31.12.2020 Views

TOP CLOUD 2021

Specijalno godišnje izdanje časopisa Internet ogledalo i GM Business & Lifestyle

Specijalno godišnje izdanje časopisa Internet ogledalo i GM Business & Lifestyle

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong><br />

ISSN 1821 - 4169


吀 甀 爀 椀 稀 愀 洀 猀 愀 最 氀 攀 搀 愀 渀 椀 稀 爀 愀 稀 氀 椀 椀 椀 栀 甀 最 氀 漀 瘀 愀


Impressum<br />

Internet ogledalo<br />

Izdavač<br />

Internet ogledalo, Društvo sa ograničenom odgovornošću<br />

za promet intelektualnih usluga,<br />

Beograd - Zemun, Gradski park 2,<br />

t.r. 145-7386-30 (Marfin Bank A.D.)<br />

Adresa redakcije<br />

Zemun, Gradski park 2 (Hala "Pinki")<br />

Direktor, glavni i odgovorni urednik<br />

Zoran Kovačević<br />

zoran@internetogledalo.com<br />

Pomoćnik glavnog i odgovornog urednika<br />

Vesna Kovačević<br />

vesna@internetogledalo.com<br />

Rukovodilac projekta "Specijalno izdanje <strong>TOP</strong><br />

Cloud <strong>2021</strong>"<br />

Nina Kovačević<br />

nina@internetogledalo.com<br />

Video & Editing:<br />

Veljko Kovačević<br />

veljko.kovacevic@internetogledalo.com<br />

Naučni savet<br />

Nikola Marković, prof. dr Milorad Ivković, prof. dr Mirjana<br />

Drakulić, mr Ratimir Drakulić, prof. dr Đorđe Paunović,<br />

dr Vojkan Vasković, prof. dr Radovan Bigović,<br />

prof. dr Božidar Radenković<br />

Saradnici<br />

Vladan Aleksić, Stevan Majstorović, Saša Milašinović, Dušan<br />

Katilović, Srđan Stević, mr Dejan Ilić, Dejan Protić, Sanja<br />

Milovanović, Marko Talijan, Mihajlo Pavlović, Aleksandar<br />

Jovanović, Vuk Stojsavljević, Katarina Delač, Kristina Delač<br />

Kontakt<br />

Redakcija: redakcija@internetogledalo.com<br />

Marketing: marketing@internetogledalo.com<br />

CIP - Katalogizacija u publikaciji<br />

Narodna biblioteka Srbije, Beograd<br />

004<br />

INTERNET ogledalo : business &<br />

technologies magazine / glavni i odgovorni<br />

urednik Zoran Kovačević. - 1999, br. 1- .<br />

- Beograd (Gradski park 2) : Internet<br />

ogledalo, 1999- (Beograd : AMD Sistem). - 27<br />

cm<br />

Dostupno i na:<br />

http://www.ogledalo.rs - Mesečno<br />

COBISS.SR-ID 172229895<br />

<strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong><br />

ISSN 1821 - 4169<br />

PARTNERI U SPECIJALNOM IZDANJU<br />

(po abecednom redu)<br />

Asseco SEE<br />

Check Point Software Technologies Ltd.<br />

Coming - Computer Engineering<br />

Comtrade<br />

F5<br />

Gidrone<br />

IBM SEE<br />

IDC<br />

Ingram Micro<br />

Kaspersky Lab<br />

Kingston<br />

Microsoft<br />

Oracle<br />

Schneider Electric<br />

Sophos<br />

Trend Micro<br />

Udruženje e-Razvoj<br />

Zebra Systems<br />

I SPECIJALNO IZDANJE :: Digitalna transformacija 2.0


Naj bo lje teh no lo gi je<br />

u obla ku u<br />

<strong>2021</strong>. go di ni<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


CO­VID-19 nas je uvu­kao u svo­je ne­mir­ne vo­de 2020. go­di­ne, „okre­nuo nas na­o­pač­ke“ i<br />

osta­vio umor­nim i emo­ci­o­nal­no is­cr­plje­nim. Se­di­mo, gle­da­mo u <strong>2021</strong>. go­di­nu, pitajući se<br />

ko­ja stra­te­gi­ja mo­že osi­gu­ra­ti flek­si­bil­nost, po­zi­tiv­ne is­ho­de i us­peš­nu go­di­nu pred na­ma.<br />

Pr­vi ko­rak je vra­ti­ti se i po­gle­da­ti ko­je lek­ci­je nas je pro­te­kla go­di­na na­u­či­la, a ko­je mo­že­mo<br />

is­ko­ri­sti­ti <strong>2021</strong>. go­di­ne. IDC na­gla­ša­va tri ključ­ne obla­sti na ko­je se tre­ba fo­ku­si­ra­ti i po­vezu­je<br />

ovo sa na­šim vi­đe­njem teh­no­loš­kih tren­do­va u obla­ku za <strong>2021</strong>. go­di­nu.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Pa, ka ko smo de lo va li i komu<br />

ni ci ra li u 2020. go di ni i<br />

ko je su lek ci je na u če ne?<br />

1. Mi sli te glo bal no,<br />

po na šaj te se lo kal no<br />

Izo la ci je ši rom sve ta na u či le su<br />

nas da se vi še okre ne mo lo kal noj<br />

stra ni po troš nje bi lo ko je vr ste i lokal<br />

noj stra ni po slo va nja ge ne ral no.<br />

IDC-ovo is tra ži va nje po ka zu je da<br />

l ok a ln i i g r ač i koj i p os l uj u r eg ion a -<br />

l no ili ima ju niš ne pro iz vo de i uslu ge<br />

do mi ni ra ju ve li kim de lo vi ma evropskog<br />

tr žiš ta. Za i sta, u mno gim zemlja<br />

ma or ga ni za ci je pre fe ri ra ju lokal<br />

ne igra če zbog mogućnosti fi zičkog<br />

pri stu pa in fra struk tu ri i mogućnosti<br />

ko mu ni ka ci je na lo kal nom<br />

je zi ku. A pe riod pan de mi je iza zvane<br />

vi ru som CO VID-19 pod se tio nas<br />

je na vred nost glo bal nog raz miš ljanja,<br />

uzimajući u ob zir glo bal nu ekono<br />

mi ju, ali delujući lo kal no i uz di žući<br />

vred nost ro ba i uslu ga ko ji ma se<br />

upra vlja lo kal no.<br />

2. Iz gra di te flek si bil nost<br />

preduzeća pu tem<br />

di gi tal ne tran sfor ma ci je<br />

Bez obzira na industriju i poziciju u<br />

kojoj se nalazimo, jedna od prvih lek<br />

ci ja na u če nih 2020. go di ne je va žnost<br />

fleksibilnosti naše kompanije i uloga<br />

digitalne transformacije (DX) u postizanju<br />

navedene fleksibilnosti. Opera­<br />

tivna fleksibilnost je suštinski deo koji<br />

je u proteklih godinu dana bio presudni<br />

faktor u poslovnim operacijama<br />

svih kom pani ja i na to mo ra mo da<br />

mislimo kada planiramo unapred. Biti<br />

re zi li jen tan i ima ti DX zre lost zna či<br />

ima ti ka pa ci tet za pre va zi la že nje izazova<br />

nastalih usled narušavanja normal<br />

nih uslo va ra da. Omogućava br zo<br />

re a go va nje i opo ra vak, otvarajući vrata<br />

stra teš kom ra stu. Zbog to ga bi izgrad<br />

nja re zi li jent nog preduzeća tre balo<br />

da bu de me đu glav nim pri o ri te ti ma<br />

<strong>2021</strong>. godine.<br />

3. Au to ma ti zuj te po slov ne<br />

ope ra ci je<br />

Ka da je na še okru že nje ne iz ve sno i<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


nestabilno kao što je bilo 2020. godine,<br />

autonomne operacije su prirodno<br />

rešenje za naše svakodnevne izazove.<br />

Zaš to? Za to što su nam po treb ni prostor<br />

i vre me da shvati mo gde smo sada,<br />

da po ku ša mo da pred vi di mo šta će<br />

se da lje de ša va ti i na ko ji na čin ćemo<br />

delovati. Moramo da oslobodimo prostor<br />

to kom rad nog da na da bi smo sumirali<br />

prioritete i ciljeve koje moramo<br />

po sti ći, i za to su nam po treb ni krat<br />

ki, ponavljajući au to ma ti zo va ni za da ci.<br />

Oblak uti re put<br />

ka sledećem nor mal nom<br />

Sad kad smo iden ti fi ko va li tri najva<br />

žni je tač ke na ko je tre ba da se foku<br />

si ra mo dok se pri pre ma mo za<br />

<strong>2021</strong>. go di nu, ka ko ih mo že mo kombi<br />

no va ti i ko ri sti ti teh no lo gi ju za posti<br />

za nje svo jih ci lje va? Usva ja njem<br />

teh no loš kog re še nja u obla ku ko je<br />

je re le vant no ne sa mo za va še poslo<br />

va nje, već i za kul tu ru kom pa ni je<br />

i lo kal no okru že nje. Oblak (cloud) je<br />

ono što sa vre me ne or ga ni za ci je čini<br />

sa vre me nim, što omogućava fleksi<br />

bil nost, uš te du, agil nost, ino va tivnost<br />

i kon tro lu imo vi ne na sa svim<br />

dru gom ni vou. Or ga ni za ci je mo gu<br />

bi ra ti iz me đu tri vr ste pri me ne: jav ni<br />

oblak, pri vat ni oblak i hi brid na re šenja<br />

u obla ku.<br />

Jav ni oblak uklju ču je niz uslu ga<br />

osmiš lje nih da pro ši re ili, u ne kim<br />

slu ča je vi ma, za me ne IT in fra struktu<br />

ru ko ja je ras po re đe na u kor pora<br />

tiv nim cen tri ma po da ta ka. Najvi<br />

dlji vi ji trend je zna ča jan po rast<br />

pri ho da od jav nih uslu ga u oblaku,<br />

po rast sa 414,7 mi li o na do la ra u<br />

2019. na 847,8 mi li o na u 2024. Očeku<br />

je se da će udeo pri ho da od jav nih<br />

uslu ga u obla ku po ra sti sa 15,2% u<br />

2019. go di ni na 28,5% u 2024. go dini,<br />

pro ši ru ju ći se na CA GR od 15,4%<br />

to kom tog pe ri o da. Po tra žnja za jav<br />

nim obla kom pro iz i la zi iz po tre be<br />

za vi so ko ska la bil nim, flek si bil nim i<br />

au to ma ti zo va nim re še nji ma.<br />

Pri vat ni oblak je ras po re đen na<br />

in fra struk tu ru ko ja je pod is klju čivom<br />

kon tro lom or ga ni za ci ja. Ovo<br />

pru ža flek si bil nost uz za dr ža va nje<br />

pot pu ne kon tro le nad in fra struk turom.<br />

To je po seb no va žno u slu čaje<br />

vi ma ka da se upo tre bom mo dela<br />

jav nog obla ka ne mo že postići<br />

odgovarajući ni vo bez bed no sti i uskla<br />

đe no sti.<br />

Hibridni oblak omogućava kom binaciju<br />

dve pomenute primene. Osetlji<br />

va opterećenja pre ba cu ju se na<br />

pri vat ne kom po nen te obla ka, dok<br />

se jav ni oblak mo že ko ri sti ti za rad<br />

na opterećenja ko ja ima ju ko ri sti<br />

od ska la bil no sti, flek si bil no sti i ekonom<br />

skih pred no sti jav nih uslu ga u<br />

obla ku.<br />

Povećavanje usva ja nja re še nja u<br />

obla ku ta ko đe omogućava or gani<br />

za ci ja ma da is ko ri ste IT re sur se<br />

smanjujući zah te ve u od no su na IT<br />

ode lje nje kao što su odr ža va nje infra<br />

struk tu re, na do grad nje i ad mi nistra<br />

ci ja, ko ji se po tom mo gu pre pusti<br />

ti jav nim do ba vlja či ma uslu ga u<br />

obla ku. Po red to ga, jav ni oblak ne<br />

zah te va po čet ne ka pi tal ne iz dat ke,<br />

či me se sma nju je ri zik i fi nan sij ska<br />

iz lo že nost.<br />

Ia ko bi uti caj vi ru sa CO VID-19 mogao<br />

da ima ne ke ne ga tiv ne efek te<br />

na usva ja nje re še nja u obla ku to kom<br />

na red nih ne ko li ko go di na, po sto ji<br />

niz fak to ra ko ji či ne da tr žiš te uslu ga<br />

u obla ku na pre du je.<br />

- Eko si stem teh no loš kih kom pa nija<br />

ko je po ma žu kli jen ti ma da mi grira<br />

ju u okru že nja u obla ku, kre i ra ju<br />

no ve ino va ci je u obla ku i upra vlja ju<br />

svo jim ši re njem okru že nja u obla ku<br />

omogućiće preduzećima da spro vedu<br />

svo je ubr za ne ras po re de pre laska<br />

na re še nja u obla ku.<br />

- Po ja va IT po nu da za sno va nih<br />

na po troš nji, či ji cilj je da se is ko riste<br />

jav ne mogućnosti slič ne oblaku<br />

u lo kal nom okru že nju sma nju je<br />

slo že nost i re struk tu ri ra troš ko ve za<br />

preduzeća ko ja že le do dat nu si gurnost,<br />

na men ske re sur se i vi še gra nular<br />

ne mogućnosti upra vlja nja.<br />

- Usvajanje usluga u oblaku trebalo<br />

bi da omogući or ga ni za ci ja ma da preba<br />

ce IT sa odr ža va nja sta rog IT-a na<br />

nove inicijative za digitalnu transforma<br />

ci ju, što mo že do ve sti do no vih poslovnih<br />

prihoda i konkurentnosti, kao i<br />

stvo ri ti no ve mogućnosti za do ba vljače<br />

pro fe si o nal nih uslu ga.<br />

- Hibridni oblak je postao centralna<br />

opcija za uspešne napore vezane za<br />

digitalnu transformaciju definisanjem<br />

arhitektonskog IT pristupa, IT strategi<br />

je ula ga nja i IT mo de la an ga žo va nja<br />

oso blja ko ji osi gu ra va to da preduzeće<br />

mo že postići op ti mal nu rav no te žu izme<br />

đu di men zi ja bez žr tvo va nja performansi,<br />

pouzdanosti ili kontrole.<br />

Pan de mi ja je re zul ti ra la svet skom<br />

fi nan sij skom kri zom, ali isto vre me no<br />

se i po slov no osla nja nje na teh no logi<br />

ju pro du bi lo. Vi še ne go ikad, kompa<br />

ni je za vi se od di gi tal ne tran sfo r-<br />

ma ci je da bi ko ri sti le rad nu sna gu<br />

na da lji nu, iz vr ša va le agil ne po slovne<br />

ope ra ci je, br zo se pri la go đa va le i<br />

još br že re a go va le. Oblak je sa vr šeno<br />

po go dan za po sti za nje sve ga toga<br />

- i još vi še. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ka ko tran sfor mi sa ti<br />

ban kar ske uslu ge<br />

u Sr bi ji?<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Sa raz vo jem no vih teh no lo gi ja, tran sfor mi še se ulo ga ko ri sni ka ban kar skih uslu ga,<br />

na­sta­ju no­vi bi­znis mo­de­li, na­me­ću se no­ve po­tre­be po­slov­nih i pri­vat­nih ko­ri­sni­ka,<br />

pa i ba­na­ka kao pru­ža­la­ca. Ta­ko, sa­da gra­đa­ni i po­slov­ni ko­ri­sni­ci ban­kar­skih ser­vi­sa<br />

pre sve­ga oče­ku­ju br­zu uslu­gu uz la­ku ko­mu­ni­ka­ci­ju. Po pra­vi­lu, oni ne­ret­ko me­njaju<br />

pro­vaj­de­ra ban­kar­skih uslu­ga, pra­te­ći tre­nut­no naj­bo­lju po­nu­du ko­ju će pri­hva­ti­ti<br />

uz naj­ma­nje ad­mi­ni­stra­tiv­nih ak­tiv­no­sti. Tran­sfor­ma­ci­ja po­slo­va­nja je pro­ces u ko­me<br />

ban­ke te­že da osta­nu kon­ku­rent­ne, uz spe­ci­fič­ne po­teš­ko­će.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Piše: Dra gan Tri fu no vić,<br />

direktor Pretprodaje<br />

u As se co SEE (ASEE)<br />

Ka ko tran sfor mi sa ti ban karske<br />

uslu ge u Sr bi ji da bi se<br />

su sti gla i pre va ziš la oče kiva<br />

nja ko ri sni ka, uz otva ra nje pro stora<br />

za agil no i ino va tiv no ban kar sko<br />

po slo va nje?<br />

Po­teš­ko­će na ma­pi<br />

tran­sfor­ma­ci­je<br />

Stro ga re gu la ti va je me đu tra di cio<br />

nal nim od li ka ma ban kar skog sekto<br />

ra svu da u sve tu, pa i u Sr bi ji, gde<br />

se pri me nju je re gu la ti va Na rod ne<br />

ban ke Sr bi je i in ter ni pra vil ni ci bana<br />

ka. Vi dlji ve pre pre ke ko je ban karski<br />

sek tor mo ra da sa vla da pri transfor<br />

ma ci ji uslu ga se na la ze baš u regu<br />

la ti vi. Ne ki od va že ćih za ko na u<br />

ovoj gra ni su sta ri i vi še od se dam<br />

de ce ni ja. Ban ke mo ra ju da pri la gode<br />

svo ju in ter nu re gu la ti vu - bi znisu<br />

sa jed ne stra ne, i za kon skoj re gula<br />

ti vi sa dru ge, sa po seb nim oba veza<br />

ma u po gle du zaš ti te po da ta ka o<br />

lič no sti.<br />

Za tim, ban ke su pre ko on li ne<br />

uslu ga i mo bil nih apli ka ci ja uči ni le<br />

va žne ko ra ke, ali i da lje ne ma ju prosto<br />

ra da po dig nu od no se sa kli jenti<br />

ma – gra đa ni ma, ma lim i sred njim<br />

pred u ze ći ma, na no vi ni vo.<br />

U tim okol no sti ma mo že se do godi<br />

ti da čak i po bolj ša nja do ve du do<br />

no vih pa ra dok sa. Ta ko kli jen ti mora<br />

ju da po se te ban ku iz raz lo ga koji<br />

iz gle da ju ba nal no u po re đe nju sa<br />

di gi ta li zo va nim de lo vi ma pro ce sa, a<br />

sva ki pre kid ser vi sa ili ne do stup nost<br />

call-cen tra sa da se do ži vlja va kao<br />

de gra da ci ja od no sa.<br />

U dru gim sek to ri ma, a na ro či to u<br />

in du stri ja ma ori jen ti sa nim na usluge,<br />

u po sled njim de ce ni ja ma je doš<br />

lo do pro me na ko je su du bo ko i<br />

traj no iz me ni le od no se sa ko ri sni cima.<br />

No vi bi znis mo de li su za sno vani<br />

na ge ne ra ci ja ma no vih eko no mija,<br />

na kon eko no mi je nov ca. Dr žav na<br />

upra va je ta ko đe u fa zi di gi ta li za ci je.<br />

Di na mič no po slov no okru že nje stvara<br />

do dat ni pri ti sak, te dik ti ra hit nost<br />

pro me na i u ban kar skom sek to ru.<br />

Ob­je­di­nje­na di­gi­tal­na<br />

ban­kar­ska mre­ža Sr­bi­je<br />

Od go vor na pi ta nje ka ko tran sformi<br />

sa ti ban kar sko po slo va nje tre ba<br />

da ti na ni vou Sr bi je, jer je to ko risno<br />

gra đa ni ma, po slov nim kli jen tima<br />

i ban ka ma. Ob je di nje na ban karska<br />

mre ža Sr bi je bi do ne la plat formu<br />

na ko joj bi kli jen ti la ko i efi ka sno<br />

oba vlja li po slo ve, a ban ke bi, in terak<br />

ci jom, iz bo rom i ana li zom ko ri snih<br />

po da ta ka, ino vi ra le i usa vr ša va le ponu<br />

du di gi tal nih ser vi sa. Ta ko đe, insti<br />

tu ci ja kao što je to Udru že nje bana<br />

ka Sr bi je, ima la bi pri li ku da podig<br />

ne ni vo ban kar skih uslu ga u Sr biji.<br />

Šta bi se sve pro me ni lo?<br />

Naj pre, kli jen ti ba na ka bi lak še<br />

oba vlja li po slo ve. Ban ke bi pri ku pljale<br />

i raz me nji va le ko ri sne po dat ke sa<br />

dr žav nim or ga ni ma i me đu sob no,<br />

či me bi usa vr ša va le ser vi se i ste kle<br />

uvid u kre ta nja na tr žiš tu, a ve ći protok<br />

in for ma ci ja do veo bi do no ve dimen<br />

zi je kon ku rent no sti, te i do većeg<br />

pro to ka nov ca. Udru že nje ba na ka<br />

Sr bi je bi, kao in sti tu ci ja od po ve re nja<br />

za ban ke, do bi lo ključ nu ulo gu u obje<br />

di nje noj mre ži.<br />

Za kli jen te, po se ta pro sto ru banke<br />

mo že bi ti op te re će nje zbog utroše<br />

nog vre me na ili ne mo guć no sti lič<br />

nog do la ska. Na po čet ku pan de mije,<br />

vi de li smo ka ko je ve li ko op te reće<br />

nje ve za no za lič ni do la zak na sta lo<br />

ne slu će nom br zi nom i in ten zi te tom,<br />

i za dr ža lo se kao no va nor ma. Na kon<br />

tran sfor ma ci je kli jen ti će oba vlja ti<br />

prak tič no sve po slo ve kom for no od<br />

ku će, sa od mo ra i u kre ta nju. Kva litet<br />

na uslu ga pod ra zu me va ne sa mo<br />

do stup nost ser vi sa, već i iz be ga vanje<br />

"on li ne če ka o ni ca". Ko ri sni ci će<br />

ima ti bo lju kon tro lu svog vre me na<br />

za po slov ne, prak tič ne i lič ne svr he.<br />

Sva ko ne pri jat no is ku stvo ko ri snika,<br />

ko je se br zo de li kroz druš tve ne<br />

i po slov ne mre že, pred sta vlja ri zik za<br />

ugled ban ke, dok za do volj stvo klije<br />

na ta do pri no si nje nom bren du. U<br />

že lji da an ga žu ju ko ri sni ke kva li tetnim<br />

ser vi som, ban ka ma če sto manjka<br />

ju in for ma ci ja i ana li za ko je bi dopri<br />

ne le per so na li za ci ji po nu de. Ovde<br />

le ži ve li ki po slov ni po ten ci jal za<br />

ban ke, jer kli jen ti ce ne per so na li zova<br />

nu uslu gu.<br />

U ko mu ni ka ci ji sa Udru že njem bana<br />

ka Sr bi je, ban ke sa da ko ri ste samo<br />

po je di ne uslu ge, na pri mer kredit<br />

nog bi roa, dok ve li ki po ten ci jal<br />

još uvek ni je is ko riš ćen. Na sle đe ni<br />

su kom pli ko va ni pro ce si i uspo re na<br />

je in ter ak ci ja sa ko ri sni ci ma. U isto<br />

vre me, u Evrop skoj uni ji sa mo stal<br />

ni ope ra to ri (fin tech kom pa ni je) kori<br />

ste otvo re ne po dat ke ko je im banke<br />

pru ža ju i di rekt no nu de fi nan sijske<br />

uslu ge. Mi smo sa da u pri li ci da<br />

u Sr bi ji is ko ri sti mo is ku stva ba na ka i<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


ce log fi nan sij skog sek to ra ka ko bismo<br />

iz be gli greš ke i is ko ri sti li pra vu<br />

vred nost no vih mo de la. Una pre đenji<br />

ma, au to ma ti za ci jom i di gi ta li zaci<br />

jom pro ce sa bi se oslo bo di li re sursi<br />

ko ji se mo gu an ga žo va ti na no vim<br />

pro jek ti ma.<br />

K a nc el ar ij a z a I T i e l e kt ro ns k u u p r a­<br />

vu pred sta vlja pri mer prak se di gital<br />

nog umre ža va nja na ni vou Sr bije.<br />

U ovoj mre ži, osno va di gi ta li za cije<br />

je ser vi sna ma gi stra la - ESB ko ji bismo<br />

nazvali Go­vern­ment Ser­vi­ce Bus.<br />

Uvo đe njem eZU Pa (Za kon o opštem<br />

uprav nom po stup ku), Kan ce la ri ja za<br />

IT je di gi ta li zo va la i ob je di ni la usluge,<br />

sta vi la ih na ras po la ga nje ka ko<br />

gra đa ni ma ta ko i za pri ba vlja nje poda<br />

ta ka po slu žbe noj du žno sti iz najve<br />

ćih dr žav nih ba za po da ta ka. Mrežom<br />

su ob u hva će ne in sti tu ci je: Mi nistar<br />

stvo dr žav ne upra ve i lo kal ne samo<br />

u pra ve (MDULS), re pu blič ki PIO<br />

fond, Cen tral ni re gi star oba ve znog<br />

so ci jal nog osi gu ra nja (CRO SO), Naci<br />

o nal na slu žba za za poš lja va nje, Mini<br />

star stvo prav de, RGZ, MUP Sr bi je,<br />

Po re ska upra va RS i kre dit ni bi ro. Veza<br />

sa ban kar skom mre žom bi mo gla<br />

da se ostva ri pre ko Udru že nja ba naka<br />

Sr bi je i kre i ra la bi do dat ne na mene<br />

po sto je ćoj mre ži dr žav ne upra ve.<br />

Po di za njem ni voa uslu ga u či ta vom<br />

sek to ru i po ve zi va njem di gi ta- l ne<br />

mre že Sr bi je sa dr žav nom IT mre žom,<br />

otvo rio bi se pro stor za klju- č na unapre<br />

đe nja ko ri snič kog is ku stva i efektnu<br />

ko mu ni ka ci ju sa dr žav nim en tite<br />

ti ma. Tehnološka i komunikaciona<br />

ograničenja inovacija su uklonjena, a<br />

sa puštanjem u rad novog državnog<br />

data centra u Kragujevcu na sta je<br />

još jedna opcija privatnog clouda za<br />

smeš taj ban kar skih uslu ga.<br />

Ko­ji su osnov­ni fak­to­ri iz­grad­nje cen­tra­li­zo­va­ne di­gi­tal­ne mre­že?<br />

Ko­mu­ni­ka­ci­o­na mre­ža<br />

U re a li za ci ji tre ba po sta vi ti po u zda nu, do stup nu, br zu mre žu za pre nos po da ta ka<br />

i ko mu ni ka ci ju pre sve ga me đu ban ka ma, na oda bra nim mre žnim pro to ko li ma.<br />

In­te­gra­ci­ja<br />

Sle de ći ko rak bi lo bi in te gri sa nje po da ta ka ta ko da se oču va nji hov in te gri tet,<br />

ga ran tu je ne iz me nje nost u tran zi tu i for mi ra je din stve ni re po zi to ri jum ko ji bi slu žio<br />

kao iz vor isti ni tih, ažur nih po da ta ka za sve do ku men te, pro ce se i ser vi se. Ova in tegra<br />

ci ja je uslov in ter o pe ra bil no sti pri raz me ni i ob ra di po da ta ka.<br />

Na ova kvoj plat for mi bi bi le im ple men ti ra ne po slov ne uslu ge na ni vou či ta vog<br />

sek to ra, de fi ni sa ne ta ko da se stal no pri la go đa va ju no vim po tre ba ma. Tre ba iz beći<br />

mo no lit nu cen tra li zo va nu ar hi tek tu ru i ko ri sti ti agil nu, teh no loš ku osno vu ko ja<br />

omo gu ća va ade kvat no di men zi o ni sa nje pre ma po tre ba ma sa o bra ća ja, pro ce sa i<br />

sa dr ža ja, kao što je to ar hi tek tu ra za sno va na na mi kro ser vi si ma i kon tej ne ri za ci ji.<br />

In­ter­ak­ci­ja<br />

Pre zen ta ci ja po slov nih si ste ma je mul ti di sci pli nar ni po du hvat u ko me uče stvuju<br />

teh nič ke i druš tve ne stru ke, a uz njih i sa vre me ne pro gra mer ske i di zaj ner ske<br />

pro fe si je. Od kva li te ta ovog seg men ta po naj vi še za vi si da li će či ta vo re še nje i svi<br />

pri me nje ni kon cep ti ima ti svoj pu ni uči nak i do ne ti olak ša nje ko ri sni ci ma - ne sa mo<br />

gra đa ni ma, već i za po sle ni ma u ban ka ma i dru gim is ti tu ci ja ma či ji deo po sla će bi ti<br />

sva ko dnev na upo tre ba di gi tal ne ban kar ske mre že sa ci ljem pru ža nja ser vi sa. Za inte<br />

re so va ni ko ri sni ci će bi ti i me đu ana li ti ča ri ma i stra te zi ma u ban ka ma.<br />

Bez­bed­nost<br />

Me đu teh no loš ki naj o zbilj ni jim za da ci ma, bez bed nost mre že ob u hva ta sve<br />

obla sti si ste ma i tra ži ne pre kid no usa vr ša va nje. Si gur nost se od no si ka ko na zaš ti ­<br />

tu fi zič ke in fra struk tu re, mre že, IT re sur sa i soft ver skih si ste ma od na pa da, pret nji<br />

i gu bi ta ka po da ta ka, ta ko i na re gu li sa nje pra va pri stu pa in for ma ci o nim i fi zič kim<br />

re sur si ma. Cilj ob je di nja va nja mre že je i u po di za nju bez bed no sti i odr ža va nju<br />

si gur no sti i po u zda no sti mre že i po da ta ka na naj vi šem ni vou, u sva kom tre nut ku.<br />

Po red to ga, ob je di nje nom mre žom tre ba ob u hva ti ti re gu la ti vu po čev od GDPR do<br />

opštih i po seb nih za kon skih aka ta i osta vi ti pro stor za flek si bil nost i una pre đe nja<br />

sa me mre že i uslu ga po treb nih ban ka ma i kli jen ti ma.<br />

Ru­ko­vo­đe­nje i upra­vlja­nje<br />

De fi ni sa ni stan dar di in ter o pe ra bil no sti će se me nja ti i raz vi ja ti ne sa mo za jed no<br />

sa teh no lo gi jom, već i ka ko se bu de ja vlja la po tre ba za or ga ni za ci o nim pro me nama.<br />

Sto ga je za odr ži vost i ažu ri ra nje ovih stan dar da va žno pra vil no upra vlja nje i<br />

ru ko vo di lač ka kon tro la.<br />

Ko­rak ka kon­cep­tu<br />

di­gi­tal­ne bu­duć­no­sti<br />

Ser vi sna ma gi stra la ban kar ske mreže<br />

Sr bi je bi la bi me sto agre ga ci je i inte<br />

gra ci je po da ta ka o kli jen ti ma iz raz<br />

li či tih iz vo ra. Ba ze ovih po da ta ka su<br />

u Centralnom registru stanovništva (u<br />

okvi ru Mi ni star stva dr žav ne upra ve i<br />

lo kal ne sa mo u pra ve), Kan ce la ri ji za infor<br />

ma ci o ne teh no lo gi je i e-upra vu (KI­<br />

TEU), i u ban ka ma kao elek tron ski identi<br />

te ti. Ban kar ska ser vi sna ma gi stra la bi<br />

po ve zi va la ban ke me đu sob no i sa uslugom<br />

upravljanja pristankom, kreditnim<br />

bi ro om ko ji već po sto ji i e-ar hi vom.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Kancelarija za IT<br />

Government Service Bus<br />

Udruženje banaka Srbije<br />

Banking Service Bus<br />

Centralni APR CROSO MUP Poreska Kreditni biro Upravljanje<br />

registar<br />

uprava<br />

pristankom<br />

stanovništva<br />

eArhiva<br />

1. Kon­cept ob­je­di­nje­ne di­gi­tal­ne ban­kar­ske mre­že Sr­bi­je<br />

U Srbiji bi banke koristile raznovrsne<br />

uslu ge od po ve re nja. Me đu ser vi si ma<br />

ko je bi ova ko kon ci pi ra na mre ža pruža<br />

la, neo p hod ni su elek tron ska ar hi va<br />

i ču va nje pri stan ka kli jen ta.<br />

Pri vat ni po da ci se ču va ju sa mo uz<br />

pri sta nak kli je na ta. Uslu ga "con sent<br />

ma na ge ment" – upra vlja nje pri stankom,<br />

bi la bi pru že na cen tra li zo va no,<br />

a pri sta nak bi se ču vao du go traj no,<br />

zaš ti ćen od iz me na ili bri sa nja. Usluga<br />

upra vlja nja sa gla snoš ću ta ko đe<br />

omo gu ća va ban ka ma da ču va ju podat<br />

ke kli je na ta pre ma GDPR re gula<br />

ti vi i Za ko nu o zaš ti ti po da ta ka o<br />

lič no sti. Sa gla snost bi se pri ba vljala<br />

pu tem veb stra ni ce i uslu ga bi se<br />

pru ža la on li ne.<br />

Elek tron ska ar hi va ili e-ar hi va je<br />

uslu ga ču va nja ori gi nal no di gi tal nih<br />

do ku me na ta, sa ga ran ci jom ne iz bri sivo<br />

sti i ne iz men lji vo sti. Ova kvo ar hi vira<br />

nje je već po sta lo oba ve za svih insti<br />

tu ci ja, u tre nut ku iz jed na ča va nja<br />

elek tron skog i pa pir nog do ku menta.<br />

Za ar hi vi ra nje elek tron skih do kume<br />

na ta su neo p hod ni spe ci ja li zovan<br />

soft ver i har dver, kao i iz dvo je na<br />

bez bed na lo ka ci ja za oču va nje doku<br />

men ta ci je u slu ča ju ka ta stro fe (disa<br />

ster re co very – DR lo ka ci ja). Zbog<br />

zah tev ne in fra struk tu re i no ve regu<br />

la ti ve, e-ar hi va po sta je zna ča jan<br />

po slov ni ser vis ko ji spe ci ja li zo va ne<br />

kom pa ni je mo gu nu di ti svim fi nansij<br />

skim in sti tu ci ja ma.<br />

Kon cept na ci o nal ne ban kar ske<br />

mre že je re a li zo van, na pri mer, u<br />

Esto ni ji, gde u in te gri sa nom si stemu<br />

ban ke me đu sob no raz me njuju<br />

po dat ke o kli jen ti ma, ob li ku ju se<br />

mo de li ri zi ka, kao i mo de li uslu ga. U<br />

sve tu je u prak si na pla ći va nje po klijen<br />

tu i po uslu zi.<br />

Ka­ko cen­tra­li­zo­va­no<br />

ban­kar­stvo do­no­si<br />

ino­va­tiv­ne uslu­ge?<br />

Bez bed ni ser vi si na po u zda noj platfor<br />

mi pro ši ru ju mo guć no sti u vi še prava<br />

ca. Di gi tal nim ka na li ma mo že se,<br />

na pri mer, olak ša ti i ubr za ti po slo vanje<br />

sa kli jen ti ma bez pa pir ne ad mini<br />

stra ci je i od la ska u fi li ja lu. Pri me ri<br />

ova kvih ser vi sa su ma­ti­če­nje kli je nata,<br />

za na vlja nje do ku men ta ci je, pri kupljanje<br />

podataka iz kreditnog biroa, o<br />

bi lan si ma sta nja i dru gi. Naj zad, elektron<br />

ski bi se mo gla pru ži ti uslu ga aplika<br />

ci je za kre dit i odo bre nja.<br />

Oče­ki­va­nja kli­jen­ta i<br />

po­ten­ci­ja­li ba­na­ka<br />

Ka ko e-uslu ga iz gle da iz ugla klijen<br />

ta pred sta vlje no je kroz in ter a-<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Razmena podataka među<br />

bankama i sa državnim<br />

institucijama, u cilju<br />

dobijanja usluge na klik<br />

2. Iz ugla kli­jen­ta, do­bi­ja­mo ban­kar­sku uslu­gu "na klik"<br />

k tiv ni pro ces pri ka zan na sli ci 2. Na<br />

ilu stra ci ji pro ces po či nje že ljom građan<br />

ke da otvo ri ra čun i to tra ži preko<br />

veb por ta la ban ke. Za hva lju ju ći<br />

e-uslu ga ma kroz ob je di nje nu mre žu,<br />

ban ka ima pri li ku da pred lo ži upo trebu<br />

po da ta ka o lič no sti ko ji već po stoje,<br />

uz pri sta nak kli jen ta. Ban ci su dostup<br />

ni oda bra ni po da ci iz raz me ne<br />

sa dru gim ban ka ma gde je kli jent regi<br />

stro van, kre dit nim bi ro om, Agen cijom<br />

za pri vred ne re gi stre (APR), Pore<br />

skom upra vom i Na ci o nal nom korpo<br />

ra ci jom za osi gu ra nje stam be nih<br />

kre di ta (NKOSK). Au to mat skom mašin<br />

skom ko mu ni ka ci jom po kre ću se<br />

uslu ge upra vlja nja pri stan kom, pregle<br />

da po sto je ćih do ku me na ta i pređaš<br />

njih iz jaš nje nja, i dru ge. Ta ko se<br />

ma­ti­če­nje kli jen ta oba vlja bez od laga<br />

nja, naj kra ćim pu te vi ma i uz ušte<br />

du ne po treb nih troš ko va. Ra čun u<br />

no voj ban ci je otvo ren bez op te reće<br />

nja kli jen ta ad mi ni stra tiv nim postup<br />

ci ma. Ban ka sa da mo že da ponu<br />

di svo je pro iz vo de, u pra vo vre me,<br />

ka da je kli jent mo ti vi san da sa zna više<br />

o sa rad nji.<br />

Di gi tal no ban kar stvo, di gi tal ni identi<br />

tet i po nu da na sta ju u raz me ni poda<br />

ta ka me đu ban ka ma i dr žav nim insti<br />

tu ci ja ma. Iz ugla kli jen ta, re zul tat je<br />

br za, kva li tet na uslu ga.<br />

Tran sfor ma ci ja bi otvo ri la ši rok<br />

pro stor ka ko za va ri jan te kon cep<br />

ta ob je di nje ne di gi tal ne ban kar ske<br />

mre že Sr bi je, ta ko i za stal ne, lak še<br />

i agil ni je ino va ci je ban kar skih usluga.<br />

Io ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong><br />

O ASEE gru­pi:<br />

ASEE gru­pa je naj ve ća kom pa ni ja u ju go i stoč noj Evro pi u po gle du ostva re nja pri ho da od pro da je sop stve nog softve<br />

ra i uslu ga, i vo de ći ven dor IT re še nja za ban kar ski sek tor.<br />

ASEE Sr­bi­ja je deo gru pe ASEE, i li der je u in for ma ci o nim teh no lo gi ja ma či ja re še nja po kre ću do ma ću fi nan sij sku<br />

in du stri ju, uklju ču ju ći ban ke, ve li ka pred u ze ća i dr žav ne in sti tu ci je. Uz fo kus na raz voj i pro da ju sop stve nih re še nja,<br />

naš cilj, ka ko kom pa ni je ta ko i gru pe, je da po sta ne mo naj kva li tet ni ji IT ven dor ti me što će mo raz u me ti i ima ti ka paci<br />

te te da po dr ži mo, di rekt no i kroz out so ur cing, kom plet ne po slov ne pro ce se na ših kli je na ta.<br />

Kontaktirajte nas na marketing@asseco-see.rs i učinite bitan korak u unapređenju svog digitalnog poslovanja.


