23.12.2012 Views

Poklicna matura 2003 – Slovenščina

Poklicna matura 2003 – Slovenščina

Poklicna matura 2003 – Slovenščina

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Uvod:<br />

<strong>Poklicna</strong> <strong>matura</strong> <strong>2003</strong> <strong>–</strong> <strong>Slovenščina</strong><br />

Za začetek naj razjasnim, kako sploh poteka ustni del izpita pri poklicni maturi za Slovenščino.<br />

Najprej »izžrebaš« list na katerem so vsa vprašanja, na katera bo potrebno odgovoriti. Če so vprašanja<br />

pretežka jih lahko enkrat zamenjaš (splača se menjati list z vprašanji le takrat, če je večina vprašanj<br />

pretežka in ne takrat, ko je pretežko le eno vprašanje). Menjanje vprašanj ti normalno ne sme znižati<br />

končne ocene.<br />

Po »žrebu« sledi dvajset minut priprave. Za pripravo dobiš konceptni list, na katerega je dobro, da si<br />

napišeš oporne točke <strong>–</strong> z njihovo pomočjo potem poteka odgovarjanje bolj tekoče.<br />

Za pripravo pa sledi odgovarjanje na vprašanja. Najprej je potrebno prebrati delo (pesem, odlomek),<br />

ki je na listu vprašanj. Prebrano mora biti jasno, pravilno in upoštevati je potrebno ločila. Za tem<br />

sledijo vprašanja iz književnosti, ki se nanašajo na to delo.<br />

Kot zadnje pa je na listu vprašanj še neumetnostno besedilo, katerega je treba najprej prepoznat, nato<br />

pa je še nekaj vprašanj, ki se navezujejo na to besedilo (stavčni členi, zakaj besedilo ni napisno<br />

pravilno…).<br />

Spodaj napisana vprašanja so iz Šolskega centra Velenje, Poklicne in tehniške elektro in računalniške<br />

šole. Odgovori na njih pa so iz Interneta.<br />

Spodaj napisana vprašanja in vprašanja na »izžrebanih« listih niso enaka! So si pa malo podobna, je<br />

pa res, da če poznaš vse odgovore na spodnja vprašaja znaš tudi odgovoriti na vprašanja na maturi.<br />

Odgovori na vprašanja so iz Interneta, slišati pa je bilo tudi, da jih nekateri prodajajo za okoli 3000<br />

SIT <strong>–</strong> popolna neumnost, saj avtor odgovorov sploh ni napisal sam, ampak so skopirana iz spletne<br />

strani http://solajenora.krneki.org. Večina odgovorov je napisana »po gimnazijsko«, torej so napisani<br />

preveč na dolgo, ter ne povedo skoraj nič o delu oz. o vsebini dela.<br />

V glavnem, dobro si je prebrati pred poklicno maturo nekajkrat te odgovore na vprašanja, vsa dela iz<br />

beril 1,2,3, ter nekaj malega o vrstah neumetnostnih besedil, pa še preleteti vse šolske zvezke od 1. do<br />

4. letnika (če jih imaš in če je sploh kaj napisono v njih).<br />

Veliko sreče<br />

pri opravljanju poklicne mature!<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

<strong>2003</strong> © S.N.H.P.<br />

http://users.volja.net/snhpage<br />

Avtor SNHP<br />

Stran: 1


Vprašanja:<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Seznam izpitnih vprašanj za ustni izpit iz Slovenščine<br />

1. Antična književnost: časovna umestitev, grška književnost.<br />

2. Homer: Odiseja (mit o trojanski vojni; ep, epsko)<br />

3. Sofoklej: Kralj Ojdip (tebanski mit, antično gledališče, nastanek tragedije, pojem<br />

tragičnosti)<br />

4. Biblija: nastanek Biblije, njena sestava, njen kulturni in literarni pomen.<br />

5. Prilika o izgubljenem sinu (prilika).<br />

6. Brižinski spomeniki: čas nastanka, vsebina, pomen.<br />

7. Renesansa: oznaka obdobja; zgodovinske in kulturnozgodovinske značilnosti časa.<br />

8. Shakespeare: Romeo in Julija (zgradba drame, prostor, čas, osebe, renesančno gledališče)<br />

9. Protestantizem na Slovenskem<br />

10. Proti zidavi cerkva: avtor, protestantske ideje v besedilu.<br />

11. Na noviga lejta dan: avtor, pridiga, zgradba, baročni slog pridige.<br />

12. Razsvetljenstvo na Slovenskem.<br />

13. Ta veseli dan ali Matiček se ženi: avtor, začetki slovenskega gledališča, komedija, vrsta<br />

komike v drami.<br />

14. Evropska romantika: značilnost literarne smeri, predstavniki, družbeni in kulturno-<br />

zgodovinski okvir.<br />

Epika, lirika.<br />

15. Puškin: Jevgenij Onjegin, romantično pripovedništvo, razloži pojem odvečnega človeka v<br />

romanu.<br />

16. Romantika na Slovenskem: značilnost obdobja, splošni in kulturnozgodovinski okvir;<br />

predstavniki kulturnega življenja; pesništvo.<br />

17. Prešeren: Sonetni venec (zgradba Sonetnega venca, motivna in tematska analiza besedil,<br />

Magistrale, akrostih).<br />

18. Prešeren: Zdravljica (nacionalna in politi na ideja v napitnici).<br />

19. Prešeren: Krst pri Savici (zgradba pesnitve, razloži pesniški obliki tercino in stanco, tema<br />

in ideja pesnitve)<br />

20. Evropski realizem in naturalizem: družbeno in kulturnozgodovinski okvir in predstavniki.<br />

Pripovedništvo in dramatika.<br />

21. Flaubert: Gospa Bovary (snov, zgodba, čas in prostor v romanu).<br />

22. Dostojevski: Zlo in kazen: psihološki realizem; oznaka oseb, kraj in čas dogajanja v<br />

romanu.<br />

23. ali Tolstoj: Vojna in mir.<br />

24. Zola: Beznica (naturalizem v pripovedništvu).<br />

25. Ibsen: Nora (vsebina drame; tezna drama in analitična tehnika)<br />

26. Med romantiko in realizmom na Slovenskem: značilnosti obdobja, splošno- in literarno-<br />

zgodovinski okvir, predstavniki, smeri in programi.<br />

27. Jurčič: Deseti brat ( vsebina, začetek slovenskega romana, romantični in realisti in<br />

elementi v romanu).<br />

28. Jenko: Tilka (začetki slovenske novele, značajevaka ali obraz, teme., motivi, pripovedne<br />

osebe in slog).<br />

29. Kersnik: Agitator (zgodba, pripovedovalec) ali<br />

30. Kersnik: Jara gospoda (zgodba, pripovedovalec)<br />

31. Tavčar: V zali (okvirna pripoved, motivi, teme, ideja)<br />

32. Tavčar: Visoška kronika ( okvirna pripoved, motivi, teme ideje v romanu, pojem<br />

zgodovinskega romana)<br />

33. ali Tavčar: Cvetje v jeseni.<br />

Stran: 2


34. Jenko: Obrazi <strong>–</strong> V., VII., X. ( pesništvo med romantiko in realizmom, vloga podobe v<br />

Obrazih, oblika pesmi, verz, kitica).<br />

35. Gregorčič: Njega ni (povezava med ljudsko in umetno liriko).<br />

36. Aškerc: Mejnik (balada, epske in dramske prvine, monolog, dialog).<br />

37. Evropska nova romantika/ moderna : zgodovinski okvir, literarne smeri in predstavniki,<br />

motivi, ideje, snov.<br />

38. Wilde: Saloma (poeti na drama, motivi, snov).<br />

39. Kette: Na trgu (tema pesmi, podoknica, zvočni učinki, personifikacija)<br />

40. ali Kette: Spomini (motivi, oblika, zgradba pesmi, metaforika).<br />

41. Cankar: Martin Kačur (tema, ideje, osebe in zgradba).<br />

42. Cankar: Hlapci ( tematska in idejna analiza drame, tragičnost v drami).<br />

43. Cankar : Podobe iz sanj: Kostanj posebne sorte (pojem črtica, simbolika v črtici, motiv,<br />

ideja).<br />

44. Župančič : Z vlakom (motivi, teme, jezik in slog pesmi)<br />

45. ali Župančič : Duma.<br />

46. Književne smeri v 20. stoletju.<br />

47. Kafka: Preobrazba (tematika, groteska).<br />

48. Slovenska književnost pred 2. svetovno vojno (družbeni in kulturnozgodovinski okvir,<br />

literarne smeri, predstavniki, zvrsti).<br />

49. Kosovel: Otožje (občutje in podoba; jezik in slog v pesmi)<br />

50. ali Kosovel: Slutnja (nominalni slog, impresionizem).<br />

51. Kosovel: Ekstaza smrti (ekspresionizem, ideje in slog v pesmi).<br />

52. Kosovel: Kons 5 (konstruktivizem v pesmi).<br />

53. Grum: Dogodek v mestu Gogi (dramska tehnika, ekspresionisti ne in groteskne prvine).<br />

54. Pregelj: Matkova Tina (ekspresionisti ne prvine v noveli).<br />

55. Prežihov Voranc: Samorastniki (socialni realizem, motivi, sporočilo in slog v noveli).<br />

56. Prežihov Voranc:Boj na požiralniku (socialni realizem, motivi, sporočilo in slog v<br />

noveli).<br />

57. Ciril Kosmač: Tantadruj (osebe, tema, realisti ne, fantasti ne prvine, slog, barve in<br />

zvočnost)<br />

58. Kajuh: Bosa pojdiva dekle obsorej (lirika upora, kontrasti v pesmi, ponavljanja)<br />

59. Svetovna književnost po 2. svetovni vojni (družbeni in socialnozgodovinski okvir,<br />

literarne smeri in predstavniki).<br />

60. Camus: Tujec (filozofija absurda v književnosti).<br />

61. Smeri v slovenski književnosti po 2.svetovni vojni, povezave s predvojno književnostjo.<br />

62. Menart: Croquis (intimizem v povojni poeziji, analiziraj jezik in stil).<br />

63. Pavček: Še enkrat glagoli (bivanjska tematika v pesmi, analiziraj jezik in slog).<br />

64. Kovič: Južni otok (iskanje idealitete, oblika pesmi).<br />

65. Zajc: Črni deček (razloži absurd v sodobni poeziji, verz).<br />

66. Strniša: Večerna pravljica (groteskne prvine v pesmi).<br />

67. Makarovič: Zeleni Jurij (aktualizacija ljudske motivike).<br />

68. Šalamun: Maline so (modernizem v pesmi, pesniški jezik).<br />

69. Pripovedništvo po 2. svetovni vojni na Slovenskem (motivno <strong>–</strong> tematske in slogovne<br />

prvine).<br />

70. Zupan: Menuet za kitaro (vojni roman, modernisti ni pripovedni postopki).<br />

71. Zidar: Sveti Pavel (družbenokritični realizem v romanu, jezik in slog romana)<br />

72. Dramatika po 2. svetovni vojni na Slovenskem (moderna, tematska in dramaturška<br />

iskanja).<br />

73. Jovanovič: Generacije (moderna slovenska satira).<br />

74. Jančar: Veliki briljantni valček (moderna groteskna drama).<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 3


J E Z I K<br />

1. URADNO VABILO<br />

2. ZAHVALA<br />

3. OPRAVIČILO<br />

4. IZJAVA<br />

5. PROŠNJA<br />

6. POTRDILO<br />

7. POOBLASTILO<br />

8. JAVNO VABILO<br />

9. ZAHVALA<br />

10. PISMO<br />

11. OBVESTILO<br />

12. POROČILO<br />

13. NOVICA<br />

14. PREDSTAVITEV OSEBE<br />

15. INTERVJU<br />

16. REPORTAŽA<br />

17. OCENA<br />

18. POLJUDNOZNANSTVENI ČLANEK<br />

19. BESEDILO EKONOMSKE PROPAGANDE<br />

20. ŽIVLJENJEPIS<br />

21. ZAPISNIK<br />

Pri razčlenitvi neumetnostnih besedil je potrebno:<br />

- prepoznati namen, temo (morebitne podteme) in bistvene podatke besedila ter razmerje med<br />

njimi,<br />

- ugotoviti okoliščine nastanka besedila,<br />

- ugotoviti besedilno vrsto po merilih za razvrščanje glede na:<br />

• praktični namen,<br />

• prenosnik,<br />

• spodbujanje naslovnika k odzivu,<br />

• razodevanje sporočevalca,<br />

• izbrani krog naslovnikov,<br />

• družbeno razmerje med sporočevalcem in naslovnikom,<br />

• sporočilni namen,<br />

• slogovni postopek,<br />

- ugotoviti vlogo besednih in nebesednih spremljevalcev pisanja oz. govorjenja,<br />

- ugotoviti pomensko povezanost povedi med seboj ter prepoznati, kako je izražena,<br />

- ugotoviti slovnično povezanost povedi med seboj ter prepoznati, kako je izražena,<br />

- ugotoviti aktualnostno povezanost povedi med seboj ter prepoznati, kako je izražena.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 4


Odgovori na vprašnanja <strong>–</strong> Književnostni del:<br />

1. Antična književnost: časovna umestitev, grška književnost:<br />

• Grško anticčno književnost delimo na tri obdobja:<br />

a.) Predklasično (arhaicno) obdobje. Traja od 8 st.p.n.š. do 5.st.p.n.š. Razvijejo se epika (ep) in lirika (ljubezenska).<br />

b.) Klasicno (Artiško) obdobje. Traja ob 5 st.p.n.š. do 4 st.p.n.š. razvije se dramatika (tragedija, komedija), proza (govorniška in<br />

filozofska proza).<br />

c.) Helenisticno<br />

• Predstavniki grške književnosti so bili: Ajshil, Sofokles, Evripid, Aristofan.<br />

Razvila se je tudi rimska književnost, ki je bila močno povezana z grško. Njen začetek predstavlja predvsem Odisej v latinščino leta<br />

240 pr.n.š. najpomembenjše delo rimske epike je Vergilov ep Eneida. Nastal je po zgledu Homerjevih pesnitev. Tudi rimski liriki so se<br />

zgledovali pri grških vzorih, v poezijo pa so vnašali nove motive. V dramatiki so Rimljani bolj kot tragedijo razvili komedijo.<br />

2. Homer:Odiseja (mit o trojanski vojni;ep, epsko):<br />

Homer je bolj ali manj mitski grski pesnik, o katerem ze v antiki ni bilo zanesljivih podatkov. Predstavljali so si ga kot slepega in starega<br />

potujocega pevca - rapsoda. Sedem mest je trdilo, da je doma v njih.<br />

Kot ni znano kaj vec o njegovem življenju, tako je vprašljivo tudi avtorstvo njegovega dela. Ustvaril naj bi (na podlagi starejših izrocil) oba<br />

glavna grska epa: Iliado (o vojni med Grki in Trojanci) in Odisejo (o vracanju grškega junaka Odiseja iz Troje na rodno Itako). Zaradi<br />

nejasnosti avtorstva (ali je en pesnik napisal oba epa ali ne) se je razvilo tako imenovano homersko vprašanje. Homerju so v antiki<br />

pripisovali še tako imenovane kiklicne epe (teme v zvezi s Trojo) in pa heroicno - komicni ep Vojna žab in miši (Batrahomiomahija).<br />

Nastanek: Odiseja je verjetno nastala okrog leta 750 p.n.š. To sklepajo iz notranje zgradbe, kajti v delo so vpleteni nove dežele (Italija, S<br />

Afrika, Sicilija), ki so jih odkrili mornarji, v Grciji se razvija neka oblika demokracije (ljudski zbor), bazileosi niso vec despoti, temvec že<br />

skrbijo za blagor svojih ljudi, vse te spremembe pa so se zgodile nekje v tem casu.<br />

Zgradba: Odisejo sestavlja 24 spevov, od katerih jih prva polovica opisuje Odisejeve blodnje (nastali so po mitu o potovanju v Had) in to je<br />

motiv junaka, ki prodre na svet mrtvih in se vrne iz njega, druga polovica pa opisuje Odisejevo trplenje na domacem otoku. Njen motiv je<br />

mornar, ki se po dolgih blodnjah vrne domov v trenutku, ko se njegova žena skoraj ponovno poroci.<br />

V Odiseji notranji cas ni vec linearen, temvec je najprej opisanih 33 dni od prvega zasedanja bogov do Odisejevega pripovedovanja pri<br />

Faiakih, nato opisujuje Odisej svoje dogodivšcine, ki se niso bile povedane, potem pa je opisanih še zadnjih 7 dni.<br />

Opis oseb: Odisej je pameten, zvit, ve kaj hoce, najprej si polozaj ogleda, nato udari, veseljaci le ce je preprican, da je na varnem;<br />

Evrilohos pooseblja Odisejeve tovariše; je nepremišljen, zavida Odiseju njegovo cast in razum, ko zmaga, se umakne na varno;<br />

Penlopa pooseblja zvesto ženo; noce se porociti z drugim, ceprav ni že 20 let videla svojega moža;<br />

Telemah pooseblja nekoga, ki nekaj išce, kar se ni nikoli videl, a upa, da bo našel; je pripravljen da takoj unici vse hudubno-snubce;<br />

Kirka - carovnica je hinavska, zahrbtno škoduje vsakemu, ki je šibkejsi od nje, z mocnejsim pa se takoj resnicno spoprijatelji;<br />

Kalipsa - nimfa s silo zadržuje Odiseja dalec od doma, vendar ga ne uspe prepricati, naj se poroci z njo, ceprav mu ponuja nesmrtnost,<br />

vecno mladost in bogastvo;<br />

Polifem - Kiklop napade vsakogar, kogar vidi;<br />

Antinoos - voditelj snubcev odkrito pokaže, kar misli, vcasih se zamisli nad storjenimi dejanji;<br />

Evrimahos - snubec se posmehuje vsemu, zahrbten, hinavski;<br />

Tejrezij - vedez pooseblja zmago razuma nad smrtjo;<br />

Zacetek: Ko so Grki porušili Trojo, si je Ajas prisvojil Atenino svecenico Kasandro, zato so se bogovi razjezili na Grke od katerih se jih je<br />

nekaj po dolgih mukah vrnilo domov, ali pa se sploh niso.<br />

Vsebina: Ko je Odisej s svojimi 12 ladjami zapustil ruševine Troje, je mimogrede zavil v Tracijo in tam zasedel mesto Kikonov, Ismaru.<br />

Tam se je predolgo zadržal, tako da so mu Kikoni okrepljeni s svojimi zavezniki pobili 70 mož preden se je lahko umaknil. Nato je prispel<br />

do S Afrike, do dežele Lotofagov, ki so jedli lotosove sadeže. Potem je prispel do Sicilije do Kozjega otoka, kjer so se oskrbeli s kozjim<br />

mesom, in preiskal še deželo Kiklopov, kjer ga v svoji luknji zadržal Kiklop Polifem, Pozejdonov sin, ki mu je požrl 6 ljudi, preden ga je<br />

Odisej oslepil. Za to dejanje si je nakopal Pozejdonovo jezo. Odisej je sedaj prispel k Eolu, bogu vetrov, kjer ga je ta najprej pogostil, nato<br />

pa mu je dal meh v katerega je zaprl vse škodljive vetrove, Odisejevi tovariši pa so ga odprli, in tako jih je nastali vihar vrgel nazaj na Eolov<br />

otok, ta pa jih je pregnal. Pripluli so do otoka Telepolosa, kjer so prebivali ljudožerci Lajstrigoni. Ti so s kamenji unicili vse ladje razen<br />

Odisejeve, ta pa jih je prispeljala na otok Ajajo, kjer je prebivala carovnica Kirka. Ta je najprej zacarala nekaj mornarjev v svinje, Odisej pa<br />

ni mogla, ker je bil zašciten s carobno korenino moli. Na njegovo željo jih je nato spet spremenila v ljudi. Pri Kirki so ostali eno leto, nato<br />

pa so odšli k enemu od vhodov v Had vprašat mrtvega vedeža Tejrezija za pot domov. Po njegovih navodilih so se vrnili h Kirki in nato<br />

mimo siren (sredozemska medvedica) ter Scile in Karbide (preliv Italija - Sicilija) prispeli do otoka, kjer so se pasla goveda soncnega boga<br />

Helija. Vihar jih je tako dolgo zadrževal na otoku, da jim je pošla vsa hrana in so pojedli nekaj goved. Za kazen jim je poslal Zeus nevihto, v<br />

kateri se je potopila ladja in vsi Odisejevi spremljevalci, on sam pa se je na jamboru uspel prebiti mimo Karibde. Naplavilo ga je na otok<br />

Ogigijo, kjer je prebivala nimfa Kalipso. Ta ga je nato 7 let zadrževala kot moža, nato pa ga je na ukaz bogov morala pustiti, da je odplul na<br />

splavu. Presenetil ga je Pojzedon, ki mu je potopil splav, rešila pa morska nimfa, ki mu je dala nepotoplivi šal, ki ga je nato Odisej cez ramo<br />

vrgel v morje, ko je priplaval na otok Krf, kjer so prebivali Faiaki. Pred mesto ga je privedla kraljeva hcerka, nato pa je sam prišel do kralja,<br />

ki ga je pogostil. Odisej je nato naslednji dan zmagal na tekmovanju v metanju diska, se odkril in pripovedoval svoje dogodivšcine. Cez dva<br />

dni so ga Faiaski mornarji izkrcali na Itaki skupaj z zakladi, ki so mu jih dali, Pozejdon pa se jim je masceval in jim ladjo spremenil v skalo.<br />

Odisej je svoje zaklade skril, Atena pa ga je spremenila v starca, tako da ga nihce ne spozna.<br />

Nato se je odpravil k svojemu svinjskemu pastirju Evmajosu, kjer je ostal tri dni. Medtem se mu je pridružil njegov sin Telemah, ki je bil<br />

medtem v Ferah in Šparti, kjer je poizvedoval po svojem ocetu. Odisej se mu da spoznati, nato pa se loceno napotita v palaco. Med potjo<br />

brcne Odiseja njegov kozji pastir Melantej. V palaci Odiseja žalijo snubci, on pa premlati beraca Irisa, ki ga napade. Zvecer se hoce z njim<br />

pogovoriti njegova žena Penelopa, vendar jo zavrne. Ko mu umiva noge njegova stara služabnica, ga spozna. Naslednji dan se Odisej<br />

udeleži tekme z lokom, ki ga nihce ne more napeti, in izstreli puscico skozi 12 sekir. Razkrije se svinjskemu in govejemu pastirju, nato pa z<br />

njima in s svojim pobije vseh 108 snobcev, 12 hudobnih služabnic in kozjega pastirja. Spozna ga njegova žena. Naslednji dan odide na<br />

posestvo svojega oceta in se mu pokaže. Skupaj s svojimi služabniki pobije nekaj upornih mešcanov, nato pa naredi Atena na Zevsov ukaz<br />

premirje.<br />

Zakljucek: Odisej se je v svoji starosti po napotkih vedeža Tejrezija napotil na celino, da bi se spravil s Pozejdonom. Tako dolgo je hodil z<br />

veslom na rami, dokler ni prišel med ljudi, ki niso vedeli za morje. Tam se je porocil s kraljico Tesportijancev in tam ostal, dokler ni njegov<br />

sin odrasel. Nato se je vrnil na Itako, kjer ga je po nesreci ubil njegov sin, ki ga je imel s Kirko.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 5


Ep je pripoved, pripovedovanje, svoj čas je bil ep najznamenitejša pripovedna književna vrsta, verificirana ter pogosto zelo nadrobna<br />

pripoved o usodnih dejanjih in bojih velikih junakov in bogov. V stoletjih se je spreminjal, saj poznamo npr. tudi ljudski ep, živalski ep,<br />

religiozni ep. V 19. stoletju se je ep dokončno umaknil romanu.<br />

Glavne značilnosti: ritmična vezanost (enakomeren verz), privzdignjen jezik in slog, praviloma velik obseg. V antiki je že zgodaj dosegel<br />

vrh s Homerjevo Iliado in Odisejo; v rimski literaturi je po grškem zgledu nastal umetni ep (Vergilova Eneida); v srednjem veku germanski<br />

junaški ep: najprej pri Anglosasih (Beowulf), nato Francozih (Pesem o Rolandu), Spancih (Pesem o Cidu), Nemcih (Pesem o Nibelungih); v<br />

visokem srednjem veku se je ep razvil v obliko verznega viteškega romana; poseben primer je primer religiozno alegoričnega epa<br />

(Dantejeva Božanska komedija); v renesansi viteški ep (Boiardo, Ariosto); nacionalno ali krščansko zgodovinski ep (Tasso); v baroku zadnji<br />

vrh Miltonov Izgubljeni raj; v 18. stoletju razpadanje epske forme, krajši idilični ep (Goethejev Herman in Doroteja), v romantiki drugačne<br />

oblike daljših pesnitev.<br />

Epski slog v odiseji: Glavna slogovna značilnost Homerjevih epov je epska širina, ki botruje tudi obsegu pesnitev. Epsko širino ustvarjajo<br />

podrobni opisi, številni okrasni pridevki, obsežne in pogoste primere, ponavljanja, govori in dvogovori.<br />

3. Sofoklej: Kralj Ojdip (tebanski mit, antično gledališče, nastanek tragedije, pojem tragičnost:<br />

Tragedije so izvajali na prostem v obsežnih gledališčih (amfiteater), v katerih je bilo prostora tudi za 30000 gledalcev. V sredini je bil<br />

polkrožen prostor, plesišče (orchestra), namenjen zboru. Orchestra je bila na na eni strani zaključena z odrsko stavbo (skene), na drugi pa s<br />

prostori za gledalce. Prednji del odrske stavbe se je imenoval proskenion, na njem so namestili kulise. V grški tragediji je imel zelo<br />

pomembno vlogo zbor, ki je plesal, pel, komentiral dogajanje, se veselil prijetnega in obupaval nad zlim. V dogajanje je vnašal lirsko<br />

razpoloženje. Igralci so bili samo moški in so igrali tudi ženske vloge. Nosili so maske in dolge halje, na nogah so imeli koturne. Oder je bil<br />

prazen, brez rekvizitov.<br />

Nastanek tragedije ni popolnoma pojasnjen, verjetno pa izhaja iz obredov v čast boga Dioniza, pozneje pa so temeljna snov zgodbe o<br />

mitoloških herojih.<br />

Tragedijo je opredelil Aristotel v svoji znameniti Poetiki: gre za pretresljive dogodke iz grške mitologije, največkrat z žalostnim izidom, ko<br />

se junakova usoda iz sreče obrne v nesrečo. Pri tem naj bi gledalec občutil neko notranje očiščenje ali katarzo (sprva pretresenost, ki ji sledi<br />

pomiritev ob dojetju usodnih dogodkov, ki jih človek lahko prenese ).<br />

Značilnost tragedije je tragičnost, ki nakazuje brezizhodnost človeka v neki situaciji. Gre za okoliščine, ki onemogočajo, da bi človek<br />

veroval v najvišje smotrne zakonitosti v sebi in svetu. Osnovni gibali tragedije sta tragične situacija in tragični značaj (npr. tragična<br />

strastnost).<br />

Za grško dramatiko je značilna enotnost kraja, časa in dogajanja, pa tudi oseb. Tragedija je imela strogo zgradbo: zasnova (predzgodba),<br />

zaplet, vrh, razplet, razsnova (pozgodba). Zgodba se razvija pred gledalci (sintetična tehnika), za razumevanje pomembne informacije iz<br />

preteklosti pa posreduje zbor (analitična tehnika).<br />

Sofokles je v času svojega ustvarjanja precej spremenil potek gledališke igre:<br />

- uvedel je 3. igralca, kar je povečalo razgibanost<br />

- povečal je zbor z 12 na 15 igralcev<br />

- zrahljal je okvir tragedije (prej vse 3 tragedije na isto temo, zato razvlečenost, zdaj zgoščenost in s tem globlji učinek).<br />

Tebanski mit (predzgodba tragedije Kralj Ojdip). Kralj Laos je bil kralj v grških Tebah. Prerokovano mu je bilo, da ga bo ubil lastni sin. Ko<br />

mu je `ena Jokasta rodila sina, sta ga izro~ila pastirju, češ naj ga izpostavi zverem. Pastirju se je otrok smilil, zato ga je predal korintskemu<br />

pastirju, ki je otroka odnesel na korintski dvor. Ojdipa je posvojil vladarski par. Ko je Ojdip odrasel, se je šel v preročišče Delfe pozanimat o<br />

svoji usodi. Izvedel je, da bo ubil očeta in se poročil s svojo materjo. Da se prerokba ne bi uresničila, je odšel v tujino. Na nekem razpotju je<br />

naletel na kralja Laja s spremstvom in v prepiru ubil vse razen nekega slu`abnika. Pred Tebami je tedaj razsajala pošast Sfinga in ubila<br />

vsakogar, ki ni rešil njene uganke. Začasni tebanski vladar Kreon, Jokastin brat, je obljubil zmagovalcu tebanski prestol in kraljico Jokasto<br />

za ženo. Ojdip je Sfingino uganko razrešil in prerokba se je v celoti izpolnila. Z Jokasto je imel štiri otroke. sina Eteokla in Polinejka ter<br />

hčeri Antigono in Ismeno.<br />

Anticno gledališce:<br />

Ker grško gledališce zaradi preproste zgradbe ni dopušcalo scene in prekinitve dejanja so se morale klasicne drame poleg enotnosti dejanja<br />

obdrzati še enotnost kraja in casa, kar pomeni, da se je moralo dejanje odigrati na istem mestu in je lahko trajalo le toliko casa kot je trajalo<br />

v resnici. Grki so pisali ode , himne, ljubezenske in vinske pesmi. Te pesmi so izvajali ob spremljavi na brenkala in pihala. Precejšni del<br />

pesmi je izvajal zbor, ki je pel in plesal.<br />

Sofokles :<br />

Sofokles je bil sin premoznega atenskega orožjarja. Deležen je bil najboljše izobrazbe in vzgoje. Že zgodaj, pri tridesetih, se je uveljavil kot<br />

dramatik, v mlajših letih je nastopal tudi kot igralec. Nasploh je bil ljubljenec atenskega obcinstva. Ker je bilo predvajanje dram tedaj<br />

tekmovalnega znacaja, velja pridati, da je prejel 24-krat prvo nagrado, veckrat drugo, nikdar pa tretje. Opravljal je tudi pomembne in castne<br />

politicne funkcije. Živel je v razcvetu atenske demokracije (Periklova doba) in ni docakal njenega konca.<br />

V zakonu kralja Laiosa in njegove žene dolgo ni bilo otrok. Naposled se je le odlocil, da bo povprašal deljske preroke za nasvet. Ti mu<br />

odvrnejo naj raje ostane brez otrok.<br />

Prerokovali so mu, da ce njegova zena Jokasta rodi sina, bo ta ubil lastnega očeta.Kljub svarilu prerokov, je njegova žena rodila Laiosu sina.<br />

Ker se je bal, da bi se napoved uresnicila, je otroka dal svojemu pastirju z narocilom, naj ga na planini Kitairon izpostavi divjim zverem.<br />

Pastirju pa se je dete zasmililo, zato ga ni izpostavil zverem, ampak ga je dal pastirju, ki je živel na planini. Ta ga je odnesel na dvor svojega<br />

gospodarja, korintskega kralja Poliba. Kralj Polib je bil brez otrok, zato je dete posvojil in mu dal ime Oidipus (oteklo-nog). Tako je Oidipus<br />

odrašcal na korintskem dvoru in po pameti ter bistroumnosti prekašal vse vrstnike. Nekega dne, ko je bil zmerjan z besedo 'zmene' in od<br />

staršev ni dobil odgovora na to besedo, se je odlocil, da pojde v Delfe. Hotel je izvedeti od kod v resnici prihaja. Preroki mu niso hoteli<br />

povedati kdo je, ampak so mu odgovorili, da bo nekega dne ubil lastnega oceta in se porocil s svojo materjo. Od tega dne dalje se je izogibal<br />

korintske dežele, mislec, da sta tamkajšnji kralj in kraljica njegova starša. Takrat pa je v Delfe potoval tudi Laios. Na ozkem razpotju je<br />

naletel na popotnika. Med njima je prišlo do pretepa, v katerem je pod popotnikovo gorjaco umrl Laios. Ta popotnik pa ni bil nihce drug kot<br />

Oidipus. Prvi del prerokbe se je uresnicil. Thebe je zadela huda nesreca. V deželo je prišla Sfinga. V deželi je umorila vsakogar, ki ni rešil<br />

njene uganke (uganka: kaj je to: najprej leze po štirih, nato hodi po dveh, nato pa po treh - clovek - kot otrok leze po vseh štirih, nato hodi po<br />

dveh nogah in ko je star hodi s pomocjo palice, kar pa je tretja noga). Tebanci so rešitelju ponujali vladarski prestol in kraljico. Ko je prišel<br />

v Tebe Oidipus, je resil uganko in postal tebanski kralj. Žena, ki je bila v resnici njegova mati, mu je rodila tiri otroke. Cez nekaj let je v<br />

Tebah izbruhnila kuga, ki jo je poslal Apolon, ker je v mestu živel morilec kralja Laia. Ojdip je zacel iskati storilca in narocil naj ga<br />

izženejo. Kmalu je odkril, da je on morilec Laios-a in da se je porocil z lastno materjo. Jokasta se je obesila, Ojdip pa se je sam oslepil. Slepi<br />

Ojdip zapusti s svojo hcerko Tebe in pristane v Kalanas, kjer tudi ostane.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 6


4. Biblija: nastanek Biblije, njena sestava, njen kulturni in literarni pomen:<br />

Biblija (grs. ta biblia = knjige) je skupno ime za hebrejsko oziroma judovsko (t.i. Stara zaveza) in kršcansko (t.i. Nova zaveza) versko knjigo<br />

(Sveto pismo). Judje sprejemajo kot sveto samo Staro zavezo, kristjani pa obe. Stara zaveza je pisana v glavnem v hebrejšcini, delno<br />

aramejšcini, Nova zaveza pa je pisana v gršcini, ki je kršcanstvu omogocila, da je iz judovske sekte postalo mednarodna vera v<br />

helenisticnem svetu. Dokoncno oblikovanje judovske biblije v urejen sistem je potekalo vec stoletij (od 7. stol. pr. n. st. do 1. stol. n. st.).<br />

Nova zaveza je nastajala v prvih stoletjih nasega štetja, dokoncno cerkveno potrjeno obliko pa je dobila šele okoli leta 400.Tako Stara kot<br />

Nova zaveza sta razdeljeni v vec delov oziroma knjig. Štetje teh knjig se veckrat razlikuje. Po judovskem štetju je starozaveznih knjig 22<br />

(ali tudi 24 ali celo 27). Knjig v Novi zavezi pa je 27. Po ekumenski izdaji Biblije je starozaveznih knjig 48 (ali 46). Glavna delitev Stare<br />

zaveze: Zakoni (Peteroknjizje = 5 Mojzesovih knjig), Preroki, Spisi. Glavni deli Nove zaveze so: Evangeliji (4), Apostolska dela, Pisma in<br />

Razodetje (Apokalipsa). Hebrejske in kršcanske verske spise, ki zaradi raznih razlogov niso bili sprejeti v Biblijo, imenujemo apokrife (grš.<br />

skrivne, tajne). Prevod hebrejske Biblije v gršcino (3.-2. stol. pr. n. st.) imenujemo Septuaginta (lat. 70 - po izrocilu je bilo toliko<br />

prevajalcev). Kljucni vzorec Biblije za srednji vek pa je postal Hieronimov prevod v latinšcino konec 4. stol. n. st. imenovan Vulgata (lat.<br />

ljudska, splošna). Biblija je bila že zgodaj prevedena tudi v razlicne vzhodne jezike (npr. koptšcino, armenšcino, gruzinšcino), v evropske<br />

jezike pa v glavnem šele po nastopu reformacije v 16. stoletju.<br />

Prva slovenska izdaja Biblije je delo Jurija Dalmatina (1548). Biblija nima le verski ali moralni, marvec tudi zgodovinski in književni<br />

pomen. Vsebuje prozo (bajke, pripovedke) in poezijo. Izrazita zvrst biblijske poezije je psalm (grs. psalmos = pesem, peta ob spremljavi<br />

strun). Knjiga psalmov obsega 150 pesmi. Nastajale so od 10. do 2. stol. pr.n.št. Skoraj polovica psalmov je izrocilo pripisovalo kralju<br />

Davidu (živel okoli leta 1000 pred n.št.), vendar je avtorstvo negotovo. Sicer so psalmi pretežno hvalnice Bogu ali tudi žalostinke,<br />

izražujoce clovesko trpljenje. Dolžina psalmov je razlicna. Znacilni so številni nagovori in ponavljanje (t.i. paralelizem clenov).<br />

