02.06.2020 Views

IO 202 PDF

Internet ogledalo - Business & Technologies Magazine #202

Internet ogledalo - Business & Technologies Magazine #202

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

• Broj <strong>202</strong>•<br />

Cloud Computing:<br />

Predviđanja o cloudu za ovu i<br />

naredne godine<br />

Check Point:<br />

Najbolje upravljanje sigurnošću<br />

sada je u cloudu<br />

Dešavanja:<br />

Najava Oracle Visual Builder<br />

platforme<br />

ISSN 1821 - 4169<br />

www.internetogledalo.com<br />

www.ogledalo.rs


Specijalno izdanje:<br />

BRENDOVI I TRENDOVI<br />

ISSN 1821 - 4169


Uvodnik<br />

Zoran Kovačević<br />

Pod uti ca jem pan de mi je, po tro ša či su se pri la go di li no vom okru že nju<br />

i stvo ri li no ve na vi ke u po na ša nju, ku po vi ni i kon zu ma ci ji me di ja. Nakon<br />

pan de mi je, ne ke od ovih na vi ka će ne sta ti, ali ne ke će na sta vi ti da se<br />

prak ti ku ju ili se čak i po ja ča ti. O to me ko ja po na ša nja će na sta vi ti da žive<br />

i na kon CO VID-19 pan de mi je i na ko ji na čin bren do vi mo gu da se pribli<br />

že po tro ša či ma ima ju ći u vi du te pro me ne go vo ri tekst ko ji pot pi su je<br />

Želj ka Mi ćić, Re se arch Ma na ger agen ci je Po la ris.<br />

Ko ro na vi rus je imao zna ča jan uti caj i na na čin na ko ji po tro ša či vrše<br />

pla ća nje. Uz pra vi la o so ci jal nom dis tan ci ra nju, mno gi od njih su prihva<br />

ti li bes kon takt no pla ća nje i di gi tal ne nov ča ni ke kao si gur ni ji na čin da<br />

upra vlja ju svo jim nov cem. Pre ma po da ci ma ko je je pri ku pio Ak sje Bloggen,<br />

oče ku je se da glo bal no tr žiš te di gi tal nog pla ća nja na sta vi da ra ste i<br />

u na red nim go di na ma, do sti žu ći vred nost od 6,7 bi li o na do la ra do <strong>202</strong>3.<br />

Pan de mi ja ko ro na vi ru sa je pre lom na tač ka za di gi ta li za ci ju i ozna ča va<br />

po če tak no ve ere ubr za nog raz vo ja di gi tal nih teh no lo gi ja: ono šta je neka<br />

da bi lo „le po ima ti“ sa da po sta je neo p hod nost. Kom pa ni je i or ga ni zaci<br />

je ko je že le da se raz vi ja ju i po sta nu još ot por ni je u sred njem i du goroč<br />

nom pe ri o du ve ro vat no će mo ra ti da se po za ba ve pla nom svo je digi<br />

tal ne tran sfor ma ci je ka ko bi osta le kon ku rent ne u okvi ri ma „no ve real<br />

no sti“, po ka zu je is tra ži va nje EIB Gru pa ci je, iz vo de iz ko jeg do no si mo u<br />

ovom iz da nju ča so pi sa.<br />

Ni ko ne zna šta bu duć nost no si. Ko li ko god po ku ša va li, ni ka da ne može<br />

mo de fi ni tiv no re ći šta nas oče ku je – do ga đa ji ko ji me nja ju svet <strong>202</strong>0.<br />

to su ja sno sta vi li do zna nja. Ali gle da ju ći ne dav na is tra ži va nja i tren do ve<br />

mo že mo bar do ne kle uče no na ga đa ti o pro me na ma ko je do la ze u cloud<br />

teh no lo gi ji, ka že Tim Fit zge rald, pot pred sed nik pro daj nog ka na la za<br />

cloud u Se ve r noj Ame ri ci u kom pa ni ji In gram Mic ro, od va živ ši se da ba ci<br />

po gled na to šta bu duć nost do no si cloud com pu tin gu. Ne ke će mo žda<br />

iz ne na di ti sa zna nje da ni ka da ni je bi lo bo lje vre me za part ne re da poč<br />

nu is po ru ku in fra struk tu re kao ser vi sa (In fra struc tu re as a ser vi ce - Ia aS)<br />

i dru gih cloud re še nja svo jim kli jen ti ma.<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Impressum<br />

Kom pa ni ja Check Po int Soft wa re Tec hnolo<br />

gi es Ltd, svet ski li der u obez be đe nju na<br />

in ter ne tu, obez be đu je kli jen ti ma bes kompro<br />

mi snu zaš ti tu pro tiv svih vr sta pret nji,<br />

sma nju je kom plek snost bez bed no sti i sni ža va<br />

ukup ne troš ko ve vla sniš tva. Check Po int je<br />

pi o nir in du stri je sa Fi re wall-1 i svo jom pa tenti<br />

ra nom sta te ful in spec tion teh no lo gi jom.<br />

Da nas, Check Po int na sta vlja da raz vi ja ino vaci<br />

je za sno va ne na Soft wa re Bla de ar hi tek tu ri,<br />

pru ža ju ći ko ri sni ci ma flek si bil na i jed no stav na<br />

re še nja ko ja se mo gu u pot pu no sti pri la gođa<br />

va ti tač nim i bez be do no snim po tre ba ma<br />

sva ke or ga ni za ci je.<br />

Internet ogledalo<br />

Izdavač<br />

Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet intelektualnih usluga,<br />

Beograd - Zemun, Gradski park 2,<br />

t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.)<br />

Adresa redakcije<br />

Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki")<br />

Direktor, glavni i odgovorni urednik<br />

Zoran Kovačević<br />

zoran@internetogledalo.com<br />

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika<br />

Vesna Kovačević<br />

vesna@internetogledalo.com<br />

Video & Editing: Veljko Kovačević<br />

veljko.kovacevic@internetogledalo.com<br />

Naučni savet<br />

Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović,<br />

dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović, prof. dr Božidar Radenković<br />

Saradnici<br />

Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan Katilović,<br />

Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja Milovanović, Marko Talijan,<br />

Mihajlo Pavlović, Aleksandar Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač,<br />

Kristina Delač, Nina Kovačević<br />

Kontakt<br />

Redakcija: redakcija@internetogledalo.com<br />

Marketing: marketing@internetogledalo.com<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Narodna biblioteka Srbije, Beograd<br />

004<br />

INTERNET ogledalo : business &<br />

technologies magazine / glavni i odgovorni<br />

urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- .<br />

- Beograd (Gradski park 2) : Internet<br />

ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27<br />

cm<br />

Dostupno i na:<br />

http://www.ogledalo.rs - Mesečno<br />

COBISS.SR-ID 172229895<br />

6<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Generalni pokrovitelj Servisa<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 197


Sadržaj<br />

Dešavanja<br />

Svet<br />

Najava Oracle Visual Builder platforme<br />

Kompanija Kaspersky se priključuje globalnom<br />

pozivu da se zaustave sajber napadi na<br />

medicinske ustanove<br />

za data centre, cloud, mobilne, endpoint i<br />

IoT. O koristima koje Smart-1 Cloud donosi<br />

na kompanijskom blogu piše Michael A.<br />

Greenberg, direktor marketinga proizvoda u<br />

odeljenju Security Platforms CheckPointa.<br />

loud Computing<br />

Vizija <strong>202</strong>0. godine<br />

Bezbednost i zaštita<br />

Check Point<br />

Najbolje upravljanje sigurnošću sada je u<br />

cloudu<br />

Predviđanja o cloudu za ovu i naredne<br />

godine<br />

Studija slučaja<br />

EPS i Microsoft<br />

Kada veštačka inteligencija pomaže u<br />

prognozi potrošnje električne energije<br />

Da li ste se ikada zapitali kako bi bilo upravljati<br />

svojim lokalnim i virtuelnim gejtvejima iz<br />

clouda? Preko veb brauzera? Sa najboljom<br />

platformom za kontrolu pristupa i prevenciju<br />

pretnji koja može da drži korak sa najnovijom<br />

bezbednošću, nosi se sa rapidnim rastom i<br />

efikasno upravlja održavanjem? Pa, više<br />

ne morate da se pitate. Smart-1 Cloud je<br />

najnovija ponuda kompanije Check Point koja<br />

uzima najbolji security management i stavlja<br />

ga u cloud, koristeći najnapredniji softver za<br />

prevenciju pretnji i upravljanje bezbednošću<br />

Elektroprivreda Srbije (EPS) odnedavno je<br />

unapredila proces prognoziranja potrošnje i<br />

potražnje za električnom energijom uvođenjem<br />

tehnologija mašinskog učenja i veštačke<br />

inteligencije u svoje poslovne procese.<br />

XX6<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Istraživanje<br />

Digitalizacija<br />

Samo četiri zemlje Evropske unije konkurentne<br />

sa SAD na polju digitalizacije<br />

Predviđanja<br />

Enorman skok vrednosti digitalnih<br />

plaćanja<br />

Studija<br />

Polaris<br />

Ponašanje potrošača nakon COVID-19 krize<br />

U borbi protiv korona virusa digitalne<br />

tehnologije imaju jedinstvenu ulogu kako za<br />

neometano odvijanje svakodnevnog života,<br />

ekonomskih i društvenih aktivnosti, tako<br />

i u procesu oporavka industrije i preduzeća.<br />

Pandemija korona virusa je prelomna tačka<br />

za digitalizaciju i označava početak nove ere<br />

ubrzanog razvoja digitalnih tehnologija: ono<br />

šta je nekada bilo „lepo imati“ sada postaje<br />

neophodnost. Kompanije i organizacije koje<br />

žele da se razvijaju i postanu još otpornije u<br />

srednjem i dugoročnom periodu verovatno će<br />

morati da se pozabave planom svoje digitalne<br />

transformacije kako bi ostale konkurentne u<br />

okvirima „nove realnosti“, pokazuje istraživanje<br />

EIB Grupacije.<br />

Pod uticajem pandemije, potrošači su se<br />

prilagodili novom okruženju i stvorili nove<br />

navike u ponašanju, kupovini i konzumaciji<br />

medija. Nakon pandemije, neke od ovih navika<br />

će nestati, ali neke će nastaviti da se praktikuju ili<br />

se čak i pojačati kako bi pomogle ljudima da se<br />

snađu u novim prilikama. Nova studija Agencije<br />

Polaris, koja posluje u okviru I&F Grupe, a koja<br />

je specijalizovana za data analytics, business<br />

consulting i tržišne predikcije, otkriva koja će<br />

ponašanja nastaviti da žive i nakon COVID-19<br />

i na koji način brendovi mogu da se približe<br />

potrošačima imajući u vidu te promene. Ovde<br />

su samo neka od njih.<br />

Projekti<br />

Osvrt<br />

SAS<br />

Kako analitika može sprečiti opadanje<br />

populacije pčela<br />

Uređaji<br />

Zaronimo u internet<br />

SSD<br />

ADATA SE760 – jednostavno brz<br />

XX<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong><br />

7


De ša va nja<br />

Svet<br />

Priprema: Redakcija<br />

redakcija@internetogledalo.com<br />

Na ja va<br />

Orac le Vi sual Bu il der<br />

plat for me<br />

Shay Shmeltzer, direktor Upravljanja proizvodima u Oracleu, u tekstu objavljenom na kompanijskom<br />

blogu 26. maja <strong>202</strong>0., sa zadovoljstvom objavljuje izbacivanje Oracle Visual Builder Platfor­me<br />

– kom­plet­nog i in­te­gri­sa­nog okru­že­nja za raz­voj­ne ti­mo­ve za raz­voj i is­po­ru­ku cloud na­ti­ve<br />

aplikacija. Visual Builder Platforma objedinjuje funkcionalnosti Oracle Visual Buildera i Oracle<br />

De­ve­lo­per Cloud Ser­vi­cea ka­ko bi se po­krio ce­lo­ku­pan ži­vot­ni ci­klus raz­vo­ja, od pla­ni­ra­nja svih<br />

mo­guć­no­sti do is­po­ru­ke i ho­stin­ga.<br />

Ka ko ob jaš nja va Shmelt zer,<br />

plat for ma se sa sto ji od razvoj<br />

nog in ter fej sa i run ti me/<br />

ho sting ser vi sa, Vi sual Bu il der Stu dia<br />

i Vi sual Bu il der ser vi cea re spek tiv no.<br />

Vi sual Bu il der Stu dio<br />

Vi sual Bu il der Stu dio in te gri še<br />

agil nu ko la bo ra tiv nu plat for mu za<br />

tim ski raz voj sa upra vlja njem ko dom<br />

i CI/CD au to ma ti za ci jom, pro ši re ne<br />

eks per ti zom vi zu el nog raz vo ja za<br />

veb i mo bil ne apli ka ci je.<br />

Orac le Vi sual Bu il der Stu dio uključu<br />

je spe ci fič ne funk ci o nal no sti koje<br />

ra ci o na li zu ju ži vot ni ci kljus raz vo ja<br />

za Vi sual Bu il der de ve lo pe re pro jekt­<br />

nim tem plej ti ma, me nadž men tom<br />

okru že nja i se tom na men skih ko raka<br />

iz ra de i CI/CD pi pe li ne o va za obja<br />

vlji va nje i upra vlja nje Vi sual Bu il der<br />

apli ka ci ja.<br />

Ove funk ci o nal no sti se di rekt no<br />

in te gri šu sa is ku stvom vi zu el nog<br />

raz vo ja za veb i mo bil ne ko ri snič ke<br />

in ter fej se ko je pru ža ju edi to ri Vi sual<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Bu il de ra. Vi sual apli ka ci je raz vi je ne<br />