Si guran put<br />

u Cloud<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


O pro ble mi ma saj ber bez bed no sti ko je do no si ubr za ni pre la zak na cloud i re še nji ma<br />

ko­je nu­di Check Po­int Soft­wa­re Tec­hno­lo­gi­es go­vo­ri Edin Ri­zvan­be­go­vić, me­na­džer<br />

pro da je za Adri ja tik re gion u ovoj kom pa ni ji.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Cloud do no si broj ne pred no sti<br />

za pred u ze ća, ali po sta vlja i broj<br />

ne iza zo ve pred bez bed no sne timo<br />

ve. Pre ma va šim sa zna nji ma,<br />

da li su ih i u ko joj me ri sve sni u<br />

Adri ja tik re gi o nu?<br />

Hro no liš ki gle da no, sa za do voljs<br />

t v o m m o ­g u d a k a ­ž e m d a g e ­n e ­r a -<br />

l­no u Adri­ja­tik re­gi­ji svest o ki­ber­netič­kim<br />

pret­nja­ma se dra­stič­no po­veća­la<br />

u zad­nje če­ti­ri go­di­ne. Raz­log<br />

to ga ni su sa mo re gu la ti ve sa mih<br />

dr­ža­va u re­gi­o­nu i sve­tu, ne­go i sama<br />

po tre ba i sa mo i ni ci ja ti va pred u­<br />

ze­ća da po­ve­ća­ju ni­vo zaš­ti­te svog<br />

IT okru­že­nja ka­ko bi iz­be­gla pr­venstve<br />

no fi nan sij ske gu bit ke i na rav<br />

­n o n a ­r u ­š a ­v a ­n j e r e ­p u ­t a ­c i ­j e n a t r ­ž i-<br />

š­tu. Do­bro se se­ćam ka­da sam pre<br />

de­set go­di­na pri­čao sa ra­znim krajnjim<br />

ko­ri­sni­ci­ma u re­gi­ji da je ve­ćina<br />

te mu si gur no sti u IT-u sma trala<br />

ne do volj no ozbilj nom u smi slu:<br />

„Mi u Adri­ja­ti­ku smo ma­li i ni­smo<br />

z a ­n i ­m l j i ­v i h e ­ke ­r i ­m a “. O va ­k va r a z ­m i-<br />

š­lja­nja su ve­ći­nom dav­na proš­lost;<br />

sa da je sa mo pi ta nje pro ce ne rizi­ka<br />

sva­kog pred­u­ze­ća i in­ve­sti­cije<br />

u mo der nu i ade kvat nu IT zaš­ti­tu.<br />

Sve­do­ci smo da smo ove godi<br />

ne vi še ne go ika da ima li u svim<br />

ver ti ka la ma ve li ke iza zo ve i di rekt­ne<br />

ki­ber­ne­tič­ke na­pa­de na dr­žav<br />

ne in sti tu ci je, a tu po seb no mo gu<br />

da se is tak nu fi nan si jske in sti tu ci je<br />

u re­gi­o­nu. Ste­kao sam uti­sak da je<br />

po­vo­dom ne­mi­le CO­VID pan­de­mije<br />

de gi tal na tran sfor ma ci ja još vi še<br />

ubr­za­na u mno­gim pred­u­ze­ći­ma, pa<br />

čak i dr­žav­nim in­sti­tu­ci­ja­ma. Cloud<br />

definitivno ima odgovor na puno bržu<br />

agil­nost, au­to­ma­ti­za­ci­ju i ska­labilnost<br />

mnogih procesa i servisa, ali<br />

otvara mnoga vrata novim vektorima<br />

na­pa­da. Ka­ko su pred­u­ze­ća u Adri­jati­ku,<br />

u ve­ći­ni slu­ča­je­va, već ulo­ži­la u<br />

zaš­ti­tu svo­je mre­že, ta­ko isto su svesna<br />

iza­zo­va u cloud okru­že­nju. Na<br />

ža­lost, skep­ti­čan sam u pogledu toga<br />

do ko je me re su edu ko va ni i ima ju<br />

eks­per­ti­ze da na pra­vi na­čin od­govore<br />

izazovima zaštite u cloud okruže­nju.<br />

Tu vi­dim ve­li­ku od­go­vor­nost i<br />

pro­sto­ra za <strong>2021</strong>. da mi kao Check<br />

Po­int Soft­wa­re Tec­hno­logy, vo­deća<br />

kom­pa­ni­ja u in­ter­net si­gur­no­sti<br />

u Adri­ja­ti­ku, ulo­ži­mo do­dat­ne na­pore<br />

da takvu situaciju promenimo kroz<br />

pre­zen­ta­ci­je, ra­di­o­ni­ce i ve­bi­na­re.<br />

Check Po int kao re še nje za cloud<br />

bez bed nost nu di Clo ud Gard. Ko liko<br />

in te re so va nje vla da za njim u<br />

dr ža va ma za ko je ste vi za du že ni<br />

kao me na džer pro da je?<br />

Clo ud Gu ard je ge ne ral ni na ziv<br />

za set pro iz vo da ko ji nu di pot punu<br />

zaš ti tu svim ko ri sni ci ma u clo u­<br />

du. Sa­sto­ji se od Clo­ud­Gu­ard Ia­aS<br />

i Sa­aS, Clo­ud­Gu­ard Do­me9 i Log.ic,<br />

Clo­ud­Gu­ard Wor­klo­ads Ser­ver­less i<br />

Clo­ud­Gu­ard Con­nect i Ed­ge. Bit­no<br />

je na gla si ti da ima mo pri vat ni i public<br />

cloud i sa Clo ud Gu ard fa mi li jom<br />

pro­iz­vo­da mo­že­mo pra­ti­ti i po­nu­diti<br />

si gur nost na šim ko ri sni ci ma u oba<br />

slu­ča­ja. U Adri­ja­ti­ku je do­sta za­stupljen<br />

pri­vat­ni cloud već du­gi niz godi­na.<br />

Ko­ri­sni­ci su pre­po­zna­li prednost<br />

vir tu e li za ci je u da ta cen tri ma i,<br />

kao što su po ve ri li Check Po int reše<br />

nju da zaš ti ti nji ho vu kor po ra tivnu<br />

mre­žu, bi­lo je pri­rod­no da istom<br />

Ma nag ment Con so lom pro ši re zaš<br />

ti tu i svog pri vat nog clo u da Clo ud­<br />

Gu­ard Ia­aS teh­no­lo­gi­jom. Na­ši ko­risni<br />

ci su ta ko do bi li ne sa mo bo lju sigur<br />

nost ne go i vi zi bil nost i pre gled<br />

kom­plet­nog IT okru­že­nja, što je od<br />

kru­ci­jal­nog zna­ča­ja za pra­vo­vre­me­no<br />

iden ti fi ko va nje po ten ci jal nog na pada.<br />

Ov­de je bit­no na­gla­si­ti da Check<br />

Po­int po­dr­ža­va i omo­gu­ću­je zaš­ti­tu<br />

na sle­de­ćim plat­for­ma­ma: VMwa­re<br />

ESX/NSX, Ci­sco ACI, Mic­ro­soft Azure,<br />

Ama­zon Web Ser­vi­ces AWS, Orac­le,<br />

Glo­o­gle Cloud Plat­form i Ali­ba­ba.<br />

Pa­ra­lel­no že­lim is­te­ći da je do­sta<br />

Tel­co ope­ra­te­ra u Adri­ja­ti­ku i ISP-a<br />

po­če­lo da nu­di do­dat­ne ser­vi­se, a<br />

je dan od tih je i "Se cu rity as a Servi­se"<br />

na cloud plat­for­mi. Ov­de mogu<br />

da na ve dem pri mer BH Te le coma<br />

ko ji je sop stve ne po tre be kao i<br />

zaš ti tu ser vi sa svo jih ko ri sni ka pove­rio<br />

Clo­ud­Gu­ard Ia­aS pro­duk­tu. Više<br />

in­for­ma­ci­ja o tome mo­že­te naći<br />

na lin­ku https://www.chec­kpo­int.<br />

com/cu sto mer-sto ri es/bh-te le com/.<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


U poslednje vreme dosta je prisutna<br />

de­li­mič­na ili hi­brid­na mi­gra­ci­ja u public<br />

clo­u­du i usko sa­ra­đu­je­mo sa našim<br />

partnerima kao i krajnjim korisnicima<br />

da im omo­gu­ći­mo i po­jed­no­sta­vimo<br />

si­gur­nost po­da­ta­ka i apli­ka­ci­ja.<br />

Po ve re nje je bit no<br />

Chec kPo int tvr di da Cloud Gard<br />

obez be đu je "cloud with con fi dence".<br />

Šta sto ji iza ovog slo ga na?<br />

Ne­mi­nov­no je da je cloud sve vi­še<br />

i vi še za stu pljen u mno gim IT okruže­nji­ma.<br />

Ka­ko i na ko­ji na­čin po­sti­ći<br />

po ve re nje u cloud si gur nost u do ba<br />

na­pred­njih pret­nji je ključ­no pi­ta­nje.<br />

Upra vo Check Po int slo gan "clo u de<br />

with con­fi­den­ce" se ba­vi te­ma­ti­kom<br />

i od­go­vo­rom na ovo pi­ta­nje. Bit­no je<br />

na po me nu ti da su kon ve ci o nal na sigur­nost­na<br />

re­še­nja sta­tič­na. Ona­ne<br />

mo gu pri me ni ti po treb nu au to mati<br />

za ci ju ili po nu di ti kon ti nu i ra ni uvid<br />

za tre­nut­no odre­đi­va­nje, nad­gle­danje<br />

i osi gu ra va nje br zih pro me na u<br />

obla­ku. Cloud je pre­vi­še di­na­mi­čan<br />

da bi se us peš no in te gri sao sa konven<br />

ci o nal nim si gur no snim si ste mima.<br />

Zbog to­ga sva­ki put ka­da se desi<br />

pro me na u cloud ser vi si ma i aplika­ci­ja­ma<br />

po­sto­ji mo­guć­nost no­vog<br />

si­gur­no­snog ri­zi­ka. Naj­češ­ći ri­zi­ci su<br />

na­ru­ša­va­nje pri­vat­no­sti po­da­ta­ka. U<br />

2019. je zbog apli­ka­ci­ja ko­je su raz<br />

vi ja ne na plat for ma ma druš tve nih<br />

me­di­ja pro­cu­ri­lo 540 mi­lion za­pi­sa.<br />

Ra­nji­vost apli­ka­ci­ja u clo­u­du je dodat­ni<br />

ri­zik; pre­ma For­re­ste­ru, 90%<br />

apli ka ci ja ima ba ze po da ta ka sa stavlje<br />

ne od ma te ri ja la otvo re nog koda.<br />

Ta­ko­đe, API ra­nji­vost je ja­ko učesta­la,<br />

gde ako na­pa­dač uspe ukra­sti<br />

Edin Ri zvan be go vić, me na džer pro da je za Adri ja tik re gion ,<br />

Check Po int Soft wa re Tec hno lo gi es<br />

to ken za pri stup uslu zi ko ja pri pa da<br />

kup­cu, on po­ten­ci­jal­no mo­že ma­nipu­li­sa­ti<br />

po­da­ci­ma kup­ca. In­te­re­santno<br />

je na ve sti i da je Gart ner za ovu<br />

go­di­nu pred­vi­deo da će 95% za sigur<br />

nost ne pro pu ste u clo u du krivi<br />

cu sno si ti kup ci a ne cloud provi­de­ri.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ima­ju­ći sve ovo u vi­du, Check Point<br />

ima re še nje da po nu di svim kori<br />

sni ci ma si gur an put u cloud i nu di<br />

moć­na, flek­si­bil­na, ska­la­bil­na i sve­obu<br />

hvat na si gur no sna re še nja u clou­du<br />

ka­ko bi u bu­duć­no­sti mo­gli da<br />

ostva­re svo­je po­slov­ne uspe­he.<br />

Sve do ci smo či nje ni ce da se cyber<br />

na pa di go to vo sva ko dnev no usavr<br />

ša va ju i da bez bed no sna re še nja<br />

tre ba da odr že ko rak sa ovim di namič<br />

nim pro me na ma. Zbog to ga je<br />

osve ža va nje zna nja o na či nu funkcionisanja<br />

bezbednosnih sistema od<br />

ve o ma ve li kog zna ča ja. Šta Check<br />

Po int pred u zi ma na po lju edu ka ci je<br />

svo jih part ne ra i ko ri sni ka?<br />

Edukacija naših partnera i korisnika<br />

je bi la i osta la u ve li kom fo ku su od<br />

sa­mog po­čet­ka po­slov­nog raz­vi­janja<br />

u Adri­ja­ti­ku. Pre dva­de­set go­dina<br />

si­gur­no­sna re­še­nja kao što su Fi­rewall/VP­N,<br />

IPS i zaš­ti­ta rad­nih sta­ni­ca<br />

su bi­la sa­svim do­volj­na. U da­naš­njici,<br />

u vremenu IoT-a, clouda i potrebe<br />

da se zaš­ti­ti sva­ka tač­ka ko­ja ima IP<br />

adre­su, pro­sto je ne­mo­gu­će bez deli­mič­nog<br />

ili čak pot­pu­nog poznavan­ja<br />

sva­kog okru­že­nja po­je­di­načno.<br />

Ima­ju­ći to na umu, u či­ta­vom<br />

Adri­ja­ti­ku na­pra­vi­li smo edu­ka­tiv­ne<br />

cen tre, gde jed nom kvar tal no or gani<br />

zu je mo ra di o ni ce i hands on la bove<br />

gde se u test­nom okru­že­nju mogu<br />

sa­vla­da­ti no­ve teh­ni­ke. Tre­ninzi<br />

su ra zno vr sni i cilj nam je da u jed<br />

noj ka len dar skoj go di ni po nu di mo<br />

tre­nin­ge na­šeg či­ta­vog si­gur­no­snog<br />

port­fe­lja. Ov­de je ja­ko bit­no na­vesti<br />

da u ovom ce lo kup nom pro ce su<br />

ima mo iz ra zi to ve li ku po drš ku našeg<br />

je­di­nog di­stri­bu­te­ra za Adri­jatik<br />

re gi ju – kom pa ni je In gram Mic­ro.<br />

Oni su naš se­rti­fi­ko­va­ni tre­ning<br />

cen tar sa ser ti fi ko va nim i is ku snim<br />

pre­da­va­či­ma ka­ko na en­gle­skom tako<br />

i na lo­kal­nim je­zi­ci­ma Adri­ja­tik<br />

re­gi­je. Ove go­di­ne, zbog pen­de­mije<br />

CO­VID-19, iste tre­nin­ge smo bazi<br />

ra li na vir tu el nim plat for ma ma, tako<br />

da su na ši part ne ri mo gli iz svo jih<br />

do­mo­va ak­tiv­no da uče o no­vim sigur<br />

no snim re še nji ma ko je Check Point<br />

nu­di. Po­red to­ga smo na­pra­vi­li<br />

Adri­a­tic Chec­kMa­tes plat­for­mu, gde<br />

se na­ši part­ne­ri i in­že­nje­ri ko­ji ra­de<br />

Check Po int teh no lo gi ja ma mo gu<br />

pri ja vi ti i po de li ti is ku stva, ko mu ni­<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


ci ra ti sa eks per ti ma, po sta vlja ti pi tanja<br />

di­rekt­no R&D i VP raz­voj­nom timu<br />

i po­gle­da­ti how-to vi­dea. Pri­ja­viti<br />

se mo­že na lin­ku https://com­mu­nity.<br />

chec­kpo­int.com/t5/Adri­a­tics-Re­gion/<br />

cm­p-p/gro­up­hub%3AA­dri­a­tics.<br />

Vi zi o nar i po u zda n part ner<br />

Bi tan seg ment Chec kPo in to ve<br />

po slov ne stra te gi je počiva upravo<br />

na mre ži part ne ra. Ka ko iz gleda<br />

i na če mu se za sni va part ner ski<br />

eko-si stem va še kom pa ni je u Adrijatik<br />

regiji?<br />

Je­dan od ključ­nih, ako ne i glavnih,<br />

segmenta Check Point poslovne<br />

stra­te­gi­je u Adri­ja­tik re­gi­o­nu su naši<br />

part­ne­ri. Ja sam du­bo­ko uve­ren da<br />

u sva­kom po­slov­nom okru­že­nju prven<br />

stve no mo ra da vla da obo strano<br />

po ve re nje, fer i ko rek tan od nos,<br />

kao i mak si mal na uza jam na po drš­ka.<br />

Zbog to­ga ja i mo­je rad­ne ko­lege<br />

u ze­mlja­ma Adri­ja­ti­ka ulo­ži­li smo<br />

do sta tru da i ener gi je da usko sa rađu­je­mo<br />

sa svim si­stem-in­te­gra­to­rima<br />

ko­ji že­le, na obo­stra­no za­do­voljstvo,<br />

ozbilj­no da su­ra­đu­ju i raz­vi­ja­ju<br />

po­slo­va­nje sa Check Po­int re­še­nji­ma.<br />

Na­ša part­ner­ska mre­ža ni­je ve­li­ka, i<br />

vr­lo smo se­lek­tiv­ni u tom po­gle­du. U<br />

sva­koj ze­mlji u Adri­ja­ti­ku usko su­rađu­je­mo<br />

sa vo­de­ćim si­stem-in­te­grato<br />

ri ma ko ji se fo ku si ra ju na ve li ka i<br />

ma­la pred­u­ze­ća ka­ko u re­al­nom tako<br />

i u jav­nom sek­to­ru. Ogled na­šeg<br />

uspe ha je usko ve zan sa uspe hom<br />

na ših part ne ra, a te sta ment sve ga je<br />

za­do­vo­ljan i si­gu­ran kraj­nji ko­ri­snik.<br />

Ki­ber­ne­tič­ka zaš­ti­ta je pod­jed­nako<br />

potrebna kako malim tako i velikim<br />

pred­u­ze­ći­ma i upra­vo Check Point<br />

ima široku lepezu produkata i reše­nja<br />

da od­go­vo­ri na sve po­tre­be.<br />

Na­šim part­ne­ri­ma vi­še ne­go ika­da je<br />

potrebna najbolja, najpouzdanija i finansijski<br />

najstabilanija internet sigurno­sna<br />

kom­pa­ni­ja ko­ja mo­že da ponudi<br />

ozbiljna sigurnosna rešenja današ­nji­ce<br />

i vi­zi­o­nar ko­ji će bi­ti u moguć­no­sti<br />

da pra­vo­vre­me­no od­go­vo­ri<br />

bu­du­ćim si­gur­no­smin iza­zo­vi­ma. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Cloud<br />

koji uliva<br />

poverenje<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Upo­tre­ba clo­u­da do­no­si vi­še­stru­ke po­slov­ne ko­ri­sti, uklju­ču­ju­ći skra­će­no vre­me iz­la­ska na<br />

tr­žiš­te, po­ve­ća­nu si­gur­nost i rast po­slo­va­nja. Ši­ro­ko pre­po­zna­va­nje ovih be­ne­fi­ta do­ve­lo je<br />

do ra­pro­stra­nje­nog usva­ja­nja clo­u­da. Pre­ma iz­veš­ta­ju kom­pa­ni­je Fle­xe­ra “An­nual Sta­te of<br />

the Cloud Re­port for 2020”, 90% is­pi­ta­ni­ka je re­klo da ko­ri­sti bar je­dan cloud ser­vis u svo­joj<br />

or­ga­ni­za­ci­ji.<br />

Me­đu­tim, dok pro­vaj­de­ri cloud uslu­ga ši­re svo­ju po­nu­du, a or­ga­ni­za­ci­je ostva­ru­ju broj­ne<br />

ko­ri­sti od do­da­va­nja vi­še rad­nih op­te­re­će­nja u oblak, cloud kao naj­de­srup­tiv­ni­ja teh­no­lo­gija<br />

po IT pred­u­ze­ća još od po­ja­ve in­ter­ne­ta po­sta­vlja pred bez­bed­nost no­ve iza­zo­ve. Ne­ke od<br />

njih na­vo­di 2019 SANS Sta­te of Cloud Se­cu­rity Sur­vey, uklju­ču­ju­ći API i mo­guć­no­sti au­toma­ti­za­ci­je<br />

ra­di upra­vlja­nja mul­ti-cloud okru­že­nji­ma u ko­ji­ma kom­pe­ni­je sve vi­še obi­ta­va­ju.<br />

Kom­pa­ni­ja Chec­kPo­int nu­di re­še­nje za bez­bed­no­sne iza­zo­ve u vi­du Check Po­int Clo­ud­<br />

Gu­ar­da. Ova plat­for­ma pru­ža cloud na­ti­ve bez­bed­nost, uz na­pred­no spre­ča­va­nje pret­nji za<br />

sve re­sur­se i rad­na op­te­re­će­nja – u jav­nom, pri­vat­nom, hi­brid­nom ili mul­ti-cloud okru­že­nju<br />

– da­ju­ći ob­je­di­nje­nu zaš­ti­tu ra­di au­to­ma­ti­zo­va­nja si­gur­no­sti svu­da.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Struč nja ci za bez bed nost sada<br />

se su o ča va ju sa iza zo vom<br />

obez be đi va nja sve ga na vi še<br />

obla ka. Na rav no, ne mo gu će je ura di ti<br />

copy/paste bezbednosnih strategija iz<br />

on-pre mi ses na cloud (ili čak sa jed nog<br />

na dru gi cloud). Cloud vi še ni je je dan<br />

parametar. Morate obezbediti pristup,<br />

upravljati identitetima, konstantno proveravati<br />

i upravljati nalozima…<br />

Pro fe si o nal ci u obla sti bez bednosti<br />

mo ra ju ići u ko rak i sa sve većom<br />

br zi nom agil ne pri me ne softve<br />

ra. Po red to ga, po teš ko će u po sti zanju<br />

vidljivosti i nedostatak end-to-end<br />

konteksta u vezi sa rizikom dodatno<br />

ko če spo sob nost zaš ti te clo u da. Sa sve<br />

ve ćim ši re njem rad nih op te re će nja na<br />

vi še jav nih i pri vat nih obla ka, sve te že<br />

je sve to kontrolisati. Ove izazove samo<br />

pogoršavaju sigurnosni gepovi koji<br />

se neminovno javljaju sa primenom<br />

raz li či tih re še nja.<br />

Da lje, is tra ži va nja su po ka za la da su<br />

greške jedan od glavnih uzroka upada<br />

u po dat ke. Is tra ži va či kom pa ni je Ve ri­<br />

zon pripisali su 21% tih incidenata pogrešnim<br />

konfiguracijama. Ukupno, ljudska<br />

greš ka je bi la od go vor na za 22%<br />

svih upada. Prema jednom izveštaju<br />

kompanije Symantec, S3 kante su bile<br />

Ahilova peta organizacija, sa više od<br />

70 miliona zapisa ukradenih ili iscurelih<br />

kao rezultat loše konfiguracije.<br />

Ia ko or ga ni za ci je pre po zna ju da se<br />

greš ke po greš ne kon fi gu ra ci je ja vljaju,<br />

ve ći na njih ih gru po pod ce njuje.<br />

U stva ri, mno ge po greš ne kon figu<br />

ra ci je osta ju ne pri me će ne. Or ga­<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


nizacijama ne samo što nisu jasne pogrešne<br />

konfiguracije u njihovim cloud<br />

okru že nji ma, ne go po ne kad i ne zna ju<br />

ko je cloud okru že nje ko ri ste.<br />

Potreba za automatizovanim,<br />

objedinjenim bezbednosnim<br />

rešenjima<br />

Ima ti kon tro lu nad svo jim cloud<br />

okru že njem da le ko pre va zi la zi gra nice<br />

ljud skog mul ti ta skin ga. Bez ob zira<br />

na ve li či nu ti ma, ne mo že te se prila<br />

go di ti ko ra ku au to ma ti zo va nih napa<br />

da sa ko ji ma se svi su o ča va mo. Ne<br />

mo že te od lo ži ti sva ku im ple men taci<br />

ju no vog soft ve ra ka ko bi ste ruč no<br />

kon fi gu ri sa li bez bed nost. Stva ri mora<br />

te kon tro li sa ti na au to ma ti zo van<br />

na čin ko ji kon tro li še sve svu da.<br />

Teš ko je da bez bed nost bu de proak<br />

tiv na, ali sve jed no mo ra te odr žava<br />

ti kon tro lu, upra vlja nje i ob ser vabil<br />

nost va šeg cloud okru že nja.<br />

Cloud Native bezbednost<br />

re­sur­sa i rad­nih op­te­re­će­nja<br />

uz Check Point CloudGuard<br />

Efi ka snost pro ce sa i po ve ća na mrežna<br />

agil nost ubr za va ju usva ja nje Sa aS,<br />

PaaS i IaaS tehnologije. Ova nova infrastruk<br />

tu ra ta ko đe “da ru je” pred u ze ći ma<br />

jedinstveni skup sigurnosnih izazova.<br />

Check Po int Clo ud Gu ard pru ža je dinstvenu<br />

cloud native bezbednost svim<br />

va šim re sur si ma i rad nim op te re će njima,<br />

do puš ta ju ći vam da ima te po ve renje<br />

u automatizaciju bezbednosti, prevenciju<br />

pretnji i upravljanje stanjem –<br />

svu da – u va šem mul ti-cloud okru že nju.<br />

Check Point CloudGuardova Native<br />

Security platforma štiti resurse u clou<br />

du od na pred nih pret nji di na mič kom<br />

ska la bil noš ću, in te li gent nim obez be đivanjem<br />

i konzistentnom kontrolom fizič<br />

kih i vir tu el nih mre ža, od CI/CD do<br />

produkcije. CloudGuard se besprekorno<br />

in te gri še sa naj ve ćim bro jem cloud<br />

platformi i aplikacija baziranih na cloudu<br />

kako bi trenutno i lako zaštitio bilo<br />

koji cloud servis.<br />

Sa Clo ud Gu ar do vim flek si bil nim<br />

mehanizmom pravila i Global Security<br />

Lan gu a ge om (GSL) mo že te la ko da<br />

uradite kastomizacije. Napravite sopstvene<br />

setove pravila i prilagodite svoje<br />

po stav ke kao što su ta go vi i od ređe<br />

ni re gi o ni. Clo ud Gu ard ta ko đe nudi<br />

prilagodljive kontrolne table, uključu<br />

ju ći pri la go đe ne vi dže te kao i out<br />

of the box kon trol ne ta ble za sve tipove<br />

KPI.<br />

Po red to ga, mo že te po dr ža ti bi lo<br />

ko ji downstre am pro ces sa API-ji ma i<br />

integracijama. Zapravo, CloudGuard<br />

po dr ža va vi še API po zi va od bi lo kog<br />

dru gog ven do ra i pru ža kon ti nu i ranu<br />

automatsku analizu bezbednosnog<br />

sta nja od CI/CD do pro duk ci je uz automatsku<br />

remedijaciju.<br />

Po mo ću Clo ud Gu ar da mo že te posti<br />

ći kom plet nu zaš ti tu od mal ve ra i<br />

zero-day napada i podeliti bezbednosni<br />

kontekst da biste zaštitili radna opte<br />

re će nja to kom raz vo ja i iz vr ša va nja.<br />

Automatizacija je krucijalna<br />

Au to ma ti zuj te bez bed nost u či tavom<br />

cloud okru že nju, sve od raz vo ja<br />

do pro duk ci je. Da bi ste osna ži li ci kluse<br />

br ze pri me ne, mo ra te po sti ći čvrstu<br />

po ve za nost iz me đu raz voj nog,<br />

integracionog i bezbednosnog tima.<br />

Implementacija bezbednosti tokom<br />

raz vo ja je od vi tal nog zna ča ja ka ko bi<br />

se omo gu ći la kon ti nu i ra na is po ru ka<br />

no vog soft ve ra bez ugro ža va nja bezbednosti.<br />

CloudGuard vam<br />

dozvoljava "shift left" i<br />

automatizaciju brzinom<br />

DevOps-a<br />

Si gur nost mo ra da funk ci o ni še u<br />

ope ra tiv nom kon tek stu va šeg okruže<br />

nja, a to pod ra zu me va br zu prime<br />

nu. Je di no Chec kPo int po dr ža va<br />

sin gle-click i agil ne mo de le pri me ne<br />

ko ji se us kla đu ju sa di na mič nom priro<br />

dom cloud ser vi sa, či ne ći usva janje<br />

i pro ši ri va nje cloud ser vi sa bespre<br />

kor nim.<br />

Check Points Cloud Native Security<br />

Platforma – Clo ud Gu ard – obez be đu je<br />

da vaša zaštita bezbednosti ide u korak<br />

sa svim pro me na ma u va šem clo u­<br />

du kroz napredne funkcionalnosti kao<br />

što su auto-provisioning i auto-skalira<br />

nje za jed no sa au to mat skim ažu ri ranjem<br />

pravila.<br />

CloudGuardov High Fidelity Posture<br />

Management (HFPM) osposobljava<br />

zaštitu za "shift left". CloudGuard pruža<br />

kon ti nu i ra no pri me nji va nje standar<br />

da us kla đe no sti sa pro pi si ma i najbo<br />

ljih prak si po mo ću naj op se žni jeg<br />

me ha ni zma us kla đi va nja. HFPM vam<br />

po ma že da spre či te ključ ne po grešne<br />

konfiguracije cloud bezbednosti<br />

i nastavite sa razvojem najboljih prak<br />

si upra vlja nja bez bed noš ću i us klađe<br />

noš ću, uklju ču ju ći au to re me di ja ciju.<br />

Šta vi še, on po ma že or ga ni za ci ja ma<br />

da se usklade sa regulatornim i industrij<br />

skim stan dar di ma, kao što su HI­<br />

PAA, CIS Ben chmarks, NIST CSF/800-<br />

53, PCI-DSS, najkontekstualnijom bezbed<br />

noš ću clo u da u vi še od 300 na ti ve<br />

cloud servisa.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


CloudGuard - upravljanje<br />

stanjem cloud bezbednosti<br />

Vi so ko po u zda ni Cloud Se cu rity Postu<br />

re Ma na ge ment pru ža vi dlji vost,<br />

kon tro lu i us kla đe nost svih cloud resursa..<br />

CloudGuard High Fidelity Security<br />

Po stu re Ma na ge ment omo gu ćava<br />

pred u ze ći ma da la ko upra vlja ju bezbed<br />

noš ću i us kla đe noš ću svo jih pu blic<br />

cloud okru že nja u bi lo kom obi mu kroz<br />

Ama zon Web Ser vi ces (AWS), Microsoft<br />

Azure, Google Cloud Platform<br />

(GCP) i Kubernetes. CloudGuard vizualizuje<br />

i procenjuje stanje bezbednosti,<br />

otkriva pogrešne konfiguracije, modelira<br />

i aktivno sprovodi pravila zlatnog<br />

standarda i štiti od napada i unutrašnjih<br />

pret nji. Kroz obo ga će no iz veš ta va nje o<br />

cloud bezbednosti radi otkrivanja upada<br />

u cloud, CloudGuard osigurava usaglašenost<br />

sa regulatornim zahtevima<br />

i najboljom bezbednosnom praksom.<br />

Organizacije koriste CloudGuard za brže<br />

i efi ka sni je cloud se cu rity ope ra ci je,<br />

bezbolno usaglašavanje i upravljanje i<br />

pouzdane DevOps prakse.<br />

Ključ­ni slu­ča­je­vi ko­riš­će­nja<br />

Sigurnosne operacije: Vi zu e li zujte<br />

resurse, stanje bezbednosti resursa,<br />

popravite pogrešne konfiguracije i<br />

pretnje, upravljajte cloud firewallom i<br />

sprovedite bezbednost iz jednog izvora<br />

mre žnog au to ri te ta.<br />

Privilegovana zaštita identiteta:<br />

Zaštitite se od kompromitovanih kreden<br />

ci ja la i kra đe iden ti te ta ko riš ćenjem<br />

clo u do vih pri rod nih IAM mo gućno<br />

sti ka ko bi ste ču va li pri stup rad njama<br />

koje mogu imati veliki uticaj.<br />

Us­kla­đe­nost i upra­vlja­nje: Upravljaj<br />

te ži vot nim ci klu som us kla đe nosti<br />

za stan dar de kao što je PCI DSS, od<br />

automatizovanog skupljanja podataka<br />

i procene do remedijacije i izveštavanja.<br />

Izveštavanje o cloud bezbednosti:<br />

CloudGuard Log.ic je tehnologija<br />

bezbednosnog izveštavanja prirodna<br />

za cloud ko ja pru ža de tek ci ju upa da u<br />

cloud, vi zu e li za ci ju mre žnog sa o bra ćaja<br />

i analitiku aktivnosti korisnika.<br />

Zaš­ti­ta rad­nog op­te­re­će­nja: Besprekorno<br />

integrišite zaštitu i kontrole<br />

u svo je CI/CD ala te, kao što su Clo ud­<br />

Formation i Terraform, i unapred proce<br />

ni te sta nje bez bed no sti – ska li ra ju ći<br />

na stotine hiljada cloud resursa.<br />

Be­za­gent­na, cloud-na­ti­ve<br />

ar­hi­tek­tu­ra za da­naš­nji cloud<br />

CloudGuard koristi prirodne bezbed­<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Cloud Security Posture Management<br />

