⁄≈apple,

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ, ˆappleΔÏΔ, ¡ÈÍÛ Â≈, ÍÃ√≈apple

Ó≈«Ë¡Óª «Ú⁄ ¡≈¬Δ «◊apple≈Ú‡, ÿ‡Δ¡≈

◊Δª apple≈‘Δ∫ «ÓÒÁ≈ ¿∞ÂÙ≈‘, «Ú‘Ò≈ÍÈ,

Í«appleÚ≈appleª ÁΔ Â∂˜Δ È≈Ò ‘Ø apple‘Δ ‡∞æ‡-Ìæ‹,

⁄∞Î∂apple∂ Á≈ Ó≈‘ΩÒ, apple≈‹ÈΔÂΔÚ≈Ȫ/È∂Â≈Úª

ÚÒØ∫ «ÓÒÁ≈ ¿∞ÂÙ≈‘ Â∂ √∞appleæ«÷¡≈ ¡Â∂

apple≈‹ÈΔÂΔ «Ú⁄ ¡≈¬Δ ¡«Â-ÿ‡Δ¡≈

«◊apple≈Ú‡ ¡≈«Á «¬√ Á∂ Ó∞æ÷ ’≈appleÈ ‘ÈÕ ‘Øapple

¡ÓΔapple ‘؉ ÁΔ Ò≈Ò√≈ «¬√ Á≈ Ó∞æ÷ ’≈appleÈ

‘ÀÕ “‹∂‘≈ apple≈‹≈ Â∂‘Δ Íapple‹≈” ¡È∞√≈apple «¬√ Á≈

’≈appleÈ ÚΔ ‘≈’Óª ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈ apple‘∂

«ÌÃÙ‡≈⁄≈apple Á≈ ¡√apple ‘∂·ª ÂΔ’ ÍÀ∫Á≈ ‘ÀÕ

ÍΩÛΔ¡ª «‹Ú∂∫ ¿∞μÍapple ÂØ∫ ‘∂·ª ˘ ‘Δ √≈¯ ‘Ø

√’ÁΔ¡ª ‘È, «¬Ú∂∫ ‘Δ «¬‘ «ÏÓ≈appleΔ ¿∞μÍapple

“Â∞Ó‘Δ È∂ ÁappleÁ ÁΔ¡≈ ‘À, Â∞Ó‘Δ ÁÚ≈ ÁØ◊∂”

ÂØ∫ ‘Δ ·Δ’ ‘Ø √’ÁΔ ‘ÀÕ «’√∂ È≈ «’√∂ apple±Í

«Ú⁄ ‘apple ‘≈Ò «¬√ «Íæ¤∂ «’√∂ È≈ «’√∂

“¿∞μ⁄ÂÓ Ù’ÂΔ” Á≈ “«Ó‘apple Ì«apple¡≈” ‘æÊ

‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ «¬≥‹ ‹∂ Ï∂‘æÁ ◊≥ÌΔappleÂ≈ È≈Ò «¬√

È«Ù¡ª Á∂ Ó∞æÁ∂ ˘ È≈ «Ò¡≈ «◊¡≈ ª «¬√

Á∂ ◊≥ÌΔapple «√æ‡∂ «È’Ò‰◊∂Õ ‹∂ ⁄ΔÈ Úapple◊∂

◊appleΔÏ Ó∞Ò’ È∂ ¡≈͉≈ ÍÃÏ≥Ë ÂÏÁΔÒ ’apple’∂

Á∂Ù ˘ ¡¯ΔÓ-⁄apple√ ÁΔ ‹’Û ”⁄Ø∫ ¡≈˜≈Á

’appleÚ≈ «Ò¡≈ √Δ Âª Ì≈apple ¡À√≈ «’¿∞∫ È‘Δ∫

’apple √’Á≈?

⁄≈‘∂ «’≥È∂ ÚΔ ¿∞Í≈¡ ’apple Ò¬∂ ‹≈‰,

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á±apple ’ΔÂ∂ «ÏȪ «’√∂ ÚΔ √Ó≈‹

«ÚappleØËΔ ¡Ò≈Ó ”Â∂ ’≈ϱ È‘Δ∫ Í≈«¬¡≈ ‹≈

√’Á≈Õ ¿∞∫‹ «¬Ê∂ ÚΔ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’

Á∂Ù Á∂ Ï≈’Δ √±«Ï¡ª «Ú⁄ ÚΔ Âª «¬√∂ ‘Δ

Âapple ª ÁΔ Ï∂apple∞˜ˆ≈appleΔ ‘À, «Îapple ¡À√≈ ¿∞Ê∂ «’¿∞∫

È‘Δ∫! «¬√ Á≈ ’≈appleÈ √ÍÙ‡ ‘À «’ Í≥‹≈Ï

Úapple◊Δ «ÌÃÙ‡ apple≈‹ÈΔÂΔ Á≈ ÏØÒÏ≈Ò≈ Ï≈’Δ

apple≈‹ª ”⁄ ¡‹∂ ’∞æfi ÿæ‡ ‘À ¡Â∂ Á±√apple≈ «¬‘

√±Ï≈ Ï≈apple‚apple Á≈ √±Ï≈ ‘ÀÕ ‘Øapple ÚΔ ’≈appleÈ ‘ÈÕ

Íapple ÈΩ‹Ú≈È ‹∂ «Ú‘Ò≈ apple‘∂◊≈ ª

¡ÀϪ/«Ú◊≈Ûª Á≈ ¡≈¿∞‰≈ Ò≈˜ÓΔ ‘ÀÕ

“«Ú‘Ò≈ ÓÈ ÙÀÂ≈È Á≈ ÿappleÕ” Ï∂apple∞˜◊≈apple È∂

¿∞∫‹ ÚΔ appleØ‡Δ Âª «’ËappleØ∫ ÷≈‰Δ ‘Δ ‘ÀÕ «Îapple

¿∞‘ apple≈‘ ‹ªÁΔ¡ª ¡Ωappleª ÁΔ¡ª

⁄∂ÈΔ¡ª/Ú≈ÒΔ¡ª Ò≈‘∂◊≈, ⁄ØappleΔ¡ª-‚≈’∂

Ó≈apple∂◊≈, Ò∞懪-÷Ø‘ª ’apple∂◊≈, ‘≈’Óª Â∂

¡ÓΔappleª Á∂ «Èæ‹Δ «ÏÃ◊∂‚ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ’∂

«’√∂ È≈ «’√∂ Ó≈¯Δ¬∂ Á≈ «‘æ√≈ ω∂◊≈Õ «¬‘

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á±apple ’appleÈ «Ú⁄ Í≥‹≈Ï Âª ÁØÙΔ ‘À

‘Δ, ’∂∫Áapple ˘ ÏappleΔ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈Õ Ó∞æ÷

Ó√Ò≈ ’∂∫Áapple ÁΔ¡ª ◊Ò ÈΔÂΔ¡ª È≈Ò ‹≈

‹∞ÛÁ≈ ‘ÀÕ «¬≥‹ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á±apple ’ΔÂ∂ «ÏȪ

È«Ù¡ª, ¡«ÂÚ≈Á, Ò∞懪-÷Ø‘ª, ◊À∫◊Ú≈appleª

Â∂ Ó≈ÎΔ¡≈ ◊appleØ‘ª Á∂ ‘Øapple Әϱ ‘؉ Á≈

Ó√Ò≈ ‘æÒ È‘Δ∫ ‘Ø √’∂◊≈Õ «‹√ ˘ ÈÙ∂ ÁΔ

«¬æÒ Òæ◊ ‹ªÁΔ ‘À, ¿∞‘ ÈÙ≈-ͱappleÂΔ Ò¬Δ

’∞æfi ÚΔ ’appleÈ ˘ «Â¡≈apple ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ «¬√

Ú’Â «¬√∂ Á≈ ‘Δ Ò≈Ì ¿∞·≈ ’∂ ÈÙ≈ Â√’appleΔ

Ì≈apple± ‘Ø¬Δ ‹≈ apple‘Δ ‘ÀÕ

«’√≈ÈΔ ÁΔ ÿæ‡ apple‘Δ ¡≈ÓÁÈ Â∂

ÓÙΔÈΔ’appleÈ ’≈appleÈ ¿∞√∂ «’√≈Ȫ Á∂ Í∞æÂappleª ˘

¡≈ÂÓ‘æ«Â¡≈Úª ÚæÒ ÍÃ∂apple ’appleÁ≈ ‘ÀÕ ¿∞Ê∂

È«Ù¡ª ÚÒ ÚΔ apple∞fi≈È ÚË≈¿∞∫Á≈ ‘ÀÕ ’¬Δ

ª ¿∞μ⁄ «Ú«Á¡≈ ‘≈√Ò ’apple’∂ ˜ÓΔȪ Ú∂⁄

’∂ Ï≈‘apple Á≈ apple∞æ÷ ’apple ÒÀ∫Á∂ ‘È, Íapple ÚË∂apple∂

◊appleΔÏΔ ÁΔ ÁÒÁÒ «Ú⁄ Î√ ’∂ È«Ù¡ª Á≈

√‘≈apple≈ ÒÀ‰ Ò◊Á∂ ‘ÈÕ ‹Ø √≈ËÈ‘Δ‰ ‘È,

¿∞È ª ÁΔ ‘≈Ò ‘Øapple ÚΔ Ó≥ÁΔ ‘Ø¬Δ Í¬Δ ‘À Â∂

ÈÙ≈ ◊appleΔÏΔ, ¡ÓΔappleΔ È‘Δ∫ Ú∂÷Á≈Õ ◊appleΔϪ ˘

‹ÒÁΔ ¡≈Í‰Δ ÒÍ∂‡ ”⁄ ÒÀ∫Á≈ ‘À ¡Â∂

Ò≈Ò⁄Ú√ ¿∞‘ Ó≈Ò «¬Ëapple ÂØ∫ ¿∞Ëapple

Í‘∞≥⁄≈¿∞∫Á∂ √Ó∂∫ ‘Δ «¬√ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø ‹ªÁ∂

‘ÈÕ

¿∞∫‹ √apple’≈apple ⁄≈‘∂ ª √æÌ ’∞æfi ‘Ø √’Á≈

‘ÀÕ «¬‘ ◊æÒ √apple’≈apple Â∂ Í≥‹≈Ï ÁΔ √Ó∞æ⁄Δ

‘≈’Ó ÙÃ∂‰Δ ÂØ∫ ‘Δ Í∞æ¤Δ ‹≈‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À «’

ÈÙ∂ «√apple¯ Í≥‹≈Ï «Ú⁄ ‘Δ √æÌ ÂØ∫ ÚæË «’¿∞∫

‘È? ’Δ «¬’-«¬’ ÈÙ∂ÛΔ ÂØ∫ Í∞æ¤ ’∂ ¿∞√ ÁΔ

ÍÀÛ ÈæÍ ’∂ Úæ‚∂ Â√’appleΔ ËÈ≥Âappleª ’ØÒ È‘Δ∫

Í∞æ«‹¡≈ ‹≈ √’Á≈? ‹Á ‚Δ.‹Δ.ÍΔ. ‹∂Ò

ÙÙΔ’ªÂ È∂ «¬’ ¿∞μ⁄ ÍæËappleΔ Í∞«Ò√ ¡¯√appleª

ÁΔ √±⁄Δ Ï≈ÁÒ √apple’≈apple ˘ «ÁÂΔ √ΔÕ ¿∞√

«Úapple∞æË ‹∂ Ï≈ÁÒ √apple’≈apple È∂ ’≈appleÚ≈¬Δ È‘Δ∫

’ΔÂΔ Âª ‘∞‰ ’ÀÍ‡È √apple’≈apple «’¿∞∫ È‘Δ∫ ’apple

apple‘ΔÕ «¬√ √Ï≥ËΔ Ï‰Δ ¡À√.‡Δ.¡ÀÎ. Á≈ ’Δ

Ï«‰¡À? √≈Ï’≈ ‚Δ.¡À√.ÍΔ. ‹◊ÁΔÙ ÌæÒ≈,

apple≈‹≈ ’≥ËØÒ≈, «Ï懱 ¡ΩÒ÷ ¡≈«Á ÁΔ

«◊ïÂ≈appleΔ √Ó∂∫ «‹È ª «√¡≈√Δ ¡≈◊±¡ª ÚæÒ

¿∞∫◊Ò ¿∞μ·Δ √Δ, ¿∞√ Á≈ ’Δ Ï«‰¡≈? ‘∞‰

¿∞√ ˘ Á∞Ï≈apple≈ ÂØ∫ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ÿØ«÷¡≈ ‹≈

«apple‘≈? Ï≈ÁÒ ‘’±Ó Ú∂Ò∂ «‹È ª apple≈‹√Δ

È∂Â≈Úª Á≈ ÈÙ≈ √appleÍÃ√ÂΔ ”⁄ Ȫ ⁄apple⁄≈

«Ú⁄ √È ¡Â∂ ¿∞ÁØ∫ ’ª◊apple√ √apple’≈apple «¬È ª

˘ ÎÛÈ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’appleÁ∂ È‘Δ∫ √È Ê’Á∂,

¿∞‘ Ú≈¡Á∂ ‘∞‰ Ï≈ÁÒ ¡’≈ÒΔ¡ª È≈Ò “±≥

Â∂ ÓÀ∫ - Ô≈apple Ô≈apple” «Ú⁄ «’Ú∂∫ ÏÁÒ ◊¬∂Õ

¡æ‹ ÚΔ Ú’Â ‘À «’ «Í¤Ò∂ Â∂ ‘∞‰ Ú≈Ò∂

Â√’appleΔ Ó◊appleÓ椪 ÂΔ’ ÈÙ∂ÛΔ¡ª apple≈‘Δ∫

Í∞æ«‹¡≈ ‹≈Ú∂ Â∂ ¿∞È ª ˘ ÎÛ ’∂ “’≈Ò∂

Í≈‰Δ” ÁΔ ‹∂Ò ”⁄ Ì∂«‹¡≈ ‹≈Ú∂, ‹Ø Ó≈«Í¡ª

Â∂ Í∞æÂappleª ˘ «ÂÒ-«ÂÒ ’apple’∂ ÓappleÈ Ò¬Δ

Ӌϱapple ’apple apple‘∂ ‘È; ‹Ø Ó≈«Í¡ª ÁΔ¡ª

Ò≈‚ÒΔ¡ª ËΔ¡ª ˘ ÈÙ≈ ͱappleÂΔ Ò¬Δ ‡appleæ’ª

”Â∂ ⁄Û È ¡Â∂ Ú∂ÙÚ≈◊ÓÈΔ ÚÒ Ëæ’ apple‘∂

‘ÈÕ ◊æÒ B@AC ÁΔ ‘À, ‹Ø ÓÀ˘ ’Á∂ È‘Δ∫

Ì∞æÒÁΔÕ «¬’ √∂Ú≈Ó∞’ ¡«Ë¡≈Í’ ÁΔ ‹ØÛΔ

Ó∂apple∂ ’ØÒ Ô±ÈΔ¡È ¡≈◊± ‘؉ ’apple’∂ ¡≈¬ΔÕ

¿∞È ª Á≈ «¬’ÒΩÂ≈ Í∞æÂapple È«Ù¡ª Á≈ «Ù’≈apple

‘Ø«¬¡≈ √ΔÕ ¿∞È ª Á«√¡≈ «’ ¿∞√ È∂ È‘Δ∫

Ï⁄‰≈Õ AB ¬∂’Û ˜ÓΔÈ ‘À, ‘Øapple ‹≈«¬Á≈Á

Ï‘∞ ‘À, ’Ø·Δ ‘À, ’≈apple ‘À, ¡√Δ∫ ⁄≈‘∞≥Á∂ ‘ª

¿∞√ Á≈ «’√∂ Âapple ª «Ú¡≈‘ ‘Ø ‹≈Ú∂, ¡æ◊Ø∫

Ú≈apple√ ω ‹≈Ú∂, ¡≥Ù Â∞appleΔ apple‘∂Õ «’√∂ ÚΔ

◊appleΔÏ Í«appleÚ≈apple ÁΔ «’√∂ ÚΔ ‹≈Â, ◊ØÂ,

ËappleÓ ÁΔ ’Ø¬Δ ÒÛ’Δ «ÓÒ ‹≈Ú∂Õ ¡‹∂

Í«appleÚ≈apple ÔÂȪ «Ú⁄ ‘Δ √Δ «’ «¬’ÒΩÂ≈

Í∞æÂapple ÓΩ Á∂ Ó±≥‘ ‹≈ «Í¡≈Õ ¡«‹‘Δ¡ª

¡È∂’ª ’‘≈‰Δ¡ª ‘ÈÕ

’ÀÍ‡È ¡Ó«apple≥Áapple «√≥ÿ ÁΔ √apple’≈apple È∂ ‹Ø

¡ÀÒ≈È ÈÙ≈ appleØ’‰ Ò¬Δ ’ΔÂ∂ ‘È «’ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ÈÙ≈ Â√’appleª Ò¬Δ ÓΩ ÁΔ √˜≈

‹ÚΔ˜ ’apple ¡Â∂ ‚ØÍ ‡À√‡ ’apple≈¬∂ ‹≈‰,

«¬‘ Ï‘∞Â∂ ’≈apple◊apple √≈Ï ȑΔ∫ ‘؉ Ú≈Ò∂

’∂ÚÒ ÙØÙ∂ ‘ÈÕ √˜≈ Á≈ ÚË≈ Á∂‰≈ Ó√Ò∂ Á≈

√Ó∞æ⁄≈ Â∂ √≈appleÊ’ ‘æÒ È‘Δ∫ ‘ÀÕ ‚ØÍ ‡À√‡

Ó∞Ò≈˜Óª Á∂ ª ’apple ÒÚØ◊∂, È∂Â≈Úª-

«ÚË≈«¬’ª Á≈ ’Δ «Ú◊≈Û ÒÚØ◊∂ ‹∂

Í≈«‹«‡Ú ÚΔ ‘Ø«¬¡≈Õ Á±√apple≈ «’ «¬’ Ú≈apple

‘Δ «’¿∞∫, ‘apple √≈Ò ‚ØÍ ‡À√‡ «’¿∞∫ È≈

’appleÚ≈¬∂ ‹≈‰, ‘apple È∂Â≈ Á∂ ⁄≈‘∂ ¿∞‘ «’√∂ ÚΔ

È«Ù¡ª Á≈ ’≈appleØÏ≈apple ’appleÈ Á≈ Ó’√Á

ÍÀ√≈ ’Ó≈¿∞‰≈ ‘∞≥Á≈ ‘ÀÕ È«Ù¡ª apple≈‘Δ∫

√æÌ ÂØ∫ ÚæË ÍÀ√≈ ’Ó≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘ÀÕ

«¬’ «’æÒØ Â’ «Ò¡ªÁΔ ⁄apple√ ‹ª

«⁄æ‡≈ ’appleØÛª Á≈ «Ú’Á≈ ‘ÀÕ «¬√ ”⁄

¡‹∂ ‘Øapple ÚΔ ’¬Δ ÷∂‘ √Ú≈‘ appleÒ≈¬Δ

‹ªÁΔ ‘ÀÕ Î∂apple ◊≈‘’ ω≈¿∞‰≈, ¿∞√

˘ Òæ Ò≈¿∞‰≈Õ «¬’ Ú≈apple «‹√ È∂

«¬√ ÍΔ∫ÿ Á≈ fi±‡≈ ÒÀ «Ò¡≈, ¿∞‘ Ó∞Û

‘∂·ª È‘Δ∫ ¿∞ÂappleÁ≈ Â∂ «Îapple ÈÚΔ¡ª ÂØ∫

ÈÚΔ¡ª ÍΔ∫ÿªÕ ⁄Ò √Ø ⁄ÒÕ ÈÙ≈

Â√’apple ÏÛ∂ “«¬Ó≈ÈÁ≈apple” ‘∞≥Á∂ ‘ÈÕ

¡≈͉∂ ’≈appleØÏ≈apple «Ú⁄ ’Ø¬Δ ‘∂apple≈Î∂appleΔ

È‘Δ∫ ’appleÁ∂Õ Ó∞È≈¯∂ Á≈ Ï’≈«¬¡≈

ωÁ≈ «‘æ√≈ ‘apple Ì≈¬ΔÚ≈Ò ˘

Í‘∞≥⁄≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À...

Í≈apple‡Δ Á≈ ‘ØÚ∂Õ √æÌ ÂØ∫ ˜apple±appleΔ ‘À «’ ‘apple

Ù«‘appleΔ ÷≈√’apple È∂Â≈ ‘apple √≈Ò ¡≈͉Δ

¡≈ÓÁÈ Á≈ Ú∂appleÚ≈ Á∂Ú∂Õ ¿∞√ ÁΔ ÚËΔ

¡≈ÓÁÈ Á≈ Ò∂÷≈-‹Ø÷≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ÈÙ∂ Á∂

«Ù’≈apple ‘؉ Ú≈«Ò¡ª È≈Ò ‘ÓÁappleÁΔ Â∂

«Í¡≈apple Ì≈ÚÈ≈ È≈Ò Í∂Ù ¡≈ ’∂ ¿∞È ª Á≈

ÚËΔ¡≈ «¬Ò≈‹ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂Õ ¿∞∫‹ ÚΔ Ì≈Ú∂∫

ÒØ’ ‘∞‰ ¡ÀÈ∂ Ï∂«‘æ√ ‘Ø ◊¬∂ ‘È «’ ¿∞‘

Ùapple≈Ï ˘ ÈÙ≈ È‘Δ∫ Ó≥ÈÁ∂, È≈ ‘Δ Ì≥◊,

Â≥Ï≈’±, «√◊apple‡ª, ÷À‰Δ ¡≈«Á ˘, ‹Á«’

«¬‘ ÚΔ ÈÙ∂ ‘Δ ‘ÈÕ ‹∂ √apple’≈apple È∂ Ùapple≈Ï ÁΔ

«Ú’appleΔ ”⁄Ø∫ ‘Δ √±Ï∂ Á≈ «Ú’≈√ Ì≈Ò‰≈ ‘À ª

«Îapple ’Δ Ï≈’Δ ÈÙ∂ «√apple¯ «¬√ ’apple’∂ Ó≈Û∂ ‘È

«’ ¿∞√ È≈Ò √apple’≈apple ˘ ’Ø¬Δ ¡≈ÓÁÈ È‘Δ∫

‘∞≥ÁΔ ‘ÀÕ Ùapple≈Ï Á∂ ‹Ø Á«apple¡≈ √apple’≈apple ÚÒØ∫

÷∞Á Ú◊≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ¿∞È ª ˘ Ï‘∞ √ΔÓÂ

’appleÈ≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ‹Á Í≥‹≈Ï «Ú⁄ Ùapple≈Ï ÁΔ

√æÌ ÂØ∫ ÚæË ÷Í ‘À ª «¬√ Á≈ ¡◊Ò≈

“«⁄æ‡≈” ÈÙ≈ ‘Δ ‘À, ‹Ø ¡æ‹ √≈‚∂ √≈‘Ó‰∂ ‘ÀÕ

ÒØÛ ‘À «Í¤ÒΔ Ï≈ÁÒ √apple’≈apple Á∂ A@ √≈Òª

Â∂ ‘∞‰ Ú≈ÒΔ ’ª◊apple√ √apple’≈apple Á∂ √Ó∞æ⁄∂ √Ó∂∫

Úæ÷-Úæ÷ «√¡≈√Δ ¡≈◊±¡ª Â∂ apple√±÷Ú≈È

ÒØ’ª ¿∞μÍapple ‹Ø ÁØÙ Ò◊Á∂ apple‘∂ ‘È, ¿∞√ √Ì

ÁΔ ‹ª⁄ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ ¡Â∂ «√Ë≈appleÊ

⁄æ‡ØÍ≈«Ë¡≈«¬ ¡Â∂ ‘appleÍÃΔ «√≥ÿ «√æ˱ ÁΔ

¡◊Ú≈¬Δ «Ú⁄ Ï‰Δ ¡À√.‡Δ.¡ÀÎ. ÁΔ¡ª

«appleÍØapple‡ª ‹æ◊‹≈«‘apple ’ΔÂΔ¡ª ‹≈‰Õ

√Ó∞æ⁄≈ Ó√Ò≈ √apple’≈apple ÁΔ «¬æ¤≈ Ù’ÂΔ ”Â∂

‘ÀÕ ‹∂ √apple’≈apple «¬Ó≈ÈÁ≈appleΔ È≈Ò «¬√ ”Â∂

’≈ϱ Í≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∂ ª √æÌ ’∞æfi ‘Δ √≥ÌÚ ‘ÀÕ

÷≈√ ’apple’∂ ¿∞ÁØ∫ ‹Á ÒØ’ª Á≈ √≈Ê ‘ØÚ∂Õ ‹∂

Í≥‹≈Ï Á∂ ¡«ÂÚ≈Á ”Â∂ ’≈ϱ Í≈«¬¡≈ ‹≈‰≈

√≥ÌÚ ‘Ø «◊¡≈ √Δ Âª È«Ù¡ª ”Â∂ «’¿∞∫

È‘Δ∫Õ ÓΩ’≈ ‘À «¬√ ˘ ÒØ’ Ò«‘apple ω≈«¬¡≈

‹≈Ú∂Õ √≈apple∂ ÏæËΔ‹ΔÚΔ, √Ó≈‹ √∞Ë≈apple’,

‹ÈÂ’ ‹Ê∂Ï≥ÁΔ¡ª, «√¡≈√Δ Â∂ Í≥‹≈Ï Á≈

ÌÒ≈ ⁄≈‘∞‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ Â∂ Ó≈Í∂ √Ì «¬’Ó∞æ·

‘؉ ¡Â∂ √apple’≈apple ˘ È«Ù¡ª ¿∞μÍapple √≈appleÊ’

„≥◊ È≈Ò ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Ò¬Δ Ó‹Ï±apple ’appleÈÕ

ÒØ’ Ò«‘apple ω≈¬∂ «ÏȪ Í≥‹≈Ï È«Ù¡ª ÂØ∫

Ó∞’ ȑΔ∫ ‘Ø √’Á≈Õ


www.samajweekly.com

Ï⁄ÍÈ ÂØ∫ ◊μÒ≈∫ / ◊Δ √∞‰Á∂ ¡≈ apple‘∂ ‘≈∫

- appleß◊Ò∂ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫¢ Íapple ‘∞‰ «¬√ appleß◊Ò∂

Íß‹≈Ï È±ß T’ß◊Ò∂ Íß‹≈Ï““ («‹Ú∂∫ ‘∞‰ «’‘≈

‹≈∫Á≈ ‘À) «Ú⁄ ÏÁÒ‰ Á≈ ÁØÙΔ ’Ω‰ ‘ÀÕ

«¬‘ √Îapple Ï‘∞ ÒßÏ≈ ‘À¢ ÁØÙΔ Ï‘∞Â

√≈appleΔ¡≈∫ «Ëapple≈∫ ‘Ø √’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ Íapple √Ø⁄‰≈

Â≈∫ ÍÚ∂◊≈ ‘Δ «’ «¬‘ TÌ≈‰≈““ «’Ú∂∫ Â∂

«’¿∞∫ Ú≈Í«apple¡≈Õ Íß‹≈Ï ⁄ΩÂappleÎ∂ ‘ÓÒ∂ ÊμÒ∂

«’Ú∂∫ ¡μÍ«Û¡≈ Õ ¡≈¬Δ «ÏÍÂ≈ Á∂÷ ’∂ ÚΔ

Íß‹≈ÏΔ √Ó∂∫ «√apple ‹≈◊‰ ÂØ∫ ¡Ú∂√Ò∂ «’¿∞∫

apple‘∂Õ √≈‚∂ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ ’줱’∞ßÓ∂ ÁΔ ‹±È∂ ÍÀ ’∂

¡≈Í‰Δ T¡‰÷Δ ◊appleÁ‰““ Ò’Ø ’∂ «’¿∞∫

‹ΔÚÈ Ï√apple ’appleÈ Òμ◊∂ «’ ¿∞È∑≈∫ 鱧 TÂμÂΔ

Ú≈¡““ È≈ Òμ◊∂- «‹È∑≈∫ ÒØ’≈∫ Á∂ Á∞μ÷≈∫

ÁappleÁ≈∫ Ï≈apple∂ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 √∞⁄∂ ’apple«Á¡≈∫,

Íß‹≈Ï È±ß ‹◊≈ ’∂ Ó√Ò∂ ‘μÒ ’appleÈ Á≈ apple≈‘

Áμ√‰≈ √Δ - ¿∞‘ ¡Ú∂√Ò∂ «’¿∞∫ ‘Ø ◊¬∂,

Ú’Â «√apple ‹≈◊∂ «’¿∞∫ È≈Õ ÒØ’≈∫ ȱß

‹◊≈«¬¡≈ «’¿∞∫ È≈Õ √Á≈ ‘Δ ¡≈Ó ÒØ’≈∫,

«’appleÂΔ¡≈∫-«Ó‘ÈÂ’Ù≈∫ Á∂ ÌÒ∂ Ú≈√Â∂

ÒÛÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÷μÏΔ¡≈∫ «Ëapple≈∫ ¡≈Í√ «Ú⁄

‘Δ «’¿∞∫ ¿∞ÒfiΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫Õ ’≈Ó∂

«’appleÂΔ¡≈∫ ÁΔ ’جΔ

ÚΔ √≈∫fiΔ ÒØ’ Ò«‘apple

«’¿∞∫ È≈ ¿∞√≈apple

√’Δ¡≈∫Õ ¡≈Í ÚΔ «¬’μ·Δ¡≈∫ È≈ ‘Ø

√’Δ¡≈∫¢ Íß‹≈Ï Ò∞쫇¡≈ /’∞쫇¡≈ ‹≈∫Á≈

«apple‘≈ Íapple apple≈÷Δ ’appleÈ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÒØ’ «Ëapple≈∫

Úß‚Δ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ «¬’ Á±‹∂ Á≈ «ÚappleØË

’appleÁΔ¡≈∫ apple‘Δ¡≈∫¢ Áapple¡√Ò «¬‘ Íß‹≈Ï

Ú≈√Â∂, ¡≈͉∂ ‘μ’≈∫ ÷≈Âapple ÒÛ≈’± √∞Ì≈¡

Ú≈Ò∂ appleÚ≈«¬ÂΔ Íß‹≈ÏΔ √∞Ì≈¡ Á∂ ‘≈‰ Á∂

È≈∫ ‘Ø √’∂¢ √Ó≈∫, ¡‹∂ ÚΔ Íß‹≈Ï ÷≈Âapple

ÒÛÈ Ú≈Ò∂ ÒØ’≈∫ ÚÒ Á∂÷ «apple‘≈ ‘À¢ «’√∂ ÚΔ

√≈∫fiΔ ÒØ’ Ò«‘apple Á∂ ¡≈√apple∂ ‘μ’≈∫ ÷≈Âapple

ÒÛÈ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ Íß‹≈Ï È∂ Ó∞Û ‡«‘’‰≈

È‘Δ∫¢ «¬‘ ’ßÓ «√appleÎ √apple’≈apple Á≈ ‘Δ È‘Δ∫

‘apple Íß‹≈ÏΔ «¬√ «Ú⁄ ¡≈͉∂ „ß◊ È≈Ò

Ù≈ÓÒ ‘ØÚ∂- √apple’≈apple ÒØ’≈∫ ÁΔ ÓμÁÁ ÒÚ∂¢

Íß‹≈Ï ¡ßÁapple ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ÒØ’ÂßÂappleΔ

Íz‰≈ÒΔ apple≈‘Δ∫ ⁄∞‰∂ ‹≈‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á «‹μÂÁ∂

«√¡≈√Δ È∂Â≈ ¡Â∂ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ «√¡≈√Δ

Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡Â∂ Ú≈appleØ-Ú≈appleΔ √apple’≈apple≈∫

⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ¡≈Ó ’apple’∂

¡≈͉∂ Â∂ ¡≈͉∂ “’ØÛÓ∂∫“ Á≈ Ï‘∞Â≈ «Î’apple

’∂‘apple ÙappleΔ¯

«ÚÙ∂Ù

Íß‹≈ÏΔ¿∞! Ó√Ò∂ «Ú⁄≈appleØ, ’Δ ‘ØÚ∂ - T¬∂‹ß‚≈ Íß‹≈Ï””

’appleÁ∂ apple‘∂ ‘È¢ «¬‘Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Íß‹≈Ï È±ß

«¬μÊØ∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ Ó∞μ÷ ÁØÙΔ ‘È¢

ÒØ’≈∫ È≈Ò ’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂ ÚÎ≈ È≈ ‘ج∂, √◊Ø∫

¿∞È∑≈∫ 鱧 T√∂Ú≈““ Á∂ fi±· ÊμÒ∂ ÁμÏΔ appleμ«÷¡≈¢

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ ‘μÊØ∫ «’¿∞∫ ◊∞¡≈⁄ ◊¬Δ

T√appleÏμ Á∂ ÌÒ∂ Ú≈ÒΔ Ó≈È«√’Â≈““Õ «¬√

’apple’∂ ‘Δ Íß‹≈Ï ¡≈Í‰Δ ‡«‘’ ◊∞¡≈ «◊¡≈

Â∂ ÒØ’ «¬√鱧 «ÎÒÓ≈∫ apple≈‘Δ T¿∞‚Â≈

Íß‹≈Ï““ ’«‘‰ Âμ’

Í‘∞ß⁄ ◊¬∂¢ «‹√

È≈Ò Íß‹≈Ï Á≈ «√apple

fi∞«’¡≈, ÈΔÚ≈∫

‘Ø«¬¡≈¢ Íß‹≈Ï Á∂

«√apple ÈÙ∂ÛΔ ‘؉ Á≈

’Òß’ Ò≈ «ÁμÂ≈

«◊¡≈¢ «¬√ Á≈ ‹∞ßÓ∂Ú≈apple ’Ω‰ √Δ, «¬√ «Ú⁄

«’ßÈ≈ √μ⁄ Â∂ «’ßÈ≈ fi±· √Δ «È÷∂«Û¡≈ È≈

«◊¡≈¢ ‘≈’Ó≈∫ 鱧 «¬‘ Â≈∫ Áμ√‰≈ ‘Δ

ÍÚ∂◊≈ - «’ appleß◊Ò∂ Íß‹≈Ï È±ß T«⁄μ‡≈““

«’‘ÛΔ¡≈∫ Ù’ÂΔ¡≈∫ È∂ ’ΔÂ≈ Õ «‹È∑≈∫ Á∂

‹∞ßÓ∂ appleØ’‰ ÁΔ ‹∞ßÓ∂Ú≈appleΔ √Δ ¿∞È∑≈∫ È∂ «’¿∞∫

È≈ appleØ«’¡≈ - Íß‹≈Ï Á∂ Í∞μÂ≈∫ ÁΔ¡≈∫

¡‹≈¬Δ∫ ‹≈È≈∫ ◊Ú≈ «ÁμÂΔ¡≈∫¢

«Í¤Ò∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ¡«‹‘≈ «’¿∞∫

‘Ø«¬¡≈ «’ Íß‹≈Ï Â∂ «¬ÊØ∫ Á∂ «Ó‘ÈÂΔ ÒØ’

◊appleΔÏ ‘∞ßÁ∂ ◊¬∂ Â∂ «√¡≈√ÂÁ≈È ¡ÓΔapple ÂØ∫

¡ÓΔapple ‘∞ßÁ∂ ◊¬∂¢ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «’√∂ È∂ Ò∂÷≈-

‹Ø÷≈ «’¿∞∫ È≈ ’ΔÂ≈Õ «¬√ ’apple’∂ «¬‘ ’∞μfi

«ÏÈ≈ appleØ’-‡Ø’ ⁄μÒΔ «◊¡≈ «’ ⁄Øapple Â∂ ’∞μÂΔ

appleÒ∂ ‘ج∂ √ÈÕ «¬√ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ «ÈappleÍμ÷

’«ÓÙÈ Ï‰∂ ‹Ø F Ó‘Δ∫È∂ ÂØ∫ «¬’ √≈Ò Á∂

¡ßÁapple ¡ßÁapple «Í¤Ò∂ AE ’∞ √≈Ò Á∂ √Ó∂∫

¡ßÁapple ¡≈ÓÁÈ ÂØ∫ √À’Û∂ ◊∞‰≈∫ ÚμË

‹≈«¬Á≈Á ÏÈ≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ Íß‹≈Ï Á∂

«√¡≈√ÂÁ≈È≈∫/ ¡Î√appleÙ≈‘≈∫ Â∂ ‘Øapple ÚΔ

’¬Δ¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‹≈«¬Á≈Á≈∫ 鱧 ÒμÌ (‹Ø ¡Ω÷≈