Vi sual Bu il de rom ko ri ste bo ga ti set<br />

kom po nen ti Orac le JET-a, do dat no<br />

po ve ća va ju ći br zi nu ko jom raz voj ni<br />

ti mo vi mo gu da is po ru ču ju ino va tivno<br />

ko ri snič ko is ku stvo.<br />

Vi sual Bu il der Stu dio i<br />

Orac le Cloud Ap pli ca ti ons<br />

Orac le o vi raz voj ni ti mo vi ko ri ste<br />

Vi sual Bu il der Stu dio za stva ra nje sled<br />

eć e g en er ac ij e O r a cl e C l o u d A pp l i­<br />

ca ti on sa. Vi sual Bu il der Stu dio ta kođe<br />

de lu je kao in ter fejs za na pred ne<br />

ko ri sni ke i de ve lo pe re da kon fi gu rišu<br />

i ka sto mi zu ju no ve mo du le ko je<br />

su raz vi li Orac le Cloud Apps ti mo vi.<br />

Po red to ga, Vi sual Bu il der Stu­<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


dio pru ža set funk ci o nal no sti ko je<br />

ga či ne ide al nim re še njem za iz grad<br />

nju do da ta ka za tre nut ne i bu du će<br />

Orac le Cloud Ap pso ve – uklju ču ju ći<br />

ugra đe ni ka ta log ser vi sa ko ji omog<br />

uć avaj u l a k p r is t u p p os l o vn i m o b j e-<br />

k ti ma Orac le Cloud Ap pli ca ti on sa.<br />

Osla nja ju ći se na in du strij ske standar<br />

de, Vi sual Bu il der Stu dio mo že da<br />

kon zu mi ra po dat ke iz bi lo kog RESTba<br />

zi ra nog iz vo ra po da ta ka, omogu<br />

ća va ju ći ko ri sni ci ma da kre i ra ju<br />

do dat ke ko ji la ko kom bi nu ju po dat<br />

ke iz Orac le Cloud Ap pli ca ti on sa sa<br />

kli jent skim i eks ter nim iz vo ri ma poda<br />

ta ka.<br />

Iza Vi sual Ap pso va<br />

U Vi sual Bu il der Stu di ou raz voj ni<br />

ti mo vi će pro na ći sve što im je potreb<br />

no za upra vlja nje ce lo kup nim život<br />

nim ci klu som svih ar te fa ka ta ko ji<br />

uče stvu ju u eko si ste mu ši re nja Orac<br />

le Cloud Ap pli ca ti on sa.<br />

Za pla ni ra nje pro je ka ta Vi sual Buil<br />

der Stu dio uklju ču je si stem za praće<br />

nje pro ble ma, Agi le bo ar do ve i<br />

Sprint uslu ge me nadž men ta, za jed<br />

no sa wi ki ji ma za de lje nje in for maci<br />

ja.<br />

Da bi una pre dio upra vlja nje ži votnim<br />

ci klu som ko da, VBS nu di hosto<br />

va ne pri vat ne Git re po zi to ri je dostup<br />

ne iz bi lo kog git kli jen ta, menadž<br />

ment pro ce sa zah te va za spa janjem<br />

i on li ne pe er co de re vi ew.<br />

Da bi po mo gao au to ma ti za ci ji<br />

pro ce sa is po ru ke, VBS uklju ču je snažan<br />

CI/CD en džin sa po drš kom za<br />

pi pe lin, ko ji in te gri še po pu lar ne rad<br />

ne okvi re za iz grad nju i te sti ra nje,<br />

kao i uslu ge ko je po ma žu upra vljanju<br />

in fra struk tu rom kao stan dar di ma<br />

ko riš će nja ko da kao što su Doc ker,<br />

Ku ber ne tes i Ter ra form.<br />

Vi­sual Bu­il­der – moć­na<br />

run ti me plat for ma<br />

Vi sual Bu il der pru ža ti mo vi ma laku<br />

za ko riš će nje, ska la bil nu plat formu<br />

za ho sto ba nje vi zu el nih apli kaci<br />

ja. Po red ho sto va nja veb i mo bil nih<br />

apli ka ci ja, ti mo vi ima ju flek si bil nost<br />

da skla diš te po dat ke u em be do vanu<br />

ili za seb nu Orac le ba zu po da taka<br />

i da ho stu ju vi še krat ne po slov ne<br />

objek te ko ji iz la žu REST in ter fej se i<br />

po slov nu lo gi ku tim po da ci ma.<br />

Im ple men ta ci ja apli ka ci ja kroz Visual<br />

Bu il der in stan ce i okru že nja<br />

mo že se po jed no sta vi ti ko riš će njem<br />

CI/CD pi pe li na de fi ni sa nih u Orac le<br />

Vi sual Bu il der Stu di ju.<br />

Re zi me<br />

Shay Shmeltzer prikaz završava pozivom<br />

svim zainteresovanim da isprobaju<br />

novu Visual Builder platformu i vide<br />

ka ko im ona mo že po mo ći da brže<br />

is po ru če cloud apli ka ci je, nu de ći im<br />

besplatan probni period. Oni ta ko đe<br />

mogu da posete i stranice sa dokumentacijom<br />

za Oracle Visual Builder<br />

Studio i Oracle Visual Builder.<br />

Korisnici Oracle Developer Clouda<br />

će au to mat ski do bi ti na do grad nju<br />

da koriste Oracle Visual Builder Studio<br />

bez uti ca ja na nji ho vu po sto je ću funkcionalnost.<br />

Ko ri sni ci Orac le Vi sual Bu il de ra<br />

mogu da pokrenu besplatnu instancu<br />

Orac le Vi sual Bu il der Stu di oa i<br />

usme re ga na svo ju po sto je ću Vi sual<br />

Bu il der in stan cu da bi za po če li ko rišće<br />

nje no ve funk ci o nal no sti. Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


SPECIJALNO<br />

IZDANJE<br />

DATA<br />

ISSN 1821 - 4169<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Dešavanja<br />

Svet<br />

Kom pa ni ja Ka spersky<br />

se pri klju ču je glo bal nom po zi vu<br />

da se za u sta ve saj ber na pa di<br />

na me di cin ske usta no ve<br />

Eugene Kaspersky, izvršni direktor globalne sajber-bezbednosne kompanije Kaspersky, potpisao<br />

je otvo re no pi smo upu će no svet skim vla da ma, u ko me se one po zi va ju na mo men tal no i od luč<br />

no pred u zi ma nje ak tiv no sti u ci lju za u sta vlja nja saj ber na pa da na bol ni ce i zdrav stve ne si ste me<br />

i usta no ve za me di cin sko is tra ži va nje.<br />

Glo bal ni po ziv, ko ji je ini cirao<br />

Cyber Pe a ce In sti tu te,<br />

ko ji se na la zi u Že ne vi, tako<br />

đe su pot pi sa li la u re a ti No be lo ve<br />

na gra de za mir, biv ši pred sed ni ci, direk<br />

to ri me đu na rod nih or ga ni za ci ja i<br />

osta li lju di od uti ca ja.<br />

Ko men ta ri šu ći za jed nič ko pi smo<br />

Eu ge ne Ka spersky je is ta kao: „Od počet<br />

ka CO VID-19 pan de mi je konstant<br />

no smo pra ti li ka ko saj ber krimi<br />

nal ci ko ri ste ovu si tu a ci ju. Na žalost,<br />

bi li smo sve do ci saj ber na pa da<br />

na bol ni ce i zdrav stve ne usta no ve<br />

u mno gim ze mlja ma, i njih sma tramo<br />

te ro ri stič kim na pa di ma. Do kle<br />

god ko ro na vi rus pred sta vlja uzrok<br />

ozbilj ne druš tve ne za bri nu to sti, napa<br />

da či će to na sta vi ti da ko ri ste u<br />

sop stve ne svr he. Ra di mo sve što je<br />

u na šoj mo ći da po mog ne mo zdrav­<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


stve nim in sti tu ci ja ma to kom ove<br />

pan de mi je. U mar tu smo do ne li odlu<br />

ku da zdrav stve nim or ga ni za ci jama<br />

obez be di mo bes plat ne li cen ce<br />

za na še pro iz vo de u tra ja nju od šest<br />

me se ci. Po zi va mo vla de i me đu narod<br />

ne or ga ni za ci je da pre du zmu više<br />

ak tiv no sti i da ura de sve što je<br />

mo gu će ka ko bi za u sta vi li ove iz u­<br />

zet no štet ne, če sto po ži vot opa sne<br />

saj ber na pa de na me di cin ske in stitu<br />

ci je.”<br />

Pi smo<br />

„Po zi va mo svet ske vla de da pre duzmu<br />

mo men tal ne i od luč ne me re u<br />

ci lju za u sta vlja nja saj ber na pa da na<br />

bol ni ce, zdrav stve ne usta no ve i ustano<br />

ve za me di cin sko is tra ži va nje, kao<br />

i na me di cin sko oso blje i me đu na rod<br />

ne or ga ni za ci je za jav no zdra vlje. U<br />

ovu svr hu, vla de tre ba da ra de za jed<br />

no, uklju ču ju ći Uje di nje ne na cije,<br />

ka ko bi se pra vi la ko ja za bra njuju<br />

ova kve ak tiv no sti po tvr di la i po novo<br />

us po sta vi la.<br />

Tokom prethodnih nedelja bili smo<br />

sve do ci na pa da ko ji su tar ge ti ra li medi<br />

cin ske usta no ve i or ga ni za ci je u prvim<br />

re do vi ma bor be pro tiv CO VID-19<br />

pan de mi je. Ove ak ci je su ljud ske ži vote<br />

sta vi le u opa snost za to što su ometa<br />

le funk ci o ni sa nje ovih ključ nih in stitu<br />

ci ja, uspo ra va ju ći di stri bu ci ju neo p-<br />

hod nih za li ha i in for ma ci ja, i ome taju<br />

ći bri gu o pa ci jen ti ma. Sa sto ti na ma<br />

hi lja da lju di ko ji su već iz gu bi li ži vo te i<br />

milionima obolelih širom sveta, medicin<br />

ska bri ga je sa da bit ni ja ne go ika da<br />

pre. Ovo ne će bi ti po sled nja svet ska<br />

zdrav stve na kri za. Za sa da i ubu du će,<br />

vlade treba da utvrde nedvosmislena<br />

pra vi la: saj ber ope ra ci je pro tiv usta nova<br />

zdravstvenog sistema su nezakonite<br />

i ne pri hva tlji ve.<br />

Eu ge ne Ka spersky<br />

Ne to le ri še mo na pa de na zdravstve<br />

nu in fra struk tu ru u fi zič kom svetu,<br />

i ne sme mo da to le ri še mo ta kve<br />

na pa de u saj ber pro sto ru – bi lo da se<br />

ra di o vre me ni ma mi ra ili kon flik ta.<br />

Sto ji mo uz Me đu na rod ni ko mi tet Crve<br />

nog kr sta pru ža ju ći po drš ku nje govom<br />

po zi vu da se me di cin ske uslu ge<br />

ili me di cin ske usta no ve zaš ti te od sajber<br />

na pa da bi lo ko je vr ste. Po zi va mo<br />

vla de na sa rad nju, i da uje di ne sna ge<br />

sa ci vil nim druš tvom i pri vat nim sekto<br />

rom ka ko bi osi gu ra li poš to va nje i<br />

zaš ti tu me di cin skih usta no va, i po čini<br />

te lje po zva li na od go vor nost. Iz nad<br />

sve ga, vla de tre ba da pre du zmu akci<br />

je i za u sta ve saj ber na pa de na bolni<br />

ce i me di cin ske usta no ve. Vre me je<br />

da se de lu je sa da.”<br />

Iz me đu osta lih, pot pi sni ci za jed ni-čkog<br />

pi sma su i Mi hail Gor bačov, bivši<br />

pred sed nik So vjet skog Sa ve za, Ban<br />

Ki-moon, biv ši ge ne ral ni se kre tar Ujedi<br />

nje nih na ci ja, Be a tri ce Fihn, iz vrš na<br />

di rek tor ka Me đu na rod ne kam pa nje<br />

za uki da nje nu kle ar nog oruž ja, la u re at<br />

No be lo ve na gra de za mir, Pe ter Ma u­<br />

rer, pred sed nik Me đu na rod nog ko mite<br />

ta Cr ve nog kr sta. Spi sak svih pot pisni<br />

ka mo že te pro na ći ov de. Io<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Bez bed nost i zaš ti ta<br />

Check Point<br />

Pri­pre­mila: Vesna Kovačević<br />

vesna@internetogledalo.com<br />

Naj­bo­lje upra­vlja­nje si­gur­noš­ću<br />

sada je u cloudu<br />

Da li ste se ikada zapitali kako bi bilo upravljati svojim lokalnim i virtuelnim gejtvejima iz clouda?<br />

Pre­ko veb bra­u­ze­ra? Sa naj­bo­ljom plat­for­mom za kon­tro­lu pri­stu­pa i pre­ven­ci­ju pret­nji ko­ja mo­že<br />

da dr­ži ko­rak sa naj­no­vi­jom bez­bed­noš­ću, no­si se sa ra­pid­nim ra­stom i efi­ka­sno upra­vlja odr­žava­njem?<br />

Pa, vi­še ne mo­ra­te da se pi­ta­te. Smart-1 Cloud je naj­no­vi­ja po­nu­da kom­pa­ni­je Check<br />

Po­int ko­ja uzi­ma naj­bo­lji se­cu­rity ma­na­ge­ment i sta­vlja ga u cloud, ko­ri­ste­ći naj­na­pred­ni­ji soft­ver<br />

za pre­ven­ci­ju pret­nji i upra­vlja­nje bez­bed­noš­ću za da­ta cen­tre, cloud, mo­bil­ne, end­po­int i IoT. O<br />

ko­ri­sti­ma ko­je Smart-1 Cloud do­no­si pi­še Mic­hael A. Gre­en­berg, di­rek­tor mar­ke­tin­ga pro­iz­vo­da<br />

u ode­lje­nju Se­cu­rity Plat­forms Chec­kPo­in­ta.<br />

Sma­rt-1 Cloud pru­ža tri ključ­na<br />

be­ne­fi­ta:<br />

1. uvek naj­sa­vre­me­ni­ji secu­rity<br />

ma­na­ge­ment – na­no­vi­je funkci­je,<br />

au­to­mat­sko ap­dej­to­va­nje<br />

2. pro­ši­re­nje na zah­tev – bes­pre­korno<br />

po­dr­ža­va­nje vi­še gej­tve­ja i sto­ri­dža<br />

3. nul­to odr­ža­va­nje – bez in­sta­la­cije,<br />

bez na do grad nje<br />

„Is­ko­ri­sti­te sna­gu In­fi­nity Por­ta­la -<br />

Check Po­in­tov one stop shop za hosto­va­nje<br />

ši­ro­kog spek­tra svih Sa­aS servi­sa<br />

ko­ji sa­da uklju­ču­je Smart-1 Cloud.<br />

Jed­no­stav­ni­je re­če­no, naj­bo­lji deo je<br />

što je Smart Con so le u va šem veb bra­<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


u­ze­ru!“, is­ti­če Mic­hael A. Gre­en­berg i<br />

pod­se­ća da upra­vlja­nje igra ap­so­lut­no<br />

ključ­nu ulo­gu u efi­ka­snoj si­gur­no­sti.<br />

To­li­ko da uni­fi­ci­ra­no upra­vlja­nje bezbed­noš­ću<br />

spre­ča­va saj­ber na­pa­de.<br />

Uvek bez bed ni<br />

Ba­ci­mo kratak po­gled na sa­mo ne­ke<br />

funk­ci­o­nal­no­sti ko­je će se au­to­mat­ski<br />

ažu­ri­ra­ti poš­to naj­no­vi­je iz­da­nje se­cu-<br />

rity managementa postane dostu-pno,<br />

odr­ža­va­ju­ći nas bez­bed­nim.<br />

Sam au­tor pod­se­ća da R80 Uni­fied<br />

Se­cu­rity, Check Po­in­tov vo­de­ći softver<br />

za gej­tve­je i ma­na­ge­ment, do­ži-<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