Si­gur­nost, upra­vlja­nje i au­to­ma­ti­za­ci­ja us­kla­đe­no­sti za jav­ne obla­ke i Ku­ber­ne­tes okru­že­nja<br />

Koristi od proizvoda: po sti za nje vi dlji vo sti, pri la go đa va nje po li ti ka, po jed no sta vlji va nje Dev Se cOp sa, ske ni ranje<br />

ranjivosti, detaljni nalazi rizika sa preporukama, auto-sanacija<br />

Karakteristike proizvoda<br />

- Ja­sno­ća: moć na vi zu e li za ci ja cloud re sur sa, uklju ču ju ći mre žnu to po lo gi ju, fa jer vo le i dru go<br />

- Clo­ud­Bo­to­vi: rešenja za automatsku sanaciju za AWS koja ubrzavaju analizu opasnih pogrešnih konfiguracija<br />

i spro vo de us kla đi va nje<br />

- Iz­veš­ta­va­nje o pret­nja­ma: izveštavanje o cloud bezbednosti koje kombinuje informacije o cloud inventaru i<br />

kon fi gu ra ci ji sa po da ci ma mo ni to rin ga u re al nom vre me nu iz raz li či tih iz vo ra<br />

- Zaš­ti­ta od neo­vlaš­će­nog me­nja­nja: kon ti nu i ra no nad gle da nje i au to ma ti za ci ja vra ća nja ne a u to ri zo va nih mo difikacija<br />

- Zaš­ti­ta pri­vi­le­go­va­nih iden­ti­te­ta: pravovremeno podizanje privilegija out-of-band autorizacijom za IAM akcije<br />

- En­džin us­kla­đe­no­sti: sve o bu hvat no upra vlja nje us kla đe noš ću uklju ču ju ći au to ma ti za ci ju kon ti nu i ra ne us klađe<br />

no sti ka ko bi se po mo glo u pro ce ni i spro vo đe nju re gu la tor nih zah te va i naj bo ljih bez bed no snih prak si<br />

no sne kon tro le ko je pru ža ju jav ni oblaci<br />

za zaš ti tu svih cloud re sur sa, uklju čuju<br />

ći ugra đe ne ser vi se kao što su AWS<br />

RDS, GCP compute engine instance i<br />

Azu re LB-ovi, za do vo lja va ju ći po tre be<br />

savremenih javnih clouda koje rešenja<br />

zasnovana na agentima ne mogu da<br />

adresiraju. CloudGuard za Cloud Security<br />

Posture Management omoguća<br />

va vam da zaš ti ti te vi še cloud okruže<br />

nja kom bi no va njem cloud-ag no stič<br />

ke au to ma ti za ci je pra vi la sa cloud-nati<br />

ve bez bed nost nim mo guć no sti ma. Vi<br />

mo že te od re di ti pra vi la jed nom za vi še<br />

oblaka, i sistem koristi osnovne cloud<br />

kontrole za implementaciju politike na<br />

svakom cloudu.<br />

Vi­so­ko-kva­li­tet­no upra­vlja­nje<br />

sta­njem bez­bed­no­sti<br />

CloudGuard za Cloud Security Postu<br />

re Ma na ge ment pru ža obo ga će ne<br />

na la ze upra vlja nja ra nji voš ću ra di boljeg<br />

identifikovanja, prioritetizacije i auto-sa<br />

ni ra nja do ga đa ja na ba zi jav ne izlo<br />

že no sti – mi ni mi zi ra ju ći ri zik. Spre čite<br />

ključ ne po greš ne kon fi gu ra ci je cloud<br />

bezbednosti i nastavite sa razvojem<br />

najboljih praksi stanja upravljanja bezbed<br />

noš ću i usa gla še noš ću, uklju ču ju ći<br />

auto-remedijaciju. Usaglasite se sa regulatornim<br />

i industrijskim standardima,<br />

kao što su HI PAA, CIS BEN CHMARKS,<br />

NIST CSF/800-53, PCI-DSS, po mo ću<br />

najkontekstualnije cloud bezbednosti<br />

više od 70 inherentnih cloud servisa.<br />

Br­ži ti­me-to­-va­lue<br />

Bez softvera koji treba instalirati i bez<br />

age na ta ko ji ma va lja upra vlja ti, mo žete<br />

da zaš ti ti te svo je okru že nje Clo ud Guardom<br />

za manje od pet minuta. Nikada<br />

ne mo ra te da bri ne te o ažu ri ra nju softvera<br />

i problemima skaliranja. CloudGuard<br />

for Cloud Security Posture Manage<br />

ment se in te gri še sa va šim AWS akaun<br />

ti ma ko ri ste ći ino va tiv nu po li ti ku poverenja<br />

za više naloga za prikupljanje<br />

bezbednosnih informacija, umesto delje<br />

nja klju če va i kre den ci ja la.<br />

Sa­ni­ra­nje na li­cu me­sta<br />

Na osno vu na u če nog kon tek sta<br />

funk ci ja, Clo ud Gu ard pru ža di na mič<br />

nu zaš ti tu za jed no sa au to mat skom<br />

zaštitom od trenutka poziva. Cloud­<br />

Guardov Function Self Protection (FSP)<br />

otkriva, upozorava i zaustavlja napade<br />

aplikativnog sloja kao što su Serverless<br />

OWASP Top 10 i neregularna aktivnost<br />

ne za vi sno od oki da ča na pa da.<br />

In­te­gra­ci­je plat­for­me za<br />

upo­zo­ra­va­nje i fo­ren­zi­ku<br />

CloudGuard nije samo rešenje za<br />

mo ni to ring. Po red moć nih mo guć nosti<br />

vi zu e li za ci je ko je vem omo gu ća vaju<br />

pregled stanja bezbednosti u realnom<br />

vremenu radi otkrivanja bilo kakvih<br />

ranjivosti, kompromitovanih radnih<br />

op te re će nja, otvo re nih por to va ili<br />

pogrešnih konfiguracija, CloudGuard<br />

ta ko đe omo gu ća va ad mi ni stra to ri ma<br />

da preduzmu potrebne akcije za brzo<br />

ubla ža va nje ri zi ka pu tem sa na ci je<br />

sa jed ne plat for me. Vi še ne ma ša re nila<br />

alata potrebnih za monitoring, sana<br />

ci ju ili spro vo đe nje, što do no si agilnost<br />

u ži vot ni ci klus bet bed no sti i uskla<br />

đe no sti.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Problem bezbednosnih<br />

propusta<br />

Cloud Thre at Re port 2020 kompanija<br />

Orac le i KPMG po ka zu je da je na stavilo<br />

da raste i poverenje u infrastrukturu<br />

jav nog clo u da i u apli ka ci je ključ ne<br />

za po slo va nje kao ser vis. Me đu tim, 92%<br />

an ke ti ra nih kom pa ni ja pri ja vlju je “jaz u<br />

sprem no sti za cloud bez bed nost” iz među<br />

tre nut ne i pla ni ra ne upo tre be clo u da<br />

i zrelosti njihovih programa cloud bezbed<br />

no sti. Vi še od 40% njih na vo di ve li ki<br />

jaz, dok 48% ka že da je jaz ume ren. Čak<br />

70% anketiranih kompanija navodi da je<br />

previše alata potrebno da bi se zaštitila<br />

okru že nja jav nog clo u da. U pro se ku svaka<br />

koristi više od 100 diskretnih bezbednosnih<br />

kontrola. Mnoštvo vendora bezbed<br />

no sti ko ji nu de raz li či ta re še nja ko ja<br />

blo ki ra ju raz li či te vek to re na pa da re zultira<br />

gepovima, a ti gepovi stvaraju pristup<br />

ne tač ke za na pa da če.<br />

Da bi se prevazišli ovi gepovi, neophodno<br />

je implementirati alate i resurse<br />

ko ji po ma žu da se po jed no sta vi upravlja<br />

nje bez bed noš ću clo u da i pre u zme<br />

kontrola nad njom.<br />

Vidljivost i end-to-end<br />

kontekst su od vitalnog<br />

zna­ča­ja<br />

Va žno je raz u me ti ka ko re sur si tre ba<br />

da se po na ša ju ta ko da mo že te da primetite<br />

kada to ponašanje odstupa. To<br />

zahteva kompletnu sliku vašeg okruže<br />

nja i kon tek sta sa svih stra na va ših<br />

cloud lo go va i po da ta ka o do ga đa ji ma<br />

da bi ste na taj na čin zna li šta da oče kujete<br />

i da biste mogli efikasnije detektovati<br />

i vizuelizovati pretnje. Pored toga,<br />

vi dlji vost je od vi tal nog zna ča ja za uskla<br />

đi va nje sa re gu la tor nim zah te vi ma<br />

i postizanje saobraznosti sa pravnim i<br />

relevantnim industrijskim standardima.<br />

Mo že bi ti teš ko raz u me ti gde su osetljive<br />

informacije u vašoj infrastrukturi,<br />

po seb no sa sve ve ćim ši re njem clo u da.<br />

Vi dlji vost ta ko đe zah te va da kon tekst<br />

bude koristan. Posmatrani izvan kontek<br />

sta, efe mer ni do ga đa ji u clo u du mogu<br />

biti teški za povezivanje – posebno<br />

kada ima mnogo podataka koje treba<br />

pogledati. Bez konsolidovanih dašborda,<br />

vrlo je teško blagovremeno identifikovati<br />

i reagovati na pretnje.<br />

Vizuelizujte i procenite<br />

stanje bezbednosti u<br />

širokom pogledu<br />

Sa CloudGuardom dobijate kompletnu<br />

vidljivost svih resursa, radnih optereće<br />

nja i bez bed no snih pra vi la ši rom virtu<br />

el nih mre ža, re gi o na i na lo ga na javnim<br />

obla ci ma i K8S. Ta ko đe do bi ja te širi<br />

po gled na vi še jav nih clo u da i na sve<br />

ti po ve po da ta ka (ko ri snik, mre ža, cloud<br />

logovi).<br />

Po red to ga, mo že te da vi zu e li zu jete<br />

i procenite stanje bezbednosti, otkrijete<br />

greške u konfiguraciji, modelirate<br />

i aktivno sprovodite pravila zlatnog<br />

standarda. CloudGuard štiti od napada i<br />

unu traš njih pret nji i omo gu ća va vam da<br />

koristite izveštaje o bezbednosti clouda<br />

za otkrivanje upada u njega.<br />

Ma šin sko uče nje in kor po ri ra vi še izvo<br />

ra po da ta ka ši rom raz li či tih cloud<br />

re sur sa, od re đu ju ći ti pič nu upo tre bu<br />

za efikasno otkrivanje anomalija. Cloud<br />

Gu ard mo že da kre i ra pra vi la i br zo<br />

iden ti fi ku je pret nje i ne po treb nu iz lo ženost.<br />

Mo že te pri stu pi ti de talj noj fo renzi<br />

ci, pro ce ni ti ni vo iz lo že no sti i ura di ti<br />

dubinsku analizu da biste videli malicioznu<br />

ak tiv nost pro tiv od re đe nih re sur sa.<br />

Šta da se ra di?<br />

Omo gu ća va nje ra sta i odr ža va nje<br />

bezbednosti mogu biti sukobljeni ciljevi.<br />

Bez ob zi ra što ni ko ne že li da žr tvu je<br />

jedno ili drugo, kancelarija CISO-a mora<br />

da za dr ži kon tro lu.<br />

Mo ra te upot pu ni ti ala te za us kla đi vanje<br />

sa procesima sanacije.<br />

Sa beskrajnim brojem konfiguracija i<br />

op ci ja u ve ći ni sa vre me nih mul ti-cloud<br />

infrastruktura, vaš pristup cloud bezbednosti<br />

treba da bude višeslojan.<br />

Postignite vidljivost i<br />

kontekst potrebne za<br />

automatizaciju bezbednosti<br />

Check Point CloudGuard platforma<br />

pru ža cloud na ti ve bez bed nost svim vašim<br />

re sur si ma i rad nim op te re će nji ma u<br />

javnom, privatnom, hibridnom i multi-cloud<br />

okru že nju. Clo ud Gu ard vam<br />

omo gu ća va da au to ma ti zu je te bez bednost<br />

svuda brzinom DevOpsa, uz objedi<br />

nje no upra vlja nje bez bed noš ću.<br />

Steknite vidljivost koja vam je potrebna<br />

zajedno sa kontekstom koji je presudan<br />

za razumevanje podataka. Shvatite<br />

ve ze iz me đu vir tu el nih mre ža, re sur sa i<br />

rad nih op te re će nja, uz obo ga će ni grafič<br />

ki pri kaz lo go va. Vi dlji vost je po boljša<br />

na vi so kom tač noš ću, što vam omogu<br />

ća va da pri stu pi te de talj noj fo ren zici<br />

ono ga što se do ga đa. Pro ce ni te ni vo<br />

iz lo že no sti i utvr di te da li su upo zo renja<br />

presudna, otkrijte incidente i brzo<br />

reagujte.<br />

Har­mo­nič­na cloud bez­bed­nost<br />

Iako organizacije imaju koristi od upotrebe<br />

clouda, rupe u bezbednosti, greške<br />

i pogrešne konfiguracije su prevalentne.<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


CloudGuard Log.ic – pretvaranje logova u bezbednosnu logiku<br />

Gart­ner pro­jek­tu­je da će 2019. go­di­ne svet­sko tr­žiš­te jav­nog clo­u­da po­ra­sti za 17,5%, do ukup­no 214,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Pre­la­skom na cloud<br />

pred­u­ze­ća ta­ko­đe pre­ba­cu­ju svo­ju od­go­vor­nost, osla­nja­ju­ći se na tra­di­ci­o­nal­na SI­EM re­še­nja i ana­li­tič­ke ala­te da bi raz­u­me­la svo­je cloud ak­tiv­no­sti.<br />

Ali ana­li­zi­ra­nje big da­ta u clo­u­du ni­je lak za­da­tak, a po­sto­je­ća re­še­nja da­ju sa­mo ogra­ni­če­nu vi­dlji­vost i ne po­sto­ji kon­tekst ko­ji ba­ca sve­tlo na zlo­namer­ne<br />

ak­tiv­no­sti u clo­u­du. Vre­me je da se bez­bed­nost clo­u­da po­sta­vi u kon­tekst...<br />

Clo ud Gu ard Log.ic (iz go va ra se ‘lo gic“ – ‘lo džik“) je cloud-na ti ve re še nje za zaš ti tu od pret nji i bez bed no sno iz veš ta va nje za jav ni cloud. Kao<br />

naj no vi ji do da tak Clo ud Gu ard po ro di ci, ono obo ga ću je cloud lo go ve kon tek stom, tran sfor mi še ih u či tlji vu bez bed no snu lo gi ku i omo gu ća va<br />

timovima za bezbednost da podignu sigurnost clouda na viši nivo.<br />

Ko ri ste ći Clo ud Gu ard Log.ic, pred u ze ća mo gu da is pra te sve to ko ve po da ta ka i evi den ci je pro me na u da naš njim ela stič nim cloud okru že njima,<br />

kao i da daju smisao cloud podacima i aktivnostima da bi se ubrzali procesi istrage.<br />

Bez­bed­nost clo­u­da ni­ka­da ne­će iz­gle­da­ti isto<br />

Clo ud Gu ard Log.ic pru ža de tek ci ju upa da u oblak, vi zu e li za ci ju mre žnog sa o bra ća ja i ana li ti ku ak tiv no sti ko ri sni ka. Nje go vi al go rit mi<br />

za ma pi ra nje obje ka ta kom bi nu ju in for ma ci je o cloud in ven ta ru i kon fi gu ra ci ji sa po da ci ma mo ni to rin ga u re al nom vre me nu iz raz li či tih<br />

iz vo ra uklju ču ju ći VPC Flow Logs, Clo ud Trail, Ama zon Gu ard Duty, AWS In spec tor, kao i Check Po in to ve Thre at Cloud fi do ve, IP re puta<br />

ci ju i geo ba ze po da ta ka. Re zul tat su bo ga te kon tek stu a li zo va ne in for ma ci je ko je se ko ri ste unu tar Clo ud Gu ard Do me9 plat for me<br />

za po bolj ša ne vi zu e li za ci je, fil tri ra nja, upo zo re nja o upa di ma i oba veš te nja o kr še nju pra vi la. One se ta ko đe mo gu po sla ti na ne za vi sna<br />

SIEM rešenja bilo gde.<br />

Sa ro bu snom de tek ci jom pret nji u osno vi, Clo ud Bots teh no lo gi ja Clo ud Gu ard Log.ica ta ko đe pro ši ru je mo guć no sti re me di ja ci je do kra ja –<br />

omo gu ća va ju ći vam da kre i ra te pri la go đe ni od go vor na bi lo ko ju vr stu mre žnog upo zo re nja, evi den ci je pro me ne ili bi lo šta dru go.<br />

Clo ud Gu ard Log.ic je je di na plat for ma ko ja pri pi su je mre žni sa o bra ćaj cloud-na ti ve efe mer nim ser vi si ma kao što su Ama zon Lamb da funkci<br />

je, kao i dru gim cloud-na ti ve kom po nen ta ma plat for me ((RDS, Reds hift, ELB, ALB, ECS) da bi pru ži la kom ple tan uvid i raz u me va nje va še cloud<br />

infrastrukture tokom vremena.<br />

Ot­krij­te i spre­či­te cloud ano­ma­li­je ko­riš­će­njem AI, upo­zo­re­nja i izo­la­ci­je pret­nji uz po­moć Chec­kPo­in­to­vog Thre­at Clo­u­da<br />

Clo ud Gu ard Log.ic ko ri sti naj bo lje bez bed no sne prak se de tek ci je pot pi som, ugra đe nih pra vi la, fi do va iz veš ta ja o pret nja ma i po stoje<br />

ćeg to ka sa o bra ća ja ka ko bi kre i rao ba znu li ni ju mre že i ko ri snič kih ak tiv no sti. On ta ko đe ko ri sti AI i al go rit me za ot kri va nje ano ma li ja<br />

ra di uo ča va nje po ten ci jal no ne a u to ri zo va nih ili ma li ci o znih ak tiv no sti u cloud okru že nji ma, uklju ču ju ći ser ver less apli ka ci je. Log.ic mo že<br />

da pru ži u re al nom vre me nu upo zo re nja o kr še nju pra vi la i de tek ci ji upa da na osno vu ko ri snič ki-de fi ni sa nih kri te ri ju ma za tim za ad ministriranje<br />

bezbednosti.<br />

- Hra­nje­nje naj­ve­ćom svet­skom IOC ba­zom po­da­ta­ka: Clo ud Gu ard Log.ic ko ri sti Check Po in tov Thre at Cloud za obo ga ći va nje<br />

lo go va iz veš ta ji ma iz raz li či zih fi do va, uklju ču ju ći 750 mi li o na zlo na mer nih has ho va, saj to va i C&C adre sa, 11 mi li o na bi hej vi o ral nih potpisa,<br />

2,5 miliona dnevnih detekcija i desetine eksternih fidova.<br />

- Auto-remedijacija CloudBotovima: CloudBots je serverless okvir koji aktivira funkciju remedijacije jednim klikom implemetacije,<br />

ko ja se u pot pu no sti od vi ja u va šem okru že nju. Do daj te Clo ud Bo to ve da bi ste kre i ra li pri la go đe ni od go vor na bi lo ko ju vr stu mre žnog<br />

upozorenja, trag revizije ili drugog, i otklonite pretnje odjednom CloudGuard Log.icom.<br />

Ubrzajte procese istrage big data analitikom<br />

Clo ud Gu ard Log.ic ‘is tra ži vač’ je alat za vi zu el no is tra ži va nje ko ji vam omo gu ća va da ana li zi ra te mre žnu ak tiv nost i sa o bra ćaj boč nog<br />

kre ta nja u i iz van va šeg cloud okru že nja. Mo že te iza bra ti iz me đu ši ro kog se ta pre de fi ni sa nih upi ta ili onih za nat ski pri la go đe nih po moću<br />

eks pre siv nog ali kon ci znog je zi ka plat for me Clo ud Gu ard Do me9. Funk ci ja Ex plo rer vi su a li za tion vam omo gu ća va da na pr vi po gled<br />

vi di te sva ki ele ment i sa o bra ćaj u va šem VPC-u, a oda tle da zu mi ra te re le vant ni en ti tet ili ko nek ci ju. Ko ri sti te bo ga tu kon tek stu a li zo va nu<br />

vizuelizaciju CloudGuard Log.ica da aktivirate dubinsku istragu, odgovor na incidente i Threat Hunting.<br />

Obogatite svoj SIEM da biste videli cloud<br />

Clo ud Gu ard Log.icov fi re ho se ko nek tor do sta vlja obo ga će ni sa o bra ćaj lo go va u vi so ko kon tek stu a li zo va nom JSON for ma tu raz liči<br />

tim SI EM pro iz vo di ma ra di da ljeg is pi ti va nja. Uklju či te Splunk, Ar cSight, Lo gRyth m i ra di hra nje nja ključ nim po da ci ma o tre nut nim<br />

resursima i svesti o stanju bezbednosti.<br />

Raz li či ta re še nja do no se bez bed nosne<br />

gepove. Sposobnost da se zaštiti<br />

cloud je dodatno inhibirana poteško<br />

ća ma u po sti za nju vi dlji vo sti i nedostatkom<br />

end-to-end konteksta o riziku.<br />

Pored toga, zadatak postaje sve<br />

izazovniji sa porastom širenja clouda i<br />

brzinom agilne implementacije softvera.<br />

A ni ko ne že li da žr tvu je rast ili br zinu<br />

radi bezbednosti.<br />

Od go vor je har mo nič na bez bed nost<br />

ko ja funk ci o ni še u od go va ra ju ćoj meri<br />

i kre će se br zi nom clo u da. Iz la že nje na<br />

kraj sa iza zo vom obez be đi va nja mo dernih<br />

multi-cloud infrastruktura zahteva<br />

deljenje bezbednosnog konteksta pod<br />

jednom bezbednosnom platformom i<br />

“skre ta nje bez bed no sti ule vo“ dok se<br />

istovremeno ona automatizuje. Zamisli<br />

te har mo nič nu cloud bez bed nost sa<br />

Check Point CloudGuardom. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Cloud DR:<br />

opo ra vak od ka ta stro fe<br />

u clo u du<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


U sve tu u ko jem in for ma ci o ne teh no lo gi je po kre ću go to vo<br />

sva ki aspekt na šeg ži vo ta, cloud za u zi ma sve va žni ju ulo gu,<br />

od pre u zi ma nja slo že nih ope ra tiv nih pro ce sa do iz vr ša va nja<br />

ve li kih pla no va opo rav ka od ka ta stro fe.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Po slov ni po da ci pred sta vljaju<br />

naj vred ni ju imo vi nu svake<br />

or ga ni za ci je i nji hov gubi­tak<br />

mo­že na­ne­ti ne­po­vrat­nu štetu<br />

po slo va nju. Si gur nost po da ta ka<br />

obez­be­đu­je se, u osno­vi, iz­ra­dom<br />

re zer vnih ko pi ja i me ha ni za ma za<br />

nji hov opo ra vak po sle iz ne nad nog,<br />

ne­pred­vi­đe­nog gu­bit­ka ili oš­te­ćenja<br />

uzro­ko­va­nog ka­ta­stro­fič­nim doga­đa­jem<br />

(ele­men­tar­na ne­po­go­da,<br />

ljud ski fak tor). Tra di ci o nal ni plan<br />

opo rav ka od ka ta stro fe, po red proce­du­ra<br />

za lo­kal­no skla­diš­te­nje i<br />

opo­ra­vak, uklju­ču­je niz zah­tev­nih<br />

(če­sto i ve­o­ma sku­pih) pro­ce­du­ra<br />

u ve­zi sa kre­i­ra­njem i odr­ža­va­njem<br />

re­zer­vnog da­ta cen­tra, što pod­razu­me­va<br />

po­sta­vlja­nje fi­zič­ke lo­ka­ci­je<br />

i obje­ka­ta za smeš­taj IT in­fra­struktu­re,<br />

an­ga­žo­va­nje re­sur­sa za odr­žava­nje,<br />

po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta ser­vera<br />

za skla­diš­te­nje po­da­ta­ka, omogu­ća­va­nje<br />

in­ter­net ko­nek­ci­je do­volj­no<br />

ši­ro­kog op­se­ga za po­kre­ta­nje<br />

apli­ka­ci­ja, po­de­ša­va­nje mre­žne infra­struk­tu­re<br />

itd. Sa raz­vo­jem ra­čunar­stva<br />

u obla­ku, opo­ra­vak od ka­tastro­fe<br />

(Di­sa­ster Re­co­very – DR) postao<br />

je sa­mo još je­dan za­da­tak koji<br />

se mo­že re­ši­ti za ne­ko­li­ko sa­ti ili<br />

mi nu ta.<br />

Po da ci na do hvat ru ke<br />

Ni­je va­žno ko­li­ko pu­ta pad­neš<br />

ne­go ko­li­ko pu­ta usta­neš – iz­re­ka<br />

je či­je zna­če­nje u slu­ča­ju opo­rav­ka<br />

od ka ta stro fe ima pun smi sao. "Teš­ko<br />

je pred­vi­de­ti ka­da će se do­godi­ti<br />

ka­ta­stro­fa i ko­li­ko će ozbi­ljan<br />

bi­ti njen uti­caj na in­te­gri­tet po­data­ka,<br />

ali ono što mo­že­mo da kontro­li­še­mo<br />

je­ste na­čin na ko­ji­će­mo<br />

re­a­go­va­ti na ka­ta­stro­fu", ka­že Neboj­ša<br />

Ilić­iz kom­pa­ni­je Co ming i dodat­no<br />

po­jaš­nja­va po­jam Cloud DR:<br />

"Opo­ra­vak od ka­ta­stro­fe u obla­ku<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


(Cloud DR) je kom­bi­na­ci­ja stra­te­gija<br />

i uslu ga na me nje nih za iz ra du rezer<br />

vnih ko pi ja po da ta ka, apli ka ci ja i<br />

dru gih re sur sa. Ka da se do go di in cident,<br />

po­go­đe­ni po­da­ci, apli­ka­ci­je i<br />

dru gi re sur si mo gu se vra ti ti u lo kal­ni<br />

da­ta cen­tar, ili do­ba­vlja­ču usluga<br />

u obla­ku, i na­sta­vi­ti sa nor­malnim<br />

ra­dom pred­u­ze­ća." Ta­ko je cilj<br />

DR u obla­ku iden­ti­čan tra­di­ci­o­nalnom<br />

DR: zaš­ti­ti­ti dra­go­ce­ne po­slov<br />

ne po dat ke i osi gu ra ti pri stup zaš­ti­će­nim<br />

po­da­ci­ma ka­ko bi se br­zo<br />

opo­ra­vi­li i omo­gu­ći­li na­sta­vak normal<br />

nog po slo va nja.<br />

Opo ra vak od ka ta stro fe je cen tral<br />

ni ele ment sva ke stra te gi je kon tinu­i­te­ta<br />

po­slo­va­nja (Bu­si­ness Con­tinu­ity).<br />

"Re­še­nje za opo­ra­vak od kata­stro­fe<br />

mo­ra bi­ti sve­o­bu­hvat­no, jer<br />

uz ko­pi­ra­nje i smeš­ta­nje po­da­ta­ka,<br />

kom­plet­no DR re­še­nje mo­ra da sadr­ži<br />

tzv. Bu si ness Con ti nu ity i Di saster<br />

Re co very pla no ve, ko ji uz cloud<br />

če­sto uklju­ču­ju po­sto­ja­nje fi­zič­ki<br />

uda lje nih lo ka ci ja za lo kal no skla di-<br />

š­te­nje", ka­že Ro­ber­to Po­let­to iz<br />

kom pa ni je Co ming i do da je: "Po seb­nu<br />

po­god­nost pred­sta­vlja po­stoja­nje<br />

vi­še uda­lje­nih da­ta cen­ta­ra – u<br />

slu­ča­ju kom­pa­ni­je Co­ming po­sto­je<br />

dva ta kva cen tra, u Be o gra du i Kragu­jev­cu.<br />

Ko­ri­sni­ci na taj na­čin svo­je<br />

po­dat­ke ču­va­ju na tri me­sta: u svojoj<br />

pro duk ci ji, na uda lje nim lo ka ci jama<br />

i u clo u du."<br />

Pri­rod­ne (i "veš­tač­ke")<br />

ka ta stro fe<br />

Pre po ja ve cloud teh no lo gi ja, tradi­ci­o­nal­ne<br />

DR op­ci­je bi­le su ograni­če­ne<br />

na lo­kal­ne DR i im­ple­menta<br />

ci je dru ge lo ka ci je. Lo kal ni DR ni je<br />

uvek šti­tio od ka­ta­stro­fa po­put poža­ra,<br />

po­pla­va i ze­mljo­tre­sa (od­nosno<br />

pre­stan­ka snab­de­va­nja elek­tričnom<br />

ener­gi­jom to­kom du­žeg peri<br />

o da), dok je al ter na tiv na lo ka ci ja<br />

(uda­lje­na od lo­ka­ci­je pri­mar­nog DR)<br />

pru­ža­la da­le­ko bo­lju zaš­ti­tu od fizič­kih<br />

ka­ta­stro­fa, ali je na­met­nu­la<br />

zna­čaj­ne po­slov­ne troš­ko­ve za imple­men­ta­ci­ju<br />

i odr­ža­va­nje dru­gog<br />

da­ta cen­tra. "Ko­riš­će­njem cloud DR<br />

si­ste­ma preduzeća do­bi­ja­ju konti<br />

nu i ra ni pri stup vi so ko au to mati­zo­va­nim,<br />

vi­so­ko ska­la­bil­nim, samo<br />

stal no upra vlja nim DR uslu gama<br />

iz­van lo­ka­ci­je bez troš­ka drugog<br />

cen­tra po­da­ta­ka i bez po­tre­be<br />

za oda­bi­rom, in­sta­li­ra­njem i odr­žava<br />

njem DR ala ta", do da je go spodin<br />

Po let to.<br />

Po­red pri­rod­nih i teh­no­loš­kih fak<br />

to ra ko ji mo gu uzro ko va ti ka tastro­fe,<br />

kao sve va­žni­ji uzrok gu­bit<br />

ka po da ta ka da nas se iz dva ja rensom­ver<br />

(ran­som­wa­re, uce­nji­vač­ki<br />

soft­ver). "Sta­ti­stič­ki gle­da­no, najčeš­ći<br />

oki­dač ka­ta­stro­fe upra­vo je<br />

ren­som­ver i va­žno je is­ta­ći či­njeni­cu<br />

da cloud DR re­še­nja pru­ža­ju<br />

sve­o­bu­hvat­no bo­lju zaš­ti­tu od ovakvih<br />

na­pa­da, bu­du­ći da ovaj ma­li­cio­zni<br />

soft­ver ne mo­že ta­ko la­ko da<br />

se pro­vu­če do cloud ser­ve­ra", is­ti­če<br />

Ne­boj­ša Ilić.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Kon fi gu ri sa nje cloud DR-a<br />