’ßÓ È‘Δ∫) ’∂ √≈appleΔ¡≈∫ ‹≈«¬Á≈Á≈∫ ÈΔÒ≈Ó

’apple∂, «¬√ È≈Ò Íß‹≈Ï Á≈ ’∞μÒ ’apple‹≈ ¿∞μÂapple

√’Á≈ ‘À¢ «¬‘ «’Ú∂∫ ‘Ø«¬¡≈ «’ ’μÒ∑ Âμ’

«‹‘Û∂ √≈¬Δ’Ò ÷appleΔÁ‰ ‹Ø◊∂ È‘Δ∫ √È-

¿∞È∑≈∫ Á≈ È≈∫ √À’Û∂ ’appleØÛ≈∫ ÁΔ¡≈∫

‹≈«¬Á≈Á≈∫ Ú≈«Ò¡≈ «Ú⁄ ÏØÒÁ≈ ‘À¢ ÒØ’

Â≈∫ ¡≈Ó ‘Δ ◊μÒ≈∫ ’appleÁ∂ ‘È - √apple’≈apple≈∫ ȱß

«¬√ Á≈ «’¿∞∫ È‘Δ∫ ÍÂ≈ Ò◊Á≈¢

«ÚË≈È’≈apple≈∫ Ú≈√Â∂ √≈Ò Ó◊appleØ∫ È‘Δ∫ ‘apple F

Ó‘ΔÈ∂ Ï≈¡Á ¡≈ÓÁÈ ÷apple⁄ Á≈ «‘√≈Ï Í∂Ù

’appleÈ≈ Ò≈˜ÓΔ ‘ØÚ∂ - «‹√ ÁΔ ‹≈∫⁄ ’apple’∂

«appleÍØapple‡ ‹ÈÂ’ ÚΔ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂¢

Íß‹≈Ï È±ß «Í¡≈apple ’appleÈ Ú≈Ò∂ √±fiÚ≈È,

‹≈◊apple±’≈∫ È∂ ‘∞‰∂ ‹‘∂ T«⁄μ‡∂ Á∂ «ÚappleØË «Ú⁄

’≈Ò≈-‘ÎÂ≈ - ÓappleØ ‹≈∫ «ÚappleØË ’appleØ““ Á≈

√μÁ≈ «ÁμÂ≈- È«Ù¡≈∫ Á∂ «ÚappleØËΔ Íß‹≈Ï

ÁappleÁΔ ÒØ’≈∫ È∂ Úμ‚≈ ‘∞ß◊≈apple≈ Ì«apple¡≈, «¬‘

Ò«‘apple Ò◊≈Â≈apple ¡μ◊∂ ÚËÁΔ Ú∂÷ √apple’≈apple È∂

«Ú⁄ ‘Δ T‚ØÍ ‡À√‡““ Ú≈Ò≈ Ï∂-ÓÂÒÏ≈

T‹∞ÓÒ≈““ appleØÛ∑ «ÁμÂ≈¢ √apple’≈apple 鱧 ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À

«’ T·∂’∂ ÁΔ¡≈∫ ÏØÂÒ≈∫““ «Ú⁄Ø∫ «ÓÒÁ∂ ‡À’√

È≈Ò √≈‘ È≈ ÒÚ∂ ·∂«’¡≈∫ Â∂ «Ú’Á≈ ÈÙ≈

ÚΔ ÏßÁ ’appleÈ Á≈ √Ø⁄∂, È‘Δ∫ Â≈∫ ‚ØÍ ‡À√‡

Á≈ ¡appleÊ ‘Δ ’Ø¬Δ È‘Δ∫¢ È«Ù¡≈∫ Á∂ «÷Ò≈Î

¿∞μ·Δ Ò«‘apple ‹≈appleΔ apple‘∂ Â≈∫ Íß‹≈Ï Á∂ ¿∞‹Ò∂

Ì«Úμ÷ ÁΔ ¡≈√ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ‘À¢ ¡◊Ò≈

ÎΩappleΔ ⁄∞μ’‰ Ú≈Ò≈ ’ÁÓ ‘À «’ È«Ù¡≈∫ Á∂

√Ó◊Òapple≈∫ ÁΔ¡≈∫ ‹≈«¬Á≈Á≈∫ ÁΔ Â∂‹Δ È≈Ò

ÿØ÷ ÍÛÂ≈Ò ’apple’∂ - «¬‘ √≈Ï ‘Ø ‹≈‰

“Â∂ «’ ‹≈«¬Á≈Á≈∫ Ó≈Û∂ Ëß«Á¡≈∫ È≈Ò

ω≈¬Δ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È Â∞appleß ‹ÏÂ

’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈‰¢ Íß‹≈Ï Ï⁄∂◊≈ Â∂ Ó≈Û∂ ËßÁ∂

Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 √∞È∂‘≈ ‹≈Ú∂◊≈ «’ ¿∞‘ «¬‘

apple≈‘ ¤μ‚‰¢

Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ Ï‘∞ √Ó≈∫ ◊∞˜≈apple

«ÁμÂ≈ ‘À ‘≈’Ó≈∫ Á∂ fi±·∂ ¡Â∂ ËØ÷∂ Ìapple∂

Ò≈«apple¡≈∫ ÚμÒ Á∂÷«Á¡≈∫ - ÒØ’≈∫ ÚÒØ∫ «ÁμÂΔ

apple≈‹ Ù’ÂΔ ‘μÊ≈∫ «Ú⁄ ‘؉ ’apple’∂ ‘≈’Ó Â≈∫

Ó≈Ò≈ Ó≈Ò ‘Ø ◊¬∂ Íß‹≈Ï ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ Ò∞μ‡∂

◊¬∂ ◊appleΔÏ ‘Ø ◊¬∂¢ Íß‹≈Ï ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È

ÍΔÛΔ ·μ◊Δ ◊¬Δ - «’√≈È, Ó˜Á±apple ,

Ó∞Ò≈˜Ó ‘apple ÂÏ’∂ 鱧 ÏappleÏ≈ÁΔ Ú≈Ò∂ apple≈‘

ÚμÒ Ëμ’ «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‘≈’Ó≈∫

ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ «¬’ «ÁÈ ÚΔ È‘Δ∫

⁄μÒ √’Á≈¢ ¡Î√apple ’Á∂ ÚΔ «ÌzÙ‡ È‘Δ∫ ‘Ø

√’Á≈ ‹∂ ¿∞√Á≈ «√¡≈√Δ ¡≈’≈ «‘μ√≈-

ÍμÂΔ Óß◊‰ Ú≈Ò≈ Ï∂¬ΔÓ≈È È≈ ‘ØÚ∂¢

ÓßÂappleΔ¡≈∫-√ßÂappleΔ¡≈ ÁΔ «¬√ «‘μ√∂Á≈appleΔ È±ß

√Ófi ’∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ÚΔ √Ófi≈¿∞‰≈ ÍÚ∂◊≈,

‹≈◊‰≈ ÍÚ∂◊≈¢

‘apple Ú≈apple ‘Δ ⁄؉≈∫ Òßÿ≈ ’∂

¡◊ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ’appleÈ Òμ◊

ÍÀ‰≈ «¬‘ ÌÒ≈∫ «’μÊØ∫ Á≈ ÒØ’ apple≈‹ «’‘≈ ‹≈

√’Á≈ ‘ÀÕ ÒØ’ apple≈‹ Â≈∫ ÒØ’≈∫ ÁΔ apple≈‹-’≈‹

«Ú⁄ appleؘ≈È≈ ÁΔ ÙÓ±ÒΔ¡Â ‘Δ ‘Ø √’ÁΔ ‘À¢

¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫ ¡μ‹ Âμ’ «¬√ Í≈√∂ ’Ø¬Δ ’ÁÓ

È‘Δ∫ Í∞쫇¡≈ «◊¡≈¢ ¡≈Ó ÒØ’ Ú؇ Ï≈apple∂

«’ßÈ≈ ‹≈‰Á∂ ‘È - «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ «¬√

Ï≈apple∂ ÒØ’≈∫ 鱧 √∞⁄∂ ‘؉ ‘Δ È‘Δ∫ Á∂‰≈

⁄≈‘∞ßÁΔ¡≈∫¢ ‘apple Ú≈apple «Í¤ÒΔ¡≈∫ ⁄؉≈∫ «Ú⁄

’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂ Ì∞μÒ ’∂ ÈÚ∂∫ È≈¡apple∂ ÿÛ ’∂

Ú؇≈∫ “Ò∞쇉≈“ ‘Δ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á≈

“ËappleÓ“ (Â∂ Ù∞◊Ò) ‘Ø «◊¡≈ ‹≈ÍÁ≈ ‘À¢ «¬√

鱧 ÏÁÒ∂ «ÏÈ≈∫ ÒØ’ÂßÂapple ÁΔ apple≈÷Δ È‘Δ∫ ‘Ø

√’ÁΔ¢ √Ú≈Ò ‘À apple≈÷Δ ’apple∂◊≈ ’Ω‰Õ ‹Ú≈Ï

‘À - Â∞√Δ∫, ÒØ’ !!

ÒØ’ apple≈‹ ‘≈’Ó≈∫ Á≈ È‘Δ∫, ÒØ’≈∫ Á≈

‘∞ßÁ≈ ‘À- ‘≈’Ó ÊØÛ «⁄apple∂ - ’μ⁄∂ √∂Ú≈Á≈apple

‘∞ßÁ∂ ‘È¢ «¬μÊ∂ √Ø⁄‰ ÁΔ ◊μÒ ‘À «’ ’جΔ

«Ú¡’ÂΔ C@-CE ‹≈∫ «¬√ ÂØ∫ ÚΔ ÚμË √≈Ò

’ßÓ ’appleÁ≈ ‘À √∂Ú≈Ó∞’ÂΔ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¿∞√ȱß

19/07/2018

15

ÍÀÈÙÈ «’¿∞∫ È≈ «ÓÒ∂Õ ‹ÁØ∫ «’ «’√∂

«ÚË≈È’≈apple ‹≈∫ √ß√Á ÓÀ∫Ïapple (‹Ø √apple’≈appleΔ

Ó∞Ò≈‹Ó ÚΔ È‘Δ∫ ‘∞ßÁ≈ - ’μ⁄≈ (√Ó≈∫ ÚμË)

√∂Ú≈Á≈apple ‘∞ßÁ≈ ‘À ¿∞‘ «’√∂ «ÚË≈È √Ì≈ ‹≈∫

Í≈appleÒΔÓÀ∫‡ «Ú⁄ «√appleÎ Íß‹ √≈Ò ÏÀ· ’∂

«’¿∞∫ Â∂ «’Ú∂∫ «˜ßÁ◊Δ Ìapple Ú≈√Â∂ ÓØ‡Δ apple’Ó

Á∂ apple±Í «Ú⁄ ÍÀÈÙÈ ÒÀ‰ Á≈ ‘μ’Á≈apple ω

‹≈∫Á≈ ‘ÀÕ «¬‘ ÚΔ ÒØ’≈∫ 鱧 Áμ«√¡≈ ‹≈Ú∂ «’

¿∞‘ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ÂÈ÷≈‘≈∫-Ìμ«Â¡≈∫ «Ú⁄Ø∫

«’ßÈ∂ ÍÀ√∂ ¡≈Í‰Δ ÍÀÈÙÈ Á∂ ’‡Ú≈¿∞∫Á∂

‘È) ¡«‹‘∂ T√∂Ú≈Á≈apple““ «’¿∞∫ ¡≈͉Δ

ÂÈ÷≈‘ ‹≈∫ ‘Øapple √μ÷-√‘±ÒÂ≈∫ ÚΔ ¡≈Í ‘Δ

«ÓμÊ‰Õ ¡«‹‘∂ ’μ⁄∂ √∂Ú≈Á≈apple≈∫ Ú≈√Â∂ «’¿∞∫

È≈ ’Ø¬Δ ÂÈ÷≈‘/ÌμÂ≈ ’«ÓÙÈ ‹≈∫ ¡«‹‘Δ

√ß√Ê≈ ‘ØÚ∂ ‹Ø ¿∞È∑≈∫ 鱧 «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ T√∂Ú≈

ÎÒ““ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ’apple∂¢ ⁄؉≈∫ ÒÛÈ Ú≈Ò∂

ÒØ’ √∂Ú≈ ’appleÈ Á≈ Ú⁄È Á∂ ’∂ ⁄؉≈∫ ÒÛÁ∂

‘È - ⁄؉≈∫ «‹μ«Á¡≈∫ ‘Δ ¡≈˜≈ÁΔ ÂØ∫

Í«‘Ò≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫ «apple¡≈√Â≈∫ Á∂ apple≈«‹¡≈∫

Úapple◊∂ «Ú‘≈apple Á∂ ⁄≈Ò-⁄Ò‰ Ú≈Ò∂ ω

‹≈∫Á∂ ‘È¢ ÒØ’≈∫ 鱧 Í∞μ¤∂ «ÏÈ≈∫ ‘Δ √Ì ÂØ∫

ÚμË √‘±ÒÂ≈∫ Íz≈Í ’appleÁ∂ ‘È¢ Á∞ÈΔ¡≈∫ ÁΔ

‘apple √‘±Ò ¿∞‘ Ó≈‰Á∂ ‘È - «’¿∞∫Õ ’Δ ‘apple

«Ó‘ÈÂ’Ù È≈◊«apple’ 鱧 ¿∞‘ √‘±ÒÂ≈∫

Íz≈Í ‘È ‹Ø √≈‚∂ ¡μ‹ Á∂ T⁄∞‰∂ ‘ج∂““ ÒØ’

È∞Ó≈∫«¬ßÁ∂ (¡÷ΩÂΔ √∂Ú≈Á≈apple) Ó≈‰Á∂ ‘È Õ-

‹∂ È‘Δ∫ Â≈∫ «¬‘ T√∞Íapple È≈◊«apple’““ «’√

T√ß«ÚË≈È’ Ó«apple¡≈Á≈““ ¡ËΔÈ ¡‰«◊‰Â

√∞μ÷-√∞«ÚË≈Ú≈∫ Ó≈‰Á∂ ‘È¢ «¬‘ ÚΔ Â≈∫

ÒØ’≈∫ 鱧 Áμ«√¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

«ÚË≈È’≈apple TÓÈÓapple˜Δ““ ÍμËapple

ÁΔ¡≈∫ «√‘ √∂Ú≈Ú≈∫ «’¿∞∫ Ó≈‰Á∂ ‘ÈÕ

«’¿∞∫ ¿∞È∑≈∫ 鱧 Á∂√ ÍzÁ∂√ «‹μÊ∂ ¿∞‘ ⁄≈‘∞‰

«¬Ò≈‹ ’appleÚ≈¿∞‰ ÁΔ¡≈∫ √‘±ÒÂ≈∫

«ÓÒÁΔ¡≈∫ ‘È - ’Δ ‘apple È≈◊«apple’ Ò¬Δ

«¬‘ √‘±ÒÂ≈∫ ‘ÈÕ ‹∂ È‘Δ∫ Â≈∫ «’¿∞∫ È‘Δ∫Õ

«ÚË≈È’≈apple≈∫ Ú≈√Â∂ «¬‘ Ò≈˜ÓΔ ’ΔÂ≈

‹≈Ú∂ «’ ÏΔÓ≈appleΔ Ú∂Ò∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ «¬Ò≈‹ ÚΔ

¡≈Ó È≈◊«apple’≈∫ Ú≈∫◊ «√appleÎ √apple’≈appleΔ

‘√ÍÂ≈Ò «Ú⁄ ‘Δ ‘ØÚ∂, «’¿∞∫«’ √ß«ÚË≈È

‘apple Ù«‘appleΔ È±ß Ïapple≈Ïapple √ÓfiÁ≈ ‘À¢ ‹∂ ¿∞‘

Íz≈¬ΔÚ∂‡ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈∫ ÍappleÁ∂√ «Ú⁄ «¬Ò≈‹

’appleÚ≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞‰ Â≈∫ ÒØ’≈∫ Á∂ ÍÀ√∂ È≈Ò

È‘Δ∫ ¿∞‘ ¡≈͉∂ ÍÀ√∂ È≈Ò ’appleÚ≈¿∞‰¢ ÒØ’

(Ï≈’Δ √Î≈ AI ”Â∂)

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Â∂ «È◊apple≈ÈΔ appleμ÷ ’∂, È≈◊«apple’≈∫ ÁΔ ¡≈˜≈ÁΔ ÷Ø‘‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ?

B@AG «Ú⁄ G ÒØ’≈∫ 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÓØÁΔ ¡Â∂ ÔØ◊Δ

¡≈«Á«Â¡≈È≈Ê «Úapple∞Ë ¯∂√Ï∞’ Â∂ «Ú⁄≈apple Íz◊‡ ’appleÈ

Ò¬Δ ‹∂Ò Ì∂«‹¡≈ «◊¡≈ √Δ¢ ¡‹∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ‘Δ

’ÙÓΔapple ÂØ∫ ¡μÚÒ √Ê≈È Â∂ ¡≈¬∂ ¡≈¬Δ.¬∂.¡À√. ¡¯√apple

È∂ ¯∂√Ï∞’ Â∂ Ì≈apple Ï≈apple∂ √Ú≈Ò Í∞«¤¡≈¢ ¿∞√ Ó∞Â≈Ï’

¡ÈÍÛ∑Â≈, «ÌzÙ‡≈⁄≈apple, ÚËÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ¡≈«Á Ì≈apple ȱß

“apple∂«◊√Â≈È“ ω≈ apple‘∂ ‘È¢ ¿∞√ 鱧 ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √ΔÈΔ¡apple

鱧 «⁄μ·Δ apple≈‘Δ∫ ÈØ«‡√ Ì∂‹ «ÁÂ≈ «◊¡≈¢ Íapple ¿∞‘ ¡¯√apple

¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ ÏÀ·≈ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple «apple‘≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ È∂

«¬√ ÈØ«‡√ 鱧 √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Â∂ Í≈ ’∂ Úμ‚≈ «ÚÚ≈Á

÷Û≈ ’apple «ÁÂ≈ ‘À¢

’∂∫Áapple √apple’≈apple ÚÒØ∫ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Â∂ Șapple appleμ÷‰

Ò¬Δ «¬’ «ÚÙ∂Ù ÍØapple‡Ò ω≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ¡μ◊∂ ÚËÁΔ

Ú∂÷ ’∂ √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ «Ú⁄ «¬’ ‹È«‘ ͇ΔÙÈ Á≈ıÒ

’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ ’∂∫Áapple √apple’≈apple ‡À∫‚apple≈∫ apple≈‘Δ∫ Ì≈apple Á∂ ‘apple

È≈◊«apple’ Á∂ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ 鱧 «È◊apple≈ÈΔ ‘∂· «Ò¡≈¿∞‰

Ï≈apple∂ √Ø⁄ apple‘Δ ‘À¢ √apple’≈apple ¡≈÷ÁΔ ‘À «’ «¬√ È≈Ò ¿∞‘

√apple’≈appleΔ ÔØ‹È≈Ú≈∫ Ï≈apple∂ È≈◊«apple’≈∫ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ 鱧 ⁄ß◊Δ

Âapple∑≈∫ √Ófi √’∂◊Δ¢ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ‹√«‡√ ⁄ßÁapple⁄±Û È∂

«¬‘ ¡≈÷Á∂ ‘ج∂ «’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Á≈ ‘apple √∞È∂‘≈

«È◊apple≈ÈΔ ‘∂· ¡≈ ‹≈Ú∂◊≈ Â∂ Á∂Ù «¬’ Í∞«Ò√ apple≈‹ Ú≈∫◊

ω ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ √apple’≈apple ‘apple È≈◊«apple’ Á∂ «Ú‘Û∂ «Ú⁄

Â≈∫’ fi≈∫’ ’apple √’∂◊Δ, ’∂∫Áapple ÂØ∫ ÁØ ‘¯«Â¡≈∫ «Ú⁄

‹Ú≈Ï Óß«◊¡≈ ‘À¢ ’∂∫Áapple ÚÒØ∫ «¬’ ¬∂‹ß√Δ apple≈‘Δ∫,

È≈◊«apple’≈∫ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ¿∞Â∂ «È◊apple≈ÈΔ apple÷‰Δ «¬’ Ï‘∞Â

ıÂappleÈ≈’ ◊μÒ Ï‰ √’ÁΔ ‘À¢ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚

È∂ ‘apple «’√∂ 鱧 «È◊apple≈ÈΔ ‘∂· «Ò¡≈ «ÁÂ≈ ‘À¢ Ì≈Ú∂∫

¡Á≈Ò ÚÒØ∫ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ Á∂ ’≈ȱßÈΔ ‹≈∫ ˆÀapple’≈ȱßÈΔ

‘؉ Á∂ ¯À√Ò∂ ÁΔ ¿∞‚Δ’ ‘Ø apple‘Δ ‘À Íapple ¡‹∂ ‘apple √apple’≈appleΔ

’ßÓ Ú≈√Â∂ ¡≈Ë≈apple ’≈apple‚ ˜apple±appleΔ ‘À¢ «¬ÊØ∫ Â’ «’

Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ «¬Ó«Â‘≈È≈∫ Ò¬Δ

ÚΔ ¡≈Ë≈apple ÈßÏapple ˜apple±appleΔ

ω≈ «ÁÂ≈ «◊¡≈ ‘À Â∂

¯∂√Ï∞’, ¯Ω‹ Ú≈√Â∂ ÚΔ

¡≈Ë≈apple ˜apple±appleΔ ‘À¢

‘∞‰ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ‹∂ √apple’≈apple ÁΔ Â≈∫’ fi≈∫’ Ú≈ÒΔ

«È◊apple≈ÈΔ È±ß ÓȘ±appleΔ Á∂ «ÁÂΔ ◊¬Δ Â≈∫ «¬√ È≈Ò

√apple’≈appleΔ √’ΔÓ≈∫ 鱧 ¯≈«¬Á≈ Â≈∫ È‘Δ∫ ‘ØÚ∂◊≈ Íapple

ÒØ’ÂßÂapple «Ú⁄ «ÓÒΔ «È‹Δ ¡≈˜≈ÁΔ È±ß Ï‘∞ Úμ‚≈

È∞’√≈È ‘ØÚ∂◊≈¢ ⁄؉≈∫ «Ú⁄ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ÁΔ Ó‘μÂ≈ ȱß

«√apple¯ Ì≈‹Í≈ ¡Â∂ “¡≈Í“ ‘Δ √ÓfiÁ∂ √È¢ Íapple ¡μ‹ «¬√

ÁΔ √Ófi È≈ «√apple¯ √≈apple∂ «√¡≈√Δ ÁÒ≈∫ 鱧 Òμ◊ ◊¬Δ ‘À

ÏÒ«’ ‹ÈÂ≈ 鱧 ÚΔ ¡Í‰Δ Â≈’ ÁΔ √Ófi ¡≈ ⁄∞μ’Δ

‘À¢ «¬√ apple≈‘Δ∫ ÒØ’ ¡Í‰≈ appleØ‘, ¡Í‰Δ È≈apple≈˜◊Δ,

¡Í‰Δ apple≈¬∂, ψÀapple «’√∂ ‚apple Á∂, √≈«apple¡≈∫ È≈Ò √≈∫fiΔ

’appleÁ∂ ‘È¢ ‘∞‰ ıÂapple≈ «¬‘ ‘À «’ «¬È∑≈∫ «Ú⁄≈apple≈∫ ȱß

√apple’≈apple «Úapple∞Ë Íz⁄≈apple ÓßÈΔ¬∂ Â≈∫ apple≈Ù‡appleÚ≈Á Á∂ È≈Ó Â∂

¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ È±ß ‹∂Ò «Ú⁄ Í‘∞ß⁄≈ √’ÁΔ ‘À¢ B@AG «Ú⁄

G ÒØ’≈∫ 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ÓØÁΔ ¡Â∂ ÔØ◊Δ ¡≈«Á«Â¡≈È≈Ê

«Úapple∞Ë ¯∂√Ï∞’ Â∂ «Ú⁄≈apple ˜≈‘apple ’appleÈ Ò¬Δ ‹∂Ò Ì∂«‹¡≈

«◊¡≈ √Δ¢ ¡‹∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ‘Δ ’ÙÓΔapple ÂØ∫ ¡μÚÒ

√Ê≈È Â∂ ¡≈¬∂ ¡≈¬Δ.¬∂.¡À√. ¡¯√apple È∂ ¯∂√Ï∞’ Â∂ Ì≈appleÂ

Ï≈apple∂ √Ú≈Ò Í∞«¤¡≈¢ ¿∞√ Ó∞Â≈Ï’ ¡ÈÍÛ∑Â≈,

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple, ÚËÁΔ ¡≈Ï≈ÁΔ ¡≈«Á Ì≈apple ȱß

“apple∂«◊√Â≈È“ ω≈ apple‘∂ ‘È¢ ¿∞√ 鱧 ¡Â∂ ¿∞√ Á∂ √ΔÈΔ¡apple

鱧 «⁄μ·Δ apple≈‘Δ∫ ÈØ«‡√ Ì∂‹ «ÁÂ≈ «◊¡≈¢ Íapple ¿∞‘ ¡¯√apple

¡ÓappleΔ’≈ «Ú⁄ ÏÀ·≈ ÍÛ∑≈¬Δ ’apple «apple‘≈ √Δ ¡Â∂ ¿∞√ È∂

«¬√ ÈØ«‡√ 鱧 √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Â∂ Í≈ ’∂ Úμ‚≈ «ÚÚ≈Á

÷Û≈ ’apple «ÁÂ≈ ‘À¢ Íapple ’Δ ’Ø¬Δ ¡≈Ó «¬È√≈È «¬√ Âapple∑≈∫

ÁΔ √apple’≈apple ÁΔ «È◊apple≈ÈΔ ÂØ∫ Ï⁄ √’Á≈ ‘À? ¡μ‹ √apple’≈apple

Á∂ Èμ’ ‘∂· ˆÒ ıÏapple≈∫ 鱧 ÷∞μÒ∑ ’∂ ÎÀÒ≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À¢ «¬’ '1L“ N5WS' È≈Ó’ Óß⁄ È∂ BA «¬‘Ø «‹‘Δ¡≈∫

ÚÀμÏ√≈¬Δ‡≈∫ Á≈ Íz◊‡≈Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘À ‹Ø ˆÒ ıÏapple≈∫ Á∂

’∂∫Áapple √apple’≈apple ÚÒØ∫ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ¿∞Â∂ Șapple appleμ÷‰ Ò¬Δ «¬’

«ÚÙ∂Ù ÍØapple‡Ò ω≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ¡μ◊∂ ÚËÁΔ Ú∂÷ ’∂ √∞ÍappleΔÓ

’Øapple‡ «Ú⁄ «¬’ ‹È«‘ ͇ΔÙÈ Á≈ıÒ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ‘À¢ ’∂∫Áapple

√apple’≈apple ‡À∫‚apple≈∫ apple≈‘Δ∫ Ì≈apple Á∂ ‘apple È≈◊«apple’ Á∂ √ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ȱß

«È◊apple≈ÈΔ ‘∂· «Ò¡≈¿∞‰ Ï≈apple∂ √Ø⁄ apple‘Δ ‘À¢ √apple’≈apple ¡≈÷ÁΔ ‘À «’

«¬√ È≈Ò ¿∞‘ √apple’≈appleΔ ÔØ‹È≈Ú≈∫ Ï≈apple∂ È≈◊«apple’≈∫ Á∂ «Ú⁄≈apple≈∫ ȱß

⁄ß◊Δ Âapple∑≈∫ √Ófi √’∂◊Δ¢ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ‹√«‡√ ⁄ßÁapple⁄±Û È∂ «¬‘

¡≈÷Á∂ ‘ج∂ «’ ¡≈Ó ¡≈ÁÓΔ Á≈ ‘apple √∞È∂‘≈ «È◊apple≈ÈΔ ‘∂· ¡≈

‹≈Ú∂◊≈ Â∂ Á∂Ù «¬’ Í∞«Ò√ apple≈‹ Ú≈∫◊ ω ‹≈Ú∂◊≈ ¡Â∂ √apple’≈apple

‘apple È≈◊«apple’ Á∂ «Ú‘Û∂ «Ú⁄ Â≈∫’ fi≈∫’ ’apple √’∂◊Δ...

Íz⁄≈apple È≈Ò «‘ßÁ±-Ó∞√ÒÓ≈È≈∫ «Ú⁄’≈apple Á±appleΔ¡≈∫ ÚË≈

apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ «¬È∑≈∫ 鱧 ⁄Ò≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ’¬Δ ÒØ’ ‘È

«‹È∑≈∫ 鱧 ÍzË≈È ÓßÂappleΔ Á¯Âapple Á≈ ‡«Úμ‡apple ÷≈Â≈ ÚΔ

¯≈ÒØ ’appleÁ≈ ‘À¢ √apple’≈apple Á≈ Ó’√Á ‹ÈÂ≈ ÁΔ¡≈∫

√apple’≈appleΔ √’ΔÓ≈∫ Ï≈apple∂ ‹≈‰’≈appleΔ

«¬’μÂapple ’appleÈ≈ È‘Δ∫ ‹≈ÍÁ≈ ÏÒ«’ ¡Í‰∂ «Úapple∞Ë Ï‰

apple‘∂ «Ú⁄≈apple≈∫ Â∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ Á≈ ‘À¢ √apple’≈apple fi±·Δ¡≈∫

ıÏapple≈∫ Â∂ ’≈ϱ Í≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ È‘Δ∫ ’apple apple‘Δ ÏÒ«’

¿∞È∑≈∫ 鱧 ¡Í‰≈ √≈Ê Á∂ ’∂ ÚË≈ ‘Δ apple‘Δ ‘À¢ ÒØ’ÂßÂapple

«Ú⁄ ‘apple Íß‹ √≈Ò Ó◊appleØ∫ ⁄؉≈∫ ’appleÚ≈¿∞‰ È≈Ò ÒØ’≈∫ ÁΔ

√Ø⁄ «’√ Í≈√∂ ‹≈ apple‘Δ ‘À, «¬√ ÁΔ √Ófi √≈«apple¡≈∫ 鱧 ¡≈

‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ’∂∫Áapple √apple’≈apple 鱧 ÚΔ √Ïapple ’apple ’∂, ‹ÈÂ≈ ȱß

¡Í‰∂ «Ú⁄≈apple ω≈¿∞‰ ÁΔ ÷∞Ò∑ Á∂‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À Â∂ «Îapple

¿∞√ 鱧 ‘μ’ Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ¿∞‘ ¡Í‰∂ «Ú⁄≈apple

«È‚apple ‘Ø ’∂ Í∂Ù ’apple∂ Â∂ ’Ø¬Δ ¿∞√ 鱧 ¡Í‰∂ «Ú⁄≈apple ◊∞ÍÂ

appleμ÷‰ Á∂ ‘μ’ ÂØ∫ Ó«‘apple±Ó È≈ ’apple∂¢

-«ÈÓapple ’Ωapple


16 19/07/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com

Ô»È≈È Á∂ Íë√æË «¬«Â‘≈√’≈apple ◊Ã∂‡∂ Á≈

‘Ú≈Ò≈ «Áø«Á¡ª Ï≈Ï≈ √≈«‘Ï ‚≈. ¡øÏ∂‚’apple

‹Δ È∂ D ÈÚøÏapple AIDH ˘ √ø«ÚË≈È √Ì≈

«Úæ⁄ √ø«ÚË≈È Á≈ Ó√ΩÁ≈ Í∂Ù ’apple«Á¡ª

√πÂøÂapple Â∂ ÙªÂΔ Í»appleÈ √apple’≈apple Ò¬Δ «‹‘ÛΔ

ÒØÛ ¿πÍapple «‹¡≈Á≈ ‹Øapple «ÁÂ≈ √Δ ¿π‘ √Δ

coustitutional morality. Ì≈Ú √ø«ÚË≈È’

ÈÀ«Â’Â≈ Â∂ √Á≈⁄≈apple Õ √ø«ÚË≈È’ √Á≈⁄≈apple

Á≈ ¡≈⁄apple‰ √apple’≈apple «Úæ⁄ Ï‘π √ø«÷¡≈ «Îapple’∂

‹ª Í≈apple‡Δ Ò¬Δ ‘Δ È‘ƒ ÏÒ«’ √≈«apple¡ª Ò¬Δ

Ï‘π ˜apple»appleΔ ˛Õ «’«’ «¬’ ÿæ‡ «◊‰ÂΔ

«Îapple’≈ ÚΔ Ù’ÂΔÙ≈ÒΔ Â∂ ¡ÛÏ ‘πø«Á¡ª

√apple’≈apple Á∂ Úæ÷-Úæ÷ ¡ø◊ª ¡Â∂ √apple’≈appleΔ

√ø√Ê≈Úª ˘ ¡≈˜≈ÁΔ È≈Ò ’øÓ ’appleÈ Ò¬Δ

«È’≈√ ’apple √’Á≈ ˛Õ √ø«ÚË≈È’ ÈÀ«Â’Â≈

Á≈ ÓÂÒÏ √apple’≈apple ÚæÒØ∫ ÍÃÚ≈È Ù≈ÙÈ

ÍÃÈ≈ÒΔ (form of govt.) Á∂ ÍÃÂΔ ÍappleÓ

¡≈Áapple √«Â’≈apple «‹√ Á≈ ‘apple∂’

È≈◊«apple’ Á∂ «ÁÒ «Úæ⁄ apple≈‹ÈΔÂ’

’ΩÛ∂ ÓÂÌ∂Áª Á∂ Ï≈Ú‹»Á ‘؉≈ ˜apple»appleΔ

Ò∂÷’ ’∂. √Δ. √πÒ∂÷

˛Õ «¬√ÁΔ ‘Øapple ÚΔ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª

«Ú¡≈«÷¡≈ ’apple«Á¡ª ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈

«’ ÒØ’ Âø«apple’ √apple’≈apple Á∂ ÙªÂΔ

Í»appleÚ’ ⁄Ò‰ Ò¬Δ √ø«ÚË≈È’ ÈÀ«Â’Â≈ ÁΔ

ÒØÛ ˘ ª √≈apple∂ ÓøÈÁ∂ ‘È Íapple «¬√ È≈Ò

‹πÛΔ¡ª ‘Ø¬Δ¡ª ÁØ ‘Øapple ◊æÒª ˘ ¿π‘ Ó≈ÈÂ≈

È‘ƒ «ÁøÁ∂Õ

«¬’ «¬‘ «’ ÍÃÙ≈ÙÈ ÙÀÒΔ (form

of Administration.) ¡Â∂ Á»‹≈ √ø«ÚË≈È

Á∂ apple»Í (apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ù≈ÙÈ ÍÃÈ≈ÒΔ ‹ª √ø√ÁΔ

ÍÃÈ≈ÒΔ) Á≈ ¡≈Í√ «Úæ⁄ Ï‘π ‘Δ È∂Û∂ Á≈

√ÏøË ˛Õ ÍÃÙ≈√È ÙÀÒΔ ˘ √apple’≈apple ÁΔ Ù≈ÙÈ

ÍÃÈ≈ÒΔ È≈Ò Ó∂Ò ÷≈‰≈ Ï‘π ‘Δ ˜apple»appleΔ ˛Õ

¡◊apple ¡«‹‘≈ È≈ ‘ØÚ∂ ª √ø«ÚË≈È Á∂ apple»Í ˘

¡Â∂ ¿π√ È≈Ò ‘Δ ¿π√ Ì≈ÚÈ≈ (spirit) ÁΔ

¡‰Á∂÷Δ ’ΔÂΔ ‹≈ √’ÁΔ ˛ ‹ª ’π⁄«Ò¡ª

ÚΔ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ÍÃÙÈ ¿πμ·Á≈ ˛ «’ ¡√ƒ

¡«‹‘∂ √ø«ÚË≈È √Á≈⁄≈apple Á≈ Í≈Ò‰ ’apple

√’ª◊∂? √ø«ÚË≈È ÈÀ«Â’Â≈ ¡≈͉∂ ¡≈Í

ÍÀÁ≈ ‘؉ Ú≈ÒΔ ⁄Δ˜ È‘ƒ ˛ ÏÒ«’ «¬√˘

ÍÀÁ≈ ’apple’∂ «Ú’√ ’ΔÂ≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ √≈˘

√Ófi‰≈ ÍÚ∂◊≈ «’ √≈‚∂ ÒØ’ª ˘ ¡‹∂ «¬√

Á≈ «◊¡≈È È‘ƒ ˛, ¡‹∂ «¬‘ ¿πÈ∑ª ˘

‹≈ȉ≈ ͬ∂◊≈Õ Ì≈appleÂΔ ÒØ’ ÂøÂapple ÁΔ ‘Ø∫Á

√«‘˜ ÍΩÁ∂ Á∂ Íæ«Â¡ª ˘ Í≈‰Δ Á∂‰ Âæ’ ‘Δ

√ΔÓ «apple‘≈ ˛, ‹Û∑ª ˘ ÷≈Á Í≈¿π‰≈ È‘ƒ ‹Ø

«’ «¬’ ÁÓ ¡ÒØ’Âø«apple’ ˛Õ

«¬‘ «Ú⁄≈apple ¿π√ √ø«ÚË≈È Á∂ Ó≈‘apple

Á≈appleÙ«È’ Ó‘ª ÍπappleÙ Á∂ ‘È, «‹√ ÚÒØ∫

ω≈¬∂ ◊¬∂ √ø«ÚË≈È Á≈ «¬’-«¬’ ÙÏÁ

√æ⁄ √≈Ï ‘Ø «apple‘≈ ˛Õ «‹Èª Á∂ ¡Á∂Ùª ¡Â∂

«⁄Â≈ÚÈΔ¡ª ÚæÒ √æÂ≈ Á∂ ÈÙ∂ «Ú⁄ ◊Ûπæ⁄

¡÷ΩÂΔ ¿πμ⁄ √Ó≈‹ È∂ È≈ ’ÁΔ Í«‘Òª ’øÈ

Ë«apple¡≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ ¡æ‹, ¿π√ ÁΔ ÍÃÚ≈‘ ’apple

«apple‘≈ ˛Õ √øÍappleÁ≈«¬’ Ï‘π √ø«÷¡≈ Á∂ ÏÒ

¿πÍapple √ø«ÚË≈È Á∂ √Úapple»Í Â∂ Ì≈ÚÈ≈ ˘ È≈

’∂ÚÒ appleΩ∫«Á¡ª ‹≈ «apple‘≈ ˛ ÏÒ«’ ’√≈¬Δ¡ª

Úª◊ «‹Ïapple≈ (‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ¤πappleΔ È≈Ò ◊æÒ

Ú愉≈) ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ √ø«ÚË≈È’

ÈÀ«Â’Â≈ «‹√ ˘ √ø«ÚË≈È «ÈappleÓÂ≈Úª È∂

√ø«ÚË≈È ÈÀ«Â’Â≈ ÒØ’ÂøÂapple ÁΔ ‹≈È- Íapple ¿π‘ ˛ «’Ê∂?