5. Prilika o izgubljenem sinu (prilika):<br />

Rekel je tudi: "Neki človek je imel dva sina. In mlajši izmed njiju je rekel očetu: Oče, daj mi delež imetja, ki mi gre!' In razdelil jima je<br />

imetje. Malo dni zatem je mlajši sin spravil vse stvari skupaj in odpotoval v daljno deželo in je tam z razuzdanim življenjem zapravil svoje<br />

imetje. Ko pa je vse potrošil, je v tistem kraju nastala huda lakota in je zacel stradati. Šel je torej in se pridružil nekemu mešcanu tiste dežele<br />

in ta ga je poslal na svojo pristavo svinje past. In želel se je nasititi z rožici, ki so jih jedle svinje, pa mu jih nihce ni dal. Šel je vase in rekel:<br />

,Koliko najemnikov mojega oceta ima kruha v izobilju, jaz pa tukaj od lakote gnijem! Vstal bom in pojdem k svojemu ocetu in mu porecem:<br />

Oce, grešil sem zoper nebesa in pred teboj; nisem vec vreden, da bi se imenoval tvoj sin, sprejmi me kot katerega svojih najemnikov!' In je<br />

vstal ter šel k svojemu ocetu. Ko pa je bil še dalec, ga je njegov oce zagledal in milo se mu je storilo; in pritekel je, ga objel in poljubil. Sin<br />

pa mu je rekel: Oce, grešil sem zoper nebesa in pred teboj; nisem vec vreden, da bi se imenoval tvoj sin.' Oce pa je velel svojim<br />

služabnikom: ,Brž prinesite najboljše oblacilo in ga oblecite, in dajte mu prstan na roko in cevlje na noge; in pripeljite pitano tele in ga<br />

zakoljite in jejmo ter se veselimo; zakaj ta moj sin je bil mrtev in je oživel; je bil izgubljen in je najden.' In so se zaceli gostiti.<br />

Njegov starejši sin pa je bil na polju. In ko se je približeval hisi (ko je odšel domov), je zaslišal godbo in ples. Poklical je enega izmed<br />

služabnikov in vprašal, kaj bi to bilo. Ta mu je rekel: Tvoj brat je prišel in tvoj oče je zaklal pitano tele, ker ga je spet zdravega dobil.' Ujezil<br />

se je in ni hotel vstopiti. Njegov oce je tedaj prišel ven in ga pogovarjal. Ta pa je ocetu odgovoril: 'Glej, toliko let ti sluzim in nikoli nisem<br />

prestopil tvojega ukaza; pa meni nikoli nisi dal kozlica, da bi se poveselil s svojimi prijatelji. Ko pa je prišel ta tvoj sin, ki je tvoje imetje<br />

zapravil s hotnicami, si mu zaklal pitano tele.' On pa mu je rekel: , Sin, ti si vedno pri meni in vse moje je tvoje. Gostiti se in razveseliti pa<br />

se je bilo treba, ker je bil ta tvoj brat mrtev in je oživel, je bil izgubljen in je najden.'"<br />

PRILIKA ALI PARABOLA<br />

Parabola je izrazito poučna zgodba v verzih ali prozi. Ne podaja pa preprostih navkov, kakor basen, ampak kako vzvišeno moralno resnico<br />

ob primeri vzeti iz vsakdanjega življenja ali tudi ob izmišljeni zgodbi. Veliko vlogo ima parabola v moderni literaturi (Kafka, Brecht).<br />

Prešeren: Orglarček.<br />

6. Brižinski spomeniki: čas nastanka, vsebina, pomen:<br />

Brizinski spomenii so najstarejsi ohranjeni zapis slovenskega jezika in najstarejsi slovanski tekst napisan v latinici. Nastali so okrog leta<br />

1000 na Koroskem. Nasli so jih leta 1803 v skofijski knjiznici v bavarskem mestu Freising (Brizinj), po katerem se tudi imenujejo, danes pa<br />

so shranjeni v drzavni knjiznici v Minchnu. Vsebujejo dva obrazca splosne spovedi (1. in 3. spomenik), ki so ju molili verniki skupaj v<br />

cerkvi in pridigo o grehu in pokori (2. spomenik), ki jo je govoril duhovnik zbranemu ljudstvu. Nastali so med 972 in 1039, na ozemlju<br />

okoli Vrbskega jezera. Dva duhovnika sta jih vpisala v rokopis freisinskega skofa.<br />

Teksti niso izvirni, ampak prevedeni po latinskih in nemskih predlogah. Rabili so jih nemski duhovniki pri svojem delovanju med Slovenci,<br />

kajti po sklepu Karla Velikega je morala duhovscina moliti v ljudskem jeziku - v razumljivem govoru. Jezik brizinskih spomenikov je<br />

slovenscina v svojem zgodnjem obdobju, se brez narecnih posebnosti in v starovisokonemski pisavi karolinski minuskoli. Izraza se<br />

srednjeveski liturgicni slog; znacilno zanj je, da postavlja pridevnik za samostalnik - inverzija (ded nas, narod cloveski), da pozna<br />

stopnjevanje, mnogovezje itd. Iz besednaga zaklada pa vidimo, da je bilo poganstvo tedaj med Slovenci se zivo.<br />

Najpomembnejse od treh besedil je pridiga o grehu in pokori. To je nagovor duhovnika, ki podaja krscanski navk o grehu in zvelicanju.<br />

Najprej razlozi, da je zaradi Adamovega izvirnega greha prisla nad clovestvo vrsta nesrec, predvsem skrbi, bolezni in smrt. Opomni, da se je<br />

treba odpovedati pregreham tatvine, umora, krivih priseg in sovrastva, da bi dosegli zvelicanje; za zgled postavi krscanske mucence in<br />

svetnike, ki so opravljali dobra dela. Konca s pozivom h kesanju; cloveka caka bozja sodba, ce je opravljal slaba dela, bo pogubljen, ce pa je<br />

delal v zivljenju dobro, bo zvelican.<br />

Pridiga je verjetno nastala po zgledu pridig, kakrsne so bile v navadi takrat v Z Evropi. Nekatere jezikovne znacilnosti kazejo na zvezo s<br />

staro cerkveno slovanscino in na sorodnost z drugimi slovanskimi jeziki. Vendar imamo opravka s slovenscino, kakrsna je ocitno bila v<br />

svojem zgodnjem obdobju.<br />

Prva sta jih izdala P.I. K”ppen in A.H. Vostokov leta 1827, nato J. Kopitar leta 1836 v knjigi Glagolita Clozianus, leta 1937 sta jih izdala F.<br />

Ramovs in M. Kos, leta 1968 pa J. Pogacnik in R. Kolaric.<br />

7. Renesansa: oznaka obdobja;zgodovinske in kulturno zgodovinske značilnosti časa:<br />

Renesansa (preporod) je nadaljevala zavestno, kar je delal humanizem se nezavedno. Renesansa je obdobje ob koncu srednjega in zacetku<br />

novega veka, ko se je z razvojem kapitalizma, z nastankom velikih drzav, novih velikih odkritij, nastankom velikih nacionalnih drzav in<br />

zacetki kolonializma kultura osvobodila religioznih in cerkvenih vezi srednjega veka. Clovek je zdaj sredisce stvarstva. To je t.i.<br />

NOVOLATINSKA KNJIZEVNOST. Renesansa je zacela vrednote anticne kulture vsebinsko in oblikovno posnemati v umetnosti: v<br />

pesnistvu, slikarstvu, kiparstvu in stavbarstvu. Renesancni umetniki prikazujejo clovesko fizicno in duhovno lepoto. Renesansa goji kult<br />

cutnih uzitkov, obcuduje svobodni cloveski razum, vrednost posameznika, znacilen je kult prirode in harmonije sveta. Vse, kar je tem<br />

vrednotam nasprotovalo, so razglasili za mracen ostanek srednjega veka. Priljubljena pesniska oblika je bil sonet.<br />

Renesansa se pojavi najprej v Italiji ze sredi 14. stoletja (zgodnja renesansa - Petrarca, Boccaccio), vrh doseze okoli leta 1500 (visoka<br />

renesansa - epik Ludovico Ariosto in zgodovinar ter politik Niccolo Machiavelli ), po letu 1550 pa upada (pozna renesansa - epik in<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 7


dramatik Torquato Tasso). V ostalih evropskih dezelah je nastala pozneje: Francija, Spanija, Anglija, Nemcija, samo za kratek cas je bila<br />

renesanca tudi na jugoslovanskih tleh - Dubrovniska renesansa. Zametke renesancne knjizevnosti najdemo ze v srednjem veku. Smeri v<br />

renesansi so lirika (Petrarca, Shakespeare), dramatika, roman (Shakespeare), epika (Dante - Bozanska komedija), novelistika (Boccaccio -<br />

Dekameron). Renesansa kaze uzivanje zivljenja z zvijacami, prevarami. Kljub temu je na renesancno knjizevnost vplivala se srednjeveska<br />

knjizevnost, kajti renesancni umetniki so segali po snov in motive v srednjevesko literaturo. Za Dantejem, ki je bil se srednjeveski clovek, a<br />

mu je antika pomagala ustvarjati novo podobo sveta, sta v zgodnji renesansi nastopila Petrarca in Boccaccio. Renesancni umetniki pa so bili<br />

se slikarji Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, arhitekti Michelangelo. Znamenit je zgodovinar Machiavelli, ki je dokazal potrebo,<br />

da se Italija zedini.<br />

8. Shakespeare: Romeo in Jujija (zgradba drame, prostor, čas, osebe, renesančno gledališče):<br />

William Shakespeare je najvecji renesancni dramatik in eden najvecjih dramatikov sploh. Rodil se je v Stratfordu on Avon v druzini<br />

posestnika, solal se je v rojstnem kraju, se ze leta 1582 porocil in imel troje otrok. Leta 1585 je odsel v London, tu je ostal kot dramatik in<br />

igralec. Bil je solastnik gledalisc Globe in Blackfriar Theatre. Leta 1610 se je umaknil v rojstno mesto, si kupil posestvo in tu umrl. Pokopan<br />

je v stratfordski cerkvi. O njegovem zivljenju in sebi nimamo podrobnejsih podatkov.<br />

Shakespeare je pisal liriko (sonete), epiko (pesnitvi Venera in Adonis, Rop Lukrecije) in vse dramske zvrsti. Pripisujejo mu 37 dram, vendar<br />

pa je avtorstvo pri nekaterih dvomljivo. Kot se je ob Homerju sprozilo homersko vprasanje, se je ob Shakespearu shakespearsko. Bistvo tega<br />

vprasanja je mnenje, da pisec Shakespeare ni igralec Shakespeare, pac pa neka druga oseba, ki iz dolocenega razloga ni izdala svojega<br />

imena. Med nadomestnimi osebami so: znani filozof Francis Bakon, lord Rutland, grof Derby, grof Oxford in Shakespearov sodobnik<br />

dramatik Christopher Marlowe. Drame delijo na vec skupin: kraljevske drame - historije (10): Henrik 6, Richard 3, Richard 2, Kralj John,<br />

Henrik 4, Henrik 5 in Henrik 8, ki je sporen. V teh dramah stoji Shakespeare na strani reda, ki ga poosebljajo dobri kralji, nasproti silam<br />

kaosa in nasilja, poosebljenega v zlih vladarjih in fevdalcih. Izid boja je optimisticen; komedije (8): Komedija zmesnjav, Ukrocena<br />

trmoglavka, Ljubezni trud zaman, Sen kresne noci, Vesele zene winsdorske, Mnogo hrupa za nic, Kar hocete, Konec dober, vse dobro,<br />

Kakor vam drago; tragikomedije: Troilus in Cressida, Dober konec vse povrne, Milo za drago. Vecina teh komedij obsega sestavine tudi<br />

drugih dramskih tipov - tragikomedije, pastoralne igre, farse, resnobne mescanske drame; tragedije (10): Tit Andronik, Romeo in Julija, Julij<br />

Cezar, Hamlet, Othello, Kralj Lear, Macbeth, Antonij in Kleopatra, Korolian, Timon Atenski. Bistvena znacilnost tragedij je, da prikazujejo<br />

propad pomembne kraljevske ali plemiske osebe, ki postane zrtev lastnih naravnih, znacajskih in individualnih tezenj. Izid je pesimisticen.<br />

Snov je najveckrat vzeta iz rimske zgodovine, iz srednjeveske angleske, danske in skotske preteklosti, deloma iz italijanskih novel.<br />

Romance: Cymbeline, Zimska pravljica, Vihar, Beneski trgovec. Zasnovane so na igrah, novelah in pripovedih drugih avtorjev, napol<br />

pravljicne, v izidu optimisticne.<br />

Njegovo dramsko ustvarjanje lahko razdelimo na tri obdobja: zgodnje, srednje in pozno. V prvem so nastale komedije, skoraj vse<br />

zgodovinske igre in zgodnje tragedije. Drugo obdobje je cas nastanka velikih tragedij. V tem obdobju so nastale tudi t.i. problemske igre,<br />

med katerimi je najboljsa komedija Kakor vam drago. Svoj naziv so dobile zato, ker je v zvezi z njimi odptih vec vprasanj in problemov.<br />

Velike tragedije so sad dramatikove zrelosti in jih odlikujejo globina misli in odlicno upodobljeni znacaji. V zadnjem obdobju ustvarjanja je<br />

Shakespeare pisal vecinoma tragikomedije, resne igre s srecnim koncem.<br />

Oblika Shakespearovih dram je dokaj svobodna. Znacilno je mesanje tragicnih in komicnih sestavin v posameznih igrah. Pripisujejo mu<br />

izjemno sposobnost, da clovesko osebnost ne kaze samo iz enega zornega kota, poenostavljeno na eno samo strast, znacajsko lastnost,<br />

ampak vedno kot dinamicen preplet mnogih protislovnih potez. Opisuje ljudi silnih custev in plemenitih misli ter odlocnih dejanj.<br />

Shakespearova dramatika predstavlja vrh evropske renesancne knjizevnosti, vendar je opaziti ze odmik od renesanse, k baroku in<br />

manierizmu. Gledalcem je ponudil igre z najrazlicnejso tematiko in najrazlicnejsimi razpolozenjskimi stanji. Njegova dela so ohranila trajno<br />

veljavo, ker v njih s taksno umetnisko mocjo prikazal politicno, druzbeno in dusevno zivljenje svojega casa. Znacilno je mesanje tragicnih<br />

in komicnih sestavin v posameznih igrah.<br />

Shakespearova umetnost:<br />

Za vsebinsko osnovo svojih dram je Shakespeare uporabljal stare igre; njegova izvirnost in umetnost je v:<br />

· dovršenih oznakah besed<br />

· stopnjevanju in popušcanju napetosti<br />

· odkrivanju bistva v zivljenju<br />

· ustvarjanju razpolozenja<br />

· slogu<br />

Shakespeare je svoje drame pisal v vezani besedi - v BLANKVERZU (jambski enajsterec ali deseterec brez rime)<br />

Kompozicija drame pri Shakespearu: (prostor cas in osebe)<br />

a.) Francosko klasicisticno gledališce je po zgledu antike uzakonilo 3 ENOTNOSTI: DEJANJA, KRAJA, CASA<br />

DEJANJA: dramsko dejanje tvori en sam glavni dogodek<br />

KRAJA: je eno samo, nespremenjeno prizorišce à strogo urejena in jasna dramska kompozicija.<br />

CASA: dramska zgodba se je morala zgoditi v casu enega dneva<br />

b.) Shakespeare pa se teh pravil ni drzal à vecje število oseb, obseznejše besedilo,…<br />

· Shakespearu je eno glavno dejanje premalo; okrog osrednjega dejanja zaplete še nekaj stranskih, nedeljivo povezanih z glavnimi<br />

osebami.<br />

· Prizorišce se pri njem od prizora do prizora spreminja (pri Hamletu 20x)<br />

· Enotnost casa Shakespeare ne pozna (dramska zgodba traja tedne, mesece)<br />

Monolog:<br />

Je oblika govora, izpoved; izrazit element notranjega dejanja, junakovih neposrednih odzivnosti na svet okoli sebe in v samem sebi.<br />

Shakespeare je monolog uporabil kot JUNAKOV PSIHOLOŠKO ZAPOVEDNI GOVOR. Hamlet 3 od vseh verzov izgovori v monologih<br />

(neodlocnost, omahljivost, osamljenost, izlocenost iz druzbe)<br />

Hamletov monolog:<br />

Hamletov monolog iz zacetka 3. dejanja "Biti, ne biti" (obstajati, ziveti, ne obstajati, umreti)<br />

Razlicne interpretacije:<br />

a.) monolog kot razmišljanje o samomoru<br />

b.) monolog kot razmišljanje o smrti sploh<br />

c.) razglabljanje o smiselnosti clovekove akcije<br />

Renesancno gledalisce:· Elzabetinsko gledališce: Shakespeare je pisal drame za gledališce svoje dobe - elizabetinsko gledališce. V tem<br />

gledališcu, katerega obcinstvo so bili mešcani, so bile priljubljene igre z napetimi prizori mucenj, dvobojev, umorov, spletk in ljubezni -<br />

snov je morala gledalce pretresti in ganiti z grozo in lepoto.<br />

To gledališce ni poznalo scene in kulis; imelo je le sleherne odrske rekvizite. Vse dogajanje je bilo osredotoceno na tekst in igralce. Igrali so<br />

samo moški.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 8


Shakesparovo gledališce:<br />

Igre so predvajali na razlicnih krajih in sicer v zaprtih prostorih in na prostem na trgih in vrtovih od sredine stoletja pa na gostilniških<br />

dvorišcih. Tedanje gostilne so imele ponavadi prostorno gledališce, okoli njega pa so bile 1 ali 2 nadstropne hiše z balkoni. Gledališka<br />

skupina je na dvorišcu postavila oder, gledalci pa so sedeli okoli njega ali pa na balkonu. Gledališca, ki so jih zaceli graditi kasneje so to<br />

gostilniško zasnovo ohranile. Vecina gledališc je bila okrogle ali osmerokotne oblike s tremi vrstami balkonskih sedezev, v sredini pa je bilo<br />

dvorišce s pokrovom, ki je sluzil za prihod vešcih sil. Oder je bil 1m dvignjen od tal in je segal globoko v dvorišce, tako da so ga gledalci<br />

lahko obdajali iz treh razlicnih smeri. Zadnja stena je imela dvoje ali vec vrat za prihod in odhod igralcev. Na zadnjem delu je bil tudi<br />

balkon, ki je bil namenjen za prizora na oknu. Podatke in kraj dogajanja so gledalci izvedeli iz besedila. Tudi svetlobnih efektov se niso<br />

posluzevali, vendar so se posluzevali z zvocnimi ucinki. Dvorišce in oder sta bila brez strehe in predstave so se zacenjale zgodaj popoldne.<br />

Njihovi kostumi so bili zelo razkošni. Shakespeare svoje drame ni delil na dejanja in znacilno za njega je da je uporabljal sinteticno dramsko<br />

tehniko. Dramsko dogajanje se je v celoti razvijalo na odru, le malo je bilo dogodkov, ki so bili postavljeni v preteklost.<br />

Delo: Romeo in Julija (Avtor: Shakespeare)<br />

Dogajanje se odvija v italijanskem mestu Veroni v 5 dneh. Dvoje veronskih plemiskih druzin, Montegovi in Capuletovi, je sprtih na<br />

zivljenje in smrt. Pobijajo se, kjer se le srecajo. Romeo iz druzine Montegovih se vendarle vtihotapi na ples h Capuletovim, sreca domaco<br />

hcer Julijo in zaljubita se na prvi pogled. Bil je prevzet od lepote 14-letne Julije. Vzplameni velika ljubezen, ki je prav nic na svetu ne more<br />

zadrzati, niti sovrastvo med druzinama ne. Znamenita je balkonska scena, ko drug drugemu izpovesta ljubezen. Porocita se v majhni<br />

cerkvivi brez prisotnosti sorodnikov in prijateljev. V nekem spopadu Capulet ubije Romeovega prijatelja, zato ga Romeo ubije in mora se<br />

skrivati. Julija se mora na pritisk starsev, ki ne vedo, da je ze porocena, proti svoji volji porociti z drugim, s Parisom, ki je v sorodu z<br />

veronskim knezom. Ker ima rada le Romea, si od duhovnika Lorenza nabavi mamilo, ki jo za 42 ur naredi mrtvo. Drugo jutro so vsi zalostni<br />

ob Julijini nenadni smrti. Romeo ne dobi pisma in izve od drugih, da je Julija mrtva. Kupi strup in se v grobnici nad njenim truplom zastrupi<br />

mislec, da je Julija res mrtva. Julija se pocasi zacne prebujati. Ko vidi, da je Romeo mrtev, a brez njega ne more ziveti, se sama zabode z<br />

nozem. Ljubimca v sovraznih okoliscinah ljubezni nista mogla uresniciti, zato sta se resila v smrt. Druzini pa se potem pobotata.<br />

9. Protertantizem na Slovenskem:<br />

Reformacija je del Evropskega duhovnega in socialnega gibanja, ki traja od 13. do 16. stoletja. Reformacija se je, ob spremljajocih kmeckih<br />

uporih, razvila v upor proti srednjeveški katoliški cerkvi in fevdalni miselnosti v njej.<br />

Reformacija je vplivala na nastanek nacionalnih knjizevnosti! Tudi Slovenske, in sicer z zahtevo, da morajo biti cerkveni obredi vernikom<br />

razumljivi in da naj vsak vernik sam, v svojem jeziku, prebira Sveto Pismo.<br />

Pri nas traja doba reformacije od 1550-1600. Slovenski knjizevni jezik je utemeljil Primoz Trubar, hkrati pa je h knjiznemu delu pritegnil<br />

celo vrsto reformatorjev. Delovali so po nacrtih in usklajeno. Tiskali so verske knjige za ljudstvo in za protestantske pridigarje, tem so bili<br />

namenjeni tudi jezikovni prirocniki.<br />

Reformacija je potekala vzporedno s humanizmom, renesanso in kmeckimi upori kot gibanje, ki si je prizadevalo preobraziti versko<br />

zivljenje. Cloveka vraca k verskemu zivljenju in ga hoce podvreci bogu. Reformacija je poskus renesanse na cerkvenem podrocju, reforme v<br />

cerkvi. To gibanje imenujeno tudi protestantizem, pristase pa tudi evangelicane, ker je Martin Luther, opiral svoj navk na —cisti Kristusov<br />

navk, kakrsnega so zajemali neposredno iz evangelija. Razni pojavi v druzbenem in cerkvenem zivljenju so vzbujali nezadovoljstvo ljudskih<br />

mnozic: papez je s prodajo odpustkov vecal bogastvo, cerkvene ustanove so imele v lasti veliko zemlje in zivele brez dela od zuljev<br />

mescana in kmeta. Cerkev pa je sovrazils tudi posvetna gospoda, ki so zavistno gledali njeno bogastvo.<br />

Proti vsem tem je prvi nastopil leta 1517 nemski bogoslovni profesor iz Wittenberga v Nemciji Martin Luther, ki je napisal 92 tez. Zahteval<br />

je reformo v cerkvi. Nastopal je proti papezu, zahteval je vrnitev k pravi, neizkoriscevalski cerkvi. Odnose v cerkvi je treba vrniti na prvotno<br />

raven. Ena izmed zahtev je bila, naj vsak vernik bere sveto pismo v domacem, razumljivem jeziku, kajti tedaj so ga brali v latinscini. Martin<br />

Luther je biblijo sam prevedel v nemscino. Papez je Luthra izobcil iz cerkve, kar je se pospesilo to gibanje. Protestantska cerkev je odpravila<br />

potratnost v obredih, svete podobe, cescenje svetnikov in relikvij ter poenostavila bogosluzje.<br />

Reformacija pride tudi v Slovenijo, ker so bile razmere pri nas podobne kot v Nemciji. Iz tujine jo prinesejo studenti, rudarji, vojaki, trgovci.<br />

Luthrove navke so pri nas sprejeli mescani, plemstvo in tudi duhovniki. Kmecko ljudstvo pa novi veri ni kaj dosti zaupalo. Slovstvo<br />

slovenske reformacije se zacne z letom 1550, ko izideta prvi slovenski knjigi (Trubarjev Catechismus in Abecedarium). Zadnja<br />

protestantska knjiga izide leta 1595, s cimer se protestantsko slovstvo na Slovenskem konca. V zacetku je gibanje moralo biti tajno,<br />

delovanje se zacne v Ljubljani, pride pa preko Trsta. Slovenci dobimo prevod svetega pisma leta 1584. Pri Srbih pa del svetega pisma<br />

prevede Vuk Stefanovic Karadzic. Pred tem Srbi pisejo v ljudstvu nerazumljivem jeziku (zmes ljudskega jezika, starocerkvenoslovanscine<br />

in ruscine).<br />

V tem casu so ljudsko slovstvo odklanjali tako protestanti kot katolicani, niso cenili ljubezenskih pesmi, balad in romanc z ljubezenskimi<br />

motivi. Priznavali so samo nekatere iz cerkvene rabe prevzete pesmi. Slovstvene zvrsti so bile oblike pisanja, ki jih zahteva verski navk za<br />

cerkveno rabo. To so: prevod svetega pisma, odlomki iz svetopisemskih besedil, katekizmi, slovnica, slovar, zbirke pesmi, ki so verskega<br />

znacaja - himne, psalmi.<br />

Druzbeni in kulturni pomen slovenske reformacije je zelo velik. Protestantsko gibanje je bilo odlocilnega pomena za slovensko knjizevnost,<br />

ker je poudarjalo potrebo po splosnem branju biblije in tako se je slovenscina uveljavila v knjigi. Dokazali so, da je v slovenskem jeziku<br />

moc brati in pisati knjige. V svojih prevodih so se protestantski pisci zaradi pomankljivega znanja grscine in hebrejscine opirali predvsem na<br />

nemske prevode. V tem casu je nastala prva slovenska tiskarna, ki jo je leta 1575 ustanovil in vodil protestant Janz Mandelc. Protestantski<br />

pisatelji so pomembni tudi taradi svojim pesmaric. Mislili pa so tudi na slovensko solo. Prva solska knjiga za otroke je bila Kreljeva Otrocja<br />

biblija. Za jezik piscev je znacilno, da niso skrbeli za lepoto izraza. Namen njihovega pisanja je bil razumljivost za ljudstvo in zato niso<br />

iskali lepih, visokih besed. Vzbujali so slovensko narodno zavest v svojih predgovorih s poudarjanjem izrazov Slovenec, Slovenci, Slovan,<br />

poudarjali so povezanost s slovenskim jezikom. Protestantizem pa pri nas ni uspel, ker ni imel podpore v ljudskih mnozicah. Kmecko<br />

prebivalstvo je gibanje zavracalo, ker je bilo vera osovrazenega plemstva. Ima pa velik pomen, ker je slovensko ljudstvo s protestantizmom<br />

in kmeckimi upori prvic poseglo v politicno zivljenje.<br />

10. Proti zidavi cerkva: avtor, protestantske ideje v besedilu:<br />

Primož Trubar<br />

Lotil se je drznega dela: jezik, ki še ni bil zapisan (in ki mu je moral poiskati crke) je zapisal v knjigi. Predvsem je bilo treba rešiti:<br />

I. Vprašanje jezika:v 16. stoletju je bila slovenšcina v narecja.<br />

Za svoj knjizni jezik pravi, da je ostal "kar pri kmeckem SLOVENSKEM jeziku, kakor se govori na Rašici, kjer sem se rodil". Vendar pa<br />

danes vemo, da je Trubar za knjizni jezik izbral govor, kakor je bil tedaj v rabi v Ljubljani in njeni okolici. Izbira je bila premišljena:<br />

Ljubljana je bila tedaj najvecje slovensko mesto in je poleg upravnega postajala tudi mešcansko, cerkveno in kulturno središce. V<br />

ljubljanskem govoru je prevladovala dolenjšcina, uveljavljali pa so se ze vplivi gorenjšcine --> vsebovala elemente z najvecjih in središcnih<br />

slovenskih narecij.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 9


II. Drugi problem pa je bila PISAVA: Kako in s kakšnimi znaki naj zapiše glasove, ki jih drugi jeziki ne poznajo? Najprej se je odlocil za<br />

Nemško pisavo, ker je racunal na ljudi, ki so znali nemško brati, kasneje pa je Gotico zamenjal z Latinico. Nove znake si je izmislil za<br />

šumnike, ki jih je zapisal z 2 crkama: SH = Z ZH = C SH = Š (dvakrat SH ni napaka!)<br />

Trubar se je rodil 8. junija 1508 na Rascici pri Turjaku na Dolenjskem. Oce, mlinar in tesar, ga je namenil duhovniskemu poklicu. Solal se<br />

je na Reki in v Salzburgu. V Trstu je bil v sluzbi pri skofu Bonomu, kjer se seznani s protestantskimi idejami. Postane pridigar in kasneje<br />

kanonik v Ljubljani, v svojih pridigah nastopa proti romanjem in celibatu, bica praznoverje, govori proti zidanju cerkva, ker je v tem videl le<br />

izkoriscanje neukega in praznovernega ljudstva, kar ni imelo nobenega opravka s pravo vero. Pod skofom Tekstorjem je moral 1547 prvic v<br />

pregnanstvo v Nurnberg na Nemsko, kjer je deloval kot pridigar, se kmalu ozenil z Barbaro Sitar iz Kranja, ter zacel snovati in uresnicevati<br />

knjizevne nacrte. Ljudstvu hoce pomagati iz zaostalosti s knjigo. Leta 1561 je zopet prisel v Ljubljano, zdaj kot superintendent (nadzornik<br />

cerkvene obcine), cez stiri leta pa je moral zopet zbezati, tokrat za vedno. Do smrti, 28. junija 1586, je bil zupnik v Derendingenu, kjer je<br />

pokopan.<br />

Na Nemskem se zacne ukvarjati s knjizevnim delom. Premislja o svoji domovini in ljudstvu, kako bi med njim siril protestantske navke. S<br />

tiskano slovensko besedo jih hoce pridobiti za novo vero. Drugi vzrok za pisano besedo, pa je izhajal iz protestantske ideje, naj vsakdo bere<br />

sveto pismo sam. Najprej sestavi katekizem in abecednik. Obe knjizici je dal v tisk tiskarju Morhartu v Tubingenu. Najprej je moral<br />

odgovoriti na vprasanje pisave (gotica) in jezika (ljubljanski govor). Obe sta bili natisnjeni z gotskimi crkami in sta izsli v tisoc izvodih:<br />

Cateshismus (v zacetku 1551) in Abecedarium (konec leta 1550). Moral je zatajiti ime avtorja in tiskarja ter kraj tiskarne, da bi se tako<br />

izognil morebitnemu preganjanju, kajti takrat je tiskar izgubil vse pravice, ce je tiskal take knjige, ki jih oblast ni pregledala. Trubar se je<br />

podpisal kot —rodoljub ilirski (Philopatridus Illyricus), tiskar pa si je dal izmisljeno ime: Jernej Skrjanec na Sedmograskem. Kljub vsemu<br />

pa je Trubar spretno skril svoje ime na 202. strani katekizma ob pridigi s pripombo: —Le-ta pridiga je od Primoza Trubarja cesto<br />

pridigovana, na to isto te druge nega pridige vse kazejo, gredo inu se glihajo.<br />

Katekizem vsebuje pojasnilna poglavja iz protestantskih navkov, sest pesmi, dve molitvi in pridigo o veri in s tem je hotel rojake uciti<br />

protestantske vere, s pesmimi pa bi si ljudje zapomnili navke. Katekizem vsebuje tudi seznam tiskovnih napak. Z drugo knjizico,<br />

Abecedarijem, ki vsebuje osem listov, pa je hotel, da bi se rojaki iz nje naucili branja. Abecednik ima samo 3 strani, sledi katekizem z<br />

vprasanji in odgovori, na zadnji strani so rimske in arabske stevilke, kjer zakrije letnico izdaje knjizice. Tisk te prvih knjizic je sam placal.<br />

Leta 1557 je izdal Ta pervi dejl tiga noviga testamenta, leta 1560 in 1577 pa sta izsla se drugi in tretji del. S knjigo Cerkovna ordninga<br />

(1564), s katero se loteva vprasanj za slovensko protestantsko cerkev in njene organizacije. Hotel je, da bi se organiziralo slovensko solstvo<br />

na Slovenskem, v vsaki fari naj bi bil ucitelj in opozarjal oblast naj poskrbi za izobrazbo ljudstva, ne glede na socialni polozaj. Ker je tako<br />

posegel v pravice dezelnega kneza, je moral vnovic v izgnanstvo. Napisal je se 10 predgovorov v nemscini, ki so bili namenjeni knjigam<br />

drugih avtorjev.<br />

Trubar je zacetnik slovenske knjizevnosti in oce slovenskega knjizevnega jezika. To je toliko bolj pomembno, ker pred njim ni bilo niti<br />

pravih sol niti tiskarne. Sprva se je odlocil za gotske crke, pozneje pa je vzel latinico po nemskem zgledu, s posebnimi znamenji za sicnike<br />

in sumnike. Ta crkopis ni uporabljal dosledno, zato so ga njegovi nasledniki med protestnati morali urediti. Za osnovo knjiznega jezika si je<br />

izbral takratni ljubljanski mescanski govor, medtem ko je po starejski znanstveni tezi izhajal iz domacega dolenjskega narecja okoli Rascice.<br />

V jeziku je veliko dolenjskih posebnosti. Jezik hoce biti domac, pogovoren, zato je v njem veliko germanizmov.<br />

V petintrideset letih svoje knjizevne dejavnosti je napisal 22 knjig v slovenscini in 2 v nemscini, 1 je izsla se po njegovi smrti. Skusal je<br />

prosvetliti vrazeverno slovensko ljudstvo, ki je zaradi —prikazni zidalo na hribčkih stevilne cerkvice in govoril, da masa nima nobene<br />

vrednosti niti za zive niti za mrtve. Priporocal je plemstvu naj ne bo nasilno in krivicno do podloznikov, obsojal pa je kmecke upore. Zavrnil<br />

je poskuse, da bi ustvarili skupen jugoslovanski knjizevni jezik, ker je vedel, da bi bil tak jezik preprostemu ljudstvu nerazumljiv. Trubar je<br />

bil tudi med ustanovitelji Biblijskega zavoda v mestu Urahu, ki je imel v nacrtu izdajanje slovenskih in hrvaskih protestantskih knjig. Na<br />

nek nacin je bil prvi Jugoslovan. Njegove knjige so ohranjene vecinoma v enem primerku; pet jih ima dunajska Nacionalna knjiznica, nekaj<br />

pa jih je v ljubljanski Narodni in univerzitetni knjiznici. Najvec so jih unicile protireformacijske komisije.<br />

Trubarjevo delo je veliko zlasti zato, ker je zacel iz nic. Njegova dela pa niso samo prevodi, besedila je prilagajal slovenskim razmeram. V<br />

predgovorih je postavljal za vzgled cloveka, ki je ucen, moder, zna dobro govoriti, posteno ziveti, ki je mocan, spreten, ima zdravo postavo,<br />

je bogat in ljubezniv. Njegov slog je nazoren, vcasih segav.<br />

Mimi Malensek je napisala o Trubarju biografski roman Plamenica.<br />

Delo: Proti zidavi cerkva (Avtor: Trubar)<br />

Edina slaba lastnost, ki jo Trubar ve povedati o svojem ljudstvu je, da je prevec praznoverno --> Trubar hoce ljudi odvrniti od praznoverja.<br />

V odlomku lahko opazimo dve posebnosti Trubarjevega jezika:<br />

a.) prva so starinske oblike in besede (arhaizmi)<br />

b.) druga posebnost pa so mnoge tujke prevzete iz nemšcine (germanizmi)<br />

Obnova: neka zenska - baba, je trdila, da vsako noc prideta k njej dva neznanca. To pa sta bila sv. Sebastijan in sv. Roh, ki naj bi z njo<br />

govorila in ji velela, naj jima sezidajo cerkev na hribu nad Kompolom in Šemocino. Ce pa tega ne storijo, bosta nad njih poslala prekletstvo<br />

in bolezen.<br />

11. Na noviga lejta dan: avtor, pridiga, zgradba, baročni slog pridige:<br />

Janez Svetokriski<br />

Je bil po rodu iz Sv. Kriza pri Vipavi. Oce je bil italijanski plemic, mati Slovenka.Stopil je v kapucinski red in postal redovni pridigar po<br />

Kranjskem in Stajerskem, predvsem pa Primorskem. Nazadnje je zivel v Gorici in tu umrl.<br />