Po­sta­vlja­nje Da­ta Re­co­very si­stema<br />

pod­ra­zu­me­va či­tav niz ko­ra­ka.<br />

Ono za­po­či­nje de­talj­nom pro­cenom<br />

ri zi ka i ana li zom uti ca ja, ko ja<br />

u osno vi is pi tu je tre nut nu IT in frastruk<br />

tu ru i to ko ve po sla, a za tim razma<br />

tra po ten ci jal ne ka ta stro fe sa koji­ma<br />

će se pred­u­ze­će ve­ro­vat­no su­oči­ti.<br />

Cilj je iden­ti­fi­ko­va­ti po­ten­ci­jal­ne<br />

sla­be tač­ke, sve od pro­va­la i kra­đe<br />

pre ko ze mljo tre sa, po pla va, do rensom<br />

ver na pa da, a za tim pro ce ni ti da<br />

li je IT in fra struk tu ra u skla du sa tim<br />

iza zo vi ma. "Ka da se spro vo di sa mostal­no,<br />

to mo­že bi­ti ve­o­ma zah­te-<br />

­van i du­go­tra­jan po­du­hvat sa često<br />

ne iz ve snim is ho dom, ali uz adekvat­nu<br />

pro­fe­si­o­nal­nu po­moć­ta­kav<br />

ser­vis mo­že da se pot­pu­no ospo­sobi<br />

unu­tar ne­ko­li­ko da­na ili ne­de­lja",<br />

ka­že Ne­boj­ša Ilić­i po­jaš­nja­va: "Najpre<br />

se pra vi po pis ser vi sa ko ji su u<br />

upo­tre­bi, po­tom se pro­ce­nju­je njihov<br />

zna­čaj i po­želj­no vre­me to­kom<br />

ko­ga mo­že do­ći do gu­bit­ka po­da­taka<br />

– RPO, Re co very Po int Ob jec ti ve.<br />

Dru­gi va­žan pa­ra­me­tar je RTO (Reco<br />

very Ti me Ob jec ti ve), to jest vremen<br />

ski rok u ko me si stem mo ra potpu<br />

no da se opo ra vi po sle ka ta stro fe.<br />

Upra vo ova dva pa ra me tra dik ti ra ju i<br />

teh­no­lo­gi­ju ko­ja­će se ko­ri­sti­ti za DR,<br />

od­no­sno na ko­ji na­čin i ko­li­ko če­sto<br />

će se po­da­ci ko­pi­ra­ti."<br />

Sle di kre i ra nje li ste za vi sno sti servi­sa<br />

i li­ste re­do­sle­da opo­rav­ka. "U širem<br />

smi slu, pla ni ra ju se i dru ga neop­hod­na<br />

re­še­nja za odr­ža­va­nje proiz­vod­nje<br />

– al­ter­na­tiv­ne lo­ka­ci­je, raču­na­ri,<br />

opre­ma (Co­ming po zah­te­vu<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


obez­be­đu­je rad­ni pro­stor za od­ređe­ni<br />

broj za­po­sle­nih, kao i pri­stup­ne<br />

ure­đa­je, pe­ri­fe­ri­je). Efi­ka­snost si­stema<br />

po­tvr­đu­je se za­vrš­nim te­sti­ra­njima<br />

i pe­ri­o­dič­nim te­sti­ra­nji­ma, ko­ja<br />

Co­ming oba­vlja naj­ma­nje dva puta<br />

go­diš­nje", is­ti­če go­spo­din Po­let­to.<br />

Ni je sve jed no<br />

Pri iz­bo­ru do­ba­vlja­ča Cloud DR<br />

uslu­ga tre­ba uze­ti vi­še pa­ra­me­ta­ra u<br />

raz­ma­tra­nje. Tre­ba raz­mo­tri­ti fi­zič­ku<br />

uda­lje­nost da­ta cen­ta­ra do­ba­vlja­ča<br />

DR u obla­ku: ka­da su pri­mar­na lo­kaci­je<br />

i DR pre­bli­zu po­sto­ji ri­zik od zajed­nič­ke<br />

fi­zič­ke ka­ta­stro­fe, a ako su<br />

pre­da­le­ko ote­ža­va se pri­stup DR sadr­ža­ju<br />

(lo­ka­ci­ja mo­že bi­ti po­seb­no<br />

ne­zgod­na ka­da DR sa­dr­žaj mo­ra biti<br />

do­stu­pan sa broj­nih glo­bal­nih poslov­nih<br />

lo­ka­ci­ja). Da­lje, tre­ba uze­ti u<br />

ob­zir i po­u­zda­nost do­ba­vlja­ča DR u<br />

obla­ku, jer čak i u clo­u­du mo­že do­ći<br />

do za­sto­ja, a za­sto­ji u pru­ža­nju usluga<br />

to­kom opo­rav­ka mo­gu bi­ti podjed­na­ko<br />

po­gub­ni za po­sao.<br />

Ska­la­bil­nost po­nu­de DR u oblaku<br />

je ta­ko­đe va­žna i ona, po­red zaš­ti­te<br />

oda­bra­nih po­da­ta­ka, apli­ka­cija<br />

i dru­gih re­sur­sa, mo­ra bi­ti u stanju<br />

da pri mi do dat ne re sur se po potre­bi<br />

i da obez­be­di od­go­va­ra­ju­će<br />

per­for­man­se dok dru­gi glo­bal­ni kup­ci<br />

ko­ri­ste uslu­ge. Ne­boj­ša Ilić­doda­je:<br />

"Uz raz­u­me­va­nje bez­bed­nosnih<br />

zah­te­va za DR tre­ba bi­ti si­gu­ran<br />

da do­ba­vljač mo­že da po­nu­di podrš­ku<br />

za raz­li­či­te plat­for­me – desktop<br />

ra­ču­na­re, fi­zič­ke ser­ve­re, vir­tu­elne<br />

ma­ši­ne (VMwa­re, Hyper­Wa­re), ali<br />

i da bu­de flek­si­bi­lan ka­da su spe­cifič­ni<br />

zah­te­vi kli­je­na­ta u pi­ta­nju. Coming<br />

svo­jim kli­jen­ti­ma omo­gu­ću­je<br />

da svoj DR si stem or ga ni zu ju na raz­li­či­te<br />

na­či­ne – na pri­mer da komplet­nu<br />

pro­duk­ci­ju oba­vlja­ju u Be­ogra<br />

du na cloud plat for mi, dok im je<br />

DR re­še­nje im­ple­men­ti­ra­no u Kragu<br />

jev cu, na ide al noj uda lje no sti od<br />

sto ti nak ki lo me ta ra."<br />

Od DR re­še­nja u obla­ku na treba<br />

da za­zi­ru ni zah­tev­ni ko­ri­sni­ci, što<br />

po­tvr­đu­je i go­spo­din Po­let­to: "Coming<br />

u svom port fo li ju ima ko ri snike<br />

ko ji u svo joj pro duk ci ji i DR ser visi<br />

ma opo ra vlja ju i naj zah tev ni je i kritič­ne<br />

ser­vi­se kao što su SAP (i drugi<br />

ERP si­ste­mi), Mic­ro­soft Dyna­mics<br />

NAV (ne­ka­daš­nji Na­vi­sion), ve­li­ke<br />

ba­ze po­da­ta­ka i slič­ni kom­plek­sni siste­mi<br />

ko­ji u cloud okru­že­nju uži­va­ju<br />

vi­ši ni­vo bez­bed­no­sti, uz ve­ći kom­for<br />

za ko ri sni ka i ma nje ope ra tiv ne troš­ko­ve<br />

u od­no­su na tra­di­ci­o­nal­na DR<br />

re­še­nja." Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong><br />

Ni kad lak še do ERP-a


Pla­ni­ra­te uvo­đe­nje ERP-a? Ima­mo ta­be­lu za vas…<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Go to vo sve kom pa ni je susre­ću<br />

se sa po­slov­nim<br />

iza zo vi ma po put ne dostat­ka<br />

ko­mu­ni­ka­ci­je me­đu ode­ljenji­ma,<br />

što ote­ža­va ko­or­di­na­ci­ju među<br />

za­po­sle­ni­ma. Ova­kav na­čin poslo­va­nja<br />

če­sto do­vo­di do za­sto­ja u<br />

ra du – de ša va se da iz veš ta ji ni su<br />

bla­go­vre­me­ni i tač­ni, ne evi­den­tira<br />

ju se sve po slov ne pro me ne, što<br />

u ne­kom tre­nut­ku mo­že ugro­zi­ti<br />

rad or­ga­ni­za­ci­je. U ve­ći­ni slu­ča­jeva<br />

naj­ve­će pro­ble­me pred­sta­vljaju<br />

spor si stem, za sta re la teh no lo gija,<br />

ne­mo­guć­nost in­te­gra­ci­je re­še­nja<br />

sa no vi jim teh no lo gi ja ma, a tu su i<br />

mno gi dru gi pro ble mi sa ko ji ma se<br />

za­po­sle­ni sva­ko­dnev­no su­o­ča­va­ju.<br />

Pan de mi ja ko ro na vi ru sa to kom<br />

ove go di ne do dat no je iz ne la na<br />

sve­tlost da­na na­ve­de­ne pro­ble­me.<br />

Kom pa ni je sa Cloud ERP si ste mi ma<br />

ima le su mi ni mal ne ili ni ka kve proble<br />

me sa pre la skom na rad od kuće.<br />

Mo­že­mo slo­bod­no da ka­že­mo<br />

da je br za adap ta ci ja ovih kom pani<br />

ja do ve la do to ga da su gu bi ci bi li<br />

mi ni mal ni, a rad ni pro ce si su us peš­no<br />

na­sta­vlje­ni.<br />

Ve­li­ki pro­blem pred­sta­vlja i či­njeni<br />

ca da ko ri snik okre nut ba vlje nju<br />

svo jim osnov nim po slo va njem ne<br />

mo­že da is­pra­ti sva­ko­dnev­ni na­predak<br />

teh no lo gi je, ni je si gu ran ko li ko<br />

fi nan sij skih sred sta va tre ba da uloži,<br />

ni­ti ka­ko ce­lo­kup­no in­te­gri­sano<br />

re­še­nje tre­ba da iz­gle­da. Naj­veću<br />

sla­bost u ve­ći­ni slu­ča­je­va predsta<br />

vlja ma njak nov ca za in ve sti ra nje<br />

u opre­mu i li­cen­ce, jer ve­ći­na poku<br />

ša va da što vi še in ve sti ra u proiz<br />

vod nju, raz voj i pla sman pro i-<br />

z­vo­da od ko­jih ima naj­ve­ći pro­fit, a<br />

ma­nje u IT in­fra­struk­tu­ru.<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Br zo, la ko i bez in ve sti ci ja<br />

Za­hva­lju­ju­ći cloud teh­no­lo­gi­ja­ma,<br />

kom pa ni ja Coming je raz vi la pro-<br />

­iz­vod ko­ji omo­gu­ća­va da se na­vede<br />

ni pro ble mi re še la ko, br zo i bez<br />

ula ga nja nov ca, i ti me po slo va nje<br />

svo jih ko ri sni ka po dig ne na vi sok<br />

ni­vo. ERP u clo­u­du na­me­će se kao<br />

ide al no re še nje, i to ne sa mo za one<br />

kom­pa­ni­je ko­je ni­su u mo­guć­no­sti<br />

da pri uš te ku po vi nu ova kvog re šenja.<br />

Ide­al­ni kan­di­da­ti za ovu uslu­gu<br />

su i or­ga­ni­za­ci­je či­je se po­slo­va­nje<br />

od­vi­ja na vi­še lo­ka­ci­ja.<br />

Ovo re­še­nje ko­ri­sni­ku omo­gu­ćava<br />

pri stup si ste mu sa bi lo ko je lo kaci<br />

je i di rekt no uno še nje svih pro mena<br />

u tre nut ku u ko jem na sta ju, pri<br />

če­mu se ove pro­me­ne evi­den­ti­ra­ju<br />

u svim po­slov­nim pro­ce­si­ma. Tu je<br />

i in te gri sa na ba za po da ta ka, za hvalju­ju­ći<br />

ko­joj se sve neo­p­hod­ne infor­ma­ci­je<br />

pro­na­la­ze i pre­tra­žu­ju sa<br />

jed­nog me­sta. Na taj na­čin si­stem<br />

"ži­vi" i pru­ža re­al­no sta­nje, a sa­mim<br />

tim i mo­guć­nost br­zog re­a­go­va­nja,<br />

ka ko na in ter ne ta ko i na pro me ne<br />

na­sta­le u okru­že­nju. Pred­nost ovog<br />

re­še­nja pred­sta­vlja i či­nje­ni­ca da se<br />

svi po­da­ci ču­va­ju u obla­ku, što je<br />

od ključ­nog zna­ča­ja u ne­že­lje­nim<br />

kri­tič­nim si­tu­a­ci­ja­ma, po­put po­ža­ra,<br />

po pla va, ze mljo tre sa ili ha ker skih<br />

na­pa­da. Sa ERP-om bi­će­te ko­rak ispred<br />

ova­kvih ka­ta­stro­fič­nih si­tu­a­cija,<br />

jer će on šti­ti­ti po­slo­va­nje va­še<br />

kom­pa­ni­je i sve va­še po­dat­ke ču­va­ti<br />

u ra­ču­nar­skom obla­ku.<br />

Sve pred no sti ovog re še nja mogu<br />

se vi­de­ti iz pri­lo­že­ne ta­be­le, na<br />

pri me ru im ple men ta ci je ERP si stema<br />

u cloud okru­že­nju i in­te­gra­ci­je<br />

sa dru­gim teh­no­lo­gi­ja­ma. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Poslovanje u skladu sa izazovima<br />

21. veka<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ako se posmatraju potrebe savremenih kompanija, za njih<br />

je najbitnije da imaju pouzdanu, bezbednu i visokodostupnu<br />

IT platformu za automatizaciju poslovanja. Više se ne postavlja<br />

pi ta nje da li su ti ser vi si u jav nom ili pri vat nom cloud<br />

okru­že­nju ili u sop­stve­noj in­fra­struk­tu­ri. Naj­va­žni­je je da se<br />

obezbede postavljeni zahtevi poslovnih potreba.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Baš zbog to­ga ve­li­ki broj<br />

Co­min­go­vih ko­ri­sni­ka koji<br />

ima­ju i sop­stve­nu IT infra<br />

struk tu ru po drš ku za kom ple tan<br />

si­stem pre­puš­ta Co­ming ti­mu, či­me<br />

za ceo IT si­stem do­bi­ja­ju iste garan­ci­je<br />

do­stup­no­sti, bez­bed­no­sti i<br />

per for man si.<br />

Na taj na­čin ko­ri­sni­ci obez­be­đu­ju<br />

i da nji­ho­vi ser­vi­si ra­de u okru­že­nju<br />

ko­je će obez­be­di­ti naj­ve­ću po­u­zdanost,<br />

bez­bed­nost i per­for­man­se, pri<br />

če­mu deo ser­vi­sa mo­že bi­ti u CO­<br />

MING Clo­u­du, deo u in­fra­struk­turi<br />

ko­ri­sni­ka, a deo i na ne­koj tre­ćoj<br />

plat­for­mi. Sve ope­ra­ci­je se or­ke­strira­ju,<br />

a Co­ming pru­ža vi­so­ko­pro­fe­sio<br />

nal nu po drš ku.<br />

Re še nje je u mul ti-clo u du<br />

Glo­bal­ni tren­do­vi bez sum­nje po­kazu­ju<br />

da je cloud plat­for­ma pra­vo mesto<br />

za IT ope­ra­ci­je. Pr­vih 500 kom­pani­ja<br />

sa For­bes li­ste je ovu teh­no­lo­gi­ju<br />

već pri­me­ni­lo i uvr­sti­lo u svo­je stra­teš­ke<br />

pla­no­ve. Ser­vi­si se ne­će ko­ri­sti­ti samo<br />

kod jed­nog cloud pro­vaj­de­ra, već<br />

na vi­še plat­for­mi, a i na sop­stve­nim<br />

re­sur­si­ma – što se da­nas zo­ve mul­ticloud.<br />

Na­rav­no, ko­ri­sni­ci ne mo­ra­ju da<br />

zna­ju gde se po­je­di­ne ope­ra­ci­je iz­vr­šava­ju,<br />

a da bi to bi­lo mo­gu­će ko­ri­ste se<br />

ala­ti za or­ke­stra­ci­ju ve­ćeg bro­ja cloud<br />

provajdera.<br />

U glo­bal­noj cloud are­ni po­ja­vljuju<br />

se ve li ke IT kom pa ni je ko je su<br />

stra te gi ju svog po slo va nja uve li ko<br />

ori jen ti sa le na cloud teh no lo gi je.<br />

Me­đu pr­vi­ma se po­ja­vio AWS, koji<br />

od 2006. go­di­ne nu­di cloud ser­vise<br />

na vir­tu­e­li­zo­va­noj plat­for­mi, IBM<br />

od 2008, a Mic­ro­soft je svo­ju cloud<br />

plat­for­mu Azu­re lan­si­rao 2010. godi<br />

ne – go di nu da na po sle Co min ga.<br />

Da­nas prak­tič­no da ne­ma glo­bal­nih<br />

IT kom pa ni ja ko je na je dan ili dru gi<br />

na­čin ne nu­de svo­je cloud ser­vi­se.<br />

Ve­ći­na ko­ri­sni­ka CO­MING Cloud<br />

plat­for­mu upo­tre­blja­va kao svoj vir­tuel­ni<br />

da­ta cen­tar. To zna­či da sve svo­je<br />

ser­vi­se ili ve­ći­nu njih mi­gri­ra­ju u CO­<br />

MING Cloud. Na ovaj na­čin oni ne­maju<br />

po­tre­bu za iz­grad­njom sop­stve­nog<br />

da­ta cen­tra, gde bi mo­ra­li obez­be­di­ti<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


po­seb­ne gra­đe­vin­ske uslo­ve, po­uzda­no<br />

na­pa­ja­nje sa mre­že, re­zer­vno<br />

na­pa­ja­nje, agre­gat i UPS si­stem,<br />

pro­fe­si­o­nal­nu kli­ma­ti­za­ci­ju, zaš­ti­tu<br />

od po­ža­ra, mo­ni­to­ring i vi­deo-nadzor.<br />

Ka­da se sa­mo ovo uzme u obzir,<br />

ce­na iz­grad­nje kre­će se od 6 do<br />

10 hi­lja­da evra po kva­drat­nom metru,<br />

pa se i za naj­ma­nji da­ta cen­tar<br />

mo­že po­tro­ši­ti vi­še od 150.000 evra,<br />

a za ve­će da­ta cen­tre ce­na ide i preko<br />

500.000. Po­red to­ga, za ope­ra­tiv­ne<br />

troš­ko­ve za elek­trič­nu ener­gi­ju i<br />

odr­ža­va­nje na­ve­de­nih si­ste­ma tre­ba<br />

iz­dvo­ji­ti zna­čaj­nu su­mu. A to je tek<br />

po­če­tak…<br />

Niz go­di­na una­zad, CO­MING Cloud je plat­for­ma za SAP R/3 i<br />

kompanije koriste ove resurse za svoje poslovanje i produkcione<br />

se­r­vi­se na pri­mar­noj cloud in­fra­struk­tu­ri, a na se­kun­dar­noj su<br />

ser­vi­si za uda­lje­ni be­kap i ser­vi­si za opo­ra­vak u slu­ča­ju ka­ta­stro­fe.<br />

Od ove go­di­ne u pro­duk­ci­ji je no­va cloud plat­for­ma za SAP S/4<br />

HA­NA, na ko­joj je ura­đe­na kon­ver­zi­ja si­ste­ma SAP R/3 na no­vi­ju<br />

platformu. Ovo je prvi projekat uspešno završene konverzije na<br />

S/4 HA­NA na Bal­ka­nu, a CO­MING SAP tim re­a­li­zo­vao ga je kod<br />

korisnika MSK Kikinda.<br />

No­va plat­for­ma na pri­mar­noj cloud lo­ka­ci­ji obez­be­đu­je produk­ci­o­ne<br />

se­r­vi­se za SAP S/4 HA­NA, a na re­zer­vnoj cloud lo­ka­ci­ji<br />

be­kap i opo­ra­vak u slu­ča­ju ka­ta­stro­fe.<br />

Eko­no­mič­ni­je je u clo­u­du<br />

Za opre­ma­nje da­ta cen­tra tre­ba<br />

obez­be­di­ti IT opre­mu – od mre­že,<br />

pre­ko kla­ste­ra ser­ve­ra, do sto­ridž<br />

si­ste­ma, plat­for­me za vir­tu­e­li­za­ciju,<br />

ope­ra­tiv­nih si­ste­ma, bez­bed­nosnih<br />

si ste ma i još mno go to ga. Da<br />

bi se obez­be­dio kon­ti­nu­i­tet ra­da<br />

svi na­ve­de­ni ele­men­ti tre­ba da budu<br />

iz­gra­đe­ni ta­ko da si­stem bu­de<br />

ot­po­ran na ot­ka­zi­va­nje po­je­di­nač­nih<br />

kom­po­nen­ti. Ako se uzme u<br />

ob­zir da ko­ri­sni­ci ima­ju po­tre­bu da<br />

ču­va­ju re­zer­vne ko­pi­je po­da­ta­ka na<br />

uda­lje­noj lo­ka­ci­ji i da im je neo­phod­no<br />

da u slu­ča­ju ka­ta­stro­fal­nog<br />

do­ga­đa­ja opo­ra­ve svo­je po­slo­va­nje<br />

u krat­kom ro­ku, sva­ka­ko im je da­leko<br />

is­pla­ti­vi­je i si­gur­ni­je da i ove servi<br />

se iz najm lju ju u clo u du ne go da<br />

in­ve­sti­ra­ju u sop­stve­ni re­zer­vni data<br />

cen tar.<br />

Do dat ni raz log za iz najm lji va nje<br />

re­sur­sa u clo­u­du je i taj što bi za<br />

sop­stve­nu in­ve­sti­ci­ju tre­ba­lo da plani­ra­ju<br />

troš­ko­ve za kri­tič­nu po­drš­ku,<br />

a ta­ko­đe i ob­na­vlja­nje in­fra­struk­ture<br />

na pe­riod od 3-5 go­di­na.<br />

"Ume sto in ve sti ci je u da ta cen tar<br />

i sku­pu opre­mu ko­ju bi­smo mo­rali<br />

da ku­pu­je­mo na sva­ke če­ti­ri go­dine,<br />

troš­ko­ve stru­je i odr­ža­va­nja, mi<br />

smo do­bi­li pro­fe­si­o­nal­ne IT ser­vise<br />

u CO­MING Clo­u­du za troš­ko­ve IT<br />

ad­mi­ni­stra­to­ra, ko­ga ne mo­ra­mo da<br />

ima­mo, jer taj po­sao za nas oba­vlja<br />

Co­ming“, re­kao je Mi­lan To­do­ro­vić,<br />

di­rek­tor fi­nan­si­ja i IT-ja u kom­pa­niji<br />

Mo na.<br />

Po red pot pu nog po ve ra va nja svih<br />

IT ser­vi­sa cloud okru­že­nju, od­re­đeni<br />

broj ko­ri­sni­ka iz­najm­lju­je i poje­di­nač­ne<br />

apli­ka­tiv­ne ser­vi­se, kao<br />

što su e-mail plat­for­ma ili ERP re­šenja<br />

po­put SAP-a i Dyna­mics NAV-a.<br />

Co­ming u clo­u­du iz­najm­lju­je i svoja<br />

raz­vi­je­na re­še­nja za ar­hi­vi­ra­nje,<br />

upra­vlja­nje do­ku­men­ti­ma, upra­vljanje<br />

flo­tom vo­zi­la, Con­ti­nu­o­us Impro­ve­ment<br />

i još mno­go to­ga za kori­sni­ke<br />

u Sr­bi­ji i ino­stran­stvu.<br />

Deo ko­ri­sni­ka či­je su ope­ra­cije<br />

ho­sto­va­ne na sop­stve­noj in­frastruk­tu­ri<br />

u CO­MING Clo­u­du iz­najm­lju­je<br />

ser­vi­se uda­lje­nog be­ka­pa i<br />

re sur se za opo ra vak po slo va nja u<br />

slu­ča­ju ka­ta­stro­fal­nih do­ga­đa­ja. U<br />

sklo­pu ovih se­r­vi­sa pru­ža se i podrš­ka<br />

za te­sti­ra­nje opo­rav­ka po­slova­nja<br />

bar dva pu­ta go­diš­nje, ka­ko<br />

bi ko­ri­snik bio si­gu­ran da će sve<br />

pro­ći u naj­bo­ljem re­du.<br />

Cloud po­drš­ka je ključ­na kom­ponen­ta<br />

ser­vi­sa. Upra­vo zbog vi­soko­struč­nih<br />

in­že­nje­ra ko­ji kli­jen­ti­ma<br />

pru­ža­ju po­drš­ku za­stoj si­ste­ma se<br />

na go­diš­njem ni­vou me­ri mi­nu­ti­ma,<br />

a ne sa­ti­ma, i to je ono što ko­ri­snici­ma<br />

CO­MING Clo­u­da uli­va naj­više<br />

po ve re nja. Po red or ga ni zo va nog<br />

24-ča­sov­nog mo­ni­to­rin­ga cloud siste­ma<br />

i mo­guć­no­sti pri­ja­ve pro­blema<br />

pu­tem po­drš­ke, svi ključ­ni ko­risni­ci<br />

ima­ju ime­no­va­nog za­du­že­nog<br />

in­že­nje­ra ko­me mo­gu da se obra­te<br />

i di rekt no. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Com tra de System In te gra tion:<br />

eks per ti za i li der stvo<br />

u vr tlo gu pro me na<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Na ko ji na čin se je dan od naj ve ćih re gi o nal nih si stem in te gra to ra me nja u skla du sa<br />

no vim glo bal nim okol no sti ma i gde vi di svo je me sto na tr žiš tu bu duć no sti?<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ve li ki si ste mi i kom pa ni je sa<br />

du­gom tra­di­ci­jom se nužno<br />

to­kom svog po­sto­janja<br />

su­o­ča­va­ju sa pro­me­na­ma. Noše­nje<br />

sa no­vi­na­ma i kon­stant­no prila­go­đa­va­nje<br />

odav­no je po­sta­lo primar<br />

na veš ti na, im pe ra tiv op stan ka<br />

u vre me nu ko je se br zo me nja, i gde<br />

stal­no po­sma­tra­mo šta je „iza ćoš­ka“.<br />

Me­đu­tim, šta se de­ša­va ka­da<br />

nas, uz sve no­vi­te­te in­he­rent­ne indu<br />

stri ji, za de si i ogrom na pro me na<br />

ko­ju ni­ko ni­je oče­ki­vao?<br />

Glo bal na pan de mi ja je u sa mo<br />

ne­ko­li­ko ne­de­lja rad od ku­će učini­la<br />

neo­p­hod­nim, a u IT in­du­stri­ji i<br />

pre­do­mi­nant­nim; pla­no­vi su se brzo<br />

me­nja­li, ot­ka­zi­va­li ili pri­la­go­đava<br />

li; oprez u po slo va nju je po stao<br />

nu­žan, ko­mu­ni­ka­ci­ja neš­to na če­mu<br />

opet tre­ba ra­di­ti, a ve­li­ki ko­ra­ci pažlji­vo<br />

su pre­i­spi­ti­va­ni, i po po­tre­bi<br />

re de fi ni sa ni.<br />

Glav­no pi­ta­nje me­đu po­slov­nim<br />

stra­te­zi­ma po­sta­lo je ka­ko se su­oči­ti<br />

sa svim iza­zo­vi­ma ko­je je kri­za<br />

do­ne­la i poš­to­va­ti sva no­va pra­vila,<br />

a isto­vre­me­no ra­di­ti na po­boljša­nju<br />

uslu­ga i da­ljem una­pre­đe­nju i<br />

eks pan zi ji. IT kom pa ni je su, da ka ko,<br />

ov­de do­ne­kle u pri­vi­le­go­va­nom polo­ža­ju,<br />

jer je naš po­sao pri­la­go­đen<br />

ra­du od ku­će - ali je in­du­stri­ja nemi­nov­no<br />

(eko­nom­ski i na sve druge<br />

na­či­ne) po­ve­za­na sa svim ostalim<br />

gra­na­ma, i to naj­vi­še pre­ko klije­na­ta<br />

ko­ji po­slu­ju u naj­ra­zli­či­ti­jim<br />

obla sti ma.<br />

Godina izazova<br />

i godina uspeha<br />

Za kom pa ni ju Com tra de System<br />

In­te­gra­tion, jed­nog od naj­ve­ćih regi­o­nal­nih<br />

si­stem in­te­gra­to­ra, 2020.<br />

ni­je do­ne­la sa­mo po­me­nu­te global­ne<br />

iza­zo­ve, već i no­ve pro­jek­te,<br />

zna­čaj­na pri­zna­nja, te nu­žnost<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


da se od­go­vo­ri na ras­tu­će po­trebe<br />

kli je na ta ka ko u Sr bi ji, ta ko i u<br />

re­gi­o­nu i Evro­pi. Kom­bi­na­ci­ja ovih<br />

fak­to­ra pod­vu­kla je va­žnost li­derskih<br />

oso­bi­na i pra­vih sle­de­ćih kora­ka<br />

– i to u istin­skom vr­tlo­gu prome<br />

na, što je re zul to va lo iz ra zi to<br />

uz bu dlji vom go di nom.<br />

Com tra de System In te gra tion, kao<br />

deo IT gru pa ci je Com tra de Gro up,<br />

na tr­žiš­tu Sr­bi­je i re­gi­o­na po­slu­je<br />

već dve de­ce­ni­je, sa­ra­đu­ju­ći sa najve­ćim<br />

glo­bal­nim IT kom­pa­ni­ja­ma.<br />

Sa­mo ne­ka od tih ime­na, od ko­jih<br />

sa ve­ći­nom po­slu­je­mo u naj­vi­šem<br />

part ner skom sta tu su, su Mic ro soft,<br />

IBM, Orac le, Ci sco, Del lEMC… Ia ko<br />

su nam part­ne­ri ne­ke od naj­po­znati­jih<br />

kom­pa­ni­ja na sve­tu, naš pri­mar­ni<br />

cilj je uvek da is­pu­ni­mo sve želje<br />

i zah­te­ve ko­ri­sni­ka: to zna­či da za<br />

njih oda­be­re­mo naj­bo­lju kom­bi­na­ciju<br />

teh­no­lo­gi­ja, bez pre­fe­ri­ra­nja od­ređe­nog<br />

ven­do­ra - kao i da če­sto doda<br />

mo cu stom layer ka­ko bi­smo re­šenje<br />

u pot­pu­no­sti pri­la­go­di­li kli­jen­tovim<br />

po tre ba ma.<br />

Iz ovog pro­ce­sa pri­rod­no su se izro­di­la<br />

i na­ša re­še­nja: sop­stve­ni servi­si<br />

ko­je smo raz­vi­li ka­ko bi­smo odgo­vo­ri­li<br />

na po­tre­be kli­je­na­ta, pritom<br />

uvi­dev­ši i nji­ho­vu uni­ver­zal­nu<br />

pri­menji­vost. Po­seb­no smo po­nosni<br />

na e-le ar ning plat­for­mu Te­sla-<br />

E DU, re še nje za upra vlja nje ra znim<br />

vr­sta­ma do­ku­me­na­ta – Do­cu­li­brium,<br />

te na plat for mu za si gur nu i<br />

br­zu raz­me­nu va­žnih do­ku­me­na­ta<br />

po­put fak­tu­ra, ugo­vo­ra ili po­rudžbe­ni­ca.<br />

Me­đu na­šim re­še­nji­ma je<br />

eSes­sion, plat­for­ma ko­jom se olak­ša­va<br />

ko­mu­ni­ka­ci­ja i de­lje­nje do­kume­na­ta<br />

ključ­nih za odr­ža­va­nje on line<br />

sed ni ca.<br />

Pret­hod­nih go­di­na po­sta­ja­li smo<br />

sve vi še fo ku si ra ni na ovaj seg ment<br />

po slo va nja, a 2020. nam je do ne la<br />

do dat ne pod sti ca je, po tvr de i vre me<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Po­gled u bu­duć­nost<br />

da ra­di­mo na una­pre­đe­nju in­ter­nih i<br />

eks­ter­nih pro­ce­sa i pro­ce­du­ra, ka­ko<br />

bi smo mo gli da da lje gra vi ti ra mo ka<br />

raz voj nim po slo vi ma.<br />

Tur­bu­lent­na go­di­na iza nas je svaka­ko<br />

ima­la tre­nut­ke ko­ji su predsta­vlja­li<br />

pra­ve, ve­li­ke iza­zo­ve za bilo<br />

ko­ji si­stem, bez ob­zi­ra na to ko­liko<br />

je do bro or ga ni zo van. Zbog to ga<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


i me­re­nje uspe­ha na nje­nom kra­ju<br />

ne­će bi­ti isto kao i svih pret­hod­nih<br />

se­zo­na: na­čin na ko­ji smo se pri­lago­di­li,<br />

pre­o­ri­jen­ti­sa­li i po­no­vo us­posta­vi­li<br />

pra­vi kurs bi­će mno­go zna­čajni­ji<br />

od tra­di­ci­o­nal­nog upo­re­đi­va­nja<br />

ostva­re­nih i pla­ni­ra­nih re­zul­ta­ta.<br />

Za nas u Com­tra­de System In­tegra­tion,<br />

fo­kus će i da­lje bi­ti na konstant­noj<br />

in­tro­spek­ci­ji, ru­ku pod ruku<br />

sa pla­ni­ra­njem i pred­vi­đa­njem – u<br />

onoj me­ri u ko­joj će to bi­ti mo­gu­će –<br />

bu­du­ćih de­ša­va­nja. Sa jed­nim okom<br />

na unu traš njoj or ga ni za ci ji, a dru gim<br />

na no­vim po­slo­vi­ma i ši­re­nju portfo<br />

li ja, na da mo se sta bil nom ra stu u<br />

ce­loj in­du­stri­ji, učvrš­ći­va­nju sna­ga,<br />

ori­jen­ta­ci­ji na ser­vi­se i pro­du­blji­vanju<br />

part ner sta va. Rast po slo va nja u<br />

Evro­pi je naš sle­de­ći ve­li­ki ko­rak: u<br />

tom smi­slu, ko­ri­sti­mo sve po­ten­ci­jale<br />

na­ših re­gi­o­nal­nih kan­ce­la­ri­ja, naro­či­to<br />

one u Slo­ve­ni­ji ko­ja je u kratkom<br />

vre­men­skom ro­ku ostva­ri­la odlič­ne<br />

po­slov­ne re­zul­ta­te.<br />

Vi­zi­ja na ko­joj će­mo ra­di­ti je­ste da<br />

odr­ži­mo sta­bil­nost sa­daš­njih po­slo­va<br />

i upra­vlja­mo no­vi­ma, i to ta­ko da postanemo<br />

go-to adre sa za sve vr ste IT<br />

pro­je­ka­ta: od in­fra­struk­tu­re i kon­sultant­skih<br />

uslu­ga u ve­zi sa di­gi­ta­li­za­cijom,<br />

sve do raz­vo­ja spe­ci­fič­nih re­še­nja<br />

za na­še kli­jen­te. Com­tra­de System Inte­gra­tion<br />

već go­di­na­ma ra­di na to­me<br />

da bu­de pr­vo ime ko­je se po­ja­vi u misli­ma<br />

ka­da se go­vo­ri o in­te­gra­ci­ji si­stema,<br />

cloud teh­no­lo­gi­ja­ma, saj­ber bezbed­no­sti<br />

i veš­tač­koj in­te­li­gen­ci­ji.<br />

Uvek po­uz­dan part­ner<br />

Po tre ba za lo kal nom po drš kom<br />

mno­gih na­ših kli­je­na­ta ko­ji po­sluju<br />

re gi o nal no da je nam pro stor da<br />

se da lje ši ri mo i na pre du je mo. Dok<br />

se i sa­mi kon­stant­no na­o­ru­ža­vamo<br />

zna­njem i veš­ti­na­ma po­trebnim<br />

za bu­duć­nost – i sprem­noš­ću<br />

da se su­o­či­mo i sa ne­pred­vi­đe­nim,<br />

za šta nam je 2020. pru­ži­la od­li­čan<br />

tre­ning – osta­je­mo ključ­ni fak­tor u<br />

di­gi­ta­li­za­ci­ji po­slo­va­nja na­ših kli­jena­ta.<br />

Vre­me­nom smo po­sta­li eksper­ti<br />

i če­sto pr­vi iz­bor kli­je­na­ta u<br />

in­du­stri­ji ban­kar­stva i te­le­ko­mu­nika­ci­ja,<br />

u jav­nom sek­to­ru i u oblasti<br />

dru­gih en ter pri se-le vel pro­jeka<br />

ta.<br />

Bez ob zi ra na in du stri ju u ko joj<br />

na­ši kli­jen­ti ra­de, po­ma­že­mo im da<br />

osta­nu kom­pe­ti­tiv­ni na tr­žiš­tu i odba­ce<br />

sta­re teh­no­lo­gi­je ko­je ih uspora­va­ju.<br />

Ide­ja je da pre­pu­ste deo posla<br />

na­ma, kao do­ka­za­nim i po­u­zdanim<br />

part ne ri ma, ka ko bi se fo ku si ra li<br />

na stra­teš­ko raz­miš­lja­nje neo­p­hod­no<br />

da odr­že svoj bi­znis, i to u vreme<br />

nu ko je nas je oš tro pod se ti lo da<br />

je je­di­ni kon­stan­tan fak­tor u po­slova­nju<br />

- pro­me­na. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Sa vre me na zaš ti ta apli ka ci ja<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Spre­či­te za­stoj i upa­de zaštitom svo­jih sa­vre­me­nih apli­ka­ci­ja i API-ja<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Da naš nji pej zaž apli ka ci ja<br />