√apple’≈apple ˘ √«Êapple √πÂøÂapple ω≈ ’∂ appleæ÷‰ Ò¬Δ

√Ì ÂØ∫ ÚæË ˜apple»appleΔ «’‘≈ √Δ ¡æ‹ ¿π‘ «’Ê∂

˛? ¡ıÏ≈appleª ¡Â∂ ‡Δ.ÚΔ. ÓΔ‚Δ¡≈ Úæ÷-Úæ÷

ÒΔ‚appleª Â∂ Í≈apple‡Δ ÏπÒ≈«apple¡ª «Úæ⁄ ‘πøÁΔ Â»ø-

»ø ÓÀ∫-ÓÀ∫ ÂØ∫ ÒΔ‚appleª Â∂ Í≈apple‡Δ¡ª ÁΔ √æÂ≈

Ìπæ÷ ÁΔ «¬÷Ò≈’Δ «◊apple≈Ú‡ ˘ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª

Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛Õ ¡≈Í‰Δ ◊Ò ˘ √‘Δ

«√Ë ’appleÈ Ò¬Δ ¡≈͉∂ «ÚappleØËΔ ˘ ÈΔÚª

«Ú÷≈¿π‰ Ò¬Δ √÷Â, ◊øÁΔ Â∂ ¡ÙÒΔÒ

Ì≈Ù≈ Úapple‰ ÂØ∫ ÚΔ √ø’Ø⁄ È‘ƒ ’appleÁ∂Õ «¬’

Í≈apple‡Δ ˘ apple≈‹ √æÂ≈ ÷πæ√ ‹≈‰ Á≈ Áπæ÷ ˛ ¡Â∂

Á»‹Δ ˘ «¬‘ «⁄øÂ≈ √Â≈ apple‘Δ

˛ «’ «‹‘ÛΔ apple≈‹√Δ √æÂ≈

ÒøÏ∂ ¡apple√∂ Ó◊appleØ∫ Íπæ·∂ «√æË∂ ‘æÊ

’ø‚∂ Úapple ’∂ ¡≈¬Δ ˛ «¬‘

«’Â∂ «Îapple ‘æÊØ∫ «È’Ò È≈

‹≈Ú∂Õ ‹Á apple≈‹ «√øÿ≈√È Â∂

¿π√ Á∂ ·≈·-Ï≈· ¡Â∂ ¿π√

ÁΔ ⁄Ó’ ÁÓ’ Á≈ ÍÃÙÈ ‘ØÚ∂

ª «Îapple «¥ÙÈ ‹Δ Á∂ ◊ΔÂ≈

¿πÍÁ∂Ù ¡Èπ√≈apple √’≈ ’Ω‰

¡Â∂ ÁπÙÓ‰ ’Ω‰Õ «¬’ Í≈√∂ ‹ÓΔÈ «Ú⁄Ø∫

ÚΔ‘-ÚΔ‘ Í≥‹≈‘-Í≥‹≈‘ Îπæ‡ ‚»øÿ∂ ÁæÏ∂ ‘ج∂

Íπapple≈‰∂ ’ø’≈Òª («Í≥‹apple) ˘ Ï≈‘apple ’æ„ ’∂ ÷»Ï

‚Ω∫‚Δ «Íæ‡Δ ‹≈ apple‘Δ ˛, ¡Â∂ Á»‹∂ Í≈√∂ ‹ÓΔÈ

ÂØ∫ EE@ Îπæ‡ ¿πμ⁄∂ √πÍÈ∂ «Ú÷≈ ’∂ ÒØ’ª ˘ ““

¡æ¤∂ «ÁÈ ¡≈È∂ Ú≈Ò∂ ˛”” Á∂ ÌappleÓ ‹≈Ò «Úæ⁄

Î√≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ «¬‘Ø «‹‘∂ ‘Ò≈ª

«Úæ⁄ ’appleØÛª ‘Δ Ìπæ÷∂ «„æ‚ √Ω‰ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ÁΔ

√πæË ÒÀ‰ Ò¬Δ «’√ ’ØÒ Ú’Â ‘Ø √’Á≈ ˛?

«¬‘Ø «‹‘∂ ÒΔ‚apple √ø«ÚË≈È’ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ‹ª

ÈÀ«Â’Â≈ ÁΔ √ππÙΔÒÂ≈ ˘ «’øfi √Ófi √’Á∂

‘È?

«‹ÊØ∫ Âæ’ ‘’»Ó ÚæÒØ∫ √ÚΔ’≈appleΔ ‘جΔ

Ù≈ÙÈ ÍÃÈ≈ÒΔ Ì≈Ú √ø√Á Ù≈ÙÈ ÍÃÈ≈ÒΔ

ÍÃÂΔ ¡≈Áapple √«Â’≈apple ÁΔ ◊Ò ˛ ¿π√ ˘

¡≈apple.¡À√.¡À√. Á∂ ¡ÙΔappleÚ≈Á È≈Ò Ï‰Δ

ÈÚƒ √apple’≈apple È∂ ¡≈¿π∫«Á¡ª ‘Δ Ï≈‘apple Á≈

apple√Â≈ «Ú÷≈ «ÁÂ≈ ˛Õ «¬Ê∂ «¬‘ ’«‘‰ ÁΔ

˜apple»apple ȑƒ ˛ «’ ¡≈apple.¡À√.¡À√ ÁΔ

«Ú⁄≈appleË≈apple≈ ¡Èπ√≈apple √ø«ÚË≈È Á≈ ÓΩ‹»Á≈

√apple»Í ‹ª Í«Û∑¡ª «Òæ«÷¡ª ÍÃÂΔ ˜apple»appleΔ

Ë≈apple≈Úª ’ÁΔ ÚΔ √ÚΔ’≈apple È‘ƒ ‘ÈÕ «¬√

√≈Ò BF ‹ÈÚappleΔ ¿πÍapple ¡≈¬∂ ÷≈√ Ó«‘Ó≈È

¡ÓappleΔ’≈ Á∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ Ïapple≈’ ¿πÏ≈Ó≈ ˘

ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ È«appleøÁapple ÓØÁΔ ÚæÒØ∫ «‹‘ÛΔ

Ì≈appleÂΔ √ø«ÚË≈È ÁΔ ’≈ÍΔ ÏÂΩapple ÂØ‘Î∂ Ú‹Ø∫

Ì∂∫‡ ’ΔÂΔ ◊¬Δ ¿π√ «Ú⁄Ø∫ √ø«ÚË≈È Á≈ Ó»Ò

¿πÁ∂Ù ““ √À’»Òapple ¡Â∂ √Ó≈‹Ú≈Á”” Á∂ ÙÏÁ

‘Δ ’æ„ «ÁÂ∂Õ ¡ÀÈ∂ Ó‘ÂÚÍ»appleÈ ÓΩ’∂ ¿πÍapple

ÍÃÁappleÙÈ ’ΔÂ≈ «’øÈ≈ ÿ‡Δ¡≈ ¡Â∂

◊Àapple«‹øÓ∂Áapple≈È≈ appleÚ¬Δ¡≈ √ΔÕ Ï‘apple‘≈Ò «¬‘

’Ø¬Δ ´’Δ ´’≈¬Δ ◊æÒ È‘ƒ ˛ «’

√À’»Òapple«¬‹Ó ¡Â∂ √Ó≈‹Ú≈Á Úapple◊∂ ÙÏÁª

(«√˪ª) ÂØ∫ «‘øÁ»Ú≈ÁΔ Í≈apple‡Δ¡ª ˘ «⁄Û

‘Δ È‘ƒ ÏÒ«’ √÷ ȯapple ÚΔ ˛Õ ¡’√apple

«‹√ Á≈ ÍÃÁappleÙÈ ¡≈͉∂ Ì≈Ù‰ª ÍÃÀ√

ÓπÒ≈’≈ª Âæ’ √ΔÓ È≈ apple«‘ ’∂ ’∂∫ÁappleΔ ¡Â∂

ÍÃÁ∂Ù’ √apple’≈appleª ÁΔ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ¡Â∂

ÍÃÙ≈ÙÈ’ ’øÓ ’≈‹ ÂØ∫ ÍÃÂæ÷ Á∂«÷¡≈ ‹≈

√’Á≈ ˛Õ ˙Ó ÙÏÁ ÂØ∫ Ùπapple» ‘؉ Ú≈Ò≈ ÔØ◊≈,

√»apple‹ ÈÓ√’≈apple, √’»Òª ÁΔ¡ª Í≈· Íπ√Â’ª

«Ú⁄ √ø√«¥Â ÁΔ Ò≈‹ÓΔ ÍÛ≈¬Δ, ◊ΔÂ≈

¿πÍÁ∂Ù, √apple√ÚÂΔ ÚøÁÈ≈, ◊¿» Í»‹≈ Á∂

¡«Ë¡≈¬∂, ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ Á∂ Á∂Ù-«ÚÁ∂Ù

ÁΩ«apple¡ª ÓΩ’∂ √apple’≈appleΔ √‡∂‹ª ¿πÍapple ◊ΔÂ≈

ÍÃ⁄≈apple, «‘øÁ» ÓøÁappleª «Úæ⁄ ÍÃøÍapple≈ ¡Èπ√≈apple Í»‹≈

¡apple⁄È≈ ¡Â∂ Á≈È Á’Ù‰≈ (√≈apple≈ ’πæfi

√apple’≈appleΔ ÷apple⁄ ¿πÍapple) ¡Â∂ ÌπÒΔ ÌπÒ≈¬Δ

√apple√ÚÂΔ ÈÁΔ ÁΔ ÷Ø‹ ÷πÁ≈¬Δ ’Δ «¬‘ √≈apple≈

’πæfi ABE ’appleØÛ ¡≈Ï≈ÁΔ ˘ ÷πÙ‘≈ÒΔ,

«Ú’≈√ Â∂ Âapple’Δ ÚæÒ ÒÀ ‹≈‰ Á≈ apple≈‘ ˛ ‹ª

«ÌøÈ-«ÌøÈ ËappleÓª-Óæª «Ú⁄’≈apple «ÌøÈ Ì∂Á

‹ª ÈÎapple ÌÛ’≈¿π‰ Á≈ ’øÓ ˛? «‹√ Á≈

«√æ‡≈ √øÍappleÁ≈«¬’ Áø◊∂ ¡Â∂ Î√≈Á ‘Δ ‘Ø

√’Á∂ ‘ÈÕ ‘ØappleȪ ËappleÓª Á∂ ÚΔ Íæ«ÚÂapple ◊ÃøÊ

«‹Ú∂∫ ’πapple≈È, Ï≈«¬ÏÒ, ◊πapple»π ◊ÃøÊ √≈«‘Ï,

ÏØËΔ ◊ÃøÊ ¡Â∂ Í«ÚæÂapple ¡√Ê≈È ‘È, ¿πÈ∑ª

Ò¬Δ ÚΔ Ïapple≈Ïapple Á≈ ¡≈Áapple √«Â’≈apple «’¿π∫

È‘ƒ? ÓøÁappleª, «ÙÚ≈«Ò¡ª ‹ª Á»‹∂ ¡√Ê≈È≈

«Úæ⁄ Í»‹≈ ¡apple⁄È≈ ’appleÈ≈ ‘apple∂’ È≈◊«apple’

Á≈ ÓΩ«Ò’ ¡«Ë’≈apple ˛Õ «¬ÊØ∫ Âæ’ «’ ¬ΔÙÚapple

˘ Óøȉ≈ ‹ª È≈ Óøȉ≈ ÚΔ, ª «Îapple «¬√

Ó≈ÓÒ∂ «Úæ⁄ ’Ø¬Δ Á»‹≈ Á÷Ò «’¿π∫ Á∂Ú∂ ‹ª

Ëæ’≈ «’¿π∫ ’appleÈÕ

Ì»ÓΔ ¡«Ë ◊둉 «ÏæÒ Â«‘ «’√≈Ȫ

ÁΔ¡ª ‹ÓΔȪ ÷Ø‘ ’∂ Á∂√Δ-«ÚÁ∂ÙΔ ’øÍÈΔ¡ª

¡Â∂ ¿πÁÔØ◊ÍÂΔ¡ª ˘ Á∂‰Δ¡ªÕ Ó∂’«¬øÈ

«¬ø‚Δ¡ª, «‚‹Δ«‡Ò «¬ø‚Δ¡≈, √Ó≈apple‡ «√‡Δ,

ϻ҇ ‡apple∂Ȫ Úapple◊Δ¡ª √’ΔÓª Á∂ È≈Ó ¿πÍapple

Á∂Ù ÁΔ √πÂøÂapple ¡≈apple«Ê’Â≈ ˘ Ï‘πapple≈Ù‡appleΔ

’øÍÈΔ¡ª Á∂ ‘æʪ «Úæ⁄ ◊«‘‰∂ appleæ÷‰≈ ¡Â∂

√Ó≈‹Ú≈Á Á∂ Ïπ«È¡≈ÁΔ «√˪ Á≈ ÷πapple≈

÷Ø‹ «Ó‡≈¿π‰≈ ‘Δ Âª ˛Õ «‹√ ˘ Á∂Ù ÁΔ

¿πμ⁄ÂÓ ¡Á≈Ò È∂ ̪Ú∂ ‘Δ ◊Àapple

√ø«ÚË≈È’ ÿØÙ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛, Ò∂«’È

«ÚÚ‘≈apple’ ÂΩapple ¿πÍapple ¿π√ ˘ ÷ÂÓ ’ΔÂ≈ ‹≈

«apple‘≈ ˛Õ ÚÀ√∂ ÚΔ ¡√Ó≈È «Úæ⁄ ω≈¬Δ¡ª

◊¬Δ¡ª √’ΔÓª Á≈ ËappleÂΔ ¿πÍapple appleƒ◊‰ Ú≈Ò∂

ÒØ’ª È≈Ò ’Δ √ÏøË ˛? ’Δ BB appleπͬ∂

«Á‘≈ÛΔ Á∂ ’Ó≈¿π‰ Ú≈Ò≈, √Û’ ‹ª ÷∂Â

Ó‹Á»apple √Ó≈apple‡ «√‡Δ «Úæ⁄ Ó’≈È ÷appleΔÁ‰

‹ª ÏπÒ‡ ‡Ã∂È «Úæ⁄ √¯apple ’appleÈ Ò¬Δ √Ø⁄ ÚΔ

√’Á≈ ˛? «¬‘ Ó˜Á»apple ÂÏ’≈ ª Ó∂’ «¬øÈ

«¬ø‚Δ¡ª Á∂ Ù∂apple ÁΔ Í»¤ ˘ ‘æÊ ÚΔ È‘ƒ Ò≈

√’∂◊≈Õ ¿πÁ≈appleΔ ’appleÈ, «È‹Δ’appleÈ,

«ÚÙÚΔ’appleÈ (¡ÀÒ.ÍΔ.‹Δ.) ÁΔ ÈΔÂΔ ’≈appleÈ

Ó‹Á»apple Â∂ ¤Ø‡∂ ’≈appleØÏ≈appleΔ¡ª Á≈ «Ï√Âapple≈ ª

Í«‘Òª ‘Δ ◊ØÒ ‘Ø ¸æ’≈ ˛Õ apple‘Δ √‘Δ ’√apple

«¬È∑ª ÈΔÂΔ¡ª ÁΔ¡ª Ì≈appleΔ¡ª ÓÙΔȪ ¡Â∂

¡«Â Â∂‹ ÏπÒ‡ ‡apple∂Ȫ Á∂ Í‘Δ¡ª Á∂ Ì≈apple

ÊæÒ∂ ¡≈ ’∂ «È’Ò ‹≈Ú∂◊ΔÕ ‡À’√ª Á∂ apple»Í

«Úæ⁄ ÍÀ‰ Ú≈Ò∂ «¬√ Ì≈apple È≈Ò ’Δ «¬È∑ª

ÒØ’ª Á∂ ’øȪ «Ú⁄Ø∫ √∂’ È‘ƒ «È’Ò∂◊≈?

¡‚≈ÈΔ, ¡øÏ≈ÈΔ, Ï‹≈‹ª, «ÓæÂÒª ¡Â∂

‡≈«‡¡ª Á∂ ÓπÈ≈¯∂ ª ˜apple»apple ¡√Ó≈È ¤»‘

√øÍappleÁ≈«¬’ Ï‘π √ø«÷¡≈ Á∂ ÏÒ

¿πÍapple √ø«ÚË≈È Á∂ √Úapple»Í Â∂

Ì≈ÚÈ≈ ˘ È≈ ’∂ÚÒ appleΩ∫«Á¡ª ‹≈

«apple‘≈ ˛ ÏÒ«’ ’√≈¬Δ¡ª Úª◊

«‹Ïapple≈ (‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ¤πappleΔ È≈Ò ◊æÒ

Ú愉≈) ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ ˛Õ

√ø«ÚË≈È’ ÈÀ«Â’Â≈ «‹√ ˘

√ø«ÚË≈È «ÈappleÓÂ≈Úª È∂ √apple’≈apple ˘

√«Êapple √πÂøÂapple ω≈ ’∂ appleæ÷‰ Ò¬Δ

√Ì ÂØ∫ ÚæË ˜apple»appleΔ «’‘≈ √Δ ¡æ‹

¿π‘ «’Ê∂ ˛? ¡ıÏ≈appleª ¡Â∂

‡Δ.ÚΔ. ÓΔ‚Δ¡ª Úæ÷-Úæ÷ ÒΔ‚appleª Â∂

Í≈apple‡Δ ÏπÒ≈«apple¡ª «Úæ⁄ ‘πøÁΔ Â»ø-»ø

ÓÀ∫-ÓÀ∫ ÂØ∫ ÒΔ‚appleª Â∂ Í≈apple‡Δ¡ª ÁΔ

√Â≈ Ìπæ÷ ÁΔ «¬÷Ò≈’Δ «◊apple≈Ú‡ ˘

⁄ø◊Δ Âapple∑ª Á∂«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ˛...

ÒÀ‰◊∂ ¡Â∂ apple≈Ù‡appleΔ ¡≈ÓÁÈΔ Áapple «Úæ⁄ ÚΔ

‹apple»apple Ú≈Ë≈ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈ ( Ì≈Ú∂∫ ’≈◊˜ª «Úæ⁄

‘Δ √‘Δ) √æ‡∂ Ï‹≈appleª «Úæ⁄ ÚΔ Í«‘Òª È≈ÒØ∫

̪Ú∂ ⁄«‘Ò-Í«‘Ò ÚæË ‹≈Ú∂◊Δ Íapple ’Δ

Ì≈appleÂΔ ◊‰ÂøÂapple ˘ ÍÃ≈Í ’appleÈ Á≈ «¬‘Δ

«¬’ Ó≈Âapple Ò’Ù √Δ? ’Δ ¿π√ Á≈ «¬‘Δ appleø◊

apple»Í √Δ? «¬√ Á∂Ù Á≈ √Ì ÂØ∫ Úæ‚≈ Áπ÷ªÂ

«¬ÊØ∫ Á∂ ÒØ’ª «Úæ⁄ Úapple‰ ¡≈ÙappleÓ ËappleÓ

’≈appleÈ ’ÁΔ ÚΔ Í»appleΔ È≈ ‹≈‰ Ú≈ÒΔ

√Ó≈«‹’ ÷≈¬Δ ¡Â∂ ¿π√ È≈Ò «⁄øÏ«Û¡ª

Ò≈«¬Ò≈‹ appleØ◊ ¤»Â-¤≈ ÁΔ Ò≈‘È ˛Õ

ÈÚΔ¡ª ω apple‘Δ¡ª ÈΔÂΔ¡ª ¡Èπ√≈apple «¬‘

¡≈apple«Ê’ Í≈Û≈ ÿ‡‰ ÁΔ Ï‹≈¬∂ ‘Øapple ÚΔ

ÚË∂◊≈Õ

«¬‘ ª ‹≈‘apple ‘Δ ˛ «’ ’Ó √∂ ’Ó ◊appleΔÏ

¡≈ÁÓΔ Ò¬Δ Âª ¡æ¤∂ «ÁȪ Á∂ Ò椉 ª

È‘ƒ ‘È, «‹È∑ª ÁΔ ÓØÁΔ È∂ Òæ÷ª ÁΔ¡ª

√Ì≈Úª «Úæ⁄ √øÿ Í≈Û-Í≈Û ’∂ ¡ÀÒ≈Ò

’ΔÂ≈ √ΔÕ

√ø«ÚË≈È’ ÈÀ«Â’Â≈ Á∂ √ø«ÚË≈È’

Â’≈«‹¡ª ˘ ª ¤æ‚Ø «‹ÊØ∫ Âæ’ apple≈Ù‡appleΔ

‹ΔÚÈ «Úæ⁄ √π⁄ÓÂ≈ Â∂ √Úæ¤Â≈ «Ò¡≈¿π‰

ÁΔ ◊Ò ˛ «‹√ Á≈ («¬‘ Í≈apple‡Δ È∂ «¬’ Âapple∑ª

¡«Ë’≈apple Íæ÷ (Í∂‡À∫‡) ÚΔ «Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛

¿π√ ÁΔ ÍØÒ ÚΔ ‘π‰ √Ì Á∂ √≈‘Ó‰∂ ÷πÒ‰

Ú≈ÒΔ ˛Õ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple «¬’ ¡«‹‘≈ Ì÷Á≈

ÓπæÁ≈ √Δ «‹√ È∂ Á∂Ù ÁΔ¡ª «√¡≈√Δ ‹Û∑ª ‘Δ

È‘ƒ «‘Ò≈¬Δ¡ª ÏÒ«’ √apple’≈apple Á≈ Â÷Â≈

‘Δ ÍÒ‡ «ÁÂ≈Õ ÈÚƒ √apple’≈apple «Úæ⁄ ̪Ú∂

’Ø¬Δ «ÚÙ∂Ù ÔØ◊Â≈ ‘ØÚ∂ ̪Ú∂ È≈ ‘ØÚ∂ Íapple

Â÷Â≈ ÍÒ‡‰ «Úæ⁄ «‹‘Û∂ «ÚÙ∂Ù ’≈appleÈ≈ È∂

ÎÀ√Ò≈ ’πøÈ √æ‡ Ó≈appleÈ Á≈ ’øÓ ’ΔÂ≈ ¿π‘

«Í¤ÒΔ √apple’≈apple Á∂ ’apple≈‹’≈Ò «Úæ⁄ ‘ج∂

«Ú¡≈Í’ ÿÍÒ∂ ‘Δ √È «‹√ Á≈ √∂’ È≈

fiæÒ«Á¡ª Á≈ ¿π√ ˘ ¡≈Í‰Δ √Â≈ ÁΔ ¡‘»ÂΔ

Á∂‰Δ ͬΔÕ Íapple ‘π‰ ÈÚƒ √apple’≈apple Á∂ «Ú‘Û∂

«Úæ⁄ ’Δ ‘Ø «apple‘≈ ˛? ÓøÂappleΔ¡ª, Óπæ÷ ÓøÂappleΔ¡ª

¡Â∂ Á»‹∂ È∂Â≈Úª ¿πÍapple ËøÈ Á∂ ÿ≈Ò∂-Ó≈Ò∂

ÏÀ∫’≈ Á∂ ÿ؇≈Ò∂, ÍÃÙ≈ÙÈ’ ÿ؇≈Ò∂, Îapple‹Δ

«‚◊appleΔ¡ª Á∂ √’À∫‚Òª Á∂ ◊øÌΔapple ÁØÙ Ò◊

apple‘∂ ‘È Íapple ¿πÈ∑ª ÁΔ ‹≈‰∂ ÏÒ≈Õ ‘‹≈appleª

’appleØÛª Á≈ ¡≈apple«Ê’ ÿ؇≈Ò∂ Á≈ ÁØÙΔ ’≈˘È

Á≈ Ì◊ΩÛ≈ Ò«Ò ÓØÁΔ Òø‚È «Úæ⁄ ÏÀ· ’∂

√apple’≈apple ˘ Ó»ø‘ «⁄Û≈ «apple‘≈ ˛Õ Á»‹∂ Í≈√∂

√apple’≈apple ÁΔ Úæ‚Δ ÓøÂappleΔ ÙπÙÓ≈ √Úapple≈‹ ¡Â∂

«¬Ëapple apple≈‹√Ê≈È ÁΔ Óπæ÷ ÓøÂappleΔ Ú√»øÁapple≈ apple≈‹∂

¡≈͉∂ Í«appleÚ≈«apple’ ¡≈apple«Ê’ √ÏøË≈ ’≈appleÈ

¿π√ ˘ ‘apple∂’ Âapple∑ª ÁΔ √‘≈«¬Â≈ ’apple apple‘Δ ˛Õ

¬∂Áª ‘Δ Á∂Ù ÁΔ «Ú«Á¡≈ ÓøÂappleΔ «√ÓappleÂΔ

«¬apple≈ÈΔ ¡≈Í‰Δ «‚◊appleΔ Ï≈apple∂ fi»· ÏØÒ‰

’≈appleÈ «¬Ò‹≈Óª «Úæ⁄ Î√Δ «Á√ÁΔ ˛Õ ÓæË

ÍÃÁ∂Ù Á∂ ÏÁÈ≈Ó «Ú¡≈ÍÓ ÿ؇≈Ò∂ È∂ ª

«Í¤ÒΔ √apple’≈apple Á∂ ‡».‹Δ. √’ÀÓ ˘ ÚΔ

«ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÁΔ ÁΩÛ «Úæ⁄ «Í¤∂ ¤æ‚ «ÁÂ≈ ˛Õ

Í«‘Òª ª ’πæfi ÓøÂappleΔ¡ª È∂ ¡≈͉∂

¡«Ë’≈appleª Á≈ ¿πÍÔØ◊ ’apple’∂ ËøÈ ÁΩÒ È≈Ò

‘æÊ appleø◊∂ √È, Íapple ‘π‰ ª ËøÈ ÁΩÒ ÁΔ

Èø◊Δ «⁄æ‡Δ ¨‡ Á∂ È≈Ò-È≈Ò «¬È√≈ÈΔ

ÓΩª Á≈ ’Òø’ ÚΔ ‹πÛ «◊¡≈ ˛Õ ¬∂√

«appleÙÚ ÷ØappleΔ È≈Ò ‘Δ “È’Ò” √’À∫‚Ò «Úæ⁄

Ì≈◊Δ-⁄≈apple ¡appleØÍΔ¡ª ÂØ∫ «ÏȪ «¬√ ÁΔ ‹ª⁄

’appleÈ Ú≈Ò∂ ’¬Δ ¿πμ⁄ ¡«Ë’≈appleΔ ¡Â∂ ’¬Δ

ÈΩ‹Ú≈È ÍæÂapple’≈apple ¡≈Í‰Δ¡ª ’ΔÓÂΔ ‹≈Ȫ

◊π¡≈ ¸æ’∂ ‘ÈÕ ¡≈÷apple ’¬Δ √≈Òª ÁΔ ◊appleÓª

◊appleÓΔ Ó◊appleØ∫ Ó≈ÓÒ≈ Á∂Ù ÁΔ ¿πμ⁄ ¡Á≈ÒÂ

«Úæ⁄ Í‘πø⁄ «◊¡≈ ˛Õ ‘π‰ Á∂÷‰≈ ˛ «’ apple≈‹

Í≈Ò (◊ÚappleÈapple) Óπæ÷ ÓøÂappleΔ, ‹ª ‘Øapple «’√-

«’√ ¿πÍapple ÂÒÚ≈apple «‚æ◊ÁΔ ˛Õ

’Ø¬Δ √Óª ‘πøÁ≈ √Δ ‹Á «¬‘ Í≈apple‡Δ

Ùπ√≈ÙÈ ¿πμ⁄ ⁄ëÂapple ÁΔ¡ª ‡Ω‘appleª Ó≈appleÁΔ

‘πøÁΔ √ΔÕ «¬‘ ÒØ’ ¡≈͉∂ È∂Â≈ Ò≈Ò «¥ÙÈ

¡‚Ú≈ÈΔ ÁΔ «Ó√≈Ò «ÁøÁ∂ Êæ’Á∂ È‘ƒ √È

«’ «’Ú∂∫ ¡‚Ú≈ÈΔ È∂ «¬’ «¬’ ÏÁÈ≈Ó “

‘Ú≈Ò≈” Á∂ ÁØÙΔ ÁΔ ‚≈«¬appleΔ «Úæ⁄ ’∂ÚÒ

¡≈͉≈ È≈Ó ¡≈¿π‰ ’apple’∂ ÒØ’ √Ì≈ ÁΔ

ÓÀ∫ÏappleΔ ÂØ∫ ¡√ÂΔÎ≈ Á∂ «ÁÂ≈ √Δ, ¿π‘ «’øÈ∂

«¬Ó≈ÈÁ≈apple, Í≈appleÁappleÙΔ, ⁄«appleÂappleÚ≈È √È,

Íapple ‘π‰ ¿π√∂ ¡‚Ú≈ÈΔ ˘ “⁄«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈

’≈apple»√” √Ófi ’∂ ÷»ø‹∂ Ò≈ «ÁÂ≈ ˛Õ ‘π‰ ª

¿π‘ ÚΔ ¡À√∂ ÁØÙΔ ÓøÂappleΔ¡ª ˘ Íapple∂ ’apple’∂ ¿π√

Úª◊ apple≈‹ ËappleÓ ¡Â∂ ¿πμ⁄∂ ⁄«appleÂæapple Á≈

Í≈Ò‰ ’appleÈ ÁΔ √Ò≈‘ Á∂‰ Ò◊ «Í¡≈ ˛Õ

¿π√È∂ ª ÍÃË≈È ÓøÂappleΔ È«appleøÁapple ÓØÁΔ ÁΔ

Â≈È≈Ù≈‘Δ ’≈apple‹ ÙÀÒΔ ÍëÚappleÂΔ ˘ Ú∂÷ ’∂

“¡ÀÓapple‹À∫√Δ” Úapple◊∂ ‘≈Ò≈ Âæ’ ÁΔ Ùø’≈

‹≈‘apple ’apple «ÁÂΔ ˛Õ ‘π‰ «¬‘ «ÏÈ≈ «’√∂

√ø’Ø⁄ ‹ª ÌÀ Á∂ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ˛ «’

¡≈apple.¡À√.¡À√. ÁΔ ’ÒÍÈ≈ ¡Â∂ ÔØ‹È≈

È≈Ò Ï‰≈¬Δ ◊¬Δ «¬√ ÓØÁΔ √apple’≈apple Á≈ «¬’

Ó≈Âapple Ò’Ù ’∂ÚÒ Â∂ ’∂ÚÒ ““ ÙπË «‘øÁ»

apple≈‹”” ÁΔ √Ê≈ÍÈ≈ ˛Õ √ø«ÚË≈È ‹ª

√ø«ÚË≈È’ Ó«appleÔ≈Á≈

MY FOOT.. Õ

«‘øÁΔ ÌΔÓ ÍÃÂ’≈ ⁄Ø∫ ËøÈÚ≈Á √«‘ÂÕ

(◊πappleÓπ÷Δ «ÒÍΔ, ÁΩÒÂ≈ Ï≈ÒΔ)

Íß‹≈Ï ÁΔ ËappleÂΔ √±appleÏΔapple≈∫ ÁΔ ËappleÂΔ Úμ‹Ø∫ ͱapple∂ √ß√≈apple «Ú⁄ Íz«√μË √Δ Íapple!