Bil je znamenit pridigar, ki je snov za svoje govorne nastope pred verniki sistematicno nabiral iz italijanskih prirocnikov, latinskih citatov,<br />

tej snovi pa je dodajal bogata osebna opazanja in govorniski talent. Svoje pridige je izdal v petih knjigah pod skupnim naslovom Sacrum<br />

promptuarium (Sveti prirocnik). Prvi dve knjigi sta izsli v Benetkah, ostale tri pa v Ljubljani. Namenjene so bile duhovnikom, ki naj bi si z<br />

njimi pomagali pri sestavljanju svojih priznih besedil. Pri sestavljanju si je pomagal s tujimi vzori, prirocniki in zborniki. Vendar so v<br />

precejsnji meri izvirne.<br />

Skoraj vse pridige so sestavljene po enotnem obrazcu: v uvodu svojih pridig pove rad kaj mikavnega ali zanimivega, nato ima pridiga<br />

glavno misel, ki jo ponavadi dokazuje s citati, podpira pa z zgledi, zgodbami, anekdotami in legendami. Zakljucek je kratek in navadno<br />

povzema vso pridigo.<br />

Svetokriski rad uporablja razlicne figure ali primere iz vsakdanjega zivljenja. Na poslusalce skusa ucinkovati s smesnicami, kakrsne so<br />

zgodbe o zakoncih, o pritozbah moza zoper zene, o zeni, ki je navajena vse napak storiti itd. Jeziku se pozna vpliv vipavskega narecja. V<br />

njem je veliko germanizmov, izogiba pa se italijanskim tujkam; jezik je barvit in slikovit. Slog je prepojen z barocnimi elementi. To so<br />

nabreklost, oblozenost s primerami, alegorijami, metaforami in citati.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 10


Delo: Na novega leta dan (Avtor: Svetokriski)<br />

Odlomek je tipicen primer govorniške proze: visok jezik, prezet s pesniškimi sredstvi; 3 zgodbe:<br />

a.) zgodba o Liviji in njenem mozu (sklicevanje na razmerje med Sokratom in Ksantipo)<br />

b.) zgodba o drozgih oz. kosih<br />

c.) zgodba o malovrednem mozu<br />

NAVK: moz in zena morata biti drug do drugega strpna in potrpezljiva!<br />

Odlomek je sestavljen iz treh zgodb, prva o Liviji in njenem mozu je okvirna, vanjo je polozena osnovna misel: moz in zena morata biti<br />

drug do drugega strpna in potrpezljiva. Drugi dve zgodbi pa skusata ta navk podkrepiti s primerom, enkrat je poudarek na moski, drugic na<br />

zenski neustreznosti. Odlomek trikrat variira isto misel, ki jo na koncu kompozicijsko zaokrozi, vpleta resnicne in neresnicne zgodovinske<br />

osebe in dogodke, zraven navaja latinske izreke iz svetega pisma in se obraca na poslusalstvo z zivahnim smislom za prakticnost. Osnovna<br />

metafora je —faconetel (robec, ruta), ki prerasca v spoznanje, kaksno ravnanje je najprimernejse za mirno in srecno zivljenje v zakonu.<br />

Pridiga nazorno kaze idejo: dolznosti v druzini, stanu in druzbi so in morajo biti dolocene strogo in razumno, kar je zlasti skladno s fevdalno<br />

miselnostjo.<br />

PRIDIGA<br />

Pridiga je tipičen primer religiozne govorniške proze, ki je bila v času baroka se posebej uveljavljena književna zvrst. Sicer pa se je pridiga<br />

kot govor z religiozno vsebino pojavila v 5. stoletju, največji razmah pa doživi v visokem srednjem veku. Brez njenega visokega jezika, ki je<br />

obdan s pesniškimi sredstvi, si tudi na Slovenskem težko predstavljamo začetek umetne književnosti.<br />

12. Razsvetljenstvo na Slovenskem:<br />

1750 <strong>–</strong> 1809<br />

Prvi razsvetljenci pri nas so bili izobrazenci tujega rodu, ki jih je pošiljala Avstrijska vlada, da bi razvila prosveto in pospešila gospodarski<br />

razvoj. To so bili zdravniki in naravoslovci, ki so proucevali našo dezelo in pisali o njej; ucitelji na ljubljanski Jezuitski gimnaziji in Liceju.<br />

Kmeckega prebivalstva se je razsvetljenstvo dotaknilo ko ga je bilo treba seznaniti z vladnimi razglasi in so uvedli obvezno šolanje. Ceprav<br />

je hotela vlada v Avstriji uveljaviti nemšcino, je bilo treba upoštevati tudi ljudski jezik.<br />

Pri izobrazencih slovenskega rodu prebudila misel, da naš jezik ni slabši od nemškega in ima vsak narod tudi pravico misliti, govoriti in<br />

ustvarjati v svojem jeziku.<br />

Za to obdobje, ki ga pri nas imenujemo razsvetljenstvo, je se vedno znacilno splosno druzbeno, gospodarsko, politicno in kulturno<br />

zamudnistvo Slovencev, ki je bilo posledica dejstva, da smo Slovenci ze stoletja ziveli pod vlado drugojezicnega naroda in da pri nas zaradi<br />

tega tudi niso mogli nastajati visji sloji izobrazenstva, ker je tako bila slovenscina izkljucno jezik kmeckih podloznikov in sluzabnistva in si<br />

je do tega casa pridobila le malo pravic. V drugi polovici 18. stoletja pa se je zacel pod vplivom evropskih gospodarskih in politicnih<br />

pretresev spreminjati tudi druzbeni sestav slovenskega naroda, s tem pa tudi vsebina nase literature, ki je do tega casa bila predvsem verska<br />

literatura. Na vznik slovenskega literarnega preporoda je vplivalo vec stvari, tako krepitev mescanskega razreda pri nas in s tem slabenje<br />

fevdalizma, pa tudi vecje pravice kmeckih podloznikov in prevzem razsvetljenskih idej ter pa zgledi iz evropske literature. Nov nacin<br />

zivljenja je od preprostega cloveka zahteval vec znanja. Zivljenje pri nas se je spremenilo z reformami Marije Terezije in Jozefa II, ki sta<br />

izboljsala upravo, sodstvo (ustanavljanje kresij = okroznih sodisc), pomagala razvoju obrti in trgovine, uredila solstvo, omejila samovoljo<br />

plemstva, vzela pravice cerkvi in znatno olajsala podloznisko zivljenje. S tem pa so se zacele spremembe tudi na kulturnem podrocju, vecja<br />

moznost je bila za razvoj posvetne literature. Pri nas je tudi zacelo nastajati posvetno izobrazenstvo, ceprav ga do takrat se tako rekoc nismo<br />

imeli in je tudi prve razsvetljenske ideje propagiral duhovnik oce Marko Pohlin. To dobo imenujemo razsvetljenstvo zato, ker so tedanji<br />

izobrazenci prisli do prepricanja, da je razum tista luc, s katero bo clovek razsvetil vso temo, nevednost, nepoznavanja sveta in zivljenja.<br />

Tedanja knjizevnost ima poucen znacaj (poucna pesem, prilika, uganka, komedija). Poleg leposlovja so pisali tudi poucne spise o<br />

zemljepisu, zgodovini in gospodarstvu, skrbeli so za prirocnike za vsakdanjo rabo. Pravo rasvetljenstvo se zacenja uveljavljati sele po 1780<br />

v Zoisovem krogu. Vrh doseze okoli 1790, dokoncno je nasega razsvetljenstva konec 1819 s Zoisovo in Vodnikovo smrtjo. Med slovenske<br />

razsvetljence stejemo: Blaz Kumerdej, Jurij Japelj, Ozbalt Gutsman, Ziga Zois, Anton Tomaz Linhart, Valentin Vodnik.<br />

13. Ta veseli dan ali Matiček se ženi: avtor, začetki slovenskega gledališča, komedija, vrsta komike v drami:<br />

Anton Tomaž Linhart<br />

Rojen je bil v Radovljici, v druzini obrtnika ceskega rodu. Oce se je preselil z Moravskega, mati pa je bila Radovljicanka. Stopil je v<br />

cisterijanski red v Sticni, toda kmalu ga je zapustil. Na Dunaju je studiral pravne vede. V tem casu je imel dobre vezi s plemici, ki so ga<br />

gmotno podpirali. V Ljubljani je imel vec sluzb, nazadnje je bil solski nacelnik za Gorenjsko. Umrl je za kapjo v Ljubljani, kjer je tudi<br />

pokopan.<br />

Linhart je bil pesnik, zgodovinar in dramatik, druzbeno in literarno siroko razgledan. Slovstveno delo ga je zajelo zgodaj. Stik z modernim<br />

evropskim slovstevnim dogajanjem se je zacel na Dunaju. Nanj vplivata Shakespeare in pa Lessing. Sad teh pobud sta prvi Linhartovi<br />

knjigi: tragedija Miss Jenny Love (1780), v kateri so ocitni vplivi nemskih in angleskih mescanskih tragedij, in pa pesniska zbirka Blumen<br />

aus Krain fur das Jahr 1781 (Cvetje s Kranjskega za leto 1781). Ta pesniska zbirka je kot nemski protivesek Pisanicam. S to zbirko pa je<br />

Linhart izrazil ljubezen do domovine, ceprav tu ni sledu o njegovi narodni zavesti. To je bil poskus pomeriti se z nemscino na kulturnem<br />

podrocju.<br />

Ko je Linhart prisel v Zoisovo druzbo, je ta s svojimi prerodnimi nacrti povzrocil njegovo kulturno in jezikovno preusmeritev in tako se je<br />

Linhart lotil domace dramatike in tudi domace zgodovine, ceprav jo je napisal se v nemscini. Porodila se mu je misel znanstveno obdelati<br />

slovensko preteklost. Po kriticnem studiju virov in zgodovine je nastala njegova knjiga Versuch einer Geschichte von Krain und der ubrigen<br />

sudlichen Slaven sterreichs (Poskus zgodovine Kranjske in ostalih juznih Slovanov v Avstriji), ki je zacetek nasega znanstvenega<br />

zgodovinospisja, najpomembnejsi ideoloski tekst nasega preroda, kjer poudarja, da mora zgodovina podajati zivljenje ljudstva ne pa<br />

vladarjev. Tako smo Slovenci na podrocju zgodovine ujeli korak z Zahodno Evropo. Zgodovina pa je vplivala tudi na utrjevanje slovenske<br />

zavesti med izobrazenstvom. Prvi del Zgodovine govori o najstarejsi dobi in naselitvi nasih krajev do prihoda Slovencev, drugi del pa<br />

obravnava usodo Kranjske od naselitve Slovencev so prihoda Frankov ter ima zemljevid stare Karantanije in preglednico slovanske abecede.<br />

Nato se je Linhart lotil dram, kjer ima tudi najvecji prerodni pomen. Globje zanimanje se mu je zbudilo na Dunaju, kjer je videl komedijo<br />

dunajskega pisca Josefa Richterja: Die Feldmuhle (Poljski mlin). Ta komedija ga je navdusila in sklenil jo je preliti v slovenscino. Ko je bila<br />

v Ljubljani ustanovljena Druzba prijateljev gledalisca, je Linhart skusal oskrbeti primerno dramsko besedilo za predstavo, zato da bi s tem<br />

napadel priviligiran polozaj nemscine in italijanscine v gledaliscu. Ideja Richterjeve komedije ga je prevzela in ker je dogajanje na kmetih,<br />

je Linhart lahko uporabil zivo ljudsko govorico kot odrski jezik. Tako je nastala samostojna predstava Zupanova Micka v zivem jeziku in s<br />

poudarkom, da nas clovek noce biti vec tlacan in podloznik in da je duhovno bolj zdrav od pokvarjene gospode. Zupanova Micka je nas prvi<br />

samostojno tiskani dramski tekst. Izsla je leta 1789 z letnico 1790. Uprizorjena je bila 28.10.1789 in uprizoritev velja za rojstni dan<br />

slovenskega gledalisca.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 11


Delo: Ta veseli dan ali Maticek se zeni (Avtor: Linhart)<br />

1790; v dobi, ko je bila francoska revolucija v polnem razmaku in so njene ideje odmevale med evropskim mešcanstvom; se je Linhart lotil<br />

priredbe tedaj najbolj revolucionarne komedije v svetovni literaturi: Beaumarchasove veseli dan ali Figorova zenitev.<br />

Beaum. je v duhoviti komediji neusmiljeno razkrinkal in obsodil francosko plemstvo in absolutizem. Tudi dunajska cenzura prepovedala<br />

uprizoritev, ne pa knjizno izdajo. Linhart je upal, da bo poslovenjena in predelana ušla cenzuri. Strnil je in zmešal število prizorov --><br />

dejanje postalo napeto. Špansko okolje spremenil v slovensko podezelje, grofa v kranjskega barona, študiranega Figara v grašcinskega<br />

vrtnarja Maticka. Prizore, ki so razkrinkavali francoske razmere, je nadomestil z novimi, ki so zadevali sodobne razmere v Avstriji in na<br />

Kranjskem. Linhart se je potegoval za kmete.<br />

Baron Naletel hoce imeti za ljubico sobarico Nezko, nevesto svojega vrtnarja Maticka. Odvetnik Zmesnjava grozi Maticku s tozbo, ces da je<br />

obljubil stari Smrekarici zakon. Baron pride k Nezki, student Toncek se iz strahu pred njim skrije (zalotili so ga pri JErici v gostilni). Baron<br />

odkriva Nezki ljubezen in jo vabi pod lipo. Nato se skrije se baron, odkrije Toncka in ga zapodi. Gospa in Nezka oblacita Toncka v deklisko<br />

obleko, da bo sel pod lipo na sestanek namesto Nezke. Baron je ljubosumen in hoce po vsej sili v sobo, v kateri je zaklenjen Toncek.<br />

Student izgine skozi okno in ko pride iz sobe Nezka, je baron presenecen. Toncek je pri skoku izgubil pismo, toda Maticek vzame greh nase<br />

in prevara se posreci. V grajski pisarni obravnavajo Matickovo zadevo, a zanj se vse dobro iztece. Po znamenju na desni roki se izkaze, da je<br />

Maticek Smrekaricin sin. Po Matickovi zvijacnosti polozi baron na Nezkino glavo venec nedolznosti, Nezka pa mu da pismo, ki mu zatrjuje,<br />

kako lepo bo pod lipo. V gozdicu na kraju vrta. Gospa je preoblecena v Nezko, Nezka pa v gospo. Dozdevni Nezki dvori baron, Maticek pa<br />

namisljeni gospe. Toda nesporazum privede do pobotanja in do Matickove zenitve z Nezko.<br />

KOMEDIJA<br />

Pojem izvajajo iz besed (pijanski obhod, veselo krdelo) in (pesem, petje), kar pomeni, da je grška komedija nastala iz posmehljivih pesmi in<br />

dialogov razbrzdanih sprevodov, verjetno v zvezi z Dionizovim kultom. V pravo gledališko igro se je spremenila najbrž šele v Atenah na<br />

začetku 5. st. pr.n.s., ko so to tradicijo združili s tehniko tragedije in razvili dramsko dogajanje.<br />

Glavna značilnost je, da vsebuje močne satirične, polemične in parodične odzive na stvarnost, zlasti na politiko, socialno življenje. Snov<br />

jemlje iz vsakdanjega življenja, postavlja na oder malomeščane, rokodelce, ženske in politike, vendar mešajoč stvarnost s pravljičnimi in<br />

mitičnimi sestavinami. Posmehuje se znanim osebam političnega in kulturnega življenja. Nasprotja so velikokrat navidezna, nikoli usodno<br />

unicujoca. Jezik je vsakdanji, pogosto pouličen. Osebe zahajajo najprej v kočljive položaje, vendar zmeraj najdejo izhod, pogosto tudi<br />

neverjeten. Komedije so polne presenečenj, zamenjav, preoblek, trikov in prevar, a dogajanje se zmeraj srečno izteče. Važna sestavina vsake<br />

komedije je bila parabaza, pesem zbora, s katero se je avtor neposredno obrnil k občinstvu in mu razlagal svoje ideje.<br />

14. Evropska romantika: značilnosti literarne smeri, predstavniki, družbeni in kulturnozgodovinski okvir:<br />

Za romantiko veljajo vse bistvene znacilnosti predromantike. Je upor zoper klasicizem in razsvetljenstvo, ki sta pisatelja omejevala s<br />

strogimi pravili in ker sta temeljila na razumu, kratila domisljijo. Mejnik v razvoju iz predromantike v romantiko je francoska revolucija, ki<br />

je sprozila pretrese, prislo je do idejne in moralne preobrazbe sveta. Umetnost je zacela postajati izraz moderne duse. Romantika je<br />

preobrazba umetnosti in na osnovah romantike pociva vsa moderna literatura do danasnjega casa. Romantiki razkrivajo custveni svet,<br />

odklanjajo za vse case veljavna zivljenjska merila, zanikajo stroga pravila o obliki in vsebini knjizevnih zvrsti, zivo se zanimajo za<br />

zgodovino, za slikovitosti starih casov, za daljne dezele, okrepi pa se tudi nacionalno custvovanje, predvsem je to znacilno za romantiko<br />

slovanskih dezel. Literatura naj tudi bolj odkrito obravnava moralna in politicna vprasanja. Romantika ni vec literatura odlicnikov, to je<br />

izrazito mescanska umetnost. Literatura je namenjena sirsemu sloju in med tem, ko je v klasicisticni literaturi nastajala v nekaj jezikih,<br />

nastaja zdaj v mnogih jezikih, ker nekateri sele v tem casu izoblikujejo svoj jezik.<br />

Romantika se ni razvijala v vseh dezelah enako, ampak je ta razvoj potekal v skladu z razmerami, vsem romantikom pa so znacilne nekatere<br />

skupne lastnosti, poteze, nazori, to pa so: v cloveski usodi vidijo romantiki nasprotje med stvarnostjo in idealom. To nasprotje se jim zdi<br />

nepremostljivo in zato to neskladnost ali prenasajo in se z njo sprijaznijo ali pa iz stvarnosti beze v svet custev in domisljije, zatekajo se v<br />

naravo, v lepse zgodovinske case, v pravljivnost, v fantastiko, v sanje, v cutno opajanje z izjemnimi pojavi. Za romantike je znacilna<br />

negotovost in razdvojenost, ker se zavedajo, da je idealni svet nedosegljiv. Zanimajo jih filozofsko religiozna vprasanja, za slovanske<br />

romantike pa je znacilno, da se ukvarjajo s socialnim in narodnostnim bojem, ter skusajo doseci boljso prihodnost, ceprav pogosto slutijo, da<br />

ciljev ne bodo dosegli. Oblikovno se oplajajo z ljudskim slovstvom, z orientalsko knjizevnostjo, pa tudi z antiko, srednjim vekom in<br />

renesanso, hkrati pa so romantiki razvili popolnoma nove svobodne oblike in zvrsti: pesniski stil je v romantiki drznejsi kot kdajkoli prej,<br />

pojavijo se bogate metafore, kajti jezik naj sega v srce. Besedni zaklad je zelo bogat, kajti jezik naj tudi vnema bralcevo fantazijo.<br />

Romantika se je razvijala v Nemciji, Angliji, Franciji, Italiji in v slovanskih dezelah Rusiji, Poljski, Ceski in tudi pri nas.<br />

15. Puškin: Jevgenij Onjegin, romantično pripovedništvo, razloži pojem odvečnega človeka v romanu:<br />

Puskin<br />

Se je rodil v stari plemiski druzini. Bil je deležen vzgoje v francoskem jeziku. Njegov stik z rusčino pa je bil preko sluzincadi, ko posluša<br />

njihove pesmi in ljudske pravljice (varuška tlačanka Arina Rodiovnova) in govorico. Obiskoval je licej v Carskem selu in dobil sluzbo v<br />

zunanjem ministrstvu. Zaradi liberalnih nazorov je bil pregnan v juzno Rusijo in na Kavkaz. Nekaj casa je moral ziveti na svojem posestvu<br />

Mihajlovskoje. Leta 1826 ga je car Nikolaj I. poklical v Moskvo in ga za nekaj let podredil svoji osebni cenzuri. Nato se je preselil v<br />

Peterburg, kjer se je porocil. Plemstvo spletkari proti njemu, odpirajo mu zasebna pisma, aristokratska druzba ga sovrazi, zalijo ga in<br />

izzivajo. Izmislili so si, da ga zena vara in pisejo anonimna pisma. Puskin tega ne verjame, enega poklice na dvoboj zaradi zenine casti, je<br />

ranjen in po dveh dneh umre. Puskin je umrl kot zrtev reakcionarne spletke zoper liberalna nacela, ki jih je branil v zivljenju in knjizevnem<br />

delu. Ogorcenje potem izrazi Lermontov.<br />

Puskinov pomen je enako velik v liriki, epskem pesnistvu, pripovednistvu in dramatiki. Bil je zagovornik naprednih idej, svobode in<br />

bratvstva med ljudmi in narodi, pristas ruskih revolucionarjev in bojevnik proti carskemu absolutizmu. Znane Puskinove pesnitve so: Ruslan<br />

in Ljudmila, Kavkaski ujetnik, Bahcisarajska fontana, Cigani, Poltava, Bronasti jezdec. Centralno Puskiovo delo pa je roman v verzih<br />

Evgenij Onjegin (junak kaze deloma byronisticne poteze). Pisal je tudi pravljice v verzih (Pravljica o carju Saltanu, Pravljica o zlatem<br />

petelincku), drame v verzih (shakespearska drama Boris Godunov, z zgodovinsko tematiko) in male drame: Skopi vitez, Mozart in Salieri,<br />

Kamniti gost, in se proza: Stotnikova hci, Pikova dama, Dubrovski, Zamorec Petra Velikega.<br />

Nekaj znanih Puskinovih lirskih pesmi: Caadajevu (spominska pesem, posvecena znanemu ruskemu filozofu), A.P.Kernovi (ljubezenska),<br />

Prerok (znacilna romanticna pesem o pomembni vlogi pesnika), Crni sal (ljubezenska pesem), Demon (izpovedna pesem), V Sibirijo,<br />

Cevljarcek (posem z istim motivom kot Presernov Apel in Cevljarcek), Lep spomenik sem si zgradil, Zimski vecer (custvena in<br />

razpolozenjska lirika). Vsebina njegovih pesmi predstavljajo znane romanticne teme: nasprotje med idealom in stvarnostjo, hrepenenje po<br />

svobodi, visja vrednost ljubezenskega custvovanja in custva sploh, zla usoda, kult pesniskega poklica, resignacija snov pa je tudi politicna,<br />

revolucionarna, ki govore o socialnih razmerah.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 12


Delo: Jevgenij Onjegin (Puskin)<br />

Znacilnosti: kitice so 14 - vrsticnice, sestavljene iz 4 podkitic ABAB (prestopna), CCDD (zaporedna), EFFE (oklepajoca).<br />

Puškin je zelo veliko uporabljal verzne prestope, saj je s tem dosegel boljšo razgibanost besedila. To delo je sestavljeno iz 8 poglavij. Sam<br />

roman, brez opomb, pa je neberljiv.<br />

Tatjanino pismo je najlepše ljubezensko pismo na svetu.<br />

Zgodba se dogaja v plemiski druzbi v 20 letih 19. stoletja. V satiricnih barvah Puskin naslika prazno zivljenje mestnega plemstva, s<br />

simpatijo pa rise zivljenje podezelskega plemstva, ki je povezano z ljudstvom. Glavna oseba je Jevgenij Onjegin, to je plemic, ki je pod<br />

vodstvom francoskih uciteljev dobil nekaj osnovnega znanja, nauci se francoscine in uglajenega vedenja. S 16 leti je zacel zahajati v svet<br />

odraslih. Njegovo zivljenje so bile zabave, obiskovanje gledalisca, prebiranje romanov. Po 8 letih takega zivljenja se ga navelica, pretrga<br />

stike s to druzbo. Sklenil je,da bo delal kaj koristnega in se loti najprej pisanja, vendar brez uspeha, nato branja in ugotovi, da je v knjigah<br />

laz. Zaradi prevzema dediscine je moral oditi na kmete in tam hoce izvseti reeforme v prid podloznikom, s tem se zameri sosednjim<br />

grascakom. Na dezeli spozna Lenjskega in Tatjano, vendar med njima pride do prepira in ta prepir povzroci, dvoboj med njima, v katerm je<br />

Lenjski ubit. To kaze, da je bil Onjegin notranje neurejen, da na eni starni prezira to druzbo, na drugi pa se je podrejal njenemu mnenju in<br />

normam, ceprav za ceno prijatelja. Enako neurejenost kaze tudi v odnosu do Tatjane. To je podezeljska plemkinja, ki je zrasla v vaski<br />

samoti, v patriarhalnih razmerah. Nanjo je vplivalo zivljenje vasi, do tlacanov je imela zelo socuten odnos, vsrkavala je vase ljudsko<br />

pesnistvo in pa lepoto narave; brala pa je tudi stevilne francoske ljubezenske romane, ki so povelicevali svobodne odlocitve v ljubezni in<br />

pod njihovim vplivom je napisala Onjeginu pismo, v katerem mu izpove ljubezen. S tem je prekrsila pravila plemiske druzbe; Onjegin pa ji<br />

v odgovoru pove, da svojega zivljenja ne namerava omejevati na druzinski krog, da ima v zivljenju visje cilje in da ni zmozen trajnega<br />

ljubezenskega custva. Tatjana po tem globoko skrije svoja custva. Pozneje pa se srecata v prestolnici, ko je Tatjana omozena. Sedaj pa se<br />

Onjegin zaljubi vanjo, ji neprestano sledi in ji napise ljubezensko pismo, vendar pa Tatjana odgovori, da bo ostala zvesta svojemu mozu in<br />

tako vidimo, da je njen odnos so zivljenja resen, odgovoren, da je v njej tudi zavest, da se je treba odpovedati in tako Puskin s podobo<br />

Tatjane ustvaril eno najlepsih podob v literaturni nasploh. Onjegin je prvi v dolgi vrsti tako imenovanih —odvecnih ljudi v ruski<br />

knjizevnosti 19. stoletja, odvecnih zato, ker z vsemi svojimi talenti v zatohlih razmerah ruskega druzbenega zivljenja niso imeli kaj poceti.<br />

16. Romantika na Slovenskem: značilnost obdobja, splošni in kulturnozgodovinski okvir; predstavniki kulturnega življenja; pesništvo:<br />

Pri nas oznacujemo ta cas od 1809 (izid Kopitarjeve slovnice, francoska zasedba Ilirskih provinc) pa do leta 1848 (marcna revolucija). Leta<br />

1809 je prisel vecji del Slovenije pod Francijo in ta cas je premaknil nase razmere, ki jih potem ni mogel zbrisati pritisk avstroogrske<br />

reakcije, ki je trajal do 1848. Avstrijci so morali po vrnitvi marsikaj upostevati: okrepila se je zavest nacionalne skupnosti, zacel se je upor<br />

proti nemski prevladi, vecje je bilo prizadevanje za slovenski jezik in kulturo. V tem casu je oblast zacela dajati vec pravic slovenscini. V<br />

francoski Iliriji je bilo vec slovenskega pouka in zato je bilo treba poskrbeti za slovenske knjige (Vodnik). Na slovensko besedo pa so morali<br />

misliti tudi tam na slovenskem ozemlju, ki je ostal pod Avstrijo . Avstrijci so leta 1812 volili ustanovitev stolice za slovenski jezik v Gradcu<br />

in tam je predaval Vodnikov ucenec Janez Primic. Ljubljana pa je dobila taka predavanja leta 1817, predavatelj je bil Franc Metelko.<br />

Nasa romantika je bila svetovljansko usmerjena in slovenske prispevke so tiskali tudi nemski listi, posebno pomembna je bila literarna<br />

priloga ljubljanskega tednika Illyrisches Blatt - Ilirski list. Slovenskemu jeziku so posvecali vedno vec skrbi. Za zgled je bila najprej<br />

Vodnikova slovnica, novo vzpodbudo pa je dajala Kopitarjeva slovnica. Z njo je Kopitar razodel ljubezen do slovenskega jezika in<br />

povzdignil slavo slovenskega jezika. Kopitar pa je podpiral nazadnjaske kroge, ki so imeli svoj pogled na potrebe nasega kulturnega<br />

zivljenja, ti krogi so namrec videli pomen dela v verski ni moralni vzgoji in gospodarskem izobrazevanju ljudstva in so zato zagovarjali<br />

utilitarno (utile - koristen) pisanje, ki sluzi cilju. Druga skupina slovenskih izobrazencev pa se je trudila, da bi ustvarila Slovencem pravo<br />

umetnisko literaturo po evropskih zgledih. Ta literatura naj bi pridobila tudi izobrazence za slovenscino in slovenskost. Ta skupina se je<br />

odlikovala po svojem demokraticnem in svobodoljubnem duhu.<br />

Za slovenske gospodarske razmere pred letom 1848 je znacilna zaostalost, za druzbene razmere pa nastajanje domace burzoazije. Delavski<br />

razred je bil tedaj se malostevilen in brez razredne zavesi. Polozaj slovenskega kmeckega ljudstva pa je bil zelo slab. Druzbene sile na<br />

Slovenskem so bile porazdeljene v napredni in reakcionarni tabor. Tretjo skupino pa so predstavljali se Ilirci, ki so se navdusevali za<br />

kultirno in politicno spojitev vseh juznih Slovanov, v cemer so videli resitev pred nemskim pritiskom. Tudi panslavizem (zdruzitev vseh<br />

narodov pod vodstvom Rusije) se je razsiril med delom slovenske burzoazije. Napredni tabor na Slovenskem pa je videl resitev v zlomu<br />

absolutizma. Hoteli so politicno osamosvojitev vsega slovenskega ljudstva, s tem pa njegov napredek in ureditev socialnega polozaja.<br />

Konservativne kroge imenujemo tudi starejsa romanticna generacija.<br />

Za starejso slovensko romantiko je znacilno, da kaze mocan nemski vpliv in se ukvarja predvsem z jezikoslovjem in pa z ljudsko starino.<br />

Velik odmev pri nas so imele Herderjeve misli o Slovanih, ki so po Herderju omikano ljudstvo, vendar zatirano. Tudi Nemec Friedrich<br />

Schlegel (1772-1829) je govoril o pravicah narodov do lastne literature. Nemci so torej kazali zanimanje za Slovane in vrsta casopisov je<br />

takrat obravnavala slovanska jezikoslovna, kulturna in zgodovinska vprasanja. Tako se je pozivil studij narodnih jezikov, delo za slovnico<br />

ter besednjak. Ta prizadevanja pa so pomagala tudi ze pri narodnem zedinjenju. Dokler so se slovenski romantiki ukvarjali samo z<br />

jezikoslovjem in ljudskim izrocilom, so drugod gledali na ta prizadevanja z naklonjenostjo. Ko pa je mlajsa romanticna generacija zahtevala<br />

vec pravic za slovenscino v solah in uradih, ter tako tudi posredno narodno osamosvojitev, pa je naletela na odpor.<br />

17. Prešeren: Sonetni venec (zgradba Sonetnega venca, motivna in tematska analiza besedil, Magistrale, akrostih):<br />

Preseren se je rodil 3. decembra 1800 v premozni kmecki druzini. Njegov rod je stel ze pred njim vec izobrazeencev, zlasti duhovnikov.<br />

Ljudsko solo je obiskoval pri stricu na Dolenjskem, nato v Ribnici, gimnazijo pa v Ljubljani. Leta 1820 se je proti materini volji odrekel<br />

duhovniskemu poklicu in odsel studirat pravo na Dunaj. Tu je zivel od podpore duhovniskih stricev in od stipendije. Bil je domaci ucitelj. V<br />

pocitnicah je obiskoval Ljubljano, kjer se je 1824 zaljubil v Dolencevo Zaliko (Povodni moz). Leta 1828 je studij koncal in postal<br />

pripravnik pri odvetniku Baumgartenu, pozneje pri Crobathu. Leta 1832 je opravil sodni in odvetniski poklic, vendar ne z najboljsim<br />

uspehom. Leta 1833 je vzljubil Primicevo Julijo, hcer iz premozne ljubljanske trgovske druzine. Nato ga je doletelo vec zivljenjskih<br />

udarcev: njegova ljubezen do Julije je bila zavrnjena, leta 1835 je umrl priajtelj Cop. Leta 1837 je spoznal mladoletno Ano Jelovsek, s<br />

katero je imel troje otrok. Povezal se je s Poljakom Emilom Korytkom in mu pomagal pri zbiranju slovenskih ljudskih pesmi. Po Korytkovi<br />

smrti (1839) se je druzil s starim prijateljem Andrejem Smoletom. Tik pred Smoletovo smrtjo (1840) sta izdala Vodnikove pesmi in<br />

Linhartovega Maticka. Po letu 1840 je zivel osamljeno. Do 1846 je petkrat prosil za samostojno odvetnisko mesto, vendar ga ni dobil. Leta<br />

1846 je dobil advokaturo v Kranju. Tu je zivel s sestro Katro. Bil je izcrpan in bolan, umrl je 8. februarja 1849 za vodenico. Glavne<br />

znacilnosti Presernove osebnosti so bile: segavost, bistrost in duhovitost pa tudi zivljenjska neodlocnost, svobodomiselnost in<br />

svobodoljubnost.<br />

Pesnikovati je zacel kot student na Dunaju. Prvo pesem Dekletam je objavil v listu Illyrisches Blatt leta 1827. Od 1830 do 1834 je objavljal<br />

predvsem v Krajnski Cbelici, poleg tega pa tudi v Ilirskem listu, kjer je izdal v prilogi Gazele in Sonetni venec. Samostojno je izdal 1836<br />

Krst pri Savici, po 1843 sodeloval pri Bleiweisovih Novicah. Leta 1846 so izsle njegove Poezije.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 13


V Presernovem pesniskem razvoju locimo 3 obdobija (mladostno, zrelo in pozno).<br />

• mladostno obdobje: od 1824 do 1830, v katerem se ni romantik v pravem pomenu besede, saj so v pesmih se vplivi razsvetljenske<br />

anakreontike in baladne preedromantike. Iz tega obdobja se je ohranilo samo nekaj pesmi, najvec jih je objavil v Krajnski Cbelici po<br />

letu 1830, vecinoma so lirske pesmi. Prevedel je Brgerjevo Lenoro. Priljubljena ideja v tej mladostni poeziji je ideja kazni za<br />

prevzetno in izbircno deklico (Povodni moz, Dekletam, Zvezdogledam, Zarjovena dvicica, romanci Hcere svet in Ucenec).<br />

• zrelo obdobje pesnikega razvoja: od 1830 do 1840, kjer postane izrazit romantik, spozna renesanso in njene predstavnike, zlasti pa<br />

nove zivljenjske, miselne in estetske izkusnje. Ta prehod v romantiko se kaze v romanticnem pojmovanju ljubezni, usodo<br />

posameznika poveze z usodo naroda, njegove zgodovine in prihodnosti, posebno vlogo pripise pesniku, njegovemu pomenu za narod,<br />

pesniske oblike uporablja v njihovi klasicni, natancno doloceni podobi. To so pesmi: Slovo od mladosti, Sonetje nesrece, Glosa, Nova<br />

pisarija, Zabavljivi sonetje, Gazele, Sonetni venec, Turjaska Rozamunda, Krst pri Savici, V spomin Matija Copa.<br />

· zrelo obdobje pesniskega ustvarjanja: po letu 1836, nadaljuje osnovne motive in idejne crte prejsnih let. Stevilo ustvarjenih del je<br />

precej manjse, kar kaze na pojemanje navdiha. V ospredje stopijo balade in romance. Balade in romance: Prekop, Zdravilo ljubezni,<br />

Ribic in Zenska zvestoba, med lirskimi pa Kam?, Prosto srce in Pevcu.<br />

• pozno obdobje: po letu 1840. Vpliv ljudske pesmi (Pod oknom). Romanticna ljubezen se pomakne v ozadje, pojavlja se zopet ideja o<br />

kaznovani, prevzetni deklici. Znacilno za to obdobje je zivljenjsko razocaranje, nasprotje med idealom in stvarnostjo, ideja o<br />

vzvisenosti pesniskega poklica. Novost je konkreten narodno-politicni program. To se kaze v pesmih: Nezakonska mati, V spomin<br />

Andreja Smoleta, V spomin Andreja Copa, V spomin Valentina Vodnika, balada Neiztrohnjeno srce, parabola Orglar, Zdravljica in<br />

priloznostne pesmi.<br />

Preseren je jemal iz evropske kulture pomembne spodbude in jih izvirno preoblikoval: anticno in zlasti rimsko pesnistvo, renesansa,<br />

predromantika in romantika. Iz renesanse so mu bili pri srcu Dante, Petrarka, Ariosto, Tasso, od predromantikov je cenil B rgerja,<br />

Schillerja in Goetheja. V svojih pesmih je zdruzeval rimsko antiko z romanticno pojmovano renesanso in romantiko. Stopil je v tesen stik z<br />

ljudskim pesnistvom: predelal je Lepo Vido, Roslin in Verjanko. Tudi druge tekste je spreminjal, kasneje pa je zacel ceniti prvotno obliko<br />

ljudskih pesmi. Pesniske oblike, ki jih je uporabljal: soneti, gazele, balade, romance, elegije, prilike.<br />