vlja­va do­sta ap­dej­ta i no­vih funk­ci­ja<br />

u krat­kom vre­men­skom pe­ri­o­du, pa<br />

ste do sa da mo ra li da iz de li te prozo­re<br />

odr­ža­va­nja, po­kre­ne­te te­sti­ranje<br />

i on­da spro­ve­de­te kam­pa­nju apgrej­do­va­nja<br />

za sve se­lek­to­va­ne kandi­da­te<br />

da bi­ste ih ažu­ri­ra­li. Da­nas,<br />

uz Smart-1 Cloud, sve se au­to­mat­ski<br />

ažu­ri­ra za vas.<br />

Mo­že­te la­ko pro­ši­ri­ti na zah­tev i<br />

po­dr­ža­ti vi­še gej­tve­ja i sto­ridž kako<br />

sma­tra­te pri­klad­nim. Po­ve­zi­vanje<br />

gej­tve­ja je jed­no­stav­no, kre­i­rate<br />

HTTPS tu­nel od gej­tve­ja do servi­sa<br />

ko­ji ko­ri­sti je­din­stven ključ za<br />

au­ten­ti­fi­ka­ci­ju. Ka­da je gej­tvej objekt<br />

kre­i­ran, pre­o­sta­je sa­mo da pokre­ne­te<br />

Se­cu­re In­ter­nal Com­mu­nica<br />

tion (SIC).<br />

„To je to! Za ne­ko­li­ko mi­nu­ta može­te<br />

ima­ti naj­no­vi­ji R80.40 Ma­nage­ment<br />

sa per­fekt­nim po­kre­ta­njem<br />

funk­ci­o­nal­no­sti as a ser­vi­ce i mo­žete<br />

ima­ti ko­nek­to­va­ne sve svo­je gejtve­je<br />

oda­tle – vi se mo­že­te fo­ku­si­ra­ti<br />

na upra­vlja­nje bez­bed­noš­ću va­še orga<br />

ni za ci je i ana li zi ra ti lo go ve i do gađa­je“,<br />

is­ti­ču u Chec­kPo­in­tu.<br />

U po­re­đe­nju sa dru­gim op­ci­ja­ma<br />

pri­me­ne ma­na­ge­men­ta, kao što su<br />

sa mo stal ni otvo re ni ser ve ri i na menski<br />

ure­đa­ji za upra­vlja­nje, uz Smart-1<br />

Cloud vre­me im­ple­men­ta­ci­je je 30<br />

do 60 pu­ta kra­će! Ska­li­raj­te svo­je<br />

upra vlja ne gej tve je na zah tev do daju­ći<br />

ono­li­ko ko­li­ko vam je po­treb­no.<br />

Sve pre ko<br />

Check Po in ta<br />

Jed­na od naj­ve­ćih ko­ri­sti po­se­dova­nja<br />

Check Po­in­to­ve ar­hi­tek­tu­re za<br />

upra­vlja­nje bez­bed­noš­ću do­stup­ne<br />

iz clo­u­da je to što mo­že­te efi­ka­sno<br />

da upra­vlja­te odr­ža­va­njem. Re­ša­vanje<br />

pro­ble­ma je deo uslu­ge, ko­risni­ci­ma<br />

ni­je po­treb­na struč­nost, ni­ti<br />

postoji potreba za dodatnim osobljem,<br />

ce­lo­kup­nim odr­ža­va­njem se upra­vlja<br />

pre­ko Check Po­in­ta.<br />

Smart-1 Cloud od go va ra na evolu­i­ra­ju­će<br />

po­tre­be upra­vlja­nja bezbed­noš­ću<br />

pred­u­ze­ća da­nas. Dr­že­ći<br />

ko­rak sa naj­sa­vre­me­ni­jom bez­bednoš­ću,<br />

u mo­guć­no­sti ste da upravlja<br />

te naj no vi jim pret nja ma na uređa­ji­ma<br />

i rad­nim op­te­re­će­nji­ma preko<br />

jed­ne upra­vljač­ke kon­zo­le, sa­da u<br />

clo u du. Smart-1 Cloud ima spo sobnost<br />

da ska­li­ra i upra­vlja sve ve­ćim<br />

bro­jem gej­tve­ja ka­ko na­ša okru­ženja<br />

ra­stu, bez bri­ge o ogra­ni­če­nom<br />

fi­zič­kom pro­sto­ru sto­ri­dža ili ka­pa­cite­tu<br />

log sto­ri­dža. Naj­va­žni­je, mo­že­te<br />

efi­ka­sno upra­vlja­ti odr­ža­va­njem i ušte<br />

de ti ne ve ro vat no vre me na on boar<br />

din gu no vih gej tve ja, nad gle da nju<br />

ure­đa­ja, na­pa­ja­nju opre­me i sva­kom<br />

no­vom ap­dej­tu ili hit­nim is­prav­ka­ma<br />

– ume­sto to­ga, sve se to au­to­mat­ski<br />

ra­di za vas za­hva­lju­ju­ći Smart-1 Clou<br />

du. Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


SPECIJALNO IZDANJE<br />

Business<br />

Security<br />

ISSN 1821 - 4169<br />

www.internetogledalo.com<br />

www.ogledalo.rs<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Cloud Computing<br />

Vizija <strong>202</strong>0. godine<br />

Pri­pre­mio: Ivan Gojković<br />

redakcija@internetogledalo.com<br />

Pred­vi­đa­nja o clo­u­du<br />

za ovu i naredne go­di­ne<br />

Ni­ko ne zna šta bu­duć­nost no­si. Ko­li­ko god po­ku­ša­va­li, ni­ka­da ne mo­že­mo de­fi­ni­tiv­no re­ći šta<br />

nas oče­ku­je – do­ga­đa­ji ko­ji me­nja­ju svet <strong>202</strong>0. to su ja­sno sta­vi­li do zna­nja. Ali gle­da­ju­ći ne­dav­na<br />

is­tra­ži­va­nja i tren­do­ve mo­že­mo bar do­ne­kle uče­no na­ga­đa­ti o pro­me­na­ma ko­je do­la­ze u cloud<br />

teh­no­lo­gi­ji, ka­že Tim Fit­zge­rald, pot­pred­sed­nik pro­daj­nog ka­na­la za cloud u Se­ver­noj Ame­ri­ci<br />

u kom­pa­ni­ji In­gram Mic­ro, i sam se od­va­živ­ši da ba­ci po­gled na to šta bu­duć­nost do­no­si cloud<br />

com­pu­tin­gu. Ne­ke će mo­žda iz­ne­na­di­ti sa­zna­nje da ni­ka­da ni­je bi­lo bo­lje vre­me za part­ne­re da<br />

poč­nu is­po­ru­ku in­fra­struk­tu­re kao ser­vi­sa (In­fra­struc­tu­re as a ser­vi­ce - Ia­aS) i dru­gih cloud re­še­nja<br />

svo­jim kli­jen­ti­ma.<br />

Vi­so­ki ru­ko­vo­di­lac u kompaniji<br />

In­gram Mic­ro, od­govo­ran<br />

za ubr­za­nje ra­sta i<br />

da­lji raz­voj plat­for­mi, tr­žiš­ta i ser­vi­sa<br />

In­gram Mic­ro Clo­u­da u SAD i Ka­na­di,<br />

iz­no­si tri svo­ja pred­vi­đa­nja.<br />

Pre­dik­ci­ja 1: tr­žiš­te clo­u­da<br />

će na­sta­vi­ti da ra­ste<br />

„Sva­ka kom­pa­ni­ja ima raz­li­čite<br />

po­tre­be za clo­u­dom. Ge­ne­ral­no,<br />

sta­ri­je i ve­će or­ga­ni­za­ci­je se u ve­ćoj<br />

me­ri osla­nja­ju na na­sle­đe­ne, on-premi­ses<br />

apli­ka­ci­je, dok no­vi­ja i ma­nja<br />

pred­u­ze­ća ima­ju ten­den­ci­ju da budu<br />

cloud-na­ti­ve. No, u <strong>202</strong>0. go­di­ni,<br />

sva pred­u­ze­ća – ve­li­ka i ma­la, sta­ra i<br />

no­va – pod­stak­nu­ta su da na­pra­ve<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


skok u cloud teh­no­lo­gi­ju, jer su ko­risti<br />

od mi­gra­ci­je nji­ho­vih rad­nih proce­sa<br />

po­sta­li upa­dlji­vo oči­gled­ni“, navo­di<br />

Tim.<br />

Apur­va Jos­hi, pot­pred­sed­nik Product<br />

ode­lje­nja kom­pa­ni­je Di­gi­tal<br />

Ocean, to isto je re­zi­mi­rao za CRN:<br />

„Cloud ser­vi­si su neo­pe­van he­roj<br />

u omo­gu­ća­va­nju ovog ogrom­nog,<br />

na­glog pre­ba­ci­va­nja u re­mo­te-first<br />

rad­nu sna­gu. To je la­ko za­bo­ra­vi­ti, ali<br />

pre de­set go­di­na niš­ta od ovo­ga ne<br />

bi čak ni bi­lo mo­gu­će.“<br />

Cloud re­še­nja su se po­seb­no doka­za­la<br />

ove go­di­ne, de­mon­stri­ra­jući<br />

da upra­vlji­vost i flek­si­bil­nost u IT<br />

in­fra­struk­tu­ri či­ne vi­še od pru­ža­nja<br />

kon­ku­rent­ske pred­no­sti – one su od<br />

vi­tal­nog zna­ča­ja za op­sta­nak pred­u­ze­ća.<br />

Pre­ma IDC-u, pred­vi­đa se da će<br />

po­troš­nja na jav­ni cloud do­sti­ći 500<br />

mi­li­jar­di do­la­ra do <strong>202</strong>3. go­di­ne,<br />

što je skok sa 229 mi­li­jar­di 2019. Na<br />

osno­vu istog is­tra­ži­va­nja, Ia­aS će bi­ti<br />

naj­br­že ra­stu­ća ka­te­go­ri­ja cloud potroš­nje<br />

to­kom tog vre­me­na, sa ob­jedi­nje­nom<br />

pe­to­go­diš­njom za­jed­ničkom<br />

sto­pom ra­sta od 32% go­diš­nje.<br />

Pre­dik­ci­ja 2: bez­bed­nost<br />

i ska­la­bil­nost će po­kre­ta­ti<br />

usva­ja­nje clo­u­da<br />

Fit­zge­rald kon­sta­tu­je da je si­gurnost<br />

već sa­da ključ­na bri­ga za or­gani­za­ci­je<br />

ko­je usva­ja­ju cloud re­še­nja i<br />

pod­se­ća da je u ne­dav­nom is­tra­ži­vanju,<br />

41% IT i ope­ra­tiv­nih do­no­si­laca<br />

od­lu­ka na­ve­lo „una­pre­đe­nje bezbed­no­sti“<br />

kao pri­mar­ni raz­log za migra­ci­ju<br />

i mo­der­ni­za­ci­ju rad­nih proce­sa<br />

za Azu­re.<br />

No, ka­ko do­ba­vlja­či re­še­nja na­sta­<br />

vlja­ju da una­pre­đu­ju zaš­ti­tu ko­ri­ste­ći<br />

cloud pro­u­zvo­de, on je uve­ren da će<br />

se ovaj broj sa­mo po­ve­ća­va­ti.<br />

U toj is­toj an­ke­ti, nad­ma­šu­ju­ći sigur­nost,<br />

42% je za­u­ze­la ska­la­bil­nost.<br />

Mno­ge or­ga­ni­za­ci­je da­nas žele<br />

mo­guć­nost br­zog po­ve­ća­va­nja ili<br />

sma­nji­va­nja u za­vi­sno­sti od nji­ho­vih<br />

po­tre­ba za ko­riš­će­njem. I s pra­vom<br />

že­le da pla­te sa­mo ono što kon­zumi­ra­ju.<br />

Po miš­lje­nju To­ma Fit­zge­ralda,<br />

to će ve­ro­vat­no osta­ti slu­čaj i u<br />

do­gled­noj bu­duć­no­sti. Da­kle, za­ključu­je<br />

on, part­ne­ri ko­ji nu­de kom­pa­nija­ma<br />

šan­su da ska­li­ra­ju na zah­tev pomo­ću<br />

Ia­aS-a ili dru­gih cloud pro­iz­vo­da<br />

ima­ju sjaj­nu pri­li­ku da us­po­sta­ve dugo­ro­čan<br />

od­nos sa ko­ri­sni­ci­ma i po­veća­ju<br />

pro­fi­ta­bil­nost. Još ako mo­gu da<br />

pre­po­ru­če pri­la­go­đe­na cloud re­še­nja<br />

na osno­vu apli­ka­ci­ja i rad­nih op­te­reće­nja<br />

ko­ri­sni­ka, zaista je ne­bo gra­ni­ca.<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Pre­dik­ci­ja 3: part­ne­ri će<br />

is­ko­ri­sti­ti ovu no­vu<br />

cloud pri­li­ku<br />

Poš­to sve vi­še i vi­še pred­u­ze­ća inve­sti­ra<br />

u cloud, so­lu­tion part­ne­ri koji<br />

nu­de cloud pro­iz­vo­de po­žnje­će<br />

na­gra­de. To je po­seb­no tač­no imaju­ći<br />

u vi­du trend ku­po­vi­ne teh­nolo­gi­je<br />

u ob­li­ku stal­ne pret­pla­te na<br />

cloud ume­sto jed­no­krat­ne ku­po­vine<br />

soft­ve­ra ili har­dve­ra, sma­tra Fitzge­rald.<br />

„Do <strong>202</strong>2. go­di­ne, 60% or­ga­ni­zaci­ja<br />

će ko­ri­sti­ti po­nu­du cloud upravlja­nih<br />

ser­vi­sa eks­ter­nih pro­vaj­dera<br />

ser­vi­sa“, ka­že Sid Nag pot­predsed­nik<br />

is­tra­ži­va­nja u Gart­ne­ru. To je<br />

dvo­stru­ko vi­še ne­go 2018.<br />

U ne­dav­nom iz­veš­ta­ju, 2112 Gro­up i<br />

In­gram Mic­ro su ot­kri­li da sa­mo 49%<br />

chan­nel part­ne­ra nu­di Ia­aS re­še­nja.<br />

Taj broj pa­da na 26% ka­da je u pi­tanju<br />

palt­for­ma kao ser­vis (Plat­form as<br />

a Ser­vi­ce - Pa­aS). No, pre­ma tom istom<br />

is­tra­ži­va­nju, 79% pro­vaj­de­ra reše­nja<br />

oče­ku­je da će pro­ši­ri­ti svo­ju<br />

cloud po­nu­du u <strong>202</strong>0. ka­ko bi ka­pita­li­zo­va­li<br />

cloud mo­guć­no­sti ko­je su<br />

pred nji­ma.<br />

Pri­li­ka ko­ja se pru­ža<br />

jed­nom u ži­vo­tu<br />

„Okle­vaj­te da is­po­ru­či­te cloud<br />

pro­iz­vo­de va­šim kli­jen­ti­ma i re­skira­ćete<br />

da pro­pu­sti­te pri­li­ku ko­ja se<br />

pru­ža jed­nom u ži­vo­tu – po­seb­no sa<br />

Ia­aS-om­“, upo­zo­ra­va Tim Fit­zge­rald.<br />

„Sa ma­nje od po­lo­vi­ne chan­nel part­<br />

ne­ra ko­ji tre­nut­no nu­de Ia­aS re­šenja,<br />

sa­da je va­ša šan­sa da eta­bli­ra­te<br />

svo­je pred­u­ze­će kao vo­de­ćeg provaj­de­ra.<br />

Gart­ner pred­vi­đa da će prihod<br />

od Ia­aS-a do­sti­ći 76,6 mi­li­jar­di<br />

do­la­ra do <strong>202</strong>2. go­di­ne, što je skok<br />

sa 30,5 mi­li­jar­di u 2018. Za­po­či­njanem<br />

svo­je Ia­aS prak­se ra­ni­je umesto<br />

ka­sni­je bi­će­te u od­lič­noj po­zi­ciji<br />

da gle­da­te ka­ko vaš pri­hod ra­ste“,<br />

uve­ren je on.<br />

Ni­ko ne mo­že da vi­di bu­duć­nost,<br />

pa mo­ra­mo da de­lu­je­mo na osno­vu<br />

in­for­ma­ci­ja ko­je ima­mo. Tre­nut­no izgle­da<br />

da ni­ka­da ni­je bi­lo bo­lje vreme<br />

da se poč­ne. Pri­dru­ži­te se Azu­re<br />

Ac­ce­le­ra­te pro­gra­mu i do­bi­će­te eksklu­ziv­ne<br />

ser­vi­se, po­nu­de i pro­mo­ci­je<br />

ko­je mo­gu po­mo­ći da se vaš Ia­aS biznis<br />

po­kre­ne na­pred. Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


DIGITALNA<br />

TRANSFORMACIJA<br />

2.0<br />

ISSN 1821 - 4169<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Stu­di­ja slu­ča­ja<br />