¡μ‹ ’μÒ∑ «¬√ ËappleÂΔ Á∂ Ï«ÙßÁ∂ ÈÙ∂ ÁΔ Ó≈apple ‘∂·≈∫ ¡≈ ’∂ ¡≈Í‰Δ «˜ßÁ◊Δ

ÁΔ ‹ß◊ ‘≈apple apple‘∂ ‘È¢ «¬‘ Ï‘∞ ¡¯√Ø√‹È’ ÚappleÂ≈apple≈ ‘À¢ «¬«Â‘≈√ «¬√

◊μÒ Á≈ ◊Ú≈‘ ‘À «’ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ √Á≈ ‘Δ ‘apple ÓÀÁ≈È «Ú⁄ «‹μ ‘≈√Ò

’ΔÂΔ ‘À, ¿∞‘ Ì≈Ú∂∫ «√‘ ÁΔ ◊μÒ ‘ØÚ∂ Â∂ Ì≈Ú∂∫ «√¡≈√ ÁΔ¢ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫

È∂ ‘apple ı∂Âapple «Ú⁄ ÓμÒ≈∫ Ó≈appleΔ¡≈∫ ‘È¢ ’≈ÓÔ≈ÏΔ ‘≈√Ò ’ΔÂΔ ‘À¢

Íapple! ¡μ‹ ’Ò∑ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ ÁΔ ‹Ú≈ÈΔ È±ß ÈÙ∂ È∂ „≈‘ «Ò¡≈ ‘À ¡Â∂ ıÂÓ

‘؉ Á∂ ’ß„∂ «Ò¡≈ «ÁμÂ≈ ‘À¢ ÈÙ∂ Á∂ ÍzÌ≈Ú È±ß ¡‹Ø’≈ Íß‹≈ÏΔ √Ó≈‹ ⁄ß◊Δ

Âapple∑≈∫ √Ófi «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Ò¬Δ «¬√ ÂØ∫ Ï⁄≈˙ Á∂ √≈appleÊ’ ¿∞μÍapple≈Ò∂

¡≈appleßÌ ‘Ø ⁄∞’∂ ‘È¢ @A ‹∞Ò≈¬Δ ÂØ∫ @G ‹∞Ò≈¬Δ Âμ’ “ÓappleØ ‹≈∫ «ÚappleØË ’appleØ“

È≈Ó ÁΔ ÈÙ≈ «ÚappleØËΔ ÒØ’- Ò«‘apple ⁄μÒ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ «¬√ Ò«‘apple «Ú⁄ ÒØ’≈∫

ÁΔ Ì≈appleΔ Ù≈Ó±ÒΔ¡Â “Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ Á∂ ‹≈◊Á∂ ‘؉“ ÁΔ ◊Ú≈‘Δ ÌappleÁΔ ‘À¢

√ØÙÒ ÓΔ‚Δ¡≈ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬‘ Ò«‘apple Íß‹≈Ï Á∂ ‘apple «Íß‚, ‘apple Ù«‘apple ¡Â∂

’√Ï∂ «Ú⁄ ˜Øapple≈∫ È≈Ò ⁄μÒ apple‘Δ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∂ «√μ‡∂ ÚΔ ¡≈ ‘È¢ «¬√ Ò«‘apple

’apple’∂ «‹μÊ∂ ÒØ’ ‹≈◊apple∞’ ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¿∞μÊ∂ √Ó∂∫ ÁΔ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ ¡μ÷≈∫ ÚΔ

÷∞μÒ ◊¬Δ¡≈∫ ‘È¢ √apple’≈apple È∂ √ı ’ÁÓ ⁄∞μ’‰ Á∂ √ß’∂ Á∂ «ÁμÂ∂ ‘È ¡Â∂

ÈÙ∂ Á∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ 鱧 √ı √‹≈ «ÁÚ≈¿∞‰ Ò¬Δ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰ ÁΔ

Íz«’«apple¡≈ ‹ÒÁ Ù∞apple± ‘؉ ÁΔ ¡≈√ ‹≈◊ ◊¬Δ ‘À¢ ¿∞∫fi, «¬‘ ◊μÒ Áapple∞μ√Â

‘À «’ «¬’μÒ∂ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞‰ È≈Ò ‘Δ ÈÙ∂ 鱧 ıÂÓ È‘Δ∫ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈

‹ÁØ∫ Âμ’ ÒØ’ ‹≈◊apple∞’ È≈ ‘؉¢ «¬√ Ò¬Δ ÒØ’ ‹≈◊apple∞’ ‘Ø ◊¬∂ ‘È ¡Â∂

ÒØ’≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ÍμËapple ¿∞μÂ∂ ¿∞μÍapple≈Ò∂ ÚΔ ¡≈appleßÌ ’apple «ÁμÂ∂ ‘È¢

Íß‹≈Ï, Íß‹≈ÏΔ ¡Â∂ «⁄μ‡≈

ıÀapple, √≈‚≈ ¡μ‹ Á≈ «ÚÙ≈ ’∞fi Úμ÷apple≈ ‘À¢ ¡≈˙ Ó±Ò «ÚÙ∂ Â∂ «Ú⁄≈apple- ⁄apple⁄≈

¡≈appleßÌ ’appleΔ¬∂¢ «¬‘ ıÏapple Ï‘∞ ‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ ‘À «’ Ì≈apple Á∂ «’√∂ ‘Øapple

√±Ï∂ «Ú⁄ ÈÙ∂ Á≈ «¬ßÈ≈ ÍzÌ≈Ú «’¿∞∫ «Á÷≈¬Δ È‘Δ∫ «ÁßÁ≈ «‹ßÈ≈ Íß‹≈Ï «Ú⁄

«Áμ√Á≈ ‘À¢ ÓμËÍzÁ∂Ù, ¿∞μÂappleÍzÁ∂Ù ‹≈∫ ¿∞Âapple≈÷ß‚ «Ú⁄ Â∞√Δ∫ ’Á∂ «’√∂

ÈΩ‹Ú≈È È±ß ÈÙ∂ Á∂ ‡Δ’∂ Ò◊≈¿∞∫Á∂ Á∂«÷¡≈ ‘À¢ ’Ó≈Ò ÁΔ ◊μÒ «¬‘ ‘À «’

«¬‘È≈∫ √±«Ï¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡ıÏ≈apple≈∫ «Ú⁄ ÚΔ

¡«‹‘Δ¡≈∫ ıÏapple ÍÛ∑È È±ß È‘Δ∫ «ÓÒÁΔ¡≈∫¢

«Îapple Íß‹≈Ï Á∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ‘Δ «’¿∞∫ ÈÙ∂ Á∂

Ú«‘‰ «Ú⁄ appleØ«Û¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À¢ ’Δ ’≈appleÈ ‘ÈÕ «¬‘ Ï‘∞ ◊ßÌΔapple ¡Â∂

√ß‹ΔÁ≈ «ÚÙ≈ ‘À¢ ‘«apple¡≈‰∂ «Ú⁄ ÚΔ ÈÙ∂ Á≈ È≈ÓØ- «ÈÙ≈È È‘Δ∫ ‘À

‘≈Ò≈∫«’ ‘«apple¡≈‰≈, Íß‹≈Ï Á≈ ◊∞¡≈∫„Δ √±Ï≈ ‘À¢ Íapple! ’Ó≈Ò ÁΔ ◊μÒ «¬‘

‘À «’ ‘«apple¡≈‰∂ «Ú⁄Ø∫ ’Á∂ “«⁄μ‡∂“ ÁΔ ÷∂Í È‘Δ∫ ÎÛΔ ◊¬Δ ¡Â∂ È≈ ‘Δ

‘«apple¡≈‰∂ Á∂ ÈΩ‹Ú≈È “«⁄μ‡∂“ Á∂ ÈÙ∂ Á∂ ¡≈ÁΔ ‘Ø ’∂ Óapple apple‘∂ ‘È¢ ‘Àapple≈ÈΔ

‘∞ßÁΔ ‘À «’ «¬’μÒ∂ Íß‹≈Ï È±ß ‘Δ «’¿∞∫ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘ÀÕ

Íß‹≈Ï ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ Á±‹∂ √±«Ï¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ √apple’≈apple≈∫ Âappleμ’Δ Á∂ √∞ÍÈ∂ Á∂÷

apple‘Δ¡≈∫ ‘È, «Ú’≈√ Á∂ ’ßÓ ’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È Íapple! Íß‹≈Ï ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ

¡≈͉∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 ÈÙ∂ ÂØ∫ ‘Δ Ï⁄≈¿∞‰ Ò¬Δ ÔÂÈÙΔÒ ‘È¢ «¬μÊØ∫ Á∂

ÒØ’ ¡≈͉∂ Ïμ«⁄¡≈∫ 鱧 “«⁄μ‡∂“ Á∂ ÍzÌ≈Ú ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰≈ ⁄≈‘∞ßÁ∂ ‘apple Íapple!

‚≈. «ÈÙ≈È «√ßÿ apple≈·Ωapple

‘«apple¡≈‰∂, «ÁμÒΔ, ÓμËÍzÁ∂Ù, ¿∞μÂappleÍzÁ∂Ù ¡Â∂ ¿∞Âapple≈÷ß‚ «Ú⁄ ¡«‹‘Δ

’Ø¬Δ ◊μÒ È˜apple È‘Δ∫ ¡≈¿∞∫ÁΔ¢ √Ó∞μ⁄Δ Á∞ÈΔ¡≈∫ 鱧 ¡È≈‹ ÍÀÁ≈ ’apple’∂ Á∂‰

Ú≈Ò≈ Íß‹≈Ï ¡μ‹ ÷∞Á ÷±È Á∂ ‘ßfi± appleØ «apple‘≈ ‘À «’¿∞∫«’ ÷∂Â≈∫ Á≈ apple≈‹≈, ÈÙ∂

È≈Ò Óapple «apple‘≈ ‘À¢ «¬‘ Ï‘∞ ÓßÁÌ≈◊≈ apple∞fi≈È ‘À¢ «¬μÊ∂ «Ë¡≈È Á∂‰ Ú≈ÒΔ

◊μÒ «¬‘ ‘À «’ ‹∂’apple ÈÙ∂ Á∂ ÚÍ≈appleΔ¡≈∫ È∂ «¬’μÒ∂ «√μ÷ √Ó≈‹ 鱧 «ÈÙ≈È≈

ω≈¿∞‰≈ ‘∞ßÁ≈ Â≈∫ Á±‹∂ √±«Ï¡≈∫ Á∂ «√μ÷≈∫ 鱧 ÚΔ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ √Δ¢ Íapple Á±‹∂ √±«Ï¡≈∫ «Ú⁄ apple«‘ßÁ∂ «√μ÷

Â≈∫ “«⁄μ‡∂“ Á∂ ÍzÌ≈Ú ‘∂·≈∫ È‘Δ∫ ‘È¢ Á±‹Δ ◊μÒ,

Íß‹≈Ï «Ú⁄ apple«‘ßÁ≈ «‘ßÁ± Ì≈¬Δ⁄≈apple≈ ÚΔ “«⁄μ‡∂“ Á∂

ÍzÌ≈Ú ‘∂·≈∫ ¡≈«¬¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «‘ßÁ± √Ó≈‹ Á∂

ÈΩ‹Ú≈È ÚΔ ÈÙ∂ Á≈ «Ù’≈apple ‘Ø ’∂ Óapple apple‘∂ ‘È¢

‘∞‰ «¬μÊ∂ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ «¬’μÒ∂ Íß‹≈Ï

鱧 «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈ «apple‘≈ ‘À È≈ «’ «√μ÷

‹≈∫ «‘ßÁ± ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «ÈÙ≈È∂ Â∂ appleμ÷ ’∂¢ «‹μÊØ∫

Âμ’ √apple‘μÁΔ ı∂Âapple ÁΔ ◊μÒ ‘À Â≈∫ ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple ¡Â∂ apple≈‹√Ê≈È Á≈ Ï‘∞Â

√≈apple≈ «‘μ√≈ ÚΔ Í≈«’√Â≈È ÁΔ √apple‘μÁ È≈Ò Òμ◊Á≈ ‘À Íapple! ‹ßÓ±-’ÙÓΔapple

¡Â∂ apple≈‹√Ê≈È Á∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ «Ú⁄ “«⁄μ‡∂“ ÁΔ ¡≈Á «ÓÒ‰ Á≈ apple∞fi≈È

√≈‘Ó‰∂ È‘Δ∫ ¡≈«¬¡≈¢ «Îapple Íß‹≈Ï È±ß ‘Δ «’¿∞∫ «ÈÙ≈È≈ ω≈«¬¡≈ ‹≈

«apple‘≈ ‘ÀÕ «¬√ «ÚÙ∂ ÁΔ ◊ßÌΔapple ‹≈∫⁄ ‘Ø‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À ¡Â∂ apple≈‹ √apple’≈apple

¡Â∂ ’∂∫Áapple √apple’≈apple 鱧 √ı ’ÁÓ Í∞쇉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È Â≈∫ «’ √‘Δ ’≈appleÈ≈∫

ÁΔ ÍÛ⁄ØÒ ’ΔÂΔ ‹≈ √’∂¢


www.samajweekly.com ÷Ïappleª 19/07/2018

appleæÏ ”⁄ Ô’ΔÈ ÚΔ Ï≈’Δ Ú«‘Óª

ÌappleÓª Úª◊ «¬’ ÌappleÓ ˛Õ «¬√

Ú«‘Ó, ÌappleÓ ÁΔ Â«‘ ‘∂· ‹≈‰ Ò¬Δ

¡≈√«Â’ ¡Â∂ È≈√«Â’ Á∂ √π¡≈Ò

‹π¡≈Ï √≈‚Δ ÓæÁÁ ’appleÈ◊∂Õ

¡≈√«Â’ - ’Δ Âπ√ƒ ¬ΔÙÚapple ˘ ÓøÈÁ∂

‘Ø?

È≈√«Â’- ÓÀ∫ ¡≈͉∂ Ù«‘apple «Úæ⁄ ’¬Δ

¬ΔÙÚappleª ˘ ‹≈‰Á≈ ‘ª «‹Ú∂∫ «¬’

¬ΔÙÚapple Ï‹≈‹ ˛, «¬’ ¬ΔÙÚapple

‘ÒÚ≈¬Δ ˛, «¬’ ¬ΔÙÚapple È≈¬Δ ˛,

«¬’ ¬ΔÙÚapple √π«È¡≈apple ˛, «¬’

¬ΔÙÚapple Ó∂apple∂ ÁØ√ Á≈ ÒÛ’≈ ˛Õ

«¬È∑ª ¬ΔÙÚappleª «Ú⁄Ø∫ Âπ‘≈‚≈ «’

¬ΔÙÚapple ÂØ∫ ˛?

¡≈√«Â’- Ó∂apple≈ ÓÂÒÏ «¬È∑ª

¬ΔÙÚappleª «Ú⁄Ø∫ «’√∂ ¬ΔÙÚapple ÂØ∫ È‘ƒÕ

Ó∂apple≈ ÓÂÒÏ ¿π√ ¬ΔÙÚapple ÂØ∫ ˛ ‹Ø

«¬√ ÁπÈΔ¡ª Á≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈Ò≈

˛Õ

È≈√«Â’- ¡æ¤≈-¡æ¤≈, ª Âπ‘≈‚≈

ÓÂÒÏ ¬ΔÙÚapple È≈ÓΔ «’√∂ √æ⁄ Óπæ⁄

Á∂ ÓÈπæ÷ ÂØ∫ È‘ƒ ˛ Íapple «’√∂ Îapple˜Δ

Ú˜»Á ÂØ∫ ˛Õ Íapple ÁπÈΔ¡ª Á∂ Îapple˜Δ

¬ΔÙÚapple ÚΔ Âª Ï‘π √≈apple∂ ‘ÈÕ Âπ√ƒ

«¬È∑ª Îapple˜Δ ¬ΔÙÚappleª «Ú⁄Ø∫ «’√

¬ΔÙÚapple ÚæÒ «¬Ù≈apple≈ ’apple apple‘∂ ‘Ø?

¡≈√«Â’ - ÁπÈΔ¡ª Á≈ «¬æ’ ‘Δ

¬ΔÙÚapple ˛ ‹∂‘È∂ «¬‘˘ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈,

«¬√ √ø√≈apple ˘ ω≈«¬¡≈ ¡Â∂ ¿π‘

Îapple˜Δ È‘ƒ ˛Õ

È≈√«Â’- ‹∂’apple ÁπÈΔ¡ª Á≈ ÍÀÁ≈

’appleÈ Ú≈Ò≈ √æ⁄-Óπæ⁄ Á≈ ’Ø¬Δ «¬’

¬ΔÙÚapple ‹ª ÍπappleÙ ‘πøÁ≈ ª ¿π‘Á∂

ÚæÒØ∫ ¡≈Í ¿π‘ÁΔ¡ª ◊æÒª, ◊π‰ª

¡≈«Á Ï≈apple∂ Áæ«√¡≈ ‘πøÁ≈ ¡Â∂ ¿π‘

«√appleÎ «¬’ ‘Δ Âapple∑ª Á∂ ‘πøÁ∂Õ Íapple

Âπ‘≈˘ ⁄ø◊Δ Âapple∑ª ÍÂ≈ ˛ «’ ¿π‘

«¬æ’Ø «‹‘∂ È‘ƒ ‘ÈÕ «¬‘ «¬√ Ò¬Δ

«’ «¬‘ «’√∂ √æ⁄-Óπæ⁄ Á∂ ¬ΔÙÚapple

Áπ¡≈apple≈ È‘ƒ Áæ«√¡≈ «◊¡≈ Íappleø»

Úæ÷-Úæ÷ ÒØ’ª Áπ¡≈apple≈ ’≈Ò«ÍÂ

¡Â∂ ÓÈÿÛ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ‘È ¡Â∂

¿πÈ∑ª È≈Ò «¬’ Á»‹∂ Á∂ Îapple˜Δ

¬ΔÙÚapple Á∂ È≈Ó È≈Ò fi»·∂ «ÚÙÚ≈Ù

appleª‘Δ ÈæÊΔ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ◊π扪 ˘ ¡≈Í

’≈ÒÍ«È’ ÂappleΔ«’¡ª È≈Ò ¡≈͉∂

Î≈«¬Á∂ ÓπÂ≈Ï’ ‹Ø«Û¡≈ ‘πøÁ≈ ˛ ¡Â∂

¡≈͉∂ ¬ΔÙÚapple ˘ Á»‹∂ Á∂ ¬ΔÙÚapple

È≈ÒØ∫ ÚËΔ¡≈, √‘Δ apple≈‘ Áapple√≈¿π

¡Â∂ Â≈’ÂÚapple «Á÷≈«¬¡≈ ‘πøÁ≈Õ

¡≈√«Â’- «’√ Âapple∑ª?

È≈√«Â’- «Ó√≈Ò Á∂ ÂΩapple Â∂ «‘øÁ»¡ª

Á∂ ’πæfi Ϙπapple◊ª È∂ «¬’ ¡À√∂ ¬ΔÙÚapple

ÁΔ ’Ò͉≈ ’ΔÂΔ ˛ ‹Ø √≈‚Δ ˜ÓΔÈ

Â∂ ’ÁΔ Óæ¤ÒΔ Á∂ apple»Í «Úæ⁄, ’Á∂ ’椻

Á∂ apple»Í «Úæ⁄, ’Á∂ √»apple Á∂ apple»Í «Úæ⁄,

’Á∂ ¡æË≈ ÓÈπæ÷-¡æË∂ Ù∂apple Á∂ apple»Í «Úæ⁄

¡Â∂ ’Á∂ ÓÈπæ÷ Á∂ apple»Í «Úæ⁄ ÍÃ◊‡

‘πøÁ≈ «apple‘≈ ˛ ¡Â∂ «Îapple ÓÈπæ÷ª Á∂ apple»Í

«Úæ⁄ ’πæfi ’≈Ò Âæ’ «‹øÁ≈ apple«‘ ’∂ ,

⁄æÒ «Îapple ’∂, √Ω∫ ‹≈◊ ’∂ Óapple «◊¡≈Õ

«¬‘ ‘Δ È‘ƒ, Ó≈ÈÚ apple»Í «Úæ⁄

¡≈͉∂ «Íæ¤∂ Ïæ⁄∂ ÚΔ ¤æ‚ «◊¡≈ ¡Â∂

«’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛ «’ ’ÒÔπæ◊ «Úæ⁄ ¿π‘

‘π‰ Î∂apple ‹ÈÓ ÒÀ‰ Ú≈Ò≈ ˛Õ ¿π√

¬ΔÙÚapple ˘ ¬Δ√≈¬Δ, Óπ√ÒÓ≈È ¡Â∂

’¬Δ ‘Øapple ËappleÓª ¡Â∂ «Îapple«’¡ª Á∂

ÒØ’ Îapple˜Δ, ÓÈÿÛÂ ¬ΔÙÚapple

’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ «¬√ ÂØ∫ «ÏøȪ «‘øÁ»¡ª

Á≈ «¬’ ‘Øapple ‹æÊ≈ ’«‘øÁ≈ ˛ «’ ¿π‘

¿πÍ«ÈÙÁª ÓπÂ≈Ï’ «¬‘ √≈apple≈

‹◊ ‘Δ ¬ΔÙÚapple ˛Õ «¬√ √ø√≈apple

«Ú⁄Ø∫ ‹Ø ’πæfi Ô≈ÈΔ √æÍ, «Ï椻, «Íæ√»,

÷‡ÓÒ, Ù∂apple, «◊æÁÛ, «¬√ÂappleΔ,

ÍπappleÙ, «¬æ‡ª, ÍæÊapple, ÿ≈‘ λ√, ÓæÒ

Ó»Âapple, ◊ØÏapple, «Óæ‡Δ, Áz÷æ ÍΩÁ∂,

Í≥¤Δ, Óæ¤Δ¡ª ¡≈«Á √Ì «Úæ⁄

¬ΔÙÚapple «Ïapple≈‹Ó≈È ˛Õ «¬‘ √Ì ’πæfi

¬ΔÙÚapple ‹ª ÏÃ‘Ó apple»Í ˛Õ «¬√

¬ΔÙÚapple ˘ ’¬Δ «Îapple«’¡ª Ú≈Ò∂

’≈ÒÍ«È’ ¬ΔÙÚapple ’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ

Ïapple‘ÓØ∫ √Ó≈‹ ¡Â∂

¡≈«apple¡≈ √Ó≈‹ Á∂ √ø√Ê≈Í’ «‹√

¬ΔÙÚapple ˘ ÁπÈΔ¡ª Á≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Ú≈Ò≈ Áæ√Á∂ ‘È, ¿π‘ ¿π‘Á≈

¡≈͉≈ ‘Δ ÓÈÿÛ ¡Òæ◊ apple»Í

ÍÃ◊‡ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ Ïapple‘ÓØ∫ √Ó≈‹ Á∂

’ÊÈ ¡Èπ√≈apple ¿πÈ∑ª Á∂ ¬ΔÙÚapple È∂

È∂√ÂΔ ÂØ∫ «¬√ ÁπÈΔ¡ª ÁΔ ‘√ÂΔ

’apple «ÁÂΔ ˛ ¡Â∂ ¡≈appleΔ¡≈

√Ó≈‹Δ¡ª ÓπÂ≈«Ï’ ¿πÈ∑ª Á∂ ¬ΔÙÚapple

È∂ È∂√ÂΔ ÂØ∫ ‘√ÂΔ È‘ƒ ’ΔÂΔ ÍÃø»

Íë¥ÂΔ (‹Û) ¡Â∂ ‹ΔÚ (Ù’ÂΔ)

Í«‘Òª ÂØ∫ ‘Δ ÚappleÂÓ≈È √ÈÕ ¿πÈ∑ª

˘ ÒÀ ’∂ ‘Δ ¬ΔÙÚapple È∂ ÁπÈΔ¡ª,

√ø√≈apple ÁΔ apple⁄È≈ ’apple «ÁæÂΔÕ

Ïapple‘ÓØ∫ ÒØ’ ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¿πÈ∑ª

Á≈ ¬ΔÙÚapple ¿πÈ∑ª

Á∂ È≈Ò ‘π‰ ÚΔ

◊ÒÏ≈ ’appleÁ≈ ˛

‹ÁØ∫ «’ ¡≈appleΔ¡≈

√Ó≈‹Δ ’«‘øÁ∂ ‘È

«’ ¡æ‹ ÂØ∫

Ò◊Ì◊ ÁØ ¡appleÏ

√≈Ò ¬ΔÙÚapple È∂

«√appleÎ ⁄≈apple «appleÙΔ¡ª ˘ Ï‘π √≈apple∂

ÓøÂapple «√÷≈Ò∂ √ÈÕ «¬√ ÂØ∫ Ï≈Á ¿π‘

«ÏÒ’πÒ ¸æÍ ‘ÈÕ Ó˜∂Á≈apple ◊æÒ «¬‘

˛ «’ «¬È∑ª ¡≈appleΔ¡≈ √Ó≈‹Δ¡ª ⁄Ø∫

’πæfi ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¿πÈ∑ª Á≈ ¬ΔÙÚapple

Ó≈√ ÷≈‰ ˘ Í≈Í ’«‘øÁ≈ ˛ ¡Â∂ ’πæfi

’«‘øÁ∂ ‘È «’ Ó≈√ ÷≈‰≈ ·Δ’ ˛Õ

«¬‘ ÚΔ «’ ‹∂’apple «’√∂ ¡Ωapple Á≈

ÍÂΔ ’ØÒ Èª ‘ØÚ∂ ª «¬’ √Ó∂∫ ÂØ∫

Ï≈Á ¿π‘ ‹∂’apple «’√∂ ¡≈ÁÓΔ È≈Ò

√ÏøË Ï‰≈ ’∂ Ïæ⁄∂ ÍÀÁ≈ ’apple ÒÚ∂ ª

«¬‘Á∂ «Úæ⁄ ¬ΔÙÚapple ÁΔ ÷πÙΔ ˛ Íapple

’¬Δ ‘Øapple Òæ÷ª ’appleØÛª ÒØ’ ¡À√∂ ‘È

«¬√ ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ ‹Ø «¬√ ◊æÒ ˘

Ó‘ªÍ≈Í ’«‘øÁ∂ ‘ÈÕ

¬Δ√≈¬Δ ÒØ’ ¡≈Í‰Δ ¡Òæ◊

’‘≈‰Δ √π‰ª¿π∫Á∂ ‘ÈÕ ¿π‘ ’«‘øÁ∂

‘È «’ ¬ΔÙÚapple È∂ «¬æ’ Ú≈apple ¡Â∂

’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á≈ «ÈßÁ‰ ÔØ◊ «Ú‘≈apple

¡μ‹ ¡ÓÈ-’ȱßÈ Â∂ ¡≈Ó È≈◊«apple’≈∫ Á∂ ‹≈È-Ó≈Ò ÁΔ

apple≈÷Δ ÍzÂΔ √apple’≈apple ÁΔ Ú⁄ÈÏμËÂ≈ ÁΔ ‘≈Ò ¬∂ÈΔ

«Èμÿapple ◊¬Δ ‘À «’ ÌÛ’Δ¡≈∫ ÌΔÛ≈∫ ÚμÒØ∫ Ïμ«⁄¡≈∫ ȱß

¡◊Ú≈ ’appleÈ ÁΔ¡≈∫ ÎÀÒΔ¡≈∫ ¡¯Ú≈‘≈∫ ÂØ∫ ÍzÌ≈Ú ‘Ø ’∂

«ÈappleÁØÙ ÒØ’≈∫ 鱧 ’∞μ‡-’∞μ‡ ’∂ ÓΩ Á∂ ÿ≈‡ Í∞⁄≈ Á∂‰≈

¡≈Ó ÚappleÂ≈apple≈ ω «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫ ◊¿±

appleμ«÷¡≈ Á∂ È≈∫¡ “Â∂ «‘ßÁ±ÂμÚΔ √ß◊·È≈∫ Á∂ ’≈apple’∞È≈∫

ÚμÒØ∫ «ÈappleÁØÙ ÒØ’≈∫ 鱧 Ï∂apple«‘ÓΔ È≈Ò ’∞μ‡-’∞μ‡ Í≈apple

Ï∞Ò≈ Á∂‰ ÁΔ¡≈∫ ÿ‡È≈Ú≈∫ ¬∂ÈΔ¡≈∫ ÚË ◊¬Δ¡≈∫ √È «’

√appleÏ ¿∞μ⁄ ¡Á≈Ò √∞ÍappleΔÓ ’Øapple‡ 鱧 ’∂∫Áapple Â∂ apple≈‹

√apple’≈apple≈∫ Á∂ ’appleÂ∂-Ëapple«Â¡≈∫ 鱧 «¬‘ ¡≈Á∂Ù Á∂‰≈ «Í¡≈

√Δ «’ «ÁÈ-«Á‘≈Û∂ ‘؉ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ¡«‹‘Δ¡≈∫

ÿ‡È≈Ú≈∫ 鱧 appleØ’‰ Ò¬Δ ¿∞‘ ÎΩappleΔ ’ÁÓ Í∞쇉¢

’∂∫Áapple ÁΔ Ì≈‹Í≈ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ

√apple’≈apple Â∂ ¿∞√ È≈Ò √ßÏßË apple≈‹

√apple’≈apple≈∫ Á∂ «˜ßÓ∂Ú≈apple √ß«ÚË≈È’

¡‘∞«Á¡≈∫ ¿∞μÂ∂ «Ïapple≈‹Ó≈È ÓßÂappleΔ¡≈∫-Ó∞ÙμÁΔ¡≈∫ ÁΔ

‘≈Ò «¬‘ ‘Ø ◊¬Δ ‘À «’ ¿∞‘ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 √ÈÓ≈ÈÂ

’appleÈ «Úμ⁄ ÚΔ ’Ø¬Δ «fi‹’ Ó«‘√±√ È‘Δ∫ ’appleÁ∂¢ ’·±¡≈

«Úμ⁄ «¬μ’ Ï≈ÒÛΔ È≈Ò √Ó±«‘’ ÏÒ≈Â’≈apple «Íμ¤Ø∫ ¿∞√

Á∂ ’ÂÒ Á∂ ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 ‹ÁØ∫ apple≈‹ ÁΔ Í∞Ò√ È∂ «‘apple≈√Â

«Úμ⁄ «Ò¡≈ Â≈∫ Ì≈‹Í≈-ÍΔ ‚Δ ÍΔ Ú˜≈apple «Úμ⁄ Ù≈ÓÒ

Ì≈‹Í≈ Á∂ ÁØ ÓßÂappleΔ¡≈∫ È∂ ÍΔÛ ÍappleÚ≈apple Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄

‘≈¡ Á≈ È≈‘apple≈ Ó≈appleÈ ÁΔ Ê≈∫ ÁØÙΔ¡≈∫ Á∂ ‘μ’ «Úμ⁄ appleÀÒΔ

’μ„ ’∂ apple≈‹ √apple’≈apple 鱧 ‘Δ ’‡«‘apple∂ «Úμ⁄ «Ò¡≈ ÷«Û¡≈∫

’ΔÂ≈ √Δ¢ ‹ÁØ∫ ’ΩÓΔ Â∂ ’ΩÓ≈∫ÂappleΔ ÍμËapple “Â∂ «¬‘ ÿ‡È≈

⁄apple⁄≈ Á≈ «ÚÙ≈ Ï‰Δ Â≈∫ ӋϱappleΔ Úμ√ Ì≈‹Í≈ ȱß

«¬‘È≈∫ ÓßÂappleΔ¡≈∫ ’ØÒØ∫ ¡√ÂΔ¯∂ ÒÀ‰∂ ͬ∂ √È¢ ¿∞√ √Ó∂∫

Â≈∫ ‘μÁ ‘Δ ‘Ø ◊¬Δ, ‹ÁØ∫ ◊¿± appleμ«÷¡≈ Á∂ È≈∫¡ “Â∂

ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ «¬μ’ «Ú¡’ÂΔ È±ß √apple∂¡≈Ó

«ÁÈ-«Á‘≈Û∂ ’∞μ‡-’∞μ‡ ’∂ Ó≈apple Á∂‰ Ú≈Ò∂ ¯≈√‡ ‡appleÀ’

’Øapple‡ ÚμÒØ∫ È≈Ó˜Á ÁØÙΔ¡≈∫ 鱧 ¿∞Óapple ’ÀÁ ÁΔ √˜≈

√∞‰≈¬∂ ‹≈‰ «Íμ¤Ø∫ ‘≈¬Δ ’Øapple‡ ÚμÒØ∫ ˜Ó≈È “Â∂ «apple‘≈¡

’ΔÂ∂ ‹≈‰ “Â∂ Ù«‘appleΔ ‘Ú≈Ï≈˜Δ Ó«‘’Ó∂ Á∂ ’∂∫ÁappleΔ apple≈‹

ÓßÂappleΔ ‹À¡ß «√È‘≈ È∂ ¿∞È∑≈ Á≈ Î∞μÒ≈∫ Á∂ ‘≈apple Í≈ ’∂

appleæÏ ÁΔ ‘Ø∫Á Ï≈apple∂ ¡≈√«Â’ ¡Â∂ È≈√«Â’

Úæ÷Ø-Úæ÷apple∂ ¬ΔÙÚapple ‹ª ÷πæÁ≈ (ÒÛΔÚ≈apple Ì≈◊-A)

‚≈. ‘appleΔÙ ÓÒ‘ØÂapple≈

ÍÃ√ÂπÂΔ : «◊¡≈È ⁄øÁ

√∞¡≈◊ ’ΔÂ≈¢ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ ‹≈∫ Ì≈‹Í≈ Á∂ «’√∂ ¡≈◊±

È∂ «¬√ ÿ‡È≈ Ï≈apple∂ ’Ø¬Δ «‡μÍ‰Δ Âμ’ È≈ ’ΔÂΔ, Íapple

‹À¡ß «√È‘≈ Á∂ «ÍÂ≈ ÔÙÚß «√È‘≈, «‹‘Û∂

Ú≈‹Í≈¬Δ √apple’≈apple «Úμ⁄ ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ apple«‘ ⁄∞μ’∂ ‘È, È∂

«’‘≈ «’ «¬‘ Ò≈«¬’ «ÍÂ≈ Á≈ «¬μ’ È≈Ò≈«¬’ Í∞μÂapple

‘À Â∂ ÓÀ鱧 «¬√ Á∂ ’ΔÂ∂ “Â∂ Á∞μ÷ Á≈ ¡«‘√≈√ ‘Ø «apple‘≈ ‘À¢

«ÿÈ≈¿∞‰∂ ¡Íapple≈Ë≈∫ Á∂ ÁØÙΔ¡≈∫ Á≈ Íμ÷ ͱappleÈ Á≈ Ó≈ÓÒ≈

˙ÁØ∫ ‘Øapple Â±Ò ÎÛ «◊¡≈, ‹ÁØ∫ «¬μ’ ‘Øapple ’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ

«◊appleΔapple≈‹ «√ßÿ È∂ ÈÚ≈Á≈ Â∂ ¡Ωappleß◊≈Ï≈Á «Úμ⁄ ‘جΔ

«¯apple’± «‘ß√≈ Ò¬Δ «˜ßÓ∂Ú≈apple «ÚÙÚ «‘ßÁ± ÍzΔÙÁ Â∂

Ï‹appleß◊ ÁÒ Á∂ ’≈apple’∞È≈∫ ÁΔ ‘Ω√Ò≈ ¡¯˜≈¬Δ Ò¬Δ ¿∞È∑≈∫

È≈Ò ‹∂Ò∑ «Úμ⁄ ‹≈ ’∂ Ó∞Ò≈’≈ ’ΔÂΔ Â∂ ¿∞√ Ó◊appleØ∫

¿∞È∑≈∫ Á∂ ÍappleÚ≈apple Ú≈«Ò¡≈∫ 鱧 ÁÓ-«ÁÒ≈√≈ Á∂‰ Ò¬Δ

«ÓÒ∂¢ «¬√ Ó◊appleØ∫ ÓΔ‚Δ¡≈ Ú≈«Ò¡≈∫

鱧 Ó∞÷≈«ÂÏ ‘∞ß«Á¡≈∫ ¿∞È∑≈ È∂ «’‘≈

«’ «¬‘È≈∫ 鱧 ’∂ÚÒ «‘ßÁ±ÂμÚΔ

Â≈’Â≈∫ 鱧 ÁÏ≈¿∞‰ Ò¬Δ «◊z¯Â≈apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈ ‘À, ‹ÁØ∫

«’ «¬‘È≈∫ È∂ ¡≈͉∂ ËappleÓ ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ ÓÀÁ≈È

Óμ«Ò¡≈ √Δ¢ «◊appleΔapple≈‹ «√ßÿ È∂ «¬√ Ò¬Δ «Ï‘≈apple Á∂ apple≈‹

ÍzÙ≈√È È±ß ÁØÙΔ ’apple≈apple «ÁμÂ≈, ‹ÁØ∫ «’ ‘’Δ’Â «¬‘ ‘À

«’ «¬√ √Ó∂∫ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ √apple’≈apple

«Úμ⁄ Ì≈‹Í≈ Ì≈¬ΔÚ≈Ò ‘À Â∂ ¿∞√ Á∂ ¡μË∂ ÂØ∫ ÚμË

’Àϫȇ ÓßÂappleΔ ¡«‘Ó ¡‘∞«Á¡≈∫ “Â∂ «Ïapple≈‹Ó≈È ‘È¢

«¬√ ÿ‡È≈ 鱧 ÒÀ ’∂ «Ï‘≈apple √apple’≈apple ÁΔ ¬∂ÈΔ «’apple«’appleΔ

‘Ø¬Δ «’ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple 鱧 apple≈‹ Á∂ Ì≈‹Í≈¬Δ

¿∞μÍ Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ √∞ÙΔÒ ÓØÁΔ ÁΔ ‘≈˜appleΔ «Úμ⁄ «¬‘

’«‘‰≈ «Í¡≈ «’ «’√∂ 鱧 ÚΔ apple≈‹ Á∂ ÒØ’≈∫ «Ú⁄ÒΔ

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi 鱧 Ìß◊ ’appleÈ ÁΔ ¡≈«◊¡≈ È‘Δ∫ «ÁμÂΔ