Nekaj značilnosti njegovega zivljenja:<br />

• rodil se je v Vrbi na Gorenjskem<br />

• nikoli se ni ozenil z ljubljeno zensko<br />

• nikomur se ni dal nalagati<br />

• govorili so, da je pijanec in kvartac<br />

• Sonetni venec posvetil Juliji<br />

• rad je dvoril dekletom<br />

• ljubljene ni nikoli prevaral<br />

• študiral je na Dunaju<br />

• iz Ljubljane se je preselil v Kranj<br />

• pisal o hceri trgovca iz Ljubljane <strong>–</strong> Juliji<br />

• Njegova prva hcer je bila Rezika<br />

• Njegova edina prijatelja sta bila Cop (utonil), Smole (iz bogate druzine, kap)<br />

• Smole je imel podoben temperament kot Prešeren<br />

• Njegov zadnji otrok je bil France<br />

• Svoje premozenje pa je zapustil otrokoma<br />

• Umrl pa je v Kranju 8. februarja leta 1948<br />

Delo: Sonetni venec (Preseren)<br />

1.) opiše vsebino soneta. Izvira iz magistrala. Prvi verz iz naslednjega soneta je vzet iz zadnjega verza. To je napisal zaradi ljubezni do<br />

Julije. Sonetni venec se bo glasil, ko ga ne bo vec<br />

2.) venec se bo glasil tudi po njegovem srcu. Vse zale deklice, ki so prevzete kot ona, bodo, ko bodo slišale to pesem, bolj odprtega srca.<br />

Kranjci bodo imeli boljše zivljenje<br />

3.) te pesmi so pognale iz srca. Ceprav so njegova usta molcala od ljubezni ni imel upanja, da jo bo kdaj dobil. To je lahko povedal le v<br />

pesmi. Še vedno zelo hrepeni po njej. Strah ga je da jo bo uzalil, zato molci<br />

4.) te poezije ocitajo to, kar se v prsih skriva. Te zalostinke izvirajo iz njegovega srca. Julija sije kot sonce. Ne najde je ne na sprehodih,…<br />

Velikokrat hodi po mestu z zeljo, da bi jo videl, vendar je ni. Te pesmi niso iz tistih krajev, kjer sonce sije (kjer ni Julije)<br />

5.) ni iz krajev kjer je ona. Še enkrat pove, da tam niso nastale te pesmi (kjer bi bila Julija namrec). Pogrešal je blage sapice<br />

6.) vse te pesmi so pogrešale sapic in tudi uboge niso dobile njene hvale. Pesmi so se bale, da jih boste zanicevale, ker so slovenske.<br />

Slovenci so castili le tvoje pesmi. Naših pesmi je bilo zelo malo in so bile skoraj nedostopne<br />

7.) Orfejeve strune so ganile Grke.<br />

Sonetni venec je ena najtezjih literarnih vrst, saj je to zgodba 15-ih sonetov, ki so med seboj prepleteni tako vsebinsko kot oblikovno.<br />

Vsak sonet je sestavljen iz 2 kvartin in 2 tercin, ki sta loceni tudi vsebinsko. V kvartinah napove ali zastavi vprašanje, v tercinah pa na to<br />

odgovarja. Rima v sonetih je v kvartinah ABAB ali ABBA, v tercinah pa ni tocno dolocena. Verz je laški enajsterec. Sonet je razvil v Italiji<br />

v renesansi.<br />

V Sonetnem vencu se prvi verz vsakega soneta 3x ponovi. Tretjic se ponovi v magistralu. Magistrale oziroma pesem trikrat peta, je<br />

zdruzitev celotnega venca. Prve crke vsakega verza pa predstavljajo AKROSTIH oziroma posvetilo (Primicovi Juliji).<br />

V sonetnem vencu so zdruzeni naslednji motivi:<br />

DOMOVINSKI: Prešeren tozi nad Slovenci, ki bolj obcudujejo nemšcino kot slovenšcino<br />

LJUBEZENSKI: osnova je Primiceva Julija, dekle, v katero naj bi se Prešeren zaljubil<br />

PESNIŠKI: uporabi Orfejev mit - Orfej je bil pevec, cigar pesmi se nihce ni mogel upreti in je s svojo pesmijo pomiril divja traška plemena.<br />

Tako se pocuti tudi Prešeren s svojim pesnenjem<br />

1. Poet tvoj nov Slovencem venec vije<br />

V tem sonetu razlozi formo Pevec je enak vencu poezije. Magistrale je domacija vseh drugih sonetov v vencu. Ljubezen je izvir zivljenjske<br />

zavesti. Ljubezen ga stalno spremlja, spojila se je z njegovim zivljenjem. Je zacetek sonetov, ki so posveceni ljubezni do Julije. Iz venca se<br />

bo glasil vecen spomin na njegove bolecine, pa tudi njen slavospev - Julija naj bo njegova zivljenjska soustvarjalka.<br />

2. Ran mojih bo spomin in tvoje hvale<br />

Ko bo ze mrtev, bo Sonetni venec razglasal njegove bolecine in hvalo njej. Takrat prevzetna dekleta ne bodo vec neusmiljena, zvesta<br />

ljubezen jih bo ranila. Misli se sirijo v narodnostno-politicno smer. Za Slovence bodo prisli drugacni casi, casi svetlobe in tudi poezija bo<br />

bolj sloveca od tedanje poezije. Misli, da taka poezija ne more biti pozabljena. To je erotice, ljubezenski, domoljuben sonet.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 14


3. Iz srca svoja so kali pognale<br />

Sonet je izrazito ljubezenski. Rad poje pesmi Juliji. Zakaj ji je moral na nenavaden nacin razodeti ljubezen? Sklicuje se na enakost zivljenja<br />

in ljubezenske usode italijanskega pesnika Torquata Tassa. V svoji usodi se enaci z njim. S pesmimi izpoveduje ljubezen prav tako tudi<br />

Preseren. Julija ne vzbuja upanja. Njegovo trpkost in trpljenje izrazajo mokrocvetece rozce poezije orosene s solzami, v tej poeziji ni upanja.<br />

4. Mokrocvetece rozce poezije<br />

Opravicuje ta otozni znacaj sonetov. Izpoveduje to, kar je v njegovem srcu. Kaze mrzlicno iskanje dekleta, hrepenenje je neukrotljivo,<br />

povsod jo isce, imenuje jo sonce, hodi v gledalisce, na sprehode, na plesisca; velikokrat gre po mestu, da bi jo videl. V samoti se mu lijejo<br />

solze; te pesmi niso iz krajev, kjer sije sonce. Preseren ugotovi, da je vsezaman, da so soneti zrasli v zalosti, v samoti brez sonca.<br />

5. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije<br />

Preseren pove, kaj bi se zgodilo, ce bi bila ljubezen uslisana. Zamisli si sreco, kako bi Julija pomirila viharje v njegovi dusi, ce bi ga<br />

uslisala, kako bi postala soustvarjalka, pozabi na bolecine, poeezija bi bila sladka in srecna. Na koncu se zrdzne, kajti njegove pesmi niso<br />

nastale v srecnem ozracju.<br />

6. Cel cas so blagic sapic pogresvale<br />

Juliji ocita prevzetnost in tudi njen vnemar za domaci jezik, morebitno zanicevanje slovenske poezije. V strahu, da bi ona in druge<br />

Slovenke, ki so govorile po nemsko, zanicevale naso poezijo pove resnico o potujcenosti slovenskega mescanstva. Slovenci castijo samo<br />

tujo poezijo in ne cenijo domace.<br />

7. Obdajale so utrjene jih skale<br />

Orfej s pesmijo doseze, da divja ljudstva naredi kulturna. Surovost ljudi premaga s svojo pesmijo. Preseren si zeli, da bi bila nebesa<br />

naklonjena Slovencem, da bi dobili svojega Orfeja, zeli pevca, ki bi prebudil ljudstvo, narodno zavest in zanetil skrb za domaco dezelo. Zeli<br />

zediniti Slovence v svobodi, v kulturi, zacne program idej o zedinjeni Sloveniji. To je domoljubni sonet.<br />

8. Viharjev jeznih mrzle domacije<br />

Sonet je vrh sonetnega venca, je domovinski sonet narodne in kulturne tragedije. Govori o casih nase notranje razcepitve in zunanje nemoci<br />

ob usodnem vplivu z germanstvom in krscanstvom v 8. stoletju. Govori o casu popolne socialne in kulturne odvisnosti od germanstva, o<br />

casu bojev med tujimi dinasti za slovensko zemljo ob koncu srednjega veka, o dobi turskih vpadov in o kmeckih uporov. Slovensko ljudstvo<br />

je izkrvavelo in po kmeckih uporih ni vec poznalo junaskih dejanj, ne pesniske ustvarjalnosti, umolknile so pesmi, kar so pa se nastale, so<br />

govorile samo o trpljenju. Ta sonet govori o zgodovini in vsebina je protest zoper vsakrsno tiranstvo. To je izrazito objektiven sonet, ki<br />

navaja cista dejstva brez romantike. V 9. sonetu se objektivnost spreminja v ljubezensko in domoljubno tozbo.<br />

9. Izdihljeji, solze so jih redile<br />

Preseren pove, da je njegova poezija nastala iz ljubezni do dekleta in domovine, kajti njegovo srce je napolnjeno z bridkostjo zaradi misli,<br />

da Slovenec ne ljubi domovine in da tudi ne more vneti dekleta. Zeli si orficno moc, da bi zbudil s svojo pesmijo vse Slovence in s tem<br />

poglabja se misli iz 7. soneta, s katerim je ta sonet v tesni zvezi. Moc njegovim pesmim je Presernu dala zelja, da bi Slovencem pomagal,<br />

hkrati pa tudi izzveneva v ljubezenskem hrepenenju. To se nadaljuje v 10. sonetu.<br />

10. Jim moc so dale rasti neveselo<br />

Njegova poezija je dobila moc. Raste iz ljubezenske zelje, da bi pesem Slovencem zbudila ljubezen do domovine in jih zdruzila. Moc njene<br />

rasti primerja z zgodnjimi rozami, potem zopet pride mraz in burja. Sneg pobeli polja, njegove pesmi pozenejo ljubezen. Njeni pogledi ga<br />

prepricajo, da sme upati, njegove pesmi ostanejo na mrazu, zatirane od brezupnih crnih sil.<br />

11. Ur temnih so zatirale jih sile<br />

Sonet je povezan s 5. sonetom, kjer razlozi, kaj bi opmenila uslisana ljubezen. Njegova poezija se ni mogla razvijati, je plod temnih ur.<br />

Primerja se z Orestom, ki ga je sestra Epigenija resila prekletstva. Bil je preganjan, ker se je masceval materi in ljubimcu. Viharji v<br />

njegovem srcu bi se pomirili, ce bi ga Julija uslisala, vendar so to le kratke sanje, kot bliski in ko ugasnejo, ostane le temna noc. Njegov srce<br />

ne more biti veselo. Izraza spoznanje, da Julija ne bo njegova Epigenija. Prosi jo socutja za svojo poezijo.<br />

12. Lej, torej je bledo njih cvetje velo<br />

Zacne se zopet obracati k Juliji in njenem socutju za poezijo. Svojeo poezijo primerja z redkimi rozicami, ki jih obdajajo koprive. Ce bi te<br />

rozice presadila v gredice, bi zacvetele drugace. Soneti venca so podobni zapuscenemu cvetju, ki pozene skozi plevel. Ce bi jih Julija<br />

sprejela z ljubeznijo, bi se njegova poezija razbohotila. Ce bi bila socutna, bi se njegova poezija drugace razcvetala in ce hoce slajso poezijo,<br />

naj bo socutna in naj sprejme Sonetni venec.<br />

13. Jim iz oci ti poslji zarke mile<br />

Preseren podaja vizijo lastnega umetniskega preporoda. Ce bi Julija sprejela venec, bi mu pomagala premagati kraljsetvo teme. Njegovo<br />

mracno lice se bo zjasnilo. Poezija bo gnala nov cvet, ki bo bolj vesel in jasnejsi.<br />

14. In gnale bodo nov cvet bolj veselo<br />

Upodablja nasprotje med temo in svetlobo, ki jo upodablja s pomladjo v naravi. Ta slika bi pokazala Juliji, kaj bi mogla povzrociti s svojo<br />

ljubeznijo. Vendar se Preseren zaveda resnicnosti; nikoli ne bo tako. Prosi pa jo, naj bo milostna sodnica Sonetnemu vencu, s katerim si je<br />

poet hladil svoje srcne rane.<br />

Mocna osebna dozivetja, med temi zlasti ljubezen do Primiceve Julije, razmere, v katerih se je razvijala slovenska kultura in v katerih je<br />

zivelo slovensko ljudstvo, posebno pa se zmaga v crkarskem boju so vzpodbudile Preserna, da je ustvaril eno najlepsih slovenskih pesnitev<br />

Sonetni venec, ki je izsel 22. februarja 1834. V njej je izpovedal tri mocne sestavine svoje dusevnosti, ki so ga tedaj vznemirjale: spoznanje<br />

o svojem pesniskem poslanstvu, hrepenenje po srecni ljubezni ter vroca revolucionarna ljubezen do domovine. Sonetni venec je posvetil<br />

Primicovi Juliji; to je izrecno povedal v Magistralu, katerega zacetne crke povedo njeno ime. Izid pesnitve je cenzura sicer dovolila, ker<br />

akrostiha menda ni opazila, vendar pa se je ljubljanska druzba nad izjavami v pesnitvi mocno pohujsevala. S pesnitvijo se je pesnik zameril<br />

Julijini materi, nerodno pa je bilo tudi Juliji, ki jo je opeval z imenom ter za tedanje razmere nenavadno. Motivi za te pesmi so se mu<br />

porajali sproti, iz drobnih dogodkov v zvezi z Julijo.<br />

Obliko je pesnik razlozil v prvem sonetu. Sonetni venec je sestavljen iz 14 sonetov in 15. ki je Magistrale. Magistrale je mojstrski sonet, po<br />

nastanku na prvem mestu, po mestu pa zadnji, zakljucni sonet. Vence je zgrajen tako, da iz Magistrale izvirajo ostali soneti, Magistrale je<br />

trikrat peta pesem. Prvi verz 1. soneta je hkrati tudi zadnji verz 14. soneta in 1. verz Magistrala. Zadnji verz 1. soneta je tudi 1. verz 2.<br />

soneta in 2. Magistrala.<br />

V sonetnem vencu je Preseren povezal svojo ljubezen do Julije z vroco ljubeznijo do domovine. Sredisce in vrhunec pesnitve so 7., 8. in 9.<br />

sonet. Presernov sonetni venec je mejnik v slovenski knjizevnosti ter pomeni konec nase koristnostne knjizevnosti. Miselno jedro pesnitve<br />

pa je takole: —Julijina ljubezenska naklonjenost bi odresila pesnika in njegov navdih, on bi ustvaril veliko poezijo, ta ba bi odresila iz<br />

kulturne teme slovenski jezik.®. S Sonetnim vencem je je Preseren svojim sodobnikom dokoncno povedal, kako visoke vrednote so zanj<br />

ljubezen, domovina in poezija. Poleg tega je dokazal, kaksne izrazne moznosti ima slovenski jezik in kako zapletene in zahtevne oblike je<br />

mogoce uveljaviti tudi v slovenski literaturi. Soneti so zdruzeni ne le po oblikovni, pac pa tudi po vsebinski plati v pravi venec.<br />

Akrostih je pesniška igra, ki običajno odkrije posvetilo, največkrat ime človeka, ki mu je pesem posvečena. Preberemo ga tako, da strnemo<br />

prve črke vseh zaporednih verzov. Če je posvetilo sestavljeno iz zadnjih črk verzov, se imenuje telestih.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 15


18. Prešeren: Zdravljica (nacionalna in politična ideja v napitnici):<br />

Delo: Zdravljica (Preseren)<br />

1.) Ko piješ iz uma zginejo vse skrbi; INTIMNA, PRIJATELJSKA<br />

2.) Brate ogovori komu naj najprej zapojejo Zdravljico; ŠIRŠEMU KROGU LJUDI<br />

3.) Nagovori svoje ljudstvo, naj vse sovraznike unicijo; SOVRAZNA, JEZNA<br />

4.) Govori o tem, da Slovenija ne sme biti vec pod AO; POVZDIGUJE PROTI AO MONARHIJI<br />

5.) Prešeren napeva Slovenke<br />

6.) Nagovori oziroma napije še Slovencem. Strup naj vam ne unici ljubezni do domacije.<br />

7.) Zivijo naj narodi, ki hrepenijo k miru, svobodi in prijateljstvu.<br />

8.) Nazadnje nagovarja še prijatelje naj nazdravijo sreci, prijateljstvu.<br />

Napisal jo je leta 1844. Tega leta je Slovenijo obiskal cesar Ferdinand in Koseski mu je napisal Odo o povelicevanju Slovencev in cesarske<br />

oblasti. Ker so mu cenzorji crtali 3 in 4 kitico, Prešeren pesmi ni hotel objaviti. V neokrnjeni obliki je izšla šele leta 1848 v Kranjski<br />

Cebelici.<br />

7 kitica Zdravljice je tudi Slovenska himna!<br />

Pesem je napitnica in je postavljena v okvir katerega predstavljata 1. in 8. kitica. V teh dveh Prešeren nazdravlja sebi in svojim prijateljem,<br />

ki so zbrani zato, ker so dobrega srca.<br />

V drugi kitici nazdravi Slovencem in Slovanom.<br />

Tretja kitica je sovrazna, saj poziva vojake naj napadejo sovraznike.<br />

V cetrti kitici si zeli svobode in neodvisnosti.<br />

V peti in šesti pa nazdravi Slovencem, Slovenkam.<br />

V osmi kitici - Himni - pa nazdravi vsem, ki hrepenijo po svobodi, miru, prijateljstvu.<br />

Carmen figuratum = likovna pesem<br />

Kitice so napisane tako, da predstavljajo cašo. Število zlogov v posameznih verzih je: 7,8,7,8,3,3,8.<br />

NAPITNICA = pesem s katero nazdravljamo ob praznovanjih.<br />

HIMNA<br />

Himna (gr. himnus) pomeni v grški antiki oznako za pesmi različne vsebine, v ožjem smislu nato hvalnice bogovom, junakom,<br />

zmagovalcem na tekmah. V krščanstvu so tudi hvalnice bogu (tudi psalmi), nato tudi svetnikom. V renesansi je zopet posvetna himna po<br />

antičnih zgledih, v 18. stoletju so himnične pesnitve (Klopstock, Goethe). Poseben primer himne z javno, družbeno funkcijo, podložena z<br />

glasbo je državna, nacionalna himna.<br />

19. Krst pri Savici (zgradba pesnitve, razloži pesniški obliki tercino in stanco, tema in ideja pesnitve):<br />

Delo: Krst pri savici (Preseren)<br />

Je epska pesnitev, ki je posvecena Matiji Copu. Zapisal jo je v drugi polovici leta 35. Zgodovinski podatki so v Valvasorjevi slavi. Pesnitev<br />

je sestavljena iz treh delov: POSVETILNEGA SONETA(M. Copu), UVODA, KRSTA.<br />

Uvod je sestavljen iz 26 tercin: ABABCBCCC. Osvetlitev dogodkov in boj med pogani in kristjani pa zahteva trivrsticne kitice. Krst je<br />

sestavljen iz 53 stanc, ker dogajanje ni vec tako hitro ampak gre bolj za razmišljanje (o kršcanstvu, krivdi, svobodi, smrti,…). V krstu se<br />

Crtomir Bogomili odpove in tako se tudi Prešeren odpove svoji Juliji.<br />

POKRISTJANJEVANJE:<br />

KDAJ: okoli 758, ko so škofje pošiljali svoje ucenjake, vendar brez uspeha, ker so bili izgnani.<br />

KJE: najprej pri Laškem, Kranjska, Koroška,…<br />

ZAKAJ: kršcanstvo hotelo širiti svoje ozemlje in bogastvo.<br />

20. Evropski realizem in naturalizem: družbeno in kulturnozgodovinski okvir in predstavniki. Pripovedništvo in dramatika.:<br />

Formalna meja med romantiko in realizmom je 1830. "Konca" se okoli 1848, ko se zacne naturalizem. To obdobje je pomlad narodov, zacne<br />

se program Zedinjene Slovenije, uveljavi se 3. stan-mešcansvo, ki zacne ogrozati plemstvo, delavski razred postane mpcan in ustanovijo<br />

Internacionalo. V naturalizmu pridejo do ugotovitve, da ljudje delujejo kot pravila: Determinirani so s tremi dejavniki (dednost, okolje in cas<br />

- Taine).<br />

V tem casu prevladujejo materialisticne smeri filozofije. Nastanejo pozitivizem, utilitarizem, eksperimentalizem in materializem<br />

(Marksizem). V tem obdobju so dejavni kritiki, realitiki in esejisti. Najvecji pomen ima umetnost v Rusiji (larpurlartizem). Posnemanje<br />

realnega, stvarnega sveta ki je okoli nas se imenuje MIMESIS.<br />

Realizem je pravzaprav prehodno obdobje saj ni trajalo niti dolgo. V razlicnih evropskih drzavah se zacne razlicno pojavljati. Pomembne<br />

drzave realizma so: Francija, Rusija, Anglija in Poljska (Norveška, Danska in Švedska). Nemcija zaradi zelo razvitega fevdalizma ne razvije<br />

realizma. Realizem pravzaprav nastane kot kritika na romantiko.<br />

Predstavniki so bili: Honore de Balzac, Gustav Flaubert, Lev Nikolajevič Tolstoj, Fjodor Mihajlovič Dostojevsjki, Emil Zola. V obdobju<br />

realizma so bili najbolj znani: Henrik Ibsen, Avgust Strindberg, Anton Pavlovič Čehov.<br />

Najvidnejše dramske vrste v dobi realizma so bile: tezna drama s socialno ali moralno tendenco, družbenokritična in psihološka drama.<br />

Napisane so v prozi, dialogi so blizu vsakdanjim pogovorom.<br />

21. Flaubert: Gospa Bovary (snov, Zgodba, čas in prostor v romanu):<br />

Gustave Flaubert se je rodil v Rouenu v druzini zdravnika. V Parizu je, tako kot Balzac, studiral pravo, vendar se je zaradi slabega zdravja<br />

prekinil studij in 1849 potoval v Egipt, Turcijo, Grcijo in Italijo. Po prvih knjizevnih uspehih se je umaknil v Croisset blizu Rouena in tu<br />

zivel v ozkem krogu prijateljev. Umrl je 1880.<br />

Delo: Gospa Bovary (Flaubert)<br />

Gospa Bovary (1857) je eden temeljnih realisticnih romanov. Osnovni problem romana je razkol med vsakdanjo stvarnostjo in romanticno<br />

domisljijo, s katero se omamlja glavna oseba. Problem zakona in zakonske (ne)zvestobe je v realisticnem romanu veckrat upodabljen.<br />

Bistvena vsebina Gospe Bovary pred objavljenim odlomkom je takale:<br />

Ema Rouault, ki so jo vzgojili v samostanu, je po svoji naravi custvena, sanjarska in romanticna. Poroci se s preprostim podezeljskim<br />

zdravnikom Charlesom Bovaryjem, ki je njeno pravo nasprotje - trezen in prozaicen postenjak. Nic drugacno ni mestece Yonville L'Abbaye<br />

pri Rouenu, kjer zivita vklenjena v najbolj banalno malomescansko zivljenje. Edini predstavnik izobrazenstva je lekarnar Homais, omejen<br />

frazerski liberalec. V taksnih razmerah si Ema isce utehe z ljubimci. Nazadnje se ji zeli priblizati Rodolphe Boulanger, veleposestnik iz<br />

okolice. Prilika se mu ponudi, ko priredijo v mestu zivinorejsko proslavo.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 16


22. Dostojevski: Zločin in kazen: psihološki realizem; oznaka oseb, kraj in čas dogajanja v romanu:<br />

Fjodor Mihajlovic Dostojevski se je rodil v Moskvi v druzini zdravnika. V Peterburgu je obiskoval vojasko inzenirsko solo. Po koncanem<br />

studiju je postal svobodni knjizevnik. 1849 so ga zaradi udelezbe v revolucionarnem krozku Petrasevsekga z drugimi vred obsodili na smrt,<br />

tik pred izvrsitvijo kazni pa pomilostili na stiri leta prisilnega dela v Sibiriji. Po prestani kazni je moral za sest let v voljsko. V Peterburg se<br />

je smel vrniti 1859. Znova se je lotil knjizevnega dela in se ukvarjal z izdajanjem publicisticnih oglasil. 1867 je z zeno pred dolgovi<br />

pobegnil v tujino in zivel v Nemciji, Svici in Italiji in zapadel igralski strasti. 1871 se je vrnil v Rusijo. Umrl je v Peterburgu 1881, potem ko<br />

je vecji del zivljenja trpel zaradi bozjasti.<br />

Delo: Zlocin in kazen (Dostojevski)<br />

Glavni junak Rodja Razkolnikov je reven študent, mali clovek, ki se zeli dokazovati samemu sebi. Rodja ubije starko Aljono Ivanovo, ki jo<br />

imenuje "cloveška uš", nenaklepno ubije tudi njeno sestro Elizaveto. Kot obozevalec znanosti in razuma zavraca uveljavljena merila<br />

dobrega in zla. Bog po njegovem mnenju ne obstaja, clovek lahko vzame usodo v svoje roke, to je njegova dolznost. Sledimo analizi<br />

njegove razklane zavesti, spopadu racionalnega in iracionalnega ter spredvidenju, da ni nadclovek. Prijavi se policiji, zapor.<br />

Dostojevski sodi v vrh psihološkega realizma, prvi je globoko posegel v zapleteno cloveko notranjost in jo razkril. Gre za notranjo<br />

resnicnost (od tod psihološki realizem). Ukvarja se z vprašanji usode, smisla ter se spoprime z vprašanjem o obstoju boga in obstoju<br />

vrednot. Oznacen je za dvomljivca, ki bi rad veroval.<br />

Avtor podaja dva govorna nacina: dialog in monolog. Dialog je uporabljen v zunanjem svetu, medtem ko je monolog uporabljen v<br />

notranjem svetu posameznika. Primer je Razkolnikov, ki je razpet med zunanjo in notranjo stvarnostjo. Dialog ga povezuje z zunanjostjo,<br />

monolog pa je znacilnost zavestnega razmišljanja, kjer komunicira sam s seboj. Te vrste monolog je novost.<br />

23. ali Tolstoj: vojna in mir:<br />

Lev Nikolajevic Tolstoj je bil rojen v Jasni Poljani kot potomec stare plemiske druzine. Zgodaj je ostal brez starsev. Po nedokoncanem<br />

studiju v Kazanu je zivel na svojem posestvu, a kmalu vstopil v vojsko in se udelezil bojev na Kavkazu. Udelezil se je tudi krimske vojne in<br />

sodeloval v bitki za Sevastopol (1854-1855). Po krimski vojni je izstopil iz vojske in v letih 1857-1861 obiskal zahodno Evropo (Nemcijo,<br />

Anglijo, Italijo in Svico). Po vrnitvi se je na svojem posestvu posvecal knjizevnemu delu in prosvetljevanju kmetov. 1862 se je porocil.<br />

Sledila so njegova najplodnejsa leta. Po 1879 je dozivel duhovno in moralno preobrazbo, ki je bila nasledek svetovnonazorske ali kar verske<br />

krize. Odrekel se je ortodoksnemu pravoslavju in zahteval vrnitev k prvotnemu krscanstvu, njegovi etiki in ubostvu. Leta 1901 so ga celo<br />

izobcili iz pravoslavne cerkve. Svoj navk, ki se je siril med stevilnimi privrzenci kot "tolstojanstvo" (anarhicno poimenovano krscanstvo), je<br />

poskusal v praksi uresniciti s preprostim kmeckim zivljenjem in delom. Avtor je bil tedaj ze svetovno znan, Jasna Poljana pa je postala<br />

prava romarska pot, kamor so se prihajali stevilni Rusi in tujci poklonit velikemu umetniku in ucitelju novega navka. Tolstojeve dileme so<br />

na starost se rasle. Koncno je pri 82 letih odsel od doma, a je na poti zbolel in umrl leta 1910 na zelezniski postaji Astapovo. Pokopan je v<br />

Jasni Polajni. Tolstojev polozaj moremo primerjati z Voltairovim in Goethejevim. Kot oba njegova predhodnika je bil tudi Tolstoj<br />

nedvomno literarno sredisce casa.<br />

Tolstojevo knjizevno delo obsega vrsto pripovednih in dramskih, pa tudi esejisticnih besedil. Romani in novele po casu nastanka: Spomini<br />

na mladost (trilogija: Otrok, Decek, Mladenic), Sevastopolske povesti, novela Tri smrti, povest Rodbinska sreca, novela Polikuska, povest<br />

Kozaki, roman Vojna in mir (1864-1869), roman Ana Karenina (1872-1876), novela Smrt Ivana Iljica, povest Kreutzerjeva sonata, novela<br />

Gospodat in hlapec; roman Vstajenje (1899), povest s kavkasko tematiko Hadzi Murat. Drame: kmecka drama Moc teme, drama Zivi<br />

mrtvec, komedija Sadovi prosvete. Esejistika: Izpoved, O zivljenju, Kaj je umetnost, Ne morem molcati,...<br />

Delo: Vojna in mir (L.N.Tolstoj)<br />

Zgodovinski roman Vojna in mir (1864-1869) je obsezna epopeja s podobami Rusije, plemstva in ljudstva, druzbenega in individualnega<br />

zivljenja, zgodovinskih dogodkov, bitk, pa tudi intimnih usod v casu Napoleonovih vojn. Obdobje, ki ga obravnava roman, je predvsem<br />

1805-1812, se pravi od Napoleonovih uspehov (npr. birka pri Slavkovu = Austerlitzu) do njegovega propada v Rusiji. Epilog sega se do leta<br />

1820. Roman ima dve ravni, kot je nakazano ze v naslovu. Vojna vsebuje zgodovinsko - politicno dogajanje v Rusiji in sploh v Evropi, mir<br />

pa zasebno, druzinsko in druzabno zivljenje plemiskih krogov v tedanji Rusiji. V zgodovinsko - politicnem delu nastopajo med drugimi<br />

Napoleon, njegovi marsali in castniki, zatem ruski car Aleksander I., njegovi generali in castniki (izstopa predvsem stari general Kutuzov).<br />

V ospredju druzinsko - druzabne sfere pa so tri plemiske druzine: Rostov, Bolkonski in Kuragin. Izven teh druzin je se glavna oseba romana<br />

Pierre Bezuhov.<br />

24. Zola: Beznica (naturalizem v pripovedništvu):<br />

kot casnikar zivi v Franciji. Leta 1897 poseze v Dreyfussovo afero. Zaradi dela Obtuzujem je preganjan. Je naturalist in brez problemov<br />

izdaja svoja dela. Napisal je Beznica, Nana, Clovek zver, Zemlja, Polom, Thérese Raquin, triologija Troje mest… Rougon-Macquartovi,<br />

Prirodna in socialna zg. neke duzine v casu drugega cesarstva (ciklus romanov, v katerih se osebe ravnajo po Tainovi teoriji). Tu je okolje<br />

nazorno opisano in sem spada 20 romanov (1200 oseb). Znacilen je pozitivizem. Je eden izmed tistih, ki zelijo doseci slavo in denar.<br />

Njegova teorija je eksperimentalizem. Romanticne pojme prenese na vulgarnost in niskost. Zavraca estetski in idejni izgled. Poudarja, da<br />

mora biti pisatelj brez osebnih idej. Nasilje je opisano z vznemirljivostjo. Bil pa je tudi konzervativen in je odklanjal nepravo spolnost.<br />

Beznica je eden izmed najbolj znanih romanov iz cikla Rougon-Macquartovih. Že pred branjem te knjige sem si o njej ustvaril ne prav<br />

dobro mnenje, kajti slišal sem da je to naturalističen roman. Ob besedi naturalizem mi namreč pride na misel dolgočasno, realistično<br />

opisovanje človekovega življenja, revščine in ostalih tegob vsakdanjosti, ki jih takoalitako doživljamo v svetu okoli sebe, če že ne sami.<br />

Sprva mi je roman taka pričakovanja tudi izpolnjeval, ko pa sem se pisateljevega stila in načina opisovanja dogodkov navadil, me je roman<br />

kar pritegnil. Mislim da je roman za čtivo ali kakšno resnejse branje kar primeren, na lastno pobudo pa nebi prisel niti do desete strani. Po<br />

eni strani mu sploh ne vidim pomena, kajti pravega, realnega, na trdnih tleh ležečega življenja se mislim da zaveda vsak človek in ga na to<br />

ni treba še posebej opozarjati. Mogoče je imela ta "veličastna zgodba" za tiste čase res opozarjajoči in opominjajoči pomen, ko je bil<br />

revnejši sloj prezrt in plemstvo sploh ni priznavalo njihovega obstoja, danes pa ni več aktualen. Na splošno mi naturalistična smer pisanja ni<br />

pri srcu, na nek način je tako prazna, življenje opisuje po njegovem zunanjem izgledu, jaz pa mislim da je prava resnična slika človeškega<br />

bivanja predvsem v njegovi notranjosti.<br />

Zgodba sama je zelo pretresljiva in te lahko spravi celo v jok, če jo prebereš dovolj zavzeto in v enem dahu. Najboljši del romana je po<br />

mojem mnenju opis pojedine, pravzaprav požrtije na Gervaisin god. Zola jo je opisal zelo živo, z vsemi podrobnosti, ki k taki pojedini tudi<br />

spadajo in pripravijo bralca do tega da roman zapre in si privošči obilen obrok po možnosti čim bolj podoben opisanemu. Do zdaj še nisem<br />

zasledil opisa, ki bi te naredil bolj lačnega.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 17


25. Ibsen: Nora (vsebina drame; tezna drama ali analitična tehnika):<br />

Henrik Ibsen se je rodil v Skienu na Norveskem v druzini propadlega trgovca. Prezivel je tezko mladost, bil nekaj let lekarnarski pomocnik,<br />

studiral in se zacel ukvarjati s poezijo in dramatiko. !851 je postal dramaturg gledalisca v Bergnu, v letih 1857 - 1863 pa je bil vodja<br />

gledalisca v Oslu. 1864 je odpotoval z drzavno stipendijo v tujino. Odtlej je zivel v Franciji, Italiji in Nemciji, predvsem v Rimu, Munchnu<br />

in Dresdenu. 1891 se je vrnil v Oslo in tu zivel do smrti.<br />

NOTRANJA ZGRADBA (notranji ritem):<br />

1.DEJANJE: Prva pribrenči na oder Nora. Helmer svojega “škrjančka” ( “veverico”, “fletno frčkico”) skorajda ponižujoče (čeprav na prvi<br />

pogled morda prikupno) zaslišuje glede mandeljčkov, ki so zanjo prepovedani. Sledi Norin pogovor s staro prijateljico Kristine, analitični<br />

moment, ki nam razkrije poleg osamljenosti (praznosti) Lindejeve predvsem Norino izposojo denarja, ki je pred leti možu (skrivaj) rešila<br />

življenje, kar ji je v ponos. Nato bežno spoznamo notarja Krogstada in družinskega prijatelja doktorja Ranka. Norina domislica za<br />

zagotovitev prijateljičine zaposlitve je uspešna. Ko Nora ostane sama z otroki, se z njimi igra skrivalnice. Krogstadovo izsiljevanje z<br />

zadolžnico (s ponarejenim podpisom) je krivo, da Nora prosi za njegovo delovno mesto pri sedaj vplivnem možu. Le- ta jo zavrne in ji<br />

razkrije notarjevo moralno umazano preteklost (ravno tako ponarejanje). Dejanje izzveni v Norinem strahu, da bi (kot Krogstad) lahko<br />

izpridila svoje otroke (z lažmi, hinavščino, kot je izrazil Helmer).<br />

2.DEJANJE: V uvodnem prizoru s pestunjo se Nora poslavlja od funkcije matere. Trenutek za tem med šivanjem z Lindejevo ugotovimo,<br />

da je Torvaldu (sodeč po Norinih besedah) njegova življenjska sopotnica lastnina, medtem ko je Rank tisti, ki jo posluša. Sledi (delno<br />

hlinjena) ubogljivost do Helmerja ter ponovna prošnja za Krogstadov položaj, ki pa jo Torvald ponovno zavrne. Pogovor med Noro in<br />

Rankom prinese napoved Rankove bližajoče se smrti in njegovo priznanje ljubezni, ki Noro odvrne od prošnje za posojilo. Vrne se<br />

Krogstad, ki bi “rad nazaj med ljudi” in s tem namenom vrže pismo z razkrito resnico v nabiralnik. Nora je za svoje dejanje pripravljena<br />

prevzeti vso odgovornost. Drugo dejanje se zaključi z Norinim divjim in strastnim plesom ter neznanskim hrepenenjem.<br />