EPS i Microsoft<br />

Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja<br />

redakcija@internetogledalo.com<br />

Ka­da veš­tač­ka in­te­li­gen­ci­ja<br />

po­ma­že u prog­no­zi po­troš­nje<br />

elek­trič­ne ener­gi­je<br />

Elek­tro­pri­vre­da Sr­bi­je (EPS) od­ne­dav­no je una­pre­di­la pro­ces prog­no­zi­ra­nja po­troš­nje i po­tra­žnje<br />

za elek­trič­nom ener­gi­jom uvo­đe­njem teh­no­lo­gi­ja ma­šin­skog uče­nja i veš­tač­ke in­te­li­gen­ci­je u svoje<br />

poslovne procese.<br />

Pre­ve­li­ka po­troš­nja ali i nedo­volj­na<br />

is­ko­riš­će­nost kapa­ci­te­ta<br />

stva­ra­ju ve­li­ke gubit­ke,<br />

pa je pre­ci­zna prog­no­za potra­žnje<br />

za elek­trič­nom ener­gi­jom od<br />

ključ­nog zna­ča­ja za EPS, ka­ko bi se<br />

pro­iz­vod­nja, snab­de­va­nje, di­stri­buci­ja<br />

i tr­go­vi­na elek­trič­nom ener­gi­jom<br />

u Sr­bi­ji od­vi­ja­li na što efi­ka­sni­ji način,<br />

uz op­ti­mal­ne troš­ko­ve.<br />

U že­lji da svoj rad uči­ne efi­ka­snijim<br />

i una­pre­de pro­ces prog­no­zi­ra­nja<br />

po­troš­nje i po­tra­žnje za elek­trič­nom<br />

ener­gi­jom, u kom­pa­ni­ju su se od­luči­li<br />

za ko­riš­će­nje Mic­ro­soft re­še­nja za<br />

ma­šin­sko uče­nje. Re­zul­tat ova­kvog<br />

pri­stu­pa je po­jed­no­sta­vljen unos i<br />

vi­zu­a­li­za­ci­ja po­da­ta­ka i mo­gućnost<br />

pre­dik­ci­je tra­žnje za elek­tričnom<br />

ener­gi­jom u du­žem vre­menskom<br />

pe­ri­o­du, dok su vre­me po­treb­no<br />

za pre­dik­ci­ju i mo­guć­nost greša­ka<br />

sma­nje­ni van svih oče­ki­va­nja<br />

kom­pa­ni­je.<br />

Pre i po sle<br />

Pre uvo­đe­nja no­vog re­še­nja, kako<br />

bi pred­vi­de­li tren­do­ve u snab­deva­nju,<br />

in­že­nje­ri u Sek­to­ru za dis­pečer­sko<br />

pla­ni­ra­nje i upra­vlja­nje pro­izvod­njom<br />

su ve­li­ke ko­li­či­ne po­da­ta­ka<br />

o po­troš­nji u pret­hod­nom pe­ri­o­du,<br />

kao i me­te­o­ro­loš­ke po­dat­ke, uno­si­li<br />

ruč­no – što je pro­ces pod­lo­žan nepre­ci­zno­sti­ma,<br />

ko­je su uti­ca­le na priho­de<br />

kom­pa­ni­je.<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Pre­ma re­či­ma iz­vrš­nog di­rek­tora<br />

ovog pred­u­ze­ća Dra­ga­na Vla­isa­vlje­vi­ća,<br />

bu­du­ći da EPS uče­stvu­je<br />

na ba­lan­snom tr­žiš­tu na sat­nom nivou,<br />

sva­ka de­vi­ja­ci­ja do­no­si do­datne<br />

troš­ko­ve. Na­kon uvo­đe­nja no­vog<br />

re­še­nja mar­gi­na greš­ke, ko­ja je va­rira­la<br />

iz­me­đu 5% i 15%, sma­nje­na je<br />

na 1.7%.<br />

„ Sma­nje­na greš­ka od­stu­pa­nja zna­či<br />

da smo sma­nji­li troš­ko­ve ko­jim bi­smo<br />

mo­ra­li da je po­kri­je­mo. Uš­te­di­mo i do<br />

600.000 evra go­diš­nje sa­mo na ba­lansnom<br />

tr­žiš­tu", ka­že glav­ni in­že­njer Dani­lo<br />

Ko­ma­ti­na i pred­vi­đa da će zbog<br />

efi­ka­sni­jeg pro­ce­sa tr­go­vi­ne, EPS ima­ti<br />

i do­dat­nih 300.000 evra pro­fi­ta go­dišnje.<br />

„Ne mo­ra­mo da po­kre­će­mo i za­usta­vlja­mo<br />

ge­ne­ra­to­re to­li­ko če­sto, pa je<br />

ma­nje kva­ro­va, što sma­nju­je troš­ko­ve<br />

po­prav­ke i tra­ja­nje odr­ža­va­nja. Pro­iz­vodi­mo<br />

i pro­da­je­mo vi­še elek­trič­ne energi­je,<br />

a ku­pu­je­mo ma­nje", pod­vla­či glavni<br />

in­že­njer EPS-a.<br />

Po­da­ci pri­ku­plje­ni u po­sled­njih<br />

dva­de­set go­di­na une­ti su u re­še­nje<br />

za­sno­va­no na Azu­re teh­no­lo­gi­ji koje<br />

ko­ri­sti ma­šin­sko uče­nje, što EPS-u<br />

obez­be­đu­je do­volj­nu br­zi­nu da se<br />

pri­la­go­di svim fluk­tu­a­ci­ja­ma. Za­hvalju­ju­ći<br />

ana­li­zi po­da­ta­ka u re­al­nom<br />

vre­me­nu i au­to­ma­ti­za­ci­ji, za prog­no­zu<br />

po­troš­nje sa­da je po­treb­no<br />

sa­mo 15 mi­nu­ta ume­sto dva sa­ta, a<br />

uš­te­đe­no vre­me ko­ri­sti se za po­boljša­nje<br />

pla­na tr­go­vi­ne. Isto­vre­me­no,<br />

Po ­w e r B I v i ­z u ­a ­l i ­z a ­c i ­j a ,u m e ­s t o r u -<br />

č­no pri­pre­mlje­nih iz­veš­ta­ja, po­boljša­va<br />

do­no­še­nje od­lu­ka u re­al­nom<br />

vre­me­nu.<br />

Op ti mal no re še nje<br />

Pro­ces je us­peš­no im­ple­men­ti­ran u<br />

sa­rad­nji sa Mic­ro­sof­tom i nji­ho­vim lokal­nim<br />

part­ne­rom In­for­ma­ti­kom A.D.,<br />

ko­ji su kao op­ti­mal­no re­še­nje za EPS<br />

pred­lo­ži­li Mic­ro­soft Azu­re Mac­hi­ne<br />

Le­ar­ning sa Po­wer Apps i Po­wer BI.<br />

„Bli­sko smo sa­ra­đi­va­li sa Mic­ro­softom,<br />

ka­ko bi­smo po­dat­ke, go­di­ne isku­stva<br />

i naš pro­ces raz­miš­lja­nja preto­či­li<br />

u kod. Sa­da je na na­ma sa­mo da<br />

obez­be­di­mo ak­tu­el­ne po­dat­ke i sistem<br />

oba­vi sve osta­lo", za­klju­ču­je Dragan<br />

Vla­i­sa­vlje­vić i na­ja­vlju­je da kompa­ni­ja<br />

tre­nut­no is­tra­žu­je ka­ko da se uz<br />

po­moć Azu­re teh­no­lo­gi­je no­si sa izazo­vi­ma<br />

kao što su pred­vi­đa­nje ce­na,<br />

pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka o tr­go­vi­ni i inte­gra­ci­ja<br />

sa po­sto­je­ćim pro­ce­si­ma. Io<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Is­tra­ži­va­nje<br />

Digitalizacija<br />

Sa­mo če­ti­ri ze­mlje EU<br />

kon­ku­rent­ne sa SAD<br />

na po­lju di­gi­ta­li­za­ci­je<br />

U borbi protiv korona virusa digitalne tehnologije imaju jedinstvenu ulogu kako za neometano<br />

od­vi­ja­nje sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta, eko­nom­skih i druš­tve­nih ak­tiv­no­sti, ta­ko i u pro­ce­su opo­rav­ka<br />

in­du­stri­je i pred­u­ze­ća. Pan­de­mi­ja ko­ro­na vi­ru­sa je pre­lom­na tač­ka za di­gi­ta­li­za­ci­ju i ozna­ča­va<br />

po­če­tak no­ve ere ubr­za­nog raz­vo­ja di­gi­tal­nih teh­no­lo­gi­ja: ono šta je ne­ka­da bi­lo „le­po ima­ti“ sada<br />

po­sta­je neo­p­hod­nost. Kom­pa­ni­je i or­ga­ni­za­ci­je ko­je že­le da se raz­vi­ja­ju i po­sta­nu još ot­por­ni­je<br />

u sred­njem i du­go­roč­nom pe­ri­o­du, ve­ro­vat­no će mo­ra­ti da se po­za­ba­ve pla­nom svo­je di­gi­tal­ne<br />

tran­sfor­ma­ci­je ka­ko bi osta­le kon­ku­rent­ne u okvi­ri­ma „no­ve re­al­no­sti“, po­ka­zu­je is­tra­ži­va­nje EIB<br />

Gru­pa­ci­je.<br />

No­vi iz­veš­taj Evrop­ske inve­sti­ci­o­ne<br />

ban­ke „Ko je<br />

spre­man za no­vo di­gi­talno<br />

do­ba? Po­da­ci iz EIB-og is­tra­živa­nja<br />

o in­ve­sti­ra­nju” pre­gled je stanja<br />

di­gi­ta­li­za­ci­je u Evr­op­skoj uni­ji i<br />

Sje­di­nje­nim Ame­rič­kim Dr­ža­va­ma<br />

iz je­din­stve­ne po­slov­ne per­spek­tive.<br />

Is­tra­ži­va­nje spro­ve­de­no na nivou<br />

kom­pa­ni­ja po­ka­za­lo je da firme<br />

iz Evrop­ske uni­je u ve­ći­ni sek­tor<br />

a z a ­o ­s t a ­j u z a o n i ­m a i z S A D - a . I z ­v e-<br />

š­taj do­no­si i pre­gled iza­zo­va sa<br />

ko­ji­ma se kom­pa­ni­je su­o­ča­va­ju u<br />

do­me­nu uvo­đe­nja i in­ve­sti­ra­nja u<br />

di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je. Po­seb­na pažnja<br />

po­sve­će­na je pi­ta­nju pri­stupa<br />

me­nadž­men­ta pro­ce­su di­gi­ta­li­za-<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


­ci­je, struč­noj rad­noj sna­zi i re­gu­la­tornom<br />

okvi­ru ko­ji uti­če na di­gi­ta­li­za­ciju<br />

evrop­skih i ame­rič­kih kom­pa­ni­ja.<br />

„Ako bi evrop­ski za­ko­no­dav­ci žele­li<br />

da evrop­ske kom­pa­ni­je po­sta­nu<br />

vi­še di­gi­tal­ne, mo­ra­ju da se po­zaba­ve<br />

struk­tur­nim pre­pre­ka­ma za inve­sti­ra­nje<br />

u di­gi­ta­li­za­ci­ju. Za­ko­no­dav­ne<br />

ak­tiv­no­sti tre­ba da raz­vi­ju me­re<br />

ka­ko bi se ubr­za­lo uvo­đe­nje di­gi­ta­li­za-<br />

­ci­je. One pod­ra­zu­me­va­ju so­fi­sti­ci­ra­ni­je<br />

me­na­džer­ske veš­ti­ne i prak­se, ko­ji­ma<br />

bi se po­bolj­ša­la struč­nost za­po­sle­nih<br />

kroz obu­ke i ti­me olak­ša­lo in­ve­sti­ranje<br />

u ne­ma­te­ri­jal­ne re­sur­se i di­gi­tal­ne<br />

teh­no­lo­gi­je. Tre­nut­na eko­nom­ska kri­za<br />

iza­zva­na pan­de­mi­jom Co­vid-19 mo­že<br />

bi­ti šan­sa da ne­ke od ovih ini­ci­ja­ti­va izbi­ju<br />

u pr­vi plan”, sma­tra De­bo­ra Re­voltel­la,<br />

glav­ni eko­no­mi­sta EIB-a.<br />

EU ka sni sa di gi ta li za ci jom<br />

u od no su na SAD<br />

EIB-ov in­deks di­gi­ta­li­za­ci­je, predsta­vljen<br />

u iz­veš­ta­ju, za­sno­van je na<br />

po­da­ci­ma do­bi­je­nim od evrop­skih i<br />

ame­rič­kih kom­pa­ni­ja i po­ka­zu­je da<br />

EU ka­ska za SAD. Je­di­ne če­ti­ri ze­mlje<br />

EU ko­je pred­nja­če u di­gi­ta­li­za­ci­ji u odno­su<br />

na SAD su Dan­ska, Ho­lan­di­ja,<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Češ­ka Re­pu­bli­ka i Fin­ska.<br />

U pro­se­ku, evrop­ske kom­pa­ni­je<br />

su ret­ko u pot­pu­no­sti di­gi­ta­li­zo­vane<br />

i ma­nje ula­žu i usva­ja­ju di­gi­talne<br />

teh­no­lo­gi­je od svo­jih kon­ku­rena­ta<br />

iz SAD-a. Raz­li­ka iz­me­đu SAD<br />

i EU je po­seb­no ve­li­ka u gra­đe­vinskom<br />

sek­to­ru, gde je udeo di­gi­talnih<br />

kom­pa­ni­ja 40% u EU, a 61% u<br />

SAD. Raz­li­ka u sto­pi uvo­đe­nja di­gital­nih<br />

teh­no­lo­gi­ja iz­me­đu EU i američ­kih<br />

kom­pa­ni­ja je 13% po­e­na u<br />

uslu­ga­ma i 11% po­e­na u sek­to­ru infra­struk­tu­re.<br />

Ka­da je pro­iz­vod­ni sek­tor<br />

u pi­ta­nju, sa­mo 66% kom­pa­nija<br />

u EU je uve­lo naj­ma­nje jed­nu digi­tal­nu<br />

teh­no­lo­gi­ju, u po­re­đe­nju sa<br />

78% ko­li­ko ih je u SAD.<br />

EIB-ov in deks<br />

di gi ta li za ci je<br />

Bo lji re zul ta ti uz<br />

di gi ta li za ci ju<br />

po slo va nja<br />

Iz­vor: Po­da­ci pri­ku­plje­ni na ni­vou kom­pa­ni­ja u okvi­ru EIB-ovog is­tra­živa­nja<br />

o in­ve­sti­ra­nju iz 2019. go­di­ne. EIB-ov in­deks di­gi­ta­li­za­ci­je sa­sto­ji<br />

se od pet kom­po­nen­ti: di­gi­tal­ni in­ten­zi­tet, di­gi­tal­na in­fra­struk­tu­ra,<br />

in­ve­sti­ra­nje u soft­ver i po­dat­ke, in­ve­sti­ci­je u po­bolj­ša­ne or­ga­ni­za­ci­o­ne<br />