‹≈ √’ÁΔ¢ ¿∞È∑≈ ÁΔ √apple’≈apple «¬√ ◊μÒ Ò¬Δ Ú⁄ÈÏμË

‘À «’ ‘apple ‘≈Ò «Úμ⁄ «¯apple’± √ÁÌ≈ÚÈ≈ ’≈«¬Ó appleμ÷Δ

‹≈Ú∂¢ «‹‘Û≈ ÚΔ «Ú¡’ÂΔ ‹≈∫ √Ó±‘ «¬√ «Úμ⁄ «ÚÿÈ

Í≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’apple∂◊≈, ¿∞√ 鱧 √ıÂΔ È≈Ò ÁÏ≈¡

«ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬‘ √≈∫fi ÁΔ Ó‹Ï±appleΔ √Δ ‹≈∫ ’Ø¬Δ ‘Øapple

Ú‹∑≈, Ó∞μ÷ ÓßÂappleΔ «ÈÂΔÙ ’∞Ó≈apple È∂ «◊appleΔapple≈‹ «√ßÿ Á∂

’ÊÈ≈∫ Â∂ ¡ÓÒ≈∫

(Ï≈’Δ √Î≈ B@ ”Â∂)

’∂ÚÒ «¬’ Ú≈apple ‘Δ ¬Δ√≈ Á∂ apple»Í

«Úæ⁄ ¡ÚÂ≈apple «Ò¡≈ ˛ ¡Â∂ ¿π√ ÂØ∫

Í«‘Òª ¡Â∂ ¿π√ ÂØ∫ Ï≈Á Î∂apple ’Á∂

È‘ƒ «Ò¡≈Õ ¿πÈ∑ª Á≈ «¬’ ÓÙ‘»apple

¡Â∂ Íπapple≈‰≈ Ó˜‘Ï ¬Δ√≈ ÁΔ Óª ˘

““¬ΔÙÚapple ÁΔ Óª ”⁄ Ô’ΔÈ ’appleÁ≈

˛Õ”” ¿π√ Ó˜‘Ï ˘ Óøȉ Ú≈Ò∂

¿π‘ÁΔ Í»‹≈ ÚΔ ’appleÁ∂ ‘È ¡Â∂

’«‘øÁ∂ ‘È «’ Ó√Δ‘ ÁΔ Óª Á≈

◊appleÌ ¬ΔÙÚapple ÂØ∫ ‘Δ ‘Ø«¬¡≈ √Δ ¡Â∂

«¬√ «Úæ⁄ «’√∂ ÍπappleÙ Á≈ ’Ø¬Δ Á÷Ò

È‘ƒ √ΔÕ «¬‘ ÚΔ «’ ‹Ø È≈appleΔ ÍπappleÙ

¬Δ√≈ Ó√Δ‘ ”⁄ Óπ’ÂΔ Á≈Â∂ Ú‹Ø∫

«ÚÙÚ≈Ù ’apple∂◊≈, ¿π‘ ÓappleÈ ÂØ∫ Ï≈Á,

«È¡ª Á∂ «ÁÈ ¡≈¿π‰ Â∂ √Á≈ Ò¬Δ

√Úapple◊ «Úæ⁄ Ì∂‹ «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ

Ï≈’Δ Á∂ √Ì Èapple’ ÁΔ ¡æ◊ «Úæ⁄

«√æ‡∂ ‹≈‰◊∂ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª Á≈ ÁÔ≈Ú≈È

¬ΔÙÚapple ÚæÒØ∫ «’√∂ Âapple∑ª Á≈ ÚΔ

¡≈apple≈Ó È‘ƒ «ÁÂ≈ ‹≈Ú∂◊≈Õ ¿πÊ∂

¿πÈ∑ª Á≈ ’øÓ «√appleÎ ÁøÁ ÍΔ‘‰ª,

¡Â∂ apple؉ª «Í應ª ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿π‘

«‹Èª Áπæ÷ Í≈¿π‰◊∂, ¿πÈ∑ª ‘Δ

¬ΔÙÚapple Á≈ Í«ÚæÂapple ¡Â∂ «Á¡≈¨

«ÁæÒ ·ø‚≈ ‘ØÚ∂◊≈Õ ¿π‘ «¬‘ ÚΔ

’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¡ø‹ΔÒ (Ï≈¬ΔÏÒ)

«Úæ⁄ √Ì «’Â≈Ϫ Ù≈ÓÒ ‘È ¡Â∂

¿π‘ ¬ΔÙÚapple ÁΔ Ï≈‰Δ ˛ ¡Â∂

Ï≈¬ΔÏÒ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «‹øÈΔ¡ª

«’Â≈Ϫ ÁπÈΔ¡ª «Úæ⁄ ‘È ¿π‘ √Ì

ÓÈπæ÷ª ÁΔ Ï≈‰Δ ˛Õ

Óπ√ÒÓ≈Ȫ ÁΔ ¡≈Í‰Δ ¡Òæ◊

’‘≈‰Δ ˛Õ ¿π‘ ’πapple≈È ÁΔ Íπ√Â’ ˘

¡≈÷appleΔ ’Ò≈Ó (¡ø«ÂÓ Ï≈‰Δ) Áæ√Á∂

‘ÈÕ ¿π‘ ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¬ΔÙÚapple Á≈

’Ø¬Δ Óª Ï≈Í È‘ƒ ˛ ¡Â∂ ¿π‘È∂ ’ÁΔ

’Ø¬Δ ¡ÚÂ≈apple È‘ƒ «Ò¡≈Õ ¿π‘È∂ ’Δ

¡≈͉∂ Ï≈apple∂ ¡Â∂ ÓÈπæ÷ª Ï≈apple∂ ‹Ø ’πæfi

’«‘‰ª √Δ ¿π‘ √Ì ¿π‘È∂ ‹Ïapple≈¬ΔÒ

ΫappleÙÂ∂ appleª‘Δ Óπ‘øÓÁ √≈«‘Ï ˘ ’«‘

ÓÀ∫ √æ⁄ Á≈ ÍÀappleØ’≈apple ‘ª ¡Â∂

«Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ ˘ ¡≈͉Δ

‹ΔÚÈ ÙÀÒΔ «Úæ⁄ „≈«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈

˛ ¡Â∂ «¬√∂ ’apple’∂ ÓÀ∫ ÓÈπæ÷ª

Áπ¡≈apple≈ ÿÛ∂ ‹ª ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ‘ج∂

’Ò«Í ¡Â∂ Îapple˜Δ ¬ΔÙÚappleª ˘

’∂ÚÒ ’Ò«ÍÂ, ÓÈÿÛ ¡Â∂

Îapple˜Δ ‘Δ ÓøÈÁ≈ ‘ª, √æ⁄ È‘ƒ

ÓøÈÁ≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «’√∂ Á∂ ‚apple

È≈Ò «’√∂ ‘Øapple Â∂ ¿π‘˘ ÓÛ∑Á≈

‘ªÕ ‹∂’apple «Ú«◊¡≈È ÁΔ ’√Úæ‡Δ

Â∂ ’Ø¬Δ ÓÀ˘ ¬ΔÙÚapple Á≈ √ϻ Á∂

Á∂Ú∂ ª ÓÀ∫ ¿π‘˘ Óøȉ Ò¬Δ

«Â¡≈apple ‘ª Íapple ¡‹∂ Âæ’ ¬ΔÙÚapple

Á≈ Ú‹»Á Âapple’ÙΔÒÂ≈ Á∂ ¡≈Ë≈apple

Â∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈ È‘ƒ √«’¡≈...

«ÁÂ≈ ˛ ‹Ø ¿π√ ÚæÒØ∫ ¡≈÷appleΔ ÍÀ◊øÏapple

√È ¡Â∂ ¿π‘ √≈appleΔ ÁΔ √≈appleΔ Ï≈‰Δ

’πapple≈È «Úæ⁄ ˛Õ «‹√ÁΔ «¬’ Ï‘πÂ

√πøÁapple «‹ÒÁ √Á≈ ¬ΔÙÚapple ’ØÒ

apple«‘øÁΔ ˛Õ ‹ÁØ∫ «’ ¡‘√ÁΔ

√≈«‘Ï≈È ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ‘˜appleÂ

Óπ‘øÓÁ √≈«‘Ï ÷πÁ≈ Á∂ ¡≈÷appleΔ

ÍÀ◊øÏapple È‘ƒ √È √◊Ø∫ ÷πÁ≈ «¬√ ’≈Ò

«Úæ⁄ ÚΔ ¿πÈ∑ª Á∂ ‘≈ÁΔ «Óapple˜≈

◊πÒ≈Ó ¡«‘ÓÁ √≈«‘Ï È≈Ò

◊æÒÏ≈ ’appleÁ≈ «apple‘≈ ˛ ¡Â∂ «¬æ’

‹ª Á»√appleΔ ¡≈¿π‰ Ú≈ÒΔ Áπappleÿ‡È≈

Ï≈apple∂ ¿πÈ∑ª ˘ ÍÂ≈ «ÁøÁ≈ «apple‘≈ ˛Õ

Óπ√ÒÓ≈È ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ÷πÁ≈ È∂

√≈˘ ◊≈¿π‰ ¡Â∂ Ú‹≈¿π‰ Á∂ ˜appleΔ¬∂

Í»‹≈ ’appleÈ≈ ÓÈ≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛

ÍÃø» Ïapple‘ÓØ, ¡≈appleΔ¡≈, «‘øÁ» ¡Â∂

«√æ÷ ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¿π√ È∂ √≈˘ ◊≈

Ï‹≈’∂ Í»‹≈ ’appleÈ ÂØ∫ ÓÈ∑ª È‘ƒ

’ΔÂ≈Õ

¬Δ√≈¬Δ ’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¿πÈ∑ª Á∂

¬ΔÙÚapple È∂ ¿πÈ∑ª ˘ «¬’ ÍÂÈΔ Á∂

‹Δ¿π∫Á∂ ‹Δ¡, Á»√apple≈ «Ú¡≈‘ ’appleÈ≈

ÓÈ∑ª ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ Íapple Óπ√ÒÓ≈È

’«‘øÁ∂ ‘È «’ ¬ΔÙÚapple È∂ «¬’ ÏΔÚΔ

Á∂ ‹Δ¿»∫Á∂ ‹Δ¡, ⁄≈apple «È’≈‘ ’appleÈ∂

¿π«⁄æ Áæ«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ

Óπ√ÒÓ≈È ’«‘øÁ∂ ‘È «’ √≈‚∂ ¡æÒ∑≈

17

È∂ ‘Øapple ª √Ì Âapple∑ª Á∂ ÍÙ»¡ª ˘ Ó≈apple

’∂ ¿πÈ∑ª Á≈ Ó≈√ ÷≈‰ª ¿π«⁄æÂ

Áæ«√¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ Íapple √»apple Á≈ Ó≈√

÷≈‰≈ ÓÈ∑ª ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛Õ ¬Δ√≈¬Δ

¡Â∂ «√æ÷ ’«‘øÁ∂ ‘È «’ √≈˘

¬ΔÙÚapple (Ú≈«‘◊πapple») È∂ √»apple ÷≈‰ Â∂

’Ø¬Δ Í≈ÏøÁΔ È‘ƒ Ò≈¬Δ ‘جΔÕ «¬√

Âapple∑ª ÁΔ¡ª √À∫’Û∂ ‘Øapple «Ó√≈Òª

«ÁÂΔ¡ª ‹≈ √’ÁΔ¡ª ‘È, «‹È∑ª Á∂

¡Èπ√≈apple «¬’ Ó˜‘Ï Á≈ ¬ΔÙÚapple

Á»√apple∂ Ó˜‘Ï Á∂ ¬ΔÙÚapple Á∂ «ÏÒ’πÒ

‘Δ ¿πÒ‡ «√æ«÷¡≈ «ÁøÁ≈ ˛Õ ‹∂’apple

«¬‘ Ï‘π √≈apple∂ ¬ΔÙÚapple Ȫ ‘πøÁ∂ ª

¿πÈ∑ª ÁΔ ¡≈Í√ «Úæ⁄ «¬√ Âapple∑ª ÁΔ

«ÚappleØËΔ «√æ«÷¡≈ «’¿π∫ ‘πøÁΔ ‹ÁØ∫ «’

¿π‘˘ √appleÚ«◊¡≈ÈΔ ¡Â∂ ‘apple ’Ò≈

√øÍ»appleÈ «’‘≈ ‹ªÁ≈ ˛Õ «¬√ ÂØ∫ √≈Î

«√æË ‘πøÁ≈ ˛ «’ Îapple˜Δ ¬ΔÙÚapple ÚΔ

«¬æ’ È‘ƒ √◊Ø∫ Ï‘π √≈apple∂ ‘È ¡Â∂

Úæ÷apple∂-Úæ÷apple∂ ‘ÈÕ Úæ÷-Úæ÷ √Ó∂∫

Úæ÷-Úæ÷ ÒØ’ª ÚæÒØ∫ Úæ÷-Úæ÷

¬ΔÙÚapple ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ◊¬∂ ‘ÈÕ ¡√Ò

«Úæ⁄ √æ⁄Óπæ⁄ Á≈ ’Ø¬Δ ¡À√≈ ¬ΔÙÚapple

È‘ƒ ˛ ‹Ø «’ √≈appleΔ ÁπÈΔ¡ª Á≈ «¬’Ø

‘Δ ‘ØÚ∂ ¡Â∂ ‹∂‘˘ «’‘≈ ‹≈ √’∂ «’

¿π‘È∂ ÓÈπæ÷ ¡Â∂ ‘Øapple ‹ΔÚª ˘ ÍÀÁ≈

’ΔÂ≈ √ΔÕ √◊Ø∫ √æ⁄ ª «¬‘ ˛ «’

«¬‘ ÓÈπæ÷ ‘Δ ˛ ‹∂‘È∂ ¬ΔÙÚapple ˘

ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ˛ ¡Â∂ ¡Òæ◊-¡Òæ◊

ÓÈæπ÷ª È∂ ¡≈͉∂-¡≈͉∂ ‘≈Ò≈Â

ÓπÂ≈Ï’ Úæ÷apple∂-Úæ÷apple∂ Îapple˜Δ ¬ΔÙÚapple

apple⁄∂ ‹ª ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ‘ÈÕ

ÓÀ∫ √æ⁄ Á≈ ÍÀappleØ’≈apple ‘ª ¡Â∂

«Ú«◊¡≈È’ √Ø⁄ ˘ ¡≈Í‰Δ ‹ΔÚÈ

ÙÀÒΔ «Úæ⁄ „≈«Ò¡≈ ‘Ø«¬¡≈ ˛ ¡Â∂

«¬√∂ ’apple’∂ ÓÀ∫ ÓÈπæ÷ª Áπ¡≈apple≈ ÿÛ∂ ‹ª

ÍÀÁ≈ ’ΔÂ∂ ‘ج∂ ’Ò«Í ¡Â∂ Îapple˜Δ

¬ΔÙÚappleª ˘ ’∂ÚÒ ’Ò«ÍÂ,

ÓÈÿÛ ¡Â∂ Îapple˜Δ ‘Δ ÓøÈÁ≈ ‘ª,

√æ⁄ È‘ƒ ÓøÈÁ≈ ¡Â∂ È≈ ‘Δ «’√∂ Á∂

‚apple È≈Ò «’√∂ ‘Øapple Â∂ ¿π‘˘ ÓÛ∑Á≈

‘ªÕ ‹∂’apple «Ú«◊¡≈È ÁΔ ’√Úæ‡Δ Â∂

’Ø¬Δ ÓÀ˘ ¬ΔÙÚapple Á≈ √ϻ Á∂ Á∂Ú∂

ª ÓÀ∫ ¿π‘˘ Óøȉ Ò¬Δ «Â¡≈apple ‘ª

Íapple ¡‹∂ Âæ’ ¬ΔÙÚapple Á≈ Ú‹»Á

Âapple’ÙΔÒÂ≈ Á∂ ¡≈Ë≈apple Â∂ √≈‘Ó‰∂

¡≈ È‘ƒ √«’¡≈Õ


18 19/07/2018 «ÚÙ∂Ù

www.samajweekly.com


www.samajweekly.com

apple≈‹ È≈Ò ’ΔÂ≈ ‹≈ «apple‘≈ «¬‘ Ó÷ΩÒ ÏßÁ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

‘≈’Ó≈∫ 鱧 ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’ ⁄؉≈∫ Ú∂Ò∂ ¡≈͉∂ ÚÒØ∫ ’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂ «ÈÌ≈¿∞‰

- ( ‹Ø ¡μ‹ Âμ’ ’Á∂ ÚΔ «ÈÌ≈¬∂ È‘Δ∫ ◊¬∂ Íapple ‘’±ÓÂ≈∫ ’appleÈ Ú≈Ò∂ «¬‘ Óßȉ Ò¬Δ

«Â¡≈apple È‘Δ∫) «¬‘ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ’≈ȱßÈΔ Â∂ «¬÷Ò≈’Δ ‹∞ßÓ∂Ú≈appleΔ Ï‰ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ ‹∂ ¿∞‘

¡«‹‘≈ È‘Δ∫ ’appleÁ∂ ‹≈∫ ¡≈͉∂ ‘Δ ’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂ 鱧 T‹∞ÓÒ≈““ ¡≈÷ ’∂ ÒØ’≈∫ 鱧 ‡apple’≈

Á∂‰ Â≈∫ ¡«‹‘Δ √«ÊÂΔ «Ú⁄ ’Ø¬Δ È≈ ’Ø¬Δ ’≈ȱßÈΔ «ÈÔÓ ÏÈ≈A‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È «’

’Ø¬Δ ÚΔ «√¡≈√Δ «Ëapple ¡«‹‘≈ È≈ ’apple √’∂¢ «¬√ Ï≈apple∂ √Ø«⁄¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ Á∂Ù

Á∂ √±fiÚ≈È≈∫ / Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ 鱧 «¬√ Ï≈apple∂ ◊ßÌΔappleÂ≈ È≈Ò Ï«‘√ ¤∂ÛÈΔ ⁄≈‘ΔÁΔ ‘À¢

«ÚappleØËΔ «√¡≈√Δ Í≈apple‡Δ¡≈∫ ÚÒØ∫ ‘’±Ó Á∂ ◊Ò ÎÀ√«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ «ÚappleØË ‘Δ

È‘Δ∫ ’appleÈ≈ ‘∞ßÁ≈ √◊Ø∫ √apple’≈apple ÁΔ¡≈∫ ÒØ’ «ÚappleØË ÁΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈∫ Á∂ «ÚappleØË «Ú⁄ ÒØ’

Íμ÷Δ ÏÁÒÚΔ¡≈∫ ÈΔÂΔ¡≈ Á≈ ÷≈’≈ ÚΔ ÒØ’≈∫ ¡Â∂ √apple’≈apple≈∫ ¡μ◊∂ Í∂Ù ’appleÈ≈ ‘∞ßÁ≈ ‘À

Â≈∫ ‹Ø ÒØ’ Íμ÷Δ, ÒØ’ÂßÂappleΔ ÈΔÂΔ¡≈∫ ÏÈ≈¿∞‰ «Ú⁄ ÓμÁÁ ‘Ø √’∂¢ ‘∞‰ Ó√«Ò¡≈∫ ÁΔ

«√appleÎ «⁄ßÂ≈ ‘Δ ’≈ÎΔ È‘Δ∫ √◊Ø∫ «⁄ßÂÈ ’appleÈ≈ Â∂ ‘μÒ Áμ√‰≈ ‹apple±appleΔ ‘À¢ («¬‘鱧 ’«‘ßÁ∂

‘È ‹Δ ÏÁÒÚΔ∫ «√¡≈√Â) Íapple «appleÚ≈˜ ‘Δ ÍÀ «◊¡≈ «’ «ÚappleØË Ì«apple¡≈ «Ï¡≈È ‹≈∫

ÁØ-⁄≈apple ÒΔapple≈∫ Á∂ Í∞ÂÒ∂ ω≈ ’∂ «’√∂ ÒΔ‚apple Á≈ È≈∫ appleμ÷ ’∂ α’ Á∂‰ È≈Ò ‘Δ √Ïapple

’apple / ’apple≈ «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢ «¬‘ apple≈‘ ¡≈͉∂ ¡≈Í È≈Ò ËØ÷≈ ‘À¢ ÒØ’≈∫ ÁΔ Ù’ÂΔ È±ß

¡‹≈¬Δ∫ ÈÙ‡ ’appleÈ≈ ÚΔ ‘À¢ «¬√ ÁΔ Ê≈∫ ÒØ’≈∫ 鱧 ÒØ’ÂßÂapple Ï≈apple∂ «√μ«÷¡Â ’appleÈ≈

ÍÚ∂◊≈¢

«’√≈ÈΔ √ß’‡ «Ú⁄Ø∫ ◊∞˜apple apple‘Δ ‘À¢ «Í¤Ò∂ ÒßÏ∂ √Ó∂∫ ÂØ∫ ’apple˜≈ Ó≈apple∂ «’√≈È≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ï‘∞ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ‘Ø¬Δ¡≈∫ ‘È¢ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ ’apple ◊¬∂ «’√≈È≈∫ Á∂ ÍappleÚ≈apple≈∫

ÁΔ¡≈∫ Ó∞√ΔÏÂ≈∫ Í«‘Ò≈∫ ÂØ∫ ÚΔ ÚË ◊¬Δ¡≈∫ ‘È¢ ÷∞Á’∞ÙΔ¡≈∫ Ú≈Ò∂ Í≈«√¿∞∫ «’√≈È≈∫

鱧 appleØ’‰ Ú≈√Â∂ Ï‘∞Â∂ ◊ßÌΔapple ‹ÂÈ È‘Δ∫ ‘ج∂ - ‹Ø ‘؉∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È¢ √apple’≈apple≈∫ ¡Ω÷Δ¡≈∫

‘≈ÒÂ≈∫ ‘ß„≈ apple‘∂ «’√≈È≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÓμÁÁ◊≈apple ‘؉¢ √apple’≈appleΔ «Ï¡≈È≈∫ 鱧 ¡ÓÒ «Ú⁄

ÚΔ «Ò¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ «’√≈È-Ó‹Á±apple appleÒ ’∂ Ï‘∞ «Ó‘È ’appleÁ∂ ‘È Íapple Î√Ò

/ «Ó‘È Á≈ ͱapple≈ Ó∞μÒ È‘Δ∫ «ÓÒ «apple‘≈¢ √apple’≈apple 鱧 ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À «’√≈È≈∫ 鱧 ¿∞È∑≈∫ ÁΔ

«Ó‘È Á≈ Ó∞μÒ «ÓÒ∂ Â∂ ‹Δ¿±‰ ÔØ◊ ‘≈ÒÂ≈∫ ÚΔ «ÓÒ‰¢ Á∞μ÷≈∫ Á∂ Ó≈apple∂ ¿∞‘ ‹±È ͱappleΔ

‘Δ È≈ ’appleÈ - ÷∞ÙΔ È≈Ò «‹ßÁ◊Δ ‘ß„≈¿∞‰¢ √Ó≈«‹’ Íμ÷Ø∫ ‘≈Ò≈ ÏÁÒ‰ Ú≈√Â∂

«’√≈È ¡≈Í ÚΔ ‹ÂÈ ’appleÈ¢ √Ó≈«‹’ ’≈apple‹≈∫ («Ú¡≈‘≈∫, Óapple«È¡≈∫/Íapple«È¡≈∫ “Â∂)

Á∂ ÷apple⁄∂ ÿ‡≈¿∞‰∂ ÍÀ‰◊∂¢ «Ú¡≈‘≈∫ 鱧 Ó∂Ò∂ È‘Δ∫ ÍappleÚ≈apple’ ’≈apple‹ ‘Δ appleμ÷‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À¢ «¬√ Ú≈√Â∂ ÓÀ«apple‹ ÍÀÒ√≈∫ Á∂ ÷apple⁄∂ ¤μ‚ ’∂ ‹ßfiÿapple≈∫ ÁΔ ÚappleÂØ∫ ‘Ø √’ÁΔ ‘À ‹Ø √√ÂΔ

‘ØÚ∂◊Δ¢

ËappleÂΔ ¡Â∂ Ú≈Â≈Úapple‰ 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Ú≈√Â∂ «’√∂ Í≈«√¿∞∫ ’Ø¬Δ ⁄ß◊Δ ¡◊Ú≈¬Δ

È‘Δ∫ «ÓÒ apple‘Δ¢ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple Í≈‰Δ Á≈ √ß’‡ ‘apple appleؘ ÏÁ ÂØ∫ ÏÁÂapple ‘∞ßÁ≈ ‹≈ «apple‘≈

‘À¢ Ô∞ÈÀ√’Ø «‹√Á≈ Ì≈apple ÚΔ ÓÀ∫Ïapple ‘À √apple’≈apple≈∫ ÚÒØ∫ È≈◊«apple’≈∫ Ò¬Δ «ÁμÂ≈ ‹≈‰

Ú≈Ò≈ √≈Î Â∂ ÙμË Í≈‰Δ ÚΔ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ «Ú⁄ «◊‰ÁΔ ‘À¢ ’Δ √apple’≈apple≈∫ ¡≈͉∂

È≈◊«apple’≈∫ 鱧 ÍzÁ±«Ù / ◊ßÁ≈, ˜«‘apple≈∫ apple«Ò¡≈∫ Í≈‰Δ Á∂ ’∂ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple≈∫ Á≈

¿∞Òßÿ‰ È‘Δ∫ ’apple apple‘Δ¡≈∫Õ «¬√ Ï≈apple∂ ÓÈ∞μ÷Δ ¡«Ë’≈apple ‹Ê∂ÏßÁΔ¡≈∫ 鱧 ÚΔ √apple◊appleÓ ‘Ø

’∂ ÒØ’≈∫ È≈Ò ÷Û∑È≈ ÍÚ∂◊≈ Â∂ √apple’≈apple≈∫ 鱧 «¬√ «ÏÍÂ≈ ÂØ∫ «ÈÔ≈ Í≈¿∞‰ Ú≈√Â∂

√∞fi≈¡ Á∂‰∂ ⁄≈‘ΔÁ∂ ‘È¢ Î∂apple √apple’≈apple≈∫ ¿∞È∑≈∫ √∞fi≈Ú≈∫ “Â∂ ¡ÓÒ ’appleÈ¢

È≈Ò ‘Δ «’√≈ÈΔ È∂ ‹∂ Íß‹≈Ï È±ß Ïß‹apple ‘؉Ø∫ Ï⁄≈¿∞‰≈ ‘À Â≈∫ fiØÈ≈ Ò≈¿∞‰≈ ¿∞ÁØ∫

Âμ’ ÏßÁ ’appleÈ≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À ‹ÁØ∫ Âμ’ ÿμ‡ ÂØ∫ ÿμ‡ Í≈‰Δ È≈Ò fiØÈ≈ Í≈Ò‰ Ú≈Ò≈

’Ø¬Δ ÏΔ‹ ‹≈∫ Â’ÈΔ’ È‘Δ∫ ¡≈ ‹≈∫ÁΔ¢ ¡◊ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ 鱧 Í≈‰Δ ÂØ∫ Ó«‘apple±Ó È≈

’appleØ¢ È≈Ò ‘Δ √apple’≈apple Î√Ò≈∫ Ï≈apple∂ ÏÁÒÚΔ∫ «’√≈È Íμ÷Δ ÈΔÂΔ Ï‰≈Ú∂ «’ «‹‘Û∂

«’√≈È ÏÁÒÚΔ¡≈∫ Î√Ò≈∫ ÏΔ‹‰ ¿∞È∑≈∫ Î√Ò≈∫ ÁΔ ÷appleΔÁ≈appleΔ ÁΔ √apple’≈apple ÚÒØ∫ A@@

ÎΔ√ÁΔ ◊appleß‡Δ ’ΔÂΔ ‹≈Ú∂ - ÏÁÒÚΔ∫ Î√Ò «Ú⁄ ÿ≈‡≈ ÍÀ‰ ÁΔ √±apple «Ú⁄ √apple’≈apple

’Ø¬Δ Îß‚ ’≈«¬Ó ’apple’∂ «’√≈È≈∫ Á≈ ÿ≈‡≈ ͱapple≈ ’apple∂, «¬√ È≈Ò Íß‹≈Ï «Ú⁄ Ò◊≈Â≈apple

ÍÀÁ≈ ‘∞ßÁ∂ ‹≈ apple‘∂ Í≈‰Δ Á∂ √ß’‡ ÂØ∫ Ï⁄‰ Á≈ apple≈‘ ÚΔ «ÓÒ √’Á≈ ‘À¢ √≈‚∂ Á∂Ù «Ú⁄

‹∞appleÓ≈∫ È≈Ò «√μfi‰ Ú≈√Â∂ «ÏÈ≈∫ √Ø⁄∂ ‘Δ Óß◊ ’apple «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ ‘À - “«¬‘Á∂ Ú≈√Â∂

ÓΩ ÁΔ √˜≈ Á≈ ’≈ȱßÈ Ï‰≈¿∞“¢ «¬‘ ◊Ò apple≈‘ ‘Δ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈¢ Á∞ÈΔ¡≈∫ «Ú⁄

ÓΩ ÁΔ √˜≈ ÷ÂÓ ’appleÈ ÁΔ Ò«‘apple ⁄μÒ apple‘Δ ‘À¢ ÓΩ ÁΔ √˜≈ «’√∂ Ó√Ò∂ Á≈ ‘μÒ

È‘Δ∫ !!- T√‡∂‡T 鱧 «’√∂ ÁΔ ‹≈È ÒÀ‰ Á≈ ‘μ’ ÚΔ È‘Δ∫ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈¢ ¡√Δ∫

ÓμËÔ∞μ◊ «Ú⁄ È‘Δ∫ apple«‘ apple‘∂¢ «¬‘ BA ÚΔ∫ √ÁΔ ¡Â∂ √μ«Ì¡≈ √Ó≈‹ ÁΔ «ÈÙ≈ÈΔ ÚΔ

È‘Δ∫ ’‘Δ ‹≈ √’ÁΔ¢ ‘≈∫, √apple’≈apple ÚÒØ∫ «¬√ Âapple∑≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÷Ø÷ÒΔ¡≈∫ ◊μÒ≈∫ ’apple’∂ ÒØ’≈∫

¡ßÁapple ÌßÏÒ̱√≈ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ Ó√Ò∂ Â≈∫ √≈‘Ó‰∂ ‘È ‘μÒ √μ«Ì¡’ ‘؉≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ÓΩ ÁΔ √˜≈ Á∂ Ê≈Ú∂∫ ¿∞Óapple Ìapple Ú≈√Â∂ √ıÂΔ Ú≈ÒΔ Ò‡’ÚΔ∫ ’ÀÁ «’¿∞∫

È‘Δ∫ √Ø⁄Δ ‹≈ √’ÁΔ- Ó∞‹appleÓ ÚΔ «ÂÒ «ÂÒ ‘Ø ’∂ Óapple∂, ’ΔÂ∂ ‹∞appleÓ ÁΔ √˜≈ Ì∞◊Â∂¢

- ÒØ’Ø ‹≈◊Ø - ¡≈͉≈ ¬∂’≈ ’appleØ- ¯apple˜ Â≈∫ Â∞√Δ∫ «ÈÌ≈ apple‘∂ ‘Ø - ¡≈͉∂ ‘μ’≈∫

Ï≈apple∂ ÚΔ ‹≈‰Ø Â∂ √∞⁄∂ ‘ØÚØ¢

Ó√«Ò¡≈∫ ÁΔ Ï∞«È¡≈Á ‹≈‰’∂ ¿∞È∑≈∫ Á≈ ‘μÒ Áμ√‰≈ ‹apple±appleΔ ‘À¢

- Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 Íß‹≈ÏΔ Â∂ Íß‹≈ÏΔ¡Â (Íß‹≈Ï ÁΔ ‘√ÂΔ) È≈ÒØ∫ ÂØÛÈ Á∂ ‹ÂÈ

‘Ø apple‘∂ ‘È- Íß‹≈Ï «Ú⁄ ͱappleÈ ÂΩapple Â∂ Íßß‹≈ÏΔ ÏØÒΔ

Â∂ Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ 鱧 ÍappleÎ∞Ò ’appleÈ Ú≈√Â∂, Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ ¡À’‡ ͱappleÈ ÂΩapple “Â∂

Ò≈◊± ’appleÚ≈¿∞‰ Á∂ ‹ÂÈ ’appleÈ∂¢

- ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛΔ¡≈∫ Ú≈√Â∂ «Ú«◊¡≈È’ ÂappleΔ’∂ È≈Ò Íß‹≈ÏΔ Ì≈Ù≈ «Ú⁄

«Ó¡≈appleΔ «√μ«÷¡≈ Á≈ ÍappleÏßË ’appleÈ≈¢ ¡Â∂ ‘μÊΔ∫ ’ßÓ

’appleÈ Ú≈ÒΔ Â’ÈΔ’ Á≈ «◊¡≈È Á∂‰≈- √Ì ÂØ∫ Úμ‚Δ ◊μÒ «’ ’ßÓ Á≈

√μ«Ì¡≈⁄≈apple Ó∞Û ÍÀÁ≈ ’appleÈ≈ ‘À¢

- √Ó≈‹ Á∂ ‘apple «Ú¡’ÂΔ Ú≈√Â∂ Ïapple≈Ïapple «Ú«Á¡≈ + «√‘ Â∂ ‘Øapple ‹Δ¿±‰ÔØ◊

√‘±ÒÂ≈∫ Á∂‰ Á≈ ÍzÏßË ’appleÈ≈¢

- ÍÛ∑≈¬Δ ÷ÂÓ ‘∞ß«Á¡≈∫ ‘Δ ‘apple «’√∂ 鱧 ¿∞√ÁΔ ÔØ◊Â≈ ¡È∞√≈apple apple∞˜◊≈apple Á∂‰≈

«ÚÙ∂Ù

√Î≈ AE Á≈ Ï≈’Δ...

Íß‹≈ÏΔ¿∞! Ó√Ò∂ «Ú⁄≈appleØ, ’Δ ‘ØÚ∂...