3.DEJANJE: Lindejeva izmenja s Krogstadom nekaj življenjskih navkov in ko ugotovita, da drug drugega potrebujeta, se pokaže<br />

pozitivna stran Krogstada (ta botruje koncu konflikta z Noro). Kristine kot dobra prijateljica želi, da se izgovori in izmiki med zakoncema<br />

končajo, in zato Krogstada prepriča, naj pisma ne zahteva nazaj. Vrneta se Nora in Helmer. Tik pred soočenjem smo priča še zaviralnem<br />

elementu, slovesu doktorja Ranka. Ko oddide še ta in Torvald pismo končno prebere, s svojo reakcijo (obtožbami: “hudodelka”, “hinavka”,<br />

“lažnivka”... in potrebo po igranju, reševanju razvalin), v Nori povzroči začetke prebujanja.. Ko Helmer dobi v roke še eno pismo (tokrat v<br />

prid njegovemu družbenemu ugledu), je on rešen. Nora pa je sedaj pripravljena na resen pogovor, lahko bi rekli kar nekako obračun.<br />

Svojemu možu, ki ji je sedaj tujec, razloži, da mora “doumeti sebe in okolico”. Tisto “najbolj čudovito” se namreč ni zgodilo. Ona se sedaj<br />

iz lutke končno (to je trajalo celo njeno življenje) prelevi v človeka. Sedaj je ona najprej človek (ne žena in ne mati), ki je zaradi dolžnosti<br />

do sebe na koncu drame na pragu novega življenja.<br />

SINTAKSA - Zgradba povedi izraža trenutno stanje dramskih oseb. Nora je sprva v stiski in takrat uporablja epileptične, preprostejše<br />

stavke. Proti koncu drame, po njenem preobratu pa je opaziti kompleksnejše povedi. Helmer skozi celotno dramo uporablja kompleksnejše<br />

povedi, razen takrat, ko izve za Norino dejanje in ga zgrabi panika. Takrat tvori preprostejše, odsekane stavke, med katerimi je veliko<br />

vzkličnih.<br />

Ibsenov najglobji namen ni posnemanje dejanskega govorjenja, temveč natančno in intenzivno izražanje človeških misli in čustev.<br />

26. Mer romantiko in realizmom na Slovenskem: značilnosti obdobja, splošno in literarnozgodovinski okvir, predstavniki, smeri in<br />

programi:<br />

Poteka od 1848 (smrt Prešerna) do 1899. Znacilna je neenotnost, prepletajo se razlicne smeri. Kaze se razsvetljenska teznja po uporabi<br />

slovstva za razširjanje moralnih, nacionalno vzgojnih in prebudnih idej. Z razsvetljenskimi in predroman-ticnimi sestavinami se prepletajo<br />

zlasti elementi iz pozne romantike, kar velja za prvo polovico obdobja do l.1881. To polovico imenujemo tudi obdobje romanticnega<br />

realizma. Po l.1881 je opazen vecji razmah realizma v pripovedništvu in poeziji.<br />

S Kersnikovimi povestmi iz kmeckega in trškega zivljenja pa se zacne poetnicni realizem. Obdobje lahko razdelimo na dva dela: v prvem od<br />

l.1848 do l.1881 prevladuje ob razsvetljenjstvu in predromanticni dedišcini še romantika ter zametki realizma, v drugem od l.1881 do l.1899<br />

ob romantiki nastane prava realisticna smer, ki se proti koncu preusmeri v naturalizem, a brez vecjega uspeha.<br />

Predstavniki so bili: Fran Levstik, Josip Stritar, Simon Gregorčič, Simon Jenko, Josip Jurčič, Ivan Tavčar, Janko Kersnik, Anton Aškerc.<br />

Prevladujoča zvrsti slovenske književnosti v drugi polovici 19. stoletja je epika. Pojavlja se v pesniški in prozni obliki in za to obdobje lahko<br />

rečemo, da je pred vsem čas pripovedništva. V njem se po obdobju uspele romantične lirike uveljavlja tudi pripovedna proza s skoraj vsemi<br />

svojimi vrstami; to so novela, roman in povest.pripovedno pesništvo goji zlasti balado in romanco.<br />

27. Jurčič: Deseti brat (vsebina, začetek slovenskega romana, romantični in realistični elementi v romanu):<br />

Rojen je na Muljavi. V svojem pripovedništvu je segel najdlje. Pa tudi kolicinsko je najvec napisal. Ohranjenih je ogromno pisem, objavljal<br />

jih je v casopisu. V svojih deli uporablja precej novalizmov. Na podrocju novinarstva je zelo pomemben, sprva kot novinar in pozneje<br />

urednik slovenskega casopisa.<br />

Najprej je prirejal ljudske pripovedke in jih izdal pod naslovom Spomini na deda. Nato je napisal Jurij Kozjak (to bi lahko bil 1. slovenski<br />

roman), Domen, Tihotapec in Deseti brat.<br />

Leta 1866/67 izda Desetega brata, prvi slovenski roman. Roman je moral biti: -pisan v prozi, -z ljubezensko tematiko, -nastopajoce nizje<br />

osebe ter nizje preprosto okolje. Zaradi ljubezenske tematike roman "ni primeren". Tudi tu se vmeša Levstik s Pomenki o domacih receh<br />

(spis o romanu). Ostale romane delimo na izvirne in historicne. Izvirni so: Cvet in sad, Med dvema stoloma in Doktor Zober. Historicni pa<br />

so J.E. Tatenbach, Lepa Vida, Rokovnjaci ter Slovenski svetec in ucitelj (o Metodu).<br />

Skupne znacilnosti Jurcicevih romanov:<br />

- nenehno druzi kmecko in gosposko snov<br />

- vedno ljubezenska narava in razni razpleti<br />

- pojavljajo se cudaške originalne osebe, posebnezi<br />

- pomembna je retrospekcija (pogled nazaj)<br />

- zgradba je sinteticno-analiticna<br />

- casovni razpon je dolg, stvari se ne razjasnijo naenkrat<br />

Deseti brat je 1. slovenski roman, saj je Jurcic sam napisal v podnaslov Roman. Zgodba: Lovro Kvas pride na Slemenice za ucitelja. Zaljubi<br />

se v Manico, gospodarjevo hcerko, a si ljubezni ne prizna zaradi stanovske razlike. Skozi ves roman pa se prepleta zgodba o Desetem bratu.<br />

Pojavlja se dvopolnost: -okolje (Polesek, Slemenice-Krcma) in cas (retrospekcija). Roman je sinteticen, saj zgodba tece od zacetka do<br />

konca, je pa tudi analiticen, saj z retrospekcijo pojasnjuje dogodke. Prisotna sta dva jezika. Prvi je ljudski, kmecki jezik, ziv in duhovit.<br />

Drugi jezik pa je jezik izobrazencev (na grašcini), je umeten in to se obcuti. Posebnost romana je tudi v nagovoru bralca. Tematika je<br />

ljubezenska in se prepleta s skrivnostnimi razpleti, zgodbami (po nedolznem obtozenega Kvasa aretirajo). Slog je romanticno-realisticen.<br />

Lovro je romanticen, custven, neodlocen, zasanjan (zelo nedejaven). Romanticen je tudi Deseti brat (odnos mati-on-oce). Manica pa je v<br />

romanu realisticna, stvarna in razumna (podobna staršem). Zakljucek je tudi realisticen (poroke).<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 18


Levstiku se ne zdi jezik primeren, premalo naj bi bil ljudski, prevec romanticen. Prevec naj bi se posvecal gospodi (zdi se mu umeten),<br />

osebe niso psihološko okarakterizirane. V romanu kmetje ne bi smeli biti predstavljeni kot vaški revezi. V odgovor mu je Jurcic napisal<br />

povest Sosedov sin, v kateri opisuje socialne razlike med bogatim in revnim sosedom. Jurcic zacne s feljtonom ali podlistkom.<br />

V 30. letih 20. stoletja Ivan Rob ponovno napiše travesticijo (preobleko) Desetega brata. Dobi drugacne znacajske poteze. Mnoga stara<br />

"besedila" preoblece na novo.<br />

Jurcic je napisal tudi kratko pripoved Telecja pecenka, ki je bila izdana leta 1872 v Slovenskih novicah. Glavna oseba je oficir Bitic, oseba<br />

ki nikakor ne izstopa iz vsakdanjega zivljenja. Zivi sam zase, ima pa tocno dolocen urnik in mizo v gostilni. Vsak dan ob tocno doloceni uri<br />

pride v gostilno na telecjo pecenko. Zgodba se zaplete, ko nekoc po prepiru pride v gostilniško kuhinjo, kjer vidi zanemarjeno kuharico in<br />

pecenka se mu zagabi. Sklene, da bo sam zacel kuhati, a si pokvari zelodec. Prijatelji mu predlagajo, naj se ozeni, a to misel opusti (kot pri<br />

Tilki). Umrl je zaradi kapi. Telecja pecenka je novela, ki predstavi Biticevo znacaj in s tem njegovo slabost do pecenke (zivi za porcijo<br />

pecenke na dan). Jezik je poln delezij, pisatelj nagovarja bralca (ljubi bralec, poglejmo še v…) in vsebuje dramaticni preteklik.<br />

Delo: Deseti brat (Jurcic)<br />

Lovre Kvas pride na grad Slemenice uciti grašcakovo hcer Manico. Ceprav ga ima rada, ne more upati na poroko, za njeno roko se poteguje<br />

tudi Marijan, sin sosednjega grašcaka Piškava. Sprva prijatelja, a kasneje se skregata prav zaradi Manice. Marijan tudi ne trpi Martika, ki ga<br />

klicejo deseti brat. Med njima pride do pretepa, oba sta hudo ranjena. Martinek poklice k sebi Kvasa, ta izve, da je Piškav Martinkov oce in<br />

njegov stric. Kvas obljubi, da bo Piškavu prenesel Martinkovo sporocilo.Za napad obtozijo Martinka, a ta ze prenese pismo Piškavu, na<br />

zeljo tega pa ga tudi izpustijo, a zapustiti mora Slemenice, saj Mancin oce Benjamin ne dovoli njune ljubezni. Piškav napiše poslovilno<br />

pismo in odpotuje. Martinek umre, Marijan se poroci in se preseli iz Obrhka. Grad Polesek podeduje Kvas, ki se po študiju vrne na<br />

Slemenice in se poroci z Manico.<br />

Dogajanje je postavljeno v 19.st, prostor je dvojen; zgodba se deloma dogaja v grajskem (Sleme-nice, Polesek), deloma v vaškem okolju<br />

(Obrhek, Obršcakova gostilna).<br />

Prisotni sta obe. Sinteticno je prikazana zgodba Lovreta Kvasa, analiticno pa je porocanje o Piškavu, ki prikazuje njegova dejanja v<br />

preteklosti, pomembna za sedanjost. Obe zgodbi povezuje Martin Spak, ki ga imajo vsi za desetega brata, a se izkaze, da je Piškav<br />

nezakonski sin, Marijanov polbrat ter Kvasov bratranec.<br />

Roman je zgrajen na romanticnih motivih ljubezni, spopada sovraznih ljubezenskih tekmecev, mašcevanja nad Piškavom in srecnega konca<br />

s poroko. V motivu Manicne in Lovretove ljubezni v ospredje stopa osebna, sentimentalna izpoved. Romanticna sta tudi Piškava in Martinkova<br />

zgodba z analiticnim razkritjem. Realizem opazimo v prikazu vaškega okolja in socialni tendenci romana. Martinek in Kvas izhajata<br />

iz revnih druzin, nasproti stojita bogata grašcaka. Martinku zlocinec Piškav, Kvasu pa Benjamin.<br />

28. Jenko: Tilka (začetes slovensje novele, značajevka ali obraz, teme., motivi, pripovedne osebe in slog):<br />

Najpomembnejši pesnik med Prešernom in moderno je bil Simon Jenko (1835-1869). Ze kot dijak je deloval na literarnem podrocju. S<br />

sošolci je ustanovil Vaje (vajevci - Simon Jenko, Fran Erjavec, Zadnik, Bril, Tušek). Izdali so 3 številke Vaj. Vajevci so obozevali<br />

Levstikove pesmi (leta 1868 jih izda).<br />

Jenko ni ne romantik, ne realist in ga niso posebno obravnavali. Študiral je pravo. Sprva je bil domaci ucitelj, kmalu pa se je vrnil domov.<br />

Bil je odvetniški pripravnik v Kranju in Kamniku. Umrl je v Kranju zaradi mozganskega vnetja. Na zacetku je bila izrazitejša domovinska<br />

lirika (Slovenska zgodovina, Adrijansko morje), kasneje je prevladala izrazito ljubezenska (ciklus Obujenke) in refleksivna lirika, oprta na<br />

motive narave, saj je narava poosebljena, cloveška obcutja (Obrazi). Napisal je pa tudi nekaj pomembnih pripovednih pesmi (Zimski vecer).<br />

Svoje pesmi je izdal v knjizni zbirki z naslovom Pesmi. Pesmi so skritizirali kot nenaklonjene, celo Levstik. To ga je potrlo in zavrlo<br />

njegovo pesniško pot. Njegov ideal je bil Heine. Šele pozneje so ugotovili njegovo pomembnost.<br />

Poiskusil se je tudi v prozi. Napisal je tri kratke zgodbe Spomini, Tilka in Jeprški ucitelj.<br />

Spomini so okvirna povest, ki jo pripoveduje star duhovnik; romanticna zgodba obravnava usodo dveh kmeckih druzin, v katero poseze<br />

mašcevalna in skrivnostna ciganka. Znacaji so še neizdelani, Nacin izrazanja izdaja liricnega pesnika.<br />

Delo tilka:Zgodba o Tilki je razdeljena na 3 dele: 1) priprava na snubitev, Tilka in njegove razmere (zakompliciran jezik, daje vtis<br />

umetniškega jezika), 2) premišljevanje Tilka, kako bo snubitev potekala in 3) name Tilka se izjalovi. Tilka sodi med psihološke novele oz.<br />

znacajevke (vsebinska oznaka podobe). Prvi dve poglavji sta izrazito opisni. Predstavljen je samo znacaj fanta (znacajevka). Cas je strjen v<br />

vas. Slog je realisticen. Opisuje kmecko okolje. Opisi so precej stvarni, tudi ko gre za notranje opisovanje. Tilkovo dozivljanje vsega pa je<br />

romanticno. Jezik je z zapletenimi stavki, z namenom, da bi izgledal bolj intelektualno.<br />

29. Kersnik: Agitator (zgodba, pripovedovalec) ali:<br />

Pripovednik Janko Kersnik se je rodil v mescansko - plemiski druzini na Brdu pri Lukovici. Gimnazijo je koncal v Ljubljani, stufij pa na<br />

Dunaju in v Gradvu. Najprej je bil pripravnik pri financnem uradu v Ljubljani, 1878 pa je prevzel posle notarskega namestnika na Brdu.<br />

1880 se je osamosvojil in opravljal notarsko sluzbo do smrti leta 1897.<br />

Ker je tako zaradi svojega porekla kot zaradi poklica spoznal mescansko in plemisko okolje, poklicno pa je prihajal v stik tudi s kmeti, je<br />

postal Kersnik po eni strani opisovalec trskega malomescanstva in podezeljskega plemstva, po drugi strani pa hladen opazovalec in kronist<br />

kmecke psihe kmetovskega ekonomskega polozaja. Njegova literatura zajema snov izkljucno iz teh dveh obmocij. Najznacilnejsa dela, ki<br />

odslikavajo blisc in bedo tedanje slovenske gospode, so Ciklamen (1883), Agitator (1885), Roslin in Verjanko (1889) in Jara gospoda<br />

(1893), kmecki tematiki pa je posvecal predvsem crtice, ki so kasneje, po njegovi smrti, dobile skupen naslov Kmetske slike. Tako povesti<br />

in romani, se zlasti pa crtice, se lotevajo neposredne stvarnosti, politicnih zdrah in kmeckega propadanja, mestoma so situacije predstavljene<br />

s pravo realisticno ostrino. Zato je Kersnik najizrazitejsi slovenski realisticni pisatelj v drugi polovici 19. stoletja.<br />

Delo:Agitator<br />

Iz pogovora med glavnima osebama lahko izvemo, da je eden ''narodnjak'' narodno zavezen uslužbenec. Čas dogajanja je postavljeno v<br />

osemdeseta leta prejšnjega stoletja. Dogajalni čas v romanu je čas v katerem je sam pisatelj živel. Dogajanje se dogaja v tedanjem mestu<br />

dežele, torej v Ljubljani.<br />

Pripovedovalec je v 3.osebi. V prvem delu odlomka je skrit za podobo zimskega jutranjega mesta, v drugem delu pa pusti osebam, da se<br />

pogovarjajo.<br />

30. Kersnik: Jara gospoda (zgodba, pripovedovalec):<br />

Delo: Jara gospoda (Kersnik)<br />

Povest jara gospoda je bila prvic objavljena v Ljubljanskem zvonu 1893. Izhajala je kot podlistek, skoraj celo koledarsko leto. Obsega 13<br />

poglavij. V ospredju so trije tipicni trski izobrazenci, notar, sodnik in adjunkt (pripravnik), ki svoje mladostne ideale pokopljejo v<br />

provincialnih malomescanskih razmerah. Nihce se nad to okolje ne dvigne. V srediscu je ljubezenska zgodba tocajke Ancke, ki se s poroko s<br />

sorodnikom Andrejem socialno dvigne, toda zakonolomstvo z notarjem Pavlom jo pahne na socialno dno. V svoji moralni omejenosti nista<br />

niti Andrej niti Pavel sposobna narediti nicesar. Kersnikov prikaz psiholoske in socialne podobe trskega okolja je - razen konca - realisticno<br />

hladen in neprizanesljiv, zato sodi Jara gospoda med Kersnikova najboljsa dela.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 19


31. Tavčar: V Zali (okvirna pripoved, motivi, teme, ideja):<br />

Sneg, ki je še pred nekaj dnevi pokrival pobočja gora se je pričel topiti pod toplimi sončnimi žarki. Tudi bližnja Zala se je pričela taliti. Iz<br />

zimskega spanja so se prebudili potoki, cvetje, živali. Tudi vladar gozdne perutnine - divji petelin - se je prebudil. Čeprav je bilo jutro<br />

hladno se je lovcu segrela kri v žilah ob pogledu na to pokrajino.<br />

Aprila meseca so se s kaplanom Andrejem odpravili na Zalo, da bi tam postavili šotore. Nosač Miha se je utrujen sesedel malo pod vrhom in<br />

dejal naj gredo kar naprej, bo že prišel za njimi. Toda Jernač ga je predobro poznal in vedel, da bi, če bi ga pustili samega, preiskal vso<br />

prtljago, ki jo je nosil, le da bi našel kakšno steklenico žganja, katera bi se mu prilegla po težavni poti. Nato bi šel do studenca in napolnil<br />

steklenico z vodo in dejal, če bi ga kdo kaj vprašal, da se je verjetno katera od žena zmotila in v nahrbtnik namesto žganja vtaknila vodo.<br />

Niso ga pustili samega, pač pa so si vsi oddahnili. Iz bližnjega grmovja je vzletel petelin. Tinčetu se je zdelo škoda takega petelina. Bil bi<br />

izvrsten plen.<br />

Miha je že pripravil ogenj, ko sta se vračala Tinče in Jernač. Našla sta gnezdi dveh petelinov za jutrijšnji lov. Pričelo se je mračiti. Gospod<br />

Andrej se je razgledoval in pričel pripovedovati kako so živeli ljudje v teh krajih pred dvesto leti. PripoveŤdoval je, kar je bral v starih<br />

listinah o časih, ko je škof Hren zatiral luteranske pridigarje.<br />

Jeseni je v te kraje prišel na lov brižinski nemški škog Amandus. Z njegovim služabnikom Conradom sta se ustavila na kraju, kjer so prej<br />

počivali. Čakala sta, da bodo rogovi in psi prignali živali tako, da jih bodo lahko ustrelili. Iz gozda je prišel medved. Kanonik Amandus je<br />

pomeril v žival in sprožil. Krogla ni smrtno zadela medveda. Žival je imela še toliko moči, da je s šapo hudo ranila kanonika in zbežala v<br />

goščavo. Nezavesten se je zgrudil na tla. Dekle, ki je prihajalo mimo in je vse videlo, je predlagala naj gospoda Amandusa odnesejo k njej<br />

domov, ker je stanovala tam blizu. Ko je prišel k zavesti, je opazil v dekletovih rokah tiskano knjigo, katera je zbudila v njem začudenje.<br />

Dekle je povprašal po imenu in naslovu knjige. Ime ji je bilo Katarina, knjiga pa je bila Dalmatinova biblija. Katarina je pripadaŤla<br />

protestantski veri. Ko so oče in bratje zvedeli, da bolnik pozna njihovo skrivnost, so se odločili, da ga pustijo čez noč pred hišo. Ponoči se<br />

je domača mati zbudila, ker se ji je zdelo da sliši govoriti svojo hči. Katarina je bolniku odnesla odeje da ne bi zmrznil čez noč. Ko je<br />

doumela, kaj se je zgodilo je vstala, z njo vse žene in spravili so bolnika pod streho na toplo.<br />

Tema je prekinila njegovo pripoved. Odšli so spat. Zjutraj so se rano zbudili. Z lova so se vrnili z enim petelinom in eno lisico. Kaplan<br />

Andrej je nadaljeval zgodbo. Naslednji dan so prišli Amandusovi služabniki in ga po njegovi zahtevi in njihovem ugovarjanju odnesli v<br />

dolino. Počutil se je dobro in naročil naj spustijo pse, ker hoče loviti. Iz gozda je ponovno prišel medved, toda preden je kanoniku uspelo<br />

dvigniti puško se mu je iz rane ulila kri in obležal je mrtev. Skrivnosti o krivi veri ni izdal nikomur.<br />

Zgodbo svojega življenja je sedaj pripovedoval Jernač. Sredi maše je v cerkev vstopil Repnikov Tomaž, ki je v vasi veljal za bahača. Bahal<br />

se je, ker je naredil nekaj šole in znal nekaj nemških besed. Stopil je na žensko stran in sedel k Zalesnikovi Rezi, v katero je bil Jernač<br />

zaljubljen. Duhovnik ga je prosil naj se umakne na moško stran, vendar se Tomaž ni premaknil. Po maši so pred cerkvijo fantje gledali<br />

dekleta, ki so izstopala. Med njimi je bil tudi Tomaž. Naredil se je važnega pred sovrstniki. Jernač tega ni prenesel in mu jih nekaj zabrusil.<br />

Tomaž ga je napadel, vendar jih je pošteno dobil. Kasneje je srečal Rezo in ji povedal kaj čuti do nje. Tudi ona je imela podobna čustva.<br />

Strinjala sta se, da mora on odpotovati v Ameriko zato, da ne gre v zapor.<br />

Ob prihodu iz Amerike ga ni nobeden spoznal razen Repnikovega Tomaža. Ta je stal pred gostilno, katero si je kupil po očetovi smrti, ker je<br />

vedno rad popival namesto, da bi delal. Povabil ga je na kozarec vina in povedal, da se je med njegovo odsotnostjo poročil. Njegova žena je<br />

kmalu prispela. Ob pogledu nanjo sta bila presenečena. Bila je Reza, ki mu je pred odhodom v Ameriko obljubila, da ga bo počakala.<br />

To je bila Jernačeva življenjska zgodba, tedaj je bil na vrsti Tinče.<br />

Mati ga je zapustila, ko je bil še dojenček. Odraščal je pri Komarjevih. Imeli so sedem hčera. Najbolje se je razumel z Lenko, saj sta si bila v<br />

enakih letih. Brž, ko je bil sposoben za delo je šel pasti ovce in koze, ker ni hotel biti Komarjevim le v breme. Prihranil si je nekaj denarja in<br />

si pri osemindvajsetih kupil kočo na griču. Takrat je Komarjeve doletela velika nesreča. SpomŤladi je starec žagal veje. Ko se mu je ena<br />

zlomila pod nogami ena se je smrtno ponesrečil. Lenka je tedaj hodila z Mihom Pečarjevim. Miha je odšel v Ameriko in si tam ustvaril<br />

drugo družino. Z Lenko sta se spet srečala, ko sta se skupaj vračala iz cerkve. Povedala mu je kako je z Miho. Tinče se je odločil, da jo bo<br />

vzel za ženo. Po nekaj letih se je Pečarjev vrnil. Z Lenko sta skupaj zbežala. Tinče je vzgajal Lenkino hčer, ki jo je imela z Miho, kot bi bila<br />

njegova. Po nekaj letih se je izčrpana vrnila domov. Tinče ji je vse odpustil. Poslednjič je videla svojo hčer in umrla. Pečarjevega še redko<br />

videva, ko pride beračiti k njemu in tam tudi prespi kakšno noč.<br />

Žalostni Miha ni hotel pripovedovati svoje zgodbe brez kozarca vina, ki mu je pogosto med govorom zmočilo grlo.<br />

Bil je edini Brentačev sin. Tudi njemu, kot Jernaču, ni uspelo poročiti ljubljene osebe. Zaljubljen je bil v Romovševo Polonico. Tudi njen<br />

oče je bil bahač, zato ni mogel zamolčati, da se namerava Brentačev sin poročiti z Polonico. To je prišlo do ušes Mihovemu sinu in ta mu je<br />

takoj našel drugo ženo, Jernejčevo Marušo. Ta mu je bila celo malo po godu. Po poroki pa je Miha zares spoznal koga je poročil. Bila je<br />

glavna oseba pri hiši. Ni imel počitka, venomer mu je jamrala, da ni dovolj denarja in koliko ga je tisti poslal iz Amerike. Ker ni mogel<br />

poslušati svoje jamrajoče žene se je odločil, da tudi sam odpotuje. Pošiljal je denar domov. Naveličal se je trdega dela in se vrnil. Skregala<br />

sta se z žano, zato je začel piti, ona pa ga je tepla.<br />

Naslednje jutro so imeli izvrsten lov in padla sta dva peteliŤna, ki sta pela zaljubljeno pesem. Ljubezen nam je vsem v pogubo, tako živali<br />

kakor človeku!<br />

32. Tavčar: Visoška kronika (okvirna pripoved, motivi, teme, ideje v romanu, pojem zgodovinskehga romana):<br />

Ivan Tavcar se je rodil v Poljanah nad Skofjo Loko v revni kmecki druzini. Solanje je zacel v Poljanah, gimnazijo je koncal v Novem mestu<br />

in Ljubljani, studij pa na Dunaju. Od tam se je vrnil 1875, bil nekaj casa odvetniski pripravnik; 1884 je odprl samostojno odvetnisko pisarno<br />

v Ljubljani, kjer je 1923 umrl. Ves cas je bil v srediscu politicnih bojev, s svojo vitalno zivljensko naravo se je povzpel med vodilne<br />

slovenske liberalce in politike. Bil je dezelni in drzavni poslanec, v letih 1911 - 1921 pa ljubljanski zupan.<br />

Z literarnimi objavami je pricel ze v studenskih letih. Kljub daljsim prekinitvam, ki so bile posledica politicnega dela, je pisal petdeset let in<br />

napisal prek deset daljsih pripovednih del. S svojimi povestmi in romani je segal bodisi v kmecko bodisi v zgodovinsko pripovedno snov.<br />

Med gorami (1876 - 1888), Cvetje v jeseni (1917), Vita vitae meae (1883), Izza kongresa (1908), Visoska kronika (1919) - so najboljsa<br />

pripovedna dela z eno ali z drugo tematiko, skoraj nikoli pa ni segel v neposredno druzbeno stvarnost, zlasti ne na nacin, ki bi prikazoval<br />

tudi socialno konfliktnost. Zato njegova literatura pripada romantiki kot realizmu. Tavcarjevi zadnji deli, Cvetje v jeseni in Visoska kronika,<br />

predstavljata vrh njegovega ustvarjanja. Visoska kronika je prvi umetnisko izoblikovan, kompozicijsko in slogovno dognan slovenski<br />

zgodovinski roman.<br />

Delo: Visoska kronika (Tavcar)<br />

To je se danes eden najboljsih slovenskih romanov, vsekakor pa je to nas najboljsi zgodovinski roman. Tavcar je dobil pobudo zanj ob<br />

pregledovanju starih kronik in spominskih predmetov na visoskem posestvu, ki ga je kupil 1893. Napisati je hotel trilogijo o Visokem,<br />

Visoska kronika naj bi bila le prvi del. Drugih dveh, ki naj bi govorila o visoskih prebivalcih 18. in 19. stoletja, ni napisal.<br />

Po svoji obliki je ta Tavcarjev zgodovinski roman kronika, ki jo piše Izidor, najstarejši sin Polikarpa, gospodarja na Visokem. Kronika je<br />

prikaz zgodovinskih dogodkov po casovnem zaporedju.<br />

Ta zgodovinski roman se dogaja v casu protireformacije, tezke tridesetletne vojne in casu preganjanja carovnic. Vplivi le-teh se kazejo v<br />

samem romanu.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 20


V tem Tavcarjevem romanu ima Izidor vlogo pripovedovalca in je hkrati tudi osrednja oseba. Pripovedovalec s svoje perspektive<br />

pripoveduje o svojih preteklih dogodkih, ponavadi v nekem kronološkem zaporedju. To pomeni, da je njegova pripoved prvoosebna in pa da<br />

sta kronika in pripovedovalec mocno povezana.<br />

Roman je zgrajen iz dveh zgodb: prva je analiticna in pripoveduje o preteklosti gospodarja Polikarpa. Ta je bil vojak v tridesetletni vojni,<br />

kjer je plenil in ropal. Boril se je skupaj s svojima tovarišema: Nemcem Schwarzkoblerjem in z Lukezem, ki ga je pozneje vzel za hlapca.<br />

Skupaj so našli vojaško blagajno in se odlocili, da si bodo denar razdelili. Lukeza hudo ranijo, Polikarp pa na poti domov ubije<br />

Schwarzkoblerja in tako zadrzi ves denar zase. S tem denarjem si tudi kupi dve posestvi in tako postane najvecji visoški kmet. Vsa<br />

Poljanska dolina ga pozna kot uglednega in premoznega kmeta, on pa je v sebi razkrojen: tezi ga vest zaradi zlocina in preganja strah pred<br />

mrtvim Schwarzkoblerjem.<br />

Ta Polikarpova preteklost vpliva tudi na razvoj in potek druge - sinteticne zgodbe. Da bi Polikarp pomiril svoj vest in se vsaj delno oddolzil<br />

zahteva od Izidorja, da na Visoko pripelje Schwarzkoblerjevo vnukinjo Agato in se z njo poroci ali pa ji odstopi pol posestva. Sin uboga<br />

oceta in tako pride Agata na Visoko, kjer se vanjo zaljubita oba brata, Jurij in Izidor. Dvorjenje bratov Agati pa še bolj zaplete prihod<br />

Marksa, polbrata Margarete. Margareta je bila Izidorjeva nekdanja nevesta, ki pa jo je na ocetov ukaz zapustil. Agata Marksa zavrne in ta jo<br />

obtozi carovništva. Da bi Agata oprala svoje ime, mora preziveti preskus z vodo. Izidorja, ki je odrašcal pod mocnim ocetovim vplivom,<br />

skrbi le to, da ne bi kdo vedel, da Agata zivi na njihovi kmetiji. V odlocilnem trenutku, ko bi se moral odlociti skladno s svojo ljubeznijo in<br />

splošno moralo, mu vse odpove in prevladajo obcutki sramu, ošabnosti, samozaverovanosti, materializma in misli, da je lastnina<br />

najpomembnejša stvar na svetu. in pa na obisku pri škofu Janezu Francišku, ki ga je prišel prosit, naj Agato oprosti carovništva Kasneje<br />

Izidor spozna, da je ravnal napacno in se odpove vsemu, kar mu je prej pomenilo najvec - Visoško kmetijo prepusti bratu. Izidor dozivi<br />

preobrat, ne more vec prenašati stresov in pritiskov, kar povzroci njegovo spreobrnitev. Izidor ni vec posestniški, to hrepenenje po zemlji<br />

ima drugacen, globji pomen. Hkrati pa se v tem poglavju skriva zbujanje slovenske narodne zavesti, ljubezen do rodne zemlje, saj smo bili<br />

po prvi svetovni vojni Slovenci kot narod mocno ogrozeni. V njej je tudi izrazen odpor do Nemcev, zatiralcev slovenskega naroda. Roman<br />

se konca z Izidorjevim odhodom v vojsko, odkoder se po 11 letih vrne nazaj na Visoko. Tu spet sreca staro ljubezen Margareto in se z njo<br />

poroci.<br />

Kratka oznaka oseb:<br />

POLIKARP<br />

je postaven in mocan moz. V vojski je zivel zivljenje polno trpljenja in trpincenja in celo ropal ter moril. Je grob, nasilen, osoren brezsrcen<br />

gospodar. Prav tako je tudi krut oce. To se kaze, ko sinu brez premisleka odseka del mezinca, le za kazen. Agresivnost, ki jo je pridobil v<br />

vojski, ga ne zapusti tudi v pozni starosti. Njegovo podobo sta najbolj izoblikovali vojna in obcutek krivde za umor pajdaša. Zlocin, ki ga je<br />

napravil se mu je vtisnil globoko v spomin. Najprej je vest krivil, potem pa ga je vse bolj pestila. V njegovem obnašanju se to kaze v tem, ko<br />

se je hotel za svoje dejanje odkupiti z izpovedjo, s kesanjem, samoobtozevanjem in tudi s svojo poslednjo zeljo. Zaradi zlocina je prestajal<br />

hude muke, smrti ga je bilo strah, saj ni vedel kaj bo z njim po smrti. Po verskem prepricanju je protestant.<br />

IZIDOR<br />

je bil kot otrok bojec, prestrašen, pod vplivom materine neznosti in ocetove grobosti. Poleg stalnega ocetovega vpliva nanj mocno vplivata<br />

tudi vera in cas. Oceta spoštuje in se ga boji. Uboga ga na vsako zeljo, saj ve, da ga drugace caka huda fizicna kazen. Vse to ga spremeni v<br />

slabica. Veliko, celo prevec da na cast ter materialne dobrine (denar, kmetija). Njegova spreobrnitev je zato toliko bolj presenetljiva. Jasno<br />

se zaveda svoje krivde in napacnega ravnanja, zato na koncu Juriju prepusti domacijo in Agato. Po verskem prepricanju je gorec katolik.<br />

JURIJ<br />

je povsem drugacen kot Izidor, kljub temu, da je njegov brat. Popolnoma je neobremenjen in svobodnejši kot Izidor. Za ucenje ni navdušen,<br />

je pa zato toliko bolj zagret za kmecko delo. Je izvrsten plesalec in rad dvori dekletom - do Agate se obnaša nezno ter jo opogumlja. Jurij je<br />

vsekakor najbolj pozitivna oseba romana.<br />

AGATA<br />

je pridno, lepo dekle. Hitro se prilagaja in je zelo druzabna ter hkrati zelo pobozna, delavna in izobrazena. Je nezna, ljubeca in velikokrat ji<br />

kdo stre srce, vendar pa svoje bolecine ne kaze navzven. Na Visoko jo Izidor pripelje na poslednjo zeljo Polikarpa iz Nemškega. Poroci se z<br />

Jurijem. Njen zivahen karakter mocno spremeni obsodba carovništva ter preziveti cas v jeci. Na tem sojenju tudi spozna, da jo Jurij mocno<br />

ljubi, Izidorju pa je pomembnejša cast.<br />

33. ali Tavčar: Cvetje v jeseni:<br />

34. Jenko: Obrazi-V., VII.,X. (pesništvo med romantiko in realizmom, vloga podobe v Obrazih, oblika pesmi, verz, kitica):<br />

Obrazi<br />

Obrazi so ciklus 20 pesmi, Jenko jih je napisal okoli leta 1860. Naslov pomeni slike ali podobe iz narave in človekovega šivljenja. Pesmi so<br />

zgrajene v obliki "podob" (obraz = podoba).<br />

Osrednji motiv pesmi je razmerje med človekom in naravo; Jenko to razmerje prikazuje realistično. Slog je preprost in razumljiv.<br />

Večinoma gre za miselno liriko, ki s pomočjo podob iz narave oblikuje nekatere osrednje teme: minljivost življenja, nepomembnost človeka<br />

v primerjavi z vesoljno naravo, neprestano spreminjanje vsega. Obraze lahko primerjamo s Prešernovimi Soneti nesreče. Pri Jenku gre za<br />

spoznanje, da je človek odvisen od narave, sam v sebi je razdvojen in zato nesrečen. Tega ga ne more rešiti niti smrt.<br />