se dra ma tič no pro me nio.<br />

Sko ro 85% no vih rad nih<br />

op te re će nja ras po re đe no je u kontej<br />

ne re, a 83% in ter net sa o bra ća ja<br />

sa da či ne API po zi vi.<br />

Sa vre me ne apli ka ci je su mi kro servi<br />

si ko ji ra de u kon tej ne ri ma, ko muni<br />

ci ra ju pre ko API-ja i pri me nju ju se<br />

pu tem au to ma ti zo va nih CI/CD "cevo<br />

vo da" (CI/CD pi pe li nes).<br />

Sve je au to ma ti zo va no ra di skra ćiva<br />

nja vre me na iz la ska na tr žiš te.<br />

Pa ipak, u mno gim slu ča je vi ma,<br />

bez bed nost je na knad na mi sao. Da<br />

bi za u ze li sa vre men pri stup, De vOps<br />

ti mo vi tre ba da:<br />

• in te gri šu ne-de srup tiv ne bez­<br />

bed no sne kon tro le au to ri zo va ne od<br />

stra ne bez bed no snog ti ma u proce<br />

se au to ma ti za ci je i CI/CD pro -<br />

ce se<br />

• pri me ne i upra vlja ju kon tro la ma<br />

bez bed no sti apli ka ci ja u dis ti bu i ranim<br />

okru že nji ma kao što su kon tejne<br />

ri i mi kro ser vi si<br />

• im ple men ti ra ju is pla ti ve bez bed­<br />

Zaš to NGINX App Pro tect?<br />

App-cen trič na bez bed nost<br />

Primenite pouzdane F5 kontrole<br />

blizu vaših aplikacija, koje štite od<br />

na pa da ko ji uti ču na pri hod, kra đe<br />

podataka, narušavanja reputacije i<br />

regulatorne nesaobraznosti<br />

Iz gra đen za mo der ne<br />

aplikacije<br />

Pru ži te ska la bil nu zaš ti tu vi so kih<br />

per for man si na NGINX ADC-ima<br />

ka ko bi ste omo gu ći li kon zi stentne<br />

bezbednosne kontrole za veb<br />

aplikacije, mikroservise, kontejnere<br />

i API-je<br />

CI/CD Friendly<br />

Centralno upravljajte i automatizujte<br />

odobrene bezbednosne kontrole<br />

kako biste otklonili uska grla u<br />

rad nom to ku i po dr ža li "po me ra nje<br />

ulevo"<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


no sne kon tro le bez uti ca ja na br zinu<br />

iz ba ci va nja ili per for man se aplika<br />

ci ja<br />

NGINX App Pro tect je sa vre meno<br />

re še nje za zaš ti tu apli ka ci ja dizaj<br />

ni ra no za ne sme ta ni rad u DevOps<br />

okru že nji ma ka da is po ru ču jete<br />

apli ka ci je od ko da do ko ri sni ka.<br />

Iz gra đen na vo de ćoj WAF i bot zaš<br />

ti ti kom pa ni je F5, NGINX App Protect<br />

iz vor no ra di na NGINX Plus i inte<br />

gri še bez bed no sne kon tro le u vašu<br />

apli ka ci ju.<br />

NGINX App Protect kombinuje dokazanu efikasnost napredne WAF<br />

tehnologije kompanije F5 sa agilnošću i performansama NGINX-a.<br />

Izvorno radi na NGINX Plusu kako bi se adresirali bezbednosni<br />

izazovi sa kojima se suočavaju savremena DevOps okruženja.<br />

Karakteristike NGINX App<br />

Protecta<br />

Bes­pre­kor­na in­te­gra­ci­ja sa<br />

NGINX-om, plat­for­mom za<br />

veb apli­ka­ci­je broj 1<br />

• Omo gu ća va ja ke bez bed no sne<br />

kon tro le bes pre kor no in te gri sa ne sa<br />

NGINX Plu som<br />

• Nad ma šu je dru ge WAF-ove radi<br />

po bolj ša nog ko ri snič kog is ku stva<br />

• Sma nju je kom plek snost i ši renje<br />

ala ta dok se is po ru ču ju mo derne<br />

apli ka ci je<br />

Br­za od­bra­na od pret­nji i<br />

od­go­va­ra­ju­ća ana­li­za<br />

bez­bed­no­sti<br />

• Pru ža pro ši re nu zaš ti tu iz van<br />

osnov nih pot pi sa ka ko bi se osi gu rale<br />

ade kvat ne kon tro le<br />

• Ko ri sti F5 teh no lo gi ju za obezbe<br />

đi va nje apli ka ci ja za efi ka snost super<br />

i or nu u od no su na Mod Se cu rity<br />

i dru ge<br />

• Gra di na do ka za noj F5 eks per tizi,<br />

ta ko da u pro duk ci ji mo že te po u­<br />

zda no da ra di te u "bloc king" mo du<br />

• Nu di vi so ko po u zda ni pot pis za<br />

eks trem no ni zak ni vo la žno po zi tivnih<br />

Po­dr­ža­na okru­že­nja<br />

• Ama zon Web Ser vi ces<br />

(AWS)<br />

• Go o gle Cloud Plat form<br />

(GCP)<br />

• Mic ro soft Azu re<br />

• VMwa re<br />

Kon­tej­ne­ri<br />

• Doc ker<br />

• Ku ber ne tes<br />

• Open Shift<br />

CPU-i<br />

• ARM (64 bit)<br />

• Po werPC (64 bit)<br />

• x86 (64 bit)<br />

Ope­ra­tiv­ni si­ste­mi<br />

• Cen tOS<br />

• De bian<br />

• Po ve ća va vi dlji vost, in te gri šu ći<br />

se sa ne za vi snim re še nji ma za anali<br />

ti ku<br />

Bez­bed­nost apli­ka­ci­ja je<br />

agil­na ko­li­ko i va­ši De­vOps<br />

pro­ce­si<br />

• In te gri še bez bed nost i WAF izvor<br />

no u CI/CD pi pe li ne<br />

• Po sta vlja se kao la ga ni soft ver ski<br />

pa ket ko ji je ag no stik osnov ne in frastruk<br />

tu re<br />

• Olak ša va de kla ra tiv ne po li ti ke<br />

za "se cu rity as co de" i in te gra ci ju sa<br />

De vOps ala ti ma<br />

• Sma nju je op te re će nje pro grame<br />

ra i pru ža po vrat nu spre gu za brz<br />

bez bed no sni opo ra vak<br />

• S k r ać uj e v r em e i zl as k a n a t r­<br />

žiš te i sma nju je troš ko ve po mo ću Dev­<br />

SecOps-automatizovane zaštite Io<br />

Da bi ste ot kri li ka ko NGINX mo že da vam po mog ne po se ti te nginx.com.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Low Co de/No Co de<br />

plat for me<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Šta je to? O če mu se ra di? Ot kud to? Šta će nam to? Sve češ će do bi jam ova pi ta nja<br />

od ko le ga ko ji ma ka žem či me se sa da ba vim. Low Co de/No Co de plat for ma se naj češće<br />

struč no na zi va "Low-co de de ve lop ment plat for ma" ili skra će no LCDP. Ukrat no, ra di<br />

se o veb apli ka ci ja ma ko je omo gu ća va ju "obič nim" ko ri sni ci ma da sa mi pra ve svo je<br />

apli ka ci je, bez po tre be da zna ju pro gra mi ra nje.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Dragan Rakita, CEO, Gidrone<br />

Po­sto­ji ne­ko­li­ko po­kre­ta­ča<br />

(dri ver, for ces) ove po ja ve,<br />

a ja ću ov­de na­ve­sti dva koja<br />

su po me ni naj bit ni ja.<br />

Prvi pokretač<br />

Pr­vi je že­lja da se raz­re­ši vi­še­dece<br />

nij ski spor u ko mu ni ka ci ji iz među<br />

Bi­zni­sa i IT-a. Naj­bo­lje ga opi­suje<br />

aneg­do­ta (slu­čaj) ko­ji je imao JP<br />

Mor­gan, ali si­gur­no su slič­ne stvari<br />

bar jed nom ose ti le i sve osta le<br />

kom pa ni je sve ta. Sva ko ko je imao<br />

pri li ku da ra di u kom pa ni ji ko ja<br />

je do volj no ve li ka da ima svo je IT<br />

ode lje nje (od 1 do n lju di) zna za<br />

"ja dac", gde bi znis ko ri sni ci mi sle<br />

da IT sve za vr ša va na je dan klik. Sa<br />

dru­ge stra­ne, IT če­sto ne raz­u­me<br />

šta se oče­ku­je od nje­ga. Čak neka<br />

da i ne raz u me šta tre ba da napra<br />

vi.<br />

Ovi ne spo ra zu mi u ko mu ni ka ciji<br />

do­ve­li su do jed­ne čud­ne po­ja­ve u<br />

kom pa ni ja ma zva ne Di gi tal Cow boy.<br />

Ka­da ne­ko iz bi­zni­sa tra­ži da se napra<br />

vi ne ki iz veš taj/apli ka ci ja, IT odgo­vo­ri<br />

da će mo­ći da poč­ne to da radi<br />

tek za N me se ci. On da ne ki mla di<br />

slu­žbe­nik sed­ne i to "na­pra­vi" u Exce­lu<br />

– sjaj­no sre­đe­ne ta­be­le, sli­ce­ri,<br />

pi­vot ta­be­le i na kra­ju poč­ne da doda­je<br />

Ma­kroe (Vi­su­al­Ba­sic for App).<br />

Svi­ma se svi­di ka­ko to ra­di, pri­ka­že<br />

to na ne kom se mi na ru, pa mu kole­ge<br />

tra­že da i nji­ma da Ex­cel, on<br />

im po ša lje, oni ga iz me ne i ta ko posle<br />

go di nu da na iz vor na Ex cel ta bela<br />

ima pre ko 1.000 ver zi ja sve sa razli­či­tim<br />

ma­kro­i­ma i na­do­grad­nja­ma.<br />

Svi su sreć­ni – bi­znis sam mo­že da<br />

pra­vi iz­veš­ta­je i neš­to što li­či na aplika<br />

ci je, a IT vi še ne "sma ra ju" glu pim<br />

zah te vi ma.<br />

I ta­ko su sreć­no ži­ve­li de­ce­ni­ja­ma,<br />

sve dok jed nom Ja mie Di mon, CEO<br />

JP Mor­gan Cha­se, ni­je na­lo­žio da se<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


is­tra­ži zaš­to su u pret­hod­noj go­dini<br />

na pra vi li gu bi tak od pre ko tri mili<br />

jar de do la ra. Na kon du gog i sve o­<br />

bu­hvat­nog is­tra­ži­va­nja do­net je zaklju­čak<br />

da je "glav­ni osum­nji­če­ni"<br />

upra­vo Ex­cel!!! Od­no­sno, ta nu­žda<br />

da bi znis ko ri sni ci "pra ve" apli ka ci je/<br />

iz­veš­ta­je, ugra­đu­ju ma­kroe, au­to­mati­zu­ju,<br />

a da se sve vre­me vu­če greška<br />

ko ja do vo di do po greš nih iz vešta<br />

ja, a po tom i do po greš nog in vesti<br />

ra nja.<br />

Re­še­nje je na­đe­no u ne­če­mu što<br />

je For re ster na zvao Ci ti zen De ve lopment.<br />

Da kle, to su opet isti oni bi znis<br />

ko ri sni ci ko ji i da lje mo gu da pra ve<br />

ono što im tre­ba, ali sa­da u okru­ženju<br />

ko­je će IT mo­ći da kon­tro­li­še. Super,<br />

mo­ra­ju da uče neš­to no­vo? Ideja<br />

je da to no­vo okru­že­nje li­či na ono<br />

u če­mu se oni ose­ća­ju kom­for­no: Excel,<br />

Po wer Po int, Word... pa ako znaju<br />

da pi šu kom plek sne for mu le u Exce­lu<br />

zna­će i da pra­ve apli­ka­ci­je u novim<br />

plat for ma ma.<br />

Dru gi po kre tač<br />

Dru­gi po­kre­tač je ne­do­sta­tak de­velo­per­skih<br />

re­sur­sa ili "App gap". Jed­nostavno<br />

nema dovoljno programera koli­ka<br />

je po­tra­žnja. O tom pro­ble­mu "priča­li<br />

su" i Gart­ner i Mic­ro­soft...<br />

Da bi se re šio ovaj pro blem mo ra<br />

da se osmi sle plat for me ko je omogu­ća­va­ju<br />

da se ge­ne­ri­šu apli­ka­ci­je<br />

od stra ne ne-pro gra me ra i/ili ako su<br />

pro­gra­me­ri uklju­če­ni on­da da se generišu<br />

aplikacije minimum pet puta<br />

br­že ne­go kla­sič­nim pro­gra­mi­ra­njem.<br />

Ko je su sve plat for me?<br />

Ovo je spi sak meni poznatih plat for mi:<br />

- Agi­le­Po­int<br />

- Ap­pian<br />

- Betty Blocks<br />

- BPM’on­li­ne/Cre­a­tio Glitch<br />

- K2/Nin tex<br />

- Kin to ne<br />

- Kony/ sa­da je Te­mo­nos Men­dix<br />

- M i c ­ro ­s of t Po ­w e ­r A p p s i M i c ­ro ­s of t<br />

Po­wer Au­to­ma­te<br />

- Orac­le Ap­pli­ca­tion Ex­press &<br />

Vi­sual Bu­il­der Cloud Ser­vi­ce<br />

- OutSystems Pe­ga<br />

- Pron to Forms<br />

- Qu­ick Ba­se<br />

- Sa les for ce<br />

- Ser vi ce Now<br />

- Trac kVia<br />

- Zo ho Cre a tor<br />

- Za pi er<br />

Mo­ji fa­vo­ri­ti su Po­we­rApps (Po­wer<br />

Plat for ma), ali su tu sva ka ko i Man dex<br />

(ko­ji mi se ja­ko svi­đa – u istom tre­nut­ku<br />

vi­še kre­a­to­ra mo­že da ra­di na jed­noj<br />

apli­ka­ci­ji) i OutSystem (znam par<br />

firmi u Novom Sadu koje rade aplikacije<br />

u njemu - outsourcing).<br />

Ovu li­stu ću stal­no do­pu­nja­va­ti<br />

ka ko ih bu dem ot kri vao, jer sa da niču<br />

"kao pe­čur­ke po­sle ki­še".<br />

Ču­je­mo se... Io<br />

https://www.gidrone.rs/<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Hi brid ni cloud u <strong>2021</strong>. go di ni<br />

– šta mo že mo da oče ku je mo?<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ma li broj kom pa ni ja je pre go di nu da na<br />

mo­gao da pred­vi­di dra­ma­tič­ne pro­me­ne ko­je<br />

nam je pri re di la 2020. go di na. Do kra ja marta<br />

pan de mi ja CO VID-19 je po re me ti la po slova­nje<br />

ši­rom sve­ta, pri­mo­ra­va­ju­ći kom­pa­ni­je<br />

da br zo pri la go de svo ju teh no loš ku in frastruk­tu­ru,<br />

ka­ko bi omo­gu­ći­le rad na da­lji­nu<br />

svi­ma ili ba­rem ve­ći­ni svo­je rad­ne sna­ge i da<br />

se iz­bo­re sa ni­vo­i­ma du­go­roč­ne ne­iz­ve­sno­sti<br />

bez pre se da na. Za mno ge kom pa ni je ob no va<br />

IT in­fra­struk­tu­re bi­la je ključ op­stan­ka.<br />

Za mno­ge or­ga­ni­za­ci­je to je zna­či­lo ubr­zanje<br />

pla no va za pre meš ta nje do dat nog obi ma<br />

po sla u oblak usva ja njem hi brid nog cloud<br />

okru­že­nja. Dok se kom­pa­ni­je di­gi­tal­no transfor­mi­šu,<br />

uvi­đa­ju vred­nost hi­brid­nih cloud<br />

okru­že­nja i ka­ko da iz­vu­ku naj­bo­lje iz sva­kog<br />

re še nja u obla ku.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ia ko se kom pa ni je još uvek suo<br />

ča va ju sa vi so kim ni vo om nepred<br />

vi di vo sti sa pri bli ža vanjem<br />

<strong>2021</strong>. go di ni, ne ko li ko trendo<br />

va ko ji su se po ja vi li ove go di ne<br />

omo gu ća va ju nam da na pra vi mo<br />

od re đe na pred vi đa nja o to me šta<br />

mo že mo oče ki va ti u na red noj godi<br />

ni. No ve po tre be za teh no lo gijom<br />

nam je na ja vi la 2020. go di na, sa<br />

pan de mi jom ko ja je pod sta kla kompa<br />

ni je da raz mo tre broj ne iza zo ve u<br />

ve zi sa ra stu ćom upo tre bom hi bridnog<br />

clo u da, uklju ču ju ći:<br />

- ši re usva ja nje i eks pe ri men ti sa nje<br />

sa no vim teh no lo gi ja ma bez bed no sti,<br />

uklju ču ju ći Con fi den tial Com pu ting,<br />

kvant no bez bed no ši fro va nje i potpu<br />

no ho mo morf nu en krip ci ju<br />

- ubr za va nje i olak ša va nje pre la ska<br />

na hi brid ni cloud AI au to ma ti za ci je<br />

- in te gra ci ju ve li kog bro ja obla ka<br />

i lo kal nih si ste ma u je din stve nu hibrid<br />

nu plat for mu<br />

- mo guć nost upo tre be hi brid nog<br />

clo u da ra di ostva ri va nja ve ćeg obima<br />

po sla na in te li gent nim ed ge uređa<br />

ji ma<br />

Oče ku je mo da će se kom pa ni je<br />

na red ne go di ne po za ba vi ti tim izazo<br />

vi ma na na či ne ko ji će pri me ni ti<br />

no ve re sur se i stra te gi je za po sti zanje<br />

po slov nih re zul ta ta u sve tu ko ji<br />

će i da lje zah te va ti no vi na pre dak u<br />

obla ku i is tra ži va nju veš tač ke in te ligen<br />

ci je (AI).<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Pred vi đa mo:<br />

Bez bed no sne teh no lo gi je kao<br />

što su Con fi den tial Com pu ting,<br />

kvant no bez bed na i pot pu no homo­morf­na<br />

en­krip­ci­ja uči­ni­će da i<br />

u naj­ve­ćoj me­ri re­gu­li­sa­ne in­dustri­je<br />

<strong>2021</strong>. go­di­ne pre­đu na hibrid<br />

ni cloud<br />

Već je oči gled no da će kom pa nije<br />

u na red noj go di ni na sta vi ti da vrše<br />

de cen tra li zu ju IT ope ra ci ja ka hibrid<br />

nim cloud okru že nji ma, a me đu<br />

nji ma će bi ti čak i kom pa ni je ko je pripa<br />

da ju naj stro že re gu li sa nim in dustri<br />

ja ma. Da bi to us peš no ura di le,<br />

or ga ni za ci je će mo ra ti da pre du zmu<br />

bez bed no sne me re ko je po bolj ša vaju<br />

izo la ci ju, osi gu ra va ju in te gri tet siste<br />

ma i po da ta ka i pri me nju ju strate<br />

gi je nul tog po ve re nja, dok isto vreme<br />

no osta ju us kla đe ne sa stro žim<br />

pro pi si ma o pri vat no sti po da ta ka širom<br />

sve ta – sve dok slo že ne bez bedno<br />

sne pret nje evo lu i ra ju. Har dver ski<br />

si ste mi ko ji pru ža ju ove bez bed no sne<br />

mo guć no sti bi će ši ro ko usvo je ni ka ko<br />

bi se zaš ti ti li lo kal ni i obim po sla u<br />

jav nom clo udu. Ovi har dver ski si stemi,<br />

kao što su Li nu xO NE i IBM Z, pruža<br />

ju vi ši ni vo si gur no sti, otvo re ni kod<br />

i tra di ci o nal ni obim po sla.<br />

Cloud re še nja spe ci fič na za po jedi<br />

ne in du stri je, kao što su IBM Cloud<br />

za fi nan sij ske uslu ge i IBM Cloud za<br />

te le ko mu ni ka ci je, osmiš lje na su da<br />

od go vo re na je din stve ne iza zo ve i<br />

bez bed no sne zah te ve ovih vi so kore<br />

gu li sa nih in du stri ja. Uopšte no, vide<br />

će mo da do ba vlja či na sta vlja ju<br />

da ula žu u bez bed no sne ino va ci je<br />

dok pred u ze ća na sto je da pri hvate<br />

teh no lo gi je kao što je Con fi dential<br />

Com pu ting, u svo jim hi brid nim<br />

cloud okru že nji ma kao na čin zaš ti te<br />

po da ta ka to kom ob ra de i mi ro va nja.<br />

Con fi den tial Com pu ting u kom bi naci<br />

ji sa ši fro va njem po da ta ka u mi rova<br />

nju i u tran zi tu sa eks klu ziv nom<br />

kon tro lom klju če va šti ti ose tlji ve i viso<br />

ko re gu li sa ne sku po ve po da ta ka i<br />

rad na op te re će nja apli ka ci ja.<br />

Po red to ga, teh no loš ke kom pa nije,<br />

uklju ču ju ći tu i IBM, su za čet nici<br />

u obla sti kvan tnih ra ču na ra ko ji su<br />

sprem ni da re še ne ke od na ših naj i-<br />

za zov ni jih pro ble ma ko je naj moć ni ji<br />

su per kom pju te ri na sve tu ne mo gu<br />

da re še. To ta ko đe pred sta vlja i poten<br />

ci jal ne ri zi ke, po put mo guć no sti<br />

br zog raz bi ja nja al go ri ta ma za ši fr o-<br />

va nje i pri stu pa ose tlji vim po da ci ma.<br />

Oče ku je mo da će kom pa ni je po četi<br />

da pri me nju ju kvant no bez bed nu<br />

krip to gra fi ju i pri pre ma ju se za period<br />

ka da će kvant ni ra ču na ri ve li kih<br />

raz me ra da po sta nu deo na šeg svako<br />

dnev nog reč ni ka - ne sa mo da bi<br />

osi gu ra li po dat ke ko ji su da nas dostup<br />

ni, već da bi po mo gli u zaš ti ti<br />

od bu du ćih pret nji.<br />

Slič no to me, sve vi še i vi še pred u-<br />

ze ća će po če ti da eks pe ri men ti še sa<br />

pot pu no ho mo morf nom en krip cijom<br />

(FHE - Fully Ho mo morp hic Encryption)<br />

ka ko bi zaš ti ti li svo je podat<br />

ke. Da nas nam ši fro va nje omogu<br />

ća va da do da mo još je dan sloj<br />

zaš ti te po da ci ma skri va njem po data<br />

ka u okvi ru ma te ma tič ke for mu le<br />

ko ju mo gu pro či ta ti sa mo oni ko ji<br />

ima ju pri stup taj nom "klju ču". Među<br />

tim, to ima svo je gra ni ce. FHE, s<br />

dru ge stra ne, omo gu ća va da po daci<br />

osta nu ši fro va ni čak i to kom prora<br />

ču na. Na pri mer, osi gu ra va ju će<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


kom pa ni je mo gu da iz vr še ana li zu<br />

po da ta ka o zdrav stve noj zaš ti ti pa cijen<br />

ta, bez to ga da bi lo ko ji lič ni poda<br />

tak bu de vi dljiv osi gu ra va ču.<br />

AI će au­to­ma­ti­zo­va­ti pre­la­zak<br />

na hi­brid­ni cloud pod­u­ča­va­ju­ći<br />

ma ši ne “raz miš lja nju“<br />

AI teh no lo gi je kao što su teh ni ke<br />

za sno va ne na gra fi ko ni ma, ob ra da<br />

pri rod nog je zi ka (NLP) i ob jaš nji va<br />

AI već se pri me nju ju na ljud ski je zik<br />

- apli ka ci je za pre po zna va nje gla sa<br />

i pre vo đe nje. Sa da će pri me na iste<br />

AI na ra ču nar ski kod znat no ubr za ti<br />

pre meš ta nje apli ka ci ja u oblak i naknad<br />

no upra vlja nje. Ove AI teh ni ke<br />

nu de pod u ča va nje o po na ša nju aplika<br />

ci je i nje noj struk tu ri ka ko bi prepo<br />

ru či le i au to ma ti zo va le ge ne ri sanje<br />

iden ti fi ko va nih kan di da ta za mikrouslu<br />

ge.<br />

Ovaj pri stup pre va zi la zi "tra di ci o nalni"<br />

pro ces kon tej ne ri za ci je. Au to ma tiza<br />

ci ja je neo p hod na pri li kom mi gra cije<br />

kri tič nog obi ma po sla u okru že nja u<br />

clo u du. To je de li mič no zbog slo ženo<br />

sti kri tič nog obi ma po sla ko ji se<br />

po ja vlju je na li cu me sta. Kom pa ni je<br />

če sto mo ra ju pr vo tač no da utvr de<br />

gde se iz vr ša va ju nji ho ve apli ka ci je u<br />

kri tič nim si tu a ci ja ma. Ka da to ura de,<br />

mno go to ga je uklju če no u pre meš<br />

ta nje ovih apli ka ci ja i po da ta ka ko ji<br />

go di na ma funk ci o ni šu lo kal no u hibrid<br />

na cloud okru že nja, de lo ve koje<br />

te kom pa ni je mo žda ne će di rekt<br />

no kon tro li sa ti.<br />

AI će ta ko đe po bolj ša ti is ku stvo<br />

pro gra me ri ma u clo u du i in že nje rima<br />

ko ji se ba ve po u zda noš ću si stema,<br />

od au to ma ti za ci je mo der ni za cije<br />

i pri me ne apli ka ci ja u no va okruže<br />

nja do po mo ći u sva ko dnev nom<br />

upra vlja nju apli ka ci ja ma. U stva ri,<br />

ulo ga in že nje ra po u zda no sti na loka<br />

lu će ra sti ka ko pred u ze ća bu du<br />

ubr za va la upo tre bu teh ni ka i strate<br />

gi ja za sno va nih na AI, kao što su<br />

Cha tOps, za upra vlja nje apli ka ci jama<br />

i okru že nji ma. In že nje ri po u zdano<br />

sti će pro ak tiv no pred vi đa ti i ba viti<br />

se ri zi ci ma, kao i iz vla či ti za ključ ke<br />

iz slo že ni jih ne struk tu ri ra nih po da taka,<br />

što je kri tič na funk ci ja dok aplika<br />

ci je ra de u hi brid nim cloud eko siste<br />

mi ma.<br />

Ala­ti otvo­re­nog ko­da po­mo­ći<br />

će u ob­je­di­nja­va­nju obla­ka, či­ne­ći<br />

pro gra me ri ma veš ti ne za pro grami<br />

ra nje i upo tre bu hi brid nog clou<br />

da mno go jed no stav ni jim<br />

Da nas, ako že li te da kom pri mu jete<br />

ve li ki skup po da ta ka sa lap to pa, što<br />

bi mo glo da zah te va upo tre bu 100.000<br />

kon tej ne ra, mo ra će te da zna te ka ko da<br />

po no vo ko di ra te apli ka ci je za hi brid ni<br />

oblak. Pro gra me ri ma je po tre ban pristup<br />

ne sa mo hi brid noj cloud plat formi,<br />

već i ala ti ma i rad nim okvi ri ma koji<br />

im omo gu ća va ju da re ša va ju pro bleme<br />

i bu du pro duk tiv ni. Me đu tim, progra<br />

me ri ma i is tra ži va či ma po da ta ka<br />

bez du go go diš njeg is ku stva sa ala tima<br />

za kon tej ne ri za ci ju, pa ra le li za ci ju<br />

i orkestraciju kontejnera je veoma teš<br />

ko da pro gra mi ra ju u hi brid nom<br />

cloud okru že nju.<br />

Na red ne go di ne, ala ti otvo re nog<br />

ko da po mo ći će in te gri sa nju mno gih<br />

obla ka i lo kal nih si ste ma u je din stve nu,<br />

bes pre kor nu hi brid nu plat for mu skraći<br />

va njem kri ve uče nja pro gra me ri ma i<br />

oni ma ko ji to ni su. Kom pa ni je će usvoji<br />

ti mo del pri me ne apli ka ci ja ko ji će<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


oni ma ko ji ne ma ju pu no is ku stva sa hibrid<br />

nim clo u dom omo gu ći ti da ga lak<br />

še pro gra mi ra ju i upo tre blja va ju. Ovaj<br />

na pre dak će omo gu ći ti pro gra me ri ma<br />

sa eks per ti zom u hi brid nom clo u du da<br />

rade na značajnijim projektima. Struč<br />

nja ci za ovu te mu su nam po treb<br />

ni ka ko bi mo gli da se fo ku si ra ju na<br />

stvar ne pro ble me ko je po ku ša va ju da<br />

re še, a ne na to ka ko da efi ka sno pokre<br />

nu svoj soft ver na vi še obla ka. Progra<br />

mi po put IBM Cloud Sa tel li tea, koji<br />

ko ri sti Red Hat Open Shift, omo guća<br />

va ju ko ri sni ci ma da raz vi ja ju, pri menju<br />

ju i upra vlja ju uslu ga ma u obla ku u<br />

bi lo kom okru že nju, uz po moć sa mo<br />

jed ne ko mand ne ta ble.<br />

Bi­će­mo sve­do­ci da se ne­ke od<br />

naj­na­pred­ni­jih i naj­moć­ni­jih hibridnih<br />

cloud hardverskih inovacija<br />

pro­ši­ru­ju na ed­ge ure­đa­je, za­hvalju­ju­ći<br />

do­stig­nu­ći­ma u ra­ču­nar­skoj<br />

efikasnosti hardvera<br />

U osno vi, sna ga hi brid nog clo u da je<br />

da nam pri bli ža va na do hvat ru ke moć<br />

no ra ču nar stvo iz bi lo ko je in fra struktu<br />

re. Me đu tim naj moć ni je ra ču nar stvo<br />

je u proš lo sti bi lo ogra ni če no na data<br />

centre.<br />

Har dver za tre ning AI mo de la je, kao<br />

što je opšte po zna to, gla dan re sur sa,<br />

tro ši no vac, vre me i ener gi ju. Na primer,<br />

naj ve ći in du strij ski mo del tre nut<br />

no u upo tre bi, GPT-3 kom pa ni je OpenAI,<br />

ima 175B pa ra me ta ra - ili vi še od<br />

100 pu ta ve ći od mo de la od pre sa mo<br />

ne ko li ko go di na. Tre ni ra nje koš ta neko<br />

li ko mi li o na do la ra i to kom tre nin ga<br />

ge ne ri še emi si ju ugljen-di ok si da ve ću<br />

od emi si je to kom ži vot nog ve ka 20 automobila.<br />

To kom <strong>2021</strong>. vi de će mo ve li ka dostig<br />

nu ća u AI har dve ru ko ji se ko ri stio<br />

za raz voj i pri me nu AI modela. Efi kasnost<br />

si ste ma za tre ning AI će se pove<br />

ća ti za go to vo red ve li či ne u po ređe<br />

nju sa da nas naj bo ljim ko mer ci jal<br />

no do stup nim si ste mi ma. Za jed no sa<br />

na pret kom 5G, odr ži vo AI ed ge ra čunar<br />

stvo mo glo bi da iz bri še gra ni cu izme<br />

đu clo u da i ed gea - nu de ći ključ nu<br />

teh no loš ku na do grad nju in fra struk ture<br />

hi brid nog clo u da i ve li ki na pre dak u<br />

pri vat no sti i si gur no sti AI mo de la zadr<br />

ža va njem vi še po da ta ka na ed geu.<br />

Oče ku je se da će 5G će lij ska ar hi te-<br />

k tu ra bi ti ka ta li za tor ko ji će po kre nu ti<br />

ši ro ko ras pro stra nje no usva ja nje edge<br />

ra ču nar stva.<br />

AI har dver ski ak ce le ra to ri na hi brid<br />

nim cloud in fra struk tu ra ma mo gu da<br />

po dr že ve li ke AI po slo ve tre nin ga u<br />

da ta cen tri ma. A ista ključ na AI hardver<br />

ska teh no lo gi ja ta ko đe mo že da<br />

se pri me ni u ma njem obi mu ili da se<br />

ugra di u dru ge ed ge pro ce so re. Proši<br />

re nje har dver skih ak ce le ra to ra kompa<br />

ti bil nih sa Open Shif tom do dat no će<br />

po dr ža ti flek si bil nu pri me nu na pret ka<br />

na šeg AI har dver skog ra ču nar stva sve<br />

do sa mog vr ha.<br />

Kao što mo že te da vi di te, <strong>2021</strong>. biće<br />

usme re na i na una pre đe nje sna ge i<br />

efi ka sno sti AI-a, ta ko da mo že da pomog<br />

ne pred u ze ći ma da se su o če sa<br />

ni zom iza zo va u bez bed nom po stavlja<br />

nju, po jed no sta vlji va nju i upra vljanju<br />

okru že njem hi brid nog obla ka za<br />

ve ći broj ko ri sni ka.<br />

Ia ko ne ma mo mno go kri stal nih kugli<br />

na ras po la ga nju u ovim pre lom nim<br />

vre me ni ma, ja sno je da će teh no lo gi je<br />

hi brid nog clo u da i da lje da pred stavlja<br />

ju pro boj ba ri je ra za kom pa ni je i<br />

da bu du per spek tiv na stra te gi ja. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Po dig ni te<br />

svo je po slo va nje<br />

u oblak<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Da li že li te da zna te da se va ši po da ci,<br />

soft ver, apli ka ci je, veb saj to vi i i-mejlo<br />

vi na la ze na si gur nom i da su vam<br />

do stup ni u sva kom tre nut ku, a da to<br />

ne op te re ću je ni va še ra ču na re ni mrežu?<br />

Da li že li te da ne ko dru gi na por no<br />

ra di na to me da vi ima te na ras po laga<br />

nju naj sa vre me ni ji i naj flek si bil ni ji IT<br />

si stem bez obil ne in ve sti ci je i zna čaj nih<br />

kom pli ka ci ja ko je to pra ti? To su sve<br />

ba zič ne pred no sti ko je ko riš će nje cloud<br />

re še nja i ser vi sa do no se ko ri sni ci ma.<br />

Kom pa ni ja In gram Mic ro, ko ja po ma že<br />

svo jim part ne ri ma da u prak si is ko ri ste<br />

sav po ten ci jal na pred nih teh no lo gi ja,<br />

za hva lju ju ći po red osta log i glo bal noj<br />

in fra struk tu ri i fo ku su na cloud teh nolo<br />

gi ja ma, obez be đu je da nje ni part ne ri<br />

do bi ju od go va ra ju će ala te i po drš ku za<br />

us peš no po slo va nje.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Kom­pa­ni­ja po­dr­ža­va svoje<br />

part ne re ni zom pro iz voda<br />

i uslu ga ko je pro vaj de ri<br />

re­še­nja mo­gu ko­ri­sti­ti za po­ve­ća­nje<br />

efi­ka­sno­sti i sti­ca­nje kon­ku­rent­ske<br />

pred­no­sti na tr­žiš­tu, is­pu­nja­va­jući<br />

po­tre­be ko­ri­sni­ka za kva­li­tet­nim,<br />

kon ku rent nim i si gur nim re še nji ma.<br />

In gram Mi cro doo Be o grad je u<br />

mo­guć­no­sti da po­nu­di naj­sa­vreme<br />

ni ja IT re še nja u sa rad nji sa vode­ćim<br />

svet­skim ven­do­ri­ma, po­kriva­ju­ći<br />

niz obla­sti, me­đu ko­ji­ma su<br />

i cloud re­še­nja (Mic­ro­soft 365, Mic­ro­soft<br />

Azu­re) i cloud ser­vi­si (cloud<br />

ser­vi­si u for­mi Ia­aS, Azu­re mi­graci­ja).<br />

Cloud ser vi si u for mi Ia aS<br />

Ia aS je osnov ni mo del Cloud usluge<br />

u okvi­ru ko­jeg ima­te mo­guć­nost<br />

kre­i­ra­nja vir­tu­el­nog ra­ču­na­ra/ser­vera<br />

ko­riš­će­njem vir­tu­el­ne plat­for­me<br />

ra­ču­nar­ske in­fra­struk­tu­re kroz vir­tuel<br />

ne ser ver ske i desk top ma ši ne.<br />

U okvi ru ovog mo de la ser vi sa bira<br />

te ka ko ope ra tiv ni si stem ta ko i<br />

pa­ket apli­ka­ci­ja ko­ji će­te ko­ri­sti­ti. Na<br />

ba­zič­ne kon­fi­gu­ra­ci­je mo­že­te in­sta­lira<br />

ti pro gra me ko ji su vam po treb ni.<br />

Iza­bra­ne kon­fi­gu­ra­ci­je se po po­trebi<br />

mo gu pro ši ri ti do dat nom me mori<br />

jom, kao i do dat nim dis ko vi ma za<br />

skla diš te nje po da ta ka.<br />

Part ne ri ma je na ras po la ga nju<br />

ši­rok spek­tar ba­zič­nih op­ci­ja ko­je<br />

mo gu ko ri sti ti za svo ja re še nja, u<br />

za vi sno sti od ka rak te ri sti ka si ste ma<br />

ko je su po treb ne za po nu du ko risni<br />

ci ma.<br />

Azure mi gra ci ja<br />

Kom pa ni ja In gram Mic ro je na<br />

glo­bal­nom ni­vou vo­de­ći Mic­ro­soft<br />

di stri bu ter i s ob zi rom na sve in tenziv<br />

ni ji rast po slo va nja u Clo u du, kao<br />

i na či­nje­ni­cu da je Azu­re Cloud među<br />

naj­br­že ra­stu­ćim Cloud okru­ženji<br />

ma u sve tu, In gram Mi cro je prepo<br />

znao po tre bu da po mog ne svo­<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