Ò≈˜ÓΔ ‘ØÚ∂¢ apple∞˜◊≈apple È≈ «ÓÒ‰ ÁΔ ‘≈Ò «Ú⁄

Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ Á∂ √Ó∂∫ ◊∞˜≈apple∂ ÔØ◊ ÌμÂ≈ «ÁμÂ≈ ‹≈Ú∂¢ «¬√ È≈Ò ÈΩ‹Ú≈È Ï∂◊≈È◊Δ

ÁΔ Ì≈ÚÈ≈ Á∂ «Ù’≈apple ‘؉Ø∫ Ï⁄ ‹≈‰◊∂¢

- «’√≈È≈∫- Ó˜Á±apple≈∫ Ì≈Ú ‘apple «Ó‘ÈÂ’Ù È±ß «Ó‘È Á≈ ͱapple≈ Ó∞μÒ Á∂‰≈¢ Ï≈¡Á

«Ú⁄ ‘apple ’≈Ó∂ 鱧 ÍÀÈÙÈ «ÓÒ∂ Â≈∫ «’ «’√∂ ȱß

鱧 ÚΔ Ï∞„≈Í∂ «Ú⁄ ¡≈͉∂ ‘Δ Ïμ«⁄¡≈∫ ‹≈∫ «’√∂ Á±√apple∂ Á∂ ‘μÊ≈∫ ÚÒ Á∂÷‰≈

È≈ ÍÚ∂¢ Ì≈Ú «’ ÚÀμÒÎ∂¡apple √‡∂‡ ‘ØÚ∂¢

- ‘apple ’≈Ó∂ Ú≈√Â∂ ÍÀÈÙÈ Á≈ ÍzÏßË ’appleÈ È≈Ò «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ÚΔ ÿμ‡ ’ΔÂ≈ ‹≈

√’Á≈ ‘À¢ Î∂apple «’√∂ 鱧 ◊Ò apple≈‘ ¡Í‰≈ ’∂

appleΔ‡≈«¬apple ‘؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Á∂ √Ó∂∫ Ú≈√Â∂ ◊Ò „ß◊≈∫ È≈Ò Ó≈«¬¡≈ «¬’μ·Δ È‘Δ∫

’appleÈΔ ÍÚ∂◊Δ¢

- ‡apple≈∫√ÍØapple‡ ¡«‹‘≈ ÷∂Âapple ‘À «‹μÊØ∫ √apple’≈apple È±ß Ï‘∞ ¡≈ÓÁÈ ‘Ø √’ÁΔ ‘À - Íapple

Í«‘Ò≈∫ ‡apple≈∫√ÍØapple‡ ÁΔ ÈΔÂΔ ÏÁÒ ’∂ I@

ÎΔ√ÁΔ √apple’≈appleΔ ¡Â∂ A@ ÎΔ√ÁΔ Íz≈¬ΔÚ∂‡ Ú≈ÒΔ Úß‚ ’appleÈΔ Ï‘∞ ‹apple±appleΔ ‘À¢

√apple’≈apple «√appleÎ ËÈ≈„≈∫ 鱧 Í≈Ò‰≈ ÏßÁ ’apple∂¢

- Íß‹≈Ï ¡ßÁapple Ì≈appleΔ √È¡Â Á∂ È≈Ò ‘Δ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ ¡Ë≈apple √È¡Â Á≈

«ÈappleÓ≈‰ Â∂ Í√≈apple ÷∂ÂΔ √ß’‡ ÂØ∫ Ï≈‘apple «È’Ò‰

«Ú⁄ √‘≈¬Δ ‘Ø √’Á≈ ‘À - ÒØÛ ‘À √apple’≈apple ÚÒØ∫ ÒØ’≈∫ Á∂ ÌÒ∂ Ú≈ÒΔ «¬μ¤≈Ù’ÂΔ

ÁΔ¢ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ È∂ Ï‘∞ √Ó≈∫ ◊∞˜≈apple «ÁμÂ≈ ‘À ‘≈’Ó≈∫ Á∂ fi±·∂ ¡Â∂ ËØ÷∂Ìapple∂ Ò≈«apple¡≈∫

ÚμÒ Á∂÷«Á¡≈∫ - «‹√ √Ó∂∫ ¡ßÁapple apple≈‹ Ù’ÂΔ ‘μÊ≈∫ «Ú⁄ ‘؉ ’apple’∂ ‘≈’Ó Â≈∫ Ó≈Ò≈

Ó≈Ò ‘Ø ◊¬∂ Íß‹≈Ï ¡Â∂ Íß‹≈ÏΔ Ò∞μ‡∂ ◊¬∂¢ Íß‹≈Ï ÁΔ ÈΩ‹Ú≈È ÍΔÛΔ ·μ◊Δ ◊¬Δ -

ÏappleÏ≈ÁΔ Á∂ apple≈‘∂ Í≈¬Δ ◊¬Δ¢ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‘≈’Ó≈∫ ÁΔ «‘μ√∂Á≈appleΔ ÂØ∫ «ÏÈ≈∫ «¬’ «ÁÈ

ÚΔ È‘Δ∫ ⁄μÒ √’Á≈¢ «¬√ «‘μ√∂Á≈appleΔ È±ß ‘≈’Ó ÒÀ‰≈ ÏßÁ ’apple Á∂‰ Â≈∫ «¬‘ √Óμ«√¡≈

‘μÒ ‘؉ ÚμÒ Ú«Ë¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ «‹√ Ó«‘’Ó∂ «Ú⁄ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple ‘ØÚ∂ ¿∞√ Ó«‘’Ó∂

Á∂ ÓßÂappleΔ È±ß «¬√ Á≈ ˜∞Ó∂Ú≈apple √Ó«fi¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À, «’¿∞∫«’ ¿∞√ È∂ √≈Î √∞Êapple≈

ÍzÙ≈√È Á∂‰ ÁΔ ’√Ó T÷≈ËΔ““ ‘∞ßÁΔ ‘À - ¿∞‘ ¡≈Í‰Δ ’√Ó È±ß ⁄∂Â∂ appleμ÷∂ Â≈∫ «’Ëapple∂

ÚΔ «ÌzÙ‡≈⁄≈apple È‘Δ∫ ‘Ø √’Á≈¢

T√∂Ú≈““ ÁΔ fi±·Δ ‚Ω∫‚Δ «Í쇉 ¡Â∂ ‘’±Ó ’appleÈ Ú≈Ò∂ «√¡≈√Δ ÒØ’≈∫ ¡≈͉∂

’ΔÂ∂ Ú≈¡Á∂ È≈ «ÈÌ≈¬∂¢ Òß‚± «’√Ó Á∂ ◊ΔÂ’≈apple≈∫ (Õ) /◊≈«¬’≈∫ «‹È∑≈∫ È∂ Íß‹≈Ï ÁΔ

ÈΩ‹Ú≈ÈΔ È±ß È«Ù¡≈∫ Â∂ «‘ß√≈ Á∂ apple≈‘ ÂØappleÈ Ú≈Ò∂ ’∞’appleÓ «Ú⁄ Ï‘∞ Ú≈Ë≈ ’ΔÂ≈

«¬È∑≈∫ Á∂ ω∂ Ó‘μÒ≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÈΔ‘≈∫ «Ú⁄ «‘ß√≈ Â∂ È«Ù¡≈∫ 鱧 ¿∞ÂÙ≈«‘ ’appleÈ Ú≈√Â∂

’ΔÂΔ ’Ó≈¬Δ Ù≈ÓÒ ‘À - «¬È∑≈∫ ÍÀ√∂ Á∂ ÒØÌΔ¡≈∫ È∂ Íß‹≈Ï Á∂ «÷Ò≈Î ◊∞È≈‘

’ΔÂ≈/Í≈Í ’ΔÂ≈ ‘À - Ó≈«¬¡≈ Ó◊apple ÁΩÛÈ Ú≈Ò∂ ¡«‹‘∂ ÒØ’≈∫ Ï≈apple∂ Ï≈Ï≈ È≈È’ È∂

√≈鱧 ’Δ ¡≈«÷¡≈ ‘À -

TÍ≈Í≈∫ Ï≈fiØ∫ ‘Ø«¬ È≈‘Δ∫ ÓØ«¬¡≈∫ √≈Ê È≈ ‹≈¬Δ¢““ ÍÀ√∂ ÁΔ ¡ßÈ∑Δ ÁΩÛ «Ú⁄

◊∞¡≈«⁄¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ ‘À «’√∂ 鱧 ⁄∂Â≈ Ï≈Ï∂ Á∂ ÏØÒ≈∫ Á≈Õ «ÏÒ’∞μÒ È‘Δ∫¢ ‹∂ ÏØÒ ⁄∂Â∂ ‘؉

Â≈∫ «¬‘ «¬√ apple≈‘∂ ‘Δ È≈ Â∞appleÈ¢ «√¡≈√ÂÁ≈È «¬√ apple≈‘∂ Â∞appleÈ Ú≈Ò∂ √Ì ÂØ∫ ÓØ‘appleΔ

‘È¢ Íß‹≈ÏΔ¡≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ Ìapple≈ÂappleΔ «apple٫¡≈∫ “Â∂ Ï‘∞ Ó≈‰ ‘∞ßÁ≈ √Δ, Íapple ‘apple

«’√∂ ÂØ∫ «’√∂ Âapple∑≈∫ ÚΔ ¡μ◊∂ Òßÿ ‹≈‰ ÁΔ ÁΩÛ «Ú⁄ ¡√Δ∫ ¡≈͉∂ ‘Δ ÁØÙΔ Ï‰ ◊¬∂

‘≈∫¢ «‹μÊ∂ ‘Øapple ÷∂Âapple≈∫ «Ú⁄ ◊ßËÒ≈ÍÈ ¡≈«¬¡≈ ‘À , «appleÙÂ∂ ÚΔ ◊ßËÒ ◊¬∂ ‘È¢ √Ó≈‹’

Ó‘ΩÒ ‘∞‰ «¬μÊØ∫ Âμ’ «Èμÿapple «◊¡≈ ‘À «’ «appleÙÂ∂Á≈apple Â≈∫ Á±apple ÁΔ ◊μÒ ÌÀ‰≈∫-Ìapple≈Ú≈∫

Á∂ «appleÙÂ∂ √Ú≈appleÊΔ ‘Ø ’∂ Â≈apple Â≈apple ‘Ø apple‘∂ ‘È- «¬√∂ √Ú≈appleÊΔ «ÏappleÂΔ ’apple’∂ ‘apple ’جΔ

Á±‹∂ ÂØ∫ «’√∂ ÚΔ ÂappleΔ’∂ È≈Ò Ì≈Ú ’±‘‰Δ Ó≈apple ’∂ ¡μ◊∂ Òß«ÿ¡≈ ⁄≈‘∞ßÁ≈ ‘À¢ ¡ßÈ∑∂

Ó∞È≈«Î¡≈∫ Á∂ ÒØÌΔ¡≈∫ ÚÒØ∫ Íß‹≈Ï ÁΔ ÈΩ‹Ú≈ÈΔ È±ß ‘Δ È‘Δ∫ ËappleÂΔ È±ß ÚΔ ÷≈Á≈∫ Â∂

’Δ‡È≈Ù’ √Íapple∂¡≈∫ È≈Ò TÈÙ∂““ Â∂ Ò≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ’Δ «’√≈È≈∫ 鱧 «¬√ Ï≈apple∂

Áμ«√¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À «’ «‹‘ÛΔ¡≈∫ ÷≈Á≈∫ Â∂ √Íapple∂¡≈∫ ¿∞‘ Úapple apple‘∂ ‘È - ¿∞‘ ËappleÂΔ

«Ú⁄ ‹˜Ï ‘Ø ’∂ ËappleÂΔ «Ú⁄Ò∂ Í≈‰Δ 鱧 ˜«‘appleΔ ’apple’∂ ÓÈ∞μ÷Δ ‹≈È Ú≈√Â∂ ÷Âapple≈ ÍÀÁ≈

’apple apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ «’‘Û∂ ÷ÂappleÈ≈’ Âμ ‘È ‹Ø apple√≈«¬‰’ ÂμÂ≈∫ apple≈‘Δ∫ Í≈‰Δ «Ú⁄Ø∫

Î∂apple ÓÈ∞μ÷Δ √appleΔapple≈∫ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø apple‘∂ ‘È, ÏΔÓ≈appleΔ¡≈∫ Á∂ apple±Í «Ú⁄ Ï≈‘apple «È’ÒÁ∂

‘ÈÕ ’Δ √apple’≈apple È∂ ’Á∂ ’Ø¬Δ ¡«‹‘≈ √appleÚ∂÷‰ ’appleÚ≈ ’∂ ÒØ’≈∫ 鱧 √∞⁄∂ ’apple’∂ «¬√

ÂØ∫ Ï⁄≈¿∞‰ Á∂ ’Ø¬Δ ‹ÂÈ ’ΔÂ∂ ‘ÈÕ Ú≈Â≈Úapple‰ 鱧 ÍzÁ±«Ù / ÍÒΔ ’appleÈ Ú∂Ò∂

√≈鱧 Ï≈Ï∂ È≈È’ Á∂ ÏØÒ TÍÚ‰ ◊∞apple± Í≈‰Δ «ÍÂ≈ Ó≈Â≈ Ëapple«Â Ó‘Â∞¢¢““ «’¿∞∫ ⁄∂Â∂

È‘Δ∫ apple«‘ßÁ∂Õ ‘apple ‹∞appleÓ Ï≈apple∂ ¡Ú≈◊Ω‰ √÷ ’≈ȱßÈ≈∫ ÁΔ ÒØÛ È‘Δ∫ √◊Ø∫ √Ó≈«‹’

Ó≈‘ΩÒ √∞Ë≈appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘À- «√¡≈√ÂÁÈ≈∫, ¡Î√appleÙ≈‘≈∫ Â∂ ‘apple È≈◊«apple’ ÁΔ

Ó≈È«√’Â≈ ÏÁÒ‰ ÁΔ ÒØÛ ‘À¢ Í∞ÒΔ√ ‘apple È≈◊«apple’ ÁΔ apple≈÷Δ Ú≈√Â∂ ‘ØÚ∂ - È≈ «’

’∞μfi «◊‰∂ ⁄∞‰∂ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß TÍÂÚßÂ∂““ ’‘≈¿∞‰ Ú≈«Ò¡≈∫ ÁΔ apple≈÷Δ Ò¬Δ¢ ‘apple

È≈◊«apple’ ÍÂÚßÂ≈ «’¿∞∫ È≈ ‘ØÚ∂Õ √Ø «¬‘ «¬’ ÈßÏapple Á∂ Â∂ ÁØ ÈßÏapple Á∂ Ù«‘appleΔ ÏÈ≈¿∞‰

Ú≈ÒΔ ’Ú≈«¬Á ÏßÁ ‘ØÚ∂ (√ß«ÚË≈È Íμ÷Ø∫ ÚΔ «¬‘ ◊Ò ‘À)¢ √Ó≈‹ ¡ßÁapple ‚apple-ÌÀ¡

Ó∞’ Ó≈‘ΩÒ ÍÀÁ≈ ’ΔÂ≈ ‹≈Ú∂- Î∂apple «’√∂ 鱧 ÚΔ Ú≈˱ √∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ ÒØ∫Û È‘Δ∫ ÍÚ∂◊Δ¢

¡√ÒØ∫ ‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «’ ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß TË≈apple«Ó’ √∂Ú≈Á≈apple““ (Õ) ’‘≈¿∞‰

Ú≈Ò∂ ÚΔ ¡≈͉∂ Ú≈√Â∂ √∞appleμ«÷¡≈ ÁΔ Óß◊ ’appleÁ∂ ‘ÈÕ ’Δ «¬È∑≈∫ 鱧 ¡≈͉∂ «¬Ù‡ “Â∂

ÚΔ ÌappleØ√≈ È‘Δ∫Õ √Ø⁄‰ Ú≈ÒΔ ◊μÒ «¬‘ ÚΔ ‘À «’ «¬È∑≈∫ TÍÂÚßÂ∂““ √Ófi∂ ‹≈‰

Ú≈«Ò¡≈∫ ¿∞μÂ∂ ¡‹≈¬Δ∫ ’ΔÂ∂ ‹≈∫Á∂ ÷apple⁄ Á∂ ÍÀ√∂ Ï⁄≈ ’∂ ÒØ’≈∫ Ò¬Δ Ï‰ÁΔ¡≈∫ Ó∞√ΔÏÂ≈∫

Á∂ ‘μÒ ’appleÈ Ú≈√Â∂ ÷apple⁄ ’ΔÂ∂ ‹≈‰∂¢ Íß‹≈Ï «⁄apple≈∫ ÂØ∫ ⁄ΩÂappleÎ∂ ‘ÓÒ∂ ÁΔ Ó≈apple ‘∂· ‘À

- «¬√ 鱧 ¡≈ÍØ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Í≈apple‡Δ¡≈∫ Á∂ È‘Δ∫ Íß‹≈Ï Á∂ «‘ÂÀÙΔ ‘ÓÁappleÁ ω’∂ ¡μ◊∂

¡≈¿∞ - ¡≈ÍØ ¡≈Í‰Δ ÍÀ∫· ω≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ ‘ΔappleØÚ≈Á È∂ Â≈∫ Íß‹≈Ï Á≈ Í«‘Ò≈∫ ‘Δ Ï‘∞Â

05/07/2018

19

È∞’√≈È ’apple «ÁμÂ≈ ‘À¢ È≈ «¬μÊ∂ ⁄μ‹ ÁΔ «Úμ«Á¡≈ ÈΔÂΔ, È≈ ÷∂ÂΔÏ≈ÛΔ Ï≈apple∂ ’جΔ

«’√≈È Á∂ ÌÒ∂ Ú≈ÒΔ ÈΔÂΔ, È≈ ‘Δ √μ«Ì¡≈⁄≈apple’ ÈΔÂΔ ‹Ø √≈‚Δ ‹ΔÚÈ ‹≈⁄ 鱧 √Ó∂∫

Á∂ ‘≈‰ ÁΔ Ï‰≈ √’∂¢ «Úμ«Á¡’ ¡Á≈«apple¡≈∫ 鱧 √apple’≈apple ÁΔ «’appleÍ≈ È≈Ò ‹Ò∂ÏΔ¡≈∫-

Í’ΩÛ∂ Ú∂⁄‰ Ú≈«Ò¡≈∫ Ó∞È≈Î∂÷Øapple≈∫ È∂ ¡◊Ú≈ ’ΔÂ≈ ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ «ÈappleØÒ Ó∞È≈Î∂ ÷≈Âapple

T‘ÒÚ≈¬Δ¡≈∫““ ÚÒØ∫ ÷ØÒΔ∑¡≈∫ TÔ±ÈΔÚapple«√‡Δ¡≈∫““ «’‘Û∂ ‹ΔÈΔ¡√ ÍÀÁ≈ ’appleÈ◊Δ¡≈∫-

√≈Î ‘À «’ «¬È∑≈∫ ÁΔ «Íμ· “Â∂ ‘’±ÓÂΔ «Ëapple≈∫ Á≈ ‘μÊ ‘∞ßÁ≈ ‘À¢ «◊¡≈È «Ú‘±‰Δ

«Úμ«Á¡≈ Á∂ ’∂ «√appleÎ T«‚◊appleΔ¡≈““ Úß‚Δ¡≈∫ ‹≈ apple‘Δ¡≈∫ ‘È¢ Íz≈¬ΔÚ∂‡ ¡Á≈apple∂ ÒØ’≈∫

ÁΔ Ò∞μ‡ ’apple apple‘∂ ‘ÈÕ «’¿∞∫ È‘Δ∫ √apple’≈appleΔ Â∂ Íz≈¬ΔÚ∂‡ √’±Ò≈∫ Á∂ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ÁΔ¡≈∫

ÂÈ÷≈‘≈∫ Ïapple≈Ïapple, Íz≈¬ΔÚ∂‡ √’±Ò≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÎΔ√≈∫ ÓÈÓapple˜Δ ÁΔ¡≈∫ √apple’≈appleΔ √’±Ò≈∫

È≈ÒØ∫ «’Â∂ ÚμË Â∂ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÂÈ÷≈‘≈∫ ÿμ‡ «’¿∞∫ ‘ÈÕ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple Ï‘∞Â

√≈apple∂ Ó«‘’«Ó¡≈∫ ¡ßÁapple Òμ÷≈∫ ‘Δ ¡√≈ÓΔ¡≈∫ √Ó∂ ¡«Ë¡≈Í’≈∫ Á∂ ÷≈ÒΔ ‘؉ Ï≈apple∂

«Èμ ÍÛ∑Á∂ ‘≈∫, Òμ÷≈∫ ‘Δ «√μ«÷¡Â ÈΩ‹Ú≈È «Ú‘Ò∂ «Îapple apple‘∂ ‘È - ’ßÓ ‘؉ Á∂

Ï≈Ú‹±Á «Ú‘Ò∂ ‘μÊ≈∫ 鱧 ’ßÓ «’¿∞∫ È‘Δ∫ «ÁμÂ≈ ‹≈ «apple‘≈Õ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ¡ßÁapple Ï∂appleؘ◊≈appleΔ

Úμ‚≈ ’≈appleÈ ‘À ¿∞‘ ‰≈¡ ÌappleΔ √«ÊÂΔ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’apple«Á¡≈∫ ’¬Δ Ú≈apple ‘≈apple∂ ‹‘∂

Ó«‘√±√ ’apple’∂, „«‘ßÁΔ¡≈∫ ’Ò≈∫ Á∂ «Ù’≈apple ‘Ø ’∂, ‘≈ÒÂ≈∫ Á≈ Ó∞’≈ÏÒ≈ È≈ ’appleÈ ÁΔ

√±apple «Ú⁄ È«Ù¡≈∫ ÚμÒ ÚΔ ÚË ‹≈∫Á∂ ‘È- «√μË∂ ÂΩapple “Â∂ √apple’≈apple «¬√ÁΔ ‹∞ßÓ∂Ú≈apple ‘À¢

’∞apple≈‘∂ ͬ∂ Ó≈ÛΔ «’√Ó Á∂ T◊ΔÂ’≈apple≈∫““ ¡Â∂ T◊≈«¬’≈∫““ 鱧 «‹‘Û∂ «¬√∂ Íß‹≈Ï

Á≈ ¡ßÈ ÷≈∫Á∂ ‘È ÚΔ √Ø⁄‰≈ ÍÚ∂◊≈ Â∂ ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ ÏÁÏØ Ó≈appleÁ≈ Òμ⁄apple ◊≈«¬’Δ

Ú≈Ò≈ Òμ∞⁄ ÂÒ‰≈ ÏßÁ ’appleÈ≈ ÍÚ∂◊≈¢ «Í¤Ò∂ √Ó∂∫ «Ú⁄ ¿∞μÌapple∂ «¬‘ ¡√ÒØ∫ Î∞’apple∂ Â∂

È≈Ù∞’apple∂ ◊≈«¬’/◊≈«¬’≈Ú≈∫ ‹Ø ¡≈͉∂ ¡≈Í È±ß T√ÀÒΔÏ«apple‡Δ““ ’‘≈¿∞‰≈ Í√ßÁ ’appleÈ

Òμ◊ ͬ∂ /Í¬Δ¡≈∫ ‘È «¬È∑≈∫ ÁΔ ◊≈«¬’Δ √∞‰ÈΔ ÚΔ ÒØ’≈∫ 鱧 ÏßÁ ’appleÈΔ ÍÚ∂◊Δ¢

√∞μ⁄Δ¡≈∫ ’ÒÓ≈∫ ÎÛΔ ÏÀ·∂ Â∂ √μ«Ì¡’ ÙÏÁ «Ò÷ apple‘∂ ◊ΔÂ’≈apple≈∫ 鱧 ¡≈͉∂

√μ«Ì¡≈⁄≈apple’ appleΔ Á∂ «Ú‘Û∂ ◊ßÁ Í≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ’ß‹apple ’ÒÓ≈∫ Á∂ «÷Ò≈Î ¿∞μ·‰≈

ÍÚ∂◊≈¢ «‹‘Û∂ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ Ó≈Ú≈∫ -ÌÀ‰≈∫ È≈Ò ÏÀ· ’∂ ¡≈͉∂ ◊≈¬∂ ◊Δ ȑΔ∫ √∞‰

√’Á∂, ¿∞‘Δ ◊ßÁ √Ó≈‹ 鱧 ÍappleØ√ apple‘∂ ‘È¢- Íß‹≈Ï ÁΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple’ appleΔ ÂØ∫ ‡∞μ‡∂

T◊Δ““ «Ò÷‰ Â∂ ◊≈¿∞‰ Ú≈Ò∂ √Ì ÂØ∫ Úμ‚∂ ÁØÙΔ ‘È- ¿∞È∑≈∫ 鱧 ÚΔ Íß‹≈Ï «ÚappleØËΔ

Ò≈¡ÈÂΔ¡≈∫ «Ú⁄ ‘Δ «◊‰È≈ ÍÚ∂◊≈ «‹È∑≈∫ È∂ Íß‹≈ÏΔ √μ«Ì¡≈⁄≈apple È±ß È«Ù¡≈∫ Â∂

‘«Ê¡≈apple≈∫ Á∂ ÍÀapple≈∫ ‘∂· appleØÒ ’∂ ¡≈͉∂ ÿapple Ìapple∂ ‘È- ¿∞‘ «ÏÈ≈∫ «’√∂ Ùμ’ Íß‹≈Ï È±ß

«⁄μ’Û «Ú⁄ Î√≈¿∞‰ Á∂ ÁØÙΔ ‘È¢ ÙappleÓ ¿∞‘ ¡‹∂ ÚΔ È‘Δ∫ ’apple apple‘∂- «¬È∑≈∫ ÁΔ¡≈∫

T«⁄μ‡Δ¡≈∫ ’Ø·Δ¡≈∫““ ÁΔ ‹≈∫⁄ ÍÛÂ≈Ò ÚΔ ‹apple±apple ‘ØÚ∂ - ’Δ «¬‘ «√appleÎ ◊≈«¬’Δ ÁΔ

’Ó≈¬Δ ‘Δ ‘ÀÕ ‹≈∫ ’∞μfi ‘Øapple ÚΔ ‘À¢ ÍÂ≈ Â≈∫ Òμ◊∂, ÒØ’≈∫ 鱧 «¬È∑≈∫ Á∂ ¡√Ò «⁄‘apple∂

«Á√‰¢ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple ‚∂apple≈Ú≈Á È∂ Úμ÷Ø Úμ÷ TËappleÓ≈∫““ Á∂ È≈∫ ‘∂· ÒØ’≈∫ È±ß Ú«‘Ó≈∫

ÌappleÓ≈∫ ÚμÒ Ëμ«’¡≈ ‘À¢ «¬‘Ø Ú«‘Ó-ÌappleÓ Úμ‚Δ ‹Ø’ ω’∂ Ò≈¡È Á∂ apple±Í «Ú⁄

Íß‹≈Ï È±ß ⁄ßÏÛΔ ‘Ø¬Δ ‘À¢ ‚∂«apple¡≈∫ «Ú⁄ T√μ«Ì¡≈⁄≈apple’““ Ó∂«Ò¡≈∫ Á∂ È≈∫ “Â∂ È≈ÓÚapple

◊Úμ¬Δ¡≈∫ ¿∞μÍapple È؇≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÏØappleΔ¡≈∫, fiØÒ∂ Ìapple Ìapple ’∂ √∞μ‡∂ ‹≈∫Á∂ ‘È- ’Δ ’Á∂ «’√∂

√apple’≈appleΔ ‹∞ßÓ∂Ú≈apple È∂ «’√∂ ÚΔ ‚∂apple∂Á≈apple 鱧 ‹≈ ’∂ Í∞쫤¡≈ ‘À - «¬‘ È؇≈∫ ÁΔ¡≈∫ ÏØappleΔ¡≈∫

«’‘Û∂ apple≈‘Ø∫ ¡≈¬Δ¡≈∫Õ ¿∞È∑≈∫ ÁΔ ¡≈ÓÁÈ Á∂ ’Δ √≈ËÈ ‘ÈÕ ’Δ «¬È∑≈∫ ‚∂«apple¡≈∫ ȱß

’Ó≈¬Δ ’appleÁΔ¡≈∫ Á∞’≈È≈∫ Ú≈Ò∂ ’≈ȱßÈ ‘∂· È‘Δ∫ «Ò¡≈¿∞‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ Õ ÍÂ≈ √apple’≈apple≈∫

鱧 ÚΔ ‘À «’ «¬È∑≈∫ ‚∂«apple¡≈∫ «Ú⁄ «’‘Û∂ «’‘Û∂ TËßÁ∂““ ‘∞ßÁ∂ ‘ÈÕ Íapple “ӱߑ ÷≈Ú∂ ¡μ÷≈∫

ÙappleÓ≈‰“ Ú≈ÒΔ ‘≈Ò ‘À «¬È∑≈∫ «√¡≈√Δ ÒΔ‚apple≈∫ ÁΔ¢ √≈appleΔ¡≈∫ ‘Δ ËÈ≈„ Í≈apple‡Δ¡≈∫

Á∂ „∞μ·≈∫ Ú≈Ò∂ ÒΔ‚apple «¬È∑≈∫ ‚∂apple∂Á≈apple≈∫ ÂØ∫ Ú؇≈∫ ÁΔ ÌΔ÷ Óß◊‰ ‹≈∫Á∂ ‘È - ÏÒ≈Â’≈appleΔ

apple≈Ó apple‘ΔÓ Úapple«◊¡≈∫ ÂØ∫ ÚΔ¢ «¬‘ ÒΔ‚apple Î∂apple ¿∞È∑≈∫ T‚∂apple∂Á≈apple≈∫““ Á∂ ’ßßÓ ÚΔ Â≈∫ ¡≈¿∞∫Á∂

‘È¢ Ó∞Π«Ú⁄ «¬‘ ‚∂apple∂Á≈apple ÚΔ È‘Δ∫ Úapple ‘∞ßÁ∂¢ Íapple «¬‘ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple «√‘ÂÓßÁ

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi Á∂ ‹Û∑Δ∫ Â∂Ò Á∂‰ Ú≈Ò∂ ¡μ‚∂ ‘È¢ √apple’≈apple 鱧 «¬È∑≈∫ ÚÒ «Ë¡≈È

Á∂‰≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ‚∂apple∂ ËappleÓ≈∫ ÁΔ ÏÁÈ≈ÓΔ Á≈ ’≈appleÈ ÚΔ Ï‰Á∂ ‘È¢ Íß‹≈Ï ¡ßÁapple

ÒØ’Íμ÷Δ ÓΔ‚Δ¬∂ È±ß Â’Û≈ ’appleÈ ÁΔ ÒØÛ ‘À - Â≈∫ «’ Ó˜Á±apple≈∫, «’√≈È≈∫, Ó∞Ò≈˜Ó≈∫

¡Â∂ √Ó≈‹ Á∂ ‘Øapple «Ó‘ÈÂ’Ù ÂÏ«’¡≈∫ ÁΔ¡≈∫ ¡≈Í‰Δ¡≈∫ ‘μ’Δ Óß◊≈∫ Ú≈ÒΔ¡≈∫

Ò«‘apple≈∫ Á∂ ¿∞Ì≈apple 鱧 ¡≈Ó ÒØ’≈∫ Âμ’ Í‘∞ß⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’∂¢ «¬√ È≈Ò √Ó≈‹ ¡ßÁapple

Ì≈¬Δ⁄≈apple’ √≈∫fi ‘Øapple Â’ÛΔ ‘ØÚ∂◊Δ¢ ÒØ’ Íμ÷Δ √≈«‘Â È±ß ÚΔ ¿∞ÂÙ≈«‘ ’ΔÂ≈ ‹≈‰≈

⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ¡≈Ó ÏßÁ∂ 鱧 √Ó≈‹’ Ó√«Ò¡≈∫ Ï≈apple∂ ⁄∂ÂßÈ ’appleÈ≈ √≈‚∂ Ï∞μËΔ‹ΔÚΔ¡≈∫ Á≈

’≈apple‹ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢ ÒØ’ √∂Ú≈ Á≈ «¬‘ ¡√ÒΔ apple≈‘ ‘À¢

Íß‹≈Ï Á∂ √±fiÚ≈ÈØ∫, Íß‹≈Ï Á∂ ÁappleÁΔ¿∞ - Íß‹≈ÏΔ¿∞ !!

Íß‹≈Ï ÁΔ ËappleÂΔ È±ß «Í¡≈apple ’appleÈ Ú≈«Ò¿∞∫ Ó‘μÏÂΔ Íß‹≈Ï ÁΔ Ó∞Û «√apple‹‰≈

Ú≈√Â∂ «¬’μ·∂ ‘Ø ’∂ Òμ’ ÏßÈ∂ «ÏÈ≈∫ È‘Δ∫ √appleÈ≈¢ Ï≈Ï∂ È≈È’ Á∂, Ì◊ «√ßÿ, √apple≈Ì∂

Úapple◊∂ Ù‘ΔÁ≈ Â∂ ¡‰«◊‰Â ‘Øapple √±appleÏΔapple≈∫ Ú≈Ò∂ Íß‹≈Ï Á∂ ‘apple «÷μÂ∂ 鱧 TÓ∞È≈«Î¡≈∫ ÁΔ

’À∫√apple““ È∂ ÍÒΔ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈ ‘À - Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ ¡◊ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛΔ¡≈∫ 鱧 Ï⁄≈

ÒÚØ - Ï⁄≈ ÒÚØ¢

«’ÙÂ≈∫ «Ú⁄ ¿∞μ‹Û apple‘∂ , ÏappleÏ≈Á ‘Ø apple‘∂ / Óapple apple‘∂ Íß‹≈Ï, 鱧 Ï⁄≈¿∞‰ Á≈

√Ú≈Ò ‘À «¬√ ’apple’∂ :

Íß‹≈Ï Á∂ √Ø‘‰∂ Ì«Úμ÷ Ú≈√Â∂ ’ΔÂ∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ⁄ΩÂappleÎ∂ √ßÿappleÙ ÁΔ apple±Í-apple∂÷≈

¿∞ÒΔ’Ø - «‹√ È≈Ò ¡≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ ÍΔÛ∑Δ¡≈∫ Î∂apple appleß◊Ò∂ Íß‹≈Ï ÁΔ¡≈∫ Ú≈√Δ ‘؉¢

«¬‘ Â≈∫ ’∞μfi È∞’Â∂ ‘Δ ‘È √±fiÚ≈È≈∫ 鱧 appleˇ ’∂ ͱapple≈ T¬∂‹ß‚≈ Íß‹≈Ï““ «Â¡≈apple ’appleÈ≈

ÍÚ∂◊≈¢

= «¬‘ «¬’ ¡apple˜ ‘À, ÂappleÒ≈ ‘À Íß‹≈Ï Á∂ ÓØ‘ «Ú⁄ «Ìμ‹∂ ‘ج∂ Á≈¢ ÍzØÊ ÓØ‘È «√ßÿ

ÁΔ ’«ÚÂ≈ ÚΔ ’«‘ßÁΔ ‘À :

¿∞μ·Ø «’ ¿∞μ· ’∂ Á∂Ù Á≈ ӱߑ-ÓμÊ≈ ‚ΩˇΔ¬∂

Ó∞Û ’∂ Íß‹≈Ï √≈‹Δ¬∂, È≈È’ Á∂ ı≈Ï Á≈¢

ÍμÂfiÛ ÂØ∫ Ï⁄≈¬Δ¬∂ ËappleÂΔ Íß‹≈Ï ÁΔ

÷∂Û∂ Á∂ «Úμ⁄ «Ò¡≈¬Δ¬∂ Ó∞Û Î∞μÒ ◊∞Ò≈Ï Á≈¢

Email : ksharif@arcor.de √øÍapple’ : 0049 173 3546050


20 05/07/2018 ıÏappleª

www.samajweekly.com

√Î≈ A Á≈ Ï≈’Δ...

Low-cost technology

called Aptus, a low-cost device that allows educators

and learners to connect to digital learning platforms

and content without the need for an electricity grid or

internet access.

"This device has the potential to support skills development

and learning at scale," Professor Asha

Kanwar, who took over as COL President and CEO in

COL also works with a range of technologies to reach

learners, including online learning, mobile devices,

and low-cost technologies such as audio and video,

radio and TV.

"COL has supported several state open universities

and dual-mode institutions in India in quality assurance,

systems development and the adoption of technologies.

This has resulted in strengthening open and

distance learning provisions in the country which

impacts hundreds of thousands of learners, especially

those from marginalised communities," Kanwar

added.

Another focus area for COL in India is the empowerment

of girls and women who are lagging behind in

education achievements due to factors such as early

marriage, cultural norms and gender stereotypes, as

well as distance from schools.

"To address this challenge, COL has engaged in innovative

approaches that involve the girls, their families,

and communities. We train girls in skills such as

computer and mobile operations for livelihoods. For

most of them, this training represents their first contact

with a computer," the professor said, adding that

community engagement is critical to getting the girls

to the training programmes.

"COL's partners consult local government officials

and key influencers in the community and collaborate

with relevant ministries such as health and labour,"

she added.

In fact, one of COL's flagship projects is "GIRLS

Inspire", targeted at skilling women and girls in

Bangladesh, India, Pakistan, Mozambique and

Tanzania.

Since the project was launched two and a half years

ago, COL has reached over 35,000 women and girls,

of whom nearly 7,000 have increased access to

income-generating activities -- besides helping avert

453 child marriages.

"India has a large population of over 1.3 billion, 65

per cent of whom are below the age of 35. If you look

at the unemployment figures of the youth, you'll find

it is as high as 10 per cent. To school and skill this

young population requires alternative approaches,"

Kanwar said.

"This is where distance education and technologyenabled

learning can help -- not only to expand

access, but to reduce costs and improve quality," she

added.

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

È«Ù¡≈∫ È≈Ò È≈ ÓappleØ, apple∞˜◊≈apple...