Kitična in verzna oblika Obrazov je enaka. Vsaka pesem je zgrajena iz treh štirivrstičnih kitic. Verz je kratek, šestzložen krakovjak (verz<br />

poljske ljudske pesmi), torej tirstopični trohej -U-U-U.<br />

V pesmih je veliko presonifikacij.<br />

V 5. obrazu Jenko razmišlja o soncu kot delu narave. Sonce spregovori (personifikacija): sijalo je že takrat, ko ne pesnika ne rožše ni bilo.<br />

človek je minljiv, narava pa je večna. Sonce označi kot mogočno, človek je nemočen.<br />

10. obraz govori o materi, ki žaluje za mrtvo hčerjo. Vse je žalostno, le narava razsipava svoje cvetje. človek je nesrečen, ko doživlja smrt,<br />

razpoloženje je mračno. Narava je vesela, začloveka ji je vseeno. Človek je otožen, slavec je vesel - neskladje.<br />

V 13. obrazu Jenko opisuje brezo, ki je simbol za pesnika in človeštvo nasploh. S podobo breze med borovci ponazori človekovo<br />

osamljenost. Breza raste, veter ji otresa listje in jo maje. Ne sodi v okolje, na katerega je obsojena. Veter nosi njeno listje v tuje kraje.<br />

Domači ljudje so oddaljeni, pesnik jim sporoča o svojem življenju. Z brezo ponazori svoj položaj v tujem svetu.<br />

Ideja cikla je prikazati neskladen odnos med človekom in naravo. Človek je šibak, minljiv, narava je mogočna, večna, ni ji mar za človeka.<br />

35. Gregorčič: Njega ni (povezava med ljudsko in umetnostno liriko):<br />

Simon Gregorcič se je rodil v vasi Vrsno pod Krnom srednjemu kmetu. Gimnazijo je končal v Gorici. Slabe gmotne razmere so ga odvrnile<br />

od studija klasičnih jezikov in pripeljale na bogoslovje, ki ga je prav tako končal v Gorici. Prvo duhovnisko službo je dobil v Kobaridu, kjer<br />

je doživel veliko ljubezen do Dragojile Milekove. Kasneje je bil duhovnik v Rihenbergu (danes Branik) in vikar v Gradišču pri Prvacini.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 21


Vmes je bolehal, odšel začasno v pokoj, lotil se je tudi kmetovanja. Dokončno je odšel v pokoj 1899 in zadnja leta, do smrti 1903, preživel v<br />

Gorici.<br />

Gregorcič je bil telesno in duševno krhek človek, nagnjen k melanholiji. Zaradi duhovniškega poklica, ki pa si ga je vendar prostovoljno<br />

izbral, je bil vse življenje razdvojen.<br />

Pesniti je začel ze v dijaskih letih. Sprva je objavljal v raznih leposlovnih listih, svojo prvo pesniško zbirko je izdal 1882 (Poezije); knjiga je<br />

doživela mnogo pohval, pa tudi očitkov. Očitki teologa Antona Mahnica so se pomnožili leta 1885, ko je izšel ponatis Poezij, zlasti zaradi<br />

pesmi Človeka nikar! Napad je Gregorciča močno prizadel, pa tudi njegova pesniska ustvarjalnost je začela usihati. Drugi in tretji zvezek<br />

Poezij sta izšla 1888 in 1902 (četrti pa 1908), toda umetniške moči prve knjige ni Gregorcič nikoli več ponovil.<br />

Njegova poezija je tematsko dokaj različna (ljubezenske, domovinske, življenjskoizpovedne pesmi), za celoto pa je značilno melanholično<br />

in pesimistično idejno jedro.<br />

Pesem ni osebnoizpovedna in zdi se, da tudi ni lirska.<br />

Pesem Njega ni je ponarodela in se še danes in se še danes prepeva kot ljudska pesem, pri tem pa najbrž malokdo ve, da gre za Gregorčičovo<br />

besedilo. Pesnika povezujeta z ljudskim pesništvom jezikovno-slogovna preprostost in melodočnost. Metafor skoraj ni, pa tudi tiste, ki jih<br />

pesem ima, so splošni rabi. Verzi so kratke stavčne enote, pretežno priredno povezane. Značilna ljudska figura je ogovor.melodočnost<br />

ustvarjata enakomeren ritem in rima, v kateri tako kot v celotni pesmi prevladujejo samoglasniki oziroma odprti zlogi. Po spevnosti je<br />

pravzaprav znano vse Gregorčičevo pesništvo<br />

36. Aškerc: Mejnik (balada, epske in dramske prvine, monolog, dialog):<br />

Anton Aškerc se je rodil v revni kmečki družini v vasi Globoko pri Rimskih Toplicah. S tetino pomocjo je koncal gimnazijo v Celju, nato pa<br />

je vstopil v mariborsko bogoslovje. Kot kaplan je sluzboval po stajerskih zupnijah v Podsredi, Smarju pri Jelsah, Vitanju, Mozirju, Skalah<br />

pri Velenju. Leta 1898 je prosil za upokojitev, se preselil v Ljubljano in dobil sluzbo mestnega arhivarja. Umrl je v Ljubljani leta 1912.<br />

Pisati je zacel pozno, prvo pesem je objavil sele 1880. Sprva je v Ljubljanski zvon posiljal lirske pesmi, kmalu pa je urednik Fran Levec<br />

spoznal v njem predvsem epski talent, zato ga je nagovarjal k pesnjenju balad in romanc; in res je prisla zdaj Askerceva nadarjenost do<br />

polnega izraza. V 80-ih letih je veljal za najimenitnejsega pesnika Ljubljanskega zvona. Leta 1890 je izdal svojo prvo knjigo z naslovom<br />

Balade in romance, ki ji je sledilo se nekaj zbirk in samostojnih pesnitev, toda njegov talent je vedno bolj obcutno pesal. Kljub temu je<br />

konec stoletja veljal za pomembnega epskega pesnika, ki je izpovedoval liberalne ideje o svobodi in pravicnosti, tudi med mladimi je veljal<br />

za nesporno avtoriteto. Tako je bilo vse do nastopa slovenske moderne na zacetku stoletja, ko so mladi literati, predvsem Ivan Cankar,<br />

pokazali na umetniski primanjkljaj njegove ustvarjalnosti po Baladah in romancah.<br />

Delo: Mejnik (Askerc)<br />

Mejnik je ena najbolj znanih Askercevih balad, prvic objavljena v Ljubljanskem zvonu 1887. Balada je nekoliko dvoumna; Martinov nocni<br />

dozivljaj si je mogoce razloziti z njegovo morebitno vinjenostjo - ali pa tudi ne. Pomembnejsa od motiviranosti je tipicno baladno vzdusje,<br />

ki ga je znal Askerc v svojih najboljsih baladah mojstrsko izraziti.<br />

Balade so pripovedne pesmi o nenavadnih, zgodovinskih, krutih pripetljajiih, pogosto z osebami v dramatično napetem položaju. Zgoščeno<br />

in dramatično pripovedujejo o dogodku , iz katerega sledi junakova tragična usoda. Poznamo ženske in moške balade. Romanca je prvotno<br />

pomenila pripovedne pesmi iz 14 .st., ki so opevale junaške dogodke iz bojev z Mavri. Po vsebini so mirne, brez krutih in nadnaravnih<br />

potez. Slog je epsko širok.<br />

37. Evropska nova romantika/moderna: zgodovinski okvir, literarne smeri in predstavniki, motivi, ideje, snov:<br />

NOVA ROMANTIKA:- gre za osvobajanje ženske; - v liriki začnemo govoriti o moderni kulturi; - pojavijo se štiri smeri<br />

1.) nova romantika <strong>–</strong> slavi lepoto, izpostavlja čutno ljubezen, oživlja romantična načela z začetka 19. st.<br />

2.) dekadenca <strong>–</strong> zelo močna je v Franciji, Dekadenti so uporniki proti družbi<br />

3.) simbolizem <strong>–</strong> pomen dobijo simboli, LARPURLARTIZEM-avtor piše zase, ni končne interpretacije<br />

4.) impresionizem <strong>–</strong> gre za filozofijo trenutkov, pojavi se predvsem v slikarstvu<br />

Nastala je kot reakcija na naturalizem in realizem sredi 19. stoletja in se imenuje tudi FIN-DE-SIECLE. Usmerjena je proti burzuaziji, pozitivizmu<br />

in naturalizmu, zelijo pa si umetnosti. Na novoromantiko so vplivali filozofi kot so Schopenhauer, Nietsche, Emerson in Bergsome.<br />

V moderni so se razvile smeri:<br />

- DEKADENCA: o propadli druzbi (zapitost, droga, erotika, dolg čas), napada druzbo<br />

- SIMBOLIZEM: uporablja simbole, govori o nadnaravnem svetu<br />

- IMPRESIONIZEM: o vtisih iz narave in mislih opazovalca<br />

OSCAR WILDE,HENRIK IBSEN, AUGUST STRINDBERG, CHARLES BAUDELAIRE, …<br />

SLOVENSKA NOVA ROMANTIKA<br />

V liriki jo predstavljajo Kette, Murn in Zupancic, v dramatiki in prozi pa Cankar. Slednja dva sta moderno spoznala na Dunaju, medtem ko sta<br />

Kette in Murn modernista le posredno. SLO moderna je na ravni evropske, le da so pri Cankarju opazni se elementi realizma. Zbrali so se v<br />

dijaskem drustvu Zadruga. Realizem je opazen pri izraziti druybeni usmerjenosti (socialisticni in nacionalisticni smotri).<br />

38. Wilde: Saloma (poetične drama, motivi, snov):<br />

Oscar Wilde se je rodil leta 1854 v Dublinu. Ustvarjal je pod vplivom Walterja Paterja, utemeljitelja esteticizma. Književnost Oscarja Wilda<br />

spada v obdobje nove romantike. Je eden najvidnejših predstavnikov evropskega larpurlartizma in dekadence, upira pa se realizmu in<br />

naturalizmu. Uspešen je bil na turnejah po Ameriki, kasneje kot gledališki avtor in estet v Angliji. Bil je dve leti zaprt, obtožen<br />

homoseksualnosti. Po izpustitvi je živel osamljen v Parizu in tam leta 1900 umrl.<br />

Lirika: Jetniška balada iz Readinga (odmik od esteticizma, obravnava moralne tematike)<br />

Proza: Hiša granatnih jabolk (zbirka pravljic), Srečni princ (pravljica), Slika Doriana Graya (roman)<br />

Dramatika: Nepomembna ženska, Idealni soprog, Važno je biti resen, Saloma<br />

Delo: Saloma<br />

Dogajanje poteka sklenjeno od začetka do konca na terasi Herodove palače. Vzrok slavja je Herodov rojstni dan. Od trenutka ko Saloma<br />

zasliši Johanaanov glas, ji on postane izziv in edini "predmet zanimanja". Johanaanove besede so pravzaprav kriki - obtožbe Herodiade s<br />

krvoskrunko in grešnico. Saloma ga želi videti in mladi Sirec jo le zaradi ljubezni, ki jo čuti do nje, odpelje k vodnjaku, v katerem je zaprt<br />

Johanaan. Pogovor med Salomo in Johanaanom je odlomek, ki je spodaj podrobneje opisan.<br />

Zgodba se nadaljuje s prihodom Heroda in Herodiade. Herod skoraj ravnodušno komentira mrtvo truplo Sirca, ki je naredil samomor.<br />

Herodiada s popolnoma očitno zavistjo Herodu očita poglede, namenjene Salomi. Herod ob tem zadovoljno povabi Salomo k čašici vina in<br />

sadju. Saloma njegovo povabilo zavrne.<br />

Herod se na ta dan dobro počuti, srešen je in želi, da mu Saloma zapleše ples sedmih tančic. Zanj ji obljubi nagrado. Dobila bo, kar koli bo<br />

hotela. Saloma sprva nasprotuje, potem pa sprejme Herodov izziv, a za plačilo želi Johanaanovo glavo.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 22


Johanaanova prava sovražnica je le Herodiada, ki zvijačno uporabi za orodje maščevanja svojo hčer. Njena zagrizena maščevalnost je ne<br />

vodi le v bes zaradi Johanaanovih obsodb njenega zakona z bratom prvega moža, ampak tudi zaljubljenost v svojega sovražnika.<br />

Saloma torej, kljub Herodovemu prigovarjanju, naj izbere kaj drugega, zahteva Johanaanovo glavo; v srebrni skledi. Saloma glavo dobi,<br />

poljubi jo in nato umre - vojaki jo po Herodovem narolilu zmelkajo pod svojimi ščiti.<br />

39. Kette: Na trgu (tema pesmi, podoknica, zvočni učinki, personifikacija):<br />

Dragotin Kette se ke rodil na Premu pri Ilirski Bistrici. Mati mu je zgodaj umrla, oče, po poklicu učitelj, je umrl, ko je bilo pesniku 15 let.<br />

Od 1889 je hodil v ljubljanske gimnazije, 1895 pa je moral izstopiti, ker je bil zaradi satirične pesmi na skofa Missio kaznovan s<br />

plačevanjem šolnine, ki je ni zmogel. Nekaj časa se je preživljal z inštrukcijami. BIl je član in tajnik dijaške Zadruge, v kateri se je seznanil<br />

z drugimi člani "moderne". 1896 je odšel k stricu v Novo mesto, tam končal gimnazijo in 1898 maturiral. V Novem mestu je bil mladi Kette<br />

v središču kulturnega življenja, močno ga je zaznamovala tudi neuslišana ljubezen do Angele Smoletove. Nekaj mesecev po maturi je moral<br />

k vojakom v Trst, kjer je zbolel za jetiko in bil aprila 1899 odpuščen; vrnil se je v Ljubljano in ze čez nekaj tednov v "cukrarni", pri Murnovi<br />

gospodinju, umrl.<br />

Kljub kratkemu zivljenju je Kette zapustil precej literarnih besedil. V javnosti se je prvic oglasil ze 1894, in sicer z otroskimi spisi, ki jih je<br />

pisal tudi kasneje (Sivilja in skarjice). Dalec najpomembnejsi del njegovega ustvarjanja pa je bil seveda posvecen poeziji; vecji del njegovih<br />

pesmi je izsel 1900 v zbirki z naslovom Poezije. Knjigo je pripravil za tisk in ji napisal spremno besedo Anton Askerc.<br />

Med Kettejevim pesništvom močno prevladuje lirika, med liriko pa ljubezensko pesnistvo. Izrazita je tudi refleksivno-filozofska lirika, ki se<br />

je pesniku oblikovala v sonetne cikle. Kette je avtor sedmih sonetnih ciklov in velja po Presernu za najpomembnejsega slovenskega<br />

sonetista. Za Kettejevo pesnistvo je znacilen tudi lahkoten, iskriv humor, s katerim je obarval stevilne, zlasti ljubezenske motive. Tudi v<br />

ljubezenskem pesnistvu je Kette pomemben Presernov naslednik.<br />

Delo: Na trgu (Kette)<br />

Pesem Na trgu je nastala poleti 1897. V razlicici, ki jo je pesnik poslal Murnu, ima naslov Na novomeskem trgu. Snovno je v celoti vezana<br />

na novomesko okolje, na tamkajsnji trg z vodnjakom in na nesrecno ljubezensko razmerje do hcerke tamkajsnjega sodnega svetnika Angele<br />

Smolove. Pesem je tipicna podoknica (serenada), tako po motivu nocne ljubezenske tozbe pod dekletovim oknom kot zaradi spevnosti, ki jo<br />

je pesnik dosegel s posebno razvrstitvijo zvocnih in kompozicijskih ucinkov. Sodi med najboljse Kettejeve ljubezenske pesmi.<br />

40. ali Kette: Spomini (motivi, oblika, zgradba pesmi, metaforika):<br />

41. Cankar: Martin Kačur (tema, ideje, osebe in zgradba):<br />

Ivan Cankar se je rodil maja 1876 na Vrhniki v stevilni in revni obrtniski druzini. Ko je ostal oce-krojac doma brez dela, ga je moral iskati<br />

drugod, skrb za otroke pa je v celoti padla na mater. V vrhniski OŠ se je Cankar dobro izkazal, zato so mu tamkajsnji veljaki, vsaj na<br />

zacetku, omogocili solanje na ljubljanski realki. Po maturi 1896 je odsel na Dunaj, da bi studiral tehniko, kmalu se je prepisal na slavistiko,<br />

toda studija ni dokoncal!! Kot ze prej v Ljubljani so ga tudi na Dunaju zaposlovala predvsem literarna vprasanja in pisanje, le da je postal ob<br />

stiku z eno od evropskih kulturnih prestolnic (Dunaj) njegov interes za literaturo se mocnejsi. Spomladi 1897 se je vrnil v domovino, jeseni<br />

istega leta pa mu je umrla mati. V prvi polovici 1898 je nekaj casa zivel pri ocetovih sorodnikih v Ptuju, jeseni pa se je ponovno odpravil na<br />

Dunaj; z manjsimi presledki (1907 je kandidiral na socialdemokratski listi za poslanca) je zdaj zivel na Dunaju do 1909, ves cas v<br />

(tedanjem) delavskem predmestju Ottakring pri druzini Loffer. Cankar se je vse zivljenje prezivljal s pisanjem. Leta 1909 je bil nekaj casa<br />

pri bratu-duhovniku v Sarajevu, od tam pa se ni vrnil na Dunaj, temvec v Ljubljano, se za kratek cas nastanil v gostiscu za tivolskim<br />

gradom, zatem pa na Rozniku, kjer je ostal do 1917. Po zacetku vojne je bil krajsi cas zaprt na ljubljanskem gradu, ker je bil proti Avstro-<br />

Ogerski in za jugoslovansko politicno zvezo, poklicali so ga tudi k vojakom v Judenburg, vendar je bil zaradi bolezni odpuscen. Tik pred<br />

smrtjo se je preselil z Roznika v mesto. Umrl je 11. decembra 1918.<br />

Cankar je v dobrih dvajsetih letih svojega ustvarjalnega obdobja zgradil obsezen opus, ki ga danes potrjuje 30 knjig njegovih zbranih del.<br />

Bil je pesnik, pripovednik, dramatik, kritik in esejist. S svojim delom in nastopanjem, ki je segalo tudi na podrocje politicne in nacionalne<br />

problematike, je zapustil duhovno dediscino, ki ga ne uvrsca le med najvecje slovenske umetnike, marvec tudi med tiste najpomembnejse<br />

razumnike, ki so v nenehnem dialogu s sodobnostjo.<br />

Objavljati je zacel v dijaskih letih, bil je vodilni clan Zadruge. Cepraw je sprva pisal predvsem pesmi in je njegova prva knjiga pesniska<br />

zbirka Erotika (1899), se je od pesnistva kmalu poslovil in se posvetil prozi in dramatiki. Kar zadeva prozo, je Cankar ob povestih in<br />

romanih enakovredno gojil krajse pripovedne oblike, crtice in novele, v dramatiki pa dramo in komedijo. Stevilni kriticni in polemicni spisi,<br />

predavanja in manjsi clanki so nastajali sproti, vecina pa jih je v knjizni obliki izsla sele po njegovi smrti. Bogastvo snovi, motivov in idej<br />

sega od poglobljene eticne do narodnostne in druzbene problematike. Cankar je bil v osrednjem obdobju svojega ustvarjanja (1900-1910)<br />

predvsem oster analitik socialne, moralne in nacionalne problematike, kakor jo je videl in cutil v svoji konkretni sodobnosti, v zadnjem<br />

obdobju (1910-1918) pa v njegovi literaturi prevladujejo od konkretnosti odmaknjena eticna vprasanja. Ceprav so bile med sodobniki sodbe<br />

o njegovi literaturi razlicne, nekatere celo mocno zavracajoce, je Cankar vendarle ze za zivljenje uzival ugled pomembnega umetnika.<br />

Njegov neposredni vpliv pa je bilo v delu slovenske literature cutiti vse do druge svetovne vojne. Od 1899 do smrti so izsle naslednje knjige:<br />

pesniska zbirka Erotika (1889), drame Jakob Ruda (1900), Za narodov blagor (1901), Kralj na Betajnovi (1902), Pohujsanje v dolini<br />

sentflorjanski (1908), Hlapci (1910) in Lepa Vida (1912); prozna dela Vinjete (1899), Knjiga za lahkomiselne ljudi, Tujci (1901), Na klancu<br />

(1902), Ob zori (1903), Kriz na gori, Gospa Judit, Hisa Marije Pomocnice (1904), Potepuh Marko in kralj Matjaz, V mesecini (1905), Nina,<br />

Martin Kacur (1906), Ales iz Razora, Hlapec Jernej in njegova pravica (1907), Zgodbe iz doline sentflorjanske, Novo zivljenje (1908),<br />

Kurent, Za krizem (1909), Volja in moc, Troje povesti (1911), Milan in Milena (1913), in Podobe iz sanj (1917); dve knjigi polemicnih<br />

spisov, Krpanova kobila (1907), in Bela krizantema (1910). Po Cankarjevi smrti pa je izsla se drama Romanticne duse (1922, napisana<br />

1897) in prozna dela Mimo zivljenja (1920, pripravljeno 1904), Moje zivljenje (1920, objavljeno 1914), Moja njiva (1935, pripravljeno<br />

1914) in Gresnik Lenart (1921, napisano 1915).<br />

42. Cankar: Hlapci (tematska in idejna analiza drame, tragičnost v drami):<br />

Delo: Hlapci (Cankar)<br />

Hlapce je Cankar napisal jeseni 1909 v Sarajevu, ko je bil na obisku pri svojem bratu Karlu. V knjizni obliki je drama izsla ze januarja 1910,<br />

z uprizoritvijo pa se je zataknilo. Predvsem so protestirali ucitelji, ces da drama zali njihov ugled in poklic. Tako Hlapci za Cankarjevega<br />

zivljenja sploh niso bili uprizorjeni, p se potem, 1919, v njegovih politicnih razmerah, sta Ljubljano z uprizoritvijo prehitela Trst in Zagreb.<br />

V Ljubljani je bila premiera sele decembra 1919. - Hlapci imajo pet dejanj.<br />

Hlapci so Cankarjeva umetnisko najbogatejsa drama. V njej je predstavil najvec likov, motivov, in idej, ki so sicer znani ze iz prejsnjih<br />

pisateljevih del, toda v Hlapcih so dobili novo medsebojno razmerje, pa tudi novo umetnisko tezo. Snov je podezeljsko uciteljstvo, ki<br />

predstavlja pretezni del tedanje slovenske inteligence, zato je v drami izrazito cutiti tudi problem slovenske miselnosti, kakor jo je videl<br />

Cankar. Drama je zapletena tudi po dramaturski plati, saj so prva tri dejanja, ki govorijo o vedenju liberalnega uciteljstva po volilni zmagi<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 23


klerikalne stranke, obarvana satiricno, cetrto in peto dejanje pa sta zgosceni na notranjo dramo glavne dramske osebe Jermana, postenjaka in<br />

socialista; njegova usoda izzveni sredi intimnih (ranljiv odnos do bolne matere, ljubezenska neuspesnost) in druzbenih (ostali ucitelji so<br />

oportunisti, ljudstvo konservativno in neuko) nasprotij - tragicno. Na koncu ostane Jerman sam in bo kazensko premescen. Ob tej osnovni<br />

zgodbi je v drami se veliko vzporednih motivov, ki razkrivajo moralno in socialno podobo slovenstva na zacetku 20. stoletja.<br />

Odlomek predstavlja pretezni del 4. dejanja. Gre za prizor v gostilni, kjer je Jerman vsem nasprotovanjem navkljub (zlasti zupnikovemu)<br />

sklical prvi sestanek bralnega drustva. Razvoj tega shoda je silovito in glasno naznanil Jermanov poraz, hkrati pa je bil za Jermana<br />

priloznost, da je neprizanesljivo izpovedal svoj moralni in druzbeni nazor.<br />

43. Cankar: Podobe iz sanj: Kostanj posebne sorte (pojem črtica, simbolika v črtici, motiv, ideja):<br />

Ivan cankar. Rodil se je 10. Maja 1876 na Vrhniki, v družini revnega obrtnika s številnimi otroki. Družino je po očetovem odhodu na delo<br />

hranila mati. Osnovno šolo je z odličnim uspehom končal na Vrhniki ter s podporo vrhniških veljakov odšel na ljubljansko realko.Po maturi<br />

je odšel na Dunaj študirat tehniko, a se je prepisal na slavistiko. Spomladi 1897 se je vrnil na Vrhniko, dokler mu ni jeseni umrla mati.<br />

Naslednje leto je nekaj časa živel pri sorodnikih v Puli, nato se je vrnil na Dunaj in tu ostal do 1909. Vmes je 1907 kandidiral na deželnih<br />

volitvah na socialdemokratski listi, vendar ni bil izvoljen. Potem je nekaj časa živel pri bratu - duhovniku v Sarajevu, nato se pa vrnil<br />

dokončno v Ljubljano. Najprej je živel za tivolskim gradom, zatem pa v gostilni na Rožniku.<br />

Že pred začetkom prve svetovne vojne je bil nekaj časa zaprt zaradi izjave v prid jugoslovanski politični zvezi, po začetku vojne je bil zaradi<br />

ovadbe zaprt na ljubljanskem gradu, pozneje pri vojakih v Judenburgu. Zaradi bolezni je bil odpuščen. Tik pred smrtjo se je preselil z<br />

Rožnika v Ljubljano. Tu je umrl 11. Decembra 1918.<br />

Bil je telesno šibak, zato pa duhovno nenavadno močna, vsestransko razvita osebnost. Njegov um je bil izjemno oster, sposoben predirne<br />

kritike okolja in samega sebe, pa tudi paradoksov, ironije in sarkazma. S tem se je spajala močna čustvenost, ki je bila nagnjena k<br />

sanjarjenju, domišljijskim predstavam in željam, pa tudi k sentimentalnemu razpoloženju.<br />

Zaradi takšnih lastnosti je bilo za Cankarjevo osebnost značilno predvsem neravnovesje med duhovno in telesno obliko življenja - v duhovni<br />

je z veliko energije, razuma in čustva obvladal vse življenjske pojave, jih analiziral in presojal, v praktičnem življenju stvarnega sveta je bil<br />

nemočen, zato se je pred njim umikal v domišljijo in ustvarjalno delo. To ga je telesno tudi prezgodaj zlomilo.<br />

Razklanost med duhovnostjo in telesom je bila usodna zlasti za njegovo erotično doživljanje. Že zgodaj je spoznal nasprotje med duhovno<br />

in čutno ljubeznijo. Nasprotja v svojem doživljanju nikoli ni mogel premagati; pozneje ga je celo stopnjeval s tem, da je duhovno ljubezen<br />

zmeraj bolj povezoval s spominom na umrlo mater, ki mu je pomenila simbol čiste ljubezni, žrtvovanja za druge in zato najvišji ideal<br />

človečnosti.<br />

Dela<br />

Od leta 1899 pa do smrti je izdal knjige:<br />

Erotika, Vinjete, Jakob Ruda, Knjiga za lahkomiselne ljudi, Tujci, Za narodov blagor, Na klancu, Kralj na Betajnovi, Ob zori, Križ na gori,<br />

Gospa Judit, Hiša Marije Pomočnice, Potepuh Marko in kralj Matjaž, V mesečini, Nina, Martin Kačur, Aleš iz Razora, Hlapec Jernej in<br />

njegova pravica, Krpanova kobila, Zgodbe iz doline šentflorjanske, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Novo življenje, Kurent, Za križem,<br />

Hlapci, Bela krizantema, Volja in moč, Troje povesti, Lepa Vida, Milan in Milen, Podobe iz sanj.<br />

Po Cankarjevi smrti so izšle knjige:<br />

Romantične duše, Mirno življenje, Moje življenje, Moja njiva, Grešnik Lenart;<br />

Delo: Podobe iz sanj<br />

Zbirka s tem naslovom je zadnja Cankarjeva knjiga. Črtice zanjo je pisal od začetka prve svetovne vojne naprej. Zato je osrednji motiv<br />

vojna, s katero se prepletajo še drugi motivi, ki jih je oblikoval že v ciklu Moje življenje in v črticah Moje njive - podoba matere, osebna<br />

krivda, groza pred trpljenjem in smrtjo, težnja k očiščenju in prenovitvi življenjskega zagona. Ti motivi so se zdaj povezali z motivom vojne<br />

in v širši idejni sklop; trpljenje ni več samo individualno, ampak kolektivno, saj gre za trpljenje, umiranje in smrt celega naroda. Tudi krivda<br />

ni več samo osebna, ampak splošna. Osrednja ideja postane ideja o očiščenju in vstajenju s pomočjo trpljenja in smrti. Ta ideja je po svojem<br />

izvoru krščanska.<br />

V Cankarjevo miselnost je prišla morda pod vplivom mladostne krščanske vzgoje, še verjetneje pa šele v zrelih letih pod vplivom Tolstoja<br />

in Dostojevskega, ki sta v ruskih razmerah dala misli o trpljenju, etičnem očiščenju, kazni in kesanju . Cankar je to miselnost prenesel na<br />

svojo osebno usodo, v knjigi Podobe iz sanj pa tudi na usodo vsega naroda in celo človeštva. Zbirka ima uvod, kjer opiše duhovno<br />

razpoloženje, v katerem je pisal črtice. Poslavlja se od mladostnega pisanja, napoveduje novo obdobje ustvarjanja, ko bo pisatelj posegal<br />

prav v jedro človeškega življenja, v globine, kjer se skriva njegov krivda pa tudi lepota. Temu načelu sledijo črtice, ki so različne tako po<br />

motivih kot obdelavi. Nekatere so krajše meditacije brez zgodbe, druge kratke novele z dogodkom, vendar vloženim v meditacijo. Ponekod<br />

je dogodek resničen, drugje je izrazito simboličen, vzet iz sanj ali prividov. Od tod ima zbirka tudi ime - sanjska domišljija naj bi ji bila<br />

glavni izvir.<br />

44. Župančič: Z vlakom (motivi, teme, jezik in slog pesmi):<br />

45. ali Župančič: Duma:<br />

Oton Zupancic, cetrti predstavnik slovenske "moderne", se je rodil v Vinici v Beli krajini. Oce je bil gostilnicar in trgovec, mati pa je bila<br />

hrvaskega rodu. Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu in jo v Ljubljani koncal. Kot dijak je najprej pripadal katoliskemu krogu in se<br />

navdusil nad idejami Janeza Evangelista Kreka, kasneje se je pridruzil svobodomiselnejsi Zadrugi. 1896 je odsel na Dunaj studirat<br />

zgodovino in zemljepis, 1900 je oboje absolviral, toda studija ni dokoncal. Do 1905 je sluzboval v Ljubljani kot suplent (profesorski<br />

pripravnik), potem pa je do 1910 potoval po Evropi, bil je v Parizu in dalj casa domaci ucitelj v Nemciji. Ko se je vrnil, je bil sprva mestni<br />

arhivar (po Askercevi smrti), od 1920 pa je bil najprej dramaturg v ljubljanski Drami, nato pa njen upravnik. Med drugo vojno je bil<br />

povezan z NOB, po vojni pa je sprejel castne politicne in kulturne funkcije. Umrl je v Ljubljani 1949.<br />

Zupancic je bil predvsem pesnik, njegova stranska dejavnost pa zajema tudi dramatiko in esejistiko. Prva pesniska zbirka z naslovom Casa<br />

opojnosti je izsla 1899. To, kakor tudi naslednjo (Cez plan, 1904) odlikuje mladostni zagon, ki se kaze v novoromanticnem esteticizmu in<br />

vitalizmu, tretjo zbirko, Samogovori (1908), pa ze napolnjuje pesimizem, filozofsko in religiozno razmisljanje. V cetrti zbirki (V zarje<br />

Vidove, 1920) skusa pesnik premagati pesimizem tako, da se odrece individualizmu in pristane na vkljucevanje v siroko skupnost, ki jo<br />

predstavlja narod, druzina ali druzba. Zadnja Zupanciceva zbirka Zimzelen pod snegom je izsla 1945; zdaj pesnik splosne ideje iz prejsnjega<br />

obdobja povzema ob konkretnih dogodkih druge svetovne vojne, zlasti tistih, ki so bili povezani z osvobodilnim bojem in revolucijo.<br />

Zupancic je bil tudi pomemben otroski in mladinski pesnik (Pisanice, Lahkih nog naokrog, Sto ugank, Ciciban in se kaj); te pesmi je pisal<br />

predvsem v svojem starejsem obdobju.<br />

Kar zadeva dramatiko, je Zupancic zapustil enodejanko Noc na verne duse (1904) in tragedijo Veronika Deseniska (1924). Zelo pomembno<br />

je tudi njegovo prevajalsko delo, saj je poslovenil pomembnejsa klasicna literarna besedila iz skoraj vseh evropskih knjizevnosti.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 24


Delo: Duma (Zupancic)<br />

Duma - najdaljsa dokoncana Zupanciceva pesnitev - je bila prvic objavljena v zbirki Samogovori. Gre za eno najznamenitejsih slovenskih<br />

domovinskih pesmi, njene tematske vzporednice segajo v pesnistvu nazaj do Preserna. Z Dumo je hotel Zupancic, kot pravi sam, "pogledati<br />

domov z jasnim ocesom in cutecim srcem". Leta bivanja v tujini (tam je pesnitev vsaj kot duhovni nacrt tudi nastala) so mu namrec izostrila<br />

pogled na domovino, na njeno bogastvo in na njeno siromastvo.<br />

Da bi zajel to dvojnost, kakor tudi obe dvojici razmerja domovina - tujina, je pesnik vpeljal dokaj zapleten kompozicijski ustroj, v katerega<br />

je vkljucil tudi subjektivni pogled na omenjeno razmerje: pesnitev je razdelil na dva dela, vsak del pa spet obvladuje tipicna dvojnost. V<br />

prvem delu je to razmerje med zenskim in moskim glasom, ki ustreza razmerju med domovino in tujino, v drugem delu pa tej dvojnosti<br />

ustreza konflikt med pesnikovim idilicnim spominom na otrostvo in zaskrbljujoco sedanjostjo, v kateri prevladujejo negativne posledice<br />

izseljevanja. Taksen kompozicijski ustroj na razlicnih ravneh razvlenjuje osnovno pesnikovo stisko: kako v modernem industrijskem svetu,<br />

ki zahteva od clovestva predvsem kompolitsko obnasanje, ohraniti avtenticnost (lepoto) domovine, hkrati pa domovino priblizati sodobnim<br />

razvojnim tokovom? Na to vprasanje pesnik ne najde drugega odgovora kot tistega, ki je podan s koncno metaforo o skoljki in biseru.<br />

Vprasanje se torej vraca v pesem kot pesnikova bolecina. - Duma je po oblikovni plati popoln izraz Zupancicevega jezikovnega in<br />

ritmicnega mojstrstva. Ob bogati metaforiki se verzna oblika prilagaja custvenemu valovanju. Prevladuje dolgi svobodni verz, ki se vcasih<br />

pribliza heksametru.<br />

46. Književne smeri v 20.stoletju:<br />

POEZIJA 20. STOLETJA<br />

Čuti se še vpliv realizma in nove romantike. Pojavi se veliko literarnih smeri (izmov):<br />

KUBIZEM: odkriva novo dimenzijo v opisovanju sveta, razstavlja in sestavlja snovi, zanika objektivnost in logiko, ni locil in norm<br />

FUTURIZEM: vodilna fasisticna literarna smer, opisuje vojno kot rešitev sveta, Marinetti - Manifest futurizma<br />

DADAIZEM: nastal po 1. vojni, izraza protest proti vsemu stoje cemu in hkrati tudi vse zanika, je podlaga za nadrealizem, ukine obliko ter mejo<br />

med poezijo in prozo, odmakne se od pomenske k glasovni poeziji, ima elemente sokantnosti, je primitiven, otroski in spontan.<br />

EKSPRESIONIZEM: to je izrazna umetnost, ki je kontrast impresionizmu, izraza umetnikov subjektivni svet neglede na realnost, občutki<br />

katastrofe in obupa, isce novega cloveka in druzbo, ima elemente realizma, naturalizma in romantike<br />

Locimo: individualisticni, religiozni, kozmicni in soc. revolucionarni ekspresionizem<br />

NADREALIZEM: proti razumu, zagovarja visjo resnicnost iz cloveske podzavesti, podobe se pojavljajo v paradoksalnih kombinacijah in so<br />

posledica dusevnosti (sanje)<br />

MODERNI ROMAN: nima strnjene zgodbe in objektivno logičnega prikazovanja dogajanj v prostoru in casu, ima pa subjektivnost, je tezje<br />

razumljiv in zahteva vecjo zbranost<br />

SOCIALISTICNI REALIZEM: zacel Maksim Gorki, opisuje razredna nasprotja in boj za socializem<br />