i po­slov­ne pro­ce­se, kao i stra­teš­ki si­stem mo­ni­to­rin­ga<br />

Iz­veš­taj uka­zu­je da di­gi­ta­li­za­ci­ja poslo­va­nja<br />

da­je bo­lje i di­na­mič­ni­je re­zulta­te.<br />

Di­gi­ta­li­zo­va­ne kom­pa­ni­je ima­ju<br />

ve­ću pro­duk­tiv­nost u od­no­su na nedi­gi­ta­li­zo­va­ne,<br />

kao i bo­lja upra­vljač­ka<br />

re­še­nja, ino­va­tiv­ni­ja su, be­leže<br />

br­ži rast i ima­ju ve­ću mo­guć­nost<br />

otva­ra­nja bo­lje pla­će­nih rad­nih mesta.<br />

Ta­ko­đe ima­ju spo­sob­nost lakšeg<br />

opo­rav­ka na­kon glo­bal­nih kriza.<br />

Za di­gi­ta­li­za­ci­ju je va­žna ve­li­či­na:<br />

ve­li­ke kom­pa­ni­je su sklo­ni­je br­žoj<br />

di­gi­ta­li­za­ci­ji ka­ko u EU, ta­ko i u SAD,<br />

što je na­ro­či­to va­žno kod ve­li­kih<br />

pred­u­ze­ća ko­ja se ba­ve pro­iz­vodnjom.<br />

Sve­ga 30% evrop­skih kom­pani­ja<br />

sa ma­nje od de­set za­po­sle­nih je<br />

usvo­ji­lo di­gi­tal­ne teh­no­lo­gi­je, dok se<br />

kod kom­pa­ni­ja sa vi­še od 250 za­posle­nih<br />

ovaj udeo po­ve­ća­va na 79%.<br />

Glav­na pre­pre­ka, ko­ja je ka­rak­te­ristič­na<br />

za Evro­pu, je ne­po­volj­na raspo­de­la<br />

ula­ga­nja u di­gi­tal­ne teh­no-­<br />

lo­gi­je u od­no­su na ve­li­či­nu kom­pani­ja.<br />

Mno­ge ma­le, po­go­to­vo sta­rije<br />

kom­pa­ni­je u EU sma­tra­ju da su<br />

tr­žiš­na re­gu­la­ti­va u ve­zi sa rad­nom<br />

sna­gom i po­slo­va­njem i ne­do­sta­tak<br />

spolj­nih iz­vo­ra fi­nan­si­ra­nja glav­ne<br />

pre­pre­ke in­ve­sti­ra­nju, što mo­že dodat­no<br />

da uspo­ri uvo­đe­nje di­gi­tal­ne<br />

teh­no­lo­gi­je.<br />

EIB-ovi pro jek ti iz obla sti<br />

di gi ta li za ci je na<br />

Za pad nom Bal ka nu<br />

U Sr­bi­ji se ra­di na pro­ce­ni pro­jek­ta<br />

di­gi­ta­li­za­ci­je ško­la. Ra­di se o po­tenci­jal­noj<br />

in­ve­sti­ci­ji vred­noj 100 mi­li­ona<br />

evra ko­ja će omo­gu­ći­ti uvo­đe­nje<br />

in­ter­ne­ta, no­ve IT opre­me, elek­tronskih<br />

udž­be­ni­ka, uči­o­ni­ca i dnev­nika,<br />

kao i ospo­so­blja­va­nje na­stav­nog<br />

ka­dra za spro­vo­đe­nje di­gi­ta­li­zo­vane<br />

edu­ka­ci­je. Pro­je­kat će, iz­me­đu<br />

osta­log, omo­gu­ći­ti osnov­nim i srednjim<br />

ško­la­ma ši­rom Sr­bi­je neo­me­tano<br />

od­vi­ja­nje na­stav­ne na da­lji­nu i u<br />

si­tu­a­ci­ja­ma ka­da je zbog vi­ru­sa, prirod­nih<br />

ili dru­gih ne­po­go­da neo­phod­no<br />

osta­ti kod ku­će.<br />

U Sr­bi­ji EIB je uklju­čen i u pro­jek­te<br />

iz­grad­nje na­uč­no-teh­no­loš­kih centa­ra<br />

u Be­o­gra­du, Ni­šu i No­vom Sadu,<br />

ko­ji će se, iz­me­đu osta­log, ba­vi­ti<br />

i na­pred­nim teh­no­lo­gi­ja­ma i di­gi­ta­liza­ci­jom.<br />

Ovi raz­voj­ni cen­tri oku­pljaju<br />

ino­va­tiv­ne IT i sta­rt-up kom­pa­nije<br />

ko­je se ba­ve di­gi­tal­nim uslu­ga­ma<br />

i kre­i­ra­njem soft­ver­skih re­še­nja za<br />

kom­pa­ni­je, ko­je do­pri­no­se di­gi­ta­liza­ci­ji<br />

do­ma­će pri­vre­de. Za ovaj program<br />

EIB je do sa­da iz­dvo­jio 200 mili­o­na<br />

evra.<br />

U Al­ba­ni­ji je u to­ku raz­voj re­gi­o­nalne<br />

ši­ro­ko­po­ja­sne in­ter­net mre­že, koji<br />

se pri­pre­ma u sa­rad­nji sa WBIF-om<br />

(In­ve­sti­ci­o­nim okvi­rom za Za­pad­ni<br />

Bal­kan). Ovaj pro­je­kat će zna­či­ti potpu­no<br />

di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju al­banske<br />

eko­no­mi­je i druš­tva ko­ji su do<br />

sa­da ima­li naj­ma­nji ni­vo pe­ne­tra­cije<br />

fik­snog ši­ro­ko­po­ja­snog in­ter­neta<br />

u re­gi­o­nu od sa­mo 10%. Oče­kuje<br />

se da će za­hva­lju­ju­ći ovoj ini­ci­ja­ti­vi<br />

500 zdrav­stve­nih i 3.000 obra­zov­nih<br />

usta­no­va ima­ti fik­sni ši­ro­ko­po­ja­sni<br />

in­ter­net br­zi­ne od naj­ma­nje 30 MB,<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


O EIB-om is tra ži va nju o in ve sti ra nju (EI BIS)<br />

Is­tra­ži­va­nje EIB Gru­pa­ci­je o in­ve­sti­ra­nju i in­ve­sti­ci­o­nim fi­nan­si­ja­ma je<br />

je­din­stve­no go­diš­nje is­tra­ži­va­nje ko­jim je ob­u­hva­će­no 13.500 kom­pa­nija.<br />

U pi­ta­nju su fir­me iz ze­ma­lja čla­ni­ca EU, kao i uzo­rak ame­rič­kih kompa­ni­ja<br />

ko­je slu­že za upo­red­nu oce­nu per­for­man­si. Pri­ku­plja­ju se po­da­ci<br />

o ka­rak­te­ri­sti­ka­ma i re­zul­ta­ti­ma fir­mi, ra­ni­jim in­ve­sti­ci­o­nim ak­tiv­no­sti­ma<br />

i bu­du­ćim pla­no­vi­ma, iz­vo­ri­ma fi­nan­si­ra­nja, pro­ble­mi­ma sa fi­nan­si­ranjem<br />

i osta­lim iza­zo­vi­ma sa ko­ji­ma se pri­vre­da da­nas su­o­ča­va. Ko­ri­ste­ći<br />

me­to­do­lo­gi­ju stra­ti­fi­ko­va­nog uzo­r­ko­va­nja, EI­BIS je re­pre­zen­ta­tiv­no is-­<br />

tra­ži­va­nje za sve ze­mlje čla­ni­ce EU i za SAD, kao i za kla­se kom­pa­ni­ja po<br />

ve­li­či­ni (od mi­kro do ve­li­kih) i za če­ti­ri glav­na sek­to­ra. Osmiš­lje­na je ta­ko<br />

da iz­gra­di pa­nel za po­sma­tra­nje ko­ji omo­gu­ću­je iz­ra­du ana­li­za u vremen­skim<br />

in­ter­va­li­ma, kao i do­no­še­nje za­klju­ča­ka ko­ji mo­gu da se do­vedu<br />

u ve­zu sa bi­lan­si­ma sta­nja i po­da­ci­ma o pro­fi­tu i gu­bi­ci­ma kom­pa­ni­ja.<br />

EI­BIS je raz­vi­lo i nji­me upra­vlja Eko­nom­sko ode­lje­nje EIB-a, uz po­drš­ku<br />

agen­ci­je Ip­sos MO­RI ka­da je u pi­ta­nju raz­voj i pri­me­na.<br />

Za vi­še in­for­ma­ci­ja posetite http://www.eib.org/ei­bis.<br />

­bi­li­ta­ci­ju obra­zov­nog si­ste­ma, ko­ji je<br />

pot­pi­san kra­jem proš­le go­di­ne. Time<br />

su ka­pa­ci­te­ti pro­ši­re­ni na 2.070<br />

me­sta za no­ve uče­ni­ke, a kre­i­ra­no<br />

je i oko 530 no­vih rad­nih me­sta. EIB<br />

uče­stvu­je sa 18 mi­li­o­na evra u ovom<br />

pro­jek­tu vred­nom ukup­no 40 mi­li­ona<br />

evra, a EU je kroz ERI (Ini­ci­ja­ti­vu<br />

za eko­nom­sku ot­por­nost) do­ni­rala<br />

2,7 mi­li­o­na evra bes­po­vrat­nih sredsta­va.<br />

Io<br />

a za­stu­plje­nost u do­ma­ćin­stvi­ma će<br />

se po­ve­ća­ti na čak 70%.<br />

-U Cr­noj Go­ri je zna­ča­jan pro­je­<br />

kat uvo­đe­nja no­ve in­for­ma­ci­o­ne i digi­tal­ne<br />

teh­no­lo­gi­je u 17 obra­zov­nih<br />

u s t a ­n o ­va u o k v i ­r u p ro ­g r a ­m a z a re ­h a -<br />

Iz­veš­taj i ana­li­ze po ze­mlja­ma može­te<br />

pro­či­ta­ti na https://www.eib.<br />

org/en/pu­bli­ca­ti­ons/wh­o-is­-pre­pared-for­-the­-new­-di­gi­tal-ag­e<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Osvrt<br />

Zo ran Pe ro vić<br />

Preuzeto sa Do men.rs<br />

Za ro ni mo u in ter net<br />

Zaš­to in­ter­net ra­di i u do­ba pan­de­mi­je? Šta mo­že­mo da ura­di­mo sa­mi? Šta je is­pod ha­u­be? Bac­kbo­ne,<br />

BGP? CDN, IXP? DNS? Od­go­vo­ri se na­la­ze u tek­stu, a va­žne pre­po­ru­ke su da­te na kra­ju<br />

član­ka.<br />

Ovih da na svi za vi si mo od<br />

in ter ne ta. Ne sa mo od<br />

kva li te ta in ter net-ve ze,<br />

već i od ras po lo ži vo sti i si gur no sti<br />

uslu ge ko ju do bi ja mo, ka ko od svog<br />

lo kal nog in ter net pro vaj de ra (optič<br />

ki, ka blov ski, ADSL, Wi Fi, 3G, 4G,<br />

mo bil ni), ta ko i od pro vaj de ra ra znih<br />

in ter net uslu ga (DNS, pre tra ži va nje,<br />

on li ne TV, vi deo stri ming), pro vaj dera<br />

ko la bo ra ci o nih plat for mi, pro vajde<br />

ra plat for mi za dru že nje i raz menu<br />

sli ka, re ce pa ta, uti sa ka, sta vo va,<br />

dr žav nih plat for mi za pri ja vu po reza,<br />

pri ja vu de ce u vr ti će, pri ja vu dece<br />

u ško le, edu ka tiv nih plat for mi za<br />

osnov nu i sred nju ško lu, vi še i vi so ke<br />

stu di je. U stva ri, još ma lo, pa nam je<br />

ceo ži vot on li ne!!!<br />

Ka ko to da in ter net ra di i ka da ima<br />

tri pu ta vi še sa o bra ća ja? Šta bi se<br />

de si lo ka da bi se na uli ca ma bi lo kog<br />

ve le gra da od jed nom po ja vi lo tri puta<br />

vi še au to mo bi la? Ka ko to da in ternet<br />

ra di i ka da se po ja vi 10 pu ta vi še<br />

edu ka tiv nih vi deo-sa dr ža ja? Ko ja bi<br />

to zgra da bi bli o te ke ili fa kul te ta mogla<br />

da pri mi 10 pu ta vi še knji ga, profe<br />

so ra, stu de na ta?<br />

Ka ko to da in ter net ra di i ka da se prome<br />

ne na vi ke ko ri sni ka, a po go to vo kada<br />

mnogi od tih korisnika nisu dobro­<br />

na mer ni? Ko ja bi to gra ni ca i po li ci ja<br />

za u sta vi la mno go stru ko po ve ćan auto<br />

mo bil ski sa o bra ćaj, uz de talj nu kontro<br />

lu zlo u po tre ba?<br />

Jed no stav no, in ter net je na pravljen<br />

da iz dr ži nu kle ar na pu sto šenja!<br />

„Ar hi tek tu ru“ in ter ne ta pan demi<br />

ja ni je ni za gre ba la. Čvr sto sto je<br />

„spolj ni ga ba ri ti“, a „te me lji ni su potko<br />

pa ni“!<br />

Kom pli ko va no: Ar mi ja struč nja ka<br />

naj ra zli či ti jih pro fi la da no noć no „dr ži<br />

vo du“, a ne bro ja no mno go high-tech<br />

ure đa ja op slu žu je na še po tre be. Nepre<br />

gled ni or ma ni pre pu ni opre me u<br />

ne kim hlad nim i mrač nim so ba ma, u<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


vi so ko obez be đe nim zgra da ma, navla<br />

če tka nje vir tu el ne re al no sti preko<br />

na ših oči ju. Da nas vi še ne go ikada<br />

do sa da!<br />

Is pod ha u be<br />

Ovo je ret ko pri ča na pri ča o okosni<br />

ci, tzv. kič mi in ter ne ta, gde se nala<br />

ze ser ve ri, ru te ri, sto ri dži... Sve brži,<br />

sve moć ni ji, sve ma njih di men zi ja<br />

i sve ih je vi še.<br />

Ali, da kre ne mo od po čet ka, od<br />

na ših ču la vi da, slu ha, do di ra...<br />

Gle da no iz ugla svih kraj njih ko ri sni ka,<br />

internet je svetlucanje m ob i ln o g tele­<br />

fo na u mra ku, imejl pro či tan na lap topu,<br />

mo žda ne ki vir tu el ni bo rac po pular<br />

ne on li ne igre ko ji iz vi ri iz gej ming<br />

kon fi gu ra ci ja sa mul ti-screen ekra ni ma<br />

ili, u no vi je vre me, se ri je i fil mo vi ko je<br />

gle da mo na pa met nom TV-u.<br />

Iz bor kraj njih ure đa ja za pri stup inter<br />

ne tu da le ko pre va zi la zi da naš nju temu,<br />

pa će mo pre ći da lje na mre žne<br />

ele men te i iz bo re ko je mo že te na pravi<br />

ti ka ko bi vam in ter net bio bo lji.<br />

Pa ra me tri kva li te ta in ter ne ta su<br />

mno gi: br zi na pre u zi ma nja (dow nload),<br />

br zi na sla nja (upload), kaš njenje<br />

(ping la tency), va ri ja ci ja kaš njenja<br />

(jit ter), gu bi tak pa ke ta...<br />

Do sta je bit no pri hva ti ti či nje nicu<br />

da kva li tet in ter ne ta va ri ra u toku<br />

da na, u to ku ne de lje, u za vi sno sti<br />

od ure đa ja sa ko ga se pri stu pa, DNS<br />

ser ve ra ko ji se ko ri sti, lo ka ci je, vr ste<br />

i op te re će no sti ser ve ra za me re nje<br />

pa ra me ta ra kva li te ta, ali i od vr ste<br />

pri stu pa (mo bil ni, kabl, ADSL, op ti ka,<br />

Wi Fi), po na ša nja ko ri sni ka u bli zi ni,<br />

ali i ko ri sni ka ko ji pri stu pa ju istim sadr<br />

ža ji ma i apli ka ci ja ma kao i vi. U tri<br />

re či: Ne ma ga ran ci ja kva li te ta!<br />

Na mno ge aspek te kva li te ta inter<br />

ne ta ko ri sni ci mo gu sa mi da utiču,<br />

ali mno gi su u nad le žno sti va šeg<br />

in ter net pro vaj de ra, a ne ki su i kod<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