«‹‘Û∂ ⁄Ó⁄≈«◊appleΔ ¡Í‰≈¬∂ «ÏÈ≈∫ È‘Δ∫ Â∞appleÁ∂¢

È«Ù¡≈∫ Á≈ ÙØapple Ï‘∞ ¿∞μ⁄≈ ÙØapple ‘À «’ Íß‹≈Ï «Úμ⁄ È«Ù¡≈∫

Á≈ ˜Øapple ‘À¢ ÈÙ∂ Â√’apple≈∫ ¡Â∂ Ê≈∫-Ê≈∫ Ú∂⁄‰ Ú≈«Ò¡≈∫ Á∂ È≈∫¡

ÚΔ Ò¬∂ ‹≈ apple‘∂ È∂, Î∂apple ÚΔ ÎÛ∂ È‘Δ∫ ‹≈ apple‘∂¢ ’≈ϱ “⁄ È‘Δ∫ ¡≈

apple‘∂¢ √apple’≈apple È∂ ‹∂ ’appleÈ≈ ‘ØÚ∂ Â≈∫ È«Ù¡≈∫ “Â∂ ’≈ϱ ’appleÈ≈ ’جΔ

¡Ω÷≈ È‘Δ∫, Íapple √apple’≈apple Â≈∫ Ê≈∫-Ê≈∫ ·∂’∂ ÷ØÒ∑ ’∂ ÒØ’≈∫ ȱß

È«Ù¡≈∫ Á∂ ¡≈ÁΔ Ï‰≈¿∞‰ Ò¬Δ Í±apple∂ apple≈‘ ¡Â∂ Á∞¡≈apple ÷ØÒ∑Δ

ÏÀ·Δ ‘À¢ Î∂apple Ùapple≈Ï Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘Øapple È«Ù¡≈∫ È∂ ÚΔ ¡≈͉Δ

Ê≈∫ ω≈ Ò¬Δ ‘À, «‹È∑≈∫ Á∂ È≈∫¡ ÒÀ‰ ÂØ∫ ◊∞apple∂˜ ‘Δ ’appleÈ≈ ⁄ß◊≈

apple‘∂◊≈¢ ‘Àapple≈È ’appleÈ Ú≈ÒΔ ◊μÒ Â≈∫ «¬‘ ‘À «’ ÈÙ∂ Ú∂⁄‰

Ú≈«Ò¡≈∫ “⁄ ¡ΩappleÂ≈∫ ÁΔ ÚΔ ÙÓ±ÒΔ¡Â ‘Ø‰Δ Áμ√Δ ‹≈ apple‘Δ ‘À¢

ÚΔappleØ-ÌÀ‰Ø, ÈÙ∂ Ú∂⁄‰∂ ¤μ‚ «Á¿∞, Â≈∫ «’ Úapple‰ Ò¬Δ ÒμÌ ‘Δ

È≈ √’‰¢

ÒÂΔ¯∂ Á≈ «⁄‘apple≈-ÓØ‘apple≈

ÏÀ∫’ ¡«Ë’≈appleΔ : Ï¬Δ «¬‘ Â∂apple∂ √≈apple∂ È؇ È’ÒΔ ‘È, ÏÀ∫’

«Úμ⁄ ‹Ó∑≈∫ È‘Δ∫ ‘Ø √’Á∂¢

ÿ≈‘’ : Â∞‘≈鱧 ’Δ, Â∞√Δ∫ ’apple Ò¿∞, ÷≈Â∂ Â≈∫ Ó∂apple∂ «Úμ⁄

‘Δ ‹Ó∑≈∫ ‘؉∂ ‘È¢

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

’∞apple≈‘∂ Í¬Δ ¡≈apple«Ê’Â≈ ...

Ù«‘apple≈∫ «Ú⁄ È≈‹≈«¬˜ ¡≈Ï≈ÁΔ¡≈∫ √Ê≈«Í ’appleΔ ‹≈‰≈

Â≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ‘μÒ ’appleÈ ÁΔ Ê≈∫ √Óμ«√¡≈Ú≈∫ ÍÀÁ≈ ’appleÈ

Ú≈ÒΔ ◊μÒ ‘À¢ Ù«‘apple Ù«‘apple «Ú⁄ «¬ßÍapple±ÚÓÀ∫‡ ‡appleμ√‡ ω∂ ‘ج∂

‘È¢ ‹ÒßËapple Ù«‘apple ÁΔ¡≈∫ ’¬Δ √∞ßÁapple «Ú¿∞∫ÂÏμË ¡≈Ï≈ÁΔ¡≈∫

‡appleμ√‡ È∂ ω≈¬Δ¡≈∫ ‘È Â∂ Ú∂⁄Δ¡≈∫ ‘È¢ Í∞μ‚≈ «¬’ ‘Øapple ÚΔ

Â≈’ÂÚapple ¡Á≈apple≈ ‘À, ‹Ø Ù«‘appleΔ’appleÈ È±ß «Ú¿∞∫ÂÏμË „ß◊ È≈Ò

¡μ◊∂ ÚË≈¿∞‰ Ò¬Δ √Ê≈«Í ‘Ø«¬¡≈ √Δ¢ «¬‘ ÁØÚ∂∫ √ß√Ê≈Ú≈∫

ÎΩappleÈ √apple◊appleÓ ’ΔÂΔ¡≈∫ ‹≈‰¢ ¡√Δ∫ ‹≈‰Á∂ ‘≈∫, Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ

Ï‘∞ «Ú’apple≈Ò √Óμ«√¡≈ ‘À, ‹Ø ’∂∫ÁappleΔ √apple’≈apple ¡Â∂ apple≈‹

√apple’≈apple≈∫ «ÓÒ ‹∞Ò ’∂ ‘Δ ‘μÒ ’apple √’ÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «√Ë≈∫Â’

¡Â∂ «ÚÚ‘≈apple’ ÁØÚ∂∫ Âapple∑≈∫ Á∂ ÔÂÈ ’appleÈ∂ ÍÀ‰◊∂¢ Íapple Íß‹≈Ï

ÁΔ È«Ù¡≈∫ ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ Â≈∫ ¤±Â ÁΔ «ÏÓ≈appleΔ ‘À ‹Ø «¬’ ÁΔ Ò≈◊

È≈Ò Á±‹∂ 鱧 Òμ◊ ‹≈∫ÁΔ ‘À¢ «¬√ Ò≈◊ 鱧 appleØ’Δ¬∂¢ ’Ó˜Øapple ÓÈ

Â∂ ÂÈ Ò≈◊ ¤∂ÂΔ ’ϱÒÁ∂ ‘È¢ ‹ÁØ∫ ÈΩ‹Ú≈È Á∂÷Á≈ ‘À, «Íß‚

¡Â∂ Ù«‘apple «Ú⁄ ÍÀ√≈ Â∂ ’ßÓ ÁØÚ∂∫ Ï∂¬ΔÓ≈È ÒØ’≈∫ È∂ √ßÌ≈Ò∂ ‘ج∂

‘È, ÓÀ鱧 ’ßÓ «’μÊØ∫ ’∞fi «ÓÒ‰≈ ‘À Â≈∫ ¿∞‘ ‘Øapple ÚΔ «ÈappleÏÒ ‘Ø

‹≈∫Á≈ ‘À Â∂ ÈÙ∂ ÁΔ ¡≈◊ØÙ «Ú⁄ ⁄Ò≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢

√Î≈ D Á≈ Ï≈’Δ...

È«Ù¡≈∫ È≈Ò È≈ ÓappleØ, apple∞˜◊≈apple...

Ò◊≈Â≈apple √ı ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ’ΔÂΔ¡≈∫ ◊¬Δ¡≈∫ Â∂ ‹≈appleΔ

‘È¢ ÈÙ∂ «Úμ⁄ Î√∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «¬√ ÁÒÁÒ «Úμ⁄Ø∫ ’섉

Ò¬Δ ÚÒß‡Δ¡apple ÌappleÂΔ ’apple ’∂ √Ófi≈¿± Ó∞«‘ßÓ Á∂ ÚΔ ’∞fi ⁄ß◊∂

ÈÂΔ‹∂ «È’Ò apple‘∂ ‘È¢

«¬‘È≈∫ √Ì √≈appleÊ’ ’ÁÓ≈∫ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ó√Ò≈ Ï‘∞ ◊ßÌΔapple

ω ⁄∞μ’≈ ‘À¢ √Ì ÂØ∫ Úμ‚≈ Ó∞μÁ≈ apple≈‹ «Úμ⁄ Ï∂apple∞˜◊≈appleΔ ÁΔ

√Óμ«√¡≈ Á≈ ‘À¢ ¡ßË∂apple∂ Ì«Úμ÷ ÁΔ «⁄ßÂ≈ ‘Δ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ ȱß

È«Ù¡≈∫ ÚμÒ Ëμ’‰ Á≈ Úμ‚≈ ’≈appleÈ Ï‰ÁΔ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ

√apple’≈apple 鱧 «¬√ √Óμ«√¡≈ Á∂ √Ê≈¬Δ ‘μÒ Ò¬Δ ÈΔÂΔ¡≈∫

ÿÛÈΔ¡≈∫ ⁄≈‘ΔÁΔ¡≈∫ ‘È¢ «‹ßÈ≈ «⁄apple ¡√Δ∫ ‹Ú≈ÈΔ È±ß ’ßÓ

È‘Δ∫ Á∂Ú≈∫◊∂, ¿∞‘È≈∫ È±ß È«Ù¡≈∫ ÚμÒ ‹≈‰ ÂØ∫ ’Á∂ ÚΔ appleØ’

È‘Δ∫ √’≈∫◊∂¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘Δ ‘∞‰ Âμ’ È«Ù¡≈∫ ÁΔ ÒÍ∂‡

«Úμ⁄ ¡≈ ⁄∞μ’∂ ÈΩ‹Ú≈È≈∫ 鱧 «¬√ Èapple’ «Úμ⁄Ø∫ ’섉 Ò¬Δ «¬μ’

ÒØ’ Ò«‘apple ω≈¿∞‰Δ ÍÚ∂◊Δ¢ Íß‹≈Ï Á∂ ÒØ’≈∫ ÚμÒØ∫ È«Ù¡≈∫

«Úapple∞μË ÒÛΔ ‹≈ apple‘Δ «¬√ ‹ß◊ «Úμ⁄ «ÈÌ≈¬Δ ‹≈ apple‘Δ Ì±«Ó’≈

Ò¬Δ ¿∞‘ ÚË≈¬Δ Á∂ ‘μ’Á≈apple ‘È, Íapple √Ó≈∫ ‘μÊ ¿∞μÂ∂ ‘μÊ Ëapple

’∂ ÏÀ·‰ Á≈ È‘Δ∫¢ «¬‘ Ó∞«‘ßÓ Ò◊≈Â≈apple ‹≈appleΔ apple«‘‰Δ ⁄≈‘ΔÁΔ

‘À ¡Â∂ ’ßÓ Á≈ ¡«Ë’≈apple «¬√ Á≈ ’∂∫Áapple «ÏßÁ± ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈ ‘À¢

apple∞˜◊≈apple Íz≈ÍÂΔ ‘Δ È«Ù¡≈∫ «Úapple∞μË Ó∞«‘ßÓ È±ß ¡ß‹≈Ó Âμ’ Í∞⁄≈

√’ÁΔ ‘À¢ «¬√ Ò¬Δ ‘∞‰ «¬√ Ó∞«‘ßÓ Á≈ È≈‘apple≈ ‘؉≈ ⁄≈‘ΔÁ≈

‘À; “È«Ù¡≈∫ È≈Ò È≈ ÓappleØ, apple∞˜◊≈apple Íz≈ÍÂΔ Ò¬Δ ÒÛØ“!

√Î≈ AG Á≈ Ï≈’Δ...

’∂∫ÁappleΔ ÓßÂappleΔ¡≈∫ Á≈ «ÈßÁ‰...

Ï≈apple∂ ’∞fi ’«‘‰ ÂØ∫ Í≈√≈ Úμ‡Δ appleμ«÷¡≈¢

ÍzË≈È ÓßÂappleΔ È«appleßÁapple ÓØÁΔ ÁΔ ¡◊Ú≈¬Δ Ú≈ÒΔ ¡ÀμÈ ‚Δ ¬∂

√apple’≈apple È≈‘apple≈ Ì≈Ú∂∫ “√Ì ’≈ √≈Ê, √Ì ’≈ «Ú’≈√“ Á≈

Ò≈¿∞∫ÁΔ ‘À, Íapple ‹ÁØ∫ Âμ’ ¿∞‘ ÿμ‡-«◊‰ÂΔ Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ ÒØ’≈∫

«Úapple∞μË «‘ß√’ ’≈appleÚ≈¬Δ¡≈∫ ’appleÈ Ú≈Ò∂ √Ó±‘≈∫ Â∂ ¿∞È∑≈∫ Á∂

¡≈◊±¡≈∫ «Úapple∞μË Ï‰ÁΔ ’≈appleÚ≈¬Δ ’appleÈ ÚμÒ Ó±ß‘ È‘Δ∫ ’appleÁΔ,

˙ÈΔ Á∂apple ÒØ’≈∫ «Úμ⁄ «¬√ ÍzÌ≈Ú Á≈ Ï«‰¡≈ apple«‘‰≈ Ò≈˜ÓΔ

‘À «’ «¬√ √apple’≈apple 鱧 ¡≈͉≈ √ß«ÚË≈È’ ¯apple˜ «ÈÌ≈¿∞‰

«Úμ⁄ ’Ø¬Δ «ÁÒ⁄√ÍΔ È‘Δ∫¢ Ú∂÷‰≈ «¬‘ ‘À «’ ÍzË≈È ÓßÂappleΔ

¡≈͉∂ ÁØ ÓßÂappleΔ¡≈∫ ‹À¡ß «√È‘≈ Â∂ «◊appleΔapple≈‹ «√ßÿ «Úapple∞μË

’Ø¬Δ ¡À’ÙÈ ÒÀ∫Á∂ ‘È ‹≈∫ È‘Δ∫?

«ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ ‹∂. ¡ÀÈ. Ô±.

鱧 ’È∑μ¬Δ¡≈ «Úapple∞μË ’≈appleÚ≈¬Δ

È≈ ’appleÈ Á≈ «ÁμÂ≈ «ÈappleÁ∂Ù

ÈÚΔ∫ «ÁμÒΔÕ «ÁμÒΔ ‘≈¬Δ’Øapple‡ È∂ ‹Ú≈‘apple Ò≈Ò È«‘apple±

Ô±ÈΔÚapple«√‡Δ (‹∂. ¡ÀÈ.

Ô±.) 鱧 «ÈappleÁ∂Ù «ÁμÂ≈ ‘À

«’ ¿∞‘ ÁØ «ÁÈ≈∫ Âμ’

’È∑μ¬Δ¡≈ ’∞Ó≈apple «Úapple∞μË

’≈appleÚ≈¬Δ È≈ ’apple∂¢ Áμ√

Á¬Δ¬∂ «’ ‹∂. ¡ÀÈ. Ô±. È∂

’«Ê Á∂ÙËzØ‘ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ “⁄

’È∑μ¬Δ¡≈ ’∞Ó≈apple “Â∂

˜∞appleÓ≈È≈ Ò≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬√

Ó≈ÓÒ∂ “⁄ ’È∑μ¬Δ¡≈ È∂ ‘≈¬Δ’apple؇ Á≈ ÁappleÚ≈˜≈ ÷Û∑’≈«¬¡≈

‘À, «‹√ “Â∂ B@ ‹∞Ò≈¬Δ 鱧 √∞‰Ú≈¬Δ ‘ØÚ∂◊Δ¢

√Î≈ AB Á≈ Ï≈’Δ...

◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’apple ÏÈ≈Ó ‚≈. ÌΔÓ apple≈˙ ¡ßÏ∂‚’apple

√Δ¢Ú≈Òß◊’apple 鱧 Á«Ò Ì≈¬Δ⁄≈apple∂ Á∂ Í«‘Ò∂ ÏΩ«Ë’ Ï≈ˆΔ¡≈∫ «Ú⁄Ø∫ ‹≈«‰¡≈ ‹≈∫Á≈ √Δ¢¿∞‘È≈∫ √Ó≈‹

«Ú⁄ÒΔ ‹≈ Íz‰≈ÒΔ ÁΔ ‚±ßÿΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ ÚΔ ’ΔÂΔ ¡Â∂ «¬√ «Ú⁄ Á«ÒÂ≈∫ ÁΔ √‘Δ √«ÊÂΔ Á≈ ‹≈«¬˜≈

ÒÀ‰ Á≈ ’ßÓ ’apple √«’¡≈,«Îapple ÚΔ ¿∞È≈∫ ÁΔ ’∞ÒΔÈ ‹≈ÂΔ¡≈∫ ÁΔ ¡≈ÒØ⁄È≈ Á≈ Ó’√Á ¿∞√≈apple± ‘∞ßÁ≈ √Δ¢¿∞‘

¿∞È≈∫ Á≈ ÿØapple «ÚappleØË ’appleÁ∂ ‘ج∂ ÚΔ ’∞ÒΔÈ≈∫ ÂØ∫ √∞Ë≈apple≈∫ Ò¬Δ √«‘ÔØ◊ ÁΔ ¡≈ÍΔÒ ÚΔ ’appleÁ∂ √È¢«¬‘

¿∞‘È≈∫ Á ¡≈Ù≈∫Ú≈ÁΔ ¿∞ÓΔÁ Á∂ È≈Ò «¬’ ‹≈◊apple±’Â≈ ÍÀÁ≈ ’appleÈ Ú≈ÒΔ ÙÀÒΔ √Δ¢

¿∞‘È≈∫ Ì≈apple Á∂ ¡¤±Â √Ó≈‹ Á∂ «ÍÂz≈«Ӓ √Ó≈‹ „≈∫⁄∂ È≈Ò ‹∞Û∂ apple«‘‰ Á∂ ÂμÂ È±ß «Á¡≈È «Ú⁄

appleμ«÷¡≈¢Íapple «¬‘ ÚΔ «⁄Â≈ÚÈΔ «ÁμÂΔ ◊¬Δ ‘∂ «’ ¡¤±Â ‹≈ÂΔ¡≈∫ ¡≈Í‰Δ Âappleμ’Δ Ò¬Δ Ì≈apple ¤μ‚

√’ÁΔ¡≈∫ ‘È ‹ÁØ∫ Âμ’ Ì≈apple «Ú⁄ ¿∞È∑≈∫ Á∂ ÍzÂΔ √Ó≈«‹’ √«Ê «Ú⁄ ’Ø¬Δ √∞Ë≈apple È‘Δ ‘∞ßÁ≈ «¬√ Âapple≈∫

√ßÈ AHID «Ú⁄ «‘ßÁ± ËappleÓ ÁappleÍÈ Á≈ «¬’ ‘Øapple Ó‘μÂÚͱappleÈ ’ßÓ ‘Ø«¬¡≈¢

Ú≈Ò≈∫◊’apple ‹Δ È∂ Ó‘≈apple 鱧 «¬’ ÈÚΔ «ÁÙ≈ ¡Â∂ Ù’ÂΔ «ÁμÂΔ¢¿∞È∑≈∫ Ïz≈‘Ó‰ Í∞‹≈appleΔ¡≈∫ Á∂ ÍzÌ≈Ú

鱧 ÿμ‡ ’appleÈ Ò¬Δ Ó‘≈apple Í∞‹≈appleΔ¡≈∫ Á∂ √Ó±‘ 鱧 «Â¡≈apple ’apple ¡¤±Â≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ë≈apple«Ó’ apple√Ó≈∫ ’apple≈¿∞‰ Á≈

’ßÓ «ÈappleË≈apple ’ΔÂ≈ ¡Â∂ Ïz≈‘Ó‰Ú≈Á 鱧 ⁄À«Òß‹ «ÁμÂ≈¢Ó‘≈apple Í∞‹≈appleΔ¡≈∫ Á∂ √Ó±‘ ‹Ø «’ ÍzÌ≈ÚΔ apple±Í

«Ú⁄ Ïz≈‘Ó‰ ‹≈ÂΔ Ú≈Ò≈ ’ßÓ ’appleÈ Ò¬Δ «Â¡≈apple √È ‹Ø ¡¤±Â≈∫ ÁΔ¡≈∫ Ë≈apple«Ó’ apple√Ó≈∫ ÁΔ √∂Ú≈ ’appleÁ∂

√È Ï‘∞ ÍzÌ≈ÚÙ≈ÒΔ √«Ï ‘Ø«¬¡≈¢«¬’ ÈÚ≈ apple≈‘ ÷∞μÒ «◊¡≈ √Δ¢

Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹ «‘ßÁ± ÚappleÈ ¡È∞√≈apple ¡¤±Â, ¡μ‹ Á∂ ¡À√√Δ, ¡À√‡Δ Úapple◊ ÁΔ ÓΩ‹±Á≈ ‹È√ß«÷¡≈ ’appleΔÏ

(AF,E%+H,E%) BE % ÒØ’ ͱappleΔ Âapple≈∫ ◊∞Ò≈Ó ‘Δ È‘Δ ¡¤±Â ÚΔ √È, «‹‘È≈∫ 鱧 ¡≈È≈‹ ÷≈‰, √Î Í≈‰Δ

ÍΔ‰, √≈Î ’ÍÛ∂ Í≈¿∞‰, ÿapple ¡Â∂ ‹ÓΔÈ appleμ÷‰, ÍÛ∑È-«Ò÷‰ ¡Â∂ «’√∂ ÚΔ Âapple∑≈∫ Á∂ ’ßÓ ÁΔ ÓÈ≈‘Δ

√Δ¢ «¬‘ ÒØ’ ’Óapple ÂØ∫ ◊Ø«„¡≈ Âμ’ Ï√ «¬’ Ò◊Ø‡Δ ‘Δ Í«‘È √’Á∂ √È¢¡ΩappleÂ≈∫ ÚΔ ¡≈Í‰Δ¡≈∫

¤≈ÂΔ¡≈∫ È‘Δ „μ’ √’ÁΔ¡≈∫ √È¢«’√∂ ÓßÁapple ‹≈∫ ‹ÈÂ’ Ê≈Ú≈∫ Â∂ ‹≈‰ ÁΔ ÓÈ≈‘Δ √Δ¢ ¡÷ΩÂΔ ¿∞⁄

Úapple◊ Á∂ ÒØ’≈∫ Á∂ ¡≈¿∞‰ ¿∞Â∂ apple≈‘ ¤μ‚ Á∂‰≈ ÍÀ∫Á≈ √Δ¢«¬‘È≈∫ Á≈ Íz¤≈Ú≈∫ ÚΔ ¡≈÷ΩÂΔ ¿∞⁄ Úapple◊ ȱß

«Ìμ‡ √’Á≈ √Δ¢Ï√ÂΔ¡≈∫ ÂØ∫ Á±apple ◊ßÁ∂ Ê≈Ú≈∫ Â∂ ‘Δ apple«‘ √’Á∂ √È¢¿∞Òßÿ‰≈ ’appleÈ Ú≈Ò∂ ¿∞Â∂ apple±‘

Á«‘Ò≈¿∞‰ Ú≈ÒΔ¡≈∫ √‹≈Ú≈∫ Á≈ ‘∞’Ó √Δ¢⁄apple÷ ͱ‹≈ Á∂ È≈∫ ¿∞Â∂«’√∂ «¬Ó≈apple ω≈¿∞‰ √Ó∑∂∫ «¬‘È≈∫ ȱß

«‹¿±Á≈ ÈΔ∫‘ «Ú⁄ «⁄‰∂ ‹≈‰ 鱧 «¬’ Ù∞Ì Ù◊È «¬Ê∂ Ë≈apple«Ó’ apple√Ó Á≈ «‘μ√≈ ω≈ «Ò¡≈ ‹≈∫Á≈

√Δ¢«¬‘È≈∫ ÁΔ ÏÒΔ «ÁμÂΔ ‹≈∫ÁΔ √Δ¢

¡÷ΩÂΔ ¿∞μ⁄ Úapple◊ ÚÒØ∫ Úapple«‹Â √Ê≈È≈∫ ¿∞Â∂ ‹≈ÈÚapple Â≈∫ ‹≈ √’Á∂ ‘È Íapple ¡¤±Â «¬È√≈È Á≈

Íz¤≈Ú≈∫ ÚΔ ¡÷ΩÂΔ ¿∞μ⁄ Úapple◊ ¡Â∂ ¿∞‘È≈∫ Á∂ Á∂ګ¡≈∫ 鱧 ¡Í«ÚÂapple ’apple «ÁßÁ≈ ‘À¢‘Àapple≈ÈΔ ÁΔ ◊Ò ‘À

«’ ¡÷ΩÂΔ ¿∞μ⁄ Úapple◊ ‹≈∫ ¿∞‘È≈∫ Á∂ Á∂ÚΔ Á∂ګ¡≈∫ Á∂ √ßÍapple’ «Ú⁄ ¡≈ ’∂ ‘˜≈apple≈∫ √≈Ò≈∫ «Ú⁄ «¬’ ÚΔ

¡¤±Â Í«ÚÂapple È‘Δ ‘Ø √«’¡≈¢«¬‘È≈∫ Á≈ ’ÂÒ ’apple Á∂‰ ¿∞Â∂ ’Ø¬Δ √‹≈ È‘Δ √Δ¢«¬‘Ø «‹‘∂ √È ‘≈Ò≈Â

¡μ‹ Á∂ ¡À√√Δ,¡À√‡Δ Á∂ ¡ß◊apple∂‹ Á∂ apple≈‹ ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫¢

¡ß◊apple∂‹ √apple’≈apple È∂ ¡¤±Â Úapple◊ Á∂ ‘≈Ò≈ √∞Ë≈appleÈ Á∂ Ò¬Δ √’±Ò≈∫ «Ú⁄ Á≈÷Ò∂ Ù∞apple± ’ΔÂ∂ ◊¬∂¢ Ì≈appleÂΔ

¡¤±Â≈∫ Á∂ Ò¬Δ ÎΩ‹ «Ú⁄ ÌappleÂΔ ÷ØÒΔ ◊¬Δ¢ÎΩ‹Δ¡≈∫ Á∂ Ïμ«⁄¡≈∫ Á∂ Ò¬Δ ÍÛ∑≈¬Δ ’appleÈ≈ Ò≈‹ÓΔ ’ΔÂ≈

«◊¡≈¢ «¬‘ ¡¤±Â≈∫ Á∂ Ò¬Δ ÚappleÁ≈È Ï‰ apple‘Δ √Δ ¡ß◊apple∂‹ ‘’±Ó¢ÏßÏ¬Δ «Ú⁄ Ó≈‘apple √ÀÈ≈∫, ’∞μÒ √ÀÈ≈∫

Á≈ ¤∂Ú≈∫ «‘μ√≈ √Δ¢ Ì≈appleÂΔ¡≈∫ ¡≈appleΔ¡≈∫ Úapple‰ «ÚÚ√Ê≈ È≈Ò ◊Û∞μ⁄ Ó≈È«√’Â≈ Ú≈Ò∂ ÒØ’ ¡¤±Â≈∫ Á∂

√∞ËappleÁ∂ ‘≈Ò≈ ÂØ∫ ÷∞Ù È‘Δ √È¢‹ÁØ∫ ÚΔ Ú≈‘ Òμ◊ÁΔ ¿∞‘È≈∫ ÂØ∫ «ÓÒ∂ ¡«Ë’≈apple ÷Ø‘‰ ‹≈∫ ¡ß◊apple∂˜≈∫ ’ØÒØ

÷‘≈¿∞‰ ÁΔ ’Ø«ÙÙ «Ú⁄ apple‘∂ ‘È¢

√ßÈ AHEG ÁΔ Ï◊≈Ú ¡˜≈ÁΔ ÁΔ ÒÛ≈¬Δ «Ú⁄ √Ó∞μ⁄∂ Ì≈apple È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈¢√≈apple∂ Ì≈appleÂΔ √Ó≈‹

È∂ «¬√ ¡ßÁØÒÈ «Ú⁄ «‘μ√≈ Í≈«¬¡≈¢«¬√ «Ú⁄ Ó≈‘apple≈∫, Óapple≈«·¡≈∫, √À‰Δ¡≈∫, ’∞appleÓΔ¡≈∫, È≈¬Δ¡≈∫,

ÙΔ«Ï¡≈∫, «fi¿±apple≈∫, Â∂ÒΔ¡≈∫ Ì≈Ú √μÌ ‹≈ÂΔ¡≈∫ È∂ «‘μ√≈ «Ò¡≈ (¡μ‹ Á∂ ¡À√√Δ, ¡À√‡Δ, ˙ÏΔ√Δ Úapple◊)¢

«¬√ Á∂ «Íμ¤Ø∫ ÍÀÁ≈ ‘ج∂ ‘≈Ò≈ ÏÛ∂ ‘Δ ‘Àapple≈ÈΔ Ú≈Ò∂ √È¢√≈«apple¡≈∫ Á∂ È≈Ò Ó≈‘apple ÒØ’ Ù≈«ÓÒ ‘ج∂ √È

Íapple ’∂ÚÒ Ó≈‘apple≈∫ Á∂ AHEG «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘؉ ’≈appleÈ,Ó≈‘apple appleÀ‹ΔÓÀ∫‡ 鱧 ÷ÂÓ ’appleÈ Á≈ ÎÀ√Ò≈ ‘Δ «Ò¡≈

«◊¡≈¢«¬‘ «¬’ √Ø⁄Δ √ÓfiΔ ⁄≈Ò ¡Â∂ √≈«‹Ù Á≈ «‘μ√≈ √Δ¢«‹√ Á≈ Ó≈‘apple≈∫ 鱧 È∞’√≈È ¡Â∂ Á±«‹¡≈∫

鱧 Ò≈Ì ‘Ø«¬¡≈¢

«¬«Â‘≈√ «Ú⁄Ø∫ ‘Δ È˜apple ¡≈¿∞Á≈ ‘À, ‹∂ «’Ëapple∂ ¡¤±Â≈∫ Á∂ ‘μÊ apple∞˜◊≈apple Òμ◊ ‹≈Ú∂ Â≈∫ √≈ÓßÂÚ≈ÁΔ

√Ø⁄ Ú≈Ò∂ ¡≈ÈΔ-Ï‘≈ÈΔ ÷Ø‘‰ ÁΔ Â≈’ «Ú⁄ ‘Δ apple«‘ßÁ∂ apple‘∂ ‘È¢‹≈ÂΔÚ≈Á ¡ÀÈΔ¡≈∫ ◊«‘appleΔ¡≈∫ ‹Û∑≈∫

appleμ÷Á≈ ‘À «’ √μÌ √Ó∞ßÁappleØ∫ Í≈apple ‘˜≈apple≈∫ ÓΔÒ Á±apple Á∂Ù≈∫ «Ú⁄ ¡Â∂ ÓappleÈ ÂØ∫ Ï≈¡Á ÚΔ ‹≈ÂΔ Á≈ ’Òß’ ‘Δ

‹∞«Û¡≈ apple«‘ßÁ≈ ‘À¢ «¬√ Á≈ ¡≈apple«Ê’ ‘≈Ò È≈Ò ’Ø¬Δ √ÏßË È‘Δ ‘À¢ ¡≈apple«Ê’ ÂΩapple Â∂ Ӌϱ ¡¤±Â,

apple≈‹«ÈÂ’ ¿∞μ⁄ √Ê≈È ¡Â∂ Ï‘∞ √≈appleΔ¡ Ù’ÂΔ¡≈∫ appleμ÷‰ Ú≈Ò∂ apple≈Ù‡appleÍÂΔ, ¿∞Í ÍzË≈È ÓßÂappleΔ, Ó∞μ÷

ÓßÂappleΔ «‹‘∂ ÒØ’≈∫ Á∂ ÓßÁapple ÁΔ Î∂appleΔ «Íμ¤Ø∫ ÚΔ ÓßÁapple≈∫ 鱧 ◊ØÏapple, Ó±Âapple ¡≈«Á È≈Ò Í«ÚÂapple ’ΔÂ≈ ‹≈Á≈

«apple‘≈ ‘À¢ ’Ø‘Ò≈Í∞apple «apple¡≈√ Á∂ apple≈‹≈ ÙÂappleÍÂΔ Ù≈‘± ‹Δ Ó‘≈apple≈‹ È≈Ò Íß‚Â≈∫ Á≈ «ÚÚ‘≈apple ÚΔ «¬‘Ø

◊Ú≈‘Δ ÌappleÁ≈ ‘À¢

Ú≈Òß◊’apple ‹Δ È∂ “¡È¡≈appleΔ¡≈ ÁØÙ-ÍappleΔ‘apple Óß‚ÒΔ“ (◊Àapple-¡≈appleΔ¡È˜ ¡Â∂ Á∞μ÷≈∫ 鱧 ‘‡≈¿∞‰ Ò¬Δ

√Ø√≈«¬‡Δ) ÁΔ ‹ÁØ∫ ¿∞‘ ÎΩ‹ ¤μ‚‰ Á∂ Ï≈¡Á √Ê≈Í ’ΔÂΔ¢ «¬√ Óß‚ÒΔ Á∂ Íz⁄≈apple 鱧 Ó≈‘apple ÎΩ‹Δ ÌappleÂΔ

È≈Ò √ÏßË «¬’ Ó∞μ«Á¡≈∫ È≈Ò ÚΔ ‹∞«Û¡≈¢«¬√ Íz«’«apple¡≈ È≈Ò Ó‘≈apple≈∫ È±ß Í«‘Ò≈∫ «Ïz«‡Ù «ÓÒ‡appleΔ

«¬’≈¬Δ¡≈∫ «Ú⁄ Ì≈appleΔ Ó≈Âapple≈ «Ú⁄ ÌappleÂΔ ’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ √Δ,Íapple AHEG Á∂ ÌappleÂΔ Ï◊≈Ú Á∂ Ï≈¡Á «¬‘

Íz«’«apple¡≈ ÿ‡ÁΔ apple‘Δ¢Íapple √ßÈ AHEG ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡÷ΩÂΔ ¿∞μ⁄ Úapple◊ Ú≈«Ò¡≈∫ È∂ ¡¤±Â≈∫ 鱧 «¬’ ⁄≈Ò

Á∂ È≈Ò ¡ß◊apple∂˜≈ ÂØ∫ Á±apple ’ΔÂ≈ «◊¡≈¢«‹√ Á≈ Ó’√Á ¿∞‘È≈∫ 鱧 ¿∞√∂ ‘È∂apple∂ «Ú⁄ √∞쇉≈ √Δ «‹√ «Ú⁄Ø∫

ÎΩ‹ ÁΔ ÈΩ’appleΔ È≈Ò ¡≈apple«Ê’ ÓßÁ‘≈ÒΔ ÁΔ ‘≈Ò ·Δ’ ‘؉ ’≈appleÈ «È’Ò∂ √È¢«¬‘ ¡÷ΩÂΔ ¿∞μ⁄ Úapple◊

ÁΔ «¬’ ◊«‘appleΔ ÓȱßÚ≈ÁΔ ⁄≈Ò √Δ¢«¬√∂ ⁄≈Ò Â«‘ √ßÈ AHI@ Á∂ Ù∞apple± «Ú⁄ Ò≈apple‚ «’⁄Èapple Á∂ ¡ËΔÈ

¿∞‘È≈∫ ÁΔ ÌappleÂΔ “Â∂ appleØ’ Ò◊Ú≈ «ÁμÂΔ ◊¬Δ √Δ¢Ï◊≈Ú Â≈∫ √≈«apple¡≈∫ È∂ ‘Δ ’ΔÂΔ √Δ,Íapple «¬√ AHEG

ÁΔ Ï◊≈Ú Á≈ Ò≈Ì ¡÷ΩÂΔ ¿∞⁄ Úapple◊ 鱧 Ò≈Ì ‘Ø«¬¡≈ ¡Â∂ È∞’√≈È ¡¤±Â Úapple◊≈∫ 鱧 ‘Ø«¬¡≈¢Ï◊≈ÚÂ

ÂØ∫ Í«‘Ò≈∫,Ó‘≈apple appleÀ‹ΔÓÀ∫‡≈∫ È∂ «Ïz«‡Ù ¬Δ√‡ «¬ß‚Δ¡≈ ’ßÍÈΔ ÁΔ ÏßÏ¬Δ «¬’≈¬Δ Á≈ ¤∂Ú≈∫ «‘μ√≈ ‘Ø«¬¡≈

’appleÁ≈ √Δ Íappleß± ¿∞‘È≈∫ 鱧 ÍÀÈÙÈ Á∂ ’∂ ‘ΩÒΔ-‘ΩÒΔ ¯Ω˜Δ √∂Ú≈ ÂØ∫ ‘‡≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢

Ó‘≈apple ÁΔ ÌappleÂΔ √ßÈ AHI@ Á∂ Á‘≈’∂ Á∂ Ù∞apple± «Ú⁄ ¡≈͉∂ ÷≈ÂÓ∂ Â’ Í‘∞ß⁄ ◊¬Δ¢‹ÁØ∫ Ò≈apple‚ «’⁄Èapple

È∂ Ó‘≈apple≈Ù‡apple «Ú⁄ Ó≈appleÙÒ ’ΩÓ ,«‹Ú∂∫ «’ Óapple≈«·¡≈∫ ¡Â∂ ‘Øapple ¿∞ÂappleΔ-Íμ¤ÓΔ √Ó≈‹≈∫ Á∂ ÒØ’≈∫ ÁΔ ÌappleÂΔ

鱧 ÚË≈ «ÁμÂ≈ «◊¡≈ √Δ ¡Â∂ Á±‹∂ Íμ÷ «Ú⁄ ¡¤±Â≈∫ ÁΔ ÌappleÂΔ È±ß ÷ÂÓ ‘Δ ’apple «ÁμÂ≈ «◊¡≈¢Ó‘≈apple

’«Ó¿±«È‡Δ È∂ «¬√ Ò◊≈¬Δ ◊¬Δ appleØ’ «ÚappleØË Ú‹Ø∫ Ó‘≈apple ⁄Ó≈apple,¡Â∂ Ó≈∫◊ √≈Ï’≈ ÎΩ‹Δ¡≈∫ ¡Â∂ √≈apple∂

Óapple≈·Δ ÏØÒ‰ Ú≈Ò∂ ¡¤±Â -«Ú⁄’≈apple Íz◊‡ ’ΔÂ≈ ¡Â∂ «¬’ ͇ΔÙÈ Í≈ ’∂ ‘Ò ’appleÈ ÁΔ ’Ø«ÙÙ ’ΔÂΔ¢

√Ó≈‹ √∂ÚΔ ‘appleΔ ⁄ßÁ ·≈’∞apple Á«Ò ҫ‘apple «Ú⁄ ’ßÓ ’appleÁ∂ Ïß◊≈Ò ÍzÀ˜Δ‚À∫√Δ «Ú⁄ ÈÓ±Á≈apple ¡≈͉Δ

Ó≈±¡≈ √ß√Ê≈ Á∞¡≈apple≈ Ò«‘apple È≈Ò ‹∞Û∂ ‘؉ Á∂ Ï≈Ú‹±Á Ú≈Òß◊’apple 鱧 ¡≈Ó ÂΩapple “Â∂ Á«Ò ҫ‘apple Á∂

ÓØ‘appleΔ È∂Â≈ Ú‹Ø∫ Óß«È¡≈ ‹≈∫Á≈ ‘À¢¡ßÏ∂‚’apple ‹Δ È∂ ÷∞Á Ú≈Òß◊’apple 鱧 «¬’ Á«Ò ҫ‘apple Á∂ ÓØ‘appleΔ Ú‹Ø∫

Óß«È¡≈¢√Ó≈‹ Á∂ ’ßÓ ’appleÁ∂ ‘ج∂ √≈Ò AI@@ «Ú⁄ appleÚÁ≈Ò «Ú⁄ ¿∞‘ ÍzΔ«ÈappleÚ≈‰ 鱧 Íz≈Í ‘Ø ◊¬∂¢Ó‘≈È

’z≈∫ÂΔ’≈appleΔ ◊ØÍ≈Ò Ï≈Ï≈ Ú≈Òß◊’≈apple ‹Δ Á∂ √Ó≈‹ ÍzÂΔ ’ΔÂ∂ ’Ó≈∫ «Ú⁄ Í≈¬∂ ÔØ◊Á≈È È±ß ‘∂Ù≈∫ Ô≈Á

’ΔÂ≈ ‹≈∫Á≈ apple‘∂◊≈¢


www.samajweekly.com

Family meets

Sharif, Maryam

in Adiala Jail

Islamabad : Family members met former

Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif

and his daughter Maryam at the Adiala Jail

in Rawalpindi after the two began serving

their prison terms for owning properties

disproportionate to their sources of income.