EKSISTENCIALIZEM: razvije se z moralnimi, socialnimi in politicnimi problemi, ukvarja se z bivansko problematiko (misel obstoja in zivljenja,<br />

ki jo umetniki resujejo in razclenjujejo).<br />

Lirika je pod vplivom teh struj, je disharmonicna in eksperimentira in isce z besedo. Govori o osamljenosti, hrepenenju po odresitvi iz tehnicnega<br />

sveta in strahu pred unicenjem. Oblikovno isce nove izraze in nima vec tradicionalnih oblik. Giblje se med nekomunikativno (hermeticno) in<br />

enostavno (realisticno) poezijo.<br />

47. Kafka: Preobrazba (tematika, Groteska):<br />

Nemško govoreci zid, ki je zivel v Pragi, doktor prava, oce ga je zelo strogo vzgajal, kar se mu pozna celo zivljenje, ni se porocil. Znan je<br />

po kratki pripovedni prozi (zbirka Splet norosti in bolecine), napisal 3 romane (Proces, Grad, Amerika); njegova dela vzbujajo tesnobo,<br />

neprijetnost, strah.<br />

Delo: Preobrazba (Avtor: F. Kafka)<br />

Prvo poglavje<br />

- nastop preobrazbe: Gregor se je preko noci spremenil v hrošca<br />

- s tem je postal drugacen.<br />

Drugo poglavje<br />

- vrh zgodbe: Gregorjevo duševno in telesno trpljenje v polozaju izobcenca. Oce ga rani z jabolkom (sadez spora!?).<br />

Tretje poglavje<br />

- katastrofa in razplet: po dolgem hiranju Gregor umre. Druzina ga hitro pozabi. Oce in mati sta zazrta v svojo postavno hcer; v mislih ji ze<br />

izbirata kakega vrlega moza. Zmaga torej zdrava povprecnost.<br />

Izstopajoco podobo mrcesa je mogoce razloziti kot prezirljiv odnos druzine do njenega clana, ali kot druzbe do umetnika. Gregor postane po<br />

preobrazbi nemocna zrtev okolice, ki ga koncno tudi usmrti.<br />

Preobrazba je moderna pripovedna groteska, nastala decembra leta 1912, tema je brezizhodnost in bivanjska stiska. Motivi: sprememba<br />

cloveka v zival; odnos usluzbenec - predpostavljen; odpoved druzini - bratu; Gregorjeva smrt.<br />

48. Slovenska književnost pred 2.svetovno vojno (družbeni in kulturnozgodovinski okvir, literarne smeri, predstavniki, zvrsti):<br />

Do leta 1930 je pri nas prevladoval ekspresionizem, od leta 1930 do začetka druge svetovne vojne pa socialni realizem. Ekspresionizem je<br />

dosegel vrh sredi dvajsetih let, zanj je značilen tudi vpliv simbolizma. Na začetku tridesetih let se je pojavil socialni realizem, ki je povdarjal<br />

prikazovanje stvarnega življenja v družbenih oziroma razrednih okvirih.<br />

V tem obdobju se je razvila predvsem lirika, epika in dramatika. Lirika je bila pred ekspresionizmom pretežno simbolistična in<br />

impresionistična. Bila je razvita tudi v novi stvarnosti.<br />

Epika, ki je sledila tradicionalnim smerem, je imela realistično ali romantično-realistično osnovo z nekaterimi idejnimi in slogovnimi<br />

prvinami ekspresionizma.<br />

Dramatika je bila v ekspresionizmu precej lirizirana, zanjo je bila, tako kot za kratke pripovedi, značilna grotesknost.<br />

Predstavniki so bili: Alojz Gradnik, Prežihov Voranc, Miško Kranjec, Ciril Kosmač, France Bevk, Ivan Potrč, Anton Ingolič, Slavko<br />

Grum…<br />

49. Kosovel: Otožje (občutje in podoba; jezik in slog v pesmi):<br />

Srecko Kosovel se je rodil v Sezani v uciteljski druzini. Ta se je kmalu preselila v bliznji Tomaj. Po osnovni soli je obiskoval ljubljansko<br />

realko, zatem pa je na filozofski fakulteti studiral slavistiko, romanistiko in filozofijo. Ceprav je zivel v Ljubljani v skromnih razmerah in je<br />

bil telesno tudi sibak, je bil izredno dejavna in ustvarjalna osebnost. Zal je zbolel za meningitisom in po nekaj mesecih umrl doma v<br />

Tomaju, star komaj 22 let.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 25


Kosovel je za zivljenja sicer pripravljal pesnisko zbirko, ki naj bi imela naslov Zlati coln, vendar ga je smrt prehitela. Ostale so njegove<br />

objave v revijah, zlasti pa je bila obsezna rokopisna zapuscina, ki so jo razlicni uredniki njegovega pesniskega opusa v celoti - zaradi<br />

razlicnih razlogov - izcrpali sele stirideset let po njegovi smrti. V Kosovelovem pesniskem razvoju je opazizi tri stilna obdobja. Njegove<br />

zacetne pesmi, ki so nastajale pod vplivom nove romantike, so pretezno impresionisticne (pesmi o Krasu, o materi, o slutnji smrti). Iz<br />

impresionizma je kmalu presel v ekspresionizem, usmerjen v iskanje moralnih vrednot, v skladu z idejami tedanje politicne in kulturne<br />

levice. Kosovel je postal in ostal vodilni pesnik slovenskega ekspresionizma. V zadnjem obdobju pa je pisal pesmi, ki se idejno od<br />

ekspresionizma bistveno ne odmikajo, zato pa jih odlikuje bistveno drugacen, kar zadeva tradicionalno verzno obliko, skrajno radikalen<br />

pesniski nacin - konstruktivizem. Pesmi iz tega obdobja so izsle sele 1967 z naslovom Integrali.<br />

Srecko Kosovel je najpomembnejsi pesnik iz obdobja med obema vojnama; njegova poezija predstavlja izviren slovenski prispevek k<br />

iskanju nove moralne podobe cloveka po prvi svetovni vojni in odlocilno zarezo v slovenski pesniski izraz.<br />

Delo: Otožje<br />

Pesem izraža žalostm, otožnost. S podobami vasi, ki se izgublja v večer (dišeče sadje, slamnate strehe, temni zidovi, lajajoči pes, sonce ki<br />

zahaja, črni gozdovi) nam prikaže svoja občutja in sicer bomo temu tekli subjektivni opis saj kraško vas ne vidi vsakdo tako kot pa on.<br />

Pesnik želi v nas vzbuditi občutja in doživetja. Pesem je lirski subjektivni opis, saj gre za izpoved njegovega otožja. Sporočilo pesmi pa je:<br />

Pesem je podoba konca, smrti, občutje konca (večer je kot zlata krsta).<br />

50. ali Kosovel: Slutnja (nominalni slog, impresionizem):<br />

Delo: Slutnja (Kosovel)<br />

Pesem je najverjetneje nastala 1924; pesnik sam ji ni dal naslova. Iz njegove beleznice je razvidno, da naj bi bila pesem del (neuresnicenega)<br />

ciklusa, ki bi govoril o odhodu in slovesu od doma. Slutnja ima vse znacilnosti Kosovelovega impresionisticnega obdobja.<br />

51. Kosovel: Ekstaza smrti (ekspresionizem, ideje in slog v pesmi):<br />

Ena od slovenskih najznamenitejsih ekspresionisticnih pesmi je bila prvic objavljena 1925 v Ljubljanskem zvonu. Kosovela je motiv<br />

propadle (Zahodne) Evrope dalj casa in mocno vznemirjal. Misljenja je kapitalisticna Evropa, Evropa krivic, ki jih bo mogoce izravnati<br />

samo s propadom civilizacije, krive za clovekovo duhovno osiromasenje. Sele po katastrofi, ki jo tako nazorno slikajo Kosovelove<br />

ekspresionisticne metafore, bo mogel iz razvalni starega sveta vstati nov evropski clovek, eticno ociscen in prerojen (motiv Kristusove smrti<br />

in vstajenja). Ekstaza smrti, ki jo upesnjuje pesnik v zanesenem, mogocnem ritmu - ta ze sam po sebi izraza dinamiko katastrofe - je besedna<br />

zveza, ki povzema duhovni polozaj krscansko-kapitalisticnega sveta tik pred civilizacijskim propadom. Pesem je ekspresionisticno<br />

vizionarska.<br />

Ekstaza = psihicno stanje zamaknjenosti<br />

52. Kosovel: Kons 5 (konstruktivizem v pesmi):<br />

Naslovna Kosovelova pesem se v rokopisu (NUK, inv. št 84/49, Pesmi III., rkp. 180) glasi takole:<br />

Gnoj je zlato<br />

in zlato je gnoj.<br />

oboje = 0<br />

0 = ∞<br />

∞= 0<br />

A B <<br />

1, 2 3<br />

Kdor nima duše<br />

ne potrebuje zlata<br />

kdor ima dušo<br />

ne potrebuje gnoja.<br />

I, A.<br />

Pesem ni brez zgodovine. Prvič je bila objavljena v Integralih' 26, Ljubljana/Trst, 1967, ki jih je uredil in jim spremno besedo napisal Anton<br />

Ocvirk. Tu jo najdemo na treh mestih: na platnicah in na strani 131 v obliki faksimila rokopisa ter na strani 130 v natisnjeni verziji. Da je<br />

bila pesem prebrana površno, je pokazal leta 1973 v članku Neznani Srečko Kosovel (Prostor in čas 1973, posebni natis 1974) Alfonz<br />

Gspan: "Zadnjo vrstico (je treba) brati IA, ne JA. Ne gre namreč za nikakršno pritrdilnico ali kratico ali kaj podobnega, marveč preprosto za<br />

porogljiv posnetek živalskega glasu" (92). Gspan je spregledal (ali se mu je zdelo mogoče malenkostno omenjati), da je na poti od rokopisa<br />

do natisa prišlo še do drugih sprememb: tretji verz se v Integralih začenja z veliko začetnico namesto z malo (Oboje), kakor je razvidno iz<br />

rokopisa, tam, kjer v rokopisu beremo 0, je v natisu 0 ali mogoče celo krožec. Sedmi verz se po novem glasi 1, 2, 3., na koncu osmega in<br />

devetega verza sta dodani vejici ter na koncu enajstega pika, ki je v faksimilu manjkala.<br />

1974 je polnih 18 let po izidu prve knjige Kosovelovega Zbranega dela pri slovenskih klasikih (urednik A. Ocvirk) izšla druga knjiga, ki je<br />

na strani 23 prinesla našo pesem v tejle verziji: na koncu drugega verza je pika (gnoj.), Oboje je še vedno pisano z veliko začetnico, tudi<br />

sedmi verz ostaja tak kot pri branju v Integralih 1967, konec osmega, devetega in desetega verza so dosledno postavljene vejice ter na koncu<br />

enajstega pika. V opombah so pesmi posvečene skoraj tri strani (577<strong>–</strong>579). Tu izvemo, da je rokopis "še kar dobro čitljiv" in "na hitro<br />

sestavljen kakor v eni sapi". Gspanova intervencija je povzročila tudi tole korekturo: "Tiskarski posnetek rokopisa v Integralih na 131. strani<br />

je mestoma okvarjen: konec drugega verza je kdove zakaj odpadla pika, a pri zadnjem za črko I vejica, ki je v izvirniku dobro vidna. To pa<br />

zamegljuje ironično poanto, ki se skriva v zvočnem posnetku oslovega glasu, in seveda njeno idejno jedro, ki po svoje osvetljuje celoto.<br />

Zaradi tega je iz pesmi izginil posmeh, ki ga je Kosovel hotel doseči prav z zadnjim verzom, saj ga je kar dvakrat podčrtal." Pesem je nato<br />

Ocvirk interpretiral kot primer konstruktivističnega pesnjenja. Na zunaj je "navidezno igriv(a)", "a je vendar kljub vsemu resno pesniško<br />

dejanje z močnimi idejnimi poudarki na dnu, pravo nasprotje impresionistične čustvenosti in opisnosti". Njeno genezo pojasnjujejo vrstice:<br />

"Pesem je nastala prve dni julija 1925. Takrat je Kosovel komaj dobro prišel domov na počitnice, ko je pri svojem očetu naletel na kmeta<br />

Jožeta Petelina <strong>–</strong> 'Gabršena', ki se je prišel posvetovat k njemu o svojih stvareh. Mimo drugega je omenil, da prebira knjigo 'Gnoj je zlato'.<br />

Po pripovedovanju pesnikove sestre Anice je Srečka že ob naslovu samem spreletelo, da se je namuznil, potem pa se je še nekaj dni<br />

nasmihal, kadar se je spomnil nanj (...) Delce s tem naslovom, pravzaprav brošura majhnega žepnega formata z mehkimi platnicami, niti ni<br />

kdove kaj posebnega, saj obsega komaj borih šestnajst strani. Napisal jo je agronom A. Jamnik, izšla pa je leta 1921 v Ljubljani. Toda kljub<br />

vsemu nas že naslovi poglavij pouče, da imamo opraviti s samimi koristnimi navodili, ki so namenjena poljedelcem". Zraven je naveden<br />

zapis iz Kosovelovega dnevnika iz tega časa, "ki ga moramo imeti za prvotno zasnovo Kons. 5. Glasi se: Zlata mrzlica/Ljudje imajo zlato<br />

mrzlico Kapitalizem/Gnoj je zlato/Zlato je gnoj, ker ga zato uporabljajo/Kultura(je čisto enako)dekla kapitalizma." Vse pravkar citirano je<br />

ponovljeno v Ocvirkovem članku Motivni svet Kosovelovih Integralov, ki je izhajal leta 1974 v reviji Sodobnost, le pri zadnjem citatu spet<br />

ni prav natančen pri prepisovanju ločil.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 26


Nazadnje je pesem zaposlovala Janeza Vrečka (Ljubljanski dnevnik 8. dec. 1984, str. 10, 22. dec. 1984, str. 10), Toneta Pretnarja<br />

(Ljubljanski dnevnik 15. dec. 1984, str. 10, 5. jan. 1985, str. 9) in Janka Kosa (Ljubljanski dnevnik 22. dec. 1984, str. 10). Končno je v<br />

zadnjem zborniku SSJLK (XXII, Ljubljana 1986, str. 143<strong>–</strong>146) Vrečko svojo interpretacijo ponovil, najprej povzemajoč polemiko s<br />

Pretnarjem v Dnevniku: "T. Pretnar postavlja misel o Kosovelovi eksplicitni poetiki toka: zadnji verz, v katerem naj bi šlo za elektrotehniški<br />

enoti, za džul (J) in amper (A), naj bi potrjeval afirmativno precizno znanost, ki je že v verzih od 3 do 7." Vrečko je Pretnarjevo tezo celo<br />

podkrepil z biografskim podatkom o Kosovelovem zanimanju za elektrotehniško izrazje, vendar jo kljub temu zanikal, češ da pesniku ni<br />

nikoli šlo za poetiko toka, ampak le za poetiko energije. Navedel je šest argumentov, da je treba zadnji verz Konsa 5 brati kot I, A. Od njih<br />

so trije zunajbesedilne narave (zveza I<strong>–</strong>A v Kosovelovih dnevniških zapiskih in pesmi sodobnika Poljanskega), četrti se sklicuje na<br />

inovativnost in večjo primernost dvozložne rime (gnoja/I<strong>–</strong>A), šesti pa je grafološki argument. Tako je zavrnil Pretnarjevo domislico o džulu<br />

in amperu, pozabil pa spodbiti njen verznooblikovalni argument. Zadnji verz pesmi lahko končno beremo kot J, A ali I, A, a v nobenem<br />

primeru to ne more biti zapis pritrdilnice ali oslovskega riganja, ki ju običajno beremo JA in IA. Pri razlagi drugih verzov je Vrečko najprej<br />

citiral Ocvirka (ZD III, str. 688), po katerem simbol ∞ ustreza "neskončni vrednosti" zlata v kapitalističnem svetu, 0 pa gnoju, "neč(emu)<br />

ogabn(emu)". Šestega in sedmega verza se je Ocvirk lotil takole: "V svetu pismenega komuniciranja ima (...) osnovno (...) vrednost abeceda<br />

(na to nas spominjajo začetne črke abecede), v matematičnem svetu pa imajo to osnovno vrednost številke. Vendar je med tema dvema<br />

sistemoma: med pisanjem in računanjem razlika, saj matematično znamenje neenakosti kaže, da so začetne črke abecede 'manj vredne' od<br />

osnovnih števil." Citirano interpretacijo je Vrečko nadgradil s temi tezami: števila so pomembnejša od črk, ker so tri (1, 2 3), črki pa samo<br />

dve (A B); s števili je mogoče kaj meriti in računati in se zato "neposredno vežejo na kapitalsko logiko iz prvih dveh verzov". Verzi od 8 do<br />

11 odpirajo prostor pesniški logiki, ki je drugačna od kapitalske in matematične v prvih dveh delih pesmi (brezdušen človek nima potrebe po<br />

zlatu, ker si ga je že dovolj nagrabil; človeku z dušo pa je zlato odveč). Zadnji verz pesmi pomeni Vrečku posebno enoto, ki "posmehljivo<br />

nadgradi vse tri zgoraj omenjene logike, kapitalsko, matematično in pesniško, in sicer glede na žival, ki ga izreče <strong>–</strong> da je ta svet nor <strong>–</strong> osel je<br />

znamenje norosti, da pa je mogoče v njem vendarle vztrajati; v tem primeru je osel znamenje trmastega vztrajanja".<br />

Razlaga zveni prepričljivo kljub dejstvu, da z verzom A B < še vedno ne vemo kaj početi (Ali so sinonim pesniškega, verbalnega odnosa do<br />

sveta?). Vrečko priznava, da pesem "še vedno dopušča številne interpretacije". Izkoristil bom te spodbudne besede in izrečenim resnicam in<br />

domnevam dodal še nekaj drobcev, ki so obogatili mojo predstavo o Kosovelu.<br />

Prvi polovici pesmi nimam dodati kaj novega; jasnosti na ljubo se mi zdi koristno le prevesti prva dva verza v nemetaforično govorico:<br />

Gnoj je koristenin zlato je škodljivo. V prvem verzu je treba vzeti v misel sintagme zeleno zlato, črno zlato, tekoče zlato, ki potrjujejo<br />

buržujsko percepcijo sveta, drugi verz, ki govori, da zlato (bogastvo) pokvari človeka, pa priziva citoyenske moralne norme in zato kljub<br />

enaki skladenjski strukturi pomeni prvemu opozicijo.<br />

Tretji verz oboje = 0 pomeni odrekanje tako buržujskemu kot citoyenskemu vidiku, torej meščanskemu razmerju do sveta v celoti.<br />

Četrti in peti verz sta izjava o absolutni ekvivalenci med skrajnostmi, verjetno med pojavi tega sveta sploh in so značilni tudi za<br />

halucinatorično logiko; v besedilu pa pomenita ekvivalenco prvima dvema verzoma in tako tematizirata alternativo meščanstvu.<br />

Ker A B šestega verza še ni A B C (abeceda, verbalni odnos do sveta, znamenje grške in latinske civilizacije) in ga zato tudi težko<br />

povežemo z značilnimi naslovi "koristnih", "potrebnih" priročniških knjig, ki jih je poznal Kosovel (A B C des Komunismus, ABC Beitrage<br />

zum Bauen). Po lotmansko bomo poiskali ekvivalenta za A in B kar v pesmi sami. Izbire skoraj ni: A ustreza gnoju, B ustreza zlatu. Ker je<br />

oboje 0, nas tudi ne sme čuditi, če je A B < 1, 2 in 3. Do šestega verza smo imeli opravka v bistvu z le dvema besedama (zlato in gnoj) in<br />

enim razmerjem med njima (=).<br />

V šestem in sedmem verzu se vrednotenje spremeni. Pojavijo se "druge vrednote", zašifrirane z 1, 2 in 3. Ker so do sedaj še vsi<br />

alfanumerični znaki dobili svojo leksikalno ustreznico, jo smemo upati najti tudi tu. Če na pomoč pokličemo verze od 8 do 11, so nove<br />

vrednote, ki ne rezultirajo v nihilizmu, človek, njegova duša in njen drugačen odnos do sveta. Brezdušnež ne rabi zlata, ki človeka skvari,<br />

ker je že pokvarjen. Človek z dušo (dobri) pa ne rabi gnoja, ki je koristen, ker mu ne gre za nikakršne koristi. Ker Kosovel nikjer ne<br />

sugerira, da brezdušnež ne bi bil tudi človek, in ker sta gnoj in zlato identična, lahko naredimo iz predzadnjih štirih verzov sklep: Človek<br />

ničesar ne rabi. Alternativa meščanstvu pa tudi halucinatoričnosti je svet brez potreb, nepolaščevalni odnos do sveta (med imeti in ne imeti<br />

ni nobene razlike). Prva polovica pesmi, ki je odslikavala meščanski svet potreb in imetja, je uveljavila tudi vrednotenje (vrednotenje je tu<br />

pač refleks človeških potreb), izraženo v prevladujočem glagolu "je enako" (enakost je citoyenska konstituanta meščanstva: svoboda,<br />

enakost, bratstvo).<br />

Zadnji verz pesmi bo zasuk k drugačnemu vrednotenju podkrepil: I je fonetično najvišji, A najnižji vokal. V skladu s temeljno opozicijo v<br />

pesmi pripada I-ju pomen zlata, A-ju pomen gnoja (kakor že v šestem verzu v sicer drugačni zvezi). Vračamo se torej v začetek pesmi, ki je<br />

relacijo vzpostavil na ravni ekvivalence. Razlika je, da je tu med elementoma skrajnosti samo vejica, ki loči le člene v naštevalni verigi,<br />

pomeni soobstajanje. Svet samo je, med njegovimi členi ni odnosov imetja, potreb, koristnosti in škodljivosti ali ekvivalence. Skratka, to je<br />

svet brez (meščanskih) družbenih zakonitosti. Prostor za filozofske in drugačne interpretacije se tu šele odpira.<br />

Prepričan sem, v nasprotju z Gspanom in prav gotovo še marsikom, da pesem ni samo eksperiment ali stranska faza v razvoju Kosovelove<br />

poezije. Eden izmed pogojev poezije je šifriranost zapisa, ki bralcu interpretu ponuja množico rešitev in prav toliko užitkov (ugodja). Za<br />

Vrečkom moram ponoviti, da te možnosti še zdaleč niso izčrpane. Izhodišča za drugačne razlage so ponudili razmišljajoči kolegi na zadnji<br />

ekskurziji v Kosovelov Tomaj: eden je opozoril, da je zapis sedmega verza v rokopisu mogoče prebrati tudi kot 1, 23, saj med 2 in 3 ni<br />

vejice; drugemu se je zdelo, da je 0 ustrezneje prebrati kot O ali krog, ki bi ponazarjal zaključenost, vesoljnost, kakor je prebral že Ocvirk v<br />

Integralih, če gre v zadnji vrstici za osla <strong>–</strong> ta ima v naši kulturi še dodatno bogato simbolično vrednost: Vlado Nartnik se je spomnil<br />

pravljičnega motiva osla, ki bljuje in 'serje' zlatnike ... Veliko veselja pri delu!<br />

53. Grum: Dogodek v mestu Gogi (dramska tehnika, ekspresionistične in groteskne prvine):<br />

Dramatik in pripovednik Slavko Grum se je rodil v Smartnem pri Litiji. Gimnazijo je koncal v Novem mestu, studij medicine pa na<br />

Dunaju. Tam se je seznanil tudi s psihoanalizo (tedaj) novim podrocjem psihiatrije, ki poudarja nezavedno plast clovekovega zivljenja<br />

(Freud); ta je pomembno vplivala na njegovo umetnisko delo, ki je bilo v tesni zvezi s poklicnim interesom. Kot zdravnik je delal nekaj casa<br />

v Ljubljani, nato pa v Zagorju ob Savi, kjer je tudi umrl.<br />

Ko se je Grum docela posvetil zdravniskemu poklicu, se je literarnemu snovanju odpovedal, do tedaj pa je napisal nekaj krajsih pripovednih<br />

del (novel in crtic) in dramskih besedil. Vecina je za zivljenja ostalo v rokopisu, nekaj malega pa je objavil v revijah, v knjizni obliki je izsla<br />

le drama Dogodek v mestu Gogi (1930), ki je osrednje Grumovo delo, pa tudi osrednje dramsko delo slovenskega ekspresionizma. V<br />

njegovem delu je cutiti izrazit odmik od realizma, predvsem v smeri ekspresionizma, s pomocjo katerega je izrazal tesnobna zivljenjska<br />

stanja in groteskno brezizhodnost modernega - tudi slovenskega, malomescanskega - cloveka. Grumova literarna zapuscina ni zelo obsezna,<br />

sodi pa med najtehtnejse v obdobje med obema vojnama.<br />

Delo: Dogodek v mestu Gogi (Grum)<br />

Grum je Dogodek v mestu Gogi napisal leta 1927 (v treh tednih, kot je dejal, potem pa je dramo "popravljal" pol leta). 1928 je z njo<br />

sodeloval na natecaju v Beogradu in prejel drugo nagrado. V Ljubljani je izsla sele 1930 (v Ljubljanskem zvonu), ljubljansko gledalisce pa<br />

jo je prvic uprizorilo leto kasneje. Drama je tako pri bralcih kot gledalcih naletela na sprejem z mesanimi obcutki.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 27


Dogodek v mestu Gogi je kratka dvodejanka, ki skusa s pomocjo simultane odrske tehnike zajeti "zivljenje" v provincialnem mestecu, kjer<br />

se "nikoli nicesar ne zgodi". Prebivalci so ujeti v mehanizem podzavestnih sil, ki jih razoseblja in obcasno prebuja v odrsko aktivnost kot<br />

nemocne lutke. V odlomku smo price odresujocemu "dogodku", za katerega pa se izkaze, da je odresil le Hano, ki je predstavljeno dejanje<br />

zmogla; ostala Goga pa je se naprej zrtev potlacenih in neizzivetih strasti.<br />

54. Pregelj: Matkova Tina (ekspresionistične prvine v noveli):<br />

Pripovednik Ivan Pregelj se je rodil v vasi Sv. Lucija pri Mostu na Soci. Zgodaj je izgubil starse. Gimnazijo je obiskoval v Gorici, tam se je<br />

vpisal tudi na semenisce, iz katerega je bil po treh mesecih izkljucen. Potem je studiral na Dunaju germanistiko in slavistiko, dosegel je<br />

doktorski naslov. Pouceval je na gimnazijah v Gorici, Pazinu in Kranju. Po osvoboditvi je zivel bolan in odmaknjen od javnosti. Umrl je v<br />

Ljubljani.<br />

Pregelj je sprva sicer pisal poezijo, a se je kmalu posvetil pripovednistvu. Napisal je tudi nekaj manj pomembnih dramskih besedil. Med<br />

pripovednimi deli so najdragocenejsi zgodovinski romani: Tolminci (1927, snov je tolminski kmecki upor v letih 1713-1714), Plebanus<br />

Jeannes (1920, tudi tu gre za Tolminsko, vendar v ospredju ni kolektivno dogajanje, temvec individualna usoda duhovnika iz 15. stoletja),<br />

Peter Pavel Glavar (1922, romansirana pripoved o gorenjskem duhovniku iz 18. stoletja), Bogovec Jernej (1923, o zadnjem luterenskem<br />

pridigarju) in novela Matkova Tina (1921).Večina Pregljevih romanov, povesti in novel zajema snov iz zgodovine, s katero je najlaze izrazil<br />

splosnocloveske probleme, pa tudi zgodovinsko usodo Slovencev. Sodobni socialni in politicni problemi ga niso zanimali. S svojimi<br />

pripovednimi osebami je Pregelj izpovedoval predvsem spor med telesnostjo in duhovnostjo, pa tudi dvojice, kot greh in nedolznost, red in<br />

nemir,... Njegov pisateljski svet je torej v temelju konflikten, zato mu je napet ekspresionisticen slog ustrezal, se posebej v povezavi z<br />

barocnim; Pregelj je bil tudi sicer studiozen proucevalec baroka in osebnosti tistega casa. Oboje je pripomoglo, da je postal najizrazitejsi<br />

ekspresionisticni pisatelj na Slovenskem, pa tudi osrednji pripovednik po Cankarju.<br />

Delo: Matkova Tina (Pregelj)<br />

Novela Matkova Tina je izsla v goriski reviji Mladika leta 1921 z naslovom Matkove Tine precudno romanje. Snov se navezuje na Tolmince<br />

- pravzaprav je sele pripoved o Matkovi Tini in o krvavih dogodkih v Gorici njihov pravi zakljucek. Odlomek je z zacetka novele. V<br />

nadaljevanju izvemo, da je Tina, sicer sama zase, prisla z drugimi romarji do Gorice, sla je celo na morisce in vzela v narocje odsekano<br />

glavo svojega izvoljenca, enega od vodij punta, Janeza Gradnika. Na poti domov pa je omagala, v predsmrtni agoniji je dozivela se privid<br />

matere bozje in rodila zivega otroka. Med verskimi in vsemi drugimi misticnimi simboli gotovo najbolj izstopa vzporednica s krizevim<br />

potom, ki ga je dozivela tako Tina kot njeni spremljevalci, prek njih pa tudi sirsa nacionalna skupnost. Zato je celotno "romanje" zavito v<br />

mracno, apokalipticno atmosfero.<br />

55. Prežihov Voranc: Samorastniki (socialni realizem, motivi, sporočilo in slog v noveli):<br />

Prezihov Voranc (Lovro Kuhar) se je rodil 1893 v revni kmecki druzini v Kotljah na Koroskem. Tam je koncal OŠ. Med 1. svetovno vojno<br />

je na soski fronti pobegnil iz avstrijske vojske na italijansko stran. Po koncani vojni se je vrnil domov, se zaposlil kot delavec in kasneje<br />

uradnik v gustanjski (danes Ravne) jeklarni. Hkrati je politicno deloval kot sindikalist in viden clan KPJ. 1930 je moral emigrirati, v<br />

desetletju pred 2. svetovno vojno pa je kot clan Kominterne deloval v vec evropskih drzavah. Precej casa je prezivel v Parizu. Leta 1939 se<br />

je vrnil v Jugoslavijo, zivel v Ljubljani in njeni okolici v ilegali, 1943 pa so ga Italijani zaprli. Nato so ga Nemci poslali v taborisce, od<br />

koder se je ob koncu vojne vrnil v svoj domaci kraj; precej bolehen je zivel se let let in umrl 1950 v Mariboru.<br />

Prezihovo literarno delo je v celoti vezano na pripovednistvo. Bil je literarni samouk, ki pa je ustvaril pomembne zglede slovenske<br />

novelistike in se povzpel do najznacilnejsega predstavnika slovenskega socialnega realizma.<br />

Objavljati je zacel ze 1909. Leta 1925 je izsla njegova prva knjiga Povesti, ki pa je bila malo opazena. Njegova najpomembnejsa dela so<br />

nastala v politicni emigraciji; prek ljubljanske Sodobnosti, kamor je Prezih posiljal svoje prispevke, je postal znan in ugleden pisatelj.<br />

Novele, objavljene pod skupnim naslovom Samorastniki, so v knjizni obliki izsle 1940. V njih je Prezih predstavil proletarsko-kmecko<br />

problematiko svoje pokrajine in ustvaril nekaj monumentalnih ljudskih likov. Prezih je napisal tudi tri obsezne romane, v katerih je v<br />

ospredju kolektivna skusnja in volja. Pozganica (1939, roman govori o razmerah na Koroskem po 1. svetovni vojni do plebiscita 1920),<br />

Doberdob (1940, vojni roman o slovenskih vojakih med 1. svetovno vojno) in Jamnica (1945, o kmeckem zivljenju na Koroskem v 20.<br />

Letih). Po drugi svetovni vojni je napisal manjse stevilo del (Od Kotelj do Belih vod, 1945, Borba na tujih tleh, 1946), najboljsi pa so<br />

mladinski spisi, zbrani v zbirki Solzice (1949).<br />

Delo: Samorastniki (Prezihov Voranc)<br />

To je zadnja novela v istoimenski zbirki iz leta 1940. Voranc jo je napisal ze leta 1937 v Parizu, istega leta je izsla v Sodobnosti. Odlomek<br />

je z zacetka besedila (iz berila). Na Karnicah, stari in bogati kmecki domaciji na Obirju, spoznajo, da je lepa Hudobivska Meta,<br />

sedemnajstletno dekle, ki je komaj prisla na Karnice za deklo, zanosila z najstarejsim domacim sinom Ozbejem. Sledi kruta kazen, ki jo<br />

Karnicnik, sklicujoc se na stare postave, vzame v svoje roke s posebno vnemo. Tudi zato, da bi poudaril veliko socialno razliko med obema<br />

druzinama, razliko, zaradi katere sta Meta in Ozbej obsojena na ilegalno zvezo. Iz te zveze se je rodilo devet otrok, pankrtov, kot jih imenuje<br />

okolica. Pisatelj pa jih na koncu imenuje samorastniki in jim podeli vlogo ponosnih, simbolicnih pricevalcev o razrednih krivicah. -<br />

Samorastniki je eno najboljsih Prezihovih del, prvic je bilo objavljeno v Sodobnosti leta 1937.<br />

56. Preežihov Voranc: Boj na požiralniku (socialni realizem, motivi, sporočilo in slog v noveli):<br />

Delo: Boj na poziralniku (Prezihov Voranc)<br />

Novelo Boj na poziralniku je Voranc napisal 1934 na Dunaju, naslednje leto je bila objavljena v Sodobnosti. Z njo zacenja zbirko<br />

Samorastniki. Ko je Voranc prebral roman norveskega pisatelja Knuta Hamsuna (1859-1952) Blagoslov zemlje, je napisal polemicen clanek<br />

o pisatelju in njegovem idealisticnem pogledu na zemljo. Boj na poziralniku je literarni odgovor, s katerim je hotel pokazati na prekletstvo<br />

zemlje in cloveka, ki je z njo usodno povezan. Tako je nastala pripoved o kruti odvisnosti od narave in njenih elementarnih zakonov, ki jih<br />

na svoji kozi obcuti koroski bajtarski rod. Prezih za Dihurja in njegove otroke ni imel konkretnega zgleda, osebe in njihov boj je oblikoval<br />

na podlagi splosnih izkusenj, a tudi skusenj, ki jih je imel z ocetom. - Odlomek (iz berila) je sklepno poglavje novele, v katerem se Dihurjevi<br />

poslednjic spopadejo z nesreco, ki je bila njihova vecna spremljevalka.<br />

57. Ciril Kosmač: Tantadruj (osebe, tema, realistične, fantastične prvine, slog, barve in zvočnost):<br />

Ciril Kosmač se je rodil v Slapu ob Idrijci, torej v dolini, ki je po prvi svetovni vojni pripadala Italiji. V Gorici je obiskoval nizjo trgovsko<br />

solo, potem je privatno opravil na gimnaziji malo maturo. Zaradi nacionalnega delovanja so ga Italijani veckrat zaprli, dokler ni pobegnil<br />

cez mejo v Ljubljano. Od leta 1938 je zivel v Franciji kot stipendist francoske vlade, del vojne je prezivel v Londonu, potem pa se je v<br />

Bariju pridruzil NOB. Po vojni je deloval v urednistvu Slovenskega naroda, kasneje je kot svobodni umetnik zivel v Piranu. Umrl je v<br />

Ljubljani.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 28


Kosmac je vzbudil zanimanje s svojimi novelami ze v 30. letih, ko je pricel objavljati v Sodobnosti in Ljubljanskem zvonu. Te novele so<br />

izsle v zbirki Sreca in kruh sele leta 1946. Za Kosmaca je znacilno, da je njegovo delo po obsegu skromno, zato pa so njegova besedila<br />

idejno in jezikovno skrajno izdelane umetnine. 1953 je izsel roman Pomladni dan, 1968 in 1980 pa se daljsi noveli Balada o trobenti in<br />

oblaku in Tantadruj. Izsli so tudi trije izbori novel. - Kosmaceva predvojna proza je postavljala v ospredje zlasti vaske cudake, na katere je<br />

gledal s prijazno ironijo. Po vojni je snov ostala nespremenjena, spremenil pa se je zorni kot; zdaj so to "navadni" ljudje, ki so jih potrebe<br />

zgodovinskega casa dvignile v heroicni etos, ta pa temelji na ideji o visji nacionalni in cloveski pravici. Idejno ostaja Kosmaceva literatura v<br />

okviru socialnega realizma, ki ga je pisatelj obogatil s stilnim in kompozicijskim artizmom.<br />