pru ža o ca in ter net uslu ga (druš tve ne<br />

mre že, on li ne TV, ga ming, gam bling,<br />

email, Vi ber/ Skype/ Wha stApp/<br />

Sig nal/ Te le gram), a i kon takt sa vašim<br />

in ter net pro vaj de rom naj češ će<br />

mo že ima ti naj vi še uti ca ja na po pravlja<br />

nje kva li te ta in ter ne ta.<br />

Internet u stanu – uradi<br />

sam<br />

Ure đa ji ko ji slu že za pri stup in terne<br />

tu se uglav nom po ve zu ju Wi Fi vezom<br />

ili ba kar nim eter net ka blom.<br />

I tu je pr va, ta ko zva na, tač ka koncen<br />

tra ci je. Kuć ni ru ter ko ji ob je dinju<br />

je zah te ve svih ure đa ja u va šem<br />

sta nu/ku ći/kan ce la ri ji mo že bi ti jeftin<br />

i sla bih ka rak te ri sti ka, Wi Fi može<br />

bi ti ma le iz la zne sna ge (do bro za<br />

zdra vlje, ali lo še za br zi nu in ter neta),<br />

kom šij ski Wi Fi ure đaj mo že da<br />

sme ta, a po go to vo u gu sto na se ljenim<br />

sre di na ma, ve o ma če sto je već i<br />

DNS ser ver „for si ran“, a da ko ri sni ci<br />

to ga ni su sve sni. Go to vo uvek se ispla<br />

ti ulo ži ti u sa vre me ni ji ru ter/Wi­<br />

Fi ure đaj, do bar iz bor fre kven cij skih<br />

ka na la na ko ji ma Wi Fi ra di, ali i pode<br />

si ti ne ki od vi so ko per for mantnih<br />

i vi so ko bez bed nih DNS ser vera.<br />

Za pa met ni TV i tzv. sto ne ra čuna<br />

re uvek bi raj te ži ča nu ve zu ba karnim<br />

eter net ka blom. I po red na po ra<br />

za spro vo đe nje ka bla, is pla ti se sva ki<br />

ulo že ni mi nut i di nar...<br />

Po seb nu pa žnju tre ba usme ri ti i ka<br />

„saj ber hi gi je ni“. Ko ri sti te an ti-vi rus<br />

pro gra me, ažu ri raj te svo je ope ra tivne<br />

si ste me i pri dr ža vaj te se pre poru<br />

ka (ne otva raj te sum nji ve mej lo ve,<br />

ne po se ćuj te ne po u zda ne saj to ve...),<br />

jer ma li ci o zne ak tiv no sti neo d go vornih<br />

ha ke ra mo gu is ko ri sti ti (i op te reti<br />

ti) re sur se va ših ure đa ja u ne le gal<br />

ne svr he!<br />

Pri­stup­na mre­ža (last mi­le)<br />

– pa­žlji­vo iza­be­ri­te<br />

pro­vaj­de­ra<br />

Naj po pu lar ni ji je pri stup in ter ne tu<br />

pre ko mo bil nih mre ža. Kaš nje nje je<br />

zna čaj no ve će ne go kod op ti ke, kabla<br />

i ADSL-a, ali to je pro blem ko ji će<br />

5G mo bil na mre ža re ši ti. Ogra ni če ni<br />

re sur si fre kven cij skog spek tra su sve<br />

ma nji pro blem, ali do la ze do iz ra žaja<br />

na ve li kim sku po vi ma (kon cer ti,<br />

utak mi ce, kon fe ren ci je), ka da za ko ni<br />

fi zi ke ne do zvo lja va ju ve će ka pa ci tete.<br />

Ve ro va li ili ne, ali pro le će i li sta nje<br />

dr ve ća pred sta vlja ju če sto ne za o bila<br />

znu pre pre ku za elek tro mag netne<br />

ta la se, po go to vo vi ših uče sta lo sti<br />

ko je ko ri ste 4G i 5G mre že.<br />

Ka blov ski ope ra te ri ko ri ste ko aksi<br />

jal ni kabl, ko ji ima ši ro ku pro pu snu<br />

moć, pa uz no ve teh no lo gi je pre nosa<br />

mo gu ko ri sni ci ma da po nu de brzi<br />

ne od par sto ti na Mbps, ko je se,<br />

na ža lost, če sto de le iz me đu ko ri snika<br />

u istom ula zu, bli skim uli ca ma,<br />

po ne kad i ce lim na se lji ma. Ka blov ski<br />

ope ra te ri ubr za no una pre đu ju svoje<br />

mre že, od svo jih cen tral nih lo ka cija<br />

pre ma kraj njim ko ri sni ci ma, i menja<br />

ju ko ak si jal ne ka blo ve op tič kim<br />

ka blo vi ma, či ja pro pu sna moć go tovo<br />

da ne ma gra ni cu. Da nas su br zi ne<br />

i od 100 hi lja da Mbps sa svim uo biča<br />

je ne i ši ro ko do stup ne, pa se i tač<br />

ke kon cen tra ci je sve vi še pri bli ža vaju<br />

ko ri sni ci ma, što za po sle di cu ima<br />

sve ma nju de gra da ci ju pa ra me ta ra<br />

kva li te ta u ča so vi ma vrš nog op te reće<br />

nja (ti pič no oko 13 ča so va i po novo<br />

iz me đu 21 i 23 ča sa).<br />

ADSL ope ra te ri ko ri ste ka blo ve<br />

ko ji su se ra ni je ko ri sti li sa mo za tele<br />

fon ske uslu ge, ali su na pret kom<br />

teh no lo gi je (ADSL2+, VDSL, Vec toring)<br />

po sta li spo sob ni da na kratka<br />

ra sto ja nja pre ba ce sto ti ne Mbps.<br />

I ADSL ope ra te ri ubr za no po sta vljaju<br />

op ti ku sve bli že kraj njim ko ri sni cima,<br />

a ure đa ji za po ve zi va nje kraj njih<br />

ko ri sni ka su pro seč no na par stoti<br />

na me ta ra, što omo gu ća va sto tinjak<br />

Mbps, prak tič no bez agre gaci<br />

je sa kom ši ja ma. Uko li ko je mre ža<br />

ade kvat no pro jek to va na i, na ro či to<br />

va žno, uko li ko su pro jek tan ti mreže<br />

pred vi de li eks plo zi ju on li ne vi deo<br />

sa o bra ća ja, ko ja se do go di la prethod<br />

nih go di na i de ce ni ja.<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Op tič ki pri stup je za ne ke sa dašnjost,<br />