jim partnerima pri realizaciji i analizi<br />

sve uče­sta­li­jih ko­ri­snič­kih upi­ta za<br />

mi gra ci jom u Cloud.<br />

Teh­nič­ki tim kom­pa­ni­je In­gram<br />

Mic ro sto ji vam na ras po la ga nju za<br />

eva­lu­a­ci­ju ko­ri­snič­kih zah­te­va, pripre<br />

mu di zaj na i op ti mi za ci ju re šenja<br />

u Azu­re Clo­u­du, im­ple­men­ta­ciju<br />

ASR-a (Azu­re Si­te Re­co­very), uspo­sta­vlja­nje<br />

DR lo­ka­ci­je u Clo­u­du,<br />

kao i pri­pre­mu od­go­va­ra­ju­će teh­nič­ke<br />

spe­ci­fi­ka­ci­je re­sur­sa neo­p­hodnih<br />

da se iz­vr­ši mi­gra­ci­ja ser­vi­sa u<br />

lo­kal­nom da­ta cen­tru u Azu­re Cloud<br />

okru­že­nje.<br />

Sve što vam do no si Cloud<br />

Po­red ba­zič­nih pred­no­sti ko­je se<br />

ma­ni­fe­stu­ju u vi­du ras­te­re­će­nja lokal­nih<br />

re­sur­sa, pre­la­zak na ko­riš­ćenje<br />

cloud uslu­ga do­no­si i niz dru­gih<br />

be­ne­fi­ta.<br />

Flek si bil nost i br zi na<br />

Tra­di­ci­o­nal­ni pro­ble­mi sa har­dverom,<br />

br­zi­nom i sna­gom ra­ču­na­ra,<br />

ne­po­u­zda­nim pro­gra­mi­ma i zah­tev<br />

nim apli ka ci ja ma, ne do volj nim kapa<br />

ci te tom spre miš ta za po dat ke –<br />

jed no stav no pre sta ju da po sto je kad<br />

ko ri sti te Cloud re še nja. Tu na stu pa<br />

pra­va flek­si­bil­nost u po­sta­vlja­nju siste­ma,<br />

jer mo­že­te sa­mi da pri­la­gođa­va­te<br />

nje­go­ve ka­rak­te­ri­sti­ke svo­jim<br />

po tre ba ma i kro ji te ga baš po svojoj<br />

me­ri i po­tre­ba­ma bez ogra­ni­čenja<br />

ko je do no si in sta li ra nje opre me i<br />

odr­ža­va­nje si­ste­ma.<br />

Zna čaj na uš te da<br />

Zna­čaj­na mo­ti­va­ci­ja je i uš­te­da.<br />

Cloud ser vi si pod ra zu me va ju iz najm­lji­va­nje<br />

IT i ko­mu­ni­ka­ci­o­ne in­fra­-<br />

Ključ­ne ko­ri­sti pri ko­riš­će­nju Cloud ser­vi­sa<br />

• Iz­bor re­še­nja pre­ma va­šim po­tre­ba­ma<br />

• Pla­ća­nje uslu­ga i re­sur­sa na osno­vu utroš­ka (pay-per-use)<br />

• Vi­sok kva­li­tet da­ta cen­ta­ra<br />

• Mo­guć­nost po­drš­ke 24x7<br />

• Efi­ka­snost kroz br­zu im­ple­men­ta­ci­ju ser­vi­sa<br />

• Si­gur­nost po­da­ta­ka uz naj­sa­vre­me­ni­je si­ste­me zaš­ti­te<br />

• Bez ula­ga­nja u har­dver, odr­ža­va­nje i pro­stor za smeš­taj<br />

ser ve ra<br />

• Eko­no­mi­čan i po­uz­dan back up i ar­hi­vi­ra­nje<br />

• Pri­stup kor­po­ra­tiv­nim po­da­ci­ma sa bi­lo kog me­sta u bi­lo<br />

ko je vre me<br />

• Bez ula­ga­nja u ku­po­vi­nu sku­pih apli­ka­ci­ja<br />

• Br­zo i la­ko upra­vlja­nje re­sur­si­ma<br />

• Uš­te­de u in­ve­sti­ci­ja­ma - po­če­tak ko­riš­će­nja ser­vi­sa bez<br />

ika­kvih ula­ga­nja u sku­pu ICT in­fra­struk­tu­ru, soft­ver,<br />

odr­ža­va­nje, up­gra­de…<br />

• Efi­ka­sno obez­be­đi­va­nje do­dat­nih re­sur­sa ko­ri­snič­ke<br />

in­fra­struk­tu­re<br />

• Eko­no­mič­no re­še­nje za opo­ra­vak u slu­ča­ju<br />

ne­zgo­da/ka­ta­stro­fa<br />

struk tu re i ser vi sa od spe ci ja li zo vanih<br />

IT ku­ća, bez ka­pi­tal­nih ula­ga­nja<br />

u vla­sti­tu in­fra­struk­tu­ru, soft­ver i ljudske<br />

resurse, što je sve isplativiji i zastupljeniji<br />

model poslovanja kompani<br />

ja i or ga ni za ci ja ši rom sve ta. Ide ­<br />

alni su za kompanije koje imaju potre­bu<br />

za efi­ka­snom im­ple­men­ta­ci­jom<br />

no­vih IT ser­vi­sa ko­ji će im po­mo­ći<br />

da unaprede poslovne procese, komunikaciju<br />

sa klijentima i interesnim<br />

grupama i da sveopšte gledano poslu­ju<br />

efek­tiv­ni­je. Uslu­ge su flek­si­bil­ne<br />

po pi­ta­nju obi­ma, for­mi­ra­ju se spram<br />

re­al­nih po­tre­ba ko­ri­sni­ka i na­pla­ću­ju<br />

u skla­du sa obi­mom ko­riš­će­nja.<br />

Si gur nost i bez bed nost<br />

Iz­gu­bi­ti va­žne po­dat­ke ili bi­ti žrtva<br />

ha­ker­skih upa­da ili kom­pju­terskih<br />

vi­ru­sa je ka­ta­stro­fal­ni sce­na­rio<br />

za sva ku kom pa ni ju. Broj upa da u<br />

ra­ču­nar­ske si­ste­me (kao i slu­ča­je­vi<br />

in­du­strij­ske špi­ju­na­že) se sva­ke godi­ne<br />

po­ve­ća­va, pa se me­ra­ma zaš­tite<br />

po­kla­nja sve vi­še pa­žnje. Ko­riš­ćenjem<br />

ino­va­tiv­nih har­dver­skih i softver­skih<br />

si­ste­ma zaš­ti­te, po­da­ci mogu<br />

bi ti ap so lut no bez bed ni i imu ni<br />

na vi­ru­se i ha­ker­ske upa­de. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Mo­že li sha­dow IT<br />

bi­ti na ko­rist<br />

pred­u­ze­ća i za­po­sle­nih<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Kom bi no va nje kor po ra tiv nih i ne kor po ra tiv nih veb uslu ga pri ra du vi še se ne do vo di<br />

u pi ta nje – to je po sta lo re al nost. Raz li či ta ode lje nja unu tar kom pa ni ja ima ju pri stup<br />

broj nim spe ci fič nim cloud ser vi si ma, dok za po sle ni če sto ko ri ste druš tve ne mre že,<br />

uslu ge za de lje nje faj lo va, ko ri ste me sin dže re i raz li či te Sa aS-ala te, zbog nji ho ve<br />

po god no sti. Ka ko je ne dav no glo bal no is tra ži va nje kom pa ni je Ka spersky po ka za lo, to<br />

se de ša va u slu ča ju 92% ma lih i sred njih pred u ze ća i 89% ve li kih kor po ra ci ja.<br />

Neo p hod nost ra da na da lji nu to kom pan de mi je je ovu prak su uči ni la još za stu plje nijom.<br />

Na kon pre la ska na rad od ku će, od za po sle nih se tra ži lo da oba vlja ju svoj po sao<br />

čak i uko li ko im nji hov IT tim ni je obez be dio pri stup svim kor po ra tiv nim ser vi si ma.<br />

Ta ko đe je doš lo i do ne ja snog raz gra ni če nja iz me đu po slov nog i pri vat nog ži vo ta, pa<br />

su lju di po če li da ko ri ste kor po ra tiv ne lap to po ve za oba vlja nje pri vat nih ak tiv no sti kao<br />

što su igra nje igri ca, gle da nje fil mo va, ili čak gle da nje por no graf skog sa dr ža ja.<br />

Ia ko se či ni da ovo tre nut no po na ša nje stva ra no vu nor mu, i da lje osta je pi ta nje: šta<br />

pred u ze ća tre ba da pre du zmu u ve zi sa pri kri ve nim, tzv. sha dow IT-jem?<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Alek­san­dar Moj­se­jev,<br />

di­rek­tor po­slo­va­nja (CBO)<br />

u kom­pa­ni­ji Ka­spersky<br />

U<br />

na­stav­ku će­mo se de­talj­ni­je<br />

po­za­ba­vi­ti ri­zi­ci­ma,<br />

ko­ri­sti­ma i mo­gu­ćim reše­nji­ma.<br />

Zaš­to je va­žno bi­ti na<br />

opre­zu ka­da je reč o<br />

pri­kri­ve­nom, tzv. sha­dow<br />

IT-ju: bez­bed­nost po­da­ta­ka<br />

Ovlaš­će­ni kor­po­ra­tiv­ni ser­vi­si za<br />

ko­mu­ni­ka­ci­ju, sa­rad­nju, skla­diš­te­nje<br />

i de­lje­nje faj­lo­va tre­ba da bu­du pravil­no<br />

kon­fi­gu­ri­sa­ni od stra­ne IT timo­va<br />

kom­pa­ni­je i da ima­ju po­treban<br />

ni­vo kon­tro­le pri­stu­pa, zaš­ti­te<br />

po­da­ta­ka i upra­vlja­nja in­ci­den­ti­ma.<br />

To zna­či da pred­u­ze­će ima do­bar<br />

ni­vo tran­spa­rent­no­sti i da osi­gu­rava<br />

da ni­ko iz­van kom­pa­ni­je ne mo­že<br />

da pri­stu­pi kor­po­ra­tiv­nom pro­sto­ru<br />

i nje­go­vom sa­dr­ža­ju (ba­rem ne bez<br />

na­pred­nih ma­li­ci­o­znih ala­ta).<br />

Ka­da je reč o ne­kor­po­ra­tiv­nim<br />

ser­vi­si­ma kao što su me­sin­dže­ri,<br />

uslu­ge za de­lje­nje faj­lo­va, i-mej­lovi<br />

ili CRM, ne­ja­sno je da li su po­da­ci<br />

ko­je za­po­sle­ni de­le tim pu­tem bezbed­ni.<br />

Po­sta­vlja­ju se raz­li­či­ta pi­ta­nja,<br />

po­put to­ga da li za­po­sle­ni ko­ri­ste<br />

ja­ke lo­zin­ke, ka­ko pri­stu­pa­ju ser­vi­sima<br />

i sa ko­jih ure­đa­ja, ili ko upra­vlja<br />

pri­stu­pom uko­li­ko ti za­po­sle­ni napu­ste<br />

kom­pa­ni­ju.<br />

Če­sto se de­ša­va da za­po­sle­ni jed­no­stav­no<br />

za­bo­ra­ve da po­sta­ve lozin­ku<br />

ili da ogra­ni­če krug gle­da­laca<br />

i ured­ni­ka ne­kog de­lje­nog do­kumen­ta.<br />

Al­ter­na­tiv­no, apli­ka­ci­je mo­gu<br />

bi­ti iz­lo­že­ne ma­li­ci­o­znim ak­tiv­nosti­ma.<br />

Pre­va­ran­ti mo­gu da zlo­u­potre­be<br />

ili čak da pre­u­zmu ko­ri­snič­ke<br />

na­lo­ge pu­tem fi­šin­ga ili so­ci­jal­nog<br />

in­že­nje­rin­ga, kao što je to bio slučaj<br />

2019. go­di­ne ka­da su ma­li­ci­o­zni<br />

ak­te­ri zlo­u­po­tre­bi­li po­pu­lar­nu platfor­mu<br />

za de­lje­nje faj­lo­va We­Tran­sfer.<br />

Oni su po­sla­li ma­li­ci­o­zne faj­lo­ve putem<br />

We­Tran­sfe­ra ko­ji su, na­kon preu­zi­ma­nja,<br />

žr­tvu pre­u­sme­ri­li na la­žnu<br />

Mic­ro­soft Of­fi­ce 365 stra­ni­cu za prija­vlji­va­nje<br />

ko­ja je pre­u­ze­la lo­gin podat­ke<br />

na­kon što ih je žr­tva une­la u<br />

obra­zac.<br />

Uko­li­ko je pri­kri­ve­ni IT<br />

ne­iz­be­žan, bu­di­mo otvo­re­ni<br />

u ve­zi sa tim<br />

Ra­di­ka­lan pri­stup pro­tiv pri­krive­nog<br />

IT-ja pod­ra­zu­me­va blo­ki­ranje<br />

pri­stu­pa svim ne­kor­po­ra­tiv­nim<br />

ser­vi­si­ma. Me­đu­tim, to ni­je uvek izvo­dlji­vo,<br />

na­ro­či­to u ovoj no­voj poslov­noj<br />

re­al­no­sti. Po­ne­ka­d upra­vo<br />

ovaj pri­kri­ve­ni IT po­ma­že za­po­sleni­ma<br />

da bo­lje oba­vlja­ju svoj po­sao,<br />

pa bi sto­ga za­bra­na sa­mo ne­ga­tiv­no<br />

uti­ca­la na efi­ka­snost po­slo­va­nja. To<br />

mo­že­mo da vi­di­mo u sle­de­ćem prime­ru,<br />

gde je pot­pred­sed­ni­ca jed­ne<br />

kom­pa­ni­je CRM pla­ti­la iz sop­stvenog<br />

dže­pa, za­o­bi­la­ze­ći au­to­ri­zo­va­ni<br />

si­stem ko­ji je pred­lo­žio njen IT tim.<br />

Ka­da je kom­pa­ni­ja sa­zna­la za to, ona<br />

se su­o­či­la za di­sci­plin­skim po­stupkom<br />

bez ob­zi­ra na to što je upra­vo<br />

za­hva­lju­ju­ći ovom CRM-u us­pe­la da<br />

po­ve­ća pri­hod kom­pa­ni­je za mi­lion<br />

do­la­ra me­seč­no.<br />

Pro­na­la­že­nje ba­lan­sa je sto­ga<br />

ključ­no: va­žno je ne na­me­ta­ti IT ti­rani­ju,<br />

ali isto ta­ko i ne iz­la­ga­ti kom­pani­ju<br />

ri­zi­ci­ma. Ume­sto bor­be, pred­uze­ća<br />

vo­de pro­ces ta­ko što pri­kri­ve­ni<br />

IT či­ne jav­nim. Ali ka­ko tač­no to mogu<br />

da ura­de?<br />

Naj­pre, svest za­po­sle­nih o bez­bednoj<br />

upo­tre­bi di­gi­tal­nih ser­vi­sa – sve<br />

od kor­po­ra­tiv­nih i-mej­lo­va do in­ženjer­skog<br />

soft­ve­ra ili čak do­brog sta­rog<br />

What­sAp­pa – ključ­na je za una­pre­đenje<br />

saj­ber bez­bed­no­sti unu­tar kom­pani­je.<br />

Uko­li­ko po­sto­ji kor­po­ra­tiv­no pravi­lo<br />

ko­je za­po­sle­ni­ma bra­ni da de­le<br />

po­slov­na do­ku­men­ta pu­tem neo­vlašće­nih<br />

apli­ka­ci­ja, oni za to tre­ba da znaju.<br />

Pri­li­kom ko­riš­će­nja bi­lo ko­jih alata,<br />

za­po­sle­ni tre­ba da ima­ju na umu<br />

osno­ve – kao što su upra­vlja­nje pri­stupom<br />

i lo­zin­ka­ma. Ta­ko­đe tre­ba da nau­če<br />

osnov­na bez­bed­no­sna pra­vi­la, izme­đu<br />

osta­log da ne tre­ba da otva­ra­ju<br />

pri­lo­že­ne faj­lo­ve ili da klik­ću na lin­ko­ve<br />

ko­je su im po­sla­li ne­po­zna­ti po­ši­lja­o­ci,<br />

da ne tre­ba da pre­u­zi­ma­ju soft­ver sa<br />

ne­zva­nič­nih iz­vo­ra, kao i da uvek tre­ba<br />

da pro­ve­re URL veb stra­ni­ca ko­je tra­že<br />

nji­ho­ve lo­gin po­dat­ke.<br />

Ka­da go­vo­ri­mo o saj­ber bez­bed­nosti,<br />

bit­no je ko­ri­sti­ti od­go­va­ra­ju­ći ton<br />

pri­li­kom obra­ća­nja: ne tre­ba ka­žnjava­ti<br />

već edu­ko­va­ti, pod­se­ti­ti, te­sti­ra­ti i<br />

za­tim pod­se­ti­ti još jed­nom. Ob­ja­snite<br />

svo­jim za­po­sle­ni­ma zaš­to je to to­liko<br />

bit­no i zbog če­ga je va­žno za predu­ze­će<br />

i za nji­hov lič­ni mir. Tim mo­že da<br />

na­sta­vi da ko­ri­sti ser­vi­se za po­sao, ali<br />

je bit­no da poš­tu­ju pra­vi­la i da ne kr­še<br />

po­li­ti­ku zaš­ti­te po­da­ta­ka.<br />

Da­lje, neo­p­hod­no je obez­be­di­ti vidlji­vost<br />

nad pri­kri­ve­nim IT-jem i in­te­<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


gri­sa­ti ga sa kor­po­ra­tiv­nim re­sur­si­ma.<br />

Po­sto­je na­men­ski ala­ti ko­ji ti­mo­vi­ma<br />

omo­gu­ća­va­ju da upra­vlja­ju pri­stu­pom<br />

jav­nim cloud ser­vi­si­ma. Oni uka­zu­ju na<br />

to ko­ji ser­vi­si se naj­češ­će ko­ri­ste, ko­ji<br />

od njih ima­ju po­ten­ci­jal za pre­no­še­nje<br />

i skla­diš­te­nje po­da­ta­ka i ko­li­ko je to rizič­no,<br />

i pred­u­zi­ma­ju po­treb­ne rad­nje.<br />

Ovaj alat mo­že bi­ti sa­mo­stal­no re­še­nje<br />

ili mo­že bi­ti in­te­gri­san sa re­še­njem za<br />

bez­bed­nost kraj­nje tač­ke. Na pri­mer,<br />

uz po­moć ova­kvog cloud ot­kri­ća sazna­li<br />

smo da je You­Tu­be apli­ka­ci­ja ko­ju<br />

za­po­sle­ni naj­vi­še ko­ri­ste na kor­po­ra­tivnim<br />

ure­đa­ji­ma. You­Tu­be ne pru­ža opci­je<br />

de­lje­nja faj­lo­va ili ob­ra­de po­slovnih<br />

po­da­ta­ka, ta­ko da je ri­zik mi­ni­malan.<br />

Osim uko­li­ko gle­da­nje vi­deo sni­<br />

ma­ka na You­Tu­beu uti­če na efi­ka­snost<br />

za­po­sle­nih, ali to je sa­da dru­ga pri­ča.<br />

Naj­zad, bit­no je ima­ti ja­sne pro­ce­se i<br />

kor­po­ra­tiv­na kul­tu­ra tre­ba da pod­sti­če<br />

za­po­sle­ne da tra­že po­bolj­ša­nja. Slič­na<br />

pri­ča kao ona o pot­pred­sed­ni­ci i pri­krive­nom<br />

CRM-u mo­že da se de­si u bi­lo<br />

ko­joj kom­pa­ni­ji. Na pri­mer, IT tim može<br />

ne­ra­do da uzi­ma u ob­zir do­la­ze­će<br />

zah­te­ve. Mo­žda jed­no­stav­no ne­ma­ju<br />

do­volj­no vre­me­na ili re­sur­sa, ili kompa­ni­ji<br />

mo­žda ne­do­sta­je kor­po­ra­tiv­na<br />

kul­tu­ra ko­ja pod­sti­če pro­me­ne. Us­posta­vlja­nje<br />

ja­sno de­fi­ni­sa­nih prak­si ko­je<br />

za­po­sle­ni­ma po­ma­žu u kon­tak­ti­ra­nju<br />

ti­mo­va za po­drš­ku i tra­že­nju po­mo­ći<br />

mo­že bi­ti re­še­nje pro­ble­ma. Čak i ukoli­ko<br />

slu­žba za po­moć ne mo­že da pru­ži<br />

ono što je po­treb­no tre­ba­lo bi da posto­ji<br />

mo­guć­nost kon­sul­ta­ci­je o raz­li­čitim<br />

re­še­nji­ma.<br />

Pri­kri­ve­ni IT je to­li­ko uo­bi­ča­jen zato<br />

što je u ljud­skoj pri­ro­di da uvek<br />

tra­ži­naj­lak­ši i naj­po­god­ni­ji na­čin za<br />

oba­vlja­nje ne­če­ga, uklju­ču­ju­ći i naš<br />

po­sao. To­me tre­ba pri­stu­pi­ti oba­zrivo,<br />

a ove jed­no­stav­ne pre­po­ru­ke samo<br />

uka­zu­ju da je to iz­vo­dlji­vo. Ovo<br />

ne sa­mo da će sma­nji­ti iz­lo­že­nost rizi­ci­ma<br />

ve­za­nim za zaš­ti­tu po­da­ta­ka,<br />

već će ta­ko­đe pod­sta­ći bo­lju ko­muni­ka­ci­ju<br />

iz­me­đu IT ode­lje­nja i ostalih<br />

za­po­sle­nih. Ta­ko­đe do­vo­di i do<br />

još jed­nog po­zi­tiv­nog is­ho­da: po­vere­nja<br />

kom­pa­ni­je u svo­je za­po­sle­ne i<br />

obr­nu­to. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ka ko oda bra ti<br />

pra vi en ter pri se SSD<br />

za po tre be va šeg po slo va nja<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Kli­jent­ski ili en­ter­pri­se po­slov­ni SSD-ovi? Do­no­si­mo od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja će vam<br />

po­mo­ći da oda­be­re­te pra­vi SSD ure­đaj za va­še us­peš­no po­slo­va­nje<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Go di na ko ju usko ro osta vljamo<br />

iza nas po ka za la je da<br />

mo ra mo bi ti sprem ni na<br />

neo če ki va no. Go to vo da ne ma obla sti<br />

u ko joj smo, hte li mi to ili ne, pri nu đeni<br />

da pri hva ti mo no vu nor mal nost, što<br />

se ite ka ko od no si i na po slo va nje i poslov<br />

ne prak se. Rad od ku će pre ko noći<br />

je po stao re al nost za ogro man broj<br />

za po sle nih, a sa mim tim po ja vlju je se<br />

i sve ve ća po tre ba kom pa ni ja da svoj<br />

rad or ga ni zu ju na na čin ko ji će od gova<br />

ra ti no vo na sta lim okol no sti ma. Neki<br />

od glav nih tren do va ko je oče ku jemo<br />

u na red noj go di ni su to da će mo<br />

videti dalje ubrzanje rasta cloud teh<br />

no lo gi ja, sve ve ći fo kus na bez bed<br />

nost po da ta ka i en krip ci ju, kao i ekspo<br />

nen ci jal ni rast ko li či ne po da ta ka<br />

koji su nam potrebni u svakodnevnom<br />

ra du. Skla diš na in fra struk tu ra zah teva<br />

će kon stant na una pre đe nje, pa se s<br />

tim u ve zi po ja vlju je i po tre ba za pojaš<br />

nje njem ne kih od glav nih tren dova<br />

u obla sti skla diš te nje po da ta ka, poseb<br />

no ako go vo ri mo o ser ver skim enter<br />

pri se re še nji ma.<br />

Za po če tak, ne bi bi lo lo še ob ja sniti<br />

ko ja je raz li ka iz me đu kla sa SSD uređa<br />

ja, i to ta ko što će mo na pra vi ti raz<br />

li ku iz me đu dve glav ne kom po nente<br />

SSD-a: Flash Sto ra ge kon tro le ra (ili<br />

jednostavno SSD kontrolera) i trajne<br />

NAND Flash me mo ri je ko ja se ko risti<br />

za skla diš te nje po da ta ka. Na da naš<br />

njem tr žiš tu, SSD i NAND Flash memo<br />

ri je po de lje ne su u tri glav ne grupe<br />

u od no su na to gde se pri me nju ju:<br />

ure đa ji po tro šač ke elek tro ni ke (te lefo<br />

ni, ta ble ti, ka me re), kli jent ski si ste mi<br />

(desk top ra ču na ri, net bo ok, no te bo ok,<br />

ul tra bo ok, AIO), ugra đe ni/in du strij ski<br />

(si ste mi iz gra đe ni za tač no de fi ni sa ne<br />

funk ci je, di gi tal sig na ge) i na kra ju za<br />

en ter pri se plat for me (ser ve ri u okvi ru<br />

da ta cen ta ra, HPC).<br />

Iz bor pra vog en ter pri se SSD ure đaja<br />

za skladištenje podataka u okviru<br />

da ta cen ta ra mo že bi ti dug i na po ran<br />

pro ces ko ji zah te va iz u ča va nje mnoš<br />

tva raz li či tih do ba vlja ča SSD-ova i tipo<br />

va pro iz vo da. SSD-ovi su pro iz ve deni<br />

ta ko da se la ko mo gu pri me ni ti kao<br />

za me na sta rim HDD-ovi ma i do stup ni<br />

su u ve li kom bro ju raz li či tih stan dar da,<br />

uklju ču ju ći 2,5". Oni sa dr že ko mu nika<br />

ci o ne pro to ko le/in ter fej se, uklju čuju<br />

ći Se rial ATA ili u no vi je vre me i PCIe<br />

za pre nos po da ta ka iz CPU-a kao i u<br />

CPU. Me đu tim, ne će svi SSD-ovi biti<br />

du go roč no po god ni za kor po ra tiv nu<br />

upo tre bu za ko ju su iza bra ni. Troš kovi<br />

iz bo ra po greš nog SSD-a če sto mogu<br />

ne gi ra ti bi lo ka kvu po čet nu uš tedu<br />

i ko rist od per for man si ko je do nose<br />

SSD-ovi.<br />

Ka da su u pi ta nju da ta cen tri, tri<br />

glav ne oso bi ne ko je mo ra te ima ti u vidu<br />

su per for man se, po u zda nost i iz držlji<br />

vost. Raz u me va nje ovih ključ nih karak<br />

te ri sti ka mo že bi ti efi ka sno sred stvo<br />

za smanjenje i upravljanje rizikom od<br />

pre ki da ra da u zah tev nim i če sto kritič<br />

no va žnim po slov nim okru že nji ma.<br />

Performanse<br />

SSD ure đa ji do no se ne ve ro vat no<br />

vi so ke per for man se či ta nja i pi sa nja<br />

ka ko za se kven ci jal ne ta ko i za slučaj<br />

ne zah te ve za po da ci ma iz CPU-a,<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


ko ri ste ći vi še ka nal nu ar hi tek tu ru i para<br />

lel ni pri stup SSD-ovog kon tro le ra<br />

NAND Flash či po vi ma. U ti pič nom scena<br />

ri ju cen tra po da ta ka ko ji uklju ču je<br />

ob ra du mi li o na baj to va slu čaj nih poda<br />

ta ka da te kom pa ni je, uklju ču ju ći rad<br />

na teh nič kim CAD cr te ži ma, se i zmič<br />

ke po dat ke za ana li zu (npr. Big Data)<br />

ili pri stup svet skim po da ci ma ku paca<br />

za ban kar ske tran sak ci je (npr. OLTP),<br />

ure đaj za skla diš te nje mo ra bi ti dostu<br />

pan sa naj ma nje kaš nje nja i mo že<br />

uklju či va ti ve li ki broj kli je na ta ko ji ma je<br />

potreban pristup istoj stavci podataka<br />

isto vre me no, bez sma nje nja vre me na<br />

od zi va. Ko ri snič ko is ku stvo za sni va se<br />

na što ni žim kaš nje nji ma, što po ve ća va<br />

ko ri snič ku pro duk tiv nost.<br />

Za raz li ku od kli jent skih SSD-ova,<br />

Kingstonovi enterprise SSD modeli<br />

op ti mi zo va ni su ne sa mo za vr hun ske<br />

per for man se u pr vih ne ko li ko se kun di<br />

pri stu pa, već i ko riš će njem ve će pre komer<br />

no obez be đe ne po vr ši ne (OP) nude<br />

i sta bil ne per for man se to kom du žih<br />

pe ri o da. Glav ni cilj je po sti za nje Qu a­<br />

lity of Ser vi ce (QoS) zah te va or ga ni zaci<br />

ja pri naj ve ćem op te re će nju, a vi še o<br />

to me ka ko je to mo gu će uz od go va raju<br />

će King sto no ve mo de le mo že te prona<br />

ći na King ston saj tu u odelj ku En terprise<br />

SSD.<br />

Po­u­zda­nost<br />

Ka da je u pi ta nju po u zda nost, Kingsto<br />

no vi en ter pri se mo de li ta ko đe dono<br />

se do dat ne teh no lo gi je ko je će<br />

omo gu ći ti opo ra vak oš te će nih blo kova<br />

po da ta ka ko ri ste ći po dat ke o pa rite<br />

tu uskla diš te ne u dru gim NAND-ovima<br />

(slič no RA I Ding draj vo vi ma, ovo<br />

omo gu ća va opo ra vak od re đe nih blokova<br />

podataka koji se mogu obnoviti<br />

sa podacima o paritetu uskladištenim<br />

u dru gim blo ko vi ma).<br />

Kao do pu na teh no lo gi ja ma za opora<br />

vak blo ko va po da ta ka ugra đe nim u<br />

King ston En ter pri se SSD-ove, pe ri o dič<br />

no stva ra nje kon trol ne tač ke, ci klič na<br />

pro ve ra re dun dan ci je (CRC) i ECC korek<br />

ci ja gre ša ka ta ko đe se pri me nju ju<br />

u in ter nu še mu zaš ti te ka ko bi se garan<br />

to vao in te gri tet po da ta ka od hosta<br />

do flas ha i na zad do ho sta. Ova<br />

end-to-end zaš ti ta po da ta ka zna či da<br />

se po da ci pri mlje ni od ho sta pro ve rava<br />

ju ra di in te gri te ta to kom nji ho vog<br />

skla diš te nja u unu traš nju keš me mo riju<br />

SSD-a, kao i ka da se za pi su ju ili či taju<br />

iz NAND skla diš ta.<br />

Iz­dr­žlji­vost<br />

Raz u me va nje iz dr žlji vo sti pi sa nja bilo<br />

ko je apli ka ci je ili SSD-a mo že biti<br />

slo že no, zbog če ga je JE DEC od bor<br />

pred lo žio me tri ku me re nja iz dr žlji vosti<br />

po mo ću vred no sti na pi sa nih u te rabaj<br />

ti ma (TBW) da bi se na zna či la ko li čina<br />

po da ta ka ho sta ko ji se mo gu za pisa<br />

ti na SSD pre ne go što NAND Flash<br />

sa dr žan u SSD-u po sta ne ne po u zdan<br />

i drajv je po treb no za me ni ti. Ko riš ćenjem<br />

me to da is pi ti va nja JESD218A i<br />

rad nih op te re će nja en ter pri se klase<br />

JESD219, ko je je pred lo žio JE DEC,<br />

po sta je lak še tu ma či ti pro ra ču ne izdr<br />

žlji vo sti pro iz vo đa ča SSD-a pu tem<br />

TBW-a, uz ra zu mlji vi ju me ru iz dr žlji vosti<br />

ko ja se mo že pri me ni ti na bi lo koji<br />

da ta cen tar.<br />

Osim TBW-a ko ji je sva ka ko va žna<br />

te ma za di sku si ju iz me đu en ter pri se i<br />

kli jent skih SSD-ova, tre ba po sma trati<br />

i iz dr žlji vo sti i po u zda no sti na ni vou<br />

kom po ne na ta ko je se ko ri ste na uređa<br />

ju u iz ra ža va nju sve opštog Mean<br />

Ti me Bet we en Fa i lu re (MTBF). Oče kiva<br />

nja ko ja se od no se na kom po nente<br />

SSD-a en ter pri se kla se uklju ču ju<br />

du go traj nost i na por ni ji rad na upravlja<br />

nju rad nim op te re će nji ma u ce loj<br />

NAND Flash me mo ri ji to kom oče kiva<br />

nog ži vot nog ve ka SSD-a. Svi enter<br />

pri se SSD-ovi tre ba lo bi da imaju<br />

naj ma nje MTBF od mi lion sa ti, što<br />

zna či vi še od 114 go di na! King ston<br />

spe ci fi ku je svo je SSD-ove vr lo konzer<br />

va tiv no i ni je ret kost da SSD-ovi<br />

ima ju i ve će MTBF spe ci fi ka ci je. Važno<br />

je na po me nu ti da je mi lion sati<br />

više nego dovoljna polazna osnova<br />

za en ter pri se SSD di sko ve.<br />

Po­sve­će­nost kup­ci­ma<br />

Osim to ga, tre ba is ta ći i da su svi<br />

King ston pro iz vo di te sti ra ni pre stavlja<br />

nja na tr žiš te, a u pro ce su iz rade<br />

se ko ri ste vi so ko kva li tet ne siro<br />

vi ne, što do no si po u zda ne pro i-<br />

z vo de u raz li či tim asor ti ma ni ma sa<br />

sto pom uspe ha od 99%. King ston<br />

ta ko đe kao jed nu od ključ nih ta čaka<br />

is ti če i po drš ku kup ci ma, ka ko u<br />

B2B ta ko i u B2C obla sti, čak i na kon<br />

nji ho ve ku po vi ne. To je je dan od raz<br />

lo ga zbog ko jeg je ova kom pa ni ja<br />

pre po zna ta u in du stri ji i zbog ko ga<br />

ima i no vu glo bal nu kam pa nju ko ja<br />

po dr ža va ovu po slov nu prak su. Nazva<br />

na King ston je sa va ma, ova inici<br />

ja ti va is ti če po sve će nost stva ra nju<br />

po u zda nih pro iz vo da ko ji mo der nu<br />

teh no lo gi ju do no se u na šu sva kodne<br />

vi cu, uz pru ža nje po drš ke svim<br />

kup ci ma. Pru ža nje po drš ke kup ci ma<br />

je dan je od osnov nih King sto no vih<br />

stu bo va raz vo ja, a no va King ston je<br />

sa va ma kam pa nja od ra ža va upra vo<br />

tu po sve će nost kup ci ma. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ve li ka in ve sti ci ja<br />

u Azu re Da ta tim<br />

iz Sr bi je<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Mic­ro­soft raz­voj­ni cen­tar u Sr­bi­ji ne­dav­no je do­bio zna­čaj­nu in­ve­sti­ci­ju u vi­du pro­ši­re­nja<br />

ti­ma ko­ji ra­di na raz­vo­ju Azu­re Da­ta ser­vi­sa. No­vo­o­tvo­re­nih 60 po­zi­ci­ja pred­sta­vlja rast<br />

od čak 20% za Mic­ro­soft raz­voj­ni cen­tar, a čak 30% za Azu­re Da­ta tim ko­ji ra­di u sklo­pu<br />

cen­tra. Pi­ta­li smo Dra­ga­na To­mi­ća, di­rek­to­ra Mic­ro­soft raz­voj­nog cen­tra u Sr­bi­ji, o po­slova­nju<br />

ve­za­nim za cloud, ra­du i per­spek­ti­vi Azu­re Da­ta ti­ma u srp­skoj, evrop­skoj i svet­skoj<br />