Delo: Tantadruj(Kosmac)<br />

Veselo-grenka povest o Tantadruju je v knjizni obliki izsla leta 1980 in predstavlja zadnje pomembnejse Kosmacevo besedilo. Gre za<br />

pripoved o vaskih norckih, ki prezivljajo skupaj semanji dan, pri tem pa tudi skupaj in posamicno zadevajo ob robove "moralnega" sveta, ki<br />

ga predstavlja predvsem zupnik kot utelesenje socialne in moralne norme. Z motiviko vaskih posebnezev se je Kosmac vrnil k svoji prvi<br />

novelisticni knjigi (Sreca in kruh), a v Tantadruju so norcki mnogo vec kot le zanimive tragikomicne marginalne usode; njihova norost ima<br />

simbolne razseznosti, med katerimi ima osrednje mesto gotovo Tantadrujevo hrepenenje po smrti. - Novela ima pripovedni okvir, v katerem<br />

ga je zgodba o Tantadruju, Maticu Enaki Palici, Rusepatacisu, Bozorno-boserni in Zakaju polozena kot pisateljev spomin na otrostvo.<br />

Odlomek iz berila predstavlja celotno tretje poglavje.<br />

58. Kajuh: Bosa pojdiva dekle obsorej (lirika upora, kontrasti v pesmi, ponavljanja):<br />

Karel Destovnik, s partizanskim imenom Kajuh, se je rodil v Sostanju. Gimnazijo je obiskoval v Celju, ko so ga tam zaradi revolucionarne<br />

dejavnosti izkljucili, je solanje nadaljeval v Mariboru. Jeseni 1941 se je v Ljubljani pridruzil OF in kmalu odsel v partizane na Stajersko.<br />

Avgusta 1943 je postal vodja kulturniske skupine v 14. diviziji. Padel je januarja 1944 nad Belimi Vodami blizu rojstnega kraja, ko so<br />

Nemci nenadoma napadli stabne enote.<br />

Kajuh je zacel pesniti ze pred drugo svetovno vojno; izsel je iz poetike socialnega realizma, ki je pri njem med vojno, ko je pesnisko<br />

dozorel, prerasla v revolucionarno poezijo. Kajuh je zmogel najpopolneje utelesiti ideal partizanske lirike, to pomeni, da je osebno,<br />

individualno problematiko zdruzil s perspektivo in zahtevami revolucije. Nekatera njegova pesniska dela so uglasbena, ponarodela.<br />

Ze leta 1941 je pripravljal zbirko Markacije, ki ni izsla, novembra 1943 pa je partizanska skarna natisnila zbirko Pesmi, edino, ki je mogla<br />

iziti za njegovega zivljenja. V celoti je izslo njegovo delo 1949.<br />

Delo: Bosa pojdiva (Kajuh)<br />

To je 5. pesem iz cikla Ljubezenske. V tem ciklu je Kajuh najizraziteje spojil osebno ljubezen z moralno dolznostjo do ogrozene domovine,<br />

s tem je nadaljevalec ideje Presernovega Sonetnega venca v novih zgodovinskih in socialnih razmerah.<br />

59. Svetovna književnost po 2.svetovni vojni (družbeni in socialnozgodovinski okvir, literarne smeri in predstavniki):<br />

V prvem obdobju po vojni, od leta 1945 do leta 1950, se je kazal vpliv sovjetskega socialnega realizma, vendar bolj v kritiki kot v literaturi<br />

sami. Nastajala je tudi književnost po načelih graditeljskega aktivizma, vrsta pisateljev pa je nadaljevala izročilo socialnega realizma<br />

tridesetih let.<br />

V naslednjem desetletju, med letom 1950 in 1960, je opazen premik v intimizem, pojavlja se književnost eksistencializma, ob koncu<br />

petdesetih let pa tudi domači mordenizem. Mordenizem doživi svoj razmah v desetletju od leta 1960 do leta 1970, v drugi polovici tega<br />

obdobja pa nastopi tudi novi val domače avantgarde.<br />

V desetletju od leta 1970 do leta 1980 se v književnosti nadaljujeta modernizem in avantgarda, ob njiju pa tudi različne oblike realizma; za<br />

to obdobje je značilna izrazita stilna raznolikost.<br />

Od leta 1980 do 1990 se namesto modernizma uveljavlja postmodernizem. Postmodernizem je umetnostna smer v drugi polovici 20.stoletja,<br />

ki odklanja pretirani modernizem in avantgardizem.<br />

Razvita je bila lirika, epika in dramatika. Predstavniki pa so bili: Matej Bor, Cene Vipotnik, Edvard Kocbek, Jože Udovič, Ivan Minati,<br />

Lojze Kraker….<br />

60. Camus: Tujec (filozofija absurda v književnosti):<br />

Albert Camus je predstavnik francoske eksistencialistične književnosti. Rodil se je leta 1913 v Alžiriji. Študiral je filozofijo in književnosti.<br />

Leta 1939 je odšel v Pariz in delal kot novinar. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v odporniškem gibanju in pri časopisu Combat (Bitka).<br />

Po vojni se je ukvarjal z gledališčem in založništvom. Leta 1957 je dobil Nobelovo nagrado. Umrl je v avtomobilski nesreči leta 1960.<br />

Njegova najpomembnejša dela so:<br />

novele: Tujec (1942), Kuga (1947), Padel (1956)<br />

drame: Kaligula (1944), Nesporazum (1944)<br />

esejistični knjigi: Sizifov mit (1942), Uporni človek (1952).<br />

Eksistencializem je filozofski navk, ki govori, da bistvo človeka ni določeno v naprej z višjimi, božjimi in naravnimi zakoni. Človek je po<br />

svojem bistvu svobodna "eksistenca", ki ni z ničimer določena v naprej. Svet se mu kaže kot nekaj nesmiselnega, brez višje vrednosti in<br />

cilja. Čuti se osamljenega, "vr`enega" v svet, ki mu je tuj, kjer ga navdajata strah pred smrtjo in tesnoba pred lastno odgovornostjo. Ta navk<br />

se je začel oblikovati že v 19. st. pri danskem mislecu Kierkegaardu, vendar je do prve eksistencialistične filozofije prišlo šele po letu 1920 z<br />

Martinom Heideggerjem in Karlom Jaspersom v Nemčiji ter Jeanom Paulom Sartrom v Franciji.<br />

Prvine eksistencializma spoznamo po temah absurdnosti, tesnobe, strahu pred smrtjo in po temi svobode in odgovornosti. Zlasti vojni<br />

dogodki s svojimi velikimi preizkušnjami so postali hvaležna snov za eksistencialistične romane in drame.<br />

Delo: Tujec<br />

V središču romana Tujec je tema absurdnosti ali nesmisla, ki je eno glavnih občutij eksistencialističnega dojemanja sveta.<br />

Glavna oseba v romanu Tujec je Meursault, ki je značilni "absurdni človek". Življenje doživlja kot nesmiselno. Posebnost Meursaulta je ta,<br />

da se te absurdnosti jasno zaveda, medtem ko si jo drugi ljudje prikrivajo; v tem je njihova neiskrenost in tragičnost.<br />

Potem ko v posebnem psihičnem stanju ubije Arabca, je obsojen na smrt. Svojemu prepričanju ostane zvest do konca. Še pred usmrtitvijo<br />

zavrne duhovnika, ki ga skuša prepričati v tradicionalne vrednote in v Boga.<br />

Meursault pripoveduje o svojih doživljanjih mehanično, kot jih je sprejemal, sledi toku zavesti, ne da bi hotel misli na slepo preoblikovati.<br />

1. odlomek<br />

Meursaultu umre mati. Pri tem Meursault ne pokaže nobenega žalovanja. Pokaže se Meursaultova "absurdnost". Šefa na primer prosi za 2<br />

dni dopusta in upa, da mu ga ne bo odrekel, ker je k njemu prišel s takim opravičilom.<br />

Meursault se odpravi v zavetišče za stare ljudi, kjer je živela njegova mati. Tam se pogovarja z ravnateljem. Ravnatelj mu pravi, da je bila<br />

mati po njegovem mnenju bolj srečna v domu, kot bi bila pri njem doma. Meursault brez kakršne koli namere odgovori, da je bila res bolj<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 29


srečna, in mu pravi, da zadnje leto ni prišel k materi na obisk, ker bi mu obisk vzel celo nedeljo in tudi ker bi bil zelo velik napor, če bi kupil<br />

vozovnico, šel na avtobus in se vozil 2 uri.<br />

2. odlomek<br />

Pogovor Meursaulta s spovednikom. Spovednik hoče, da bi se Meursault pred smrtjo spovedal, vendar mu ta odgovori, da ima še zelo malo<br />

časa, preden ga bodo obglavili, in da nima časa za Boga. Spovednik ga vpraša, zakaj ga kliče gospod, ne pa oče. Ta pa mu odgovori, da zato,<br />

ker ni njegov oče. Meursault ne priznava posmrtnega življenja, zato zavrača duhovnikovo pomoč. Meursault se po daljšem času zopet<br />

spomni svoje matere. Njegova zadnja želja je bila, da bi bilo mnogo gledalcev na dan njegovega obglavljenja in da bi ga sprejeli s kriki<br />

sovraštva.<br />

61. Smeri v slovenski književnosti po 2.svetovni vojni, povezane s predvojno književnostjo:<br />

- nastaja v sedanjem casu<br />

- motive jemlje iz kulturnega, druzbenega in politicnega zivljenja<br />

- faze:<br />

1.) 1945 - 1950: socialisticni realizem govori o junaskem borcu, graditelju socializma.<br />

Jezik in slog sta realisticna.<br />

2.) Po letu 1950 se zacne intimizem. Ustvarjalce zanima mali clovek (mestni in kmecki). Z njim romanticno socustvuje in se ukvarja z<br />

njegovo socialno problematiko. Pisci uporabljajo vedno bolj moderne oblike, prosti verz, moderni roman in novelo. Tudi jezik in slog<br />

postajata moderna: Bor, Kosmac, Mihelic, Minatti, Menart, Pavcek, Zidar, Potrc,...<br />

3.) Okrog 1960: Na pisce vpliva SARTRE eksistencializmom (eksistenca = obstoj): clovek je le tisto, kar naredi iz samega sebe. Zato je<br />

clovekova odgovornost zelo velika. Pojavita se knjizevnost odtujenosti (pisejo avtorji, ki jih je oblikovala vojna, so crnogledi, osamljeni).<br />

Jezik postaja vedno bolj abstrakten: Zajc, Strnisa, Taufar, Zupan,...<br />

Dokoncen razpad besedila in kompozicije pa predstavlja modernizem.<br />

4.) 1965 - 1975. Literarna avantgarda: literatura je del absurdnosti. V njej ni vnaprej dolocenega smisla. Gre za svobodno igro s pomeni in<br />

besedami: Salamun, Zagoricnik, Seligo, Jesih...<br />

5.) Postmodernizem: ponovno se vzpostavijo trdnejse oblike, ki jih tako kot motive in teme jemlje iz literarne tradicije.<br />

Po 2. svetovni vojni je nekaj casa se prevladovalo narodno osvobodilno pesnistvo. Pesniski jezik je bil preprost in jasen, slog realisticen. Po<br />

letu 1950 pa govorimo o treh povojnih generacijah:<br />

1.) 1948 - 1958. Razdelimo jo v 2 skupini:<br />

a) Prevladujeta intimizem in subjektivizem. Pesniki pisejo osebno izpovedno poezijo o dozivetjih mladih v novem casu. Slog je vecinoma se<br />

tradicionalen. Leta 1953 izidejo Pesmi stirih (Zlobec, Menart, Kovic, Pavcek). Poleg teh stirih pa v to skupino spadata se Minatti in Krakar.<br />

b) L. 1958 izide Zajceva zbirka Pozgana trava. S tem se zacne poezija nasprotij. Odnos pesnikov do sveta je napet. Vladajo obup, absurd,<br />

blizajo se eksistencializmu. Nov pesniski jezik noce biti niti lep niti logicen niti razumljiv.<br />

Avtorji: Zajc, Strnisa, Taufer, ...<br />

2.) Leta 1966 izide Salamunova zbirka Poker. Poezija postane breznamenska igra. Avtorji te generacije so zelo razlicni: Makarovic,<br />

Grafenauer, Salamun,...<br />

3.) Ustvarjajo pesniki s povsem razlicnimi slogi: Milan Jasih, Ivo Svetina, Milan Dekleva, Denis Ponis,...<br />

62. Menart: Croquis (intimizem v povojni poeziji, analiziraj jezik in stil):<br />

Janez Menart se je rodil 1929 v Mariboru. Po gimnaziji je študiral na filozofski fakulteti v Ljubljani (slavistika, primerjalna književnost).<br />

Sprva je bil zaposlen pri Triglav filmu, nato pri RTV Ljubljana in do upokojitve pri Mladinski knjigi v Ljubljani. Leta 1979 je prejel<br />

Prešernovo nagrado.<br />

Delo: Croquis - skica (Janez Menart)<br />

Kratka obnova: pisatelj sedi v kavarni za marmornato mizo, katera je zelo mrzla. Poleg tega pa pije konjak. Ko se mu le ta po pomoti polije,<br />

in kozarec ni vec poln, zacne s prstom risati po mizi. Luzica politega konjaka mu sluzi kot paleta, njegov prst pa mu sluzi kot copic. Na<br />

marmornato mizo nariše hišo, do katere vodi stezica, poleg pa je se lepo dekle ki polezava v travi. Njegove sanje pa se razblinijo v trenutku,<br />

ko pride natakar, pobriše njegovo mizo, ter s tem unici njegovo sliko. Na koncu pa jezen zaklice za natakarjem naj mu prinese še en kozarec<br />

konjaka.<br />

• Pesem Croquis je izšla v zbirki Casopisni stihi<br />

• Sporocilo je, da je treba v zivljenju vztrajati<br />

• Sestavljena je iz štirivrsticnic<br />

• Rima je ABBA - oklepajoca<br />

• Risba je simbol odtujenosti<br />

• Slog je nemoderen<br />

• Pesem je preprosta<br />

• Gre za realisticno slikanje sveta<br />

63. Pavček: Še enkrat glagoli (bivanjska tematika v pesmi, analiziraj jezik in slog):<br />

Tone Pavcek se je rodil v Sv. Juriju pri Novem Mestu. Po gimnaziji je v Ljubljani studiral pravo. Sprva je bil novinar pri Ljudski pravici,<br />

nato pri RTV Ljubljana, nekaj casa vodja Mladinskega gledalisca v Ljubljani, do upokojitve pa je bil urednik pri Cankarjevi zalozbi v<br />

Ljubljani. Leta 1984 je prejel Presernovo nagrado.<br />

Delo: Se enkrat glagoli (Tone Pavcek)<br />

Pesem se enkrat glagoli je izsla prvic v zbirki Dediscina in je odziv oziroma vibracija na pesnikovo starejso pesem Glagoli (izsla je v zbirki<br />

Ujeti ocean). Starejsa pesem je krajsa, saj ima le 3 kitice, medtem ko ima novejsa kar 6 kitic. Obe pesmi imata podoben, zasekan ritem in<br />

izpeljane rime. Zanimiva je seveda uporaba glagolov (nedlolocnikov) v obeh pesmih. V prvi so izstopajoci: misliti, rusiti, rasti, biti, ljubiti,<br />

plavati. V drugi pa: stati, molcati, jokati, dajati, znati, spati. Nedvomno prevladuje v prvi aktivisticna, v drugi pa pasivisticna naravnanost.<br />

64. Kovič: Južni otok (iskanje idealitete, oblika pesmi):<br />

Rodil se je 1931 v Mariboru. Gimnazijo je obiskoval v Mariboru, v Ljubljani pa je na filozofski fakulteti diplomiral iz primerjalne<br />

knjizevnosti. Nekaj casa je bil novinar, do upokojitve pa je bil urednik pri DZS-ju v Ljubljani. Leta 1978 je prejel Presernovo nagrado.<br />

Delo: motivika resignacije, obupa nad vsakdanjostjo, izpoveduje se preko podob in simbolov. V obliki uporablja tradicionalne kitice s<br />

sposcenim ritmom in prostim verzom.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 30


Zbirke: Pesmi stirih - 1953, Prezgodnji dan - 1956, Korenine vetra - 1961, Ogenj voda - 1965, Labrador - 1976, Sibirski ciklus in druge<br />

pesmi raznih let . 1992, roman Ne bog ne zival,... Novele: Iskanje Katarine, dela za otroke: Franca izpod klanca, Macek Muri, Moj prijatelj<br />

Piki Jakob,...<br />

Delo: Juzni otok (Kajetan Kovic)<br />

Pesem Juzni otok je prvic izsla v zbirki Labrador. Izraza poudarjeno tezenje po utopiji ali idealiteti (utopije so veckrat postavljene na otoke)<br />

oziroma izraza nihanje med upom, da Juzni otok JE, in strahom, da ga NI. Oblikovno je pesem tradicionalna. Vsebuje pet stirivrsticnic.<br />

Rima je ABBA.<br />

65. Zajc: Črni deček (razloži absurd v sodobni poeziji, verz):<br />

Dane Zajc se je rodil v Zgornji Javorsici pri Moravcah. Gimnazijo je koncal v Ljubljani. Delal je kot knjiznicar v ljubljanski Pionirski<br />

knjiznici. Leta 1981 je prejel Presernovo nagrado.<br />

Prezivel je grozote 2. svetovne vojne. Izobrazevanje je koncal kot gimnazijski <strong>matura</strong>nt.<br />

Delo: Je nas najcistejsi pesnik groze in obupa, trpljenja , absurda in smrti. V pesmih se pojavljajo podobe iz njegove mladosti, zlasti tragicni<br />

dogodki iz casa 2. svetovne vojne. Uporablja tudi podobe zivali in mitov. Prav tako opisuje tok podzavesti. Njegovi verzi so svobodni, slog<br />

je velikokrat preroški.. Prav tako je iz biblije prevzel paralelizem clenov.<br />

Zbirke: Pozgana trava -1958, Jezik in zemlja - 1961, Ubijalci kac - 1968.<br />

Bil je tudi mladinski pesnik (Mlada Breda).<br />

Delo: Crni decek (Dane Zajc)<br />

Pesem je izsla v zbirki Jezik iz zemlje (1961). Prikazuje (osamljenega) cloveka v primezu unicevalne narave (npr. zlobno sonce, ledene<br />

zvezde) in druzbe (starci). Zemljepisno in idejno se ta pesem stika z 2. Presernovim sonetom nesrece (Popotnik pride v Afrike puscave),<br />

sicer pa je presernovska tudi izrazita razpetost eksistence med upom in strahom (Ptice, ki vzlete., Ptice, ki razpadejo.).<br />

Glavna tema je bivanjska stiska: osamljenost, odtujenost, nesmisel bivanja, unicevalnost narave,... V pesmi se prepleta strah pred unicenjem<br />

in up v boljse zivljenje. Pomembno je, da vztrajas, ceprav brezupno. Pesem je izrazit primer romanticne in eksistencialisticne (bivanjske)<br />

volje do bivanja. Jezik in slog v pesmi sta pomembna simbola.<br />

Decek in ptice: decek z narocjem polnih ptic je pesnik, ki mora peti. Ptice pa predstavljajo njegovo upanje in sanje. Slog je<br />

ekspresionisticen.<br />

Zunanja in notranja zgradba: pesem je sestavljena iz 8-ih razlicno dolgih kitic. Rime ni, verz je svoboden.<br />

Svoboden verz se priblizuje prozi, pa vendar je pesem se vedno razclenjena na verze.<br />

Paralelizem clenov: uporabljajo ga za doseganje ritma.<br />

66. Strniša: Večerna pravljica (groteskne prvine v pesmi):<br />

Leta 1986 je prejel Presernovo nagrado. Po vojni je bil v zaporu skupaj z druzino. Nato studiral germanistiko in delal kot svobodni<br />

knjizevnik. Bil je velik poznavatelj likovne umetnosti in cudak.<br />

Delo: gojil je stroge pesniske oblike. Njegove pesmi so najveckrat v obliki treh stirivrsticnic. Svet je zanj temen in skrivnosten, clovekova<br />

podzavest pa je grozna. Njegov slog je preprost z izjemnimi podobami.<br />

Zbirke: Mozaiki (1959), Odisej (1963), Zvezde (1965), drama Samorog (1967), Ljudezerci (1972), Drijada (1976).<br />

Zavracal je ekspresionizem in eksperimentiranje! Blizja sta mu bila impresionizem in simbolizem (Muren). V pesmih prepleta razum in<br />

fantazijo. Poudarja mracne strani clovekove narave. Je custveno zadrzan.<br />

Delo: Vecerna pravljica (Strnisa)<br />

Oblika: tri stirivrsticnice. Rime ni. Naslov je v nasprotju z vsebino. Verz se priblizuje prozi. Veliko je grotesknih prvin: predmeti iz realnega<br />

sveta, ki so prikazani na samosvoj nacin s pretiravanji in popaceno. Tematika je bivanjska: groza bivanja sredi sovraznega sveta. Ljudje so<br />

predstavljeni kot misi, ki spijo v nizkih jamah svojih sob, z njimi pa se igrajo velike macke sanj!<br />

67. Makarovič: Zelenij Jurij (aktualizacija ljudske motivike):<br />

Svetlana Makarovic se je rodila v Mariboru. Gimnazijo in AGRFT je koncala v Ljubljani. Sprva je bila poklicna igralka, kmalu pa je postala<br />

in ostala svobodna umetnica.<br />

Makaroviceva je bil vidna sodobna pesnica. Podobno kot Strnisa je bila povezana z mitskim svetom, a za razliko od njega predvsem s<br />

slovenskim izrocilom. Njeno pesnistvo je oblikovno blize tradiciji kot avantgardi; a z izrazitim sodobnim cutenjem sveta. V pesmih<br />

vecinoma prevladuje mracno, baladno vzdusje, o cemer pricajo tudi naslovi zbirk.<br />

Zbirke: Somrak (1964), Kresna noc (1968), Volcje jagode (1972), Srcevec (1973), Pelin zena (1974), izbor Izstevanja (1977), Sosed gora<br />

(1980), Pesmi o Sloveniji za tuje in domace goste (1984), Krizantema na klavirju:sansonska besedila..(1990), Tisti cas (1993).<br />

Makaroviceva je bila tudi pomembna ustvarjalka mladinske knjizevnosti (lirika, pripovedna proza, dramatika). Veckrat je nastopala (sama<br />

ali s sodelavci) na glasbeno-gledaliskih prireditvah.<br />

68. Šalamun: Maline so (modernizem v pesmi, pesniški jezik):<br />

Tomaz Salamun se je rodil v Zagrebu. Gimnazijo je koncal v Kopru, v Ljubljani pa diplomiral iz umetnostne zgodovine na filozofski<br />

fakulteti. V glavnem zivi vseskozi kot svobodni knjizevnik.<br />

Leta 1999 je postal Presernov nagrajenec in je predstavnik avantgarde v 60-ih letih. Zaradi priredbe Dume (hodil po zemlji sem nasi in dobil<br />

sem cir na zelodcu) je moral leta 1964 za nekaj casa v zapor. Prelomnico v sodobni slov. poeziji predstavlja njegova zbirka Poker, 1966, v<br />

kateri popolnoma prekine s tradicionalno poezijo, ukine visji namen pesnistva in sprejema poezijo kot igro. Uporablja svobodni verz in zelo<br />

svobodno domisljijo pri asociacijah. Naslov zbirke je Poker in nam govori o tem, da je poezija igra, ki ne uposteva pravopisa. Eden od<br />

ciklov v zbirki je cikel 7-ih pesmi z naslovom Stvari.<br />

Modernizem: snov poezije v modernizmu je tok zavesti - opis psiholoske vsebine clovekove zavesti brez olepsav.<br />

Skrajni modernizem: predstavlja popolno brezoblicnost oblike<br />

Ludizem: (lat. ludum = igra) umetnost je cista igra pri kateri je vsako smiselno sporocilo breme.<br />

Ludizem se od tradicionalne umetnosti razlikuje v tem, da izključuje idejno sporočilo, ker kot avantgardna smer ne priznava ustaljenih enot.<br />

Osredni motiv predstavlja naravnot šokantno novost v poeziji, saj je v primerjavi s tradicionalnimi motivi globljih bivanjskih spoznanj in<br />

občutij banalno vsakdanji. Čeprav je v njem opazna nekaka časovna logika, pa v kombinaciji z drugimi, stranskimi motivi tvori nekako<br />

momtažo nasprotij in nesmiselnih zvez. Nerazumno montažo je pesnik ustvaril s svobodno igro besed brez poetične norme.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 31


69. Pripovedništvo po 2.svetovni vojni na Slovenskem (motivno-tematske in slogovne prvine):<br />

Ustvarjajo jo ustvarjalci iz vec razlicnih obdobij, zato vladata velika vsebinska in oblikovna raznolikost. Kmalu po vojni zacenjajo opisovati<br />

malega mestnega cloveka, njegovo notranje dozivljanje, nesoglasja s samim seboj in z birokratizirano druzbo.<br />

Smeri:<br />

- socialni realizem<br />

- eksistencializem: svet je nekaj absurdnega, zato clovek ves cas obcuti strah, tesnobo in obup.<br />

- modernizem: uvaja nove oblike in slog. Ne pozna vec kronoloske zaporednosti, ampak gre za asociativno pripoved, ki ustvarja mozaicno<br />

zgradbo.<br />

- postmodernizem: se vraca nazaj k tradiciji<br />

Generacije:<br />

- Predvojna: Misko Kranjec, Ciril Kosmac, Ivan Potrc, Vitomir Zupan,...<br />

- Prvi povojni rod: Beno Zupancic, Borut Pahor, Alojz Rebula, Lojze Kovacic, Dominik Smole, Pavle Zidar,...<br />

- Drugi povojni rod: Rudi Seligo, Dusan Snoj, Florijan Lipus,...<br />

- Tretji povojni rod: Drago Jancar, Dimitrij Rupel,...<br />

Delitev po snoveh, motivih in temah:<br />

- NOB (narodno osvobodilna borba)<br />

- POVOJNI CAS S POMEMBNIMI DRUZBENIMI PRELOMNICAMI IN SOCIALNIMI PROBLEMI<br />

- SOCIALNO ZIVLJENJE<br />

- ZGODOVINA<br />

70. Zupan: Menuet na kitaro (vojni roman, modernistični pripovedni postopki):<br />

Vitomil Zupan se je rodil 1914 v Ljubljani. Tu je koncal gimnazijo, nato pa do 2. svetovne vojne razgibano zivel v domovini in tujini. Med<br />

2. svetovno vojno bil v partizanih, po vojni pa je delal na radiu Ljubljana, v letih 1948 - 1955 pa je bil zaprt. Koncal je studij na gradbeni<br />

fakulteti v Ljubljani, a zivel vseskozi kot svobodni knjizevnik. Umrl je 1987 v Ljubljani. Presernovo nagrado je prejel leta 1947 in 1984.<br />

Zupan je eden najboljsih slovenskih pisateljev po 2. svetovni vojni. Bil je zelo vsestranski in se je loteval domala vseh literarnih zvrsti. Tudi<br />

stilno je njegov literarni svet raznolik - sega od preskusenih potez realizma do sirokega razpona modernizma. Pisati je zacel ze pred 2.<br />

svetovno vojno, knjizne objave pa dozivel sele po njej. Pomembna usoda stevilnih njegovih del je v tem, da so izsla dolgo po nastanku, celo<br />

po vec desetletjih.<br />

Pripovedna proza: novela Andante patetico (1947), roman Vrata iz meglenega mesta (1968), novele Soncne lise (1969), roman Potovanje na<br />

konec pomladi (1972), roman Klemen (1974), roman Manuet za kitaro (na petindvajset strelov) (1975), roman Zasledovalec samega sebe<br />

(1975), roman Duh po cloveku (1976), roman Mrtva mlaka (1976), roman Igra s hudicevim repom (1978), roman Komedija cloveskega tkiva<br />

(1980), roman Levitan (1982), novele Gora brez Prometeja (1983), roman Clovek letnih casov (1987), nedokoncani roman Apokalipsa<br />

vsakdanjosti (1988).<br />

Dramatika: Punt - Tri zaostale ure (1945), Rojstvo v nevihti (1945), Stvar Jurija Trajbasa (1947), Aleksander praznih rok (1960 - 1962);<br />

Ladja brez imena (1972), Bele rakete letijo na Amsterdam (1973), Zapiski o sistemu (1975).<br />

Omeniti kaze se mladinsko povest Potovanje v tisocera mesta (1956), pesnisko zbirko Polnocno vino (1973) in esejisticno knjigo Sholion<br />

(1973). Veliko je pisal tudi za radio, televizijo in film.<br />

Delo: Manuet za kitaro (na petindvajset strelov) (Vitomil Zupan)<br />

Delo izslo leta 1975. Po njem je posnet film Nasvidenje v naslednji vojni. Gre za avtobiografski roman z vojno tematiko. Je dvoplasten<br />

roman, pri katerem se vojni dogodki (odhod Berka v partizane in njegovo bojevanje) prepletajo z dopustovanjem pripovedovalca v Spaniji,<br />

kjer sreca nekdanjega nemskega oficirja Bitterja. Tudi v tem romanu so partizani zelo realno, partizan Berk jemlje bojevanje skorajda kot<br />

avanturo in predvsem kot izziv.<br />

Roman je sestavljen iz 8-ih poglavij, na zacetku vsakega so misli znanih knjizevnikov.<br />

Notranja zgradba: pripovedni okvir - potepanje po Spaniji (to je sinteticna zgradba)<br />

Vlozna zgodba: je zapis dogodkov 2. svetovne vojne, srecen z zenskami in zapis o prijateljevanju z Antonom. Pripoved je prvoosebna.<br />

Berk: je netipicen partizan, intelektualec, velik skeptik, spolno zelo privlacen, sportnik in vodja.<br />

Bitter: med vojno oficir proti partizanom, opravicuje se, da je le izpolnjeval ukaze.<br />

VOJNI ROMAN: je tisti, ki literarno predstavi vojno, njene vzroke in posledice.<br />

PRVOOSEBNI PRIPOVEDOVALEC: zgodbo pripoveduje avtor sam.<br />

71. Zidar: Sveti Pavel (družbenokritični realizem v romanu, jezik in slog romana):<br />

Ah, končno, pa smo dočakali. Poslednje čtivo. S Svetim Pavlom zaključujem svoj življenjski opus dvaintridesetih čtiv, ki sem jih štiri leta<br />

vztrajno nosil v jeseniško stavbo učenosti.<br />

Roman je sestavljen iz šestih samostojno naslovljenih poglavij: Mir, Žetev, Črni veter, Sveti Pavel, To in še pismo ter Lov. Potek glavnega<br />

dogajanja je zgoščen na začetku in na koncu romana.<br />

Zgodba se plete okrog bratov Frenka in Žana Debevca, veteranoma vojnega časa. Med njimi obstaja le ena razlika: Žan je imel srečo pri<br />

odločitvi, na katero stran naj se postavi. Izbral je partizane. Frenk, katerega sreča se je odločila, da mu bo lagala, pa je pristal pri<br />

belogardistih. Usodna napaka. Tako si je mislila tudi zmagovalna rdeča oblast in sklenila, da ga bo preganjala.<br />

Brata se vendarle pobotata in Žan za nekaj časa skrije Frenka. Hkrati neha hoditi na seje komunistične partije, zaradi česar kmalu prevzame<br />

vlogo osumljeneca številka ena za skrivanje izdajalca. Njegovo obračanje na bratovo stran ima več razlogov. Prvi je v njegovi instiktivni<br />

človečnosti, ko se odpira bratovemu trpljenju in njegovi stiski. Drugi razlog je v razočaranosti nad razvojem povojnih dogodkov, ko ni več<br />

razumevanja med partizani in kmeti, temveč oblast nastopa s silo in ima do kmetov velikanske zahteve, prisvaja si sadove njihovega dela v<br />

imenu obnove in razredne politike. Na Žana pa vpliva tudi njegova žena, ki ga nenehno odganja od aktivizma.<br />

Partija je kmalu prikazana v pravi luči. Njihov program je le pretveza za načrtno izmozgavanje kmeta. Njihova temeljitost pri tem je kar<br />

malce groteskna. Zdi se, da so za kmeta najslabši časi šele prišli, nemara celo slabši od vojnih.<br />

Roman je dobil naslov po šestem poglavju. Hkrati je to ime zvonika, v katerem se Frenk skrije, ter simbol trpljenja. Človek navsezadnje<br />

lahko zbeži od družbe in njene kazni, ne more pa ubežati lastnemu občutku krivde, ki ga razjeda. Je kot črviv upornik, v katerega je pravkar<br />

zarezal že triindevetdeseto zarezo. Na podoben način krivda reže vanj svoje zareze. Njegov propad je le še vprašanje časa.<br />

To se zgodi na koncu romana. Zanimiv je prizor, ko ga odpeljejo vklenjenega in visi v zraku krivda izdajalca pomešana s krivdo izdajalcev<br />

izdajalca.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 32


72. Dramatika po 2.svetovni vojni na Slovenskem (moderna, tematska in dramaturška iskanja):<br />

73. Jovanovič: Generacije (moderna slovenska satira):<br />

V realističnem prikazu vsakdanjega življenja srednjega sloja je mogoče razbrati stališče ustvarjalca, da vloga gledališke umetnosti ni<br />

idealiziranje in osmišlanje, ampak odkrivanje sveta-takšnega, kakršen je. Tega vseta ni mogoče zanikati, mogoče pa ga je prikazovati s<br />

številnimi vzorci in drobci življenja. Ljudje živijo zaprti v zasebni krog, v njihovem preprostem življenju ni bitke za obstoj ne tragičnega<br />

spora v imenu velikih idej. Njihove skrbi so majhne, majhni pa so tudi užitki in zadovoljstva.<br />

Jovanovičeva gledališka igra torej sveta in resničnosti ne vrednoti, ampak ju samo prikazuje.<br />

74. Jančar: Veliki briljantni valček (moderna groteskna drama):<br />

ZNAČILNOSTI JANČARJEVE DRAMATIKE : Posega v področje družbene problematike in izhaja iz optike posameznika. Gre za večni<br />

posameznikov boj z oblastjo, družbenimi strukturami. V Valčku je politčna drama samo izhodišče, iz katerega prehaja v skrajno grotesko, ki<br />

se mestoma približuje absurdni dramatiki Ionesca.<br />

Temeljni problemski sklopi so disidentstvo (odpadništvo), konflikt posameznika z družbo in pa usoda.<br />

TEMATIKA IN MOTIVI : Tematika je podobna kot pri disidentu Arnožu. Giblje se znotraj socialističnega totalitarizma polpreteklosti, pa<br />

do fašizma in novega totalitarizmarazpadajočih post-komunističnih imperijev.<br />

Imamo motiv upornega intelektualca. Simon je edini, ki bi lahko bil svoboden, a ga zavod ‘Svoboda ossvobaja’ osvobodi do norosti.<br />

Dokaza za simonovo norost sta banalna, kot vsi dokazi v tovrstnih Kafkovskih institucijah.<br />

Chopen je istega leta kot Grohojevski emigriral s poljske.<br />

ZUNANJA ZGRADBA : Na videz je klasična, tridejanska. Imamo enotnost kraja in dogajanja. Podobna je filmski zgradbi, saj se prizori<br />

gibljejo v vrtoglavem zaporedju.<br />

Podobnost z filmom Let nad kukavičjim gnezdom.<br />

NOTRANJA ZGRADBA : Razvoj posameznih junakov je v veliki meri zasnovan že na začetku. To, kar se dogaja je samo potrditev misli,<br />

da so vsi notri (V). Zgodba junakov ni več odvisna od njihove volje in moči (klasična dramska struktura) temveč je nekaj, kar je zapisano<br />

stanju sveta, ki mu pripadajo.<br />

Razvoj junakov je prikazan na način fragmentalnosti, podoben filmski montaži.<br />

Notranji ritem je neenakomeren, zgoščen in upočaščen.<br />

Tako na prvi pogled klasična struktura prehaja v kompleksno in metaforično večplastno literarno umetnino.<br />

STRUKTURNA IZDELAVA VALČKA : V delu se prepletajo zgodbe treh protagonistov.<br />

Simon Veber je nasilno spremenjen v poljskega vstajnika, na kar odločno vpliva doktorjev način identifikacije s spornimi dokazi, katere<br />

Volodja v svoji mamični naravi preinterpretira in s tem sproži plaz usodnih dejanj.<br />

Volodja je preprost neizobražen človek, ki ga žene mamična volja do moči in dokazovanje pred drugimi. V sebi ima potrebo uzakonitve<br />

sveta, za katerega je po njegovem mnenju bistven kaos.<br />

Doktor je oportunist in cinik, ki je že ydavnaj pozabil da vsak sam odgovarja za svoja dejanja. Raje se je odločil za onemogočanje svobode<br />

drugih, kot za lastno svobodo.<br />

Simonu ostaja razpadajoč duh v razpadajočem telesu. Ostaja zaprtv zavodu, ki ‘osvobaja’ tako, da posamezniku ne da niti dihati. V tem<br />

svetu je sintagma ‘Svoboda osvobaja’ vsaj tako strašna kakor nacistična ‘delo osvobaja’.<br />

<strong>Slovenščina</strong> <strong>–</strong> <strong>Poklicna</strong> Matura <strong>2003</strong><br />

Stran: 33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!