a za mno ge že lje na bu duć<br />

nost. U pot pu no sti se me nja pa radig<br />

ma ko riš će nja in ter ne ta. Pre nos<br />

po da ta ka je prak tič no bez gre ša ka<br />

i omo gu ća va ne slu će nu in ter ak tivnost,<br />

ka pa ci te ti se teš ko mo gu napu<br />

ni ti sa dr ža ji ma ko ji već uve li ko<br />

pre va zi la ze mo guć no sti ljud skih čula<br />

vi da i slu ha. Po sto je iza zo vi na bavke<br />

no ve ge ne ra ci je ure đa ja, ko ji će<br />

do kra ja mo ći da is ko ri ste po ten cija<br />

le gi ga bit nih lin ko va, ali oni će biti<br />

pre va zi đe ni. Ovih da na je dan od<br />

ve li kih srp skih ope ra te ra je na svoju<br />

GPON mre žu po ve zao i pr vog 10<br />

Gbps ko ri sni ka.<br />

Oko­sni­ca (Bac­kbo­ne)<br />

in ter ne ta – in for mi ši te se<br />

Oko sni ca in ter ne ta je vir tu el no mesto<br />

gde se iz me đu se be po ve zu ju<br />

pro vaj de ri i to ve za ma ka pa ci te ta koji<br />

su ne za mi sli vi za kraj nje ko ri sni ke.<br />

Teš ko je za mi sli ti ka ko bi je dan ko risnik<br />

za svo jim rad nim sto lom uopšte<br />

is ko ri stio ve zu od 100 hi lja da Mbps.<br />

SSD di sko vi ni su to li ko br zi da sni me<br />

faj lo ve, ser ve ri ko ji ša lju te faj lo ve nisu<br />

do volj no moć ni da po ša lju faj lo ve<br />

tim br zi na ma, vi deo snim ci ni u najve<br />

ćoj re zo lu ci ji (ko ja pri to me preva<br />

zi la zi mo guć no sti na šeg oka) ne<br />

do sti žu 100 hi lja da Mbps. Te br zi ne<br />

se ko ri ste sa mo na naj vi šim tač ka ma<br />

agre ga ci je u ta ko zva nim car ri er’s carri<br />

er mre ža ma, gde se sa bi ra sa o bra ćaj<br />

sto ti na hi lja da in ter net ko ri sni ka.<br />

Ka ko bi ne za vi sne mre že ko mu ni cira<br />

le iz me đu se be, dav nih hlad no ra tovskih<br />

da na proš log ve ka, osmiš ljen je<br />

Bor der Ga te way Pro to col – BGP4, ko ji<br />

je i dan-da nas jed na od osnov nih kari<br />

ka u self-he a ling ar hi tek tu ri in ter neta,<br />

ko ja je od nu le osmiš lje na ka ko bi<br />

se odr ža le ko mu ni ka ci je u do ba ve likih<br />

glo bal nih pro me na. BGP4 je za služan<br />

što in ter net i da lje ra di ka da su neke<br />

ve ze u pre ki du i omo gu ća va ak tivi<br />

ra nje al ter na tiv nog usme ra va nja sao<br />

bra ća ja.<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


IXP – In ter net<br />

Ex chan ge Po int<br />

Ne ka da dav no po sto ja la je i hi jerar<br />

hij ska po de la in ter net pro vaj de ra<br />

na Ti er-1, Ti er-2, Ti er-3, ali su ta vreme<br />

na dav no proš la, jer su in ter net<br />

pro vaj de ri pr vo po če li da se po vezu<br />

ju iz me đu se be (pe e ring), a ka da<br />

se to po ve zi va nje uslo ži lo zbog veli<br />

kog bro ja in ter net pro vaj de ra (i još<br />

ve ćeg bro ja me đu ve za iz me đu njih),<br />

na pra vlje ne su ta ko zva ne tač ke za<br />

raz me nu in ter net sa o bra ća ja (In ternet<br />

Ex chan ge Po int – IXP), ko je su<br />

po sta le cen tral ne tač ke za raz me nu<br />

in ter net sa o bra ća ja u ce lom sve tu.<br />

U Sr bi ji je cen tral na tač ka za raz<br />

me nu in ter net sa o bra ća ja SOX -<br />

Ser bian Open eX chan ge, sa opremom<br />

po svim ve ćim da ta cen tri ma u<br />

Be o gra du i Ni šu i uda lje nim lo ka cija<br />

ma u Be ču i So fi ji.<br />

Tre nut no su naj ve će svet ske tač<br />

ke za raz me nu in ter net sa o bra ćaja<br />

u Lon do nu, Am ster da mu i Frankfur<br />

tu i na njih su po ve za ni go to vo<br />

svi ve li ki in ter net pro vaj de ri ovo ga<br />

sve ta. U re gi o nu ju go i stoč ne Evrope<br />

po sto je na ci o nal ne i re gi o nal ne<br />

tač ke za raz me nu in te r net sa o bra ćaja,<br />

a mi će mo po bro ja ti sa mo naj veće:<br />

Vi en na In ter net Ex chan ge – VIX.<br />

AT, Ser bian Open eX chan ge – SOX.<br />

RS, Bu da pest In ter net Ex chan ge –<br />

BIX.HU, Cro a tian In ter net Ex change<br />

– CIX.HR, Slo ve nian In ter net Exchan<br />

ge – SIX.SI, u Bu gar skoj NE TIX.<br />

BG , BIX.BG i B-IX.BG, u Grč koj GR-IX.<br />

GR, u Ru mu ni ji Bal can-IX.NET i Ro­<br />

NIX.RO , u Češ koj NIX.CZ.<br />

CDN – Con tent<br />

De­li­very Net­work<br />

Isto vre me no sa de cen tra li za ci jom<br />

in ter ne ta i mu nje vi to ra stu ćom popu<br />

lar noš ću plat for mi za pre tra ži vanje,<br />

di stri bu ci ju vi deo sa dr ža ja, distri<br />

bu ci ju vi deo igri ca, on li ne gaming,<br />

na sta la je po tre ba da se najra<br />

zli či ti ji in ter net sa dr ža ji smeš ta ju u<br />

ne po sred noj bli zi ni kraj njih ko ri snika,<br />

ka ko bi su bjek tiv ni ose ćaj kon zumi<br />

ra nja in ter net sa dr ža ja bio na najvi<br />

šem ni vou. To je prak tič no zna čilo<br />

da su in ter net gi gan ti „po se ja li“<br />

svo je ser ve re po ce lom sve tu, ali primar<br />

no ko lo ci ra no sa tač ka ma za razme<br />

nu in ter net sa o bra ća ja, jer oda tle<br />

la ko mo gu da „do hva te“ sve mre že,<br />

tj. nji ho ve ko ri sni ke, a po tom po stepe<br />

no i u mre že sa mih in ter net provaj<br />

de ra.<br />

U Sr bi ji se na la zi mno go ser ve ra ko ji<br />

pri pa da ju CDN mre ža ma, a op slu žu ju<br />

ko ri sni ke ne sa mo u Sr bi ji, već i u ši rem<br />

re gi o nu Ju go i stoč ne Evro pe, kroz linko<br />

ve do ma ćih in ter net pro vaj de ra, ali i<br />

do ma će tač ke za raz me nu in ter net sao<br />

bra ća ja – SOX, ko ja ima iz u zet nu regi<br />

o nal nu po ve za nost.<br />

Pri rod no je po sta vi ti pi ta nje ko<br />

„or ke stri ra“ di stri bu ci ju in ter net sadr<br />

ža ja, tj. ko od lu ču je ko ji ser ver će<br />

is po ru či ti in ter net sa dr žaj ko jem kori<br />

sni ku? Re še nje je po nu dio do bri<br />

sta ri DNS.<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


DNS – Do main<br />

Na­me System<br />

Po red hlad no ra tov skog BGP4 meha<br />

ni zma, po sto ji i vrš njak DNS, ta kozva<br />

ni te le fon ski ime nik in ter ne ta, koji<br />

je or ga ni zo van u vi še lo gič kih ce lina<br />

–Au to ri ta tiv ne, Re kur ziv ne i DNS<br />

keš ser ve re. DNS si stem di stri bu i ra<br />

po dat ke po iz ra zi to raz gra na toj mreži<br />

ser ve ra.<br />

12 ne za vi snih kom pa ni ja/in sti tuci<br />

ja dr ži ta ko zva nu ro ot-DN S ta belu<br />

na 1088 lo ka ci ja ši rom sve ta. I sve<br />

te ro ot-DN S ta be le sa dr že iste po dat<br />

ke, ka ko bi se u slu ča ju ha va ri je nazi<br />

vi in ter net do me na tač no i pra vovre<br />

me no pre vo di li u IP adre se.<br />

U Sr bi ji ve li ki broj DNS ser ve ra nala<br />

zi se u sva tri ni voa hi je rar hi je.<br />

U naj vi šem ni vou DNS hi je rar hije,<br />

7 ne za vi snih kom pa ni ja/in sti tu ci ja<br />

dr ži 9 ta ko zva nih ro ot-DN S in stan ci<br />

u Be o gra du i sve su, ra di lak šeg i bržeg<br />

pri stu pa, po ve za ni na SOX, baš<br />

kao i na ci o nal ni ope ra ter srp skog<br />

DNS si ste ma RNIDS.<br />

Po red ro ot-DN S ope ra te ra, na SOX<br />

su po ve za ni i 9.9.9.9, 1.1.1.1, 8.8.8.8,<br />

jav ni DNS re sol ve ri, ko ji kraj njim kori<br />

sni ci ma pru ža ju do dat ne DNS usluge<br />

bez bed nog i br zog raz re ša va nja<br />

in ter net adre se u IP adre su.<br />

Ceo eko si stem DNS ser ve ra, po red<br />

svo je osnov ne funk ci je pre vo đe nja<br />

na zi va in ter net do me na u IP adre se,<br />

za pra vo uče stvu je i u ba lan si ra nju i<br />

ru ti ra nju sa o bra ća ja u „mir no dopskim“<br />

okol no sti ma, dok BGP4 „re a­<br />

gu je“ sa mo u slu ča ju po tre be za preva<br />

zi la že njem pro ble ma u ra du nekog<br />

od lin ko va.<br />

Za­klju­čak<br />

Kva li tet in ter ne ta pred sta vlja skup<br />

mer lji vih pa ra me ta ra na ko je uti če<br />

pre vi še pa ra me ta ra da bi se na njih<br />

mo glo di rekt no uti ca ti. Ali do bra infor<br />

mi sa nost, ma nji ko rek tiv ni postup<br />

ci i do bar iz bor in ter net pro vajde<br />

ra u skla du sa va šim po tre ba ma<br />

sva ka ko će po bolj ša ti vaš su bjek tiv ni<br />

ose ćaj kva li te ta in ter ne ta.<br />

Mno go je ura đe no na iz grad nji inter<br />

net in fra struk tu re, na svim ni vo i­<br />

ma, od pri stup nih mre ža, pre ko servi<br />

snih plat for mi, pa sve do stva ra nja<br />

uslo va za sa rad nju sa in ter net gi ganti<br />

ma ko ji su po sla li svo je ser ve re u<br />

Sr bi ju, či me su po di gli i kva li tet i ra<br />

s po lo ži vost in ter net sa dr ža ja i in ternet<br />

uslu ga, upra vo u si tu a ci ja ma poput<br />

tre nut ne pan de mi je.<br />

Ako po mi sli te da ser ve ri u Sr biji<br />

ni su neo p hod ni i da raz li ka od 16<br />

ms do 316 ms ni je ve li ka, za pi taj te<br />

se zaš to se in ter net stra ni ce au stralij<br />

skih fir mi otva ra ju spo ri je ne go inter<br />

net stra ni ce srp skih fir mi. Za pi tajte<br />

se ko li ko pu ta vaš bra u zer za tra ži<br />

po dat ke sa in ter ne ta pri li kom uči tava<br />

nja sa mo jed ne stra ni ce, ko li ko nazi<br />

va in ter net do me na mo ra da pretvo<br />

ri u IP adre se. Hi lja de upi ta sa mo<br />

za jed nu jed no stav nu stra ni cu. I ako<br />

se za sva ki upit če ka od go vor od 316<br />

ms, raz li ka u vre me nu po treb nom da<br />

se uči ta stra ni ca mo že bi ti zna čaj na.<br />

Na vr hu sva ke in ter net hi je rar hije,<br />

pa i kod nas u Sr bi ji, na la ze se<br />

DNS i IXP si ste mi, ko ji su zbog svoje<br />

va žno sti za funk ci o ni sa nje lo kalnog<br />

i glo bal nog in ter ne ta pro gla šeni<br />

kri tič nom IKT in fra struk tu rom, ne<br />

sa mo u Sr bi ji, ne go i u ce loj Evropskoj<br />

uni ji.<br />

Na da mo se da smo ovim tek stom<br />

us pe li da vam pri bli ži mo kom pleksnu<br />

ar hi tek tu ru in ter ne ta, ali i da nago<br />

ve sti mo da se ovo sta nje in ter neta<br />

u Sr bi ji gra di lo i gra di se, već 25<br />

go di na i to u ret ko us peš nom prime<br />

ru part ner stva dr žav nih in sti tu ci ja<br />

(RA TEL, MTTT, KIT, MUP, VS, lo kal ne<br />

sa mo u pra ve), stra nih i do ma ćih tele<br />

ko mu ni ka ci o nih kom pa ni ja, ne vladi<br />

nog sek to ra, ali i ma njih pri vat nih<br />

kom pa ni ja.<br />

I za kraj<br />

1. In­ter­net ne­ma ga­ran­ci­je kvali­te­ta<br />

2. Te­sti­raj­te kva­li­tet svog in­terneta<br />

o RA TEL NET TEST<br />

o MLabs<br />

o Spe ed test<br />

3. Ura di te sa mi:<br />

o Saj ber hi gi je na<br />

o Po ve za ti ure đa je ka blom<br />

o Pro ve ri ti po de ša va nja Wi Fi-a<br />

o Iza bra ti bez be dan i brz DNS ser ver<br />

o Pa žlji vo iza bra ti in ter net pro vajde<br />

ra<br />

o Na ba vi ti kuć ni ru ter u skla du sa<br />

po tre ba ma Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Pred vi đa nja<br />

Ja stra Ilić<br />

Enor man skok vred no sti<br />

di gi tal nih pla ća nja<br />

Ko­ro­na vi­rus je imao zna­ča­jan uti­caj na na­čin na ko­ji po­tro­ša­ći ku­pu­ju i vr­še pla­ća­nje. Uz pra­vi­la o<br />

so­ci­jal­nom dis­tan­ci­ra­nju, mno­gi od njih su pri­hva­ti­li bes­kon­takt­no pla­ća­nje i di­gi­tal­ne nov­ča­ni­ke<br />

kao si­gur­ni­ji na­čin da upra­vlja­ju svo­jim nov­cem. Pre­ma po­da­ci­ma ko­je je pri­ku­pio Ak­sje­Blog­gen,<br />

oče­ku­je se da glo­bal­no tr­žiš­te di­gi­tal­nog pla­ća­nja na­sta­vi da ra­ste u na­red­nim go­di­na­ma, do­stižu­ći<br />

vred­nost od 6,7 bi­li­o­na do­la­ra do <strong>202</strong>3.<br />

Glo bal no tr žiš te di gi tal nih<br />

pla ća nja je 2017. go di ne<br />

pro ce nje no na 3,1 trn dola<br />

ra. U po sled nje tri go di ne, ta vrednost<br />

je po ra sla za vi še od 50%, dosti<br />

žu ći 4,7 trn <strong>202</strong>0. Sta ti stič ki po daci<br />

po ka zu ju da je ce la in du stri ja di gital<br />

nih pla ća nja sprem na za na sta vak<br />

ra sta po CARG od 12% do <strong>202</strong>3. godi<br />

ne.<br />

Di gi tal na tr go vi na pred sta vlja vode<br />

ći tok pri ho da na tr žiš tu, sa vrednoš<br />

ću tran sak ci ja od 3,7 trn do la ra u<br />

<strong>202</strong>0. go di ni ili go to vo 80% ce lo ku-<br />

p ne tr žiš ne vred no sti ove go di ne. Istra<br />

ži va nja su po ka za la da on li ne kupo<br />

vi na i pro da ja ro ba i uslu ga osta ju<br />

naj ve ći tok pri ho da glo bal ne in dustri<br />

je di gi tal nih pla ća nja u na red nim<br />

go di na ma, do sti žu ći vred nost transak<br />

ci ja od 4,5 trn u <strong>202</strong>3. go di ni.<br />

Mo­bil­na POS pla­ća­nja će<br />

po­sta­ti in­du­stri­ja vred­na<br />

2,1 trn do la ra<br />

Me đu tim, sta ti sti ka po ka zu je da<br />

će na red ne go di ne bi ti sve do ci značaj<br />

nog ra sta mo bil nih POS pla ća nja.<br />

U 2017. go di ni, ovaj seg ment tr žiš ta<br />

di gi tal nih pla ća nja bio je pro ce njen<br />

na 368,6 mi li jar di do la ra. Od ta da,<br />

mo bil no pla ća nje je po ra slo vi še od<br />

175%, do sti žu ći vred nost od bi lion<br />

do la ra <strong>202</strong>0. go di ne. Oče ku je se da<br />

će se do mi nant ni uz la zni trend nastaviti<br />

i narednih godina sa mobilnim<br />

pla ća nji ma ko ja do <strong>202</strong>3. go di ne posta<br />

ju in du stri ja vred na 2,1 trn do la ra.<br />

Ne ko li ko po sled njih go di na ta kođe<br />

se de sio po rast pro seč ne vred nosti<br />

tran sak ci ja mo bil nih POS pla ćanja,<br />

po ras tav ši sa 447 do la ra u 2017.<br />

na 791 do lar u <strong>202</strong>0. go di ni. Oče ku je<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


se da do kra ja <strong>202</strong>3. go di ne taj iz nos<br />

sko či na sko ro 1.290 do la ra.<br />

Vi­še od 6,1 mi­li­jar­de lju­di<br />

će ko­ri­sti­ti di­gi­tal­na<br />

pla­ća­nja do <strong>202</strong>3. go­di­ne<br />

Sta ti stič ki po da ci po ka zu ju da je<br />

2017. go di ne vi še od 4,1 mi li jar de lju di<br />

ši rom sve ta ko ri sti lo di gi tal na pla ća nja.<br />

Od ta da, ta broj ka je sko či la 25%, dosti<br />

žu ći 5,2 mi li jar de ove go di ne.<br />

Na red ne go di ne će bi ti sve doci<br />

sve ve ćeg bro ja ko ri sni ka na tr žiš<br />

tu di gi tal nih pla ća nja, ko ji će do sti ći<br />

6,1 mi li jar du do <strong>202</strong>3. go di ne ili skoro<br />

50% vi še u od no su na bro je ve iz<br />

2017. Sta ti sti ka po ka zu je da bi mobil<br />

na POS pla ća nja mo gla da do žive<br />

naj ve će po ve ća nje, sa bro jem kori<br />

sni ka ko ji ra ste sa 824 mi li o na u<br />

2017. do 1,6 mi li jar di <strong>202</strong>3. go di ne.<br />

Vo­de­će dr­ža­ve<br />

Ana li zi ra no pre ma ge o graf skim<br />

pod ruč ji ma, Ki na pred sta vlja vo deće<br />

tr žiš te di gi tal nih pla ća nja glo bal<br />

no, sa 1,9 trn tran sak ci o nom vrednošću<br />

u <strong>202</strong>0. Prog no zi ra se da će<br />

ova ze mlja do sti ći sko ro 50% tr žišnog<br />

ude la do <strong>202</strong>3.<br />

Sa tran sak ci o nom vred noš ću od<br />

1 trn do la ra, SAD su ran gi ra ne kao<br />

dru ga po ve li či ni in du stri ja digitalnih<br />

pla ća nja u sve tu. Ne ki iz veš ta ji su poka<br />

za li da bi Ki na i SAD za jed no mogle<br />

da pred sta vlja ju sko ro 70% global<br />

ne vred no sti tran sak ci ja di gi talnog<br />

pla ća nja u na red ne tri go di ne.<br />

Ve li ka Bri ta ni ja je na tre ćem mestu<br />

sa tr žiš nom vred noš ću od 176<br />

mi li jar di do la ra u <strong>202</strong>0. Sle de Ja pan i<br />

Ne mač ka sa 173,1 mi li jar dom, od nosno<br />

127,4 mi li jar de do la ra. Io<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Studija<br />

Polaris<br />

Želj­ka Mi­ćić, Re­se­arch Ma­na­ger<br />

agencije Polaris<br />

Po­na­ša­nje po­tro­ša­ča<br />

na kon CO VID-19 kri ze<br />

Pod uti ca jem pan de mi je, po tro ša či su se pri la go di li no vom okru že nju i stvo ri li no ve na vi ke u<br />

po na ša nju, ku po vi ni i kon zu ma ci ji me di ja. Na kon pan de mi je, ne ke od ovih na vi ka će ne sta ti, ali<br />

ne ke će na sta vi ti da se prak ti ku ju ili se čak i po ja ča ti ka ko bi po mo gle lju di ma da se sna đu u no vim<br />

pri li ka ma. No va stu di ja Agen ci je Po la ris, ko ja po slu je u okvi ru I&F Gru pe, a ko ja je spe ci ja li zo va na<br />

za analitu podataka, poslovni konsalting i tr žiš ne pre dik ci je, ot kri va ko ja će po na ša nja na sta vi ti<br />

da ži ve i na kon CO VID-19 i na ko ji na čin bren do vi mo gu da se pri bli že po tro ša či ma ima ju ći u vi du<br />

te pro me ne. Ov de su sa mo ne ka od njih.<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


E-Ga ming<br />

Broj lju di ko ji igra ju on li ne igri ce<br />

na­sta­vio je da ra­ste to­kom ka­ran­ti­na,<br />

na­ro­či­to u ka­te­go­ri­ji e-spo­r­ta. Nakon<br />

van­red­nog sta­nja opaš­će vre­me<br />

ko­je se pro­vo­di uz igri­ce, jer se ljudi<br />

vra­ća­ju svo­jim re­dov­nim oba­veza­ma,<br />

ali će broj ko­ri­sni­ka ra­sti, što<br />

je ve­li­ka mo­guć­nost za bren­do­ve.<br />

Ključ­no je raz­u­me­va­nje mo­ti­va i šta<br />

je to u če­mu uče­sni­ci na­ro­či­to uži­vaju<br />

u igri ka ko bi brend svo jim pri sustvom<br />

ce­lo­kup­no is­ku­stvo uči­nio još<br />

kva­li­tet­ni­jim i bo­ljim.<br />

Ra­zo­no­du za vre­me ka­ran­ti­na<br />

mno­gi su pro­naš­li u on­li­ne sve­tu.<br />

Vir tu al ne tu re i li ve stre amovi po stali<br />

su na­ro­či­to po­pu­lar­ni, a na­kon izola­ci­je,<br />

di­gi­tal­na is­ku­stva će bi­ti re­šenje<br />

da se iz­beg­nu ve­li­ka oku­plja­nja.<br />

Bren do vi mo gu da is ko ri ste tre nut­ke<br />

opuš­ta­nja kod ku­će nu­de­ći on­line<br />

sa­dr­žaj u part­ner­stvu sa in­sti­tu­cija­ma<br />

iz obla­sti umet­no­sti, fil­ma, muzi­ke...<br />

Uz po­moć teh­no­lo­gi­je mo­guće<br />

je po­tro­ša­či­ma pru­ži­ti ose­ćaj da<br />

im bren do vi ko je vo le mno go to ga<br />

či­ne do­stup­nim.<br />

Ura di sam<br />

Bren do vi svo jim ak tiv no sti ma mo gu<br />

do dat no da pod stak nu kre a tiv nost<br />

po­tro­ša­ča i po­dig­nu je na vi­ši ni­vo.<br />

Po­nu­da pa­ko­va­nja i po­klo­na ko­ji će<br />

olak­ša­ti i po­spe­ši­ti ho­bi­je, kao i ko­risnog<br />

sa­dr­ža­ja kroz tu­to­ri­ja­le, su ne­ki<br />

od do­brih pra­va­ca.<br />

On li ne ku po vi na<br />

Vir­tu­el­ni ži­vot<br />

Mno gi ma li bi zni si ni su bi li dostup­ni<br />

to­kom van­red­nog sta­nja. Ljudi<br />

su se oslo ni li na al ter na tiv na reše­nja,<br />

vr­lo če­sto oslo­ba­đa­ju­ći svoju<br />

kre­a­tiv­nost, a ka­ran­tin nam je poka­zao<br />

ko­li­ko sna­la­žlji­vi mo­že­mo bi­ti.<br />

Ia­ko će­mo se za ne­ke stva­ri vra­titi<br />

sta­rim ru­ti­na­ma, u ne­kim no­vim<br />

veš ti na ma ko je smo ste kli na sta viće­mo<br />

da uži­va­mo i na­kon ka­ran­ti­na.<br />

Tran sak ci je pu tem in ter ne ta su se<br />

po­ve­ća­le u to­ku mar­ta, u raz­vi­je­nim<br />

ze­mlja­ma Evro­pe čak se utro­stručio<br />

ni­vo ra­sta u od­no­su na pe­riod<br />

pre kri­ze. Sko­ro 40% on­li­ne ku­povi­na<br />

kuć­nih po­trepšti­na je bi­la pr­va<br />

ika­da ku­po­vi­na on­li­ne. Na­kon kri­ze,<br />

on­li­ne tran­sak­ci­je će na­sta­vi­ti da rastu,<br />

na­ro­či­to u ka­te­go­ri­ja­ma ko­zmeti­ke,<br />

šmin­ke i pro­iz­vo­da za hi­gi­je­nu,<br />

ali će tra­di­ci­o­nal­na ku­po­vi­na ipak<br />

ima­ti pri­mat u na­bav­ci hra­ne i pi­ća.<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Ka te go ri je kod ko jih e-com mer ce<br />