The family members included the former

leader's brother Shahbaz Sharif, his son

Hamza Shahbaz and Maryam Nawaz's

daughter Meharun Nisa.

They were flown to Islamabad from

Lahore on a special plane for the meeting,

which took place on Saturday night in the

jail superintendent's room and continued

for more than two hours, reports Dawn

news. No other party leader or worker visited

Sharif and Maryam on their first day in

jail, as the authorities had allocated on

Thursday for the visitors wanting to meet

them. Saturday night's meeting was

arranged on a special permission of the

government, a senior official told Dawn.

Hours before the visit, Shahbaz Sharif

told a press conference in Lahore that the

party would use all available options, legal

and political, to challenge the caretaker

government's decision about the jail trial of

the former Prime Minister.

Nawaz Sharif and Maryam Nawaz were

handed down 10 and seven years' imprisonment,

respec-tively, in the London properties

case last week, days before the July 25

polls. After their return from London on

Friday night, the caretaker law ministry

issued a notification declaring that the

accountability court will conduct trial in the

Flagship Investment and Al Azizia Steel

Mills references against Nawaz Sharif in

Adiala jail.

Meanwhile, the Punjab home department

notified "Better Class" category in

Adiala jail for the former prime minister

and his son-in-law retired Capt Mohammad

Safdar on their formal requests, while

Maryam refused to apply for the better

class. Meanwhile, the cabinet sub-committee

also approved a request to put the threetime

Prime Minister and his daughter on

no-fly list. The Sharifs have maintained that

the cases are manufactured by their political

foes and the country's powerful military.

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

Asian Games torch arrives

in Indonesia from India

Jakarta : The Asian Games

torch arrived in Indonesia's

Yogyakarta airport on Tuesday

after being flown by Indonesian

Air Force Boeing 737 400 plane

from India, the first Asian nation

to host the Asiad in 1951. The

Asiad flame would stay in

Yogyakarta until Wednesday

where it would be merged with

flame of fire from Indonesia's

eternal flame source of Mrapen,

Purwodadi Central Java in an

official ceremony presided over

by Indonesian Vice President

Jusuf Kalla, reports Xinhua news

agency. Indonesia's badminton

gold medalist in 1992 Olympics

Susi Susanti, who picked up the

Asiad torch from India's Major

Dhyan Chand National Stadium

in New Delhi, said the process to

take the Asiad flame in India

went smoothly. "There was a little

problem when it was about to

be transported to Indonesia. But

it all has been solved accordingly,"

Susi said in Yogyakarta

shortly after the plane landed in

the city. She assured that the

Asiad flame from India was not

extinguished during the flights as

it represents the spirits of togetherness

and friendship. The arrival

of the Asiad torch was welcomed

with mix of Indonesian traditional

and cultural performances,

including the performance of ethnic

Chinese's lion dance.

After the ceremony to merge

the flames from India and

Indonesia held in the compound

of ancient temple Prambanan

near Yogyakarta, the Asian

Games torch would begin its

rally from Yogyakarta on

Thursday. The Asiad torch was

expected to arrive in Jakarta on

August 15, waiting for the opening

of 18th Asian Games themed

"Energy of Asia" three days later.

19/07/2018

21

Britain announces its first

ever spaceship launch site

London : Britain's space sector took one giant

leap when the site of its first vertical launch spaceport

was announced. The proposed space port at

Sutherland in the north of Scotland has been

awarded $3.3 million in funding by the government-owned

UK Space Agency to develop a

ground-breaking launch site, reports Xinhua news

agency. Government Business Secretary Greg

Clark on Monday launched the Great British Space

Age that will see vertically-launched space rockets

and satellites take off from the new spaceport. UK

Space Agency said it selected the Sutherland site

because Scotland is the best place in Britain to

reach highly sought-after satellite orbits with vertically

launched rockets.

The initial funding will go to Scotland's

Highlands and Islands Enterprise agency to develop

the Sutherland site which will use a combination of

proven and innovative rocket technologies to pave

the way for a world-leading spaceflight market.

Clark said: "We want Britain to be the first place in

mainland Europe to launch satellites as part of our

modern Industrial Strategy. The UK's thriving space

industry, research community and aerospace supply

chain put Britain in a leading position to develop

both vertical and horizontal launch sites." A UK

Space Agency spokesperson said: "Horizontal

launch sites have significant potential in a future

UK spaceflight market, which could attract companies

from all over the world to invest in Britain."

CHINA’S GDP GROWS 6.8%

Beijing :

China’s gross domestic

product (GDP) grew 6.8 per cent yearon-year

in the first half of 2018 to

about 41.90 trillion yuan ($6 trillion),

official data revealed on Monday.

According to the National Bureau

of Statistics (NBS) data, the pace was

well above the government’s annual

growth target of around 6.5 per cent,

extending a steady expansion, reports

Xinhua news agency.

In the second quarter, China’s GDP

rose solidly by 6.7 per cent year-onyear,

slightly lower than the 6.8 per

cent in the previous quarter but representing

the 12th straight quarter that

the GDP growth rate has stayed within

the range of 6.7 to 6.9 per cent.

The service sector expanded 7.6

per cent year-on-year in the first half,

outpacing a 3.2-per cent increase in

primary industry and 6.1 per cent in

secondary industry, according to the

NBS. Consumption continued to play

a bigger role in driving growth, with

final consumption contributing to 78.5

per cent of the economic expansion in

Mayawati sacks BSP leader

over Rahul Gandhi remarks

Lucknow : BSP chief

Mayawati on Tuesday sacked

senior party leader Jai Prakash

Singh, a day after he triggered a

row by saying that foreign blood

won't let Congress President

Rahul Gandhi succeed in Indian

politics and lead the country.

"I came to know about Jai

Prakash Singh's speech in which

he spoke against the ideology of

the BSP and also made personal

remarks against the leadership of

rival parties. It's his personal

opinion. So, he has been

removed from his post with

immediate effect," Mayawati

said in a statement. The removal

came after Jai Prakash Singh said

at a public meeting on Monday

that Gandhi had grown up like

his mother Sonia Gandhi and not

like his father and former Prime

Minister Rajiv Gandhi.

"Had he grown up like his

father Rajiv Gandhi, he would

Jai Prakash Singh

said at a public meeting

on Monday that

Gandhi had grown up

like his mother Sonia

Gandhi and not like

his father and former

Prime Minister

Rajiv Gandhi.

have succeeded in politics for

once. But he has grown up like

his mother who is a foreigner. I

say this with certainty that Rahul

Gandhi won't ever succeed in

Indian politics and lead India,"

the now expelled BSP leader

said.

January-June, up from 77.8 per

cent in the first quarter and 58.8

per cent last year. NBS spokesperson

Mao Shengyong said the

Chinese economy has been running

soundly in the first six

months, offering “a good start”

for the country’s pursuit for highquality

development with further

restructuring progress and

improved economic quality and

efficiency. However, noting

increasing external uncertainties

and the fact that China is still

going through a critical stage in

structural adjustment, Mao said

the country would stick to the

supply-side structural reform and

coordinate efforts to ensure stable

and sound economic performance.

China’s economy expanded

6.9 per cent in 2017, picking up

the pace for the first time in

seven years.

Sonowal congratulates

Hima Das for achievement

Guwahati : Assam Chief Minister

Sarbananda Sonowal on Friday congratulated

athlete Hima Das for

bringing laurels to the

country by winning

India's first ever track

gold in the 400-metre

final at the World U20

Championships in

Tampere, Finland. The

Chief Minister said the Assamese youngster has

achieved a rare feat by becoming the first Indian

athlete to win gold in such a prestigious track

event and announced that the golden girl would

be felicitated at a state level function.

"In order to inspire the budding players of the

state to aim big and the young generation to take

up sports seriously, Hima will also be made the

state's brand ambassador for sports," Sonowal

announced. Sonowal hoped that Hima will be

able repeat her stupendous success at Asian

Games to be held at Jakarta in August this year

and the country's reigning sprint star would keep

making the people of the state and the country

proud by her achievements at the world stage.


22 19/07/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

Plastic bags

consumption reduces

by 80% in Israel

Tel Aviv :

Israeli consumption of plastic

bags decreased by 80 per cent in 2017

than the year before, according to Israeli

Environment Ministry on Sunday.

The Ministry said sharp reduction was

attributed mainly to a law from 2016 that

put restrictions on big supermarkets chains,

Xinhua reported. The “plastic bag law” was

sponsored by the Environment Ministry in

order to reduce environmental pollution

from plastic. Supermarkets in Israel have

supplied customers with more than a billion

plastic bags per year for free before 2016.

Since the bill came into effect, the supermarkets

were forced to charge about $0.027

for one bag. Nowadays, the Ministry said, it

works on a new plan to continue the reduction

of plastic bags usage not only in supermarkets

but in all the stores in Israel.

Hyundai Motor

India to hike

GRAND i10 prices

New Delhi : Automobile major

Hyundai Motor India (HMIL) on Tuesday

said that it will hike the prices of its

"GRAND i10"

by up to 3 per

cent due to

increase in

input and material

costs.

According to

the company, the revised prices will be

implemented from August 2018.

SC issues guidelines to check lynching, mobocracy

Modi seeks opposition's cooperation in Parliament session

New Delhi : Prime Minister

Narendra Modi on Tuesday sought

cooperation of opposition parties for

smooth running of Parliament during

the monsoon session, saying the opposition

raising its issues also gives the

government an opportunity to get

feedback, reconsider its position and

move forward. Modi, who was speaking

at an all-party meeting here a day

before the start of the monsoon session,

said it is expectation and hope of

the people that Parliament should run

smoothly and there should be discussions.

Opposition parties raised their

issues at the meeting with Samajwadi

Party (SP) talking about a University

Grants Commission (UGC) notification

issued in March this year that

"will have an impact on the reservation

for weaker sections in teaching

jobs in universities".

SP leader Ram Gopal Yadav told

reporters later that the party will not

New Delhi : The Supreme Court on Tuesday

issued 22 guidelines for the central and state governments

to put an end to "horrendous acts" of vigilantism,

lynching and mobocracy and directed

them to work in tandem to take "preventive, remedial

and punitive measures". A three-member Bench

headed by Chief Justice Dipak Misra also suggested

that Parliament enact a law categorising lynching

and other forms of vigilantism as a distinct offence

and providing for adequate punishment. "A special

law would instill a sense of fear," the Bench

explained in its oral observations while hearing a

batch of petitions seeking the court's intervention to

reign in vigilante groups who have become active of

late across the country. Of the 22 guidelines listed in

the order, 12 dealt with preventive steps, nine with

remedial measures and one punitive action against

the police officers found wanting at any stage - prevention,

investigation and expeditious trial. The

departmental action "shall be taken to its logical

conclusion preferably within six months," it said.

The other members of the Bench were Justice

A.M. Khanwilkar and Justice D.Y. Chandrachud.

The erring police officers may also be made to

face action, other than departmental, it said.

The apex court asked the state governments to

identify within three weeks the districts, sub-divisions

and villages where instances of lynching and

mob violence have been reported in the last five

years. Each district should have a nodal officer, at

least in the rank of SP, who will direct all the station

house officers in the identified areas to be "extra

cautious". The nodal officers should hold regular

meetings, at least once a month, with the "local

intelligence units" in the district along with all

SHOs to identify the existence of tendencies of vigilantism,

mob violence or lynching. Steps should be

taken to prohibit instances of dissemination of

offensive material through different social media

platforms or any other means for inciting such tendencies.

"The nodal officer shall also make efforts

allow Parliament to function if it does

not get a positive assurance from the

government on the issue.

He said the UGC notification,

which mentioned that the number of

reserved faculty posts across universities

shall be calculated departmentwise

and not based on the aggregate

vacant posts in a university, will drastically

affect recruitment of weaker

to eradicate hostile environment against any community."

"The Home Department must take the initiative

and work in coordination with the state governments

for sensitising the law enforcement agencies

and by involving all the stake holders to identify

the measures for prevention of mob violence and

lynching against any caste or community."

The court asked the Centre and state governments

to broadcast on radio, TV and other media

platforms, including the official websites of the

Home Department and the police, that lynching and

mob violence will invite serious consequence under

the law. The bench also suggested a compensation

scheme which must have a provision for interim

relief to the victims within 30 days of the incident.

The cases of lynching and mob violence shall be

specifically tried by designated/fast track courts in

each district, said the court, adding that such courts

shall hold trial on a day-to-day basis and the trial

shall preferably be concluded within six months.

The police should register FIRs against those

who disseminate irresponsible and explosive messages

and videos. The bench recommended formation

of special task force to gather intelligence about

those likely to commit such crimes or who are

involved in spreading hate speeches, provocative

statements and fake news.

sections.

He said the policy being followed

by the government will make it nearly

impossible for a scheduled tribe candidate

to avail benefits of reservation

in jobs in universities and make it very

difficult for candidates belonging to

the other backward classes and the

scheduled castes.

"The vacancies for central universities

that have been advertised do not

have a single reserve category post,"

he said. Parliamentary Affairs

Minister Ananth Kumar told reporters

that the meeting was held in a very

good atmosphere.

He said the Congress and other

opposition parties said that they will

cooperate fully in smooth functioning

of the House. Kumar said Modi, who

spoke in the end, told the leaders that

if they raise their issues in the Lok

Sabha and the Rajya Sabha, it will be

beneficial for the country.

"If the house runs, it is a win-win

situation for the ruling party, the

opposition and the people of the country.

When opposition will raise issues,

ask questions, discuss, it will provide

the government an opportunity to

reconsider (its position) and move

ahead," Kumar said citing Modi. He

said Modi told the leaders that every

effort should be made for smooth running

of Parliament.

Punjab GoM nod for new policy on

regularisation of illegal colonies

Chandigarh : Despite reservations

from some Ministers and legislators, a

draft policy framed by the Punjab government

for the regularisation of illegal

colonies was approved by a Group of

Ministers here on Tuesday with some

modifications.

"The policy was deliberated upon

minutely and after some modifications a

consensus on the same was reached,"

Housing and Urban Development

Minister Tript Rajinder Singh Bajwa

said after the meeting here. The meeting

was attended by Cabinet Ministers

Navjot Singh Sidhu, Sukhbinder Singh

Sarkaria, Balbir Singh Sidhu, Bharat

Bhushan Ashu, Sunder Sham Arora and

Vijay Inder Singla. Congress legislators,

senior officials of departments concerned

and colonisers also attended.

Bajwa told the media that the modified

draft would be sent to Chief

Minister Amarinder Singh this week for

his approval after which it would be

sent placed before the Cabinet for

approval. "Major relief has been given

to people and colonisers while modifying

the policy in view of the Chief

Minister's instructions

and promises made in

the Congress election

manifesto. Efforts

have been made to

consider the interests

of all stakeholders

while framing the new

policy," the Minister

said.

He said that priority

has been accorded

to implementation of

suggestions regarding

development of these

colonies as well as

securing the interests of their residents.

Colonisers and property dealers welcomed

the proposed policy and assured

that in future no coloniser would develop

an illegal colony, he said.

In the past couple of decades, a number

of illegal colonies without prior

approval from departments concerned

and not part of the urban planning have

sprung up across Punjab as authorities

looked the other way. People have built

houses in these illegal colonies and

demolishing these is practically impossible

for the state government.

The regularisation will help the residents

of these illegal colonies access

basic facilities like power, water and

sewerage connections and roads.

Sri Lankan medicines to be protected under

international intellectual property system

Colombo : Sri Lanka has announced that it is moving its centuries-old folk

medicine system for protection under the international intellectual property system.

On Saturday, Minister of Industry and Commerce Rishard Bathiudeen said

the government was working with the World Intellectual Property Organisation

(WIPO) for the last five years to introduce intellectual property support to Sri

Lanka’s traditional, indigenous medicine system, reports Xinhua news agency.

Sri Lanka’s very own indigenous medical practice is centuries old and coexists

with the country’s Ayurveda practice. “Ayurveda practice is a long-standing

tradition in Sri Lanka existing with our indigenous medicine system. Similar to

our local medicine system, it supports our wellness and medical tourism development

as well,” Bathiudeen said.


www.samajweekly.com

Indian

found dead

in UAE

Abu Dhabi : An

Indian expat who had

been missing here for a

week was found dead,

police said.

Jabar K.P., who

hailed from Kannur district

of Kerala, was

working in a bank here.

He was staying in Abu

Dhabi for nine years

and went missing last

week, the Khaleej

Times reported on

Tuesday.

His body was found

on the outskirts of

Mussafah industrial

area, his brother

Muneer said on

Monday. The cause of

death was unknown.

The body was earlier

kept in a mortuary as

"unidentified".

Muneer said he got

to know about his

brother's death through

social workers and

community groups.

"... I don't know

about the day when the

body was found, but the

location is Mussafah.

Nor do I know the reason

behind my brother's

death. He never had

problem with anyone,"

said Muneer. Jabar K.P.

is survived by his wife

and two children.

NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

'Feminist' Canada funds women

to grow businesses: Minister

Toronto : A "feminist" Canada is investing

nearly $2 billion Canadian dollars (about

Rs 10,000 crores) as seed capital in businesses

led by its women entrepreneurs, said

a senior woman minister here.

"As Canada is committed to encourage

women to grow businesses, we have allocated

nearly $2 billion in the fiscal 2018-19

budget for investing in businesses run by

women entrepreneurs," Canadian Small

Business Minister Bardish Chagger told

IANS in an interview here.

The Canadian government, led by Prime

Minister Justin Trudeau, has also a women's

entrepreneurship strategy in the budget to

assist women-led ventures grow and help

their nation prosper. Though born and raised

in Canada, Chagger, 38, is of Indian origin,

as her parents are Indians, who migrated

from Punjab in the 1970s and settled here.

The first woman leader of government in the

Canadian House of Commons as a Member

of Parliament (MP) from Waterloo in

Ontario, Chagger also holds the tourism

portfolio since 2016.

Echoing Trudeau's viewpoint that Canada

cannot tap its potential full if half of its 36-

million population was left behind, Chagger

said her government was focused on investing

in the people, especially refugees and

immigrants who came from the worldover

for a better life in this country, bordering the

US in the North. "We are a feminist government

that practises gender balance to

empower all our people and give them equal

opportunities to grow," said Chagger, a

Britain announces its first

ever spaceship launch site

London : Britain’s space

sector took one giant leap when

the site of its first vertical launch

spaceport was announced. The

proposed space port at Sutherland

in the north of Scotland has been

awarded $3.3 million in funding

by the government-owned UK

Space Agency to develop a

ground-breaking launch site,

reports Xinhua news agency.

Government Business

Secretary Greg Clark on Monday

launched the Great British Space

Age that will see verticallylaunched

space rockets and satellites take

off from the new spaceport. UK Space

Agency said it selected the Sutherland site

because Scotland is the best place in

Britain to reach highly sought-after satellite

orbits with vertically launched rockets.

The initial funding will go to Scotland’s

keynote speaker at the three-day Dell

Women's Entrepreneur Network (DWEN),

organised by the American computer maker

Dell Technologies here since Sunday.

As only 16 per cent of Canadian businesses

are owned or run by women, the Trudeau

government is working on doubling it to 32

per cent by 2025. The Canadian government

is focused equally on women to build a

stronger economy without discriminating

them as immigrants or refugees, said

Chagger. Referring to her Indian origins,

Chagger said her Indian grandfather would

not have imagined migrating to this country

and his grand-daughter getting elected to

become a Cabinet minister.

"But Canada stands for providing equal

opportunities for everyone regardless of their

origin and regions," she said. With more

diversity under Trudeau's leadership, lawmakers'

decisions ensure that voices of

Highlands and Islands Enterprise agency

to develop the Sutherland site which will

use a combination of proven and innovative

rocket technologies to pave the way

for a world-leading spaceflight market.

Clark said: “We want Britain to be the

first place in mainland Europe to launch

satellites as part of our modern

Industrial Strategy. The UK’s

thriving space industry, research

community and aerospace supply

chain put Britain in a leading

position to develop both vertical

and horizontal launch sites.”

A UK Space Agency

spokesperson said: “Horizontal

launch sites have significant

potential in a future UK spaceflight

market, which could attract

companies from all over the

world to invest in Britain.” A

number of sites across the UK

are developing their spaceport plans and

engaging with regulators, demonstrating

the scale of the industry’s ambition and

confidence in a future UK spaceflight

market, which could attract companies

from all over the world to invest in Britain,

he added.

England pip India by 8 wickets, clinch ODI series

Leeds : England put up a strong all-round show

to thump an underwhelming India by eight wickets

in the series-deciding third and final One-day

International (ODI) at the Headingley cricket ground

here on Tuesday.

Leg-spinner Adil Rashid's triple strikes in the

middle overs helped England restrict India for a

below par 256/8, despite captain Virat Kohli playing

a run-a-ball 71-run knock. Then Joe Root (100 not

out) and Eoin Morgan (88 not out) shared an 186-run

partnership for the third wicket as the hosts cantered

to a big win, with 5.3 overs to spare.

women, immigrants and other minorities are

heard, she said. "Unless one is indigenous,

almost everyone is an immigrant in Canada.

We have elected people on the Cabinet who

came to Canada as refugees, those served in

armed forces, etc. Canada has been a welcoming

country and will continue to be for

migrants from the world over," Chagger said.

The Liberal Party's Cabinet, touted as the

"most diverse" globally, has Indian-origin

Harjit Sajjan, the first Sikh to become

Canada's Defence Minister, and Carla

Qualtrough, a former paralympic athlete, as

Minister of Public Services.

The 30-member Trudeau Cabinet has

equal number of men and women in it. With

1.3-million (13 lakh) people of Indian origin,

Canada is also looking for stronger ties with

India, especially in trade and tourism.

"We have established links in February

between Communitech, a hub for technology

firms in Waterloo region, and the T-hub at

Hyderabad in Telangana, to foster technology

businesses in both regions. We are looking

for more such opportunities in both countries,"

Chagger said. Canadian Parliament in

Ottawa recognised Punjabi as the third mostspoken

language, after English and French,

said Chagger. Canada is also investing in

developing skills of people for the growth of

its economy.

"We are working on lowering taxes on the

middle class, which is the backbone of our

economy. We want to give benefits to those

who need them most and are asking the

wealthy to forego them," added Chagger.

Root and

Morgan scored

186 for the third

wicket and

helped England

seal an eightwicket

win.

England won the

series 2-1.

19/07/2018

23

IRAN WARNS

OPEC against

raising oil output

Tehran : Iranian Minister of Petroleum

Bijan Namdar Zanganeh said Monday that the

Organization of the Petroleum Exporting

Countries (OPEC) would suffer if its members

do not adhere to their commitment

regarding the oil output. The decision made at

the 174th OPEC Conference did not grant the

member states the right to exceed their production

level above the allocated quota, or the

right to redistribute the production cut quota

among the members, said Zanganeh in a letter

to OPEC President Suhail Mohamed Al

Mazrouei, Xinhua reported.

However, according to the OPEC’s latest

monthly report, some member countries’ production

level in June 2018 was far above the

agreed production level allocated to them,

Zanganeh said. This is a violation of their

commitment, he said, adding that “we are

concerned that this violation may continue in

the remaining months and in contradiction

with the agreement adopted at the OPEC conference.”

The US State Department

announced in June that the United States had

been pushing its allies to stop oil imports from

Iran by November 4.

US President Donald Trump asked Saudi

Arabia to increase its oil exports to compensate

for the shortage in the market demand in

case Iran’s crude exports drop.

‘Origins of pottery traced to Japan’

London : The origins of ceramic production can be traced to

Japan and closely linked with intensified fishing at the end of the

last Ice Age, finds a study, shedding

light on how prehistoric

hunter-gatherers processed and

consumed foods over this period.

The findings showed that

the ceramic vessels were used

by our hunter-gatherer ancestors

to store and process fish,

initially salmon, but then a

wider range including shellfish,

freshwater and marine fish and

mammals as fishing intensified.

This association with fish

remained stable even after the onset of climate warming, including

in more southerly areas, where expanding forests provided new

opportunities for hunting game and gathering plants. "Our results

demonstrate that pottery had a strong association with the processing

of fish, irrespective of the ecological setting," said lead author

Oliver Craig, a professor in Britian's University of York. "Contrary

to expectations, this association remained stable even after the

onset of warming, including in more southerly areas, where

expanding forests provided new opportunities for hunting and gathering,"

he added. The team were able to determine the use of a

range of ceramic vessels through chemical analysis of organic food

compounds that remained trapped in the pots despite ca.

10,000 years of burial. "The results indicate that a broad array of

fish was processed in the pottery after the end of the last Ice Age,

corresponding to a period when hunter-gatherers began to settle in

one place for longer periods and develop more intensive fishing

strategies," Craig said.

"We suggest this marks a significant change in the role of pottery

of hunter-gatherers, corresponding massively increased volume of

production, greater variation in forms and sizes and the onset of

shellfish exploitation," he said. For the study, published in

Proceedings of the National Academy of Sciences, the team examined

800 pottery vessels, focussing mainly on Japan -- a country

recognised as being one of the earliest centres for ceramic innovation.

The researchers also recovered diagnostic lipids from the

charred surface deposits of the pottery with most of the compounds

deriving from the processing of freshwater or marine organisms.


24 19/07/2018 NEWS LITERATURE POLITICS FASHION ART & CULTURE KIDS RELIGION FILMS

www.samajweekly.com

It's just the beginning, Hima will

touch the sky : Coach Nipon Das

New Delhi : Till a few days back,

the world hardly knew about this rice

farmers daughter from Dhing who had

her goals set for a big win. Now, she

can't get over all the attention and

appreciations she is receiving after

becoming world's best Under-20

women's 400 meters runner.

Hima Das' road to success is no less

than a Bollywood story. However, her

coach Nipon Das feels that this is just a

start for her on the road to victory as

she will get a medal again the in Asian

Games. "She always had the zeal and

dedication to achieve her dreams and

make it happen. When I met her for the

first time in January 2017, I knew that

she will touch the sky and will do

something great for the country,"

Nipon , the athletics coach with the

Directorate of Sports and Youth

Welfare, told IANS in a telephonic

conversation from Guwahati.

Coming from a little known village

in Assam's hinterlands, Hima clinched

the top spot in the women's 400m final

race in the IAAF World Under-20

Athletics Championships in Tampere

(Finland). But before this big win, the

18-year-old had to spend days practicing

football in the mud pits adjoining

rice fields. This

was the time

when Nipon met

her.

He convinced

her parents to

shift her to

Guwahati and

got her admitted

to the state academy

that only

served in boxing

and football. He

along with state

coach Nabajit

Malakar were so

impressed with

her talent that

they took loans

to send her to the World Youth

Championships in Kenya the same

year. Talking about her love for game,

Nipon said: She was always into 100

and 200-metre race and was doing

great, but we thought that she can do

better in 400 metres as well. I started

taking her trial for 400 metres and she

performed really well. After that, her

schedule for 400-metre race started.

"I feel that Hima is very hard working,

dedicated and has strong psychological

power. She learns by observing

things. She has good relations with

everybody. When she is on ground,

nothing can distract her except work,"

Nipon told IANS.

He also says that Hima always liked

training with the boys. "That was a

strategy. If a girl trains with a boy, her

performance improves. She has a high

confidence level and when she thinks

of doing something, she ends up doing

that," he said. Even her family was

very supportive.

"When I told her to

shift to Gauwahati, the

first thing she said that,

'I have to consult my

family' and her family

took no time to give her

the permission. For

them, she was going to

do something great for

the country. She has a

joint family and every

member is very supportive,"

he said.

"Now I am thinking

of supporting her

younger sister too. I

have a plan to go to

Assam and look out for

talents who can do great in sports and

can represent India. I will support the

candidate in every way possible. Even

Hima has the same plan," he added.

Nipon says that till a few days ago,

nobody knew who Hima Das was but

now world has changed.

"People are calling me to say that

they will support Hima in whatever

way possible. In the same way, we

want to support other players and this

is our motive. We saw one Hima conquering

the world, we want to give

more such Himas to the world," he

said.

Talking about her future goals,

Nipon is confident that she will win big

at Asian Games too.

"I am sure she is going to win the

Asian Games too. She is more confident

than me. She keeps telling me 'Sir

I never run after medals but against

time'. When I will take less time to finish

a race, I will automatically win. She

will definitely make India proud once

again at Asian Games," he said. The

2018 games will start on August 18 in

Jakarta and Palembang in Indonesia.

While she received congratulatory

messages from all sections of society,

there were some who were looking for

her caste while searching about her.

Talking about how it will take time

to change people's perception, Nipon

said: "Only some people think negatively.

They never want to see someone

succeed. Every person is born to criticize

but some criticisms are constructive

and it should be case with everyone.

However, we cant stop people

from thinking what they want to. This

is the part of the behavior and one can't

control that."

With Ambanis getting favor

from the government, it is

important for our academic fraternity

to go into details of all

this. This government has

opened front against people particularly

the marginalised at different

fronts. Closing UGC is

one thing but before closure,

UGC send notice regarding ‘

Institute of Eminence’ where

they said ‘merit and merit alone

will be the criteria’. In India

merit is absolutely brahmanical

in nature and in certain way to

deny the space to the SC-ST-

OBCs in the institution. These

institution will have their own

‘autonomy’ and will be outside

the domain of UGC. They can

negotiate with foreign institution,

collaborate with them. The

aim is to bring them to ‘international’

standard.

Fact is that the agenda is to

target all other institutions.

When the people were campaigning

for equal education for

all, we have a government which

want to create this difference in

the name of ‘excellence’ and

‘merit’.

So you can understand why

Narendra Modi still enjoy support

for the upper echelon of the

savarna jaatis because through

these ‘institutions of eminence’

you keep the status quo ante and

state abdicate its duties towards

people. Finish the education system

of the country and bring the

Dronacharays into these institutions

of ‘merit’.

But what to say. Political parties

feel that their duties finish

after sending a tweet with

PRIVATISATION

OF EDUCATION

#bhakts of all varieties respond

as per their leaders.

The day we start responding

as per our issues and not as per

our leaders, the things will

change. The day, we start going

beyond individuals and seek

wider consultations, listen to

your critique things would be

different.

The day intellectuals, academics

and those in public life

speak without being a ‘Bhakt’

things will change. This is the

biggest war that the brahmanical

system has now imposed on the

Bahujan masses. With the help

of crony capitalists, they want to

deny opportunities to India’s

indigenous people. They wont

do things openly. They wont

challenge the ‘constitution’.

They would do it in a surreptitious

way which means, kill the

institutions and universities

which were government added

and provide huge opportunity to

India’s historically denied people.

I wrote a few days back

appealing to all the political parties

that swear in the name of

social justice, Baba Saheb

Ambedkar, Ram Manohar

Lohia, Periyar and others that

there is a direct assault on people’s

right to education. We have

not fulfilled the earlier promises

but rather than making things

better we created a mess so that

people cant make it to these

By Vidya Bhushan Rawat

social and human rights activist

institutions. This need a strong

political response to the extent

that all the member of

Parliaments of SC-ST-OBCs-

Minorities must seek explanation

from the government on

this. This matter will not be

helped through court cases as we

know who is using court but this

matter

must be

resolved

politically.

Baba Saheb wanted education

for all. He wanted quality education.

How many Universities

does this government offer a

budget of Rs 1000 crore which it

want to give to ‘institutions of

eminence’ ? Why should this

kind of budget not made available

for our primary and secondary

education with efficient

teachers and better schooling

facilities. Why can’t government

improve the existing infrastructure

in the Universities and colleges

and make them better

accountable if it feel they are not

functioning well.

Privatisation of education is a

highly irresponsible act of the

government. It is not that all

these institutions will run on private

money. Frankly, the

Ambanis know it well that they

will need a friendly government

to support them establish with

infrastructure and also with government

grants. The freedom

these institutions

will have is to deny students

admission in the name of merit

and secondly, only those would

be able to go there who have a

certain amount of budget in their

pocket. 70 years after independence

we are witnessing the reemergence

of the Dronacharays

in the institutions with active

help of the state to deny the

Will Ms Mayawati, Mr

Rahul Gandhi, Mr

Askhilesh Yadav and

other political parties

raise the issue in

Parliament. We know the

Ambanis give chanda to

all. Please be responsible

to people. It is time for

all these parties to make

their stand clear. Fight

this battle as future generations

will never forgive

you for not speaking

up for their rights.

Stand up and speak.

bahujan masses quality education.

The pressure on the academic

from the Bahujan communities

is high as one senior

teacher at the Baba Saheb

Ambedkar University in

Lucknow belonging to Dalit

community was brutally beaten

by a brahmin students. That is

the stage set in all the universities.

They have created chaos

everywhere so we were engaged

in fighting this or that and here

quickly the MHRD came out

with its ‘idea’ of creating ‘ institutions

of ’eminence’ as if it is a

kind of Pakoda that you can buy

any time anywhere or get it done

with money.

Vidya Bhushan Rawat is a

social and human rights

activist. He blogs at

www.manukhsi.blogspot.com

twitter @freetohumanity

Email: vbrawat@gmail.com

More magazines by this user
Similar magazines