IT in­du­stri­ji.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Data Azure tim uskoro dobija veli­ko<br />

po­ja­ča­nje za­hva­lju­ju­ći ne­dav­no<br />

do­bi­je­noj in­ve­sti­ci­ji. Šta in­vesti­ci­ja<br />

zna­či za vas u MDCS ti­mu?<br />

Da li in­ve­sti­ci­ja im­pli­ci­ra na po­veća­nje<br />

uslu­ga ko­je MDCS Azu­re tim<br />

tre­nut­no nu­di ili se ra­di o po­ve­ćanju<br />

kva­li­te­ta već po­sto­je­ćih uslu­ga?<br />

Ovo su sjaj­ne ve­sti za MDCS, a i<br />

za lo kal nu IT za jed ni cu. In ve sti ci ja<br />

je uglav­nom za po­ja­ča­va­nje po­sto-<br />

­je­ćih pro­iz­vo­da, ali ta­ko­đe po­či­njemo<br />

i jed nu no vu ini ci ja ti vu (ko ja je<br />

tre­nut­no taj­na). Ovo je vre­me kada<br />

kom­pa­ni­je pre­i­spi­tu­ju svo­je inve­sti­ci­je,<br />

a poš­to smo mi u de­lu Mic<br />

ro sof ta ko ji vo di naj kom pli ko va ni je<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


or­be sa kon­ku­ren­ci­jom, kor­po­ra­ci­ja<br />

je od­lu­či­la da ozbilj­no in­ve­sti­ra u naš<br />

tim u Sr bi ji.<br />

U če­mu je pred­nost ra­da u Clou­du?<br />

Iz ugla ko­ri­sni­ka, Cloud do­nosi<br />

mno­ge pred­no­sti, jer omo­gu­ćava<br />

da se poč­ne sa ozbilj­nim pro­jekti­ma<br />

i mi­ni­mal­nom po­čet­nom in­vesti­ci­jom.<br />

U clo­u­du se uglav­nom plaća<br />

sa­mo ono što se ko­ri­sti i dok se<br />

ko­ri­sti, ta­ko da te po­čet­ne in­ve­sti­cije<br />

mo­gu da bu­du ma­le za ja­ko ozbilj­ne<br />

po­du­hva­te. Pre cloud teh­no­logi­ja,<br />

sva­ka no­va kom­pa­ni­ja bi pr­vo<br />

mo­ra­la da na­pra­vi far­mu ser­ve­ra, što<br />

je iz­i­ski­va­lo ozbilj­ne in­ve­sti­ci­je u star­tu.<br />

Dru­ga pred­nost je ela­stič­nost,<br />

tj. u slu­ča­ju da je pro­iz­vod ko­ji pravi<br />

ko­ri­snik us­pe­šan, cloud teh­no­logi­je<br />

do­zvo­lja­va­ju sko­ro bes­ko­nač­no<br />

ska­li­ra­nje na jed­nom me­stu i po data<br />

cen­tri­ma, u svim re­gi­o­ni­ma sve­ta.<br />

Ta­ko­đe, eks­pe­ri­men­ti­sa­nje je mno­go<br />

lak­še zbog mo­de­la kon­zu­mi­ra­nja. Mi<br />

nu­di­mo niz ser­vi­sa, a ko­ri­sni­ci mo­gu<br />

da ukom­po­nu­ju svo­ja re­še­nja. Onog<br />

mo­men­ta kad im se neš­to ne sviđa,<br />

mo­gu da pro­ba­ju mo­žda ne­ki od<br />

dru­gih ser­vi­sa ko­je nu­di­mo. Iz ugla<br />

lo­kal­nog ti­ma, cloud ser­vi­si omo­guća­va­ju<br />

ja­ko br­zo kor­po­ra­ci­ji da vi­di<br />

ka­kvog je ka­li­bra tim, da li do­bro radi,<br />

sa­ra­đu­je i ka­ko raz­vi­ja od­nos sa<br />

ko ri sni ci ma.<br />

Da li je po sto ja la po tre ba za<br />

uve­ća­njem ti­ma da bi­ste bi­li konku­ret­ni­ji<br />

na svet­skom tr­ži­stu? Kako<br />

je u ovom mo­men­tu Azu­re Da­ta<br />

tim iz Sr­bi­je po­zi­ci­o­ni­ran u sve­tu?<br />

Sve in­ve­sti­ci­je su uvek sa raz­logom<br />

da bi Mic­ro­soft bio bo­lje pozi­ci­o­ni­ran<br />

na svet­skom tr­žiš­tu. Mi<br />

po slu je mo u de lu kom pa ni je ko ji se<br />

sma­tra iz­u­zet­no stra­teš­ki va­žnim za<br />

bu­duć­nost, pa se zbog to­ga in­ve­stira<br />

u ceo do­men i sa­mim tim u naš<br />

tim u Sr­bi­ji. Sjaj­no smo po­zi­ci­o­ni­rani<br />

i u sve­tu u do­me­ni­ma u ko­ji­ma radi<br />

mo. Kon kret no za Azu re Da ta smo<br />

naj­bit­ni­ji tim u Evro­pi u okvi­ru na­še<br />

kom­pa­ni­je. Na­ša tre­nut­na si­tu­a­ci­ja je<br />

sa­mo tre­nut­na, dok ono što me či­ni<br />

iz­u­zet­no sreć­nim je naš na­pre­dak u<br />

po­sled­njih 10 go­di­na. Ako za­dr­ži­mo<br />

isti ni­vo na­pret­ka, ima­mo šan­su da<br />

bu­de­mo jed­na od stra­teš­ki naj­bit­nijih<br />

lo­ka­ci­ja za Mic­ro­soft.<br />

Šta ova in­ve­sti­ci­ja zna­či za Sr­biju,<br />

a šta za svet?<br />

No­vih 60 rad­nih me­sta u MDCS-u<br />

su rad na me sta ko ja za lo kal nu<br />

eko­no­mi­ju ima­ju vi­še­stru­ko veći<br />

uti­caj od rad­nih me­sta u nekim<br />

dru­gim in­du­stri­ja­ma. Pre svega<br />

mi slim na uslo ve ra da i za ra de<br />

po svet­skim stan­dar­di­ma. Sa ekonom­ske<br />

stra­ne ovo je bit­na in­vesti­ci­ja,<br />

ali mi­slim da ce­lu sli­ku treba<br />

gle­da­ti ši­re. To je ne­kih 60 poro­di­ca<br />

ko­je će osta­ti u Sr­bi­ji i dosta<br />

de­ce ko­ja će ov­de od­ra­sta­ti.<br />

Ta­ko­đe, na­ši lju­di ra­de na naj­bit­ni­jim<br />

teh­no­lo­gi­ja­ma i gra­de znanje<br />

ko je je iz u zet no vred no. Ra de<br />

u naj­bo­ljim svet­skim ti­mo­vi­ma, pa<br />

sa­mim tim i uče naj­bo­lje me­to­de<br />

r a ­d a . D a ­k l e , o v a i n ­v e ­s t i ­c i ­j a j e i z ­u-<br />

­zet­no po­zi­tiv­na pri­ča za bu­dućnost<br />

ze­mlje, jer sva­ki od no­vih člano<br />

va ti ma sa so bom no si do sta<br />

pro­prat­nih po­zi­tiv­nih efe­ka­ta. Srbi­ja<br />

ni­je ve­li­ka ze­mlja, ako ne­ko<br />

od tih lju­di u bu­duć­no­sti za­bli­sta i<br />

stvo­ri sop­stve­nu kom­pa­ni­ju svetskih<br />

raz­me­ra, on­da naš uti­caj čak<br />

mo­že da pro­me­ni li­ce ce­le ze­mlje.<br />

No­va in­ve­sti­ci­ja je po­vod da Mic­ro­soft<br />

raz­voj­ni cen­tar po­zo­ve u svoje<br />

re­do­ve no­ve kva­li­tet­ne kan­di­da­te<br />

za za­po­sle­nje iz Sr­bi­je i re­giona, kao<br />

i sve struč­nja­ke ko­ji ži­ve u ino­stranstvu<br />

a že­le da se vra­te i na­sta­ve svoju<br />

IT ka­ri­je­ru u Sr­bi­ji. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Pet razloga za prelazak<br />

na Orac le Cloud<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Cloud teh no lo gi ja se ubr za no raz vi ja, a na tr žiš tu<br />

se sva ko dnev no po ja vlju ju no ve mo guć no sti. Vi še ni je<br />

pi ta nje da li tre ba da pre đe te na cloud ili ne, već ko je<br />

to cloud ino va ci je naj vi še od go va ra ju va šim po slov nim<br />

po tre ba ma. Ako raz miš lja te o pre meš ta nju po slo va nja<br />

u Orac le Cloud, ali ni ste si gur ni šta ti me do bi ja te, evo<br />

ne ko li ko glav nih pred no sti...<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Cloud sledeće generacije i<br />

on-premises infrastruktura<br />

Orac­le­ov next-ge­ne­ra­tion cloud je<br />

na­pra­vljen na te­me­lju nove ge­ne­raci­je<br />

Orac­le­o­ve cloud in­fra­struk­tu­re i<br />

isto­vre­me­no pru­ža in­te­li­gent­no i samo­u­pra­vlji­vo<br />

re­še­nje ko­je omo­gu­<br />

ća­va naj­kom­plek­sni­ja i naj­zah­tev­nija<br />

rad­na op­te­re­će­nja. On do­no­si raču­nar­ske<br />

i mre­žne per­for­man­se viso­kog<br />

kva­li­te­ta ko­ri­ste­ći naj­no­vi­ju<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


ge­ne­ra­ci­ju har­dve­ra ra­di mak­si­mal­ne<br />

de­lo­tvor­no­sti. Po­red to­ga, nudi<br />

i ela­stič­nu ska­la­bil­nost u re­al­nom<br />

vre­me­nu za rad­na op­te­re­će­nja cloud<br />

na­ti­ve i en­ter­pri­se apli­ka­ci­ja kom­binu­ju­ći<br />

Orac­lo­ve au­to­nom­ne ser­vi­se<br />

i in­te­gri­sa­nu bez­bed­nost. Do­stu­pan<br />

je i u jav­nom clo­u­du i u va­šim da ta<br />

cen­tri­ma.<br />

Au to nom ne ope ra ci je<br />

Orac­lov cloud najnovije generacije<br />

je na­pra­vljen za po­kre­ta­nje je­di­ne<br />

au­to­nom­ne ba­ze po­da­ta­ka u sve­tu<br />

sa au­to­nom­nim ser­vi­si­ma ko­ji omogu­ća­va­ju<br />

no­ve efi­ka­sno­sti u upravlja­nju<br />

po­da­ci­ma ra­di bo­ljih per­forman­si,<br />

si­gur­no­sti i ni­žih troš­ko­va.<br />

Orac­le­o­va au­to­nom­na ba­za po­data­ka<br />

(Orac­le Au­to­no­mo­us Da­ta­base)<br />

iz­vor­no ra­di na Orac­le­o­voj cloud<br />

in­fra­struk­tu­ri isto­vre­me­no obez­beđu­ju­ći<br />

cloud ser­vi­se za ob­ra­du transak­ci­ja<br />

i skla­diš­te­nje po­da­ta­ka ko­ji<br />

su op­ti­mi­zo­va­ni za rad­na op­te­re­ćenja.<br />

Sa Au­to­nom­nom ba­zom po­data<br />

ka upra­vlja se za­da­ci­ma kao što su<br />

obez­be­đi­va­nje, kon­fi­gu­ri­sa­nje, pode­ša­va­nje,<br />

ska­li­ra­nje, pe­čo­va­nje i enkrip­to­va­nje<br />

ba­ze po­da­ta­ka. Self-driving<br />

si­stem sma­nju­je ma­nu­el­ne zad<br />

a t ­k e i g r e š ­k e i s t o ­v r e ­m e ­n o dra­stič­no<br />

po­ve­ća­va­ju­ći po­u­zda­nost si­ste­ma<br />

i ope­ra­tiv­nu efi­ka­snost.<br />

Iz bor pri me ne<br />

Po­sta­vi­te va­še cloud apli­ka­ci­je i<br />

ba­ze po­da­ta­ka iz­bo­rom jav­nog clou­da<br />

ili on-pre­mi­ses Orac le Clo ud@<br />

Cu­sto­me­rom. Orac­le je je­di­ni cloud<br />

pro­vaj­der ko­ji vam da­je mo­gućnost<br />

da po­kre­ne­te sve nje­go­ve jav­ne<br />

cloud in­fra­struk­tur­ne ser­vi­se, uključu­ju­ći<br />

Au­to­nom­nu ba­zu po­da­ta­ka,<br />

Au­tom­ni Li­nux i Au­to­nom­ni Da­ta Guard,<br />

kao i Orac­le Fu­sion Sa­aS apli­kaci­je,<br />

u va­šem da­ta cen­tru i iza va­šeg<br />

fi­re­wal­la.<br />

Op ti mi zo vano za<br />

Orac le rad na op te re će nja<br />

Oracle nudi jedinstvene funkcije i<br />

alate kako bi vam omogućio da efikasnije<br />

migrirate i pokrenete Oracle<br />

aplikacije u cloudu. Oracle pruža<br />

čitav niz poslovnih rešenja koja su<br />

dostupna u cloudu. Mi smo jedina<br />

kompanija koja svoju aplikativnu ponudu<br />

u cloudu pruža na svojoj cloud<br />

infrastrukturi. Najveći korisnik Oracle<br />

Cloud rešenja je upravo Oracle. Sve<br />

svoje aplikacije (ERP, Planning, HCM-<br />

HR itd.) kompanija je premestila u<br />

cloud. Postoji veliki broj aplikativnih<br />

rešenja koji Oracle nudi svojim korisnicima.<br />

Oracle je proširio svoj<br />

portfolio novom CX linijom rešenja<br />

(Customer Experience) koja pruža<br />

korisnicima i organizacijama da na<br />

moderan način komuniciraju sa klijentima<br />

i unapređuju poslovne procese.<br />

Bo lje ce ne i per for man se<br />

Orac­le Cloud In­fra­struc­tu­re pruža<br />

ve­će per­for­man­se, kon­zi­stent­no<br />

ni­že troš­ko­ve i lak­šu cloud mi­graci­ju<br />

za va­šu po­sto­je­ću on-pre­mi­ses<br />

apli­ka­ci­ju. Orac­le nu­di ši­rok spek­tar<br />

uslu­ga od ba­re me­tal do vir­tu­el­nih<br />

ma­ši­na i pot­pu­no flek­si­bil­nih in­stanci<br />

isto­vre­me­no ga­ran­tu­ju­ći i oče­kiva­ne<br />

per­for­man­se i izo­la­ci­ju ko­ri­snika.<br />

Uz po­moć Orac­le­o­vih flek­si­bil­nih<br />

in­stan­ci mo­že­te iz­gra­di­ti svo­je re­šen<br />

j e ba š o n a ­k v o k a ­k v o va m j e p o ­t re -<br />

b­no – oda­be­ri­te od­re­đe­ni broj jezga­ra<br />

i ko­li­či­nu me­mo­ri­je ko­ja vam<br />

je po­treb­na bez neo­p­hod­no­sti da<br />

se uklo­pi­te u una­pred de­fi­ni­sa­ne o-<br />

b­li­ke.<br />

Is pro baj te Orac le Cloud<br />

Da bi­ste ot­kri­li još raz­lo­ga zbog kojih<br />

tre­ba da pre­đe­te na Orac­le Cloud,<br />

pro­či­taj­te e-knji­gu ov­de ili vi­di­te raz­li­ku<br />

ta­ko što će­te se re­gi­stro­va­ti za<br />

Orac­le Cloud Free Ti­er. Ta­ko­đe, mo­žete<br />

vi­še sa­zna­ti o flek­si­bil­nim op­ci­ja­ma<br />

odre­đi­va­nja ce­na ili kontaktirati lokalni<br />

tim na office_rs@oracle.com. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Most do Clouda na rubu mreže<br />

Edge Computing<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Di gi tal na tran sfor ma ci ja ko ja je po sta la im pe ra tiv sa vre me nog po slo va nja zah teva<br />

pri me nu no vih IT re še nja i no vi pri stup ču va nju i ob ra di po da ta ka. O to me ka ko se<br />

Schne i der Elec tric no si sa ovim iza zo vi ma i ko ja re še nja nu di svo jim ko ri sni ci ma go vo ri<br />

Je le na Pej ko vić, direktor prodaje sektora za pouzdana napajanja Schneider Electric za<br />

teritoriju Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija i BIH.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Di­gi­ta­li­za­ci­ja pro­ce­sa i is­ku­stava<br />

kroz tren­do­ve po­put in­ter­ne­ta<br />

stva­ri po­seb­no se ubr­za­la u ko­vid<br />

eri, i isto­vre­me­no do­ve­la do potre­be<br />

za Ed­ge re­še­nji­ma. Na ko­ji<br />

na­čin ona po­ma­žu ko­ri­sni­ci­ma da<br />

ostva­re di­gi­tal­nu tran­sfor­ma­ci­ju?<br />

Uti sak je da su pro me ne oko nas toli<br />

ko br ze, i da se svi mi, kao ko ri sni ci,<br />

jako brzo navikavamo na proizvode i<br />

uslu ge ko je ko ri sti mo na no vi na čin.<br />

Digitalizovano je sve i sve je online –<br />

od po ru či va nja hra ne do uslu ge ba naka.<br />

Ono što sva ko od nas si gur no prime<br />

ću je, po seb no sa pro me na ma ko je<br />

je donela epidemija, jeste koliko stvari<br />

sa da mo že mo ura di ti jed nim kli kom,<br />

i ko li ko to vre me na šte di. Kom plet no<br />

obrazovanje, ali i veliki deo poslovanja<br />

pre ba čen je u on li ne svet. Za mi sli te<br />

sa mo ko li ke su ko li či ne tih po da ta ka<br />

i ko li ko je to po ve ća nje pro to ka za inter<br />

net pro vaj de re – da kle sve ono što<br />

kao ko ri sni ci do ži vlja va mo kao neo piplji<br />

vo, ne gde po sto ji kao fi zič ka in frastruktura,<br />

na kojoj se ubrzano radilo<br />

ka ko bi mo gla da po dr ži ovaj ne sluće<br />

ni po rast po tre be za no vim ka paci<br />

te ti ma.<br />

Edge rešenja su rešenja visokih performansi,<br />

zapravo predstavljaju neku<br />

vr sta mo sta do Cloud re še nja – jer želimo<br />

da smanjimo kašnjenje i minimizu<br />

je mo uti caj pro ble ma u pre no su. To<br />

upra vo po sti že mo ta ko što ve ći nu aplikacija,<br />

mesto na kome se one izvršavaju<br />

i pro stor na ko me se ču va ju po daci<br />

smeš ta mo bli že ko ri sni ku, na ru bu<br />

mre že – to je i de fi ni ci ja Eg de-a.<br />

Raz voj i edu ka ci ja<br />

U sve­tu in­ten­ziv­ne di­gi­ta­li­za­ci­je<br />

po­treb­no je od­go­vo­ri­ti i na zah­te­ve<br />

za ob­ra­du i ču­va­nje sve ve­ćih ko­li­čina<br />

po­da­ta­ka uz vi­so­ku po­u­zda­nost,<br />

što u fo­kus sta­vlja neo­p­hod­nost izgrad­nje<br />

ino­va­tiv­nih da­ta cen­ta­ra.<br />

Ka­ko se Schne­i­der Elec­tric no­si sa<br />

ovim zah­te­vi­ma i ko­ja re­še­nja nu­di<br />

svo­jim ko­ri­sni­ci­ma?<br />

Danas je svaka kompanija IT kompanija;<br />

to je rezultat intenzivne digitalizaci<br />

je. De fi ni tiv no nam tek pred sto ji period<br />

gde će mo raz miš lja ti o no vim data<br />

centrima, ali i o modernizaciji postoje<br />

će in fra struk tu re, o kom bi na ci ja ma<br />

Cloud re še nja i Ed ge re še nja – o Hibridnim<br />

data centrima!<br />

Schneider Electric kontinuirano radi<br />

na no vim re še nji ma, jer su br ze reak<br />

ci je na po tre be tr žiš ta, ali i pred vi đanje<br />

nje go vih bu du ćih po tre ba, ključ na<br />

stvar koja odlikuje kompanije koje dugo<br />

opstaju i imaju dugu tradiciju, poput<br />

na še.<br />

Pa ra lel no sa ra dom na raz vo ju novih<br />

re še nja, na ša ulo ga je i edu ka ci ja<br />

tr žiš ta i uka zi va nje na neo p hod nost<br />

pri me ne re še nja ko ja već po sto je.<br />

Tu naj pre mi slim na po tre bu da sva<br />

re še nja bu du in te gri sa na, da je potreb<br />

no da po sto ji si stem za nad zor<br />

ka ko bi smo bi li si gur ni da naš da ta<br />

cen tar – ko li ki god on bio – funk cio<br />

ni še na op ti ma lan na čin, i da svim<br />

tim in for ma ci ja ma mo že mo da pristu<br />

pi mo gde god da se na la zi mo.<br />

Eco Stru xu re Da ta Cen ter So lu ti ons<br />

je re še nje ko je je kom pa ni ja Schnei<br />

der Elec tric ne dav no pred sta vi la.<br />

Ono spa ja raz li či te pod si ste me poput<br />

na pa ja nja, hla đe nja, rek or ma na<br />

za smeš ta nje ak tiv ne mre žne opreme<br />

i kom plet nog upra vlja nja i predsta<br />

vlja po drš ku za di stri bu i ra ne IT<br />

mre že u naj ra zli či ti jim okru že nji ma,<br />

od ma lih ed ge apli ka ci ja do cloud<br />

da ta cen ta ra. Jed no stav nim re či ma,<br />

mi ima mo in te gri sa na re še nja za data<br />

cen tre ko ja se jed no stav no mogu<br />

pri la go di ti va šem kon kret nom<br />

objek tu, ta re še nja će mo der ni zo vati<br />

na čin na ko ji va ša fi zič ka IT in frastruk<br />

tu ra funk ci o ni še – u smi slu opti<br />

mi za ci je per for man si, op ti mi za cije<br />

pro sto ra i do stup no sti ka pa ci te ta.<br />

No va re še nja za<br />

no ve iza zo ve<br />

Ne dav no ste pred sta vi li Ed ge in<br />

a Box, re še nje ko je is pu nja va raču­nar­ske<br />

zah­te­ve bi­lo kog ma­log<br />

okru­že­nja. Ko­je su nje­go­ve osnov<br />

ne ka rak te ri sti ke i pred no sti?<br />

Pi ta nje pro sto ra če sto je je dan od<br />

glavnih izazova, posebno za korisnike<br />

ko ji ni su iz IT sek to ra. Pro ces di gi tal ne<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


tran sfor ma ci je ne će ni ko ga za o bi ći, a<br />

ka da pri ča mo o po sto je ćim objek ti ma,<br />

po ka za lo se da naj ve ći iza zov je ste gde<br />

sme sti ti ra ču nar sku opre mu. Pri tom,<br />

mo ra mo ima ti na umu da ona zah teva<br />

spe ci fič ne uslo ve u smi slu tem pera<br />

tu re i vla žno sti. Za mi sli te obje kat poput<br />

škole, doma zdravlja ili prodavnice<br />

ko ja je deo ve ćeg tr go vin skog lan ca –<br />

koji nema svoj data centar, niti pogodnu<br />

pro sto ri ju ko ju mo že da odvo ji za<br />

ta kvu na me nu. Ova kve vr ste ko ri snika<br />

če sto ima ju i ogra ni če nja po pi ta nju<br />

bu dže ta, ali i ne do sta tak IT oso blja koje<br />

bi vo di lo ra ču na o ne kom kom pleksnom<br />

re še nju.<br />

Ed ge in a Box je upravo rešenje za<br />

sve njih – rešenje je malih dimenzija<br />

(ku ćiš te 6U sa mo guć noš ću mon ta že<br />

na zid), u se bi sa dr ži Schne i der Elec tric<br />

APC Smart-UPS, PDU raz vod nik na paja<br />

nja, ser ver i mre žnu opre mu – uz to,<br />

re še nje je već in te gri sa no, pa je sam rad<br />

na lo ka ci ji mak si mal no po jed no sta vljen.<br />

Schne­i­der Elec­tric se u po­sled­nje<br />

vre­me fo­ku­si­rao i na me­di­cin­ski sek­tor,<br />

obez­be­đu­ju­ći re­še­nja za bes­prekid­no<br />

na­pa­ja­nje za bol­ni­ce pu­tem<br />

Eco­Strux­tu­re plat­for­me. Mo­že­te li da<br />

nam po­ja­sni­te o ka­kvom re­še­nju je<br />

reč?<br />

Baš ta ko. U Schne i der Elec tri cu su<br />

oformljeni globalni timovi specijalista<br />

ko ji se ba ve sa mo seg men tom bol ni ca.<br />

Či nje ni ca je da svet ska po pu la ci ja stari.<br />

Po da ci ka žu da će se broj lju di sta rijih<br />

od 60 go di na udvo stru či ti do 2050.<br />

go di ne. To je pr vi fak tor ko ji uti če na<br />

po tre bu za no vim bol ni ca ma. Epi de­<br />

Je le na Pej ko vić, direktor prodaje sektora za pouzdana napajanja<br />

Schneider Electric za teritoriju Srbija, Crna Gora, Hrvatska,<br />

Slovenija i BIH<br />

mi ja Co vid 19 je do dat no po ve ća la pritisak<br />

da se ozbiljnije pozabavimo ovim<br />

pi ta njem.<br />

Bol ni ce su kom plek sni si ste mi sa činjeni<br />

od mnoštva podsistema, a pouzdanost<br />

napajanja u bolnicama je pita<br />

nje ži vo ta i smr ti. Ov de pod jed nako<br />

mislimo na napajanje medicinske<br />

opreme u operacionim salama, ali i na<br />

dostupnost podataka o pacijentima,<br />

bu du ći da su da nas svi po da ci – u di gital<br />

noj for mi. Na ša Eco Stru xu re for Healthcare<br />

platforma je digitalna platforma<br />

za bolnice i medicinske ustano<br />

ve ko ja je sprem na za IoT – to zapra<br />

vo zna či da po sto ji plat for ma na<br />

ko joj će po da ci iz svih pod si ste ma biti<br />

ob je di nje ni, i da se sve od lu ke donose<br />

na osnovu podataka u realnom<br />

vremenu, sa posebnim akcentom na<br />

prediktivnu analitiku i prevenciju kroz<br />

pla ni ra na odr ža va nja. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Eco Stru xu re IT:<br />

bez bed nost na Clo u du<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


- Nad zor 24/7<br />

- Na Clo u du<br />

- Cyber bez be dan<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


No vo na sta le okol no sti utica<br />

le su da uvi di mo da je<br />

di gi tal no “no vo nor mal<br />

no”, a epi de mi ja je do dat no po jača­la<br />

na­še raz­u­me­va­nje re­al­ne potre<br />

be za di gi tal nom tran sfor ma cijom<br />

– ona obez­be­đu­je da mo­že­mo<br />

da ra­di­mo, uči­mo i da ži­vi­mo, što je<br />

mo­gu­će slič­ni­je kao i do sa­da – gde<br />

god da se na la zi mo.<br />

Da nas se sve or ga ni za ci je, vi še<br />

ne go ika da, osla nja ju na svo je mreže<br />

– ka­ko na svo­je da­ta cen­tre u loka<br />

lu ta ko i na one uda lje ne, na edg<br />

e lo ka ci ja ma. I dok se ba vi mo transfor­ma­ci­jom<br />

mre­ža ka­ko bi one bile<br />

što ot por ni je, im pe ra tiv je da ne<br />

ugro­zi­mo efi­ka­snost ni­ti odr­ži­vost<br />

ovih si ste ma.<br />

Ka da vam vaš oda bra ni part ner ispo­ru­či<br />

re­še­nje, in­fra­struk­tu­ru ko­ja će<br />

p o ­d r ­ž a ­va ­t i va ­š u m re ­ž u i ko ­j a ć e z a š ­t i ­-­<br />

ti ti va še po slo va nje, kraj nji ko ri sni ci<br />

če­sto pre­vi­de jed­nu va­žnu stvar – da<br />

je sva­ko re­še­nje eko­si­stem ko­ji ži­vi i<br />

evo lu i ra, i ko ji tre ba nad gle da ti i njime<br />

upra vlja ti.<br />

Vi­še je ne­go oči­gled­no ko­ji su sve razlozi<br />

za postojanje nadzornog sistema<br />

za IT infrastrukturu: upravljanje resursima,<br />

efikasnost poslovanja, energetska<br />

efikasnost, ali i planiranje proširenja<br />

kapaciteta, posebno za sve one<br />

ko­ji­ma su upra­vo da­ta cen­tri ono čime<br />

se ba ve.<br />

Eco Stru xu re IT je soft ver sko reše<br />

nje kom pa ni je Schne i der Elec tric<br />

(plat for ma sprem na za IoT, otvo rena<br />

za pro­iz­vo­de dru­gih pro­iz­vo­đača)<br />

ko­je će vam omo­gu­ći­ti uvid u<br />

sve pa ra me tre va šeg si ste ma, 24/7,<br />

gde god da se na la zi te. U za vi snosti<br />

od že­lja i po­tre­ba kraj­njeg ko­risni­ka,<br />

Eco­Stru­xu­re IT mo­že bi­ti nadzor<br />

ni soft ver Eco Stru xu re IT Ex pert,<br />

kao apli ka ci ja na clo u du, ili se može­te<br />

od­lu­či­ti za uslu­gu Eco Stru xu re<br />

As set Advi sor, gde se struč­nja­ci iz<br />

Schne i der Elec tri ca ba ve nad zo rom<br />

va­še kri­tič­ne IT in­fra­struk­tu­re (si­stemi<br />

bes pre kid nog na pa ja nja i pre ciznog<br />

hla­đe­nja).<br />

Pi ta nje bez bed no sti<br />

I ko­li­ko god pri­ča o re­še­nji­ma na<br />

clo­u­du vi­še ni­je to­li­ko no­va, če­sto<br />

se sre­će­mo sa ko­ri­sni­ci­ma ko­ji i dalje<br />

ima ju sum nje u bez bed nost ovog<br />

mo de la i bez bed nost svo jih po data­ka<br />

ka­da odu iz nji­ho­vog "fi­zič­kog’’<br />

po se da. Sva ka ko ne bez raz lo ga.<br />

Izveštaji pokazuju da je samo tokom<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


2017. godine porast cyber napada na<br />

IoT iz no sio 600 od sto. Odav de je ja sno<br />

da cyber napadi predstavljaju veliki rizik<br />

za bilo koji biznis na putu digitane<br />

transformacije. To je jedan od razloga<br />

zašto je u Schneider Electricu postavlja<br />

nje stra te gi je u ve zi sa cyber bezbed­noš­ću<br />

je­dan od im­pe­ra­ti­va.<br />

To kom proš le go di ne svi smo se<br />

ba­vi­li pi­ta­njem zaš­ti­te lič­nih po­da­taka<br />

kroz uvo­đe­nje GDPR pro­ce­du­ra.<br />

Pa ra lel no sa ovim pro ce som, kompa<br />

ni je bi tre ba lo da shva te da ula ganje<br />

u cyber bez bed nost ni je luk suz<br />

već po­tre­ba. Za­mi­sli­te sa­mo u ko­joj<br />

me­ri je­dan ta­kav do­ga­đaj mo­že pore<br />

me ti ti nor mal ne to ko ve va šeg poslo<br />

va nja i do ve sti do gu bi ta ka i poda<br />

ta ka i pro fi ta!<br />

Član­stvo Schni­der Elec­tri­ca u Cyber<br />

se cu ruty ko a li ci ji sa se diš tem u<br />

Va­šing­to­nu po­tvr­đu­je ko­li­ko je kompa<br />

ni ja ozbilj na ka da su u pi ta nju sigur<br />

no sni ri zi ci i ko li ko je usme rena<br />

na to da bu­de jed­na od vo­de­ćih<br />

kom pa ni ja u raz vo ju re še nja. Schnei<br />

der Elec tric je ta ko u pri li ci da vo di<br />

jed nu otvo re nu i tran spa rent nu disku­si­ju<br />

ko­ja će omo­gu­ći­ti br­že prihva<br />

ta nje za ko na i di rek ti va na po lju<br />

cyber bez bed no sti, i to za do bro bit<br />

kli je na ta, part ne ra, bi zni sa u naj širem<br />

smi slu i na kra ju ce le za jed ni ce.<br />

Schne­i­der Elec­tric je po­sve­ćen raz<br />

vo ju i te sti ra nju svo je apli ka ci je na<br />

sve po zna te bez bed no sne pret nje<br />

ka ko bi osi gu rao bez bed nost poda<br />

ta ka svo jim ko ri sni ci ma. Sa tim<br />

ci­ljem, kom­pa­ni­ja stal­no an­ga­žu­je<br />

etičke ha­ke­re či­ji je za­da­tak upravo<br />

da te sti ra ju ot por nost Eco stru xure<br />

IT plat for me, ta ko da je nje no usavr<br />

ša va nje kon ti nu ra ni pro ces. Ova<br />

plat­for­ma do­dat­no je zaš­ti­će­na dvostru<br />

kim fak to rom za au ten ti fi ka ciju<br />

i vi so kim stan dar di ma en krip ci je<br />

po da ta ka. Va ši po da ci se bez bed no<br />

pre no se do Eco stru xu re IT plat forme<br />

ko­riš­će­njem Eco­stru­xu­re IT gejtve<br />

ja, ko ji ko ri sti od la znu ve zu kako<br />

ni ko ne bi mo gao da ugro zi va še<br />

okru­že­nje. Uz sve to, re­še­nja kom­pani<br />

je Schne i der Elec tric ga ran tu ju privat<br />

nost i in te gri tet po da ta ka ko ri snika,<br />

u skla du sa GDPR po li ti kom privat<br />

no sti.<br />

Vi še stru ke pred no sti<br />

I da za­klju­či­mo, Eco­stru­xu­re IT dono­si<br />

re­vo­lu­ci­ju u na­čin na ko­ji IT struč­nja­ci<br />

i struč­nja­ci za da­ta cen­tre nadgle­da­ju<br />

i upra­vlja­ju svo­jom kri­tič­nom<br />

IT infrastrukturom na samoj lokaciji, sa<br />

udaljenih lokacija ili sa clouda.<br />

Ar hi tek tu ra ko ja je otvo re na i za<br />

pro­iz­vo­de dru­gih do­ba­vlja­ča do­nosi<br />

no vi stan dard za pro ak tiv ni uvid u<br />

sta­nje opre­me ko­ja je ključ­na za isprav­nost<br />

i ras­po­lo­ži­vost kom­pletnog<br />

IT okru­že­nja, uz mo­guć­nost dava<br />

nja pre po ru ka u re al nom vre me nu<br />

za op ti mi za ci ju per for man si i umanji<br />

va nje ri zi ka.<br />

Pred no sti pre la ska na Cloud su<br />

pri­la­go­dlji­vost ve­li­či­ne ope­ra­ci­je,<br />

sma nje no CA PEX ula ga nje, re do van<br />

back-up i up gra de va še apli ka ci je,<br />

kao i una pred za ka za na te sti ra nja u<br />

po gle du cyber bez bed no sti.<br />

Po­zi­va­mo Vas da već da­nas in­sta­lirate<br />

besplatnu verziju Ecostruxture IT<br />

Expert softvera i u na red nih 30 da na<br />

ot­kri­je­te šta sve mo­že­mo da uči­ni­mo<br />

za Vas. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Obez­be­đi­va­nje jav­nog clo­u­da:<br />

naj­bo­ljih prak­si<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Ka­ko vam se či­ni na­pre­dak ka­da je reč o zaš­ti­ti apli­ka­ci­ja u jav­nom oblaku?<br />