ra ste ne bi sme le pro pu sti ti ovu prili­ku,<br />

a sa­da je pra­vi tre­nu­tak za inova<br />

ci je ka ko bi bren do vi bi li is pred<br />

tren da i po nu di li no vo is ku stvo potro­ša­či­ma.<br />

To­kom kri­ze mno­gi su po­čeli<br />

da pre i spi tu ju svoj od nos prema<br />

okru­že­nju i pri­ro­di. Oče­ku­je se<br />

da će po­tro­ša­či­ma ovaj aspekt biti<br />

još va­žni­ji kao i da će vi­še gravi<br />

ti ra ti lo kal noj pro iz vod nji ka ko<br />

bi se mi ni mi zi ra la po ten ci jal na izlo­že­nost<br />

CO­VID-19. Pri­me­na prak­se<br />

ko­ja pod­sti­če odr­ži­vost bi­će<br />

ce nje na još vi še od stra ne po troša­ča,<br />

te je na bren­do­vi­ma da na<br />

au­ten­ti­čan na­čin po­dr­že ini­ci­ja­tive<br />

ko­je se ti­ču odr­ži­vo­sti, zdra­vih<br />

od­lu­ka i vra­ća­nja na sta­re, ba­zič­ne<br />

vred­no­sti, ka­ko bi se do­dat­no pove­za­li<br />

sa nji­ma.<br />

Po vra tak<br />

pri ro di<br />

i odr­ži­vost<br />

On li ne press<br />

On li ne press je bio je dan od vode­ćih<br />

me­di­ja u vre­me ka­ran­ti­na.<br />

Svet ska zdrav stve na kri za je podsta­kla<br />

po­tre­bu za in­for­mi­sa­njem<br />

i uvi dom u stal ne pro me ne i deša­va­nja.<br />

Ko­riš­će­nje ovih di­gi­talnih<br />

plat­for­mi na­sta­vi­će se i na­kon<br />

pan­de­mi­je, a bren­do­vi tre­ba da<br />

bu du pri sut ni u ovom me di ju pruža­ju­ći<br />

re­le­van­tan sa­dr­žaj i ne za­obi­la­ze­ći<br />

te­me ko­je su sa­da va­žne<br />

po­tro­ša­či­ma. Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


Pro­jek­ti<br />

SAS<br />

Pre­u­ze­to sa por­ta­la Tu­ri­zma­ri­um<br />

Ka­ko ana­li­ti­ka mo­že spre­či­ti<br />

opa­da­nje po­pu­la­ci­je pče­la<br />

Po­vo­dom Svet­skog da­na pče­la, kom­pa­ni­ja SAS na­ja­vi­la ino­va­tiv­ne pro­jek­te pra­će­nja, zaš­ti­te i<br />

una­pre­đe­nja zdra­vlja ko­lo­ni­ja pče­la<br />

Pče­le su od­go­vor­ne za opraši­va­nje<br />

sko­ro 75 od­sto svih<br />

bilj­nih vr­sta ko­je se di­rekt­no<br />

ko­ri­ste za ljud­sku is­hra­nu, ali broj<br />

pče­li­njih ko­lo­ni­ja opa­da, što će do­vesti<br />

do ra­zor­nog gu­bit­ka u snab­de­vanju<br />

hra­nom. Kom­pa­ni­ja SAS, li­der u<br />

ana­li­ti­ci, ko­ri­sti teh­no­lo­gi­je po­put inter­ne­ta<br />

stva­ri (IoT), ma­šin­skog uče­nje<br />

i vi­zu­el­ne ana­li­ti­ke da bi odr­žao i podr­žao<br />

zdra­vu po­pu­la­ci­ju pče­la. S obzi­rom<br />

da broj pče­li­njih ko­lo­ni­ja drastič­no<br />

opa­da ši­rom sve­ta, naj­no­viji<br />

rad uklju­ču­je po­moć u spa­sa­va­nju<br />

pr­vog naj­ve­ćeg svet­skog opra­ši­va­ča<br />

hra­ne – me­do­no­sne pče­le.<br />

Po­vo­dom obe­le­ža­va­nja Svet­skog<br />

da­na pče­la (20. maj), SAS je is­takao<br />

tri odvo­je­na pro­jek­ta gde teh­nolo­gi­ja<br />

nad­gle­da, pra­ti i po­bolj­šava<br />

po­pu­la­ci­ju opra­ši­va­ča ši­rom sveta.<br />

Pr­vo, is­tra­ži­va­či u SAS-u su razvi­li<br />

ne­in­va­ziv­ni na­čin pra­će­nja sta­nja<br />

u koš­ni­ca­ma u stvar­nom vre­menu<br />

pu­tem au­dio po­da­ta­ka i al­gori­ta­ma<br />

ma­šin­skog uče­nja. SAS tako­đe<br />

sa­ra­đu­je sa Dr­žav­nim uni­verzi­te­tom<br />

Ap­pa­lac­hian na pro­jek­tu<br />

„Broj pče­la u sve­tu” ka­ko bi vi­zu­eli­zo­vao<br />

po­dat­ke svet­ske po­pu­la­cije<br />

pče­la i raz­u­meo naj­bo­lje na­či­ne<br />

za nji­ho­vo ču­va­nje. Naj­zad, ne­da-<br />

v ­n i p o ­b e d ­n i ­c i S A S h a ­k a ­t o ­n a d e ­ko-<br />

­di­ra­li su pče­li­nju ko­mu­ni­ka­ci­ju putem<br />

ma­šin­skog uče­nja ka­ko bi mak­si­mi­zi­ra­li<br />

pri­stup hra­ni i po­ve­ća­li<br />

za­li­he hra­ne za lju­de.<br />

Ne­in­va­ziv­no pra­će­nje<br />

zdra­vlja koš­ni­ca<br />

Is­tra­ži­va­či raz­vi­ja­ju si­stem za bi­o­a­kustič­no<br />

pra­će­nje ka­ko bi ne­in­va­ziv­nom<br />

me­to­dom pra­ti­li sta­nje koš­ni­ca u re­alnom<br />

vre­me­nu, ko­ri­ste­ći ala­te za di­gital­nu<br />

ob­ra­du sig­na­la i al­go­rit­me mašin­skog<br />

uče­nja. Ovaj si­stem po­ma­že<br />

pče­la­ri­ma da bo­lje ra­zu­me­ju i pred­vi­de<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


pro­ble­me sa koš­ni­ca­ma ko­ji bi mo­gli<br />

do­ve­sti do iz­u­mi­ra­nja ko­lo­ni­je, uključu­ju­ći<br />

i po­ja­vu no­vih ma­ti­ca – neš­to<br />

što obič­no ne bi mo­gli da ot­kri­ju.<br />

Go­diš­nje sto­pe gu­bi­ta­ka koš­ni­ca u<br />

Ame­ri­ci su vi­še od 40%, a iz­me­đu 25%<br />

i 40% tih gu­bi­ta­ka na­sta­je zbog gubit­ka<br />

ma­ti­ce. Aku­stič­na ana­li­za mo­že<br />

pče­la­re upo­zo­ri­ti na ne­sta­nak kra­ljica,<br />

što je od vi­tal­ne va­žno­sti za zna­čajno<br />

sma­nje­nje sto­pe gu­bit­ka ko­lo­ni­je.<br />

Ovim si­ste­mom pče­la­ri će ima­ti bo­lje<br />

raz­u­me­va­nje sta­nja u koš­ni­ca­ma bez<br />

po­tre­be za oba­vlja­njem du­go­traj­nih i<br />

ma­nu­el­nih pre­gle­da ko­ji ome­ta­ju kolo­ni­je<br />

pče­la.<br />

Mo­de­li ma­šin­skog uče­nja ko­riš­ćeni<br />

su za „slu­ša­nje“ zvu­ko­va koš­ni­ce,<br />

ko­ji mo­gu uka­zi­va­ti na zdra­vlje, nivo<br />

stre­sa, ak­tiv­no­sti ro­je­nja i sta­tus<br />

ma­ti­ce. Is­tra­ži­va­či pla­ni­ra­ju da uskoro<br />

pri­me­ne si­stem aku­stič­nog preno­sa,<br />

i na­sta­vlja­ju da tra­že na­či­ne za<br />

ši­re­nje upo­tre­be teh­no­lo­gi­je ka­ko bi<br />

po­mo­gli me­do­no­snim pče­la­ma – i u<br />

kraj­njoj li­ni­ji čo­ve­čan­stvu.<br />

Stva­ra­nje svet­ske<br />

ma­pe pče­la<br />

Na Svet­ski dan pče­la SAS je pokre­nuo<br />

vi­zu­e­li­za­ci­ju po­da­ta­ka u ko­joj<br />

se pče­le „bro­je“ ši­rom sve­ta, u okvi­ru<br />

ini­ci­ja­ti­ve Svet­ski broj pče­la (World<br />

Bee Co­unt), ko­ju je osno­vao Cen­tar<br />

za ana­li­tič­ko is­tra­ži­va­nje i obra­zo­vanje<br />

(CA­RE) na dr­žav­nom uni­ver­zi­tetu<br />

Apla­či. Cilj ini­ci­ja­ti­ve je an­ga­žova­nje<br />

gra­đa­na ši­rom sve­ta da sli­ka­ju<br />

pče­le kao pr­vi ko­rak ka raz­u­me­va­nju<br />

raz­lo­ga za alar­mant­ni pad n­jiho­vog<br />

bro­ja.<br />

Po­čet­kom ma­ja je po­kre­nu­ta aplika­ci­ja<br />

„World Bee Co­unt“ za ko­ri­snike<br />

– ka­ko pče­la­re, ta­ko i ši­ru jav­nost,<br />

ka­ko bi do­da­va­li po­dat­ke na glo­balnu<br />

kar­tu opra­ši­va­ča. Unu­tar apli­kaci­je<br />

pče­la­ri mo­gu une­ti broj koš­ni­ca<br />

IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


ko­je ima­ju, a bi­lo ko­ji ko­ri­snik može<br />

po­sla­ti sli­ke opra­ši­va­ča sa svo­je<br />

ili po­mo­ću ka­me­re u apli­ka­ci­ji. SAS<br />

je kre­i­rao ma­pu za pri­kaz sli­ka ko­je<br />

ko­ri­sni­ci ša­lju pu­tem ove apli­ka­ci­je.<br />

U na­red­nim fa­za­ma pro­jek­ta, skup<br />

po­da­ta­ka kre­i­ran iz apli­ka­ci­je mogao<br />

bi po­mo­ći uni­ver­zi­te­ti­ma i istra­ži­vač­kim<br />

in­sti­tu­ti­ma da bo­lje krei­ra­ju<br />

stra­te­gi­ra­ju spa­ša­va­nja ovih važnih<br />

stvo­re­nja.<br />

Ko­riš­će­nje ma­šin­skog<br />

uče­nja ka­ko bi se pče­la­ma<br />

olak­šao pri­stup hra­ni<br />

Osnov­ni raz­log pa­da po­pu­la­cije<br />

pče­la je ne­do­sta­tak hra­ne zbog<br />

prak­se se­ja­nja sa­mo jed­ne vr­ste bilja­ka<br />

na nji­va­ma. Kad pče­le pro­na­đu<br />

do­bar iz­vor hra­ne, vra­ća­ju se u košni­cu<br />

da pu­tem ple­sa sa­opšte tač­no<br />

me­sto gde se on na­la­zi. Po­sma­traju­ći<br />

ove ple­so­ve, pče­la­ri mo­gu bolje<br />

raz­u­me­ti gde se pče­le hra­ne i razmo­tri­ti<br />

osni­va­nje no­vih koš­ni­ca na<br />

tim lo­ka­ci­ja­ma ka­ko bi sa­ču­va­li kolo­ni­je.<br />

Na ne­dav­no odr­ža­nom SAS haka­to­nu<br />

u Skan­di­na­vi­ji po­be­dio je<br />

tim Ame­sto Nex­tBrid­ge ko­ji je ko­ristio<br />

ma­šin­sko uče­nje ka­ko bi olak­šao<br />

pri­stup hra­ni pče­la­ma. U part­nerstvu<br />

sa kom­pa­ni­jom Be­e­fu­tu­res, tim<br />

je us­peš­no raz­vio si­stem spo­so­ban<br />

da au­to­mat­ski de­tek­tu­je, de­ko­di­ra<br />

i ma­pi­ra ka­rak­te­ri­sti­čan ples pče­la<br />

„wag­gle”, ko­ri­ste­ći Be­e­fu­tu­res osmatrač­ke<br />

koš­ni­ce i SAS Viya.<br />

Si­ste­mat­sko pra­će­nje ple­sa pčela<br />

u stvar­nom vre­me­nu omo­gu­ćava<br />

pče­la­ma da de­lu­ju kao sen­zo­ri<br />

za svo­je eko­si­ste­me. Bu­du­ća is­traži­va­nja<br />

ko­riš­će­njem ove teh­no­lo­gi­je<br />

mo­gu ot­kri­ti dru­ge in­for­ma­ci­je koje<br />

pče­le ko­mu­ni­ci­ra­ju ple­som, što bi<br />

nam po­mo­glo da zaš­ti­ti­mo nji­hovu<br />

po­pu­la­ci­ju, a od če­ga će svi imati<br />

ko­rist. Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Ure­đa­ji<br />

SSD<br />

ADA TA SE760<br />

– jed no stav no brz –<br />

Performanse, prefinjenost i jednostavna upotreba odlike su nove SE760 serije spoljnih SSD uređa­ja<br />

kom­pa­ni­je ADA­TA. Slič­no dru­gim mo­de­li­ma ove kom­pa­ni­je, SE760 ta­ko­đe po­se­du­je do­bro<br />

pre­po­zna­tlji­vu ot­por­nost na udar­ce i vi­bra­ci­je, vo­do­ot­por­nost, br­zi­nu i po­u­zda­nost.<br />

Di zajn je, ipak, neš to što pr vo prime­ću­je­mo,<br />

od­mah po otva­ra­nju pa­kova­nja.<br />

Kon­kret­no, nje­go­vu ele­gant­nu<br />

este­ti­ku ko­ju ka­rak­te­ri­še glat­ka spoljaš­njost<br />

po­vr­ši­ne od ugla­ča­nog ma­teri­ja­la<br />

si­ve, od­nost­no, ka­ko se na­vo­di u<br />

spe­ci­fi­ka­ci­ji pro­iz­vo­đa­ča, ti­ta­ni­jum sive<br />

bo­je. Reč je o kom­pakt­nom ure­đa­ju<br />

di men zi ja 122.2 x 44 x 14mm, ko je ga<br />

či­ne ide­al­nim za upo­tre­bu u po­kre­tu.<br />

Ovaj SSD do­la­zi s USB 3.2 Gen 2 inter­fej­som,<br />

zahvaljujući če­mu nu­di br­zinu<br />

či­ta­nja/pi­sa­nja do 1000 MB/s, što je<br />

preko 12 pu­ta br­že od eks­ter­nih hard<br />

di­sko­va. Ovo, pri­me­ra ra­di, zna­či da<br />

film u 4K re­zo­lu­ci­ji ve­li­či­ne 10 GB na<br />

SSD mo­že­te pre­ba­ci­ti za sve­ga 20 sekun­di.<br />

Zbog to­ga je do­bar iz­bor za<br />

gej­me­re. Da­kle, spo­ro uči­ta­va­nje iga­ra<br />

po­sta­je proš­lost.<br />

ADA TA SE760 ko ri sti naj no viji<br />

USB-C (Type C) pri­klju­čak ko­ji je<br />

re­ver­zi­bi­lan, pa ne­ma iri­tant­nog<br />

okre­ta­nja kao kod sta­ri­jih vr­sta USB<br />

pri­klju­ča­ka Bez po­seb­ne pri­pre­me<br />

ga je mo­gu­će ko­ri­sti­ti na ope­ra­tivnim<br />

si­ste­mi­ma Win­dows, Mac OS<br />

i An­droid, i bez ogra­ni­če­nja premeš­ta­ti<br />

sa­dr­ža­je s jed­nog na drugi<br />

ure­đaj. Io<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj <strong>202</strong>


XX<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!