Mo­žda pre­ži­vi go­di­nu bez udar­nih na­slo­va zbog upa­da u po­dat­ke. Ili<br />

da ste u sta­nju da raz­u­me­te oti­sak cloud in­fra­struk­tu­re svo­je or­ga­ni­za­ci­je<br />

ta­ko da mo­že­te da je pre­ci­zno obez­be­di­te? Mo­žda že­li­te da osi­gu­ra­te da<br />

kon­tro­le us­kla­đe­no­sti pro­tek­nu bez pro­ble­ma? Ili da po­bolj­ša­te sa­rad­nju<br />

sa ti­mo­vi­ma za us­kla­đe­nost i raz­voj u ve­zi sa is­prav­ka­ma bez­bed­no­sti i<br />

us­kla­đe­no­sti? Šta god že­le­li da ura­di­te, ovaj vo­dič mo­že da vam po­mog­ne.<br />

On is­tra­žu­je se­dam naj­zna­čaj­ni­jih ko­ra­ka u obez­be­đi­va­nja jav­nog clo­u­da,<br />

pru­ža­ju­ći prak­tič­ne smer­ni­ce ko­je sva­ka or­ga­ni­za­ci­ja mo­že da sle­di. On<br />

uklju­ču­je re­zul­ta­te is­tra­ži­va­nja pret­nji kom­pa­ni­je Sop­ho­sLab o uče­sta­losti<br />

ko­jom saj­ber kri­mi­nal­ci tar­ge­ti­ra­ju in­stan­ce ba­zi­ra­ne na clo­u­du. Ovaj vo­dič<br />

ta­ko­đe is­tra­žu­je i ka­ko Sop­hos Cloud Op­tix omo­gu­ća­va or­ga­ni­za­ci­ja­ma da<br />

se po­za­ba­ve iza­zo­vi­ma bez­bed­no­sti i vi­dlji­vo­sti.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


“Za­vr­te­ti” no­ve in­stan­ce u Ama­zon<br />

Web Ser­vi­ces (AWS), Mic­ro­soft Azure<br />

ili Go­o­gle Cloud Plat­form (GCP) je<br />

jed­no­stav­no. Naj­te­ži deo za ti­mo­ve<br />

za ope­ra­ci­je, bez­bed­nost, raz­voj i uskla­đe­nost<br />

je pra­će­nje pro­me­na po­data­ka,<br />

op­te­re­će­nja i ar­hi­tek­tu­re u tim<br />

okru­že­nji­ma ka­ko bi sve bi­lo bez­bed­no.<br />

Dok su pro­vaj­de­ri jav­nog clo­uda<br />

od­go­vor­ni za bez­bed­nost clo­u­da<br />

(fi­zič­ki da­ta cen­tri i odva­ja­nje ko­ri­snič­kih<br />

okru­že­nja i po­da­ta­ka), od­go­vornost<br />

za obez­be­đi­va­nje rad­nog op­te­reće­nja<br />

i po­da­ta­ka ko­je sta­vlja­te u cloud<br />

čvr­sto po­či­va na va­ma. Baš kao što treba<br />

da zaš­ti­ti­te po­dat­ke skla­diš­te­ne u<br />

va­šim on-pre­mi­ses mre­ža­ma, ta­ko treba<br />

da zaš­ti­ti­te svo­je cloud okru­že­nje.<br />

Ne­spo­ra­zu­mi u ve­zi sa ovom ras­po­delom<br />

vla­sniš­tva su ši­ro­ko ras­pro­stra­njeni,<br />

a bez­bed­no­sni ge­po­vi ko­ji iz to­ga<br />

pro­iz­i­la­ze uči­ni­li su rad­na op­te­re­će­nja<br />

no­vim ću­pom zla­ta za da­naš­nje do­vitlji­ve<br />

ha­ke­re.<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Naj­te­ži iza­zo­vi<br />

u cloud bez­bed­no­sti<br />

S ob­zi­rom na jed­no­stav­nost i is­pla­tivost<br />

jav­nog clo­u­da, ne ču­di što se sve<br />

vi­še or­ga­ni­za­ci­ja okre­će Ama­zon Web<br />

Ser­vi­si­ma, Mic­ro­soft Azu­reu i Go­o­gle<br />

Cloud Plat­for­mi. Vi mo­že­te da “za­vrti­te”<br />

no­vu in­stan­cu za ne­ko­li­ko mi­nuta,<br />

da po­ve­ća­te i sma­nji­te re­sur­se kad<br />

god vam je to po­treb­no, a da pla­ćate<br />

za ono što ko­ri­sti­te i iz­beg­ne­te viso­ke<br />

ini­ci­jal­ne troš­ko­ve har­dve­ra. Mada<br />

jav­ni cloud re­ša­va mno­ge tra­di­ci­onal­ne<br />

iza­zo­ve IT sred­sta­va, on do­no­si<br />

i no­ve gla­vo­bo­lje. Taj­na efi­ka­sne sajber<br />

bez­bed­no­sti u clo­u­du je­ste po­boljša­nje<br />

ce­lo­kup­nog bez­bed­no­snog stanja:<br />

obez­be­đi­va­nje da va­ša ar­hi­tek­tu­ra<br />

bu­de si­gur­na i ko­rekt­no kon­fi­gu­ri­sa­na,<br />

da ima­te po­treb­nu vi­dlji­vost svo­je arhi­tek­tu­re<br />

i, što je još va­žni­je, to­ga ko joj<br />

pri­stu­pa. Ia­ko ovo zvu­či jed­no­stav­no,<br />

stvar­nost je sve sa­mo ne jed­no­stav­na.<br />

Br­zi rast upo­tre­be clo­u­da re­zul­tirao<br />

je raz­bi­je­nom di­stri­bu­ci­jom poda­ta­ka,<br />

sa rad­nim op­te­re­će­nji­ma<br />

ras­po­re­đe­nim ši­rom raz­li­či­tih in­stanci<br />

i, za ne­ke or­ga­ni­za­ci­je, plat­for­mi.<br />

Ovaj mul­ti-cloud pri­stup uslo­žnjava<br />

iza­zov vi­dlji­vo­sti za IT ti­mo­ve ko­ji<br />

tre­ba da ska­ču sa plat­for­me na platfor­mu<br />

da bi ste­kli pot­pu­nu sli­ku svo-<br />

jih re­sur­sa ba­zi­ra­nih na clo­u­du. Nedo­sta­tak<br />

vi­dlji­vo­sti unu­tar rad­nih<br />

op­te­re­će­nja za­sno­va­nih na clo­u­du<br />

vo­di u ri­zik i za bez­bed­nost i za uskla­đe­nost:<br />

po­ve­ća­nu iz­lo­že­nost.<br />

Ve­ća agil­nost i po­bolj­ša­no vre­me<br />

iz­la­ska na tr­žiš­te za pro­iz­vo­de i servi­se<br />

ogrom­ni su mo­ti­vi za or­ga­niza­ci­je<br />

da pre­đu u jav­ni cloud. Za to<br />

je obič­no po­treb­na agil­nost i po­uzda­nost<br />

De­vOps pri­stu­pa. Za mnoge<br />

ovaj no­vi pri­stup raz­vo­ju i iz­da­njima<br />

pro­iz­vo­da uklju­ču­je vi­še pro­grame­ra<br />

ko­ji ra­de na vi­še plat­for­mi i često<br />

u raz­li­či­tim vre­men­skim zo­na­ma.<br />

Pra­će­nje op­te­re­će­nja ni­je bi­lo ta­kav<br />

pro­blem ka­da su raz­voj­ni ci­klu­si traja­li<br />

me­se­ci­ma ili čak go­di­na­ma, ali ti<br />

da­ni su proš­li. Sa­da je po­treb­no drža­ti<br />

ko­rak sa vi­še iz­da­nja – po­ne­kad<br />

istog da­na. Da­no­noć­no pra­će­nje brzih<br />

pro­me­na ar­hi­tek­tu­re, ažu­ri­ra­nja<br />

kon­fi­gu­ra­ci­je i po­de­ša­va­nja bez­bedno­snih<br />

gru­pa sko­ro je ne­mo­gu­će.<br />

Sve to re­zul­ti­ra re­cep­tom za po­ve­ćanje<br />

iz­lo­že­no­sti saj­ber pret­nja­ma, gde<br />

se ra­nji­vo­sti mo­gu br­zo is­ko­ri­sti­ti.<br />

Pret nje po da ci ma,<br />

in te lek tu al noj svo ji ni<br />

i ser vi si ma<br />

Baš kao što or­ga­ni­za­ci­je uži­va­ju u<br />

pred­no­sti­ma au­to­ma­ti­za­ci­je ko­je nudi<br />

jav­ni cloud, to ra­de i saj­ber kri­mi­nalci.<br />

Da­naš­nji na­pa­da­či sve vi­še is­pi­tuju<br />

cloud okru­že­nja i ko­ri­ste pred­no­sti<br />

API-ja na­ti­ve cloud pro­vaj­de­ra za auto­ma­ti­za­ci­ju<br />

pri­me­na na no­vim in­stanca­ma,<br />

upad u otvo­re­ne ba­ze po­da­taka,<br />

pro­me­nu bez­bed­no­snih po­de­ša­vanja<br />

i za­klju­ča­va­nje le­gi­tim­nih ko­ri­sni­ka.<br />

Da bi kvan­ti­fi­ko­vao pro­blem, Sop­ho­s-<br />

Labs je ne­dav­no po­sta­vio okru­že­nja u<br />

10 naj­po­pu­lar­ni­jih AWS da­ta cen­ta­ra u<br />

sve­tu. Is­tra­ži­va­nje je ot­kri­lo:<br />

- da je u ro­ku od dva sa­ta svih de­set<br />

pre­tr­pe­lo lo­gin na­pa­de<br />

- da se sva­ki ure­đaj su­o­čio sa proseč­no<br />

13 na­pa­da u mi­nu­ti, ili oko 757<br />

na sat<br />

Ovi za­pa­nju­ju­ći re­zul­ta­ti is­ti­ču učesta­lost<br />

ko­jom saj­ber kri­mi­nal­ci tar­geti­ra­ju<br />

in­stan­ce ba­zi­ra­ne na clo­u­du kori­ste­ći<br />

so­fi­sti­ci­ra­ne au­to­ma­ti­zo­va­ne teh­ni­ke.<br />

Iza­zov za si­gur­no­sne ti­mo­ve le­ži<br />

u iden­ti­fi­ko­va­nju i obez­be­đi­va­nju poten­ci­jal­nih<br />

ra­nji­vo­sti pre na­pa­da i otkri­va­nju<br />

ne­u­o­bi­ča­je­nog (na­pa­dač­kog)<br />

po­na­ša­nja u re­al­nom vre­me­nu da bi<br />

se na­pad za­u­sta­vio na nje­go­vom pu­tu.<br />

Odr­ža­va­nje stan­dar­da<br />

us­kla­đe­no­sti<br />

Bez ob­zi­ra na to gde se va­ša in­sfra-<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


struk­tu­ra i po­da­ci dr­že, vi mo­ra­te da<br />

do­ka­že­te us­kla­đe­nost sa re­ve­lantnim<br />

pro­pi­si­ma, uklju­ču­ju­ći CIS, HIP-<br />

PA, GDPR i PCI ili re­ski­ra­te da bu­dete<br />

re­gu­la­tor­no ne­u­sa­gla­še­ni. Iza­zov<br />

u clo­u­du je u to­me što se okru­že­nja<br />

me­nja­ju dnev­no, na sat ili čak u minu­tu.<br />

Bu­du­ći da je pro­ve­ra us­kla­đeno­sti<br />

sva­ke ne­de­lje ili me­se­ca mogla<br />

funk­ci­o­ni­sa­ti za mre­že u lo­ka­lu,<br />

ona se ne­će skra­ći­va­ti za jav­ni cloud.<br />

Po­tre­ba za kon­ti­nu­i­ra­nom ana­li­zom<br />

u s ­k l a ­đ e ­n o ­s t i b i m o ­g l a b i ­t i o g r o -<br />

m­na dre­na­ža za ti­mo­ve ko­ji cloud<br />

re­še­nji­ma upra­vlja­ju ma­nu­el­no ili<br />

po­mo­ću fi­zič­kih ala­ta. Šta­vi­še, ka­da<br />

se iden­ti­fi­ku­je pro­blem sa us­kla­đenoš­ću,<br />

raz­bi­je­na pri­ro­da ti­mo­va za<br />

bez­bed­nost, raz­voj, ope­ra­ci­je i uskla­đi­va­nje<br />

u ve­ći­ni or­ga­ni­za­ci­ja znači<br />

da je če­sto iza­zov bla­go­vre­me­no<br />

adre­si­ra­ti si­tu­a­ci­ju.<br />

Ka­ko god pri­stu­pa­li te­mi, sle­de­ćih<br />

se­dam ko­ra­ka u zaš­ti­ti jav­nog clo­uda<br />

tre­ba­lo bi da bu­du na va­šoj li­sti.<br />

Ko­rak 1: Upo­znaj­te se sa<br />

svo jim od go vor no sti ma<br />

Ovo mo­že zvu­ča­ti oči­gled­no, ali<br />

sa bez­bed­noš­ću u clo­u­du se po­stupa<br />

ma­lo dru­ga­či­je. Kod pro­vaj­de­ra<br />

jav­nog clo­u­da kao što su Ama­zon<br />

Web Ser­vi­ces, Mic­ro­soft Azu­re i Goo­gle<br />

Cloud Plat­form na sna­zi je model<br />

de­lje­ne od­go­vor­no­sti – što zna­či<br />

da oni obez­be­đu­ju si­gur­nost clo­u­da,<br />

dok ste vi od­go­vor­ni za sve što posta­vi­te<br />

u cloud.<br />

Ko­rak 2: Pla­ni­raj­te za<br />

mul ti-cloud<br />

Mul­ti-cloud vi­še ni­je stra­te­gi­ja ko­ju je<br />

dobro ima­ti, već je po­stao stra­te­gi­ja koja<br />

se mo­ra ima­ti. Po­sto­ji mno­go raz­lo­ga<br />

zbog ko­jih bi­ste mo­žda že­le­li da ko­ri­stite<br />

vi­še obla­ka, kao što su do­stup­nost,<br />

po­bolj­ša­na agil­nost ili funk­ci­o­nal­nost.<br />

Ka­da pla­ni­ra­te svo­ju bez­bed­no­snu strate­gi­ju,<br />

poč­ni­te pret­po­stav­kom da će­te<br />

po­kre­ta­ti vi­še obla­ka – ako ne sa­da, onda<br />

u ne­kom tre­nut­ku u bu­duć­no­sti.<br />

Ko rak 3: Vi di te sve<br />

Ako neš­to ne mo­že­te vi­de­ti, ne može­te<br />

ga zaš­ti­ti­ti. Zbog to­ga je jed­na od<br />

naj­ve­ćih pre­pre­ka po­sti­za­nju istin­skog<br />

sta­nja bez­bed­no­sti po­sti­za­nje vi­dlji­-<br />

vo­sti in­fra­struk­tu­re. Is­ko­ri­sti­te pred­nost<br />

ala­ta ko­ji pru­ža­ju real-ti­me vi­zu­e­li­za­ciju<br />

mre­žne to­po­lo­gi­je i pro­to­ka sa­o­braća­ja,<br />

kao i is­pa­da in­ven­ta­ra uklju­ču­jući<br />

ho­sto­ve, mre­že, ko­ri­snič­ke na­lo­ge,<br />

uslu­ge skla­diš­te­nja, kon­tej­ne­re i server­less<br />

funk­ci­je.<br />

Ko rak 4: In te gri ši te<br />

usa gla še nost u<br />

sva ko dnev ne pro ce se<br />

Pre­meš­ta­nje rad­nih op­te­re­će­nja u<br />

cloud pred­sta­vlja iza­zov za is­pu­njava­nje<br />

pro­pi­sa o us­kla­đe­no­sti u distri­bu­i­ra­ni­joj<br />

mre­ži, što če­sto uklju-<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


ču­je re­dov­na raz­voj­na iz­da­nja. Da biste<br />

obez­be­di­li us­kla­đe­nost, tre­ba da<br />

kre­i­ra­te pre­ci­zne iz­veš­ta­je o in­ven­taru<br />

i mre­žne di­ja­gra­me va­šeg cloud<br />

oti­ska i osi­gu­ra­te da va­ša kon­trol­na<br />

li­sta us­kla­đe­no­sti od­go­va­ra di­na­mič­nom<br />

okru­že­nju.<br />

Ko­rak 5: Au­to­ma­ti­zuj­te<br />

bez­bed­no­sne kon­to­le<br />

S p o ­s o b ­n o s t a u ­t o ­m a ­t i ­z o ­va ­n j a p ro -<br />

­ce­sa je jed­na od ra­do­sti De­vOp­sa.<br />

Ali, baš kao što va­ši ti­mo­vi uži­va­ju<br />

u au­to­ma­ti­za­ci­ji pri­me­ne in­fra­struktur­nih<br />

tem­plej­ta i skrip­ti, šte­de­ći sa­te<br />

vre­me­na za raz­voj, ta­ko bi tre­ba­lo da<br />

raz­mo­tri­te i ko­je bez­bed­no­sne kontro­le<br />

mo­že­te da au­to­ma­ti­zu­je­te.<br />

Ko rak 6: Zaš ti ti te SVA<br />

svo­ja okru­že­nja<br />

(uklju­ču­ju­ći dev i QA)<br />

Ia­ko su upa­di u po­dat­ke u jav­nom<br />

clo­u­du ko­ji za­u­zi­ma­ju na­slov­ne strani­ce<br />

obič­no oni ko­ji po­ga­đa­ju produk­ci­o­no<br />

cloud okru­že­nje or­ga­niza­ci­je<br />

(ono ko­je ko­ri­ste va­ši kup­ci),<br />

jed­na­ko ve­ro­vat­no je da će na­pada­či<br />

po­ku­ša­ti da uhva­te va­šu ra­čunar­sku<br />

sna­gu – u va­šem raz­voj­nom<br />

i QA okru­že­nju – za ak­tiv­no­sti po­put<br />

crypto­jac­kin­ga.<br />

Ko rak 7: Pri me ni te svo ja<br />

on-pre­mi­ses bez­bed­no­sna<br />

sa­zna­nja<br />

Ovo mo­že zvu­ča­ti čud­no u vo­di­ču<br />

za jav­ni cloud, ali on-pre­mi­ses bezbed­nost<br />

je re­zul­tat de­ce­ni­ja is­ku­stva<br />

i is­tra­ži­va­nja. Ka­da je reč o zaš­ti­ti vaših<br />

ser­ve­ra ba­zi­ra­nih na clo­u­du od<br />

in­fek­ci­je i gu­bit­ka po­da­ta­ka, pre svega<br />

raz­mi­sli­te o to­me šta već ra­di­te<br />

za svo­ju tra­di­ci­o­nal­nu in­fra­struk­tu­ru<br />

i to pri­la­go­di­te clo­u­du. Io<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Oslo ba đa nje od<br />

pre op te re će nosti upo zo re nji ma<br />

po mo ću<br />

Trend Mic ro Vi sion One plat for me<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


No va plat for ma za od bra nu od pret nji<br />

pru­ža cen­tra­li­zo­va­nu vi­dlji­vost ri­zi­ka ra­di<br />

br­že de­tek­ci­je i od­go­vo­ra<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Trend Mic ro In cor po ra ted,<br />

glo bal ni li der u obla sti sajber<br />

bez bed no sti, bo ri se<br />

pro tiv pre op te re će nja si gur no snim<br />

upo zo re nji ma i ogra ni če nja re sursa<br />

pro ši ri vom plat for mom ko ja pruža<br />

vi dlji vost i od go vor sa jed ne konzo<br />

le. No va plat for ma – Trend Mi cro<br />

Vi sion One u svo joj osno vi ima proši<br />

re nu de tek ci ju i od go vor (ex tended<br />

de tec tion and re spon se – XDR)<br />

i po di že le stvi cu no vim mo guć nosti<br />

ma da se po mog ne bez bed nosnim<br />

ti mo vi ma da vi de vi še i od govo<br />

re br že.<br />

Or ga ni za ci je se bo re sa izo lo va nim<br />

ala ti ma, raz dvo je nim upo zo re nji ma i<br />

ne vi dlji vim so fi sti ci ra nim pret nja ma<br />

bi lo da ima ju Se cu rity Ope ra ti ons<br />

Cen ter (SOCs) ili da se osla nja ju na<br />

pro ši re ne IT se cu rity ti mo ve za SOC<br />

funk ci je. Trend Mic ro je po mo gao<br />

sto ti na ma or ga ni za ci ja da iden ti fiku<br />

ju i sma nje saj ber ri zik ko re li ra jući<br />

upo zo re nja u či ta vom IT okru že nju<br />

vo de ćim XDR re še njem lan si ra nim<br />

2019. go di ne. Sa da, sa Vi sion One,<br />

Trend Mic ro re ša va slo že ni je bez bedno<br />

sne iza zo ve una pre đe nim XDR-om,<br />

n ov o m v id l j iv o šć u r iz ik a , n ov i m n ez a -<br />

vi snim in te gra ci ja ma i po jed no stavlje<br />

nim od go vo rom na pret nje u raz<br />

li či tim bez bed no snim slo je vi ma<br />

“ N a š t i m j e p r e th o dn o j e dn os t a -<br />

v no bio za tr pan upo zo re nji ma o<br />

pret nja ma ko ja ni su mo gla da se prio<br />

ri te ti zu ju, što je po ga đa lo pro duktiv<br />

nost i iz la ga lo na šu or ga ni za ciju<br />

do dat nom saj ber ri zi ku”, re kao je<br />

Aa ron Cun ning ham, pot pred sednik<br />

IT-a, Gla zer’s Be er and Be ve ra ge.<br />

“Mo že mo da ra ču na mo da će Trend<br />

Mic ro pru ži ti vi še kon tek sta a ma nje<br />

bu ke ta ko da bi oni mo gli da re a guju<br />

br že na bit ne pret nje. Nji ho va inte<br />

gra ci ja sa na šim ne za vi snim SI EM<br />

pro vaj de rom zna či da ta ko đe mo žemo<br />

po kre nu ti vred nost iz po sto je ćih<br />

in ve sti ci ja.”<br />

Uz Trend Mi cro Vi sion One or gani<br />

za ci je mo gu da mak si mi zi ra ju efika<br />

snost či ne ći da ma nje so fi sti ci ra ni<br />

bez bed no sni re sur si ra de na struč nijem<br />

ni vou. No va plat for ma im omogu<br />

ća va da br že is pi ta ju si gur no sne<br />

in ci den te, pre po zna ju ključ ne obrasce<br />

pret nji i slo že ne na pa de i raz u­<br />

me ju svoj ukup ni bez bed no sni polo<br />

žaj i tren do ve, ta ko da or ga ni za cije<br />

mo gu pro ak tiv no da iden ti fi ku ju<br />

i pro ce ne po ten ci jal ne bez bed nosne<br />

ri zi ke.<br />

Pre ma Gart ne ru (In no va tion Insight<br />

for Ex­ten­ded De­tec­tion and Respon­se<br />

iz mar ta 2020.), “dva naj veća<br />

iza zo va za sve bez bed no sne orga<br />

ni za ci je jesu za poš lja va nje i za drža<br />

va nje oso blja teh nič ki pot ko va nog<br />

zna njem o bez bed no snim funk ci jama<br />

i iz grad nja spo sob no sti za bezbed<br />

no sne ope ra ci je ka ko bi se mogao<br />

po u zda no kon fi gu ri sa ti i odr žava<br />

ti od bran be ni po lo žaj kao i obezbe<br />

di ti spo sob nost br ze de tek ci je i<br />

od go vo ra. Stan dard ne or ga ni za ci je<br />

če sto su pre pla vlje ne pre se kom ova<br />

dva pro ble ma.”<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Plat for ma za ho li stič ku od bra nu<br />

od pret nji ver na je svom ime nu nude<br />

ći:<br />

- Vi dlji vost i iz veš ta va nje o pretnja<br />

ma: Mo de li cross-layer de tek cije,<br />

za jed no sa vi dlji voš ću bez bed nosnog<br />

ri zi ka po dr ža ni Trend Mi cro Rese<br />

arch uvi di ma, omo gu ća va ju pred<br />

u ze ći ma da vi de slo že ne na pa de i<br />

spe ci fič ne tač ke bez bed no snog ri zika<br />

ko je izo lo va na re še nja pro puš taju.<br />

U pre gle du sa da su no vi uvi di u<br />

upo tre bu Sa aS apli ka ci ja, nji ho vi nivoi<br />

ri zi ka i tren do vi to kom vre me na.<br />

- Na men ski na pra vlje ne sen zo re:<br />

Na tiv ne in te gra ci je sa Trend Mic ro<br />

si gur no snim ste kom ši rom ključ nih<br />

bez bed no snih slo je va.<br />

- Ukla pa nje sa po sto je ćom in frastruk<br />

tu rom: Out-of-the-box, API inte<br />

gra ci je sa po sto je ćim ne za vi snim<br />

reš en j im a koj a s e v e ć kor is t e z a u p o t­<br />

pu nja va nje rad nih to ko va.<br />

- Po jed no sta vlje no upra vlja nje:<br />

Mo guć nost pri la go đa va nja bez bedno<br />

snim pra vi li ma i po kre ta nje ak ci ja<br />

re a go va nja ši rom bez bed no snih leje<br />

ra iz jed ne kon zo le ume sto swi vel<br />

cha ir me nadž men ta.<br />

“Sto je ći na tri de ce ni je ino va ci ja,<br />

Trend Mi cro je bio na če lu br zo rastu<br />

ćeg XDR pro sto ra. No, poš to XDR<br />

re še nja pre pla vlju ju tr žiš te, mi ide mo<br />

da lje i nu di mo vi še”, re kao je Trend<br />

Mi cro COO Ke vin Sim zer. “Na ša<br />

O kom pa ni ji Trend Mic ro<br />

www.trend mic ro.com<br />

Trend Mic ro, glo bal ni li der u saj ber bez bed no sti, po ma že da svet<br />

bu de si gu ran za raz me nu di gi tal nih in for ma ci ja. Ko ri ste ći 30 go di na<br />

bez bed no sne eks per ti ze, is tra ži va nja glo bal nih pret nji i kon ti nu i rane<br />

ino va ci je, Trend Mic ro omo gu ća va ot por nost pred u ze ći ma, vlada<br />

ma i ko ri sni ci ma po ve za nim re še nji ma ši rom cloud rad nih to ko va,<br />

kraj njih ta ča ka, ema i la, II OT-a i mre ža. Na ša XGen bez bed no sna<br />

stra te gi ja po kre će na ša re še nja me đu ge ne ra cij skom me ša vi nom<br />

teh ni ka ko je su op ti mi zo va ne za ključ na okru že nja i ko ri ste de lje ne<br />

iz veš ta je o pret nja ma ra di bo lje, br že zaš ti te. Sa pre ko 6.700 za posle<br />

nih u 65 ze ma lja i naj na pred ni jim svet skim is tra ži va njem glo balnih<br />

pret nji i iz veš ta va njem, Trend Mi cro omo gu ća va or ga ni za ci ja ma<br />

da obez be de svoj po ve za ni svet.<br />

Trend Mi cro Vi sion One plat for ma<br />

po ma že da se do bri si gur no sni timo<br />

vi uči ne sjaj nim po mo ću jed nostav<br />

nog iden ti fi ko va nja ključ nih potre<br />

ba i omo gu ća va nja br zih ak ci ja.<br />

Ova plat for ma za od bra nu od pret nji<br />

će se i da lje raz vi ja ti kao od go vor na<br />

pro men ljiv pej zaž pret nji i in fra struktu<br />

ru na ših ko ri sni ka."<br />

Po red slo je vi te bez bed no sti iz kompa<br />

ni je Trend Mi cro, ko ri sni ci se mo gu<br />

la ko po ve za ti na ovu no vu plat for mu<br />

dru gim bez bed no snim teh no lo gija<br />

ma kao što su ne za vi sne plat forme<br />

za end-po int zaš ti tu, SI EM i SO­<br />

AR-i, uklju ču ju ći no ve in te gra ci je sa<br />

For ti ne tom, Mic ro soft Sen ti ne lom i<br />

Splun kom, da na bro ji mo sa mo ne ke.<br />

Ko ri sni ci ko ji su ra ni adop te ri sprem<br />

ni su da ra de na raz vo ju mo gućno<br />

sti in te gra ci je iz van SI EM i SO AR,<br />

sa re še nji ma kao što su fa jer vo li, reše<br />

nja za pro da ju ka ra ta, upra vlja nje<br />

iden ti te tom i pri stu pom. Io<br />

No vi IDC-jev blog na stao je od bri fin ga pre lan si ra nja i ula zi u da lje de ta lje<br />

no ve Trend Mi cro plat for me. Da bi ste sa zna li vi še o Trend Mi cro Vi sion One,<br />

po se ti te Trend Mic ro.com.<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Mi gradimo p


http://www.erazvoj.com<br />

oslovne veze<br />

Podnaslov


Ac ro nis Cyber Pro tect<br />

šti ti IT in fra struk tu ru<br />

fud bal skih klu bo va<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Zaš ti ta po da ta ka vr hun skih fud bal skih klu bo va do stup na je u Srbiji<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


U<br />

da naš njem vr hun skom<br />

spo r tu si gur nost in forma<br />

ci ja i ana li za vla sti tog<br />

i pro­tiv­nič­kih ti­mo­va va­žni­ja je ne­go<br />

ika­da. Iz­grad­nja po­bed­nič­ke stra­tegi­je<br />

pod­ra­zu­me­va i be­le­že­nje i anali<br />

zi ra nje ve li kog bro ja de ša va nja, doda<br />

va nja, kon ta ka ta i go lo va. Ac ro nis<br />

Cyber Pro­tect po­ma­že klu­bo­vi­ma<br />

kao što su AS Ro ma ili Ar se nal da<br />

zaš­ti­te svo­je po­dat­ke i za­dr­že prednost<br />

nad kon ku ren ci jom.<br />

Ac ro nis re še nja 100% si gur nog,<br />

au to ma ti zo va nog bac ku pa do stup<br />

na su ma lim i sred njim pred u zeći­ma<br />

i in­sti­tu­ci­ja­ma pu­tem teh­nološ<br />

kog part ner stva sa oda bra nim IT<br />

partnerima i kod nas. Acronis rešenja<br />

nu de 100% si gu ran au to ma ti zo va ni<br />

bac kup, zaš ti tu po da ta ka od ha kerskih<br />

i ran som ver na pa da, jed no stav­nu<br />

i pri­stu­pač­nu zaš­ti­tu va­ših IT siste<br />

ma, si gur nu raz me nu po da ta ka,<br />

digitalnu notarizaciju i e-potpisivanje.<br />

AI i ML za AS Ro mu<br />

U fud bal skom sve tu, ove go di ne<br />

Ac ro nis je ob ja vio teh no loš ku sarad­nju<br />

na po­lju veš­tač­ke in­te­li­genci­je<br />

- "Zva­nič­ni AI part­ner" - sa itali<br />

jan skim ve li ka nom AS Ro mom. Acro­nis<br />

će klu­bu obez­be­di­ti re­še­nja<br />

ba­zi­ra­na na veš­tač­koj in­te­li­gen­ci­ji<br />

(AI) i "mac hi ne le ar nin gu" (ML) ka ko<br />

bi se pro ce si ra le in for ma ci je ko je su<br />

ključ­ne za op­ti­mi­zo­va­nje sport­skih<br />

Specijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


i po slov nih pro ce sa u ita li jan skom<br />

klu­bu. Part­ner­stvo uklju­ču­je i re­še­nja<br />

za saj­ber zaš­ti­tu ključ­nih po­da­ta­ka i<br />

in fra struk tu re.<br />

Fo kus sa rad nje je upo tre ba AI i ML<br />

teh­no­lo­gi­ja ko­je će bi­ti pri­me­nje­ne u<br />

ana li zi po da ta ka i u mno gim dru gim<br />

re še nji ma gde AS Ro ma ko ri sti da bi<br />

zaš ti tio svo je si ste me. Jed no od reše<br />

nja je Ac ro nis Cyber Pro tect, in tegri<br />

sa na zaš ti ta po da ta ka ba zi ra na na<br />

veš­tač­koj in­te­li­gen­ci­ji po­mo­ću koje<br />

se or ga ni za ci ja šti ti od saj ber napa<br />

da, gu bit ka po da ta ka, te ra di backup<br />

i opo ra vak po da ta ka, šti ti se od<br />

mal ve ra… sve iz je din stve ne ope rativ<br />

ne kon zo le.<br />

Efi ka sna zaš ti ta<br />

po da ta ka<br />

Arsenal je jedan od pionira u koriš­će­nju<br />

po­da­ta­ka za po­bolj­ša­nje perfor­man­si<br />

ti­ma i svi ključ­ni fak­to­ri se u<br />

ovom klu­bu pa­žlji­vo pro­u­ča­va­ju pre,<br />

tokom i posle svake utakmice. U Arse<br />

na lu zna ju da su ovi po da ci iz u zet­no<br />

vred­ni i mo­ra­ju bi­ti zaš­ti­će­ni.<br />

Upra vo zbog to ga, na sta lo je part<br />

ner stvo sa Ac ro ni som. Teh no loš ka<br />

sa rad nja en gle skom klu bu osi gu ra va<br />

saj­ber zaš­ti­tu nji­ho­ve ras­tu­će IT infra<br />

struk tu re.<br />

Kao zva­nič­ni part­ner, Ac­ro­nis daje<br />

ala te za efi ka snu i si gur nu zaš titu<br />

svih po da ta ka, apli ka ci ja i si stema<br />

unu tar Ar se na lo ve in fra struk tu re,<br />

a uklju­ču­je i Ac­ro­nis Cyber Bac­kup.<br />

Ac­ro­nis je obez­be­dio i si­gur­no čuva<br />

nje po da ta ka za pr vi tim i za akade­mi­ju,<br />

što pod­ra­zu­mje­va 8TB prosto<br />

ra go diš nje ko li ko no se po da ci<br />

sa 875 utak­mi­ca. Kao zva­nič­na backup<br />

plat for ma Ar se na la, Ac ro nis poma­že<br />

u ra­du sa ra­stu­ćim ko­li­či­na­ma<br />

po da ta ka i osi gu ra va kon ti nu i tet poslo<br />

va nja.<br />

Broj na part ner stva<br />

Ni su Ar se nal i AS Ro ma je di ni klubo<br />

vi sa ko ji ma Ac ro nis bli sko sa rađu­je.<br />

Ne­dav­no su us­po­sta­vlje­ni i<br />

part ner ski od no si sa Li ver po o lom,<br />

Man che ster Cityjem, In ter om, Atle ticom<br />

iz Ma dri da i Aja xom. U For mu li<br />

1, Ac­ro­nis već niz go­di­na sa­ra­đu­je sa<br />

ti mom Wil li ams. Io<br />

Kontakt:<br />

nebojsa.stankic@zebra.cz<br />

ISpecijalno izdanje :: <strong>TOP</strong> <strong>CLOUD</strong> <strong>2021</strong>


Specijalno izdanje:<br />

BRENDOVI I TRENDOVI<br />

ISSN 1821 - 4169


POSLOVNI<br />

KONTINUITET<br />

ILI DISKONTINUITET<br />

ISSN 1821 - 4169<br />

I SPECIJALNO IZDANJE :: Digitalna transformacija 2.0


Generalni pokrovitelj Servisa<br />

XX<br />

Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 96/97

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!